You are on page 1of 4

Seminar 6 në Java 1 - Informatikë 2017

Ushtrim 1 : modeloni klasat Aktor, Regjizor, Film dhe FilmDemo. Shembull me tabela qe
kane si elemente objekte te nje klase.

public class Aktor {


//atributet
private String emri;
private String ditlindja;
private String vendlindja;
private char gjinia;
private int nrCmimOscar;
private int nrCmimEmmy;

//get dhe set


String getEmri(){
return this.emri;
}

void setEmri(String e){


this.emri=e;
}

public String getDitlindja() {


return ditlindja;
}

public void setDitlindja(String d) {


this.ditlindja = d;
}

public String getVendlindja() {


return vendlindja;
}

public void setVendlindja(String v) {


this.vendlindja = v;
}

public char getGjinia() {


return gjinia;
}

public void setGjinia(char g) {


this.gjinia = g;
}

public int getNrCmimOscar() {


return nrCmimOscar;
}

1
Seminar 6 në Java 1 - Informatikë 2017

public void setNrCmimOscar(int n) {


this.nrCmimOscar = n;
}

public int getNrCmimEmmy() {


return nrCmimEmmy;
}

public void setNrCmimEmmy(int n) {


this.nrCmimEmmy = n;
}

//konstruktor me 6 argumente
public Aktor(String e, String d, String v, char g,int nO, int
nE){
this.emri=e;
this.ditlindja=d;
this.vendlindja=v;
this.gjinia=g;
this.nrCmimOscar=nO;
this.nrCmimEmmy=nE;
}

public class Regjizor {


//atributet
private String emri;
private int nrCmimOscar;
private int nrCmimEmmy;

public String getEmri() {


return emri;
}
public void setEmri(String e) {
this.emri = emri;
}
public int getNrCmimOscar() {
return nrCmimOscar;
}
public void setNrCmimOscar(int n) {
this.nrCmimOscar = n;
}
public int getNrCmimEmmy() {
return nrCmimEmmy;
}

2
Seminar 6 në Java 1 - Informatikë 2017
public void setNrCmimEmmy(int n) {
this.nrCmimEmmy = n;
}

public Regjizor(String e, int nO, int nE){


this.emri=e;
this.nrCmimOscar=nO;
this.nrCmimEmmy=nE;
}
}

public class Film {


//atributet
Aktor castAktoresh[];//tabele me objekte aktor
String titull;
Regjizor regjizorFilmi;
String emerProducent;
double rateIMDB;

//get dhe set


public Aktor[] getCastAktoresh() {
return castAktoresh;
}
public void setCastAktoresh(Aktor[] c) {
this.castAktoresh = c;
}
public String getTitull() {
return titull;
}
public void setTitull(String t) {
this.titull = t;
}
public Regjizor getRegjizorFilmi() {
return regjizorFilmi;
}
public void setRegjizorFilmi(Regjizor r) {
this.regjizorFilmi = r;
}
public String getEmerProducent() {
return emerProducent;
}
public void setEmerProducent(String e) {
this.emerProducent = e;
}
public double getRateIMDB() {
return rateIMDB;
}
public void setRateIMDB(double r) {

3
Seminar 6 në Java 1 - Informatikë 2017
this.rateIMDB = r;
}

//konstruktor
public Film(Aktor[]a, String t,Regjizor re, String e, double r
){
this.castAktoresh=a;
this.titull=t;
this.regjizorFilmi=re;
this.emerProducent=e;
this.rateIMDB=r;
}

public class FilmDemo {

public static void main(String[] args) {


//hapi 1: inicializojme 5 aktor,
Aktor a1=new Aktor("Vin Diesel","18/07/1967","California,
USA",'m',0,0);
Aktor a2=new Aktor("Dwayne
Johnson","02/05/1972","California USA",'m',0,0);
Aktor a3=new Aktor("Jason
Stathan","26/07/1967","Shirebrook UK",'m',0,0);
Aktor a4=new Aktor("Tyrese
Gibson","30/09/1978","California USA",'m',0,0);
Aktor a5=new Aktor("Charlize Theron","07/08/1975","South
Africa",'f',0,0);

//hapi 2: inicializojme nje regjizor


Regjizor r1=new Regjizor("Felix Gary Grey",0,0);

//hapi 3: aktoret i mbledhim ne cast (tabela)


Aktor cast[]=new Aktor[5];
cast[0]=a1;
cast[1]=a2;
cast[2]=a3;
cast[3]=a4;
cast[4]=a5;

//hapi 4: inicializojme nje film


Film f1=new Film(cast,"Fast and furious 8", r1,"Neal
Mortiz", 7.3);