You are on page 1of 1

GUERRA CIVIL A CATALUNYA

a) Expliqueu la Guerra Civil a Catalunya, des de l’inici fins als Fets de Maig
de 1937, incloent-hi també aquests darrers (2,5 punts)
Cal que l’alumnat expliqui el fracàs del cop a Catalunya després de les
lluites als carrers de Barcelona; la dualitat de poders a Barcelona entre el
govern de la Generalitat i el Comitè de Milícies Antifeixistes, així com la
progressiva recuperació del poder per la Generalitat amb el govern
Tarradellas; la repressió, i la promulgació del Decret de Col·lectivitzacions
(1,25 punts); cal que expliqui les causes dels Fets de Maig, llur
desenvolupament i conseqüències (1,25 punts).
b) Expliqueu la Guerra Civil a Catalunya des dels Fets de Maig (sense
explicar-los) fins que es va completar la conquesta franquista de tot el
territori català (2,5 punts)
Cal que l’alumnat expliqui l’establiment del govern central a Barcelona i les
tensions que s’anaren donant entre aquest i el de la Generalitat de
Catalunya; el problema dels refugiats i el dels abastiments (1,25 punts); la
batalla de l’Ebre, l’ofensiva franquista de finals de desembre de 1938 i el
progressiu i ràpid avanç cap a la frontera francesa, amb els bombardejos i
l’èxode a França (1,25 punts).
a) Expliqueu tres dels fets bèl·lics que s’esdevingueren a Catalunya durant
la Guerra Civil: ofensives, batalles, bombardeigs i d’altres. (2,50 punts)
Cal que l’alumnat expliqui tres fets de guerra a Catalunya d’entre l’anada de
les columnes de milícies cap a l’Aragó; les dues ofensives franquistes i la
Batalla de l’Ebre, els bombardeigs aeris i navals, o la retirada envers la
frontera francesa. (2,50 punts)
b) Expliqueu la vida a Catalunya durant la Guerra Civil: fets polítics,
qüestions econòmiques i de subministraments; col·lectivitzacions, refugiats i
d’altres. (2,50 punts)
La resposta de l’alumnat hauria d’explicar l’esclat revolucionari, el doble
poder Govern - Comitè de Milícies Antifeixistes, els diferents governs de la
Generalitat, l’establiment del govern central a Barcelona i les tensions entre
el català i aquest (1,25 punts); les col·lectivitzacions i el decret que les
regulà, i l’economia de guerra; el progressiu empitjorament dels
abastiments, el problema dels refugiats i les condicions de vida a la
reraguarda (1,25 punts).