You are on page 1of 1

ՍԱՀԱԿ  ՊԱՐԹԵՒ 

   Ս. ՍԱՀԱԿ  ՊԱՐԹԵՒ
          ( 354 ­ 439)

Ս. Սահակ  Պարթեւ  գ­3 ...............................ի որդին էր: բ­4 .............................  եւ  Ս. Սահակ

  Պարթեւ մեր  առաջին  զոյգ  բ­3 ............................... են:
Հայրենասէր  եւ  ա­2  ......................................... այս պայծառ հոգիները  Հայ  գիրը  
ա­1 .................................... ին :
Ս.Սահակ  գ­4 ....................................... էր յունարէն, պարսկերէն  եւ  ասորերէն  լեզուներու: 
Ս. Մեսրոպ  իր  ա­3 .......................................... հետ  բ­2 ......................................... Հայերէնի 
ա­4 ........................................... :
Այս  թարգմանութիւնը տեւեց տասնըչորս (412­ 426) գ­1 ....................................... եւ  
բ­1.................................. «Թարգմանութիւններու գ­2 .......................................»:

1 2 3 4

ա կատարելագործեց մշակութասէր աշակերտներուն թարգմանեց

Ս.Մեսրոպ 
բ կոչուեցաւ Աստուածաշունչը Հայկաբաններն
Մաշտոց

գ տարի Թագուհի Մեծն   Ներսէս հմուտ