You are on page 1of 1

ԿԱՆՈՆԱՒՈՐ ՀՈԼՈՎՈՒՄՆԵՐ ԳՈՅԱԿԱՆԻՆ ՀՈԼՈՎԸ ԱՆԿԱՆՈՆ ՀՈԼՈՎՈՒՄՆԵՐ

ընդհանուր հոլովումի ձեւ (սովորական) Կարգ մը բառերուն հոլովումը միայն


եզակի յոգնակի եզակիի մէջ կը խոտորի ընդհանուր Միայն յոգնակիները անկանոն
են :
ուղղ. հայց. վարդ վարդեր հոլովումի եւ զարտուղի ձեւերէն:
սեռ. Տր. վարդի վարդերու եզակի յոգնակի եզակի յոգնակի
բաց. վարդէ վարդերէ ուղղ. հայց. հայր հայրեր մարդ մարդիկ
գործ. վարդով վարդերով սեռ. Տր. հօր հայրերու մարդու մարդոց
-իա վերջաւորող անձի անունները միշտ կը հետեւին բաց. հօրմէ հայրերէ մարդէ մարդոցմէ
ընդհանուր կանոնին: Օրինակ՝ Լուսիա - Լուսիայի գործ. մարդոցմո
հօրմով հայրերով մարդով
Հիւկօ - վ
Հիւկոյի Հայր անունին պէս կը հոլովուին մայր, եզակի յոգնակի
Զարտուղի հոլովումներ (սովորականէն դուրս) եղբայր, կնքահայր, կնքամայր, տղայ տղաք
Ա ձեւ Բ ձեւ Գ ձեւ հօրեղբայր,
մօրեղբայր եւլն: տղու տղոց
(Բազմաթիւ (Բոլոր (ժամանակ
միավանկ –թիւն ցուցնող եզակի յոգնակի տղայէ տղոցմէ
բառեր) վերջացող բառեր) ուղղ. հայց. Տէր Տէրեր տղայով տղոցմով
բառեր) սեռ. Տր. Տիրոջ Տէրերու Միմիայն եզակիներու մէջ
ուղղ. Ձայնաւորի կորուստ եւ
բաց. Տիրոջմէ Տէրերէ
Հայ գիտութիւն օր հնչափոխութիւն
հայց. գործ. Տիրոջմո Տէրերով Տէր – տիրոջ, կին - կնոջ,
սեռ. Տր. Հայու գիտութեան օրուան վ աղջիկ – աղջկան, ուսում -
բաց. Հայէ գիտութենէ օրէ, օրուընէ Տէր բառին պէս կը հոլովուին կին, ուսման
գիտութիւնով տիկին,
գործ. Հայով օրով
գիտութեամբ տանտիկին, քոյր, մօրաքոյր, ներ, ընկեր,
հօրաքոյր, տալ, կեսուր, տանտէր, եւլն:
Միմիայն
եզակիներ նոյնպէս՝ նոյնպէս՝ նոյնպէս՝ եզակի յոգնակի եզակի եզակի
ու մարդ թուաբանութին ամառ ուղղ. հայց. Աղջիկ Աղջիկներ տուն շուն
մէջ կով սերտողութիւն ձմեռ սեռ. Տր. Աղջկան Աղջիկներու տան շան
Ձայնա- բաց. Աղջիկէ Աղջիկներէ տունէ շունէ
ւորի
հաւ համբերութիւն ամիս
կորուստ ծով երջանկութիւն գիշեր գործ. Աղջիկով Աղջիկներով տունով շունով
եւ հնչա- մահ առողջութիւն շաբաթ Աղջիկ բառին պէս կը հոլովուին էրիկ, կնիկ, լեռ, դուռ, մանուկ, բեռ,
փոխութիւն ժամ հարստութիւն երէկ թոռ, ուսում եւ բոլոր -ում վերջացող բառերը եւլն:
գիր-գրի
զաւակ-զաւկի էշ ծուլութիւն ժամ եզակի յոգնակի եզակի եզակի
էշ-իշու ձի աշխատութիւն մահ ուղղ. Աստուածներ Ասիա
Աստուած սէր