You are on page 1of 6

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ ΦΗΛΩΝ Κ.

ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ΢: ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ ΦΗΛΩΝ Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ Αξ. Φχιινπ 71 θαη 20ν Ζιεθηξνληθφ
ΔΚΓΟΣΖ΢: ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΛΗΠΟΡΓΔΕΖ΢ Φξνπξίνπ 9  69100 ΚΟΜΟΣΖΝΖ
ΓΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΓΟ΢Ζ Σει.: 2531021206  Fax: 2531021416
e-mail: info@karatheodori.gr
Θέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εθεκεξίδα:
Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδέζκνπ – Δπηζηεκνληθά θαη άιια ελδηαθέξνληα γχξσ απφ ηα Μαζεκαηηθά – Αθηέξσκα ζε κεγάινπο καζεκαηηθνχο απφ ηελ ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ
Βηβιηνπαξνπζηάζεηο ινγνηερληθψλ ή επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ γχξσ απφ ηα Μαζεκαηηθά – Γξίθνπο – Μεγάιεο ζηηγκέο ησλ Μαζεκαηηθψλ – Απνθζέγκαηα – Ρεπνξηάδ
Δθπαηδεπηηθά Μελχκαηα – Αζθήζεηο – Υηνχκνξ – ΢πλεληεχμεηο – Θέκαηα Μαζεκαηηθψλ Γηαγσληζκψλ – Δηδήζεηο θαη Αλαθνηλψζεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά

Σηρ έκδοζηρ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΑ


Αγαπεηνί θίινη αλαγλψζηεο ηεο εθεκεξίδαο θαη κέιε ηνπ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ
΢πλδέζκνπ Φίισλ Καξαζενδσξή ζην ηεχρνο απηφ ζέισ λα ζαο
ελεκεξψζσ πσο ν ΢χλδεζκνο Φίισλ Καξαζενδσξή ππέβαιε ηελ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ΢ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ΢
παξαίηεζή ηνπ απφ ην πξφγξακκα LEADER πνπ είρε θαηαζέζεη θαη είρε Ν. Λςγεπόρ
πάξεη έγθξηζε γηα ην πνζφ ησλ 30.000€ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Οη θαηεγνξίεο πνπ αθνχγνληαη ζπρλά ελαληίνλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Όπσο γλσξίδεηε ν ζχιινγνο δελ έρεη έζνδα, νχηε ζπλδξνκέο. Καξαζενδσξή είλαη άδηθεο, δηφηη εληάζζνληαη ζε ιαλζαζκέλν πιαίζην.
Πιεξνθνξεζήθακε πσο έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπκε απηφ ην έζνδν απφ Αλαιχνπκε a posteriori ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα κεγάια
ρνξεγίεο κειψλ πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε εθηέιεζε ηνπ ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.
πξνγξάκκαηνο θαη θαηφπηλ λα πάξνπκε ην 75% ησλ ρξεκάησλ πνπ Όκσο, απηή ε αλάιπζε βαζίδεηαη ζην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ θαη φρη ζε
εγθξίζεθαλ. βηνγξαθηθά ζηνηρεία ή ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Σν καζεκαηηθφ
Όια απηά νχηε κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε αιιά νχηε είλαη θαη επίπεδν ηνπ Καξαζενδσξή είλαη αλακθηζβήηεην. Ωζηφζν, απηφ δελ
ζηελ θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ λαη κελ έρεη ηδαληθνχο ζεκαίλεη φηη είρε ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο.
θαη πςεινχο ζηφρνπο φπσο ε αλάδεημε ηνπ παλκεγίζηνπ Έιιελα Μεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ φινπ ηνπ θφζκνπ θη φισλ ησλ επνρψλ,
Μαζεκαηηθνχ Κ. Καξαζενδσξή πνπ κε ην έξγν ηνπ έβαιε ηελ ρξπζή πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ Leibniz είλαη ζπαληφηαηεο, βεβαίσο, ν
αλεμίηειε ζθξαγίδα ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο δνμάδνληαο ηελ Καξαζενδσξή δηέζεηε θηινινγηθέο γλψζεηο. Όκσο ε αλάιπζε ησλ
Διιάδα ζηελ νηθνπκέλε ΑΛΛΑ ρσξίο λα αλαισλφκαζηε ζηε πεξηερνκέλσλ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ βηβιηνζήθεο επηβεβαηψλεη απηφ ην
ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ, ηα νπνία ελέρνπλ θαη «θηλδχλνπο». Μέρξη γεγνλφο – ηδηαίηεξα δε ηα γαιιηθά βηβιία ηνπ –, ρσξίο λα αλαδεηθλχεη
ζηηγκήο φια πάλε κηα ραξά. Πφηε ν έλαο πφηε ν άιινο, πφηε εκείο θαη ην ζηνηρεία πεξί πηζαλνχ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ
έξγν πξνρσξάεη. Ήδε ράξηο ηα εξσηθά κέιε καο έρνπκε επηηπρία ζε 7 πνιηηηθή. Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή ήηαλ ζίγνπξα ν ΢νθφο ηνπ
ζηηο 7 δεκνπξαζίεο. Ζ εθάζηνηε Γεκνηηθή αξρή είλαη πάληα παξνχζα Μνλάρνπ. Όκσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ήηαλ ηθαλφο λα πξνβιέςεη θαη λ’
λα ζηεξίδεη ην κνπζείν. Μεγάιε ε πξνζθνξά θαη ηνπ ζπκπνιίηε αληηκεησπίζεη ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ζ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ,
πνιηηεπηή Δπξππίδε ΢ηπιηαλίδε. Πξφζθαηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξηηηθά κε ην έξγν ηνπ Αιεμάλδξνπ Καξαζενδσξή, απνδεηθλχεη
απνθάζηζε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ κε απηή ηε ξηδηθή δηαθνξά. Αλφκνηα κε ηνλ Αιέμαλδξν, δελ έγξαςε
1.200€ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Γ.΢. θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ηζηνξία ζηνλ πνιηηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ηνκέα. Ο Κσλζηαληίλνο
ζρεδηάδεη γηα ην 2018. Καξαζενδσξή αγαπνχζε ηελ Διιάδα, θαη ην απέδεημε μεθάζαξα δχν
Βέβαηα πάληα ηα ζρέδηά καο είλαη πνιιά θαη κεγαιφπλνα αιιά θνξέο. Όκσο δελ δηέζεηε αλεπηπγκέλν ζχζηεκα αλάδξαζεο. Έθαλε φ,ηη
ζα θάλνπκε φ,ηη επηηξέςεη ν Θεφο. κπνξνχζε ζηε ΢κχξλε αιιά ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχζε
ήηαλ εμαξρήο ιαλζαζκέλν. Ήηαλ αγλφο θαη ήζειε λα πηζηέςεη φηη φια
ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΟΤ ήηαλ δπλαηά εθείλε ηελ επνρή. Δίρε, ινηπφλ, φξηα ζ’ απηφ ην πεδίν. Κη
απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ έπαημε θαλέλα ξφιν ζηε
ζπλζήθε Λσδάλλεο, παξφιν πνπ γλψξηδε ην Βεληδέιν θαη ηα
΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ & ΑΛΛΑ παλεπηζηεκηαθά δεδνκέλα ηεο ΢κχξλεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Αιέμαλδξν
Καξαζενδσξή ζηε ζπλζήθε Βεξνιίλνπ. Δπνκέλσο, φηαλ ηνπ αζθνχκε
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΠΟΛΤ ΢ΤΝΣΟΜΑ θξηηηθή γη’ απηά ηα ζέκαηα, ηνλ αδηθνχκε θαη δελ δηαβάδνπκε ζσζηά ηε
βηνγξαθία ηνπ.
΢πλέρεηα ζηελ 6ε ζειίδα

ΔΚΣΑΚΣΖ ΢ΣΖΛΖ
Από Σην Ηζηοπία Σηρ Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ
Ζ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε έπεηηα απφ ηε
ζπγθέληξσζε 93 θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ ζε κηα αίζνπζα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη θαζεγεηέο εθείλνη εμέιεμαλ επηηξνπή
γηα λα ζπληαρζεί θαηαζηαηηθφ θαη λα πξνεηνηκαζηεί γεληθή ζπλέιεπζε.
Ζ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε έγηλε ζηηο 8 Απξηιίνπ 1918. Μεηά ηελ
αλάγλσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ έγηλε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ε έγθξηζή ηνπ,
κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. Μία εβδνκάδα κεηά εμειέγεζαλ επίηηκνη
πξφεδξνη ζηε δηάξθεηα λέαο ζπλέιεπζεο νη παλεπηζηεκηαθνί Γεκήηξηνο
Αηγηλήηεο θαη Ησάλλεο Υαηδηδάθεο. ΢ηε ζπλέρεηα έγηλε εθινγή
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο αξραηξεζίεο. Δμειέγε δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ 11 κέιε, κε πξφεδξν ην Νίθν Υαηδηδάθε,
αληηπξφεδξν ην Γεψξγην Ρεκνχλδν θαη γεληθφ γξακκαηέα ην Νείιν
΢αθειιαξίνπ. Ζ πξψηε βξάβεπζε καζεηή ζε δηαγσληζκφ έγηλε ην 1933.
Γη’ απηφ ε εθεκεξίδα καο ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο έθαλε
Δίκαζηε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε εθδνηηθνχο νίθνπο θαη
Αθηέξσκα ζηνλ Νείιν ΢αθειιαξίνπ θαη ζ’ απηφ ζπλερίδνπκε κε ηνλ
επειπηζηνχκε ζην επφκελν ηεχρνο λα ζαο αλαθνηλψζνπκε ην θφζηνο
Νίθν Υαηδηδάθη θαη ζα αθνινπζήζεη αθηέξσκα ζηνλ Γηψξγν Ρεκνχλδν.
ηνπο γηα λα κπνξέζεηε λα ηα απνθηήζεηε. ε
΢πλέρεηα ζηελ 5 ζειίδα ΢πλέρεηα ζηελ 5ε ζειίδα
2
Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ

ΑΦΗΔΡΩΜΑ:
ΝΗΚΟΛΑΟ΢ Η. ΥΑΣΕΗΓΑΚΖ΢
1872-1942
Ο Νηθφιανο I. Υαηδηδάθεο γελλήζεθε ζην Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο Ζ δπαζηηπιόηηηά ηος ωρ μαθημαηικόρ
ζηηο 11/23 Μαΐνπ ηνπ 1872. Ο παηέξαο ηνπ Ησάλλεο Υαηδηδάθεο, ν Σν 1912 ζηάιζεθε σο αληηπξφζσπνο ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
νπνίνο ήηαλ καζεκαηηθφο, ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Δ΄ δηεζλέο Μαζεκαηηθφ ΢πλέδξην ηνπ Cambridge (Αγγιίαο), έιαβε
Αζελψλ, βξηζθφηαλ ηφηε ζηε Γεξκαλία γηα επξχηεξεο ζπνπδέο. Ζ επίζεο κέξνο θαη ζε πνιιά άιια καζεκαηηθά ζπλέδξηα.
κεηέξα ηνπ Πελειφπε, ην γέλνο Λάθσλνο, ήηαλ αδειθή ηνπ ηαθηηθνχ Ήηαλ κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ ζχγθιηζε ην 1934
θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Βαζίιεηνπ ηνπ Α΄ Γηαβαιθαληθνχ Μαζεκαηηθνχ ΢πλεδξίνπ ζηελ Αζήλα θαη
Λάθσλνο, απφ ηελ Κέα (Σδηα). εξγάζηεθε κεηά πνιχ δήιν γηα ηελ πιήξε επηηπρία ηνπ. Σν Β΄ ΢πλέδξην
Σελ νινθιεξσκέλε κφξθσζε έιαβε ζηελ Αζήλα. Σηο γλψζεηο ηνπ έγηλε ην 1937 ζην Βνπθνπξέζηη, ζην νπνίν έιαβε κέξνο θαη κάιηζηα
ζηνηρεηψδνπο ΢ρνιείνπ απέθηεζε κε καζήκαηα θαη’ νίθνλ, ρσξίο λα κίιεζε ζηε ξνπκαληθή γιψζζα, γεγνλφο πνπ εμέπιεμε ηνπο ζπλέδξνπο.
θνηηήζεη ζε ζρνιείν, ηηο ηξεηο πξψηεο γπκλαζηαθέο ηάμεηο θνίηεζε ζην Ήηαλ ηζφβην κέινο ηεο Deutsche Mathematiker – Vereinigung.
Ηδησηηθφ Λχθεην I. ΢ηκφπνπινπ θαη ηελ ηέηαξηε ηάμε ζην Γ' Γεκφζην Μέινο ηεο Διβεηηθήο Mathematische Gesellschaft. Μέινο ηνπ Circolo
Γπκλάζην Αζελψλ, απ' φπνπ απνθνίηεζε ην 1880. Mathematico ηνπ Παιέξκνπ.
Με ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1888 – 1889 Ηδξπηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο,, ηεο νπνίαο
γξάθηεθε ζην Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηεο Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο θαη ην ππήξμε θαη ν πξψηνο πξφεδξνο. Σε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο E.Μ.Δ.
1893 πήξε ην πηπρίν ηνπ κε βαζκφ «άξηζηα» θαη αλαθεξχρζεθε, δηαηήξεζε σο ην 1926.
ζχκθσλα κε ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, δηδάθηνξαο ηεο θηινζνθίαο Ωο πξφεδξνο ηεο Δ.Μ.Δ. εξγάζηεθε κε πνιχ δήιν γηα ηελ εδξαίσζε
ησλ Μαζεκαηηθψλ. ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηεζλή πξνβνιή ηεο κέζσ ηεο έθδνζεο, απφ ην
Σν 1896 κεηέβε ζην Παξίζη γηα επξχηεξεο ζπνπδέο, φπνπ δεχηεξν έηνο ηεο ίδξπζήο ηεο ηνπ «ΓΔΛΣΗΟΤ», επηζηεκνληθφ βήκα ηεο
παξαθνινχζεζε καζήκαηα ησλ δηάζεκσλ καζεκαηηθψλ Poincaré, εηαηξείαο. ΢ηα πξψηα ηεχρε ηνπ «Γειηίνπ» ν Ν. Υαηδηδάθεο δεκνζίεπζε
Picard, Darboux, Abbel θ. α. αμηφινγεο εξγαζίεο ηνπ. Δπίζεο σο πξφεδξνο ηεο Δ.Μ.Δ. έδσζε
Καηά ηελ έθξεμε ηεο Κξεηηθήο επαλάζηαζεο ην 1897, σο θινγεξφο δηαιέμεηο, ζηελ εηαηξεία, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ. Ήηαλ κεγάιε ε
παηξηψηεο, εγθαηέιεηςε ηηο αλέζεηο ηνπ, ηα βηβιία ηνπ θαη ηηο ζπκβνιή ηνπ ζηελ ίδξπζε ησλ Πξαθηηθψλ Λπθείσλ ηνπ ηχπνπ ηνπ
επηζηεκνληθέο ηνπ ελαζρνιήζεηο θαη καδί κε ηνλ ζείν ηνπ Γεψξγην Πξαθηηθνχ Bαξβάθεηνπ Λπθείνπ.
Υαηδηδάθε, δηάζεκν γισζζνιφγν, θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ήηαλ ν πξψηνο θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πνπ επηδίσμε θαη
Αζελψλ θαηέβεθαλ ζηε καξηπξηθή κεγαιφλεζν θαη έιαβαλ κέξνο ζηνλ πέηπρε κία ζηελφηεξε επαθή θαη γλσξηκία κε ηνλ έιιελα θνηηεηή ησλ
απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ λεζηνχ. καζεκαηηθψλ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ απηή εθηηκήζεθε δεφλησο απφ ηνπο
Σα έηε 1898–1900 βξηζθφηαλ ζηε Γεξκαλία, φπνπ παξαθνινχζεζε θνηηεηέο ηνπ, απφ ηνπο νπνίνπο θαη αγαπήζεθε πνιχ.
καζήκαηα ησλ θαζεγεηψλ Hilbert (ζεκειησηή ηεο αμησκαηηθήο κεζφδνπ Δπίζεο νξγάλσζε ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ζηα Μαζεκαηηθά γεληθά θαη ζηε Γεσκεηξία εηδηθφηεξα), Klein, θαη ειεχζεξα καζήκαηα εθιατθεπκέλσλ καζεκαηηθψλ, θαηά ηα νπνία
Schönfliess θ.ιπ. ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γνηηίγγεο θαη ησλ Schwarz, δίδαμε ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηε ζρέζε ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηηο
Fuchs, Knoblauch θ.ιπ. ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ θαηά ην άιιεο επηζηήκεο θαη ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά παίγληα θαη παξάδνμα.
δεχηεξν έηνο ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Γεξκαλία. Γελ πήξε φκσο δίπισκα Σα καζήκαηα απηά παξαθνινπζνχζαλ εθηφο ησλ θνηηεηψλ θαη πνιινί
μέλνπ Παλεπηζηεκίνπ. άιινη επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.
Απφ ηε Γεξκαλία επέζηξεςε ζηελ Διιάδα ην 1900 θαη δηνξίζηεθε Ο Ν. Υαηδηδάθεο ήηαλ λνπο θσηεηλφηαηνο, κε πνιιέο πλεπκαηηθέο
ακέζσο θαζεγεηήο ηεο Θεσξεηηθήο Μεραληθήο θαη ηεο Αζηξνλνκίαο ηθαλφηεηεο, κε κλήκε ηζρπξφηαηε θαη κε δχλακε δεκηνπξγίαο κεγάιε.
ζηε ΢ηξαηησηηθή ΢ρνιή ησλ Δπειπίδσλ, ζηελ νπνία δίδαμε κέρξη ην Ήηαλ επηζηήκνλαο πνιχπιεπξνο, «κνίξαζε» φκσο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε
1904, νπφηε παξαηηήζεθε, επεηδή δηνξίζηεθε ηαθηηθφο θαζεγεηήο ησλ πνιινχο ηνκείο δξάζεσο θαη ην «κνίξαζκα» απηφ ήηαλ αλαζρεηηθφ ηεο
Αλψηεξσλ Μαζεκαηηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην νπνίν δίδαμε χςηζηεο απφδνζεο, ηελ νπνία ζα είρε ζε έλα θαη κφλν ηνκέα.
κέρξη ην 1938. Γίδαμε επίζεο γηα πνιιά ρξφληα ζην Παλεπηζηήκην θαη Γηα ηηο ελ γέλεη ππεξεζίεο ηνπ, ηνπ απνλεκήζεθε ν Αξγπξφο
ην κάζεκα ηεο Θεσξεηηθήο Μεραληθήο. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηαπξφο ησλ Ηππνηψλ ηνπ Βαζηιηθνχ Σάγκαηνο ηνπ ΢σηήξνο.
1929–1931 δηεηέιεζε θαζεγεηήο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηε ΢ρνιή ησλ Ζ βιβλιοθήκη ηος
Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. Ο αείκλεζηνο Ν. Υαηδηδάθεο πέζαλε αθήλνληαο ζηα δχν ηνπ
Σν ίδην έηνο, 1904, θαηά ην νπνίν δηνξίζηεθε ηαθηηθφο θαζεγεηήο παηδηά, ΢νθία θαη Ησάλλε, ηελ πινχζηα βηβιηνζήθε ηνπ, ε νπνία
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, παληξεχηεθε ηελ Δξξηέηηα Οχιζελ, ε απνηεινχληαλ απφ νθηψ πεξίπνπ εθαηνληάδεο ηφκσλ μελφγισζζσλ
νπνία θαηαγφηαλ απφ ηελ Κνπεγράγε ηεο Γαλίαο θαη είρε γελλεζεί ην βηβιίσλ θαη κεγάιν αξηζκφ ησλ δηθψλ ηνπ ζπγγξακκάησλ θαη
1880. Μαδί ηεο απέθηεζε δχν παηδηά, ηε ΢νθία, πνπ γελλήζεθε 3/16 κνλνγξαθηψλ. Σελ βηβιηνζήθε απηή ηα δχν ηνπ παηδηά κνίξαζαλ ζηα
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1905 θαη ηνλ Ησάλλε, ν νπνίνο γελλήζεθε 29 δηάθνξα πλεπκαηηθά ηδξχκαηα ηνπ ηφπνπ, ζε δηάθνξεο βηβιηνζήθεο θαη
Ννεκβξίνπ/12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1913. ζε δηάθνξα ζσκαηεία θνηλσληθήο δξάζεο ηεο ρψξαο καο, θαζψο επίζεο
Ο Ν. Υαηδηδάθεο είρε θιεξνλνκήζεη πνιιά πξνζφληα απφ ηνλ θαη ζε δηάθνξεο βηβιηνζήθεο θαη παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
παηέξα ηνπ θαη καδί κ’ απηά θαη ηνλ γλήζην θξεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Σε κεγάιε μελφγισζζε βηβιηνζήθε ησλ Αλψηεξσλ Μαζεκαηηθψλ
΢ηηο ζέζεηο ηνπ έκελε ζηαζεξφο θαη δε δερφηαλ ζπκβηβαζκνχο. Ζ δψξηζαλ ηα παηδηά ηνπ ην 1946 ζηε Φπζηθνκαζεκαηηθή ΢ρνιή ηνπ
πξαφηεηα φκσο ηνπ ραξαθηήξα θαη ε γιπθχηεηα ηνπ χθνπο ηεο κεηέξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηε κλήκε ηνπ παηέξα ηνπο. Δπίζεο δψξηζαλ
ηνπ ζπληέιεζαλ ψζηε λα κελ είλαη πάληνηε αδηάιιαθηνο. βηβιία ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο θαη δηαθφξσλ
Ήηαλ αγλφο παηξηψηεο γη’ απηφ θαη ήηαλ άζπνλδνο ερζξφο ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ζηε Φνηηεηηθή Λέζρε Αζελψλ,
ερζξψλ ηεο Διιάδαο. Απηφ καξηπξείηαη απφ πνιιέο εθδειψζεηο ηεο ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζην Πνιπηερλείν
δσήο ηνπ: απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ, σο εζεινληή καρεηή ηεο Κξεηηθήο Αζελψλ.
επαλάζηαζεο ην 1897 ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Απφ κηα επηζηνιή ηνπ, Απηή ζπλνπηηθά ππήξμε ε πξνζθνξά ηνπ αείκλεζηνπ Νηθφιανπ
ηελ νπνία έζηεηιε, πξηλ ηνλ πφιεκν ηνπ 1940 κεηαμχ Διιάδαο θαη Υαηδηδάθε, πξνζθνξά πνιχπιεπξε πξνο ην Διιεληθφ Έζλνο θαη ηελ
Ηηαιίαο, πξνο ηνλ Ηηαιφ πξεζβεπηή ζηελ Αζήλα, φηαλ θιήζεθε λα επηζηήκε, πξνζθνξά ηελ νπνία ππαγφξεπε ζ’ απηφλ ε εζσηεξηθή θσλή
παξαζηεί ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Ηηαιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο ζπλείδεζήο ηνπ, πξνζθνξά ε νπνία δελ έγηλε θαηά ζπλζήθε, αιιά
«Ἀλσηέξαο Μνξθψζεσο» ζηελ νπνία αθνχ επραξηζηεί απηφλ γηα ηελ κε ελζνπζηαζκφ θαη νξκεηηθφηεηα, πνπ απέξξεαλ απφ ηελ αγλή θαη
επγεληθή πξφζθιεζε γξάθεη «ὃηη δέλ ζά ηνῦ εἶλαη ἐπηηεηξακκέλνλ λά θινγεξή θξεηηθή ηνπ ςπρή.
παξεπξέζῇ εἰο ηαχηελ, ἀθνῦ ἡ Ἰηαιία (δέλ ἒθακελ ἀθφκε ηήλ Παξ’φια απηά ηα πνιχπιεπξα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο πνιιαπιέο
ρεηξνλνκίαλ πξαγκαηηθῆο «ἀλσηέξαο κνξθψζεσο» λά παξαρσξήζῃ ηήλ ελαζρνιήζεηο ηνπ εχξηζθε θαη ρξφλν γηα λ’ αζρνιείηαη κε ηνλ θήπν ηνπ
Γσδεθάλεζνλ εἰο ηήλ 'Ἑιιεληθήλ παηξίδα»). θαη ηηο εθδξνκέο, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη αθελφο κελ νμχηαηε
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, αλ θαη γλψξηδε ζαπκάζηα ηε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ζηελ πλεπκαηηθή εξγαζία θαη αθεηέξνπ κεγάιε
γεξκαληθή θαη ηηαιηθή γιψζζα δελ θαηαδέρηεθε λα ζπλαλαζηξαθεί θαη ζσκαηηθή αληνρή. ε
λα ζπλάςεη γλσξηκίεο κε ηνπο θαηαθηεηέο, γη’ απηφ θαη πέζαλε απφ ηελ ΢πλέρεηα ζηελ 3 ζειίδα
πείλα ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1942.
3
Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ

ΑΦΗΔΡΩΜΑ:
ΝΗΚΟΛΑΟ΢ Η. ΥΑΣΕΗΓΑΚΖ΢
1872-1942
΢πλέρεηα απφ ηελ 2ε ζειίδα
1. Θεσξεηηθή Μεραληθή (ιηζνγξάθν), Ἔθδνζηο α΄ 1904, ἒθδνζηο
Τπήξρε γχξσ απφ ην ζπίηη ηνπ σξαηφηαηνο θήπνο, ηνλ νπνίνλ
β΄ 1908, Ἀζῆλαη.
θξφληηδε ν ίδηνο θαη ζηνλ νπνίν είρε ζπγθεληξψζεη κεγάιε πνηθηιία
2. Θεσξία ηῶλ ἐπηθαλεηῶλ. (Δἰζαγσγή εἰο ηήλ Ἀλαιπηηθήλ ζεσξίαλ
ινπινπδηψλ. Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επέηξεπαλ, θαζφηαλ ζηνλ
ηῶλ ἐπηθαλεηῶλ), 1913, Ἀζῆλαη.
θήπν ηνπ θαη αζρνινχληαλ ή κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ή κε
3. Θεσξεηηθή Μεραληθή (ἒληππνο εἰο ηήλ δεκνηηθήλ γιῶζζαλ).
ηελ πνίεζε.
Σεῦρνο α΄, 1917, Ἀζῆλαη.
Ζ θχζε ηνλ ελζνπζίαδε θαη ηνλ ελέπλεε ζην λα γξάθεη ζηίρνπο. Σα
4. ΢κήλε θαί ΢πκπιέγκαηα θακπχισλ θαί ἐπηθαλεηῶλ, 1928,
παξαθάησ δχν ηεηξάζηηρά ηνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηε
Ἀζῆλαη.
θχζε, ηελ νπνία ήζειε λα κεηαδψζεη θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ.
5. Ἀλσλσηέξα Ἂιγεβξα. Σεῦρνο Α', 1933, Ἀζῆλαη. Σεῦρνο Β', 1937.
«Ἀγαπᾶηε ηά ἂλζε! ἀγαπᾶηε ηά δάζε!
(Σφ Β΄ εἶλαη ἒλ κφλνλ κέξνο ἐθ 40 ζειίδσλ ηνῦ Β' ηφκνπ ηῆο
Κάζε ἁγλφ ινπινπδάθη, θάζε πξάζηλν θχιιν,
Ἀλσηέξαο Ἀιγέβξαο).
πνῦ θαιιίηεξν ἂιιν ζέ λά βξῆηε ζηήλ πιάζε
6. Γεληθή ζεσξία ηῶλ θακπχισλ, 1935, Ἀζῆλαη.
θαί πηζηφηεξν θίιν;
7. ΢θαηξηθή Σξηγσλνκεηξία, 1936, Ἀζῆλαη.
………………………………………………..
8. Κηλεηηθή Ἀπεηξνζηηθή Γεσκεηξία. Σεῦρνο Α', 1934, ηεῦρνο Β',
………………………………………………...
1937, Ἀζῆλαη.
Ὃηαλ κέζα ζηά δάζε ηφ λεξφ κνπξκνπξίδεη
9. Ἱζηνξία ηῆο Γεσκεηξίαο (Ἀλάηππνλ ἐθ ηῆο Μ. Δ.
θαί γιπθά ςπζηξίδεη ζηά θπιιψκαηα ἡ αὒξα,
Ἐγθπθινπαηδείαο).
ἡ ζιηκκέλε ςπρή καο ἀλαζαίλεη θη’ ἐιπίδεη
-δέλ ηά βιέπεη ὅια καῦξα...». Ο Ν. Υαηδηδάθεο έγξαςε θαη δχν αθφκε βηβιία, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ γηνπ ηνπ, Ησάλλε Ν. Υαηδηδάθε.
Από έναν εκλεκηό ΢ςνεπγάηη ηος «Δςκλείδη» λάβαμε ηην
α) Μεγάιε Ἀξηζκεηηθή κε 1000 πξνβιήκαηα.
παπακάηω επιζηολή, ηην οποία με εςσαπίζηηζη δημοζιεύοςμε.
β) Μεγάιε Μεραληθή ζε δχν ηφκνπο.
Πξφο ηήλ ἀμηφηηκνλ Ἐπηηξνπήλ ΢πληάμεσο ηνῦ «Δὐθιείδνπ».
2. Μαθημαηικέρ επγαζίερ.
Παξαθαιῶ ὃπσο, ἐθ’ ὃζνλ θξίλεηε θαιφλ, δεκνζηεχζεηε ηά 10. Note sur une nouvelle formule de géométrie différentielle. Ἐλ ηῷ
θαησηέξσ πνχ δεηθλχνπλ ηφ ἐμαίξεηνλ ἦζνο ηνῦ ἀιεζκνλήηνπ ζνθνῦ Nyt Tidsskrift for Matematik, 9ov ἒηνο, 1898, Κνπεγράγε.
θαζεγεηνῦ ηῶλ Μαζεκαηηθῶλ ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ Ἰσάλλνπ 11. Trois formules trés générates relatives aux courbes dans l’
Νηθ. Υαηδηδάθε. espace. Ἐλ ηνῖο Comptes Rendus ηῆο Ἀθαδεκίαο ηῶλ Παξηζίσλ,
Δἰο ηά ὅζα ὁ θαζεγεηήο θαί ἐθιεθηφο ζπλεξγάηεο ηνῦ «Δὐθιείδνπ» 1899, Ν° 15 θαί ἐλ ηῷ Bulletin des Sciences Mathématiques ηνῦ
θ. Μηρ. Καζηνχξαο ἀλέγξαςελ εἰο ηφ 4νλ ηεῦρνο ηνῦ πεξηνδηθνῦ Darboux, Mai, 1899.
(Γεθέκβξηνο 1970 ζει. 153 – 157) δηά ηφλ ἀείκλεζηνλ ζνθφλ 12. Sur les courbes gauches. Intermédiaire des Mathématiciens,
θαζεγεηήλ ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ Ἰσάλλελ Νηθ. Υαηδηδαθελ, Mai, 1899.
ἀδειθφλ ηνῦ θνξπθαίνπ γισζζνιφγνπ ἀεηκλήζηνπ Γεσξγίνπ Νηθ.
13. Remarque sur une formule de M. Pirondini. El Progreso
Υαηδηδάθε ὁ ὁπνῖνο δηεηέιεζελ ἐπίζεο θαζεγεηήο ηῶλ Μαζεκαηηθῶλ Matemático ηῆο ΢αξαγφζζαο, 1900, N° 7.
εἰο ηφ Παλεπηζηήκηνλ ηῶλ Ἀζελῶλ, ζά ἐπεζχκνπλ λά πξνζζέζσ 14. Πεξί γεληθῶλ ηηλσλ ἀλαπηπγκάησλ ὁξηδνπζῶλ θαί ηῶλ
ζπκπιεξσκαηηθῶο, ράξηλ θπξίσο ηῶλ λεσηέξσλ ἀλαγλσζηῶλ ηνῦ πξνηάζεσλ ηνῦ G. Fouret. Ἀζελᾶο, ηφκ. I', 1898.
«Δὐθιείδνπ», ηά ἀθφινπζα πνχ ἐγξάθεζαλ εἰο ηφ πεξηνδηθφλ «Νέα 15. Πεξί ηῆο γεσδαηζηαθῆο ζηξέςεσο ηῶλ ἐπί ἐπηθαλείαο θακπχισλ,
Ἐζηία» ἀπφ ηφλ γλσζηφλ πνηεηήλ θαί ινγνηέρλελ Κιέαλδξνλ Καξζαῖνλ Ἀζήλᾶο, ηφκ. Η', 1898.
εἰο κλήκελ ηνῦ ἀπνζαλφληνο θαηά ηφ ἒηνο 1942 ἀεηκλήζηνπ θαζεγεηνῦ 16. ΢πκβνιή εἰο ηήλ Γηαθνξηθήλ Γεσκεηξίαλ. Ἀζελᾶο, ηφκ. ΗΑ',
ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ Νηθνιάνπ Ἰσάλ. Υαηδηδάθε. Ἱδνχ ηί γξάθεη 1899.
κεηαμχ ηῶλ ἂιισλ ὁ ἀείκλεζηνο Κ. Καξζαῖνο ἐθεῖ («Νέα Ἐζηία». Ἒηνο 17. Displacements depending on one, two, k parameters in a space
Η΢Σ ηφκνο 31νο ηεῦρνο 358 Μάξηηνο 1942 ζει. 186 – 187). of n dimensions. Ἐλ ηῷ American Journal of Mathematics, Vol.
«.... Υαξαθηεξηζηηθφ γηά ηφ ἦζνο ηνῦ ζπηηηνῦ ηῶλ Υαηδηδάθηδσλ XXII, N° 2.
εἶλαη θαί ηνῦην: Ὂηαλ ὁ Νηθφιανο Υαηδηδάθεο, ὡο ἀξηζηνχρνο ηῆο Απηήο ηεο εξγαζίαο ηα ζπκπεξάζκαηα δεκνζηεχζεθαλ
Φπζηθνκαζεκαηηθῆο ζρνιῆο, πξνηάζεθε θαηά ηά θαλνληζκέλα γηά λά πξνεγνπκέλσο θαη ζην Comptes Rendus ηεο Αθαδεκίαο ησλ
ζηαιζεί κέ ὑπνηξνθία ζηήλ Δὐξψπε γηά ζπκπιήξσζη ηῶλ ζπνπδῶλ ηνπ, Παξηζίσλ, ην 1900, φιε ε δηαηξηβή θαη ζηα ειιεληθά, Αζήλα,
ὁ παηέξαο ηνπ, θαζεγεηήο ηῆο ἴδηαο ζρνιήο, καηαίσζε ηήλ ἀπνζηνιή κέ ηφκ. ΗΑ'.
ηή δηθαηνινγία πψο ὁ γηφο ηνπ, ζα γηφο εὓπνξνπ (πινχζηνο δέλ είηαλε) 18. Sur une relation géométrique entre deux courbes. Ἐλ ηῷ Bulletin
θαζεγεηή, ἒπξεπε λά πάεη κέ δηθά ηνπ ἒμνδα. Καί αὐηφ ἒγηλε …» des Sciences Mathématiques, 1900, N° 2. Απηή ε εξγαζία θαη
Ἐπίζεο ὁ ἀείκλεζηνο ζνθφο θαζεγεηήο ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ ζηα ειιεληθά, Αζήλα ηφκ. ΗΑ', 1899.
Παλαγηψηεο Εεξβφο πνχ δηεδέρζε εἰο ηήλ ἕδξαλ ηῆο Ἀλαιχζεσο ηφλ 19. Deux démonstrations nouvelles des théorèmes d’ Euler et de
Ἰσάλλελ Νηθ. Υαηδηδάθηλ εἰο ηφλ ἐλαξθηήξηνλ ιφγνλ ηνπ ἀλέθεξε Meusnier. El Progreso Mathemático ηῆο ΢αξαγφζζαο, 1900.
κεηαμχ ηῶλ ἂιισλ ηά ἐμῆο δηά ηφλ δηδάζθαιφλ ηνπ Ἰσάλλελ Νηθ. Απηή ε εξγαζία θαη ζηα ειιεληθά, Αζήλα, ηφκ. ΗΒ', 1900.
Υαηδηδάθηλ (Γειη. Μαζεκ. Ἐηαηξείαο ηφκνο Α ηεῦρνο Α Μάτνο 1919 20. Sur quelques points de la terminologie mathématique.
ζει. 86). Bibliotheca Mathematica ηνῦ Eneström, II Band, I Heft, 1900.
«… Γηαδνρή ηνηνχηνπ ἀλδξφο ἐπηθαλνῦο ηήλ δηαλνεηηθφηεηα, ηφ 21. Sur quelques formules de la théorie des combinaisons.
ἦζνο θαί ηήλ δξᾶζηλ, ὃζηηο θαί εἰο ηήλ ἐπηζηήκελ θαζ’ ἐαπηήλ πνιιά Intermédiaire des Mathématiciens, 1901.
ζπλεηζέθεξε δηά ζπνπδαίσλ πξσηνηχπσλ ἐξγαζηψλ ηνπ θαί ηήλ παξ’ 22. Om Centralaksen for Hovedtriedret of en Kurve. Nyt Tidsskrift
ἡκῖλ καζεκαηηθήλ παίδεπζηλ ηά κέγηζηα πξνήγαγε κέ ηήλ ζνθήλ θαί for Matematik ηῆο Κνπεγράγεο, Band XII, 1901. Απηφ θαη
ηήλ ἂνθλνλ δίδαζθαιίαλ ηνπ, ζεκεηψζαο δηά ηῆο θαζφινπ δξάζεψο ηνπ ειιεληθά, Αζήλα, 1901.
ζηαζκφλ ἐλ ηῇ ἑιιεληθῇ ἐπηζηήκῃ, ἐπάγεηαη ηηκήλ κεγάιελ εἰο ἐκέ, ἀιιά 23. Extension aux courbes gauches et aux surfaces des notions «tan-
θαί ὑπνρξέσζηλ ἧο ζπλαηζζάλνκαη ηφ βάξνο θαί δη’ ἥλ ζά ἐθηινδφμνπλ gente» «sous-tangente» etc. L’ Enseignement Mathématique,
λά ιερζῇ πνηέ ὃηη ὁ δηάδνρνο – καζεηήο δέλ δηεηέιεζελ ἀλάμηνο ηνῦ 1901.
δηδαζθάινπ …». 24. Bemerkung zum Aufsatze von Hrn. Kommerell: Ein Satz über
Ἀζῆλαη 23/2/71, Ἕλαο ζπλεξγάηεο ηνῦ «Δὐθιείδνπ» geodätische Linien. Archiv der Mathematik und Physik, 1902.
Σο επιζηημονικό ζςγγπαθικό ηος έπγο 25. Notes sur la Mécanique. (1° Sur les forces qui coupent une
Ο Ν. Υαηδηδάθεο παξνπζίαζε πινχζηα επηζηεκνληθή καζεκαηηθή droite, 2° Sur les accélérations d' ordres supérieurs). L’
δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζηνλ ζπζηεκαηηθφ φζν θαη ηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα. Enseignement Mathématique, 1902.
1. ΢ςζηημαηική μαθημαηική επιζηημονική δπάζη –΢ςγγπάμμαηα. 26. Ueber partielle Integration. Mathematische Annalen, Band. L,
VII, 1902. ε
΢πλέρεηα ζηελ 4 ζειίδα
4
Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ

ΑΦΗΔΡΩΜΑ:
ΝΗΚΟΛΑΟ΢ Η. ΥΑΣΕΗΓΑΚΖ΢
1872-1942
΢πλέρεηα απφ ηελ 3ε ζειίδα δεηήκαηα. Γεκνζίεπζε πνιιά γισζζνινγηθά άξζξα ζην
27. Eine Bemerkung zur Graphischen Statik, Zeitschrift für Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ «Ἐιεπζεξνπδάθε» θαη κάιηζηα, θαηά
Mathematik und Physik, Band, 49, 1903. νκνινγία ηνπ γηνπ ηνπ Ησάλλε, κε δηπιάζηα ακνηβή θαηά ζηίρν έλαληη
28. Cuestion resuelta. El Progreso Mathematico, 1900. ησλ άιισλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Λεμηθνχ.
29. – 30.Om nogle Konsekvenser af Frenet' s og Brunei’s Formler. Γεκνζίεπζε επίζεο άξζξα καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηφζν ζην
Nyt Tidsskrift for Matematik, Band. XIII (ζε δχν κέξε). παξαπάλσ εγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ, φζν θαη ζε άιιεο εγθπθινπαίδεηεο
31. Om kurveteoretiske Invarianter. Nyt Tidsskrift for Matemetik, θαη πεξηνδηθά.
Band, XIV. Ο Ν. Υαηδηδάθεο ήηαλ θαη εμαηξεηηθφο γεσγξάθνο. Οη γεσγξαθηθέο
32. Sur les courbes de M. Cesáro. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ ηνπ γλψζεηο γηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηεο Γεο ήηαλ θαηαπιεθηηθέο.
Δζλ. Παλεπηζηεκίνπ, 1905 – 6. Έγξαςε δίηνκε Γεσγξαθία, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ γηνπ ηνπ.
33. Schnelle Ableitung der Lelieuvre’ schen Formeln. Ο ηνκέαο φκσο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ηνλ νπνίν αγάπεζε εμίζνπ
Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Δζλ. Παλεπηζηεκίνπ, 1905 – 6. κε ηνλ ηνκέα ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο, είλαη ε Λνγνηερλία. Σν
34. Generalizzazione della Proprietá caratteristica del piano ινγνηερληθφ ηνπ έξγν παξνπζηάδεηαη θαη απηφ αξθεηά πινχζην, ηζάμην
tangente. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Δζλ. Παλεπηζηεκίνπ ίζσο, ζε έθηαζε κε ην καζεκαηηθφ ηνπ, ρσξίο φκσο λα εκθαλίδεηαη
1905 – 6. εμίζνπ άςνγν κε απηφ. («Κξεηηθή Δζηία». Απξίιηνο 1952, ζειίδα 17).
35. Generalization of a formula from the theory of the surfaces. Σν πνηεηηθφ ηνπ έξγν ρσξίδεηαη :
Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Δζλ. Παλεπηζηεκίνπ, 1905 – 6. 1. ζε ππωηόηςπο λςπικό έπγο, ην νπνίν δεκνζίεπζε ζε δηάθνξα
36. Flächentheoretische Unlersuchungen, I. Δπηζηεκνληθή θηινινγηθά πεξηνδηθά ηεο επνρήο ηνπ: «Ἑζπεπάνηο», «Νέα Ἑζηία»,
Δπεηεξίδα ηνπ Δζλ. Παλεπηζηεκίνπ, 1906 – 7. «Νεο-ελληνικά γπάμμαηα», «Γιάπλαζιρ ηῶν παίδων», ζε
37. Flächentheoretische Untersuchungen, II. Δπηζηεκνληθή δηάθνξεο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο ηνπ θαη ζην ινγνηερληθφ
Δπεηεξίδα ηνπ Δζλ. Παλεπηζηεκίνπ, 1907 – 8. εκεξνιφγην «Νέα Εωή» ην νπνίν έγξαςε κφλνο ηνπ θαη εμέδσζε ην
38. «Zum Aufsatze» Ausdehnung der Frenet’ schen Formeln und 1906.
ver-wandter auf den Rn, «von Herrn W: Fr. Meyer» 2. ζε μεηαθπαζηικό απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο, κέξνο
Jahresbericht der Deutchen Mathematiker – Vereinigung, Band. ησλ νπνίσλ εμέδσζε ζε βηβιίν κε ηίηιν «Ξενικά Λοςλούδια», ην
XIX, 1910. 1940. Ο Β΄ ηφκνο ηνπ βηβιίνπ «Ξεληθά Λνπινχδηα» παξακέλεη
39. Σά καζεκαηηθά εἰο ηήλ πλεπκαηηθήλ δσήλ. Λατθνεπηζηεκνληθή αλέθδνηνο ζηα ρέξηα ηνπ γηνπ ηνπ Ησάλλε, ν νπνίνο είλαη ρεκηθφο.
δηάιεμε ζην «Μαζεκαηηθφ Φνηηεηηθφ ΢χλδεζκν», Παλαζήλαηα, Σηο πξνζέζεηο ηεο κεηαθξαζηηθήο ηνπ απηήο πξνζπάζεηαο ηηο
1910. επηθαιείηαη ζην δεχηεξν ηεηξάζηηρν ηεο πξνκεησπίδαο ηνπ εμσθχιινπ
40. Recreations mathematik in den mittleren Schulen. Proceedings ησλ «Ξεληθψλ Λνπινπδηψλ».
of the fifth international Congress of mathematicians, 1912. «Σά κάδεςα κέ πφζν ζηήλ θαξδηά
Cambridge. ζηφ ιηφινπζηφ καο ρῶκα λά ηά ζπείξσ
41. On pairs of Frenet’ ian trihedra. Proceedings of the fifth λά ζκίμεη ἡ μσηηθηά ηνπο κπξσδηά
international Congress of mathematicians, 1912. Cambridge. κέ ηφ γιπθφ ηῶλ ινπινπδηῶλ καο κπξν».
Οη εξγαζίεο ηνπ Ν. Υαηδηδάθε Σηο πνηεηηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο ν Ν. Υαηδηδάθεο ηηο ππέγξαθε κε ην
ηηκήζεθαλ δεφλησο απφ ηνπο ςεπδψλπκν «Εέθςπορ Βπαδςνόρ».
καζεκαηηθνχο θαη ζπρλά κλεκνλεχεηαη Έγξαςε θαη πνηήκαηα κε ην ςεπδψλπκν «πολεμιζηήρ». Έγξαςε
απ’ απηνχο ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο θαη επίζεο θαη κηα εηδηθή κειέηε ην 1925 κε ηνλ ηίηιν «Σό
ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπο, πνπ Μεηαθπαζηικόν ππόβλημα».
δεκνζηεχνληαη θαηά θαηξνχο ζηα ΢ηα πνηήκαηά ηνπ ηξαγνχδεζε ηνλ έξσηα, ηελ παηδηθή ςπρή, ηελ
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, παγθφζκηαο Κξήηε, ηελ Διιάδα, ηελ θχζε θαη ηελ νκνξθηά ηεο ειιεληθήο γεο.
θπθινθνξίαο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ν Ν. Υαηδηδάθεο ππήξμε
Ο Ν. Υαηδηδάθεο είλαη ν εηζεγεηήο πνιχπιεπξνο εξγάηεο ηνπ πλεχκαηνο. Απηφ νθείιεηαη αθελφο κελ ζηελ
ηεο Απεηξνζηηθήο Γεσκεηξίαο ζηελ επρέξεηα, θαηαλνήζεσο θαη αθνκνηψζεσο ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ κε ηα
Διιάδα, ελφο ηδηαίηεξνπ (κεηά ηεο νπνία αζρνιήζεθε θαη αθεηέξνπ ζηελ ηεξάζηηα γισζζνκάζεηά ηνπ.
ζεσξίαο ησλ ΢κελψλ θαη ηεο Δίρε επίζεο εμαίξεηε αληηιεπηηθφηεηα ζηε κάζεζε ησλ μέλσλ
Απεηξνζηηθήο Γεσκεηξίαο) θιάδνπ, γισζζψλ, ζηηο νπνίεο ήηαλ απηνδίδαθηνο.
ρσξηζηνχ απφ ηνλ Απεηξνζηηθφ Λνγηζκφ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Γλψξηδε λα κηιά θαη λα γξάθεη κε επρέξεηα δψδεθα μέλεο γιψζζεο,
επηζηεκνληθέο ηνπ εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθνξηθή Γεσκεηξία. νη νπνίεο ήηαλ: 1) ε γαιιηθή, 2) ε γεξκαληθή, 3) ε ηηαιηθή, 4) ε
Ο θιάδνο φκσο ηνλ νπνίν κε πνιχ δήιν θαιιηέξγεζε είλαη ε Κηλεηηθή αγγιηθή, 5) ε δαληθή, 6) ε ζνπεδηθή, 7) ε λνξβεγηθή, 8) ε νιιαλδηθή,
Γεσκεηξία, ζηελ νπνία εμεηάδεη ηε ζεσξία ηεο Απεηξνζηηθήο 9) ε θηιαλδηθή, 10) ε ηζπαληθή, 11) ε πνξηνγαιηθή θαη 12) ε
Γεσκεηξίαο κε δηθφ ηνπ ηξφπν, έρνληαο σο βάζε θαη αθεηεξία ηελ ξνπκαληθή.
θηλεηηθή κέζνδν ηνπ Darboux. Όπσο ν ίδηνο έιεγε «ἡ Κηλεηηθή Θαχκαδε ηελ αξαβηθή γιψζζα, γηα ηελ νπνίαλ έιεγε φηη είλαη
Γεσκεηξία εἶλαη ἕλα δχζβαην πλεπκαηηθφ, ἀιια ζεκαληηθψηαηα σξαηφηαηε γιψζζα, αιιά ιππφηαλ δηφηη δελ πξνιάβαηλε λα ηε κάζεη.
ζπληνκψηεξν κνλνπάηη, ἀπφ ηήλ πιαηεῖαλ θαί πξνζηησηέξαλ, ἀιιά Δίρε αξρίζεη λα καζαίλεη, ρσξίο λα ηηο ηειεηνπνηήζεη: α) ηε ξσζηθή,
καθξνηάηελ κέζνδνλ ηῆο θιαζζηθῆο Ἀλαιπηηθῆο Γεσκεηξίαο». Σν β) ηε ζεξβηθή, γ) ηελ νπγγξηθή θαη δ) ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Ζ
κάζεκα ηεο Κηλεηηθήο Γεσκεηξίαο έπαςε λα δηδάζθεηαη ζην ηειεπηαία ηνλ επραξηζηνχζε, πεξηζζφηεξν, γηα ηηο παξνηκίεο ηεο.
Παλεπηζηήκην κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Ν. Υαηδηδάθε. Ο αείκλεζηνο Γλψξηδε πνιχ θαιά ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, γη’ απηφ θαη
ηφζν ζηνλ γξαπηφ, φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν, ήηαλ αθξηβήο, κειεηνχζε ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο απφ ην πξσηφηππν, ηδίσο ηνλ
ζαθήο θαη ηνπ άξεζε ε «θνκςή θαη ινγνηερληθή» έθθξαζε. Όκεξν.
Πνιιά ρσξία ησλ ζπγγξακκάησλ ησλ αξραίσλ ζνθψλ γλψξηδε απφ
3. Γενικόηεπα επιζηημονικά ηος ενδιαθέπονηα. κλήκεο. Δπίζεο θαηείρε, φζν ιίγνη, ηελ λέα ειιεληθή γιψζζα ηφζν ηελ
Ο Ν. Υαηδηδάθεο δελ ήηαλ κφλν ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο θαζαξεχνπζα, φζν θαη ηε δεκνηηθή.
ζεξάπσλ, αιιά σο πνιχπιεπξνο θαη ηθαλφηαηνο λνπο αζρνιήζεθε
ζπζηεκαηηθά θαη κε ηελ Γισζζνινγία, ηε Γεσγξαθία θαη ηε Αλαδεκνζίεπζε απφ ην πεξηνδηθφ «Δπθιείδεο»,
Λνγνηερλία. ηεχρνο 7 & 8, ηφκνο Γ΄, έηνο 1971, γξαθέλ ππφ
Σν γισζζνινγηθφ δαηκφληφ ηνπ εηζήγαγε ν Γεψξγηνο Υαηδηδάθεο, γπκλαζηάξρνπ θ. Μ. Καζηνχξα.
αδειθφο ηνπ παηέξα ηνπ, δηάζεκνο γισζζνιφγνο, κε ηνλ νπνίν φκσο ν
Ν. Υαηδηδάθεο δηαθψλεζε ηειηθά γηα βαζηθά γισζζνινγηθά
Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ 5

ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΢ΣΖΛΖ


΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ & ΑΛΛΑ Από Σην Ηζηοπία Σηρ Δλληνικήρ Μαθημαηικήρ Δηαιπείαρ

΢πλέρεηα απφ ηελ 1ε ζειίδα ΢πλέρεηα απφ ηελ 1ε ζειίδα


ΣΑ ΣΡΗΚΑΛΑ ΦΗΛΟΞΔΝΖ΢ΑΝ ΣΟΝ Κ.ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΠΠΟΤ ΣΟ 1968 ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΔΑ
ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ ΔΤΚΛΔΗΓΖ΢
Με ηνλ ενξηαζκφ ησλ
100 ρξφλσλ ίδξπζεο ηεο ΢ηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ 1νπ ηεχρνπο πνπ πήξα ζηα ρέξηα κνπ ην
Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο 1968 ππάξρεη κήλπκα ηνπ Γεκήηξηνπ Κάππνπ, ηνπ ηεξνχ «ηέξαηνο» ησλ
Δηαηξείαο θαη κε ηελ καζεκαηηθψλ πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ δηθνχ καο Κ. Καξαζενδσξή θαη
αλαθήξπμε ηνπ έηνπο 2018 σο δάζθαινο πνιιψλ ελ δσή κεγάισλ καζεκαηηθψλ φπσο ηνπ θίινπ κνπ
έηνο Μαζεκαηηθψλ, θπζηθφ Αληψλε Κπξηαθφπνπινπ, ην νπνίν θαη θαηαγξάθσ.
θαη επφκελν ήηαλ ν Αγαπεηνί αλαγλψζηαη,
Καξαζενδσξή λα έρεη ηελ Σν δηνηθεηηθφλ ζπκβνχιηνλ ηεο Δ.Μ.Δ. απεθάζηζε λα δψζε εηο ην
ηηκεηηθή ηνπ. παξάξηεκα ηνπ Γειηίνπ ηεο Δ.Μ.Δ. λέαλ εκθάληζηλ. Σνχην ππήξμελ
Οη επηζθέςεηο ηνπ απαξαίηεηνλ, θαζφζνλ ν ηξφπνο θαζ’ νλ αηελίδνλην ηα καζεκαηηθά ηεο
Μνπζείνπ Καξαζενδσξή απφ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο πξν ηξηάθνληα θαη πιένλ εηψλ, φηε ην πξψηνλ
ζρνιεία απμάλνληαη θαζψο παξνπζίαζελ ε Δ.Μ.Δ. ην παξάξηεκα, έρεη κεηαβιεζή εηο φιαο ηαο
θαη νη πξνζθιήζεηο γηα πνιηηηζκέλαο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη εηο ηελ ρψξα καο. Έπξεπε ινηπφλ
παξνπζίαζε έθζεζεο ηνπ θαη ην παξάξηεκα λ’ αθνινπζήζε ηελ κεηαβνιήλ απηήλ. Άιινηε σο θαη
κνπζείνπ απφ αθξηβή ζήκεξνλ αθφκε εδίδεην κεγάιε ζεκαζία εηο ηαο αζθήζεηο επί ησλ δχν
αληίγξαθα θαη θσηνγξαθίεο θπξηνηέξσλ θιάδσλ ησλ ζηνηρεησδψλ καζεκαηηθψλ, νη νπνίνη
ζε άιιεο πφιεηο. εδηδάζθνλην εηο ηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο, ήηνη ηεο
΢ην κνπζείν ηα παηδηά γεσκεηξίαο θαη αιγέβξαο. Ο καζεηήο ψθεηιε λα είλαη εηο ζέζηλ λα ιχε
καζαίλνπλ ηνλ Καξαζενδσξή επρεξψο δπζθφινπο αζθήζεηο εηο ηελ ρψξαλ καο κάιηζηα ηδηαηηέξσο, ίλα
κε απιφ δηαδξαζηηθφ ηξφπν δπλεζή, φηαλ απνθνηηήζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζειήζε λα ζπνπδάζε
κέζα απφ ην πξφγξακκα Καξαζενδσξή θαη γξακκαηφζεκα. ζεηηθάο επηζηήκαο, λα επηηχρε εηο ηαο δπζθφινπο εηζηηεξίνπο εμεηάζεηο
Ζ πξψηε απνζηνιή ηεο έθζεζεο ηνπ κνπζείνπ ζηα Σξίθαια ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ησλ άιισλ Αλσηάησλ θαη
γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία. Υίιηνη δηαθφζηνη επηζθέπηεο μελαγήζεθαλ Αλσηέξσλ ΢ρνιψλ ελ αηο θαη ησλ ΢ηξαηησηηθψλ. Ννκίδσ φηη απφ ηεο
απφ ηελ κνπζεηνιφγν θ. Υαξά Μαξθνπιάθε. ΢ρνιεία, πνιίηεο αθφκε απφςεσο απηήο ην παξάξηεκα ηνπ Γειηίνπ ηεο Δ.Μ.Δ. πξνζέθεξε
θαη ζπνπδαζηέο ζηε ζρνιή ΢ΜΤ πέξαζαλ απφ ηελ έθζεζε γηα λα ζνβαξάλ εμππεξέηεζηλ εηο ηνλ αλαγλψζηελ καζεηήλ. Πνιινί ησλ
γλσξίζνπλ ηνλ κεγάιν Έιιελα Μαζεκαηηθφ. Σα φζα ζπλέβεζαλ ζην παιαηψλ αλαγλσζηψλ ηνπ παξαξηήκαηνο δηέπξεςαλ θαη θαηά ηαο
δεθαήκεξν απηφ δείρλεη ε επραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ παξαξηήκαηνο εηζηηεξίνπο εμεηάζεηο θαη γεληθψο βξαδχηεξνλ εηο ηαο ζπνπδάο ησλ θαη
Σξηθάισλ πξνο ηνλ ΢χλδεζκν Φίισλ Καξαζενδσξή. δηαηεξνχλ εηζέηη επράξηζηνλ αλάκλεζηλ ηεο βνεζείαο, ηελ νπνίαλ ηνπο
παξέζρελ ην παξάξηεκα, ηδηαηηέξσο φζνη εθνίησλ εηο επαξρηαθά
ζρνιεία, φπνπ δελ ειεηηνχξγνπλ πξνπαξαζθεπαζηηθά θξνληηζηήξηα.
Βεβαίσο θαη ζήκεξνλ ε ζεκαζία ησλ αζθήζεσλ παξακέλεη, θαη ην
παξάξηεκα θαηά κέγηζηνλ κέξνο ζα αζρνιεζή κε απηάο, δελ πξέπεη
φκσο λα είλαη θαη ν κφλνο ζθνπφο ελφο καζεκαηηθνχ πεξηνδηθνχ, ην
νπνίνλ απεπζχλεηαη εηο ηνλ καζεηήλ ηεο ζήκεξνλ. Πξέπεη λα έρσκελ ππ’
φςηλ φηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ εηο ηα
ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο δελ είλαη κφλνλ ε πξνπαξαζθεπή δηά
ηαο εηζηηεξίνπο εμεηάζεηο, αιιά θαη παηδεπηηθή, ήηνη ε κφξθσζηο ηνπ
καζεηνχ εηο ην λα ζθέπηεηαη (ινγίδεηαη) νξζψο θαη δηαηππψλε ζπληφκσο
θαη κε ζαθήλεηαλ φ,ηη νξζψο ζθέπηεηαη. Οη λένη θιάδνη ησλ
καζεκαηηθψλ, νη νπνίνη εηζήρζεζαλ ηψξα εηο ηελ δηδαζθαιίαλ ησλ
ζρνιείσλ ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο (ζεσξία ζπλφισλ, αιγεβξηθαί δνκαί,
ινγηθή), αιιά θαη νη παιαηνί, σο ε γεσκεηξία, παξέρνπλ ηα κέζα λα
εθνδηάζσκελ ην πεξηνδηθφλ θαη κε χιελ, ε νπνία φρη κφλνλ ζα κνξθψλε
ηνλ αλαγλψζηελ, αιιά θαη ζα παξαθηλή εηο ηελ αλάγλσζίλ ηνπ θαη
εθείλνλ, φζηηο δελ έρεη ζέζε σο ζθνπφλ ηνπ ηελ ζπνπδήλ ησλ ζεηηθψλ
επηζηεκψλ θαη θαηά ζπλέπεηαλ θαη δηά ηνπο θιάδνπο απηνχο ην
πεξηνδηθφλ καο ζα δηαζέζε νιίγνλ ρψξνλ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ
ζπλαδέιθσλ, θαη ζπκπαξάζηαζηο απηψλ εηο ηαο πξαζπαζείαο ηεο Δ.Μ.Δ.
φπσο βειηησζή ε χιε ηνπ πεξηνδηθνχ ζα ζπληειέζε, φπσο ηνχην
αλαγλσζζή θαη αγαπεζή απφ πνιινχο καζεηάο, αιιά θαη εχξεη απήρεζηλ
αθφκε θαη κεηαμχ ησλ πνιπαξίζκσλ ζπνπδαζηψλ ησλ καζεκαηηθψλ ησλ
ηεζζάξσλ Παλεπηζηεκίσλ καο, νη νπνίνη κέιιεη λα αλαιάβνπλ ηελ
δηδαζθαιίαλ ησλ Μαζεκαηηθψλ εηο ηα ζρνιεία καο.

Γ. Α. Κάππνο
Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Μ.Δ.
Σαθηηθφο Καζεγεηήο ηεο Έδξαο ηεο Μαζεκαηηθήο
Αλαιχζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

«Με ηελ επηζηνιή καο απηή ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο


ζεξκέο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο ζπκβνιή ζηελ
ΡΖΣΟ:
παξαρψξεζε κέξνπο ηνπ πιηθνχ πνπ θηινμελείηαη ζην Μνπζείν Κ.
ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ ηνπ δήκνπ Κνκνηελαίσλ ζηελ έθζεζε «ΣΑ Σῶν πολλῶν ἐπιδίωξη ἡ ἠδονή, ηῶν
ΣΡΗΚΑΛΑ ΤΠΟΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΟΝ Κ.ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ», πνπ
δηνξγάλσζε ην Παξάξηεκα λ. Σξηθάισλ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢
ἐκλεκηῶν ἡ δόξα, ηῶν ἐπιλέκηων ἡ Ἀπεηή.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢ κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 100
ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Μ.Δ. θαη 25 ρξφλσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Απιζηοηέληρ
Σξηθάισλ. ΢πλέρεηα ζηελ 6ε ζειίδα
Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ 6

ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΟΤ
΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ & ΑΛΛΑ
΢πλέρεηα απφ ηελ 5ε ζειίδα
Σν έθδειν ελδηαθέξνλ ζαο θαη ε πξνζσπηθή ζαο ζπλεηζθνξά απεπζχλνπκε ζεξκέο επραξηζηίεο ζηε Μοςζειολόγο Υαπά
ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηφο καο πξνο ην Μνπζείν Κ. Μαπκοςλάκη ε νπνία επέδεημε εμαηξεηηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη
ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ δεκηνχξγεζε εμαηξεηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο καο επηθχιαμε κηα κνλαδηθή μελάγεζε».
κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο λ. Σξηθάισλ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ΢ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢. Με ηελ αμηνκλεκφλεπηε θαη
πνιπζήκαληε απηή ελέξγεηά ζαο πξνζθέξαηε ζηνπο Σξηθαιηλνχο
καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ζηνπο Σξηθαιηλνχο πνιίηεο ηε κνλαδηθή
επθαηξία λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ κέγηζηνπ
Έιιελα καζεκαηηθνχ Κ. Καξαζενδσξή. Ζ αληαπφθξηζε ησλ ΢ρνιείσλ
θαη ησλ Σξηθαιηλψλ πνιηηψλ, θαζψο πεξηζζφηεξα απφ 1200 άηνκα
επηζθέθζεθαλ ηελ έθζεζε, απνηειεί ηελ θαιχηεξε επηβξάβεπζε γηα ην
έξγν πνπ επηηειείηαη απφ ηνλ ΢χλδεζκν Φίισλ Καξαζενδσξή θαη ην
Μνπζείν Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ θαη ηε κέγηζηε απφδεημε ηεο αμίαο ηνπ
πνιχηηκνπ απηνχ πλεπκαηηθνχ ζεζαπξνχ πνπ νλνκάδεηαη
Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή.
Δπρφκαζηε ζε ζαο πξνζσπηθά, ζηνλ ΢χλδεζκν Φίισλ
Καξαζενδσξή θαη ζην Μνπζείν Κ.ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΖ θαιή ζπλέρεηα
ζηηο πξνζπάζεηέο ζαο γηα ηελ αλάδεημε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπ
έξγνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξαζενδσξή θαη ειπίδνπκε ε κεηαμχ καο
ζπλεξγαζία λα βξεη θαη πνιινχο άιινπο άμηνπο κηκεηέο ζην άκεζν
κέιινλ».

ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΑ
Ο απφερνο απηήο ηεο εθδήισζεο θαη νη ζπλέπεηέο ηεο θάλεθαλ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ
άκεζα. Ήδε νη πιεξνθνξίεο απφ ηα Σξίθαια έθζαζαλ ζηελ Άξηα, ηελ
΢πλέρεηα απφ ηελ 1ε ζειίδα
Ακαιηάδα, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ηελ Θεζζαινλίθε θαη έρνπλ
θιεηζηεί εκεξνκελίεο παξνπζίαζήο ηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζηάζε ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ λαδηζηηθνχ
θαζεζηψηνο. Οξηζκέλνη ηνπ θαηαινγίδνπλ ην γεγνλφο φηη δελ ήξζε λα
πνιεκήζεη ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Όκσο, μερλνχλ φηη ην 1941
ν Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή ήηαλ 68 εηψλ θαη είρε ήδε πξνβιήκαηα
πγείαο. Γελ είλαη ηπραίν, βέβαηα, πνπ πέζαλε ην 1950. ΢ηελ νπζία,
δεηάκε απφ έλαλ επηζηήκνλα λα είλαη αγσληζηήο, δηπισκάηεο,
αληηζηαζηαθφο θαη ήξσαο. Όκσο ε θαηεγνξία αλζξψπσλ ζηελ νπνία
αλήθεη ν Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή ήηαλ – θαη παξακέλεη –
εζηηαζκέλε ζηελ έξεπλά ηνπ θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ. ΢ε πξνζσπηθφ
επίπεδν, πάληα έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα βνεζήζεη άηνκα πνπ
αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο. Άξα, πξηλ ηνλ θαηεγνξήζνπκε γηα πξάγκαηα
πνπ δελ είρε νχηε ηελ ηδηφηεηα νχηε ηελ ηθαλφηεηα λα πξάμεη, ζα ήηαλ
θαιφ λα εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθε.
Έδεζε πνιιέο κπφξεο θαη ζχειιεο ζηε δσή ηνπ, φπσο φινο ν θφζκνο
εθείλε ηελ επνρή. Καη ε εκβέιεηά ηνπ ζηα καζεκαηηθά δελ πξέπεη λα
απνηειεί ελνρνπνηεηηθφ ζηνηρείν γη’ απηφλ. Ο Κσλζηαληίλνο
Καξαζενδσξή ππήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεκαηηθνχο,
αιιά ηαπηφρξνλα ήηαλ θη έλαο απιφο άλζξσπνο.
΢πλερίδνπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο ην έξγν αλάδεημεο ηνπ Ν. Λπγεξφο
ζπνπδαίνπ απηνχ Έιιελα ηεο νηθνπκέλεο θαη ζα εμαληιήζνπκε ηα φξηα
ησλ δπλαηνηήησλ καο αιιά ελδερνκέλσο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά λα
κελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε.
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΞΔΝΑΓΖ΢Ζ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΢ΠΑΣΩΝ ΓΡΗΦΟ΢
Γελλαίν ηφικεκα ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία, απφ
φηη δείρλεη θαη ε επηζηνιή πνπ ιάβακε. ΢ε κηα παξέα απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ έθαλαλ αληαιιαγή δψξσλ
«Σε Γεπηέξα 5-2-2018, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ξσηήζακε ηελ πξψηε γπλαίθα πνπ πξνζήιζε θαη καο είπε «εγψ
ζην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1ος Γςμναζίος ΢πάηων ρξεηάζηεθα λα πάξσ ηφζα γπλαηθεία δψξα φζα θαη αλδξηθά». Μεηά
«Ησνηλαηώνηαρ ηη Θπάκη» είραλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ κέζσ ξσηήζακε ηνλ πξψην άλδξα πνπ ήξζε ζηελ παξέα «εγψ πήξα δηπιάζηα
Skype ζην Μνπζείν Καξαζενδσξή ζηελ Κνκνηελή. Θέινπκε λα γπλαηθεία δψξα απφ ηα αλδξηθά». Να βξείηε πφζνπο άλδξεο είρε ε
επραξηζηήζνπκε ηνλ ΢χλδεζκν Φίισλ Καξαζενδσξή θαη ηνλ Γήκν παξέα θαη πφζεο γπλαίθεο.»
Κνκνηελήο πνπ έθαλαλ δπλαηή ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εγρεηξήκαηνο. Οθείινπκε λα θάλνπκε ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη λα