You are on page 1of 4

qeTdüÿs√$T ` pHé` 2018 ( 82

)

( )
qeTdüÿs√$T ` pHé` 2018 ( 83 )
$X¯«CÀ´‹wü´ kÕÁe÷{Ÿ, >ös¡e CÀ´‹wü •s√eTDÏ, Vü‰qsY nyês¡T¶ Á>∑V≤” ‘·, ~« dü«s¡øí +£ ø£D düHêàì‘·,
oÁ ∫+‘ê >√|”Xs¯ à¡ dæ<ë∆+‹ >±s¡T n+~düTqÔ ï sê• |ò˝ü ≤\T - pHé 1, 2018 qT+∫ Ä>∑dTü º 31, 2018 es¡≈î£
$yêVü≤ dü+ã+<ë\T ø£\T|ü⁄ ø=+{≤s¡T, ˇ|üŒ+<ë\˝À ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ ekÕÔs¡T. nqedüs¡|ü⁄ $wüj·÷\˝À ‘·\ <ä÷s¡TÃ≥
eT+∫~ ø±<äT, Ç∫Ãq n|ü⁄Œ düeTj·÷ìøÏ ‹]– Çe«ø£ b˛e&ÉeTT‘√ Çã“+~ ø£\T>∑e#·TÃ. &ÉãT“ $wüj·TeTT˝À C≤Á>∑‘·
eVæ≤#·T≥ eT+∫~. ˝Òìb˛ì yÓTTVü≤e÷≥eTT \≈£î b˛ø£+&ç. ø=ìï $wüjT· eTT\ e\¢ ø=+‘· qwüeº TT ‘·|Œü <äT. MT≈£î ø±e\dæq
yê] yÓ’K] eTqkÕÔ|üeTT ø£*–düTÔ+~. Ks¡TÃ\T X¯óuÛÑø£s¡eTT>± e⁄+{≤sTT. ˇø£ edüTÔe⁄ $wüj·TeTT˝À düeTdü´ edüTÔ+~.
yê´bÕs¡T\≈£î ñ<√´>∑düTÔ\≈£î ô|’ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T ñ+&Ée#·TÃ. ø=+‘· eT+∫>±qT ø=+‘· #Ó&ɶ>±qT e⁄+≥T+~, ø±ì
ø=‘·Ô e´≈£î\Ô ‘√ C≤Á>‘∑ Ô· >± ñ+&ÉT≥ eT+∫~. #ê\ s√E\T>± ø£\Teì ã+<ÛTä e⁄\qT >±ì, $TÁ‘T· \qT >±ì ø£\TdüTø=+{≤s¡T,
Ä]∆ø£ Çã“+~ì ‘=\–+#·T ø=qT≥≈£î q÷‘·q ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. \øÏåà >∑D|ü‹øÏ øÏåsê_Ûùwø£eTT X¯óuÛÑeTT.

ã+<ÛäTe⁄\ $yêVü≤ y˚&ÉTø£\ $wüj·TeTT\˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T, ã+<äTe⁄\T $TeTà*ì >ös¡eeTT>± #·÷kÕÔs¡T. ˇø£]e\¢ MT≈£î
düeTdü´ n<äTs¡T nj˚T´ Á|üe÷<äeTT+~ C≤Á>∑‘·Ô. Ç+{Ï˝Àì yê] Äs√>∑´eTT|ü≥¢ ÁX¯<ä› eVæ≤+#·+&ç. Á|ü‹ |üì Ä˝À∫+∫
#˚j·T&ÉeTT eT+∫~. n&É«¬ø≥T\T,s¡yêD≤ yês¡T C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. ø=ìï $wüj·÷\T $TeTà*ï u≤<Ûäø£*–kÕÔsTT. ø=‘·Ô
|üqT\T yêsTT<äy˚j·T&ÉeTT eT+∫~. ø=+<äs¡T $TeTà*ï u≤<äô|fÒº neø±X¯eTT+~. Äs¡úø£ ˝≤uÛ≤\ ø√düeTT Á|üj·T‘·ïeTT
|òü*düTÔ+~. Ä]∆ø£|üs¡ ˝≤uÛ≤\T yê´bÕs¡ |ü⁄s√_Ûeè~∆ ø£\T>∑T‘êsTT. eT+∫>±H˚ e⁄qï|üŒ{Ïø° Ks¡Tà $wüj·TeTT˝À Çã“+~
ñ+&É>∑\<äT. ˇø£ e´eVü‰s¡eTT˝À ˇø£]‘√ >=&Ée |ü&˚ neø±X¯+ e⁄qï~. MT≈£î <Ûäq eT]j·TT e´eVü‰sê\ |üs¡eTT>±
ø=+‘· qcÕºìï ø£\T>∑ e#·TÃ. düT+<äs¡ø±+&É 18 e düs¡Z+ bÕsêj·TD X¯óuÛÑeTT.

&ÉãT“ nqTø=qï düeTj·÷ìøÏ n+<äø£ ∫sê≈£î\qT m<äTs=ÿ+{≤s¡T. yÓTTVü≤e÷{≤ìøÏ b˛e≥+ e\¢ e\q Ä]úø£ qwüºeTT
@s¡Œ&Ée#·TÃ. ôd≈£î´˝ÒwüHé qwüºeTT. |üqT\T Ä\dü´eTT n>∑T≥, }Væ≤+#·ì Ks¡TÃ\T ñ+&É>∑\e⁄. u≤´+≈£î e´eVü‰sê\T
eT]j·TT ˇ|üŒ+<ë\˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô nedüs¡eTT. |üqT\ Ä≥+ø£eTT e\q eTqkÕÔ|üeTT ø£\T>∑e#·TÃ, nqTø=qï~
kÕ~Û+#·&ÜìøÏ düVü≤qeTT eVæ≤+#·T≥ eT+∫~. @»+≥T\≈£î ø=+‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤eTT>± ñ+&Ée#·TÃ. MT yê´bÕsêìøÏ
ø±e\dæq <ÛäqeTTqT u≤´+≈£î <ë«sê bı+<äT‘ês¡T. Á|üj·÷D≤\˝À $|üØ‘· Ks¡TÃ\T #˚kÕÔs¡T. yê´bÕs¡ ˝≤uÛ≤\T ñqï|üŒ{Ïø°
eTqdüT‡≈£î Äq+<äeTT e⁄+&É<äT. &ÉãT“ C≤Á>∑‘·Ô ô|fÒº $wüj·TeTT˝À yÓT\≈£îeeVæ≤+#·+&ç. $TÁ‘·T\ düVü≤ø±s¡eTT‘√ ˇø£
X¯óuÛÑø±s¡´Áø£eTeTT ‘·\ô|&É‘ês¡T. <Ó’e<äs¡Ùq¬ø’ j·÷Á‘·\T #˚kÕÔs¡T, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$Tyê]ì ‘·T\dæ‘√ ns¡Ãq #˚sTT+#·T≥
X¯óuÛÑeTT.
MT yê]ì dü+‘·è|æÔ #Ó+~+#·&ÜìøÏ #ê\ Çã“+~ |ü&É‘ês¡T, ø=ìï s¡Vü≤kÕ´\T ãj·T≥ |ü&É&ÉeTT‘√ $yêVü‰~ X¯óuÛÑ
ø±s¡´Áø£eTeTT\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑>∑\<äT. ø=ìï $wüj·÷\˝À Ä∫‘·÷∫ e´eVü≤]+#·T≥ eT+∫~. <Ûäq|üs¡ Ks¡TÃ
ô|s¡T>∑T‘·T+~. uÛ≤>∑kÕ«$Tø£ e´eVü‰sê\≈£î <ä÷s¡eTT>± ñ+&ÉT≥ eT+∫~. >ös¡e $wüj·TeTT˝À uÛÑ+>∑eTT ø£\T>∑e#·TÃ.
ÇwüºyÓTÆq yê]øÏ Ç∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tºø√e&ÜìøÏ #ê\Á|üj·T‘·ïeTT #˚kÕÔs¡T. <ÛäqeTT eT+∫ ˙s¡T˝≤ ø£s¡Tà ô|≥ºe\dæ
edüTÔ+~. yê´bÕs¡eTT u≤>± kÕ>∑T‘·T+&É&ÉeTT‘√ &ÉãT“ Çã“+~ ‘·>∑TZ‘·T+~. ø=+#ÓeTT ÁX¯eT |ü≥Tº<ä\ nedüs¡eTT, ø=ìï
ø±s¡´Áø£eTeTT\T MT≈£î nqTe⁄>± e⁄+&É&ÉeTT‘√ eTqdüT‡ Äq+<äeTT>± e⁄+≥T+~. b˛sTTq edüTÔe⁄\T ‹]– \_Û+#˚
neø±X¯eTT e⁄qï~. <ä÷s¡ Á|üj·÷DeTT yêsTT<ë y˚j·TT≥ eT+∫~. |üPs¡«|ü⁄ $TÁ‘·T\qT ø£\TdüTø=+{≤s¡T. Ád”Ô\T ‘·\
ô|{Ϻq |üqT\T Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êsTT. \øÏåà qs¡¡dæ+Vü≤ ø£e#· bÕsêj·TD X¯óuÛÑeTT.

MTs¡T |ü{Ϻq<ä˝≤¢ ã+>±s¡e÷? nqï≥T¢ e⁄+≥T+~, $yêVü‰~ y˚&ÉTø£\˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. <ÛäHê<ëj·TeTT ô|s¡T>∑T‘·T+~.
q÷‘·q e´eVü‰s¡eTT\T≈£î Áoø±s¡+ #·T&É‘ês¡T. eè‹Ô|üs¡ |üqT\˝À ˇ‹Ô&ç ÁX¯eT n~Ûø£eTT ne⁄‘·T+~. MT ù|s¡T Á|ü‹wüº\T
ô|s¡T>∑ >∑\e⁄. ô|’ n~ø±s¡T\eTqïq\T ñ<√´>∑|ü⁄ eè~∆ ø£\T>∑TqT. b˛sTTq edüTÔe⁄\T ‹]– \_Û+#·T neø±X¯eTTqï~,
Ç+{Ï˝À X¯óuÛøÑ ±s¡´Áøe£ TeTT\T »s¡T|ü⁄‘ês¡T. MTs¡T ‘Ó*$ ‘˚≥\‘√ e´eVü≤]+#·T≥ e\¢ X¯óuÛyÑ T˚ ø£\T>∑T‘·T+~. Ä<ëj·TeTT
eè~∆#Ó+<äT‘·T+~. q÷‘·q ô|≥Tºã&ÉT\ $wüj·TeTT˝À Ä∫‘·÷∫ e´eVü≤]+#·T≥ eT+∫~. ø=‘·Ô e´≈£îÔ\ e\¢ MT Ç+{Ï˝À
MT |æ\\¢ $wüjT· eTT˝À düeTdü´\T sêe#·Tà C≤Á>‘∑ Ô· eVæ≤+#·+&ç. >∑èVü≤eTTq≈£î ø±e\dæq edüTeÔ ⁄\T düeT≈£Ls¡TÃø=+{≤s¡T.
Ä+»H˚j·T kÕ«$T yê]øÏ dæ+<Ûä÷s¡ |üP» #˚sTT+#·T≥ X¯óuÛÑeTT.

( Áo ∫+‘ê >√|æ X¯s¡à dæ<ë∆+‹ >±] sê•|òü˝≤\T ` pHé ` Ä>∑düTº )
qeTdüÿs√$T ` pHé` 2018 ( 84 )

|æ\¢\ $<ë´ $wüj·TyÓTÆ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q\T |ü&É‘ês¡T. |üPs¡«|ü⁄ ∫sê≈£î\T ‘=\>∑T‘êsTT. eè‹Ô |üs¡ yê´|üø±\T ô|s¡T>∑T‘êsTT.
Ç\T¢ ã+<ÛäTe⁄\‘√ ÄVü‰¢<äeTT>± e⁄+≥T+~. nqTø√ì Ks¡TÃ\T Çã“+~ ô|&É‘êsTT. ø=ìï yê´bÕs¡ |üs¡yÓTÆq m<äT>∑T<ä\
MT≈£î nqTø√ì X¯Á‘T· e⁄\qT @sêŒ≥T #˚jT· >∑\e⁄. &ÉãT“ eT+∫˙s¡T˝≤ Ks¡Tà ne⁄‘·T+~. ø£cÕºìøÏ ‘·–q |ü\eTT n+<ä<Tä ,.
Ç+{Ï˝Àì yê] |ü]dæú‹ u≤<ÛäqT ø√bÕìï ø£*–kÕÔsTT. yêVü≤q Á|üe÷<äeTT ñ+&É e#·Tà C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·+&ç. yê´bÕs¡eTT
≈£î<äTs¡T ø=+≥T+~. Ks¡TÃ\T ô|]–q|üŒ{Ïø° |üPs¡«|ü⁄ u≤ø°Ï edü÷\T ø±e&ÉeTT‘√ Çã“+~ ‘=\>∑e#·TÃ. nqTø=qï˝≤uÛ≤\T
$TeTà*ï dü+‘·è|æÔ |üs∫¡ q|üŒ{ÏøÏ Ç+{Ï˝À >=&Ée eTqXÊÙ+‹ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚dTü +Ô ~. pHé HÓ\ ∫e]˝À nX¯óuÛÑ ø±s¡´Áøe£ ÷ìøÏ
yÓ\¢ e\dæ sêe#·TÃ. sê»ø°j·T e´eVü≤sê\T u…&çdæ ø=fÒº neø±X¯eTTqï~ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·+&ç. q÷‘·q yê´bÕs¡
e´eVü≤Vü‰s¡eTT\T yêsTT<ë y˚j·TT≥ X¯óuÛÑeTT. >∑D|ü‹øÏ >∑]ø£ |üP» X¯óuÛÑeTT.

ô|{Ϻq ø£s¡TÃ\T MT |æ\¢\≈£î >±ã{Ϻ u≤<Ûä|ü&És¡T. eè‹Ô yê´bÕsê\ düeTdü´\T ˇ‹Ô&çì ø£*–+∫q|üŒ{Ïø° ø£düº|ü&ç <ëìì
‘=\–+#·Tø=+{≤s¡T. Ä&Éyê] $wüj·÷\˝À ø=+‘· <ä÷s¡eTT eT+∫~. ô|’ n~Ûø±s¡T\T #Ó|æŒq |üqT\˝À @ø±Á>∑‘·‘√ |üP]Ô
#˚j·TT≥ X¯óuÛÑeTT. Ks¡Tà |ü]$T‹øÏ ˝Àã&ç ñ+&É>∑\<äT. ø=ìï |üqT\qT ‘·|üŒø£ |üP]Ô #˚j·Te\dæ edüTÔ+~. yê´bÕs¡
$wüj·TeTT ˝≤uÛÑ |òü\eTT>± ñ+&ÉTqT. nqTø=qï ø±s¡´Áø£eTeTT ˇø£{Ï yêsTT<ë |ü&Ée#·TÃ. C≤sTT+≥T <ës¡T\‘√ »>∑‘·Ô
eVæ≤+#·e\dæq düeTj·TeTT. pHé eT<Ûä´˝À ø√‘·Ô>± ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻ yê´bÕs¡eTT #˚ùd yê]øÏ nqT≈£î\ düeTj·TeTT >±
e⁄qï~. ø=‘·>Ô ± Ád\Ô” ù|s¡TMT<ä yê´bÕs¡ dæsú ¡ Ädæú ø=qT>√fi¯ófl e⁄+{≤sTT. nqTø=qï ˝≤uÛ≤\T $TeTà*ï dü+‘·è· |æÔ |üs∫¡ q|üŒ{ÏøÏ
Ç+{Ï˝À >=&Ée eTqXÊÙ+‹ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. q÷‘·q >∑èVü≤ ˝≤uÛÑeTT\T ≈£L&Ü e⁄qï$. ø=+<ä]øÏ düVü‰j·T|ü&É‘ês¡T.
<ä÷s¡|ü⁄ Á|üj·÷D≤\T #˚kÕÔs¡T. <Ó’e|üs¡ ø±s¡´Áø£eTeTT\T $Vü‰s¡ j·÷Á‘·\T #˚j·Te#·TÃ. \øÏåà |üP» X¯óuÛÑeTT.

á sê• yê]øÏ pHé E˝…’ \T m+‘· e÷Á‘·eTT u≤>±˝Ò<äT, m≈£îÿe uÛ≤>∑eTT nX¯óuÛÑ |òü\eTT H˚ dü÷∫+#·T#·Tqï~. Ád”Ô\T
Á|üj·÷D $wüj·TeTT˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·+&ç. ô|’ n~Ûø±s¡T\T #Ó|æŒq |üqT\˝À @ø±Á>∑‘·‘√ |üP]Ô #˚j·TT≥ X¯óuÛÑeTT.
Ks¡Tà |ü]$T‹øÏ ˝Àã&ç ñ+&É>\∑ <äT. ø=ìï |üqT\qT ‘·|Œü ø£ |üP]Ô #˚jT· e\dæ edüT+Ô ~. yê´bÕs¡ $wüjT· eTT ˝≤uÛÑ |ò\ü eTT>±
ñ+&ÉTqT. ø=‘·Ô Ä˝À#·q\qT $»j·Te+‘·eTT>± neT\T #˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. sê»ø°j·T |òü\eTT\T e÷Á‘·y˚T u≤>∑Tqï$.
>∑èVü≤ nedüsê\≈£î e÷s¡TŒ\≈£î ‘·–q düeTj·TeTT. yê´bÕs¡eTT b˛{°\T ô|s¡>∑e#·TÃ. nqTø=qï |üqT\T kÕ>∑ø£ Çã“+~
|ü&‘É ês¡T. X¯óuÛÑ ø±s¡´Áøe£ T ÄVü‰«Hê\T e⁄+{≤sTT. ø=‘·yÔ ê]‘√ ˇ|üŒ+<ë\ $wüjT· eTT\T #·]Ã#· ≈£î+&Ü ñ+&ÉT≥ eT+∫~.
≈£îuÒÒs¡ bÕX¯ó|ü‘· n_Ûùwø£eTT eT+∫~.

MT≈£î <ä÷s¡eTT>± e⁄qï yês¡T <ä>∑Zs¡e⁄‘ês¡T. e´düHê\e\¢ qwüºeTT. <ÛäqeTT nedüsêìøÏ #˚‹øÏ n+<äT‘·T+~. ñ<√´>∑
ã~©\T.>∑èVü≤Á|üy˚X¯eTT˝À bÕ˝§ZqT≥ ˝Ò<ë ø=‘·Ô Ç+{Ï |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTT #˚j·TT≥ ñ+&Ée#·TÃ. $|üØ‘·eTsTTq Ks¡TÃ
e´eVü‰sê\˝À eT<ä´e]Ô‘·«eTT MT≈£î Çã“+~ì ø£*–+#·>∑\<äT. ≈£î≥T+ã e´eVü‰sê\T M~Ûq |ü&˚ neø±X¯eTTqï~. MT
ø√|ü+ e\¢ ø=+<ä]ì <ä÷s¡+ #˚düTø√e\dæ sêe#·TÃ. ø=ìï ø=ìï düeTj·÷\˝À &ÉãT“ n+<äø£ ∫sê≈£î\T ô|s¡T>∑T‘êsTT.
E˝…’˝À Ç+{Ï˝À X¯óuÛÑ ø±s¡´Áø£eT $wüj·÷\T $yêVü≤ dü+s¡+uÛ≤\T e⁄+{≤sTT. eT<ä´e]Ô‘·«eTT e\¢ MTs¡T e÷≥ |ü&˚
neø±X¯eTT e⁄+~. á E˝…’ ∫e]˝À ø£\Vü≤eTT\T, ô|≥Tºã&ç qwüºeTT\T, #·T{≤º\ e\¢ &ÉãT“ qwüºeTT e⁄qï$, p<ë\
CÀ*øÏ b˛≈£î+&ÉT≥ eT+∫~. Ä>∑düTº HÓ\ ∫e]˝À nHês√>∑´eTT dü÷∫+#·T#·Tqï~. ø=ìï $wüj·÷\T MT ÁoeT‹ dü\Vü‰‘√
#˚j·T&ÉeTTe\¢ MT≈£î eT+∫~. áX¯«s¡Tq≈£î s¡TÁ<ë_Ûùwø£eTT #˚sTT+#·+&ç.

á sê• yê]øÏ #ê\ u≤>∑Tqï~ nqTø√qï|üqT\qT |üP]Ô #˚j·TTfÒ ø±ø£ n~Ûø±s¡eTT, eè‹Ô |üs¡ düeTdü´\T eT]j·TT Ks¡TÃ
ñ+&É>∑\<äT. X¯óuÛÑ ø±s¡´Áø£eTeTT\˝À bÕ˝§ZZqT≥ ˝Ò<ë #˚j·TT≥ >∑\<äT. <Ó’edü+<äs¡ÙqeTT #˚kÕÔs¡T. e∫Ãq neø±XÊìï
$&ÉT#·T≥ eT+∫~ ø±<äT. |üPs¡«|ü⁄ e´eVü‰sê\˝À e⁄Hêï ∫≈£îÿ\qT ‘=\–+#·T ø={≤ºs¡T. Ád”Ô\ $wüj·TeTT\˝À ø=+‘·
C≤Á>∑‘·Ô nedüs¡eTT. <ÛäqeTT, dü+‘√cÕìï ø£\T>∑#˚j·Te#·TÃ. M{Ï‘√bÕ≥T ø=~›bÕ{Ï nHês√>∑´eTT ≈£L&Ü e⁄+&Ée#·TÃ.
MTs¡T #˚dæq y˚T\T MT X¯Á‘·Te⁄\qT $TÁ‘·T\T>± e÷s¡TdüTÔ+~. dæúsêdæÔ ø=qT>√\T Á|üj·T‘êï\T }|ü+<äT≈£î+{≤sTT,
ìs¡T<√´>∑T\≈£î ø=+‘· ñs¡≥ \_ÛdüTÔ+~. Ç\T¢ ã+<ÛäT $TÁ‘·T\‘√ Vü≤&Ü$&ç>± e⁄+≥T+~. ÇcÕºqïuÛÀ»q kÂK´eTT eÁdüÔ
˝≤uÛ≤\T, ô|<ä›yê] <äs¡ÙqeTT, $H√<äeTT, Ád”Ô k˛K´eTT E˝…’˝À ñ+&É>∑\<äT. düTÁuÛÑeTD´ düVü≤ÁdüHêe÷e[ bÕsêj·TD
#˚j·T+&ç.

(( Áo ∫+‘ê >√|æ X¯s¡à dæ<ë∆+‹ >±] sê•|òü˝≤\T ` pHé ` Ä>∑düTº )
qeTdüÿs√$T ` pHé` 2018 ( 85 )
MT ùdïVæ≤‘·T˝Ò MT|ü≥¢ $s√<ÛäT\T>± e÷πs neø±X¯eTT+~, E˝…’˝À ˇø£ düeTdü´ $wüj·TeTT˝À MTuÛ≤s¡´ düVü‰j·TeTT
nedüs¡eTe⁄‘·T+~. Á|üeTTKT\ düVü‰j·TeTT‘√ MT eè‹Ô yê´bÕsê\qT ô|+#·&ÜìøÏ Á|üj·÷‘ê\T #˚kÕÔs¡T. e÷qdæø£
XÊ+‹ ˝À|ædüTÔ+~. Á|ü‹ $wüj·TeTT n˝À∫+∫ ìs¡íj·TeTT rdüTø=qT≥ eT+∫~. ˇø£ Ád”Ô $wüj·TeTT˝À nqTø√ì
∫≈£îÿ\T, ∫sê≈£î\T ñ+&É>∑\e⁄. $<ë´s¡T∆\T ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚>±ì ñ|üjÓ÷>∑eTT+&É<äT. &ÉãT“ #˚‹øÏ n+<äT‘·T+~ .
ø±˙ <Ûäq|üs¡ düeTdü´\Tô|s¡T>∑T‘êsTT. edüTÔe⁄\T ø=H˚ $wüj·TeTT˝À Ç+{Ï˝Àì yê]‘√ ø=+‘· Çã“+~ m<äTs=ÿq
e\dæ edüT+Ô ~. ø=ìï |üqT\T yêsTT<ë y˚jT· &ÉeTT eT+∫~. ø=ìï $wüj÷· \˝À MT≈£î ˝≤_ÛdTü +Ô ~. Ks¡TÃ\T ô|s¡T>∑T‘êsTT,
Ä]∆ø£ |üs¡eTT>± u≤>∑T+&É˝Ò<äT. Ä>∑düTº˝À MT≈£î ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T ø£©π> neø±X¯+ e⁄+~. sê»ø°j·THêj·T≈£î\≈£î
≈£L&Ü >∑T]Ô+|ü⁄ ø£\T>∑T‘·T+~. $<ë´s¡Tú\≈£î yÓT+&ÉT>± neø±XÊ\T ø£\T>∑T‘êsTT. \*‘· düVü≤ÁdüHêe÷e[‘√ <äTsêZZ
<˚$øÏ ≈£î+≈£îeT |üP» #˚sTT+#·T≥ eT+∫~.

p˝…’ ∫e]˝À <Ós’ ´¡ eTT‘√ ø=ìï neø±XÊ\qT MTs¡T n+~|ü⁄#·TÃø=+{≤s¡T. ø=+#ÓeTT |ü]dæ‹ú >∑õ_õ>± e⁄+≥T+~.
eè‹Ô yê´bÕsê\T $TÁX¯eT |òü*‘ê\qT ÇkÕÔsTT. ø=ìï neø±XÊ\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=+{≤s¡T. Ä<ëj·TeTT
dü+‘·è|æÔ ø£s¡eTT>∑HÓ ñ+&É>∑\<äT. ø=ìï |üqT\ Ks¡Tà uÛ≤s¡eTT ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø=‘·Ô ñ<√´>∑|ü⁄ neø±X¯eTT\T
ø£\dæekÕÔsTT. E˝…’ ∫e] Ä~yês¡eTT Á|üj·÷DeTT˝À n|üÁX¯ó‹ ø£\T>∑e#·TÃ. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<ä´ >=&Ée\T sê≈£î+&Ü
#·÷düTø√qT≥ eT+∫~. n$ ñÁ<˚ø±ìøÏ <ë]‹j·Te#·TÃ. E˝…’ Ks¡TÃ\T MT|ü]<ÛäT\qT <ë≥T‘êsTT. X¯óuÛÑ ø±s¡´Áø£eT
|üqT\T m≈£îÿeÁX¯eTMT<ä kÕ<Ûä´|ü&˚ neø±X¯eTT+~. Ç+{Ï˝Àìyê]øÏ nHês√>∑´ ˝À|üeTT\T ∫≈£îÿ\T ø£cÕº\T n|üø°]Ô
ø£\T>∑ e#·TÃ. nqTø=qï |üqT\T eT+<ä–kÕÔsTT. ø=ìï eTTK´yÓTÆq |üqT\qT yêsTT<ë y˚j·TT≥ eT+∫~. eTqT´dü÷ø£Ô
dü+|ü⁄{Ï‘·eTT‘√ Ä+»H˚j·T kÕ«$Tyê]øÏ n_Ûùwø£eTT #˚sTT+#·T≥ eT+∫~.

(( Áo ∫+‘ê >√|æ X¯s¡à dæ<ë∆+‹ >±] sê•|òü˝≤\T ` pHé ` Ä>∑düTº )