You are on page 1of 4

ÙÏV æØAaùß ÕßÆcÞÍcÞØ

ÁÏùµíxùáæ¿ µÞøcÞÜÏ¢
ÙìØß¹í çÌÞVÁí ÌßWÁß0·í
ÄßøáÕÈLÉáø¢_1
È¢ÌV. ICT Cell/1771/4/ HSE/2018 11/06/2018

nQ&xmÊÅ[Nf Skpeuk^hsJMvb 2018
Dsh#k&Êg» vf&sºMÙÏ
¨ ÕV×æJ ÉïØíÕY dÉçÕÖÈJßæa ¦Æc ¥çÜÞGíæÎaí ÜßØíxí
dÉØßiàµøߺîá.ååFIRST ALLOTMENT RESULTS ®K ÜßCßÜâæ¿
¥çÜÞGíæÎaí ùßØWGí ÉøßçÖÞÇßAÞÕáKÄÞÃí. ¥çÉfßºî ¼ßÜïÏá¢
,¥çÉfÞÈOùᢠ,¼ÈÈJàÏÄßÏᢠçø¶æM¿áJß ØÌíÎßxí ÌGY µïßAí
æºÏîáçOÞZ ÆãÖcÎÞµáK ØídµàÈßW ÈßKᢠ¥çÜÞGíæÎaí ùßØWGßæÈ Ø¢Ìtߺî
ÕßÕø¢ ÎÈTßÜÞAÞÕáKÄÞÃí. ¥çÜÞGíæÎaí ÜÍߺîÕV dÉØñáÄ çɼßW ÈßKá¢
¥çÜÞGíæÎaí ÜßØíxí ®¿áAáK ÜßCßÜâæ¿ øIí çɼáU ¥çÜÞGíæÎaí æÜxV ²øá
çɼßæa øIá ÕÖB{ßÜÞÏß dÉßaí ®¿áJá çÕâå¥çÜÞGíæÎaí ÜÍߺî
Øíµâ{ßW dÉçÕÖÈJßÈÞÏß ùßçMÞVGí æºçÏîIÄí.

EoRufød ^hkejcg» JfoRe&¾f ^hsJMvb ptÌ 12, 13 lrQlfkUfueQf vBÊgb.
Dsue¿dxcéd ÜÍßAáK JfoRe&¾fkxUïeb vf&yÍceQf ¥çÜÞGíæÎaí ÜÍßAáK ôtUfÀ
ptÌ 13 Èí 5 cCfÊd cgúd ^hsJMvb svBCb. Dsue¿dxcéd uYfÃf¿gb leudkeufk ^hsJMvb
svBelfjfÊgÎ JfoRe&¾fkxU lgB&Îg» Dsue¿dxcégkUfÀ hjfiCfÊfï. EoR Dsue¿dxcéfÀ
ZÎecxÛ ZehdTÅ uYfÊgÎJ& HrmBÃd ÷fj^hsJMvb svBCb. c¹d ZehdTvgkUfÀ Dsue¿dxcéd
uYfÊgÎJ&Êd FñevgmjCb leudkeufk ^hsJMvsce ÷fj^hsJMvsce svBeb. leudÊeufk
^hsJMvÛfvd HrmBsÊÜlfï. leudÊeufk^hsJMvb svBgÎJ&Êd EJMRxcØfÀ xljxùBgÛ
Slevgb GQ&Î ZehdTvgkÏ ce^lceQf NºeÊgkQgb xVËeJgÎleCd. Flfvg» Dsh#Qgb
^hsJMvb svBgÎ ôtUfueCd vÀskÜld. EoR Dsue¿dxcéfÀ FBb svBeÛJ& DBgÛ
Dsue¿dxcégkÏÊeQf keÛfjfÊgk. JfoRe&¾fkÏÊd lÙÏ Dsh#fà Zesje ôtUfxuQgb
ke¹iNf lfjfÃg» DJmev NeØd JfJjÙÏ hjfsMeOfÊeJgÎleCd.

¥çÜÞGíæÎaí æÜxùßæa ²KÞÎæJ çɼßW ÙÞ¼øÞAáK çø¶µ{áæ¿ ÕßÕøB{á¢
ÉÀÈJßÈÞÏß ÄßøæE¿áAáK øIÞ¢ ÍÞ×Ïᢠçø¶æM¿áJß ÕßÆcÞVjßÏá¢
øfµVJÞÕᢠ²Mí ÕºîßøßAâ. çÏÞ·cÄÞ ØVGßËßAxí, Õß¿áÄW ØVGßËßAxí
,ØbÍÞÕ ØVGßËßAxí ,çÌÞÃØí çÉÞÏßaí, è¿ çdÌAí ®KßÕ
¥ÕµÞÖæMGßGáUÕV dÉØñáÄ ØVGßËßAxáµ{áæ¿Ïᢠ¥TW ÙÞ¼øÞAâ.
sQeiRl xlUfQfÊgÎ m&¿fHfʹgkÏ yÍxÓ¿ sye&[gkUfÀ vfÎgb uYRcekeÛ
JfoRe&¾fkÏÊg D²À m&¿fHfʹgkÏ nepjeÊeÅ ptÌ 20 Jxj mcQb
¥ÈáÕÆßAáKÄÞÃí. ^hsJMvÛfveQf JfoRe&¾fkÏ mAQb me#RxÓBgÛfQ
mc&ÓfÊgÎ sQeiRl xlUfQfÊgÎ hk&ÓgkÏ mArkjfÊeJgÎleCd. ¦ÕÖcæÎCßW
ØíµâZ ¥ÇßµãÄV ´çÆcÞ·ßµ æÕÌíèØxßÜâæ¿ dÉØñáÄ ùßØZGßæa ØÞÇáÄ ©ùMÞAáKÄÞÃí.
dÉçÕÖÈ ØÎÏJí Õß¿áÄW ØVGßËßAxßæaÏá¢å ØbÍÞÕ ØVGßËßAxßçaÏᢠ¥TW
ÈßVÌtÎÞÏᢠÙÞ¼øÞAßÏßøßAâ.

dÉÞÏÉøßÇß §{Õí çÕIáKÕV çdÉÞØíɵí¿ØßW dÉÄßÉÞÆßAáK ÄøÄßÜâU
©JøÕáµ{áæ¿ ¥TW ÙÞ¼øÞAâ.(¥çÉfµVAí 2018 ¼âY ÎÞØ¢ ²KßÈí
ÉÄßÈFí ÕÏØí ÉâVJßÏÞÏßøßAâ. ®KÞW §øáÉÄí ÕÏØíåµÕßÏÞX ÉÞ¿ßÜï.
çµø{JßæÜ æÉÞÄá ÉøàfÞ çÌÞVÁßW ÈßKí ®Øí.®Øí.®W.Øß Éøàf
Õß¼ÏßAáK ¥çÉfµVAí µáùE dÉÞÏ ÉøßÇßÏßÜï. Îxí çÌÞVÁáµ{áæ¿
ÉøàfµZ Õß¼Ïßºî ¥çÉfµVAí µáùE dÉÞÏ ÉøßÇßÏßÜá¢, ©ÏVK
dÉÞÏÉøßÇßÏßÜᢠ¦ùí ÎÞØ¢ Õæø §{Õí ¥ÈáÕÆßAáÕÞX ÙÏV æØAIùß
ÁÏùµí¿VAí ¥ÇßµÞøÎáIí. çµø{JßæÜ æÉÞÄá ÉøàfÞ çÌÞVÁßW ÈßKí
®Øí.®Øí.®W.Øß Õß¼Ïßºî ¥çÉfµVAí ©ÏVK dÉÞÏÉøßÇßÏßW ¦ùí ÎÞØ¢
Õæø §{Õí ¥ÈáÕÆßAáÕÞX ÙÏV æØAIùß ùà¼ßÏÃW æÁÉcâGß ÁÏùµí¿VAí
¥ÇßµÞøÎáIí. ÉGßµ ¼ÞÄß/ÉGßµ ÕV· ÕßÍÞ·JßWæÉG ¥çÉfµVAí ©ÏVK
dÉÞÏ ÉøßÇßÏßW øIí ÕV×¢ Õæø §{Õí ¥ÈáÕÆßAá¢. ¥tçøÞ, ÌÇßøçøÞ,
ÌáißÉøÎÞÏß æÕÜïáÕß{ßµZ çÈøß¿áKÕçøÞ ¦ÏÕVAí §øáÉJßÏFí ÕÏØí Õæø
¥çÉfßAÞ¢.

ÕßÍßK çÖ×ß ÕßÍÞ·JßW dÉçÕÖÈ¢ ÜÍßAáK ÕßÆcÞVjßµZ 40
ÖÄÎÞÈJßW µáùÏÞJ èÕµÜcÎáæIKá æÄ{ßÏßAáK ¥¢·àµãÄ æÎÁßAW
çÌÞVÁßæa ØVGßËßAxᢠ¼ßÜïÞÄÜ µìYØÜß¹í ØVGßËßAxᢠÙÞ¼øÞAâ.

ËàØÞÈáµâÜc¢ ÜÍßAáK ÕßÍÞ·JßÜáU ÕßÆcÞVjßµZ ²Ýßæµ Îxí
ÕßÆcÞVjßµZ çdÉÞØíɵí¿ØßW dÉÄßÉÞÆßAáK ÄøJßÜâU ËàØí ØíÅßø
dÉçÕÖÈ¢ çÈ¿áK ¥ÕØøJßW ¥¿Aâ.
Hrmd IBv
FvÙÏ mQÅmd ^itÓd nRtcevf¹rmd/ skesc}dmd ^itÓgkÏ

1 D[dcfTÅ Hrmd 50 jt 50 jt

2 xxu^yNf Hrmd 25 jt 25 jt

3 kuÜ& Hrmd 25 jt 25 jt
4 xxJoR hjfsMeOve Hrmd 25 jt 25 jt

5 Ze[fsQe JfTAÀ QtCf¹d Hrmd 30 jt 30 jt

6 mdshe&Bdmd & xiQfbmd Hrmd 50 jt 50 jt

7 søTvNf Hrmd 25 jt 25 jt

8 DsmemfsQTÅ Hrmd 25 jt 25 jt

9 QtÛd xHøfJÀ Hrmd 50 jt 50 jt

10 ceimfÅ Hrmd 25 jt 25 jt

11skeTÅ [fsÓemf¹d 150 jt 100 jt

ueyN¿Nf mqkjRb EJMRcg» JfTQÙÏÊd
12 ueyN¿Nf Hrmd 50 jth Jrlb

µOcâGV mqkjRb EJMRcg» JfTQÙÏÊd
13 µOcâGV ØÏXØí/ µOcâGV ¦ÉïßçA×X
50 jth Jrlb

ôtÏ Hrmd, hf.¹f.X. HÜd lgBÙfQJ DBÃgk}fùeÀ ôtUOfk=ljfÀ vfÎgb FJíg»
jmrlgkÏ sVeofÃg JesÙÜleCd. hf.¹f. X. HÜd GO(MS)No. 126/2007/Gen.Edn.
dated 25.06.2007 XÎ m&Êe& GÛjJd ^hkejb sMKjfÃd mbYeJv vÀkfQ JfoRe&¾fkUgxB
JfMoebMÙUgb lgkQgb ôtÏ sve¿rmdsye&[fÀ ^hfÅmfÓÀ ^ho&MfÓfsÊÜleCd.

mecgoeQfk mbJjCb hjfsMeOfÊgÎlfvd SSLC ygÊfxumcgoeQJfJjÙÏ
clfQekgb. XÎeÀSSLC ygÊfÀ vfÎgb JfYfÎceQ mecgoeQfk JfJjceCd mbJjC
JfYeiÊe& Dsh#QfÀ vÀkfQf¿g»xlØfÀ ÕøáÎÞÈ ØVGßËßAxᢠ¼ÞÄß
ØVGßËßAxᢠÙÞ¼øÞAâ.SC/ST/OEC ÕßÆcÞVjßµZ ùÕÈcâ ¥ÇßµãÄV ÈWµßÏ
¼ÞÄß ØVGßËßAxí ÙÞ¼øÞAâ. ¥ÈáÌt¢ 3 W ©ZæMG ².Ìß.®ºîßæÜ
ÕßÍÞ·AÞV ùÕÈcâ ¥ÇßµãÄøßW ÈßKᢠÜÍߺîßGáU ÕøáÎÞÈ ØVGßËßAxᢠ¼ÞÄß
ØVGßËßAxᢠÙÞ¼øÞAßÏÞW ÎÞdÄçÎ ÕßÆcÞÍcÞØ ¦ÈáµâÜcBZ ÜÍßAáµÏáUá.

ÍÞ×ÞÈcâÈÉfÎÞæÃCßW ¦ ÕßÕø¢ ®Øí.®Øí.®W.Øß. ÏßW ÎÞÄãÍÞ×Ïáæ¿
çµÞ{JßW çø¶æM¿áJßÏßGáIÞÕá¢. ¥ÜïÞJ Éf¢ ØVGßËßAxí ÙÞ¼øÞAâ..

lecmfÊgÎ lsºM mAQbYjC÷ehvÙUgxBQgb leutÊfxéQgb shjfÀ
syeCmd sheQfégkÏ uYfÊgÎJ& SSLC ygÊfÀ E JfJjÙUgxÜØfÀ
c¹dm&¿fHfʹgkÏ nepjesÊÜlfï. DïeÛ h#b sNTÅ ke&[fxé hk&sÓe
sv¹fJf¹f m&¿fHfÊs¹e nepjeÊCb.
XÅ.mf.mf Aí 75 ÖÄÎÞÈ¢ ÙÞ¼øáæIK ØVGßËßAxí ÈßVÌtÎÞÃí.
ÉáøØíµÞV ÜÍߺîáGáæICßW ÎÞdÄ¢ ØíµìGí ÕßÍÞ·JßW çÌÞÃØí çÉÞÏßaßÈí
¥VÙÄÏáIÞµá¢.

ÈàLW ¥ùßÕßÈáU 2 çÌÞÃØí çÉÞÏßaí ÜÍßAáKÄßÈí Dsh#kÅ
lecmfÊgÎ ske&hsNTÅ/ cgvfmfÓeuf¹f/ ^iechÐeQJßW øâÉàµøߺîßGáU mdshe&Bdmd
kqÌmfÜáµZ ÈàLW ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµß dÉØñáÄ mdshe&Bdmd kqÌmfÜáµZ ÈWµáK
m&¿fHfʹ nepjeÊfQfjfÊCb. ¥æÜïCßW çµÞVMçù×X
/ÎáÈßØßMÞÜßxß/d·ÞÎÉFÞÏJíÄÜJßWåØíçÉÞV¿íØíåµìYØßÜáµZ
øâÉàµøߺîßGßÜïÞJ dÉçÆÖB{ßW ÈàLW ¥ùßÕßÈáU ØVGßËßAxí ÈWµáKÄßÈáU
¥ÇßµÞø¢ ÌtæMG ¼ßÜïÞ ØíçÉÞV¿íØí µìYØßÜßÈí ÈWµßÏßGáUÄßÈÞWå¿ß
ØVGßËßAxí nepjeÊfQfjfÊCb..

ØíxáÁaí çÉÞÜßØí çµÁxáµZ(GO(No) 214/2012/Home dated 04/08/2012
ÕßÕfߺî ÎÞÄßøß ØVGßËßAxí nepjeÊfQfjfÊCb..

è¿ çdÌAßÈí çÉÞÏßaí ÈWµáK §ÈB{ßW NTSE ²ÝßæµÏáUÕ ÉJÞ¢
µïÞTßW ÉÀߺîßøáK ØÎÏJí ÉæC¿áJÕÏÞÏßøßAâ.å NTSE Aí çÉÞÏßaí
ÜÍßAÞX ®GÞ¢ µïÞTßW ¥æÜïCßW ÉJÞ¢ µïÞTßW ÉÀߺîßøáK ØÎÏJíå
SCERT çÏÞå NCERT åçÏÞ ÈWµßÏ ØVGßËßAxí ÎÄß.

Dsue¿dxcéd uYfÊgÎ JfoRe&¾fkxUïeb vfÿfl mcQÛfvg»fÀ ôtUgkUfÀ
^hsJMvÛfvd ÙÞ¼øÞçµIÄÞÃí.

[QNkdB&