You are on page 1of 8

Անուն-Մականուն: ..../..../......

Դաս.-Թիւ:

1- лï»õ»³É ³é³ñϳݻñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý


ßñç³·Í»ó¿ù:

³ é · ñ ³ ¹ ³ ñ ³ Ý ï Ë
à » ñ Ã å ¿ Ç ï · Ç ñ ù
á ï ³ û ³ ³ Õ ó ï ß û Ç
é Ç ï Û ï ³ Û ³ ç Ý Ï É
Û Ý ³ Ç áõ Í Ù áõ ³ Á ñ ó
ë Ñ Ë Õ Ñ É é Õ ë Ý Ó á
¿ × ï ó ³ ¿ » ï » ³ ý ñ
ï ³ ³ ¹ Ý ë ñ µ ó í Ï å
ñ Õ Ï · · ñ ã ³ ï áõ ÷ ¹
³ ¹ Ï ³ ñ ï » ï Å É ß ù
ù ³ Õ µ ³ Ù ³ Ý Ù Ó ÷ á
³ Á Å Ñ õ × ã ï ³ ñ Ï Ù

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

2- лï»õ»³É ³é³ñϳݻñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý


ßñç³·Í»ó¿ù:

³ õ ã ñ Í é ³ Í ³ Ý û ï
Ó Ù ½ ³ Ý · ³ Ï ¹ áõ · Ï
Çõ » ³ ù û ë ³ Ý Ý ³ ³ ï
Ý Õ Ç Ý ý á áõ Ã ¿ Õ Í Û
³ ç × ï á Ý ÷ ñ ³ ³ ³ Ù
Ù » ¹ Ç Í ñ Ó Ý û õ Õ Ý
³ ñ Á µ ß Í ¹ ý Å Ý Ï á
ñ áõ ñ ã Ë å ã Õ ½ Ç » ñ
¹ áõ Ñ ç ³ · í × á ó å ß
ë Á × å Ó Ý áõ ¿ ñ áõ ë Ý
¿ Ñ ³ ÷ Ñ Û Á ë ï µ ³ Çõ
Û Ñ ñ » ß ï ³ Ï õ Á Ï Ó

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

3- лï»õ»³É åïáõÕÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý


ßñç³·Í»ó¿ù:

ï ³ Ý Ó ù Ë » ý Û û » Ý
Ç õ ë » Ë Ý Ç û õ É ³ Í
Ï Õ Ã ½ Ñ Ó ¹ Ñ ³ ñ ß É
ï » Ó áõ ó á » Ï Ç Ù ý Ç
é áõ ñ í Ã ñ Õ Í ¹ ç É õ
» áõ ã ³ ¿ Á Ó ï Õ Ý ³ »
ñ Ó Ý Õ ë ½ µ ³ É Ç µ Ï
Ó Ù » ñ áõ Ï ç Ã Ï ñ · ñ
ã Ã Õ á Õ ³ Ë áõ ¹ ³ Á »
Ù á ñ » Ý Ç Å ½ á Ý í ë
× ë ³ É á ñ Û õ ÷ ù Ñ Ç
· ï Ï ³ Ñ ¿ Ï å ³ Ý ³ Ý

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

4- лï»õ»³É ϻݹ³ÝÇÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý


ßñç³·Í»ó¿ù:

· áõ µ ë ³ · í » Ç Ï á í
³ é Ç Ñ ³ á Ï ó û å ³ Õ
é ç ¿ ó × ã É ã × ³ Å Í
Ý ñ ß ç Ý Ë Å ¹ Õ Ù Çõ ß
áõ Í Ó é Ñ ³ õ áõ Ï ù µ áõ
Ï Ë Á · õ ñ ¿ ï Ó ½ Ï ë
Ý » Ù » ³ ë Ã Ç í Ã ³ µ
½ · á ñ ï Ó áõ ³ Ý áõ ï å
÷ Ó Õ ³ Õ ³ ù ³ Çõ Ã áõ »
å Á Ï á ñ Ñ ÷ ¿ ç ³ ý ·
µ áõ ý × Ý áõ ß ý ñ Ï Çõ Ó
Ù í ù Ë á ½ ¹ ÷ Ù Û Ù û

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

5- лï»õ»³É ϻݹ³ÝÇÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý


ßñç³·Í»ó¿ù:

Ã Ñ Ý ¹ Ï ³ Ñ ³ õ ¿ µ Ý
Ù Ç ÷ ç á ½ Ý Ç ¹ å ³ ×
» ý Ã ³ ½ áõ Õ ï ¿ å · Ñ
Õ · Ó é Ý ù » ¿ ³ Õ ý Ã
áõ ³ áõ Çõ Õ Ç ÷ ë é Çõ Í Ç
ß Û Ï Í Ë á ï ë ³ ñ ¹ Ã
ã Í Á Å · ³ õ í ³ » û »
Õ ñ õ Ý Ï ³ Ý Á ñ í Ù é
ç ½ Á Û Ó ã Û áõ ç µ ½ Ý
Ç » ÷ Ë é áõ Ó É ã ß Õ Ç
Ï ã Ã ë ³ ñ Õ á Ý é É Ï
Ï ³ å Ç Ï Ñ û ï ý Á Ã Ç

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

6- лï»õ»³É Çñ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý ßñç³·Í»ó¿ù:

¹ » Ù ³ ÷ ë ¿ É í Õ Á ë
Ý · Ï ³ å ³ ï Ã ñ å Í ³
å ù ³ Çõ ¹ ß Ï ¿ ã Ñ ³ Ý
³ Í ë É » ³ û Û é ½ Õ ³
ï Å Ó ñ Ã ß µ ³ Å ³ Ï ·
³ Ç » ë × ë ñ Ù Ç Ë ³ ³
é ÷ ³ ¿ áõ ³ ý ³ Í å Ù õ
³ Û å Ã Ï · Ù Ý õ Ý ³ ³
ù û ï ³ Á á ã ³ Û ³ Ý Ã
³ é Ý ó ß Ç ß í Ý Ï Ç ë
Õ ³ ÷ Ý ³ ñ áõ Û ë ó × ³
¹ Ó · áõ Ý » É Ç Í ³ Ý Ã

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

7- лï»õ»³É ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý


ßñç³·Í»ó¿ù:

áõ ë áõ ó · Û Ç µ ¿ Ñ ÷ × Ë
ù Ý ý ¹ » ñ Ó ³ Ï Ç ³ Ý û
É ¿ Ï í Õ õ » å ³ õ ñ ³ å
Ñ û ½ ³ ³ Á ñ ³ ï ³ » Ï ³
ñ Ç ó Ý ñ ñ · ñ ³ Ý µ Ç ñ
ß á Ñ µ í Ç Ç Ç Ù ¹ ³ ï áõ
¿ áõ ë áõ ó Ç ã ã Ý ³ Ï ë Ñ
ç Ë á Ñ ³ ñ ³ ñ ³ å ³ á Ç
· é ï ç ã ñ Ó Ã µ ³ Ù ý Ý
ë ½ Ç Ý áõ á ñ ¿ á Ñ ³ Í ³
» Õ µ Å Ç ß Ï í Û áõ Ý ß Ù
Á é ¹ ³ ß Ý ³ Ï Å Ñ ³ ñ ³
Ë ñ ³ ñ ³ Ï ñ » Ý Ç ñ É Ï

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......
Դաս.-Թիւ:

8- лï»õ»³É Çñ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݻÉáõÏÇÝ Ù¿ç¿Ý ßñç³·Í»ó¿ù:

ï ³ ÷ ³ ï ³ µ Á ñ Ù Å í å
¹ Õ Ý ß ³ å Ç Ï áõ Ç » µ ï
ñ ³ Ñ ³ í á Ñ × é ñ Á ³ ³
¿ í µ å Ù ù ³ » ³ Ã í × ñ
å ç ý ³ áõ Ï ½ ñ Ã ½ ¿ Ï ³
÷ ó Ã Û å » Ï ç Ý Ó ñ á ½
Ñ ¿ ù áõ ³ áõ Û á ³ ³ É Ý ó
Ó ñ ß ë Ï Ý ó ³ Ë õ ã ³ á
» Ï Ç ³ Õ á » É å Ñ Ó Ï Ý
é Ç ë Ï á Ï · ¿ ã É ï É ³
Ý ß ã » ÷ × Ë · » ÷ áõ Û í
á û · Õ Ý ³ û Ï ý Ù û · á
ó Ï Ù áõ Ë µ ë í Ý » ß Í Ñ

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ................... ..................

................... ..................

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý