You are on page 1of 2

1 1

1
0
ա.մատիտ բ.գրիչ ա.կաւիճ բ.աթոռ 2
գ.ռետին դ.գիրք գ.մկրատ դ.ժամացոյց
0
ա.թուղթ
1 բ.պատուհան
2
2 գ.թղթապահարան դ.աթոռ
0
2
ա.գրատախտակ բ.պայուսակ ա.սրփիչ
1
գ.պատկեր դ.գրչատուփ բ.ռետին
գ.հաշուեմեքենայ դ.քանակ ա.ժամացոյց բ.մկրատ
գ.աթոռ դ.պատկեր
3
1
3 2
0 2
ա.մատիտ b.ինքնահոս
ա.երկրագունտ
գ.սրփիչ d.գիրք
բ.ժամացոյց ա.պատուհան բ.տետրակ
գ.գրատախտակ գ.պատկեր դ.գիրք
4 d.կաւիճ
2
3
ա.գրատախտակ բ.աթոռ 1
գ.գրասեղան դ.սեղան 4
0 ա.քարտէս բ.տետրակ
ա.սեղան գ.մկրատ դ.քանակ
բ.գրադարան
5 գ.աթոռ դ.մատիտ 2
4
ա.աղբաման բ.համակարգիչ
գ.գրիչ դ.տաշելիք
1
ա.գրատախտակ
5
բ.կաւիճ
0 ա.երկրագունտ գ.համակարգիչ դ
6 բ.պատկեր .քանակ
գ.համակարգիչ
ա.ինքնահոս բ.մատիտ
դ.դուռ 2
գ.պատուհան դ.դուռ
5

1
ա.երկրագունտ
7 6
բ.մատիտ
0 ա.կաւիճ բ.աթոռ գ.աթոռ
ա.թուղթ բ.մատիտ 2
գ.թղթագոյց դ.ռետին
գ.տաշելիք դ.գրչատուփ 6
դ.պատուհան

8
1
ա.ուսուցչանոց բ.դուռ
ա.ռետին բ.քարտէս 7
ա.գրադարան բ.քանակ գ.աթոռ
2
0
գ.տաշելիք դ.թղթածալ
գ.պայուսակ դ.աղբաման գ.ժամացոյց
7

9 1
8
ա.աթոռ բ.կաւիճ 0 ա.կաւիճ 2
բ.ներկ ա.ռետին բ. գիրք
գ.համակարգիչ դ.ժամացոյց 8
գ.ժամացոյց դ.աթոռ գ.տետրակ դ.մելան

1
0 1
ա.քարտէս
0 բ.մկրատ 9
ա.թուղթ բ.քանակ ա.աղբաման
գ.պատուհան դ.երկրագունտ 0
գ.տաշելիք դ.մկրատ բ.պատուհան

3
0
գ.քարտէս դ.դուռ

2
9
ա.սրփիչ բ.ժամացոյց
գ.տաշելիք դ.մատիտ

ա.տետրակ բ.
կաւիճ
գ.պատուհան դ.
գրասեղան