िव ा पर्सारक मंडळ, ठाणे

पुस्तकाचे नाव लेखक पर्काशक पर्काशन वषर् आवृि
पृष्ठे

: : : : : :

िमरी
साने गुरूजी दे शमुख आिण कपनी पिब्लशसर् ं ूा. िल., पुणे १९४६ पिहली १७३ पृष्ठे

गणपुस्तक िव ा पर्सारक मंडळाच्या “गर्ंथालय” पर्कल्पांतगर्त िनिमती

गणपुस्तक िनिमती वषर् : २०१० गणपुस्तक कर्मांक : १०

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful