Pet savjeta uspje nog roditeljstva 1.

Njegujte djetetovo samopo tovanje Djeca osje aj o sebi po inju razvijati jo kao bebe, kada o sebi saznaju "kroz va e o i". Dijete upija va glas, govor tijela i svaki va izraz. Roditeljske rije i i pona anje, vi e od bilo ega drugog, utje u na razvoj djetetove slike o sebi. Pohvalite li dijete za njegova postignu a, koliko god mala bila, u djetetu ete razviti osje aj ponosa. Ako mu dopustite da radi stvari samo za sebe, pomo i ete mu da se osje a sposobnim i neovisnim. S druge strane, omalova avanjem ili negativnim usporedbama s drugim djetetom, osje at e se bezvrijedno. Izbjegavajte dvosmislene poruke ili kori tenje rije i kao oru ja: "Kako glupo od tebe!" ili "Pona a se nezrelije od svog mla eg brata!". Takvi kometari zabole dijete "iznutra" isto kao to bi zabolio udarac "izvana". Budite suosje ajni i rije i birajte pa ljivo. Neka dijete nau i da svi grije e i da ga i dalje volite, ak i kada ne volite neke njegove postupke i pona anje . 2. Primijetite djetetovo dobro pona anje Jeste li se ikada zapitali koliko ste puta reagirali

negativno prema djetetovim "nesta lucima" tijekom dana? Mo da otkrijete da kritizirate vi e nego to komplimentirate. Kako biste se vi osje ali kada bi va ef imao toliko negativnog naboja, ak i dobronamjernog? Puno u inkovitiji pristup je "uhvatiti" dijete dok radi ne to dobro: "Napravio si krevet sam, pa to je sjajno!" ili "Promatrala sam te dok si se igrala s drugom djecom i bila si vrlo strpljiva ± mama je ponosna na tebe!".Gledaju i "na duge staze" takve e izjave ohrabriti dobro pona anje, za razliku od ponavljanja o trih ukora. Usredoto ite se na to da svakoga dana primijetite neku dobru stvar koju mo ete pohvaliti. Budite velikodu ni u nagra ivanju ± va a ljubav, zagrljaj i komplimenti mogu u init uda i esto su dovoljna nagrada. Vrlo brzo ete uvidjeti da pona anje "napreduje" prema eljenom. 3. Postavite granice i budite dosljedni U svakom je ku anstvu neophodna disciplina. Njezin je cilj pomo i djetetu u izboru prihvatljivog pona anja i u enju samokontrole. Djeca e vjerojatno isku avati ograni enja koja ste im postavili, ali ona su im nu na kako bi netko postao odgovorna odrasla osoba. Uspostavljanje ku nih pravila pomo i e djetetu u

razumijevanju va ih o ekivanja i razvoju samokontrole. Ku na pravila mogla bi uklju ivati: nema televizije prije ve ere, ili nema udaranja i vrije anja, ili uvredljivo izazivanje nije dopu teno. Kako biste uspjeli u provo enju tih pravila, morat ete imati sustav "na mjestu" kada je u pitanju kr enje pravila: npr. jedno upozorenje, potom posljedice poput gubitka nekih privilegija (gledanje crti a ili igranja u parku) ili prekidanje igre. esta pogre ka roditelja je to ne uspijevaju biti dosljedni u "kaznama". Ne ete disciplinirati dijete ako jedan dan reagirate na kr enje pravila, a drugi ih dan ignorirate. Dosljedno u ite dijete svojim o ekivanjima. 4. Imajte vremena za djecu Zbog mno tva obveza, roditelji i djeca te ko se mogu na i na zajedni kom obroku ili provesti neko vrijeme u kvalitetnom dru enju. Ali vjerojatno ne postoji ne to to bi va e dijete eljelo vi e od toga. Probudite se 10 minuta ranije kako biste mogli doru kovati s djetetom ili odgodite pranje su a i nakon ve ere oti ite u zajedni ku etnju. Djeca kojoj nedostaje roditeljske pa nje koju pri eljkuju esto se pona aju neprimjereno jer su se uvjerila da e na taj na in pa nju usmjeriti na sebe.Dosta roditelja na obostrano

zadovoljstvo ima zakazano vrijeme za djecu. Naprimjer, recite djetetu da je utorak posebna ve er s mamom ili tatom i dozvolite mu da samo odlu i kako ete to vrijeme provesti. Razmislite i o drugim na inima povezivanja s djetetom ± ostavite mu poruku ili neku posebnu igra ku. ini se da adolescenti pri eljkuju manje pa nje svojih roditelja nego mla a djeca. S obzirom da postoji manje zajedni kih to aka na kojima se roditelji i tinejd eri mogu prona i, roditelji bi trebali sve u initi kako bi bili dostupni kada tinejd er izrazi elju za razgovorom ili sudjelovanjem u obiteljskim aktivnostima. Zajedni ki odlazak na koncerte, igre i druge stvari koje mo ete raditi zajedno pomo i e vam u komunikaciji i omogu iti da saznate vi e o djetetu i njegovim prijateljima. Nemojte osje ati gri nju savjesti ako ste zaposleni roditelj. Postoji dosta "sitnica" koje mo ete raditi s djetetom ± poput pe enja kokica, razgledanja izloga ± kojih e se rado sje ati. 5. Budite dobar uzor Mala djeca u velikoj mjeri pona anje u e promatraju i vas. to su mla a, vi e e se ravnati prema vama. Prije nego to planete i po nete vikati pred djetetom,

razmislite da li elite da se va e dijete tako pona a kada se razljuti. Stalno budite svjesni da vas va e dijete promatra. Studije su pokazale da djeca sklona agresivnom pona anju obi no kod ku e imaju uzor za takvo pona anje.Stvorite uzor s osobinama koje elite razviti u djetetu: po tivanje, prijateljsko raspolo enje, ljubaznost, po tenje, toleranciju. Pokazujte nesebi no pona anje. inite dobro drugim ljudima bez o ekivanja protuusluge ili nagrade. Zahvaljujte i komplimentirajte. I prije svega: postupajte prema svome dijetu onako kako biste eljeli da drugi postupaju prema vama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful