You are on page 1of 8

ç_ÕëØÀ Ñ ±ßìä_Ø ±ëß.

ÕËõá, ÕðáÀ ìhëäõØí ÀëÝýäëèÀ ç_ÕëØÀ Ñ ßÖíáëá Öðßí çèç_ÕëØÀ Ñ ìÜÞõæ ìhëäõØí, ÕþìäHë çùÞëßíÝë

ÒÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëßÓÞð_ äëìæýÀ áäëÉÜ wë. 30/- Èõ. áäëÉÜ ÜëìèÖí ÀìÜåÞßÞí ÀÇõßí, ìèçëÚí åëÂë, OáùÀ Þ_. 19/1, Íë". °äßëÉ ÜèõÖë ÛäÞ, Ãë_ÔíÞÃß,
µÕßë_Ö ìÉSáë ÂëÖõÞí ÜëìèÖí ÀÇõßí±ù±õ VäíÀëßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ±ë µÕßë_Ö ÀùQMÝðËßë³{ ÕùVË ±ùìÎçùÜë_ áäëÉÜ (çìäýç ÇëÉý çë×õ) VäíÀëßäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
äõÚçë´Ë Ñ www.gujaratinformation.net www.facebook.com/gujaratinformation.official Phone No. : 079-232-53440

 ØåëýääëÜë_ ±ëäõáí ÉBÝë±ùÞí ç_AÝëÜë_ äÔCëË ×´ åÀõ


Èõ.
 åëßíìßÀ ÂùÍÂë_ÕHë ÔßëäÞëß ÕöÀí VH - ¼ãWËÞí ÂëÜí,
Ë>_Àí ¼ãWË, HH - läHëåã@ÖÞí ÂëÜí ÔßëäÞëß, OH -
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí Öë. 11-04-2016 ÉBÝëÞí À<á ç_AÝë Ñ 1220
åëßíìßÀ ÂùÍ ÔßëäÞëß µÜõØäëßù ±ß° Àßí åÀõ Èõ.
½èõßëÖ Þ_Úß Ñ R&E / 2-9 / DR / 2015-16
‰ ÕÃëß ÔùßHë Ñ
ÃðÉßëÖ ÕùVËá çÀóá èõÌâÞë ÕùVËá / ßõáäõ Üõá çìäýç ìÍìä{ÞÜë_ ÕùVËÜõÞ ±Þõ Üõá ÃëÍó ç_äÃýÞí 1220 ÉBÝë±ù
Ûßäë ÜëËõ áëÝÀëÖ ÔßëäÖë ÛëßÖíÝ ÞëÃìßÀ µÜõØäëßù Õëçõ×í ±ùÞáë´Þ ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.  ÕùVËÜõÞ Ñ w. 5200-20,200 äkëë w. 2000 ÃþõÍ
‰ ÉBÝëÞí ìäÃÖù Ñ Õõ. Ö×ë ±LÝ ÜâäëÕëhë ÛJ×ë.
S. Name of Division UR SC ST OBC Total PH-I PH-II PH-III  Üõ´á ÃëÍó Ñ w. 5200-20,200 äkëë w. 2000 ÃþõÍ
No. (VH) (HH) (OH)
1 Ahmedabad GPO 26 05 06 10 47 - 03 - Õõ. Ö×ë ±LÝ ÜâäëÕëhë ÛJ×ë.
2 Ahmedabad City 125 18 33 46 222 03 01 -
‰ ÝùBÝÖëÞë ÔëõßHë Ñ
3 Gandhinagar 33 11 17 03 64 - - -
4 Sabarkantha, 08 - - 05 13 - - 01  ßëWËÿíÝÖë Ñ µÜõØäëß ÛëßÖíÝ ÞëÃìßÀ èùäù ½õ´±õ.
Himatnagar
5 Mahesana 25 09 07 - 41 - - - äÝ ÜÝëýØë Ñ 18 ×í 27 äæý
6 Banaskantha, 04 03 03 02 12 - - -
 äÝ ÜÝëýØëÜë_ È^ËÈëË Ñ µÕáí äÝ ÜÝëýØëÜë_ ±.½.,
Palanpur
7 Patan 05 03 03 - 11 - - 01 ±.É.½. äÃý Þë µÜõ Ø äëßùÞõ Õë_Ç äæý , ±.Õ.ä.Þë
8 Amreli 16 - 03 - 19 - 01 - µÜõØäëßùÞõ hëHë äæý, åë.Âù.Âë_. ÔßëäÞëß µÜõØäëßùÞõ
9 Bhavnagar 41 05 15 04 65 01 03 - 10 äæý Ö×ë ÀõLÄ çßÀëßÞë ÀÜýÇëßí±ù Àõ Éõ±ù±õ hëHë
10 Gondal 13 04 06 - 23 - - -
11 Jamnagar 29 01 07 03 40 - - -
äæýÞí ÞùÀßí ÕñHëý Àßí èùÝ Öõ±ùÞõ ±Þð¿Üõ 40, 45 ±Þõ
12 Junagadh 26 05 11 03 45 01 - 01 43 äæýÞí äÝ çðÔíÞí È^Ë Üâí åÀåõ.
13 Kachchh- Bhuj 20 04 11 02 37 - 01 01
14 Porbandar 12 01 03 02 18 01 - -
 äÝÜÝëýØë Ñ Öë. 11-4-2016 Þë ßùÉ ÜðÉÚ ÃHëäëÞí
15 Rajkot 46 13 16 - 75 02 01 01 Èõ.
16 Surendranagar 13 03 04 01 21 - - -
17 Anand 17 07 05 04 33 - - -
‰ åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ Ú_Þõ ÀõõËõÃßí ÜëËõ Ñ ÜëLÝ ÚùÍó /
18 Bardoli 12 - - 04 16 - - - ÝðìÞ. Üë_×í ÜõìËÿÀÝðáõåÞ.
19 Bharuch 40 01 - 03 44 - 01 01
 ÎßÉÞù ÕþÀëß Ñ ÕùVËÜõÞ ÜëËõ Ñ ÕùVË ±ùìÎçÜë_×í
20 Kheda-Nadiad 23 02 08 06 39 - 01 02
21 Navsari 16 04 - 06 26 - - - ±ëìËóÀSç / ËÕëáù Cëßõ Cëßõ ÕèùîÇÖí ÀßäëÞí ßèõå.õ Üõá
22 Panchmahal, 25 07 03 05 40 - - - ÃëÍó ÜëËõ Ñ ËÕëáùÞð_ ßõáäõ Üõá çìäýçíç çë×õ èVÖë_Öß
(Godhra)
Àßäð_.
23 Surat 63 13 12 08 96 - 01 -
24 Vadodara (East) 51 08 09 07 75 01 - 03  ±ÉÜëÝåí çÜÝ Ñ Úõ äæý µÜõØäëßù±õ ìÞÔëýßíÖ ÖëáíÜ
25 Vadodara (West) 40 05 18 02 65 - - 01
áõäëÞí ßèõåõ.
26 Valsad 25 05 02 01 33 - - -
Grand Total 754 137 202 127 1220 09 13 12 ‰ Õç_ØÃí Õ©ìÖ Ñ µÜõØäëßùÞí Õç_ØÃí ±õãMËËuñÍ ËõVË /
Vacancy Position in Mail Guard cadre In Raiway Mail Service(RMS) Division ÕßíZëëÞí ìäÃÖù ÜëËõ µÜõ Øäëßù±õ ÕùVË ìäÛëÃÞí
S. Name of Division UR SC ST OBC Total PH-I PH-II PH-III äõÚçë´Ë www.gujpostexam.com ½õÖë ßèõäð_.
No. (VH) (HH) (OH)
‰ ±ß° Îí Ñ çëÜëLÝ ±Þõ ±LÝ ÕÈëÖ äÃýÞë µÜõØäëßù±õ
1 RMS ‘AM’ Division, 10 - - 01 11 - - -
Ahmedabad ±ß° Îí ÖßíÀõ w. 100 Ö×ë ÕßíZëë Îí ÖßíÀõ w. 400
2 RMS ‘RJ’ Division, - - - - - - - - ±õÜ À< á w. 500 Çñ ÀääëÞë Èõ. ±.½./±.É.½.
Rajkot
åë.Âù.Âë_. ÔßëäÞëß Ö×ë Üìèáë µÜõØäëßù±õ ÕßíZëë Îí
3 RMS ‘W’ Division, 07 - 01 03 11 - - -
Vadodara ÇñÀääëÞí Þ×í. Üëhë ±ß° ÎíÞë w. 100 ÇñÀääëÞë
Total 17 - 01 04 22 - - - (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 7 µÕß..)
2 Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß

ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ ÕñHëõ, Ãë_ÔíÞÃß, ÛËÙÍë, ÉÝÕðß, áÂÞµ,


ÀáÀkëë, µÔÜÕðß, ìØSèí
ìäìäÔ ç_äÃýÜë_ 463 ÉBÝë±ù ÜëËõ ÛßÖí ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ Cheif Engineer Delhi Zone,
ÜíáíËßí ±õãLÉìÞÝßÙà çìäýçí{ (MES) Üë_ ìäìäÔ ç_äÃýÜë_ ÛßÖí ÜëËõ áëÝÀëÖ ÔßëäÖë ÛëßÖíÝ Delhi Cantt, Pin-110010. Tele. : 011-25692923.
ÞëÃìßÀ µÜõØäëßù Õëçõ×í ìÞÝÖ ±ß° ÎùÜýÜë_ ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.
6. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ÀõÞÜõÞ
±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí Öë. 19-4-2016 ÉBÝë±ùÞí À<á ç_AÝë Ñ 463
ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200,
‰ ÉBÝëÞí ìäÃÖù Ñ
ÃþõÍ Õõ - w. 1800/-
¿Üë_À ÀõËõÃßí ÉBÝëÞí ç_AÝë µÕáOÔ ÉBÝë±ù (ÀÜëLÍ)
ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ Éá_Ôß, ÕñHëõ, áÂÞµ, ÉÝÕðß, ÀáÀkëë,
1 ìçìäáíÝÞ ÜùËß ÍÿëÝäß 81 (WC, NC, CC)
ÛËÙÍë, Ãë_ÔíÞÃß, µÔÜÕðß
2 ÇùÀíØëß 85 (WC, SWC)
3 çÎë´äëâë 49 (WC, SWC) ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ Cheif Engineer Jalandhar
4 ÜíËß ßíÍß 52 (WC, NC, SWC) Zone, Jalandhar Cantt. Pin-901209. Tele. : 0181-
5 ÀõÞÜõÞ 24 (SC, EC, CC, WC, NC & SWC) 2265054.
6 VËùß ìÀÕß ÃþõÍ-II 86 (SC, EC, CC, WC, NC & SWC) 7. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ÕËëäëâë
7 ÕËëäëâë 86 (EC, CC, WC, NC, SWC) ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200,
À<á 463 ÃþõÍ Õõ - w. 1800/-
‰ ÞùîÔ Ñ EC - ´VËóÞ ÀÜëLÍ, WC - äõVËóÞ ÀÜëLÍ, NC - èùÝ Öù ±ß° çë×õ ±ÞðÛäÞí ÕþÜëHëÕhëÞí ÕþÜëHëíÖ ÞÀá ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ Ãë_ÔíÞÃß, ÕñHëõ, ÀáÀkëë, ìçáíÃðÍí, ìåáùîÃ,
ÞùÔýÞ ÀÜëLÍ, SC - çëµÔýÞ ÀÜëLÍ, CC - çõLËÿá ÀÜëLÍ, ìÚÍäí. ÛËÙÍë, ÉÝÕðß, áÂÞµ, µÔÜÕðß, ìØSèí
SWC - çëµ× äõVËóÞ ÀÜëLÍ ‰ ÕßíZëë ÀõLÄù ±Þõ ÉBÝë ÜëËõ ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ Cheif Engineer Shilong
 ±ÞëÜÖ äÃýÞë µÜõØäëßùÞõ ìÞÝÜùÞðçëß ±ÞëÜÖÞù áëÛ 1. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ VËùß ìÀÕß ÃþõÍ-II Zone, Spread Engle Falls, Shillong-793011. Tele. :

Üâåõ. ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200,


0364-2537822

 Õç_Ø ×Ýõáë µÜõØäëßõ ±ìÂá ÛëßÖíÝ ÔùßHëõ çõäë (AISL) ÃþõÍ Õõ - w. 1900/-  µÜõØäëßù±õ ±ß° ÎùÜýÜë_ Öõ±ù @Ýë_ ÀÜëLÍÜë_ çõäë Ú½ääë

ÜðÉÚ ÛëßÖÜë_ ÃÜõ IÝë_ çõäë Ú½ääëÞí ßèõåõ. ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ ÀáÀkëë, ìçáíÃðÍí, ìåáùîÃ, ìØSèí, ÛËí_Íë,
´EÈõ Èõ ÖõÞù Âëç µSáõ Àßäù. ÞíÇõ ÀÜëLÍ ±Þõ ÖõÜë_

ÉÝÕðß, Ãë_ÔíÞÃß, ÕñHëõ, µÔÜÕðß, áÂÞµ çÜëìäWË ìäVÖëßù ÉHëëääëÜë_ ±ëTÝë Èõ.
‰ ßëãWËÿÝÖë Ñ µÜõØäëß ÛëßÖíÝ ÞëÃìßÀ èùäë ½õ´±õ.
±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ Cheif Engineer Siliguri  ÃðÉßëÖ ÜëËõ Ñ
‰ äÝ ÜÝëýØë Ñ Öë. 19-4-2016Þë ßùÉ 18 ×í 27 äæýÞí
èùäí ½õ´±õ. Zone, Sevoke Road, PO. Salugara, Distt. çëµÔýÞ ÀÜëLÍ (SC) - ÃðÉßëÖ, Øíä, ØÜHë, ØëØßë ±Þõ
Jalpaiguri, Pin-734008. Tele. : 0353-2590343, 0353- ÞÃß èäõáí, ÜèëßëWËÿ, Ãùäë, ÖìÜáÞëÍ<, Õð~éÇßõ í, ±ë_ÔÕþ þØõå,
‰ äÝ ÜÝëý ØëÜë_ È^Ë ÈëË Ñ ìÞÝÜùÞðçëß äÝ ÜÝëýØ ëÜë_
2590227 ±ùìßVçë, ÜKÝÕþØå
õ , ÀHëëýËÀ, Àõßá.
È^ËÈëËÞù áëÛ Üâí åÀåõ.
2. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ìçìäá ÜùËß ÍÿëÝäß (Ordinary Grade) çëµ× äõVËóÞ ÀÜëLÍ (SWC) - ÃðÉßëÖ, ØëØßë ±Þõ ÞÃß
‰ åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ
ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200, èäõáí, ßëÉV×ëÞ, Õ_½Ú, èìßÝëHëë, Ç_ÍíÃÏ, ÜèëßëWËÿ,
 VËùß ìÀÕß Ñ ÜëLÝ ÝðìÞ. / ÚùÍóÜë_×í ÜõìËÿÀÝðáõåÞ ±×äë
ÃþõÍ Õõ - w. 1900/- µkëßÕþØõå
ÖõÞõ çÜÀZë.
ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ áÂÞµ, ÕñHëõ, ÉÝÕðß, ÀáÀkëë, ìØSèí, ‰ Õç_ØÃí Õþì¿Ýë Ñ ØßõÀ ÀõËÃ
õ ßí ÜëËõ áõìÂÖ ÕßíZëë Ýù½åõ.
 ìçìäìáÝÞ ÜùËß ÍÿëÝäß Ñ ÜëLÝ ÝðìÞ. / ÚùÍó Üë_×í
µÔÜÕðß (ÕßíZëë ±Þõ ±PÝëç¿Ü ÜëËõ Öë. 12-3-2016Þù
ÜõìËÿÀÝðáõåÞ ±×äë çÜÀZë ±Þõ ßëFÝ çßÀëßÞð_ ÜëLÝ
±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ Cheif Engineer Lucknow ±õ Q MáùÝÜõ L Ë LÝñ { Þù ±_ À ½õ ä ù ±×äë äõ Ú çë´Ë
ìçìäá ÍÿëÝäÙà áëÝçLç ÔßëäÖë èùäë ½õ´±õ.
Zone, Cariappa Marg, Lucknow Cantt, Pin- www.mes.gov.in ½õäí.)
 ÕËëäëâë Ñ ÜëLÝ ÝðìÞ. / ç_V×ëÜë_×í ÜõìËÿÀÝðáõåÞ ±×äë
226002. Tele. : 0522-2480570 ‰ ±ß° Àõäí ßíÖõ Àßåùõ ?
çÜÀZë ÕßíZëë Õëç.
3. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ÇùÀíØëß
µÜõØäëßù±õ ìÞÝÖ ±ß° ÎùÜýÜë_ ±ß° ÀßäëÞí Èõ. ±ß°
 ÇùÀíØëß Ñ ±ëäUÝÀ Ñ ÜëLÝ ÝðìÞ. / ç_V×ëÜë_×í ÜõìËÿ@Ýðáå
õ Þ
ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200,
±×äë çÜÀZë ÕßíZëë Õëç. ´EÈÞíÝ Ñ ÇùÀíØëß ÖßíÀõ ÎùÜýÜë_ ìäÃÖù ÚùSÍ ÀõìÕËá ±ZëßùÜë_ Ûßäí. µÜõØäëßù
ÃþõÍ Õõ - w. 1800/-
çõäë Ú½äí åÀäë åëßíìßÀ çðçFÉ èùäë ½õ´±õ. çëØë Àùßë ÀëÃâ µÕß ìÞÝÖ ±ß° ÎùÜý ÜðÉÚ ±ß°
ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ Ç_ØíÃÏ, ÕñHëõ, ÛËÙÍë, ÉÝÕðß, Ãë_ÔíÞÃß,
 çÎë´äëâë Ñ ÜëLÝ ÚùÍó / ÝðìÞ.Üë_×í ÜõìËÿ@ÝðáõåÞ ±×äë ÖöÝëß Àßí ±ß° Àßí åÀëåõ. ±ß° ÎùÜýÞí çë×õ ±õÍÜíË
µÔÜÕðß, áÂÞµ, ÀáÀkëë.
çÜÀZë ÕßíZëë Õëç. ÀëÍóÞí ÕHë Úõ ÞÀá ÜùÀáäí.
±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ Cheif Engineer Chandigarh,
 ÜíËß ßíÍß Ñ ÜëLÝ ÚùÍó / ÝðìÞ.Üë_×í 10 + 2 ÕßíZëë Zone 'N', Area, Airport Road, Chandigarh. Pin- ‰ ìÚÍëHëù Ñ ±ß° ÎùÜý çë×õ ÞíÇõ ØåëýTÝë ÜðÉÚ ÕþÜëHëÕhëùÞí
±×äë ÖõÞõ çÜÀZë ÕßíZëë Õëç. 160003. Tele. : 0172-2653584 VäÝ_ ÕþÜëìHëÖ ÞÀáù / ìÚÍëHëù ÜùÀáäë.
 ÀõÞÜõÞ Ñ ÜëLÝ ÚùÍó / ÝðìÞ.Üë_×í ÜõìËÿ@ÝðáõåÞ ±×äë çÜÀZë 4. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ çÎë´äëâë  ªÜßÞí Âßë´ ÜëËõ Üõì Ëÿ@Ýðáõå Þ ±×äë ÖõÞõ çÜÀZë
ÕßíZëë Õëç. ±×äë ÜëLÝ ç_V×ëÜë_×í ±ë´.Ëí.±ë´. ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200, ÕþÜëHëÕhë
 ±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂõ Éwßí åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ ÃþõÍ Õõ - w. 1800/-
 åöZëìHëÀ áëÝÀëÖÞë ÕþÜëHëÕhë
ÔßëäÖë Þ èùÝ Öõäë µÜõØäëßù±õ ±ß° Àßäí ÞèÙ. ÕßíZëë ÀõLÄ Ñ ìØSèí, ÕñHëõ, ÛËÙÍë, ÉÝÕðß, Ãë_ÔíÞÃß,
 ½õ åöZ ëìHëÀ áëÝÀëÖ çÜÀZë Õþ ÀëßÞí èùÝ Öù çZëÜ
 ½õ ØåëýääëÜë_ ±ëäõáí ÉBÝë±ù ÜëËõ ÜùËí ç_AÝëÜë_ ±ß°±ù µÔÜÕðß, áÂÞµ, ÀáÀkëë
çkëëÔíåÞð_ Öõ ±_ÃõÞð_ ÕþÜëHëÕhë
Üâåõ Öù µÜõØäëßùÞí ç_AÝë ÜÝëýìØÖ Àßäë ÜëËõ ìäÛëà ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð _ Ñ HQ Chief Engineer,
¦ëßë áëÝÀëÖÞí ÕßíZëëÜë_ Üõ â äõ á Ãð H ëÞë ±ëÔëßõ Bathinda Mil Stn (Punjab)-151004. Tele. : 0164-  äÝ ÜÝëýØëÜë_ È^ËÈëË ÜëËõ ½ìÖÞù ØëÂáù
µÜõØäëßùÞí ÖëßïäHëí Àßí åÀëåõ. FÝë_ ÃðHëÕhëÀÜë_ ËÀëäëßíÞõ 2240078.  ±ÞðÛäÞð_ ÕþÜëHëÕhë (½õ èùÝ Öù)
ÚØáõ ÃþõÍ ØåëýääëÜë_ ±ëäÖù èùÝ IÝë_ ÃþõÍÞð_ ìÞÝÖ ÎùQÝðýáë 5. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ÜíËß ßíÍß  VäÝ_ Þë çßÞëÜëäëâë 28 × 12 çõ Ü í. çë´{Þë Úõ
ÜðÉÚ ËÀëäëßíÜë_ wÕë_Öß ØåëýääëÞð_ ßèõåõ. ÕÃëß ÔùßHë Ñ w. 5200-20200,
ÕßÚíìÍÝë ØßõÀ µÕß w. 60 Þí ìËÀíË ÇùîËëÍõáë.
 ½õ µÜõØäëß ØåëýääëÜë_ ÉBÝë ÜëËõ ç_Úì_ ÔÖ ±ÞðÛä ÔßëäÖë ÃþõÍ Õõ - w. 1900/-
Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß 3
also fulfill the conditions specified in sub-section
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION (3) of section 13 of the Indian Medical Council
Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post- Graduate
INVITES ONLINE RECRUITMENT APPLICATIONS (ORA*) degree in the concerned specialty or Super-
FOR RECRUITMENT BY SELECTION TO THE FOLLOWING POSTS speciality mentioned in Section A of Schedule
(*: by using the website http://www.upsconline.nic.in) VI i.e. Master of Surgery (Orthopaedics). (B)
EXPERIENCE: At least three years’ teaching
ADVERTISEMENT NO. 05/2016 experience as Senior Resident or Tutor or
Demonstrator or Registrar in the concerned
‰ VACANCY DETAILS Engineering related subjects. DESIRABLE: Specialty or Super-speciality in a recognized
1. (Vacancy No. 16030501412) One Economic Minimum six months Certificate Course in teaching institution after obtaining the first Post
Officer in Directorate of Economics and German or French or Russian or Japanese or graduate degree. Note: Teaching experience in
Statistics, Ministry of Agriculture, Department Chinese language from a recognised institute. any other post like the post of General Duty
of Agriculture and Co-operation (UR-01). The 5. (Vacancy No. 16030505612) One Senior Medical Officer or Medical Officer shall not be
post is permanent. Pay Scale: Rs.9,300-34,800 Scientific Officer Grade- II (Gentex) in considered for eligibility purpose for recruitment
(PB-2) + Rs. 4,600 (Grade Pay) (T.E. Rs. 30,441/ Directorate General of Quality Assurance, Ministry to teaching posts.
- Approx.) + TA and HRA as admissible. General of Defence, Department of Defence Production ANY OTHER CONDITIONS: The other conditions
Central Service, Group ‘B’, Gazetted. Non- (UR-01). The post is suitable for Physically of service will be laid down in the CHS Rules,
Ministerial Age*: 30 yrs. Challenged Persons with disability viz. 1996, and other rules in force from time to time
QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: EDUCATIONAL Orthopaedically Handicapped/Locomotor in particular; (i) Private practice of any kind
: Post graduate degree in Economics or Applied Disability/Cerebral Palsy with One Leg Affected whatsoever shall not be allowed including any
Economics or Business Economics or (Right or Left) (OL) or One Arm Affected (Right consultation and laboratory practice. (ii) The
Econometrics from a recognized University/ or Left) (OA) OR Hearing Impairment {Partially candidate selected will, if so required shall be
institute. Deaf (PD)}. The post is temporary but likely to liable to serve in any Defence service or post
become permanent. Pay Scale: Rs.15,600- connected with the Defence of India, for a period
2. (Vacancy No. 16030502212) Fifty-eight
39,000 (PB-3) + Rs. 5,400 (Grade Pay) (T.E. Rs. not less than four years including the period
Examiner of Trade Marks & Geographical
45,990/- Approx.) + TA and HRA as admissible. spent in training, if any : Provided that such
Indications in the Office of the Controller
Defence Quality Assurance Service Group ‘A’ officer shall not (a) be required to serve as
General of Patents, Designs and Trade
Gazetted, (Non-Ministerial). Age*: 35 yrs. aforesaid after the expiry of ten years from the
Marks, Ministry of Commerce & Industry,
QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A) date of appointment or from the date of joining
Department of Industrial Policy & Promotion
EDUCATIONAL: B.E./B.Tech in Mechanical/ the service, (b) Ordinarily be required to serve
(SC-07, ST-05, OBC-14 & UR-32). Of the fifty-
Metallurgical/ Textile Engineering from a as aforesaid after attaining the age of 45 years.
eight posts, two posts are reserved for Physically
recognised university. (B) EXPERIENCE: Two 8. (Vacancy No. 16030508112) Four Specialist
Challenged Persons with disability/disabilities.
years’ practical experience in Production or
Pay Scale: Rs.9,300-34,800 (PB-2) + Rs. 4,600 Grade-III (Obst. & Gynae), Ministry of Health
Development or Quality Assurance in Mechanical/ & Family Welfare (OBC-02 & UR-02). The posts
(Grade Pay) (T.E. Rs. 30,441/- Approx.) + TA
Metallurgical/ Textile Engineering related subjects. are suitable for Physically Challenged Persons
and HRA as admissible. General Central Service,
DESIRABLE: Minimum six months Certificate
Group ‘B’, Gazetted. Non-Ministerial. Age*: 30 with disability viz. Orthopaedically Handicapped/
Course in German or French or Russian or Locomotor Disability/Cerebral Palsy with Both
yrs. QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A)
Japanese or Chinese language from a recognised Legs Affected but not Arms (BL) or One Leg
EDUCATIONAL: Degree in Law of a recognized
institute.
University. (B) EXPERIENCE: Two years’ Affected (Right or Left) (OL) or Muscular
experience in handling Court cases and other 6. (Vacancy No. 16030506612) Two Senior Weakness and Limited Physical Endurance
legal matters or in handling matters of Trade Scientific Officers Grade- II (Military (MW). The posts are permanent but initially to
Marks or Geographical Indications. DESIRABLE: Explosives) in Directorate General of Quality be filled up on temporary basis. Pay Scale:
Master’s degree in Intellectual Property from a Assurance, Ministry of Defence, Department Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. 6,600 (Grade
recognized University. of Defence Production (ST-01 & UR-01). The Pay) (T.E. Rs. 48,618/- Approx.) + NPA + TA
posts are suitable for Physically Challenged and HRA as admissible. Central Health Services,
3. (Vacancy No. 16030503612) Eight Managers
Persons with disability viz. Orthopaedically Group ‘A’, Non-Teaching Specialist Sub-cadre
(Mail Motor Service), Ministry of
Handicapped/Locomotor Disability/Cerebral Palsy Age*: 40 yrs. QUALIFICATIONS: ESSENTIAL:
Communication and Information Technology,
with One Leg Affected (Right or Left) (OL) OR (A) EDUCATIONAL: i) A recognized MBBS
Department of Posts (SC-01, ST-01, OBC-02
Hearing Impairment {Partially Deaf (PD)}. The post degree qualification included in the First Schedule
& UR-04). The posts are permanent. Pay Scale:
is temporary but likely to become permanent. or second Schedule or part II of the Third
Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. 5,400 (Grade Pay)
Pay Scale: Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. 5,400 schedule (other than licentiate qualifications) to
(T.E. Rs. 45,990/- Approx.) + TA and HRA as
(Grade Pay) (T.E. Rs. 45,990/- Approx.) + TA the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of
admissible. General Central Service, Group-A
and HRA as admissible. Defence Quality 1956). Holders of Educational qualifications
Gazetted, Non Ministerial Age*: 35 yrs.
Assurance Service Group ‘A’ Gazetted, (Non- included in the Part II of Third Schedule should
QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A)
Ministerial). Age*: 35 yrs. QUALIFICATIONS: also fulfill the conditions specified in sub-section
EDUCATIONAL: Bachelor of Engineering/
ESSENTIAL: (A) EDUCATIONAL: B.E./ B.Tech (3) of section (13) of the Indian Medical Council
Bachelor of Technology in Mechanical or
in Chemical Engineering / Technology or Master’s Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate
Automobile Engineering from a recognised
Degree in Chemistry from a recognized university. Degree/Diploma in the concerned speciality or
University/Institute. (B) EXPERIENCE: Three
(B) EXPERIENCE: Two years’ practical experience Super-speciality mentioned in Section-‘A’ or
years’ experience in operation of Motor Transport
in Production or Development or Quality Section-‘B’ in Schedule-VI i.e. Doctor of Medicine
Traffic in a Govt./ Semi Govt./PSU/Commercial
Assurance in the field of Military explosives. (Obstetrics & Gynaecology); or Master of Surgery
Organization listed on the stock exchange(s) of
DESIRABLE: Minimum six months Certificate (Obstetrics & Gynaecology); or Diploma in
India. DESIRABLE: Master of Engineering/Master
Course in German or French or Russian or Gynaecology & Obstetrics.
of Technology in Mechanical or Automobile
Japanese or Chinese language from a recognised 9. (Vacancy No. 16030509112) Two Specialist
Engineering from a Recognised University/
institute. Grade-III (Physical Medicine and
Institute.
7. (Vacancy No. 16030507112) Fourteen Specialist Rehabilitation) {P.M.R.}, Ministry of Health &
4. (Vacancy No. 16030504612) Four Senior
Grade-III Assistant Professors (Orthopaedics), Family Welfare (SC-01 & OBC-01). The posts
Scientific Officers Grade- II (Engineering) in
Ministry of Health & Family Welfare (SC-02, are suitable for Physically Challenged Persons
Directorate General of Quality Assurance,
ST-01, OBC-04 & UR-07). The posts are suitable with disability viz. Pay Scale: Rs.15,600-39,000
Ministry of Defence, Department of Defence
for Physically Challenged Persons with disability (PB-3) + Rs. 6,600 (Grade Pay) (T.E. Rs. 48,618/
Production (SC-01, OBC-01 & UR-02). The posts
viz. Pay Scale: Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. - Approx.) + NPA + TA and HRA as admissible.
are suitable for Physically Challenged Persons
6,600 (Grade Pay) (T.E. Rs. 48,618/- Approx.) + Central Health Services, Group ‘A’, Non-Teaching
with disability viz. Pay Scale: Rs.15,600-39,000
NPA + TA and HRA as admissible. Central Health Specialist Sub-cadre Age*: 45 yrs for Scheduled
(PB-3) + Rs. 5,400 (Grade Pay) (T.E. Rs. 45,990/
Services, Group ‘A’, Teaching Specialist Sub-cadre Castes candidates and 43 yrs for Other
- Approx.) + TA and HRA as admissible. Defence
Age*: 40 yrs. QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: Backward Classes candidates.
Quality Assurance Service Group ‘A’ Gazetted,
(A) EDUCATIONAL: (i) A recognized MBBS QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A)
(Non-Ministerial). Age*: 35 yrs.
degree qualification included in the First Schedule EDUCATIONAL: (i) A recognized MBBS degree
QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A)
or the Second Schedule or Part-II of the Third qualification included in the First Schedule or
EDUCATIONAL: B.E./B. Tech in Mechanical/
Schedule (other than licentiate qualifications) to the Second Schedule or Part-II of the Third
Electrical Engineering from a recognized
the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of Schedule (other than licentiate qualifications) to
University. (B) EXPERIENCE: Two years’ practical
1956). Holders of educational qualifications the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of
experience in Production or Development or
included in Part-II of the Third Schedule should
Quality Assurance in Mechanical/Electrical (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 4 µÕß..)
4 Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß
(±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 3 Þð_ Çëáð) resources appraisal market survey and Liability.
1956). Holders of educational qualifications investigation of economic aspect of mineral 14. (Vacancy No. 16030514312) One Lecturer in
included in Part-II of the Third Schedule should resources and production and utilization of Mathematics in Government Polytechnic,
also fulfil the conditions specified in sub-section minerals. DESIRABLE: (i) Master’s Degree in Daman, Union Territory Administration of
(3) of section 13 of the Indian Medical Council Mining Engineering/Doctorate Degree in Geology/ Daman & Diu, Technical Education
Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post- Graduate Applied Geology/Economics preferably in the field Department (OBC-01). The post is suitable for
degree or diploma in the concerned specialty or of mineral economics from a recognized university Physically Challenged Persons with disability viz.
Super-speciality mentioned in Section A or or equivalent. (ii) Degree in Statistics. (iii) Working Pay Scale: Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. 5,400
Section B in the Schedule VI i.e. Doctor of knowledge of computers with special emphasis (Academic Grade Pay) (T.E. Rs. 45,990/- Approx.)
Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); on commonly used software in office. DUTIES: + TA and HRA as admissible. General Central
or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in To supervise the work of Assistant Mineral Service, Group-A Gazetted, Non Ministerial Age*:
Physical Medicine and Rehabilitation; or Master Economist and Mineral Officers are related to 38 yrs. QUALIFICATIONS: ESSENTIAL:
of Surgery (General Surgery) or Master of Surgery collection, compilation, tabulation and analysis EDUCATIONAL: First Class Master’s Degree in
(Orthopaedics) with two years special training in of data pertaining to mines, minerals, minerals Mathematics with First class or equivalent at
the Speciality of Physical Medicine and based industries, exploration agencies etc. for Bachelor’s or Master’s level from a recognised
Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two preparation of notes, reports, reviews etc for university. NOTE-I: If a Class/ Division is not
years of equivalent training approved in the subject preparation of various publication like Indian awarded, minimum of 60% marks in aggregate
in any approved institution in India. (B) Mineral Year Book, Bulletin on Mineral shall be considered equivalent to First class/
EXPERIENCE: Three years’ experience in the Information, Market survey Reports, Consumption Division. If a Grade Point system is adopted the
concerned speciality or super specialitiy after of Copper-Lead-Zinc etc. Preparation and Cumulative Grade Point Average will be converted
obtaining the first Post-graduate Degree. DUTIES: periodical up-dation of Directory of Mining Leases, into equivalent marks as below :
1.To conduct and guide research work in the matters related to Mineral Advisory Board. HQ:
Grade Point Equivalent Percentage :
speciality; 2.To render patient care in the Nagpur with liability to serve anywhere in India.
6.25 55%
speciality; 3. Any other duties that may be 12. (Vacancy No. 16030512612) Two Assistant
Executive Engineers (Electronics) in 6.75 60%
assigned by the authorities from time to time
HQ: The candidates will be initially posted at the Directorate General of Lighthouses & 7.25 65%
Hospital/Dispensaries under the administrative Lightships, Ministry of Shipping (ST-01 & UR- 7.75 70%
control of Ministry of Labour & Employment. 01). Both the posts are exclusively reserved for 8.25 75%
However, they will be liable to ser anywhere in Physically Challenged Persons with disability/
NOTE-2: The exact requirement of the subject or
India. disabilities. Of the two posts, one post is reserved
discipline is Mathematics. DUTIES: Teaching
10. (Vacancy No. 16030510412) Four Assistant for Physically Challenged Persons with disability
Diploma courses including lectures, laboratory
Directors (Hindi Typing and Hindi viz. Pay Scale: Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs.
work & tutorials. Students Assessment &
Stenography) in Central Hindi Training Institute, 5,400 (Grade Pay) (T.E. Rs. 45,990/- Approx.) +
Evaluation including Examination work. Planning
Ministry of Home Affairs, Department of Official TA and HRA as admissible. General Central
& implementation of instruction in class room &
Language (SC-01, OBC-01 & UR-02). The posts Service, Group-A Gazetted, Non Ministerial Age*:
laboratories. Developing Resource Material &
are suitable for Physically Challenged Persons 35 yrs. QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A)
Curricula and Co-curricular activities. Student
with disability viz. Pay Scale: Rs.15,600-39,000 EDUCATIONAL: Degree in Telecommunications/
guidance & counselling for their character
(PB-3) + Rs. 5,400 (Grade Pay) (T.E. Rs. 45,990/ Electronics Engineering/Electronic s and
development, Innovation in technical education &
- Approx.) + TA and HRA as admissible. General Communications Engineering from a recognised
evaluation Providing leadership. HQ: Government
Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non- University or equivalent*. NOTE: * IETE (Institute
Polytechnic, Daman.
Ministerial. Age*: 35 yrs. QUALIFICATIONS: of Electronics and Telecommunication Engineers
and AMIE Section A&B issued by the Institution 15. (Vacancy No. 16030515312) One Lecturer in
ESSENTIAL: (A) EDUCATIONAL: (i) Bachelor’s
of Engineers (India). (B) EXPERIENCE: Two years English in Government Polytechnic, Daman,
Degree from a recognised University with Hindi
experience in supervisory capacity in the field of Union Territory Administration of Daman &
as one of the compulsory subject or with Hindi
radio aids to navigation DESIRABLE: Two years’ Diu, Technical Education Department (UR-
Medium OR Bachelor’s degree from a recognised
experience in generation, supply and transmission 01). The post is suitable for Physically Challenged
University with Hindi as one of the compulsory
of power with experience in lighting small motors Persons with disability viz. Pay Scale:
subject at 10 +2 level (ii) Proficiency in Hindi
and wiring DUTIES: To assist in installation Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. 5,400 (Academic
stenography with speed of 100 words per minute
improvement and maintenance of equipments and Grade Pay) (T.E. Rs. 45,990/- Approx.) + TA and
in Hindi shorthand and 40 words per minute in
other navigational aids HQ: Jamnagar & Port Blair HRA as admissible. General Central Service,
Hindi Typewriting. (iii) One year diploma or
with all India Service Liability. Group-A Gazetted, Non Ministerial Age*: 35 yrs.
certificate course in Hindi typewriting and Hindi
QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: EDUCATIONAL
stenography conducted by Industrial Training 13. (Vacancy No. 16030513612) One Assistant
: First Class Master’s Degree in English with
Institute or other institutions under the aegis of Director Grade-II (Technical) in the Office of
First class or equivalent at Bachelor’s or Master’s
the National Council for Vocational Training the Textiles Commissioner, Ministry of
level from a recognised university. NOTE-I: If a
(NCVT) or training imparted by the institute of Textiles (UR-01). The post is exclusively reserved
Class/ Division is not awarded, minimum of 60%
state Governments or Union territories. (B) for Physically Challenged Persons with disability
marks in aggregate shall be considered equivalent
EXPERIENCE: Five years’ experience in Hindi viz. Orthopaedically Handicapped/Locomotor
to First class/ Division. If a Grade Point system
stenography including Hindi typewriting. Disability/Cerebral Palsy with One Leg Affected
is adopted the Cumulative Grade Point Average
DESIRABLE: (i) Two years experience in (Right or Left) (OL) or One Arm Affected (Right
will be converted into equivalent marks as below
organizing classes in Hindi Stenography including or Left) (OA) The post is permanent. Pay Scale:
:
Hindi typewriting in a recognized Institution. (ii) Rs.9,300-34,800 (PB-2) + Rs. 4,600 (Grade Pay)
Working knowledge of computer including Hindi (T.E. Rs. 30,441/- Approx.) + TA and HRA as Grade Point Equivalent Percentage
software relating to Hindi typing. DUTIES: admissible. General Central Service, Group ‘B’, 6.25 55%
Imparting training in Hindi Typewriting and Hindi Gazetted. Non-Ministerial. Age*: 35 yrs. 6.75 60%
Stenography to employees of Central Government QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A) 7.25 65%
and its Undertakings. HQ: New Delhi with Initial EDUCATIONAL: Degree in Textile Manufacture/
7.75 70%
posting at North East /Southern Region. However, Textile Technology of a recognised University or
the post carries all India transfer liability. equivalent. (B) EXPERIENCE: About 2 years* 8.25 75%

11. (Vacancy No. 16030511412) One Deputy experience of work connected with management DUTIES: Teaching Diploma courses including
and running of textile mills of which about a year lectures, laboratory work and tutorials. Students
Mineral Economist (Intelligence) in Indian
should be in spinning or weaving OR about 2 Assessment and Evaluation including
Bureau of Mines, Ministry of Mines (UR-01). Examination work. Planning & implementation of
The post is suitable for Physically Challenged years* experience in government department instruction in class room & laboratories.
Persons with disability viz. Pay Scale: dealing with inspection/appraisement of Textile Developing Resource Material and Curricular and
Rs.15,600-39,000 (PB-3) + Rs. 6,600 (Grade Pay) Mills Stores. NOTE: * Experience of not less Co-curricular activities. Student guidance and
than 01 year & 09 months may be treated as counseling for their character
(T.E. Rs. 48,618/- Approx.) + TA and HRA as
“About 02 years experience’. DUTIES: To assist IMPORTANT
admissible. General Central Service, Group-A
in the matters relating to developments and CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE
Gazetted, Non Ministerial Age*: 40 yrs.
modernizations of Textile Industry. To render RECRUITMENT APPLICATION (ORA) THROUGH
QUALIFICATIONS: ESSENTIAL: (A) ORA WEBSITE IS 23:59 HRS ON 31.03.2016.
EDUCATIONAL: Master’s Degree in Geology or advice on various technical issues. To man the
THE LAST DATE FOR PRINTING OF
Applied Geology or Economics or Degree power loom service centers with training and
COMPLETELY SUBMITTED ONLINE
inMining Engineering from a recognized University testing service to the industry. Implementation of APPLICATION IS UPTO 23:59 HRS ON
or equivalent. (B) EXPERIENCE: Five years’ various schemes for Textile Industry and trade 01.04.2016.
experience in a Supervisory capacity* in development. HQ: New Delhi with all India Service
Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß 5

ðLk yLku ðLÞ SðLk ûkuºku fkhrfËeo NATIONAL INSTITUTE OF


OCCUPATIONAL HEALTH
støk÷ yLku ðLÞ SðLkLkwt Lkk{ ykðíkkt s ykÃkýku Mkki suðk yLÞ rð»kÞku{kt fk{ fhðkLke íkf {¤e þfu Au. VkuhMu xÙe{kt
fkhrfËeo ÃkMktË fhLkkhk {kxu Lke[uLke ¼qr{fkyku {wÏÞ Au. Meghaninagar,Ahmedabad
hku{ktr[ík ÚkE sEyu Aeyu. ¾kMk fheLku Þwðk ÃkuZe{kt ðLk yLku Application are invited for the under
ðLÞ SðLk «íÞu rðþu»k ykf»koý nkuÞ Au, Ãkhtíkw ykÃkýu ynª íkuLkkÚke VkuhuMxh :- VkuhuMxhyu støk÷Lkwt hûký fhLkkh yLku støk÷Lkku mention regular post
Ãký hku{kt[f ðLk yLku ðLÞ SðLk ûkuºku hkusøkkhe ytøkuLke ðkík WAuh fhðkLkwt fkÞo fhu Au. íku ðLÞ SðkuLkk fwËhíke hnuXkýLkwt hûký ‰ Name of the Post : Multi Tasking Staff (
fhðe Au. fhu Au, støk÷kuLkwt «çktÄLk fhu Au yLku støk÷ku{kt ykøkLkwt æÞkLk hk¾u Au. Technical)
ík{Lku ÍzÃk¼uh ½xíkkt síkkt støk÷kuÚke ®[íkk ÚkkÞ Au ? þwt zuLzkuhku÷kursMxh :- íkuLkwt fk{ ð]ûkkuLkk SðLk, íkuLkk EríknkMk, ‰ No.of Post : 05 (04 Post-Un Reserved, 01 Post
ík{u ðLÞ SðkuLku yLku íkuLkk fwËhíke hnuXkýkuLku çk[kððk {ktøkku íku{s íkuLkk «fkhku íkuLkwt {kÃk ðøkuhuLkk MktþkuÄLk ytøkuLkwt nkuÞ Au yLku reserved for PWD-OH(OA, OL, BL)
Aku ? ykzuÄz þnuhefhý, {kLkð ðMíke{kt ðÄkhku íku{s ðLk ðLkefhý îkhk ð]ûkkuLke MktÏÞk ðÄkhðkLkwt íkuLkwt fk{ nkuÞ Au. ‰ Salary/Month + Other Allowances in Rs. : PB-
MktþkÄLkkuLkku ykzuÄz WÃkÞkuøk ík{Lku ¾÷u÷ ÃknkU[kzu Au ? òu yk EÚkLkku÷kursMx :- yk ÔÞðMkkÞ{kt fwËhíke ðkíkkðhý{kt ð]ûkku 1 Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.1800/-
çkÄk «&™kuLkku sðkçk ‘nk’ {kt nkuÞ íkku ðLk yLku ðLÞ SðLkLkwt ûkuºk yLku ðLÞ SðkuLkku WAuh íku{Lke ðíkoýqtf, íku{Lke þkrhhef r¢Þkyku ‰ Job Requirement : The selected candidates are
required to carry out multi taskingjobs such as
ík{khe fkhrfËeo {kxu ©uc Au. ðøkuhuLkku yÇÞkMk fhðkLkwt fk{ nkuÞ Au. EÚkLkku÷ kur sMx «kýe rendering assistance to ministerial, technical,
VkuhuMxÙe yux÷u ðLkLku ÷økíkwt þk† yÇÞkMk {kxu ¾qçk s Mktøkúnk÷Þku {kxu {kA÷e ½hku{kt, «Þkuøkþk¤k{kt ðLÞ Sðku {kxu ðÄw Scientific staff including watch and ward and
{níðÃkqýo yLku hMk«Ë rð»kÞ Au. støk÷ku ykÃkýk ËuþLkk {níðÃkqýo MkkYt MðkMÚÞ«Ë ykðkMk W¼wt fhe þfu Au. transportation.Theyare required to carry out various
types of jobs such as movement of official files,
fwËhíke MktþkÄLkkuLkku yuf {níðLkku ¼køk Au. ykrËfk¤Úke støk÷ku yuLxku{ku÷kursMx :- yk ÔÞðMkkÞ{kt Sðstíkw yLku rfxkýwtÚke storing and retrieving data in computer,
yu ykÃkýk {kLkð SðLkLkk yÂMíkíðLkku †kuík çkLke hÌkk Au. støk÷ku WíÃkÒk hkuøkku yLku rçk{kheykuLku rLkÞtºký{kt ÷uðk {kxu MktþkuÄLk yLku photocopying, including minor mechanical work,
y˼qík ðLkMÃkríkyku , Ëðk {kxuLke sœe çkwèeyku yLku fwËhíke MkkIËÞo yÇÞkMk fhðkLkku nkuÞ Au. attending banking transition etc.
«MkkÄLkkuLkwt ½h Au. rMkÕðefÕ[heMxMk :- rMkÕðefÕ[h yu ðLÞ þk†Lkk yuf i Application form and the details of post, age,
ðLk yLku ðLÞ Sðku {kxuLkwt Ãký ½h nkuðkÚke ðLk yLku ðLÞ «fkh Au. su{kt ð]ûkkuLke yuðe ð]rØ WÃkh æÞkLk ykÃkðk{kt ykðu Au. essential qualification, experience, reservation
roster point etc, are available on the website.
Sðku yu çktLku yufçkeò MkkÚku òuzkÞu÷k Au. ík¤kðku, LkËeyku, støk÷ku, suLkkÚke rLkÞr{ík ytíkhu ð¤íkh {¤u Au.
ðLÞ SðLk ðøkuhu fwËhíke MktþkÄLkkuuyu ¼khíkeÞ ÷kufkuLkk SðLk{kt Website : www.nioh.org, www.icmr.nic.in
VkuhuMx huLs ykurVMkMko :- yk yrÄfkheykuyu ònuh ðLkkuLke The last date for receipt of application with fees
{n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe Au. Ãkhtíkw ËuþLke ðÄíke ðMíkeÚke fwËhíke Mkt¼k£ hk¾ðkLkwt fkÞo fhðkLkwt nkuÞ Au. su{kt yÇÞkhÛÞku, çkkuxkurLkf÷ and all required documents/enclosure is 15th
MktþkÄLkku WÃkh Ëçkký ðÄe hÌkwt Au. MkhfkhLke ÃkkÞkLke ®[íkk ykÃkýe økkzoLk ðøkuhu Mkk{u÷ Au. íkuykuLke MkkÚku fLÍhðuxMko, çkkuøkMko íku{s April,2016.
EfkurMkMx{Lke ò¤ðýe, fwËhíke MktþkÄLkkuLke ò¤ðýe, ÃkþwykuLkwt yLÞ swrLkÞh f{o[kheyku Ãký nkuÞ Au. Director Incharge
fÕÞký yLku «Ëq»ký WÃkh rLkÞtºký ðøkuhu {kxu Lkerík rLkÞ{ku yLku
Íq õÞwhuxMko :- íkuyku «kýe Mktøkúnk÷Þ{kt «kýeykuLke Mkkh
fkÞo¢{kuLkku y{÷ fhðkLke Au.
ðLÞ þk† yu yuf yuðku ÔÞðMkkÞ Au fu, íku{kt ðLk yLku
støk÷kuLku ÃkÞkoðhýLke Mkðoøkúkne çkkçkíkku {kxu fkÞ{e Äkuhýu ò¤ðýe
Mkt¼k¤ {kxu sðkçkËkh nkuÞ Au yLku íkuykuLku ðLÞ SðkuLke ò¤ðýeLkku
fkÞo¢{ Ãký [÷kððkLkku nkuÞ Au. Íq õÞwhuxhu «kýe Mktøkúnk÷ÞLkwt
ðrnðxeíktºkLkwt Ãký Mkt[k÷Lk fhðwt Ãkzu Au yLku ÃkkuíkkLkk rLkÞtºký{kt
çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀë
fhðkLkku nuíkw nkuÞ Au. AuÕ÷kt fux÷ktf ð»kkuoÚke ø÷kuçk÷ ðku‹{øk yLku ðLÞ SðkuLkk rçkúzªøk fkÞo¢{ Ãký [÷kððk Ãkzu Au. Visit us at www.suratmunicipal.gov.in
õ÷kE{uLx [uLs suðk {wÆkyku {wÏÞ ®[íkkLkku rð»kÞ çkLÞk Au. íÞkhu
WÃkh sýkÔÞk {wsçkLkk ÔÞðMkkÞku WÃkhktík ¼khík{kt VkuhMu xe{kt
ðLÞ þk† yuf ÔÞðMkkÞ íkhefu yLku yÇÞkMkLkk yuf MktçktrÄík rð»kÞ çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀëÞí ÞíÇõ ÉHëëäõá ÉBÝë ÜëËõ
MÃku~Þ÷kEÍz ÃkËðe {u¤ðLkkh ÔÞÂõík rðËuþ sELku «ríkrcík MktMÚkk{kt
íkhefu ðÄwLku ðÄw {níð Äkhý fhe hÌkwt Au. ÕþìÖZëëÝëØí ÚÞëääëÞë èõÖçð ß ìÞÝÖ áëÝÀëÖ, ±ÞðÛä ÔßëäÞëß
Ãkhk{þofkh fu Mk÷knfkh íkhefuLkwt fk{ {u¤ðe þfu Au. ðÕzo ðkEÕz
ðLÞ þk† yu støk÷ku yLku ðLkkuLkk rðfkMk yLku Mkt¼k¤Lkwt ÷kEV Vtz yk ûkuºku {kuxwt Lkk{ Au. yurþÞk yLku ykr£fkLkk ½ýk Ëuþku{kt µÜõØäëßù Õëçõ ìÞÝÖ ÎùÜýÜë_ ±ß°±ù Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ Èõ.
yuf rð¿kkLk Au. støk÷kuLkk MktþkÄLkkuLke ò¤ðýe, hûký yLku íkuLkk ¼khíkeÞ ðLÞ þk†eykuLkwt fk{ WÃkh hkufðk{kt ykðu Au. ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ÀëÝýÕëáÀ ´ÉÞõß (ìçìäá)
WAuhLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk yux÷u ðLk þk† suLkkt ÷kfzkLkk WÃkÞkuøk {kxu
íkfku : - ykÃkýk Ëuþ{kt støk÷kuLkk hûký {kxu ÷kufku{kt Mk¼kLkíkk ç_AÝë Ñ 2 äÃý Ñ ±.É.½.-1, çë.åö.Õ.ä.-1
WAuhðk{kt ykðíkk ð]ûkkuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au. ø÷kuçk÷
rËLk - «ríkrËLk ðÄíke òÞ Au. suLku Ãkøk÷u ðLÞ SðLkLkk MLkkíkfku µÕßù@Ö ÉBÝë ÜëËõ Þ ë ±ß°Þë ìÞÝÖ ÎùÜý
ðku‹{øk, støk÷kuLkku Lkkþ, ðirïf s¤ðkÞw ÃkrhðíkoLk, ÃkkýeLke yAík,
{kxu fkhrfËeoLke íkfku{kt Ãký ð]rØ ÚkE hne Au. ðLÞ þk†Lkk MLkkíkfku ÜèëÞÃßÕëìáÀëÞë ßõÀÍó ìäÛëÃ, ÞëÞÕðßë ÜëÀõýË, Û_ÍëßíäëÍ,
fwËhíke ykÃkr¥kyku ðøkuhu ík{k{ {wÆkyku ðLk MktÃkr¥kLkk rLkÞtrºkík
{kxu fkhrfËeoLkk íkfku{kt Ãký ð]rØ ÚkE hne Au. ðLÞ þk†Lkk MLkkíkfkuLku
yLku yMkhfkhf WÃkÞkuøk MkkÚku MktçktrÄík Au. çðßÖ ÖõÜÉ ÖÜëÜ çíËí çíäíÀ çõLËßù µÕß×í ß½Þë ìØäçù
rðrðÄ ¾kLkøke yLku Mkhfkhe rð¼køkku{kt LkkufheLke íkfku {¤e þfu Au
ðLÞ SðLk þk† yu ¾qçk s rðþk¤ rð»kÞ Au. su{kt {kLkð su yk «{kýu Au. ìçäëÝ çäëßÞë 10-30 ×í ÚÕùßõ 2-30 Ö×ë ÚÕùßõ 3-00
ðÃkhkþ {kxuLkk ÷kfzk {kxu ð]ûkkuLkk WAuhÚke ÷ELku ðLÞ SðkuLkk i ðLk yLku ðLÞ SðLk rð¼køk ×í 4-30 äëBÝë çðÔíÜë_ w. 50/- Þí ìÀoÜÖõ Üâåõ. ËÕëá
hnuXký, fwËhíke ÃkkýeLke økwýð¥kk ò¤ðýe, çkøke[kyku, ½kMkLkk i støk÷kuLke ò¤ðýe yLku MkwÄkhðk {kxu fkÞo fhíke ÜëßÎÖ ±ß°ÎùÜý Ü_ÃëäÞëßõ ±ëÂßí ÜðØÖÞë ±ùìÎç ÀëÜÀëÉÞë
MkwtËh {uËkLkku, ½kMkLke ðkzku, hkusøkkh «ðkMkLk, Sð ðir ðæÞ rçkLkMkhfkhe MktMÚkkyku. 6 ìØäç Õèõ á ë Õèùî Ç õ Öõ ßíÖõ ÒÀìÜUÞßlí, çð ß Ö
ÔÞðMÚkkÃkLk, ÃkkýeLke ò¤ðýe, Mkt[k÷Lk, s{eLkkuLkwt Äkuðký hkufðwt i xeBçkhLkwt ðkðuíkh fhíkkt fkuÃkkuohux øk]nkuLku Ãký ðLÞ þk†Lkk ÜèëÞÃßÕëìáÀëÓÞë ÞëÜÞù É w. 50/- Þù ÀùVÍ ÛëßÖíÝ
íku{s ðkíkkðhý{kt fkçkoLk zkÞkuõMkkEzLkk ðÄíkk «{kýLku hkufðk MLkkíkfkuLke sYh hnu Au. ÕùVËá ±ùÍóß 23 çõÜí × 10 çõÜí. Þí çë´{Þë ÕùÖëÞë
støk÷kuLkwt hûký fhðwt ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk{ ík{k{ fwËhík i EÂLzÞLk fkWLMke÷ ykuV VkuhuMxÙe he[Mko yuLz yußÞwfuþLk
«íÞu «u{ hk¾íkk, ÷kufku {kxu ðLÞ þ†yu fkhrfËeoLkku ©uc yLku
çßÞëÜëäëâë w. 5/- Þí ËÕëá ìËÀíË ÇùîËëÍõá Àäß çë×õ ßõÀÍó
suðe ðLk ûkuºkLke MktMkkuÄLk MktMÚkk{kt MktþkuÄLk fkÞo nkÚk Ähe
ykf»kof rðfÕÃk Au. þfkÞ Au. ìäÛëÃ, ÞëÞÕðßë ÜëÀõýË, Û_ÍëßíäëÍ, çðßÖÞõ ÜùÀáäëÞù ßèõåõ.
Ãkkºkíkk :- ðLÞ Sðþk†{kt fkhrfËeo çkLkkððk EåAíkkt ÷kufku i íkuyku çkkuxkuLkef÷ økkzoLk, Íqqyku÷kuSf÷ Ãkkfo, ðkEÕz ÕùVËá ±ùÍóß ìçäëÝ ÖõÜÉ ÜðØÖ ìäIÝë ÚëØ ËÕëá×í ±ß°ÎùÜý
{kxu rð¿kkLk{kt MLkkíkfLke ÃkËðe yux÷u fu çke.yuMk.Mke.Lke rzøkúe ÷kEV yLku MkuLfåÞwheÍ yLku LkuþLk÷ Ãkkfo ðøkuhu{kt fk{ Ü_ÃëääëÞí Üë_ÃHëí µÕß KÝëÞ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ ÞèÙ. çðßÖ
fhe þfu Au. ÜèëÞÃßÕëìáÀë ÖßÎ×í ÕùVË ÀßäëÜë_ ±ëäõá ±ß°ÎùÜý
{u¤ððe sYhe Au. Wå[¥kh {kæÞr{f fûkkyu - ¼kiríkfþk†,
i ðLÞ þk†Lku rð»kÞ íkhefu ¼ýkðíke þiûkrýf MktMÚkkyku{kt
hMkkÞýþk† yLku Sð rð¿kkLkLkku rð»kÞ íkhefu yÇÞkMk fhLkkh rþûkf íkhefu fk{ fhe þfkÞ Au.
ËÕëá×í ±ß° ÎùÜý Ü_ÃëäÞëßÞõ ìÞÝÖ çÜÝÜë_ Þ Üâõ Öù Öõ
rðãkÚkeoykuyu çke.yuMkMke. VkuhuMxÙeLke rzøkúe {u¤ððe òuEyu su ºký iyk ûkuºk{kt fkhrfËeoLkk yLÞ rðfÕÃkku{kt Mxe÷ VkuxkuøkúkVe, ±_ÃõÞí ÉäëÚØëßí çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀëÞí ßèõåõ. ÞèÙ.
ð»koLkku yÇÞkMk¢{ Au. ykøk¤Lkku yÇÞkMk yu{.yuMkMke. VkuhuMxÙe{kt rVÕ{ rLk{koý yLku ðLÞ SðLk ÃkºkfkhíðLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ µ@Ö ÉBÝë ÜëËõÞí ìäÃÖäëß ÜëìèÖí ÜèëÞÃßÕëìáÀëÞí
fhðku òuEyu suLkk {kxu çke.yuMkMke. VkuhuMxÙeLke rzøkúe sYhe Au. Au. ÜðAÝ ÀÇõßí, ÜðÃáíçßë, çðßÖÞë ÞùËíç ÚùÍó Õß×í ÖõÜÉ
yk íkçk¬u VkuhuMx {uLkus{uLx, fku{ŠþÞ÷ VkuhuMxhe, VkuhuMxÙ i rzMfðhe yLku LkuþLk÷ SÞkuøkúkurVf suðe xur÷ðeÍLk www.suratmunicipal.gov.in äõÚçë´Ë Õß×í ½èõßëÖ Õþìç©
EfkuLkkur{õMk ðwz MkkÞLMk yuLz xufLkku÷kuS yLku ðLÞ SðLk rð¿kkLk [uLk÷ku{kt Ãký fkhrfËeoLke íkf hnu Au.
×ÝëÞë hëHë ìØäç ÚëØ Üâí åÀåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ÜKÝV×
suðk rð»kÞku{kt MÃku~Þ÷kEÍuþLkLkk fkuMko Ãký WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au. yk i rðþk¤ «kusuõxLke ÃkÞkoðhý WÃkh ÚkLkkhe yMkhku {kÃkLkkh
¾kLkøke Mk÷knfkh ftÃkLke îkhk ÃkkuíkkLkwt Mðíktºk fkÞo Ãký fhe ÜèõÀÜ (ßí¿ðËÜõLË) ìäÛëÃÞù ÎùÞ Þ_. 0261-2423751 -
¾kMk fkuMko WÃkhktík – ÔÞðMkkrÞf MktMÚkkyku îkhk VkuhuMx {uLkus{uLxLkku
y™wMLkkíkf rzÃ÷ku{kt yÇÞkMk¢{ Ãký Ãkqhku Ãkkzðk{kt ykðu Au. ðLÞ þfkÞ Au. 56 ±õ@ ç-260 ±×äë 231 µÕß ç_Õ Àó Àßäù. ±ß°
þk†{kt fkhrfËeoLke þYykík fhðk {kxu fkuEÃký VkuhuMxÙe fkuMko{kt Ëuþ{kt ðLÞ þk†Lkk rðrðÄ yÇÞkMk¢{ku [÷kðíke MktMÚkkyku : ÜùÀáäëÞí ÈõSáí Öë. 16-4-2016 Èõ.
MLkkíkfLke ÃkËðe Ãkqhíke Au, Ãkhtíkw Wå[ fkhrfËeoLke íkfku {kxu Wå[ - VkuhuMxe heMk[o ELMxexâqx ËnuhkËqLk ÞùîÔ Ñ ±ë ÉBÝë±ù ÜëËõÞë ìäÞë ÜñSÝõ ìÞÝÖ ÞÜðÞëÞë
yÇÞkMk ðÄw EåALkeÞ Au. ¼khíkeÞ ðLÞ Mkuðk{kt yrÄfkheyku™e - EÂLzÞLk ELMxexâqx ykuÃk VkuhuMx {uLkus{uLx - ¼kuÃkk÷ ±ß° ÎùÜý çð ß Ö ÜèëÞÃßÕëìáÀëÞí äõ Ú çë´Ë
¼híke {kxu Þw.Ãke.yuMk.Mke. îkhk Ëh ð»kuo EÂLzÞLk VkuhuMx MkŠðMk - ykurhMkk ÞwrLkðŠMkxe ykuÃk yuøkúefÕ[h yuLz xufLkku÷kuS
www.suratmunicipal.gov.in > Download > Forms Õß
yufÍk{eLkuþLk ÷uðk{kt ykðu Au. - ðkEÕz ÷kEV ELMxexâqx ykuV EÂLzÞk ËnuhkËqLk
µÕáOÔ Èõ. IÝë_×í ÍëµÞáùÍ Àßí ÎùÜýÞí ç_ÕñHëý ìäÃÖù Ûßí
fk{Lke ¼qr{fk :- ðLÞ þk†{kt {q¤¼qík heíku s çknkhLkwt - rçkhMkk yuøkúefÕ[h ÞwrLkðŠMkxe – hkt[e
- fku÷us ykuÃk VkuhuMxÙe - ©eLkøkh
Éwßí Õðßëäë çëÜõá Àßí ±ß° Àßí åÀëåõ.
fk{ fhðkLkwt nkuÞ Au. ík{khku {kuxk¼køkLkku Mk{Þ støk÷ rðMíkkhku{kt
- fku÷us ykuV nkuxeofÕ[h & VkuhuMxÙe-Mkku÷Lk - rn{k[÷ «Ëuþ ±ß° ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Ñ-
Lkfþk íkiÞkh fhðk{kt ÃkMkkh ÚkkÞ Au. fkhrfËeoLke þYykíkLkk
Mk{Þ{kt yk «{ký ðÄkhu òuðk {¤u Au. òu ík{u ðLÞ þk†{kt - yktíkhhk»xÙeÞ MktMÚkkyku suðe fu ðÕzo ðkEÕz ÷kEV Vtz, ±ùìÎç çðìÕþLËõLÍLËlí, (ÜKÝV× ÀÇõßí)Þí ±ùìÎç,
MkuLxh Vkuh yuLðkÞh{uLx yußÞwfuþLk, xkxk yuLkSo rh[Mko EÂLMxxâqx wÜ Þ_. 75, Õèõáë Üëâõ,
fkhrfËeo yÃkLkkðþku íkku íku{Lku
íku{s yLMkox yuLz Þtºk yLku fuÃkeyu{S suðe Mk÷knfkh ftÃkLkeyku
i ¼khíkeÞ ðLk Mkuðk k ðLk «çktÄLk k ðLk MktMkkuÄLk Ãký ðLÞ þk† yLku ðLÞ SðLk ûkuºku MLkkíkf yLku Wå[ yÇÞkMk çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀë, ÜðÃáíçßë, çðßÖ.
i ðLÞ SðLk Sð rð¿kkLk yLku Mkt[k÷Lk fhu÷k ÞwðkLkkuLku fkhrfËeoLke íkfku WÃk÷çÄ fhkðu Au. QÝðìÞ. ÀìÜUÞß
i yLku hkuÃkk WAuh (MkkisLÞ : yuBÃ÷kuÞ{uLx LÞqÍ) Mktf÷Lk : ykhíke Ãktzâk çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀë
6 Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß

±LÝ ½èõßÂÚß
‰ ÞäùØÝë ìäzëáÝ çìÜìÖ Ñ Þù´Íë K.G. Üë_ ìäzë ÜõâääëÞë ±ëåÝ×í ìäzë×a ÚÞõá ÚëâÀ Àßäí Éõäí Àõ ÚùáÙà ÀßíÞõ VËQÕÞõ Ëë_Àäë, ÞëÞí çë´{×í åw
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ±ùìÍË ±ëìçVËLË, ìèLØí ËÿëLçáõåÞ, PG çðÔíÜë_ ìäzë×aÜë_×í ÕßíZëë×a ÚÞí ÇñÀõá èùÝ Èõ. É\Øë ÀßíÞõ ÜùËí çë´{Þë ÚùáÞë ÀõÇÙÃÞí ÕþõÀËíç Àßäí (5)
É\Øë ÕþÀëßÞí ÕßíZëë±ù ±ëÕí-±ëÕíÞõ Öõ ÂëVçù ±ÞðÛäí ÚÞí çÜÖðáÞ äÔëßäëÞí ÚõáõLçÙà çõLç äÔëßäë ±õÀ Õà Õß ¶Ûë
VËõÞùÃþëÎß, áù±ß ìÍäí{Þ ÀáëÀó
Çñ@Ýù èùÝ Èõ. Õþ×Ü Öù Éõ Öõ ±PÝëç¿ÜÜë_ Õþäõå Üõâääë ßèõäð, ±õÀ çíÔí ßõÂë Õß Çëáäð_. eËÚùá/ïäùáíÚùáÞõ ÕùÖëÞë
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 24 ÜëËõÞí ±õLËÿç ËõVË IÝëßÚëØ ìÕþÜíÝß ´ãLVËËÝðËÜë_ ±õLËÿí Üõâ
ï ääë Üë×ë Õß / ÂÛë Õß / èë× Õß / Õà Õß äÔðÞõ äÔð áë_Úë çÜÝ
±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ ÜëËõ Éõ Öõ ´ãLVËËÝðËÞí ÕùÖëÞí ËõVË IÝëßÚëØ ±PÝëç¿Ü ãV×ß ßëÂäù. (6) ±õÀëØí Üõ°À Ëÿí@ç åíÂäí.
‰ Õñäý ÜKÝ ßõSëäõ Ñ èë°Õðß ØßìÜÝëÞ ìÕþáíìÜÞßí ËõVË, ±õLÝð±á ËõVË, ÝðìÞäìçýËí ËõVË, 3. Intrapersonal Intelligence (±ëIÜáZëí Úðì©)
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ßõSëäõ ÕþùËõÀåÞ Îùçý / ßõáäõ VÕõåíÝá ìÍÃþí ³ÝßÞí Îë´Þá ËõVË ±Þõ ±PÝëç¿ÜÚëØ ßùÉÃëßí Ñ áZëHëù Ñ (1) ±èÙ TÝã@ÖÞð_ ±ëÝùÉÞ ÖõÜÉ KÝõÝÞí VÕWËÖë
Üõâääë Îßí ÕëÈí áõÂíÖ ÀçùËí, ÜúìÂÀ ÀçùËí, ´LËßTÝñ, B²Õ ÇÀëçääëÜë_ ±ëäõ Èõ. (2) ±èÙ µÜõØäëß ÕùÖëÞí åã@Ö ±Þõ
ÕþùËõÀåÞ Îùçý (ÚõLÍ)Üë_ ÀùLVËõÚáÞí ÛßÖí
ìÍVÀåÞ äÃõßõ äÃõßõ ÕþÀëßÞí ÕßíZëë ±ëÕíÞõ ÖõÜë_×í çëßí ËÀëäëßí ÞÚâë´±ù×í ÕìßìÇÖ èùÝ, Öõ Éwßí Èõ. (3) Éõ ìäzë×a±ù
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 246 çë×õ çÎâ ×äð_ Öõ äöÖßHëí ÞØí Ößäë Éõäð_ ÀëÝý ÃHëí åÀëÝ. ÕùÖëÞí ½ÖÞõ çëßí ßíÖõ ±ùâÂÖë èùÝ, ÖõÜÉ ÕùÖëÞí ½Ö
±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 11-4-2016 ܽÞí äëÖ Öù ±õ Èõ Àõ, ±ëäí É\Øí É\Øí ÕßíZëë±ù çë×õ äëÖÇíÖ Àßí åÀÖë èùÝ ÖõÜÉ èoÜõåë ìäÇëßäëÞí ÕþT²ìkë
äõÚ çë´Ë Ñ www.ecr.indianrailways.gov.in ÜðAÝIäõ 8 ÕþÀëßÞí Úðì© Õß ±ùÈõ-äkëõ ±_åõ ±ëÔëìßÖ èùÝ Èõ. Àßí åÀÖë èùÝ, Öõ±ù ±ëäë ÕþÀëßÞí Úðì©Þí ÀçùËí ÀßÖë Õþ‘ùÞõ
‰ çùáëß ±õÞ°ý ÀùÕùýßå õ Þ ±ùÎ ´ãLÍÝë áí. Ñ Þäí ìØSèí FÝëßõ ÕßíZëë×a ØßõÀ ÕßíZëë±ùÞí áÃÛà ±õÀçßÂí ßíÖõ É çÎâÖë×í çùSä Àßí åÀõ Èõ. (4) ±èÙ µÜõØäëß ÕùÖëÞí áëÃHëí,
ÖöÝëßí ÀßÖù èùÝ Èõ. ±ë×í lí ÃëÍóÞßÞë ÜÖõ Úðì©Þë ÜðAÝ 8 ìäÇëßù, ´ßëØë ÖõÜÉ ì¿Ýë±ù ±_Ãõ çÖÖ ½B²Ö ßèíÞõ ÖõÞð_
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ±õìÍåÞá ÉÞßá ÜõÞõÉß (ÕþùÉõ@Ëç,
ÕþÀëßùÞí ÇÇëý ÀßíÞõ Öõ ÜëËõÞë áZëHëù, ÀëßìÀØaÞë Zëõhëù, Éõ Öõ ìäUáõæHë ÀÝëý ÀßÖë èùÝ Öõ Éwßí Èõ. CëHëíäëß ±ëäí TÝã@Ö±ù
çùáëß) ÜõÞõÉß (ÕþùÉõ@Ëç, ÀùLËÿëÀË, ÀoÕÞí ±õÎõçý, Õí ÕþÀëßÞí Úðì©Þù µEÇ ±ë_À ÔßëäÖë ÜèëÞðÛëäù, Úðì© äÔëßäëÞë
±õLÍ ±õ), ìçÞíÝß ±ùìÎçß (Õí ±õLÍ ±õ) ±ùìÎçß ±õÀë_Ö ìÕþÝ èùÝ Èõ. ±ëäí TÝã@Ö±ùÞõ ÒçõSÎ VÜëËóÓ ÀèõäëÜë_
µÕëÝù çÜ°±õ... ±ëäõ Èõ.
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 14 1. Verbal / Linguistic Intelligence (åëãOØÀ/ ÀëßìÀóØíÞë Zëõhëù Ñ çëÝÀùáù°VË, ÜÞùìäiëëÞÞë ±KÝëÕÀ,
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 12-4-2016 äëÇëâ Úðì©) Ñ áZëHëù Ñ (1) ±ë ÕþÀëßÞí Úðì© Õß ±ëÔëìßÖ ÀëµLçõáß, ìßçÇýß, ìÎáùçùÎß, ÀùÕùýßõË çõ@ËßÜë_ CEO Üë´LÍ
äõÚ çë´Ë Ñ www.seci.gov.in ËõVËÞë ÉäëÚÜë_ TÝëÀßHëÞë ìÞÝÜùÞõ ±ëÔëßõ, ½õÍHëíÞí Ûñá Õëäß ËÿõÞß, ìÎáùçùÎß, ÞäáÀ×ëÞë áõÂÀ, çëÜë°À ÀëÝýÀß,
‰ ÛëÛë ±õËùÜíÀ ìßçÇý çõLËß Ñ Üð_Ú´ ÕÍuë äÃß åð© ±Þõ ±ëÀæýÀ áÂëHë áÂäëÞð_ ßèõ Èõ. (2) ÔÜýÃðv, ×õßëÕíVË äÃõßõ...
±õÀ×í äÔð Ûëæë ½HëÞëß, ìäåëâ åOØ Û_Íùâ ÔßëäÞëß, ÛëæëÜë_
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ Íÿë´äß ±ùìÍýÞßí ÃþÍõ ìäìäÔÖë áëäí åÀÞëß TÝã@Ö±ù ±ë ÕþÀëßÞí ËõVËÜë_ çÎâ ×´ ±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þù µEÇ ±ë_À ÔßëäÖë ÜèëÞðÛëäù Ñ
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 26 åÀõ Èõ ±Þõ Öõ±ùÞõ 'Word Smart' ÖßíÀõ ±ùâÂäëÜë_ ±ëäõ èõáÞ Àõáß Éõäí åëßíìßÀ ìäÀáë_à Õß_Öð ÜëÞìçÀ ßíÖõ ÜÉÚðÖ
Èõ. (3) B²Õ ìÍVÀåÞ ÖõÜÉ ÕçýÞá ´LËßTÝñ äÂÖõ ÀõLÍíÍõË ¦ëßë TÝã@Ö±ù, °äÞÞë çëßwÕ ±ÞðÛäùÞõ ±ëÔëßõ çßâ ÛëæëÜë_
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 28-3-2016
ÚëõáëÖë åOØù, åOØù Õß ÜðÀëÖë Ûëß ÖõÜÉ åOØùÞë ÝùBÝ µÕØõå ÀßÖë ÃðvÞëÞÀ, Úð©, ç_Ö ÀÚíß Éõäí TÝã@Ö±ù, ±ùåù
äõÚ çë´Ë Ñ www.barc.gov.in. Éõäë ìÎáùçùÎß.
µEÇëßÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
‰ ´ãLÍÝÞ ±ù´á Ñ ÔëáíÃënä ÕßíZëëÜë_ ±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þí ÀçùËí ÀßÖë Õþ‘ùÞõ
ÀëßìÀóØíÞë Zëõhëù Ñ äÀíá, áõÂÀ, Àìä-çëìèIÝÀëß, ÕhëÀëß,
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ É\ìÞÝß ±õãLÉìÞÝßÙà ±ëìçVËLË (Õëäß ìåZëÀ-±KÝëÕÀ, Ö_hëí, ÛëæëåëVhëí, ±ÞðäëØÀ, ßõìÍÝù, Ëíäí ±õLÀß, çùSä Àßäë Úðì© äÔëßäëÞë µÕëÝù Ñ (1) ØßßùÉ Éõ Öõ ìØäçÞí
±õLÍ ÝðìËáíËí{, ´LVË%ÜõLËõÞåÞ, ìÜÀõìÞÀá ÕþùÍÀåÞ), ÀùÜõLËõËß, ÕþðÎ ßíÍß äÃõßõ... ßùÉÞíåí áÂäëÞí Ëõä ÕëÍäí. (2) °_ØÃíÞë ìäzë×aÀëâ ÚëØ
É\ìÞÝß @äùáíËí ÀoËÿùá ±õÞëáíçíç ÔíÜõ ÔíÜõ ¿ÜåÑ ±ëIÜÀ×ë áÂäëÞí åw±ëÖ Àßäí. (3)
±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þù µEÇ
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 29 ÝùÃëçÞ, KÝëÞ, ìÇ_ÖÞ-ÜÞÞ Éõäí
±ë_À ÔßëäÖë ÜèëÞðÛëäù Ñ ÞßõLÄ
ÜùØí, ìäLVËLË ÇÇaá, èíËáß, ÕþT²ìkë±ù çÜÝ Üâõ IÝëßõ ÀßÖë ßèõäí.
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 28-3-2016 (4) ±ßíçëÜë_ ÕùÖëÞí ½ÖÞõ ½õ´Þõ
äõÚ çë´Ë Ñ www.iocl.com ±ìÜÖëÛ ÚEÇÞ, ±ÜíÞ çëÝëÞí,
Üùßëßí ÚëÕð , ßÜõ å ±ù{ë Éõ ä ë ÖõÞð_ ìÞßíZëHë Àßäð_. (5) ØßßùÉ çäëßõ
‰ çí±õç±ë´±ëß-çõLËÿá ´áõ@ËÿùÀõìÜÀá ìßçÇý ´ãLVËËuðË ßëÉõLÄ µÕëKÝëÝ ±ëÂë ìØäçÞð_ ±ëÝùÉÞ Àßäð_ ±Þõ
À×ëÀëßù äÃõßõ...
Ñ Àßë´À<Íí ßëhëõ ÖõÞð_ ìäUáõæHë Àßäð_. (6) å@Ý
ÕßíZëëÜë_ ±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þí ÀçùËí ÀßÖë Õþ‘ùÞõ èùÝ, Öù ìÎáùçùÎß ÖõÜÉ ÔÜýÃðv±ùÞë TÝëAÝëÞ çë_Ûâäë ±Þõ
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ çëÝìLËVË, ìçìÞÝß çëÝìLËVË, ËõÀìÞÀá çùSä Àßäë Úðì© äÔëßäëÞë µÕëÝù Ñ (1) ¿ùçäÍó, åOØùÞí
±ëìçVËLË ÖõÜë_Þð_ ÃñÏ ßèVÝ åùÔäð_.
Õ{á äÃõßõ ßÜäëÞí Ëõä ÕëÍäí. (2) äÖýÜëÞÕhëùÞõ ÕñìÖý çìèÖ
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 24 ¬ÍëHë×í äë_Çäë (3) çëßí áëÝÚþõßíÞë çPÝ ÚÞí ÖõÞí ±äëß- 3. Inter-Personal Intelligence (TÝã@Ö-ÕßÀ
Þäëß ìä{íË áõäí. (4) çëßë áõÂÀù - ÀìäÞë ÕðVÖÀùÞë ìäÜëõÇÞ Úðì©) Ñ áZëHëù Ñ (1) ±èÙ ±ë ÕþÀëßÞí Úðì© ÔßëäÖë Õþ‘ùÜë_
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 28-3-2016 iëëÞ (Knowledge) Þõ ÚØáõ çÜÉ (Understanding) µÕß
çÜëß_ÛÜë_ Éäð_. (5) Úõ-hëHë É\Øë-É\Øë ÕþÀëßÞí ìÍZëÞßí±ù
äõÚ çë´Ë Ñ www.cecri.res.in äÔð Ûëß ÜñÀäëÜë_ ±ëäõ Èõ. (2) É^× ÇÇëý (B²Õ ÍíVÀåÞ)
äçëääí ±Þõ dßçØÞë çÜÝõ ÖõÞõ äë_ÇÖë ßèõä._ð (6) Øß ±ÌäëìÍÝõ
‰ ÞõåÞá ìÚSÍÙà ÀLVËÿÀåÞ ÀùÕùýßõåÞ ìáÜíËõÍ Ñ Þäí ±õÀäëß Øõå ÖõÜÉ ØðìÞÝëÞí çë_ÕþÖ ÕìßãV×ìÖ ±_Ãõ 300 åOØùÜë_ ØßìÜÝëÞ µÜõØäëßÞù µIçëè ½õäëÜë_ ±ëäõ Èõ. (3) ±ëäí
ìØSèí ±õÀ ìÞÚ_Ô áÂäù. (7) ÚèëßÃëÜ Õþäëç ±×õý Àõ ±LÝ Àù´ Úðì©Þù µEÇ ±ë_À ÔßëäÖí TÝã@Ö {ÍÕ×í ±LÝ TÝã@Ö±ùÞí
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ÉÞßá ÜõÞõÉ ß (ìçìäá, ìÎÞëLç), ÀëßHëùçß ÃÝë èùÝ, Öù Cëßõ ±ëTÝë ÚëØ ÖõÞù ìäVI²Ö ±èõäëá áëÃHëí çÜ° åÀõ Èõ, ÖõÜÉ Öõ± ùÞí çë×õ {ÍÕ×í ±LÝ
ÖöÝëß Àßäù. TÝã@Ö±ùÞí áëÃHëí çÜ° åÀõ Èõ, ÖõÜ É Öõ±ùÞí çë×õ {ÍÕ×í
±ëìçVËLË ÉÞßá ÜõÞõÉß (ìÎÞëLç), ±õìÍåÞá ÉÞßá
2. Kinesthetic Intelligence (åëßíìßÀ ÇÕâÖë èâí-Üâí ½Ý Èõ. ÜëÞäí çëÜë°À ÕþëHëí Èõ. Öõ çñhëÞõ ÇìßÖë×ý
ÜõÞÉõ ß (ìÎÞëLç), ÍõMÝðËí ÉÞßá ÜõÞÉõ ß (ìÎÞëLç) ÀßÖë ±ë Úðì© ZëÜÖë ÔßëäÖí TÝã@ÖÞõ ÒÕíÕá VÜëËóÓ ÖßíÀõ
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 22 Úðì©) Ñ áZëHëù Ñ (1) ±ëäë ÕþÀëßÞí ËõVËÜë_ çÎïâ ×äë ÜëËõ
ÜëÞìçÀ µÕßë_Ö åëßíìßÀ VdìÖý èùäí Éwßí Èõ. (2) ±ëäë ±ùâÂäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 11-4-2016 ÕþÀëßÞí Úðì© µÜõØäëßÞí åëßíìßÀ ÇÕâÖë ±Þõ ì¿ÝëåíáÖë ÀëßìÀóØíÞë Zëõhëù Ñ çõSçÜõÞ ×í åw ÀßíÞõ ÜëÀõýËÙà ÜõÞÉõ ß
äõÚ çë´Ë Ñ www.nbccindia.gov.in Øåëýäõ Èõ. (3) B²Õ ìÍVÀåÞ ±Þõ ´LËßTÝñÜë_ µÜõØäëßÞù çðÔíÞë ÕØ, ìåZëÀ, ìÕþLçíÕëá, ´äõLË ÜõÞÉ õ ß, çìäýç Õþùäë´Íçý,
‰ Õëäß ÃþíÍ ÀùÕùýßõåÞ ´ãLÍÝë ìáìÜËõÍ Ñ ÃðßÃënä ±ëIÜìärëç ÖõÞí ÚùÍí áõîBäõÉ Õß×í ½õ´ åÀëÝ Èõ. ÖõÜ ±èÙ ÜùËë ÀùÕùýß õË èëµçÜë_ H.R. ìÍÕëËóÜõLËÜë_ ßèõá í ÖÜëÜ
ÕHë åëßíìßÀ ßíÖõ ÇÕâ µÜõØäëß ±ëäë ÕþÀëßÞí Úðì©Þí Õù{íåÞ, ÕãOáÀ ìßáõçLå ±ùìÎçß äÃõßõ...
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ±ìõ@{@ÝðËíä Ëÿõ´Þí (áë÷)
ÉwìßÝëÖ ÔßëäÖë Õþ‘ùÞù çëÜÞù çßâÖë×í ÖõÜÉ çÎâÖë×í ±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þù µEÇ ±ë_À ÔßëäÖë ÜèëÞðÛëäù Ñ
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 8
Àßí åÀõ Èõ. ±ëäí TÝã@ÖÞõ ±õÀåÞ VÜëËó Àèí åÀëÝ. çßØëß ÕËõá, ßìäå_Àß ÜèëßëÉ, ±ÚþëèÜ ìá_ÀÞ, çðÔßë´
±ùÞáë´Þ ±ß°Þí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 22-5-2016 ÀëßìÀØaÞë Zëõhëù Ñ ±õ×áõË, ÎëÝß Îë´Ëß, VÕùËóç ÜõÞ/ çìÜìÖÞë ±KÝZë×í åw ÀßíÞõ Üõ Ëÿ ùçíËíÞë ÞÃßÕìÖ±ù,
äõÚ çë´Ë Ñ www.powergridindia.com äðÜÞ, ÀùÇ, ±ëÜaÜë_ çùSÉß×í åw ÀßíÞõ ±ëÜa ±ùìÎçß, ìäÔëÞçÛë/ç_çØÞë ±KÝZë äÃõßõ...
‰ ±ë´±ë´Ëí Ñ ÚùQÚõ ìÎ{íÝù×õßëÕíVË, èùËáÜë_ À>À×í Üë_ÍíÞõ ÜëVËß åõÎ, ÍëLçß, ÕßíZëëÜë_ ±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þí ÀçùËí ÀßÖë Õþ‘ùÞõ
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ±õÍìÜÞíVËÿõË íä çðìÕþ LËõÍLË, É\ìÞÝß ÀùìßÝùÃþëÎß, ìÜÀõÞíÀ, Þçý, çÉýÞ, ìåSÕÀëß, ÝùÃë ´LVËÿ@Ëß çùSä Àßäë Úðì© äÔëßäëÞë µÕëÝù Ñ (1) ÕìßÇíÖùÞë
±õãLÉìÞÝß äÃõßõ.. ÉLÜìØäçõ wÚw Àõ ÎùÞ ¦ëßë Öõ±ùÞõ åðÛõEÈë ±ëÕäí. (2)
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 5 ±ë ÕþÀëßÞí Úðì©Þù µEÇ ±ë_À ÔßëäÖë ÜèëÞðÛëäù Ñ ØñßÞë ç_Ú_Ôí±ùÞë ØðÑÂØ ±äçëÞ çÜÝõ ±_ìÖÜÝëhëë/ÚõçHëëÜë_
±ùáãQÕÀ çðÔí ÕèùîÇõáë ÖÜëÜ VÕùËóç ÕçýÞ, Úþðç áí, Üë´Àá ½õÍëäð_. (3) Øß ±ÌäëìÍÝõ ±õÀ Þäí TÝã@ÖÞí ÜðáëÀëÖ ±Þõ
±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 7-4-2016 ÉõÀåÞ, çìÇÞ ÖõÍ<_áÀß, ±ìÜÖëÛ ÚEÇÞ, ÛÃÖìç_è, ÉåðÚÞ õ ÖõÜÞí çë×õÞù ç_ÕÀó ½âääù. (4) å@Ý èùÝ, Öù Àù´ VäöãEÈÀ
äõÚ çë´Ë Ñ www.iitb.ac.i n ìåSÕí, çßùÉÂëÞ, ÜõìÍÀá çÉýßíÞí ÞäíÞ ËõÀÞíÀ åùÔí ÀëÏÞëß ç_V×ë / NGO Þë çPÝ ÚÞäð_. (5) ÞäßëåÞë çÜÝõ èùãVÕËá,
‰ ìÜìáËßí ±õãLÉìÞÝß çìäýçíç çÉýÞ Íù@Ëß Éõäë Àõ ÖõÉç ÕËõá. ÉõáÞí ÜðáëÀëÖ á´ áùÀù çë×õ ìäÇëßùÞð_ ±ëØëÞ-ÕþØëÞ Àßäð_.
ÉBÝëÞð_ ÞëÜ Ñ ìçìäá ÜùËß Íÿë³äß, ÇùÀíØëß, çÎë´äëâë, ÕßíZëëÜë_ ±ë ÕþÀëÞí Úðì©Þí ÀçùËí ÀßÖë Õþ‘ùÞõ çùSä (6) ½èõß V×âù±õ ÀáëÀù çðÔí ÚõçíÞõ TÝã@Ö±ùÞí äÖýc_ÀÞð_
ÜíËß ìßÍß, ÀõÞÜõÞ, VËùßìÀÕß, Õ|ëäëâë Àßäë Úðì© äÔëßäëÞë µÕëÝù Ñ (1) Àù´ÕHë ±õÀ ÕþÀëßÞí ìÞßíZëHë ÀßíÞõ ±PÝëç Àßäù.
VÕùËóç/Ãõ´Ü ÜëËõÞð_ ÀùÇÙà áõäð_. (2) çÜÝ Üâõ, Öù ÀßëËõ, ßùÉÃëßí T-20 Ñ ±ëÜ, çëßí ßùÉÃëßí Üõâääë ÜëËõÞí
ÉBÝëÞí ç_AÝë Ñ 463
À<_Ãe, ËùÀäõLÍù Éõäí Üëåýá ±ëËó ÕöÀí ±õÀëØ åíÂäí. (3) VÕÔëýIÜÀ ÕßíZëëÞí ÖöÝëßí Àßäë ÜëËõ Üëhë ±PÝëç Àßäù É
±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 19-4-2016 ÞäßëåÞí ÕâùÜë_ ìäÍíÝù Ãõ´Qç ßÜíÞõ ±õÀëÃþÖë Àõâääí. (4) Éwßí Þ×í, ÕHë Éõ Öõ ÕþÀëßÞí Úðì©Þù ±ë_À äÔëßäë µÕßù@Ö
(±õQMáùÝÜõLË LÝñ{ Öë. 12-3-2016) ±ë_ ÖõÜÉ èë×Þë èáÞ-ÇáÞÞð_ ç_ÝùÉÞ ßèõ Öõäí ±õ@çßçë´{ ³ÖßÕþT²ìkë±ù ÕHë Àßäí Éwßí Èõ.
Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß 7
(±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 8 Þð_ Çëáð..) i Before start filling up on Online Application, a (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 1 Þð_ Çëáð)
i åëßíìßÀ ÜëÕØoÍÜë_ ÝùBÝ Õñßäëß ×Ýõáë µÜõØäëßù±õ PET cancdidate must have his/her photograph and
signature duly scanned in the jpg format in such Èõ. ±ß° Îí + ÕßíZëë Îí Þ°ÀÞí ÕùVË ±ùìÎçÜë_ ´-
±ëÕäëÞí ßèõåõ. a manner that each file should not exceed 40KB ÕõÜõLË çðìäÔë ÔßëäÖí ÕùVË ±ùìÎçÜë_ É ÉÜë ÀßëääëÞí
i åëßíìßÀ çðçFÉÖë ÀçùËí (PET) each,
Èõ. ±LÝ Àù´ÕHë ßíÖõ Îí VäíÀëßäëÜë_ ±ëäåõ ÞèÙ.
(Õðwæ) (Üìèáë) i The Online Application Part (I and II) can be
filled up to 8th April, 2016 till 11.59 p.m. after µÜõØäëßù±õ ±ùÞáë´Þ ß°VËÿõåÞ ÚëØ ±ß°Þí ìÕþLË
(±) 100 ÜíËß ØùÍ 16 çõÀLÍ 18 çõÀLÍ
(Ú) 800 ÜíËß ØùÍ 3.45 ìÜìÞË 4.45 ìÜìÞË
which link will be disabled. ±ëµË ÀëÏí çëÇäí ßëÂäí. µÜõØäëßù±õ Àù´ÕHë ÕþÀëßÞë
Eligibility Conditions (in brief) ÕþÜëHëÕhë Àõ ØVÖëäõ½õÞí ÞÀá èëáÜë_ ÜùÀáäëÞë Þ×í.
(À) áë_Úù À>ØÀù 3.5 ÜíËß(3 ÖÀ) 3 ÜíËß (3 ÖÀ)
(a) Age limits : Candidate born not earlier than 2nd
(Í) åùË ÕñË 4.5 ÜíËß -- ‰ ±õÍìÜË ÀëÍó Ñ ÕßíZëë ÜëËõÞë ±õÍìÜË ÀëÍó äõÚçë´Ë
August, 1991 and not later than 1st August, 1996 only
(7.26 ìÀ.Ãþë.) are eligible to apply/appear. (Upper age limit relaxable www.gujpostexam.com µÕß ±ÕáùÍ ÀßäëÜë_
i PET çÜÝõ Üìèáë µÜõØäëß ÕþõÃÞLË èåõ Öù ÃõßáëÝÀ for SCs/STs. OBCs and certain other categories as
±ëäåõ. ±ë µÕßë_Ö ß°VËÍó ´-Üõá ±ë´.Íí. ±Þõ ÜùÚë´á
ÃHëëåõ. ÕþõÃÞLË Üìèáë µÜõØäëß ±ß° ÀßäëÕëhë Þ×í. specified in Para 3(111) of Notice).
i ³LËßTÝñ/ÕçýÞëáíËí ËõVË Ñ PET ÚëØ ÖÚíÚí ÜëÕØoÍÜë_ (b) Sex: Both Male and Female candidates are eligible Þ_Úß µÕß ÕHë ´-Üõá, ±õç±õܱõç×í ½Hë ÀßäëÜë_
for CRPF, SSB and BSF. Only Male candidates ±ëäåõ.
ÝùBÝ Õñßäëß ×Ýõáë µÜõØäëßùÞõ ³LËßTÝñ/ÕçýÞëáíËí ËõVË
are eligible for ITBP.
ÜëËõ ÚùáëääëÜë_ ±ëäåõ. ³LËßTÝñ/ÕçýÞëáíËí ËõVËÞë 150
(c) Educational Qualifications : A candidate must Õç_Ø ×Þëß µÜõØäëßõ ±ëÜa ÕùVËá çìäýçÞí ÛëßÖÜë_
ÃðHë ßèõåõ. ³LËßTÝñ/ÕçýÞëáíËí ËõVË ÜëËõ áëÝÀ Ìßõáë hold a Bachelor’s degree of a University
µÜõØäëßùÞõ Öõ ±Ãëµ ìÍËõ³á ±õãMáÀõåÞ ÎùÜý (DAF) ±×äë ìäØõåÜë_ ÕHë çõäë ±ëÕäëÞí ÖöÝëßí ßëÂäëÞí
incorporated by an Act of the Central or State
±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ ÉõÜë_ µÜõØäëßõ ìäìäÔ ØâùÞí Õç_ØÃí Legislature in India or other educational institutions ßèõåõ.
ØåëýääëÞí ßèõåõ. Üìèáë µÜõØäëßù±õ Üëhë CRPF, SSB established by an Act of Parliament’or declared to
‰ ±ß° Àõäí ßíÖõ Àßåù ?
±Þõ BSF É ØåëýääëÞë Èõ. be deemed as a University under Section-3 of the
University Grant Commission Act, 1956 or possess
i ±_ìÖÜ Õç_ØÃí/ÜõßíË Ñ áõìÂÖ ÕßíZëë ±Þõ ³LËßTÝñ/
an equivalent qualification. [Para 3(IV) of Notice].
µÜõØäëßù±õ ÃðÉßëÖ ÕùVËá çÀóáÞí äõÚçë´Ë http://
ÕçýÞëáíËí ËõVËÜë_ Üõâäõáë ÃðHëÞõ ±ëÔëßõ ÜõßíË ìáVË www.gujpostexam.com µÕß Öë. 11-4-2016
(d) Fee : Rs. 200 (Rupees Two Hundred only)
ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. çðÔíÜë_ ±ùÞáë´Þ ±ß° ÀßäëÞí Èõ. µÜõØäëßõ ±õÀ É
No fee for Female/SCs/STs only.
i áõìÂÖ ÕßíZëëÞë ìäÃÖäëß ±PÝëç¿Ü ÜëËõ ÀìÜåÞÞí
List of Centres for Central Police Forees ±ß° ÀßäëÞí Èõ. ±õÀ ×í äÔð ±ß° ÀßÞëßÞí µÜõØäëßí
äõÚçë³Ë ½õäí. (Assistant Commandants)] Examination.
ßØ ×åõ. ±ùÞáë´Þ ±ß°Þð_ çÎâ ß°VËÿõåÞ ×Ýë ÚëØ
APPENDIX - 11 (A) Centre Centre
µÜõØäëßÞõ ÀùQMÝðËß V¿íÞ µÕß ÝðìÞÀ ß°VËÿå
õ Þ Þ_Úß
INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES FOR Agartala Gangtok
FILLING ONLINE APPLICATIONS (URN) ½õäë Üâåõ. ±ë Þ_Úß ß°VËÍó ´-Üõá ±ë´.Íí.
Panaji (Goa) Ahmedabad
Candidates are required to apply Online using the Hyderabad Patna ±Þõ ÜùÚë´á Þ_Úß Õß ÕHë ½õäë Üâåõ.
Website http:// www.upsconline.nic.in
Aizawal Imphal
Salient Features of the system of Online Application ‰ ÜèIäÞí çñÇÞë±ù Ñ
Port Blair Allahabad
Form are given hereunder:
Itanagar Raipur  Õç_Ø ×Þëß µÜõØäëßÞõ ÛëßÖ çßÀëß ÕùVË ìäÛëÃÞë
Bangalore Jaipur ÖÜëÜ çõäë ìåVÖ ìÞÝÜù áëÃð ÕÍåõ.
i Detailed instructions for filing up Online
Ranchi Bareilly
applications are available on the  µÜõØäëßù±õ ÕßíZëëÜë_ ÕõÕß Vä èVÖëZëßÜë_ áÂäëÞë ßèõåõ.
abovementioned Website. Jammu Sambalpur
Bhopal Jorhat
áìèÝëÞí çõäë Üâåõ Þìè. Üëhë ±_Ô µÜõØäëß, çõßõÚþá
i Candidates will be required to complete the
Shillong Chandigarh ÕëSçí ±Þõ áùÀùÜùËß Õ_ÃðÖë ÔßëäÞëß µÜõØäëßÞõ É
Online Application form containing two stages
viz. Part-I and Part-II as per the instructions Kochi Shimla áìèÝëÞí çõäë Üâí åÀåõ.
abvailable in the abovementioned site through Chennai Kohima  ±_Ô, çõßõÚá ÕëSçí, áùÀùÜùËß ÂùÍ ÔßëäÞëß µÜõØäëßùÞõ
drop down menu. Srinagar Cuttack
ÕßíZëëÜë_ äÔëßëÞí 20 ìÜìÞË Üâí åÀåõ.
i The candidates are required to pay a fee of Kolkata Thiruvanthapuram
Rs. 200/-(Rupees Two Hundred only) Dehradun Lucknow  µÜõØäëßÞõ ±Ãëµ Àù´ ÕßíZëëÜë_×í Øñß ÀßäëÜë_ ±ëTÝë Þ
excepting Female/SC/ST candidates who are
Tirupati Delhi èùäë ½õ´±õ Ö×ë Àù´ ÃðLèëÜë_ Àçðßäëß çëìÚÖ ×Ýë Þ
exempted from payment of fee either by
depositing the money in any branch of SBI by Madurai Udaipur èùäë ½õ´±õ.
cash, or by using net banking facility of SBI Dharwar Mumbai
 ±õãMËËuñÍ ËõVËÜë_ µÕãV×Ö ×äë ÜëËõ Àù´ Ëí.±õ./Íí.±õ.
and its associat banks or by using any Visa/ Vishakhapatnam Dispur
Master Credit/Debit Card. Nagpur Üâåõ ÞèÙ.

Institute of Seismological Research measure along strike variation of


Katrol Hill Fault (KHF) in Kachchh,
Advertisement No- ISR/JRF/2016/01 Gujarat.
Applications are invited for (07) temporary Junior Research Fellow (JRF) positions (Salary: Project 4 :Deep Seismic Profile in Kachchh.
Rs.25,000/- per month) under Ministry of Earth Science (MoES) Sponsored research Projects.
Project 5 :“Seismic Microzonation of Bhuj City
The maximum duration of the fellowship is co-terminus with the project.
(Kachchh), Gujarat.
Sr. Positions No of Essential qualification Maximum Project Fellowship
Interested candidate may submit their
No. Posts Age Name / Salary
application with the proof of educational
1 Junior 1 M.Sc/ M.Tech.Geology 28 Project 1 25,000/-
qualification to Administrative Officer , Institute
2 Research 2 M.Sc./M.Tech.Geophysics (Closing date of Project 2 P.M. of Seismological Research, Next to Petroleum
3 Fellow 1 M.Sc./ M.Tech.Geology Advertisemet) Project 3 University, Raisan, Gandhinagar-382007, on or

4 1 M.Sc./M.TechGeophysics Project 4 before 10th April 2016. No application will be


accepted after the due date. No TA and DA will
5 2 M.Sc./M.TechGeophysics Project 5
be paid for attending the interview. Candidate
Project 1 :Active Fault Mapping of Western location, attributes, deformation rate should submit the application mentioning the
Segment of Kachchh Mainland Fault and determination of progressively projects title on the top of envelop and in the
(KMF) and Gedi Fault (GF), Kachchh, growing crustal strain zones at/along application also.
Gujarat. Kachchh Mainland Fault.
Administrative Officer
Project 2 :Geophysical Investigations for Project 3 :Active Fault study using GPS to ISR, Gandhinagar
8 Öë. 23Üí ÜëÇý, 2016, ÃðÉßëÖ ßùÉÃëß çÜëÇëß
ÀÜýÇëßí±ù èùÝ ±×äë ½èõß çëèçùÞë ÀÜýÇëßí±ù èùÝ
ÀõãLÄÝ ½èõß çõäë ±ëÝùÃ Ñ Þäí ìØSèí Öõ±ù±õ ±õ äëÖÞí Úë_èÔõ ßí ±ëÕäëÞí ßèõåõ Àõ Öõ±ù±õ ÖõÜÞí
ÀÇõßí/ìäÛëÃÞë äÍëÞõ áõìÂÖÜë_, Öõ±ù±õ ±ë ÕßíZëë ÕùÖõ
±ëÕäëÞë Èõ Öõ ÚëÚÖÞí ½Hë Àßí Èõ.
i ½õ µÜõØäëßÞí ÀÇõßí ÖßÎ×í ±ë ÕßíZëëÜë_ ÖõÜÞõ Úõçäë
ØõäëÞí ÕßäëÞÃí ÕëÈí ÂõîÇäëÞù Õhë ÀìÜåÞÞõ Üâåõ Öù
ÖõÜÞí ±ß°/µÜõØäëßí ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.
i µÜõØäëßù±õ ÕßíZëëÞë ÀõLÄÞí Õç_ØÃí ±ß°ÕhëÀÜë_ ÉHëëäÖí
±ùÞ áë³Þ ±ß° VäíÀëßäëÞí ÈõSáí ÖëßíÂ Ñ 8-4-2016 ÉÃë±ùÞí À<á ç_AÝë Ñ 270
äÂÖõ Âëç ÇùÀçë´ ßëÂäí. ±õÀ×í äÔð ÀõLÄù ØåëýäÖí
ÕßíZëëÞí ÖëßíÂ Ñ 26-6-2016 ½èõßëÖ Þ_Úß Ñ 07/2016-CPF ±ß° µÜõØäëßõ Àßí èåõ Öù Öõ ßØÚëÖá ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.
µÜõØäëßù±õ ÂëÖßí Àßí áõäí Àõ Öõ ÕùÖõ ÕßíZëëÜë_ Úõçäë
ÛëßÖ çßÀëßÞë B²è Ü_ h ëëáÝ ¦ëßë ÕßíZëëÞë ÕìßHëëÜ äÂÖõ ìÞÝÖ åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ ±_ÃõÞë ÜëËõÞí Éwßí ÕëhëÖë Ôßëäõ Èõ Àõ ÀõÜ ? FÝë_ çðÔí µÜõØäëß
Öë. 12-3-2016 Þë Ãõ{õËÜë_ Õìç© ×Ýõáë ìÞÝÜù ±Þðçëß Éwßí ÕþÜëHëÕhëù ÂëÖßí ÜëËõ ØåëýääëÞë ßèõåõ. ÝùBÝÖëÞí åßÖù ÕìßÕñHëý Àßõ Èõ ÖõÞí çëìÚÖí Þ ±ëÕõ IÝë_
ÀõìLÄÝ ½èõß çõäë ±ëÝùà (Ýð.Õí.±õç.çí.) ¦ëßë ìäìäÔ çðßZëë i ±çëÔëßHë ìÀVçëÜë_ µÜõØäëß ìÞÝÖ Àßõá ç_V×ëÞí åöZëìHëÀ çðÔí µÜõØäëßÞí Õþäå õ -áëÝÀëÖ ÕßíZëëÞë Àù´ÕHë ÖÚyõ
Øâù Éõ ä ë_ Àõ , ï B SF, CRPF, CISF, ITBP, SSB Üë_ áëÝÀëÖ Þ ÔßëäÖë èùÝ Õß_Öð ±LÝ ç_V×ëÞí åöZëìHëÀ ±õËáõ Àõ ÀìÜåÞ ¦ëßë áõäëÖí áõìÂÖ ÕßíZëë ±Þõ ´LËßTÝñ
±ëìçVËLË ÀÜëLÍLËçÞí ÃþðÕ- A Þí ÉBÝë±ù ÜëËõ Öëßí áëÝÀëÖ ÔßëäÖë èùÝ ±Þõ Öõ ÀìÜåÞÞõ ÝùBÝ áëÃåõ Öù ÀçùËíÞë Àù´ÕHë ÖÚyõ ÀëÜÇáëµ ßèõå õ. ÀìÜåÞÞõ
26-6-2016Þë_ ßùÉ ±ìÂá ÛëßÖíÝ ÔùßHëõ áõìÂÖ ÕßíZëëÞð_ Öõäë µÜõØäëßù ±ë ÕßíZëë ±ëÕí åÀåõ. µÜõØäëßÞí ÕëhëÖëÜë_ ÎõßÎëß ÉHëëåõ Àõ ÝùBÝ ÞèÙ ÉHëëÝ Öù
±ëÝùÉÞ ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ. áõìÂÖ ÕßíZëëÞí Öëßí ÀìÜåÞÞí i ÕðÞÑ ÕßíZëëÜë_ Ûëà áõäë Õß ìÞÝ_hëHë Ñ ½õ Àù³ µÜõØäëß Àù´ÕHë ÖÚyõ ±õËáõ Àõ áõìÂÖ ÕßíZëë Õèõáë_ Àõ ÕÈí, ´LËßTÝñ
ÜÞçðÎí ÜðÉÚ ÚØáë³ ÕHë åÀõ Èõ. ±Ãëµ áõäëÜë_ ±ëäõáí Àù³ÕHë ØâÞí ±ëìç. ÀÜëLÍLËÞí ÀçùËí Õèõáë_ Àõ Öõ çÜÝõ µÜõØäëßÞí µÜõØäëßí ßØÚëÖá Àßëåõ.
ÛßäëÕëhë ÉBÝë±ùÞí ç_AÝë Ñ ÕßíZëëÜë_ çÎâ ×Ýë èùÝ Öõ±ù ÖðßÖ É çõLËÿá Õùáíç i ÀìÜåÞ çë×õ ÕhëTÝäèëß Ñ ±ë ÕßíZëë ÜëËõ ØßõÀ µÜõØäëßÞõ
(±) BSF - 28 ÎùìçýçÜë_ çëÜõá ØâÞí Àù³ÕHë ÕßíZëëÜë_ ÕðÞÑ Úõçí åÀåõ äèõáëÜë_ äèõáí ÖÀõ ÖõÞí ±ß°Þë ìÞÀëá ÚëÚÖõ ÉHëëääëÜë_
(Ú) CRPF - 97 ÞèÙ. ±ëäåõ. ÕßíZëëÜë_ Õþäõå ÕëÜÞëß µÜõØäëßùÞõ ´-±õÍìÜåÞ
(À) ITBP - 87 i N.C.C. çìËóìÎÀõË Ñ µÜõØäëß NCCÞë ÒÚíÓ ±×äë ÒçíÓ çìËóìÎÀõË ÜùÀáäëÜë_ ±ëäåõ. ±ë ´-±õÍìÜåÞ çìËóìÎÀõË
(Í) SSB - 58 ÕþÜëHëÕhë ÔßëäÖë èåõ Öù Öõ ³EÈÞíÝ áëÝÀëÖ ÃHëëåõ. äõÚçë´Ë www.upsc.gov.in µÕß×í ÕHë Üõâäí åÀëåõ.
³LËßTÝñ/ÕçýÞëáíËí ËõVË äÂÖõ Öõ ìäÇëßHëëÜë_ áõäëåõ. ½õ Àù´ µÜõØäëßÞõ, ±ë ÕßíZëëÞí ÖëßíÂÞë hëHë çMÖëè
À<á Ñ 270
i åëßíìßÀ ÔùßHë Ñ Öë. 12-3-2016Þë Ãõ{õ Ë ±ùÎ Õñäõý ´-±õÍìÜåÞ çìËóìÎÀõË ±×äë ÕßíZëë ÜëËõÞí ÖõÜÞí
i ÀìÜåÞ ÕùÖëÞí ÜÞçñÎí ±Þðçëß ÕßíZëëÞë V×âù ±Þõ µÜõØäëßí ÚëÚÖõ Àù´ ÕþÀëßÞù Õhë Þ Üâõ Öù ÖõHëõ ÖðßÖ É
ÖëßíÂÜë_ ÎõßÎëß Àßí åÀåõ. µÜõØäëßÞõ ÖõÜÞí Õç_ØÃíÞð_ ´ãLÍÝëÜë_ çõLËÿá Õùáíç Îùìçýç (±ëçí. ÀÜëLÍLË)
ÀìÜåÞÞù ç_ÕÀó çëÔäù. ±ë ÚëÚÖõ ÀìÜåÞÞí ÀÇõßí ÂëÖõ
ÀõLÄ ±ëÕäëÞë å@Ý ÖÜëÜ ÕÝëçëõ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. Õß_Öð, ±õ@{ëìÜÞõåÞ, 2016 ÜëËõÞë ìÞÝÜùÜë_ ÕìßìåWË-V Üë_ ßëÂõáë ÎõìçìáËõåÞ ÀëµLËß Õß×í wÚwÜë_ ±×äë 011-
ÀìÜåÞ ç_½õÃùäåëÖû µÜõØäëßÞõ ÚíÉ\_ ÀõLÄ ÕHë Îëâäí ±ëÕõá ìÞÝÜù ±Þðçëß ±ë ÕßíZëëÜë_ Õþäõå ÜëËõÞë åëßíìßÀ 23381125/011-23385271/011-
åÀåõ, µÜõØäëßùÞõ ÕßíZëëÞë V×â ±Þõ çÜÝÕhëÀÞí ½Hë ÔùßHëù ÜðÉÚ µÜõØäëßù åëßíìßÀ ßíÖõ çZëÜ èùäë ½õ´±õ. 23098543 Õß ÎùÞ Àßäë×í ÕHë ÜëìèÖí Üâí ßèõåõ.
ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ‰ ±ùÞ áë´Þ ±ß° ±Þõ Îí Ñ µÜõØäëßù±õ Ýð.Õí.±õç.çí.Þí i µÕßù@Ö ÚëÚÖ ìçäëÝ ÀìÜåÞ Àù´ÕHë µÜõØäëß çë×õ
i µÜõØäëßÞí ÀõLÄ ÚØáäëÞí ìäÞ_Öí ÃþëèÝ ßëÂäëÜë_ Þìè äõÚ çë´Ë www.upsconline.nic.in µÕß ±ùÞ ÖõÜÞí µÜõØäëßí ÚëÚÖõ ÕhëTÝäèëßÜë_ µÖßåõ ÞèÙ.
±ëäõ. áë´Þ ±ß° ÀßäëÞí Èõ. µÜõØäëßù±õ ±ß° Îí wÕõ i ÀìÜåÞ çë×õÞë ÖÜëÜ ÕhëTÝäèëßÜë_ (1) ÕßíZëëÞð_ ÞëÜ
‰ ßëWËÿíÝÖë Ñ wë. 200 ÇñÀ ääëÞë ßèõå õ. Üìèáë µÜõØ äëß/±.½./ ±Þõ äæý (2) ß°VËÿõåÞ ±ë´.Íí (RID) (3) ßùá Þ_Úß
i ÛëßÖÞë ÞëÃìßÀ èùÝ Öõäë µÜõØäëßù É ±ß° ÀßäëÕëhë ±.É.½. äÃýÞë µÜõØäëßù±õ ±ß° Îí ÇñÀääëÞí Þ×í. (½õ ±ëÕäëÜë_ ±ëäõá èùÝ Öù) (4) µÜõØäëßÞð_ ÞëÜ (Õðw_
Èõ. ÞõÕëâ ±Þõ ÛñÖëÞÞë ÞëÃìßÀù ÕHë ±ß° ÀßäëÕëhë Èõ. ±ß° Îí ±õç.Úí.±ë´.Ö×ë ÖõÞí çèÝùÃí ÚõîÀÞí Àù´ÕHë ÞëÜ OáùÀ áõËßÜë_) (5) ±ß°Üë_ ØåëýTÝë ÜðÉÚÞð_ ËÕëáÞð_
i CRPF, BSF, SSB Üë_ ±ëìç. ÀÜëLÍLËÞí ÉBÝë±ù ÜëËõ ÚþëLÇÜë_ ßùÀÍÜë_ ±×äë ±õç.Úí.±ë´.Þí ÞõË ÚõLÀÙà çðìäÔë Õñw_ çßÞëÜð_ Øåëýääð_. (6) ÀëÝØõçßÞù ±Þõ èÝëÖ ´-Üõ´á
Õðvæ/Üìèáë Ú_Þõ FÝëßõ ITBP ÜëËõ Üëhë Õðvæ µÜõØäëßù ÜëßÎÖõ ±×äë äí{ë/ÜëVËß ¿õìÍË/ÍõÚíË ÀëÍóÞë ÜëKÝÜ×í ±ë´.Íí.
É ±ß° Àßí åÀåõ. ÇñÀääëÞí ßèõåõ. ±ùÞáë´Þ ±ß° ÀßäëÞí ÈõSáí Öëßí ‰ ±ß° ÕëÈí ÂõîÇäë ±_Ãõ Ñ
VÕWËÖë Ñ Ýð.Õí.±õç.çí. ¦ëßë ÕßíZëë ±_Öõ çÎâ ½èõß ÀßäëÜë_ 8-4-2016 Èõ. ±õÀäëß µÜõØäëßõ ±ß° ßÉ^ Àßí ØíÔë ÕÈí Àù´ÕHë
±ëäõáë µÜõØäëßùÞí ÝëØíÜë_ ½õ Üìèáë µÜõØäëß ÕHë èåõ, ‰ ±ß° Àõäí ßíÖõ Àßåù ? ç_½õÃùÜë_ ±ß° ÕëÈí ÂõîÇí åÀëåõ ÞèÙ.
Õß_Öð ½õ Öõ±ùÞí ÎëâäHëí CRPF, SSB ±×äë BSF Üë_ ׳ Þ Ýð.Õí.±õç.çí.Þí äõÚ çë³Ë Ñ www.upsconline. ‰ Õç_ØÃí ÕKÔìÖ Ñ
åÀõ Öù Öõ±ùÞõ ±LÝ ØâùÜë_ ìÞÜcÀ Üâí åÀåõ ÞèÙ. nic.in µÕß ±ùÞáë³Þ ±ß° ÀßäëÞí Èõ. ±ùÞáë³Þ i µÜõØäëßùÞí Õç_ØÃí áõìÂÖ ÕßíZëë, åëßíìßÀ çðçFÉÖë
‰ äÝÜÝëýØë Ñ ±ß° ÀßäëÞí ìäÃÖäëß ½HëÀëßí Øåëýäõá äõÚçë³Ë µÕß ÀçùËí (PET) Ö×ë ³LËßTÝñ/ÕçýÞëáíËí ËõVË ¦ëßë ×åõ.
i Öë. 1-8-2016Þë ßùÉ µÜõØäëßÞí äÝ 20 äæýÞí èùäí ÜñÀäëÜë_ ±ëäõáí Èõ. i áõìÂÖ ÕßíZëë Ñ áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ Úõ ÕõÕß ßèõå.õ
½õ´±õ ±Þõ 25 äæý×í äÔð Þ èùäí ½õ´±õ. ±õËáõ Àõ ” Éõ µÜõØäëßù ½èõß çëèçùÜë_ ÞùÀßí ÀßÖë èùÝ Öõ±ù±õ ±ë ÕßíZëë ÕßíZëëÞù çÜÝ Ñ ÕõÕß-1 çäëßõ 10 ×í 12 Ö×ë ÕõÕß-2
µÜõØäëß Öë. 2-8-1991 Õèõáë_ ±Þõ Öë. 1-8-1996 ÜëËõ ÕùÖõ ±ß° Àßí Èõ ±õäí ÜëìèÖí Öõ±ù±õ ÕùÖëÞë ÚÕùßõ 2 ×í 5 Þù ßèõåõ.
ÕÈí ÉLÜõá ë Þ èùäë ½õ ´±õ. µÕß Øåëýäõá µÕáí ÀÇõßí/ìäÛëÃÞë äÍëÞõ áõìÂÖÜë_ Àßí Èõ ±õäí Úë_ÝÔõ ßí ±ëÕäí ÕõÕß-1 Ñ ÉÞßá ±õÚíáíËí ±õLÍ ³LËõìáÉLç-250 ÃðHë.
äÝÜÝëýØëÜë_ ±Þðçñì ÇÖ ½ìÖ/±Þð ç ñì ÇÖ ÉÞ½ìÖÞë Éwßí Èõ. Õþ‘ù èõÖðáZëí ±Þõ ÚèðìäÀSÕ ±ëÔëßíÖ ßèõåõ.
µÜõØäëßùÞë ìÀVçëÜë_ Õë_Ç äæý ±Þõ ±LÝ ÕÈëÖ äÃýÞë
” µÜõØäëßù±õ ±õ äëÖÞí ÞùîÔ áõäí Àõ ½õ Öõ±ùÞë ÞùÀßíØëÖë Õþ‘ù ìèLØí ±Þõ ±_Ãþõ°Üë_ ÕñÈëåõ.
µÜõØäëßùÞë ìÀVçëÜë_ hëHë ï äæýÞí È^ ËÈëË ±ëÕäëÜë_
ÖßÎ×í ÀìÜåÞÞõ ±õäí ½Hë ÀßäëÜë_ ±ëäõ Àõ µÜõØäëßÞõ ÕõÕß-2 Ñ çëÜëLÝ ±PÝëç, ìÞÚ_Ô, çëß áõÂÞ, Ãz áõÂÞ-
±ëäåõ.
ÕßíZëëÜë_ Úõçäë ÜëËõ Àßõáí ±ß°Þí ÕßäëÞÃí ÖõÜHëõ ÕëÈí 200 ÃðHë
i µÜõØäëßù±õ ±õ äëÖÞí ÞùîÔ áõäí Àõ ±ß° ßÉ^ ÀßäëÞí ÖëßíÂõ
ÂõõîÇí Èõ IÝëßõ µÜõØäëßÞí ±ß° ßØ ÀßäëÞí/µÜõØäëßí ßØ ±ë ÕõÕßÜë_ µÜõØäëß ìÞÚ_ÔÞë ÛëÃù ±_ð þõ ±×äë ìèLØíÜë_
ÜõìËÿ@Ýðáå
õ Þ/çõÀLÍßí ±õ@{ëìÜÞõåÞ çìËóìÎÀõË ±×äë çÜÀZë
ÀßäëÞõ Õëhë Ìßåõ. áÂí åÀåõ, Õß_Öð Õþ‘ÕhëÜë_ ÚÔí ìäÃÖù ±_Ãþ°Üë_ É
ÕþÜëHëÕhëÜë_ ØëÂá Àßõáí ÉLÜ ÖëßíÂÞù É ÀìÜåÞ ¦ëßë
” µÕßù@Ö ÕßíZëë ÜëËõ ±ß° ÀßÖë µÜõØäëßù±õ ±õ äëÖÞí ÕñÈäëÜë_ ±ëäåõ.
VäíÀëß ÀßäëÜë_ ±ëäåõ ±Þõ ÕëÈâ×í ÖõÜë_ ÎõßÎëß ÀßäëÞí
Àù´ ìäÞ_ÖíÞõ KÝëÞÜë_ áõäëÜë_ ±ëäåõ Þìè. ÂëÖßí ±ëÕäëÞí ßèõåõ Àõ Öõ±ù ÕßíZëëÜë_ −äõå ÜëËõÞí i µÜõØäëßõ Ú_Þõ ÕõÕßÜë_ ÀìÜåÞ ¦ëßë ìÞÔëýßíÖ áëÝÀí áCëðÖÜ
ÖÜëÜ áëÝÀëÖÞí åßÖù Ôßëäõ Èõ. ÃðHë ±áÃ×í ÜõâääëÞë ßèõåõ. ÕõÕß-1 Õþ×Ü ÇÀëçäëÜë_
i ÀõËáíÀ ±LÝ ÀõËà õ ßí Øë.Ö. ±õ@ç çìäýçÜõÞ, ±ëQÍó ÎùìçýçÜë_
áõìÂÖ ÕßíZëë ±Þõ ´LËßTÝñ äÃõßõÜë_ µÜõØäëßùÞù −äõå ±ëäåõ ±Þõ ÖõÜë_ áCëðÖÜ @äùáíÎëºÃ ÃðHë ÜõâäÞëß
ÀìÜåLÍ ±ùìÎçßÞí Çùyç ÀZëë äÃõ ßõÞ ë ìÀVçëÜë_ ”
ÀëÜÇáëµ ÃHëëåõ ±Þõ ½õ ±ë Ú_Þõ ÕßíZëëÞí ±Ãëµ ±×äë µÜõØäëßÞë_ É ÕõÕß-2 ÖÕëçäëÜë_ ±ëäåõ.
äÝÜÝëýØëÜë_ ìÞÝÜëÞðçëß È^ËÈëË ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.
ÕëÈâ×í ½õ Öõ±ù áëÝÀëÖÞí Àù´ÕHë åßÖ ÔßëäÖë Þ×í i åëßíìßÀ çðçFÉÖë ÀçùËí/åëßíìßÀ ÜëÕØoÍ/ÖÚíÚí
i ìäVI²Ö ÜëìèÖí ÜëËõ Öë. 12-3-2016Þë ßùÉÞð_ ±õQMáùÝÜõLË
±õäð_ ÜëáñÜ ÕÍåõ Öù Öõ±ùÞí µÜõØäëßí ßØ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ÜëÕØoÍ ÀçùËí Ñ áõìÂÖ ÕßíZëëÜë_ @äùáíÎëÝ ×Þëß µÜõØäëßõ
LÝñ{ ½õä.ð_ IÝëßÚëØ åëßíìßÀ ÜëÕØoÍ/PET/ÖÚíÚí ÜëÕØoÍ ÀçùËí
‰ áCëðkëÜ åöZëìHëÀ áëÝÀëÖ Ñ i çßÀëßí çõäëÜë_ Àõ çßÀëßí ÜëìáÀíÞë ±úzùìÃÀ çëèçùÜë_
±ëÕäëÞí ßèõåõ.
i µÜõØäëß ÛëßÖÜë_ ÀõLÄ ±×äë ßëFÝÞë ÔëßëçÛë B²è ¦ëßë Àõ ±ëäí ±LÝ ç_V×ë±ùÜë_ Àõ ÂëÞÃí ç_V×ëÜë_ ÎßÉ Ú½äÖë
µÜõØäëßõ ÖõÜÞí ±ß° ±ëÝùÃÞõ çíÔí ÜùÀáäëÞí ßèõåõ. i åëßíìßÀ ÜëÕØoÍ-¬Çë³-Õðwæ-165 çõ.Üí. Üìèáë-157
ÀëÝØë èõÌâ V×ÕëÝõá Àù´ÕHë ÝðìÞäìçýËí ±×äë ç_çØÞë çõ.Üí. ÈëÖí-(Õðwæ)- 81 çõ.Üí. (Õë_Ç çõ.Üí. dáëäù Éwßí).
±ìÔìÞÝÜ èõÌâ V×ÕëÝõá ±LÝ åöZëìHëÀ ç_V×ë±ù ±×äë ½õ µÜõØäëß ÖõÜÞí ±ß° ÖõÜÞë ÞùÀßíØëÖë ¦ëßë ÜùÀáäë
´EÈÖë èùÝ Öù µÜõØäëßõ ÂëÖßí ÀßäëÞí ßèõåõ Àõ ±ß° äÉÞ-Õðwæ-50 ìÀ.Ãþë., Üìèáë-46 ìÀ.Ãþë.
ÝðìÞäìçýËí ÃþëLËç ÀìÜåÞ ±õ@ËÞí ÀáÜ-3 èõÌâ ½èõß ÄãWË Ñ ØñßÞí ÄãWË çëßí ±ë_ (Àßõ@ËõÍ ìä{Þ) äÍõ 6/6,
ÀßäëÞí ÈõSáí Öëßí Õèõáë_ ÖõÜÞí ±ß° ±ëÝùÃÞõ ÕèùîÇí i
×Ýõá ÝðìÞäìçýËíÞí ÚõÇáß ìÍÃþí ÔßëäÖë èùäë ½õ´±õ. 6/9 ±×äë ÂßëÚ ±ë_ (Àßõ@ËõÍ ìä{Þ) äÍõ 6/12,
Èõ Àõ ÞèÙ.
i ìÞÝÖ åöZ ëìHëÀ áëÝÀëÖ ÔßëäÖë èùÝ ±Þõ ÕßíZëëÞë 6/9 èùäí ½õ³±õ. ÇUÜë äÍõ çðÔëßõáí ÄãWË ÜëLÝ ÃHëí
ÕìßHëëÜÞí ½Hë Þ èùÝ Öõäë µÜõØäëßù ÕHë ±ë ÕßíZëëÜë_ i Éõ µÜõØäëßù ÀëÝÜí ±×äë èoÃëÜí ÔùßHëõ çßÀëßí ÀÜýÇëßí åÀëåõ. ß_à ÕßÂäëÞí åã@Ö Öíäþ èùäí Éwßí Èõ.
Õþäåõ ÜëËõ ±ß° Àßí åÀåõ. Õß_Öð ±ëäë µÜõØäëßù±õ áõìÂÖ èùÝ ±×äë È^ËÀ ±×äë ßùÉÜØëß ìçäëÝÞë äÀóÇëÉý (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞ Þ_. 7 µÕß..)

Üð Ä À, Õþ ÀëåÀ, ÜëìáÀ Ñ ÜëìèÖí ÀìÜåÞß, Ãð É ßëÖ ßëFÝ, OáùÀ Þ_ . 19/1, Íë" . °äßëÉ ÜèõÖ ë ÛäÞ, Ãë_ Ô íÞÃß ¦ëßë Õþ ÀëìåÖ, TÝäV×ëÕÀ, çßÀëßí ÜKÝV× Üð Ä HëëáÝ, Ãë_ Ô íÞÃß ¦ëßë Üð ì ÄÖ.