You are on page 1of 19

 ;   (  Q))  .

$9B K#J>= >&. F)%& L F P):. ?) 6 .)* ( 29 2 F96J* .E#52/ +- .y OH# X O )%& L F P 6 M9 O $ % . ?& T 6 Q Shahidi@petroco. P 6 +-N" O(& ##* 2 H&  .#8= J& ( & ' ()%8 D 2 ( 2) \ $ % .(: 7 8? K#P9> (> 01 F & 2 … 9T\ e2) = .#= = .K#& %* 019I & c ' 2 * BC )%\ P #9IJ> > $ >% .y [- > O D9#/& #' " O (& ##* 9 D-/L O 02 : #> .)%& ( Z2 ( 2) \ (#B]= ()%8 D .)= .E#52/ ()%8 e2) .E#52/ ()%8 P D #8= )9* ( #8= &9# .org 2 …)>%& )#9= .(: 7 2 * ?9= )& < OH># X O )>%& L #>)%8 V9= /# D  .

)%* ( j- . ( > >?9= > Batch . )%& ( )#9= 2 (?- /># E>#52/ +- .+ > KJ># F >8&-2.* K#P9 ()%8 KP 6' .  D9= ( 2 F # (& %* 8? Instrument List D9%" = ( 2) #8= +^- ' H& 2 E#52/ 0/#8= > J> Batch )>%& L 2 : #*T ? .+)* g> (A F P)%& L ‚ . . ( Process Industries ) )%& L F P):. >  g& %A 2 F)%& L F P):- :) . ? #* >* 8J># & - P . ( /# ()%8 e2) .2. $ ‚ D9%.-) 29 #- 9 9#' )%& L 2 .>9#' F)>%& L F P ):. #%aP ." `C% > > P)%& L M9 & D JX& (: 7 JJ. .F =9= 029B )#9= : JJ. ( P € ):. )%& L F P):--2 .(?- >%#8 (>: 7 >8? 1 0 >"N7 D/># X%& ?9= .)* ( F)%& L 2 >9#' 9L $9B O 1 0 ##W=  ).O (& ##* V& * ># 29>  F2 #J 0 "N7 )>#9= >: )>%\ V>9= ( Steam Generation) (. )%& L 2 (6> >9 +- >. .BATCH -3 g& %>A (: 7 k9  & 2 +)* 3  % # F)>%& L )>:.)%* ( )%& L M9 & P + T6&1 ' .F-2 > 2 1 0 >##W= (& %* 8? Line List D9%" = ( 2) ( Piping ) >#< 9= F P 2 $ ‚ F .M9 9#' )%& L F P):--1 ?C.(#*- ' F P e2)> 2 F2 #J M9%= )* ( & F)%& L F P):- D)>* (B>BC= d" M9f9 #P .)%& ( & k9 # ." .)%& ( )%& L ):.

( 2 5 8P- ..2 (<5 _C =  # _C P >: $ >" O 9> D9> k9>C O 29 2 #- 9 10 #$!% 1388  " !   .J>J. ( = # 29 ( 9" 0 "N7 >9#' . 9* ( ( Waste Treatment ) 6@% ? N)T . & >> + >>P +29>>P )>>%& L ( ( Recipe ) .)* ( (>>)%8 e2)>> 2 />># (B>>BC= 0 >>"N7 .9* ( +2- _C P (BBC= -2.9 )5 Batch )%& L D9= ( .G ? 5 + ]> 29> >8 ( 0 "N7 M9> >& #>%aP. * D #= = . )%& L - P * )%& L M9 & . >>? >>: >> ( Separations unit ) ?.+ KP 2 29> 2 2 D9#>/& #' >"  $ ‚ F .)* +2- )>* ( 9" + ] 5 (: KP .29 ( 9>" e2)> 2 P +- . #. H*' >8? ( Discipline ) _C D P F T& Y' (X&  T# ( Chemical Reactors ) 6 ? * >> )>>* (>> e2)>> & >> >>#8= >>*.9>>* (>> M- >* > 029B%&) .

  . .

#I T =L G #." .0 . (> )#9= )%& L +- . P + T # .e2) >C F >P + T> (= #" V& * . >. +2- )>>>%& L (>>>)%8 . C 5 6J% ? . e2) & . V9= ( 9" % (X& O2 6L O $ % +9 . P 4` .)* ( (P & ID) (>=2 : D9>= .$ % F P2) ( X* ." & = 0 "N7 ' .#J O( .  )%& L 0/#8= .D9= .& } O ( e2) J# 2 19. >P †>' (> .(=2 : F P $)< 6JC% )C #C Q ? #> PFD & >>= (>>A O 9>>* (>> K8 F P D & ? # = . Piping & Instrumnetation diagram e2)> .

 >>#8= >>8? 2 e2)>> 8 2 6L . #4 = *MCC. #> .

 >>T >>#8= )>>%& L K#>>= V>>9= e2)>> k9> O(>A 0/#8= D )#\ (X#L .2 6L O O# = O( 2) $-)>>? D >> >> 9>>* (>> [2 6>> >>& 2 $-)>>? : #g />>># Mass Balance :)P ( Z2 2 & 0 "N7 PFD H& #J t' o PFD * . (> )#9= ):.)" 19. ( 2 5 + ] C F P )%& L +-) .) #.K8 (Bypass) (" L 0 .. .)%&9.. ( P 9 M9 .E#52/ 2 + ] 29 29 -) 029B )%& L 2 K8 F P (##=9& .Q t' .)%& L (A )2. - # T t # 6 QH@" 9 V +2 * .(=19B> >\  & +)%P _& 6 & . (>)%8 e2)> & >8 D9>%. .(A k9 ( .)> .& # = - 029>A > D >& ? >P F^ .-2 (> 2 6> $ % - 2 & 0 "N7 PFD 6 H& +)P 6 >& >= > >#= = &) : J D9= ( E>>#52/ +- >>.KJ# F P ˆ - + _& )%& L F P D & ? 29 2 )%JP F)%& L 02 : ?2 & 2 6L OD & ? ‚ ): . )9* ( 0 .F)%& L $9B O#- 9 2 < . _& . (A 0/#8= (& %* ) .- 9 # k9 .2 (/# \  >>X" F-2 >> >> (>> % F P #>>* ." ? G :9* ( + _& & F P K& PFD H& 2 H#= >* 029B> >P 6 & 2 F)%& L 0/#8= _& )%& L (6 9 - . ( m KJ# [ C> O #= #4)F )? F P [ O P29 2 .)& )#9= 2 9 e2) ‚ )9= ( ( % F P ‡9 .9* ( P KJ# &  k <=2 - †' O P H6 O P #L O(=2 : F P $)< OD C O(.6 - F >P + T> & >= K>8 >P D & >4 . *C C Process Flow Diagram ( PFD ) -1 :. * =<OV  . O< - 0/>#8= PFD 2 . KCC oCC *CC 6CC E#52/ ()%8 e2) . P #>>* - + D 6> P D # 9 $ 2 (T9T\ /# . & e2) 6P F X" V& * .$ >#4 O >P D >& ? > k9> 52 . > >. P29> U O P O5)>: )% F X" & . : )%=2 <" . (> %>* $ >% .

. * 6 2 19>>. . >> (%&- >>%" K8 #` (" L 0 .6 .

6 iJ$' # ' ?.

 + D 6>> PFD H>>& >>>>>>59= .=2 k9 0 "N7 - 11 #$!% 1388  " !   .F >>>>>>)? F P #>>>>>>* - : ) 02 <" )9* ( (Shut Off Valves ) )%& L F P D & ? # - (%& F P #* - D >& ? >#4 (< ? F P Y&- D & ? (6C - P) k9 0 "N7 - q 2 C &  q 0 * . .

 .  .

  : +)* + _& + 2 #J PFD H& &.

$ >% (>)%8 e2)> >T& 2 E>#52/ />#8= H&  . X* 2 > g?2 F2 6# 0 "N7 D2- ) ?9 P (& %* Piping and Instrumentation Drawing -2 .

( Process Flow Diagram ) > <J> ‰>%#U& ' D %*2 P&ID )#& = .)% ( y)A F)%& L . +) * E#52/ + ]> > /# E#52/ D %*2 T& C #H*H *V QA) # PFD .k9 F 8<#>> V>>9= . >.(X# X 0/#8= . x >> >> 0/>>#8= >>& #>> 0 >>7 <=2 O e2)> (>: 7 > <J> 29 &  .#8= Y' O (X# >X . 6 #H*H * (P&ID) ># 29> 2 M9>f9 >& 29>%#P . 6> #4 ‰%#U& ' (#B]= e2) #8= 0/>>>#8= .H& -/& $ >% g9= .( Piping ) >>>9 k9>>> ' Q ? #> P&I D F9 .)%% ( )5 + #` . (> E#52/ PFD x >> >> >> >> F 6>> P&ID . P #.F)>%& L 0/>#8= _& > +-N" O (X#L .

 g o f #.

 C. D 6> 2 8 $ % +9 /# .Data Sheet CCC' u(CCC A)CCC PFD >* )>:.)%& ( )5 + #` ." ?C ) ? .)%& L O(> % E>% >#4 E>#52/ (#B]= .)P ( ..9 k9 # P&ID H& KC oC.):. .

)P ( _& 2 $ % g9= . D9= ( g5. 6 O 01 #* O P Reducer O 01 B= #= = H>& P&ID > >]. 8 1 %& 2 >P +^- >' (>: 7 # 29 e2) e2)>> (>>X& #>>%aP P&ID e2)>> . #> O E>#52/ 0/>#8= O (X# >X 0/#8= F2 #J> #8= 8? K8 .)* ( C F 86C $ ‚ D9%.F)# e2) .Q ' .9>>* (>> + _& >> P&ID e2)>> 2 12 #$!% 1388  " !   .$ % ()%8 e2) & ' E#52/ 0/#8= # ( Tag Number ) (& %* +2 * +2 >>* >>& . )* ( E#52/ .2 #> h* # .

 .  .

0/>#8= D D 6> F 6 & 2 ( Sample Point ) F2 9 F 8 .)9* ( (: 7 ISA 5.. :)* &.  ( Start Up Line ) ) +2 k9 .1 2) P Drain . (> % & >. . x  ` 9* ( + ] (A $ X* .Vent - +Š&.F 8T%##L . P <# D & ? 8? .

.(& >> %* +2 >>* + >>P >> (X# >>X 0/>>#8= - 8 1 %& F P (?- .(A 0 BC6 - (A $ % KJ# E#52/ 0/#8= k <=2 . /& > O (& %* +2 * * F)%& L 9 k9 - ):. P F-2. 29 * J& ( 19. D 0 BC6 0/>>#8= . . : #g P Hook up :)* ( &. (& >> %* +2 >>* + >>P >> E>>#52/ 0/>>#8= - P 6 # k <=2 F P g? . P&ID H& P Reducer . D ( TAG No. ) 01 #* - 6g'* "  #>J5 o #>V 6g gH *J" #>J5 o #>V . >P Impulse Line )>% E>#52/ ‰>%#9#= . >>P Package 0/>>#8= #>> k >><=2 .

F-2- . .= PFD 8 %# = (X# X 0/#8= Rate . ( & . 29 T6& P&ID H& #<5 & (& 8T%##L . F 8=2 O P 2 #<5 $ % KJ# 2/L C - 2 19.2 6L O D & ? k9 0 "N7 .) .$ >% KJ># >&W= g><% O (?- . P (P2 O P9 .#L € - 13 #$!% 1388  " !   .  .

  . .

 +)* +2 * P # = & F).= &.9> F 8L : + ]> > P&ID F-2 E#52/ 0/#8= F2.1 2)  . +2 * )>%& (> lC6> 2 /#8= ( Function ) g9= )%& ( #>- 029B%&) &' ( 029A ISA 5.  Power Failure Acuator Action o #>V - j >: > (><# = 029B> > 2 >8\ .

2 > &.

)-2 ( 2 X /#8= (<#= = +2 * /# . P . J>># 2 Y>>- ' >>##W + >>. .= &.K#& ( + ] X j : )* < 2) >P (><#= = +2 >*  & 2 ISA 2)  8%6#' 02 ><.9>* +2- / 029B (J- ' F P ##W H& F). . 2 .Flow Recorder Controller : +)* +2 * 8 F). P – Pressure T – Temperature +2 >* _& > 8? /# )" F).= LICA .Temperature Indicating Transmitter.Level Indicating Controller Alarm F – Flow PSHL .)* ( Y- ' ##W M9 T 6 +29P j : FRC .):.= j- : & #%aP j >>7 +)>>* (>>L .Pressure Switch High Low L – Level TIT .

Switch T – Transmitter V – Valve h* o #>V 14 #$!% 1388  " !   .K#* * PIC-101 . S .2 6L ‡9 F D /P (=29A I – Indicator . 2 .)% ( lC6 2 /#8= M9 O - j : 2 K#>* >* FIC-101 K#9>= (> 9L ‡9 F T& : +)* +2 * 8 TI-101 F 8'9 KP .

  . .

  (`9>* >?9 (< >? 0/>#8= > (= ]A 2 -6 : P&ID 65V .

#\.

+ >8 >8? > % F >P Note +29P -7 F2 =-2 K" F)%& L 0/#8= k9 0 "N7 -2 . (>X 0 ]>A )> .)9* ( L . .) .9* ( + ] O %#8 . . 4 2 F >#. ( 9 k9 P P&ID 2 2 †\ +29P )%& L 8? -1 . ( + ] Auxiliary P&ID . _ 6'g D9>%.

9? 8? -5 (#B>>>>>>]= >>>>>>9 F2 >>>>>>X= F >>>>>>P .9* ( +2- /#8= P #& ' F2 >>: J>>& (>> >>P P&ID F >> >>P -9 F1 > 2 > m 0/#8= k9 0 "N7 19. P&ID 2 J& ( m - F) +)%& 0 ##W= 8? +29P ( F P !L -8 2 F2 >>=-2 0/>>#8= >> k9>> 0 >>"N7 19>>. -3 .)%* O +)* +2- ]C _>C F > O 0 ]>A (`9>* F #. .9* ( + ] ( Typical Detail ) .9* ( +2- ]A P . (%# _#' J& ( (: 7 . -4 K>>ZN" .)* ( + P&ID H& T6& &. >>P <#>> D 2 >> Legend ]>>A ‹.

X* 15 #$!% 1388  " !   .

  . .

  ( . !*)  .

$ % .#@B P& )9* ( 9 .)J.O#& ( %* $ % . . <  2 * J (B +2 * 2 Instrument List 2)9 K9& 8> B +> &. ?' S 7 ! Shahidi@petroco.O#& %* Instrument Schedule & Instrument Index & Instrument List < @ % E& < . ?* 7 .?#=2/ +- . <)%& D < .O&> %* P&ID .(J 7 @N O#*> W= P= 2 9 2 9* O#.?#=2/ ()%@ 2) E& < .>9 ( RV & 2 .org ( ()%@ 8 2 2)  F.PFD (%Q& @ < - 2 * )>* )#>B .

2 : Instrument List : +)* + R& d99V < 99.> (& @ +\- ' < @ 2 . +) )J.+> ?#=2/ ()%@ ( Data Base ) 99N .Instrument Location Layout F99 . ).2)F99. +\- 99' 2 99 Instrument List 2)99 AT 005 999999999& Instrument Schedule < 99999999@ % AI 005  P# K& )* ( T- Q Instrument Index: FT 002 9* ?9#=2/ < 9@'> </9N K9& 9.U9 [ )9& 0 9"67 #W= )* ( ?#=2/ 8 +2 9* [ P&ID F +2 * $ c 8>%Q .P.)* ( 2 > rBJ) ?B ' BS #B Instrument List R B K99& 2 99 99 (B 99"67 )999.F.) >9 2 8 <-2 P& ( +\- ' < @ B W& B . ) 99 +)99* U99 8 <-2 99 </99#@B 99& l99 +2 99* [ P&ID 8)9* 2 F9 g9' 2) & 8> #@B 5- * ( Alarm ) .2)99 +2 99* [ Data Sheet :99] .)* ( ( Function ) s B .+> (B 9"67 9* > . +2 .  ( 2) # P# * .9 99N>B 9 :99] . 0 "67 # FI 002 .2/D 9 >99N.2)99 + + 99E& ' 8>99%Q Instrument List 2)99 Intools +2 9* [ Hook Up 2)9 +2 9* [ Loop Diagram 02>U9 8 #@B .( Component ) /#@B FAL 002 FT 003 (& 99 %* +2 99* 99#W= (B 99"67 99 +-699" P99# 99& FI 003 ( Unit ) < #. ..[ u2 [ g&- [ ( Tag No. .(Equipment or Line No. /# <) 99N (99J 7 )9&)N < 99.> Instrument List Instrument Instrument Schedule ?..

9.) =<OU #J / g !*H s . +\- ' # 2 +- .

7 p @ Index: < 9 Data Base K& BB( gBB BB .

. ?#=2/ P& ( Instrument List . ?BBS+H ? BBG / sBB BB (9 9#@B 9.

7 ( Function ) o.

( d& QB +\- ' < . .) .>99* 99B (& 99 %* +2 99* .>* ( F%  2) P# 2 2>!J 7 V 2>P9% 8> B +> .)* ( $ % .)%& # O.$ % t 7 )9. W: T- J 02>U ?99#=2/ <2 F99# . 9 . . F' €> K& 8 9 2 2 < 2 9 2> 9 Data Base * N>B (& 9@ 8 9 9 $ 9% t697 gL9 .Instrument List 2)9 .( ( Component ) 0 "67 8 2  .. C 9 . 9W: T- 9J C 9 ) ?#=2/ < @'> E& 02 WQ 9999& (F9999V >9999 Instrument Index 9999& ./9N 9# 9 O& #E 4 2 P& ( #%S.U .>V (9)%@ 9B g9' s& %9] <)9 +2 .* 8 #$%& 1388 !"    . ( B (& %* +2 * C  gL +\- 99' 99c 2 .)%99* W# Instrument Data Base s9>B .

 .  .

  U9 9 F9 +2 9* [ ( Requisition Number ) 2 (&)= 5> Instrument Index > K& &.

Level Transmitter . ( R& 2)999999 +2 999999* .- . +) Piping Drawing ? 99 99.O#& 9 )9#' Instrument List 2) $ 9% . s9>B .>99* (99 +2- Installation Detail 9& )9%& D N E& < @. < 9 0 9"67 9& X%& N>B .Level Gauge .?9#=2/ 0/9#@B <2 #P9 0 "67 P& ( (!9Q . (#U9:B ()%@  8 2 )99J.2)9 2 #P9 < #. 9& >9* (9 n9"  .9#@B P9& (9 9X& 02>U ?#=2/ 0/#@B K& F999 . <2- sN .?9#=2/ +- 9. P&ID r K& @D ? Index 5> & #J 2 ) 2 . +)* n 8 +2 2 & .Instrument Location Layout )999% 9 WP9 +- 9. +) 9.( Installation Details ) )99% < 99.>9* (9 2. +) 7> < .)%& #@B 2 @ E& 2) 2 U +> . (& 99 %* +2 99* P99# .U ?#= )% 0 "67 . ).. X* U999 +>999 F999 +2 999* [ ( Location Plan ) 9& 2 O#& 9 (9 94J6 9 >E . .+)* d& QB r  :] )999& 999>2 +2 999* [ Specification Form 9 9>E . . B.u992 )99% 0 99"67 99& (!99Q )99* 99:.UD ) 2 7> 5>m> )% ( VF +2 9* [ P&ID +2 9* O#9% (9 +). F9 9 >E . ?99#=2/ < 99.

.

gMBE .>99 2)99 )9>B ( ( I/O Type ) (N- & <-2.)& ( 2) t )B #B ! N s !E 99& . #U+.)99%& 2.B] Index j+ !>>6 9& P9# 2 97> 2)9 +2 * lD 2 <2 #P99 0 99"67 $ 99X& X 5>9 €>9 & E& 0 "67 .

 9 ( # < .)* ( sN )9& (9 #P 2) $-)N 2 )* . j+D+ 7 %9 < 9"> 2 0 "67 (9 ƒ> 9 <-2.! u$.)*  r@( N / #$%& .5>9 #P9 B .

 . .

. >EZ 9 #$%& 1388  E %   .$)9 [ 9 (2 .>9 (9 $ J .)* ( f WB2 2 E& +-6"  & +)%.O&2 2 FD #P B K& O#@: O#>B ( Data +2 9* 9 (D .Junction Box )9 ?9& 7 (.>9 9QN 8 9 -/ s=> 2 8> B )& # >9* F9# <)J 2 FD ( 2 ( High Alarm ) Instrument Data 2)9 2 #P9 B 9& <2 #P l99D P&ID F99 +).O99&2 DCS OP99# 2 2 0 99"67 99& 82- 99 < 99# 99 99 +)99 Sheet 9Z <2 (9. [ $ 99% t 997 2 2 F99D 2)99 R& 99 99 0 9"67 .> Instrument List $-)N 2 ?#=2/ 0/9#@B )9 9 ?9#=2/ /#@B & O#) O#.)* ( Instrument List 8 U9 +>9 [ P9#Z 8 +) 9 .)& # 2) 2 Sheet P9& ( 2 +)* U 2 #= . 8 F +)* + R& P&ID 2)9 2 Loop diagram 2)9 +2 9*  # g' <2)F99.Box Diagram €>9 /9N K9& (B 9"67 9Z O#)9 O#.O&2 +\- ' 2 <>= Junction 2)9 +2 9* P& ( )& ( %# ) Marshaling 2)999 +2 999* .> (Q>9B 9Z <2 & .)9& # Instrument List $-)N 2 Cabinet diagram ‚ 9D . (B 9"67 + 9E& ' K9& 9 # 8 9 .> ( F9 2 PT 001 9% ?9#=2/ /9#@B K9& O#9% >9 )9.)9 ). F99 99 .

 .  .

  o Data Sheet No #P9 Instrument List K& 2 (B "67 &.

 +)* + 8 F )& # P& ( x Connection Data o Junction Box o Marshalling Panel x Basic Data o I/O Rack Address o Tag Number o Function x Maintenance and Operations o Service o Stores or Stocking Number o Line No or Equipment No o Calibration Date o I/O Type (AI. 2 . AO. < jOU !G g Instrument List / #+ s gv 10 #$%& 1388  E %   . DO) o Manufacturer o Model Number x Technical Data o Vendor o Calibration Range o Purchase Order o Units o Receiving Report Number o Rating o Power: 24 VDC or 120VAC x Construction Data o Location o Calibration or Shop Approved o Installed Date x Index Data o Commissioning Date o P&ID o Turnover Date o Loop Sheet Number o Installation Plan Number :!  . DI.

  . .

  ( -* Q))  .

!& : Specification Form Z 8 T EH2 C>CU R + @ 2 /&@H  (* 9999999999 Specification Form €2)9999999999 +2 9* O9 )! . <)( B < . +)D + a b! < C /&@H 7E= ' 9!( . .N 8 @M I&!*> E= < .) . . J= 2 9 2 .org 9)(@ 5 2 €2) ! D.P&ID c PFD 9(Q 9@ <  2 * )>* )&>H .?&=2/ +- . 9 a b9! /9&@H 9 €2)9  + :! 5 . D  5>99 O99H I&99 99 5)99* B 99j ' 99N 2 Instrument Data Sheet C Specification Form S C 9999 (* +2 9999* +2 99* .+ 9 >9* OU  (* +2 * Data Base . +2 * e-2 ? ( Tag No.) 9 < 9 0 9&L/M 9 2 ' !( . +2 9* e-2 + :!9 9 &(W. ?& T 6 Q Shahidi@petroco.) .?&=2/ 0/&@H 9G( 9 9M>H 9 7ƒ9 )9(.)( L2 P&ID D <-2 2 ' !( O9 9. P&ID < .I>9 (9* Instrument List . ?) 6 . )  (* 5 . 9 9 2) Instrument Data Sheet 9 +F- <2.)N.9(B @(D& 2 +F- 4 2> /&@H )(>H  Instrument €2)9 + :!9 9 J9  ' N .&@H J  . E&99 =L H . 99. ' !( .?&=2/ RS 2 .)( &@H +F- X * M>H  .> RS +2 9* <29.I& (* Data Sheet Specification Form ( C <  2 * I&.)  p DH a b! 5 FT-501 +2 * )*  >B !&J H 9 .List >C .

  .

 $C C. = ' . n " Q 6  99G 99. 99 (* C . ?99&=2/ Tag ) 99.

C C 6 o' b. b. ?.

. 2 99 99 .)*  +F- 0 / )(9999* 9999 ( No.

+F- 99 . " ' & T q ". O99U> < 99. 99 1 6CF T & T p * ' *' 6 " Q S 2 99& QB - 5 99 /.

"H*' .

+)9 9> X9 O9 2 2 <2>9E% >B 9@M 0 9%78 &9.>9 &&QH J  2 >* .  (* +2 * 5> 9 5>9! . r2 9QH . B P&ID D 2 !& >B R >9B a>b9S E& +F- Legend M>H ?&=2/ @(D& 2 4 2> !& >B )>H +) 0 %78 &. 4 2  (* +2 * ( Unique ) < &. 02>b +F- 9 0 %78 O 2 .+>9 < 9&. 9. ?&=2/  (* +2 * . 9 1 .Specification Form 5 r!S 9 ‚ 9B ' 9ƒ 2>9 . 8 "#$% 1388  !   .)(>. .<2 5 9 /. Data Sheet M>H .`>b99S < 99@ B 2 D E& g S! ( /&@H &- 0 %78 Instrument . 5 (&8 8> A (*2 4B N 5>99 O99H 5)99* 99 99@M ( Data Base ) 9 . 9 g S! ( Fieldbus ) +- 9. ?&=2/ 5> B j %>  < 9..I&9. & ) * B 9j c 5 &- . + :! 2 GH  (C& U + :! .)*  +)* !B . +F- 9 2 9. R ' !( Z 8 ' !( I!J& 9 9 9. . .)9* E 2 GH < &.+)* &&QH Vortex 6> !&J H I&( 6>9 2)9 +)9&W& < 9N . +F- 99 2 99 )>99* 99 2. 5 2.)* E T EH2 2 ' !( Z 8 ' 9N 9 (* +2 9* 5>9 O9H 5)9*  i < 99.)* Instrument List €2) 2 .Instrument List €2)9 2 .>99M 99@M Instrument List €2)99 J99 U /&@H  ?&=2/ /&@H 6> r QH & QB & - .+>9 CD9 X9B G( I&.  6I 99 99 99 = +- 99.>9 !% 2> kS* 4B N 5>H y2/ .>9 9 P&ID D9 O 2 I&( ‚ B ' ƒ 5>(Q A )9&B ' 9!( Z 98 9 0 9%78 ' 9! @M ' (C& 2 .+  *-2 U .>M @M 5 /.

  . .

+ .  J& -)N T> < @ B * ISA-20 2) ! 9& }9 J9 u J +F- X * ? 2 5 .)*  ?&=2/ /&@H 6> 9 9L2 9@M < !D9& 0 9%78 9 & i )*  9 9& )9 . 9 .

9 9>C . 9. . &@H +) 2> ?&=2/ &b:H )(@ ( &@H 5 (*2 X * .)(  2.G/&B X * c <)( B X * * 0 %78 0/&@H 0 bSD < @ B 2 2 0 %78 6> '>Q .Specification Form €2)99 2 )99* 99 b99 ..

 *. +) 2 5 < &&K! >* !B . ( Process Knowledge ) €2) < .) < &.>* +2- Instrument Data Sheet /&@H <)( B 0 %78 -1 >E & €2) < .  5>  >. 02>b() )>* <>"( ( Standard Knolwledge ) 2> 0 %78 a ?&=2/ <  . =<OW *A iI S  ?] . 2 = " 2 /&  )*  & ( Product Knowledge ) +)  G H %78 5>H !N .r!S < . < H- :! < @ B . .>* 2- . 3 D ?&=2/ . .F =<OW 9 )9.> 9 2 /9&@H O 0 bSD B  (*2 )(@ r!S < @! * .)*  /&@H  0 %78 -3 0 %78 !B . kSD Note O )* !* C!J /&@H : ' ?.> 9 /9&@H 5 9 <)9( B J9  1- ) 4 2 ?&=2/ 0/&@H O . I! &  & )*  0 %78 2) ! 0 %78 -2 I! 5 0 %78 < & . +F- 2 G )9.

6I! "*b >9S 2 )9( 2 9 )9( B 5 2  @(D& - T ?*#.

"J Q . fI . S  ? .

6 9 A (9*2 H2 EQ .) (D G @M . .

=<OW ". 6 . .

 b " = *M. ?.

* c )99( B ( Flow ) 5 99 M J99 5> 6 . * =<OW r!  .

 ?.

)9( B < 9 c )( B 2 DB ( Uniform ) . * =<OW Fb i# 4J] . < 9 .

+F- & 2 20 &GD99H ( Material ) >99 g 99S! < !992 2 2 )99( B I&H &(W. )(>H )@ I&H . . A (*2 < @ B 5> 5 JG .9&@H )( B (* A (*2 O X>H .> 99H &&KH ISA.)( + :! ?&=2/ 0/&@H <  + :! )  & <2>D 2) ! ) )) @DS 2 DB < .)( B $Q <  B  @DS 5)*  z% 2 G( . !&J H &E= H %78 d2 < @DS &. @ B 99U 99@ 99&= &99(W. J9= T EH2 &(W. .)99) 2 99* )99(. B . .)) J  /&@H +)(.Controllers ( .2 IN 5) & z% 9&GH . + :! .) . !&J H @M ISA 2) ! < @! B 0 Q= c +)* + :! > &:& .X&99" . . )(@ < .( Communication Bus ) )() . 5>H &(W. c ( Not Applicable ) < 2 &f . . 42 r!S 0/&@H @M 5 JG < @ B R9S X9>H J9 9 9B R9S  I>* G . . @M )(@ 9M>! 2> 9 9  M>H .+)* + :! + :! = Smart 6> G&- !G 2 DB < .2) ! .)(  &$H 2 /&@H T> ( .)(* !* /& ?&=2/ 0/&@H 5 .) .)* !* +)2> < .> : =<OW +>E 2) ! B 2 H %78 L2 @M < 2 &f J  8> A (*2 c B RS &GH @M 2 ' ƒ 5>(Q .)  C(. . . + C! < @DS &.) &- </2  2 5 !&J H ' 2 E= +) 9 "#$% 1388  !   .2) ! 9 /9&@H r9!S < 9.  )*  : ' Q! =<OW 0 %78 ' EH A &&QH c + :! 2> < @(DG B  (* J  0 bSD B &@H A (*2  & H %78 .)  <2 &J O 0 bSD )9( B 9  (* /& .5 . ). <  I2 Chart Recorders .

  . .

 %2 L2 2 0/&@H ) U .6> U +) ) B &@H 2 !N < C 2> &(W. .  " 2 &= J  /&@H = 7ƒ . . .

4 2 5-) /&@H >* G& H 5>H c )*  +F- ' bH T> )(.)  &= >* !B . <2) < !2 J  +F- O ?&=2/ 0/&@H H 2 ' (C& B RS &GH  & )*  HandWheel )*  B  @! B &@H 2 . 4 2 J  /&@H O 0 bSD .<2)@C . i(M . &QH &(W. g S! 5 JG . . . > bSD ) )) &= ) A (*2 .b !N2 @M 0/&@H O & H bSD g S! )%  )*  /&@H g S! 5 JG J  c +) !B . . .  & < +F- 2 ' ƒ 5>(Q . .6> ' ƒ 5>(Q .

) X>H J  !N . ( Data Sheet ) =M( -F . J  NO . b 6 . "* n .J& ' !( &* O 5 .+> +F-  & 2> .

is 10 "#$% 1388  !   .

  . .

^ Q()  .   ( .

 =( 5 . =& T 5 Q Shahidi@petroco.org N )(> 5 2 q2) ! D@ ' !(.

=&. .J 8 >I . 9)( B 9@)J.2/ +- .

M&!*< ^.Instrument List U P&ID U PFD (O > 9 2>V 2 * . 9@ N. 2 2 .M< (* Specification Form .

M& (* Logic Diagram ( C 9  2 * M&@< ]Y .&>G .@ )( B ] >I @ P&ID M& . )<* )&<G .

<C@ : LOGIC DIAGRAM ] >I .)* @)( B & 08^G2 &(X@ ::- - 9::> !(.

 ::* !::<& 9@)::( B ::y.

 ( 9)( On/Off ' !(.

M!N& b< 08^G2 )<G ' !(.

)(* ( On-Off Control ) ::: .+< + z&H< K &! .Interlock and Sequence Diagram Sequence 9 NF &! . 6< .* M&@< & Logic Diagram 2 r: K: )<G On-Off ' !(.

w< On/Off ' :!(.)* +)&X& : .): !N . K . 2 &* K U +< *-2 .

( .)J c * 2 !O(Z )J.K Shut Down >I )<G  )<G Logic diagram q2) . q2): :&FG :>I w-2 .

&>G > ^&. +?!: 2<: ( Unsafe Condition ) : &W . )* 2 :. .

 &. G . : )(G2^% w-2 5^&!D )<G ( On/Off ) - - + M!N& K Text Description .>*-2 F >(G .1 KG K k ' !(.

 b< {< M!N& ' !(.

K Ladder Diagram .3 5<: 2:.2 Logic Diagrams .

a 5-) r k&"Z +?! C<CV K&I1 q2) 3 8 K &.)* 9-2. + ^ 0 &OG A(*2. )% .)* l<B w-2  F >^& c * )<G ( On/Off ) -- +)&X& M!N& K k&":Z 5)< &. 2 + > K .KG 5)D /2  5(&8 >I .

 .g< :.

<I )2 2 i )J. 9):I 9>^&: :G !B .* )@< 2 >^& 9 &.) :Text Description 5 . 4 2 2 )( B )(V . '2 @2&& )J 2 )<G .

[J C<CV w-2 2 ' ::::!(.

&jG $ . 9>!N::::& .0/:&>G c<G )( B c *  )h ( "^ @ On/Off =( M!N::& ::V U On/Off 9> 9-2 > 92.

) = D Q' )! 5 @ iT .

):* +:: 2<. :: .

: 07::I 02<P:: ' ::!(.

:: > "T .

 ( 5\\G "G - Y )(<G U +)&X& +<:" . ) = D ..<* +2- P!Y :2 +?! ) 92/B "^ ( 4 .

( F !F . ( )( T \ Interlock 02<P 1<O !*< 92/B  .

= D Q' . )M.

 . )M. "^ = D .

9@ D 2 2 Note ( 2<N- - F&  ) . "K).

 cFe "L QF = ".

2 .P&ID >!N:& 'J . - Notes N:::::.)(* Note +2* !^ .<* +2- .92/:B : 02<P V :8< 0/:&>G :&.

2(.

)@< 2 .2 8< K&I1 7 "#$% 1388 !   . r . 2 9< K 2 !J :H2 :>I 9( & )* 92/B Y 02<P V .B . &* U z&H< U !&N G )( .

  . .

   K: : .( Distributed Control System ) /.

! 2(.

-2 2F 9 2 2/B Y M!N& 0"&:i<G : :& F ] P&ID 9@ D 9 :. )M. 2 Note K 5<G 2 +)&X& 9@ K&I1 !^ .)I q2) K 2 5 b< ]: Ladder Diagram Interlock .

e)> ) )# Functional Specification :( :.

U 9<% c - +)(@ P&ID = "< Q Q Note Operation :: :::::: ?( . ) 5 + Notes Q( +E- :: 2 . ]  "?G .: ):* }G a^( "I =-)G c dH 4 Note : 9 : ?!Y 9> d!Y 9@ K::&I1 c:: - :: &:: @ kL) @ (! "K). .^y 9>^.<::* +2- Description.

 ! q2) .<* !*.( . q2) +?!::: ::: :::8< .QD_ )H lT  : Text Description A: :. .

]:: ::>I >^&:: P&ID 9@ D + @ 1<O )(* + :> ' :!(.

2 !N . > 5 /& . .

!(.

 &>G )( B M&G c<G - .<* !*< > 5 . ) .

M<* (* w-2  < -  9>F* 2 b<: Wiring Diagram A )( K q2) F !F 9@ 2 +?! .9 Ladder Diagram . 9< .

92/B Y K&I1 .)* U +)* &>G M!N& K 2 M!N& K 9/2  >I 1<O Ladder Diagram :: .( Programmable Logic Controller ) PLC :&W ' :!(.

M!N:& K 2 ( On/Off ) -- ' !(.

'OB M@ M CR +C <* 'OB A .

 J 2 .)* )@< \:(! :.

L2 &(X@ 'OB State_2 . ): . : :*-2 !.State_1 F ..L3 .

 1 F* 2 : K @ 5)* 'OB .

.)* )(@< L4 5)* *-2 ~% /& >(G L5 r 1 .)* State_1 \(! L6 r 1 . 'OB State_3 .State_2 \(! 8 "#$% 1388 !   . . *-2 /& K @ \(! r 1 > .)* )@< *-2 L1 +C <* . .State_4 F 5)* 'OB 5 /@ .

  . .

   2 .K: - :I- ):* ?Z '- I- .

G2<Z Logic Diagrams ):@< ?Z - I- )* K '- I- .

G2<Z ]: :>I w-2 G < Logic Diagram w-2 K: Set 9-2..

< :& M. )* )@< K  '- I- .

+G<. 9 G .

w< .)* -- ' !(.

.. K Reset 9-2. .

)* )@< ?Z  .AND ^& - F* 2 'y 5<(O .) +)* d OG ISA-5.2 2)! 2 l<B 9>^& &.<* +)< w-2 G q2 :. +)* + .)* 9 02> .)(* ] OR . :!J 5 9>^& .)* : :& 5 !*< 9 .

!* & Logic Diagram q2) 5 .

=&. &>G 9 - .)* 2)! .2/ + :^ A(:*2.2/ ]Y +)>O Logic Diagram q2) &>G "T 5 Logic Diagram :: F::* &::(X@ .=:&.

)* ' !(. K .

)# .

]:: :: 8 K&I1 )J.)( B >I !J )<G /& ' !(. + " Q 5)$ ::&.

5 + +D 5 A<:::FO :::.

NOT : .

)(!N@ +E- )( B 5(*2.

 F )N<( U Cause & Effect Diagram ):( .

 _ ):* 9-2.2): &>G .+)((.

) K.Control Philosophy U K 2 ?Z 9-2. : Logic Description : .

( )(.2/ A)(> r&&B ) 4BJ K . Logic Diagram q2) &>G 2 =&.

)((. )^G ?Z 2 K 9-2- .

)@ ] 2 ( S-R 7B 2 ):((. - 92 7:B r:&&B .

 . : :% M:@ [:F% &.

) 5 + Logic Diagram ". )* I- .

Ladder Diagram n m! )# .

db d\ 9 "#$% 1388 !   .

 .  .

   2 .

 .

<* + ( Emergency Shut Down ) S afety Instrumented S ystem .  SIS M!N& c<G .

 Logic Diagram K +)(@ ] F* !?. d!Y 9@ +E- 2 M!N& 9 9 C 9> SIS M!N& K 2.

 <* 5D  2 ( Safety Instrumented System ) ¾ Discrete Systems *-2 G-005 r FC( 9 K&I1 2 .)@ ¾ Emergency Shutdown Systems (ESD) <* + 2DB Start )&. +<" : &^.

or (ESS) .)* a 92 D-001 5/Y U )* Stop )&. F( +-7% & .

¾ Interlocks ¾ Interlock Systems .)*^ Overload /& r 2<G< ¾ Protective Logic Systems c * 2 )J.5< >I 2<.

<G N )J- ¾ Safety Shutdown Systems (SSD) ¾ Safety Systems ¾ Shutdown Systems 5G 5E$4 = "G - 5 _ . .)* ( Unsafe Condition )  ¾ Safety Interlock Systems 92 i d. K&I1 &J 2 ¾ Safety Instrumented Systems (SIS) c * 2 .

* 5(*2.

 9 &y.

aI .

2</ 2(& 2 U !\?J 9@ 2 )&<G 2 ?.

< & 2<4( .? 02. !N.9@ .

&*- ! a(Z q !D 02<P Stucke Elektronik .PJ 9@ . * .

* 9>!.

* .l <G +)((.

)&<G 9@ .

* &(X@ Q = oK 5 5?T ) 92F@ - 2 (B H2 i U)(!* 2<$J 2-D &)(> 2(&" 5< (% "G 92(& U 5 T p% 5I U@ 2 C(@@ ^ .!\?J 9@ 2 '<Z _<P -2 2 " SYM AP !(.

.!\?J 9@ 2 *< .

/& Stucke Elektronik .

* 9@ 2 0PYD 0%!I " 2 1388  MD* ^(*2>V .

* c<G (B ] '! K/ +)( 2 2 .< 2/ . . &*- ! a(Z .

)* + k&i<G U . * . )&<G 2<D.

 2 PJ 10 "#$% 1388 !   .

  . .

  ( T Q))  .

/ }3 > . C BC C .P& (.org Q  +(K 5 3 t3+ ! =? ' !( 0 S&T31 -0 / 9+( A 9 ?+N0 N 8 KO P&!. ( Purchasing ) + t3+ ( < 9  3 . C C C& ' CN -+ / 3BC '+C 5BC. =) 5 . +.B . =& T 5 Q Shahidi@petroco. e '+ 9 ?+  0 CCC? Specification Form CCC& P&CCC( z CCCA 5 C? 9 C< '+C  3 0 P&.B. +C CKO )1C&K. ' CC!( 0 SCC&T31 )1CC&K.B \T 9 ? QT 3 0 Specification Form X Instrument List X P&ID X PFD CC(V CCK 9 CC |(CC CC 3 CC. 9 CC? Data Sheet BCO0 1C&K. CC +BCC. Logic Diagram CF . . !. C -+ ? k!g 9 K+ !A / *3 : Purchasing C . 0 CC&K. !.+C. C + R3 3 1&K. 1&K. +CC&B.+ . 5 B CC&K.PB (. P&?B Gg 3 . N 3 +. Q& &K. !. !.

+ 9 C QC  5 /+ Q&  < PK !F :+.  . h -+  9 3 * =C? C0 LC 5+C3/ C C& )1&K.

+ -7 . -2 !&QC . !. -1 P&C. C -E0 C 3 . <9 "I4 l*> ' * k! Q)G 5 /+ C L ? 9 ? !Q CCB".+ )1&K. ) F < F 5 /+ ( Proposal ) -+ C /+C( C CF( .+C. 9 -+  F OB.  A g!( -+  1&K. L&F>. 4 = 9 N L ? 9  )3Be + +. !F  LC C&K. 3B 5 /+ Q& &K.+.B. 3B 5 /+ Q& C 0 +C. 9 C F= 5+ BOB )3Be3 0 +. 3 5 /+  9 /+O Q& )1&K. +T 5 nA3 \Q V 1&K. C C& S&T31 )1&K. 9 CC 9 CC 5 CC "L EPC \T ". B". 0 (A K(=& !K [ g! -6 1C&K. -+ CC -E0 C +C& .0 A 9 CC +CC  (CC 0 t3+CC ' CC3 -3 . -8 +C. !C. L ? + 9 C 0 +. 1&K. 9 -+  . C 5 /+ C  0 (A ) K(=& ( Evaluate ) 3 -5 -+C C +C ) CVT 0 [ C 9 ?0 & 93 )1&K.+ R3 B\T aBA Q& CCCC 0 CCCC(A K(=CCCC& CCCC3 CCCCA 3 -4 /+C( C Local Support !C. -+. 9 -+ C F  P? 5 & ( Material Requisition ) 3BC 9 ?B0 ' !( 0 Q 2 3 0 T  ? 5 /+(CC. * + 2  . + t3+ 0 ( &K. QN +& .  5 9 ( Bid Package ) + !Q CCR3 9 CC CC. 0 .

D m*'  . k 5 -E0 CC 5 CC!A CC% ‚CC% ! ". / ' 3 CC +CC 7CC% )1CC&K. *' 5 H "I4 \T 5G .

3B 5 /+ Q& . 3 T +% N 3 -E0 C 3 .+ 7 "#$% 1388   !   . X -+  9  ' 3 +C N 3 3 F & 0 .+. *n Q)G D o /IF ! [T k! Q)G "' C\T C & . 3 9 !F .PBC. . / R3 EPC 3 F & C RFQ C 3B C C . 9 5 = . CBO 03 C 3 3B C QC& C A3 * O f +B. / 3 2BV +& . C QC& C&K. C +! Q& 5B K C C A3 _CB.  3BK= Request For Quotation +C LC +CB.

 .  .

9 )1&K. -+. Q& . Specification X Data Sheet 9+C( !QC &K.   Specification Forms X Mateial Tack Of H S  "' LOC X 1&K. L&F>.

 Scope of Inspection : / k D =. +C !QC Q  Q& . -30 +.B. -+ +  SOC 0 Scope Of Documentation 7C% 5 /+ C C 0 C&K. C 2BV ƒ31 9 ? -E0 3 . 3 SOD X Letter Of Conformity C +CV.

H S  ¾ Pressure Transmitters. QT 2BV  / ' 3 5 = 9 ¾ Magnetic Flow Transmitters .Ultrasonic ¾ Temperature Elements -E0 + Gg _B. 5 /+ & ) K(=& ¾ On-Off Control Valves KO -+. T 5. Differential Pressure ¾ D/P Flow. including 5 /+ Q& S + 9 ? !Q & QT 3 Pressure.+(? ¾ Control Panels or PLC For Packages ¾ Distributed Control System 5G 5D .Globe (A Gg 5 f 0 -B \e ) K(=& 930 nO and Ball ¾ Modulating Control Valves - B". and Flange-Mounted Level _B. 7% 5 . +(K -0 / 3 KO 3 ) K(=& Butterfly . 930 nO ¾ Modulating Control Valves . 2BV -0 / 0 -+.  )3Be -E0 + Gg ¾ Vortex Meters ¾ Turbine Flow Transmitters 5G 5D T 5 QD ¾ Level Transmitters .

 0 (A Gg 0 B% ) K(=& ¾ Tank Gauging System CC(A GCCg CC3 ' CC!( 0 SCC&T31 CC+(K -0 CC/ GCg 3 QT 0 . &/ 3 T 3 3B + Q& 1& 0 /+O + *n =)G ! d =.! ¾ Emergency Shutdown System ¾ Fire And Gas System . +(?B -+KV 3 ) K(=& !Q  & 3B 9 K!Q& L ? 9 P& T . C/ &F=..

CC CC!A / )3BCCe 3 CC &CC0 Q)G "kF H "). Q &K. 9 /+O 5 /+ +CCV.

Q ! )3Be L 3 K(. / !CB3 QC& C 9 K(=C& )1&K. k "' = "kF k! F + !Q P&B. CC 5 fCC +CC. . CC ( MTO ) \ H "). ' .

 9+V. *% d )1&K. 9 C(A ) ]Cg= C 5 /+  K(=& 5 "' V*D . *' 5 . ' ! = >' =.

. Q& P& &K. aBA Specification t3+C 3 C !B3 .

k! Q)G " . 5 /+ Q& '0+CCCCCCO 3 CCCCCC CCCCCC!N3 CCCCCCKO CCCCCC B% 9 + !Q L P&B.P& &K. :+. 1&K. )\ .  .+. -+ / pg= ? Data Sheet t3+ L&!(< 9 ? !& BA 0 3 =A !&Q . 5 QF 5 5 /+ 3 C C(A ) CF C< - CK -+ P&( z A ' m 5B(V . 5 QF - >!CCC TBE CCC Technical Bid Evaluation . )3Be 3 +. 9 0 - CK 1C&K. ) ]g= PK 3B '0+O 3 .B.

0 A   ]T ( )B%  -1 C&F. ) ]g= 9 e7 +( 3 +. -30 -E0 9 ? & T+N ' 3 -+(. 9 ? Gg .B. / 0 <+F P /+ ) ]g= 3B 3B 3B '0+O w0 V Material Requsition  + B3 -2 .  A 9 A pOAK "A. -+. -30 1& 5 /+ & 9 K(=& . f .B. ? - 0 3 ? & T+N 3B )1&K. +  ( L ? ) ]g= 5 3 ( 3 .

 *H 8 "#$% 1388   !   . .  "G< "  MTO . PR o 9 L - K B3 .

 .  .

  ( Q*)  .

Specification Form X Instrument List X P&ID X PFD CC(V CCK 9 CC m(CC CC 1 CC2 CC +BCC2 +CC&B.PB (2 Logic Diagram +2  .org Q  +(K 5 1 €1+ ! =? ' !( . CC&K. =' T 5 Q Shahidi@petroco. . S&T1- ). N 8 KO P&!2B YT 9 ? QT 1 . 3 =C 5  PB (2 ( Purchasing ) + €1+ ( < 9  1 2 YT QT 1 . * 9+( A 9 ?+N. =* 5 .

 (C C& 5B L[ 9+V 1B 5G 5D T . C& -C& . €1+C .

. 1 '.+O 5+2 K f + ). N) :? <!C / &V. * -OA9 g"$( ! c! ! 56>. 91+K< X ^ 9 ? V1B! C? @  .

C(A 1B! A . .+2  ? C YQC C . .

5 #H g"$( =.

 L ? + 9 gA4 A! .A Q*A. K(=C& C!K ] g! & S&T1- /-&K. )+C .

 . 5 # . #. " #DC .+(  +T ^T ( ( Bid Package ) + !Q L &K.

9 )+2 7% 5 5 *+ MTO 5 C € C* CB". CC .B2 A i MTO Q& . B !Q& /) ! ! ( H 1+ ) ? ' ! Q& 5 1 +2  ) &U . +& . .P& T Q . )  (C C ) )+C2 CK +C  ( )+ ] g! f C . . * ' 1 5 *+  L ? $CCCV +CCC2 CCC @ CCC(O +C2  1 1 B". L  9  & 1B ' ! . CN 5 /+ Q  C . Sc ! g"$( QCC& CC CCOB.1 Y% Material Take Off n>g MTO /1 Y% .+CC2 CC 5 9 CC CC CC 9 CC!F CCN CC 1 9 ? !Q )E. 5 C . 1 C -&K. 1B 5 *+ CB".+&( 1B 5 1 &Q ? )E.

 (.1 €1+ K gQ Q  .B2 ' CC1 ( Purchase Order ) P.+C" K(. () &U . Q& ! ( b QH =.+(B* -& MTOL Q&  / T. 0BA e 6B +( ) 5 f(O .O CC CC )+ CC 9 CC " ! 5*G MTO Q*G +2 +?B ' C ! 1+C C . ? * .+C2 )+2 . & 1B )1 C.

! " +C C ? P! 5. . # . Q& & 1B -C& (Take Off) +BC2 !2  N Q*G .

5 o CC CCF CC1 5 CC 1 % L / %78 .B2 .

[F ! " < #. 5 1 .

. 1 C!F !K 9 C & 1B ' ! & &&V. C @ C(O CB". 'BYT 1B W. " 5 C CN C 1 C + )+2 P!C C 5. 5+2 K . .1 Y% MTO /1 CY% ISA nC V. 9 C 5 MTO C&K.O 7% .  f 5 N )B" 1B 1 5 ( g"$( +C( A QC. . #$%& 1388 " !   . @  C4 1BC QC. -. & . & 5+2 @ . +C +C( A . ? = &". FAT C ( Factory Acceptance Test ) 9 1 C&K.+2  ? 8. = 1B 4 ' ! 5 )+(( N 2  +2 .3 C8 9 C ) & C (&?B* . 1BC ) <! / ^g= $V C &<(C ' C ! 1 <(? 1 PK q (o m"D ! 5&H p" ) oT.B2 !A * P. ? Q. ++ 1 Q& 1 BOB 9 ? .+( 9 &* P&^. C +C? 1 5 F  CYT )+ /+KV. .B2  BOM &K. fC . & Q @ C C . f €1+.BC2 C ) >! (BOM) ' ! ? & .