I

Tavane din placi de gipscarton Knauf

Schelelde susftnere dfn femn

DIll

c

B

C /

b

Distonta inter-ox intre riglele de montoJ

Element de suspendare pentru Fixare pe

schelet de sustinere planseu din betan

©

Close copocltatf portonte conform. DIN 1 B 168 Pcrtec :(

Close betorului

0,25 kN (25 kg)

Element de suspendcre ropldc pentru suspendorea constructiilor pe

schelet de lemn

Cui de fixare 6 x 35

Sarma cu buclc

Oistante inter-ax a canstructiilar supart
Dimensiuni si distante de reaemore moxime
pentru riglele suport si montaj
,::;i:'7r~::~~:e Oistontc de rezemore maximo Imm)
Greutotec olstrtbuito pe soprototc p IkN/m21
rnm rnm 0.15 I 0, 1S: p<O,30 I 0,30: P <0,50
Distanta element oncorare
[d stonte diblurij
~ - a -
~ 48 2' 750 650 600
50 30 850 750 600
" 1000
~ 60 '0 850 700
£> Distante element de oncorare
- a-
40 60 1200 1000 850
Distante rig Ie suport
0 - C -
g 48 24 700 600 500
"
"
50 30 850 750 600 ~ B300

b

gl9vlcte ccroso

erose copocitatii cortcnre contorm:

DIN 18 168 Partee 2

0,5kN (50 xsl

0,4 kN (40k:gJ

Element de suspendore dlreclo pennu riglo 50 x 30

Element de svscenocre eeectc corespuozotor

inoltimii de mootcj cerute

laiere

Deschideri de rezemare 10 ploci Knauf dupe ONORM 8 3415

Grosme Distcnlo inlet-ox 0 riglelor de monloj r-im

- b-

Pozoreircnsvorsolc Pozorelonoitudnolc
12.5 500
PlociKnauf 15 550 420
18 625
Ploei de crctecse 12,5 nu este
10 toe 400
xnout 15 admls Tavane din plad de gipscarton Knauf

Scheletde susffnere din lemn

Sectiuni verticale Sc.1:5

\\ Fixare cu ejemente de orcocre

\ ad~se denerme. de ex. kJ bet. am.

\ cui F1SCherfNA 6x3Ox30

\ \_ Surub centro lerrm TN 55

L Surub ell rnontoj topic TN 55 ccoicco ONORM DIN 18 182 Portee 2

sennde seoorore

01 Imbinare la perete cu finisaj uscat

scnnc co eocc

Schimborealaluriidefixare

Surub eu montcj rapid TN 3S

Element de susoendcre roploc de scheerctue sustoere oroerm

UnifloliKnoul ___J Suruburi eu montc) rapid cent ClNORM DIN \8 \82 Portee 2

l1iglosuport 4O~60!bml

\_ -sene-cu mooloj rapid·m-5S

82 Imbinare canturi longitudinale

Bement ce scspenucre crectc pentruriglodinlemn,flXOreperigla cu luruburi cu montaj rapid TN25

\

\ rucre pentru motenoior de corutrudie

30- I I \_ cOlespu~zat?r modului de cc-scrocre

++...::::.c::50CjtHt>- g:t~~r~I~"t:r~~~:;:e"l"8/80

~ zo mm

08 Imblnare la perete cu rost inchis (Protectie contra incendiilor)

/

Suruburi eu monic) rapid TN 55 J

conform ONORM DIN 18 182 Portee 2 I

'0;;, d. ocoperre pentru rost din horne _j

PlocaKnauf _j

Riglomonloj

48~24 sou 5Ox30 (b~hl

C1 Imbinare canturi aparente Prindere canturi

r

Cui de orcocae

110 tovcne din beton armal)

\_

Bemenl de scscenccre dsectc cennu riglo de lemn. se ecovooe. sou se tee in functie de necesncn sl sa fixeozc pe riglo cu suruc TN~5

83 Imbinare canturi longitudinale

Prolilprotectiecanturi23X15 (dace e necescn

\ \'30 \ \'30\

?: 20mm ::l 20mm

C3 Rost mobil

(Protectie contra incendiilor)

Tavane din placi de gipscarton Knauf

Schelet metallc de sustinere

D 112

Distanta Inter-ax profil montaj Schelel de susllnere

Elemenle de suspendare

!~

~

.

.

J

0,4 kN (40kgl

Claso ccpocitoff ccrtcnte conform:

DIN 18 168 Portee 2

Closo copocitolii portonte conform:

DIN 18168Porteo2

0,25 kN (25 kg)

Ankerflx - Element de suspendare rapfda pentru CD 60 x 27

Sarma C'J oocjc

Nanlus - Element de suspend are parte Inferloaro 0,4 kN

pentru CD 60 x 27

Nonius-parte scpenocro-scspenoor Nonius-cleme

Deschlderlle de rezemare ale placllor Knauf conform ONORM B 3415

Grosjme Dislanla inter-ax profil montaj mm

. b·

POlcretrorLIver>ok;J Powrelongitudinala
12.5 500
PlaciKnovt 15 550 420
18 625
Placi de protectie 12,5 400 nu este
10 roc Knauf 15 admls Dlstontele inter-ax d scheletulul de sustlnere cont. ONORM B 3415

Deschidere de rezemore moemo (mm) Sarcina distribuito oe suo crete p (kN{m2)

:::00,15 0,15 <p-c 0,30 O,30<p<0,50
UIS an c m reeem.
de suspendore
IDistonte dlblurl] 900 750 600
. a·
pstcnta rezemcre
profilsuport
Distonto inter-ax
Prof(! portent *J
• C • 1000 850 750
ostcnte rezemore
profil montaj
OJ Prcra sospenoct Schelel de suslinere cu flxare direcla

ctcsc capacitolii pcetcnte conform:

DIN 18168Porteo2

O.4kN (40 kg)

Element de suspendare direda pentru CD 60 x 27 Coresporeotor inaltimii de montaj cesute

eiementor se tole sou se occvore

Flxare pe planseu de belon

Close betonului ~B 300

,

0.5 kN {SOkgJ

creotote ccmsc

Cui de fixare 6 x 35

Monlore 10 interior. dor nu in incapeJi

cu cmonote ridicato

Imbinare inlre profile

lomontoj

Imblnare In cruce pentru CD 60 x 27

Vinclu de cncorcre penlru CD 60 x 27

Dimensiuni suplimentare

Presilnelolololovon

NOIliu~-par1e mtencceo-susceodo-

Se imurubeaza profUul suport cu crestonm Suruburi de tabla LN 3.5 x 9 mm

> 0,4 kN/m2

Tavane din placi de gipscarton Knauf

Sehelel meta lie de sustinere

Sectiuni verticale Sc.1:5

Distonto maximo -c-

----

- Profil-UO-28x27x06

'\ Nu se insurubeaza \\..._ Plolil montaj

\_ eLI profil -UD- CD 60 ... 27)(06

\ ' Protnorotecue ccnnet zaxla

\\_~ dace este necescr

rbore cu eiemente de cncorore ndmise de normale in constructii Oislonto de ffxcre 500 mm

A3 Imbinare la perete cu fost vlzibil

Cui de cncorore

/ (10 tovcneie din ceton ermol)

Element de suspenccre cnectc pentru CD 60)(27 r eu surub pentru labia LN 3.5)(9 mm

se nxeozo pe schetetul suporr

Profll crotecne canluri 23)(13 coco este necescr

cu umplutura de rest stz soutnsoroboreo cu Blocl::StarTN36

C3 Rost mobil

(Execulie cu proleclie la foe)

Stroiruricinplocodeproteclie ccnroocercno rnout

Imbil10rCCfUcesau

ProFiIpcrlont'I CD6~27x06

\ Placadepmleclie

\..._ contra iocenc:ilo! rroo'

Pront crotectle contot 23)(13 occo este necesor daco nu. montare conform

detoliuluiDl

A5 Imbinare gllsanta cu peretele Executie cu protectie la foe F 30

*J Prom suspendat

1~~+

I ~_so'mo 00 boola

rencuroio oscoto W 611 Element de

- sou tencuioto I suspendor€! ropida

, ,I ~:an~~~~~orore

Surub GU montoj rapid TN coni CNORM DIN \8 182 Parteo 2

01 Imbinare la perete

Til Sarma cu buclo

Element de sospenocre rcoicc- Ankerfix O.25kN

lmbinore in cruce

vinclu de ancorare

/

Placa Knauf __)

Profilporlant*j CO 60x27x:06

Prafil monlaj CD6Ox27x06

Slraifuri de occpenre __j din home penlru rest

C 1 Imbinare canturl aparente . canturi fixate

ProfipO!1onl') CD6M.7)«l6

ImbiflJecrucesau 'Iifldudaancorare pentruCD60x27

Profilp!"ole(:flecantllri 23xl3dacQmtenecescu dccc nu.mcrncre ccnronn deta'iuluiDI

05 Imbinare glisanta cu peretele Execulle cu proteclle la foe F 30

Schelel melalic de sustinere acelasl nivel

I ravane din placi de gipscarton Knauf

b

Distanta Inter-ex profll montaj Schelet de suslinere

b

cu elemente de suspend are

fu{ i

Il)~

Close cccocnoul

ccrtonte conform DIN 18168Partea 2

0,25 kN

(25kgl

:: hll I ~U

~D

D 113

b

Schelel de suslinere cu flxare dlrecla

Close copacitotii portonte conform:

DIN 18168Porleo2

0,4.kN 140kgj

erose cooocitota oortcnte conform:

DIN18168Parteo2

0,4 kN (40kg)

Ankerfix - Element de suspendore Nonlus-Element de suspendare

raplda pentru CD 60 x 27 porte Inferloare

Sarma cu cuero 0,4 kN pentru CD 60 X 27

Nonjvs-E~meflt de suspend are porte suoenoorc

Nonius-cleme

Grostme

Oeschiderlle de rezemare ale placltor Knauf dupa ONORM B 3415

porcre frcnsvcncc PozarelongitudirlOlo
12.5 500
acct Knauf 15 550 420
18 625
Ploci de prolecfie 10 foe 12,5 400 nu este
Knauf 15 admis Dstonlo W!lef-O~ Pfofil ~uporIlmm)

- b-

Dlstante inter-ax ale scheletului de sustlnere

s 0,15

- a-

1000

650

oistcntc de rezemore maximo (mm) Sarcina distribuita pe supmtotc p (kNJm21

0,15<p<O,30

0,30 <p< 0,50

Distanta intre elementele de suspendare (Di510nle infre dibluri)

Distante rezemore prcffscport

Dlstoruo inter-ax Profil portant "l - C -

mstcnte rezemore profit monlaj

Ancarore fixa

650

400

'j Profit soscenoot

Element de SI.,Isp. crecto NOnlus

1250

Element de suspendare direda pentru CD 60 x 27 corespunzotcr inaltimii de rrontc] cerute

etementul sa toe sou se incovaole

Fixare pe planseu din belen

erose betonului B 30J

Greutate admiso

0,5 kN (50kgj

Cui de fixore 6 x 35

Montarela interior, dar nu in incaperi eu umidilale nccotc

tt;~~

::t%J 0 i:

.. ~ .. ~

·0 o·

. )

Imbinare la nlvel pentru CD 60 X 27 Dlmensfunl supllmentare

Creulcle lalalo lavon

1mblnare Ie nlvel

< 0,24 kN/m2

Indoreaocliseiorincozu! protecfleljo toc

Seindooleediselesire

> 0,24 kN/m2

insurubeal;Jpepro~1uldemon:oj SlJfIJbdetobkiLN:15~9mm

Greu'ale '01010 lavon Nonlus a Elem, de susp. parte info

SeinsLrUbeowecliselepeprofilul~uport SUI\JbpeniruioblolN3,5x9mm

> > 0,4 kN/m2

I"enlru sollc!tort In caz de incendiu al spatiului dinfTe tavane se insurubeozo ccrtec Intenocrc a elementului Nooius

pe profilul suoort cu surub de labia LN 3.5)( 9 mm

Tavane din placi de gipscarton ·Knauf

Schelet metolic de sustinere acelasi nivel

Sectiuni vertic ale Sc 1:5

c 1220 m-n pano 10 oxo prolilului soport

-----

nacre cu eemeote de oncomre ccrrsse de rcrmeie irl constructs Distonto de nxore 500 mm

A3 Imblnare la perele CU rost vlzibil

Imbinorelanivel peniruCD 60x27

Profil montaj CD60x27x06. lungime 1190 mm

Proruocrtorut) CD601127x06

B 1 Schelel de sustinere suspendat Imbinare canturi longitudinale

~~_mm

01 Imbinare la perete

Sarma cu buclo

Element de suspercore ropldo - Ankerfix D.2SI<:N

Surub cu pas more TN conform ONORM DIN 18182 Portee 2

Stroif\Jri de ccooeore din horne pentru rest

C1 Schelet de sustinere suspendal Fixarea imblnarii canturilor 10 falada

KnoufUnifloti

\ \_ flame'll d~5~':;~.C~~Q~~I~~t~~~~~~;~m; tl~! rnm pennu

woo receecu. Se iUCeOIQ oe proiil~~ luport cusurubl.,(ic'etablaLN3,5x9mm

tmb'nore 10 ni'~el penir-;JCD60x27 f!'Ofilmcntoj CD60x27x06. lunoirne 1190mln

Sorub cu ocs mo-e tucont CNORw.OIN 181fr.iFMco2

PIClcaKnaut-.l

Prors portcntej CD6Ox?7)(06

B2 Schelet de sustinere cu fixare directa Imbinare canturi longltudinale

OJ P(Qfil sosoeooct

C2 Schelet de sustlnere cu fixare directa Fixarea imbinarii canturilor aparente

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.