You are on page 1of 1

IZJAVA

Ja, _______________________________________ s prebivalištem u ___________________
ulica ________________________________________ OIB: _________________________

pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem:
-da se kao fizička osoba ili kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član
nadzornog odnosno upravnog odbora pravne osobe ne bavim poslovima vezanim uz
posredovanje u transferima igrača ili trenera, odnosno poslovima za vođenje, organizaciju ili
treniranje omladinskih nogometnih škola drugih nogometnih klubova ili privatnih
omladinskih škola ili nogometnih organizacija, odnosno poslovima iz predmeta poslovanja
HNK Cibaliaš.d.d. Vinkovci,
-da članstvom u upravi HNK Cibaliaš.d.d. neću doći u sukob interesa,
-da se na mene ne odnose ograničenja utvrđena člankom 13. i 38. Zakona o sportu („Narodne
novine", br: 76/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16).

Ovu izjavu dajem za potrebe natječaja za člana uprave –predsjednika UpraveHNK
Cibaliaš.d.d. Vinkovci i u druge svrhe se ne može koristiti .

U ___________________ , dana _________________ 2018.g.

____________________________
Ime i prezime kandidata