You are on page 1of 1597

LIBER ANTIPHONARIUS

PRO DIURNIS HORIS


ANTIPHON ALE
SACROSANCTAE

ROMANAE ECCLESIAE

PRO DIURNIS HORIS


A PIO PAPA X. RESTITUTUM ET EDITUl\f
ET

SS. D. N. BENEDICTI XV.


AUCTORITATE RECOGNITU.M ET VULGATUl\'1
AD EXEMPLAR EDITIONIS TYPICAE CONCINNATUM

ET RHYTHMICIS SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS


DILIGENTER ORNATUM

TYPIS SOCIETATIS S. JOANNIS EVANG.


DESCLEE & SoCII
· S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi
PARISIIS, TORNAC.I, ROMAE
1949
CAROLUS MARIA HIMMEl{
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS TORNACENSIS
Omnibus has visuris salutem in Domino.
UM juxta tenorem authenticorum S. R. C. decretorum et ad normam
Canonis 1390, nulli typographo fas sit librorum liturgicorum in
tatum vel ex parte editionem suscipere vel evulgare, nisi prius
eam Ordinarius loci declaratione munierit, qua de perfecta ejus
concordantia cum archetypis Roman is exemplaribus constet; hinc est quod
Nos dilectis Filiis Desclee et Sociis in hac nostra civitate Tornacensi, novam
editionem parantibus, censores in cantu gregoriano peritos deputavimus, qui
collatione facta diligentissime testarentur illam cum authentico suo Originali
rite omnino convenire.
Ohlatmn vero opus absolutum cui titulus : Antiphonale Sacrosanctae
Ecclesiae Romanae pro Diunzis Horis, etc. rhythmicis signis a Solesmensibus
Monachis dilz"r;enter ornatum, postquam, ex praedictorum censorum testimonio
in scriptis obtento, fuimus legitime informati i!Jud cum Editione Vaticana
ad amussim concordare, excusum approbavimus evulganclique licentiam
dedimus, prout per praesentes approbamus ac licentiam damus.
In quorum fidem hasce litteras subsignavimus, sigilloque nostro ac
Secretarii nostri chirographo muniri fecimus, Tornaci, die 2Ia mensis Junii
anna MCMXLIX.
+ CAROLUS MARIA
L.t S. Ep. Tornacen.
De mandata Exmi ac Rrni DD. Episcopi:
J. GHISLAIN Can. a Secret.

Omnia jura vindicabimus tam in universam nostram excogitandi scribendique rhythmi


rationem quam in carmina qure non inveniuntur in vaticana editione sed ex
So!esmensibus Iibris excerpta sunt.
DEscLEE & Socn.

Copyright 1924 by DESCLEE & Co., Tournai.


DECRETUM.

ALE diurnum Sacrosanctae Ecclesiae Romanae,


ad normam Constitutionis Apostolicae «Divino afflatu »
diei 1 Novembris MCMXI iuxta novum psalterii cursum
· diligenter dispositum et subsequentium Sacrae Rituum Congre-
gationis decretorum denuo reformatum, typis Vaticanis feliciter
prodit. Cum autem cantum gregorianum exhibeat vel a Patribus
acceptum vel, ubi opus erat, eodem stylo concinnatum iuxta Apo-
stolicas Litteras a Pio Papa X Motu proprio datas die xxv Apri-
lis MCMIV, Sacra Rituum Congregatio bane ipsam editionem uti
typicam ab omnibus Romanae Ecclesiae ritu utentibus habendam
esse declarat, atque decernit ut in posterum melodiae gregorianae
in futuris editionibus contentae, praedictae typicae editioni sint
conformandae, quin derogetur ipsius Sacrae Rituum Congrega-
tionis decretis datis diebus XI Aprilis MCMXI, n. 4263 super
editione Vaticana eiusque reproductione quoad Iibras liturgicos
gregorianos, VIII Iulii MCMXII circa modulandas monosyllabas vel
hebraicas voces in lectionibus, versiculis et psalmis et XIV Maii
MCMXV de syllabis hypermetricis in cantu hymnorum.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die xxvm Octo-


bris MCMXIX.

~ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,


S. R. C. Praefectus.
L. ~s.
ALEXANDER VERDE, Secretarius.
Decreta, quibus non derogatur per typicam Antiphonatis
Romani cditionem, hie addere in gratiam Lectoris Ed~toribus
Yisum est.

DECRETUM
seu dedaratio super ediiione Faticana eju:~que reproductirme
quoad !ibros !iturgicos gregorianos.
Cum postulatum fuerit, an Episcopi possint propriam approbationem
donare libris cantus gregoriani, melodias Vaticanae editionis adamussim
reproductas continentibus, sed cum signorum rhythmicorum indicatione,
privata auctoritate additorum?
Sacra Rituum Congregatio, ad majorem declarationem Decreti n. 4259,
~s Januarii vertentis anni, respondendum censuit :
Editionibus in subsidium scholarum cantorum, signis rhythmicis, uti
\'Ocant, prh·ata auctoritate ornatis, poterunt Ordinarii, in sua quisque
Dioecesi, npponere Imprimatur, dum modo constet, cetera, quae in Decretis
Sacrae Rituum Congregationis injuncta sunt, quoad cantus gregoriani
restaurationem, fuisst: servata.
Quam resolutionem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per
Sacrorum Rituum Congregationis Secretarium relatam, Sanctitas Sua
ratam habuit et probavit.

Die II Aprilis r9II. (n. 4263. Vol. VI., p. II4. Decret. ~uthent. S. R. C.)

DECRETUM
drca modulandas monosy!!abas vel hebraicas voces ite lectiomous,
versiculis et psalmis.
A quibusdam cantus gregoriani magistris Sacrae Rituum Congregationi
sequens dubium pro opportuna solutione expositum fuit; nimirum :
An in cantandis Lectionibus et V ersiculis, praesertim vero in Psalmorum
mediantibus ad asteriscum, quando vel dictio monosyllaba vel hebraica
vox occurrit, immutari possit c!ausula, vel cantilena proferri sub modula-
tione consueta?
Et Sacra eadem Congregatio, approbante Sanctissimo Domino nostro
Pio Papa X, rescribere statuit : Affirmative ad utrumque.
Die 8 Julii 1912.
Fr. S. CARD. MARTINELLI, S. R. C. Praejedus.
L. t S.
• t Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., Secretarius.
(Acta Apost. Sedis, Vol. IV., p. 539)
DECRETUM
circa syl!abas hypermetni:as in ca;ztu h;wmonem .

.Dubium de s;•llabis h:ypermetricis quoad ca!ltum. A Sacra Rituum


Congregatione pluries expostulatum fuit : «An regula descripta in Anti-
phonario Vaticano circa syllabas hypermetricas, quae frequenter occurrunt
in cantu hymnorum, scilicet quod ipsae non elidantur, sed distinctae
pronuncientur propriaque nota cantentur, stricte et rigorose interpretanda
sit, vel e contra Iiceat etiam ipsas syllabas elidere, praesertim si in praxi
id facilius et convenientius censeatur »?
Et Sacra eadem Congregatio, audita specialis Commissionis pro cantu
liturgico gregoriano sententia, propositae quaestioni, re sedulo perpensa
ita rescribendum censuit : «Negative ad primam partem, affirmative ad
secundam ». Atque ita rescripsit et declaravit die 14 Maii rg15.

A. CARD. VJco, Pro-Praejet'tus.


t Petrus La Fontaine, Patriarcha electus Venetiarum, Secretan'us
(Acta Apost. Sedis, xgxs, fasc. g, p. 237).
Decreta, quibus non derogatur per typicam Antiphonalis
Romani editionem, hie addere in gratiam Lectoris Ed~toribus
visum est.

DECRETUM
seu dedaratio super editione Vaticana ejusque reproductione
quoad libros liturgicos gregoria1zos.
Cum postulatum fuerit, an Episcopi possint propriam approbationem
donare libris cantus gregoriani, melodias Vaticanae editionis adamussim
reproductas continentibus, sed cum signorum rhythmicorum indicatione,
privata auctoritate additorum?
Sacra Rituum Congregatio, ad majorem declarationem Decreti n. 4259,
25 Januarii vertentis anni, respondendum censuit :
Editionibus in subsidium scholarum cantorum, signis rhythmicis, uti
vacant, privata auctoritate ornatis, poterunt Ordinarii, in sua quisque
Dioecesi, apponere Imprimatur, dum modo constet, cetera, quae in Decretis
Sacrae Rituum Congregationis injuncta sunt, quoad cantus gregoriani
restaurationem, fuisse servata.
Quam resolutionem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per
Sacrorum :&ituum Congregationis Secretarium relatam, Sanctitas Sua
ratam habuit et probavit.

Die II Aprilis 1911. (n. 4263. Vol. VI., p. II4. Decret. ~uthent. S. R. C.)

DECRETUM
c/rca modulandas monosyllabas vel hebraicas voces in lectionibus,
vers:eulis etpsalmis.
A quibusdam cantus gregoriani magistris Sacrae Rituum Congregationi
sequens dubium pro opportuna solutione expositum fuit; nimirum :
An in cantandis Lectionibus et VersicuFs, praesertim vero in Psalmorum
mediantibus ad asteriscum, quando vel dictio monosyllaba vel hebraica
vox occurrit, immutari possit clausula, vel cantilena proferri sub modula-
tione consueta?
Et Sacra eadem Congregatio, approbante Sanctissimo Domino nostro
Pio Papa X, rescribere statuit : Affimzative ad utrumque.
Die 8 Julii 1912.
Fr. S. CARD. MARTINELLI, S. R. C. Praefictzts.
L. t S.
• t Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., Set-retarius.
(Acta Apost. Sedis, Vol. IV., p. 539)
DECRETUM
circa syllabas hypermetricas in ca1ztu hym1zor1tm .

.Dttbium de syllabis hypermetrids quoad cantum. A ~acra Rituum


Congregatione pluries expostulatum fuit : «An regula descripta in Anti-
phonario Vaticano circa syllabas hypermetricas, quae frequenter occurrunt
in cantu hymnorum, scilicet quod ipsae non elidantur, sed distinctae
pronuncientur propriaque nota cantentur, stricte et rigorose interpretanda
sit, vel e contra liceat etiam ipsas syllabas elidere, praesertim si in praxi
id facilius et convenientius censeatur »? .
Et Sacra eadem Congregatio, audita specialis Commissionis pro cantu
liturgico gregoriano sententia, propositae quaestioni, re sedulo perpensa
ita rescribendum censuit : «Negative ad primam partem, affirmative ad
secundam )). Atque ita rescripsit et declaravit die 14 Maii 1915.

A. CARD. VIco, Pro-Praefectus.


t Petrus La Fontaine, Patriarcha electus Venetiarum, Secretarius
(Acta Apost. Sedis, 1915, fasc; g, p. 237).
PROOEMIUM.
Gregoriani cantus duae jam sunt in usu notationes : 1° altera
antiquior, quae quadrata dicitur : 2° altera recentior. Vides
utramque infra.
Necesse est autem musica quaelibet notatio melos rhythmumque
significet. Neumae igitur, quam gravi aut acuta voce sonus
proferri debeat; rhythmica vero signa, quanto tempore notulae
teneantur, et quonam rhythmico cursu incedat melos, significant.

I. - De figuris melodicis, seu neumis.


1° De notularum et neumarum forma.
A. - NoTAE SIMPLICES.

a. Punctum qttadratum • d. Apostropha

b. Punctum indi?zatum • e. Oriscus

c. Virga , f. Quilisma iii

Quae omnes notae idem valent, et in recentiore notatione


notula ) significari possunt.
B. - NEUMAE DUARUM 1-<0TARUM.

Pes seu Podatus ;---- E~-~


--=-- J@;::t-i= Clz"vis

C. - NEUMAE TRJUM ~OTARUM.

~~=iE=
Porrectus ____
--- ----
===::..~'1= Sali'cus
:J-= '-J~fA==
Sca11dicus =:;=_ ;
c.
--
-m- '"i-
--;:JC
c

Climacus C ~ $=*
Prooemium. ix.
D. - NEUMAE QUA.TUOR NOTARUM ET AMPLIUS.

G--~~ ~-- ~::-,"""!-_


flexus --r---.
Porrectus "'-~--
:::::;:;J:::::i::±s=
;"II.~~=
'T'Ol'CUtl(S
.£ T

resupinus -•~-
---- - - ":J - --
__ ,_ ~::Jj,[~=

G-t-;.- l-~==1::J= G-~


Pes subbi-
punctis - - L
----
:"11.· ~·•=._:
Climaczts

resupmus - ••--•
E. - NEUMAE SEMIVOCALES SEU LIQUESCENTES.

Epiphonus, G-- Tormlus


sm Podatus ~­
liquescens =.= liquescens

2° De notarum duratione et momento.


Omnes simplices gregorianae notulae, cujuscumque sint formae,
sive singulae sive in neumis agglutinatae, idem valent ac ((tempus
primum et indivisibile" (rtp<;)-;o~ zpo'w;, apud Graecos) : ) scilicet
in recentioris musices notatione. Haec notio de « temporis priini ))
definita duratione maximi refert, cum in ea tamquam in funda-
mento suo firmetur rythmus.
Duo sunt vero signa quibus punctum et virga protrahuntur.
a) Punctum-mora ( ·) earn quam immediate sequitur notulam
firme duplicat :

b) Transversum episema (- ), quod simplicem notulam vel


etiam neumam afficere potest, notulam vel singulas hujus neumae
notulas paululum producendas esse indicat, quin duplicentur.
x. Prooemium.
Quando transversum episema ultimam vel ultimas incisi aut
membri notulas afficit, protraction is et morae unice est signum;
si vero notulam vel neumam intra incisi aut membri ·tramitem
afficit, plerumque affectus animi aliquantula soni protractione
significat.
Ex seipsis, nee punctum-mora nee transversum episema inten-
sitatem soni indicant.
N. B.- Rectum episeina ( •) nullatenus ad durationem nee ad
intensitatem ex seipso attinet, sed est mere signum, typis quidem
usurpatum quoties expedit, ad rhythmi divisionem seu rythmicum
ictum, de quo dicitur infra, designandum.
go De quibusdam praecedentibus signis notatione dignis.
1° Virga, cum geminatur, quod srepius accidit, bivirga vacatur,
.J
et in recentiore notatione notula significatur, aut duabus notulis
sic inter se agglutina tis :

~
- ---
---~
i ~-
,+-i- ..., -r-==-=:=
-r- -
I Sett ~-----
~==
-1-T---~---
_...,.._ __ ~_

2° Apostropha nunquam sola adhibetur; geminata, distropha


dicitur; trigemina, tristropha; et amplius iterari potest :

Distropha
a-·-~~- $-~-1
==
----
_...,.._.. __ I
~?'=--:: Tristropha
-----
~- @
==== -r?r
..=.
Singula hujus figurae elementa olim nonnulla vocis reraratione
discernebantur; in choro autem canentibus, nostro quidem judicio,
satis erit, si nondum sunt exercitatissimi, uno tenore proferre :
sed nihil obstat quin eis addatur, prout res postulaverit, leve
crescendo aut decrescendo. Optimum quidem esset apostropbam
leniter molliterque repercutere, ·et hie est finis ad quem tendere
debent.
Semper vero vocis quadam repercussione canenda erit prima
.qureque nota tum cujusvis strophici, verbi gratia : a, b, c, d, tum
inferioris neumae, si stat in eodem gradu, verbi gratia : e, f.

... ... ...


a b c d e I
; * ••
•• * * *
~
* **
~····· ••• !1 ... ~ 11·~* ~~
* * *
~
II~
Prooemium. · xj.
3° Oriscus g-enus est apostrophae, quod neumas claudit, tum in
eadem g-radu ac ultima praecedentis neumae notula, tum in
acutiori chorda :

4° Quilisma. Notula haec denticulata nonnisi media inter alias


adhibetur, nee a ceteris duratione differt, sed semper praecedentem
notam aut neumam mod ice protrahendam esse indica t; cum autem
neumam sequitur, long-ior erit prima hujus neumae notula; imo
prior podati aut clivis notula pro geminata tunc haberi potest.
Cf. infra Sub throno.

; J'-:··= ~~~~~~~ ~ -~-· - ~~~ -_£S@~


et et Sub thro-no Sub thro- 110

5° Podatus ex duabus constat notulis, guarum inferior prior


proferenda est.
G0 Porrectus ex tribus constat, quarum duae priores capita
tenent lineae crassae in obliquum ductae.
7° Scandicus et climacus ambo (necnon salicus, de quo dicitur
infra), non mutato nomine, ex tribus notulis et amplius constare
possunt :

so Salicus. Quem noli, quaeso, cum scandico conuniscere : in


editionibus nostris, recto episemate subter penultimam notulam
indicatur, quae ictu rythmico afficitur.
go Plexus .. Flexae dicantur neumae, quae dum in acutum
videntur desinere tonum (v. g-r. porrectus), alia subjuncta notula,
ad, graviorem jlectuntur.
Resupinus. Resupinae dicuntur neumae, quae dum in gravem
videntur desinere tonum (torculus, climacus), alia subjuncta
notula, ad acutiorem resurgunt.
Subpunctis dicuntur neumae, quae in virgam desinentes incli-
natis punctis perficiuntur. Si duo adsunt puncta, neuma dicitut'
subbipunctis;si: tria, subtripunctis, etc.
xij. Prooemium.
IOo Notae semivocales sea liqaescentes, tenuioribus figuratae
notis, reperiuntur cum duae vocales aut quaedam consonantes
concurrunt, ut in unum co<:tlescant, v. g. Autem, Ejus, oMNis,
saNCTUS.
ll o Press us est duarum in eodem gradu notularui~ concursus,
quod fit
a) puncto ante clivem posito :

e--.r\1 ·~ ~1J~~
b) duarum concursu neumarum, dum prioris ultima nota stat
in eodem gradu cum prima posterioris :
Podatus
et _
Clivis
~~
_
G--::-- $.~~
·-~
...=,
Climacus
et
Clivis
~-
·~
•i
i -~--~~=
~===~==--=
--""""===' ...-·

Clivis
et ~
~- ~~~
Clivis -~-'-
:.C.ft=-;
~-
Scandicus
et
Climacus
I--=
==n,.,-.
--~
ir=::i----=
_--=
_.,-:If=-$=
_.,__
Duae notulae in quadrata notatione appositae, cum pressum
efficiunt, in unicum sonum practice coalescunt, qui duplex efficitur
et ictu rythmico gaudet.

II. - De rhythmo ejusque elementi~.

1° De rhythmi partibus.
Rhythmus est, secundum S. Augustinum, «ars bene movendi »,
et, secundum Platonem, «ordinatio motus ». Haberi potest ut
motus quidam ordinatus quo, velut ex operatione vere synthetica,
omnes et singulae dictionis syllabae vel musices notulae connexae
sunt. et quasi concatenatae, aliae aliis subordinatae, ita ut unum
quid efficiant, quod periodus vocatur.
Haec synthesis partibus constat, magis ac magis amplis velutque
comprehensivis, seu motibus in se jam integris, mutua tamen
connexione junctis, quos respective vocant «pedes » incisa,
membra et periodos. Period us membris, membrum incisis, incisum
pedibus seu ·minimis partibus constituitur; et illae ipsae minimae
partes duobus vel tribus simplicibus componuntur elementis, quae
sunt «tempora prima et indivisibilia », de quibus supra.
Prooemium. xiij.
Ideo, tamquam fundamentum rhythmicae syntheseos, subsunt
semper minimae partes, seu minimi motus quoad essentiarn
constituti, id est, sublatione et remissione, seu juxta Antiquos
arsi et thesi constantes. Unde assimilari potest rhythmus tum
bominis incessui qui per continuos passus procedit, tum fluctui
maris qui per undas P.rogreditur, quippe cum passus ~ominis
et undae maris impulsu quodam et depositione constent. Porro
rhythmica thesis non est nisi depositio praecedentis impulsus,
vel finis parvi motus et passus. Itaque nullo modo haec ad vim
spectat, sed ad merum rbythmum seu motum.
At vero ipsa thesis ilia, quae singulos rhythmicos passus conclu-
dit, et secunda aut tertia quoque simplici tempore recurrit, vocatur
etiarn «rhythmicus ictus»; et rectum episema est unice signum
distinctivum, subter (vel rarius supra) notulam saepe additum, ut
facilius discerni possit ubi sint in vocali motu illi ictus rhythmici.
Ita omnia et singula interpunctionis signa inter se ordinata sunt,
simulque omnes et singuli rbythmi incessus clare distinguuntur r,
a minimo ad majorem :
a b c d e f g
-+- --::-+- ---
-ii-- - - . -
-,-- -.- -.-
-,-
a) finern indicat cantilenae;
b) .» » periodi ;
c) .» » membri;
d) et e) » » incisi majoris minorisve momenti;
f) » » incisi minimi (plerumque saltern);
g) » » passus rhythmici vel minimi motus.
Ad bane scalam decrescentium signorurn ordinatim constitutam
nulla ex parte pertinet vis vel intensitas soni, baud arnplius in
ultimo casu, g), quam in a). Unius enim ejusdemque ordinis sunt
omnia et singula signa, ordinis scilicet motus proprie sumpti;
omnia et singula non sunt nisi melodicre interpunctionis signa.
Sic eorum munus est varias cantus distinctiones apte designandi,
ita ut in m~nte clarescat ordo numerosus melodici incessu.s, quo
pedes, incisa, membra et periodi ab invicem discernuntur, et de
cetero in melodicam simul ac Iogicam unitatem coalescunt.
Notandum quod, excepto transversa episemate, in antiquis codi-
~ibus nullum reperitur ex his signis ut sic.

~ .
' Virgula . - tant~1m respirationi e superiori notula sumptae breve tempus concedit.
xiv. Prooemium.
2° De ictu rhythmico.
Ex his apparet ictum minime melodico accentu vel impulsu
constare, nee ejus signum, rectum scilicet episema, · majorem
validioremque vocem requirere; ut supra dictum est, ictus non ad
vim spectat, sed ad merum rhythmum seu motum ordinatum,
qui ex ipso carminis cursu notularumque sublatione et depositione
proprie constat.
Ictus punctum denuntiat temporis quo, post praeviam subla-
tionem, motus rhythmicus deponitur et quasi in terram recidit,
ad ibi standum vel, e contra, ad ultro progrediendum. Nam,
velut in hominis incessu aut in maris fluctibus, ex ipsa motus.
praecedentis remissione oriuntur jam primordia impulsionis imme-
diate sequentis, ita ut in ea jungantur et coagmententur rhythmi
subsequentes. Aliis verbis, ictus est vinculum et quasi compages,
qua committuntur implexa omnia rhythmicae syntheseos elementa.
DE ICTUS RESPECTU AD INTENSITATEi\L - Ictus, natura sua,
nullam cum intensitate soni connexionem habet; syllabae cui
assignatur colorem participat, cum acuta validior, cum paenultima
vero vel finali remissior et dulcior. Coeteroquin intensitas, nedum
cum unaquaque rhythmi minima parte renovetur, totius membri
ambitum suo afficit complexu, ita ut omnia ejus elementa in unum
aptius cohaereant.
DE ICTUS RESPECTU AD TONICUM. ACCENTU.l\1.- Veluti ab inten-
sitate soni, ita et ab accentu tonico prorsus ictus discerni debet;
cum acuta syllaba concurrit vel non concurrit, sicut c~ntilenae
auctori complacuerit : nam, ut omnes norunt, « musica non
subjacet regulis Donati».
Cum autem natura sua nihil aliud sit quam thesis seu depositio
rhythmi, et ejus sit unumquemque passum concludere, ictus
cum ultima dictionis svllaba facilius convenit. E contra tonicus
accentus, qui in latina wlingua nunquam in ultima syllaba inve-
nitur, juxta Antiquos potius ad arsim pertinet. Et hoc maxime
naturain suam decet, cum sit per se quoad tempus brevis, quoad
melodiam acutus, quoad intensitatem potius moderatus et spiri-
tualis : « Accentus, anima vocis »; unde accentus non debet
violenter proferri, sed cum suavitate quadam ac temperamento,
more avium suspensis alis ad ima volitantium.
DE ICTUS LOCO. - Juxta leges rhythmi naturales, quae apud
Antiques tam in poesi quam in musica servabantur, ictus secunda
aut tertia quoque simplici tempore semper recurrit. Dum autem in
mensurata musica, quae saeculis hodiernis praevaluit, ictus certo
et statuto intervallo recurrit, e contra in «rhythmo libero », qui
est gregorianae cantilenae proprius rhythmus, incertis intervallis
Prooemium. XV.

post secundum aliquando, nonnunquam post tertium tempus


inveniri potest, ita ut bimi.ria ternariis temporibus libere succedant,
auctoris cantilenae arbitrio.
Ictu rhythmico gaudent :
1o omnes notulae recto episemate instructae : . :l :l .•;I
2° omnes notulae quae soni distinctam productionem 1 requi-
runt, scilicet :
a) notulae puncta-mora instructae : :· r··**·
b) prima nota cujuscumque pressus :
·r·* r~r·
*

' ,..
c)nota quae.quilisma praecedit:
~-~
* * *~ nisi
3o Prima nota cujuscumque neumae
i•
tamen aliquem ictum, aliunde determinatum, immediate prae-
cedat vel sequatur, cum ictus ictum continuo numquam sequatur.
N. B. - In syllabico cantu, ictus cum ultima dictionis syllaba,
et item cum dactylicorum verborum accentu tonico facilius conve-
nit, nisi aliter notetur vel aliud suggerat contextus.
In Antiphona sequenti, asterico discerni potest quales notulae.
juxta praecedentem regulam, ictu rhythmico afficiuntur :
1 2 ~ 4 5 6 i 8 .9
* * * * * * *
c •• •
-----.
..___!I_ ·--;:-+
~-
- =
* ~-
• i .;:;a*
Sit no- men D6- mi- ni be- ne- di- ctum in sae-cu- Ia.
Ictus 2 et 8 recto episemate indicantur (1°)
Ictus 4 et 9 puncto-mora » (2° a)
Ictus 1, 3, 5, 6, 7 prima neumae notula (3°)
Ex, quo apparet ictus rhythmicos persaepo sola neumatica
notatione indicari, quin recto episemate signari indigeant; rectum
epi~ema notulis tantummodo additum est ubi ex notatione ipsa
non satis dilucide ictus discerni potest. Unde ex se ictus rhythmici

1 Notandum quod transversum episema (-) minime ex sez'pso rhythmicum

ictum indicat, cum non soni materialem et quasi crassam durationem, sed
potius ·1evem motus variationem et quamdam vocis rotunditatem significet,
qui bus, ut supra dictum est, affectus animi exprimnntur.
xvj. Prooemium.
recto episemate signati neque aliis validiores neque maJons
momenti sunt, sed simpliciter signo speciali instructi quo facilius
discerni possint.
Singuli vero eorum momentum proprium habent, et ad incisi
aut membri genera/em arsim vel thesim, de quibus agitur infra,
pertinent, juxta syllabam ad quam referuntur et locum quem in
melodica linea obtinent.
3° De· rhythmica synthesi.
Omnes rhythmi partes, - pedes scilicet, incisa, membra,
periodi - concurrere debent in ordine ut rhythmicam synthesim
efficiant, ad quam ordinantur et propter quam exstant. Quapropter
singulae earum, ad unum intus redactae, mutua connexione
committi debent.
Incisa enim, membra et periodi, quemadmodum minimi passus,
arsi et thesi, majoris quidem momenti, constant, quas protasim
et apodosim vacant. In inciso passibus, in membra incisis, in
periodo membris constituuntur protasis et apodosis, et centro
quodam determinantur ad quod illa tendit vel ex quo haec
deducitur: quod centrum cum apice melodico plerumque con venit,
et de caetero variis lineae intensivae crescentis vel decrescentis
conversionibus clarius elucet. Quibus autem modis synth~sis haec
efficienda sit, apud probatos auctores qui de rhythmo et de cantu
gregoriano scripserunt inveniturx.
Denique omnes et singulae rhythmi partes, pro suo quaeque
momenta, signis et pausis quibusdam rite accommodatis distin-
guuntur. De signis quidem in cantu gregoriano usurpatis,
superius dictpm est, p. viii;
De pausis vero et respirationibus, haec breviter dicere juvabit :
in ictu rhythmico seu in fine minimi passus (ibid., g), nee
protr:actio nee respiratio fieri debet;
in fine incisi, ultima nota aliquamdiu protrahitur (!, e), vel
duplicatur (d), sed ibi respirare non licet aut vix conceditur;
in fine membri (c), plerumque respirationi indulg·endum est,
quod fit sub ultimae notae duratione;
in fine periodi (b), diutius moratur et interdum necesse est
respirare : quod in recentiori notatione signo "1 indicatur, ante
aut post interpunctionis lineam posito, prout res postulat;

' Cf. prae caeteris Le Nombre llfztsical grlgori"m ou Rythmt'que grlgori"enm,


thl.on"e et pratique, par le R. P. ANDRE MoCQUEREAU.
Prooemium. xvij.
in fine tandem cantilenae (a), aliquali remissione motus ultima
pausa praeparatur.
Ut exemplo illustrentur monita superius data, proponitur haec
sequens antiphona cum variis suae rhythmicae syntheseos ele-
mentis distincte distributis. Solius periodi protasis et apodosis hie
expresse delineatae sunt; in membris vero et incisis, crescentis
vel decrescentis intensitatis signis implicite exprimuntur.
Period us
~--------~------------------------------------
Protasis Apodosis

===-
-=:::::::::: ' Membrum Membrum
...--------·----- ...-·--------
-=:::::::::' =========,_;,__ -===:::: I ::~::::::=-­
Incisum
...-----
---=::: ::::=-
L
--=:::: I ::::=-
...--------
1
Incisum

=======~
I :::>- -===: I :::>-
---- Incisum

* * * ** ** * * * *

L._ • • ··=~r-~=::;=:::;:-
- ·- ==+====;=::::;===
I ~• •· •·
-_ _•_,:...-:::...-_-_-:...-·-------~ ____-Ar_....._.•!!~.-+-~•......~.---------·
~
Di-xit D6mi-nus D6- mi- no me.: o : Sede a dextris me- is.

Periodus

Protasis

I
------Apodosis

Membrum Membrum
~---------------------------
--======1::>-
Incisum
-====1Incisum Incisum

-======= '
~----------~

-=::: I -=:::::::::
--=:::::::: I' ;::::- -===: I. :::::- -=::: I :::::=---
::::=- .....::::: I ::::=-
::::=-
-~----ra-1--=t.....!!----r
. • r. .._!!-r.-!~--=--- - - - ----:-t-------"l

Bene
r-
6mni- a fecit : surdos fe-cit audi-re, et mutos loqui.
Jt5 ·= .~
. N. B. - Servaridae s~nt praecedentes regulae in omnibus
gregorianis Ecclesiae ca:ntilenis : Antiphonis, Responsoriis,
Hymn_is, et_c ..
TABELLA FESTORUM MOBILIUM

(fJ -<1 (fJ


;:::
(fJ
;;;i ~
r.J~
(fJ

"'0
~
"'
1il"-'
~ «:
Cii
~
;:!!
rnP <
~
0
Cii
z
E-<
Ul
0
~
~
u
uz
-~
<O
Uf-<
'""'Z
~s () ~~ u u Z>'<
z"'
<-<z < H~ ~
i« ::::>
0
z E-<- 0 ~z
(fJ
~ u
(fJ "'z
E-<
(fJ
p om ""~
~~ "'
E-<
z tl < P<
~~ 8<
< ~ "'r.1
(fJ
~
I'<
;:G
0
u
H

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -
I949 b I3 Febr. 2 Mart. 17 Apr. 26 Maii 5 Junii r6 Junii 24 27 Nov.
1950 A 5 Febr. 22 Febr. 9Apr. IS Maii 28 Maii 8 Junii 26 3 Dec.
I951 g 21 Jan. 7 Febr. 25 Mart. 3 Maii I3 Maii 24Maii 28 2 Dec.
I952 fe 10 Fehrf7 Febr. 13 Apr. 22 Maii I Junii 12 Junii 25 30 Nov.
--
r Febr. r8 Febr. 5 Apr. 14 Maii
-- - - -
24 Maii 4 Junii 26 29 Nov.
I953 d
I954 c 14 Febr. 3Mart. I8Apr. 27 Maii 6 J unii I7 Junii 24 28 Nov.
I955 b 6 Febr. 23 Febr. roApr. 19Maii 29 Maii 9 Junii 25 27 Nov.
1956 Ag 29 Jan. IS Febr. I Apr. Io Maii 20 Maii 3I Maii 27 2 Dec.
-- -f- - -----
17 Febr. 6Mart. 21 Apr. bo Maii 9]unii 20 Junii 24 I Dec.
I9S7
1958 e 2 Febr. 19 Febr. 6 Apr. IS Maii 25 Maii S Junii 26 30 Nov.
1959 d 25 Jan. II Febr. 29 Mart. 7 Maii 17 Maii 28 Maii 27 29 Nov.
I96o cb 14 Febr. 2 Mart. I7 Apr. 26 Maii 5 Junii I6]unii 24 27 Nov.
---- ---------
1961 A 29 Jan. IS Febr. 2Apr. II Maii 21 Maii I Junii
--- - -
27 3 Dec.
I962 o· I8 Febr. 7 Mart. 22 Apr. 3I Maii ro Junii 2IJunii 24 2 Dec.
1963 "'f 10 Febr. 27 Febr. I4 Apr. 23 Maii 2 Junii I3 Junii 25 I Dec.
I964 ed 26 Jan. 12 Febr. 29 Mart. 7 Maii 17 Maii 28 Maii 27 29 Nov.
-- -- --- --- --- -----
1965 c I4 Febr. 3 Mart. I8 Apr. '27 Maii 6 Junii 17 Junii 24 28 Nov.
I966 b 6 Febr. 23 Febr. IO Apr. 19 Maii 29 Maii 9 J unii 25 27 Nov.
I967 A 22 Jan. 8 Febr. 26 Mart. 4 Maii I4 Maii 25 Maii 28 3 Dec.
I968 g f II Febr. 28 Febr. 14 Apr. 23 Maii 2 Junii 13]unii 2S I Dec.
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -
1969 e 2 Febr. I9 Febr. 6 Apr. 15 Maii 25 Maii S Junii 2-6 30 Nov.
I970 d 25 Jan. I r Febr. 29 Mart. 7 Maii I7 Maii 28 Maii 27 29 Nov.
I97I c 7 Febr. 24 Febr. II Apr. 20 Maii 30Maii Io J unii 2S 28 Nov.
I972 bA 30 Jan. 16 Febr. 2Apr. II Maii 2I Maii I J unii 27 3 Dec.
-- -- --- --- --------- --- -----
I973 g IS Febr. 7Mart. 22 Apr. 31 Maii IO Junii 2I]unii 24 2 Dec.
I974 f ro Feb.r. 27 Febr. I4 Apr. 23 Maii 2 Junii I3Junii 2S I Dec.
I975 e 26 Jan. 12 Febr. 30 Mart. 8 Maii I8Maii 29Maii 27 30 Nov.
1976 de 15 Febr. 3Mart. 18 Mart. 27 Maii 6 Junii I7 Junii 24 28 Nov.
-- -------- ----
I977 b 6 Febr. 23 Febr. IoApr. 19 Maii 29 Maii 9 Junii 25 27 Nov.
I978 A 22 Jan. 8 Febr. 26 Mart. 4 Maii I4 Maii 25 Maii z8 3 Dec.
1979 o· I I Febr. z8 Febr. I5 Apr. 24 Maii 3 Junii I4]unii 25 2 Dec.
"' 3 Febr. 20 Febr. 6 Apr.
1980 fe I5 Maii 25 Maii 5 J unii 26 30 Nov.
- - - - - - - · - - - - - - - - - --- - - - --- - - -
I98I d IS Febr. 4Mart . I9Apr. 28 Maii 7 Junii I8 Junii 24 29 Nov.
I982 c 7 Febr. 24 Febr. II Apr. 20 Maii 30 Maii ro Junii 25 z8 Nov.
I983 b 3o}an. I7 Febr. 3Apr. 12 Maii 22 Maii 2 Junii 26 1-7Nov,
I984 Ag I9 Febr. 7 Mart. 22Apr. 31 Maii IO Junii 2I Junii 24 2 Dec.
KALENDARIUM PERPETUUM.

Januarius.
A Kal. I CrRCUMCISIO DOMINI et Octava Nativiratis. Duplex II. classis.
Dominica inter Circumcisirmem et Epiphmziam. Ss. No-
MINIS JEsu. Duplex II. classis.
b lV 2 Octava S. Stephani Protomart. Simplex.
c iij 3 Octava S. Joannis Apost. et Evang. Simplex.
d Prid. 4 Octava SS. Innocentium Martyrum. Simplex.
e Non. 5 Vigilia Epiphaniae. Semiduplex. Comm. S. Telesphori
Papae Martyris.
f viij 6 EPIPHANIA DOMINI. Duplex I. class:"s cum Octava
privilegiata II. ordim's.
Dominica i?ifra Octavam Epi'phaniae. S. Familiae Jesu,
Mariae, Joseph. Duplex majus. Commem. Dominicae et
Octavae.
g vij 7 De Octava Epiphaniae. Semidup!ex.
A vj 8 De Octava. Semiduplex.
b v 9 De Octava. Semidup!ex.
c lV IO De Octava. Semidup!ex.
d iij II De Octava. Semiduplex. Comm. S. Hygini Papae Martyris.
e Prid. I 2 De Octava. Semidup!ex.
f Idib. I 3 Octava Epiphaniae. Duplex majus.
g XlX I4 S. Hilarii Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Comm.
. S. Felicis l)resbyteri Martyris.
A xviij 15 S. Pauli primi Eremitae Conf. Duplex. Comm. S. Mauri Abb.
b xvij r6 S. Marcelli I. Papae Mart. Semiduplex.
c xvj 17 S. Antonii Abbatis. Duplex.
d XV 18 Cathedra S. Petri Romae. Dup!. majus. Comm. S. Pauli Ap.,
ac S. Priscae Virginis et Martyrls.
e XlV I 9 SS. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum Martyrum.
Simp!. Comm. S. Canuti Regis, Martyris.
f xiij 20 SS. Fabiani Papae et Sebastiani Mart. Duplex.
g xij 2I S. Agnetis Virginis et Martyris. Duplex.
A xj 22 SS. Vincentii et Anastasii Martyrum. Semiduplex.
b X 23 S. Raymundi de Penafort Conf. Semidup!. Comm. S. Eme·
rentianae Virginis et Martyris.
c lX 24 S. Timothei Episc. Martyris. Duplex.
d viij 25 Conversio S. Pauli Ap. Dupl. majus. Comm. S. Petri Ap.
e vij, 26 S. Polycarpi Episc. Martyris. Duplex.
f vj 27 S. Joannis Chrysostomi Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
g v 28 S. PetriN olasci Conf. Dupl. Com. S. Agnetis Virg. et Mart. sec.
A IV 29 S. Francisci Salesii Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
b iij 30 S. Martinae Virginis et Martyris. Semiduplex.
c Prid. 3I S. Joannis Bosco Conf. Duplex.
XX. Kalendarium perpetuuxp.

Februarius.
d Kal 1 S. Ignatii Episc. Mart. Duplex.
e IV 2 PtrRIFICATIO B. MARIAE VIRGINIS. Duplex II. classis.
f iij 3 S. Blasii Episc. Mart. Simplex.
g Prid. 4 S. Andreae Corsini Episc. Conf. Duplex.
A Non. 5 S. Agathae Virginis et Martyris. Duplex.
b viij 6 S. Titi Episc. Coni. Duplex. Comm. S. Dorotheae Virginis
et Martyris. ·
c vij 7 S. Romualdi Abbatis. Duplex.
d vj 8 S. Joannis de Matha Conf. Duplex.
e v 9 S. Cyrilli Episc. Alexandrini Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
Comm. S. Apolloniae Virginis et Martyris.
I IV xo S. Scholasticae Virginis. Duplex.
g iij rr Apparitionis B. M. V. Immaculatae. Duplex majus.
A Prid. 12 SS. Septem Fundatorum Ord. Servorum B. M. V., Cc. Duplex.
b Idib. 13
c xvj 14 S. Valentini Presbyteri Martyris. Simplex.
d XV 15 SS. Faustini et Jovitae Martyrum. Simplex.
e XIV r6
f xiij !7
g xij r 8 S. Simeonis Episcopi Martyris. Simplex.
A xj 19
b X 20
c IX 2!
d viij 22 Cathedra S. Petri Antiochiae. Dupl. maj. Comm. S. Pauli Ap.
e vij 23 S. Petri Damiani Episc. Conf. et Eccl. Doct. Dupl. Com111.
Vigiliae.
f vj 24 S. MATTHIAE APOSTOL!. Duplex II. classis.
g v 25
A IV 26
b iij 27/S. Gabrielis a Virgine perdolente Conf. Duplex.
c Prid. 28
In anno bissextili nzensis Februarius est dt"erum 29., et Festum S. Matthiae
celebratur dt"e 25. Februariz", ac Festum S. Gabrielzs a Virg. perdolmte
die 28 Febmatii, et bts dicitur Sexto Kalendas, id est die 24. et die 25.;
et littera Domz'nicalzs, quae assumpta fuit in mense Jamtario, mutatur i1z
praecedentem; ut, si in Jamtario littera Dominicalis fuert"t A, mutetur itt
praecedentem, quae est g, etc. lt"ttera f bis servit. 24. et 25.

Marti us.
d Kal.
e vj 2
f v 3
g IV 4 S. Casimiri Conf. Semid. Comm. S. Lucii I. Papae Mart.
A iij 5
Kalendarium perpetuum. xxj.
b Prid. 6 SS. Perpetuae et Felicitatis Martyrum. Duplex.
~ Non. 7 S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct. D1tplex.
d viij 8 S. Joannis de Deo Conf. Duplex.
e vij 9 S. Franciscae Romanae, Viduae. Duplex.
f vj ro SS. Quadraginta Martyrum. Semiduplex.
g v II
A, IV 12 S. Gregorii I. Papae, Con£. et Eccl. Doctoris. Duplex.
b iij 13
c Prid. 14
d Idib. IS
e xvij 16
f xvj 17 S. Patricii Episc. Conf. Duplex.
g XV 18 S. Cyrilli Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
A XIV 19 S. JOSEPH, Sponsi B. M. V., Conf. Duplex I. ctassz's.
b xiij 20
c xij 21 S. Benedicti Abbatis. Duplex majus.
d xj 22
e X 23
f IX 24 S. Gabrielis Archangeli, Duplex majus.
g viij 25 ANNUNTIA TIO B. MARIAE V. Duplex I. class~'s.
A vij 26
b vj 27 S. Joannis Damasceni Conf. et Ecclesiae Doctoris. Duplex.
c v 28 S. Joannis a Capistrano Con£. Semiduplex.
d IV 29
e iij 30
f Prid. 31
Feria VI. post Dom. Passionz's. Septem Dolorum B. Mariae
Virginis. Duplex majus. Comm. Feriae.

Aprilis.
g Kal. I
A IV 2 S. Francisci de Paula Con£. Duplex.
b iij 3
c Prid. 4 S. Isidori Episc. Conf. et Eccl. Doctoris. D1tplex.
d Non. 5 S. Vincentii Ferrerii Con£. Dup!e.-c.
e viij 6
f vij 7
g vj 8
A v 9
b IV 10
c iij I I S. Leonis I. Papae, Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex.
d Prid. 12
e Idib. 13 S. Hermenegildi Martyris. Semiduplex.
f xviij 14 S. Justini Mart. Duplex. Comm. SS. Tiburtii, Valeriani et
Maximi Martyrum.
g xvij rs
xxij. Kalendarium perpetuum.
A xvj I6
b XV I7 S. Aniceti I. Papae Martyris. Sz'mplex.
c XIV IS
d xiij I9
e xij 20
f xj 2I S. Anselmi Episc. Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex.
g X 22 SS. Soteris et Caji Pontif. Mart. Semz'duplex.
A ix 23 S. Georgii Martyris. Semz'duplex.
b viij 24 S. Fidelis a Sigmaringa Martyris. Duplex.
c vij 25 S. MARCI EvANGELISTAE. Duplex II. classz"s.
d vj 26 SS. Cleti et Marcellini Pontif. Martyrum. Semiduplex.
e v 27 S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
f IV 28 S. Pauli a Cruce Conf. Dupl. Comm. S. Vitalis Martyris.
g iij 29 S. Petri Martyris. Duplex.
A Prid. 30 S. Catharinae Senensi& Virginis. Duplex.
Feria IV. z'nfra Hebdompdam II. post Octavam Paschae.
SOLEMNITAS S. JOSEPH, Sponsi B. M. V., Conf. et
Eccl. univers. Patroni. Dupl. I. cl. mm Octava commzmz'.
.Ferz'a IV. z'nfra Hebdomadam III. post Octavam Paschae.
Octava S. Joseph. Dttp!ex majus.

Maius.
b Kal. 1 SS. PHILIPPI ET JACOBI APOSTOLORU.M. Duplex II. classz's.
c vj 2 S. Athanasii Episc. Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex.
d v 3 lNVENTIO S. CRUCIS. Dupl II. cl. Comm. SS. Alexandri I.
Papae, et Soc. Martyrum, ac S. Juvenalis Episc. Conf.
e IV 4 S. Monicae Viduae. Duplex.
f iij 5 S. Pii V. Papae Conf. Duplex.
g Prid. 6 S. Joannis Ap. ante Portam Latinam. Duplex majus.
A Non. 7 S. Stanislai Episc. Martyris. Duplex.
b viij 8 Apparitio S. Michaelis Archangeli. Duplex majus.
c vij 9 S. Gregorii Nazianzeni Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
d vj 10 S. Antonini Episc. Conf. Dupl. Comm. SS. Gordiani et
Epimachi Martyrum.
e v II
f IV 12 SS. Nerei, Achillei et Domitillae Virginis, atque Pancratii
Martyrum. Semz'duplex.
g iij t3 S. Roberti Bellarmino Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
A Prid. 14 S. Bonifatii Martyris. Sz'mplex.
b Idib. IS S. Joannis Baptistae de la Salle Conf. Duplex.
c xvij r6 S. Ubaldi Episc. Conf. Semiilup!ex.
d xvj I7 S. Paschalis Baylon Conf. Duplex.
e XV r8 S. Venantii Martyris. Duplex.
f XIV 19 S. Petri Coelestini Papae Conf. Dupl. Comm. S. Pudentianae
Virgin is.
g xiij 20 S. Bernardini Senensis Conf. Semziluplex.
Kalendarium perpetuum. xxiij.
A xij 21
b xj 22
c X 23
d IX 24
e viij 25 S. Gregorii VII. Papae Conf. Duplex. Comm. S. Urbani I.
Papae Martyris.
f vij 26 S. Philippi Nerii Conf. Duplex. Comm. S. Eleutherii Papae
Martyris.
g vj 27 S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Comm.
S. Joannis I. Papae Ma1tyris.
A v 28 S. Augustini Episc. Conf. Duplex.
b lV 2 9 S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg. Semiduplex.
c iij 30 S. Felicis I. Papae Martyris. St'mplex.
d Prid. 3 I S. Angelae Mericiae Virg. Dupl. Comm. S. Petronillae Virg.

Junius.

e Kal. I
f IV 2 SS. Marcellini, Petri atque Erasmi Martyrum. Sunplex.
g iij 3
A Prid. 4 S. Francisci Caracciolo Conf. Duplex.
b Non. 5 S. Bonifatii Episc. Martyris. Duplex.
c viij 6 S. N orberti Episc. Conf. Duplex.
d vij 7
e vj 8
f v 9 SS. Primi et Feliciani Martyrum. Simplex.
g lV S. Margaritae Reginae, Viduae. Semiduplex.
Io
A iij I I S. Barnabae Apostoli. Duplex majus.

b IPrid. I2 S. Joannis a S. Facundo Conf. DupL Comm. SS. Basilidis,


Cyrini, Naboris et Nazarii Martyrum.
c Idib. I3 S. Antonii de Padua Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
d xviij 14 S. Basilii Magni Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
e xvij rs SS. Viti, Modesti atque Crescentiae Martyrum. sz·mple:x.
f xvj r6
g XV I7
A XIV r8 S. Ephraem Syri Diac., Conf. et Eccl. Doct., Duplex.
Comm. SS. Marci et Marcelliani Mm.
b xiij 19 S. Julianae de Falconeriis Virginis. Dupl. Comm. SS. Ger-
vasii et Protasii Martyrum.
c xij 20 S. Silverii Papae Martyris. Simplex.
d xj 2 I S. Aloisii Gonzagae Conf. Duplex.
e x 2 2 S. Paulini Episc. Conf. Duplex.
f I IX..... 23 Vigilia.
I
g Vllj 24 NATIVITAS S. JOANNIS BAPTISTAE. Duplex I. closszs
cum Octava communi.
XXlV. Kalendarium perpetuum.
A vij 25 S. Gulielmi Abbatis . .Duplex. Comm. Octavae.
b vj 26 SS. Joannis et Pauli Martyrum . .Duplex. Comm. Octavae.
c v 27 De Octava. Semiduplex.
d IV 28 S. Irenaei Episc. et Mart. .Duplex. Comm. Octavae et
Vigiliae.
e iij 29 SS. PETRI ET PAULI APOSTOLORUM . .Duplex I. clas-
sis cum Octava communi.
f Prid. 30 Commemoratio S. Pauli Apostoli . .Duplex majzes. Comm.
S. Petri Apostoli et Octavae S. Joannis Baptistae.

Julius.

g Kal. I PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J. C. Duplex


I. classis. Comm. diei Octavae S. Joannis Baptistae.
A vj 2 VISITATIO B. M. V. .Duplex II. classis. Comm. SS. Processi
et Martiniani Martyrum.
b v 3 S. Leonis II. Papae et Conf. Semidzeplex. Comm. Octavae.
c iv 4 De Octava. Semz'duplex.
d iij 5 S. Antonii Mariae Zaccaria Conf. .Duplex. Comm. Octavae.
e Prid. 6 Octava SS. Petri et Pauli Apostolorum . .Duplex majus.
f Non. 7 SS. Cyrilli et Methodii Episc. Conf. .Duplex.
g viij 8 S. Elisabeth Reginae, Viduae. Semidzeplex.
A vij 9
b vj Io SS. Septem Fratrum Martyrum et SS. Rufinae et Secundae
Virginum et Martyrum. Semidup!ex.
c v I I S. Pii I. Papae Martyris. Simplex.
d iv I2 S. Joannis Gualberti Abbatis. .Duplex. Comm. SS. Naboris
et Felicis Martyrum.
e iij I 3 S. Anacleti Papae Mart. Semt'duplex.
f Prid. I4 S. Bonaventurae Episc. Conf. et Eccl. Doct. .Duplex.
g Idib. I 5 S. Henrici Imperatoris, Con£. Semz'duplex.
A xvij I6 Commemoratio B. Mariae Virginis de Monte Carmelo.
.Duplex majus.
b xvj I7 S. Alexii Conf. Semz'duplex.
c XV I8 S. Camilli de Lellis Conf. .Dup!. Comm. SS. Symphorosae
et septem Filiorum ejus Martyrum.
d XIV I9 S. Vincentii a Paulo Conf. Duplex.
e xiij 20 S. Hieronymi Aemiliani Conf. .Dztpl. Comm. S. Margaritae
Virg. et Mart.
f xij 2I S. Praxedis Virginis. Simplex. '
g xj 22 S. Mariae Magdalenae Poenitentis . .Dzeplex.
A X 23 S. Apollinaris Episc. Mart. .Dupl. Comm. S. Liborii Ep. Conf.
b IX 24 Vigilia. Comm. S. Christinae Virg. et Mart.
c viij 25 S. JACOBI APoSTOL!. .Dupl. I I.e!. Comm. S. Christophori Mart.
d vij 26 S. ANNAE MATRIS B. M. V. Duplex II. classz's.
Kalendarium perpetuum. XXV.

e vj 2 7 S. Pantaleonis Martyris. Simplex.


f v 28 SS. Nazarii et Celsi Martyrum, Victoris I. Papae Mart. ac
Innocentii I. Papae Conf. Semiduplex.
g IV 29 S. Marthae Virg. Semid. Comm. SS. Felicis II. Papae Sim-
plicii, Faustini et Beatricis Martyrum. '
A iij 30 SS. Abdon et Sennen Martyrum. Simplex.
b Prid. 31 S. Ignatii Conf. Duplex majus.

Augustus.
c Kal. Duplex majus. Comm. S. Pauli Ap. ac
r S. Petri ad Vincula.
SS. Machabaeorum Martyrum.
d IV S. Alphonsi Mariae de Ligorio Episc. Con£. et Eccl. Doct.
2
Duplex. Comm. S. Stephani I. Papae Martyris.
e iij 3 Inventio S. Stephani Protomartyris. Semiduplex.
f Prid. 4 S. Dominici Con£. Duple."C majus.
g Non. 5 Dedicatio S. Mariae ad Nives. Duple.t· majus.
A viij 6 TRANS!<'lGURATIO D. N. J. C. Duplex II. classzs. Comm.
SS. Xysti II. Papae, Felicissimi et Agapiti Martyrum.
b vij 7 S. Cajetani Conf. Duplex. Comm. S. Donati Episc. Mart.
c vj 8 SS. Cyriaci, Largi et Smaragdi Martyrum. Semz'duplex.
d v 9 S. Joannis Mariae Vianney Con£. Duplex. Comm. Vigiliae
et S. Romani Martyris.
e IV ro S. LAURENTII MARTYRIS. Duplex II. classis cum Octava
szmp!zci.
f iij I I SS. Tiburtii et Susannae Virg., Martyrum. Szmplex.
g Prid. 12 S. Clarae Virginis. Duplex.
A Idib. 13 SS. Hippolyti et Cassiani Martyrum. Simplex.
b XIX 14 Vigilia. Comm. S. Eusebii Conf.
c xviij rs ASSUMPTIO B. MARIJE VIRGINIS. Duplex I. classi.,
cum Octava commzmi.
d xvij r6 S. JOACHIM PATRIS B. M. V. CoNFESSORIS. Dupl. II. classz's
e xvj 17 S. Hyacinthi Conf. Duplex. Comm. Octavae Assumptionis ac
diei Octavae S. Laurentii Mart.
f XV r8 De Octava Assumptionis. Semid. Comm. S. Agapiti Mart.
g XIV 19 S. Joannis Eudes Conf. Duplex. Comm. Octavae.
A xiij 20 S. Bernardi Abbatis Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Comm.
Octavae.
b xij 21 S. Joannae Franciscae Fremiot de Chantal Viduae. Duplex
Comm Octavae.
c X 22 IMMACULATI CoRDIS B. M. V. Duplex II. classis. Comm
SS. Timothei et Soc. Mm.
d X 23 S. Philippi Benitii Conf. Duplex. Comm. Vigiliae.
e IX 24 S. BARTHOLOMAEI APOSTOL!. Duplex II. classts.
f viij 25 S. Ludovici Regis, Conf. Semiduplex.
g vij z6 S. Zephyrini Papae Martyris. Simplex.
xxvj. Kalendarium perpetuum.
A vj 27 S. J osephi Calasanctii Conf. .Duplex.
b v 28 S. Augustini Episc. Conf. et Eccl. Doct. .Dupl. Comm. S. Her-
metis Martyris.
c iv 29 Decollatio S. Joannis Baptistae. .Duplex majus. Comm. S. Sa-
binae Martyris.
d iij go S. Rosae Limanae Virginis. .Duplex. Comm. SS. Felicis et
Adaucti Martyrum.
e Prid. 31 S.Raymundi Nonnati Conf. .Duplex.

September.
f Kal. x S. Aegidii Abbatis. Simplex. Comm. SS. Duodecim Fratrum
Martyrum. •
g !V 2 S. Stephani Hungariae Regis, Conf. Semiduplex.
A iij 3
b Prid. 4
c Non. 5 S. Laurentii Justiniani Episc. Conf. Semiduplex.
d viij 6
e vij 7
f vj 8 NATIVITAS B. MARIAE VrRG • .Duplex II. classz"s cum Octava
simplici. Comm. S. Hadriani Martyris.
g v 9 S. Gorgonii Martyris. Simplex.
A IV 10 S. Nicolai a Tolentino Conf. .Duplex.
b iij I I SS. Proti et Hyacinthi Mart. Simplex.
c Prid. I 2 Ss. Nominis Mariae. .Duplex majus.
d Idib. I3
e xviij I4 Exaltatio S. Crucic; . .Duplex majus.
f xvij I 5 SEPTEM DoLORUl\l B. MARIAE V. .Duplex II. dassis. Comm.
S. Nicomedis Mart.
g xvj I6 SS. Comelii Papae et Cypriani Episc., Mart. Semid. Comm
SS. Euphemiae et Sociorum Martyrum.
A XV 1 7 Impressio sacrorum Stigmatum S. Francisci Con£. .Duplex.
b XlV 18 S. Josephi a Cupertino Conf. .Duplex.
c xiij 19 SS. Januarii Episcopi et Soc. Martyrum . .Duplex.
d xij 20 SS. Eustachii et Soc. Martyrum . .Duplex. Comm. Vigiliae.
e xj 21 S. MATTHAEI APOSTOLI ET EVANGELISTAE • .Duplex II. classzs.
f X 22 S. Thomae de Villanova Episc. Conf. .Dzpl. Comm. SS. Mau-
ritii et Sociorum Martyrum.
g IX 23 S. Lini Papae Mart. Semid. Comm. S. Theclae Virg. et Mart.
A viij 24 B. Mariae Virginis de Mercede. .Dzplex 1naj1ts.
b vij 25
c vj 26 SS. Cypriani et Justinae Virginis, Martyrum. Simplex.

~ ~~·
2 7 SS. Cosmae et Damiani Martyrum. Semiduplex.
28 S. Wenceslai Ducis, Martyris. Semiduplex.
f iij 29 DEDIC. S. MICHAELIS ARCHANGEL!. .Dupl.I.dassis.
g Prid. 30 S. Hieronymi Presbyteri, Conf. et Eccl. Doctoris. .Duplex.
Kalendarium perpetuum. xxvij.
October.
A Kal. I S. Remigii Episc. Conf. Sz1nplex.
b vj 2 SS. Angelorum Custodum. Duplex majus.
c v 3 S. Teresiae a J esu Infante Virg. Duplex.
d iv 4 S. Francisci Confessoris. Duplex majus.
e iij 5 SS. Placidi et Sociorum Martyrum. Simplex.
f Prid. 6 S. Brunonis Confessoris. Duplex.
g Non. 7 SACRATISSIMI RosARII B. M. V. Duplex II. c!assis. Comm.
S. Marci Papae Conf. ac SS. Sergii et Sociorum Mart.
A viij 8 S. Birgittae Viduae. Duplex.
b vij 9 S. Joannis Leonardi Con£. Duplex. Comm. SS. Dionysii,
Episc., Rustici et Eleutherii Mart.
c vj zo S. Francisci Borgiae Conf. Semiduplex.
d v II MATERNITATIS B. MARIAE VIRG. Duplex II. daSSts.
e iv 12
f iij I3 S. Eduardi Regis, Conf. Semidzeplex.
g Prid. I4 S. Callisti I. Papae Martyris. Duplex.
A Non. IS S. Teresiae Virginis, Duplex.
b xvij 16 S. Hedwigis Viduae. Semz'dup!ex.
c xvj I 7 S. Margaritae Mariae Alacoque Virg. Duplex.
d XV I8 S. LucAE EVANGELISTAE. Duplex II. clam's.
e XIV 19 S. Petri de Alcantara Conf. Duplex.
f xiij 20 S. Joannis Cantii Con f. Duplex.
g xij 21 S. Hilarionis Abbatis. Simplex Comm. SS. Ursulae ac
Sociarum Virginum et Martyrum.
A xj 22
b X 23
C IX 24 S. Raphaelis Archangeli. .Duplex majus.
d viij 251SS. Chrysanti et Dariae Martyrum. Simplex.
e vij 26 S. Evari<sti Papae Martyris. Simplex.
f vj 27 Vigilia.
g v 28 '35. SrMo:s-rs ET JuDAE APOSTOLORUM. Duplex II. dassis.
A iv 29
b llJ 30
c Prid. 3 I Vigilia Omnium Sanctorum.
Dominica ttltima Octobris. - FESTUM D. N. JESU
CHRISTI REGIS. Duplex I. claws.
November.
d Kal. I OMNIUM SANCTORUM. Dttjlex L clams cum Octm/a
commtmi.
e lV 2 Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum. Dztplex.
f iij 3 De Octava Omnium Sanctorum. Semiduplex.
g Prid. 4 S. Caroli Episc. Conf. Dupl. Comm. Octavae ac SS. Vitalis
et Agricolae Martyrum.
A Non. 5 De Octava. Semt'dup!ex.
b viij , 6 De Octava. Semziiuplex.
xxviij. Kalendarium perpetuum.
c vij 7 De Octava. Semiduplex.
d vj 8 Octava Omnium Sanctorum. D1ple.?C majus. Comm. SS. Qua-
tuor Coronatorum Martyrum.
e v 9 DEDICATIO ARCHIBASILICAE Ss. SALVATORIS. Dupl. II. classis.
Comm. S. Theodori Martyris.
f iv Io S. Andreae Avellini Conf. lJuplex Comm. SS. Tryphonis et
Sociorum Martyrum.
g iij I r S. Martini Episc. Conf. Duplex. Comm. S. Mennae Mart.
A Prid. I 2 S. Martini I. Papae Martyris. Semz'duplex.
b Idib. r 3 S. Didaci Conf. Semiduplex.
c xviij 14 S. Josaphat Episc. Martyris. Duplex.
d xvij I 5 S. Alberti Magni Ep., Con f. et Eccl. Doct. Duplrx.
e xvj I6 S. Gertrudis Virginis. Duplex.
f XV r 7 S. Gregorii Thaumaturgi Episc. Conf. Semz'duplex.
g XIV r8 Dedicatio Basilicarum SS. Petri et Pauli Apost. Dupl. majus.
A xiij 19 S. Elisabeth Viduae. Dupl. Comm. S. Pontiani Papae Mart.
b xij 20 S. Felicis de Valois Conf. Duplex.
c xj 2 r Praesentatio B. Mariae Virginis. Duplex majus.
d X 22 S. Caeciliae Virginis et Martyris. Duplex.
e ix 23 S. Clementis I. Papae Martyris. Duplex. Comm. S. Felicitatis
Martyris.
f viij 24 S. Joannis a Cruce Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Comm.
S. Chrysogoni Mart.
g vij 2 5 S. Catharinae Virginis et Martyris. Duplex.
A vj 26 S. Silvestri Abbatis. Dzplex. Comm. S. Petri Alexandrini
Episc. Martyris.
b v 27
c IV 28
d iij 29 Vigilia. Comm. S. Saturnini Martyris.
e Prid. 30 S. ANDREAE APOSTOL!. Duplex II. claw's.

December.
f Kal. I
g lV 2 S. Bibianae Virginis et Martyris. Semz'dzplex.
A iij 3 S. Francisci Xaverii Con£. Duplex majus.
b Prid. 4 S. Petri Chrysologi Episc. Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex.
Comm. S. Barbarae Virginis et Martyris.
c Non. 5 Comm. S. Sabbae Abbatis.
d viij 6 S. Nicolai Episc. Conf. Duplex.
e vij 7 S. Ambrosii Episc. Conf. et Eccl. Doct. Duplex.
f vj 8 CONCEPTIO IMMACULATA B. MARIAE VIRGINIS.
Duplex I. dassz's cum Octava communi.
g v 9 De Octava Conceptionis. Semz'duplex.
A IV Io De Octava. Semz'duplex. Comm. S. Melchiadis Papae Mart.
b iij I I S. Damasi I. Papae Conf. Semidzplex. Comm. Octavae.
c Prid. I2 De Octava. Semz'duplex.
d Idib. I3 S. Luciae Virginis et Martyris. Duplex. Comm. Octavae.
.
Kalendarium perpetuum. xxix.
e xix 14 De Octava. Semidzplex.
f xviij 15 Octava Conceptionis immaculatae B. M. V . .Dtplex majus.
g xvij 16 S. Eusebii Episc. Martyris. Semiduplex.
A xvj 17
b XV 18
c XlV 19
d xiij 20 Vigilia.
e xij 2 r S. THOMAE APOSTOL! • .Dzplex II. classis.
f xj 22
g X 23
A lX 24 Vigilia.
b viij 25 NATIVITAS D. N. JESU CHRISTI. .Duplex I. dassis
cum. Octava pn"vilegiata III. ordiflis.
c vij 26 S. STEPHANI PROTOMARTYRIS . .Duplex II. classis cum Octava
sz'mplid. Comm. Octavae Nativitatis.
d vj 27 S. JoANNIS APOSTOL! ET EVANGELISTAE . .Duple."C II. classis
ettm Octava simplid. Comm. Octavae Nativitatis.
e v 28 SS. lNNOCENTIUM MARTYRUM • .Duplex II. classis ettm Octava
simp!icz'. Comm. Octavae Nativitatis.
f lV 29 S. Thomae Episcopi Martyris. .Dzplex. Comm. Octavae Nati-
vitatis.
g iij 30 De Octava Nativitatis. Semiduplex.
A Prid. 31 S. Silvestri I. Papae Conf. .Duplex. Comm. Octavae Nati-
vitatis.
Oratio ante divinum Officium.
liPeri Domine os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum :
munda quoque cor meum ab omnibus vanis, perversis et alienis
cogitationibus : intellectum illumina, affectum inflamma; ut digne, attente,
ac devote hoc Officium recitare valeam, et exaudiri merear ante conspectum
divinae Majestatis tuae. Per Christum Dominum nostrum. Rf7. Amen.
Domine, in unione i!Hus divinae intentionis, qua ipse in terris laudes
Deo persolvisti, has tibi Horas (vel hanc tibi Horam) pers6lvo.

Oratio post divinum Officium.


SAcrosanctae et individuae Trinitati, crucifixi Domini nostri I esu Christi
humanitati, beatissimae et gloriosissimae setpperque Virginis Mariae
foecundae integritati, et omnium Sanctorum universitati sit sempitema
laus, honor, virtus et gloria ab omni creatura, nobisque remissio omnium
peccatorum, per infinfta saecula saeculorum. Rf'. Amen.
J!. Beata viscera Mariae Vlrginis, quae portaverunt aeterni Patris Fflium.
Rf1. Et beata ubera, quae lactaverunt Christum D6minum.
Pater noster. Ave Maria.

Ante Matutimtm et omnes Horas, praeterquam ad Completorium, dicitu1'


secreto Pater noster. Ave Maria. In principio Matutinz" ac Primae, et in fine
CompletorH dtcitur eHam Credo in Deum.

PAter noster, qui es in coelis : sanctificetur nomen tuum : adveniat


regnum tuum : fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie : et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debit6ribus nostris : et ne nos inducas in tenta-
ti6nem : sed Iibera nos a malo. Amen.

liVEet benedictus
Maria, gratia plena, Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus,
fructus ventris tui I esus. Sancta Marfa, Mater Dei, ora
pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

CRedo in Deum, Patrem omnipotentem, Creat6rem coeli et terrae. Et iu


I esum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum : qui con-
ceptus est de Spfritu Sancto, natus ex Maria Virgine : passus sub Pontio
Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus : descendit ad inferos : tertia die
resurrexit a m6rtuis : ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis : inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spi-
ritum Sanctum, sanctam Ecclesiam cath6licam, sanct6rum communionem,
remissi6nem peccatorum, camis resurrecti6nem, vitam aeternam. Amen.
MUTATIONES IN ANTIPHONALl
juxta novissimas rubricas

I. VARIATIONES IN CALENDARIO.
I. Gradus et ritus semiduplex supprimitur.
2. Dies liturgici, qui nunc sub ritu semiduplici calendariis
inscripti sunt, sub ritu simplici celebrantur, excepta Vigilia
Pentecostes quae ad ritum duplicem elevatur.

a) De dominicis.
3. Dominicae hucusque sub ritu semiduplici celebratae, ad
ritum duplicem elevantur; antiphonae tamen interim non dupli-
cantur.
4. Officium dominicae impeditae, nee anttcipatur, nee resurnitur.
5. Si in dominicis per annum occurrent festum cujusvis tituli
vel mysterii Domini, festum ipsum locum tenet dominicae, de
qua fit tantum commemoratio.
Hoc in casu, festum ipsum, « cum locum tenet dominicae »,
acquirit I Vesperas, etiam si agatur de duplici majori : ita Festum
S. Familiae, Exaltationis S. Crucis (14 Sept.), Dedicationis basili-
carum Ss. Petri et Pauli App. (18 nov.)

b) De vigiliis.
6. Vigiliae privilegiatae sunt : vigilia Nativitatis Domini et
vigilia Pentecostes.
7. Vigiliae communes sunt : vigilia Festorum Ascensionis
Domini, Assumptionis B. M. V., S. Joannis Baptistae, Ss. Petri
et Pauli, S. Laurentii. Omnes aliae vigiliae, etiam quae calendariis
particularibus sunt inscriptae, supprimuntur.
~· 820 (Decretl. - lJ
xxxij. Mutationes in Antiphonali
8. Vigiliae communes, in dominica occurrentes, non antici-
pantur, sed omittuntur.

c) De octavis.
9. Celebrantur tantum octavae Nativitatis Domini, Paschatis
et Pentecostes, suppressis omnibus aliis, sive in calendario uni-
versali, sive in calendariis particularibus occurrentibus.

II. DE COMMEMORATIONIBUS.

1. Quae hie de commemorationibus dicuntur, valent tam pro


occurrentia quam pro concurrentia.
2. Commemorationes numquam omittendae et praecedentiam
absolutam habentes, sunt :
a) de quavis dominica
b) de festo I classis
c) de feriis Quadragesimae et Adventus
d) de feriis et sabbato Quatuor Temporum Septembris
e) de Litaniis majoribus.
3. Aliae commemorationes forte occwTentes ita admittuntur,
ut numerum ternatium orationum non excedant.
4. Praeter et post commemorationes sub n. 2 recensitas, ratio
commemorationum haec est:
a) In dominicis Adventus et Quadragesimae et allis usque
ad dominicam in Albis necnon et in dominica Pentecostes, in festis
I classis, in feria IV Cinerum et in feriis II, III et IV Majoris
Hebdomadae, in vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, nulla
admittitur commemoratio.
b) In festis II classis, et in cetetis dominicis una tantum
admittitur commemoratio.
c) In omnibus allis diebus sive festivis, sive ferialibus, duae
tantum admittuntur commemorationes.
5. Festa commemorata non amplius gaudent versu proprio 'in
responsorio brevi ad Primam, et doxologia propria in hymnis,
exceptis diebus a 2 ad 5 eta 7 ad 12januarii eta Festo Ascensionis
Domini usque ad Vigiliam Pentecostes.
juxta novissimas rubricas xxxiij.

III. VARIATIONES IN ANTIPHONAL!.

a) De initio et fine Horarum.


1. Horae canonicae, tam in publica quam in privata recitatione,
omissis Pater, Ave et respective Credo, inchoantur absolute,
hoc modo:
Laudes, Horae minores et Vesperae: a versu Deus, in adjut6rium.
Completorium :a versu Jube, domne, benedfcere.
2. In officio tridui sacri et in officio defunctorum omnes Horae,
omissis Pater, Ave et respective Credo, incipiunt ut in Antiphonali
notatur.
3. Item Horae canonicae, tam in publica quam in privata
recitatione, absolvuntur hoc modo :
Laudes, Tertia, Sexta, Nona et Vesperae : versu l!ldelium
cinimae.
Prima : benedictione Dominus nos benedicat.
Completorium : benedictione Benedicat et cust6diat.

b) De conclusione officii.
4. Cursus cotidianus divini offici concluditur post Comple-
torium, sueta antiphona B. 1\I. V., cum versiculo Divinum
auxilium.
Indultum et indulgentiae, pro recitatione orationis Sacrosanctae
concessa, eidem antiphonae finali adnectuntur.

c) De quibusdam partibus in officio.


5. Hymni proprii quorumdarn sanctorum certis Horis assignati
non transfenmtur. In hymno Iste confessor nurnquarn mutatur
tertius versus, qui erit semper :Jferuit supremos laudis hon6res.
6. Antiphonae ad Magnificat feriarum tempore Septuagesimae
forte praetermissae non resumuntur.
7. Preces feriales dicuntur tantum in Vesperis et in Laudibus
officii feriarum IV et VI tempore Adventus, Quadragesimae
et Passionis, necnon feriarum IV et VI, et sabbati Quatuor
Temporum, excepta octava Pentecostes, quando officium fit
de feria.
XXXlV. Mutationes in Antiphonali
8. Omnes aliae preces omittuntur.
9. Suffragium Sanctorum et commemoratio de Cruce omittuntur.
10. Symbolum Athanasianum recitatur in Festo Ss. Trinitatis
tan tum.
d) De aliis variationibus.
11. Primae vesperae (sine integrae, sive a capitulo, sive per
modum con1memorationis) competunt solummodo festis I et
II classis, et dominicis.
Festum cujusvis tituli vel mysterii Domini occurrens in Domi-
nicam acquirit primas Vesperas.
12. Ad singulas partes officii quod attinet haec serventur :
a) In dominicis et festis I classis nihil innovatur.
b) In festis II classis et in festis duplicibus Domini et B. M. Y.,
ad Laudes et Vesperas fit ut in proprio et in communi; ad Horas
minores ut in psalterio de feria currenti et proprio loco; ad
Completorium de dominica.
Si festa II classis vel fec;ta Domini occurrant in dominica et
de eis fit officium, tunc etiam ad Horas minores antiphonae et
psalmi sumuntur de die currenti, nempe de dominica. Ideo ad
Primam, psalmi schematis dominicalis.
c) In ceteris festis, vigiliis vel feriis, per omnes Horas fit ut
in psalterio et proprio loco, nisi in Laudibus et Vesperis anti-
phonae et psalmi specialiter assignati habeantur.
juxta novissimas rubricas XXXV.

PROPRIUM DE TEMPORE
TEMPORE ADVENTUS.

1. Dominicae Adventus celebrantur ritu duplici I classis et


festis quibuslibet praeferuntur tam in occurrentia quam in
concurrentia.
2. Antiphonae tamen non duplicantur.
3. Si in Dominicis occurrat Pestum I vel II classis, transfertur
juxta Rubricas.
In utrisque Vesperis Dominicae, una tantum admittitur comme-
moratio de Festo I classis. De quocumque alio Festo non fit
commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus.
Aliis diebus, si occurrat Festum Duplex, fit de eo cum com.
Feriae ante alias quascumque commemorationes. Verumtamen in
utrisque Vesperis festi I classis fit commemoratio alterius festi
I classis praec. vel seq. ante com. Periae. De Pesto simplici
fit tantum commemoratio ad Laudes.
4. Tonus Hymni ad Completorium, 212, servandus est per
totum Adventum usque ad Vigiliam Nativitatis exclusive, etiam
in Pestis occurrentibus; praeterquam in Pestis B. M. V., in
quibus sumitur Tonus et Dox. de B. M. V., quando Vesperae
dicuntur de festo.
5. Per totum Adventum etiam in Pestis Sanctorum, Hymni
ad Horas cantantur in tono posito ad Tertiam, 217. Sed in Pestis
B. M. V., cantantur in tono solito de eadem (124].
6. Ad Primam, Responsorium breve cantatur in tono proprio
pro Tempore Adventus, ut notatur, 20; et loco '1· Qui sedes.
dicitur '1. Qui venturus es in mundum. Sic dicitur quotidie usque ad
Nativitatem Domini, etiam in Officio de Sanctis, praeterquam
in Pestis B. Mariae V., in quibus dicitur -,. Qui natus es de Maria
Virgine. ut ibidem notatur, 20.
7. Non fit de Pes to nisi fuerit Duplex.
8. Preces feriales, 77 et 103, dicuntur tantum in Vesperis
et in Laudibus feriarum IV et VI atque in Ld. Sabb. Q. T.,
quando officium fit de feria.
xxxvj. Mutationes in Antiphonali

TEMPORE NATIVITATIS.
1. A Vigilia Nativitatis Domini usque ad diem Circumcisionis
omnia dicuntur ut in Antiphonali, 255-297, etiam pro comme-
morationibus.
2. Diebus a 2 ad 5 Januarii, nisi occurrat aliquod Festum, fit
de feria currenti, ritu simplici. In officio antiphonae et psalmi
ad omnes Horas de currenti hebdomadae die, ut in psalteria;.
reliqua ut die 18 Januarii. (Tonus et) conclusio hymnorum ac
versus in responsorio brevi ad Primam dicuntur ut in Nativitate
Domini, etiam in Festis Sanctorum.
3. Dies 2-5 Januarii fiunt feriae, et ideo omnibus allis feriis per
annum aequiparantur; cedunt proinde cuilibet officio etiam simplici,
et officio S. Mariae in saJ.?bato, absque commemoratione feriae.
Die 3 Jan. In Gallia. S. Genovefae Virg.- Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
Die 5 Jan. ad Ld. com. S. Telesphori Pap. et Mart. ut
notatur, 307.
4. Dominica infra 2-5 Januarii, vel, ea deficiente, die 2 Januarii
Officium SANCTISSIMI NOMINIS JESU.
Quando hoc Festum diebus 2 vel 5 Januarii celebratur, Vesperae
dicuntur de praec. vel de seq. Festa sine com. Ssmi Nominis Jesu.
In I Vesp. omnia ut in pr., 298. -Ad Compl. (Dom.) Ton. et
Dox. de Nat., 263.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 301.
Ad Hor. Hymni ut in Nativitate, 268. Ant. et Pss. de cur.
hebd. die, rei. in pr ., 304.
II Vesp. festiv. de festo, 306, nulla com.
Ad Compl. (Dom.) Tonus et Dox. de Nativ., 263.
~In utrisque Vesperis et Laudibus una tantum admittitur comme-
moratio.

TEMPORE EPIPHANilE.
1. Die 6 Jan. EPIPHANIA DOMINI. - Duplex I cl.
Omnia ut in pr., 308-318.
2. Dies a 7 ad 12 Januarii, suppressa octava Epiphaniae,
fiunt feriae per annum (ritu simplici). In officio antiphonae et
psalmi ad omnes Horas de currenti hebdomadae die, ut in
juxta novissimas rubricas xxxvij.
psalteria; reliqua ut in Festo Epiphaniae; ant. ad Bened. et ad
Magnif. dicendae sunt quae singulis diebus infra octavam notantur,
331 et sq. Tonus et Dox. hymnorum ac versiculus ad Pdmam,
de Epiphania etiam in festis occurrentibus.
Dies 7-12 Januadi fiunt feriae, et ideo omnibus aliis feriis per
annum aequiparantur; cedunt proinde cuilibet officio etiam simplici,
et officio S. Madae in sabbato, absque comrn.emoratione feriae.
Die 11 Jan. ad Ld. fit com. S. Hygini Pap. et M. ut notatur, 334.
3. Dominica infra 7-13 Januadi celebratur Festum S. FAMILIJE
sub ritu dupl. maj. Cum hoc Festum locum tenet Dominicae
habet etiam primas Vesperas, a dominica quodammodo et privi-
legio usurpato.
S : Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 319, com. Dom. tant.
Ad Compl. (Dom.) et per crast. usque ad Compl. inclus.
Hymni cantantur ut notatur, 324.
D: Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 324, com. Dom. tant.
Ad Hor. (etiam ad Prim.)Ant. etPs. deDom., rei. in pr., 328.
II Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 329, com. Dom. tant.
~In utrisque Vesp. et Laud., post com. Dom. una tantum admit-
titur commemoratio.
~ Antiphonae et Psalmi de I Vesperis sumendi sunt quoties die
praecedenti I Vesperae de hoc festo impe-ditae sunt.
Die 12 Jan. ad Vesp. de 'fer., ant. ad Magn., 318.
4. Die 13Jan. COM. BAPTISMATIS D. N.J. C.- Dupl. maj.
Ad Ld. ut in Festo Epiph., 312, or. pr., 335.
Ad Hor. Ant. et Pss. de feria, rel. ut in Festo Epiph., 316, or.
pr., 335.
Vesperae ut in Festo Epiph., 318, or. pr., 335, nulla com.
Compl. Dom.
Si vero commemoratio Baptismatis D. N. Jesu Christi occurrent
in dominica, tunc fit de Festo S. Familiae, com. Dom. tant.

TEMPORE SEPTUAGESIMlE.
Dom11icae sunt majores II classis. In occurrentia festls quibus-
libet praeferuntur, praeterquam festis I classis; in concurrentia
cum festis I vel II classis cedunt suas Vesperas.
Antiphonae ad Magnificat feriarum tempore Septuagesimae
forte praetermissae non resumuntur.
xxxviij. Mutationes in Antiphonali

TEMPORE QUADRAGESIMlE.
l. Feria quarta Cinerum. In occurrentia, festis quibuslibet
praefertur. In concurrentia, cedit I Vesperis festi duplicis I vel
II classis sequentis, in quibus commemoratio de ea numquam
omittenda est et praecedentiam absolutam habet.
Preces feriales dicuntur in Laudibus (et Vesperis si officium fit
de feria). Nulla admittitur commemoratio.
2. Dominicae Quadragesimae et aliae usque ad dominicam
Palmarum inclusive celebrantur ritu duplici I classis et festis
quibuslibet praeferuntur tam in occurrentia quam in concurrentia.
Antiphonae tamen non duplicantur.
In utrisque Vesperis, una tantum admittitur commemoratio de
festo I classis. De quocumque alio festo non fit commemoratio
in utrisque Vesperis et Laudibus.
Si occurrat Festum I vel II classis, transfertur juxta rubricas.
3. Allis diebus Quadragesimae usque ad Majorem Hebdo-
madam, si occurrat Festum Duplex, fit de eo cum com. Feriae.
De Festo Simplici fit tantum commemoratio ad Landes.
Quotidie fit commemoratio Feriae ad Landes et ad Vesperas.
Haec commemoratio numquam -omittenda est, et praecedentiam
absolutam habet. Verumtamen in utrisque Vesperis festi I classis
fit commemoratio alterius festi I cl. praec. vel seq. ante commemo-
rationem Feriae.
Item, commemoratio « inseparabilis » (ut in Festis Ss. Petri et
Pauli) semper fit primo loco, velut si constituat «quid unum>>
cum oratione « comitis ».
4. Preces feriales dicuntur tantum in Vesperis et Laudibus
feriarum IV et VI tempore Quadragesimae et Passionis, atque
in Ld. Sabb. Q. T., quando officium fit de feria.
5. In feriis Majoris Hebdomadae nulla commemoratio admittitur.

IN PASCHA ET PER OCTAVAM.


I. Dominica Resurrectionis et duobus sequentibus diebus,
nihil innovatur.
2. Dies infra Octavam Paschatis elevantur ad ritum duplicem
(Antiphonae duplicantur), festis quibuslibet praeferuntur et non
admittunt commemorationes. Ideoque festa I vel II classis infra
juxta novissimas rubricas xxxix.
Octavam occurrentes transferuntur; cetera festa nulla celebratione
gaudebunt.~
Officium fit ut in festo et in proprio.
3. Sabbato in Albis, Vesperae ut in pr., 452. - Ab his Vesp.
usque ad Nonam fer. IV ante Festum Ascens., in fine Hymnorum
Dox. Deo Patri ... Et Filio qui a m6rtuis. et a die crast. -p. in
ij!. br. ad Prim. Qui surrexfsti a mortuis. etiam in Festis Sancto-
rum, nisi aliter notetur. Compl. de Sabb., 457.
4. DOMINICA IN ALBIS.- Duplex I ct. Omnia ut in pr., 458.
Si hac die occurrat Festum I vel II classis, transfertur juxta
Rubricas. In II Vesperis, Dominica praecedentiam habet. Una
tantum admittitur commemoratio de festo I classis sequenti.
Ad Completorium, Hymnus in Tono et cum Dox. Temp.
Pasc., 60, semper cantatur.

TEMPORE PASCHALl.
I. Non fit commemoratio de Cruce ad Vesperas.
2. FERIA VI cujuscumque hebdomadae, quando Vesperae sunt
de feria, antiphona ad Magnificat sumitur ex II Vesperis dominicae
praecedentis, cum propria desit.
3. Pro Tono et Dox. Hymnorum vide supra : Sabb. in Albis.
Item pro p. in ~. br. ad Prim.

TEMPORE ASCENSIONIS.
ASCENSIO D. N. J. C.- Duplex I classis sine Octava.
Omnia ut in pr., 488. In utrisque Vesperis una tantum admit-
titur commemoratio de festo I classis praecedenti vel sequenti.
Dies a Festo Ascensionis Domini usque ad Vigiliam Pentecostes
exclusive fiunt feriae Tempore Paschali (ritu simplici). In officio
Antiphonae et Psalmi ad omnes Horas o"icuntur de currenti
hebdomadae die, ut in psalterio: reliqua in festo Ascensioni<s
Domini. Tonus et Doxologia Hymnorum et versus ad Primam
dicuntur de Festo Ascensionis etiam in Festis Sanctorum, nisi
habeantur propria.
Dies infra Octavam suppressam admittunt Festa Sanctorum,
juxta regulas generales, sine commemoratione feriae.
xl. Mutationes in Antiphonali
Sabbato ad Vesperas et ad Compl. (Dom.), atque Dominica post
Ascensionem, omnia ut notatur, 496-498, sine com. festi.

TEMPORE PENTECOSTES.
VIGILIA PENTECOSTES.- Privil. Duplex.
Suppressae sunt I Vesperae.
Ad Ld. et Hor. Pss. de Dom. (ad Prim. Pss. ut in festis), rei.
ut in Dom. praec. Nulla commemoratio.
DOMINICA PENTECOSTES. - Duplex I cl. cum Octava.
Omnia ut in Antiphonali, 500-510.
FERIA II et III infra Oct. - Duplex I cl.
Officium ut in festo et in pr., 510, 511.
Dies infra Octavam Pentecostes a feria IV usque ad Sabbatum
elevantur ad ritum duplicem (Antiphonae duplicantur), festis
quibuslibet praeferuntur et non admittunt commemorationes.
Ideoque festa I vel II cl. infra Octavam occurrentes transferuntur;
cetera festa nulla celebratione gaudebunt.
Preces feriales non dicuntur in feriis Quatuor Temporum.
SANCTISSIMl.E TRINITATIS.- Duplex I ct.
Omnia ut in Antiphonali, 516-524:1n II Vesp., post com. Dom.,
admittitur tant. com. de dupl. I cl. seq.
SANCTISSIMI CORPORIS CHRISTI.- Duplex I cl.
Omnia ut in Antiphonali, 525-535.
SACRATISSIMI CORDIS JESU.- Duplex I cl.
Omnia ut in Antiphonali, 5381-53814 •
In utri.sque Vesperis horum festorum, una tantum admittitur
commemoratio de festo I classis praec. vel sequenti.
Dies octavae suppressae Corporis Christi et octavae item
suppressae Ss. Cordis Jesu, fiunt feriae per annum. Admittunt
festa sanctorum juxta regulas generales. Omnes particularitates
hucusque vigentes decidunt (doxologia propria, versus ad
Primam, etc.).
In dominicis olim infra octavas Corporis Christi et Ss. Cordis
Jesu, officium dicitur prouti nunc a Vesperis Sabbati usque ad
Complet. Dom. 536-538 et 53814-539, etiam in tono et dox. hymn.,
exclusa tamen commemoratione festi.
Sabbatis post duas festas, Compl. Dom.
juxta novissimas rubricas xlj.

CALENDARIUM PERPETUUM
ADVERTENDA PRO USU HUJUS CALENDARII.
1° In singul. Officiis ritus duplicis maj. vel min., nisi aliter
notetur in propriis locis, totum offic. persolvitur ut infra sub
t!tulo Officium ordinarium adnotatur.
2° Singulis dieb. infra Hebdom., Complet. dicitur de Feria
currenti aut de Sabbato, nisi aliter notetur, et in omnib. Dominicis
de Dominica.
3° Symbol. Athanasian. dicitur tantum in Festo Ss. Trinitatis.
4° Preces feriales dicuntur tantum in Vesperis et Laud. in
feriis IV et VI tempore Advent., Quadrag. et Passionis, necnon
in feriis IV, VI et sabbato Quatuor Temporum (excepta octava
Pentecostes), quando officium fit de feria.
5° Omnes aliae preces supprimuntur.

xo Officium festivum seu solemne.


Dicitur sequentibus diebus :
a) In Festis I cl. privilegiatis et per omnem horum Festorum
Octavam.
b) In ceteris omn. Fest. I classis.
c) In Vigilia Pentecostes (per integr. Offic.), atque etiam in
Vigil. Nativ. Domini (ad Laudes et per Horas tant.).
d) In Dominicis infra Octavam Nativitatis et olim infra Octavas
Ascensionis, Corporis Christi et Sacratissimi Cordis jesu.
OFFICIUM TOTUM DICITUR PROPRIUM VEL DE COM-
MUNI SANCTORUM : sumptis tamen ad Laudes. Horas et
Completorium psalmis de Dominica ut in Psalterio.
AD PRIMAM, loco Ps. ~17 dicitur Ps. 53.

zo Officium ordinarium.
QUOTIDIE DICENDUM IN FESTIS ritus duplicis major. _vel
minor. exceptis quibusdam Fest. pro quibus Offic. Med1um
adhibetur.
xlij. Mutationes in Antiphonali
I VESPER~ desunt.
AD LAUDES ET VESPERAS. - Afiae cum suis Psalmis
de Feria.
Capitulum et reliqua omnia :de Festo.
AD PRIMAM.- Hymn. : ut in Dominica, 13.
.Afia cum suis Psalmis :de Feria.
Capitulum et reliqua: ut in Dominica, 19.
Lectio brevis (ad Prim.) :de Festo.
AD TERTIAM, SEXTAM ET NONAM. - Hymn. ut in
Dominica.
.Afia cum suis Psalmis : de Feria.
Capitulum et reliqua : de Festo.
AD COMPLETORIUM. - Afia cum suis Psalmis : de Feria.
Reliqua omnia : ut in Dominica.
Notanda. In Off. ritus dupl. ad Laudes et Vesp. Antiphonae
ante et post Pss. integrae dicuntur.

3° Officium medium.
In Festis II cl. et in Festis duplicibus Domini et :?. M. V., ad
Laud. et Vesp. fit ut in proprio et in communi; ad Hor. min.
ut in psalterio de feria currenti (nisi haec festa occurrant in
dvminicis, et fjat officium de ipsis; tunc recitantur, ut patet,
psalmi de dominica) et pr. loco; ad Completorium de dominica.
In ceteris festis, vigiliis vel feriis, per omnes Hor. fit ut in
psalterio et pr. loco, nisi in Ld. et Vesp. antiph. et psalmi
specialiter assignati habeantur.

4° Officium simplex.
Omnia ut in Off. ordinario n. 2°.
AD LAUDES Aiiae et Pss. de Fer., a cap. de Comm. Or. pr.
VESPERAE tam I quam II desunt.
juxta novissimas rubricas xliij.
Notanda. - a) Sic disponitur officium etiam in Festis proprias
habentibus Afias, quae deinceps omittentur.
b) Offic. simplex desinit ad Nonam.
OFFICIUM B. MARILE V. IN SABBATO. Hoc off. ordinatur
ut Off. simplex. Ad Ld. Afiae et Pss. sunt de Sabb.; Cap.,
Hymn. et -p. ut in Pestis B. M. V.

5° Officium feriale.
AD LAUD. ET VESP. dicitur Oratio Dom. praec., quando
propria non assignatur.
AD HOR. ET COMPL. Afiae et Ps. ut in Psalt., Capit. et rei.
ut in fer. II vel in Dom. (Offic. feriale).
In Feriis Adv., temp. a Sept. ad Pascha, in Fer. IV Temp.
Septemb. et in Vig. per annum, ad Ld. die. Afiae et Ps. de
20 schem., except. Vigil. Nativ. D., Ascensionis necnon Vig. et
IV Temp. Pentecost.; Cap., Hymn. etc. ut in 1° schem. : (Ad
Hor. min. Temp. Adv. usque ad diem 16 Dec., Ant. de Ld. Dom.
praec.). - Ad Prim., post 3 pss. subj. 4us ps. (Ius e Ld. in
10 schem., ut not. in Psalt.).
xliv. Mutationes in Antiphonali

CALENDARIUM PERPETUUM
ABBREVIATIONES: S = Sabbato - D =Dominica.

FESTA NOVEMBRIS.
29. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Satumini M. - Ad Prim. cap. Pacem.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 579, com. feriae in Adventu.
- Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom. (Festum transfertur in feriam II).
D: Vesp. de Dom. sine com. seq. festi.
30. S. ANDREl.E Apost. - Duplex II cl.
Ad Ld. ut in pr., 579, com. feriae in Adventu.
Ad Horas Antiph. et Psalmi de cur. hebd. die, rei. ut in pr.
II Vesp. fe~tiv. de eodem ut in pr., 582, com. feriae in Adv.
- Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom., sine com. praec. festi. - Compl.
Sabb.
D: Vesp. de Dom. sine com. seq. festi.
,-r In ecclesiis ubi hoc festum celebratur sub ritu I cl., in Vesperis
Sabbati vel Dominicae fit com. festi.
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis.)

VESTA DECEMBRIS.
1. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
FERIA II. S. ANDRELE Apost.- Ut supra, die 30 Novembris.
2. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Bibianae Virg. et Mart.. Ant. Simile est. 57721 •
:p. Dijfusa est. 57720.
(Si non in Adventu occurrit Festum S. Bibianae, Officio
B. M. V. in sabbato cedere debet).
Vesp. feria!., or. Dom. praec~, nulla com.
juxta novissimas rubricas xlv.
~Pro Missionibus: Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [68],
or. pr., 583, com. feriae tant.- Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom. (Festum in feriam II transfertur.)
D: Vesp. de Dom., com. seq. festi.
3. S. FRANCISCI XAVERI! Conf. - Duplex majus.
Off. ordin.- Ad Ld. com. fer.
Vesp. de eodem, com. feriae tant.
~Pro Missionibus : S. FRANCISCI XAVERII Conf., Patroni
princ. omnium Missionum. - Duplex I cl.
Offi.c. festiv. in Comm., [74], or. pr., Ad Ld. com. feriae.
II Vesp. festiv. ut in Comm., [85], or. pr., com. fer.- Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom., com. praec. festi.- Compl. Sabb.
D: Vesp. de Dom., com. seq. festi.
4. S. PETRI CHRYSOLOGI Episc., Conf. et Doct.- Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. com. fer. et S. Barbarae Virg. M.
Vesp. de eodem, com. fer. tant.
5. DE FERIA. - Simplex.
Off. ferial. T. A. - Ad Ld. (2 loco) Ant. ad Bened. pr., or.
Dom. praec. et com. S. Sabbae abb. -Ad Hor. (ad Prim.
4 Pss., cap. Pacem) Ant. ex. Ld. Dom. praec.
Vesp. feria!. T. A., Ant. ad Magn. pr., or. Dom. praec.,
nulla com.
6. S. NICOLAI Episc. et Conf. - Duplex.
Off. ord. --Ad Ld., com. fer.
Vesp. de eodem, com. fer. tant.
7. S. AMBROSII Episc., Conf. et Doct. - Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. com. fer.
Vesp. festiv. de seq. in pr., 585, com. fer. tant.
Ad Compl. (Dom.) et Horas diei, Hymni cantantur in tono
Festorum B. M. V. et in fine dicitur : Jesu, tibi sit gloria.
S : Vesp. de seq. Dom. (Festum in feriam II transfertur).
D : Vesp. de Dom., com. seq. festi. - Ad Compl. Tonus
et Dox. !fe Adv.
8. CONCEPTIO IMMACULATA B. M. V.- Duplex I cl.
Off. festiv. proprium.- Ad Ld. (com. fer.) et Hor. (ad Prim.
Pss. ut in festis et in :W- br. -p. Qui natus.) Pss. de Dom.
II Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 589, com. feriae.
xlvj. Mutationes in Antiphonali
S : Vesp. de seq. Dom., com. praec. festi. - Ad Compl.
(Sabb.) Tonus et Dox. de Adventu.
D: Vesp. de Dom., com. seq. festi. - Ad Compl. Ton. et
Dox. de Adventu.
9. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. (2loco) Ant. ad Bened. pr., or. Dom. praec.
Ad Hor. (ad Prim. 4 Pss., cap. Pacem) Ant. ex Ld. Dom.
praec.
Vesp. ferial. T. A., Ant. ad Magn. pr., or. Dom. praec.,
nulla com.
10. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. (2loco), com. S. Melchiadis Pp. et M., or. Gregem.
Vesp. feria!. T. A., Ant. ad Magn. pr., or. Dom. praec.,
nulla com.
~ In Italia et insulis adjacentibus :
Translatio Almae Domus B. M. V. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. Dom.) Ant. pr., com. (fer. et) S. MELCHIADIS
Pap. et Mart.
Ad Hor. Tonus et Dox. de B. M. V., Ant. et Pss. de fer., rei. in pr.
In Vesp. Off. fest. pr. loc., com. fer. tant. - Ad,Compl. (Dom.)
Ton. et Dox. de B. M. V.
11. DE FERIA.- Simplex.
Ad Ld., com. S. Damasi I Pp. etC., Ant. Euge. 57715 •
Vesp. feria!. T. A., Ant. ad Magn. pr., nulla com.
~ In America Latina et in aliquibus dioecesibus :
Vesp. festiv. de seq. ut in Suppl. com. fer.- Ad Compl. (Dom).
et per crast. usque ad Compl. Hymni ut in Festis B. M. V.
S : Vesp. de seq. Dom. (Festum in fer. II transfertur).
D: Vesp. de Dom., com. (praeter in eccles. ubi Fest. seq. sub
ritu II cl. celebratur.) seq. festi. - Ad Compl. Tonus et
Dox. deAdv.
12. DE FERIA.- Simplex.
Vesp. feria!. T. A., Ant. ad Magn. pr., or. Dom. praec.,
nulla com.
~In America Latina : B. MARIJ.E V. DE GUADALUPE,
Patronae principalis Americae Latinae. - Duplex I cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in Suppl., com. fer.
juxta novissimas rubricas xlvij.
Ad Hor. Ant de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in fest.), rei.
in Suppl. (In ecclesiis ubi Festum sub ritu II cl. celebratur :
Ant. et Ps. de cur. hebd. die, rei. in pr.)
II Vesp. festiv. ut in Suppl., com. fer. tant.
S : Vesp. de seq. Dom., com. (praet. in eccles. ubi Fest. sub rit.
II cl. celebratur) praec. festi. -Ad Comp. (Sabb.) Ton. et
Dox. de Adv.
D : Vesp. de Dom., com. (praet. in eccles. ubi Fest. sub rit. II cl.
celebratur) seq. festi. - Ad Compl. Ton. et Dox. de Adv.
13. S. LUCilE Virg. et Mart. - Duplex.
Ad Ld., Ant. pr., 592, Pss. de Dom., Cap., Hymn. (Dox.
non mutatur) et ]f. de Comm., [89], Ant. ad Bened. et
or. pr., 593, com. feriae.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [93],
or., 593.
Vesp. festiv. de eadem, Ant. pr., Pss. de Comm. ut in
I Vesp., 591, Cap., Hymn. (Doxol. non mutatur) et p. de
Comm., [89], Ant. ad Magn. pr., 594, com. feriae tanL
- Campi. fer.
'If In ecclesia propria, festum (Duplex I cl.) acquirit primas
Vesperas, 591. - Ad Hor. Ant. de festo, Ps. de Dom. -
Compl. Dom.
14-15. DE FERIA. - Simplex.
16. DE FERIA.- Simplex.
Ad Ld. com. S. Eusebii Ep. et Conf., Ant. Euge. et
]f. Justum. 577 19 • or. Deus, qui nos. 595.
Vesp. feria!., nulla com.
17-19. DE FERIA. -Simplex.
20. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [2], Ant. ad Magn. et or.
pr., 595, com. fer. - Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom. (Festum in feriam II transfertur).
D: Vesp. de Dom. sine com. seq. festi. (In eccles. prop.
com. seq. festi.)
21. S. THOMAE Apostoli.- Duplex II cl.
Ad Ld. ut in Comm., [8], Ant. ad Bened. et or. pr., 595,
com. fer.
Ad Horas, Antiph. et Pss. de cur. hebd. die, rei. ut in Cornm.
(In eccles. propria, omnia de Comm., Pss. ut in festis.)
xlviij. Mutationes in Antiphonali
II Vesp. festiv. de eodem, ut in Comm., [10], Ant. ad Magn.
et or. pr., 595, com. fer. - Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom., sine com. praec. (cum com. in
eccles. prop.)- Compl. Sabb.
D: Vesp. de Dom., sine com. seq. (cum com. in eccl. propria).
22-23. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
24. VIGILIA NATIVITATIS DOMINI, privil.
Ad Ld. {dupl.) et Hor. Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis).
rei. in pr. (D fit com. Dom. ad Laudes).
Vesp. de seq. ut in pr., 259, sine com.
Ad Compl. (Dom.), Tonus et Doxol. Jesu, tibi usque ad Non
diei 5 Jan. indus.
A die 25 Decembris usque ad diem 13 Januarii, vide ut
supra, xxxvj.

FESTA JANUARII.
14. S. HILARII Episc., Conf. et Doct. - Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. (praet. in Dom.) com. S. Felicis Presb. M.
Vesp. de eodem, nulla com.
15. S. PADLI Primi Eremitae, Conf.- Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. (praet. in Dom.) com. S. Mauri Abb.
Vesp. de eodem, nulla com.
16. S. MARCELLI I Pp. et Mart. -Simplex. ,
Off. ut in Psalt. et in Comm.- Ad Ld. or. pr.
Vesp. ferial., or. Dom. praec., nulla com.
17. S. ANTONII Abb. - Duplex.
Off. ordin. - Vesp. de eodem, nulla com.
18. CATHEDRA S. PETRI Ap. Romae.- Duplex majus.
Ad Ld. et Vesp. Ant. et Ps. de die currenti, cap. Ecce
sacerdos. [57], rei. ut in pr., 599 vel 601, com. S. Pauli
Ap., deinde ad Ld. S. Priscae Virg. et M.
Ad Hor. Ant. et Ps. de fer., rei. ut in Comm., [62], or. pr.
- Compl. fer.
juxta novissimas rubricas xlix .
.,-r In Vesp. Sabb. et in Ld. et Vesp. Dom., fit com. S. PETRI.
deinde S. PAULI. tant .
.,-r In ecclesiis ubi Festum juxta rit. I cl. celebratur :
Die 17: Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 597, com. S. PAULI tant.
(S et D post com. S. PAULI, com. Dom. occur.) -
Compl. de Dom.
Die 18 : Ad Ld. (Pss. de Dom.) Ant. et cap. de Comm., [55], rei.
in pr., 599, sine com. S. PRISClE (D post com.
S. PAULI, com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in
festis.)- Ubi Festum II cl. Ant. et Pss. de feria.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 601, com. S. PAULI
tant. (Set D post com. S. PAULI, com. Dom occur.)
- Compl. de Dom.
19. DE FERIA. -Simplex.
Ad Ld. (or. Dom. praec.) com. Ss. Marii, Marthae et Soc.
Mm. Ant. Vestri capilli. 577 1•, or. Exaudi. 601, atque
(praeter D) S. Canuti Regis M. Ant. Qui odit. 577'3 •
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
20. SS. FABIANI Pp. et SEBASTIAN! Mm.- Duplex.
Off. ordin. - Vesp. de iisdem, nulla com.
21. S. AGNETIS Virg. et M. - Duplex.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) Ant. et rel. ut in pr., 603.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, a cap. in pr.
Vesp. festiv. ut in pr., 605, sine com. - Compl. fer.
~Inecclesia propria (Duplex I ct.) Festum acquirit Jas Vesperas, ut
notatur, 602. sine com. praec.
Ad Horas, Ant. de Ld., Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis).-
Compl. Dom.
22. SS. VINCENTI! et ANASTASI! Mm. -Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. ferial., or. Dom. praec., nulla com.
23. S. RAYMUND! DE PENAFORT Conf.- Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm. - Ad Ld. (praet. in Dom.)
com. S. Emerentianae Virg. et M.
Vesp. ferial., or. Dom. praec., nulla com.
24. S. TIMOTHEI Episc. et Mart. - Duplex.
Off. ordin.- Vesp. de eodem, nulla com.
1. Mutationes in Antiphonali
25. CONVERSIO S. PAULI Ap.- Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 609.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rel. in pr.
Vesp. de eodem ut in pr., 612, com. S. Petri tant. - Compl. fer.
~In Vesp. Sabb. et in Ld. et Vesp. Dom., fit comm. S. PAULI,
deinde S. PETRI. .
~ In ecclesia ubi Festum sub ritu I cl. celebratur :
Die 24: Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 607, com. S. PETRI
(deinde S et D com. Dom. occur.) sine com. praec.
- Compl. Dom.
Die 25: Ad Ld. ut in pr., 609, com. S. PETRI (deindc D com.
Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. de Ld., Pss. de Dom., rel. in pr., 611.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 612, com. S. PETRI
(deinde Set D com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
26. S. POLYCARPI Episc. et Mart.- Duplex.
Off. ordin.- Vesp. de eodem, nulla com.
27. S. JOANNIS CHRYSOSTOMI Episc., Conf. et Doct.- Duplex.
Off. ordin.- Vesp. de eodem, null':l com.
28. S. PETRI NOLASCI Conf.- Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. (praeter D) com. S. Agnetis V. M.
secundo.
Vesp. de eodem, nulla com.
29. S. FRANCISCI SALESII Ep., Conf. et Doct.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
30. S. MARTINlE Virg. et M. - Simplex.
Off. in Psalt. et in Comm. - Ad Ld. Hymn. pr., 615.
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
31. S. JOANNIS BOSCO Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.

FESTA FEBRUARD.
l. S. IGNATII Episc. et Mart. - Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 619, com. (Set D Dom. occur.
deinde) praec. -Ad Compl. et Horas ut in pr., 620.
Sin Sept. nihil de festo seq.
juxta novissimas rubricas lj.
2. PURIFICATIO B. M. V.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dam.) omnia ut in pr., 620.
Ad Hor. Ant. et Pss. de fer., rel. in pr., 622.
II Vesp. festiv. ut in pr., 622, nulla com.- Compl. Dom.
3. DE FERIA. - Simplex.
Off. ferial.- Ad Ld. or. Dom. praec., com. S. Blasii E. M.
Vesp. ferial., or. Dom. praec., nulla com.
4. S. ANDREJE CORSINI Ep. et Conf.- Duplex.
Off. ordin.- Vesp. de eodem, nulla com.
5. S. AGATHJE Virg. et Mart.- Duplex.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 624.
Ad Hor., Antiph. et Pss. de die currenti, rei. in pr., 627.
Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 627, juxta rubricam : Si
dicuntur integrae ... - Compl. feriae.
~~ In ecclesia propria, Festum acquirit I Vesperas ut in pr., 623,
sine com. praec. - Ad Hor. Ant. de festo, Pss. de Dom. -
Compl. Dom.
6. S. TITI Episc. et Mart. - Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. Feriae in Quad. et (praeter D)
S. Dorotheae Virg. M.
Vesp. de eodem, com. feriae in Quad. tant.
7. S. ROMUALDI Abb.- Duplex.
Off. ordin.- Vesp. de eodem, com. feriae tantum.
8. S. JOANNIS DE MATHA Conf.- Duplex.
Off. ordin. --Vesp. de eodem, com. feriae tantum.
9. S. CYRILLI Ep. Alexandrini, Conf. et Doct.- Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. feriae in Quadr. et (praeter D)
S. Apolloniae Virg. et M.
Vesp. de eodem, com. feriae tan tum.
10. S. SCHOLASTICJE Virg. - Duplex.
Off. ordin.- Vesp. de eadem, com. feriae tantum.
~ In ecclesiis ubi Festum seq. juxta ritum I vel II cl. celebrator :
Ad Vesperas et ad Compl. ut in pr., 630.
lij. Mutationes in Antiphonali
11. APPARITIO B. M. V. IMMACULAT.lE.- Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 632.
Ad Hor. Hymni in Tono et cum Dox. B. M. V. Ant. et Pss.
de die currenti, rei. ut in pr., 634.
Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 635, sine com. seq.
Ad Compl. (Dom.) Tonus et Doxol. de B. M. V.
~r In ecclesiis ubi Festum sub ritu I cl. celebratur: Omnia ut supra,
sed ad Hor. Ant. de festo et Pss. deDom. (ad Prim. ut in festls).
12. SS. SEPTEM FUND. ORD. SERV. B. M. V. Conf.- Duplex.
Ad omnes Horas Ant. et Ps. de fer., rei. ut in pr., 638, 640
vel in Comm., (83].
13. DE FERIA. - Simplex.
Off. ferial. -- Vesp. ferial., nulla com.
14. DE FERIA.- Simplex.
Off. feria!. - Ad Ld. com. S. Valentini Presb. M. Ant. Qui
odit. 577 13 •
Vesp. ferial., nulla com.
15. DE FERIA. - Simplex.
Off. ferial. - Ad Ld. com. Ss. Faustini et Jovitae Mm. Aut.
Vestri capilli. 577a. - Vesp. feria!., nulla com.
16-17. DE FERIA.- Simplex.
18. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Simeonis Ep. et M., Ant. Qui odit. 577 1J.
19-21. DE FERIA. -Simplex.
22. CATHEDRA S. PETRI Ap. Antiochiae.- Duplex majus.
Ad Ld. Ant. et Pss. de fer., cap. Ecce sacirdos. (57), rei.
ut in pr., 599, com. S. Pauli, 598, deinde feriae in Quadrag.
Ad Hor. Ant. et Pss. de fer., rei. ut in Comm., (62].
Ad Vesp. Ant. et Pss. de fer., cap. Ecce sacirdos. (37], rei.
ut in pr., 601, com. S. Pauli tant., deinde feriae in Ouadr.
- Compl. feriae. ~
~r S: ad Vesp. Sabb. et D: ad Ld. et Vesp. Dom., ante Quadrag.
com. S. PETRI, deinde S. PAULI.
23. S. PETRI DAMIANI Ep., Conf. et Doct. - Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. com. feriae in Quadrag.
juxta novissimas rubricas liij.
Vesp. (si non sit annus bissextilis) festiv. de seq. ut in
Comm., [2], or. pr., 644, com. (feriae in Quadrag. et) praec.
- Compl. Dom.
In anno bissextilo Vesp. de eodem, com. feriae in Quadrag.
24. (vel 25 anno bissextili.)
S. MATTHI.<E Ap.- Duplex II cl.
Off. festiv. ut in Comm. ad Ld. (Pss. de Dom.), com. feriae
in Quadrag. -Ad Hor. Ant. et Ps. de cur. hebd. die.
II Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [10], or. pr., com.
feriae in Quadrag.- Compl. Dom.
25-26. DE FERIA. - Duplex.
Vesp. de fer., nulla com.
27. (vel 28). S. GABRIELIS A VIRG. PERDOL. Conf.- Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. com. feriae in Quadrag.
Vesp. de eodem, com. feriae in Quadrag.
28. DE FERIA. - Simplex.

FESTA MARTU.
1-3. DE FERIA. - Simplex.
4. S. CASIMIR! Conf. - Simplex.
Off. simplex. - Ad Ld. com. (praeter D) S. Lucii I Pap. et M.
In Quadr. : De Feria. Ad Ld. com. S. Casimiri Conf. Ant.
Euge. 577 19 , deinde S. Lucii I Pap. et Mart. Ant. Qui
odit. 577 13 •
Vesp. de feria, nulla com.
5. DE FERIA. - Simplex.
6. SS. PERPETU.l.E et FELICITATIS Mm.- Duplex.
Off. ordin. - Ant. et Ps. ad omnes Hor. de fer. cur. vel
de Sab., a cap. ut in Comm., (99} et seq., vel in pr., 645,
com. feriae ad Ld. et Vesp.- Compl. feriae.
7. S. THOM.<E DE AQUINO Conf. et Doct.- Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. com. feriae in Quadrag.
Vesp. de eodem, com. feriae tantum.
8. S. JOANNIS DE DEO Conf. -Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. feriae in Quadrag.
Vesp. de eodem, com. feriae tantum.
liv. Mutationes in Antiphonali
9. S. FRANCISCJE ROMANJE Vid. - Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. feriae in Quad.
Vesp. de eadem, com. feriae in Quad.
10. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Quadraginta Mm. Ant. Vestri capzlli. 57714 •
Oratio. 647.
Vesp. de feria, nulla com.
11. DE FERIA. - Simplex.
12. S. GREGORI! I Pap., Conf. et Doct. - Duplex.
Off. ordin.- Ad Ld. com. feriae.
Vesp. de eodem, com. feriae.
13-16. DE FERIA. -Simplex.
17. S. PATRICII Episc. et Conf.- Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. feriae.
Vesp. de eodem, com. feriae tantum.
18. S. CYRILLI Ep. Hierosolymitani, Conf. et Doct. - Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. feriae.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 648.- Compl. Dom.
S : Vesp. de seq. Dom., nulla com. - Compl. Sabb.
D : Vesp. de Dom., com. (praet. in Dom. Palm.) seq. festi.
19. S. JOSEPH SPONSI B. M. V. Conf. et Ecc. Univ. Patroni.
- Duplex I cl.
Off. festiv. proprium, 652 et seq.
~In utrisque Vesp. festi admittitur, ante com. feriae, com. de
festo I cl. praec. vel seq. tantum.
S : Vesp. de seq. Dom., com. praec.- Compl. Dom.
D: Vesp. de Dom., com. (praet. in Dom. Palm.) seq. festi.
FERIA II : Antiph. e I Vesp., Hymnus Te Joseph.
20. DE FERIA. - Simplex.
21. S. BENEDICT! Abb. - Duplex majus.
Off. ordin. - Ad Ld. com feriae.
Vesp. de eodem, com. feriae.
22-23. DE FERIA. - Simplex.
24. S. GABRIELIS ARCHANGEL!. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 661, com feriae.
juxta novissimas rubricas lv.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rei. ut in pr., 665.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 667.- Ad Compl., 667.
S : Vesp. de Sabb., sine ulla com.
D: Vesp. de Dom., com. (praet. in Dom. Palm.) seq. festi.
- Ad Compl. Hymn. 364 vel 407.
25. ante Dom. Palm. : ANNUNTIATIO B. M. V. - Duplex I cl.
Officium festivum ut in pr., 668.
Vesp. festiv. de eadem.
~In utrisque Vesp. festi admittitur, ante com. feriae, com. de
festo I cl. praec. vel. seq. tantum.
S : Vesp. de seq. Dom., com. praec. festi. - Ad Compl.
Hymn., 364: vel 407.
D: Vesp. de Dom., com. (ante Dom. Palm.) seq. festi. -
Ad Compl. Hymnus, 364 vel 407.
26. DE FERIA.- Simplex.
27. S. JOANNIS DAMASCENI Conf. et Doct. - Duplex.
Off. ordin. - Ad Ld. com. feriae.
Vesp. de eodem, com. feriae.
28. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Joannis a Capistrano Conf. Ant. Euge. 57719 •
Vesp. de feria.
29-31. DE FERIA. - Simplex.
FERIA VI POST DOM. PASSIONIS
SEPTEM DOLORUM B. M. V.- Duplex maJUS.
I Vesp. desunt.
Ad Ld. ut in pr., 674, Hymn. Virgo vfrginum, .com. feriae.
Ad Hor. Hymni, 674. Ant. et Ps. de fer., rei. in pr., 678.
Vesp. festiv. de eodem festo ut in pr., 679, com. feriae. -
Ad Compl. (Dom.), 674.

FESTA APRILIS.
1. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria.
2. S. FRANCISCI DE PAULA Conf.- Duplex.
Off. ordin. - Vesp. de eodem, com. feriae in Quadr. tantum.
lvj. Mutationes in Antiphonali
3. DE FERIA. - Simplex.
4. S. ISIDORI Ep., Conf. et Doct. - Duplex.
Vesp. de eodem, com. feriae in Quadr. tantum.
5. S. VINCENTI! FERRERII Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, com. feriae in Quadr. tantum.
6-10. DE FERIA. -Simplex.
11. S. LEONIS I Papae, Conf. et Doct. - Duplex.
Vesp. de eodem, com. feriae in Quadr. tantum.
12. DE FERIA. - Simplex.
13. S. HERMENEGILDI Mart. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm. - Ad Ld. Hymn. pr., 682.
Vesp. de feria.
In Quadr., de Feria. Ad Ld. com. S. Hermenegildi Mart.
Ani. Qui odit, G7713 •
14. S. JUSTIN! Mart. - Duplex.
Ad Ld. com. (feriae in Quadrag. deinde) (praeter D) Ss. Ti-
burtii et Soc. Mart., 683. - Vesp. de eodem.
13-16. DE FERIA. -Simplex.
17. DE FERIA. -Simplex.
Ad Ld. com. S. Aniceti Pap. et Mart.
Vesp. de feria.
18-20. DE FERIA. - Simplex.
21. S. ANSELMI Ep., Conf. et DocL- Duplex.
Vesp. de eodem.
22. SS. SOTERIS et CAll Ep. et Mm. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm. -Vesp. de feria.
"if In Anglia vel in ecclesia propria :
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [22], or. pr., 684, (Set D com.
Dom. occur.)- Compl. Dom.
23. S. GEORGII Mart. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. de feria.
juxta novissimas rubricas lvij.
'I] In Anglia vel in ecclesia propria :
S. GEORGII Mart.- Duplex I cl.
Offic. festiv. ut in Comm., [29]. Ad Ld. (D com. Dom. occur.)
-Ad Hor. Ant. de Comm., Pss. de Dom. et ad Prim. ut in festis.
II Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [35], (com. S et D Dom.
occur. taut.)- Compl. Dom.

24. S. FIDELIS A SIGMARINGA Mart. - Duplex.


Vesp. festiv. de seq. ut in Corum., [22], or pr., 685, com.
(Dom. et) praec. - Compl. Dom.
'I] Dom. in Albis, Festum seq. in Feriam II transfertur ut supra
notatur, xxxix.
25. S. MARCI Evang. - Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. deDom.) Off. festiv. ut inComm., [29], or. pr., 685.
Ad Hor. Ant. et Ps. de die currenti, rel. in Corum., [34], or. pr.
Vesp. festiv. de eodem (Set D com. Dom.).- Compl. Dom.
In ecclesiis ubi Festum sub ritu I cl. celebratur :
'I]
In I Vesp. non fit com. praec.
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis).
Si die 25 Aprilis ante Dom. in Albis occurrerit, Festum in feriam II
transfertur. In II Vesp. Dom., com. seq. festi.
26. SS. CLETI et MARCELLINI Pp. et Mm. -Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Corum. T. P.
Vesp. de feria.
27. S. PETRI CANISII Conf. et Doct.- Duplex.
Vesp. de eodem.
28. S. PAULI A CRUCE Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Vitalis M.
Vesp. de eodem.
29. S. PETRI Mart. - Duplex.
Vesp. de eodem.
~ In ltalia et insulis adjacentibus :
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [86], or. pr., 686. - Compl.
Dom.
30. S. CATHARINJE SENENSIS Virg.- Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr. (ad calcem) sine com. praec.
- Compl. Dom.
lviij. Mutationes in Antiphonali
,r In Italia et insulis adjacentibus :
S. CATHARIN..£ SENENSIS Virg., Primariae ltaliae Patronae.
- Duplex I cl.
Off. festiv. ut in Comm., [87], or. pr.
Ad Ld. ei Hor. (ad Prim. ut in festis) Pss. de Dom.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr. (ad calcem), com. praec.

FESTA MAll.

1. S. JOSEPH Conf., Sponsi B. M. V., Opificis. - Duplex I cl.


Off. festiv. ut in pr. (ad calcem). -Ad Ld. et Hor. (ad Prim.
ut in festis) Pss. de Dom.
II Vesp. festiv. de eodem.- Compl. Dom.
2. S. ATHANASII Ep., Conf. et Doct.- Duplex.
Vesp. festiv. de seq., com. (Dom. et) praec. - Ad Compl.
(Dom.) et Horas, Tonus et Doxol. Hymn. proT. P.
3. INVENTIO S. CRUCIS. - Duplex II cl.
Off. festiv. pr. ad Ld. (Pss. de Dom.), 700, com. (Dom.
occur., deinde) Ss. Alexandri I Pp. et Soc. Mm.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rei. in pr., 702.
II Vesp. festiv. de eodem, sine com. (Set D com. Dom. tant.)
"if In ecclesiis ubi Festum juxta ritum I cl. celebratur :
In I Vesp. non fit com. praec. et in Ld. non fit com. Ss. Mm.
Ad Horas Ant. de Ld., Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis).
4. S. MONIC.l.E Vid. - Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
5. S. PII V Papae et Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
6. S. JOANNIS AP. ANTE PORTAM LATINAM. - Duplex
majus.
Ad omnes Horas, Ant. et Pss. ut in psalt., rei. in Comm.,
or. pr.
Vesp. de eodem, ad Magn. Ant. pr., 706, nulla com.
7. S. STANISLAI Ep. et Mart.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
juxta novissimas rubri.cas lix.
8. APPARITIO S. MICHAELIS ARCHANGELI. -- Duplex
majus.
Ad Ld. omnia ut in pr., 856, ritu paschali.
Ad Hor. antiph. et psalmi de die currenti, rei. ut in pr., 859.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 861, praeter Hymnum,
707, nulla com. - Compl. de feria.
9. S. GREGORI! NAZIANZENI Ep., Conf. et Doct. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
10. S. ANTONINI Ep. et Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Gordiani et Epimachi Mm.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 693, com. (Set D Dom. occur.,
deinde) praec. Ant. Amavit eum. 57716 • Oratio, 708. -
Ad Compl. (Dom.) Ton. et Dox. Hymnorum, [34].
11. SS. PHILIPPI et JACOBI App. - Duplex II cl. (olim die
Maii).
I
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 694.
Ad Horas, Ant. et Pss. de die currenti, rei. in Comm., [34].
II Vesp. festiv. de iisdem ut in pr., 696, nulla com. (S et D
com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
~ Si festum juxta ritum I cl. celebretur, in I Vesp. non fit com.
praec. et ad Horas Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim.
ut in festis.)
12. SS. NEREI, ACHILLE! et DOMITILLJE V. ac PANCRATII
Mm. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
13. S. ROBERTI BELLARMINO Ep., Conf. et Doct.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
14. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Bonifatii Mart.
15. S. JOANNIS BAPT. DE LA SALLE Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
16. S. UBALD Episc. et Conf.- Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
17. S. PASCHALIS BAYLON Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
lx. Mutationes in Antiphonali
18. S. VENANTII Mart. - Duplex.
Ad Ld. Hymn. pr. Dum nocte. 712.
Vesp. de eodem, Hymn. pr. }fartyr Dei (e I Vesp.), 711,
nulla com.
19. S. PETRI C.<£LESTINI Papae et Conf.- Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Pudentianae Virg.
Vesp. de eodem, nulla com.
20. S. BERNARDINI SENENSIS Conf. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
21-24. DE FERIA.- Simplex.
25. S. GREGORI! VII Papae et Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Urbani I Papae et Mart.
Vesp. de eodem, nulla com.
~ In Anglia : Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [49], or. pr.,
715, com. (S et D Dom. occur. et) praec. Ant. Dum esset.
577", or. pr., 714.- Compl. Dom.
26. S. PillLIPPI NERII Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Eleutherii Papae et Mart.
Vesp. de eodem, nulla com.
'II In Anglia : S. AUGUSTIN! Apost. Angliae, Abb. Cantuar.
Conf. - Duplex II cl.
Ad Ld. omnia (Pss. de Dom.) in Comm., [55], or. pr., 715, com.
(D Dom. occur., deinde) S. PHILIPPI NERII Conf. tant.
Ant. Euge. 577 19 • f. Amdvit. 577 1 ", or. pr., 714.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rel. in Comm., [62].
Vesp. festiv. de eodem ut in Comm. [65], or. pr.; com. (S et D
Dom. occur., deinde) S. PHILIPPI NERII. Ant. Hie vir. 577",
1. Os justi. - Compl. Dom.
27. S. BED.<£ VENERABILIS Conf. et Doct. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Joannis I Papae et Mart.
Vesp. de eodem, nulla com.
28. S. AUGUSTIN! CANTUAR. Episc. et Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
29. S. MARl.<£ MAGDALEN.<£ DE PAZZIS Virg. - Simplex.
Vesp. de feria.
'If In Gallia : Vesp. festiv. de seq. ut in Proprio Galliae (3).
(S et D com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
juxta novissimas rubricas lxj.
30. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Felicis I Papae et Mart .
. Vesp. festiv. de seq. ut in pr. (ad calcem) sine com. (S et D
com. Dom. occur.)- Ad Compl. (Dom.) et Horas, Tonus
et Dox. de B. M. V.
-J In Gallia : S. JOANN.l.E DE ARC Virg., Patronae secun·
dariae totius Galliae. - Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. Dom.) ut in Proprio Galliae (5), com. (D Dom.
occur., deinde) S. FELICIS P~pae et Mart.
Ad Hor. Ant. et Ps. de die currenti, rel. in Prop. Gall. (10).
Vesp. festiv. de eadem ut in Pr. Galliae. com. (Set D Dom. occur.),
deinde seq. ad calcem.
Ad Compl. (Dom.) Ton. et Dox. communes vel de T. P.
31. B. MARIJE V. REGINAE. - Duplex II cl.
Offic. festiv. ut in Comm. et in pr. ad Ld. (Pss. de Dom.).
-Ad Ld. com. (D Dom. occur. deinde) S. Petronillae Virg.
Ad Hor. Hymn. in Tono et cum Dox. B. M. V. -Ant. et Pss.
de die currenti, rel. in pr. -Ad Prim. y. in I}'. br. Qui
natus.
II Vesp. festiv. de eadem ut in Comm. et in pr. (ad calcem)
sine com. (Set D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.

FESTA JUNII.

I. S. ANGELlE MERICIJE Virg. - Duplex.


Vesp. de eadem, nulla com.
2. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Marcellini, Petri atque Erasmi Episc. et Mm.
Vesp. de feria, nulla com.
3. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
-J In Gallia: S. CLOTILDIS Reginae, Viduae.- Duplex.
Ad Ld. J!., Ant. ad Bened. et or. pr. in Proprio Galliae.
Vesp. de eadem, J!. Anima mea, Ant. ad Magn. Confirmavit. et
or. in Proprio Galliae, nulla com.
4. S. FRANCISCI CARACCIOLO Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
lxij. Mutationes in Antiphonali
~In Germania : Vesp. festiv. de seq. ut in Cornm., [13'] vel
[22], or. pr., 725, com. (S et D Dom. occur., deinde) praec.
Ant. Hie vir. 577 19 , or. pr., 725.- Compl. Dom.
5. S. BONIFATII Episc. et Mart. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
~In Germania : S. BONIFATII Apost. Germ. et Mart. -
Duplex II ct.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in Comm., [15] vel [29], or. pr.,
725. (D com. Dom. occur. tant.)
Ad Hor. Ant. et Ps. de die currenti, rei. in Comm., [20] vel [34].
Vesp. festiv. de eodern in Comm., [21] vel [35], or. pr., 725. (S et
D corn. Dom. occur.) - Compl. Dom.
6. S. NORBERT! Episc. et Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
7-8. DE FERIA.- Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
9. DE FERIA.-· Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Primi et Feliciani Mm. Ant. 577 14 •
Vesp. de feria.
10. S. MARGARITJE REGINJE Vid. - Simplex.
Vesp. de feria.
ll. S. BARNABJE Ap. - Duplex majus.
Off. ordinarium ut in psalterio et proprio loco.
Vesp. de eodem, nulla com.- Compl. de feria.
12. S. JOANNIS AS. FACUNDO Conf.- Duplex.
Ad Ld. com. Ss. Basilidis et Soc., Mm.
Vesp. de eodem.
13. S. ANTONII DE PADUA Conf. et Doct.- Duplex.
Vesp. de eodem, Ant. 0 Doctor ... sine com.
14. S. BASILII MAGNI Ep., Conf. et Doct.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
15. DE FERIA. -Simplex. .
Ad Ld. (or. Dom. praec.) com. Ss. Viti et Soc. Mm.
Vesp. de feria.
16-17. DE FERIA.- Simplex.
juxta novissimas rubricas lxiij.
18. S. EPHRJEM SYRII Diaconi, Conf. et Doct. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Marci et Marcelliani Mm.
Vesp. de eodem, nulla com.
19. S. JULIAN£ DE FALCONERIIS Virg. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Gervasii et Protasii Mm.
Vesp. de eodem, Hymn. pr. Cai!estis Agni. 729, nulla com.
~In aliquibus locis: SS. GERVASI! ET PROTASII Mm.
Duplex I vel II cl.
Die 18 : Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [36], or. Deus,
qui nos. 730, com. (S et D Dom. occur., deinde)
S. EPHRAEM. Ant. 0 Doctor. 577 17 , or. pr., 728.
(Haec ultima com. non fit si Festum juxta ritum
I cl. celebretur). - Com. Dom.
Die 19 : Ad Ld. ut in Comm., [41], Ps. de Dom., com. (D Dom.
occurr., deinde) S. JULIANJE DE FALCONERIIS
Virg. Ant. Simile est. 577 21 • -v;. Diffusa est., or. pr.,
730. (Haec ultima com. non fit si Festum juxta ritum
I cl. celebretur.)
Ad Horas: si Festum I cl., Ant. de Ld., Pss. de Dom.
(ad Primam ut in festis), rel. ut in Comm.
Si Festum II cl., Ant. et Ps. de die currenti, rel. in Comm.
II Vesp. festiv. de Festo ut in Comm., [46], com. (S et
D Dom. occur., deinde, si Festum II cl.) S. JULIANJE.
Ant. Veni, sponsa. 577"'.
20. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Silverii Papae et Mart. Ant. Qui odit. 577 13
or. Gregem. 730.- Vesp. de feria, nulla com.
21. S. ALOISII GONZAGlE Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
22. S. P AULINI Episc. et Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
23. VIGILIA S. JOANNIS BAPTIST£. - Simplex.
Off. ferial. - Ad Ld. (2o loco) or. pr., 731. Non dicuntur
preces feriales.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 732. (S et D com. Dom. occur.)
- Compl. Dom.
~In utrisque Vesp. admittitur (post com. Dom.) una tant. com.
de festo I cl. praec. vel seq.
N• 820 (Decret). - c
lxiv. Mutationes in Antiphonali
24. NATIVITAS S. JOANNIS BAPTIST.£.- Duplex I cl.
Ad Ld. (D com. Dom. occur.) et per Horas, omnia ut in pr.,
735. - Ad Prim. Pss. ut in festis.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 741, sine com. seq. (S et D
com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
~In II Vesp. dicuntur Antiphonae de I Vesp. quoties in eis de
hoc festo facta tantum fuerit commemoratio, sed Hymnus
non mutatur.
25. S. GULIELMI Abb. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
26. SS. JOANNIS et PAULI Mm. - Duplex.
Ad Ld. (Pss. de Dum.) omnia ut in pr., 742, sine com.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rei. in Corum., [45].
Vesp. de iisdem uL in pr., 745, sine com. - Compl. fer.
27. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
28. S. IREN.tEI Episc. et Mart.- Duplex.
Ad Ld. com. Vig. ut in pr., 746.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 747. (S et D com. Dom.
occur.)- Compl. Dom.
,-r In utrisque Vesperis, una tant. com. de festo I cl. (post com.
Dom.) admittitur.
29. SS. PETRI et PAULI APOSTOLORUM. - Duplex I cl.
Ad Ld. ut in pr., 751, et Hor. (ad Prim. ut in festis), Pss.
de Dom.
II Vesp. festiv. de iisdem, ut in pr., 754 (S et D com. Dom.
occur.). - Compl. Dom.
,-r Ubi vero fit Officium S. PAULI in ecclesia propria, omnia ut
in pr., 755, com. S. PETRI (S et D com. Dom. occur.
additur).
30. COMMEMORATIO S. PAULI Apost. - Duplex majus.
Ad Ld. ut in pr., 756, com. S. Petri tant. -Ad Hor. Ant.
et Pss. de feria, rel. in pr., 758. (Ubi Festum I cl., Ant. de
Ld., Pss. de Dom., ad Prim. ut in festis).
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 759 (Set D com. Dom. occur.).
- Compl. Dom.
~In utrisque Vesperis, una tant. com. de festo I cl. (post com.
Dom.) admittitur.
juxta novissimas rubricas lxv.
In aliquibus locis : Feria V post Festum Smi Cordis Jesu.
CORDIS EUCHARISTIC! D. N.J. C.- Duplex majus.
I Vesp. desunt. - Ad Ld. ut in pr. (ad calcem), Pss. de Dom.
Ad Hor. Antiph. et Pss. de feria V currenti, rei. in pr.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr. - Compl. Dom.

FESTA JULII.
1. PRETIOSISSIMI D. N.J. C.- Duplex I cl.
Ad Ld. ut in pr., 763, Pss. de Dom. sine com. (D com. Dom.
occur.) - Ad Hor. Ant. de Ld. et Ps. de Dom. (ad Prim.
ut in festis), 767.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 769, ult. Ps. 147 Lauda,
Jerusalem. (S et D com. Dom. occur. tant.) Non fit com.
seq.- Ad Compl. (Dom.) Tonus et Doxol. communes.
2. VISITATIO B. MARltE V.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 771, com. (D Dom.
occur. et) SS. Mart.
Ad Hor. Hymn. ut in Festis B. M. V., [124], Ant. et Ps. de
die currenti, rei. ut in Comm., (124}.
Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 773, (S et D com. Dom.
occur. tantum). - Ad Compl. (Dom.) Ton. et Dox. de
B.M. V.
~In ecclesia propria Festum (Duplex I cl.) acquirit I Vesperas, ut
notatur, 771, com (S et D Dom occur. et) praec. - Ad Compl.
(Dom.). Ton. et Dox. de B. M. V. A:d Horas, Ant. de Ld. et
Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis).
3. LEONIS II, Papae et Conf. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
4. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
5. S. ANTONII MARltE ZACCARIA Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
6. DE FERIA. -Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
lxvj. Mutationes in Antiphonali
7. SS. CYRILLI et METHOD II Epp. et Cc. - Duplex.
Ad Ld. Ant. et Pss. de feria, cap. Ecce sacerdos. [57], rel.
in pr., 778. -Ad Horas ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. de eisdem, Ant. et Pss. de feria, cap. ut supra ad Ld.,
rei. in pr., 781, sine com. seq. - Compl. de feria.
8. S. ELISABETH REGINJE Vid. - Simplex.
Ad Ld. Ant. et Pss. de fer., cap. Mulierem. [99], rei. in pr., 784.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
9. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
10. SS. SEPTEM FRATRUM Mm et SS. RUFINJE et SECUNDJE
Vv. Mm. -Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
11. DE FERIA.- Simplex.
Ad Ld. com. S. Pii I Papae et Conf. Ant. Euge. 577 15 , or. 785.
Vesp. de feria, nulla com.
12. S. JOANNIS GUALBERTI Abb. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Naboris et Felicis Mm.
Vesp. de eodem, nulla com.
13. S. ANACLETI Papae et Mart. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. feria!, or. Dom. praec., nulla com.
14. S. BONAVENTURJE Episc., Conf. et Doct. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
15. S. HENRICI Imperatoris Conf. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. de feria, nulla com.
16. COMM. B. M. V. DE MONTE CARMELO.- Duplex majus.
Off. festiv. ut in Comm., [122j, et in p~., 787, ad Ld. (Pss
de Dom.) · .
Ad Hor. Hymn. ut in Festis B. M. V., Ant. et Pss. de feria,
rei. ut in Comm., or. pr.
juxta novissimas rubricas lx'rij.
Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [125], et in pr., 787, nulla
com.- A~ Compl. (Dom.) Tonus et Doxol. de B. M. V.
i7. S. ALEXII Conf.- Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
18. S. CAMILLI DE LELLIS Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Symphorosae et Septem Filio-
rum Mm. Ant. Vestri capilli. 57714.
Vesp. de eodem, nulla com.
19. S. VINCENTI! A PAULO Conf. - Duplex. (In Gallia :
Duplex majus.)
Vesp. de eodem, nulla com.
20. S. HIERONYMI JEMILIANI Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Margaritae Virg. M.
Vesp. de eodem, nulla com.
21. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Praxedis Virg. Ant. Simile est. 577 21 •
y. Dijfusa est. 577 20 , or. 789.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
~ In aliquibus locis :
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [96], et in pr., 789. (S et D
com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
22. S. MARih: MAGDALENJE Poenit. - Duplex.
Ad Ld. Ant. et Pss. de feria, cap. Mulierem. [99], rei. in pr. 791.
Ad Hor. Ant. et Pss. de feria, rei. in Comm.
Vesp. de eadem, Ant. et Pss. de feria, cap. Mulierem, rel.
in pr., 793.- Compl. de feria.
~ In ecclesiis ubi Festum juxta ritum I cl. celebratur :
Off. festiv. ut in Comm. et in pr.- Ad Ld. et Hor. Pss. Dom.
(ad Prim. ut in festis)- II Vesp. ut in Comm. et in pr. (S et D
com. Dom. occur. ad Ld. et ad Vesp.)- Compl. Dom.
~ In ecclesiis ubi Festum juxta ritum II cl., omnia ut supra juxta
rit. I cl., sed ad Horas, Ant. et Pss. de fer.
23. S. APOLLINARIS Episc. et Mart. - Duplex.
Ad Ld. com. (praet. D) S. Liborii Episc. et Conf. Ant.
Euge. 577\5 •
Vesp. de eodem, nulla com.
lxviij. Mutationes in Antiphonali
24. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Christinae Virg. et M. Ant. Simile est. 577 21 •
]1. Di.ffusa est. or. Indulgentiam. 794.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [2], or. pr., 795. (S et D
com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
25. S. JACOBI Apostoli. - Duplex II cl.
Ad Ld. ut in Comm., [8], or. pr., com. (D Dom. occur., deinde)
S. Christophori M., 795.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rei. in Comm., [9].
II Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [10], or. pr., com.
(Set D Dom. occur., deinde) seq.- Compl. Dom.
,[Ubi Festum I cl. :ad Ld. non fit com. S. Mart. -Ad Hor. Ant.
de Ld., Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis)- In II Vesp. non fit
com. seq.
26. S. ANNJE Mattis B. M. V. - Duplex II cl.
Off. festiv. ut in Comm., [97], et in pr., 795, ad Ld. (Pss.
de Dom.) (D com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rei. in Comm., [102].
II Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [103], or. pr. (S et D
com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
~ Si Festum juxta ritum I cl. celebretur :
Die 25: Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [96], or pr. (S et D
com. Dom. occur.) sine com. praec.- Compl. Dom.
Die 26 : Omnia ut supra, sed ad Horas Ant. de Ld. et Pss. de
Dom. (ad Prim. ut in festis).
27. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Pantaleonis M. Ant. Qui odit. 577111•
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
28. SS. NAZARII et CELSI Mm. VICTORIS I Pp. et M. et
INNOCENTII I Pp. et Conf. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. de feria, nulla com.
29. S. MARTHJE Virg. -Simplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Felicis II Pp., Simplicii, Faustini
et Beatricis Mm.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
juxta novissimas rubricas lxix.
30. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Abdon et Sennen Mm. Ant. Vestri
capilli. 577 14 •
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
31. S. IGNA Til Conf. - Duplex majus.
Vesp. de eodem, nulla co~.

FESTA AUGUSTI.

1. S. PETRI AD VINCULA.- Duplex majtl:~.


Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 799.
Ad Hor. Ant. et Pss. de die currenti, rei. in pr., 800.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 801, com. S. Pauli tant.
- Compl. de fer.
~In Vesp. Sabb. atque in Ld. et Vesp. Dom. fit com. S. PETRI,
deinde S. PAULI.
~ Si Festum juxta ritum I d. celebretur :
Die 31 Julii: Ad I Vesp. omnia ut in pr., 797, com. S. PAULI
tant. (deinde S et D com. Dom. occur.) - Compl.
de Dom.
Die 1 Aug. :Ad Ld. omnia ut in pr., 799, com. S. PAULI tant.
(deinde D com. Dom. occur.) - Ad Hor. Ant.
de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in feshs.)
II Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 801, com.
S. Pauli tant. (S et D com. Dom. occur. additur.)
- Compl. Dom.
~ Si Festum juxta ritum II cl. celebretur :
Omnia ut supra sed in I Vesp. com. (S et D Dom. occur., deinde)
praec., et ad Horas Ant. et Pss. de cur. hebd. d1e, rel. ut in pr.
2. S. ALFONS! MARIJE DE LIGORIO Episc., Conf. et Doct.
-Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Stephani I Pp. et M.
Vesp. de eodem, nulla com.
3. INVENTIO S. STEPHANI Protom. - Simplex.
Ad Ld. antiph. propriae ut in pr., 273, Pss. de Dom., Cap.,
2U, Hymn. Invfcte Martyr. [17], y. Ant. ad Bened. et
or. ut in pr., 275.
lxx. Mutationes in Antiphonali
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in pr., 276.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
~ Si Festum juxta ritum I vel II cl. celebretur :
I et II Vesperae, juxta rubricam ~. 802, (Set D com. Dom. occur.)
- Compl. de Dom.
Ad Horas, si Festum I cl., Ant. de Ld. et Ps. de Dom. (ad Prim
ut in festis.)
4. S. DOMINICI Conf.- Duplex majus.
Vesp. de eodem, nulla com.
5. DEDICATIO S. MARIJE AD NIVES. - Duplex majus.
Ad Ld. omnia ut in Festis B. M. V., [122].
Ad Hor. Hymn. ut in Festis B. M. V. Antiph. et Pss. de
die currenti, rei. ut in Comm., (124].
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 803, com. (Set D Dom. occur.,
deinde) (praeter in ecclesiis ubi festum seq. sub ritu I cl.
celebratur) praec. - Ad Compl. (Dom.) hujus diei usque
ad Compl. diei seq. inclus. hymni cantantur et terminantur
sicut hymnus ad Vesperas.
6. TRANSFIGURATIO D. N. J. C. -Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 805, com. (D Dom.
occur., deinde) (praeter in ecclesiis ubi Festum juxta ritum
I cl. celebratur) Ss. Xysti II Pp. et Soc. Mart.
Ad Horas, Ant. et Ps. de currenti hebd. die, rei. in pr., 808.
(Si Festum juxta ritum I cl. celebretur : Ant. de Ld. et Ps.
de Dom., ad Prim. ut in festis.)
II Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 809 (com. S et D Dom.
occur. tant.).
7. S. CAJETANI Conf.- Duplex.
In Ld. Ant. ad Bened. pr., 810, et com. (praet. in Dom.)
S. Donati E. M.
Vesp. de eodem, Ant. ad Magn. pr., 810, nulla com.
8. SS. CYRIACI, LARGI et SMARAGDI Mm. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. ferial., or. Dom. praec., nulla com.'
9. S. JOANNIS MARIJE VIANNEY Conf. - Duplex.
Ad Ld. com. (praet. in Dom.) Vig. S. Laurenti et S. Romani.
juxta novissimas rubricas lxxj.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 813, com. (Set D Dom. occur.,
deinde, praeter in ecclesiis ubi Festum juxta ritum I cl.
celebratur) praec. - Compl. de Dom.
, In Gallia : Festum S. JOANNIS MARI.E VIANNEY ant.
pr. ad Bened. et Magn. habet, in Proprio Galliae.
10. S. LAURENTII Mart:- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 813 (D com. Dom.
occur.).
Ad Hor. Ant. et Ps. de currenti hebdomadae die, rei. in pr.,
815. (Si Festum juxta ritum I cl. celebretur : Ant. de Ld.
et Pss. de Dom., ad Prim. ut in festis).
II Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 816 (S et D com. Dom.
occur.)- Compl. Dom.
11. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Tiburtii et Susannae V., Mm. Ant. Vestri
capilli. 57714 •
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
12. S. CLARA: Virg.- Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
13. DE FERIA.- Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Hippolyti et Cassiani Mm. Ant. Vestri
capilli. 57714 • (Si hodie fuerit Sabbatum, non fit de Vigilia
anticipata Assqmptionis.)
Vesp. ferial., or. Dom. praec., nulla com.
14. VIGILIA ASSUMPTIONIS B. M. V. -Simplex.
Off. feria!. - Ad Ld. (2 loco), or. pr., com. S. Eusebii C.
Non dicuntur preces feriales.
Vesp. festiv. de seq. Off. noviss. ut in pr. ad calcem (S et
D com. Dom. occur.) - Ad Compl. (Dom.) hujus diei
usque ad Compl. diei seq. inclus., Hymni cantantur et
terminantur ut in Festis B. 1\1. V.
15. ASSUMPTIO B. M. V. - Duplex I cl.
Off. festiv. ut in pr. noviss.- Ad Ld. (D com. Dom. occur.}
et Hor. Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis).
II Vesp. festiv. ut in pr. noviss. sine com. seq. (S et D com.
Dom. occur.).
lxxij. Mutationes in Antiphonali
16. S. JOACHIM Patris B. M. V. - Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in Comm., [74], praeter
-p., Ant. ad Bened. et or. in pr., 824. (D com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. et Pss. de currenti hebd. die, rei. in
Comm., [83].
Vesp. festiv. de eodem ut in Com., [85], praet. y., Ant.
ad Magn. et or. in pr., 824, sine com. (S et D com. Dom.
occur.)- Compl. de Dom.
17. S. HYACINTH! Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
18. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Agapiti Mart., 826.
Vesp. de feria, nulla com.
19. S. JOANNIS EUDES Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
20. S. BERNARDI Abb., Conf. et Doct. -- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
21. S. JOAN. FRANC. FREMIOT DE CHANTAL Vid.- Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 8261 , com. (Set D Dom. occur.,
deinde) praec. - Ad Compl. (Dom.) hujus diei usque ad
Compl. diei seq. Hymni cantantur et terminantur ut in
Festis B. M. V.
22. IMMACULATI CORDIS B. M. V.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [122], praet. Ant. ad
Bened., 8262 , com. (D Dom. occur., deinde) Ss. Timothei,
Hyppolyti et Symphoriani, Mm.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rel. in Comm., [124].
II Vesp. festiv. ut in Comm., (114], praet. Ant. ad Magn.
et or. pr., 8261 , sine com. (Set D com. Dom. occur.)
23. S. PHILIPPI BENITII Conf. - Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [2], or. pr., 827, com.
(S et D Dom. occur., deinde, praet. in ecclesiis ubi Festum
JUxta rit. I cl. celebratur) praec. Ant. Hie vir. 57719 • -
Compl. Dom.
juxta novissimas rubricas lxxiij.
24. S. BARTHOLOMlEI Aposi. - Duplex II cl.
Off. festiv. ut in Conun., [8], et in pr., 827, ad Ld. (Pss.
de Dom.) D com. Dom. occur.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [91.
(Si Festum juxta rit. I cl. celebretur, Ant. de Ld. et Pss.
de Dom., ad Prim. ut in fest.)
II Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [10], or. pr., 827,
sine com. seq. (Set D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
25. S. LUDOVICI REGIS Conf. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Conun.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
'II In Gallia: S. LUDOVICI REGIS Conf.- Duplex majus.
Off. ordin. - Vesp. de eodem, nulla com.
'If Si Festum celebretur juxta rit. I cl. :
Die 24: Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [68], or. pr , 827, sine
com. praec. (S et D com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
Die 25 : Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut m Comm., [74], or. pr. (D
com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss de Dom. (ad Prim. ut in
festis), rei. in Comm., [83]
Vesp. festiv. de eodem ut in Comm , [85], or. pr.
(S et D com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
'If Si Festum celebretur juxta rit. II cl. :
In II Vesp. S. BARTHOLOMJEI Ap. com. (S ei D Dom. occur.,
deinde) seq. Ant. Simildbo. 577 18 , or. pr.
Ad Ld. ut supra pro festis I cl.
Ad Hor. Ant. et Ps. de cur. nebd. die, rei. m Comm.
Vesp. ut supra pro festis I cl.
26. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Zephyrini Pap. et Mart. Ant. Qui odit. 57713 •
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
27. S. JOSEPH! CALASANCTII Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
2t:L S. AUGUSTIN! Episc., Conf. et Doct. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) S. Hermeti<; M., 828.
Ve..'>p. de eodem, nulla com.
lxxiv. Mutationes in Antiphonali
29. DECOLLATIO S. JOANNIS BAPTISTA':. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 829 (D non fit com.
S. Sabinae).
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. de Comm., [20].
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 830, sine com. - Compl.
feriae.
~Si Festum juxta rit. I cl. celebretur :
Die 28 : Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 828, sine com. (Set D
com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
Die 29: Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 829, sine com. (D com.
Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in
festis.)
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 830, (Set D com. Dom.
occur.)- Compl. Dom.
Si Festum juxta rit. II cl. celebretur :
~

Die 28: Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 828, com. (S et D Dom.


occur., deinde) praec. tant. - Compl. Dom.
Die 29 : Ad Hor. et Vesp. juxta rit. Dup. maj. - Compl. Dom.
30. S. ROSA': A S. MARIA Virg. Limanae. - Duplex.
Ad Ld. com. (praeter D) Ss. Felicis et Adaucti Mm. Ant.
Vestri capflli. 57714.
Vesp. de eadem, nulla com.
,I
In America Latina :
S. ROSJE LIMANJE Virg., Patronae principalis totius Americae
Latinae. - Duplex I cl.
I Vesp. festiv. ut in Proprio, (vel in Comm., [86]), or. pr., 831,
(S et D com. Dom. occur.) sine com. praec. - Compl. Dom.
Ad Ld. ut in Proprio (vel in Comm., [87]), or. pr. (D com. Dom.
occurr.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis.)
II Vesp. festiv. ut in Proprio (vel in Comm., [96]), or. pr., sine
com. seq. (S et D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.

31. S. RAYMUND! NONNATI Conf.- Duplex.


Vesp. de eodem, nulla com.
juxta novissimas rubricas lxxv.

FESTA SEPTEMBRIS.

1. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. l.Egidii Abb. Ant. Euge. 577 19 , or., 832,
deinde (praeter in Dom.) Ss. duodecim Fratrum Mm., Ant
Vestri capilli. 577 14 , or., 832.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
2. S. STEPHANI REGIS, Conf. - Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
3. S. PII X Papae et Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
Oratio.
D Eus, qui ad tuendam cath6licam fidem et universa in Christo
instauranda, sanctum Pium, Summum Pontificem, caelesti
sapientia et apost6Jica fortitudine replevisti : t concede propitius;
ut, ejus instituta et exempla sectantes, * praemia consequamur
aeterna. Per eumdem D6minum.
4. DE FERIA. - Simplex.
5. S. LAURENTII JUSTINIAN! Ep. et Conf.- Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
6. DE FERIA. - Simplex.

7. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. fesiiv. de seq. ut in pr., 833 (Set D com. Dom. occur.).
-Ad Compl. (Dom.) hujus diei usque ad Compl. diei seq.,
Hymni cantantur et terminantur ut in Festis B. M. V.
8. NATIVITAS B. MARil.E V.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 835, com. (D Dom.
occur., deinde) (praeter in ecclesiis ubi Festum sub ritu
I cl. celebratur) S. Hadriani M.
Ad Hor. Antiph. et Pss. de cur. hebd. die, rei. de Comm.,
[124:]. (In ecclesiis ubi Festum sub ritu I cl. celebratur,
Ant. de Ld. Pss. de Dom., ad Prim. ut in festis.)
II Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 836 (S et D com. Dom.
occur.).
lxxvj. Mutationes m Antiphonali
9. DE FERIA. -Simplex.
Ad Ld. com. S. Gorgonii Mart. Ant. Qui odit. 57718 , or. pr., 838.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
~ In America Latina et in aliquibus locis :
S. PETRI CLAVER Conf. - Duplex vel Duplex majus.
Non fit com. in II Vesp. Nativ. B. M. V.
Vesp. de eodem, nulla com.
10. S. NICOLAI A TOLENTINO Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
11. DE FERIA. -Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Proti et Hyacinthi Mm. Ant. Vestri cap'lli.
577'4, or., 838.
Vesp. de feria, or. Dom. praec .. nulla com.
12. SA~CTISSIMI NOMINIS MARVE. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. dr Dom.) omnia ut in Festis B. M. V., [122),
or. pr., 838.
Ad Hor. Hymni ut in Festis B. M. V., Ant. et Pss. de cur.
hebd. die, rei. in Comm., [124l
Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [125], or. pr.
Ad Compl. (Dom.) Ton et dox. de B. M. V.
13. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de fer., or. Dom. praec., nulla com.
S: Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 697, or. pr., 839, com.
Dom. occur. - Compl. Dom.
14. EXALTATIO S. CRUCIS.- Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 700, or. pr., 839, (D com.
Dom. occur.) sine com.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rel. in pr., 702.
Vesp. de seq. ut in pr., 840, com. (S et D Dom. occur.,
deinde) praec.
Ad Compl. (Dom.) hujus diei usque ad Compl. diei seq. Hymni
ut in pr ., 842.
~ Si ExaltatJo S. Crucis juxta rit. I cl. celebretur :
D1e 13 Sept. : Vesp. ut supra in S. - Ad Hor. Ant. de Ld. et
Pss. de Dom. (ad Prim. ut in Fest.)
Vesp. de eodem ut in I Vesp., 697, Ant. ad Magn.
pr., 839, sine com. seq. (Set D com. Dom. occur.
tant.)- Compl. Dom.
juxta novissimas rubricas lxxvij.
15. SEPTEM DOLORUM B. M. V. - Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 843, com. (Feriae in Quatuor
Temp. velD Dom. occur., deinde) S. Nicomedis M.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in pr., 845.
II Vesp. festiv. de- eodem festo ut in pr., 847, sine com. seq.
(S et D com. Dom. occur.).
~ Si hoc Festum juxta rit. I cl. celebretur :
In I Vesp. non fit com praeced.
Ad Ld. non fit com. S. Mart.
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis.)
16. SS. CORNELII Pp. et CYPRIAN! Ep. Mm.- Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Ad Ld. com. juxta rubricam, 847, (D com. Ss. Cornelii et
Cypriani tant.).
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
17. Il\IPRESSIO SS. STIGMATUM S. FRANCISCI Conf.
Duplex.
Ad Ld. in Hymn. mutatur 3a stropha in pr., 848.
Vesp. de eodem, in Hymn. mutatur 3s -p. in pr., 848, y. pr.,
nulla com.
18. S. JOSEPH! A CUPERTINO Conf. - Duplex.
Ad Ld. Ant. ad Bened. pr., 849.
Vesp. de eodem, Ant. ad Magn. pr. Exfstimo. 849, nulla com.
1

19. SS. JANUARII Episc. et SOC. Mm.


Vesp. de eodem, nulla com.
20. SS. EUSTACHII et SOC. Mm.- Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., (2], or. pr., 850, com.
(S et D Dom. occur., deinde, praeter in ecclesiis ubi festum
seq. sub ritu I cl. celebratur) praec.- Compl. Dom.
21. S. MATTHJEI Apost. et Evang.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [8], or. pr., 850 (com.
feriae in Quatuor Temp. velD Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. et Pss. de curr. hebd. die, rei. in Comm., [9].
(Si hoc Festum sub ritu I cl. celebretur : Ant. de Ld., Pss.
de Dom., ad Prim. ut in festis.)
Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [10], or. pr., 850, sine
com. seq. (Set D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
lxxviiJ. Mutationes in Antiphonali
22. S. THOM...-E DE VILLANOVA Episc. et Conf. - Duplex.
Ad Ld., Ant. ad Bened. pr., 851, com. (feriae in Quat. Temp.
deinde), praeter D, Ss. Mauritii et Soc. Mm., 851.
Vesp. de eodem, nulla com.
23. S. LINI Papae et Mart.- Simplex.
Ad Ld. (praeter D) com. S. Theclae Virg. et Mart.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
24. B. MARLE V. DE MERCEDE. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in Festis B. M. V., [122],
or. pr., 852.
Ad Hor. et ad Compl. Hymni cantantur et terminantur ut
in Festis B. M. V.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [124].
Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [125], or. pr., 852. -
Compl. Dom.
25. DE FERIA. - Simplex.
'If In Statibus fa:deratis Americae Septentrionalis et in
Canada:
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [36], or. pr. (Set D com. Dom.
occur.)- Compl. de Dom.
26. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Cypriani et Justinae Virg., Mm. Ant. Vestri
capilli. 57714 •
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
'If In Statibus fa:deratis Americae Septentrionalis et in
Canada:
SS. ISAAC! JOGUES, JOANNIS DE BREBEUF et Soc. Mm.
-Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [41], or. pr., com. (D Dom.
occur. deinde) SS. CYPRIAN! et JUSTINA: Virg., Mm. ut
supra .
.\d Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [45].
Vesp. de eisdem ut in Comm., [46], or. pr., sine comm. (S et D
com. Dom. occur.) - Compl. Dom. ·
27. SS. COSM...-E et DAMIANI Mart. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp. ferial., or. Dom. praec:, nulla com.
juxta novissimas rubricas lxxix.
28. S. WENCESLAI DUCIS Mart. - Simplex.
Off. ut in Psalt. et in Comm.
Vesp; festiv. de seq. ut in pr., 854. (Set D com. Dom. occur.)
- Compl. Dom.
29. DEDICATIO S. MICHAELIS ARCHANG.- Duplex I cl.
Ad Ld. et per Horas, omnia ut in pr., 856 (D com. Dom. occur.).
II Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 861, sine com. seq. (S et
D com. Dom. occur.)- Compl. de Dom.
30. S. HIERONYMI Presb., Conf. et Doct. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.

FESTA OCTOBRIS.
1. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S Re111igii Episc. et Conf. Ant. Euge. 57715 •
'If In Gallia: S. REMIGII Episc. et Conf.- Duplex majus.
Vesp. de eodem, nulla com.
2. SS. ANGELORUM CUSTODUM. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut w pr., 865.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in pr., 869.
Vesp. festiv. de eisdem ut in pr., 869, sine com. seq.
Compl. fer.
'If Si hoc Festum sub ritu I vel II cl. celebretur :
In I Vesp. ut in pr., 863.- Compl. Dom.
3. S. TERESUE A JESU INFANTE Virg.- Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
"if In Missionibqs : S. TERESIJE A JESU INFANTE Virg.
Patron. princ. omnium Missionum.- Duplex I cl.
Die 2 Oct. : Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [86], or. pr., 870,
sine com. praec. (S et D com. Dom. occur.) -
Compl. Dom.
Die 3 Oct. : Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [87], or. pr.,
870. (D com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut
in festis), rei. in Comm., [93].
II Vesp. festiv. de eodem, ut in Comm., [96], or.
pr., 870. (S et D com. Dom. occur.) - Compl.
de Dom.
lxxx. Mutationes in Antiphonali
~In Gallia : S. TERESilE A JESU INFANTE Virg, Patronae
secundariae totius Galliae.- Duplex II cl.
Die 2 Oct. : Vesp. fe'ltiv. de seq. ut in Proprio Galliae (19), com.
(S et D Dom. occur. deinde) praec. - Compl. Dom.
Die 3 Oct. :Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Proprio Galliae (21)
(D com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. m
Prop. Galliae (25).
II Vesp. festiv. de eadem ut in Proprio Galliae (26), sine
com. seq. (Set D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
, In ltalia et insulis adjacentibus :
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [68], or. pr., 870, sine com.
praec. (S et D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
4. S. FRANCISCI Conf. - Duplex majus.
Vesp. de eodem, nulla com.
, In ltalia et insulis adjacentibus :
S. FRANCISCI ASSISIENSIS Conf., Primarii Italiae Patroni.-
Duplex I cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [74], or. pr., (D com. Dom.
occur.)
Ad llor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Pnm. ut in festis). rei.
in Comm., [83].
II Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [85], or. pr. (S et D com.
Dom. occur.)- Compl. Dom.
5. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Placidi et Soc. Mm. Ant. Vestri capflli. 57714 •
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
6. S. BRUNONIS Conf. - Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 871, com. (Set D Dom. occur.,
deinde) praec. - Ad Compl. (Dom.) et per crast. usque
ad Compl. inclus., Hymni cantantur et terminantur ut
in Festis B. M. V.
7. SACRATISSIMI ROSARII B. M. V.- Duplex]! cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 875, com. (D Dom. occur.,
deinde) S. Marci I Pp. et Conf. tant.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in pr., 878.
II Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 880, (S et D com. Dom.
occur.). - Compl. Dom.
B. S. BIRGITT£ Vid. -Duplex:
Vesp. de eadem, nulla com.
juxta novissimas rubricas lxxxj.
9. S. JOANNIS LEONARDI Conf. - Duplex.
Ad Ld. com: (praet. in Dom.) Ss. Dionysii Episc., Rustici
et Eleutherii Mm.
Vesp. de eodem, nulla com.
~In Gallia : SS. DIONYSII Episc., RUSTIC! et ELEUTHERII
Mm. - Duplex.
Ad Ld. (praeter in D) com. S. JOANNIS LEONARDI Conf. Ant.
Euge. 577 19 , or., 882.
Vesp. de eisdem, com. (praeter in Dom.) S. JOANNIS LEONARDI.
Ant. Hie vir. 577", or., ~82.
10. S. FRANCISCI BORGI.!.E Conf. - Simplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 882• (Set D com. Dom. occur.).
Ad Campi. (Dam.) et per crast. usque ad Compl. inclus.,
Hymni cantantur et terminantur ut in Festis B. M. V.
11. MATERNITATIS B. MARI.!.E V.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 882, (D com. Darn. occur.).
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei., 8825 •
II Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 8826 (S et D com. Darn.
occur.). - Campi. Dam,.
12. DE FERIA.- Simplex.
Vesp. de feria, nulla corn.
13. S. EDUARD! REGIS Conf. - Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
~ In Anglia : S. EDUARD! Regis Conf. - Duplex II cl.
Die 12 : Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [68], or. pr., 882•.
(Set D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
Die 13: Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [74], or. pr. (D com.
Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Com., [83].
II Vesp. festiv. de eodem, ut in Comm., [85], or. pr.,
882•, (Set D com. Dom. occur.)- Compl. Dom.
14. S. CALLISTI I Papae et Mart.- Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
15. S. TERESI.!.E Virg.- Duplex.
Ad Ld. Hymn. pr., 884.
Vesp. de eadem, Hymn. pr., 883, nulla com.
lxxxij. Mutationes in Antiphonali
16. S. HEDWIGIS Viduae.- Simplex.
Vesp. feria!., or. Dom. praec., nulla com.
17. S. MARGARITJE MARIJE ALACOQUE Virg.- Duplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [2], or. pr., 885, com.
(Set D Dom. occur., deinde) praec.- Compl. Dom.
18. S. LUCJE EVANGELISTJE.- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [8J, or. pr., 885 (D corn.
Dom. occur.).
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [9].
II Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [10], or. pr., 885,
sine com. seq. (S et D com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
~ Si Festum I cl. : In I Vesp. non fit com. praec., et ad Horas,
Ant. de Comm., Pss. de Dom., ad Prim. ut in festis.
19. S. PETRI DE ALCANTARA Conf. - Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
20. S. JOANNIS CANTil Conf. - Duplex.
Ad Ld. Hymn. pr., 887.
Vesp. de eadem, Hymn. pr., 886, nulla com.
21. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. S. Hilarionis Abb. Ant. Euge. 57719 , or., 888,
deinde (praeter in D) Ss. Ursulae et Soc. Virg. Ant.
Prudentes. 577 21, or., 888.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
22. DE FERIA. - Simplex.
23. DE FERIA. - Simplex.
24. S. RAPH.A.:IfLIS Archangeli. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 890.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in pr., 893.
Vesp. festiv. de eadem ut in pr., 894, nulla com.
~ Si I Vesp. dicendae sint, omnia ut in pr., 889.
25. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Chrysanthi et Dariae Mm. Ant. Vestri
capilli. 57714 , or. pr., 894ta.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
juxta novissimas rubricas lxxxiij.
26. DE FERIA. -Simplex.
Ad Ld. com. S. Evaristi Pap. et Mart., Ant. Qui odit. 57713 •
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
27. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [2], or. pr., 89414 • -
Compl. Dom. •.
S :I Vesp. de Christo Rege. Festum Apost. in feriam II
transfertur. .
D: II Vesp. de Christo Rege, sine com. seq. Festi Apost.
28. SS. SIMONIS et JUD.lE App. - Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., l8], or. pr., 89414 •
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rel. in Comm., [9].
II Vesp. festiv. de iisdem ut in Comm., [10], or. pr., 89414 •
- Compl. Dom.
S :I Vesp. de Christo Rege sine com. praec. Festi Apost.
D : II Vesp. de Christo Rege sine com. seq. Festi Apost.
29-30. DE FERIA. - Simp/ex.
31. DE FERIA.- Simplex.
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 895. - Compl. Dom.
S :Com. Dom. occur. tant.
D : In Hymn. Placdre, non mutatur Doxologia; com. ut
notatur, 894P.- Ad Compl. (Dom.) Tonus et Doxol.
communes.
Dominica ultima Octobris.
FESTUM D. N. JESU CHRISTI REGIS. -Duplex I cl.
S : Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 8941, com. Dom. occur.
tant. - Ad Compl. (Dom.) et per crast. usque ad
Compl. inclus., Hymni ut notatur, 8945 et 89410 •
D: Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 8946 , com. Dom. occur.
tant.- Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim.
ut in festis), rei. in pr., 89410 •
II Vesp. festiv. de eodem (praet. in die 31 Oct.) ut in pr.,
89412 , com. Dom. occur. tant.
'11 Diebus 27, 28 et 31 Oct. vide supra.
lxxxiv. Mutationes in Antiphonali

FESTA NOVEMBRIS.
I. OMNIUM SANCTORUM. - Duplex I cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 898, (D com. Dom. occur.
tant.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis),
rel. in pr.~ 902.
II Vesp. festiv. de eisdem ut in pr., 903, (S et D com. Dom.
occur. tant.). - Compl. Dom.
Post Vesperas diei non dicuntur Vesperae et Completorium
Defunctorum.
2. (vel 3.) COMMEMOR. OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTO-
RUM. - Duplex.
Ad Ld. et Hor., omnia ut in pr., 906 et seq., sed initio Horarum
Pater, Ave et Credo omittuntur.
Vesp. Defunct. sub ritu dupl. atque Compl. Defunct. pr.
ut in pr. notatur, 904.
3. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
4. S .. CAROL! Episc. et Conf.- Duplex.
Ad Ld. (praeter in Dom.) com. Ss. Vitalis et Agricolae Mm.
Vesp. de eodem, nulla com.
5. DE FERIA. - Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
~In aliq. locis : SACRARUM RELIQUIARUM. - Duplex majus.
Offic. ordin. in Psalt. et in Comm. Plur. Mart., or. pr.
Oratio.
A
Uge in nobis, Domine, resurrecti6nis fidem, qui in Sanct6rum
tu6rum reliquiis mirabflia operaris: t et fac nos immortalis
gl6riae participes, * cujus in e6rum cineribus pignora veneramur.
Per D6minum nostrum.
Vesp. de eisdem, nulla com.
~In Gallia: Vesp. festiv. de seq. ut in Comm. Dedic., [104],
sine ulla com. (S et D com. Dom. occur.) - Compl. Dom.
juxta novissimas rubricas lxxxv.
6. DE FERIA. - Simplex.
~ In Gallia : IN ECCLESIIS CONSECRA TIS, exceptis metropo-
litanis et cathedralibus :
Dedicatio propriae ecclesiae. - Duplex I cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., [106], (D com. Dom. occur.)
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom. (ad Prim. ut in festis.)
II Vesp. festiv. de eodem ut in Comm., [113], (S et D com. Dom.
occur.)- Compl. Dom.
7. DE FERIA.- Simplex.
Vesp. de feria, nulla com.
8. DE FERIA. - Simplex.
Ad Ld. com. Ss. Quatuor Coronatorum Mm., 91.5.
Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [104], (S et D com. Dom.
occur.)- Compl. Dom.
9. DEDICATIO ARCHIBAS. SANCTISSIMI SALVATORIS.
- Duplex II cl.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in Comm., (106], com. (D Dom.
occur., deinde) S. Theodori M., 915.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [ll1].
Il Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., (113]. (S et D com.
Dom. occur.)- Compl. Dom.
10. S. ANDRElE AVELLINI Conf. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
Ad Ld. (praeter in Dom.) com. Ss. Tryphonis et Soc. Mm., 916.
,fIn ecclesiis vel direcesibus ubi Festum seq. sub ritu I vel II cl.
celebratur :
Vesp. festiv. de seq. ut in pr., 916, com. (S et D Dom. occur.,
deinde) in solis ecclesiis ubi Festum sub ritu II cl. celebr., praec.
tant. - Compl. Dom.
11. S. MARTINI Episc. et Conf. - Duplex. (In Gallia : Duplex
majus.)
Ad Ld. (Pss. de Dom.) ut in pr., 917, com. (praet. in Dom.)
S. Mennae Mart., 919.
Ad Hor. Ant. et Ps. de cur. hebd. die, rei. in Comm., (62].
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 919, sine com. seq.- Compl.
de feria.
~ In ecclesiis ubi Festum sub ritu I cl. celebratur :
Ad Ld. ut supra, sed sine com. (D com. Dom. occur.)
lxxxvj. Mutationes in Antiphonali
Ad Hor. Ant. de Ld. et Pss. de Dom., rel. in Comm.
Vesp. festiv. de eodem ut in pr., 919. (Set D com. Dom. occur.)
- Compl. Dom.
~ In ecclesiis ubi Festum sub ritu II cl. celebratur :
Ad Ld. com. (D Dom. occur. deinde) S. MENNJE M., 919.
Ad Hor. Ant. et Ps. de cur. hebd. die. - Compl. Dom.
12. S. MARTINI I Pap. et Mart. - Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
13. S. DIDACI Conf. - Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
14. S. JOSAPHAT Episc. et Mart.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
15. S. ALBERTI MAGNI Episc., Conf. et Doct. - Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
16. S. GERTRUDIS Virg.- Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
17. S. GREGORI! THAUMATURGI Ep. et Conf.- Simplex.
Vesp. de feria, or. Dom. praec., nulla com.
S: Vesp. festiv. de ·seq. ut in Comm., [104], com. Dom.
occur. - Compl. Dom.
18. DEDICATIO BASILICA!: SS. PETRI ET PAULI App. -
Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.)ut in Comm., [106], (D com. Dom. occur.).
Ad Hor. (etiam ad Prim.) Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei.
in Comm., [113].
Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [113] (D com. Dom.
occur.)- Compl. Dominicae.
19. S. ELISABETH Viduae.- Duplex.
Ad Ld. (praet. in Dom.) com. S. Pontiani Pap. et M., 922.
Vesp. de eadem, nulla com.
20. S. FELICIS DE VALOIS Conf.- Duplex.
Vesp. de eodem, nulla com.
21. PR..£SENTATIO B. M. V. - Duplex majus.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in Festis B. M. V., [122],
or. pr., 923.
Mutationes in Antiphonali lxxxvij
Ad Hor. Hymni ut in Festis B. M. V., Ant. et Ps. de cur.
hebd. die, rei. in Comm., [124].
Vesp. festiv. de eadem ut in Comm., [125], praet. Ant. ad
Magn. et or. pr., 923, sine com.
Ad Compl. (Dom.) Tonus et Doxol. de B. M. V.
'lf In ecclesiis ubi hoc Festum sub ritu I vel II cl. celebratur :
Die 20 : Vesp. festiv. de seq. ut in Comm., [114], praeter Ant.
ad Magn. et or. pr., 923, com. (S et D Dom. occur.,
deinde) in solis eccles. ubi Fest. sub ritu II cl. celebratur,
praec.- Ad Compl. (Dom.) Ton. et Dox. de B. M. V.
Die 21 : ut supra, sed in ecclesiis ubi Festum sub ritu I cl.
celebratur : Ad Hor. Ant. de Ld. in Comm. et Pss.
de Dom. (ad Prim. ut in festis.)
22. S. CA!CILilE Virg. et Mart. - Duplex.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 924.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die (in ecclesiis ubi
Festum sub ritu I cl. celebratur : Ant. de Ld. et Pss. de
Dom., ad Prim. ut in festis}, rei. in Comm., [93].
Vesp. festiv. de eadem, Ant. et Pss., 926, Cap. et Hymn.
de Comm., [89], y. Dijfusa est. [96], Ant. ad Magn. Virgo
glori6sa. et or. pr., 926, nulla com.- Compl. de feria.
~' Si I Vesperae dicendae sint, omnia ut notatur, 923, com. (S et
D Dom. occur., deinde) praeter in ecclesiis ubi Festum sub
ritu I cl. celebratur, praec.
23. S. CLEMENTIS I Papae et Mart: - Duplex.
Ad Ld. (Pss. de Dom.) omnia ut in pr., 927, com. (praeter
in Dom.) S. Felicitatis M., 929.
Ad Hor. Ant. et Pss. de cur. hebd. die, rei. in Comm., [20].
Ad Vesp. Ant. et Pss. ut notatur, 929, Cap. et Hymn., [13],
]1'. Justus. 930, Ant. ad Magn. Dedfsti. et or. Gregem. 930,
nulla com. - Compl. de feria.
24. S. JOANNIS A CRUCE Conf.- Duplex.
Ad Ld. com. (praeter in Dom.) S. Chrysogoni M., 930.
Vesp. de eodem, nulla com.
25. S. CATHARINA! Virg. et Mart.- Duplex.
Vesp. de eadem, nulla com.
26. S. SILVESTRI Abb. - Duplex.
Ad Ld. (praeter in Dom.) com. S. Petri Alexandrini, 931.
Vesp. de eodem, nulla com.
27-28. DE FERIA.- Simplex.
ORDINARIUM DIVINI OFFICII
ET PSALTERIUM PER HEBDOMADAM DISPOSITUM.
Antiphonae, Psalmz; Capitula, Hymnz; J!J!., R7R7. brevia, et rele'qua ilt
hoc Ordinaria posz'ta, dz'czmtur semper quando ?ton assigna?Ztur aNa di'cenda
propriis loci's in Officio de Tempore vel de Sanctz's.
lt t t t 9_!J_f t 9 2 0 9 0 9 0 0 0 0 t 9 9 9 0 9 9 9 9 0 9 9 I I 0 9 0 9 9 i 0 0 9 9 9 9 0 0 9 9 I 9 9 0 I 9 9 t 0 t 9 9 p 9 t t t 9 9 I

DOMINICA AD LAUDES.
y. Deus in adjut6rium.
I.
Psalmz' sequentes diczmtur in .Domim'cz's totius anm' praeterquam a
Septuagesz'ma usque ad .Domz'nicam Palmarum, in quibus diczmtur Psalmz'
sub ttumero II. infra posz'tt'.
.Dicuntur etz'am in Vz'giliis et Pestis quz'bus attribuuntur Psalmi .Domz'-
m'cales, cum Antzphom's hz's diebus assz'gnatz's, et z'n al#s Festis Antzphonas
ad Laudes proprias habmtz'bzts.
Atztiphonae vero z'nfrascriptae dz'czmtur cum respectt'vt's Psalmz's quando fit
O.fficz'um de .Domz'nz'ca ut z'1z Psalteria, praeterquam itz .Dominz'cz's Adventzts.
Per Annum. I. Antiphona. 6. F.
G
• v-~
LLE- LU-IA. E u 0 u a e.
••
II •••I
·3-
Tempore Paschali. Antiphona. Sub qua sola dz'czmtur omnes Psa!mi.

A !_. ~ lu-• ~: I[ ••• = . .. ~==--=====


6. F
L-Ie- ia. E u o u a c.
Nu 820 - 1
2 Dominica ad Laudes.
Psalmus 92. Mirabiles elationes maris : *
D Ominus regnavit, decorem
indutus est : * indutus est
mirabilis in altis Dominus.
Testimonia tua credibilia fa-
cta sunt nimis: * domum tuam
Dominus fortitudinem, et prae-
cinxit se. decet sanctitudo, Domine, in
Etenim firmavit orbem ter- longitudinem dierum.
rae, *qui non commovebitur. Gloria Patri, et Filio, * et Spi-
Parata sedes tua ex tunc : * ritui Sancto.
a saeculo tu es. Sicut erat in principia, et
Elevaverunt flumina, Domi- nunc, et semper, * et in saecula
ne,* elevqverunt flumina vocem saeculorum. Amen.
suam. Hz"c y.r. Gloria Patri semper
Elevaverunt flumina fluctus dz"cz"tur z"n fine omnium Psalmo-
suos, * a vocibus aquarum mul- rum et Cantz"corum, nisz' alt"tcr
tarum. notetur.

Anti- E-C- - - - - - + :
phona. --·~~~·~~~----~~~.~•~~-+~~~~----·
1-11 [! •. • •
I
• ·= J

Alle- lu- ia, Domi-nus regna- vit, de-eo-rem in-

=-.--.-.-~--~-.-- • •
• I
-----=---.-.-.-.-u;~~~----- -------
du- it, alle-lu-ia, alle-lu- ia.

\~~t. t ___~.. .• .. ~ r-;;


~
• ~
J -Ubi-la-te. E u o u a e.
Et 11011 repetitur t"n Psalmo : quod semper fit, quando Antiphona incipit
a primo versu Psalmi; et Psalmus tunc incipitur ab eo verbo in quo desinz"t
Antiphona, sive integra dicatur, sive tmztum ~·nchoata.
Populus ejus, et oves pascuae
Psalmus 99. ejus : t introite portas ejus in
J Ubilate Deo omnis terra : "'
servite Domino in laetitia.
confessi6ne, * atria ejus in
hymnis : con:fitemini illi.
Introite in conspectu ejus, * Laudate nomen ejus: quoniam
in exsultatione. suaYis est Dominus, t in aeter-
Scit6te qu6niam Dominus ipse num misericordia ejus, * et us-
est Deus : * ipse fecit nos, et que in g·enerati6nem et genera-
non ipsi nos. ti6nem veritas ejus.
Dominica ad Laudes. 3
Anti- "'"e--.-;;:---- + rr
IT___
. phona. • • ~ •~ • • ;
·-= !!· ••

Ju-bi-la-te De- o omnis terra, alle-lu- ia.

B .·-=----·---·~· • .--.-.q.
3· 7·Ant.
a i11 1ii • I •

E- ne-di-cam te. E u o u a e.
-

Psalmus 62. biis exsultati6nis laudabit os


meum.
D Eus, Deus meus, * ad te de
luce vigilo.
Si memor fui tui super stra-
tum meum, t in matutinis me-
Sitivit in te anima mea, * ditabor in te : * quia fuisti
quam multipllciter tibi caro adjutor meus.
mea! Et in velamento alarum tua-
In terra deserta et invia et rum exsultabo, t adhaesit anima
inaqu6sa : t sic in sancto appa- mea post te : * me suscepit
rui tibi, * ut viderem virtutem dextera tua.
tuam et g16riam tuam. !psi vero in vanum quaesie-
Qu6niam melior est miseri- runt animam meam, t introibunt
c6rdia tua super vitas : * labia in inferi6ra terrae : * tradentur
mea laudabunt te. in manus gladii, partes vulpium
· Sic benedicam te in vita erunt.
mea : * et in n6mine tuo levabo Rex vero laetabitur in Deo, t
manus meas. laudabuntur omnes qui jurant
Sicut Mipe et pinguedine re- in eo : * quia obstructum est as
pleatur anima mea : * et la- loquentium iniqua.

Anti- C 1ii
phona. •
• ~ • •
1 •
; •
1 • •
• ;.....cr;j
----------------------~·

.
I

Be- ne-di-cam te in vi-ta me- a, D6mi- ne, et

; - .
in n6- mi-ne tu- o le-vabo manus me- as, alle-lu- ia.
. .....
_~_-_.-_-_-_~~:=~·~~~=~~~~-~·-~-~--~-~---7-~-·-===·~==·--~~·, ___._ _2~~-W~. ~

E u o u a e.
4 Dominica ad Laudes.
Domino : * benedicite uni versa
Canticum trium Puerorum. germinantia in terra Domino.
Dan.], 57-58 et 56. Benedicite fontes Domino : *
B Enedicite omnia opera Do- benedicite
mini Domino : * laudate et mino.
maria et flumina Do-
Benedicite cete et omnia quae
superexaltate eum in saecula.
Benedicite Angeli Domini Do- moventur in aquis Domino : *
mmo : * benedicite caeli Domino. benedicite omnes volucres caeli
Benedicite aquae omnes quae Domino.
super caelos sunt Domino : * Benedicite omnes bestiae et
benedicite omnes virtutes Do- pecora Domino : * benedicite
mini Domino. filii hominum Domino.
Benedicite sol et luna Domi- Benedicat Israel Dominum : *
no : * benedicite stellae caeli laudet et superextiltet eum in
Domino. saecula.
Benedicite omnis imber et ros Benedicite sacerdotes Domini
Domino : * benedicite omnes Domino : * benedicite servi Do-
spiritus Dei Domino. mini Domino.
_Benedicite ignis et aestus Do- Benedicite spiritus et animae
mmo : * benedicite frigus et justorum Domino : * benedicite
aestus Domino. sancti et humiles corde Domino.
Benedicite rores et pruina Benedicite Anania, Azaria,
Domino : * benedicite gelu et Misael Domino : * laudate et
frigus Domino. superexaltate eum in saecula.
Benedicite gUides et nives Benedicamus Patrem et Fi-
Domino : * benedicite noctes et lium cum Sancto Spiritu : * lau-
dies Domino. · demus et superexaltemus eum
Benedicite lux et tenebrae Do- in saecula.
mino : * benedicite fulgura et Benedictus es Domine in fir-
nubes Domino. mamento caeli : * et laudabilis
Benedicat terra Dominum : * et gloriosus et superexaltatus
laudet et superexaltet eum in in saecula.
saecula. Hie non dicitur Gloria Patri
Benedicite montes et colles neque Amen. ·

Anti-
phona.
~;-~•=----...:;~;:--:=•::........!=!..___~
---.----..---.+--lh;--!!---11---ii-;.-:---*~-·
• • •
--!•!!.____==-.~~~
• •· 1
1

--------------------
Tres pu- e-ri jus- su re-gis in fornacem missi sunt,

non timentes flammam ignis, di-centes :Be-ne- di-ctus De- us,


Dominica ad Laudes. 5
; fT
I • •· •· ~-----------------------------
alle-lu- ia.
5· Ant. C
I. g
•6J •••• II • • • • I • •
IJ ·----
A •
L-Ie- lu- ia. E u ·o u a e.
Psalmus 148. Ignis, grando, nix, glades,
L Audate D6minum de cae-
lis : * laudate eum in ex-
spiritus procellarum, * quae
faciunt verbum ejus :
Montes et omnes colles, * li-
celsis.
Laudate eum omnes Angeli gna fructifera et <rmnes cedri :
ejus : * laudate eum omnes Vir- Bestiae et universa pecora, *
tutes ejus. serpentes et v6lucres pennatae:
Laudate eum sol et luna : * Reges terrae et omnes p6-
laudate eum omnes stellae et puli, * principes et omnes jUdi-
lumen. ces terrae.
Laudateeumcaelicael6rum: * JU.venes et virgines, t senes
et aquae omnes quae super cae- cum juni6ribus laudent nomen
los sunt, laudent nomen D6mini : Domini : * quia exaltatum est
Quia ipse dixit, etfactasunt: * nomen ejus solius.
ipse mandavit, et creata sunt. Confessio ejus super caelum
Statuit ea in aeternum et in et terram: * et exaltavit cornu
saeculum saeculi : * p;:-aeceptum populi sui.
p6suit, et non praeteribit. Hymnus omnibus sanctis
Laudate D6minum de terra, * ejus : * filiis Israel, populo ap-
drac6nes et omnes abyssi : propinquanti sibi.

PAhonntia-.~C===.~b=::=;=~==~==~==:.:=:

-~ I
...=.========::::+~-~---~-
.r-.;1.
• •

Aile- Iu- ia, Iauda- te Domi-n~m de cae-Iis, alle-


C ---n----------------
:!.---:-----H-·
• ~ • ra •.•. 11
lu-ia, alle- Iu- ia.
c------~,_--------------n11
T. Pasch. ,..._ • ._ • • • •
Ant. 11
--••~·~·.-~~~-~·-=-.ra~.--••-T,~~·~·-HI!-------
Aile- Iu- ia, ' alle-lu-ia.
alle-lu- ia,
6 Dominica ad Laudes.
Capitulum. Apoc. 7· I2•

B Enedictio, et claritas, et sapientia, et gratiarum actio, t honor,


virtus, et fortitUdo Deo nostro *in saecula saecu16rum. Amen.
~· Deo gratias.
Sic respondetur it&jine omm'um Capitulorum.
Sequens H:ymnus dicitttr z"n .Dominz'ci's post Epipha?Zz'am a die I4.Jamta-
ri'z', usqtte ad .Domz'nz'cam I. Quadragesimae exc!usz've; et z'1t .Domz'nicis post
Pmtecosten a die 28. Septembris usque ad dz'em 26. Novembrz's indusz"ve
occurrw tz'l>us.

I. ------;-~·~~·~~~;-·---
~ • ';' • ..-..-----------..
• • I ~·~

A
. .•
E-terne re-rum C6ndi-tor, Noctem di- emque qui re-
C •• I• • •• • • •• ~
. = · .. II J

• • •• . ...
gis, Et tempo-rum das tempo-ra, Ut illleves fasti- di- urn :
c ~
.~ ~
• • ••
I

. 1 •
I

2. Nocturna lux vi- anti-bus A nocte noctem segregans, Prae-


c• • • ••
••• • •• • 1

= • •. II • •
aI

co di- e- i jam sonat, Jubarque so- lis eva-cat. 3. Hoc exci-


!L.._j_
--~·... • •
• •
• . 6···l· . .
1 • I • ~ J
ta- tus Lu-ci-fer Solvit po-lum ca-li- gi-ne : Hoc omnis err6-

_C:••-,:::.;:••-._-_----==-·:~~::::;•~:=.-----~-•;:~;~~.;:_.-.:~1~1:~.--~--=.==._-=._...•_:_G,_ -=·~:~•,_,1-ji

.
num cohors Vi- am no-cendi de-se-rit. 4. Hoc nauta vi- res c61-
c•• • • • • ~ ~ ••. I• ~ .•• •
li-git, Pontique mi-tescunt fre-ta : Hoc, ipsa Petra Eccle-
Dominica ad Laudes. 7
~----.-1~ •
•• •• = ... l • •'·------
• .~·

si- ae, Canente, culpam di-lu- it. 5. Surgamus ergo strenu- e :

;-II • ·-- • ~6· ··j. ~ •••


Gallus ja-centes exci-tat, Et somno-lentos increpat: Gallus
~ . .

••
G • • • ; : •. ~
• ' • ·"" ' • • •
negantes argu- it. 6. Gallo canente spes re-dit, Aegris sa-Ius
c • 6• ..__, --.------1-------
•. I·~· • •·• ·~
re-fundi-tur, Mucro latr6-nis c6ndi-tur, Lapsis fi-des reverti-

~ • 8
I• 8
• • 8
.6• ..:_j
I
a''i__
G •. H • ' •• "· I

..
tur. 7. Je-su, labantes respi-ce, Et nos vi-dendo c6r-ri-ge :
c
• ~
•• •• • • ••
_ _ _ _ __.!:!

Si respi-cis, labes cadunt, Fie-tuque culpa s61vi-tur. 8. Tu


c-- -----:t-a-----+
• Jl--"-=--~ • • • •
• • •
• 6• .·-.-,---
I I • ~
I

.-
lux re-fii.lge sensi-bus, Mentisque somnum di-scu-te : Te no-
~ ----------,~----J

• • • •• •
stra vox primum sonet,
I 8
• • =
Et vo-ta solvamus ti-bi. 9. De- o Pa-
• .. ~~---·--1~---·-~
; • 6. ... • • • • • a
L ·-------·------
1.:: • a·
I·--- • I I•
tri sit g16-ri- a, E-jusque so-li Fi- li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-

G• •
_.!._____
~~~; • -~~~-----
··--::- - - - - -
r{tcli-to, Nunc ct per omne &aecu-1um. A-men.
8 Dominica ad Laudes.
Per Aftnttm.

Yl. D6minus regnavit, dec6rem induit.


~· Induit D6minus fortitUdinem, et praecinxit se virtute.
A Septuagesima usque arl Quarlragesimam.
y;r. D6mine refugium factus es nobis.
~·A generati6ne et progenie.
Sequens .Hymnus rlicitur i1z .Domim"ca III. et rdiquis .Dominids post
Pentecosten usque arl diem 27. Septembris z'nclusive occurre1ztibus.

Hymnus.


c
_______, . = ..
E Cce jam noctis
I
tenu- a-tur umbra, Lux et aur6-
I

------'lj'-- I • • i
rae ru-ti-lans cor-uscat : SU.ppli-ces re-rum D6mi-num can6-
c
• • ••.•. II • ~ . = .. . . ..~~
•• I • •
I

ra Vo-ce pre-cemur: 2. Ut re- os culpae mi-se-ra-tus, omnem

c-·~-.;-_---~~.~~1=t~·~·~~~~~~~.;~-.~---_;·=~·=~·:·=~l=~·=~~==~·==~=t~.;·==~.~~.;j~
•I
Pellat ang6-rem, tri-bu- at sa-lu-tem, Donet et no-bis bona
c +_. ~-----
• - - .. • J
•• ••
I • •• •• I • •

•• •
I ••
I
sempi-ternae Mune-ra pa- cis. 3. Praestet hoc no-bis De- i-tas

I
be- [t-ta Patris, ac Na-ti, pa-ri-terque Sancti Spi-ri-tus, cu-
Dominica ad Laudes. 9

~• I
d
• • ••

jus re-sonat per omnem G16-ri- a mundum. A- men.


• h

. -:-u.;;-;:-r--= •

Alter Tonus ad libitum.

I.
c
•• •
= .. ••• I I • • ··!=. ~!:::J
E Cce jam noctis tenu- a-tur umbra, Lux et aur6-

....
j...!! •
..
~~--------------T------~--~~~----
• • •• r • • • = .. ~ ~
I
I
rae n1-ti-lans cor-uscat : Suppli-ces re-rum D6mi-num can6-
c
•. • • • ~ •. II • • • = ··
••• I 1 • •

..
ra Vo-ce pre-cemur: 2. Ut re- OS culpae mi-se-ra-tus, omnem

c=. ~ • 1\ •• • I = •. ~
• I • •• • • a
Pellat ang6-rem, tri-bu-
'
at sa-lu-tem, Donet
I
et no-bis bona

c~ • • ..-t • ~• ,.. •• ~ • • • = .. ~. ~j
sempi-ternae Mune-ra pa- cis. 3. Praest~t hoc no-:bis De- i-tas
1 ------~-------------
• •
•. I = . ;. • ~ • • • • • I• • I
ll
I I ~ •
I
be- a-ta Patris, ac Na-ti, pa-ri-terque Sancti Spi-ri-tus, cu-
c
•• ••• I I • • •• I •• : ,.. •• II .... ~: II
jus re-sonat per omnem G16-ri- a mundum. A-men.
yr. D6minus regnavit, dec6rem induit.
~· Induit D6minus fortitudinem, et praecinxit se virtute.
IO Dominica ad Laudes.
Canticum Zachariae. Ut sine tim6re, de manu ini-
Luc. I. 68-79. micorum nostrorum liberati, *
B Enedictus Dominus Deus
Israel:* quia visitavit, et
fecit redemptionem plebis suae.
serviamus illi :
In sanctitate et justitia coram
ipso, * omnibus diebus nostris.
Et erexit cornu salutis nobis,* Et tu puer, propheta Altlssimi
in domo David, pueri sui : vocaberis : * praeibis enim ante
Sicut locutus est per os san- faciem Domini parare vias ejus:
ctorum, * qui a saeculo sunt, Ad dandam scientiam salutis
prophetarum ejus : plebi ejus. * in remissi6nem pec-
Salutem ex inimicis nostris, * catorum eorum :
et de manu omnium qui oderunt Per viscera miseric6rdiae Dei
nos: nostri: *in quibus Yisitavit nos,
Ad faciendam misericordiam oriens ex alto :
cum patribus nostris : * et me- llluminare his qui in tenebris
morari testamenti sui sancti. et in umbra mortis sedent : * ad
Jusjurandum, quod juravit ad dirigendos pedes nostros in viam
Abraham patrem nostrum, * da- pacis.
turum se nobis: Gloria Patri.
Dez"tzde didtur Antiphona, et Oratz"o conveniens; postea commemoratz"ones,
sz' quae jadendae szmt; postremo, sz' tempus requz'rat, Su.lfragium de Om11z'bzts
Sanctz's, vel Tempore Paschali de Cruce, ut infra post Vesperas Domz'nz'cae, 5:.>..
fQuomodo termz'natttur Laudes, vide in Tonis Communibus, § VIII.
et IX.]

II.
Sequmtes Psalmz' dzi:zmtur ad Laudes bt Domtiticis a Septuagesima usque
ad Dominicam Pahnarum z'nclusz've, quamio fit Offidzmt de Dominica.
Antiphonae dicu?Ztur ut z'n P1·oprz"o de Tempore.
Psalmus 50. Tibi soli peccavi, et malum
M lserere mei Deus, * secun- coram te feci : * ut justificeris
dum magnam misericor- in serrnonibus tuis, et vincas
cum judicaris.
diam tuam.
Et secundum multitUdinem Ecce enim in iniquitatibus
miserationum tuarum, * dele conceptus sum : * et in peccatis
iniquitatem meam. concepit me mater mea.
Amplius lava me ab iniqui- Ecce enim veritatem dilexi-
tate mea : * et a peccato meo sti : * incerta et occulta sapien-
munda me: tiae tuae manifestasti mihi.
Quoniam iniquitatem meam Asperges me hyssopo, et mun-
ego cogn6sco : * et peccatum dabor : * lavabis me, et super
meum contra me est semper. nivem dealbabor.
Dominica ad Laudes. II

Auditui meo dabis gaudium Dicat nunc domus Aaron : *


et laetitiam : * et exsultabunt qu6niam in saeculum miseric6r-
ossa Jaumiliata. dia ejus.
A verte faciem tuam a pecca- Dicant nunc qui timent D6mi-
tis meis: * et omnes iniquitates num : * qu6niam in saeculum
meas dele. miseric6rdia ejus.
Cor mundum crea in me De tribulati6ne invocavi D6-
Deus : * et spiritum rectum in- minum : * et exaudivit me in
nova in visceribus meis. latitudine D6minus.
Ne projicias me a facie tua: * D6minus mihi adjutor : * non
et spiritum sanctum tuum ne timebo quid faciat mihi homo.
auferas a me. D6minus mihi adjutor : * et
Redde mihi Iaetitiam salutaris ego despiciam inimicos meos.
tui : * et spiritu principa.Ii con- Bonum est confidere in D6mi-
firma me. no, *quam confidere in h6mine.
Docebo iniquos vias tuas : * Bonum est sperare in D6mi-
et impii ad te convertentur. no, * quam sperare in princi-
Libera me de sanguinibus, pibus.
Deus, Deus salutis meae : * et Omnes gentes circuierunt
exsultabit lingua mea justitiam me : * et in n6mine D6mini quia
tuam. ultus sum in eos.
D6mine, labia mea aperies : '" Circumdantes circumdederunt
et os meum annuntiabit Iaudem me : * et in n6mine D6mini quia
tuam. ultus sum in eos.
Qu6niam si "'oluisses sacrifi- Circumdederunt me sicut
cium, dedissem utique : * holo- apes, t et exarserunt sicut ignis
caustis non delectaberis. in spinis : * et in n6mine D6-
Sacrificium Deo spiritus con- mini quia ultus sum in eos.
tribulatus : * cor contritum et Impulsus eversus sum ut ca-
humilHitum Deus non despicies. derem : * et Dominus suscepit
Benigne fac D6mine in bona me.
voluntate tua Sion : * ut aedifi- FortitUdo mea et laus mea
centur muri jerusalem. Dominus : * et factus est mihi
Tunc acceptabis sacrificium in salutem.
justitiae, oblati6nes et holocau- Vox exsultati6nis et salutis *
sta : * tunc imp6nent super at- in tabernaculis just6rum.
tare tuum vitulos. Dextera D6mini fecit virtu-
tern : t dextera D6mini exalta-
Psalmus 117. vit me, * dextera D6mini fecit
C Onfitemini D6mino qu6niam
bonus : * qu6niam in sae-
virtutem.
Non m6riar, sed vivam: * et
culum miseric6rdia ejus. narrabo 6pera Domini.
Dicat nunc Israel qu6niam Castigans castigavit me Do-
bonus : * quoniam in saeculum minus : * ct morti non tradidit
miseric6rdia ejus. me.
12 Dominica ad Laudes.
Aperite mihi portas ju,stltiae.J Psalmus 62. Deus, Deus
ingressus in eas confi.t~b?r.Do: meus. 3·
mino : *haec porta Domm1, JUStl
intrabunt in earn. Canticum trium Puerorum.
Confi.tebor tibi quoniam exau- .Dan. J, 52-,57.
disti me : * et factus es mihi in
salutem. B Enedictus es, Domine Deus
patrum nostr6rum : * et
La.pidem quem reprobaveru~t Iaudabilis, et gloriosus, et su-
aedificantes : * hie factus est m perexaltat~s in saecula. , .
caput anguli. . Et benedtctum nomen glonae
A Domino factum est 1stud : * tuae sanctum : * et Iaudabile,
et est mirabile in oculis nostris. et superexaltfitum in omnibus
Haec est dies quam fecit Do- saeculis.
minus : * exsultemus et laete- Benedictus es in templo san-
mur in ea. eta g16riae tuae : * e~, super-
0 Domine salvum me fac, t laudabilis, et superglonosus m
o Domine bene prosperare : * saecula.
benedictus qui venit in nomine Benedictus es in t)::lrono reg·ni
Domini. tui : * et superlaudabilis, et su-
Benediximus vobis de domo perexaltatus in saecul.a. . , .
Domini : * Deus Dominus, et Benedictus es, qUI mtuens
illuxit nobis. abyssos, et sedes super Cheru-
Constituite diem solemnem in bim : * et laudabilis, et super-
condensis, * usque ad cornu al- exaltatus in saecula.
taris. Benedictus es in finnamento
Deus meus es tu, et confi.tebor caeli : * et laudabilis, et gloria-
tibi : * Deus meus es tu, et sus in saecula.
exaltabo te. Benedicite omnia opera Do-
Confi.tebor tibi quoniam exau- mini Domino : * laudate et su-
disti me : * et factus es mihi in perexaltate eu111 in saecula.
salutem. Gloria Patri.
Confitemini Domino quoniam
bonus : * quoniam in saeculum Ps. I48. Laudate D6minum
misericordia ejus. de caelis. S.
Capitulum et reliqua z"n Proprz"o de Tempore.
In Domim'ds Septuagesz"mae, Sex~ge~i?nae ef (2_uz"?zquagesimae, .l:Tymnw•
Aeterne rerum C6nditor. 6. J!. Domme refug1um.
Dominica ad Primam. IJ
~tooooopooooRoootoooovooogooopopoppofoppooogotopopooopgiOOittooooooPo

DOMINICA AD PRIMAM.
Pater, Ave, Credo. yr. Deus in adjut6rium.
Hymnus.
1. Tonus in Dominicis per Annum et minoribus Festis.

2. •• I • • •• • .-~
• •
J
J----~·~.=-~~ r'----------
ces, Ut in di- urnis acti-bus, Nos servet a no-centi-bus .
•- h. • • •
• • •
--11---=---11
I ·~---
I • ---11
I ••• II ;~
I
2. Linguam refraenans tempe-ret, Ne li-tis horror 1nso-net :
+ •• • ·=;g--
----~~----~~.~~----------~~

•• • I • I
. ..
Vi-sum fovendo c6ntegat, Ne \'a-ni-ta-tes Muri- at. 3. Sint
t..----~~~·1----­
~
• •
I ·•
I• • • I I i
et ve-c6rdi- a : Carnis te-rat

• • • •• • • • • • • •• I • • •
I
~~ I

• •• J
I I
I

cesse-rit, Noctemque sors reduxe-rit, Mundi per absti-nen-


• • • •• •
~
•• • • •• I
II • • • • ~ ~
I

I
ti- am !psi canamus g16-ri- am. 5. De- o Patri sit gl6·
I4 Dominica ad Primam.
_,_---+. • • • I
~-~----~·--------~~~·~···~~·r---•·-·~-~--~.~·.,·~; I •
• I

ri- a, E-jusque so-li Fi-li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to,

~-. • • • ~ • •. ~ h ;:,__u_ll__--·=-=--=~----~--=---~---_
Nunc et per omne saecu-lum. A-men.
2. Tonus in majoribus Festis.

8.

J AM lu-cis orto si- de-re, De- um pre- cemur sup-


c ... • • •••
pli-ces, Ut in di- urnis a-cti- bus, Nos servet a no- cen-

• • =. = r- = ~ ••. I• • •
ti-bus. 2. Linguam refraenans tempe-ret, Ne li-tis horror

c ~ ••. , • ~ •
insonet: Vi-sum fovendo c6n-te-gat, Ne va-ni-ta- tes hau-

I ••
• . = . = ~ = ~· •• • -.
I

ri- at. 3. Sint pura cordis in-tima, Absistat et ve- c6r-


••
di- a: Carnis te-rat super-hi- am Po-tus ci-bique par-

•-a- • •
=-r-~.•· I • I I ~~•. •'-~----
ci- tas. 4. Ut cum di- es abscesse- rit, Noctemque sors re-
Dominica ad Primam. 15
• •
duxe-rit, Mundi per absti-nen-ti- am

•• =. r- = ~ ••.
.... •
Ipsi ca-namus gl6-

I• ~ •
ri- am. 5. De- o Patri sit g16- ri- a, E-jusque so-li Fi-

-~··!~
.--- ·.__·__·___·__
I ~ ,/!•• I •
li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-ra-eli- to, Nunc et per omne

sae- cu-lum. A-men.


Alii toni pro z;adi's Temporilms et Jfi·stis ltabentm· propriis !ads.
Dominicis per Annum. Antiphona.

A
7· a c-:-:-~ . II • .---.~-i8:----·--=--
L-Ie-l(t- ia. E ...u o u a e.
Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.
; ~ • •• • • • • • ••
~
3· b
• II-
A L-le-1 u- ia. E u o u a e.
In a!iis .Dominicis et i1z Festis, Atztipho1za iu Proprio.
Ps. II7. Con:fit6mini D6mino qu6niam bonus. I I . .Deinde, Ps. II8.
Beati immaculati, ut itifra.
A Se_flttageszina usque ad.Dominicam Palmarum indztsive, loco Psa!mi I I7.
Con:fitemini, diczmtur Psalmi92. Dominus regnavit, et99. JubihiteDeo,
ut supra, 2, qui in Laudibus lomm tzo1z habuerunt. .Deilrde Ps. rr8. Beati.
Qttando i1z .Domimca fit de aliqua Vigilia vel de Festa, et in Ikbdomadr:
qztando summdi stt1zt Psalmi .Domim'rtze, loco Ps. II7. didtur Ps.53. Deus
in nomine tuo, ut itifra; dei?Ztit- Ps. u8. Beati immacuhiti.
I6 Dominica ad Primam.
cordi:s : * in eo quod didici judi-
Psalmus 53. cia justitiae tuae.
D Eus in nomine tuo salvum Justificati6nes tuas custo-
diam : * non me derelinquas
me fac : * et in virtute tua
usquequaque.
judica me.
Deus exaudi orationem me- In quo c6rrigit adolescentior
am : * auribus percipe verba viam suam? * in custodiendo
oris mei. sermones tuos.
Qu6niam alieni insurrexerunt In toto corde meo exquisivi
adversum me, t et fortes quae- te : * ne repellas me a mandatis
sierunt animam meam : * et tuis.
non proposuerunt Deum ante In corde meo abscondi eloquia
conspectum suum. tua : * ut non peccem tibi.
Ecce enim Deus adjuvat me : * Benedictus es Domine : * doce
et Dominus susceptor est ani- me justificationes tuas.
mae meae. Inlabiis meis, * pronuntiavi
Averte mala inimicis meis : * omnia judicia oris tui.
et in veritate tua disperde illos. In via testimoniorum tuorum
Voluntarie sacrificabo tibi, *delectatus sum, * sicut in omni-
et confi.tebor nomini tuo Domi- bus divitiis.
ne : quoniam bonum est : In mandatis tuis exercebor : *
Quoniam ex omni tribulatione et considerabo vias tuas.
eripuisti me : * et super inimicos In justificationibus tuis medi-
meos despexit oculus meus. t{tbor : * non obliviscar sermo-
nes tuos.
Psalmus 118. I. Psalmus 118. II.
B Eati immaculati in via : *
qui ambulant in lege Do- R Etribue servo tuo, vivifica
me : * et custodiam ser-
mini. mones tuos.
Beati qui scrutantur testimo- Revela oculos meos : * et con-
nia ejus : * in toto corde exqui- siderabo mirabilia de lege tua.
runt eum. Incola ego sum in terra : * non
Non enim qui operantur ini- abscondas a me mandata tua.
quitatem, *in viis ejus ambula- Concupivit anima mea desi-
verunt. derare justificati6nes tuas, * in
Tu mandasti * mandata tua omni tempore.
custodiri nimis. Increpasti superbos : * male-
Utinam dirigantur viaemeae, * dicti qui declinant a mandatis
ad custodiendas justificationes tuis.
tuas! Aufer a me opprobrium et
Tunc non confundar, * cum contemptum : * quia testimonia
perspexero in omnibus manda- tua exquisivi.
tis tuis. Etenim sederunt principes, et
Confitebor tibi in directione adversum me loquebantur : *
Dominica ad Primam. I7
servus autem tuus exerceba.tur Dormitavit anima mea prae
in justificati6nibus tuis. taedio : * confirma me in verbis
Nam et testim6nia tua medi- tuis.
tatio mea est : * et consilium Viam iniquitatis amove a
meum justificati6nes tuae. me : * et de lege tua miserere
Adhaesit pavimento anima mei.
mea: * vivifica me secundum Viam veritatis elegi : *judi-
verbum tuum. cia tua non sum oblitus.
Vias meas enuntiavi, et exau- A.dhaesi testim6niis tuis D6-
disti me : * doce me justificati6- mine: *noli me conftindere.
nes tuas. Viam mandat6rum tu6rum
Viam justificati6num tuarum cuc(trri, * cum dilatasti cor
instrue me : * et exercebor in meum.
mirabilibus tuis.
Sequens Symbolum dicitur i1~ Domillids twztum milzoribzts post Epipha·
niam et Pmtecoste~t, quando fit Officium de Dominica ut in Psalteri'o, mque
ttlla commemoratio Officii Duplz"cis vel Oda1.1ae recurrit, - et in Festo
Sa1zctissimae Trinitatis.
Symbolum Athanasianum. Immensus Pater, immensus
Filius, * immensus Spiritus San-
Q Uicumque vult salvus es-
se, * ante 6mnia opus est
ut teneat cath6licam fidem :
ctus.
Aeternus Pater, aeternus Fi-
lius,* aeternusSpiritus Sanctus.
Quam nisi quisque integram Et tamen non tres aeterni, *
inviolatamque servaverit, * abs- sed unus aeternus.
que dubio in aeternum peribit. Sicut non tres increati, nee
Fides autem cath6lica haec tres iriimensi, *sed unus increa-
est : t ut unum Deum in Trini- tus, et unus immensus.
tate, * et Trinitatem in unitate Similiter omnipotens Pater,
veneremur: omnipotens Filius,* omnipotens
Neque confundentes pers6- Spiritus Sanctus.
nas, * neque substantiam sepa- Et tamen non tres omnipoten-
rantes. tes, * sed unus omnipotens.
Alia est enim persona Patris, Ita Deus Pater, Deus Filius,*
alia Filii,* alia Spiritus Sancti. Deus Spiritus Sanctus.
Sed Patris, et Filii, et Spiri- Et tamen non tres Dii, *sed
tus Sancti una est divinitas, * unus est Deus.
aequalis gloria, coaeterna ma- Ita Dominus Pater, D6minus
jestas. Filius, * D6minus Spiritus San-
Qualis Pater, talis Filius, * ctus.
talis Spiritus Sanctus. Et tamen non tres D6mini, *
Increatus Pater, increatus Fi- sed unus est D6minus.
lius, * increatus Spiritus San- Quia sicut singillatim unam-
ctus. quamque pers6nam Deum ac
r8 Dominica ad Primam.
D6minum confiieri christiana Perfectus Deus, perfectus ho-
veritate compellimur : * ita tres mo : * ex anima rationali et hu-
Deos aut Dominos dicere cath6- mana carne subsistens.
lica religi6ne prohibemur. Aequatis Patri secundum divi-
Pater a nullo est factus : * nitatem : *minor Patre secun-
nee creatus, nee genitus. dum huma11itatem.
FiHus a Patre solo est:* non Qui licet Deus sit et homo, *
factus. nee creatus, sed genitus. 11011 duo tamen, sed u11us est
Spiritus Sanctus a Patre et Christus:
Filio : * rron factus, nee creatus, U11us autem 11011 conversi611e
nee genitus, sed procedens. divinitatis in car11em, * sed
Unus ergo Pater, non tres assumpti6ne huma11itatis in
Patres : t unus Filius, non tres Deum:
Filii : * unus Spiritus Sanctus, Unus om11i11o 11011 co11fusi611e
non tres Spiritus Sancti. substantiae, * sed unitate per-
Et in hac Trinitate nihil prius sonae.
aut posterius, t nihil majus aut Nam sicut anima rationalis et
minus : * sed totae tres perso- caro unus est homo : * ita Deus
nae coaeternae sibi sunt et coae- et homo unus est Christus.
quales. Qui passus est pro salute no-
Ita ut per 6mnia, sicut jam stra, descendit ad inferos: * ter-
supra dictum est, t et unitas in tia die resurrexit a m6rtuis.
Trinitate, * et Trinitas in uni- Ascendit ad caelos, sedet ad
tate veneranda sit. dexteram Dei Patris omnipoten-
Qui vult ergo salvus esse, * tis : * inde venturus est judicare
ita de Trinitate sentiat. vivos et m6rtuos.
Sed necessarium est ad aeter- Ad cujus adventum omnes
nam salf1tem, * ut I11carnati6- homines resurgere habent cum
11em quoque Domini nostri Jesu corp6ribus suis : * et redditf1ri
CI1risti fideliter credat. su11t de factis propriis rati6nem.
Est ergo fides recta, ut creda- Et qui bona egerunt, ibunt in
mus et confiteamur, t quia Do- vitam aeternam : * qui vero
minus noster Jesus Christus Dei mala, in ignem aeternum.
Filius, *Deus et homo est. Haec est fides cath61ica, 7
Deus est ex substantia Patris quam nisi quisque fideliter fir-
ante saecula genitus: * et homo miterque crediderit, * salvus
est ex substantia matris in sae- esse non p6terit.
culo natus. GI6ria Patri.
Dominicis per Annum.
Anti- ; ; I •

A ...
111
phona. i~• _ •
.. t:
L-le-lu- ia, confi-temi- ni D6mi- no, qu6-ni- am in
Dominica ad Primam. 19

saecu-lum mi-se-ri-cor-di-a e-jus, alle-lU.- ia, aUe-lU- ia.


Dominids Temporis Paschalis.
Anti- C ' • •
phona. • , • • • _ • ._
n -
A jill

L-le-h1- ia, alle-lu-ia, alle- Iu- ia .


•• ~L] ________
!Ll] - - - - -_

.ht aliis Domz'llz'ds et z'1z Pestis, A1ztip!tomz i1t Proprio.


Sequens Capitulum dz'dtur z'tz ollmibus Dominicis et Ft•slis to/ius amli,
atque z'1t Fer#s Temporis Pasc!talis.
Capitulum. I. Tim. r. J7.

R Egi saeculorum immortali et invisibili, t soli Deo honor ct


gloria* in saecula saecul6rum. Amen. ~- Deo grfttias.
Resp. breve per Annum.
6. c • ,.... I • =---H--~
. --,.
c ---~~-· • • ~ •

Hriste Fi-li De- i vi-vi,


~ !""' • • ~. = •. •. r-r----
.___------~---
* :\li-se-n!- re no-bis. Chri-

C_~•-nll---•-b_:~;r-=•--·~~r+•--~~~~:,jrl~• ti •• = •=l
,I
ste. Yf. Qui sedes ad d~xte-ram Patris. * Mi-se-re- rc no-

bis. Yf. G16-ri- a Patti, et Fi-li- o,


. . . ··-
c •. -~ • ._.-:b--......!-~-·-...!!=L....:.•....:;::;:-,-~-=---=--~.~.-:~--==----1!!=~·
~
et Spi-ri-tu- i Sancto.
+H~~
c
• • II
Christe.
c_ _ _ _ _ _ _--=--_ P--
• • • •• ••• ;, •• :..-tr I r+ •
Yf. Exsurge Christe, adjuva nos.
~- Et libera nos propter nomen tu-um.
20 Dominica ad Primam.
Sic. dicutttur R,7R,7. brevia per to tum annum, nisi aliter notetur.
~ A Nativitate Domini usque ad Epiphaniam, in Festo Corporis Christi
d per Octavam, in Festis B. M. V. per annum et infra eorum Octavas, loco
J!. Qui sedes, dicitur :
f=;G; • ~ • •• n=rt=H\1-------
YJ. Qui na-tus es de Ma-ri- a Virgi-ne.
~ In Epiphania et per Octavam, et in Transjiguratione Domini :

c • • ~·• • • . ~
.--;----!£=q::----------
________,______u_---._-_----~--~·---
y.r. Qui appa-ru- isti h6-di- e.
In quibusdam aliis Festis, J!. aliter 1mdandus est, ut propriis !om
notatur.
Resp. breve Tempore Adventus.
4-
~c •. . . . ~ ~· ~· ~J_~g~rr;
c Hriste Fi-li De- i vi-vi,* :Mi-se-n~- re no-bis. Christe.
-------~

~c
~
.~···~ =--: .. ... ~

YJ. Qui venturus es in mundum .•* Mi-se-n!- re no-bis. Yf. GI6-


~-·I
--

: ~ I • • • Q ~-1
~-=·~=-~---~--.~.-~·-~·~·~· ·n;-~=~-=·-·~H---. R~
----- ---------.!.•---- w _ _ _ __

ri- a Patri, et Fi-Ii- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. Chri~te.

YJ. Exsurge Christe, adjuva nos.


J:1'. Et libera nos propter nomen tuum.
~In Festo Immaculatae Conceptionis B. liE. V. d per e,jus Octavam (mm

.
vero in Dominica itifra Octavam vel die Octava occltrrmte) dicitur :

~=-
--~
~ • • ~
I
•~ ~~~jj______
Y. Qui na-tus 'es de Ma-ri- a Virgi-ne.
Dominica ad Primam. 2I

Resp. breve Tempore Paschali.


6. ~;------------~----·-------
••---.--~-i_
--~·~·r-~·~·~~·~·.-~·~·~-;·~·.-1~~·----,_--~~~
C I ••

* Aile-
.
Hriste Fi-li De- i vi-vi, mi-se-re-re no-bis :
c -

--l-· !----'-~-·-·. . .~_._.__,_!
.. .!_---·--·--·--·-~~ ,___,uo::
Iu-ia, alle-lu-ia. Christe. ~f Yf. Qui surre-xi-sti a mortu- is.
c__:_!__·
- ~
=+i
• ~ ~ ·•Ji • • ~ • ~ 1.6!·•'
• I •

* Aile- lu- ia, aile- Iu- ia. yr. GI6- ri- a Patri, et Fi- Ii- o, ct
c• • • I • I • r.: II • • ~----
I'

Spi-ri-tU• i Sancto. Christe.


Yf. Exsurge Christe, a.djuva nos, alleluia.
~· Et libera nos propter nomen tuum, alleluia.

~ Ab Ascmsz(me usque ad Pmtecosten, dicitur :


~--------------~
·--11'--=·=--~•r-~•1-::.=--..::r~'---'·;:.._·_·_~H --
y. Qui scandis super sl-de-ra.
-if In Festo Pmtecostes et per Octavam, dicitur :
c
•••• • ••
Yf. Qui sedes ad dexte-ram Patris.
~ In Pestis B. JJf'. V. irifra Tempus Paschale occurrl!lilibus, didtur :
c
--- . ••• • ;
yr. Qui na-tus es de Ma-rl- a Virgi- ne.
.. ~ • •· II
Si Preces non sunt dicentiae, statim dici'htr y. Dominus vobiscum. et
Oralio, ut infra.
22 Dominica ad Primam.
Qua11do fit Ojjidum de .Domz"nica ut z"1z Psalterio, msi ocmrrat com me·
moratz"o .Duplicis aut Octavae, dicuntur seque11tes Preces.

K Yrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.


Pater noster. secreto usque ad
yr. Et ne nos inducas in tentationem. F;. Sed libcra nos a malo.
Credo in Deum. secreto usque ad
yr. Camis resurrectionem. F;. Vitam aeternam. Amen.
yr. Et ego ad te Domine clamavi. F;. Et mane oratio mea prac-
veniet te.
yr. Repleatur os meum laude. F7. U t cantem gl6riam tuam, tota
die magnitUdinem tuam.
yr. Domine averte faciem tuam a peccatis meis. F;. Et omnes ini-
quitates meas dele.
yr. Cor mundum crea in me Deus. F;. Et spiritum rectum innova
in visceribus meis.
yr. Ne projicias me a facie tua. F;. Et spiritum sanctum tuum ne
auferas a me.
yr. Redde mihi laetitiam saluhiris tui. F;. Et spiritu principali
confirma me.
yr. Adjut6rium nostrum in nomine Domini. F7. Qui fecit caelum et
terram .
.Deinde Hebdomadarius facit Co11jessz'onem.

C Onfiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato


Michaeli Archcingelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis
Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis,
cogitatione, verbo et opere : mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Mi-
chaelem Archangelum, beatum J oannem Baptistam, sanctos Apo-
stolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare pro
me ad D6minum Deum nostrum.
Chorus responde! :

M isereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per-


ducat te ad vitam aeternam. R!. Amen .
.Dez"nde repetit Confessz(mem, et ubz' dz"citur vobis fratres, et vos fratres,
dicatztr tibi pater, et te pater.
Facta Confessz'cme a Choro, Hebdomadarius dicz't :

M isereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris,


perducat vos ad vitam aeternam. Rf. Amen.

I N dulgentiam, absoluti6nem, et remissionem peccatorum nostr6rum


tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Rf. Amen.
Dominica ad Primam. 23
~ In choro "lionialium semel tan tum ac simul ab · ommtnts didtur :
Confiteor Deo ... Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quia ... Petrum
et Paulum, et omnes Sanctos, on'ire pro me ... .Deinde : Misereatur
nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos
ad vitam aeternam. Postea : Indulgentiam, absolutionem, etc., ut supra.
Facta absolutione, mbjztngitur :
yr. Digmire Domine die isto. F:j. Sine peccato nos custodire.
yr. Miserere nostri Domine. F:j. Miserere nostri.
yr. Fiat misericordia tua Domine super nos. F:j. Quemadmodum
spenivimus in te.
yr. Domine ex:audi orationem meam.I:Y. Et clamor meus ad te veniat.
Y/. Dominus vohlscuin. J1. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oralio.

D Omine Deus omnipotens, qui ad principium hujus diei nos


pervenire fedsti : t tua nos hodie salYa virtute; ut in hac
die ad nullum declinemus peccatum, sed semper ad tuam justi-
tiam faciendam nostra procectant el6quia, * dirigantur cogitati6nes
et 6pera. Per D6minum nostrum Jesum Christum Fllium tuum : t
qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, * per
6mnia saecula saecul6rum. 11· Amen.
)1. Dominus vobiscum. ~- Et cum spiritu tuo.
)1. Benedicamus Domino. ~- Deo grrttias .
.Dei11de legitur i1far~vrologium.

Postea .lfebdomadarius didt :


)1. Preti6sa in conspectu Domini. ~- :\Tors Sanct6rum CJUS.
Et absolute sine Orcmus. Oralio.

S Ancta Maria et omnes Sancti intercedant pro nobis ad D6mi-


num, t ut nos mereamur ab eo adjuvari et salYari, *qui ''ivit
et regnat in saecula saecul6rum. ~- Amen.
/f. Deus in adjut6rium meum intendl!.
I~. Domine ad adjuvandum me fes.tina.
Et d:"citur fer; ultimo additur :
Yf. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
11. Sicut erat in principia, et nunc, et sempl!r, * ct in saecula
saecu16rum. Amen.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie elt!ison.
Pater noster. secreto.
yr. Et ne nos inducas in tentati6nem.
J1. Sed libera nos a malo.
24 Dominica ad Primam.
yr. Respice in servos tuo~'> Domine, et in opera tua, ·* et dirige
filios e6rum.
IV'. Et sit splendor Domini Dei nostri super nos, t et opera
manuum nostrarum dirige super nos, * et opus manuum nostra-
rum dirige.
y.r. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
JV'. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula
&aeculorum. Amen.
Oremus. Oratio.

D irigere et sanctificare, regere et gubernare dignare, Domine


Deus, Rex caeli et terrae, h6die corda et corpora nostra, t
sensus, serm6nes et actus nostros in lege tua, et in operibus
mandatorum tuorum : * ut hie, et in aeternum, te auxiliante,
salvi et Ilberi esse mereamur, Salvator mundi. Qui vivis et regnas
in saecula saeculorum. IV'. Amen.
}1. ]ube domne bened.icere.
Benedz'dio. Dies et actus nostros * in sua pace disp6nat Dominus
omnipotens. RJ. Amen.
Ad absolutionem Capz'tuli, in Dommz'cz's et Feriz's per Anllum, a die
I4.Jamtar£z' usque ad Sabbatum ante Dom. I. Quadr., a Feria II. usque
ad Feriam IV. post Festum Ss. Trz'nz'tatis, et a Feria VI. post Octaz;am
Ss. Corporis Christi usque ad Sabbatum ante Adventum inclusive :
Lectio brevis. 2. Thess. 3· 5·

D Ominus autem dirigat corda et corpora nostra in caritate


Dei, * et patientia Christi. Tu autem Domine miserere nobis.
RJ. Deo gratias.
A Dominica I. Advmtus usque ad Vz"gil. Nativz'tatz's Domz'ni exclusz've :
Lectio brevis. Isaz'ae 33· 2.

D Omine, miserere nostri : te enim exspectavimus: t esto


brachium nostrum in mane, * et salus nostra in tempore
tribulationis. Tu autem Domine.
A Dotnz.nz'ca I. Quadragesimae usque ad DomitZicam Passz'onz's exclusive :
Lectio brevis. Isaiae 55· 6.

Q Uaerite Dominum, dum inveniri potest : * invocate eum,


dum prope est. Tu autem Domine.
Dominica ad Tertiam. 25
A Dominica Passionis usque ad Feriam V. in Coma .Domiui l'xdusive :
Lectio brevis. Isaiae 50. 6-7.

F Aciem meam non a verti ab increpantibus, et conspuentibus


in me. t D6minus Deus auxiliator meus, * et ideo non sum
confusus. Tu autem D6mine.
A .Dominica Reszerrectiotzis usque ad Ascensionem exclusive :
Lectio brevis. Coloss. 3· r-2.

S I consurrexistis cum Christo, t quae sursum sunt quaerite,


ubi Christus est in dextera Dei sedens : * quae sursum sunt
sapite, non quae super terram. Tu autem D6mine.
Post Lectionem brevem dicitrtr :
yr. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
~- Qui fecit caelum et terram.
yr. Benedicite. R7. Deus.
Benedz"ctio. D6minus nos benedicat, t et ab omni malo defendat, *
et ad vitam perducat aetemam. Et fidelium fuli.mae per miseric6r-
diam Dei requiescant in pace.~- Amen.
[ Qztomodo dicendae sunt Preces, Lectio brevis et cetera quae seqmmtt~r,
vide in Tonis Communibus, § III., et V. inftne.] '
&g~~~~~~~~

DOMINICA AD TERTIAM.
Pater noster. Ave Maria. yr. Dens in adjut6rium.
Hymnus.
1. In Dominicis per Annum et minoribus Festis.

2.
~= • •
. .,..~ = . ; . . ~
.:i .·,..
N ------~.·----- -----~----~~-----------L-
Unc Sancte no-bis Spi-ri-tus, Unum Patri cum Fi-

li- o, Digna-re promptus ingc- ri Nol>tro rc- f\i-sus pecto-


26 Dominica ad Tertiam.

. . . . r·I
= .. .
I
. . . ·=r-~~
I

ri. 2. Os, lingua, mens, sensus, vi-gor, Confessi- 6-nem per-


~·~-~r- . I • • r-
• I
~
~ ~
-~ • • r- = r-
sonent : Flammescat igne ca-ri- tas, Accendat ardor pr6-

~~H~----·--.~·~·--+~~=~·~;~-·~~•-----+~~~
~ 7!----~~----------L---
I

ximos. 3. Praesta, Pa-ter pi- issime,

~~~----=-~--·-~--·~~~~~+~.~
ce, Cum Spi- ri- tu Pa- racli- to, Regnans per omne saecu-

~P·~=:~u-------------
lum. A-men.
2. In majoribus Festis.

8.
••
ii
• • = ~ = ~ ••. I• ~ ••
N Unc Sancte no-bis Spi- ri-tus, Unum Patri cum

~-~_._._._f • -~-·-·--·-~-~r-~·w._...-_·_t • • rrs~


Fi-li- o, Digna-re promptus inge- ri Nostro re-fU- sus

_c_._~~--r-~~m·~JJ.~·~~·---=___•___;,__r-___=__~-·~··__~-~·=·-~.:·__·_l
pe- cto- ri. 2. Os, lingua, mens, sensus, vigor, Confessi- 6-
~
~__1__ _-
••. f • • • • r- r- .,.. ~ II I =
~
II II

nem personent : Flammescat igne ca- ri- tas, Accendat

• r- .. • • = •... = r- = ~···' . ~ . i
ardor pro- xi-mos. :L Praesta, Pa-ter pi- fs-sime, Patrique
Dominica ad Tertiam. 27
c • ... -~.- • •. cr-.0::...--·-·-·--·-f-!~1:-·'.!-.~.f---=-~
I r-~.·V~~- --=------==-~
=
compar Uni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-ra-eli- to, Regnans per

c r- r- ,. r- •. ~ ... =: 0 ---
omne sae- cu-lum. A-men.
Dominicis per Annum. Antiphona.

A
2. D ~~- !
L-le-111-ia.
·r-· II • •--.
E u o u a e.
! •. ~=-=-·- .
Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.

8. G c• I II •••-- • =rr-:::. -:~-==--=---·-


A L-~ 1~-i:-.. :Eu o u a :~..:.:.::.._-:----=. ______
In a!iis .Domitzici's et in Pestis, A lltiphona in Pnl}rio.
f
Psalmus 118. III. Ecce concupivi mandata tua.: *
L Egem pone mihi D6mine
viam justificati6num tua-
in aequitate tua vivlfica me.
Et veniat super me miseric6r-
dia tua D6mine : * salutare
rum : • et exquiram earn semper.
Da mihi intellectum, et scru- tuum secundum e16quium tuum.
tabor legem tuam : * et cust6- Et respondebo exprobrantibus
diam illam in toto corde meo. mihi verbum : * quia spera vi
Dcduc me in semitam man- in serm6nibus tuis.
dat6rum tu6rum : • quia ipsam Et ne {mferas de ore mco ver-
v6lui. bum vcritatis usquequaque : *
Inclina cor meum in testim6- quia in judiciis tuis supcrspc-
nia tua : * et non in avarltiam. ravi.
Averte 6culos meos ne' vi- Et custOdiam legem tuam
deant vanitatem : * in via -tua semper : * in saeculum et in
vivifica me. sa~culum saeculi.
Statue servo tuo e16quium Et ambulabam in latito.dine : *
tuum, • in tim6re tuo. quia mandata tua exquisivi.
Amputa oppr6brium meum Et loquebar iri testim6niis tuis
quod suspicatus sum : * quia in conspectu regum : • et non
jud'icia tua jucunda. confundebar.
28 Dominica ad Tertiam.
Et meditabar in mandatis Media nocte surgebam ad con-
tuis, * quae dilexi. fi.tendum tibi, * super judicia
Et levavi manus meas- ad justificationis tuae.
mandata tua, quae dilexi : * et Particeps ego sum omnium
exercebar in justificati6nibus timentium te : * et custodien-
tuis. tium mandata tua.
Psalmus 118. IV. Misericordia tuaDomine plena
est terra : * justificationes tuas
M Emor esto verbi tui servo doce me.
tuo, *in quo mihi spem
dedisti. Psalmus 118. V.
Haec me consolata est in hu-
militate mea : * quia el6quium
tuum vivificavit me. B Onitatem fecisti cum servo
tuo Domine, * secundum
Superbi inique agebant us- verbum tuum.
quequaque : * a lege autem tua Bonitatem, et disciplinam., et
non declinavi. scientiam dace me : * quia man-
Memor fui judici6rum tu6rum datis tuis credidi.
a saeculo D6mine : * et canso- Priusquam humiliarer ego de-
latus sum. liqui : * propterea e16quium
Defectio tenuit me, * pro pec- tuum custodivi.
cat6ribus derelinquentibus le- Bonus es tu : * et in bonitate
gem tuam. tua doce me justificati6nes tuas.
Cantabiles mihi erant justifi- Multiplicata est super me ini-
cati6nes tuae, * in loco peregri- quitas superb6rum: * ego autem
nati6nis meae. in toto corde meo scrutabor
Memor fui nocte n6minis tui mandata tua.
D6mine : * et custodivi legem Coagulatum est sicut lac cor
tuam. e6rum : * ego vero legem tuam
Haec facta e&t mihi: * quia meditatus sum.
justificati6nes tuas exquisivi. Bonum mihi quia humiliasti
P6rtio mea D6mine, * dixi me : * ut discam justificati6ne!,:
custodire legem tuam. tuas.
Deprecatus sum faciem tuam Bonum mihi lex oris tui, *
in toto corde meo : * miserere super millia auri et argenti.
mei secundum el6quium tuum. Manus tuae fecerunt me, et
Cogitavi vias meas : * et con- plasmaverunt me : * da mihi
verti pedes meos in testim6nia intellectum, et discam mandata
tua. tua.
Paratus sum, et non sum tur- Qui timent te videbunt me, et
Mtus : * ut cust6diam mandata laetabuntur : * quia in verba
tua. tua supersperavi.
Funes peccat6rum circum- Cogn6vi D6mine quia aequi-
plexi sunt me : * et legem tuam tas judicia tua : * et in veritate
non sum oblitus. tua humiliasti me.
Dominica ad T ertiam.
Fiat miseric6rdia tua ut con- me : * ego autem cxercebor in
soleturme, *secundum el6quium mandatis tuis.
tuum servo tuo. Convertantur mihi timentes
Veniant mihi miserati6nes te : * et qui noverunt testim6nia
tuae, et vivam : * quia lex tua tua.
meditatio mea est. Fiat cor meum immaculatum
Confundantur superbi, quia in justificati6nibus tuis, * ut non
injuste iniquitatem fecerunt in confii.ndar.
Dominicis per annum.
Anti- j-- ----~

phona. ~J r- ; ·~· ·-·-·__•_7_•-~--·--·-·_•_J


A L-Ie- Iu- ia, deduc me D6mi-ne in semi-tam

manda-t6-rum tu- 6-rum, allc-lu- ia, alle-lu- ia.


Capitulum. I. Joan. 4· r6.

D Eus caritas est : t et qui manet in carit{tte, in Deo manet,


et Deus in eo.
*

11- br. C • I • • • = r- 1: I ~ • • =b• ~ l


I Neli-na cor me- urn, tDe- us, * in testim6- ni- a
c = .. • = • r; ~
tu-a. lncli-na. Yf. A-verte 6-cu-los me- os, ne vi-de- nnt

c •b_._=_r-_:_I__,.._=_·_·_._._=_·_r-___==-~,_1 • • =-i
va- ni-ta-tern : in vi- a tu- a vi-vi- fi-ca me_ * In testim6-
Cb § b -, I ~
• r. = •. II ,.. = r. a ~ • = . ; -~--·-~ • cs •
ni- a tu- a. Yf.Gl6- ri- a Patri, et I?i-li- o, et Spi-ri-tu- i

h= r.: II • = • I
Sancto. lncli-na.
30 Dominica ad Tertiam.
yr. Ego dixi . D6mine miserere mei.
~- Sana animam meam, quia peccavi tibi.
Post R,7. breve dicitur yr. Dominus vobiscum. R,7. Et cum spiritu tuo.
Deinde Oratio convenie1zs et reliqua ut ?Zotmztur in Tonis Communibus,
§ VIII. Item ad Sextam et NoJZam.
Dominicis Adventus. Antip!tona et Capitulum ~·n Proprio.

R,7.br. ~<~•~•-;•~•·--~~~.-~•~·_, •. • __•=-.~••------~•·--i


V ~

E-ni ad li-be- randmn nos, * D6mi-ne De-


,~

us virtu-
-~ - •. ,, • i
~~:~~~.~.~~--.~=·--··~·---·-----~-~·---·--~~~~.~·.-=-~:~:~~

tum. yr. Ostende fa-ci- em tu- am, et sal vi e-rimus. Gl6-

~·· =_~,. ··-~ • • • • rt a


'------
ri a Patri, et Fi- li- o, et Spi- ri-tu- i Sancto.
yr. Timebunt gentes nomen tuum D6mine.
~- Et omnes reges terrae gl6riam tuam.
Dominicis Quadragesimae. Antiphona et Capitulum i1z Proprio.
R;. br.

I
e-C

.. ·~·=
----------------ujrr-1
r-:1. = •rt
-pse li-be-ra-vit me *De Iaque- o venanti- um.
=····lli

frT. Et a verbo aspe-ro. GI6-ri- a Patri, et Fi- Ii- o, et

C ·~·~ • a:[;____.
Spi-ri-tu- i Sancto.
yr. Scapulis suis obumbribit tibi.
~· Et sub pennis ejus sperabis.
Dominica ad Tertiam. 31
Dominicis Passionis et Palmarum. AJZtiphona et Capit. in Prflprio.
Bl· br. -----------------n--1~
;e-'"

E =· 't
- ru-e
• •
a frame- a
tt£i=;1 • rt = •·
* De- us a-ni-mam me- am.
··II
. . . =. I
. . I •

Yf. Et de manu ca-nis 11-ni-cam me- am. *Deus. J1'. Erue.


Non dicitur Jl. Gloria Patri, sed statim 1·epetitur Bl· Erue a framca, ('/c",
Et z'ta z'n omnibus R/Rl- brevibus in Officio de Ttwiforc Passioms.
Y1. De ore le6nis Iibera me D6mine.
JV'. Eta c6rnibus unic6rnium humilitatem meam.
Dominicis Temporis Paschalis.
Anti- C I •
phona. • ~· : ~ • r-, • ;--11 •· •·
A L-Ie- 111-ia,
Capitulum £1z Proprio.
alle-lu- ia, alle-lu- ia.

R!· br. c • ------


·r- ••;i
• •• ••• • ••

S Urre-xit D6mi-nus de sepulcro : * Alle- Iu- i~, aile-


~.-~ ••• ;-+ •••
~----~----- I ~
... ;+~
•±]-----~~-------
lu-ia. Yf. Qui pro no-bis pependit in ligno. Gl6-ri- a Patri,
c ' -1-
-...,.~l:S!..j•Hal-lla-1--t•l----·---· __ ...,.....___--;;;-::---rL -
- • I I • I • ._.
----.L------'-J...-.-::'--'--=---fJII"'I::-. - - - - - - - - - -
Ll
----------------------'J
et Fi-Ii- o, et Spi- ri-tu- i Sancto.
y.r. Surrexit D6minus vere, alleluia.
IV'. Et apparuit Sim6ni, alleluia.
32 Dominica ad Sextam.

DOMINICA AD SEXTAM.
Pater noster. Ave Maria. yr. Deus in adjutorium.
Hymn us.
1. In Dominicis per Annum et minoribus Festis.

8. G
~-·----~~.·----·----~.~=.----=.~.--=----~~~.~
• •
.....---1
R •• • I •
I

Ector pot-ens, ve-rax De- us, Qui tempe-ras re-rum

:'!.~- :·=~·-·~~.t~-:_-JII'!_~:::....;•=I;-_~·=·=-_!~~--·=:;;::::.:•~=~·:::.:::.J·~=~~-··-~·~-----,.,---~-·~-•.,..,-llJ!-i--,1-
vi-ces, Splend6-re mane il-lumi-nas, Et igni-bus me- ri-di- em :

• ••• • . •
Ill
i = • • • ~ ~ ••. I J

...
2. Exstingue flammas li-ti- um, Aufer ca-16-rem n6-xi- um,
~ ~
• ••
I
• • • .:--~--::·::--c·=-·-11+1--:
Confer sa-Iu-tem c6rpo-rum, Ve-ramque pa-cem c6rdi- urn.
Ill -+ • ~~
i_ _; • .--- • • • ~. ~ ~ • • . , rf!.

3. Praesta, Pa-ter pi- issime, Patrique compar U-ni-ce, Cum

~--~---·=----~--~·--·_•____•__~~-----·---·---·---•LI_•__~ ~~
Spi-ri-tu Pa-racli-to, Regnans per omne saecu-lum. A-men.
2. In majoribus Festis.
8 ...--]

R. ;,~.-.,__.;.-=·-=.!!..~-----=.:::_~,..
Ector pot-ens, Ye-rax De- us, Qui tempe-ras re- rum
-·-·--=----·_'
.....:-.+h:=-:::.:---'•r-,
...:!

~ •. l • • • • ·----------------
~ • 1• r- fj!i• -rI ·:-=r-----~
- - - - - ----------~-----•-11! _____ ~==----
vi-ces, Splend6-re mane il-lu-mi-nas, Ei: igni- bus me- ri-
Dominica ad Sextam. 33
-------~~~----------------------------------~~~t-
~ r- •. {I • • = · = r- = ~ ••. I • ' • !' ~
di- em : 2. Exstingue flammas li- ti- um, Aufer ca-16-rem

; ~ • •. 1•_~_·__·_·_ r- r- ,.... I ••
n6-xi- urn, Confer sa-lu-tem c6rpo- rum, Ve-ramque pa-cem

rp r- •.
------------------
II • • = . = r- = ~ ••. I • ~ •
. ~

cor- eli- urn. 3. Praesta, Pa-ter pi- 'is-sime, Patrique com-

c-... ••_._._l_·
--.....:r----t_ ____·__·_·___·_~-1=--..--·--1~~~----
--=--------t!-=-=--r-~~::---t~•"'" • .~
par Uni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-ra-eli- to, Regnans per

omne sae- cu-lum. ..\.-men.

.... ]
Dominicis per Annum. Antiphona.

•:

u o u a e.
Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.

8. c ;---;-;-~ • • • •_ _:_:~~~---,----
A L-le-111- ia. E u o u a e.
Itz aliis DQmini'ds et i11 Pestis, .4ntiphMa ziz Pnljmi1.
quium tuum, • dicentes: Quando
Psalmus 118. VI. consolaberis me?
D Efecit in salutare tuum ani- Quia factus sum sicut uter in
ma mea : • et in verbum pruina ! • justificati6nes tuas
tuum supersperavi. non sum oblitus.
Defecerunt 6culi mei in el6- Quot sunt dies servi tui? •
N0 8'>..0.- 2
34 Dominica ad Sextam.
quando facies de persequentibus telh~xi : "' quia testimonia tua
me judicium? meditatio mea est.
Narraverunt mihi iniqui fabu- Super senes intellexi : * quia
lati6nes : * sed non ut lex tua. mandata tua quaesivi.
Omnia mandata tua veritas : * Ab omni via mala prohibui
inique persecuti sunt me, ad- pedes meos : "' ut custodiam
juva me. verba tua.
Paulo minus con summave- Ajudiciis tuis non declinavi:"'
runt me in terra : * ego autem quia tu legem posuisti mihi.
non dereliqui mandata tua. Quam dulcia faucibus meis
Secundum )niseric6rdiam tu- el6quia tua! * super mel ori
am vivifica me: * et custodiam meo.
ter,tim6nia oris tui. A mandatis tuis intellexi : *
In aeternum, Domine, * ver- propterea odivi omnem viam
bum tuum permanet in caelo. iniquitatis.
In generationem et generati6- Lucerna pedibus meis ver-
nem n~ritas tua : ~, fundasti bum tuum, i't et lumen semitis
terram, et permanet. meis.
Ordinatione tua perseverat Juravi. et statui "' custodfre
dies : * qu6niam omnia serviunt judicia justitiae tuae.
tibi. Humiliatus sum usquequaque
Nisi quod lex tua meditatio Domine : "'" vivifica me secun-
mea est : * tunc forte periissem dum verbum tuum.
in humilitate mea. Voluntaria oris mei benepla-
In aeternum non obliviscar cita fac Domine : * ,.et judicia
justifica66nes tuas : * quia in tua doce me.
ipsis vivificasti me. Anima mea in manibus meis
Tuus sum ego, salvum me semper: ,. et legem tuam non
far : * quoniam justificationes sum oblitus.
tua~ exquisivi. Posuerunt peccat6res laqueum
Me exspectaverunt peccat6res 1.nihi : * et de mandatis tuis non
ut perderent me : "' testimonia erravi.
tua intellexi. Haereditate acquisivi testi-
Omnis consununati6nis vidi monia tua in aeternum : * quia
finem : * latum mandatum tuum exsultatio cordis mei sunt.
nimis. Inclinavi cor meum ad facien-
Psalmus 118. VII. das justificati6nes tuas in aeter-

Q Uomodo dilexi legem tuam


Domine!'" tota die medita-
num, "'propter retributi6nem.
Psalmus 118. VIII.
tio mea est.
Super inimicos meos pruden-
tem me fecisti mandato tuo : *
I Niquos odio habui : * et legem
tuam dilexi.
Adjutor et susceptor meus es
quia in aeternum mihi est. tu : * et in verbum tuum super-
Super omnes docentes me in- speravi.
Dominica ad Sextam. 35
Declinate a me maligni : * et Suscipe servum tuum in bo-
scrutabor mandata Dei mei. num: *' non calumnientur me
Suscipe me secundum el6- superbi.
quium tuum, et vivam : * et Oculi mei defecerunt in salu-
non confundas me ab exspecta- tare tuum : * et in el6quium
ti6ne mea. justitiae tuae.
Adjuva me, et salvus ero: * Fac cum servo tuo secundum
et meditabor in justificati6nibus I misericordiam tuam : * et justi-
tuis semper. iicati6nes tuas doce me.
Sprevisti omnes discedentes a Servus tuus sum ego : * da
judiciis tuis : ,.. quia inj(Ista co- mihi intellectum, ut sciam testi-
gitatio e6rum. m6nia tua.
Praevaricfmtes reputavi om- Tempus faciendi. Domine : *
nes peccat6res terrae : * ideo dissipa\·erunt legem tuam.
dilexi testimonia tua. Ideo dilexi mandata tua, *
Confige tim6re tuo carnes me- ::.uper aurum et topazion.
as : *a judiciis enim tuis timui.
l Propterea ad omnia mandata
Feci judicium et justitiam : * tua dirigebar : * omnem viam
non tradas me calumniantibu~ iniquam 6dio Mbui.
me.
Dominicis per Annum.
Anti-
pAhona.
G
• •
~
f. I • ~ _ ; -~ I • = • ~
HI
.... }
II

L-le-lu- ia, tu- us sp.m ego, salvum me facD6mine,

alle-lu-ia, alle-lu- ia.


Capitulum. Ga!at. 6. 2.

A Lter alterius 6nera portate, * et sic adimplebitis legem


Christi. ~- Deo gratias.

~-b~ ~-.---.--=--.----~--.--=-:-1--.---.-~-==~=·=====·~~.-._-.-.~~M
I N aeternum, D6-mine, *Permanet ver- bum tu- urn.
6; ~ I~
G •
• • _;__! r. - I
= . ,.. ·~ . . . 6;-~
-----------------·----------
yr. In saecu-lum saecu-li ve-ri-tas tu· a. GlO-ri- a l?atri,
Dominica ad Sextam.

= • ~ • • ~ • ~ • =: II
et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
y.r. Dominus regit me, et nihil mihi deerit.
RJ'. In loco pascuae ibi me collocavit.
Dominicis Adventus. Antiphona et Capitulum t"n Proprio.

R,7. br. ~- • • !\ ' • •· I • ~ • ~ ~ • • •· II i


0 S-tende no-bis Domine * Mi-se-ri-c6rdi- am tu- am.


~ = •. II •••
y.r. Et sa-lu-ta-re tu-um da no-bis. Gl6-ri- a Patri, et Fi-

c•-1 •. II
------~--------------------
li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
Y!. Memento nostri Domine in beneplacito p6puli tui.
R7. Visita nos in salutari tuo.
Dominicis Quadragesimae. An!z'phona et Capitulum itz Proprio.
~kc ,
. . . ! r-: I • = ~ ·.. = .. .. [l
s :I •

Capu-lis su- is

... . . .
* Obumbra-
G -•. I
bit ti- bi. y.r. Et sub pen-

••• •
- I
I

nis e-:ius spe-ra-bis. Gl6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-•• •
tu- i Sancto.
Y!. Scuto circumdabit te veritas ejus.
RJ'. Non timebis a tim6re noctU.rno.
Dominica ad Sextam. 37
Dominicis Passionis et Palmarum. Antipltona et Capit. itt Projmo.
RJ. br.

D
c
. .' . ! r-: I J. • rt • • •. II • •
E o-re le- 6-nis * Ll- be-ra
I
me D6mi-ne. Yf. Et a
J

hi • • • • ..• . ~ ~: II
I • ;
c6rni-bus u-ni-c6rni- urn humi-li-ta-tem me- am.
~

* Libera.
J1. De ore.
Yf. Ne perdas cum impiis Deus ~nimam meam.
~- Et cum viris s~nguinum vitam meam.
Dominicis Temporis Paschalis.
Anti- ~ I I
phona. i • • : !\ ...· ~ , ••• 1
• r. •. •. If
A L-Ie-hi- ia, aile-
~
h1-ia, aile- lu- ia.
Capitulum t'?Z Proprio.

:RJ.br. ;~-~.~~.~-.--~.~-.-.--~.--··~~--~·~;~~.~---~~~!~•.~IT}~
S 1 • - r tJi
Urre-xit D6mi-nus ve-re : * Aile- lu-ia, alle-lu-ia.

. . ... ..
C- - - - : - - - - - - - ; ; - - t i t - : - '
; . .
-lit-=----. i,_!_. bI • ~ I • J
:

---1 I I • r.:
Spi-rl-tu- i Sancto.
Yf. Gavisi sunt disdpuli, alleluia.
19. Viso D6mino, alleluia.
Dominica ad N onam.

·DOMINICA AD NONAM.
Pater noster. Ave Maria. Jr. Deus in adjut6rium.
Hymnus . .
1. In Dominicis per Annum et minoribus Festis.

8.
•• . . . ·-=---r...!.--~·~
I • • • • ~
~--

R Erum De~ us tenax vi-gor, Imm6-tus in te perma-

=··· . --ta
c!__.._:!!.:.....:1-aa~~--··-=-· 1t--:::--=---
-+--··
• fa ••••• -~~-=
• ~-J

· nens, Lu-cis di- urnae tempo-ra Successi-bus de-termi-nans :

• • • • • • • = ~· = r- ~ • =••. I j
c~---'-------+
I I -----,
·------
2. Largi-re lumen vespe- re, Quo vi-ta nusquam de-ci-dat,
L. ~ .• • I

Sed praemi- um mortis sacrae Per- ennis instet gl6-ri- a.


• • • I •

·JP
t • •
I
• •

• • ~
I • •
I
• = r-7 =••. I • i
3. Praesta, Pa-ter pi- issime, Patrique compar Uni-ce, Cum

~ • • ~ •-;i
-+.1·~
___:•::..__....,.11--'7........!·~·::..·_~,~.,..~-ii=;=q=f=-:
...
.. ~
-++-
Spi-ri-tu Pa-racli-to, Regnans per omne saecu-Ium. A-men.

8.
i ..
2. In majoribus Festis.

~ . ~ .
. .,.. • J

1{ Imm6-tus in te p~r-
Dominica ad N onam. 39


• •• •
I r- r- ,... I • • : r- r- Jh. J
manens, Lu-cis di- lirnae tempo- ra Successi-bus de-ter- .

r- •. • • •• • •• r- • •"1... I . •• •

c ~ ••. I• • • .
mi-nans : 2. Largi-re lumen vespe-re, Quo vi-ta nusquam
·----

de-ci-dat, Sed praemi- urn mortis sacrae Per-ennis instet

• • r- • ~ I • • •
• • ·-=----= ..., • I

gl6- ri- a. 3. Praesta, Pa-ter pi- is-sime, Patrique compar

••
I
• r- r- .~... i-.-.~~-Jr-1:-r---!~
Uni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-ra-eli- to, R~gnans per omne

Cp r- •. -~ ... :: ~--=------==--=
sae- cu-lum. A-men.
Dominicis per Annum. Antiphona.
s.a
G• f?] • • • • :~ ---~-

A L-le-lu- ia.

E u o u a e.
Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.

2. D ~! . =- ~& •. II • • • • •.•. ~ --
A 1-le-Iu-ia. E u o u a e.
z,z alii~· .Domz?zicis din Pestis, Antiplwna z'n Proprio.
40 Dominica ad N onam.

Psalmus 118. IX. Aequitas testim6nia tua in


aeternum: * intellectum da mihi,
M irabilia testimonia tua : *
ideo scrutata est ea ani-
et vivam.
Psalm.us 118. X.
ma mea.
Declaratio sermonum tuorum
iiiuminat : * et intellectum dat C Lamavi in toto corde meo,
exaudi me D6mine : * justi-
parvulis. ficati6nes tuas requiram.
Os meum aperui, et attraxi Clamavi ad te, salvum me
spiritum: * quia mandata tua fac : * ut cust6diam mandata
desiderabam tua.
Aspice in me, et miserere Praeveni in maturitate, et
mei, * secundum judicium diU- clamavi : * quia in verba tua
gentium nomen tuum. supersperavi.
Gressus meos dirige secun- Praevenerunt 6culi mei ad te
dum el6quium tuum : * et non diluculo : * ut meditarer el6quia
dominetur mei omnis injustitia. tua.
Redime me a calumniis ho- Vocem meam audi secundum
minum : * ut custodiam man- misericordiam tuam Domine : ilo
data tua. et secundum judkium tuum vi-
Faciem tuam illumina super vifica me.
servum tuum : * et doce me Appropinqua verunt perse-
justificationes tuas. quentes me iniquitati : *a lege
Exitus aquarum deduxerunt autem tua longe facti sunt.
oculi mei : * quia non custodie- Prope es tu Domine : * et
runt legem tuam. omnes viae tuae veritas.
Justus es Domine:* et rectum Initio cognovi de testimoniis
judicium tuum. tuis : * quia in aeternum fun-
Mandasti justitiam testimonia dasti ea.
tua : * et veritatem tuam Vide humilitatem meam, et
nimis. eripe me : * quia legem tuam
Tabescere me fecit zelus non sum oblitus.
meus : * quia obliti sunt verba Judicajudicium meum, et re-
tua inimici mei. dime me: * propter el6quium
Ignitum el6quium tuum vehe- tuum vivifica me.
menter : * et servus tuus dilexit Longe a peccat6ribus sal us : *
illud. quia justificati6nes tuas non
Adolescentulus sum ego et exquisierunt.
contemptus : * justificationes Miseric6rdiae tuae multae,
tuas non sum oblitus. Domine : * secundum judicium
Justitia tua, justitia in aetet- tuum vivifica me.
num : * et lex tua veritas. Multi qui persequuntur me et
Tribulatio et angustia inve- tribulant me : * a testimoniis
nerunt me : * mandata tua me- tuis non declinavi.
ditatio mea est. Vidi praevaricantes, et tabe-
Dominica ad Nonam. 4I
scebam : * quia e16quia tua non m6nia tua : * et dilexit ea vehe-
custodierunt. menter.
Vide quoniam mandata tua Servavi mandata tua et testi-
dilexi, Domine : * in misericor- monia tua : * quia omnes viae
dia tua vivlfica me. meae in conspectu tuo.
Principium verb6rum tuorum, A.ppropinquet deprecatio mea
veritas : * in aeternum 6mnia in conspectu tuo Domine : *
judicia justitiae tuae. juxta eloquium tuum da mihi
intellectum.
Psalmus 118. XI. Intret postulatio mea in con-
P Rincipes persecuti sunt me spectu tuo : * secundum elo-
gratis : * et a verbis tuis quium tuum eripe me.
formidavit cor meum. Eructabunt labia mea hv-
Laetabor ego super eloquia mnum, * cum docueris me justi-
tua : * sicut qui invenit sp6lia fi.cati6nes tuas.
multa. Pronuntiabit lingua mea el6-
Iniquitatem 6dio Mbui, et quium tuum : * quia omnia
abominatus sum : * legem au- manda.ta tua aequitas.
tern tuam dilexi. Fiat manus tua utsalvet me:*
Septies in die laudem dixi qu6niam mandata tua elegi.
tibi, * super judicia justitiae Concupivi salutare tuum DO-
tuae. mine : * et lex tua meditatio
Pax multa diligentibus legem mea est.
tuam : * et non est illis scan- Vivet anima mea, et laudabit
dalum. te : t et judicia tua adjuvabunt
Exspectabam salutare tuum me.
D6mine : * et mandata tua di- Erravi sicut ovisquae periit: *
Iexi. quaere servum tuum, quia man-
Custodivit anima mea testi- data tua non sum oblitus.
Dominicis per Annum.
P~~~. C,---~-.-.-+--~-• ....,=,---__,•,...-•----t-. ~ I • ~ • }
• • • i

A L-le-lu-ia, fa-ci- em tu- am, Domi-ne, il-lumi-na

c• ~ • r- • •· • ~ • ~ • = .... II
super servum ttl- urn, alle-lu-ia, alle-lu- ia.
Capitulum. I. C()r. 6. 20.

E Mpti enim estis pretio magno. * Glorificate et portate Deum


in corpore vestro.
42 Dominica ad N onam.
Rf: br.

C ........
c~-------._~-!18::-:
Lama-vi
I

in to-to corde me- o:


~·-
,-.-= • ~-.~-.­
-·~

* Exaudi me D6mi-

c •. II b=---~~ • • • • • =~ I • ~ ~: II • • •b : ~~
ne. Yf. Justi- fi-ca-ti- 6nes tu- as requi-ram. Gl6-ri- a Patri. 35.
Yf. Ab occultis meis munda me D6mine.
~- Et ab alienis parce servo tuo.
Dominicis Adventus. Antiphona et Capitulum z'n Propn·o.

br. ~lEe~·--·~----~·11---l~t---:::-~--·r-=-··-+1 --=-~..,.1-r--~--~·r-.-•--:.~.-H-11-._,J


RJS.
Uper te Je-ru-sa-lem* 0-ri- e-tur D6mi-nus. Yf. Et

• • 1\ ~ ••. II I •• I ~ I • • ,

gl6-ri- a e-jus in te vi- de-bi-tur. Gl6-ri- a Patri, et Fi-

C
~-
• I- I I I I I 1\ ~ .. w
li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
Yf. Veni D6mine, et noli tardare.
~- Relaxa facinora plebi tuae.

0Q1llinicis Quadragesimae. Antiphona et Capi'tzdum z';z Proprio.

R;. br. C I ~· , ~ b1 1 i
I I ··~ I I• ••
,• ' I

S Cu-to circumda-bit te * Ve- ri-tas e- jus. Yf. Non ti-


C
-:--,
- I
• • • ~ I ! ~: II • • • b= ~ II
me-bis a. tim6-re nocturno. G16-ri- a Patri. 35.
Y!. Angelis suis Deus mandavit de te.
~- Ut cust6diant te in 6mnibus viis tuis.
Dominica ad N onam. 43
Dominicis Passionis et Palmarum. An.hphona et Cap#. il~ Proprio.

R;. br. c • .I • =~
-••_-_-=·~~.~~----~··_-_-=_·=-_-_
.. ...·~.!"r-~_·-_+~_·•_-'_.,__-_-=·~:~;~_=. ._-_-_-_=·::·~
N E perdas cum :impi- is * De- us a-ni-mam me- am.
~--------~~------~,---------
·~-= . .. = . ~ . . ~ r-: ~
yr. Et cum vi-ris sanguinum vi-tam me- am.* Deus.J1. Ne perdas.
Yf. Eripe me D6mine ab h6mine malo.
11· A viro iniquo eripe me.
Dominicis Temporis Paschalis.
Anti- .!.--- •
phona. 11 - •
r. .~~~~,•
_ I =• : _
,.. • ; 1• 1•
I1
A L-le-1<1- ia, '~~e-lu-ia.' alle-lu- ia ..
Capitulum itz Proprio.

R;. br. c-.-.--.-.--.---.-~-.-.-.--.-.,.,r--.-~--~-~-;-."Till' ~


G Av:i-si sunt disci-pu-li : * Alle- lu- ia, alle-lC1- ia .

; . .... ,
Yf. Vi-so D6mi-no. Gl6-ri- a Patri,
.~'·~=·~-+·
et Fi-li- o,
·~~
et Spi-ri-

L.~. r.: II
tu- i Sancto.
Yf. Mane nobiscum D6mine, alleluia.
11· Qu6niam advesperascit, alleluia.
DOMINICA AD VESPERAS
Pater noster. Ave Maria. y. Deus in adjutorium.
1\ntiphona. 7· c 2

• ~ __:__._:_o~__
.._ ···g
IXIT D6minus. r Cantor: Domino me- o : *
·~----~ ··------~~-~~---------
~. • • • •-f•:Ji-11--------------------
Sede a dextris me- is.
Tempore Paschali. Antiphona. (Sub qua sola dimntur omnes Psalmi.)
7· c 2
.
c----;-a- ..
A L-le-lu- ia. Ps. Di- xit Domi-nus. E u o u a e.
Psalmus 109. Tecum principium in die vir-
tutis tuae in splend6ribus san-
D ixit Dominus D6mino
meo : * Sede a dextris
ct6rum : *ex utero ante Iucife-
rum genui te.
meis: Juravit Dominus, et non pae-
Donee ponam inimicos tuos, * nitebit eum : * Tu es sacerdos
scabellum pedum tu6rum. in aeternum secundum ordinem
Virgam virtutis tuae emittet Melchisedech.
Dominus ex Sion : * domina.re D6minus a dextris tuis, * con-
in mectio inimic6rum tu6rum. fregit in die irae suae reges.

' Et non repetitur in Psalmo : quod semper fit, quando Antiphona incipit a
primo versu Psalmi, et Psalmus tunc incipitur ab eo verbo in quo desinit
Antiphona, sive integra dicatur, sive tantum inchoata : si tarnen eadem sint
1·erba, et continuetur Antiphona cum Psalmo.
Dominica ad Vesperas. 45
Judicabit in nati6nibus, imple- Sicut erat in principio, et
bit ruinas : * conquassabit ca- nunc, et semper,* et in saecula
pita in terra mult6rum. saecu16rum. Amen.
De torrente in via bibet : ""
propterea exaltabit caput. Hz'c versus Gloria Patri, semper
GI6ria Patri, et Filio, * et didtur in fine omnium Psafmorum,
Spiritui Sancto. msi aliter notetur.
.
A ntl- ~ • • •• •
e-g---:~•---=---=:.._--FF'• • ~ ~
phona.:-~•~---------~•r---~~~~.-.~--·~~r--~•~

Di-xit D6mi-nus D6- mi-no me- o : Se-de a dex-

---------------------
c • •.•. II
tris me- is.
2. Ant.
3-b · -
G-tt- 1\
.
•; • • F·· • • •
~ -~
.... ~

M Agna 6pe- ra D6mi- ni. E u o u a e.


Psalmus 110. Ut det illis haereditatem gen-
C Onfitebor tibi D6mine in
toto corde meo: *in consi-
tium : * 6pera manuum ejus
veritas et judicium.
Fidelia 6mnia mandata ejus: t
lio just6rum, et congregati6ne.
Magna 6pera D6mini : * ex- confirn1ata in saeculum saecu-
quisita in omnes volunUi.tes ejus. ' li : * facta in veritate et aequi-
Confessio et magnificentia tate.
opus ejus : * et justitia ejus rna- Redempti6nem misit populo
net in saeculum saeculi. suo : (! manda vit in aeternum
Memoriam fecit mirabilium testamC:ntum suum.
su6rum, t misericors et misera- Sanctum et terribile nomen
tor Dominus : * escam dedit ejus : * initium sapientiae timor
timentibus se. D6mini.
Memor erit in saeculum testa- Intellectus bonus 6mnibus fa-
menti sui : * virtutem 6perum cientibus eum : * laudatio ejus
su6rum annuntiabit p6pulo suo : manet in saeculum saeculi.
Anti- c •~ !Ia
~ • ~

I • • ~--~-·--:·~~~--.~·
• ~
Phona. - I""
___~""______________
,._ •• J

Magna 6pe- ra D6mi- ni, exqui- si- ta in om.rtes


Dominica ad Vesperas.
-~--:-- ~----------
--=-.-ll•r-_=---FJt-..-•. ----
1

Yo-lunt{t-tes e- jus.

3· 4·Ant.;----~
g • • • ___!'___ -il-11--a----a-111-_-::.:-:-,
-H---- ig
Q ~
UI timet Domi-num. E u o u a e.
quia in aeternum non commo-
Psalmus 111. vebitur.
B Eatus vir qui timet Domi- In memoria aeterna erit ju-
num : * in mandatis ejus stus : * ab auditi6ne mala non
Yolet nimis. timebit.
Potens in terra erit semen Paratum cor ejus sperare in
ejus : ,.. generatio rectorum be- Domino, t confirmatum est cor
nedicetur. ejus : "' non commovebitur donee
Gl6ria et divitiae in domo despiciat inimicos suos.
ejus : * et justitia ejus manet in Dispersit, dedit pauperibus: t
saeculum :.aeculi. justitia ejus manet in saeculum
Exortum est in tenebris lu- saeculi : * cornu ejus exaWibi-
men rectis : * misericors, et mi- tur in gloria.
&erator, et justus. Peccator videbit, et irasce-
Jucundus homo qui misere- tur, t dentibus suis fremet et
tur et commodat, t disponet tabescet : * desiderium pecca-
sermones suos in judicio : * torum peribit .

Anti- i .·------:-. -w.-;-'-.-'----1:11--• •
phona. • • 1 1 •=
Qui timet Dominum, in manda-tis e-jus cu- pit ni-mis.

4· 7~~t. c .. ~ • =. ··II ••••• :: I


S IT nomen Domi-ni. E u o u a e.
Psalmus 112. A solis ortu usque ad occa-
L Audate pueri D6minum : :!'
laudate nomen Domini.
sum, * laudabile nomen Do-
mini.
Sit nomen Domini benedi- Excelsus super omnes gentes
ctum, * ex hoc nunc, et usque Dominus, * et super caelos gl6-
in saeculum. ria ejus.
Dominica ad Vesperas. 47
Quis sicut D6minus Deus no- Ut c61locet eum cum princi-
ster, qui in altis habitat, * et pibus, * cum principibus populi
humilia respicit in caelo et in sui.
terra? Qui habitare facit sterilem in
Suscitans a terra inopem, * et domo, * matrem fl.li6rum laetan-
de stercore erigens pauperem : tem.

Anti- II • • • I • •. • !!-
phona. ~----~•~-----------+~~·~~~----~•--~.~.~.~.~+--
II
'
Sit nomen D6mi-ni be-ne- dictum in saecu-la.
s. Ant.C5-- - - - - _ _ _ _ , , , , -- - - - ~
T.pereg·------~••,~.~~=~:•'-+r~•~·~·~~·~~.~HI--------
0 ..
E- us au tern noster.
.
E u o u a e.
r..
Psalmus 113. Simulacra gentium argentum
et aurum, * 6pera manuum h6-
I N exitu Israel de Aegypto, *
domusJacob de p6pulo bar-
minuin.
Os habent, et non loq uentur: *
bara: 6culos habent, et non videbunt.
Facta est Judaea sanctificatio Aures habent, et non au-
ejus, * Israel potestas ejus. dient : * nares habent, et non
Mare vidit, et fugit : • Jorda- odorabunt.
nis conversus est retrorsum. Manus, habent, et non palpa-
Montes exsultaverunt ut arie- bunt : t pedes habent, et non
tes: * et colles sicut agni 6vium. ambulabunt : * non clamftbunt
Quid est tibi mare quod fugi- in gutture &uo.
sti? et tu Jordfmis, quia con- Similes illis fiant qui fadunt
versus es retrorsum? ea: ... et omnes qui confidunt in
Montes exsultastis sicut arie- eis.
tes, * et colles sicut agni 6vium? Domus Israel speravit in D6-
A facie D6mini mota est ter- mino : • adjutor e6rum et pro-
ra, * a facie Deijacob : tector eorum est.
Qui convertit petram in sta- Domus Aaron speravit in Do-
gna aquarum, * et rupem in mino : 1 adjutor e6rum et pro-
fontes aquarum. tector e6rum est.
Non nobis D6mine, non no- Qui timent D6minum spera-
bis, *sed n6mini tuo da gl6riam : verunt in Domino : * atljutor
Super misericordia tua et ve- e6rum et protector e6rum e&t.
ritate tua : * nequando dicant D6minus memor fuit nostri : *
gentes : Ubi est Deus e6rum? et benedixit nobis.
Deus autem noster in caelo: * Benedixit d6mui Israel : * be-
6mnia quaecumque v6luit, fecit. ' nedixit d6mui Aaron.
Dominica ad Vesperas.
Benedix.it 6mnibus qui timent Caelum caeli D6mino : * ter-
D6minum, * pusillls cum maj6- ram autem dedit f'iliis h6minum.
ribus. Non m6rtui laudabunt te D6-
AdjiciatD6minus super vos: * mine : * neque omne5 qui de-
super vos, et super filios ve- scendunt in infernum.
stros. Sed nos qui vivimus, benedl-
Benedicti vos a D6mino, * qui cimus Domino, * ex hoc nunc
fecit caelum et terram. , tt usque in saeculum.

I • ~ b• • ~ ~
Anhti-
p ona.
c
.
• ' •
=. a
"-
~ •. ' r-
De- us autem noster in cae-lo : 6mni- a quaecumque
C ~• I _•_·_•_·..u.ll_ __
v6-lu- it, fe- cit.

T P h G
·~~~ ... -I •. I ~ ~ -~;
I
. t- .... II

·~
L c. =
8.
~ ~· ,.. •
·-·------...!..'---
~ J

. r- .
U-cis Cre- a- tor 6ptime, Lu-cem di- e- rum pr6-

~ ~
• 1=1\1·
G•
•• • ~... 1\1 • = •j
fe-rens, Prim6rdi- is lu- cis novae Mundi pa- rans o-ri-gi-

nem : 2. Qui mane junctum vespe-ri Di- em vo-ca.. ri


Dominica ad Vesperas. 49

• J

praeci-pis : Il-Hi-bi-tur te-trum cha- os, Audi pre- ces cum

G; • iJ •
• r-
fle-ti-bus. 3. Ne mens gra-va- ta critni-ne, Vi-tae sit ex-

Qe--=---=---t---1~11---t•t---tt:,._:------•
• ~ • •• • !...!:! ~
• .,... ~ • 1~
• I I 1\ • I-ii
sui mune-re, Dum nil per- enne c6-gi- tat, Se-seque cui-pi&

C I • •· ~ • ~ • 5 • • ~... I I ~ • ,., • i
11-li-gat. 4. Caeleste pul-set 6sti- urn, Vi- ta- le to!- tat

praemi- um : Vi- temus omne n6-xi- urn, Purge-mus omne

=---ili-1!-•-.~.-tl--::·::-----+=--r-Jt---- ••. - t
pessimum. 5. Praesta, Pa-ter pi- issime, Patrlque com-par

U-ni- ce, Cum Spi-ri- tu Pa- racli-to, Regnans per omne

! = • •. II ... =: n
saecu-lum. A-men.
2. Alius Tonus ad libitum.

8.
;_____---.~.--.~-~.--~-.--------.~.--.--~=~.l
L ~.---·---------+~~·~•r,--------------­
U-cis Cre- a-tor 6ptime, Lu-cem di- e-rum prO-fe-
so Dominica ad Vesperas.
c = ·=. r- ~• -+ - ~-~-~-rr-

. ~
2. Qui mane junctum vespe- ri
. ~
Di- em vo-ca-ri praeci-pis :

i ~·
Il-Ia- bi-tur te-trum cha- os,
. ~
•• •

3. Ne mens grava-ta crimi-ne, Vi-tae sit exsul mfme- re,

c = ·= • ~ ,.. •• ld' • .=;=-;~


----------------~~~----·~~---------~
Dum nil per- enne c6-gi- tat, Se-1:>eque culpis il-li-gat.

~----~~~~~----~--~~~~=H,
• • • : • !d. • • • • = • •· I
___. r~----------~~~----•-r,----------------
4. Caeleste pulset 6sti- um, Vi-ta-le tol-lat praemi- um : Vi-

; ·= •
te- mus omne
r- r- • . . ~·
n6-xi- urn,
~
• • •

,_______r-___•__·-r-:~~·--·~•;:-,___•___•___• : •y
Cum Spi- ri-tu Pa- racli- to, Regnans per omne saecu-lum.
~----------·--------------

c ... =: !I
A-men.
Dominica ad Vesperas. 5I
8. Alius Tonus.

I. t
c I" 0 ,.,
• • ,.. .=" I J ~ . r- =
L U- cis Cre- a- tor 6pti-me, Lu cem di- e- rum pro-
. . ;=t:r- ~ ~ ···-·-Fir-....r-=--.-·-·
• II lr•
-+-1~_._,+'.'+t--=·r.f*--:-~-
••--~~
I
fe-rens, Prim6r-di- is lLt-cis novae Mundi pa- rans

c. = . ..
II t I" • ,., •
-
• 1\o
.
I' I j ~ •l
-
o-ri-gi-nem: 2. Qui ma-ne jun-ctum vespe- ri Di- em vo-
~ ~ ~..
C
r- = • • r.:
;
-

~ r· • •. .I~; ,-•• I

i
ca- ri praeci- pis : Il-Ia- bi-tur tetrum cha- os, Audi
c .,..
pre-
••• •
I!
• •. II
ces' cum fle-ti-bus. 3. Ne
t r- • , •• • • r. r I
mens grava- ta crimi- ne,
• J

~
- !ii:i ~ • ~ • • . : =:---"'
~ I ~ ~ •• • r.~ ··1l.

Se-se- que 1 p1s il-Ii-gat. 4. Cae- le-ste pul- set 6sti-


cu-
1 •

~ =· I j ~ •
r- = ptaemi-• urn
•urn, Vi-ta- le tol-lat r.:
: Vi-te-mus o-mne n6-
,..~

I
xi- urn, Purge- mus o-mne pessimum. 5. Prae~ta, Pa-ter
52 Dominica ad Vesperas.

pi~ issi~me, Patri-que compar U~ni~ce, Cum Spi~ ri~tu

c•
r.ra • •. .lb_.i-;. -j••
. ,. ~--=-=
__•_r._~-- ; ~
H-
~
-
-

Pa-ra- eli-to, Regnans per


Yf. Dirigatur Domine oratio mea.
~. Sicut incensum in conspectu tuo.

Canticum B. Mariae Virginis. nie in progenies * timentibus


Luc. I. 46-55.
eum.
Fecit potentiam in brachio
M Agnificat * anima mea suo : * dispersit superbos mente
Dominum. cordis sui.
Et exsultavit spiritus meus * Deposuit potentes de sede, *
in Deo salutari meo. et exaltavit humiles.
Quia respexit humilitatem an- Esurientes implevit bonis : *
dllae suae : *ecce enim ex hoc et divites dimisit inanes.
beatam me dicent omnes gene- Suscepitisrael puerum suum, *
rationes. recordatus misericordiae suae:
Quia fecit mihi magna qui Sicut locutus est ad patres
potens est : * et sanctum no- nostros, * Abraham, et semini
men ejus. ejus in saecula.
Et miseric6rdia ejus a proge- Gloria Patri.
Post Atttiphonam dz'citltr Oratio propria, deinde commemorationes, st'
quaefaci'endae occurrzmt; postremo, si dz'cendum est, Suffragium de Omnibus
Sanctis, vel de Cruce, ut z'1ifra.
Sztjfra,~ium de Omnibus Sanctzs fit, extra Tempus Paschale, in Officio
tam de Tempore quam de Sa?zctis, excepto tamen Tempore Adventus ac
Passionis. Non fit in Duplicibus, neque infi·a Octavas, neque in Dominica
in qua ocmrrit Duple:r; simp!ijicatum.

De Omnibus Sanctis.

A~.t. ~·-~;;::::;:=;;;=~·=:~~=~=;;::::===~=;;:::;:=!:=;;~t~=~~~~~
.=.·!
B ~.=~ ~=··· =·
E- a~ta De- i Ge-nitrix, *Virgo Ma~ri- a,
f-~
Sancti-
Dominica ad Vesperas. 53
~..~,..,;;----;;------------~ - -
_t • -·· ~"" 1 • • ; • ~ r· • r· • • .. ~
que o-mnes interce-dant pro no-bis ad D6mi-num.
Yf. Mirificavit D6minus Sanctos suos.
~· Et exaudivit eos clamantes ad se.
Oremus. Oratzo.
A cunctis nos, quaesumus D6mine, mentis et c6rporis defende
pedculis : * et intercedente beata et glori6sa semper Virgine
Dei Genitrice Maria, cum beato Joseph, beatis Ap6stolis tuis Petro
et Paulo, atque beato N. et 6mnibus Sanctis, salutem nobis tribue
benignus et pacem; ** ut destructis adversitatibus et err6ribus
universis, * Ecclesia tua secura tibi serviat Iibertate. Per eumdem
D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum:* qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per 6mnia saecula
saecul6rum. J9'. Amen.
~In hac Oratione, ad litteram N., exprim#zw nomen Sane# T#ularis
propriae Ecc!esiae; et nomina Satzctorum Attgelorunz et sancti Joamzz:r
Bapti'stae, si Titulares fi•eri?zt, praepommtur nomim" sanctiJosejh.
S£ vero Officium vel Commemoratio fuerit de beata Maria Virgz'ne, tu1zc
dzi:itur ut infra :
Ant.

S 7· c• = ~ .. ,.. I =
::---r- ~ rh-n
Ancti omnes * interce- dant pro no- his ad D6-

c II
•••
mi-num.
Yf. Mirificavit D6minus Sanctos suos.
J9'.
Et exaudivit eos clamantes ad se.
Oratz'o.
A cunctis nos, quaesumus D6mine, mentis et c6rporis defende
periculis: * et intercedente beato joseph, cum beatis Ap6-
stolis tuis Petro et Paulo. atque bef'tto N. et 6mnibus Sanctis,
salutem nobis tribue benignus et pacem; ** ut destrUctis adver-
sitatibus et err6ribus universis, * Ecclesia tua secura tibi serviat
llbertate. Per eumdem D6minum nostrum.
Tempore autem Paschalz; a Feria II. post .Dominicam in Albi's usque ad
Vigiliam Ascensiom's it~clusive, z'n Ojfia'o, tam de Tempore qttam de Sanrtis,
loco praecedenti's Sujfragz'z; fit se9uens Commemo1·atio
54 Dominica ad Completorium.
De Cruce.

A~t. ~c-.-.-.-.-.-.-.-+-.-.-.-=

c Ru-ci- flxus * surre-xit a m6r- tu-


I
is, et red-

.. ~ .. w
emit nos, aile- 111- ia, alle-lu-ia.
yr. Dicite innationibus, alleluia.
11- Quia Dominus regnavit a Iigno, alleluia.
Oremus. Oratlo.

D Eus, qui pro nobis Filium tuum Crucis pa:tibulum subire


voluisti, ut inimici a nobis expelleres potestatem : concede
nobis famulis tuis; ut resurrectionis gratiam consequamur. Per
eumdem D6minum nostrum jesum Christum Filium tuum : *qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saecul6rum. 11'· Amen.
yr. Dominus vobiscum. WEt cum spiritu tuo.
Cantores:
yr. Benedicamus Domino. 11'· Deo gratias.
yr. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
'11'· Amen .
.Deitzde dicitur secreto Pater noster. nisi sequatur immediate Completorium.

Dominica ad Completorium.
Lector G-- ••
incipz"t: =------.;..•-------\-\------

jube domne be-ne-di-ce-re.
...
--1•1---=-=--••--11•1--t•t----1~1-----,

Bene-C~--•--~•~--_,•~•.-••-••_,••--=•--.-••--t•~·-+t-•._~•.-••-~•~J
dictio . .:!----------~---t-----+. ------
Noctem qui- e- tam et fi-nem perfectum conce-dat no-
Dominica ad Completorium. 55

c • • • • • • ••. II •· •· I
bis D6mi-nus omni-pot-ens. ~· Amen.

; ... ............ , ...


Lectio brevis.
~
I. Petrz' 5· 8-9.

~
F Ratres : S6bri- i est6- te, et vi-gi-la-te : qui- a ad-
1 I ~
c--- ~~~ • •••~ • • •• • •~ •~
versa-ri- us vester di- abo-lus, tamquam le- o ru-gi- ens, cir-

c• ·-----·~·~---·-----·--·--·----1~-·--··--·--·--·--·___•___. __.__J
cu- it, quaerens quem devo-ret : cu-i re-sisti- te fortes in

; •. I• •- •• •• • •• • •• •• J
••
fi-de. Tu autem D6mi-ne
'·· II
mi-se-re-re no-bis. ~·De- o

c • ••. II
gra-ti- as. ,

a • • • • • • • • •••• • •. II • .. ~
Yf. Adju-t6-ri- um nostrum in n6mi-ne D6mi-ni. ~·Qui fe-cit
~~----· -----·- - - -.---1-l-.
· ,, _ _ _ _ _ _

caelum et terram.
Pater noster. dz'cz'tur totum secreto.
Dez'nde Hebdomadart'us fadt Conftssz'01lem.

C Onfiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato


Michaeli Archangelo, beato J oanni Baptistae, sanctis Apostolis
Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis,
cogitatione, verbo et opere : mea culpa, mea culpa, mea maxima
56 Dominica ad Completorium.
culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginenl, beatum Mi-
chaelem Archangelum, beatum J oannem Baptistam, sanctos Ap6stolos
Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, ot·are pro me ad
D6minum Deum nostrum.
Chonts responde! :

M lsereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per-


ducat te ad vitam aeternam. R;. Amen.
Deinde repetit Confessionem : et ubi dicitur vobis fratres, et vos fratres,
dicatur tibi pater, et te pater.
Facta Confessione a Choro, Hebdomadan:us dicit :

M lsereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris,


perducat vos ad vitam aeternam. R;. Amen.

I N dulgentiam, absoluti6nem, et remissi6nem peccat6rum nostr6rum


tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. R;. Amen.
In choro Monialz'um Confissio fit ut supra notatur, 23.
Et facta absolutione dicitur :

c • •••
• • • • • • • •· II
-.w. Converte nos De- us sa-lu- ta-ris noster.
c . • • 11--111-··---·---·r-:::.:--.--1·1--l·.,:·~ll
~- Et averte i-ram tu- am a no-bis. y. Deus in adjut6rium.
Ant. G ••• • • • ••
M
8. G ••• I ~: II • • F
I-se-re- re. Ps. Cum invo-ca-rem. E u o u a e.
[

~!.aac~ -=-~-.~.- .-;a~- ;r.;7-:_:1:1===•==·===·=~·~~-·--H..J..I'-~-·-·-·~·-·--=·4


A L-le-lu- ia. Ps. Cum invo-ca-rem. E u o u a e.
Psalmus 4. Miserere mei, • et exaudi ora-
C UM invocarem exaudivit ti6nem meam.
me Deus justitiae meae : * Filii h6minum, usquequo
in tribulati6ne dilatasti mihi. gravi corde? * ut quid diligitis
Dominica ad Completorium. 57
vanitatem et quaeritis menda- Cadent a latere tuo mille, t et
cium? decem millia a dextris tuis : *
Et scit6te qu6niam mirificavit ad te autem non appropinqua-
Dominus sanctum suum : * Do- bit.
minus exaudiet me cum clama- Verumtamen 6culis tuis con-
vero ad eum. siderabis : * et retributi6nem
Irascimini, et nolite peccare : t peccat6rum videbis.
quae dicitis in c6rdibus ve- Qu6niam tu es D6mine spes
stris, * in cubilibus vestris com- mea : * Altissimum posuisti
pung!mini. refugium tuum.
Sacrificate sacrificium justi- Non accedet ad te malum : *
tiae, t et sperate in Domino. * et flagellum non appropinquabit
Multi dicunt : Quis ostendit no- tabernaculo tuo.
bis bona? Qu6niam Angelis suis man-
Signatum est super nos lumen davit de te : * ut cust6diant te
vultus tui D6mine : * dedisti in omnibus viis tuis,
laetitiam in corde meo. In manibus portabunt te : *'
A fructu frumenti, vini et 6lei ne forte offendas ad lapidem
sui, * multiplicati sunt. pedem tuum.
In pace in idipsum * d6rmiam Super aspidem et basiliscum
et requiescam. ambulabis : * et conculcabis
Qu6niam tu D6mine singula- le6nem et drac6nem.
riter in spe * constituisti me. Qu6niam in me speravit, libe-
rabo eum : * pr6tegam eum.
Psalmus 90. qu6niam cognovit nomen meum.
Clamabit ad me, et ego exau-
QUIAldsshni,
habitat in adjut6rio
* in protecti6- diam eum : t cum ipso sum in
tribulati6ne : * eripiam eum et
ne Dei caeli commorabitur. glorificabo eum.
Dicet D6mino : Susceptor LongitUdine dierum replebo
meus es tu et refUgium meum : * eum: * et ostendam illi salutare
Deus meus, sperabo in eum. meum.
Qu6niam ipse liberavit me de
laqueo venantium, *eta verbo Psalmus 133.
aspero.
Scapulis suis obumbrabit ti- E Cce nunc benedicite D6mi-
num, * omnes servi DO-
bi : * et sub pennis ejus spe- mini:
rabis. Qui statis in domo Domini, *
Scuto circumdabit te veritas in atriis domus Dei nostri.
ejus : * non timebis a tim6re In n6ctibus ext611ite manus
nocturno. vestras in sancta, * et benedi-
A sagitta volante in die, t a cite D6minum.
neg6tio perambulante in tene- Bened1cat te Dominus ex
bris : * ab incursu, et daem6nio Sion, * qui fecit caelum et ter-
meridiano. ram.
ss Dominica ad Completorium.
Anti- G
phona.

M
• • • r.
1

1-se-re-re
=' . =
••
mi-hi D6mi-ne,
I•
•I •
-
et exaudi
.. ~ ~
o-ra- ti- 6-
I• •. •. II
nem me- am
T. Pasch. G~::-----=--+----1•~--AI-,-=--------rr,- - - -
Ant. • • • .._ • _ ,.. ; • •· •: 1
A L-1:-lu- :. alle-lu-ia, alle-lu- ia...
1Hymnus.
To1zus Hymni sequmtzs variatur secundum Tempora aut Festa, ut notatur
proprizs locis. Toni autem solitz" per Annum, pro Feriis, .Dominiczs et Festzs
(exceptis Festz"s B. M. V. et illz"s pro quibus tmzus proprius assigllatur, a.·
eontm Octavzs), sunt sequentes.
1. In Feriis et Festis Simplicibus per Annum.

8. " • • • • ~ • • I
~·--·--L'--------------~--~•.--,----··--·~~.---7~~
T E Iu-cis ante termi-num, Re-rum Cre- a-tor, p6sci-
c •. I • •
•• • •••
I • •• • • ~
m
• •·:tt
mus, Ut pro tu- a clementi- a, Sis praesul et cust6-di- a.

-'--~•~~·--------------~~~•--~•~•~•.----aa--r--•~~~
- I I ••

2. Pro-cui re-ce-dant s6mni- a,


-------------------
Et n6cti- urn phantasma-ta:

-
II • a
• • . • •• I • ~ • • • ~ ••. II J
Hostemque nostrum c6mprime, Ne pollu- antur corpo-ra.

. ., ...
1------~·.~~-.-~·~~-r;~~·~.~r-------------~=-------~~~

3. Praesta, Pa-ter pi- issime, Patrique compar U-ni-ce, Cum


~ ... ,·-~
Dominica ad Completorium. 59
c~-c=-------------~1~~·-·~·.---··~·.-----=-----~------~
. -· 1[.. • • _._.. F I • ~ • •• II ... =: ~
Spi-ri-tu Pa-racli-to, Regnans per omne saecu-lum. A-men.
2. In Dominicls et minoribus Festis per Annum.

ec--~~---·--~·.-~•r-~---+1--~·.---~·--1----------
8.
• ~· 1 . . . . I

•.rl
I I

T E lu-cis ante termi-num, Re-rum Cre-a-tor, p6sci-


G
. •
~-.-+,,.__,··~~.~--~·~·~-=.--~~~~--·----~
• •
I
. . . ... ~
et cust6-di- a.
~
mus, Ut pro tu- a dementi- a,
G
I •
I

..
2. Pro-cui re-ce-dant s6mni- a, Et n6cti- urn phantasma- ta :
c• • • • • .~ • ~ .

Hostemque nostrum c6mprime, Ne pollu- antur c6rpo-ra.
C • • • I • • • . . •. I • ~ J
Cum

~~ II I·~
• • •
Spi-ri-tu Pa-racli-to. Regnans per omne saecu-lum. A-men.
8. In majoribus Festis per .Aaaum.

;
T
4-
• •• I
~. = ~ •• ..
E lu-cis ante termi- num, Re-rum Cre- a-tor, p6-
I
J=
••~ =~

~ •. I • ~ • 1\ • • !':.;;

!-!:! •• I
sci-mus, Ut pro tu- a clementi- a, Sis praesul et cust6-
6o Dominica ad Completorium.

G ~~ •· ~--.--.~.~~-.--~=~~-~-.-.-'-~j-1=~·~·--~~rl~
I

di- a. 2. Pro-cui re-ce-dant s6mni- a, Et n6cti- um phan-


1
~ •. I •
~
tasma- ta : Hostemque nostrum c6mpri-me,
~ • ra • • .. •

I
Ne pollu- antur
• ~ • i

c= ~.. •. II . . . ~ . = ~.. ..
I
j= •• r;=J
c6rpo- ra. 3. Praesta, Pa-ter pi- issi- me, Patrique compar

c =~
U-ni-ce,
.. I•
Cum Spi-ri- tu
~·~. ·~
Pa-r~.cli-
.. .
to, Regnans per omne
~

c
-; ~ ....
saecu- lum. A-men.
Tempore Paschali in Officio de Tempore et de Sanctis.
Tempore Paschatz; z'd est, a Comp!etorz'o ante Domz'm'cam z't~ Albz's usque
ad Ascensz'onem exclusz've, tam z't~ Dominz'cz's quam z'tt Feni's et etz'am z'n
Festz's oceztrrentzbus (tzz'# fiat de Beata Marz'a V.), .Hj;mmtS praecedms szc
catztatur et concludz'tur :

T
8. c
• • I. • • • • I •

E lu-cis ante termi-num, Re-rum Cre-a-tor, p6sci-• I •••

c •. • ·=
~·.._ ~
•••

---;:--------~-----~---,+·~·--·---+~~-----·~·~=~·~·~
1
1

-----------------------~·
mus, Ut pro tu- a clementi- a, Sis praesul et cust6-di- a.
C • • • •
•I • •
I •
•I ~ •
• • •. I J
-------·--··------------------------
2. Pro-cui re-cedant s6mni- a, Et n6cti- urn phantasma-ta :
-----
~ • • • I • • I
• I ~ ~
_ __ _ _ ,-'•,,____·_ra__i_ _. _ ·__=_·_·..ul-~
Hostemque nostrum c6mprime, Ne poi-lu- ~ntur c6rpo--ra.
Dominica ad Completoriutn. 6I
•I • I ~ • I • •· I • ,
•• • • • • • •
• • ,--

r- . = • • =··IJ h =: ~
re-xit, ac Pa-racli- to, In sempi-tema saecu-la. A-men.
In Festis et Octavis B. Mariae Virginis.
In Festis B. Mariae Vi"rgz'nis, ac z'nfra eorztm Octavas, etz'am Tempore

..
Paschalz', .liymnus praedzctus canendtts et concludendus est modo sequenti ·

2. G• : ~ • •• I ~
ll
~ ~
r-~ •
T
I

E lu- cis ante termi-num, Re-rum Cre- a-tor, p6-


• • •• h I
r-
G
• •• I
I

r- = ~ ••. I r- • • ~~
scimus, Ut pro tu- a cle- menti- a, Sis praesul et cust6-

G ••. II • fa r- ..·· I ~ •• r---~


•:

~
••. I ..
di- a. 2. Pro-cui re- cedant s6mni- a,

I
..... r- ; ~ ••. I ~ I • ~ • ~ i
Et n6cti- urn phantas-

ma-ta : Hostemque nostrum c6mprime, Ne pollu- antur c6r-

C ••. ~•j\ ,...~ r-.•·0!"• I'". ,....l


!:J • • •
po-ra. 3. Je-su, ti- bi sit g16- ri- a, Qui na-tus es de Vir-gi-

I • •
i"i r- = ~ ••. I r- D • ra • ,.. ~
ne, Cum Patre et almo Spi- ri-tu, In sempi- terna sae-
c ••
• II ... =: II
cu-la. A-men.
Dominica ad Completorium.
- Capituluiri. Jerem. I4. 9·

T U autem in nobis es D6mine, t et nomen sanctum tuum invo-


catum est super nos : * ne derelinquas nos, D6mine Deus
noster. :f9'. Deo gratias.
Per Annum, Responsorium breve.

!_. • • =• "- • a: I ~ • = • =i
I6.
N manus tu- as D6-mi-ne, * Commendo
~--
spi- ri- tum

~---;. •. II • • • tt=;=· 6= . --~~-~~~.--=~--~·11-:::~=---=.:-di


me- urn. In manus. YJ. Rede-misti nos D6mi-ne, De- us ve-

~!jj ~ • ; ~- • • • 6; ~ I • I • ; • ~
ri- ta-tis. * Commendo. YJ. G16-ri- a Patri, et Fi-li- o, et
c •
• I • • •

Spi-ri-tu- i Sancto. In manus.

~ • • • • • • • • • • • ••
1
~. A
-J •• IFII.
I
YJ. Cust6-di nos D6mi-ne ut pu-pil-lam 6-cu-li. 1

:f9'.
Sub umbra alarum tuarum pr6tege nos.
Tempore Adventus, Responsorium breve.

I I f !'! ~

i • ··II· ..
N manus tu- as D6mi-ne,

~

=• • • = • ~ • •
me- urn. In manus. YJ. Redemisti nos D6mi-ne, De- us ve-ri-
* Commendo spi- ri- tum
• rt i

~~ • --~--·--UII___·_·__•__=_•_~_'_·__•__•__;_.'__•___•__J
ta-tis. * Commendo. YJ. GI6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-
Dominica ad Completorium.

•· II • • •
rl~tu~ i Sancto. In manus tu~ as.

t---~~ · · · · · · · · · · ~ ~ ... II
4 , .......
YJ.
Cust6~di nos D6mi~ne ut pu~pll~Iam o-cu-li.
~·Sub umbra alarum tuarum protege nos.
Tempore Paschali, id est, a Completorio Sabbati atzte .Domi'ni'cam zit
Albz'"s z'"nclust've, ttsque ad Sabbatum post Festum Pentecostes exclusz've :
Responsorium breve.
6. ~c--------------t------------~
• • • • • • • i • • • • •• •
I N manus tu- as D6mi-ne, commendo spi-ri-tum me-
I

--·---+1--·~~~·~~--.--~=~~~·~·~11~·--~·~·~1~1~·~·~·---.J
c
urn:* Alle-lu-ia, alle-lu~ia. In manus. YJ. Redemisti nos
~~~ ••••• ··11 I
• E! I
• i
I •
= ~ ..
- II • J
De- us ve~ri-ta-tis. * Alle-lu-ia, alle-lu-ia. YJ. Glo-
c• _ • • f . 6=--,--~-~·. . .--~·~-··1-:::-~~·~--=---,-tl----rl-l~
_ I • 1'-: • • • •
I •

I
ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. In manus.
c--
. . • . . . . . . .•. ·+- .. ~ ,••
YJ.Custo-di nosD6mine utpu-pl11am ocu-li, alle~lu-ia. ~•
:JJ
~-Sub umbra alarum tuarum protege nos, alle-lu-ia.

J.a c • •~ •. ~-----=.----~.__._
Ant. 8
t--________________
• • • • • ~ •J

s•• Alva nos. Cant. Nunc dimittis servum tu- urn


• • • • • 1'-:
D6~

~ 1'-
mi-ne.
II
E u 0 u a e.
II ----
Dominica ad Completorium.
Canticum Simeonis. Quod parasti * ante faciem
Luc. 2. 29-32. 6mnium popul6rum :
N Unc dimittis servum tuum
D6mine, * secundum ver-
Lumen ad revelati6nem gen-
tium, * et gl6riam plebis tuae
Israel.
bum tuum in pace :
Quia viderunt 6culi mei *sa- G16ria Patri.
Iutare tuum :
!!!-•--1~1--a-a-ill-la~--~~:::~~;o- •
Ant. i

• ~ • ~ •
•. I • ' •
s Alva nos, D6mi-ne, vi-gi-lantes,
• 8·
cust6-di nos dor-
• I

• . = •
• I

mi- entes : ut vi-gi-lemus cum Christo, et requi- esca-mus

~L~~II~·L~~~--------
r• ·~ H
•· •· .. r- •·
in pa-ce. T. P. Alle- lu- ia.
~ In quolz'bet Officio Semiduplz'ci aut Simplici, et i1t Feriis tam per Amutm
communibus quam Tempon's Paschalz's, post repetitam ad Nunc dimittis
Antiphonam, dicuntur sequentes Preces, nz'si in Vespen's facta fuerit comme-
morati'o alicujus Duplicis vel Octavae. Semper autem dti:untur, et .flexis
quidem genz'bus, itt Ferzi's in quibus ad Vesperas dz'ctae sitzt Preces feriales.

K Yrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.


Pater noster. secreto usque ad
y. Et ne nos inducas in tentati6nem. RJ. Sed Iibera nos a malo.
Credo in Deum. secreto usque ad
y. Carnis resurrecti6nem. RJ. Vitam aetemam. Amen.
y. Benedictus es Domine Deus patrum nostr6rum. RJ. Et laudabilis
et gloriosus in saecula.
y. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. F:;. Lande-
mus et superexaltemus eum in saecula.
y. Benedictus es Domine in firmamento caeli. RJ. Et laudabilis et
glori6sus et superexaltatus in saecula.
y. Benedicat et cust6diat nos omnipotens et misericors D6min11s.
F:;. Amen.
y. Dignare Domine nocte ista. RJ. Sine peccato nos custodire.
Dominica ad Completorium. 65
Yf. Miserere nostri Domine. F:;.. Miserere nostri.
yr. Fiat misericordia tua Domine super nos. Rf. Quemadmodum
speravimus in te.
yr. Domine exaudi orationem meam. F:;.. Et clamor meus ad te veniat.

pervi- a caeli por-ta rna- nes, Et stel- la rna- ris.

If--; • • -.--_2:;-;-·;-~
-II- I
f!-- ~
·~~ a!--·--=----~ • · · - - - -
,.;:-!-1
.,..,.__
succurre caden- ti surge-re qui ca- rat p6pu-lo : Tu quae

h~-r;+
------~--- =- •
a a\! --.~-.--.--~-ji.-L-~
---=--=-
-------- I •r • • • ~ ~'"'~~ •
genu- i-sti, na-tu- ra mi-ran- te, tu-um sanctum Ge- ni-
N•820. -3
66 Dominica ad Completorium.

Co •. ~ ,,~: ~...,. •• f::1-•flo_.J


-~ --------Tt-1- ------
t6-rem: Vir- go pri- us ac poste- ri- us, Gabri- e- lis
_---.----)_~--;=:=__-==-=--~
-- r- .---:---.-=--11
h-; ~---,-.- I I
----r-1----=---ri------!1----Jl--·
ab o-re sumens il-lud Ave, * pecca-to-rum mi-se-re- re.
In Adventu :
Yf. Angelus D6mini nuntiavit Mariae.
11· Et concepit de Spiritu Sancto.
Oremus. Oratio.
G Ratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infU.nde: t
ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnati6nem co-
gn6vimus, *per passi6nem ejus et crucem ad resurrecti6nis gl6riam
perducamur. Per eiimdem Christum D6minum nostrum.J1. Amen.
A prhnis Vesperis Natz'vitatis Dom£ni et dei11ceps :
y:r. Post partum Virgo inviolata permansisti.
RJ. Dei Genitrix intercede pro nobis.
Oremus. Oratio.
D Eus, qui saliitis aeternae, beatae Mariae virginitate foecunda,
humano generi praemia praestitisti : t tribue, quaesumus;
ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, * per quam meruimus
auct6rem vitae suscipere, D6minum nostrum jesum Christum
Filium tuum. J.Y. Amen.
~ Post Pur{/icatiomm, z'd est, a Completoriu diei 2. Februarti', etiam
quando trmzsferatur Festum Purijicaticmis B. JJ1'. V., usque ad Completo-
rium Feriae IV. Jlfajoris Hebdomadae z'?Zclusz've.
----+--------------+-
Ant 6----• ~ ~ ~ • ~--
. 'l~=)·~~_!_!_~_ . 6,.•• ;· J
A - ve * Re-gi-na cae- lo- rum, A- ve

=--=-=~ -
* . -H=~=;--=~~ ~- •.
;:--·---~-=-----~~ -P• ~- I
I --~
Domi-na Ange-lo- rum: Sal-ve ra-dix, salve porta, Ex

i_
~~~-~-1
-==-~t ~~ ~ -r-1--=-+i
~-4!~ • .. -:-H
- --- .----------- -------------
I • --· - • I

1
qua mun· do lux est or- ta: Gaude Virgo glo-ri- 6- sa,
Dominica ad Completorium.
------+---~~ llliJl I •
;------=---~
• 1:1 =
~-·-~ ~. . . ..---
.. ~~"""'··
_____·-~-·Jiri--+1-!-1 .!.
:!---"k11-"'---1-l... ------------
1

.. ~~r.-•-:_~_
Su-per o- mnes spe-ci- 6- sa: Ya- le, oval-de

;-- =~ .. ~ .. +--~~~=
••
de-c6- ra, Et pro no- bis Chri- stum * ex-6- ra.
yr. Dignare me laudare te Virgo sacrata.
~. Da mihi virtutem contra hostes tuos.
Oremus OratziJ.
C Oncede, misericors Deus, fragilitati nostrre praesidium : t ut
qui sanctae Dei Genitricis memoriam agimus, * intercessi6nis
ejus auxilio a nostris iniquitatibus resurgamus. Per eumdem
Christum D6minum nostrum.~- Amen.
~I A Completorio Sabbati Sancti usque ad No11am Sabbati infra Octava11~
Pmtecostes z?zclush;e.
6 f!L +--------+---
R -·---...
Ant. . !15 • =+ • ~~· ~.~. _ !-rl
I ~ ~41-~•--l!a-! I • I

E-gi-na cae- ii * lae-ta- re, al-le-

G:\;--=
- ••
-----
~ ~'"-~---=-=-· +~ot=-+--..~-1
~----~---- - - ______.!._._ _

16.- ia : Qui- a quem me- ru- i-sti por-

~----=--+---------3-.~-em-~--
~r.
_ _ .L •
.-..:! .~ .-~r;t=·· = . . __! I I
.
ta- re, al-le- lu-ia : Re-surre- xit, sic-ut
Gt--+~ ~ ..-=-~----=-·-,-J
-!...+---~-~--- ··-- --~---_.!!~ r.-~~
di-xit, al-le- lu- ia : 0- ra pro no- bis De- urn, al-
Cb:,.a,~. -~
~ -1 • • • .r;; I ~ •• -~"'"• .ra. h·· ..,_.__ ==
~~· -~--+---=-~-­
' • ! _ .- - - - - - - - - - -
le- * ** lu- ia.
Yf. Gaude et Iaetare Virgo Maria, alleluia.
~. Quia surrexit D6minus vere, alleluia.
68 Dominica ad Completorium.

D Eus, qui per resurrecti6nem Filii tui D6mini nostri Jesu


Christi mundum Iaetificare dignatus es : t praesta, quaesu-
mus; ut per ejus Genitricem VirginemManam, *perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eumdem Christum D6minum nostrum.J1. Amen.
'il A primzs Vesperis Festz" Ss. Tri?Zitatz"s usque ad N01zam Sabbatz" ante
Adventum inclusive.
Ant. I. c.u-+ 2-·~--- ID-
~-- --~----=_!_
S - - - +* - -
Al- ve, Re- gi-
--1•: • • ~-----\-+
na, ma-ter mi- se-ri-c6rdi- ae :
G ----+---~---
-~ ,.. -+------
- - - p ! - .---1-"'~•--;;-;--t- I
---11-j
•. . ~ I -
---·-~--~.----~~-- a\ • - •
Vi- ta, dul-ce- do, et spes nostra, sal-ve. Ad te
G-----+ ----~
• ~ ;=J-· .~ ~ -~--~ ·~
---~· -1!1111---11-~ ~ •. :tL~--------
clama-mus, exsu-les, •
fi-li- i He-vae. Ad te suspi-ra-

G ~~ ~-=-~==-=t-~-
-----11 ·~·
I • ~ !!-~===:=~
IIIIi----,-----~ •. •
mus, gementes et flen- tes in hac lacrima- rum valle.
G - I • • • ~~.+::-t-•-,.-
--~-----JIT-
-d-•-IL_!. . • ~ • •. rr-----J.
!..!! •
_____ _
• •
-------------·---------------- 1
E- ia ergo, Advo-ca- ta nostra, il-los tu- os mi-se-ri-

~-!! :-II =t - -:=-~-==- ~ q~ -=--==--+=~


----=-~--= Na-11--tt-11--=--------·
c6r-des 6-cu-los ad nos conver-te. Et J~-sum, bene-
G 6·-~---

- r.. -;----
I
~

r- ;a· A~· ~
~---~~
--~

di- ctum fructum ventris tu- i, no-bis post hoc exsi-


G-~-t---~ ~ ~.,....---~4
-~.-·
li- urn
......
_·---=--~-~-·+=ra'---'-~_-::••._··~!..!!-
o· stende. 0
_== _-_•

cle- mens : 0
_r-
pi- a:
Antiphonae finales B. M. V. 69
G---·-t----
~----
=~... t--P- I
•• • Ju r.:
I
0 dulcis * Virgo Ma-ri- a.
y.r. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.
~· Ut digni efficiamur promissi6nibus Christi.
Oremus. Orati'o.
O Mnipotens sempiterne Deus, qui glori6sae Virginis Matris
Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum
effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante praeparasti : t da, ut
cujus commemorati6ne Iaetamur, * ejus pia intercessione ab
instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per eumdem
Christum D6minum nostrum.~· Amen.
y.r. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. ~· Amen.
Deinde dicitur secreto Pater noster, Ave Maria, et Credo.
Antipkonae praedictae iicztntur etiam in fine Laudum, quando discedendum
est a ckoro; sed si immediate subsequatur Prima, ~1el alia Hora, dicuntztr in
fine ultimae Horae, ita ut dicantur semper, quando, terminata aliqua Hora,
discedendum est a ckoro; et tunc post y. Fidelium animae, et Pater noster,
secreto, dicitur : y. Dominus det nobis suam pacem. :R7. Et vitam
aeternam. Amen.
Deinde una ex praedictis Antiphonis, et i~ fine y. Divinum auxilium.
In cantu simplici.
s. --·=-··
-r--
-!-----
• •
G----------.-•
I
• I -=.-,-+~---·
! • • ~
••
A
I

..
I

L- rna* Red-empt6-ris Ma-ter, qure pervi- a cre-li


;-- ~
~~.--·~------·--~=---
~
··------~.~.+~-------=~---·-

. .-.--.---
• • .!._!-a • •
I

porta manes, Et stel-la ma-rls, succurre cadenti, surge-re qui


~ .
·~· ·~·t··. ·~
- - - - - - - - - -----'_____·i+l---·- • •• • c- ~ i
------- -T--i" ~:t!L.!_ _
cU.-rat p6pu-lo: Tu quae genu- i-sti, na-tu-ra mi-rante, tu- urn san-
;--_•
-It--=r-•
•= .
-11-:--11---=---=-~---......_._·
.. ~· - I• •
I • • • • .- •• I ...,

I --·-
ctum Ge-ni-t6-rem : Virgo pri- us ac poste-ri- us, Gabri- b-Jis
69' Antiphonae finales B. M. V.

;~----+~----~~~.-.
~ ;
ab o-re
. ..
••. ~--~
~ 1
~~. ·.
sumens il-lud Ave,
- - - - - - - - 1 " " 1 1 •.
pecca- t6- rum mi- se-re- re.
·- ~

1------·-----------n ---
6. =:::;------.-·--;-.-~ • ·4 ·---~~ ---1
~~---~~-~-------------.!.--
A
1 •
I
-ve Re-gi-na cae16-rum, * Ave D6-mi-na Ange-16-
;-~ . l5-a-----
-.-.-~ . .-.-=--=--=--=--....1--·-~-~-·~--~~~~~~~4-_·_J
I •
I
I

rum : Salve ra-dix, salve porta, Ex qua mundo lux est


1--f-----r.-=---t-•------g
---- ------~~--=-~tt:--·
• •" • ~ I

orta. Gaude Virgo glo-ri- 6-sa, Su-per omnes spe-ci- 6-sa :


• .L .L- I ~ •

-·---

• ••

G-lni_~ • ~4 i I
-.-----------11"'---
·T b. 6 J ~--•-.--..-.~
I ----F-~

Va-le, o valde de-c6- ra, Et pro no-bis Christum ex6- ra.


G--------;:-61-;--=-61·-.------~ • ~
6. ---~~__!__._ • • I • •• r•
R
I I

Egi-na cae-li * lae-ta-re, alle-IU.- ia : Qui- a quem


G•
I •

-------1.---------
I
IS •
I I
- -•-

:61
I
• ----I--11-·---·-11-----
I •
I
11-::-- - - - - - I- - - - ·
jl!- --------·-·-i--
• -
________.L_.,_.....L_.
i

me-ru- isti porta-re, alle-lu-ia: Re-surre-xit, sic-ut di-xit,


~--~..__.--lni-------
--It--"'-= ~ •
~
---
--
• I ~- • I • ..___._.. 1" -----
- I !!___ ·--
aile- Iu-ia : O-ra pro no-bis De- urn, alle-lu- ia.
5. c • ~
-----·-=--~~--
• q•--,
----ll=i
S --'-.-.-~--·!"
Alve Re-gi-na, *Ma-ter mi-se-ri-c6rdi- ae : Vi-ta, dul-
I ~_L_! •• f---...::;~;----i--1
Feria Secunda ad Laudes.
G f-- • ~~-- - ••~~-- r-i
-H--1--.-•
-....- ---r-- •. _ _ _ _ -~
_
_ _ _.._!_ ·----~-· • - "!:..,....._
I

ce- do, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, e:xsu~ les,

G•
I. L_:_~
fi-li- i Hevae.
~ •

c

--~---
----~ .. • I • ••
~--::--11
----·------=

-------
I
• I


I I
--11--
,...

hac lacrima-rum val-le.


;-.-::-11
~ -···----.---11-~-·
I • I
.
E- ia ergo, Advo-ca-ta nostra,

I •
~---~-~

I

• •

-T--JII--Ar•l--=.~....u...._ _

il-los tu- os mi-se-ri-c6rdes 6-cu-los ad nos conver-te, Et


;-..--.
• •---.---,--=----~
. .,__,.--. ~~---~-- .. .I •
I I

Je-sum, be-ne-dictum fructum ventris tu- i, •


no-bis post hoc

h-:---;:-
~ . - ---~ J•
I

•• -
••
-~.-
---~-~ra
~f
•• ---- ---
E-
··!S:J I

exsi-li- urn ostende. 0 cle-mens, 0 pi- a, 0

~~
• ••
f--
dulcis Virgo Ma-ri- a.
tuUIIUtttttuUtUUUtttttiUUiilltWUitlllliiltUUtiUUIHUUtttttttUt

FERIA ll. AD LAUDES.


Pro singulis Hebdomadae Feriis, habetur ad Laudes duplex Psalmorum
schema: quorum primum (I) inservit pro Feriis communibus per Annum et
Temporis Paschalis, et quandocumque fit de Festo in quo dicertdi suntPsalmi
feriales. Alterum lll) adhibetur in Feriis Adventus, in Feriis a Septuagesimt:t
usque ad Feriam VI. in Parasceve inclusive, necnon in Feriis Quatuor Tern-
porum Septembris et in Vigiliis communibus, quando fit Ogicium de Feria.
70 Feria Secunda ad Laudes.
A1ztiphonae tam per Annum quam prtJ Tempore Paschali, in hac et aliis
Feriis appositae cum Psalmis primi schematis, dicuntur quoque in Festis in
quibus ad Laudes dz'cendi sunt Psalmzfenales, etiam si celebrentur Tempore
Adventus, Quadragesimae vel Passionis. In Festis .Duplicibus dicuntur
integrae a?Zte et post Psalmum.
I.
7a
.. !I! •
I
• • •· ±
I. Ant. ~------~~~,~~~------=---------n-
.J ~·~~-------------..~·-H~~·~·~-= ,-.. ~ :
•• ••

Ubi-la-te De- o * in vo- ce ex.sul-ta-ti- 6- nis.

I •••
E u o u a e.
Tempore Paschali. Antiphona. Sub qua sola dzezmtur omnes Psalmi.

A •
7· a C • I •· I I • !'JI •
• • •· •· II• • • • • r-.: H
L-Ie-Iu- ia, * alle-lu- ia, alle-lu- ia. E u o u a e.
W

Ascendit Deus in jubilo : * et


Psalmus 46. D6minus in voce tubae.
O Mnes gentes plauclite ma- Psallite Deo nostro, psallite : *
nibus : * jubilate Deo in psa.Ilite Regi nostro, psallite.
voce exsultati6nis : Qu6niam Rex omnis terrae
Qu6niam D6minus ex.celsus, Deus : * psallite sapienter.
terribilis : * Rex. magnus super RegnabitDeus super gentes:*
omnem terram. Deus sedet super sedem sanctam
Subjecit p6pulos nobis : * et suam.
gentes sub pedibus nostris. Principes popul6rum congre-
Elegit nobis haereditatem gati sunt cum Deo Abraham : *
suam: * speciem Jacob, quam qu6niam dii fortes terrae vehe-
dilex.it. menter elevati sunt.
-,--•-•••111•~.-.__,4
2.8A.Gnt. e-C- - - - - - - - - · - - - - . - . - .

o~~ .,.·.~ .. -j ~

;~ ~ .
-----------~·~·-:··~11·--·--· __· __· __·-=·-·~IHI------------------
us

et De- us me- us. E u o u a e.


Feria Secunda ad Laudes. 7I
Psalmus 5. adorabo ad t~mplum sanctum
tuum in tim6re tuo.
V Erba mea auribus percipe
D6mine : * intellige cla-
D6mine, deduc me in justitia
tua : * propter inimicos meos
m6remmeum. dirige in conspectu tuo viam
Intende voci orati6nis meae, * meam.
Rex meus et Deus meus. Qu6niam non est in ore e6rum
Qu6niam ad te orabo : * D6- veritas : * cor e6rum vanum est.
mine mane exaudies vocem Sepulcrum patens est guttur
meam. e6rum, t linguis suis do16se age-
Mane astabo tibi et videbo : * bant: * judica illos Deus.
qu6niam non Deus volens ini- Decidant a cogitati6nibus
quitatem tu es. suis, t secundum multitUdinem
Neque habitabit juxta te ma- impietatum e6rum expelle eos : •
lignus : * neque permanebunt qu6niam irritaverunt te D6-
injusti ante 6culos tuos. mine.
Odisti omnes qui operantur Etlaetentur omnes qui sperant
iniquitatem : * perdes omnes in te : * in aeternum exsulta-
qui loquuntur mendacium. bunt, et habitabis in eis.
Virum sanguinum et do16sum Et gloriabuntur in te omnes
abominabitur D6minus : * ego qui diligunt nomen tuum, *
autem in multitudine miseric6r- qu6niam tu benedices justo.
diae tuae. D6mine, ut scuto bonae vo-
Introibo in domum tuatn : * luntatis tuae, * coronasti nos.
J.Ant.C&---------------------,--•a----------
4-E -~•~,-.--~.~.-•.-~•~.--••~·~·~•·-+-•~-~~=--·_,~~-.~
0 E-us ma-jesta-tis * int6nu- it : afferte gl6- ri- am
c
~
n6-mi-ni
.. •.•. I • • • ~ ~ •. II
e- jus. E u o u a e.

Psalmus 28. Vox D6mini super aquas, t


Deus majestatis int6nuit: * D6-
A Fferte D6mino, filii Dei : *
afferte D6mino filios arle-
minus super aquas multas.
Vox D6mini in virtUte : * vox
tum. D6m.ini magnificentia.
Afferte D6mino gl6riam et Vox D6mini confringentis ce-
hon6rem, t afferte D6mino g16- dros : * et confrlnget D6minus
riam n6mini ejus : * adorate cedros Llbani :
D6minum in atrio sancto eius. Etcomminuet eastamquam. vi-
72 Feria Secunda ad Laudes.
tulumLibani:*etdilectusquem- et in templo ejus omnes dicent
Mmodum filius unic6rnium. gl6riam.
VoxD6miniintercidentisflam- D6minus diluvium inhabitare
mamignis :tvoxDominiconcu- facit: * et sedebit D6minus rex
tientis desertum: * et commo- in aeternum.
vebit Dominus desertum Cades. Dominus virtutem p6pulo suo
Vox D6mini praeparantis cer- dabit : * D6minus benedicet
vos, et revelabit condensa : * populo suo in pace.

4- ~~ G - • • ' •I'! • = . I I'! II


L --rtAudamus nomen tu-
- um * incly-tum,
- . De-·-······
us no-ster.

5 • • • • = r.: I
E u o u a e.
Canticum David. Tuum, D6mine, re~um, * et
z. Par. 29. zo-z3. tu es super omnes pnncipes.
B Enedictus es, Domine Deus
Israel patris nostri, * ab
Tuae divitiae, et tua est gl6-
ria : * tu dominaris 6mnium.
aeterno in aeternum. In manu tua virtus et poten-
Tua est, Domine, magnificen- tia : * in manu tua magnitudo,
tia et potentia, * et gloria at- et imperium omnium. ·
que vict6ria : Nunc igitur, Deus noster,
Et tibi laus : * cuncta enim confitemur tibi, * et laudamus
quae in caelo sunt et in terra, nomen tl!um inclytum.
tua sunt. Gl6ria Patri.
5· Ant. •e---+.lr:-:-------l'~t.:-1:: - - - - r r - - - - - - , . ,
IL.g3 •• ~~:~· I . ~ • G~ ~:~• •• ,, • • • • • ··II
Auda- te * Domi-num, omnes gentes. E u o u a e.
Psalmus 116. Qu6niam confrrmata est super
L Auda.te D6minum omnes nos miseric6rdia ejus: * et ve-
gentes : * lauctate eum ritas Domini manet in aeter-
omnes p6puli : num.
Capitulum et reliqua infra posita dicuntur tantum z"n Feria!£ Offido per
Annum, quando non habentur propria.
Capitulum. Rom. IJ. z2-z3.
N OX praecessit, dies autem appropinquavit. t Abjiciamus ergo
6pera tenebrarum, et induamur arma lucis. * Sicut in die
hon~ste ambulemus.
Feria Secunda ad Laudes. 73
Hymnus.
l

c •• i

~ •
s . =
• • I • • •

• •
I

I
Plendor pa-ternae gl6- ri- ae, De lu-ce lu-cem pr6-fe-

c •. j • • •• I • ~ .. • • I
rens, Lux lu-cis, et fons lumi-nis, Di- em di- es il-lumi-nans :
;
•• • ~ •
I ••
••
I I

2. Ve-rusque sol il-labe-re, Mi-cans ni-t6-re perpe-ti : Juba.r-

• • • • I • •
•• . · =
I
~ · .. II ••
I

que Sancti Spi-ri-tus Infunde nostris sensi-bus, 3. Vo-tis vo-

• • • •. • • • • J


I • I
nis gl6-ri- ae: Culpam re-leget lubri-cam. 4. Conflrmet actus

• • a ~ • •. I • ~. • • • ~- •~
• •
I
strenu- os :Dentes re-tundat invi-di : Ca-sus se-cundet aspe-


I
. · = ~· .. II • • i
• ••
ros, ,Ag~nda .Jiecte di-ri-ga.t. 5 ..Mentem gubernet •. eb regat,
74 Feria Secunda ad Laudes.
;, •-----·---=~~~~~---~·--~------
·- • I . • ·~···~··~ ilI • • • ~

c

• I •
I • ••
II •
• •
• I ~ • • •
• •~
I I

ve-nena nesci- at. 6. Christiisque no-bis sit ci-bus, Po-tiisque


G
• I • • •• I • • • • • • • •
I I I
• ••• I
i
I

noster sit fi-des : Laeti bi-Mmus s6bri- am Pro- fu-si- 6-nem


c
~ . •• II • • • 'I~· • • • • ·~~~
I I

Spi-ri-tus. 7. Laetus di- es hie transe- at : Pudor sit ut di-lu-


c~-------------------+-------------
• ··I·~ • • • f·. • • 1 =rl

I

cu-lum, Fi-des vel- ut me-ri-di- es: Crepiiscu-Ium mens ne-

c ••. It •

I
' • I •
I • • •

•I
. =
. ~

sci- at. 8. Aur6-ra lu-cem pr6ve-hit: Cum lu-ce no-bis pr6d-


c
•-··1 • • • • I •

I ••
• •• I
:
_e- at In Patre to-tus Fi-Ii- us, Et to-tus in Verba Pa-ter.
c --1
- • • I ·~ • •. _tt • - .____.
• •m.. ;
-. il I" a • I
----=----=:...-...,.=--------!!~-------
1 I
9. De- o Patri sit gl6-ri- a. _E-iusque so-li Fi-li- o, Cum Spi-.
Feria Secunda ad Laudes. 75
G• • • •
I ••
• • . • ~ • •. II h =: II
I
ri-tu Pa-racli-to, Nunc et per omne saecu-lum. A-men.
Yf. Repleti sumus mane miseric6rdia tua.
~- Exsultavimus et delectati sumus.

Ad Benedictus, Antiphona.

. . =-
l
••• • • •••. I •
Ene- dictus * D6mi-nus De- us Isra- el, qui- a vi-si-

. ~

• • • I • •. II • • • ~ ~ •. I
ta-vit et li-be-ra-vit nos. E u o u a e.
Et dicitztr Oratz'o cotzvenz'ms, quae z'n Feriali Officio Sl(mitztr Dominica
praecedenti, nzsz' habeatur propria. Dez'nde Sttffragzum de Omm"bus Sa11ctz's,
vel de Cruce Tempore Paschal:; ztt supra, 52.

n.
I.Ant.~!------·--------·--------------------~~-------
8.Gi••
r- • ' • ···I•
• . ~
• ~-= • • ~

M I-se-re- re * me- i De- us, se-cundum magnam mi-
G
~ . = •• .... , ....... b=------
se- ri-c6rdi- am tu- am. E u o u a e.
Psalmzts so. Miserere mei Deus. 10.
2.

D
Ant. G
6.F
coL

......
;

I

,.. • "'~
.... ••••
Educ me * in ju- sti- ti- a tu- a, D6mi-ne.
c •• -
• = · ··
E u o u a e.
II
Ps. 5· Verba mea auribus percipe D6mine. 71.
76 Feria Secunda ad Laudes.
3.Ant. ~~--=-----------------r-----~.~b~~~~~.~--~1
D
I. g
~-~
• 1110

Omi~nus
~
a
: ....
~ • I
I'll
da- bit virtu- tern,* et bene- di- cet p6pu-
c
• • = ~- .... ft:·.=··~
lo su- o in pa-ce. E u o u a e.
Ps. 28. Afferte Domino filii Dei. 71.
4· Ant. C • • • • • ••
8.G 7
• ·] II
c I
=
OnYersus est. E u 0 u a e.
f6ntibus sal vatoris : t et dicetis
Canticum Isaiae Prophetae. in die illa : * Confitemini Domi-
Isaiae I2. I-6. no, et invocate nomen ejus.
C Onfitebor tibi Domine, quo-
niam iratus es mihi : *
Notas facite in populis adin-
ventiones ejus : * mement6te
conversus est furor tuus, et con- qu6niam excelsum est nomen
solatus es me. ejus.
Ecce Deus salvator meus : * Cantate Domino qu6niam ma-
fi.ducialiter agam, etnon timebo: gnifi.ce fecit : * annunWi.te hoc
Quia fortitude mea et laus in universa terra.
mea Dominus, * et factus est Exsulta et lauda habitatio
mihi in salutem. Sian : * quia magnus in medio
Haurietis aquas in gaudio de tui Sanctus Israel.
C• •~~----~-.-~~·~-------~~
Anti- • • ~ ~ I, • . _ _;~
phona. • ; , · ,.
----------------·-------------------
Conversus est fu-ror tu- us Domi-ne, et canso~ la-tus
c • •. II
es me.

5·Lt~·=~---=~·=~J~=·---1
______r~·~··~l~~~.~=--~·,__•__~__•__~
__
Auda-te * D6mi-num, qu6-ni- am confirma-ta est
Feria Secunda ad Laudes. 77

c_·_=_-=~'---·-r.F"'--'·:;:._:=-·-·--=·~·-=·JC • • • • a: II
super nos mi-se- ri-c6rdi- a e- jus. E u o u a e.
Ps. n6. Laudate D6minum omnes gentes. 72.
Reliqua ut supra, 72, quando non habentur propria.
In Feri~'s Adventus, Quadragesimae (post Dom. I. Quadrag.), et Temporz's
Passiom's, Capitulum, .Hjmnus et yr. ut notantur in Feria II. primo
occurrmte in h~'s Temporibus. Antiphona ad Benedictus in Proprio.
In .Feriz"s Adventus, Quadragesimae, Passioni's, Qztatuor Temporum
Septembrz's, et in Vz'gz'li~'s communibus, si fiat Officium de Feria, et quamvis
z'n eo peragenda sit commemoratz'o Dzpli'cis aut Sem~"duplz"~'s ad z'nstar Sim-
pli'cis redacti, post repetitam ad Benedi'ctus Antiphotzam, dicuntur jlexis
genibus sequentes Preces, quae ali'is temponous omittzmtur.

K Yrie eleison. Christe eleison. Kjrie eleison.


Pater noster. quod dza'tur a solo Hebdomadario totum clara voce,
usque ad
yr. Et ne nos inducas in tentationem. Rf. Sed libera nos a malo.
yr. Ego dixi: Domine miserere mei. F:f. Sana animam meam, quia
peccavi tibi.
yr. Convertere Domine usquequo. F:f. Et deprecabilis esto super
servos tuos.
yr. Fiat misericordia tua Domine super nos. F:f. Quemadmodum
speravimus in te.
yr. Sacerd6tes tui induantur jJstitiam. F:f. Et sancti tui exsultent.
yr. Oremus pro beatissimo Papa nostro N. R;. Dominus conservet
eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat
eum in animam inimicorum ejus.
yr. Oremus et pro Antistite nostro N. F:f. Stet et pascat in fortitu-
dine tua Domine, in sublimitate nominis tui.
1T (Romae praecedens yr. cum suo F:f. omittitur; alibi vero, ad lz'tteram N.,
ab omnibus nomen dz'oecesani Episcopi expn?natur. Vaca?tte Apostolz'c'a vel
Epz'scopali Sede, alteruter vel ztterque respectivus yr. cum suo F:f. praeteritur.)
yr. Domine, salvum fac regem. F:f. Et exaudi nos in die qua invo-
caverimus te.
yr. Salvum fac p6pulum tuum Domine, et benedic haereditati tuae.
F:f. Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
yr. Memento congregationis tuae. F:f. Quam possedisti ab initio.
yr. Fiat pax in virtute tua. F:;. Et abundantia in tnrribus tuis.
yr. Oremus pro benefactoribus nostris.
F:f. RetribUere digmire, Domine, omnibus nobis bona facientibus
propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.
78 Feria Secunda ad Primam.
y. Oremus pro fidelibus defitnctis. ~- Requiem aeternam dona eis
Domine, et lux perpetua luceat eis.
y. Requiescant in pace. ~. Amen.
y. Pro fratribus nostris absentibus. ~- Salvos fac servos tuos.
Deus meus, sperantes in te.
y. Pro afflictis et captivis. J¥'. Libera eos, Deus Israel, ex omnibus
tribulati6nibus suis.
y. Mitte eis Domine auxilium de sancto. R;l. Et de Sion tuere eos.
y. Domine Deus virtiltum, converte nos. J¥'. Et ostende faciem
tuam, et salvi erimus.
y. Exsurge Christe, adjuva nos. R,r. Et libera nos propter nomen
tuum.
y. Domine exa.udi orati6nem meam. Rj'. Et clamor meus ad te veniat.
Yf. Dominus vobiscum. RJ. Et cum spiritu tuo.
Et dicz"tur Oralio convenz'ms. Dez"nde commemorationes, si occurra!Zt.
Postea Sztffragium de Omnz'bus Sa1zctzs, praeterquam Tempore Adventus et
Passionzs.


FERIA II. AD PRIMAM.
Hymnus.
Tonus in Feriis per Annum et Festis Simplicibus.

6. c
• •• • • ~ .. •• ••• • •
AM lu-cis orto si-de-re, De- um pre-cemur suppli-

. .
--~-·---·~==~·~------~__,._-1•._-l.t--7-~--t............-tl--i
ces, Ut in di- urnis acti-bus, Nos servet a no-centi-bus.
c-
--· • • •• • • I
·------· I

2. Linguam refraenans tempe-ret, Ne li-tis horror insonet;


• • • ••
•• I I
~

I • • ~ ••
• •••• •
• •· II • •J
Vi-sum fovendo contegat, Ne va-ni-ta-tes hauri- at. 3. Sint pu-
Feria Secunda ad Primam. 79
c •• ••
• ; • •• • • •• • • • • I•
I
I
I
~ J
ra cordis intima, Absistat et ve-c6rdi- a: Carnis te-rat
c
•• ••
I
1-
•• •• • • • ~ • ' •• • ~J
I
I .. I

superbi- am Po-tus ci-bique parci-tas. 4. Ut cum di- es absces-


C I
--··---·~---·~·~~·.-~·~~~·~·~---r---~~----~·~-·--7·---··
I 1 I I

se-rit, Noctemque sors reduxe-rit, Mundi per absti-nenti- am


c
• • ••• ~ ... II •• •• •
!psi canamus gl6-ri- am. 5. De- o Patri sit gl6-ri- a,
~ .. ••
E:ius-
CE----------------·-+
• ••
•••. I • ~ •• . .. • •
~

que so-li Fi-li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Nunc et per omne


• •

~
c • •· II ... f.ll--
saecu-lum. A-men.
In alzi's Festis toni ut supra z'n Dominica, 13.
Alii toni pro variis Temporibus vel Fest~'s nota1ztur propni's locis.
Quandocumque Psalmiferiales ad Horas dicendz' sunt i1z Festz's, dicuntur
quoque Antiphonae hz's Psalmis per Annum vel pro Tempore Paschali appo-
sitae ( etiam si Fesfttm habeat Antt'jhonas proprz'as ad Laudes) ; et hoc etiam
z'n Festz's communibus quae Tempore Advmtus, Qzeadragesz'mae vel Passionz's
celebrantur.
Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra
Tempus Paschale.

1~c:~::.=:.===-·:;:-~
Nno-cens ma-ni-bus.
:.::...==·:j:l=·=~.---.~~,..=:,..::.:.:j:j======
E u o u a e.
Tempore Adventus in Feriali Officio. Antiphona primae Laudz'bus
.Dominti:ae praecerientz's vel, a die z7. Decembrz's, e;c propriis Laudibus.
80 Feria Secunda ad Primam.
Tempore Quadragesimae (post Dom. I. Quadrag.) in Feriali Officio.

~~~ c • • ; •. II • • -·-~·---·-=·=--·-+1+-1- - - - - - -
V Ivo e-go. E u o u a e.
Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.
Ant. c~-------n-------n--------
I. a 3 _J • • _._._lu.-j_•_•__•_._I_I:--Ujl.______
L i-be-ra me. E u o u a e.
( Ferz'£s II., III., et II.T. Majoris Hebdomadae, Antipho!Za e proprHs
Laudibtts.)
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Ant. Alleluia. ut supra ad Primam pro Dominicis Temporis Paschalis, 15.

Psalmus 23. Quis est iste rex gl6riae? t


D6minus fortis et potens : * Do-
D Omini est terra, et pleni-
tudo ejus : * orbis terra-
minus potens in praelio.
Att6llite portas, principes, ve-
rum, et universi qui habitant stras, t et elevamini portae
in eo. aeternales : * et introibit rex
Quia ipse super maria funda- gl6riae?
vit eum : * et super flumina Quis est iste rex gl6riae? *
praeparavit eum. D6minus virtutum ipse est rex
Quis asoendet in montem D6- gl6riae.
mini? *aut quis stabit in loco
sancto ejus? Psalmus 18. I.
Innocens manibus et mundo
corde, t qui non accepit in vano C Aeli enarrant gl6riam Dei, •
et 6pera manuum ejus an-
fmimam suam, * nee juravit in nuntiat frrmamentum.
dolo pr6ximo suo. Dies diei eructat verbum, * et
Hie accipiet benedicti6nem a nox: nocti indicat scientiam.
D6mino : * et miseric6rdiam a Non sunt loquelce, neque ser-
Deo salutan suo. m6nes, * quorum non audiantur
Hcec est generatio quaeren- voces e6rum.
tium eum, * quaerentium faciem In omnem terram exivit sonus
Dei Jacob. e6rum : * et in fines orbis terrae
Att6llite portas, prlncipes, verba e6rum.
vestras, t et elevamini portae In sole p6suit tabemaculum
aeternales : * et introibit rex suum : * et ipse tamquam spon-
gl6riae. sus procedens de tMlamo suo :
Feria Secunda ad Primam. 81
Exsultavit ut gigas ad cur- Desiderabilia super aurum et
rendam viam, *a summo caelo lapidem pretiosum multum: *
egressio ejus : et dulciora super mel et favum.
Et occfrrsus ejus usque ad Etenim servus tuus custodit
summum ejus: *nee est qui se ea : * in custodiendis illis retri-
abscondat a calore ejus. butio multa.
Psalmus 18. II. Delicta quis intelligit? t ab
occultis meis munda me : * et
L EX Domini immaculata,
convertens animas : * te-
ab alienis parce servo tuo.
Si mei non fuerint dominati,
stimonium Domini fidele, sapien- tunc immaculatus ero : * et
tiam praestans parvulis. emundabor a delicto maximo.
Justitiae Domini rectae, laeti-
ficantes corda: *praeceptum Do- Et erunt ut complaceant el6-
mini lucidum, illuminans 6culos. quia oris mei : * et meditatio cor-
Timor Domini sanctus, per- dis mei in conspectu tuo sem-
manens in saeculum saeculi: * per.
judicia Domini vera, justificata Domine, adjutor meus, * et
in semetipsa. redemptor meus.
Quando ad Laudes dictus fuen"t Ps. ,50. Miserere, hie subfungitur Psal-
mus 46. Omnes gentes, 58, quz' z'n Laudz'bus locum non habztz't.
Per Annum in.Feriali Officio, et in Festis communibus extra
Tempus Paschale. • ·
Ant.
~ • ~ ... • • •r- •• I J =
• ~
I
I I
I
I

Nno-cens ma-ni-bus et mundo corde ascendet


I
~ • ... • • •• II
in montem Domi-ni.
Tempore Quadragesimae in Feriali Officio.

Ant. C • • f) ~-I-• • ~-:!-J...,••"-1-j--=•"-il:r-:-1•1--_.,•--=-.-~

I
v Ivo e-go, di-cit D6mi-nus : no-lo mor-tem pecca-

J• • •I • ~
I- ~-. r • •
1
I

- •• •• II
t6-ris, sed ut ma-gis convertatur et vi- vat.
82 Feria Secunda ad Primam.
Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.

¥; :• :· ~ : .
Ant. ;
~ ~ ;. ~

L I-be-ra me D6mi-ne, et pone me juxta te: et
G
f\1 • •
:.-.
• • •
I

cu- jusvis manus pugnet contra me.


r- •• E
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. ut supra pro Domz'nids Temp. Pascha!is, 19.
In Pestis et Tempore Paschali, Capitulum. Regi saecu16rum, ttl supra, 19.
In Ferialz' Officio extra Tempus Paschale didt?tr .~equens :
Capitulum. Zach. 8. I9.

P Acem et veritatem diligite, * ait Dominus omnipotens.


RJ. Deo gratias.
Rf'. breve. Christe Fili Dei vivi. 19. y. Exsurge Christe.
Deinde Preces, quando O(ficz'um non est Duplex, vel itifra Octavam, et
reliqua ut supra in Dominica, 22.
-;r In .Feriz's autem Adventus, Quadragesimae, Passionis et Quatuor Tem-
porum Septembris, atque z'n Vigiliz's communibus, si fiat Officium de Feria,
post Responsorium brme dicuntur flexis genibus sequentes Preces ftriales,
quae alz'as ne z'n .Fen'ali quidem Officio adlzt'bentur.

K Yrie eh~ison. Christe eleison. Kyrie eleison.


Pater noster, secreto usque ad
y. Et ne nos inducas in tentati6nem. Rf'. Sed libera nos a malo.
Credo in Deum. secreto usque ad
y. Carnis resurrecti6nem. Rf'. Vitam aeternam. Amen.
y. Et ego ad te Domine clamavi. Rf'. Et mane oriltio mea praeve-
niet te.
Y. Repleatur os meum laude. Rf'. Ut cantem gl6riam tuam, tota die
magnitudinem tuam.
y. Domine averte faciem tuam a peccatis meis. Rf'. Et omnes iniqui-
tates meas dele.
y. Cor mundum crea in me, Deus. Rf. Et spiritum rectum innova
in visceribus meis.
yr. Ne projicias me a facie tua. Rf Et spiritum sanctum tuum ne
auferas a me.
Feria Secunda ad Primam.
yr. Redde mihi laetitiam salutaris tui. RJ. Et spiritu principali con-
firma me.
yr. Eripe me Domine ab h6mine malo. RJ. A viro iniquo eripe me.
yr. Eripe me de inimicis meis, Deus meus. RJ. Et ab insurgentibus
in me libera me.
yr. Eripe me de operantibus iniquitatem. RJ. Et de viris sanguinum
salva me.
yr. Sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum saeculi. RJ. U t red-
dam vota mea de die in diem.
yr. Exaudi nos Deus salutaris noster. RJ. Spes omnium finium
terrae, et in mari longe.
yr. Deus in adjut6rium meum i11:tende. RJ. Domine ad adjuvandum
me festina.
yr. Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortlilis. RJ. Misen\re
nobis.
yr. Benedic anima mea Domino. RJ. Et omnia quae intra me sunt,
nomini sancto ejus.
yr. Benedic anima mea Domino. RJ. Et noli oblivisci omnes retribu-
tiones ejus.
yr. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis. RJ. Qui sanat omnes
infirmitates tuas.
yr. Qui redimit de interitu vitam tuam. R;. Qui cor6nat te in mise-
ricordia et miserati6nibus. •
yr. Qui replet in bonis desiderium tuum. R7. Renovabitur ut aquilae
juventus tua.
J!. Adjutorium nostrum in nomine Domini. :R7. Qui fecit caelum et
terram. '
Hz'c fit Confessio alternatim ab Hebdomadario eta Choro, ut supra, 22;
dez'nde,jacta absolutione, sub.Jungitur:
J!. Digmire Domine die isto. R;. Sine peccato nos custodire.
J!. Miserere nostri Domine. R7. Miserere nostri.
J!. Fiat misericordia tua Domine super nos. RJ. Quemadmodum
spenivimus in te.
J!. Domine exaudi orationem meam. R7. Et clamor meus ad te veniat.
yr. D6minus vobiscum. ~- Et cum spiritu tuo.
Oratzo. Domine Deus omnipotens, et relz'qua ut supra, 23.
Feria Secunda ad Tertiam.
ttttttttll 10 o 09 m !!! o 999! o UH99!! oo oo 91 o o o! 91 o! Utl 99 219 up!! o 19 p 9ft

FERIA II. AD TERTIAM.


Hymn us.

.. • •
Tonus in Feriis et Festis Simplicibus per Annum.

8. c• • • •• ~ •• • •
N Unc Sancte no-bis Spi-ri-tus, Unum Patri cum Fi-
c ••. ,. ~--------:--.--=~,.---.-.--.-~.=-.---:.~.=--.--, • ··II J
li- o, Dign~-re promptus inge-ri Nostro re-fu-sus pecto-ri.
c• • • • • • I I • • I I I

2. Os, lingua, mens, sensus, vi-gor, Confessi- 6-nem perso-nent,

c I ~ I • • ~ I • I ~ I I • ~ ••• I • J
Flammescat igne c~-ri-tas, Accendat ardor pr6-ximos. 3. Prae-
C• I I I ~ I I I I I
• • • • •• ~ •i
sta, Pa-ter pi- issime, Patrique compar Uni-ce, Cum Spi-ri-

tu
~ . ..
C------+-------,----,-,----,.,..
• • • • • ~ ••. ,, ... =: ~~
Pa-r~cli-to, Regnans per omne saecu-lum. A-men.
In aliis Festis toni ut supra, 25.
Alii toni pro variz"s Temporibus vel Festis reperiuntur propriis locis.
Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra
Tempus Paschale.
t~· c ••• ~ ••
,; ··II •• •• ·:=rc;;--
I o me- a. E u o u a e.
1-lumi-n~-ti-

Tempore Adventus in Feriali Officio. Antiphona secunti.'% e Lau-


dibus Domimcae praecedentis, vel, a die q. Decembris, ex propri~"s Laudt'bus.
Feria Secunda ad Tertiam. 85
Tempore Quadragesimae (post Dom. I. Quadrag.) in Feriali
Officio.
Ant. ~c---------rr---R--11---;------n------
• ••••
s. G ~ •• • ••
A 1 1 •
1!--l..-.-~--~-

Dve- ne-runt no-bis.


If
Eu 0 u a e.
n
Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.
Ant. ~

J . .
4· A* i
'
• • · = ··11· · · . · ·· F
I
I

U-di- casti Domi-ne. E u o u a e.


( Ferz'£s II., III., et IV. Majon"s Hebdo11J., A ntz'phona e propni"s Lattdz'bus.)
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Antiphona. Alleluia. ut ad Tertz'am pro Domz'n£cis Temp. Paschal£s, 27.
Psalmus 26. I. Circuivi, et immolavi in ta-
D Ominus illuminatio mea,*
et salus mea : quem ti-
bernaculo ejus h6stiam vocife-
rationis : * cantabo, et psalmum
dicam Domino.
mebo?
Dominus protector vitae Psalmus 26. II.
meae : *a quo trepidabo?
Dum appropiant super me no-
centes, * ut edant carnes meas : E XaudiD6mine vocem meam
qua clamavi ad te : * mi-
Qui tribulant me inimici mei: * serere mei ettexaudi me.
ipsi infirmati sunt et ceciderunt. Tibi dixit cor meum, exqui-
Si consistant adversum me sivit te facies mea : * faciem
castra, * non time bit cor meum. tuam Domine requiram.
Si exsurgat adversum me Ne a vertas faciem tuam a
praelium, *in hoc ego sperabo. me : * ne declines in ira a servo
Unam petii a Domino, hanc tuo.
requiram : * ut inMbitem in Adjutor meus esto : * ne de-
domo Domini omnibus diebus rellnquas me, neque despicias
vitae meae: me, Deus salutaris meus.
Ut videam voluptatem Domi- Quoniam pater meus et mater
ni, * et visitem templum ejus. mea dereliquerunt me : * Do-
Quoniam absc6ndit me in ta- minus autem assumpsit me. ·
bernaculo suo : * in die malorum Legem pone mihi Domine in
protexit me in absc6ndito taber- via tua : * et dirige me in se-
naculi sui. mitam rectam propter inimicos
In petra exaWi.vit me: * et meos.
nunc exaltavit caput meum su- Ne tradideris me in animas
per inim'icos meos. tribulantium me, t quoniam J.n-
86 Feria Secunda ad Tertiam.
surrexerunt in me testes iniqui, * rum, * et secundum nequitiam
et mentita est iniquitas sibi. adinventionum ips6rnm.
Credo videre bona Domini * Secundum 6pera manuum e6-
in terra viventium. rum tribue illis : * redde retri-
Exspecta Dominum, viriliter butionem eorum ipsis.
age : * et confortetur cor tuum, Quoniam non intellexerunt
et sustine Dominum. opera Domini, t et in opera ma-
nuum ejus : * destrues illos, et
Psalmus 27. non aedificabis eos.
A D te Domine clamabo, Deus
meus ne sileas a me : t ne-
Benedictus Dominus : * quo-
niam exaudivit vocem depreca-
quando taceas a me, * et assimi- ti6nis meae.
Iabor descendentibus in lacum. Dominus adjutor meus et pro-
Exaudi Domine vocem depre- tector meus : *in ipso speravit
cationis meae dum oro ad te :·* cor meum, et adjUtus sum.
dum extollo manus meas ad Et refloruit caro mea : * et ex
templum sanctum tuum. voluntate mea confitebor ei.
Ne simul trahas me cum pec- Dominus fortitudo plebis
cat6ribus : * et cum operantibus suae: * et protector salvationurn
iniquitatem ne perdas me : Christi sui est.
Qui loquuntur pacem cum Salvum fac p6pulum tuum
pr6ximo suo : * mala autem in Domine, et benedic haereditati
c6rdibus eorum. tuae : * et rege eos, et ext6lle
Da illis secundum opera e6- illos usque in aeternum.

Per Annum in Feriali Officio, et in Festis commu'nibus extra


Tempus Paschale.
Anti- ~
phlona.&i-*•~•~·~~~·~.~-J~~~~--.--~
•.-.

L-lumi-na-ti- o me- a,
~ .~
et sa-Ius me- a Domi-nus.
••. II_

In Feriali Officio.
Capitulum. Jerem. I7. I4.

S Ana me D6mine, et sanabor : t salvum me fac, et salvus


ero : * quoniam laus mea tu es.

B7. br.

s
c
• • • ~ • • 1:
I I

Ana a-ni-mam me- am,


••
* Qui- a
I
-
~ .• I
pecca- vi ti-bi.
.. ··I~
Feria Secunda ad Tertiam. 87
~6_=~ ~-_··~-·-=-··--- ··~
-=-c --!-=-· ~:=...,=1---'·=--!iW
-=----'----=;·~~ ~ • • • 6e_..:±:J
Yf. Ego di-xi: D6mi-ne, mi-se-re- re me- i. G16-ri- a Patti,

c• =• • • •
et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
y.r. Adjutor meus esto, ne derelinquas me.
~. Neque despicias me, Deus salutaris meus.

In Festzs, Capz"tulum et reliqzta in Proprio.


Jl. Dominus vobiscum. Oratio conveniens.
In Feriali Ofjici'o, quando dictae sunt Preces ad Laudes, post RJ. breve
ad Tertz"am, Sextam et Nonam dicuntur Preces sequentes, j!exzs gem"bus.

K Yrie eleison. Christe eleison. Kyrie eh~ison.


Pater noster. secreto usque ad
Jl. Et ne nos inducas in tentati6nem. RJ. Sed Iibera nos a malo.
yr. Domine Deus virtUtum converte nos. F:J. Et ostende faciem
tuam, et salvi erimus.
Jl. Exsurge Christe, adjuva nos. F:J. Et libera nos propter nomen
tuum.
yr. Domine exaudi orati6nem meam. R7. Et clamor me us ad te veniat.
Jl. Dominus vobiscum. RJ. Et cum spiritu tuo. Orati'o conveniens.
Tempore Adventus in Feriali Officio. Antiplzona secunda ex Lau-
dz'bus .Dominzcae praecedentz"s, vel ex propni"s Laudz'bus.
Capitulum. Jerem. 2J. 5·

E Cce dies veniunt, dicit D6minus, t et suscitabo David germen


justum : et regnabit rex, et sapiens erit : * et faciet judicium
et justitiam in terra.
~· breve. Veni ad liberandum nos, ut supra z'?z .Dominica, 30.
Yf. Timebunt gentes.
Tempore Quadragesimae (post .Dom. I. Quadrag.) in Feriali
Officio.
Anti- e-C------:::-+---.--;;.=----,- - 1
pAbona. • ~ • ' • ~ • • • ! ~ •. 1 • • i

Dve-ne-runt no-bis di-es paeni-tenti- ae, ad red-


88 Feria Secunda ad Tertiam.
c• • •
I • •
• I.
imenda pecca-ta, ad salvandas a-nimas.
Capitulum. Joel 2. r2-I3.

C Onvertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio, et fletu, et


planctu. t Et scindite corda vestra, et non vestimenta ve-
stra, * ait D6minus omnipotens.
~- breve. Ipse liberavit me, ut t"n Dominica, 30. Y!. Scapulis suis .


I
•~ . ... ~

.
•,--=--=.--·--
~
U-di-casti D6mi-ne

il • •
causam a-nimae me-ae, de-

• •· •· II
fensor vitae me- ae, D6mi-ne De- us me- us.
Capitulum. Jerem. r;. I3.

D Omine, omnes quite derelinquunt, confundentur: trecedentes


ate, in terra scribentur: * qu6niam dereliquerunt venam
aquarum viventium, D6minum.
~- breve. Erue a framea, ut in Dominica, 31. Y!. De ore le6nis.
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Antt'phona. Alleluia, alleluia, allelUia. ut in Dominica, 31.
In Feriali Officio.
Capitulum. Rom. 6. 9-IO.

C Hristus resurgens ex m6rtuis jam non m6ritur, mors illi ultra


non dominabitur. t Quod enim m6rtuus est peccato, m6rtuus
est semel : * quod autem vivit, vivit Deo.
1¥'· breve. Surrexit D6minus de sepulcro, ut t"n Domim'ca, 31.
Y!. Surrexit D6minus vere.
In .Festi's, Ca.p#ulum et reliqua in Proprio.
Feria Secunda ad Se:x.tam.

FERIA II. AD SEXTAM.
Hymnus.
In Feriis per annum et Festis Simplicibus.
8. G I
• • ••
I •• ••I • • •• • • J
R Ector pot-ens, ve-rax De- us, Qui tempe-ras re-rum
c • •. I • • • •
. ..
~ • • •• I

vi-ces, Splend6-re mane il-lumi-nas, Et ignibus me-ri-di- em :


• ~ • ··II~
G.~ •• . , •• ~., ••• ~···,.J

... I
2. Exstingue flammas li- ti- urn, Aufer ca-16-rem n6xi- urn, Con-
G• •
•• • I •• •• • •• ~ ==;l

. .. . ..
fer sa-lu-tem c6rpo-rum, Ve-ramque Pi·Cem c6rdi- urn. 3. Prae-
G ~ • • • • • • • •• I • •
sta, Pa-ter pi- issime, Patrlque compar Uni-ce, Cum Spi-

i_.~.~-.-=~--.--.----.~.~~---.=-~.~--.~··~~.~.~.+lrl~~~~;~;~~~~----
ri-tu Pa-racli-to, Regnans per omne saecu-lum. A-.men.
In al£z"s Festz"s tom· ut supra, 32.
Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra
Tempus Paschale.
Ant. II!
8. c i • • •
• •• •· I • • • • • •· I
I N tu- a justi-ti- a. E u o u a e.
Tempore Adventus in Feriali Officio. Antiphona tertia e Laudi-
bus .Dominicae praeced., vel ex propriz"s Laudibus.
90 Feria Secunda ad Sextam.
Tempore Quadragesimae (post Dom. I. Quad-rag.) in Feriali
Officio.
Ant.
4· A* G •• • I • ••
•• •••••
• •
I
II
c I

Ommendemus nosmet-ipsos.
Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.
II
E u o u a e.

II • • ----•~----r-1
. --
P .
Ant.
4· A !i I_ •· .. • • •.
~.
Opu-Ie me- us. E u o u a e.
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
A11t. Alleluia. ut ad Sextam pro Dominids Temp. Paschalis, 33.

Psalmus 30. I. Nee conclusisti me in manibus


inimici : * statuisti in loco spa-
I N te D6mine speravi, non con-
fU.ndar in aetemum : *in ju-
ti6so pedes meos.
Psalmus 30. II.
stitia tua Iibera me.
Inclina ad me aurem tuam, *
accelera ut eruas me. M iserere mei D6mine, qu6-
niam tribulor : t contur-
Esto mihi in Deum protect6- ba.tus est in ira 6culus meus, *
rem, et in domum refU.gij 1 * ut anima mea, et venter meus :
salvum me facias. Qu6niam defecit in do16re vita
Qu6niam fortitUdo mea et re- mea : * et anni mei in gemi-
fUgium meum es tu : * et propter tibus.
nomen tuum deduces meet enu- Infirmata est in paupertate
tries me. virtus mea : * et ossa mea con-
Educes me de laqueo hoc, quem turbata sunt.
absconderunt mihi : * qu6niam Super omnes inimicos meos fa-
tu es protector meus. ctus sum opprobrium et vicinis
In manus tuas commendo spi- meis valde: * et timor notis meis.
ritum meum : * redemisti me, Qui videbant me, foras fuge-
D6mine Deus veritatis. runt a me : * oblivi6ni datus
Odisti observantes vanitates, * sum, tamquam m6rtuus a corde.
supervacue. Factus sum tamquam vas
Ego autem in D6mino spera- perditum : * qu6niam audivi
vi : * exsultabo et Iaetabor in vituperati6nem mult6rum com-
miseric6rdia tua. morantium in circuitu.
Qu6niam respexisti humilita- In eo dum convenirent simul
tem meam. * salvasti de neces- adversum me, * accipere ani-
sitatibus animam meam. roam meam consiliati sunt.
Feria Secunda ad Sextam. 91
Ego autem in te speravi, D6- te, * in conspectu fili6rum h6-
mine : t dixi : Deus meus es minum.
tu : * in manibus tuis sortes Absc6ndes eos in absc6ndito
meae. faciei tuae * a conturbati6ne h6-
Eripe me de manu inimic6rum minum.
me6rum, *eta persequentibus Pr6teges eos in tabernaculo
me. tuo, * a contradicti6ne lingua-
lllustra faciem tuam super rum.
servum tuum, t salvum me fac Benedictus D6minus : * qu6-
in miseric6rdia tua : * D6mine, niam mirificavit miseric6rdiam
non confundar, qu6niam invo- suam mihi in civitate munita.
cavi te. Ego autem dixi in excessu
Erubescant impii, et deducan- mentis meae : * Projectus sum
tur in infernum : * muta fiant a facie ocul6rum tu6rum.
labia dol6sa : Ideo exaudisti vocem orati6-
Quae loquuntur adversus ju- nis meae, * dutn clamarem ad te.
stum iniquitatem, * in superbia Dlligite D6minum omnes san-
et in abusi6ne. cti ejus : t qnoniam veritatem
requiret D6minus, * et retribuet
Psalmus 30. III. abundanter facientibus super-
Q Uam magna multitudo dul-
cedinis tuae D6mine, *
quam abscondisti timentibus te!
biam.
Viriliter agite, et confortetur
cor vestrum, * omnes qui spe-
Perfecisti eis qui sperant in ratis in D6mino.

Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibusextra


Tempus Paschale.
Anti- _
phona C• • • • _
I • •

I ••• • ~ ... 8---
I
I

N tu- a justi- ti- a li-be-ra me, D6mi-ne.

In Feriali Officio.
Capitulum. .Rom. I.J. 8.

N Emini quidquam debeatis, t nisi ut invicem diligatis : * qui


enim diligit pr6ximum, legem implevit.

Rf. br. c • • • r- • • .: I ~ • ; • • •. II • t
B Ene-di- cam D6mi-num * In omni tempo-re. Y/. Sem-
Feria Secunda ad Se:xtam.

c_~-·-~-=r-,___·--7-~_'=·-JI:r-=----·--=·=--,~ • • • 6= ~ ' . ·-=-·_;_,_'i


per laus e-jus in o-re me- o. Gl6-ri- a Patri, et Fi-li- o,
c

et Spi-ri-tu- i Sancto.
Y/. D6minus regit me, et nihil mihi deerit.
19'- In loco pascuae ibi me collocavit.
Preces, si dz"cendae sunt, ut supra ad Tertiam, 87.
In Festis, Capitulum et reliqua in Proprio.
Tempore Adventus in Feriali Officio. Antiphotza e Laudibus
.Dominicae praeced., vel ex proprzis Laudibus.
Capitulum. Jerem. 23. 6.

I N diebus illis salvabitur Juda, et Israel habitabit confidenter: t


et hoc est nomen quod vocabunt eum, * D6minusjustus noster.
19'. breve. Ostende nobis D6mine. 36. yr. Memento.
Preces ut supra, 87.

••
I


I

Ommendemus nosmet-ipsos in multa pa- ti- en-

_c__
• __ ··---·--~,~·---·--·--+r-=-~~--~·-4;~-·L~--:~~~·--·-·~Jf-=~----
ti- a, in je-ju-ni- is mul-tis, per arma justi-ti-ae.
Capitulum. Isaiae 55· 7·

D Erelinquat impius viam suam, et vir iniquus cogitati6nes


suas, t et revertatur ad D6minum, et miserebitur ejus, * et
au Deum nostrum, qu6niam multus est ad ignoscendum.
J9'. breve. Scapulis suis. 36. Yf. Scuto.
Deinde Preces, 87.
Feria Secunda ad Nonam. 93
Tempore Passionis in Feriali Officio.

Ant.

p
;•
••
; •• I
; • !!- • •• I • •
.
·• ~
Opu-le me- us, quid fe-ci ti-bi? aut quid mo-le-

c• • .... ~
stus fu- i? responde mi- hi.
Capitulum. Jerem. z;. z8.

C Onfundantur qui me persequuntur, et non confundar ego : t


paveant illi, et non paveam ego : *indue super eos diem
afflictionis, et duplici contritione contere eos, Domine Deus noster.
RJ. breve. De ore le6nis. 37. Yf. Ne perdas .
.Deinde Preces, 87.
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Atzt. Alleluia, alleluia, alleluia. ttt z"n Domz"nz'ca, 37.
In Feriali Officio.
Capitulum. I. Cor. I5. 20-22.

C Hristus resurrexit a m6rtuis primitiae dormientium : t qu6-


niam quidem per hOminem mors, et per hominem resurrectio
mortuorum. • Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo
omnes vivificabuntur.
RJ. breve. Surrexit Dominus vere. 37. Yf. Gavisi sunt.
In Pestis, Capitulum et reliqua in Proprio.

FERIA II. AD NONAM.


Hymnus.
Tonus in Feriis et Festi.s Simplicibus.

8.
----~·----------~·---··~·~-----~·~----~·~~---
R E-rum De- us tenax vi-gor, ImmcS-tu~ in te p~a-
Feria Secunda ad Nonam.
94
c •• . . .. • ••. tE
.__,_. . ~
•• ~ ~

.. .. . .... ••. I •
nens, Lu-cis eli- ll.rnae tempo-ra Successi-bus de-termi-nans :

~----- ~ J

2. Largi-re lumen vespe- re, Quo vi-ta nusquam de-ci-dat, Sed

c• • I
. .. . .. .

~ ~ ~ • •. II • J

.. . ..
praemi- um mortis sacrae Per-ennis instet g16-ri- a. 3. Prae-

C• ~ ••••
sta, Pa-ter pi- issime, Patrique compar Uni-ce, Cum Spi-ri-

• . . . • •
c
~ ~

tu Pa-racli- to, Regnans per omne saecu-lum. A-men.
In al£is Pestis toni ut supra, 38.
Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra
Tempus Paschale.

~~; =-=-..-..--~r••~~·_:_-_~·---~·-·~~~~--·--·__•__•__·-A~~It-----------­
E XsultB.-te justi... E u o u a ~:
Tempore Adventus in Feriati Officio. Antijhona qtdnta e Lau-
dz7ms Domin£cae praeced., vel ex proprti's Laud£bus.
Tempore Quadragesimae (post Dom. I. Quadrag.) in Feriali
Officio.

~~}· :c===~:--·
P ·~
...- -'i~,_. _. . . ;_._.-i,~--·-·--=·---·-'==-Fr.:a-:n=
ER arma justi-ti-ae.
. E u o u a e.
tt- --=
Feria Secunda ad N onam. 95
Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.

N
Ant.
4- A* G

I
• • = ..
Umquid reddi-tur. E u 0
:
II •• • • •• II
u a e.
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Ant. Alleluia. ut ad No1zam pro Domi?Zici's Temp. Paschali's, 39.
Psalmus 31. Nolite fieri sicut equus et mu-
lus, * quibus non est intellectus.
B Eati quorum remissae sunt
iniquitates : * et quorum
tecta sunt peccata.
In camo et fraeno maxillas
e6rum constringe, *qui ndn ap-
proximant ad te.
Beatus vir cui non imputavit Multa flagella peccatoris, *
D6minus peccatum, * nee est in sperantem autem in Domino
spiritu ejus dolus. misericordia circumdabit.
Qu6niam tacui, inveterave- Laetamini in D6mino, et ex-
runt ossa mea, * dum clamarem sultate justi : * et gloriamini
tota die. omnes recti corde.
Quoniam die ac nocte gravata Psalmus 32. I.
est super me manus tua : * con-
versus sum in aerumna mea, EXsultate justi in D6mino: *
dum configitur spina. rectos decet collaudatio.
Delictum meum cognitum tibi I Confitemini Domino in citha-
feci : * et injustitiam meam non r4 : * in psalteria decem chor-
abscondi. darum psallite illi.
Dixi : Confitebor adversum Cantate ei canticum novum: *
me injustitiam meam D6mino : * bene psallite ei in vociferati6ne.
et tu remisisti impietatem pee- Quia rectum est verbum D6-
cati mei. mini, * et 6mnia opera ejus in
Pro hac orabit ad te omnis fide.
sanctus, *in tempore opportuno. Diligit misericordiam et judi-
Verumtamen in diluvio aqua- cium : * misericordia Domini
rum multarum, * ad eum non plena est terra.
approximabunt. Verbo Domini caeli frrmati
Tu es refUgium meum a tribu- sunt : * et spiritu oris ejus
latione, quae circumdedit me : * omnis virtus e6rum.
exsultatio mea, erue me a cir- C6ngregans sicut in utre
cumdantibus me. aquas maris: * ponens in the-
Intellectum tibi dabo, et in- sauris abyssos.
struam te in via hac qua gra- Timeat D6minum omnis ter-
dieris : * firmabo super te 6cu- ra : * ab eo autem commovean-
los meos. tur omnes inhabitantes orbct'n.
No 820.-4
Feria Secunda ad Nonam.
Quoniam ipse dixit, et facta e6rum: * qui inU\lligit omnia
sunt : *ipse mandavit, et creata 6pera e6rum.
sunt. Non salvatur rex per multam
Dominus dissipat consilia virtutem : * et gigas non salva-
gentium : t reprobat autem co- biturinmultitudine virtUtis suae.
gitationes populorum, * et re- Fallax equus ad salutem: *
probat consilia principum. in abundantia autem virtutis
Consllium autem Domini in suae non salvabitur.
aeternum manet : * cogitationes Ecce oculi Domini super me-
cordis ejus in generatione et ge- tuentes eum, * et in eis qui spe-
nerati6nem. rant super misericordia ejus :
Ut eruat a morte animas eo-
Psalmus 32. II. rum, * et alat eos in fame.
B Eata gens cujus est Domi-
nus Deus ejus : * p6pulus
Anima nostra sustinet D6mi-
num : * qu6niam adjutor et pro-
quem elegit in haereditatem sibi. tector noster est :
De caelo respexit :Q6minus : * Quia in eo laetabitur cor no-
vidit omnes f':tlios h6minum. strum : * et in nomine sancto
De praeparato habitaculo ejus speravimus.
suo, * respexit super omnes qui Fiat misericordia tua Domine
habitant terram. super nos : * quemadmodum
Qui finxit sigillatim corda speravimus in te.
Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra
Tempus Paschale.
Anti- ------==--=-+1--=----!---=--=--+------
phona•i~ • = !L
E ..
• • • •I • r- .-I ••
I

i •
Xsulta-te justi, et glo-ri- ami- ni onmes recti

G •. •. II
cor-de.
In Feriali Officio.
Capitulum. I. Petri I. I7-I9·

I N timore incolatus vestri tempore conversamini : t scientes


quod non corruptibllibus auro vel argento redempti estis, *sed
preti6so sanguine quasi Agni immaculati Christi.
Rf'. br. G I' I •
=---·· r- ••.. • I ~.
R Ed-ime me D6mi-ne,

* Et mi- se-re- re me- i.
Feria Secunda ad Nonam. 97

c:=b::==:;::·:===:·=;====·=·=·~-·:==·_~_~===·=:=::~~~.~·~·~·~b~.~~-+~~
y.Pes e-nim me-us ste-tit in vi- a recta. Gl6-ri- a Patri,

c_·-=-=-"'.'-'i";_..:;;;___...:::..-..o...-"'------==--==.:]
et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
y. Ab occU.ltis meis munda me D6mine.
~· Et ab alienis parce servo tuo.
Preces, sz" dz"cmdae st"nt, ut supra ad Tertz"am, 87.
In .Festz"s, Capz"tztlum et reliqua bz Proprio.
Tempore adventus in Feriali Officio. Antiphona e Laudz'bus
Domz'ni'cae praeced., vel ex propriis Laudibus.
Capitulum. Isaiae I4. I.

P Rope est ut veniat tempus ejus, t et dies ejus non elongabUn-


tur: * miserebitur enim Dominus Jacob, et Israel salvabitur.
W breve. Super teJerusalem. 42. y. Veni Domine.
Preces ut supra, 87.
Tempore Quadragesimae in Feriali Officio.
Anti- C
phona. -
p . ~

•I

ER arma justi-ti-ae
1~
=
•• : '

virtU-tis De- i, commen-


c
• ~• • r--il--t•l--t•t--'--'-11'------
demus nosmet- i-psos in multa pa-ti- enti- a.
Capitulum. Isaiae 58. 7·

P Range esurienti panem tuum, et egenos vag6sque indue in


domum tuam: t cum videris nudum, 6peri eum, * et carnem
tuam ne despexeris.
~·breve. Scuto circumdabit te. 42. y. Angelis suis Deus.
Preces ut supra, 87.
98 Feria Secunda ad Vesperas.
Tempore Passionis in Feriali Officio.

p~~~~. .__----~··--=~·~·--1__.=--·-A~~~·~·~·-41~·~.~·~. ~•-1


N ·1'-~---·--------- -----....!'--
Umquid rectdi-tur pro bono ma-lum, qui- a fode-runt

~-~=&'---;~~~-·---··--·-·~1~1-===-----~----
c__
f6ve- am a-nimae me- ae?
Capitulum. Jerem. I8. 20.
R Ecordare quod steterim in conspectu tuo, t ut 16querer pro
eis bonum, * et avertereni indignati6nem tuam ab eis.
J1. breve. Ne perdas. 43. Jl. Eripe me Domine.
Preces ut supra, 87.
Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus.
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. ut in Dominica, 43.
Capitulum. I. Petri J. I8.

C Hristus semel pro peccatis nostris mortuus est, justus pro


injustis, t ut nos ofterret Deo, mortificatus quidem carne, *
vivificatus autem spiritu.
J1. breve. Gavisi sunt disdpuli. 43. y.r. Mane nobiscum.
hz Pestis, Capitulum et reliqua i1z Proprio.
@j·~

FERIA II. AD VESPERAS.


Psalmi ad Vesperas in hac Feria et in aliis Fo·iis assignati, cum appo-
sitzs Anti}hom:S diczmtur in .Ferialz' Ofjicio, et in Festz:S qua?zdo sumendi
sunt .Psalmiferiales ad Vesperas.
In Pestis Duplidbus, Antiphonae diczmtur integrae ante etpost Psa!mum.
I. Ant. C
I.Ig -~~-~~ = ~----~~ . r-
2 • • • r· •.•. It
Ncli-~~vit Domi-nus * a~1-rem su- am mi- hi.

c •••• -~~
E u o u a e.
Feria Secunda ad Vesperas. 99

T.~~b.G • • a ¥ ' • • I'" ! • I'" •. ..II• ••••...·I


A L-1e-1u-ia, * alle-10.- ia, aile- 10.- ia. E u o u a e.
Sub qua sola dicuntur onmes Psalmi. Et ita in alzi's Ferzi's.
Psalmus 114. 1 am: t misericors D6minus et
D llexi, qu6niam exaudiet
D6minus * vocem orati6-
nis meae :
justus, * et Deus noster mise-
retur.
Cust6diens parvu1os D6mi-
Quia inclinavit aurem suam n~s.: * humiliatus sum, et libe-
mihi : * et in diebus meis invo- ravlt me.
cabo. Convertere anima mea in re-
Circumdederunt me do16res quiem tuam : * quia D6minus
mortis : * et pericula inferni benefecit tibi.
invenerunt me. Quia eripuit animam meam
Tribulati6nem et dol6rem in- de morte, t 6culos meos a lacri-
veni : * et nomen D6mini invo- mis, * pedes meos a lapsu.
cavi. Placebo D6mino * in regi6ne
0 D6mine l.ibera animam me- 1 viv6rum.

2.Ant.~C----~;~.~-.-.~.~---------.----------­

V _ _ _I__::___
J. g ' ,.. a • r. '
• • - • • • •· ~ !
0-ta me- a* D6mino reddamco-ramomni p6pu-lo
c
•• ••
e- jus. E u o u a e.
Psalmus 115. ram omni p6pulo ejus : * prc-
ti6sa in conspectu D6mini mors
CRedidi, propter quod locu-
tus sum : * ego autem hu-
sanct6rum ejus :
0 D6mine quia ego servus
miliatus sum nimis. tuus : * ego servus tuus, et fi-
Ego dixi in excessu meo : * lius ancillae tuae.
Omnis homo mendax. Dirupisti vincula mea : t tibi
Quid retribuam D6mino, * sacrificabo h6stiam laudis, • et
pro 6mnibus quae retribuit nomen D6mini invocabo.
mihi? Vota mea D6mino reddam in
Calicem salutaris acclpiam : * conspectu omnis p6puli ejus : •
et nomen D6mini invocabo. in atriis domus D6mini, in me-
Vota mea D6mino reddam co- dio tui]erusalem.
100 Feria Secunda ad Vesperas.

.(:bt.
J. -:.;;-fnl::-'.1"'-"~,_'-~·~--~IHI-•--l•l-tt::r-:---.-a·~--=.:---•.-+1f-!1•:....:.•-·-=-·....r-:.=-H,~
s-C

C Lama- vi,* et D6minus exaudi-vit me. E u o u a e.


Psalmus 119. Sagittae potentis acutae, *
A D D6minum cum tribula- cum carb6nibus desolat6riis.
rer clamavi : * et.exau- Heu mihi! quia incolatus
meus prolongatus est : t habi-
divit me.
D6mine libera animam meam tavi cum habitantibus Cedar:*
a labiis iniquis, * et a lingua multum incola fuit anima mea.
dol6sa. Cum his qui oderunt pacem,
Quid detur tibi, aut quid ap- eram pacificus : * cum loquebar
ponatur tibi, *ad Iinguam do- illis, impugnabant me gratis.
16sam?
4· Ant. Ce----------·
I.f • • ~
A ~~·----------~~~~·~·--~·.-~~~.~~·~·~·~·
I • •, • ...

Uxi- Ii- urn me- urn* a D6mi-no, qui fe-cit cae-lum

~.-.-..~11-.-.-.-.-.--~:~11--------------
et ter-ram. E u o u a e.
Psalmus 120. D6minus cust6dit te, D6m.inus
L Evavi 6culos meos in n:.on- protectio tua, * super manum
tes, * unde veniet auxi- dexteram tuam.
Per diem sol non uret te : *
lium mihi.
Auxilium meum a D6mino, * neque luna per noctem.
qui fecit caelum et terram. D6minus cust6dit te ab omni
Non det in commoti6nem pe- malo : * cust6diat animam tuam
dem tuum : * neque dormitet D6minus.
qui cust6dit te. D6minus cust6diat intr6itum
Ecce non dormitabit neque tuum et exitum tuum : * ex
d6rmiet, * qui cust6dit Israel. hoc nunc, et usque in saeculum.
s. Ant. ~c------1----....-----------~
4L.g •• I ~ • =
~.=~ IF
····±=
Aeta-tus sum* in his quae dicta sunt mi- hi.
c
• • • • • •• II
E u 0 ua e.
Feria Secunda ad Vesperas. IOI
Psalmus 121. Quia illic sederunt sedes in
L Aetatus sum in his quae
dicta sunt mihi : * in do-
judicio, * sedes super domum
David.
Rogate quae ad pacem sunt
mum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri, * Jerusalem:* et abundantia dili-
in atriis tuis]erusalem. gentibus te :
Jerusalem, quae aedificatur ut Fiat pax in virtute tua : * et
civitas: * cujus participatio ejus abundantia in turribus tuis.
in idipsum. Propter fratres meos et pr6xi-
Illuc enim ascenderunt tribus, mos meos, * loquebar pacem
tribus Domini : * testimonium de te:
Israel ad confitendum n6mini Propter domum Domini Dei
Domini. nostri, * quaesivi bona tibi.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. ut supra, 99.
Capitulum, Hymnus et y. hie et z'n aliis .Fe·ni's posita dicuntur ta1ztum in
Feria!£ Of.ftcz'o per Annum. Tempore autem Adventus, Quadragesimae, Pas-
sz"om's et Paschalz" habentur propr-ia, ut z'n .Ferz'a II. primo z'n hi's Tempor::
bus occurrente itzdicantur.
• Antiphona ad Magnificat sz'ngull's Ferzi's apposz'ta dz'citur tantum in FeriaH
Of.ftcz"o per Annum, sed post Septuagesz'mam habentur propriae ut z'bt'dem
notatur.
Capitulum. 2. Cor. z. 3-4.

B Enedictus Deus, et Pater Domini nostri ]esu Christi, t Pater


misericordiarum, et Deus totlws consolati6nis, * qui consola.-
tur nos in omni tribulati6ne nostra.
Hymn us.

I
I.
. . . ..
~
.
~

Mmense cae-li C6ndi-tor, Qui mixta ne


• ••

• • ··I J
confunde-rent,

c
• • ••• • I • •
I ••
• •. II • J
Aquae flu-enta di-vi-dens,Cae-lum de-disti limi-tem: 2. Fir-

c
• •• •• I • • •• •
mans locum caelcsti-bus, Simulque terrae rivu-lis :

•••. 1 .. •,
Ut unda
I02 Feria Secunda ad Vesperas.
c• I
• • •• • • • I I I
~ ... II· ~ • • i
flammas tempe-ret, Terrae so-lum ne dissi-pent. 3. lnfunde nunc,

••• I I •• • • • •. I • • • • • ~ J
I I
pi- issime, Donum per-ennis gra-ti- ae : Fraudis novae ne ca-
I ~
I I I I ·•
••
si-bus Nos error atte-rat ve-tus. 4. Lu-cem fi-des adauge- at :

• •• • • •. I • • • • • • I I I • i

Sic lumi-nis jubar fe-rat, Haec vana cuncta pr6-te-rat, Hanc
C I
I I I •• I I I
I I 1 I

falsa nulla c6mprimant. 5. Praesta, Pa-ter pi- issime, Patri-

• • I
• • ••
I
~ •• •• I I I • • J
que compar Uni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Regnans per

~

omne saecu-lum. A-men.

YJ. Dirigatur D6mine oratio mea.


~· Sicut incensum in conspectu tuo.

Ad Magnificat, Antiphona.
Clzorus, praeezmte Cantore, statim p1·osequitur.
8. G
c. Jr-··11··· •• •... 11· • ···11
M Agni- fi-cat • anima me- a D6minum. Et exsultavit.
Canticum B. M. V. Magnificat. 52.
Feria Secunda ad Vesperas. 103

Anti-
phona.
c
• ~ - I
~ ~ .. ~ •• -
I~ A.

Magni- fi- cat a-nima me- a D6mi- num, qui- a respe-


I• I
• •I
• J

• ~1
• I
• • • =.
I •· •· II
xit De- us humi-Ii-ta-tem me- am.
.Deinde dicitur J!. Dominus vobiscum. et Oralio, quae in Feriali Officio
per Annum sumitur e .Domint'ca praecedenti, nt'si aliter notetur. Et si tempus
requt'rat, fit Suifragium de Omnibus Sanctis, vel de Cruce, ut supra, 52.
In Feriis vero Adventus, Quadragesimae ac Passionis, ac Quatuor Tern-
porum Septembris, si fiat Officium de Feri'a, eti'am si peragenda sz't comme-
moratt'o .Dupli'cis aut Semz'dupli'cis ad instar St'mplict's redacti, repetita Anti'-
phona ad Nagnijicat, dicuntur jlexis genibus Preces sequmtes.

K y rie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.


Pater noster. quod dzcitur a solo Hebdomadarz'o totum clara voce,
usque ad
Jl. Et ne nos inducas in tentationem. Rj. Sed Iibera nos a malo.
J!. Ego dixi: Domine miserere mei. R,7. Sana animam meam, quia
peccavi tibi.
Jl. Convertere Domine usquequo. R;. Et deprecabilis esto super
servos tuos.
Jl. Fiat misericordia tua Domine super nos. Rj. Quemadmodum
speravitnus in te.
Jl. Sacerd6tes tui induantur justitiam. Rj. Et sancti tui exsultent.
Jl. Oremus pro beatissimo Papa nostro N. Rj. bominus conservet
eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, etnon tradat eum
in animam inimicorum ejus.
Jl. Oremus et pro Antistite nostro N. RJ. Stet et pascat in fortitU-
dine tua Domine, in sublimitcHe nominis tui.
~ Romae praecedens Jl. cum suo F:f. omittz'tur: ah'bi vero, ad litteram N.,
ab omnz'bus nomen dioecesani Episcopi exprz'matur. Vacante Apostolzca vel
Epz'scopali Sede, alteruter vel uterque respecti'vus Jl. cum suo RJ. praeteritttr.
Jl. Domine salvum fac regem. Rj. Et exaudi nos in die qua invoca-
verimus te.
Jl. Salvum fac populum tuum Domine, et benedic haereditati tuae.
R7. Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
J!. Memento congregationis tuae. Rj. Quam possedisti•ab initio.
Jl. Fiat pax in virtute tua. Rj. Et abundantia in tUrribus tuis.
Jl. Oremus pro benefactoribus nostris. :RJ. Retribuere dignare, Do-
mine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam
aeternam. Amen.
104 Feria Secunda ad Completorium.
yr. Oremus pro fidelibus defunctis. Rf. Requiem aeternam dona eis
Domine, et lux perpetua luceat eis.
yr. Requiescant in pace. Rf. Amen.
yr. Pro fratribus nostris absentibus. Rf. Salvos fac servos tuos, Deus
meus, sperantes in te.
yr. Pro affl.ictis et captivis. Rf. Libera eos, Deus Israel, ex omnibus
tribulati6nibus suis.
yr. Mitte eis Domine auxilium de sancto. Rf. Et de Sion tuere eos.
yr. Domine Deus virtutum converte nos. Rf. Et ostende faciem
tuam, et Salvi erimus.
yr. Exsurge Christe, adjuva nos. Ri'· Et Iibera nos propter nomen
tuum.
yr. Domine exaudi orationem meam. Rf. Et clamor meus ad te veniat.
Yf. Dominus vobiscum. 11· Et cum spiritu tuo.
Et dicitur Oratio conveniens, et reliqua td supra.
'0:! ! ! ! 9 UW 9 I I 9 2 ti±tt'ttl 2 9 9 2 2 ittfftttttttti::2::2:i:tt:tt:tlil:ll! i I 2 I I U ! 2 I t t t

Feria II. ad Completorium.


Omnia diamtur ttl supra in Dominica, 54, exceptis his quae sequuntur.
Psalmi ad Completorium per singulas Ferias positi dicuntur semper cum
respectiva AntiphOJZa in Officio tum de Tempore tum de Sanctis, quandu
juxta Rubricas sumendi sunt Psalmi de Feria.
Ant.
L-~ •••••
8. G • a: II •• II
s Alvumme fa c. Eu o u a e.
Tempore Paschali. A1tt. Alleluia, ut t'n Domint'ca, 56.
Psalmus 6. animam meam: * salvum me fac
D Omine ne in furore tuo ar-
guas me, * neque in ira
propter misericordiam tuam.
Qu6niam non est in morte qui
memor sit tui : * in inferno au-
tua corripias me.
Miserere mei Domine, qu6- tern quis confitebitur tibi?
niam infirmus sum : • sana me Laboravi in gemitu meo, t la-
Domine, quoniam conturM.ta vabo per singulas noctes lectum
sunt ossa mea. meum : * lacrimis meis stratum
Et anima mea turbata est meum rigabo.
valde : * sed tu Domine usque- Turbatus est a furore oculus
quo? . meus : * inveteravi inter omnes
Convertere Domine, et eripe inimlcos meos.
Feria Secunda ad Completorium. 105

Discedite a me omnes qui ope- sti : * et synag6ga popu16rum


ramini iniquitatem : * qu6niam circumdabit te.
exaudivit D6minus vocem fle- Et propter hanc in altum re-
tus mei. grect~re : * D6minus judicat p6-
Exaudivit D6minus depreca- pulos.
ti6nem meam, * D6minus ora- J Udica me D6mine secundum
ti6nem meam suscepit. justitiam meam, * et secundum
Erubescant et conturbentur innocentiam meam super me.
vehementer omnes inimici mei: * Consumetur nequitia pecca-
convertantur et erubescant val- t6rum, et dirigesjustum, * scru-
de ve16citer. tans corda et renes, Deus.
Psalmus 7. I. Psalmus 7. II.
D Omine Deus meus in te spe-
ravi : *' salvum me fac ex
JU!>tum adjut6rium meum a
D6mino, ¥ qui salvos facit
6mnibus persequentibus me, et rectos corde.
libera me. Deus judex justus, fortis et
Nequando rapiat ut leo ani- patiens : * numquid irascitur
roam meam, * dum non est qui per singulos dies?
rectimat,nequequisalvumfaciat. Nisi conversifueritis, glactium
D6mine Deus meus, si feci suum vibrabit : * arcum suum
istud, * si est iniquitas in mani- tetendit, et paravit illum.
bus meis : Et in eo paravit vasa mortis:*
Si rectdidi retribuentibus mihi sagittas suas ardentibus eftecit.
mala, * decidam merito ab ini- Ecce parturiit injustitiam : *
micis meis inanis. 1 con cepit dol6rem, et peperit ini-
Persequatur inimicus animam quitatem.
meam, t et comprehendat, et Lacum aperuit, et e.ff6dit
conculcet in terra vitam meam, * eum : * et incidit in f6veam
et gl6riam meam in pulverem quam fecit.
deducat. Convertetur dolor ejus in ca-
Exsurge D6mine in ira tua : * put ejus : * et in verticem ipsius
et exaltare in finibus inimic6- iniquitas ejus descendet.
rum me6rum. Confitebor D6mino secundum
Et exs\irge D6mine Deus justitiam ejus : * et psallam n6-
meus in praecepto quod manda- mini D6mini altissimi.

Anti-~ ~
phona. • ~ • D • • •• rtl • •
I •
D • • •· •·
106 Feria Tertia ad Laudes. - I.
~~

FERIA III. AD LAUDES.


I.
I. Ant.
2. D
~= • • • • • • • ••••• r- •
c =
I I

Anta-te Domi-no, * et be-ne-di- ci-te nomi-ni

~= •.•. I • • • • • •· II
e- jus. E u o u a e.

T. Pasch. .L__
2. D ,.~.-_--I ii

~ • !'il • I •. •' II • • • • • •' I
A L-le-lu- i~, * alle-lu- ia, alle-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 95. et honorem : * afferte D6mino
gloriam nomini ejus.
C Antate Domino c{mticum
novum : * cantate Domino,
T61Iite h6stias, et introite in
atria ejus : * adorate Dominum
omnis terra. in atrio sancto ejus.
Cantate Domino, et benedicite
n6mini ejus : * annuntiftte de Commoveatur a facie ejus
die in diem salutare ejus. · universa terra : * dicite in gen-
Annuntiate inter gentes glo- tibus quia Dominus regnavit.
riam ejus, *in omnibus populis Etenim correxit orbern terrae,
mirabilia ejus. qui non commovebitur : * judi-
Qu6niam magnus Dominus, cabit p6pulos in aequitate.
et laudabilis nim.is : * terribilis Laetentur caeli, et exsllltet
est super omnes deos. terra : t commoveatur mare, et
Quoniam omnes dii gentium plenitUdo ejus : • gaudebunt
daem6nia : * Dominus autem campi, et omnia quae in eis sunt.
caelos fecit. Tunc exsultabunt 6mnia ligna
CorifessTo -et pulcliritUdo in silvarum a facie Domini, quia
conspectu ejus : * sanctim6nia venit : * qu6niam venit judicare
et magnificentia in sanctifica- terram.
tione ejus. Judicabit orhem terrae in
· A:fferte Domino, patriae gen- aequitate, * et p6pulos in veri~
tium, t a:fferte Domino gl6riam tate sua.
Feria Tertia ad Laudes. - I. 107

c-C---.----.-.--- • ~ • • • • • ··II
2. Ant.
6. F •• I • • r--. ·••-•::r-1-=-~ -. - ::
S I

A-lu-ta-re * vultus me- i De- us me- us. E u o u a e.


Psalmus 42. sanctum tuum, * et in taberna-
J Udica me Deus, et discerne
causam meam de gente non
cula tua.
Et introibo ad altare Dei : *
sancta : * ab h6mine iniquo et ad Deum, qui laetificat juven-
dol6so erue me. tutem meam.
Quia tu es Deus fortitudo Confitebor tibi in cithara,
mea : t quare me repullsti? * et Deus, Deus meus : * quare tri-
quare tristis incedo, dum affli- stis es anima mea, et quare con-
git me inimicus? turbas me?
Emitte lucem tuam et verita- Spera in Deo, qu6niam adhuc
tem tuam : t ipsa me deduxe- confitebor illi : * salutare vultus
runt et adduxerunt in montem mei, et Deus meus.

J.Ant.C~------------·------4.6~.~.~--b~.--.-.~~~~-
x.1g 3 -=-- ~ • ~ • • •· ~ • ~
Llumi-na D6mi-ne * vultum tu- urn su-per nos.
c •
• • • • •• II
Eu o u a e.
Psalmus 66. Laetentur et exsultent gen-
D Eusbenedicat
misereatur nostri et
nobis: * illUmi-
tes : t qu6niam jtidicas p6pulos
in aequitate, * et gentes in ter-
ra dirigis.
net vultum suum super nos, et
misereatur nostri. Confiteantur tibi p6puli De-
Ut cognoscamus in terra viam us, t confiteantur tibi p6puli
tuam : * in 6mnibus gentibus om.nes : • terra dedit fructum
salutare tuum. suum.
Confiteantur tibi p6puli De- Benedicat nos Deus, Deus no-
us : * confiteantur tibi p6puli ster, benedicat nos Deus : • et
omnes. metuant eum omnes fines terrae.
4· Ant... J\ ~ •
a ~'=.;=;.;~~~~~~==]•C====~·._~....-:-=.;:_::;1;~;;:==.;.;~·~~,t'·•i;•=.;•-aa--:IJ
E 7·
X-alta- te • Re-gem saecu-16-rum in o-pe- ri-bus
ro8 Feria Tertia ad Laudes. - I .

" - - =• --=:--
".
c •• ++--II
·_· • • • !'!-~~~----
vestris. E u o u a e.
Canticum Tobiae. iniquitates nostras : * et ipse
salvabit nos propter misericor-
Tob. IJ. I IO.
diam suam.
M Agnus es Domine in aeter-
num, * et in 6mnia sae-
Aspicite ergo quae fecit no-
biscum, t et cum tim6re et
cula regnum tuum : trem6re confitemini illi : * Re-
Qu6niam tu flagellas et sal- gemque saecul6rum exaltate in
vas, t ded(lCiS ad inferos et re- operibus vestris.
ducis : * et non est qui effugiat Ego autem in terra captivita-
manum tuam. tis meae confitebor illi : * qu6-
Confi.temini Domino, filii Is- niam ostendit majestatem suam
rael, * et in conspectu gentium in gentem peccatricem.
laudate eum : Convertimini itaque peccato-
Qu6niam ideo dispersit Yos res, t et facite justitiam coram
inter gentes, quae ignorant Deo, * credentes quod faciat vo-
eum, * ut vos enarretis mira- biscum misericordiam suam :
bilia ejus. Ego autem, et anima mea, *
Et faci~ttb scire eos, * quia in eo laetabimur.
non est alius Deus omnipotens Benedicite D6minum, omnes
praeter eum. electi ejus : * agite dies laeti-
Ipse castigavit nos propter tiae, et confiH\mini illi.

..
s~L-~t. ~~Ct,__.=---*"=---•.~~~.::~;:~~·!!=~-·-=-·-·-r~---·--+"r-~.~--~r-~=--··~r'£i~__
Auda-te * nomen D6- mi-ni, qui sta- tis in domo

-~~--=·=--·-·_·_luI_•_•_•_·_~ a' ~u._ _ _ _ _ _ _ __

D6mi-ni. E u o u a e.
Psalmus 134. Quoniam Jacob elegit sibi Do-
L Audate nomen Domini, '~~
laudate servi Dominum.
minus, * Israel in possessionem
sibi.
Qui statis in domo Domini, * Quia ego cogn6vi quod ma-
in atriis domus Dei nostri. gnus est Dominus, * et Deus
Laudate D6minum, quia bo- noster prae 6mt1ibus diis.
nus Dominus : * psallite nomini Omnia quaecumque v6luit,
ejus, quoniam suave. Dominus fecit in cae1o et in ter-
Feria Tertia ad Laudes. - I. 109

ra, * in marl et in 6mnibus Quia judicabit Dominus p6-


abyssis. pulum suum : * et in servis suis
Educens nubes ab extrema deprecabitur.
terrae : * fUigura in pluviam Simulacra gentium argentum
fecit. et aurum, * 6pera manuum h6-
Qui producit ventos de the- minum.
sauris suis : * qui percussit pri- Os habent, et non loquen-
mogenita .lEgypti ab h6mine tur : * 6culos habent, et non vi-
usque ad pecus. debunt.
Et misit signa et prodigia in Aures habent, et non au-
media tui .lEgypte : * in Pha- dient : * neque enim est spiritus
ra6nem et in omnes servos ejus. in ore ips6rum.
Qui percussit gentes multas, • Similes illis fiant qui faciunt
et occidit reges fortes : ea : * et omnes qui confidunt in
Sehon regem Amorrhae6rum, eis.
et Og regem Basan, * et 6mnia Domus Israel benedicite D6-
regna Chanaan. mino : * domus Aaron benedi-
Et dedit terram e6rum haere- cite D6mino.
ditatem, * haereditatem Israel Domus Levi benedicite D6-
p6pulo suo. mino : "' qui timetis D6minum
D6mine, nomen tuum in aeter- benedicite D6mino.
num : * D6mine, memoriale Benedictus D61IDnus ex Sion, *
tuum in generati6nem et gene- qui habitat in]er(tsalcm.
rati6nem.
Capitulum. Rom. IJ. I2·IJ.
N OX praecessit, dies autem appropinq\).avit. t Abjiciamus ergo
6pera tenebrarum, et induamur arma Iucis. * Sicut in die
honeste ambulemus.
Hymnus.

4- • • • i
•• . = I I I
•• •
A - les di- e- i nt1nti- us Lu-cem pro-pinquam praeci-
c 1
•. I • • • • • ••. I(~
• •• •
I I I I •

nit: Nos exci-ta-tor menti- urn, Jam Christus ad vi- tam vo-cat.

!. • • ·= ~ .. '. • • I •••. I • •- •
I I
. I

2. Auferte, clamat, lectu-Ios, .lEgro sop6-re de-si-des : Castique,


I
J
no Feria Tertia ad Laudes. - I.
c•
• ~ . I
• • •• •
I
~ . •. II • • • . I
~

recti ac s6bri- i Vigila-te: jam sum pr6-ximus. 3. Je-sum ci-a-

• ~ ••. I ••• •
I I
•• • •
• I
mus v6-ci-bus, Flentes, pre-cantes, s6bri- i Intenta suppli-ca-
C I
•• • •• •
I
I • • •. l • •• •
I

ti- o Dormi-re cor mundum ve-tat. 4. Tu Christe somnum di-

•• • • I
~ • •. I • • • • • I • I • i

scu-te, Tu rumpe
I
noctis vincu-la, Tu soh·e pecca-tum ve-
c l

• • • I ~ ••. II • • •
I • •

• •
I
• •
I
tus, Novumque lumen fuge-re. 5. De- o Patri sit gl6-ri- a,

• •
I
••• . .• ~

I
E-jtlsque so-li Fi- li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Nunc et
c
• • = ~ ••. II h =: II
per omne saecu-lum. A- men.
Yf. Repleti sumus mane misericordia tua.
~· Exsultavimus et delectati sumus.

Ad Benedictus, Antiphona.

E ~~~~·r-·---·-·~·--~·~~~·---~--·---~--·--~~===~·---·--~~~J
..
7·a -+-
- r6-xit no-bis *Domi-nus cornu sa- ltl-tis in domo
I-ii
Feria Tertia ad Laudes.- II. III

c• • • • • • ~:
= ~· • • • •• •• II II
Da-vid pu- e-ri su- i. Euo u a e.

n.
I.Ant.&-------------------------------------------------
1'- •. I • ' • i
D 4· E .,._ •
~- ... • •
I

E- le * in-iqui-ta-tem me- am D6mi- ne,


• • I
se-cundum
c I
• • I •

•••• r.I 1\
I •.•. II• •• r. r. •. II
mul-ti-tU-di-nem mi-se-ra-ti- 6-num tu- a- rum. E u o u a e.
Ps. 50. Miserere mei Deus. 10.
2. Ant. e

8.c &,~.-.,.~,--.----.--.----.------~~~~--•~,h.-.~.~.--.--i
D Iscer- ne * causam me- am, De- us, de gen- te non

c
•• ••
saneta. E u o u a e. Ps. .,t:2.judica me Deus. 107.
3· Ant. G
8. G* I • •
• • •
I ~
• ; I
• "' •

I • ••
II
D ;-us* mi-se-re- a-tur nostri, et be-ne-di-cat nos.
c• • •
• • •· II
E u o u a e.
Ps. 66. Deus misereatur nostri. 107.

4sC.AG't. c • ~ • r.__~__._._._.__._II....__·_·_·__·_.__._·----I..JII'---
orri-pi- es me Domi-ne. E u o u a e.
II2 Feria Tertia ad Laudes. - II.
Canticum Ezechiae. pro me. ·'* Quid dicam, .aut quid
Isaz"ae ]8. I0-20. respondebit mihi, cum ipse fe-
E GOrumdixime6rum,
: In dimidio die-
* vadam ad
cerit?
Recogitabo ti.bi omnes annos
meos, *in amaritudine animae
portas inferi.
Quaesivi residuum ann6rum meae.
me6rum : * dixi : Non videbo D6mine, si sic vivitur et in ta-
D6minum Deum in terra viven- Iibus vita spiritus mei, t corri-
tium. pies meet vivificabis me.* Ecce
Non aspkiam hominem ul- in pace amaritudo mea amaris-
tra, * et habitatorem quietis. sima.
Generatio mea ablata est, et Tu autem eruisti animam
convoluta est a me, * quasi meam ut non periret : * proje-
tabernaculum pastorum. cisti post tergum tuum omnia
Praedsa est velut a texente peccata mea.
vita mea : t dum adhuc ordirer, Quia 110n infernus confitebi-
succidit me : * de mane usque tur tibi, t neque mors laudabit
ad vesperam finies me. te : * no11 exspectabunt qui de-
Sperabam usque ad mane: * scendunt in lacum veritatem
quasi leo sic contrivit omnia tuam.
ossa mea. Vivens vivens ipse confitebi-
De mane usque ad vesperam tur tibi, sicut et ego h6die : *
finies me : t sicut pullus hirun- pater filiis notam faciet verita-
dinis sic clamabo, * meditabor tem tuam.
ut colfunba. Domine salvum me fac: * et
Attenuati sunt oculi mei, * psalmos nostros cantabimus
suspicientes in excelsum. cunctis diebus vitae nostrae in
Domine vim pittior, responde domo Domini.

p1~~~ ~c==·=·~.=·=:~~===~===·=:·=~~=~~=·===·==~===·==~==·====··=-+rr;~-
Corri-pi- es me Domine, et vi-vi- fi-ca-bis me.
s. Ant. ---!-= -----!---------~
··~ =·.~I·~
&;-C

• -r- •
L3.b
Auda- te Dominum, * qui- a be-11ig11us est, et in
c ••
••

I
. .••
~
servis su- is depre-ca-bi-tur. E u o u a e.
Ps. IJ4· Laudate nomen Domini. 108.
Relz"qua ut supra, 109, nz:Si habeantur propria. Preces 77.
Feria Tertia ad Prim am. Il3

FERIA III. AD PRIMAM .


.flj;?mms ut supra, 78 et 13.

D
~~t·c~--·~·r-~•~.~.-~ ··--.~·~·~·~·-+1~1----------------
E- us me- us. E u o u a e.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia. 15. (pro Dom. T. Paschalis).
Sic per Tempus Paschale in Officio Ferialz' et z'n .Festis communibzts ad
Primam, Tertiam, Sextam, Nonam et Completorium, Ant. Alleluia cdnta-
tur ut ad easdem Horas in Domimi:is Temporz's Paschalt's.
Alzi's Temporibus z"n Feriali Offlcio, A11tiphona ut .Feria II., 80.
Psalmus 24. I. Diriget mansuetos in judi-
A D te D6mine levavi ani-
mam meam : * Deus meus
cio : * docebit mites vias suas.
Universae viae D6mini, mise-
ric6rdia et veritas, * requirenti-
in te confido, non erubescam.
Neque irrideant me inimici bus testamentum ejus et testi-
mei : * etenim universi qui StlS- m6nia ejus.
tinent te non confundentur. Propter nomen tuum D6mine
Confundantur omnes iniqua propitiaberis peccato meo : *
agentes * supervacue. multum est enim.
Vias tuas D6mine dem6nstra Quis est homo qui timet D6-
mihi: * et semitas tuas edoce me. minum '? * legem statuit ei in
Dirige me in veritate tua, et via quam elegit.
doce me : * quia tu Deus sal- Anima ejus in bonis demora-
vator meus, et te sustinui tota bitur : * et semen ejus haeredi-
die. tabit terram.
Reminiscere miserati6num Firmamentum est D6minus
tuarum D6mine, * et misericor- timentibus eum : * et testamen-
diarum tuarum, quae a saeculo tum ipsius ut manifestetur illis.
sunt. Psalmus 24. III.
Delicta juventutis meae, * et
ignorantias meas ne memineris.
Secundum miseric6rdiam tu-
O Culi mei semper ad D6mi:-
num: * qu6niam ipse evel-
am memento mei tu : * propter let de Iaqueo pedes meos.
bonitatem tuam D6mine. Respice in me, et miserere
mei : *quia unicus et pauper
Psalmus 24. II. sum ego.
D Ulcis et rectus D6minus : * Tribulati6nes cordis mei nlul-
propter hoc legem dabit tiplicfttae sunt : * de necessita-
c'lelinquentibus in via. tibus meis erne me.
114 Feria Tertia ad Tertiam.
erue me : * non erubescam,
qu6niam speravi in te.
Innocentes et recti adhaese·
runt mihi : * quia sustinui te.
Libera Deus Israel * ex 6mni-
bus tribulati6nibus suis.

hie

Anti- _____,.~.,......---=!!--=•,.....•-11-•-,._-~-~~~~----=.,...---
c-C....._...
1 ----l~-1-
phona.--------------~i__r__
~ __~~~~•~-------=•~·~·~·~H-:=~
De- us me-us, in te confi-do, non e-rube-scam.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, allelUia, alleluia. 19.
Aliis Tempori'bus itz Ferialz' Offido, Antzphona ut supra Feria II., 81.
In Ferialz' O.fjido extra T. P., Capitulum. Pacem et veritatem. 82.
Reliqua tit supra Feria II., 82, et Dominica, 22.

FERIA III. AD TERTIAM .


.Hymnus ut supra, 84 et 25.
Ant. c
• J~ ••
I I I I
8. G
II • •• II
R Espe-xit me. E u o u a e.
Tempore Pasdzali. Ant. Alleluia. 27.
Al#s Temporibzts in Feriali O.flido, Antiphona ut Feria II., 85.
Psalmus 3 9. I. Videbunt multi, et timebunt:*
E Xspectans exspectavi D6-
minum, * et intendit mihi.
et sperabunt in D6m.ino.
Beatus vir cujus est nomen
D6m.ini spes ejus : * et non re-
Et exaudivit preces meas : *
et eduxit me de lacu miseriae, spexit in vanitates et insanias
et de luto faecis. falsas.
Et statuit super petram pedt!s Multa fedsti tu, D6m.ine Deus
meos: * et direxit gressus meos. meus, m.irabilia tua : * et cogi-
Et immisit in os meum canti- tati6nibus tuis non est qui simi-
cum novum, * carmen Deo no- lis sit tibi.
stro. Annuntiavi ct locutus sum: *
Feria Tertia ad Tertiam. IIS
multiplicati sunt super mime- quitates meae, * et non potui ut
rum. viderem.
Sacrificium et oblationem no- Multiplicatae sunt super ca-
luisti : * aures autem perfecisti pillos capitis mei : * et cor meum
mihi. derellquit me.
Holocaustum et pro peccato Complaceat tibi Domine ut
non postulasti : * tunc dixi : eruas me : * Domine ad adju-
Ecce venio. vandum me respice.
In capite libri scriptum est
de me ut facerem voluntatem Psalmus 3 9. III.
tuam : * Deus meus, volui, et
legem tuam in medio cordis mei.
Psalmus 39. II.
COnfundantur et revereantur
simul qui quaerunt animam
meam, * ut auferant earn.
A Nnuntiavi justltiam tuam
in ecclesia magna, * ecce
ConverUmtur retrorsum et re-
vereantur, * qui volunt mihi
labia mea non prohibebo : Do- mala.
mine tu scisti. Ferant confestim confusi6nem
Justitiam tuam non abscondi suam, * qui dicunt mihi: Euge,
in corde meo : * veritatem tuam euge.
et salutare tuum dixi. Exsultent et laetentur super
Non abscondi misericordiam te omnes quaerentes te : * et di-
tuam et veritatem tuam *a con- cant semper : Magnificetur Do-
cllio multo. minus, qui diligunt salutare
Tu autem Domine ne longe tuum.
facias miserationes tuas a me : * Ego autem mendicus sum et
misericordia tua et veritas tua pauper : * Dominus sollicitus
semper susceperunt me. est mei.
Quoniam circumdederunt me Adjutor meus et protector
mala, quorum non est m1me- meus tu es : * Deus meus ne
rus : t comprehenderunt me ini- tardaveris.

; . • • •• ~ j
• ~
Anti-
• • • • I I

phona. ~ I ~
-= •I

Respe-xit me, et exaudi-vit depre-ca-ti- 6-nem


; • ~ ••
~ •
I
~
me- am Domi-nus.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 31.
In Feriali Officio reHqua ut supra Feria II., 86.
II6 Feria Tertia ad Sextam.

FERIA III. AD SEXTAM.
Hymnus ut supra, 89 et 32.

Ant. &C----------------------~~~--•--•-=.--•--.-.-.~~r~------
8. G • • !"- ~ • ..
S Usce-pi-sti me D:l~-n:~ E u o u a e.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia. 33.
Aliis Temporibus z"n Feriali Officio, Antiphona ut Feria II., 89.
Etenim homo pads meac, in
Psalmus 40. quo speravi : "* qui edebat panes
B Eatus qui intelligit super
egenum et pauperem : * in
meos, magnificavit super me
supplantationem.
die mala liberabit eumDominus. Tu autem Domine miserere
Dominus conservet eum, et mei, et resuscita me: * et retri-
vivificet eum, t et beatum fa- buam eis.
ciat eum in terra: * et non tra- In hoc cogn6vi quoniam vo-
dat eum in animam inimicorum luisti me : * qu6niam non gau-
ejus. debit inimicus meus super me.
Dominus opem ferat illi super Me autem propter innocen-
lectum do16ris ejus : * univer- tiam suscepisti : * et confrrmasti
sum stratum ejus versasti in meinconspectu tuoinaeternum.
infrrmitate ejus. Benedictus Dominus Deus Is-
Ego dixi : Domine, miserere rael a saeculo et usque in sae-
mei : • sana animatn meam, culum : * fiat, fiat.
quia peccavi tibi.
Inimici mei dixerunt mala Psalmus 41. I.
mihi: *Quando morietur, etper- ouemadmodum desiderat
ibit nomen ejus? cervus ad fontes aqua-
Et si ingrediebatur ut videret, rum * ita desiderat anima mea
vana loqueMtur : * cor ejus ad te Deus.
congregavit iniquitatem sibi. Sitivit anima mea ad Deum
Egrediebatur foras, * et lo- fortem vivum : * quando ve-
quebatur in idipsum. niam, et apparebo ante faciem
Adversum me susurrabant Dei?
omnes inimici mei : * adversum Fuerunt mihi lacrimae meae
me cogitabant mala mihi. panes die ac nocte : * dum di-
Verbum iniquum constitue- citur mihi quotidie : Ubi est
runt adversum me:* Numquid Deus tuus?
qui dormit non adjiciet ut re- 1 Haec recordatus sum, et eflu-
surgat? di in me animam meam: • qu6-
Feria Tertia ad Nonam. II7
niam transibo in locum taberna- In die mandavit D6minus mi-
culi admirabilis, usque ad do- seric6rdiam suam : * et nocte
mum Dei. canticum ejus.
In voce exsultati6nis et con- Apud me oratio Deo vitae
fessi6nis : * sonus epulantis. meae, * dicam Deo : Susceptor
Quare tristis es anima mea, * meus es.
et quare conturbas me? Quare oblitus es mei? * et
Spera in Deo, qu6niam adhuc quare contristatus incedo, dum
confitebor illi : * salutare vultus a:tlligit me inimicus?
mei, et Deus meus. Dum confringuntur ossa
Psalmus 41. II. mea:* exprobraveruntmihiqui
A D meipsum anima mea con-
turbata est : * propterea
tribulant me inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos
dies : Ubi est Deus tuus? *
memor ero tui de terraJordanis,
et Henn6niim a monte m6dico. quare tristis es anima mea, et
Abyssus abjssum invocat, * quare conturbas me?
in voce cataractarum tuarum. Spera in Deo, qu6niam adhuc
Omnia excelsa tua, et fluctus confitebor illi: * salutare vultus
tui * super me transierunt. mei, et Deus meus.
. c
Ant1- • • •i
~-.~·~L~~.~··-------~--------~.~--~.r---~~
phona. r- 1 ~ • • • 1 •
I

Susce-pi-~ti me D6mi-ne, et confirmasti me in con-


c =.
•· •· II
spectu tu- o.
Tempore Paschali. A1zt. Alleluia, alleluia, alleluia. 37.
In Ferz'ali Officio reliqua ut supra Feria II., 91.
~~~~~,.p..g~~

FERIA III. AD NONAM .


.Hymnus ut supra, 93 et 38.

~S~t L ~"" . ~"": II • • • • ••. I


Alva-sti nos. E u o u a e.
Tempore Paschalz". Ant. Alleluia. 39.
Alt'is Temporibus itt Ferz'ali Officio, Antiphona ut Feria Il., 94.
II8 Feria Tertia ad Nonam.
Psalmus 43. I. Vendidisti populum tuum sine
pretia : * et non fuit multitudo
D Eus, auribus nostris audi-
vimus : * patres nostri
in commutationibus eorum.
Posuisti nos opprobrium vi-
annuntiaverunt nobis : cinis nostris, * subsanriationem
Opus quod operatus es in die- et derisum his qui sunt in cir-
bus eorum, * et in diebus an- cuitu nostro.
t1quis. Posuisti nos in similitudinem
Manus tua gentes disperdidit, gentibus : * commotionem ca-
et plantasti eos : * afflixisti po- pitis in p6pulis.
pulos, et expulisti eos. Tota die verecundia mea con-
Nee enim in gladio suo pas- tra me est, * et confusio faciei
sederunt terram, et brachium meae cooperuit me:
eorum non salvavit eos: A voce exprobrantis et oblo-
Sed dextera tua, et brachium quentis : * a facie inimici et
tuum, et illuminatio vultus tui: * persequentb.
qu6niam complacuisti in ~is. Haec omnia venerunt super
Tu es ipse Rex meus et Deus nos, nee obliti sumus te : * et
meus : * qui mandas salutes inique non egimus in testamen-
Jacob. to tuo.
In te inimicos nostros ventila- Et non recessit retro cor no-
bimus cornu : * et in nomine strum : * et declinasti semitas
tuo spernemus insurgentes in nostras a via tua :
nobis. Qu6niam humiliasti nos in lo-
Non enim in arcu meo spe- co afflicti6nis, * et cooperuit nos
rabo : * et gladius meus non umbra mortis.
salvabit me.
Salvasti enim nos de affligen- Psalmus 43. III.
tibus nos : * et odientes nos con-
fudisti.
In Deo laudabimur tota die: * S I obliti sumus nomen Dei
nostri, * et si expandimus
et in nomine tuo confitebimur in manus nostras ad deum alie-
saeculum. num:
Nonne Deus requiret ista? *
Psalmus 43. II. ipse enim novit absc6ndita cor-
N Unc autem repuHsti et con-
fudisti nos : * et non egre-
dis.
Qu6niam propter te mortifica-
dieris, Deus, in virtutibus no- mur tota die: * aestimati sum us
stris. sicut oves occisionis.
Avertisti nos retrorsum post Exsurge, quare obd6rmis Do-
inimicos nostros : * et qui ode- mine? * exsurge, et ne repellas
runt nos, diripiebant sibi. in finem.
Dedisti nos tamquam oves Quare faciem tuam avertis, *
escarum : * et in gentibus di- oblivisceris inopiae nostrae et
spersisti nos. tribulationis nostrae?
Feria Tertia ad Vesperas. II9
Quoniam humiliata est in pul-~ Exsurge Domine, adjuva
vere anima nostra: * congluti- nos : * et rectime nos propter
natus est in terra venter noster. nomen tuum.

Anti-
phona.
i • r- • f. •••. I • •
Salva-sti nos Domi-ne,
~ ..
et in nomine tu- o
I
• ' I •
con-
J

~~ ••• I r- •••. I
fi-te-bimur in saecu-la.
Tempore Paschalz'. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 43.
In Feriali Officio, Capitztlttm et reli'qua ttt supra Feria II., ~G.

ttttttUUttttttttUtUttttttttmUUtutUtttttuUUUUttttuuttittittttttttU:

FERIA III. AD VESPERAS.


IS~Gt.~C~--.·==.==~~=~.==~~:=~~~=~~=~'=;.:;.=~~=;.=~.~.=.:.=~,,~==
Q UI ha-bi- tas * in cae-lis, mi-se-re- re no-bis.
c• • • • •
•• I
E u o u a e.
T. Pasch.C
8. G • • • • • • 1t
I
I
······II •••• •··II
A
I

Lle-lu-ia, * aile- lu- ia, alle-lu- ia. E u o u a e.


Psalmus 122. nostri ad D6minum Deum no-
strum, donee misereatur nostri.
A D te levavi 6culos meos, *
qui habitas in caelis.
Miserere nostri Domine, mise-
rere nostri : * quia multum re-
Ecce sicut 6culi serv6rum *in pleti sumus despecti6ne.
manibus domin6rum su6rum : Quia multum repleta est ani-
Sicut 6culi ancillae in mani- ma nostra : * oppr6brium abun-
bus d6minae suae : • ita 6culi dantibus, et despectio superbis.
120 Feria Tertia ad Vesperas.
2.Ant.C~---------------+I----------------..--
I. g 2 1 ~ 1 11
A . ' ..
1 _• 1 !1.

~ ~····
D-ju-t6-ri- urn nostrum* in n6mi-ne D6mi-ni.

E u o u a e.
Psalmus 123. anima nostra aquam intolerabi-
N isi quia D6minus erat in lem.
nobis, dicat nunc Israel:'* Benedictus Dominus* qui non
nisi quia D6minus erat in nobis : dedit nos in capti6nem dentibus
Cum exsurgerent h6mines in eorum.
nos, * forte vivos deglutissent Anima nostra sicut passer ere-
nos: pta est * de laqueo venantium :
Cum irasceretur furor e6rum Laqueus contr!tus est, * et
in nos, * f6rsitan aqua absor- nos Iiberati sumus.
buisset nos. Adjutorium nostrum in n6mi-
Torrentem pertransivit anima ne Domini, * qui fecit caelum et
nostra : * f6rsitan pertransisset terram.
3· Ant. -----------------1
= . . = . ... r. ·= • •.
e-C

I
I.
. f I • ...
*
N circu- i-tu p6pu-li su- i D6- minus, ex hoc

c•
. =
nunc, et usque
• ~ ..
in saecu-lum.
-~ II • • • • = r.: II
E u o u a e.
Psalmus 124. virgam peccat6rum super sor-
Q UI confidunt in Domino, tern just6rum : * ut non exten-
sicut mons Sion : * non dant justi ad iniquitatem manus
commovebitur in aeternum, qui suas.
habitat in Jerusalem. Benefac D6mine bonis, * et
Montes in circuitu ejus : t et rectis corde.
Dominus in circuitu p6puli sui, * Declinantes autem in obliga-
ex hoc nunc et usque in saecu- ti6nes adducet Dominus cum
'Ium. operantibus iniquitatem: *pax
Quia non relinquet Dominus super Israel.
Feria Tertia ad Vesperas. I2I

4· 7~~t. ~=-.~~=~·~·~~·==~==~~~,..~=~··=='~·::J·~~·~~·~!"-;:~;=tl=::;--i'
·=j;J
M I !...!: ••
Agni- fi-ca-vit D6mi-nus * face-re no-biscum : facti

c • • • •. •. II • • • • • "-: II
sumus laetantes. E u o u a e.

Psalmus 125. nobiscum * facti sumus lae-


tantes.
I Nptivitatem
convertendo D6minus ca-
Sion : * facti su-
Converte D6mine captivita-
tem nostram, * sicut torrens in
mus sicut consolati. Austro.
Tunc repletum est gaudio os Qui seminant in lacrimis, * in
nostrum:* et lingua nostra ex- exsultati6ne metent.
sultati6ne. Euntes ibant et flebant, *mit-
Tunc dicent inter gentes : * tentes semina sua.
Magnificavit D6minus facere Venientes autem venient cum
cum eis. exsultati6ne, * portantes mani-
Magnificavit D6minus facere pulos suos.

s.5•Ant.
a
a
..
••• I • • •.
.I • • ••
• r- •i
D
I I

~ =
Ominus aedi-fi-cet *no-bis domum, et cust6-di- at

L ..... ii·······ll
ci-vi-ta- tern. E u o u a e.
Psalmus 126. Cum decterit dilectis suis so-
N isi D6minus aedificaverit
domum, * in vanum labo-
mnum : * ecce haereditas D6mi-
ni, f'llii : merces, fructus ven-
tris.
raverunt qui aedificant earn.
Nisi D6minus custodierit civi- Sicut sagittae in manu paten-
tatem, * frustra vigilat qui cu:- tis : * ita filii excuss6rum.
st6dit earn. Beatus vir qui imp16vit desi-
Vanum est vobis ante lucem derium suum ex ipsis : • non
sfugere : * sfugite postquam confundetur cum loquetur ini-
sederitis, qui manducatis panem micis suis in porta.
dol6ris.
122 Feria Tertia ad Vesperas.
Capitulum. 2. Cor. I. 3-4.

B Enedictus Deus, et Pater Domini nostrijesu Christi, t Pater


misericordiarum, et Deus totius consolati6nis, * qui conso-
latur nos in omni tribulati6ne nostra.
Hymn us.

T
I.
. c
••• • •
• • • • ~
I

Ell u-ris alme C6ndi- tor, Mundi so-lum qui se-pa-rans,


I

•• ··I~

c
.. . • . .. . . I
~
~ ••. II • J

_________________
Pulsis aquae mo-lesti- is, Terram de-disti imm6-bi-lem : 2. Ut
;------------,_
• ••• ~· • • • • •.·l •• i I I
germen aptum pr6-fe-rens, Fulvis de-c6-ra £16-ri-bus, Foecun-

_C _·_-_-_- _-_. : ._·= - =- T·-~-=- ~·~-_;-=·=- - _-_.: :.•_"-_-=-T·~-=- =- =-· -·-_-_- =-:-=- =- =-~ '=-~- -.c-~.IH-.J_I-=- =- =-· -=-~ .- =
••
I
••-_,-••
I

da fructu siste-ret, Pastumque gra-tum redde-ret. 3. Mentis


c
•••
-------:~
~ • • ~
• I •
• ••. I • • • •
I I

pe-rustae vulne-ra Munda vi-r6-re gra-ti-ae : Ut facta fle-


C I
===-·_ -_. : ._~r:_~·~- -=~= - =- =-~·= -~·:__•l:.-=-~-~-:.-=- =-~ !:_:. ~:. -;.·-=- =- ~ -=- ~·~-.....~ :_-:.-:.·'=.-=.·-=- =- =·_-_:-_~':.~
tu di-lu- at, Mo-tusque pravos atte-rat. 4. Jussis tu- is obtem-
C I
•• •• • •••. l • • •••• I A I
I I
pe-ret, Nullis rna-lis appr6ximet: Bonis reple-ri gaude- at,
C I
• ••
•• ~ ••. II • , • • • ~ • • •
Et mortis ictum nesci- at. 5. Praesta, Pa-ter pi- issime, Pa-
.
Feria Tertia ad Completorium.
!23
~--------------------------·----------t------
• •
I •
• • •• I ' ••• •~ •• • • J
trique compar Uni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Regnans

per omne saecu-lum. A-men.


y;r. Dirigatur D6mine oratio mea.
J9'. Sicut incensum in conspectu tuo.
Ad Magnificat, Antiphona.

E ··=.· ... .
&---------~·~~--~;~•·.~~~·~~~---------
s.a
Xsulta-vit *spi-ri-tus me- us
~'-'· ·r.=·
in De- o sa-lu- ta-ri

c •••
•• •• •· II
me- o. E u o u a e.
Preces, qua1zdo dicmdae sztnt, ut supra Feria II., 103.

Feria III. ad Completorium.


Ant.
8. G

T U D6mine. E u o u a e.
Tempo1·c Paschal£. Ant. Alleluia. 56.

Psalmus 11. Vana locuti sunt unusquisque


ad pr6ximum suum : * labia do-
S Alvum me fac Domine, qu6- 16sa,incorde et cordelocutisunt.
niam defecit sanctus : * Disperdat D6minus universa
quoniam diminutae sunt veri- labia dol6sa, * et linguam ma-
tates a flliis h6minum. gniloquam.
124 Feria Tertia ad Completorium.
Qui dixerunt : Linguam no-
stram magnificabimus, t labia Psalmus 15.
nostra a nobis sunt : * quis no-
ster Dominus est? C Onserva me Domine, quo-
niam speravi in te: t Dixi
Propter miseriam inopum, et Domino : Deus meus es tu, *
gemitum pauperum, * nunc ex- quoniam bonorum meorum non
surgam: dicit Dominus. eges.
Ponam in salutari : * fiducia- Sanctis, qui sunt in terra
liter agam in eo. ejus, * mirificavit omnes volun-
Eloquia Domini, eloquia ca- tates meas in eis.
sta:* argentum igne examina- Multiplicatae sunt infirmitates
tum, probal:um terrae, purga- e6rum: * p6stea acceleraverunt.
tum septuplum. Non congregabo conventicula
Tu Domine servabis nos, et eorum de sanguinibus, * nee me-
custodies nos, * a generatione mor ero nominum eorum per
hac in aeternum. labia mea.
In circuitu impii ambulant : * Dominus pars haereditatis
secundum altitudinem tuam meae et calicis mei : * tu es qui
multiplicasti filios h6minum. restitues haereditatem meam
mihi.
Psalmus 12. Funes ceciderunt mihi in prae-
claris : * etenim haereditas mea
U Squequo Domine oblivisce-
ris me in finem? *usque-
praeclara est mihi.
Benedicam Dominum, qui tri-
quo avertis fa.ciem tuam a me? buit mihi intellectum : * insu-
Quamdiu ponam consilia in per et usque ad noctem incre-
anima mea, * dolorem in corde puerunt me renes mei.
meo per diem? Providebam Dominum in con-
Usquequo exaltabitur inim1- spectu meo semper: * quoniam
cus meus super me? * respice, a dextris est mihi, ne comm6-
et exaudi me Domine Deus vear.
meus. Propter hoc laetatum est cor
Illumina oculos meos, ne um- meum, et exsultavit lingua
quam obdormiam in morte : * mea : * insuper et caro mea re-
nequando dicat inimicus meus : quiescet in spe.
Praevalui adversus eum. Quoniam non derelinques ani-
Qui tribulant me, exsultabunt mam meam in inferno : * nee
si motus fuero : * ego autem in dabis sanctum tuum videre cor-
misericordia tua speravi. rupti6nem.
Exsultabit cor meum in salu- Notas mihi fecisti vias vitae, t
tari tuo: t cantabo Domino qui adimplebis me laetitia cum vultu
bona tribuit mihi : * et psallam tuo : * delectationes in dextera
n6mini Domini alt!ssimi. tua usque in finem.
Feria Quarta ad Laudes.- I. 125
c - j

serva-bis nos, et cust6-di- es nos in


c•
••
aeternum.
.. ~
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 58.
~~~~~~~~~~~iiitw;l';;;t,~

FERIA IV. AD LAUDES.


I.
r. Ant. C = • •
JD.gz • • • r- •· r; = ~ .... 11· •···II
Omi nus regna-vit, * exsultet ter-ra. E u o u a e.
T. Pasch.C =-
JA.g2 ••
1
~ ·~·r. =· •.•. 11·····6]
L-le-lu- ia, *alle-lu-ia, alle-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 96. rant sculptilia: * et qui glorian-
D Ominus regnavit, exsultet tur in simulacris suis.
terra : * laetentur insulae Adorate eum, omnes Angeli
ejus : * audiYit, et laetata est
multae.
Nubes et caligo in circuitu Sion.
ejus : *justitia et judicium cor- Et exsultaverunt filiae Ju-
n~ctio sedis ejus. dae, * propter judicia tua, Do-
Ignis ante ipsum praecedet, * mine:
et inflammabit in circuitu inimi- Qu6niam tu Dominus altissi-
cos ejus. mussuperomnem terram: *nimis
Illuxerunt fulgura ejus orbi exaltatus es super omnes dcos
terrae : * vidit, et comm6ta est Qui diligitis D6minum, odite
terra. malum : t cust6dit Dominus ani-
Montes sicut cera fluxerunt a mas sanctorum su6rum, * de
facie Domini : * a facie Domini manu peccat6ris liberabit eos.
omnis terra. Lux orta est justo, * et rectis
Annuntiaverunt caeli justi- corde laetitia.
tiam ejus : * et viderunt omne" Laetamini justi in Domino : *
p6puli gl6riam ejus. et confitemini mem6riae sancti-
Confundantur omnes qui ad6- ficati6nis ejus.
!26 Feria Quarta ad Laudes. - I.
2.Ant. C
8.c

T
• r- • • • • • • • •. II ~ • • • ··~
I
I

E de-cet*hymnus De- us in Si- on. E u 0 u a e.


.
Turbabuntur gentes, et time-
Psalmus 64. bunt qui habitant terminos a
T E decet hymnus Deus in signis tuis : * exitus matutini
Sion : * et tibi reddetur et vespere delectabis.
votum in Jerusalem. Visitasti terram et inebriasti
Exaudi orati6nem meam : * earn : * multiplicasti locupletare
ad te omnis caro veniet. earn.
Verba iniqu6rum praevalue- Flumen Dei repletum est
runt super nos : * et impietati- aquis, t parasti cibum ill6rum: *
bus nostris tu propitiaberis. qu6niam ita est praeparatio ejus.
Beatus quem elegisti et as- Rivos ejus inebria, multiplica
sumpsisti: * inhabitabit in atriis genimina ejus : * in stillicidiis
tuis. ejus laetabitur germinans.
Replebimur in bonis domus Benedices cor6nae anni beni-
tuae : * sanctum est templum gnitatis tuae : * et campi tui
tuum, mirabile in aequitate. replebuntur ubertate.
Exaudi nos Deus salutaris no- Pinguescent speci6sa deser-
ster, * spes omnium ffnium ter- ti : * et exsultatione colles ac-
rae, et in mari longe. cingentur.
Praeparans montes in virtute Induti sunt arietes 6vium, t
tua, accinctus potentia : * qui et valles abundabunt frumen-
conturbas profundum marls, so- to : * clamabunt, etenim hy-
num fluctuum ejus. mnum dicent.
3· Ant. -------,-~6-=-.-----
e-C

6.F ----J---------.--.i•i~~~~~·~~~~;·~-~-•~•~-·--~-~
T ··=
I-bi Domi-ne psal-
r-.
lam,* et intel-li-gam in vi- a

~~ I ••.•. II • • • I • •· II
immacu-la-ta. E u o u a e.
Psalmus 100. Perambulabam in innocentia
M isericordiam et judicium* cordis mei, * in medio domus
cantabo tibi D6mine. meae.
Psallam et intelligam in via Non proponebam ante 6culos
immaculata, * quando venies meos rem injustam : * facientes
ad me. praevaricati6nes od'ivi.
Feria Quarta ad Laudes.- I. 127
Non adhaesit mihi cor pra- via immaculata, hie mihi mini-
vum * declinantem a me mali- strabat.
gnum non cognoscebam. Non habitabit in medio domus
Detrahentem secreto pr6ximo meae qui facit superbiam : * qui
suo, * hunc persequebar. 16quitur iniqua, non direxit in
Superbo 6culo et insatiabili conspectu ocul6rum me6rum.
corde, * cum hoc non ede- In matutino interficiebam
bam. omnes peccat6res terrae: * ut
Oculi mei ad fideles terrae ut disperderem de civitate D6mini
sedeant mecum : * ambulans in omnes operfultes iniquitatem.
4· Ant. C • ; • • r. ; •· I :_
~ __ ~
4· c --··-'- - - - - + - ·••-l~c=-1~11;-;r-11:;--.---=.:--*-~-·---~

D Omi-ne, magnus es tu, * et praecla- rus ;n virtu-te

c •· :. I! • • • • • •· II
tu- a. E u o u a e.
Canticum Judith. Montes a fundamentis move-
Judith. I6. I5-2I. buntur cum aquis : * petrae
H Ymnum cantemus D6mi-
no, * hymnum novum
sicut cera liquescent ante faciem
turu.n. ·
Qui autem timent te, * magni
cantemus Deo nostro.
Adonai, D6mine, magnus es erunt apud te per 6mnia.
tu, et praeclarus in virtute Vae genti insurgenti super
tua, * et quem superare nemo genus meum : t D6minus enim
potest. omnipotens vindicabit in eis, *
Tibi serviat omnis creatura in die judicii visitabit illos.
tua : * quia dixisti, et facta Dabit enim ignem et vermes
sunt: in carnes e6rum, * ut urantur,
Misisti spiritum tuum, et crea- et sentiant usque in sempit6r-
ta sunt, * et non est qui resistat num.
voci tuae.
s. Ant. E-C_ _ _ _ _ _ _ __
4· E
r-. I •
• . • r. •.•. ~=
L -tl ~· I
Auda-bo * De- urn me-um in vi-ta me- a.

c • • • ,.. ,.. •. II
E u o u a e.
:i\ 0 H20. - :>.
128 . Feria Quarta ad Laudes.- I.
caelum et terram, mare, et
Psalmus 145. 6mnia quae in eis sunt.
L Auda anima mea D6mi-
num, t laudabo D6minum
Qui cust6dit veritatem in sae-
culum, t facitjudicium injuriam
in vita mea : * psallam Deo meo patientibus : * dat escam esu-
quamdiu fUero. rientibus.
Nolite confidere in principi- D6minus solvit compeditos, *
bus:* in filiis h6minum, in qui- Dominus illuminat caecos.
bus non est salus. D6minus erigit elisos, * D6-
Exibit spiritus ejus, et rever- minus diligit justos.
teturin terram suam: *in ilia die Dominus cust6dit advenas, t
peribunt omnes cogitati6nes e6- pupillum et viduam suscipiet : *
rum. et vias peccat6rum disperdet.
Beatus cujus Deus Jacob ad- Regnabit D6minus in saecu-
jutor ejus, t spes ejus in D6- la, Deus tuus Sion, *in genera-
mino Deo ipsius : * qui fecit ti6nem et generati6nem.
Capitulum. Rom. IJ. I2-IJ.

N OX praecessit, dies autem appropinquavit. t Abjiciamus


ergo 6pera tenebrarum, et induamur arma Iucis. * Sicut in
die honeste ambulemus.
Hymn us.


-~·~-::---111--•
• ___ -·---'·!:..--~·--~-----·--~
!1!__._1
• ~ i
N I I

OX, et te-nebrae, et nu-bi-la, Confu-sa mundi et tur-

••. I • • • • • • • • I ~ •
• I
••
I
bi-da : Lux intrat, albescit po-lus : Christus ve-nit, disce-di-

~ •. I•
.
II • • • I ~ • • • • I ~ ••. I i
• I

te. 2. Ca-li-go terrae scindi-tur, Percussa .so-lis spi-cu-Io :

.~ ~

.
;!~~--~·.---~--------------~-----~~--
• • • . • I • • •• II •
I
I

Rebusque jam co-lor re-dit Vultu ni-tentis si-de-ris. 3. Te


Feria Quarta ad Laudes.- I. 129

••
• I
• • •
. I
• I ~ • •• I •
~
I
Chrlste so-lum n6vimus, Te mente pura et simpli-ci, Flendo et

canendo quaesumus, Int~nde nostris sensi-bus. 4. Sunt m~lta

• ••. I • ~ • • • i
• I I •
• • • I ~

fu-cis il-li-ta, Quae 1~-ce purgentur tu- a Tu ve-ra lux cae-


c
~ ~ •• I i
I

I • • • • I ••. II • • I
• •
I
• •
I
Jasti- urn Vultu se-reno il-lfuni-na. 5. De- o Patri sit g16-ri- a,

I• •••
I •
•I • •
• • J
• • I
E-jftsque so-li Fi-li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Nunc et
c
• • I ' ••. II ... 1: ~
per omne saecu-lum. A-men.
Yf. Repleti sumus mane miseric6rdia tua.
~· Exsultavimus, et delectati sumus.

Ad Benedictus, Antiphona.

I. g2

D
c
• •• •
Emanu 6mni- urn * qui
..•~

o-de-runt nos, li-be-ra-vit


• I • • ~

c
• • • • • .... II
nos D6mi-nus. E u o u a e.
130 Feria Quarta ad Laudes.- II.

II.
7Ant.
.a G •••
_I =;+'

=·· [
I. 1 1
~---~._.•~.~~~~--._.~--------~~-----+r

A I-ll ··~
I
• r-. -
...
I I

Mpli- us lava me* D6mi-ne, ab inju-sti- ti- a me- a.


;
E u o u a e.
Ps. 50. Miserere mei Deus. 10.
2. Ant. --------1------------r-rt
··~· ···=··.I
1!-C

I
4·E I
If
• I
··~
I
I
1
I•

Mpi- e-ta-ti-bus nostris * tu pro-pi-ti- a-be-ris De- us.

• r-. •. II
E u o u a e.
Ps. 64. Te decet hymnus Deus in Sion. 126.
3· Ant. C
81.G • ~ • ~ • •
1
I •
r- ~_1 • 1
r- ~ • 1
I
J

N inno-centi- a * cordis me- i per-ambu- !abo, D6-


•••••
•· II
mi-ne. E u o u a e.
Ps. Ioo. Miseric6rdiam et judicium. 126.

a G
4·7·Ant.
1
~ I_ •· 1\ • • • • • r-.: II
E Xsulta-vit. E u o u a e.
Canticum Annae. Dilatatum est os meum super
z. Reg. 2. I-Io. inim.icos meos : * quia laetata
E Xsultavit cor meum in D6-
mino, * et exaltatum est
sum in salutari tuo.
Non est sanctus, ut est D6-
cornu meum in Deo meo : minus : t neque enim est alius
Feria Quarta ad Laudes. - II. 131

extra te, * et non est fortis 1 Dominus pauperem facit et


sicut Deus noster. ditat, * hurnfliat et sublevat.
Nolite multiplicare loqui su- Suscitat de pulvere egenum, *
blimia, * gloriantes. et de stercore elevat pauperem:
Recedant vetera de ore ve- Ut sedeat cum prindpibus, *
stro : t quia Deus scientiarum et s61ium gl6riae teneat.
Dominus est, * et ipsi praepa- D6minienimsuntcardinest¢r-
rantur cogitati6nes. rae, * et p6suit super eos orbem.
Arcus f6rtium superatus est, * Pedes sanct6rum su6rum ser-
et inf'rrmi acdncti sunt r6bore. vabit, t et impii in tenebris con-
Repleti prius, pro panibus se ticescent : * quia non in fortitu-
locaverunt: * et famelici satu- dine sua roborabitur vir.
rati sunt. D6minum formidabunt adver-
Donec sterilis peperit plllri- sarii ejus : * et super ipsos in
mos : * et quae multos habebat caelis tonabit.
f'llios, infirmata est. D6minus judicabit fines ter-
D6minus mortificat et vivlfi- rae, t et dabit imperium regi
cat, * deducit ad inferos et re- suo, * et sublimabit cornu Chri-
ducit. sti sui.

Anti- ---;!!!--"~'-7-~--ll•t----•----7-~-·--=--rr-=--=•:.....·-+~--T-~--=-•....,•._,-=·:-It=- :1~


e-C
phona.:-=.~-~~-----------------~----=-~~~

Exsultavit cor me- um in D6mi-.no, · qui humi-li- at

c • •••. II
et suble-vat.
5· Ant.
I. f
~ • • • • • • • r. •. l
L
I

Auda * a-nima me- a D6mi- num, qui e-ri-git e- li-


c
• • =
I .... ... j
~

sos, et di-li-git ju-stos. E u o u a e.


. ... . r.·.
I I~

Ps. I45· Lauda anima mea D6minum. 128.


Reliqua ut supra, 128, quando non habenfur propria.
Preces si dicendae sint, ut supra, 77. ·
I32 Feria Quarta ad Primam.
t+t++f:t toto tot to f ott p o o o o o o o o o p o o too o o o 2"t"t'ti:tlHO o o 2 o o o o too o pop o o o o t+y

FERIA IV. AD PRIMAM.


:ni ~c------.----.--.--~-.~,~,-.--.---.-.--=--.-.~1'1_______
M . . . ~
I-s=-ri-cordi- a tu- a.
~ ;;·
E u o u a e.
-
Tempore Paschali. Ant. Alleluia. 15.
Al#s Temporibus t'n Ferz"alz' Officio, Antiphona ut Feria II., 80.
ingressus sum : * reaime me,
Psalmus 25. et miserere mei.
J Udica me Domine, quoniam
ego in innocentia mea in-
Pes meus stetit in directo : *
in ecclesiis benedicam te Domine.
gressus sum : * et in Domino Psalmus 51.
sperans non infirm~bor.
Proba me Domine, et tenta
me : * ure renes meos et cor
Q Uid gloriaris in malitia, *
qui potens es in iniquitate?
meum. Tota die injustitiam cogitavit
Quoniam misericordia tua an- lingua tua : * sicut novacula
te 6culos meos est : * et com- acuta fecisti dolum.
placui in veritate tua. Dilexisti malitiam super be-
Non sedi cum concilio vani- nignitatem : * iniquitatem ma-
tatis : * et cum iniqua gerenti- gis quam loqui aequitatem.
bus non introibo. Dilexisti omnia verba praeci-
Odivi ecclesiam malignan- pitati6nis, *'lingua dolosa.
tium : * et cum impiis non se- Propterea Deus destruet te in
debo. finem, t evellet te, et emigrabit
Lavabo inter innocentes ma- te de tabernaculo tuo : * et ra-
nus meas : * et circumdabo at- dicem tuam de terra viventium.
tare tuum Domine : Videbunt justi, et timebunt, t
Ut audiam vocem laudis, * et et super eum ridebunt et di-
enarrem universa mirabilia tua. cent : * Ecce homo qui non p6-
Domine, dilexi decorem do- suit Deum adjut6rem suum :
mus tuae, * et locum habitati6- Sed speravit in multitUdine
nis gloriae tuae. divitiarum suarum : * et prae-
Ne perdas cum impiis, Deus, valuit in vanitate sua.
anhnam meam, * et cum viris Ego autem, sicut oliva fru-
sanguinum vitam meam. ctifera in domo Dei, * sper~vi
In quorum manibus iniquita- in misericordia Dei in aetemum:
tes sunt : * dextera eorum re- et in saeculum saeculi.
pleta est muneribus. Confitebor tibi in saeculum,
Ego autem in innocentia mea quia fecisti: t et exspectabo no-
Feria Quarta ad Tertiam. 133
men tuum, * quoniam bonum est Nonne scient omnes qui ope-
in conspectu sanct6rum tu6rum. rantur iniquitatem, * qui devo-
Psalmus 52. rant plebem meam ut cibum
panis'!
D ixit insipiens in corde suo:*
Non est Deus. Deum non invocaverunt : *
illic trepidaverunt tim6re, ubi
Corrupti sunt, etabominabiles
facti sunt in iniquitatibus : * non non erat timor.
est qui faciat bonum. Qu6niam Deus dissipavit ossa
Deus de caelo prospexit super e6rum qui hominibus placent : *
filios h6minum : * ut videat si confusi sunt, qu6niamDeus spre-
est intelligens, aut requirens vit eos.
Deum. Quis dabit ex Sion salutare
Omnes declinaveru11t, simul Israel? t cum converterit Deus
inutiles facti sunt : * non est qui captivitatem plebis suae, * ex-
faciat bonum, 11011 est usque ad sultabit Jacob, et laetabitur
unum. Israel.
Quando ad Laztdes dictus fitz"t Ps. 50. Miserere, hie subjzmgitur
Ps. 96. D6minus regnavit, exsultet terra. 125.

Anti-
phona. --11 •• ' • '
-. r- •• ~ • •
Mi-se-ri-c6rdi- a tu- a D6mi-ne ante 6cu-los me-
c •. I • • •
I •••
~ • • r- •.•. II
os, et complacu- i in ve-ri-ta-te tu- a.
Tempore Paschalt'. Ant. AllelC1ia, alleluia, alleluia. 19.

FERIA IV. AD TERTIAM.


Ant. c • •••••
8. G • I
~ • • •• II
I
•. TI
D E- us adjuvat me. Eu 0 u a e.
Tempore Paschali Aut. Alleluia. 27.
Alit's Tempori!ms in .Feria1i Offia'o, Anlijho11a ut hnil If., 8:>.
I34 Feria Quarta ad Tertiam.
Psalmus 53. Ecce elongavi fUgiens : "' et
D Eus in nomine tuo sal vum
me fac : * et in virtute tua
mansi in solitUdine.
Exspectabam eum qui salvum
me fecit, *a pusillanimitate spi-
judica me.
Deus exaudi orati6nem me- ritus et tempestate.
am : * auribus percipe verba Praecipita D6mine, divide lin-
oris mei. guas e6rum : * qu6niam vidi
Qu6niam alieni insurrexerunt iniquitatem, et contradicti6nem
adversum me, t et fortes quae- in civitate.
sierunt animam meam : * et non Die ac nocte circumdabit eam
proposuerunt Deum ante con- super muros cjus iniquitas : *
spectum suum. et labor in mectio ejus, et inju-
Ecce enim Deus adjuvat me: * stitia.
et Dominus susceptor est ani- Et non defecit de plateis ejus *
mae meae. usftra et dolus.
Averte mala inimicis meis : * Qu6niam si inimicus meus
et in veritate tua disperde illos. maledixisset mihi, * sustinuis-
Voluntarie sacrificabo tibi, "' sem utique.
et confitebor n6mini tuo Domi- Et si is qui 6derat me, super
ne : qu6niam bonum est : me magna locutus fuisset, * ab-
Qu6niam ex omni tribulati6ne scondissem me f6rsitan ab eo.
eripuisti me : * et super inimi- Tu vero, homo unanimis : *
cos meos despexit oculus meus. dux meus, et notus meus :
Qui simul mecum dulces ca-
Psalmus 54. I. piebas cibos : * in domo Dei am-
E Xaudi Deus orati6nem me-
am, t et ne despexeris de-
precati6nem meam : * intende
bulavimus cum consensu.
Veniat mors super illos : * et
descendant in infernum viven-
mihi, et exaudi me. tes :
Contristatus sum in exercita- Qu6niam nequitiae in habita-
ti6ne mea : * et conturbatus sum culis e6rum: * in mectio e6rum.
a voce inimici, et a tribulati6ne
peccat6ris. Psalmus 54. II.
Qu6niam declinaverunt in me
iniquitates : * et in ira molesti E GO autem ad Deum clama-
vi : * et D6minus salvabit
erant mihi. me.
Cor meum conturbatum est in Vespere, et mane, et meridie
me : * et formido mortis cecidit narrabo et annuntiabo: * et ex-
super me. audiet vocem meam.
Timor et tremor venerunt su- Rectimet in pace animam
per me : * et contexerunt me meam ab his qui appropinquant
tenebrae. mihi : * qu6niam inter multos
Et dixi : Quis dabit mihi pen- erant mecum.
nas sicut columbae?"' et Yola- Exaudiet Deus, et humiliabit
bo, et requiescam. illos, * qui est ante saecula.
Feria Quarta ad Sextam. 135
Non enim est illis commuta- ]acta super D6minum curam
tio, et non timu~runt Deum : * tuam, et ipse te enutriet : * non
extendit manum suam in retri- dabit in aet~rnum fluctuati6nem
bu~ndo. justo.
Contaminaverunt testam~n­ Tu vero Deus deduces eos, *
tum ejus, t divisi sunt ab ira in puteum interitus.
vultus ejus : * et appropinqua- Viri sanguinum et dol6si non
vit cor illius. dimidiabunt dies suos : * ego
Molliti sunt serm6nes ejus su- autem sperabo in te Domine.
per 6leum : * et ipsi sunt jacula.

• •• ~ ·~· ~---J
Anti- j • ••
phona. ~ ~ 1 •· I

De- us idjuvat me, et D6minus susceptor est a-ni-


c•
•· •· II
mae me- ae.
Tempore Paschall. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 31.
Reliqua in Feri'ali O.ffici'o ut .Feria IL, 86.

Ant.
I. f
c
FERIA IV. AD SEXTAM.

•N De--~ ~
.; .. II • • • • = r.: II
I o spe-ra-vi. Euo u a e.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia. 33.
Aliis Temjoribus i'n .Ferialz' Officio, Anti'jhona ut Feria IL, 89.

Psalmus 55. Ab altitu.dine diei timebo : *


ego vera in te spenibo.
M conculcavit me homo: *
iser~re mei Deus, qu6niam In Deo laudabo serm6nes
meos, in Deo speravi : • non
tota die impugnans tribulavit tim~bo quid faciat mihi caro.
me. Tota die verba mea exsecra-
Conculcaverunt me inimlci bantur : • adv~rsum me omnes
mei tota die : * qu6niam multi cogitati6nes e6rum in malum.
bellantes adversum me. Inhabitabunt et absc6ndent: *
136 Feria Quarta ad Sextam.
ipsi calcaneum meum observa- arma et sagittae : * et lingua
bunt. e6rum gladius acutus.
Sicut sustinuerunt animam Exaltare super caelos Deus : *
meam, pre mhilo salvos facies et in omnem terram gloria tua.
illos : *in ira p6pulos confringes. Laqueum paraverunt pedibus
Deus, vitammeamannuntiavi meis : * et incurvaverunt ani-
tibi: * posuisti lacrimas meas in mammeam.
conspectu tuo, Foderunt ante faciem meam
Sicut et in promissi6ne tua : * f6veam : * et inciderunt in
tunc convertentur inimici mei earn.
retr6rsum: Paratum cor meum Deus, pa-
In quacumque die invocavero ratum cor meum : * cantabo, et
te : * ecce cogn6vi qu6niam psalmum dicam.
Deus meus es. Exsfu"ge gloria mea, exsurge
In Deo laudabo verbum, t in psalterium et cithara: * exsur-
D6mino laudabo senn6nem : * gam diluculo.
in De6 speravi, non timebo quid Confitebor tibi in populis Do-
faciat mihi homo. mine : * et psalmum dicam tibi
In me sunt, Deus, vota tua, * in gentibus :
quae reddam, laudati6nes tibi. Qu6niam magnificata est us-
Quoniam eripuisti animam que ad caelos misericordia tua, *
meam de morte, t et pedes meos et usque ad nubes veritas tua.
de lapsu : * ut placeam coram Exaltare super caelos Deus : *
Deo in lumine viventium. et super omnem terram gloria
tua.
Psalmus 56. Psalmus 57.

M iserere mei Deus, miserere


mei : * qu6niam in te con- S I vere utiquejustitiam loqui-
mini : * recta judicate, filii
fidit anima mea. h6minum.
Et in umbra alarum tuarum Etenim in corde iniquitates
sperabo, *donee transeat iniqui- operamini: *in terra injustitias
tas. manus vestrae concinnant.
Clamabo ad Deum altissi- Alienati sunt peccat6res a
mum : * Deum qui benefecit vulva, erraverunt ab utero : *
mihi. locuti sunt falsa.
Misit de· caelo, et liberavit Furor illis secUn.dum similitu-
me : * dedit in opprobrium con- dinem serpentis : * sicut aspidis
culcantes me. suri:lae, et obturantis aures suas.
Misit Deus misericordiam Quae non exaudiet vocem in-
suam. et veritatem suam, t et cantantium : * et venefici in-
eripuit animam meam de medio cantantis sapienter.
catulorum leonum : * dormivi Deus c6nteret dentes e6rum
conturbatus. in ore ips6rum : * molas le6num
Filii h6minum dentes e6rum confringet D6minus.
Feria Quarta ad Nonam. 137
Ad nihilum devenient tam- viventes, sic in ira abs6rbet
quam aqua decfurens: * intendit eos.
arcum suum donee infirmentur. Laetabitur justus cum viderit
Sicut cera quae fluit, auferen- vindictam : * manus suas lava-
tur: * supercecidit ignis, et non bit in sanguine peccatoris.
viderunt solem. Et dicet homo : Si utique est
Priusquam intelligerent spi- fructus justo : * utique est Deus
nae vestrae rhamnum : * sicut judicans eosin terra.
Anti- -----11!-•-+--.-+--6-=;·-------
c-C

phona. --.---=~~•.-~·~;i~;~----~·~~~-~~·~~!·~~~·~~·==·==~·~~~·~'
In De- o &pe-ravi, non ti-mebo quid fa-ci- at mi-hi
c
--a! •• II
ho-mo.
Tmljlore Pascha/i_ A1tt. Alleluia, alleluia, alleluia. 37.
Reliqua ~-n Fen"ali O.flkio ut Feria II., 91.
t:l~o~/d01d\:j\::;jldC<~~~db\Q~!±i~a~

FERIA IV. AD NONAM.


~.n~. e-- r- r- •· II • • • • • •· II
D E- us me- us. E u o u a e.
Tempore Pasclzali. Ant. Alleluia. 39.
Aliis Temporibus in Feria!£ Offia'o, ut Feria II., 94.
Psalmus 5 s. I. peccatum meum, Domine; *sine
iniquitate cucurri, et direxL
E Ripe me de inimicis meis
Deus meus : * et ab insur-
Exsurge in occursutn meum,
et vide : * et tu D6mine Deus
·virtUtum, Deus Israel.
gentibus in me libera me.
Eripe me de operantibus ini- Intende ad visitandas omnes
.quitatem : * et de viris sangui- gentes : * non miserearis _omni-
num salva me. bus qui operantur iniquitatem.
Quia ecce ceperunt animam - Convertentur ad vesperam, .et
meam : * irruerunt in me fortes. ·famem patientur ut canes. • et
Negue iniquitas mea, neque circuibunt dvitatem
138 Feria Quarta ad N onam.
Ecce loquentur in ore suo, t quia Deus susceptor meus es : *
et gladius in labiis eorum : * Deus meus misericordia mea.
quoniam quis audivit?
Et tu Domine deridebis eos : * Psalmus 59.
ad nihilum deduces omnes gen-
tes. D Eus repulisti nos, et destru-
xisti nos : * iratus es, et
Fortitudinem meam ad te cu- misertus es nobis.
stodiam, t quia Deus susceptor Commovisti terram, et con-
meus es : * Deus meus, miseri- turbasti eam : * sana contritio-
cordia ejus praeveniet me. nes ejus, quia comm6ta est.
Ostendisti populo tuo dura : *
Psalmus 58. II. potasti nos vino compunctio-
D Eus ostendet mihi super nis.
inimicos meos, ne occidas Dedisti metuentibus te signi-
eos : * nequando obliviscantur ficationem : * ut fUgiant a facie
populi mei. arcus :
Disperge illos in virtute tua : * Ut liberentur dilecti tui : *
et depone eos, protector meus salvum fac dextera tua, et ex-
D6mine: audi me.
Delictum oris e6rum, serm6- Deus locutus est in sancto
nem labiorum ipsorum : * et suo : t Laetabor, et partibor
comprehendantur in superbia Sichimam: * et convallem taber-
sua. naculorum metibor.
Et de ex&ecratione et menda- Meus est Galaad, et meus est
cio annuntiabuntur in consum- Manasses : * et Ephraim forti-
mati6ne : * in ira consumma- tudo capitis mei.
tionis, et non erunt. Juda rex meus: *Moab olla
Et scient quia Deus domi- spei meae.
nabitur Jacob : * et finium ter- In Idumaeam extendam cal-
rae. ceamentum meum : * mihi alie-
Convertentur ad vesperam, et nigenae subditi sunt.
famem patientur ut canes : * et Quis deducet me in civitatem
circuibunt civitatem. munitam? * quis deducet me
Ipsi dispergentur ad mandu- usque in Idumaeam?
candum : * si vero non fUerint Nonne tu Deus, qui repullsti
saturati, et murmurabunt. nos : * et non egredieris, Deus.
Ego autem cantabo fortitudi- in virtutibus nostris?
nem tuam : * et exsultabo mane Da nobis auxilium de tribula-
misericordiam tuam. ti6ne : *quia vana salus h6mi-
Quia factus es susceptor nis.
meus, * et refUgium meum, in In Deo faciemus virtutem : *
die tribulationis meae. et ipse ad nihilum deducet tri-
Adjutor meus, tibi psallam, t bulantes nos.
Feria Quarta ad Vesperas. I39

Anti- C• 1\1 1\1 •, _ • • •, • • • • • •, : • l


phona. =======~~=~==~-~~=~=~=~~~c=~·========~~~==~·~:U~
I

De- us me- us,mi-se-ri-c6rdi- a tu-a praeve-ni- et me.


Tempore Paschali. A1zt. Alleluia, alleluia, alleluia. 43.
Re!iqua in .Feriali Officio ut Fen·a II., 96.

FERIA IV. AD VESPERAS.


I.Ant. ~
2. D i . ~ . r- • I • ~ •• •JJ ••••• ··~
B
T. Pasch.
E-a-ti omnes *qui timent D6minum. E u o u a c.
1
2.0 ~.·r-. ~··r- .=.·.·11····.··~
A L-le-lu- ia, alle..: lu- ia, alle-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 127. Filii tui sicut novellae oliva-
* in circuitu mensae tuae.
B Eati omnes qui timent Do-
minum, *qui ambulant in
rum,
Ecce sic benedicetur homo *
qui timet D6minum.
viis ejus.
La b6res manu urn tuarum quia Benedicat tibi Dominus ex
manducabis : * beatus es, et Sion : * et videas bona Jerusa-
bene tibi erit. lem 6mnibus diebus vitae tuae.
Uxor tua sicut vitis abUn- Et videas filios fili6rum tu6-
dans, *in lateribus domus tuae. rum, *pacem super Israel.
2. Ant. ct;..--------+--::::L:--·~-.=---:.,.----rr==,
8. G • • • ~ • •· • •· tt.::==
C 11 •

.......
-Onfundantur omnes,_*-qu-i--o---d-e--ru_n_t_S-i-_,o::...n-.-1-1-

:~ ~-------------------------
E u o u a e.
Psalmus 128. juventute mea : * etenim non
S Aepe expugnaverunt me a
juventlltemea, * dicat nunc
potuerunt mihi.
Supra dorsum meum fabrica-
Israel : verunt pcccat6res : * prolonga-
Saepe expugnaverunt me a verunt iniquitatem suam.
140 Feria Quarta ad Vesperas.
Dominus justus concidit cer- De quo non implevit manum
vices peccatorum : * confun- suam qui metit, * et sinum suum
dantur et convertantur retror- qui manipulos colligit.
sum omnes qui oderunt Sion. Et non dixerunt qui praeteri-
Fiant sicut foenum tecto- bant : Benedictio Domini super
rum: *quod priusquam evella- vos : * benediximus vobis in
tur, exaruit : nomine Domini.
3· Ant. C
8. c • •• I •• r. • • • r- •• • •• w=-
D E pro-fUndis * clama-vi
I

ad te Domi-ne.

c • • • • • •· II
E u o u a e.
Psalmus 129. Sustinuit anima mea in verbo
D E profU.ndis clamavi ad te
Domine : * Domine exaudi
yocemmeam.
ejus : * speravit anima mea in
Domino.
A custodia matutina usque ad
Fiant aures tuae intendentes * noctem, * speretlsraelinDomino.
in Yocem deprecationis meae. Quia apud Dominum miseri-
Si iniquitates observaverisDo- c6rdia : * et copiosa apud eum
mine, *Domine, quis sustinebit? redemptio.
Quia apud te propitiatio est : * Et ipse redimet Israel * ex
et propter legem tuam sustinui 6mnibus iniquitatibus ejus.
te Domine. Gloria Patri.
4· Ant. C _
ID.
g2 ; • ' • ~ •• ' • r- •.•. II
Omi-ne, * non est exal-ta-tum cor me- um.
c• •
• • • .... II
E u o u a e.
Psalmus 130. Si non humiliter sentiebam : *
sed exaltavi animam meam :
D Omine, non est exaltatum
cor meum : * neque elati
Sicut ablactatus est super
matre sua, * ita retributio in
sunt 6culi mei. anima mea.
Neque ambulavi in magnis : * Speret Israel in Domino,* ex
neque in mirabilibus super me. hoc nunc et usque in saeculum.
Feria Quarta ad Vesperas. 141
s. Ant. ---::.;:-----1••,-=.,.-.--~-+1--------
e-C

J.g ••• ., • • • ~.=,..j


E I

- le-git Dominus Si- on * in ha-bi-ta-ti- o-nem

••
~ •. •. II
si- bi. E u o u a e.

Psalmus 131. Juravit Dominus David veri-


M Emento Domine David,*
et omnis mansuetUdinis
tatem, etnonfrustrabituream: *
de fructu ventris tui ponam su-
per sedem tuam.
ejus:
Sicut juravit D6mino, * vo- Si custodierint filii tui testa-
tum vovit Deo Jacob : mentum meum, * et testimonia
Si introiero in tabernaculum mea haec, quae docebo eos :
domus meae, * si ascendero in Et filii eorum usque in saecu-
lectum strati mei : lum, * sedebunt super sedem
Si dedero somnum oculis tuam.
meis, * et palpebris meis dor- Quoniam elegit Dominus
mitati6nem : Sion : * elegit earn in habita-
Et requiem temp6ribus meis : tionem sibi.
donee inveniam locum Domi- Haec requies mea in saecu-
no, * tabernaculum Deo Jacob. lum saeculi : * hie habitabo,
Ecce audivimus eam in Eph- quoniam elegi earn.
rata : * invenimus eam in cam- Viduam ejus benedicens bene-
pis silvae. dicam : * pauperes ejus satu-
Introibimus in tabernaculum rabo panibus.
ejus : * adorabimus in loco ubi
steterunt pedes ejus. Sacerdotes ejus induam salu-
Surge Domine in requiem tari : * et sancti ejus exsulta-
tuam, * tu et area sanctificati6- tione exsultabunt.
nis tuae. Illuc producam cornu David,*
Sacerdotes tui induantur ju- paravi lucernam Christo meo.
stitiam: *etsanctitui exsultent. Inimicos ejus induam confu-
Propter David servum tuum, * sione : * super ipsum autem
non avertas faciem Christi tui. eftlon!bit sanctificatio mea.

Capitulum. 2. Cor. r. J·4·

B Enedictus Deus, et Pater Domini nostri]esu Christi, t Pater


misericordiarum, et Deus totius consolati6nis, *qui conso-
latur nos in omni tribulatione nostra.
142 Feria Quarta ad Vesperas.
Hymnus.

c
I. c
•• •
.
• .. • • • •
~
Aeli De- us sanctissime, Qui 111-ci-das mundi pia-
I •
• J

c
•. I • • • • • ~
gas Cand6-re pingis igne- o,
l
.. . . . ~
-

Augens de-c6-ro lumi-ne :


.
•• • • • •• • •• ; ••. I J
2. Quarto di- e qui flamme- am Dum so-Iis accendis ro-trun,

c
• • ••• • I •• .. .. ~ ... ~
I
Vag6sque cursus si-de-rum : 3. Ut

~-------------~·~--~·~--·~~~~~------------~~------
1 •

. ..
n6cti-bus vel lumi-ni Di-rempti- 6-nis terminum, Prim6rdi- is

~ . .. .~ I
~
:• • •

I • a'
~ --~•r-~·~~--~~
I
~
et mensi- urn Signum da-res no-tissimum : 4. Expel-le noctem
~:------f-----------------------------------------
• • •• ~ J • • •. I • • • . •
I I
I •

cordi- urn, Absterge sordes menti- un1, Re-solve culpae v1n-


C I
•• ••• I • •
~ i :. II • • •• I

cu-lum, Everte mo-les crimi·num. 5. Praesta, Pa-ter pi- issi-

• •• •
•••. 1 • • •• •• I •


me, Patrique compar U-ni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to,
Feria Quarta ad Completorium. 143

c___,.,_·=----~·~--.--··.
• •
-.-.-.-~_,A____,•.••,.-HII~--------
Regnans per omne saecu-lum. A-men.
Yf. Dirigatur D6mine oratio mea.
~- Sicut incensum in conspectu tuo.
Ad Magnificat, Antiphona.

8. G* i~-----------=-+-~-~~=~--------~-~~
·=· • ' • ·•
1\;~
i
I •••
!~
R Espe-xit D6-mi-nus • humi-li-ta-tem me- am, et fe-
c ••
• •· l •••• • •· I
cit in me magna qui pot-ens est. E u o u a e.
Preces, si dicentlae sint, ut supra, 103.

Feria IV. ad Completorium.


Ant.
J.a
c
• I ~ • • r. • r-i] .:. • • r.: II
I Mmittet Ange-lus D6mi- ni. E u o u a e.
Tempore Paschalt'. Ant. Alleluia. 56.
Psalmus 33. I. Accedite ad eum, et illumina-
B Enedicam D6minum in
omni tempore : • semper
mini : *' et facies vestrae non
confundentur.
Iste pauper clamavit, et Do-
laus ejus in ore meo.
In D6mino laudabitur anima minus exaudivit eum : * et de
mea-= • audiant mansueti, et omnibus tribulati6nibus ejus
laetentur. salvavit eum.
Magnificate D6minum me- Immittet Angel us D6mini in
cum : • et exaltemus nomen circuitu timentium eum : • et
ejus in idipsum. eripiet eos.
Exquisivi D6minum, et exau- Gustate, et videte qu6niam
divit me: • et ex 6mnibus tri- suavis est Dominus: * beatus
bulati6nibus meis eripuit me. vir qui sperat in eo.
144 Feria Quarta ad Completorium.
Timete Dominum omnes san- sa e6rum : * unum ex his non
cti ~jus : * qu6niam non est conteretur.
in6pia timentibus eum. Mors peccatorum pessima : *
Divites eguerunt et esurie- et qui oderunt justum, delin-
runt : * inquirentes autem D6- quent.
minum non minuentur omni RMimet Dominus animas ser-
bono. vorum suorum : * et non delin-
Psalmus 88. n. quent omnes qui sperant in eo.
V Enite filii, audite me:* ti-
m6remD6minidocebovos.
Psalmus 60.
EXaudi Deus deprecati6nem
Quis est homo qui vult vi- meam : * intende orationi
tam:* diligit dies videre bonos? meae.
Prohibe linguam tuam a rna- A finibus terrae ad te clama-
lo : * et labia tua ne loquantur vi: *dum anxiaretur cor meum,
dolum. in petra exaltasti me.
Diverte a malo, et fac bo- Deduxisti me, quia factus es
num : *inquire pacem, et per- spes mea : * turris fortitudinis
sequere earn. a facie inimici.
Oculi Domini super justos : * ) Inhabitabo in tabernaculo tuo
et aures ejus in preces eorum. in saecula : *t protegar in vela-
. Vultus autem Domini super mento alarum tuarum.
facientes mala : * ut perdat de Quoniam tu Deus meus exau-
terra mem6riam e6rum. disti orati6nem meam: * dedisti
Clamaverunt justi, et D6mi- haereditatem timentibus nomen
nus exaudivit eos : * et ex 6m- tuum.
nibus tribulationibus e6rum Ii- Dies super dies regis adji-
beravit eos. cies : * annos ejus usque in diem
Juxta est Dominus iis qui tri- generati6nis et generationis.
buHito sunt corde : * et humiles Permanet in aeternum in con-
spiritu salvabit. spectu Dei : * misericordiam et
Multae tribulationes justo- veritatem ejus quis requiret?
rum : * et de omnibus b!s libe- Sic psalmum dicam nomini
rabit eos D6minus. tuo in saeculum saeculi : * ut
Cust6dit Dominus omnia os- reddam vota mea de die in diem.

Anti-
phona.
C• ; ' • • r. • ~ ~
• • ' • • ;- • ~}
Immittet Ange-lus D6mi- ni in circu- i-tu timen-

·~ ·~'J ·i·r. .... n


C - :

ti- urn e- urn, et e-ri-pi- et e- os.


Tempore Paschall. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 58.
Feria Quinta ad Laudes. - I. I45
~~~"@;.~%~

FERIA V. AD LAUDES.
I.
I.Ant. c
8. G &----------+------~.~----------------~
·~·r. •• I ~ •••••

J U-bi-la-te * in conspectu Re-gis D6mi-ni.


c • • • • •. II
II

E u o u a e.
T. ~.aGch. e-C-.--.-.-r.-+1-.--.-=~_,••--,--.-.-.-.-.. .,.,.,.
... • • • • •·II
A L-Ie-Iii- ia, alle-lu-ia, alle-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 97. cantate, et exsultate, et psa.Ilite.
Psallite D6mino in cithara, in
C Antate D6mino canticum cithara et voce psalmi: *in tu-
novum : * quia mirabilia bis ductilibus, et voce tubae
fecit. c6rnae.
Salvavit sibi dextera ejus : * Jubilate in conspectu regis
et brachium sanctum ejus. D6mini : t moveatur mare, et
NotumfecitD6minus salutare plenitUdo ejus : * orbis terra-
suum: *in conspectu gentium rum, et qui habitant in eo.
revelavit justitiam suam. Flumina plaudent manu, t
Recordatus est miseric6rdiae simul montes exsultabunt a
suae, * et veritatis suae d6mui conspectu D6mini : * qu6niam
Israel. venit judicare terram-
Viderunt omnes termini ter- Judicabit orbem terrarum in
rae * salutare Dei nostri. justitia, * et p6pulos in aequi-
Jubilate Deo omnis terra : * tate.
2.Ant.c~----------------------~-------~

6. f
D ~--·-~__._._._._•._.---·~----·--~--·-·_·_.1_,_!_·_·_._•_·_·-LJ·II
Omi-ne * re-fUgi- um factus est no-bis. E u o u a e.
Psalmus 89. Priusquam montes fierent,
D Omine refugium factus es
nobis, * a generati6ne in
ant formaretur terra et orbis : *
a saeculo et usque in saeculum
generati6nem. tu es Deus.
146 Feria Quinta ad Laudes. - I.
Ne avertas hOminem in humi- Quoniam supervenit mansue-
liH'ttem : * et dixisti : Converti- tUdo : * et corripiemur.
mini filii Mminum. Quis novit potestatem irae
Qu6niam mille anni ante ocu- tuae : * et prae timore tuo iram
los tuos, * tamquam dies hester- tuam dinumerare?
na quae praeteriit. Dexteram tuam sic notam
Et custodia in nocte: *quae fac : * et eruditos corde in sa-
pro nihilo habentur, e6rum anni pientia.
erunt. Convertere Domine usque-
Mane sicut herba transeat, t quo : * et deprecabilis esto su-
mane fl6reat et transeat : "' ve- per servos tuos.
spere decidat, induret et arescat. Repleti sumus mane miseri-
Quia defecimus in ira tua, * cordia tua : * et exsultavimus,
et in furore tuo turbati sumus. et delectati sumus omnibus die-
Posuisti iniquitates nostras in bus nostris.
conspectu tuo : "' saeculum no- Laetati sumus pro diebus qui-
strum in ill uminatione vul tus tui. bus nos humiliasti: * annis qui-
Qu6niam omnes dies nostri bus vidimus mala.
defecerunt : * et in ira tua defe- Respice in servos tuos, et in
cimus. 6pera tua : * et dirige fllios
Anni nostri sicut aranea medi- e6rum.
tabuntur: *dies annorum nostro- Et sit splendor Domini Dei
rum in ipsis, septuaginta anni. nostri super nos, t et opera ma-
Si autem in potentatibus, nuum nostrarum clirige super
octoginta anni : * et amplius nos : * et opus manuum nostra-
eorum, labor et dolor. rum dirige.

3·8.Ant.
...
_.. •.--.---•------.----~.~·1---------.----+
c 111.-~~~ 3--
____
D Omi-ne,
f.:~ ~.~-
,____!.__...!:..
* in cae-lo mi-se-ri-cordi- a tu- a.
----

~.~~~---~--~----------------------------------
E u o u a e.
Psalmus 35. Verba oris ejus iniquitas et
D ixit injustus ut delinquat
in semetipso : * non est
dolus : * n6luit intelligere ut
bene ageret.
timor Dei ante 6culos ejus. Iniquitatem meditatus est in
Qu6niam dolose egit in con- cubili suo : t astitit omni viae
spectu ejus : * ut inveniatur non bonae, * malitiam autem
iniquitas ejus ad odium. non odivit.
Feria Quinta ad Laudes. - I. I47
DOmine, in caelo misericOrdia mus tuae : * et torrente volu-
tua : * et veritas tua usque ad ptatis tuae potabis eos.
nubes. QuOniam apud te est fons vi-
Justitia tua sicut montes tae : * et in lumine tuo videbi-
Dei : * judicia tua abjssus mus lumen.
multa. PraetendemisericOrdiam tuam
HOmines et jumenta salvabis scientibus te, * etjustitiam tuam
DOmine : * quemadmOdum mul- his qui recto sunt corde.
tiplicasti miseric6rdiam tuam Non veniat mihi pes super-
Deus. biae : * et manus peccat6ris non
Filii autem h6minum, * in m6veatme.
tegmine alarum tuarum spera- Ibi ceciderunt qui operantur
bunt. iniquitatem : * expulsi sunt, nee
Inebriabllntur ab ubertate do- potuerunt stare.
4· Ant. C
4.E
• • • • • ~ • • •• I • • J• • ~
p· ~
Opu-lus me- us, * a- it DOminus, bo-nis me-is ad-

~ !!- • • ••
I

imple-bi-tur.
II • • • !!- !!- •• II
E u o u a e.
Canticum Jeremiae. Super frumento, et vino, et
Jer. 3I. IO-I4. 6leo, * et foetu pecorum et ar-
A Udite verbum D6mini, gen-
tes, * et annuntiate in
ment6rum.
Eritque anima e6rum quasi
hortus irriguus, * et ultra non
insulis quae procul sunt :
Et dicite : Qui dispersit Israel, esurient.
congregabit eum : * et cust6diet Tunc laetabitur virgo in cho-
eum sicut pastor gregem suum. ro, * juvenes et senes simul.
Redemit enim D6minus Ja- Et convertam luctum eOrum
cob, * et liberavit eum de manu in gaudium, * et consolabor eos,
potenti6ris. et laetificabo a dolOre suo.
Et venient, et laudabunt in Et inebriabo animam sacer-
monte Sion : * et c6nfluent ad dOtum pinguMine : * et pOpulus
bona D6mini : meus bonis meis adimplebitur.

s.Ant.c II ~
8. C e-•·-=-~--1•1--.-.-1!---~-.--;;.;--~-~-.-1!-.+IHI•I--tl•-.--ll•t--_=-=u-F'+t

D E-o nostro • ju-cunda sit lauda-ti- o. E u o u a e.


148 Feria Quinta ad Laudes.- I.
Psalmus 146. Praecinite Domino in confes-
L Audate D6minum quoniam
bonus est psalmus : * Deo
sione : * psallite Deo nostro in
cithara . .
Qui operit caelum nubibus : *
nostro sit jucunda decoraque
laudatio. et parat terrae pluviam.
Aedificans Jerusalem Domi- Qui producit in montibus foe-
nus : * dispersiones Israelis con- num : * et herbam servitUti h6-
gregabit. minum.
Qui sanat contritos corde : * Qui dat jumentis escam ipso-
et a.Iligat contritiones e6rum. rum : * et pullis corvorum invo-
Qui numerat multitudinem cantibus eum.
stellarum : * et omnibus eis no- Non in fortitUdine equi volun-
mina vocat. tatem habebit : * nee in tibiis
Magnus Dominus noster, et viri beneplacitum erit ei.
magna virtus ejus : * et sapien- Benephi.citum est Domino su-
tiae ejus non est numerus. per timentes emn : * et in eis
Susdpiens mansuetos Domi- qui sperant super misericordia
nus : * humilians autem pecca- ejus.
tores usque ad terram.

Capitulum. Rom. IJ. I2-IJ.

N OX praecessit, dies autem appropinquavit. t Abjiciamus


ergo opera tenebrarum, et induamur anna lucis. * Sicut
in die honeste ambulemus.
Hymn us.
c
. ·= ~ ... • • ·= ~···p

••
L I • I
UX ecce surg1t aure- a : Pal-lens facessat caeci-tas,

c
• . . ··----.-~.~------------------=.
- . . = . w~==
I

Quae nosmet in praeceps di- u Erro-re traxit de-vi- o. 2. Haec

c
-----·=
• •
1
~·.. . =~···I·~
!------~~~~~.~~----~~--------~--~-
I
lux se-renum confe-rat, Pu-r6sque nos praestet si-bi : Ni-hil
Feria Quinta ad Laudes.- I. I49

• • • • • . . = ~ ... l • •
G• •

• 1 •
loquamur subdo-lum, Volvamus obscu-rum ni-hil. 3. Sic to-ta
1

G I
• ~ •
I ••
• • . =
• • •• I • • ••
1
de-currat di-es, Ne lingua mendax, ne manus, Oculive pee-
; I
• • 1 ••

I
• = ~ • •. II • I
• =i
cent lubri-ci, Ne noxa corpus inqui-net. 4. Specula-tor astat
C I
• •• • • • • •
--~-·---'·=----=·'----=------·
• _; ~
d6-super, Qui nos di- ebus 6mnibus, Actusque nostros pr6-
C I
•• . = . . II • • I •
spi-cit
G -1- I

•• • • I ~ • •· •••
I •

1 • •

• I
ri- a, E-jusque so-li Fi-li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to,
c
• • • • I ~ ••. II ... =: ~----
I
Nunc et per omne saecu-lum. A-men.
Yf. Repleti sumus mane miseric6rdia tua.
~- Exsultavimus et delectati sumus.

Ad Benedictus, Antiphona.

c • ••• I • •I • • • • •• I • I • ~i

N sancti-ta-te * servi- amus D6mi-no, et li-be-ra-
ISO Feria Quinta ad Laudes.- II.

G•
bit nos
• •
I
. ..
~
•• ••
ab in-i-mi- cis nostris.
••
II • • • 1\1: [
E u o u a e.

n.
I Ant ~·----------~-.-•.-+--•---!·~--~~------~~
8·.G*·• • = • ,.. ..-
~I ·-·~···
• • •• ··I~
-

T I-bi so- 1i pecca-vi, * D6mine mi-se-re-re me- i.


c• • • •
• •. !I
E u o u a e.
Ps. so. Miserere mei Deus. 10.
2. Ant. ~c---------1----------+­
x. f • ••
• • • r.. •• lA
c
•• I ••

~
Onverte-re D6mi-ne, * et depre-ca-bi-lis esto
c
•• • r- •. •. I • • • • = 1\1: II
super servos tu- os. E u o u a e.
Ps. 89. D6nrlne refUgium factus es nobis. 145.

1•
3· Ant.;
7· a :::

• • -
I
r- ~
••
• •••
I
•. •. II
M Ultipli-casti De· us * mi-se-ri-c6rdi- am tu- am.

G• • •••
r.: II
E u o u a e.
Ps. J5· Bixit injustus ut dellnquat in semetipso. 146.
Feria Quinta ad Laudes. - II. I5I
4· Ant. C
4.E ~
••• ~ •• II • • ·~~ •• ~
F Or-ti.-tU-do me- a. E u o u a e.
Canticum Moysi. Quis similis tui in f6rtibus Do.:.
Exodi. zs. I-I9· mine? t quis slmilis tui, magnlfi-
C Antemus Domino : glori6se
enim magnificatus est : *
cus in sanctitate, * terrlbilis at-
quelaudabilis, faciens mirabilla?
Extendisti manum tuam, et
equum et ascensorem dejecit in
mare. devoravit eos terra, * Dux fui-
FortitU.do mea et laus mea sti in misericordia tua populo
Dominus, * et factus est mihi quem redemisti.
in salutem. Et portasti eum in fortitU.dine
Iste Deus meus, et glorificabo tua, • ad habitaculum sanctum
eum : * Deus patris mei, et tuum.
exaltabo eum. Ascenderunt populi, et irati
Dominus quasi vir pugna- sunt : * dol6res obtinuerunt ha-
tor, t Omnipotens nomen ejus. * bitatores Phillsthiim.
Currus Pharaonis et exercitum Tunc conturbati sunt princi-
ejus projecit in mare. pes Edom, t robustos Moab
Electi principes ejus submersi obtinuit tremor : * obriguerunt
sunt in mari Rubro : t abyssi omnes habitat6res CMnaan.
operuerunt eos, * descenderunt Irruat super eos formido et
in profundum quasi lapis. pavor, * in magnitU.dine bra-
Dextera tua D6mine magni- chii tui.
ficata est in fortitU.dine : t dex- Fiant imm6biles quasi lapis, t
tera tua Domine percussit inimi- donee pertranseat populus tuus
cum. * Et in multitu.dine gloriae Domine : • donee pertranseat
tuae deposuisti adversarios tuos. p6pulus tuus iste, quem posse-
Misisti iram tuam, quae de- disti.
voravit eos sicut stipulam. • Et Introduces eos, et plantabis
in splritu furoris tui congrega- in monte haereditatis tuae, *
tae sunt aquae. firmissimo habitaculo tuo quod
Stetit unda fluens, * congre- operatus es D6mine :
gatae sunt abyssi in medio mari. Sanctuarium tuum D6mine,
Dixit inimlcus : Persequar et quod firmaverunt manus tuae. *
comprehendam, * dlvidam spo- Dominus regnabit in aeternum
lia, implebitur anima mea: et ultra.
Evaginabo gladium meum, * Ingressus est enim eques PM-
interficiet eos manus mea. rao cum curribus et equiti.bus
Flavit spiritus tuus, et ope- ejus in mare : * et reduxit super
ruit eos mare : * submersi sunt eos Dominus aquas marls.
quasi plumbum in aquis vehe- Filii autem Israel ambulave-
mentibus. runt per siccum *in medio ejus.
..
152 Feria Quinta ad Primam.
Anti- CE-------------.----~·---11!!--­
; •• ·····-·~
phona. --~--~.~·~~~;•~.~---~.~-=----=---~~~~---!
For-ti-tu-do me- a et laus me- a D6mi-nus : et factus

Ea r.. • • ' • •.
I
II
est mi- hi in sa-111-tem.
s.7Ant. G • • .- • • • •
~---~~·~~--T-----~~~·~~~~~··.~--=-~~4-~
J
.a ~~-.=-~·~---·----•-------------+~4--L----~·~--
L Auda-te D6mi-num, * qui sanat contri-tos corde,

c • = r- = aI •
~
a • a• •· --
II • • • • • .
1'.
II -
_I

et al-Ii- gat contri- ti- 6- nes e- 6- rum. E u o u a e.
Ps. z46. Laudate D6minum qu6niam bonus est psalmus. 148.
Relt'qua ut supra, 148, quando ttOn kabentur propria.
Preces, sz' dicendae sunt, ut supra, 77.

FERIA V. AD PRIMAM.

~n!. ec--.~~~·~T~--·-=·-·~1+1-=·~·-·~·~·~~~:~!1·-----------
1 N lo-co pascu-ae. E u o u a e.
Tempore Paschalz'. Ant. Alleluia. 15.
Alzis Temporibus z'n Fen'a!i Ofjia'o, A;ztiphona ut Feria II., 79.
Psalmus 22. Nam et si ambulavero in me-
D Ominus regit me, et nihil
mihi deerit : * in loco
dia umbrae mortis, non timebo
mala:* qu6niam tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus, *
pascuae ibi me collocavit.
Super aquam refecti6nis edu- ipsa me consolata sunt.
cavit me: * animam meam con- Parasti in conspectu meo men-
vertit. sam, *adversus eos qui trlbu-
Deduxit me super semitas ju- lant me.
stitiae, * propter nomen suum. Impinguasti in 6leo caput
Feria Quinta ad Primam. I 53
meum: * et calix meus inebrians Reges Tharsis et insulae mu-
quam praeclarus est! nera offerent : * reges Arabum
Et misericordia tua subseque- et Saba dona adducent.
tur me, * omnibus diebus vitae Et adorabunt eum omnes re-
meae: ges terrae:* omnes gentes ser-
Et ut inhftbitem in domo Do- vient ei :
mini, *in longitftdinem dierum. Quia liberabit pauperem a po-
Psalmus 71. I. tente : * et pauperem, cui non
~ erat a.djutor.
D E
us, judicium tuum regi Parcet pauperi et inopi : * et
da : * et justitiam tuam animas pauperum salvas faciet.
filioudicare
regis : p6pulum tuum inJ·u- Ex usuns
• · et 1mquite~.te
· · "' re'd'I-
J met animas e6rum : * et hono-
stitia, * et pauperes tuos in ju- rabile nomen e6rum coram illo.
dicio. Et vivet, et dabitur ei de auro
Suscipiant montes pacem po- Arabiae, t et adorabunt de ipso
pulo : * et colles justitiam. * · b ~
Judicabit pauperes populi, et semper : tota die ened1cent
salvos faciet filios pauperum: * ei.Et erit firmamentum in terra
et humiliabit calumniatorem.
Et permanebit cum sole, et in summis montium, t superex-
tolletur super Libanum fructus
ante lunam, * in generatione et ejus : * et florebunt de civitate
generati6nem. sicut foenum terrae.
Descendet sicut pluvia in vel-
Ius : • et sicut stilliddia stillan-
sit nomen eJus· bened'1ctum m ·
saecula : * ante solem permanet
tia super terram. nomen ejus.
Orietur in diebus ejus justitia Et benedicentur in ipso omnes
et abundantia pacis : * donee tribus terrae : * omnes gentes
auferatur luna. magnificabunt eum.
Et dominabitur a mari usque Benedictus D6minus Deus
ad mare : * et a flumine usque I 1 * qlll· f:actt · · b'I'
ad terminos orbis terrarum. srae' mira Ita
solus.
Psalmus 71. II. Et benedictum nomen maje-
C Oram illo procident ..:Ethio- statis ejus in aeternwn : t et
pes : * et inimici ejus ter- replebitur majestate ejus omnis
ram lingent. terra : * fiat, fiat.
Quando ad Laudes dz'ctus fidt Ps. 50. Miserere, hz'c subfungitur
Ps. 97· Cantate Domino canticum novum : * quia mirabilia fecit.
ut supra, 143.
Anti- C • • ~ • •· I I ~ - fl
phona. • , • • • ,.. ~ • •· .~
In lo-co pascu- ae, i-bi Domi-nus me collo-ca- vit.
Tempore Paschal£. Ant. Alleluia, alleluia,_ alleluia. 19
I 54 Feria Quinta ad Tertiam.

FERIA V. AD TERTIAM.
Ant.
8. c ;-...--A=;=fj • • . • • •. ~--
Q Uam bo- nus. E u o u a e.
Tempore Paschali. Atzt. Alleluia. 27.
A!t'is Temport"bus z'n Ferz'alt' 0./ficz'o, Antz'phona ut Feria IL, 84.
Psalmus 72. I. Ecce ipsi peccat6res, et abun-
dantes in saeculo * obtinuerunt
Q Uam bonus Israel Deus *
his qui recto sunt cord~! divitias. '
Et dixi : Ergo sine causa ju-
Mei autem pene moti sunt stificavi cor meum * et Ia vi
pedes :. * pene effusi sunt gres- inter innocentes ma~us meas :
sus me1. Et fui flagellatus tota die *
Quia zelavi super iniquos, * et castigatio mea in matutini~.
pacem peccat6rum videns. Si dicebam : Narrabo sic : *
Quia non est respectus morti ecce nati6nem fili6rum tu6rum
e6rum : * et firmamentum in reprobavi.
plaga e6rum. Existimabam ut cogn6scerem
In lab6reh6minum non sunt * hoc, * labor est ante me :
et cum hominibus non flagell~­ Donee intrem in sanctuarium
buntur: D~i : ~ et intelligam in novissi-
Ideo tenuit eos superbia, * mts eorum.
operti sunt iniquitate et impie-
tate sua. Psalmus 72. III.
Pr6diit quasi ex adipe iniqui-
tas e6rum : * transierunt in af-
fectum cordis.
V Erumtamen propter dolos
posuisti eis : * dejecisti
Cogitaverunt, et locuti sunt eos dum allevarentur.
nequitiam : * iniquitatem in ex- Quomodo facti sunt in desola-
ti6nem, subito defecerunt : *
celso locuti sunt. perierunt propter iniquiHi.tem
Posuerunt in caelum os su-
um: * et lingua e6rum transivit suam.
Velut s6mnium surgentium
in terra.
D6m~ne, * in civi~a~e tua imagi:
Psalmus 72. II. nem tps6rum ad mhtlum rediges.
Quia inflammatum est cor
D~o convertetur p6pulusmeus
I h1c : * et dies pleni invenien- meum, et renes mei commutati
tur in eis. sunt : * et ego ad nihilum re-
Et dixerunt : Quomodo scit dactus sum, et nescivi. ·
Deus, * et si est scientia in ex- Utjumentum factus sum apud
celso? te : * et ego semper tecum.
Feria Quinta ad Sextam. ISS
Tenuisti manum dexteram Quia ecce qui el6ngant se a
meam : t et in voluntate tua te, peribunt : * perdidisti omnes
deduxisti me, * et cum gloria qui fornicantur abs te.
suscepisti me. Mihi autem adhaerere Deo
Quid enim mihi est in caelo? * bonum est : * ponere in D6mino
eta te quid volui super terram? Deo spem meam :
Defecit caro mea, et cor Ut annuntiem omnes praedi-
meum : * Deus cordis mei, et cati6nes tuas, * in portis filiae
pars mea Deus in aeternum. Sion.

Anti- Cl;l-l•tt•I--IFrh.---.----::_:--1.1---l•t--~~~r--.----~
phona.=--------;~~·~.a-.--~=~·~------~~--·---;.~.~.~.~u

Quam bo- nus Isra-el De- us his qui recto sunt corde!
Tempore Paschalz". Atzt. Alleluia, alleluia, alleluia. 31.
Reliqua i?z Feria!i Officio ttl Feria II., 86.

FERIA V. AD SEXTAM.
~~~~e-·-=,-••----.-=-~-=~--_;.....-=--~,.,_-
. . ••-=.-••-_,-=·~--;-.;;---t-
••-=--.-=-.-=-.,.,,H-1'-.::_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-=

M Emor esto. E u o u a e.
Tempore Paschalz". Ant. AllelUia. 33.
AlHs Temporibus in .Ferialz' Officio, Antiphona ut Feria II., 89.
Psalmus 73. 1. et non cognoverunt sicut in
exitu super summum.
U Tnem?
quid Deus repullsti in fi-
* iratus est furor
Quasi in silva lign6rum secu-
ribus exciderunt januas ejus in
tuus super oves pascuae tuae? idipsum : * in securi et ascia
Memor esto congregati6nis dejecerunt earn.
tuae, *quam possedisti ab initio. Incenderunt igni sanctuanum
Redemisti virgam haeredi- tuum : * in terra polluerunt
tatis tuae : • mons Sion, in quo tabernaculum nominis tui.
habitasti in eo. Dixerunt in corde suo cogna-
Leva manus tuas in superbias tio eorum simul : * Quiescere
e6rum in finem: *quanta mali- faciamus omnes dies festos Dei
gnatus est inimicus in sancto ! a terra.
Et gloriati sunt qui oderunt Signa nostra non vidimus,
te: *in medio solemnitatis tuae. jam non est propheta : • et nos
Posuerunt signa sua, signa, * non cogn6scet amplius.
Feria Quinta ad Nonam.
Psalmus 7 3. II. Psalmus 73. III.
U Squequo, Deus, impropera-
bit inimicus? * irritat ad- M
Emor esto hujus, inimicus
improperavit Domino: •
versarius nomen tuum in finem? et p6pulus insipiens incitavit
Ut quid avertis manum tuam nomen tuum.
et dexteram tuam, * de media Ne tradas bestiis animas con-
sinu tuo in finem? fitentes tibi, * et animas paupe-
Deus autem Rex noster ante rum tu6rum ne obli viscaris in
saecula: * operatus est salutem fin em.
in mMio terrae. Respice in testamentum
Tu conftrmasti in virtute tua tuum : * quia repleti sunt, qui
mare : • contribulasti capita obscurati sunt terrae d6mibus
drac6num in aquis. iniquitatum.
Tu confregisti capita drac6- Ne avertatur humilis factus
nis : * dedisti eum escam p6pu- confusus: *pauper et inops lau-
lis Aethiopum. · dabunt nomen tuum.
Tu dirupisti fontes et torren- Exsurge Deus, judica causam
tes: • tu siccasti fluvios Ethan. tuam : t mernor esto imprope-
Tuus est dies, et tua est ri6rum tu6rum, * e6rum quae
nox : * tu fabricatus es aur6ram ab insipiente sunt tota die.
et salem. Ne obliviscaris voces inimi-
Tu fecisti omnes terminos ter- c6rum tu6rum : * superbia
rae : * aestatem et ver tu plas- e6rum qui te oderunt, ascendit
masti ea. semper .

Anti- C •
phona. •
; • •
1
• ~ . =~·~ ~ .... I . .
Memor esto congre-ga-ti- 6-nis tu- ae D6mi-ne, quam
1

c• ~ • r. = .....I
II
posse-disti ab in-i-ti- o.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 37.
Reliqua in Feriali Officio ut Feria II., 91.

• FERIA v. AD NONAM.
Ant.
6. F

I
';6~

. ··]
Nvo- ca-bimus.
.• •
E u 0
= • ••
u a e.
II
Feria Quinta ad Nonam. 157
Tempore Paschali. Ant. Alleluia. 39.
Aliis Tetnjoribus in Feriali Officio, AnHphona ut Feria II., 94.
Psalmus 74. Psalmus 7 5. I.
tibi Deus : * N Otus in judaea Deus : * in
COnfitebimur
confitebimur, et invocabi- Israel magnum nomen ejus.
Et factus est in pace locus
mus nomen tuum.
Narrabimus mirabilia tua: * ejus: * et habitatio ejus in Sion.
cum accepero tempus, ego justi- Ibi confregit potentias ar-
tias judicabo. cuum, "' scutum, gladium, et
bellum.
Liquefacta est terra, et omnes Illuminans tu mirabiliter a
qui habitant in ea : * ego con- m6ntibus aeternis : * turbati
firmavi columnas ejus. sunt omnes insipientes corde.
Dixi iniquis : Nolite inique Dormierunt somnum suum : *
agere : * et delinquentibus : et nihil invenerunt omnes viri
Nolite exaltare cornu : divitiarum in manibus suis.
Nolite extollere in altum cornu Ab increpati6ne tua Deus Ja-
vestrum : * nolite loqui adver- cob, * dormitaverunt qui ascen-
sus Deum iniquitatem. derunt equos.
Quia neque ab Oriente, neque Psalmus 7 5. II.
ab Occidente, neque a desertis
montibus : * quoniam Deus ju-
dex est. T U terribilis es, et quis rest-
stet tibi? *ex tunc ira tua.
De caelo auditum fecisti judi-
Rune humiliat, et hunc exal-
tat : * quia calix in manu Do- cium:* terra tremuit et quievit,
mini vini meri plenus misto. Cum exsfugeret in judicium
Et inclinavit ex hoc in hoc: t Deus,* ut salvos faceret omnes
verumtamen faex ejus non est mansuetos ten-ae.
exinanita : * bibent omnes pec- Qu6niam cogitatio h6minis
cat6res terrae. confitebitur tibi : * et reliquiae
Ego autem annuntiabo in cogitati6nis diem festum agent
saeculum : * cantabo Deo tibi.
jacob. Vovete, et rectdite Domino
Deo vestro : * omnes qui in cir-
Et omnia cornua peccat6rum cuitu ejus affertis munera.
confringam : * et exaltabuntur Terribili et ei qui aufert spi-
cornua justi. dtum principum, * terribili apud
reges terrae.
Anti- ~c--.-b-·,..........-----.-.----------J
p h ona. ---~·~~~--~·~~·~~~
• 1 r-•.-~~·~--·-=----·~--~·~·~
• ~
= I
..
Invo- ca-bimus nomen tu- um Domi-ne, narra-bimus
I 58 Feria Quinta ad Vesperas.
c
• • r- • ... •· •. II
mi-ra-bi- li- a tu- a.
Tempore Paschal£. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 43.
Relz'qua z"n Ferz'alz' Offido ut Fen"a II., 96.

FERIA V. AD VESPERAS.
I.
I.
Ant.
a • .- • • • ••
E C-ce quam bonum * et quam ju-cundum, habi- tare
c
I • r- II • • • • • •· II
fratres in u-num. E u o u a e.

T. ~~!ch.&C--.-.--.-.---~-------.----------~~r~-.-.--.--.-.-~--n·
~·~·I •r-.• .·:: - =tf
A L-le-lu- ia,* alle-Iu- ia, al-le-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 182. Quod descendit in oram ve-
E Cce quam bonum et quam
jucundum, * habitare fra-
stimenti ejus : * sicut ros Her-
mon, qui descendit in montem
Sion.
tres in unum!
Sicut unguentum in capite, • Qu6niam illic mandavit D6-
quod descendit in barbam, bar- minus benedicti6nem, * et vi-
bam Aaron: tam usque in saeculum.
2.Ant. G----t•~--:-.----=.----~---=.--~+--
•---=--!::.-••'~f---=--l•l-llil---=---a-a--:--tla---,=--:JJ
J.g2. • • • • • •• ·~
C I

Onfi-temi-ni D6mi-no, * qu6-ni- am in aeternum mi-


c • •

se-ri-c6rdi- a e- jus. E u o u a e.
Feria Quinta ad Vesperas. I 59

Psalmus 135. I. ctu : * qu6niam in ·aeternum


C OnfiteminiD6mino qu6niam
bonus : * qu6niam in aeter-
miseric6rdia ejus.
Qui firm~vit terram super
aquas : • qu6niam in aeternum
num miseric6rdia ejus.
Confitemini Deo de6rum : * miseric6rdia ejus.
qu6niam in aeternum miseri- Qui fecit lum.in~ria magna : *
c6rdia ejus. qu6niam in aeternum miseri~
Confitemini D6mino domin6- c6rdia ejus.
rum : * qu6niam in aeternum Solem in potestatem diei : *
miseric6rdia ejus. qu6niam in aeternum miseric6r..
Qui facit mirabilia magna so- dia ejus.
Ius : * qu6niam in aeternum Lunam et stellas in potesta.
miseric6rdia ejus. tern noctis : * qu6niam in aeter·
Qui fecit caelos in intelle- num miseric6rdia ejus.

3· Ant. C
3.g2

····:
~
~
I"' •• I. • •.• • • • •
c Onfi-temi-ni D6mi- no, * qui- a
I •

in humi-1i-t~-te no-
=i

C- I
~ • r. •.•.
--·--·---'-----==--=--
E. • • • •· II
stra memor fu- it nostri. E u o u a e.
Psalmus 135. II. qu6niam in aeternum miseri-
c6rdia ejus.
Q UI percussit....Egyptum cum Qui traduxit p6pulum suum
primogenitis e6rum : * per desertum : * qu6niam in
quoniam in aeternum miseric6r- aeternum miseric6rdia ejus.
dia ejus. Qui percussit reges magnos : •
Qui eduxit Israel de medio qu6niam in aeternum misericor-.
e6rum : * qu6niam in aeternum dia ejus.
miseric6rdia ejus. Et ocddit reges fortes : * qu6-
In manu potenti, et brachio niam in aeternum miseric6rdia
excelso : * qu6niam in aeter- ejus.
num miseric6rdia ejus. Sehon regem Amorrhae6-
Qui divisit mare Rubrum in rum : * qu6niam in aeternum
divisi6nes : * qu6niam in aeter- miseric6rdia ejus.
num miseric6rdia ejus. Et Og regem Basan: * qU-6-
Et eduxit Israel per medium niam in aeternum miseric6rdia
ejus : * quoniam in aeternum ejus.
miseric6rdia ejus. Et dedit terram e6rum haere-
Et excussit Phara6nem et vir- redit~tem : * qu6niam in aeter-
tutem ejus in mari Rubro : * num rniseric6rdia ejus.
No 820.- G
I6o Feria Quinta ad Vesperas.
Haereditatem Israel servo Qui dat escam omni carni : *
suo : • qu6niam in aeternum qu6niam in aeternum miseric6r-
miseric6rdia ejus. dia ejus.
Quia in humilitate nostra me- Confitemini Deo caeli : * qu6-
mor fuit nostri : * qu6niam in niam in aeternum miseric6rdia
aeternum miseric6rdia ejus. ejus.
Et redemit nos ab inim1cis Confitemini D6mino domin6-
nostris : * qu6niam in aeternum rum : * qu6niam in aeternum
miseric6rdia ejus. miseric6rdia ejus.
4. Ant. C ~ • I ~ • • ,._
3.a •••r-• ~ ••·!·•~
A Dh:ere- at lingua me- a* fauci-bus me- is, si non
c- ••• ....-t-. • ~ • •.
II • • • • • r.·. ~
~
I ~~~-------------~---------
memi-ne-ro tu- i Je-ru-sa-lem. E u o u a e.
Psalmus 136. lem, * oblivi6ni detur dextera
mea.
S Uper.fluminaBabyl6nis, illic Adhaereat lingua mea fauci-
sedimus et flevimus: * cum bus meis, * si non meminero tui :
recordaremur Sion : Sinon proposueroJerusalem, *
In salicibus in medio ejus, * in principio laetitiae meae.
suspendimus 6rgana nostra. Memor esto D6mine fili6rum
Quia illic interrogaverunt nos, Edom, * in die Jerusalem :
qui captivos duxerunt nos, * Qui dicunt : Exinanite, exi-
verba canti6num : nanite *usque ad fundamentum
Et qui abduxerunt nos : * in ea.
Hymnum cantate nobis de can- Filia Babyl6nis m1sera: * bea-
ticis Sion. tus qui retdbuet tibi retributi6-
Qu6modo cantabimus di:nti- nem tuam,quamretribuisti nobis.
cum D6mini * in terra aliena? Beatus qui tenebit, * et allldet
Si oblitus fUero tui Jerusa- parvulos tuos ad petram.
5· Ant.~ • ~
s.a -,.~ ·~ ., ~ •
C -... r. *
Onfi-te-bor
••
n6mi-ni tu- o Domi-ne,
··~
super mi-se-

;:;-=-r. •• •
• r. I • •• •• ~ • • • • £
rk6rdi- a
r-et ve-ri- ta-te tu- a. E u u a e.
0
Feria Quinta ad Vesperas. I6I

Psalmus 137. omnes reges terrae : * quia au-


dierunt 6mnia verba oris tui :
C Onfitebor tibi D6mine in Et cantent in viis D6mini : *
toto corde meo : * qu6niam qu6niam magna est gl6ria Do-
audisti verba oris mei. mini.
In conspectu Ange16rum psal- Qu6niam excelsus D6minus,
Iam tibi : * adorabo ad tem- et humllia respicit : * et alta a
plum sanctum tuum, et confite- Ionge cogn6scit.
bor n6mini tuo. Si ambulavero in medio tri-
Super miseric6rdia tua et vc- bulati6nis, vivificabis me : t et
ritate tua : * qu6niam magnifi- super iram inimic6rum me6rum
casti super omne, nomen san- extendisti manum tuam, * et
ctum tuum. saJvum me fecit dextera tua.
In quacumque die invocavero Dominus retribuet pro me: t
te, exaudi me : * multiplicabis Domine, miseric6rdia tua in sae-
in anima mea virtutem. culum: * 6pera manu urn tuarum
Confiteantur tibi D6mine I ne despicias.
Capitulum. 2. Cor. I. 3-4.

B Enedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, t Pater


misericordiarum, et Deus totius consolati6nis, *qui conso-
ta.tur nos in omni tribulati6ne nostra.
Hymn us.
I. c ·----~~----------

I I •• ••I _ _~
_ _ __21_ _ _ _ _ _ _ _ I • •• ~ • ··I J
M Agnae De- us pot-enti- ae, Qui
• •
ferti-li na-tos aqua
c
•• •• • •
--~~~---~~~-.
----~----------~~----~~
I

• • • •• II • I
J
Partim re-linquis gC1rgi-ti, Partim levas in a- e-ra : 2. De-
c
• • • • • •• • •• • • •• I -;-1
I

mersa Iymphis imprimens, •


Subvecta caelis e-ri-gens Ut
c
• . ·-. • I I I

stirpe ab una pr6-di-ta, Di-versa


•• • I I

r~pte-
-;--5] . '.
I I

ant lo-ca : 3. Largi-re


w
Feria Quinta ad Vesperas.
.
162
c •. '
• ..~ • • •
I

cunctis servu-lis, Quos mundat unda sangui-nis, Nesci-re la-. ••. I • • • ~

• ~ .. • ••
I • •
• • • • • i
4. Ut culpa nullum

--•r~-4·~~~·~--~·~------~·~·~·~·-~·~·~·~----~•~r·~·~JI
• • I I I


deprimat, Nullum effe-rat jactanti- a : E-li-sa mens ne c6nci-
C
• ••• • •

I • •' _
• •
I
I ••

dat, E-la-ta mens ne c6rru- at. 5. Praesta, Pa-ter pi- issime,


c
----T·----~~~~~------------~--------~--~·~----·
• .
Patrique compar Uni-ce, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Regnans

~-.-.~~-.-.. ~llh~;:~ll--------
per omne saecu-lum. A-men.
y.r. Dirigatur D6mine oratio mea.
~· Sicut incensum in conspectu tuo.

Ad Magnificat, Antiphona.

• ... I •· I I
F.
7· c ; • ~ ••
------T·

E-cit De- us • pot-en- ti- am in brachi- o su- o :

c•
... •
I •
• • I •
I
= r. • •• ••
II ••••• =£]
--------------~~------=-~~~--------~
disper- sit superbos mente cor-dis su- i. E u o u a e.
Preces, si dicendae sint, ut supra, 103.
Feria Quinta ad Completorium. 163
t:.tf' 9 ' 9 99 00 999 090 90 0 i 9 9 9 9 9 0 ' 9 9 0 9 0 9 0 0' 9 ' 0 0 9 ' ' 0 9 9 ' ' 9 0 9 ' 9 9 9 0 9 9 ' ' 0' 9 0 9' 9 0 '

FERIA V. AD COMPLETORIUM.

~ • ~ •· II •••• • •· !I
Ant.
8. G c•
A Dju-tor me- us. E u o u a e.
Tempore Paschalz'. Ant. AllelUia. 56.
Psalmus 69. Deus meus eripe me de manu
* et de manu contra
D Eus in adjut6rium meum
intende : * D6m.ine ad ad-
peccat6ris,
legem agentis et iniqui :
Qu6niam tu es patientia mea
juvandum me festina.
Confundantur et reverean- D6mine : * D6mine spes mea a
tur, * qui quaerunt animam juventute mea.
meam. In te confirmatus sum ex ute-
Avertantur retr6rsum et eru- ro : * de ventre matris mcae tu
bescant, * qui volunt mihi mala. es protector meus.
Avertantur statim erubescen- In te cantatio mea semper : t
tes, * qui dicunt mihi : Euge, tamquam prodigium factus sum
euge. multis : * et tu adjutor fortis.
ExsUltent et laetentur in te Repleatur os meum laude, ut
omnes qui quaerunt te, * et eli- cantem gl6riam tuam: * tota
cant semper: Magnificetur D6- die magnitudinem tuam.
minus : qui diligunt salutare Ne projicias me in tempore
tuum. senectutis : * cum defecerit vir-
Ego vero egenus et pauper tus mea, ne derelinquas me.
sum : * Deus Mjuva me. Quia dixerunt inimici mei
Adjutor meusetliberator meus mihi : * et qui custodiebant ani-
es tu : * D6mine ne moreris. rnam meam, consilium fecerunt
in unum,
Psalmus 70. I. Dlcentes : Deus dereliquit
I N te D6mine spera vi, non eum, t persequimini et compre-
confundar in aeternum : ,.. hendit~ eum : * quia non est
in justitia tua libera me, et qui eripiat.
eripe :tne. Deus ne elongeris a me: *Deus
Inclina ad me aurem tuam, * meus in at.~.xilium meum respice.
et salva me. · Psalmus 70. II.
Esto mihi in Deum protect6-
rem et i:in locum munitum : *
ut salvum me facias. C
Onfundantur et deficiant de-
traMntes animae meae: *
Qu6niam firmamentum me- operiantur confusi6ne et pud6re
um, • et refugium meum es tu. · qui quaerunt mala mlhi.
164 Feria Sexta ad Laudes.- I.
Ego autem semper ::.perabo : * quae fedsti magnftlia : * Deu::.,
et adjiciam super omnem lau- quis.similis tibi?
dem tuam. Quantas ostendisti mihi tri-
Os meum annuntiabit justi- bulati6nes mult.as et malas : t
tiam tuam : * tota die salutare et con versus vivificasti me : "'
tuum. et de abyssis terrae iterum re-
Qu6niam non cogn6vi littera- duxisti me.
tt1ram, t introibo in potentias Multiplicast.i magnificentiam
D6mini : * Domine, memorabor tuam : * et conversus consola-
j.ustitiae tuae solius. tus es me.
Deus docuisti me a juventute Nam et ego confltebor tibi in
mea : ., et usque nunc pronun- vasis psalmi veritatem tuam : "*
tiabo mirabilia tua. Deus, psallam tibi irt cithara,
Et usque in senectam et se- Sanctus Israel.
nium, * Deu& ne derelinquas Exsultabunt labia mea cum
me. cantavero tibi: * et anima mea,
Donee annuntiem brachium quam redemisti.
t.uum * generati6ni omni quae Sed et lingua mea tota die
ventura est : meditabitur justitiam tuam : *
Potentiam tuam et justitiam cum conf<lsi et reveriti fUerint
tuam Deus, t usque in altissima qui quaerunt mala mihi.
Anti- C • ~,--=--_I-=--:::-11~-::-~~~~-___,•_____•--n·~
Phona. • •I I
• • • •
I
1

i"" •,._ = _

1

Adju-tor me- us et li-be-ra-tor me- us esto Domi-ne


Tempore Paschali. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 58.
~~~

FERIA VI. AD LAUDES.


I.
I. Ant. !0-C--·----+.:-b-=e·-----,---~---
r- • .,..
•_•--lr.=---..--!:•~•-.,_.__-+-----t
6. F
E

X- al-ta-te
1_ _

~
* D6mi-num De- um nostrum, et ado-
... ~.

c ·= , • • ~" • ;. •· •· I .. • 1• •· II
ra- te in monte sancto e- ius. E u o u a e.
Feria Sexta ad Laudes.- I. 165
T. Pasch.; ~ ; ;: I
6.F

A
·~·,.. l•r-.;
i
i =... ;. •. ll"" •=•;. ~
L-le-lu- ia, alle-lu- ia, aile- lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 98. M6yses et Aaron in sacerd6ti-
D Ominus regnavit, irascan- bus ejus : * et Samuel inter eos
tur p6puli: *qui sedet su- qui invocant nomen ejus:
Invocabant D6minum, et ipse
per Cherubim, moveatur terra.
Dominus in Sion magnus : * exaudiebat eos : * in columna
etexcelsus super omnes p6pulos. nubis loquebatur ad eos.
Confiteantur n6mini tuo ma- Custodiebanttestim6niaeju:;, *'
gno, qu6niam terrlbile et san- et praeceptutn quod dedit illi:;.
ctum est : * et honor regis judi- D6mine Deus noster tu exau-
cium diligit. diebas eos : t Deus tu propitiu~
Tu parasti directi6nes : * ju- fuisti eis, * et ulciscens in omneb
dicium etjustitiam inJacob tu adinventi6nes e6rum.
fecisti. Exaltate D6minum Deum no-
Exaltate D6minum Deum no- strum, t et adorate in monte
strum, t et adorate scabellum sancto ejus: ¥ qu6niam sanctu:;
pedum ejus : * qu6niam san- D6minus Deus noster.
ctum est.
2.Ant. . L _
2. D '1i ::.. ·--~

• ~

-
1 jiiii. 7-
E -=-tl • • ~. ·~.~ -

- ri-pe me * de in-imi-cis me- is D6mi-ne,


---

ad

~= •I •.•. II ••••••. I
te confu- gi. E u o u a e.

Psalmus 142. animam meam: 'h humiliavit in


terra vitam meam.
D Omine exaudi orati6nem
meam : t auribus percipe
Collocavit me in obscuris
sicut m6rtuos saeculi : t et
obsecrati6nem meam in veri- anxiatus est super me sprritus
tate tua : * exaudi me in tua meus, * in me turMtum est cor
justitia. meum.
Et non intres in judicium cum Memor fui dierum antiquo-
servo tuo : * quia non justifica- rum, t meditatus sum in 6mni-
bitur in conspectu tuo omnis bus operibus tuis : "' in factis
vivens. manuum tuarum meditabar.
Quia persecutu., est inimicus Expfmdi manus meas ad te : *
166 Feria Sexta ad Laudes.- I.
~nima mea sicut terra sine aqua mine, ad te confugi : • doce me
tibi. facere voluntatem tuam, quia
Ve16citer exaudi me D6mi- Deus meus es tu.
ne : • defecit spiritus meus. Spiritus tuus bonus deducet
Non avertas faciem tuam a me in terram rectam: *propter
me : * et similis ero descenden- nomen tuum D6mine vivificabis
tibus in lacum. me in aequitate tua.
Auditam fac mihi mane mise- Educes de tribulati6ne ani-
ric6rdiam tuam : * quia in te mam meam : * et in misericor-
speravi. dia tua disperdes inimicos
Notaro fac mihi viam in qua meos.
ambulem: *quia ad te levavi II Et perdes omnes qui tribu-
animam meam. lant animam meam : * quoniam
Eripe me de inimkis meis Do- ego servus tuus sum.
3· Ant. c· ••

B ..
7.a &::::..=~=·~~·~~~~·~•.~c!::~;~·~=~=~~~;==~=:=~I=~;~~=~~;~J

Ene-di-xisti
• • • •,

,j(
.!. ~
• -!•
···~;;r~
Domi-ne terram tu-am: remi-si-sti

.
c •••
. ~ = · ....
in-iqui-ta-tem ple-bis tu- ae.
II • • • • • ~: I
E u o u a e.
Psalmus 84. ric6rdiam tuam: * et salutare
B Enedixisti Domine terram
tuam : * avertisti captivi-
tatem Jacob.
tuum da nobis.
Audiam quid Ioqu~i.tur in me
Dominus Deus : *' qu6niam lo-
Remisisti iniquitatem plebis quetur pacem in plebem suam.
tuae: * operuisti 6mnia peccata Et super sanctos suos : * et
e6rum. in eos qui convertuntur ad cor.
Mitigasti omnemiram tuam:"' Verumtamen prope timentes
avertisti ab ira indignati6nis eum salutare ipsius : * ut inha-
tuae. bitet gloria in terra nostra.
Converte nos Deus salutaris Misericordia et veritas obvia-
noster: * et averte iram tuam verunt sibi : *justitia et pax
a nobis. osculatre sunt.
Numquidin aeternumirasceris Veritas de terra orta est : *'
nobis? • aut extendes iram tuam et justitia de caelo prospexit.
a generati6ne in generationem? Etenim Dominus dabit beni-
Deus tu conversus vivificabis gnitatem : * et terra nostra da-
nos : * et plebs tua laetabitur bit fructum suum.
in te. \ Justitia ante eum ambulabit: *
Ostende nobis Domine mise- et ponet in via gressus suos.
Feria Sexta ad Laudes. - I.
4-Ant.~c------~·~--~·~·~i·~~------~~~~r---~-­
sl.a ~=~·=:..;,-=··--_:-_'-:-:••_-_7._------·=~~===~·:-=.··--_--~-~~==·=-.!!=-··-jij--ll::-1
N Domi-no justi- fi-ca-bi-tur, * et lauda-bi-tur omne

••
I
• • • • ••
I
I II • • •ii
semen Isra-el. E u 0 u a e.

Cantieum Isaiae. accedite simul, * qui salvati


estis ex gentibus :
Is. 45· I5-26. Nescierunt qui levant lignum
V Eretus, *Deus
tu es Deus abscondi-
Israel, Salvator.
sculpturae suae, * et rogant
Deum non salvantem.
ConfUsi sunt et erubuerunt AnnunWi.te, et venite, et con-
omnes : * simul abierunt in silia.mini simul : * Quis auditum
confusionem fabricatores erro- fecit hoc ab initio, ex tunc prae-
rum. dixit illud?
Israel salvatus est in Domino Numquid non ego Dominus, t
salute aeterna : * non confunde- et non est ultra Deus absque
mini, et non erubescetis usque me? * Deus justus, et salvans
in saeculum saeculi. non est praeter me.
Quia haec dicit Dominus Convertimini ad me, et salvi
creans caelos, * ipse Deus for- eritis, omnes fines terrae : *
mans terram, et faciens earn, quia ego Deus, et non est alius.
ipbe plastes ejus : In memetipso juravi, t egre-
Non in vanum creavit earn, dietur de ore meo justitiae ver-
ut habitaretur formavit eam: * bum, * et non revertetur :
Ego Dominus, et non est alius. Quia mihi curvabitur omne
Non in abscondito locutus genu, * et jurabit omnis lingua.
sum,* in loco terrae tenebroso: Ergo in Domino, diC'et, meae
Non dixi semini jacob fru- sunt justitiae et imperium: *ad
stra : Quaerite me : *ego Do- eum venient, et confundentur
minus loquens justitiam, an- omnes qui repugnant ei.
nuntians recta. In Domino justificabitur, et
Congregamini, et venite, et laudabitur * omne semen Israel.
s. Ant. c
g 3 ~ • • • • ls •. • ls. •• • • • • • ••
I. I
II I
II
L Auda • Je-ru-sa- lem Do-mi-num. E u o u a e.
r68 Feria Sexta ad Laudes. - I.
Psalmus 147. nebulam sicut cinerem spargit.
L Auda Jerusalem D6mi-
num : * Iauda Deum tuum
Mittit crystallum suam sicut
buccellas : * ante faciem frigo-
ris ejus quis sustinebit?
Sion.
Qu6niam confortavit sera<; Emittet verbum &uum, et li-
portarum tuarum : * benedixit quefaciet ea : * flabit sp1ritu'3
filiis tuis in te. ejus, et fluent aquae.
Qui p6suit fines tuos pacem : * Qui annuntiat verbum suum
et adipe frumenti satiat te. Jacob : ... justitias et judicia sua
Qui emittit el6quium suum Israel.
terrae : * vel6citer currit sermo Non fecit taliter omni nati6-
ejus. ni : * et judicia sua non mani-
Qui dat nivem sicut lanam : * festavit eis.

Capitulum. Rom. IJ. I2-IJ.

N OXergopraecessit, dies autem appropinquavit. t Abjiciamus


6pera tenebrarum, et induamur arma lucis. * Sicut in
die honeste ambulemus.
Hymn us.

c
~.. ~~···W
• • • ••• ••• •

A I
E-terna cae-li gl6-ri- a, Be- a-ta spes morta-li- um,
I

• • •• . .. ~
• • • I
• I ~ • •. II •
Summi To-nantis U-ni-ce, Castaeque pro-les Virgi-nis: 2. Da
~~----------------~----------------------------J
i- - - - 1 1 I •I • • • • • I •I • •. I• ' •
••
I

I

dexte-ram surgenti-bus, Exsurgat et mens s6bri- a, Flagrans

c• •
. ~ •• •

I

• I ~ ••. II • • •
I
et in laudem De- i Gra-tes re-pendat de-bi-tas. 3. Ortus re-
I6g

. =---~--·~·~--~·~~~--·~=----·------------~-------­
• I
fulget Lu-ci-fer, Prae-itque so-lem nunti- us : Ca-dunt te-ne-

---------~--~~.~~·~----~-----=-~1--~~.-----·
I I
brae n6cti- urn, Lux sancta nos il-lumi-net : 4. Manensque no-

= III II fl
•• . =
I
~ ••. I • ~ . . . .I 1
~

stris sensi-bus, Noctem repel-lat saecu-li, Omnique fi-ne tem-


C
•• • •• I
• D ~ • •· ~ •

I
• •
po-ris Purga-ta servet pecto-ra. 5. Quaesi-ta jam primum
C I

-·11--,·=---=.=------·-= ~ • •. I • ~ • • • I II II


I
fi-des In corde ra-di-ces agat : Secunda spes congaude- at,

• •• • ~ . •• II • • • . = • I • II

Qua ma-jor exstat ca-ri-tas. 6. De- b Patri &it g16-ri- a,


G--
• •
I
I• ~ •• . .• ~
• • J
'
E-jusque so-li Fi-li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to, Nunc et

~--.---=-,--.-..--~~--h--=:~11-------------------
per _omne saecu-lum. A-men.
""f. Repleti sunms mane miseric6rdia tua.
~- Exsultavimus et delectati sumus.
170 Feria Sexta ad Laudes. -- II.
Ad Benedictus, Antiphona.

s. Gcr::--.----~-r--·+I-;~.-.--=i~f---11::-ra--.!r..:=:!t=~==·=·:_•.-=_:
p ER visce-ra * mi- se-ri-c6rdi- ae De- i nostri,
c • • ••• •
•• II
vi-si-ta-vit nos 0-ri- ens ex al-to. E ri 0 u a e.

n.
I.Ant.c!&-------·--~r-------------------~)~G~.~;
6. F -----------=--=----=~li\------.----.::~...:;:.~ -1•
C .. =' • ·~·~·
OR contr!-tum * et humi-li- a-tum, De- us, non

c • I r. •. ~~--=-1 -=-·
II ···-IH--1- - - -

despi-ci- es. E u o u a e.
Ps. so. Miserere mei Deus. 10.
c-------------------------
2. Ant.

P.
BG
~~

·~ ~
Ropter nomen tu- urn
~· I
····I •
* D6mi-ne,
I ••

vi-vi-fi-ca-bis me
-J
c
• • I
I
a •· •• II • • • • • •• II
in aequi-ta-te tu- a. E u o u a e.
Ps. rp. D6mine exaudi orati6nem meam. 165.
3· Ant. r=-C- - - - - - - - - - - - - - - - -

4·E ·~ • • • • . ,- I
D j-= •• ~ • • ~ I •

E- us tu conversus *vi-vi- fi-ca-bis nos : et plebs tu- a


1\ .~

laeta-bi-tur in te. E u o u a e.
Ps. 8tf.. Benedix1sti D6mine terram tuam. 166.
Feria Sexta ad Laudes. - II. 171

4· ~~rt· -~~a·-:-~-:-i-.-. ~~-.-;-.-.-=-~-:


E-c- . -,-,w---
e UM i- ra-tus fU- e-ris. E u o u a e.
derunt te, et doluerunt montes:*
Canticum Habacuc.
gurges aquarum transiit.
Hab. 3- I-I9. Dedit abyssus vocem suam : *
D Omine audivi auditi6nem
tuam, * et timui.
altitUdo manus suas levavit.
Sol et luna steterunt in habi-
D6mine opus tuum, * in me- taculo suo, t in luce sagittarum
dio ann6rum vivifica illud : tuarum, * ibunt in splend6re
In medio ann6rum notum fa- fulgurantis hastae tuae. -
cies : * cum iratus fU.eris, mise- In fremitu conculcabis ter-
ric6rdiae recordaberis. ram: * et in fur6re obstupefa-
Deus ab Austro veniet, * et cies gentes.
sanctus de monte Pharan : Egressus es in salutem p6pu-
Operuit caelos g16ria ejus : * li tui, *in salutem cum Christo
et laudis ejus plena est terra. tuo.
Splendor ejus ut lux erit : * Percussisti caput de domo im-
c6rnua in manibus ejus : pii : * denutl.asti fundamentum
Ibi absc6ndita est fortitude ejus usque ad collum.
ejus : * ante faciem ejus ibit Maledixisti sceptris ej us, t
mors. capiti bellat6rum ejus, * ve-
Et egredietur diabolus ante nientibus ut turbo ad dispergen-
pedes ejus. * Stetit, et mensus dumme.
est terram. Exsultatio e6rum * sicut ejus
Aspexit, et diss61 vit gentes : * qui devorat pauperem in abs-
et contriti sunt montes saeculi. c6ndito.
Incurvati sunt colles mundi, * Viam fecisti in mari equis
ab itineribus aeternitatis ejus. tuis, * in luto aquarum multa-
Pro iniquitate vidi tent6ria rum.
Aethi6piae, * turbabuntur pelles Audivi, et conturbatus est
terrae Madian. venter meus : * a voce contre-
Numquid in fluminibus iratus muerunt labia mea.
es D6mine? t aut in fluminibus Ingrediaturputredo in 6ssibus
furor tuus? * vel in mari indi- meis, * et subter me scateat.
gnatio tua? Ut requiescam in die tribula-
Qui ascendes super equos ti6nis : * ut ascendam ad p6pu-
tuos : * et quadrigae tuae sal- lum accinctum nostrum. . .
vatio. Ficus enim non florebit : * et
Suscitans suscitabis arcum non erit germen in vineis.
tuum : * juramenta tribubus Mentietur opus olivae : * et
quae locutus es. arva non afferent cibum.
Fluvios scindes terrae : t vi- Abscindetur de oviU pecqs ; *
172 Feria Sexta ad Primam.
et non erit armentum in praese- Deus D6minus fortittido
pibus. mea : * et ponet pedes meos
Ego autem in Domino gaude- quasi cerv6rum.
bo : * et exsultabo in Deo Jesu Et super excelsa mea deducet
meo. me victor, *in psalmis canentem.

P~~~.-------·~•r,
• ~ ~·~=--·--~~~~~--~1~··~~·~~~-~~~i
- i"' ·• • I

Cum i- ra-tus fu- e-ris D6mi- ne, mi- se-ri-c6rdi- ae

._. • ~"" • • •. IH--1_ _ _ ,

re-corda-be-ris.

5· Ant. C • ~ • I ·~ •
8.G -+-~ ••• ,.. • -=I • 1
~
L - I • I -~--.!..~--------
Auda *De- urn tu- um Si- on, qui annunti- at ju-di-

L • • • • • •• • • • • • ]
I
II I
I
..
ci-a su-a Isra- el. E u o u a e.
Ps. I47- LaudaJerusalem D6minum. 168.
Relz'qua 1tt supra, 168, quando ?zon habmtur propria.
Preces, si dice11dae sint, 1ti supra, 77.

FERIA VI. AD PRIMAM.

~i; i .. = r- • ~:]· •••• -· [b;_-==


N E disce- das a me. E u o u a e.
Te111pore Paschalz'. Ant. Alleluia. 15 .
. Aliis Tempo rib us in Feriali Ojlicio, Antiphotza ut Feria II.. 79
Feria Sexta ad Primam. 173
Psalmus 21. I. Factum est cor meum tam-
D Eus, Deus meus, respice in
me : t quare me dereli-
quam cera liquescens *in me-
dio ventris mei.
quisti? * longe a salute mea Aruit tamquam testa virtus
verba delict6rum meorum. mea, t et lingua mea adhaesit
Deusmeus, clamaboper diem, faucibus meis : * et in pulverem
et non exaudies : * et nocte, et mortis deduxisti me.
non ad insipientiam mihi. Qu6niam circumdederunt me
Tu autem in sancto habitas, * canes multi : * concilium mali-
laus Israel. gnantium obsedit me.
In te speraverunt patres no- Foderunt manus meas et pe-
stri : * speraverunt, et liberasti des meos : * dinumera yerunt
eos. omnia ossa mea.
Ad te clamaverunt, et salvi Ipsi vero consideraverunt et
facti sunt : * in te spera verunt, inspexerunt me : t diviserunt
et non sunt confUsi. sibi vestimenta mea, * et super
Ego autem sum vermis, et vestem meam miserunt sortem.
non homo : * opprobrium h6mi- Tu autem D6mine ne elonga-
num, et abjectio plebis. veris auxllium tuum a me: *ad
Omnes videntes me derise- defensi6nem meam c6nspice.
runt me : * locuti sunt labiis, et Erue a Mi.mea Deus animam
moverunt caput. meam : * et de manu canis uni-
Speravit in Domino, eripiat cam meam:
eum : * salvum faciat eum, qu6- Salva me ex ore le6nis : * et
niam vult eum. a cornibus unic6rnium humili-
Qu6niam tu es qui extraxisti tatem meam.
me de ventre : * spes mea ab Narrabo nomen tuum fratri-
uberibus matris meae. bus meis : * in mectio ecclesiae
In te projectus sum ex ute- Iaudabo te.
ro : t de ventre matris meae Psalmus 21. III.
Deus meus es tu, * ne discesse-
ris a me:
Qu6niam tribulatio proxima
Q UI timetis D6minum tau-
date eum: * universum se-
est : * qu6niam non est qui act- men Jacob glorificate eum.
Timeat eum omne semen Is-
juvet. rael : * qu6niam non sprevit
Psalmus 21. II. neque despexit deprecationem
C ircumdederunt me vituli
multi : * tauri pingues
pauperis.
Nee avertit faciem suam a
obsederunt me. me:* etcum clamarem adeum,
Aperuerunt super me os su- exaudivit me.
um, * sicut leo rapiens et r(t- Apud te laus mea in ecclesia
giens. magna : * vota mea reddam in
Sicut aqua effusus sum : * et conspectu timentium eum.
Llispersa sunt omnia ossa mea. Edent pauperes, et saturabun·
I74 Feria Sexta ad Tertiam.
tur : t et laudabunt D6minum Manducaverunt et adorave-
qui requirunt eum : * vivent runt omnes pingues terrae : * in
corda e6rum in saeculum saeculi. conspectu ejus cadent omnes
Rem.iniscentur et converten- qui descendunt in terram.
tur ad D6minum * universi Et anima mea illi vivet : * et
fines terrae : semen meum serviet ipsi.
Et adorabunt in conspectu Annuntiabitur D6mino gene-
ejus * universae familiae gen- ratio ventura : t et annuntia-
tium. bunt caeli justitiam ejus p6pulo
Qu6niam D6mini est re- qui nascetur, *quem fecit D6-
gnum : * et ipse dominabitur minus.
gentium.
Quando ad Laudes dz"ctus est Ps. 50. Miserere, hz"c subjutzgitu1·
Ps. 98. D6minus regnavit, irascantur p6puli. 165.
Anti- ~ •
phona. ~ • •
~ I'"

,._ • r- • ... •• I •
~---=.,..-l;ll--l~l----=.c-ll•l-----'
~

Ne disce- das a me D6mi-ne: qu6-ni- am tri-bu-la-

~ .. ~ ...... I
. =. I

• • • •· II
ti- o pr6-xima est, qu6- ni- am non est qui Mjuvet.
Tempore Paschal£. Ant. AllelUia, allelUia, alleluia. 19.
t! 2 too 9 o 9 o 9 0 R t 9 9 p: 9 9 U 2 9 o o 9 0 0 9 9 9 0 o 0 o t 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o U09 9 9 0 9 o 9 t 9 9 9 0 9 9 0 9 9 9 0 tt

FERIA VI. AD TERTI AM.


Ant. c
a2
I.
----. • . = ••
II . .
• • • ;: II
E X-ci-ta D6mi-ne.
I

Eu 0 ua e.
Tempore Paschalt'. Ant. Alleluia. 27.
Alzi's Temporibus z'n Feriali Officio, Antiphona ut Feria II., 84.
Psalmus 79. 1. Qui sedes super Cherubim, •
manifestare coram Ephraim,
Q UI regis Israel, intende: •
qui deducis velut · ovem
Benjamin et Manasse.
Excita potentiam tuam, et
veni, * ut salvos facias nos.
Joseph:
Feria Sexta ad Tertiam. 175
Deus converte nos : - et lium Mminis, quem-coafirmasti
ostende faciem tuam, et salvi tibi.
erimu~. Incensa igni et suff6ssa * ab
Domine Deus virtutum, * increpati6ne vultus tui perlbunt.
quousque irasceris super orati6- Fiat manus tua super virum
nem servi tui? dexterae tuae : * et super fJ.lium
Cibabis nos pane lacrima- h6minis, quem confirmasti tibi.
rum : * et potum dabis nobis in Et non discedimus a te, vivi-
lacrimis in mensura 'l I ficabis nos : * et nomen tuum
Posuisti nos in .-:ontradicti6- invocabimus.
nem vicinis nostris : * et inimici D6mine Deus virtutum con-
nostri subsannaverunt nos. verte nos : * et ostende faciem
Deus virtutum converte nos:* tuam, et sal vi erimus.
et ostende faciem tuam, et salvi
erimus. Psalmus 81.

v Psalmus 7 9. II.
neam de Aegypto trans- D Eus stetit in synag6ga de6-
rum : * in medio autem
tulisti : * ejecisti gentes, deos dijUdicat.
et plantasti earn. Usquequo judicatis iniquita.-
Dux itineris fuisti in conspe- tern : * et facies peccat6rum
ctu ejus : * plantasti radices sumitis?
ejus, et implevit terram. I juct1cate egeno et pupillo : *
Operuitmontes umbraejus: * humilemetpauperemjustificate.
et arbUsta ejus cedros Dei. I Erlpite pauperem : * et ege-
Extendit palmites suos usque num de manu peccat6ris libe~
ad mare : * ct usque ad ilumen 1 rate.
propagines ejus. Nescierunt, neque intellexe-
Ut quid destruxisti maceriani runt, in tenebris ambulant : *
ejus: * et vindemiant earn omnes movebuntur 6mnia fundamenta
qui praetergrediuntur viam? terrae.
Exterminavit earn aper de Ego dixi: Dii estis, * et filii
silva : * et singularis ferus de- Excelsi omnes.
pastus est earn. Vos autem sicut h6mines roo-
Deus virtutum convertere : * riemini : * et sicut unus de
respice de caelo, et vide, et vi- principibus cadetis.
sita vineam istam. Surge Deus, jUdica terram: *
Et pert1ce earn, quam planta- qu6niam tu haereditabis in
vit dextera tua : * et super fi- 6mnibus gcntibus.

Anti- e-C--------.-----~----­
phona.--••~.~--••-t=~·~•.--~·-=·--~--~·~--.~~--~=~·~~·~
Exci-ta D6mi-ne pot-enti- am tu- am, ut salvos fa-
176 Feria Sexta ad Sextam.
1---....-,.--,--·-----·---··
• __.______
·--~·~·_u
ci- as nos.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, allel(lia, alleluia. 31.
R_fliqua tit Feriali Officio ut .Fm'a I.!., 86.

""~~

FERIA VI. AD SEXTAM.

~ _:__~_ •••
Ant.
8.G G • II ••• _·_·_.!·=-·-111+----
B E- a-ii qui M- bi- tant. E u o u a e.
Tempore Paschalz'. Attt. Alleluia. 33.
Alit's Temporibus in .Feriali Officio, Antipho?ta ut Feria II., 89.

Psalmus 83 I J Psalmus 83. II.


· · DOmine Deus virtutum ex-
Q Uam dilecta tabernacula
tua D6mine virtutum! •
. audi o~ati6nem meam : *
aunbus perctpe Deus Jacob.
concupiscit, et deficit anima ProtectornosteraspiceDeus:*
mea in atria D6mini. I et. respice in faciem Christi
Cor meum et caro mea* ex- tm:
sultaverunt in Deum vivum Quia melior est dies una in
Etenim passer invenit sibi .do- atriis tuis, * super millia.
mum : * et turtur nidum sibi Elegi abjectus esse in domo
ubi ponat pullos suos.
Alt§.ria tua D6mine virtu-
' I Dei ll}ei : • magis quam habi-
tare m tabernaculis peccat6-
tum : * Rex meus et Deus rum.. . . .
me us. Quta mtsenc6rdiam et verita-
Beati qui habitant in domo tern .diligit Deus : * gratiam et
tua D6mine : * in saecula saecu- gl6nam dabit D6minus.
16rum laudabunt te. Non privabit bonis eos qui
Beatus vir cujus est auxilium 8.J:?bul<I:nt in innocentia : * D6-
abs te : t ascensi6nes in corde mme v~rtiitum, beatus homo qui
suo disp6suit, in valle lacrima- sperat m te.
rum, *in loco quem p6suit. Psalmus 86.
~tenim ~nedicti6nem dabit pundamenta ejus in m6nti-
S
~:.gt~lator, 1~unt. de virtute in . bus sanctis : * diligit D6-
vlrtu~em.: vtdebttur Deus de6- mmus portas Sion super 6mnia
rum m Ston. tabernaculaJacob.
Feria Sexta ad Nonam. I77
Glori6sa dicta sunt de te, * ci- et homo natus est in ea : * et
vitas Dei. ipse fundavit eam Altissimus?
Memor ero Rahab et Babyl6- D6minus narrabit in scriptU-
nis * scientium me. ris popu16rum et principum : *
Ecce alie~enae, et Tyrus, et horum qui fuerunt in ea.
p6pulus Aethiopum, *hi fuerunt Sicut Iaetantium 6mnium *
illic. habitatio est in te.
Numquid Sion dicet : t Homo,

Anti-
phona.
G-:-~ 1
••• ;-t
1
I •
, • • ra ~ • •· II
Be- a-ti qui ha-bi-tant in domo tu- a D6mi-ne.
Tempore Paschali. A?Zt. Alleluia, alleluia, alleluia. 37.
Reliqua in Feriali ~jjido ut Feria II., 91.

FERIA VI. AD NONAM.


Ant. 1--:------ ••
I. a . . . = ...
II • • • • • II
M 1-se-ri- cordi- a. Eu 0 u a e.
Tempore Paschal£. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 30.
Alzi"s Temporibus in Feria!i Officio, Antiphona ut Feria II., 94.
Psalmus 88. I. Confitebuntur caeli mirabilia
M lseric6rdias D6mini * in tua D6mine : * etenhn veritatem
aeternum cantabo. tuam in ecclesia sanct6rum.
Qu6niam quis in nubibus ae-
In generati6nem et generati6-
nem, * annuntiabo veritatem quabitur D6mino : * similis erit
tuam in ore meo. Deo in filiis Dei?
Qu6niani. dixisti : ln aeternum Deus, qui glorificatur in con-
miseric6rdia aedificabitur in silio sanct6rum : * magnus et
caelis : * praeparabitur veritas terribilis super omnes qui in cir-
tua in eis. cUitu ejus sunt.
Disp6sul testamentum electis D6mine Deus virtutum, quis
meis, t juravi David servo similis tibi? * potens es D6mine,
meo : * tJsque in aeternum prae- et veritas tua in circuitu tuo.
parabo semen tuum. Tu dominaris potestati ma-
Et aedificabo in generati6nem rls : * motum autem fluctuum
et generati6nem * sed em tuam. ejus tu mitigas.
I78 Feria Sexta ad Nonam.
Tu humiliasti sicut vulnera- 1nea cum ipso : * et in n6mine
tum, superbum : * in brachia meo exaltabitur cornu ejus.
virtfttis tuae dispersisti inimi- Et ponam in mari manum
cos tuos. ejus : * et in fluminibus dexte-
Tui sunt caeli, et tua est ter- ram ejus.
ra, t orbem terrae et plenitudi- Ipseinvocabitme: Pater meus
nem ejus tu fundasti : * aqui16- es tu : * Deus meus, et susceptor
nem et mare tu creasti. salutis meae.
Thabor et Hermon in n6mine Et ego primogenitum ponam
tuo exsultabunt : * tuum bra- illum, * excelsum prae regibus
chium cum potentia. terrae. ·
Firmetur manus tua, et exal- In aeternum servabo illi mise-
tetur dextera tua: *justitia etju- ricordiam meam : * et testamen-
dicium praeparatio sedis tuae. tum meum fidele ipsi.
Misericordia et veritas praece- Et ponam in saeculum saeculi
dent faciem tuam : * beatus po- semen ejus : * et thronum ejus
pulus qui scit jubilati6nem. sicut dies caeli.
Domine in lumine vultus tui Si autem dereliquerint filii
ambulabunt, t et in nomine tuo ejus legem meam : * et in judi-
exsultabunt tota die : * et in dis meis non ambulaverint :
justitia tua exaltabUntur. Si justltias meas profanave-
Quoniam gloria virtutis eo- rint : * et mandata mea non
rum tu es : * et in beneplacito custodierint :
tuo exaltabitur cornu nostrum. Visitabo in virga iniquitates
Quia Domini est assumptio no- e6rum : * et in verberibuf3 pec-
stra, * et Sancti Israel, regis cata e6rum.
nostri. Misericordiam autem meam
Psalmus 88. II. non dispergam ab eo : * neque
nocebo in veritate mea :
T Unc locutus es in visione
sanctis tuis, et dixisti : t
Neq ue profanabo testamentum
meum:* et quae procedunt de
P6sui adjut6rium in potente: * et labiis meis, non faciam 1rrita.
exaltavi electum de plebe mea. Semel juravi in sancto meo :
InveniDavid servum meum:* Si David mentiar: *semen ejus
6leo sancto meo unxi eum. in aeternum manebit.
Manus enim mea auxiliabitur Et thronus ejus sicut sol in
ei : * et brachium meum confor- conspectu meo, t et sicut luna
tabit eum. perfecta in aeternum : * et testis
Nihil proficiet inimicus in eo,* in caelo fidelis.
et filius iniquitatis non app6net
nocere ei. Psalmus 88. III.
Et conddam a facie ipsius ini-
micos ejus : * et odientes eum in
fugam convertam. ·.
T
tuum;
U vero repullsti et ·despe-
xisti : * distulisti Christum
Et veritas mea, et misericordia Evertisti testamentum. servi
Feria Sexta ad Vesperas. 179
tui : * profanasti in terra san- finem : * e:x:ardescet sicut ignis
ctuarium ejus. ira tua?
Destruxisti omnes sepesejus: * Memorare quae mea substan-
posuisti frrmamentum ejus for- tia : * numquid enim vane con-
midinem. stituisti omnes filios h6minum?
Diripuerunt eum omnes trans- Quis est homo qui vivet, et
euntes viam : *factus est oppr6- non videbit mortem? * eruet ani-
brium vicinis suis. roam s'lam de manu inferi?
Exaltasti dexteram deprimen- Ubi sunt miseric6rdiae tuae
tium eum : * laetificasti omnes antiquae Domine,* sicutjurasti
inimicos ejus. David in veritate tua?
Avertisti adjut6rium glactii Memor esto Domine oppr6brii
ejus : * et non es auxiliatus ei servorum tuorum *(quod conti-
in bello. nui in sinu meo) multarum
Destruxisti eum ab emunda- gentium: ·
ti6ne : * et sedem ejus in terram Quod exprobraverunt inimici
collisisti. tui Domine, * quod exprobrave-
Minorasti dies temporisejus: * runtcommutationem Christi tui.
perfudisti eum confusione. Benedictus Dominus in aeter-
Usquequo D6mine avertis in num : * fiat, fiat.

Anti- :!!.c.....-:::-.---·--=,...----·----ll---:-------:1~
phona. ----~~.,~·~·~·~~~~.~----------~·h=~~~-4•·-=.--•~:
~ •• •• ~ I
Mi-se-ri-c6rdi- a et ve-ri-tas prae-ce- dent fa-ci- em

~ r- •••. II
tu- am D6mi-ne.
Tempore Paschali. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 43.
Reliqua i?t Feri'alz' Officio ut Feri'a IL, 96.

• FERIA VI. AD VESPERAS.


I. Ant. ·---11~·-~----1---------rr-
g2
3D· • • II • ~ • ~ • •
I
• I ,... •.
,
II:
Omi-ne * pro-basti me et cogno-v1-sti me.
c ••••••. !I
E u o u a e.
18o Feria Sexta ad Vesperas.
T.Pasch.~C---.~=~~41~.~------------~~~~••--~•~.--.--•.~~~
J.g2 • ~.· JL • ..
I ~'~ •· •·
A 1-le-IU-ia, *alle-lu-ia, al-Ie-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 138. I. Si ascendero in cael urn, tu illic
D Omine pro ba.sti me et co-
gnovisti me : * tu cogno-
es : * si descendero in infernum,
ades.
Si sumpsero pennas meas dilu-
visti sessi6nem meam et resur-
recti6nem meam. culo, * et habitavero in extremis
Intellexfsti cogitationes meas maris:
de longe : * semitam meam et Etenim illuc manus tua dedu-
funiculum meum investigasti. cet me : * et tenebit me dextera
Et omnes vias meas praevidi- tua.
sti : * quia non est sermo in Et dixi : F6rsitan tenebrae
lingua mea. conculcabunt me : * et nox illu-
Ecce Domine tu cognovisti minatio mea in deliciis meis.
6mnia, novissima et antiqua: * Quia tenebrae non obscura-
fu formasti me, et posuisti super bllntur a te, t et nox sicut dies
me manum tuam. illuminabitur : * sicut tenebrae
:Mirabilis facta est scientia tua ejus, ita et lumen ejus.
ex me : * confortata est, et non Quia tu possedisti renes
p6tero ad earn. meos : * suscepisti me de utero
Quo ibo a spiritu tuo? * et quo matris meae.
a facie ttta fUgirun?
2.

M
Ant. E-C- -

6.F-.••._.
IJI
I

I-ra-bi- li- a *
~.~

.. ~
6pe-ra tu- a Domi-ne,

• --;-1
I

et anima
• I

c •. •. II • • . = • •· II
•• • I •
me- a cogn6scit ni-mis. E u o u a e.

Psalmus 138. II. et substantia mea in infeti6ribus


terrae.
C Onfitebor tibi quia terribi-
liter magnificatus es : t
Imperfectum meum viderunt
oculi tui, t et in Iibro tuo omnes
mirabilia opera tua, * et anima scribentur : * dies formabuntur,
mea cogn6scit nimis. et nemo in eis.
Non est occultatum os meum Mihi autem nimis honorificati
a te, quod fedsti in occulto : * , sunt amici tui Deus : * nimis
Feria Sexta ad Vesperas. I8I

· · ··Nonne qui oderunt te Domi-


confortatus est principatus · eis-·
rum. ne, oderam? * et super inimicos
Dinumerabo eos, et super tuos tabescebam?
arenam multiplicabuntur : * Perfecto 6dio oderam illos : *
exsurrexi, et adhuc sum tecum. et inimici facti sunt mihi.
Si occideris Deus peccato- Proba me Deus, et scito cor
res: * viri sanguinum declinate meum : * interroga me, et co-
arne: gnosce semitas meas.
Quia dicitis in cogitatione : * Et vide si via iniquitatis in
accipient in vanitate civitates me est : • et deduc me in via
tuas. aeterna.
3· Ant. c

;
N
4.E

I
•• • ~ •

E de-re-linq uas me* Domi-ne,


••
·----
; • • r. •
virtus sa-lu- tis

_._._!1' II • • • r.r. •• II
me- ae. E u 0 t1 a e.
Psalmus 139. 1 . Domine, Domine virt~s salu-

E Ripe me Domine ab h6mine 1 t1s meae : * .obu.mbras.ti super


malo : * a ·viro iniquo eri- caput meum m dte belli :
pe me. ~e tradas me Do~ne a d~si­
Qui cogitaverunt iniquitates deno meo peccaton: t cogita-
in corde : * tota die constitue- verunt contra me, * ne dere-
bant praelia. linquas me, ne forte exaltentur.
Acuerunt linguas suas sicut Caput circuitus eorum: * la-
serpentis : * venenum aspidum bor laoi6rum ipsorum operiet
sub labiis e6rum. eos.
Cust6di me D6mine de manu Cadent super eos carb6nes, t
peccat6ris : * et ab hominibus in ignem dejicies eos : * in mi-
iniquis eripe me. seriis non subsistent.
Qui cogitaverunt supplantare Vir lingu6sus non dirigetur in
gressus meos : * absconderunt terra : * virum injustum mala
superbi Ui.queum mihi : capient in interitu.
Et funes extenderunt in la- Cogn6vi quia faciet Dominus
queum : *juxta iter scandalum judicium inopis, * et vindictam
posuerunt mihi. pauperum.
Dixi D6mino: Deus meus es VerumtamenjusticonfitebUn-
tu : * exaudi D6mine vocem de- tur n6mini tuo : * et habitabunt
precati6nis meae. recti cum vultu tuo.
182 Feria Sexta ad V esperas.

4D·s~~t. . . ,.~ - ·=-=·_.==:·:==~=-.'=----=-~==:·==r-===·==·==-'=-··~HII...·~- -·- .-~ ·. . :·~·t=-1-l~·


s-; ...
Omi-ne * clama-vi ad te, exaudi me. E u o u a e.
Psalmus 140. oleum autem peccatoris non im-
pinguet caput meum.
D Omine clamavi ad te, ex-
audi me : * intende voci
Qu6niam adhuc et oratio mea
in beneplacitis e6rum : * abs6r-
meae cum clamavero ad te. pti sunt juncti petrae judices
Dirigatur oratio mea sicut in- e6rum.
censum in conspectu tuo : * ele- Audient verba mea qu6niam
vatio manuum mearum sacrifi- potuerunt : * sicut crassitudo
cium vespertinum. terrae erupta est super terram.
Pone Domine custodiam ori Dissipata sunt ossa nostra
meo : * et 6stium circumstan- secus infernum : t quia ad te
tiae Iabiis meis. Domine, Domine, 6culi mei : *
Non declines cor meum in in te speravi, non auferas ani-
yerba malltiae, *ad excusandas mam meam.
excusationes in peccatis. Cust6di me a laqueo quem
Cum hominibus operantibus statuerunt mihi : * et a scanda-
iniquitatem : * et non commu- lis operantium iniquitatem.
nicabo cum electis eorum. Cadent in retiaculo ejus pec-
Corripiet me justus in miseri- cat6res : * singulariter sum ego
cordia, et increpabit me : * donee transeam.

5· Ant. C • •
3· a -~~- ---~
• •

..
• • ~---·--'-~---+r'-=-=-·-·--~-1-1
~

E - due de custo-di- a * a-nimam me- am D6mi-ne,

ad cont1-tendum nomi-ni tu- o. E u o u a e.


Psalmus 141. meum, * et tu cognovisti semi-
tas meas.
V Oce mea ad Dominum cla-
mavi: *voce mea ad Do-
In via hac qua ambulabam, *
absconderunt Iaqueum mihi.
minum deprecatus sum. Considerabam ad dexteram et
Effundo in conspectu ejus ora- videbam : "' et non erat qui co-
ti6nem meam, * et tribulationem gn6sceret me.
meam ante ipsum pronuntio. Periit fuga a me, • et non est
In deficiendo ex me spiritum qui requirat animam meam.
Feria Sexta ad Vesperas.
Clam1vi ad te D6mine, t di- me : • quia confortati sunt
xi : Tu es spes mea, • p6rtio super me.
mea in terra viventium. Educ de cust6dia 1nimam
Intende ad deprecati6nem meam ad confitendum n6mini
meam : • quia humiliatus sum tuo : * me exspectant justi,
nimis. donee retribuas mihi.
Libera me a persequentibus
Capitulum. 2. Cor. z. 3-4.

B Enedictus Deus, et Pater D6mini nostri Jesu Christi, t Pater


misericordiarum, et Deus totius consolati6nis, * qui conso-
latur nos in omni tribulati6ne nostra.
Hymn us.
G ·--+
I.
• • • I
• • •I
• • • •
•l
H I

Ominis superne C6ndi-tor, Qui cuncta so-Ius 6rdi- •


c
•. I • • • • • ••
I

nans, Humum jubes produ-ce-re


I • ••• ••

I
... ·u
Reptantis et ferae genus :
c--------------~----------------
• • • I
• • I •• . • -------~·~·~·~·~1--·~
I

·~·. ·.. ' .... ,..


I •

quod cu-pi-di-nis Ci- ente vi nos impe-tit, Aut m6-ri-bus se


C I
• •• • •• • ; ••. II • _, • • • •

sugge-rit, Aut actibus se interse-rit. 4. Da gaudi- 6-rum prae-
184 Feria Sexta ad Completor1um.

•• • •• I I
•••. I • • • • •
mi- a, Da gra-ti- a-rum mune-ra : Diss6lve li-tis vincu-la,
~ ..~
c
• . . .. ... ~
----,n------------------+----
11 • ~
Astringe pa-cis foede-ra. 5. Praesta, Pa-ter pi- issime, Patri-
• . • ~ • • • • ~

c -----------------------+----------


omne saecu-lum. A-men.

Yf. Dirigatur D6mine oratio mea.


~· Sicut incensum in conspectu tuo.

Ad Magnificat, Antiphona.


E-p6-su- it D6mi-nus * pot- en- tes de se- de,

• • ~ • r- •••. I · · · · = 8------
et exalta-vit humi-les. E u o u a e.
Preces, s£ dz"cendae sint, ut supra, 103.
±2:' t top o o o o o o UOH o o o' o o o o 9 otto o o ott eo p o 9 o o o o too o p9 o 9 o eo o o o o p o 9 o o o tttt

Feria VI. ad Completorium.


~A i:J •._._._•""""=~:~Ji~---------
Ant.
7· c p. •
v Oce me-
a. E u o u a e.
Tempore Paschalt Alleluia. 56.
Feria Sexta ad Completorium. I85
Psalmus 76. I. tutem tuam : * redemisti in
brachio tuo p6pulum tuum, fi-
V Oce mea ad D6minum cla-
mavi : * voce mea ad
liosjacob etjoseph.
Viderunt te aquae Deus, vi-
Deum, et intendit mihi. derunt te aquae : '* et timue-
In die tribulati6nis meae runt, et turbatae sunt abyssi.
Deum exquisivi, t manibus meis Multitudo s6nitus aquarum: "'"
nocte contra eum : * et non sum vocem dederunt nubes.
deceptus. Etenim sagittae tuae trans-
Renuit consolari anima mea, t eunt: *vox tonitrui tui in rota.
memor fui Dei, et delectatus Illuxerunt coruscati6nes tuae
sum, et exercitatus sum : * et orbi terrae : * comm6ta est, et
defecit spiritus meus. contremuit terra.
Anticipaverunt vigilias 6culi In mari via tua, et semitae
mei : * turbatus sum, et non tuae in aquis multis : * et vesti-
sum locutus. gia tua non cognoscentur.
Cogitavi dies antiquos : "'" et Deduxisti sicut oves p6pulum
annos aeternos in mente habui. tuum, *in manu M6ysi etAaron.
Et meditatus sum nocte cum
corde meo, .if et exercitabar, et Psalmus 85.
scopebam spiritum meum.
Numquid in aeternum proji-
ciet Deus : * aut non app6net ! Nelina Domine aurem tuam
et exaudi me : * qu6niam
ut complacitior sit adhuc? inops et pauper sum ego.
Aut in finem misericordiam Cust6di animam meam, quo-
:.uam absdndet, "'a generati6- niam sanctus sum : * salvum
ne in generat16nem? fac servum tuum, Deus meus,
Aut obliviscetur misereri sper{mtem in te.
Deus? * aut continebit in ira Miserere mei Domine, quo-
sua miseric6rdias suas? niam ad te clamavi tota die : t
Et dixi : Nunc coepi : * haec laetifica animam servi tui, *
mutatio dexterae Excelsi. quoniam ad te D6mine animam
Memor fui 6perum Domini : * meam levavi.
quia memor ero ab initio mira- Quoniam tu Domine suavis et
bilium tuorum. mitis : * et multae misericordiae
Et meditabor in omnibus ope- omnibus invocantibus te.
ribus tuis : * et in adinventi6- Auribus percipe Domine ora-
nibus tuis exercebor. ti6nem meam : * et intende voci
deprecati6nis meae.
Psalmus 76. II. In die tribulati6nis meae cla-
D EusquisinDeus
sancto via tua : t
magnus sicut
mavi ad te : * quia exaudisti
me.
Deus noster? * tu es Deus qui Non est similis tui in diis, Do-
facis mirabllia. mine : * et non est secundum
Notam fedsti in p6pulis vir- 6pera tua.
186 Sabbato ad Laudes. - I.
Omries gentes quascumque Deus, iniqui insurrex~runt su-
feclsti venient, et adorabunt per me, t et synagoga poten-
coram te Domine : * et glorifi- tium quaesierunt animam me-
cabunt nomen tuum. am : * et non proposuerunt te
Quoniam magnus es tu et fa- in conspectu suo.
ciens mirabilia : * tu es Deus Et tu Domine Deus, miserator
sol us. et misericors, * patiens, et mul-
Deduc me Domine in via tua, t tae misericordiae, et verax :
et ingrediar in veritate tua : * Respice in me et miserere
laetetur cor meum ut timeat mei, t da imperium tuum puero
nomen tuum. tuo : * et salvum fac filium an-
Confib~bor tibi Domine Deus cillae tuae.
meus in toto corde meo, * et glori- Fac mecum signum in bo-
ficabo nomen tuum in aeternum : num, t ut videant qui oderunt
Quia misericordia tua magna me, et confundantur : * qu6niam
est super me : * et eruisti ani- tu Domine adjuvisti me et con-
roam meam ex inferno inferiori. solatus es me.

A t" ~ • -.=---=.,A ;
n 1- s-i-:;:-• I • •
1r-:=--;1; :--=---71'-=•,_.! - •
j • • ••
phona.~~~------------_;~-~,~.~.~.~--~·-----~

Vo-ce me- a ad Domi-num clamavi, neque obli-

visce-tur mi-se-re-ri De- us.


Tempore Paschalz". A1zt. AllelUia, alleluia, allelUia. 58.

SABBATO AD LAUDES.
I.
I. Ant.
8. c
c •••
I
~

• .. ~ • -; . •• •• F
F I- li- i Si- on • exsul-tent in Re-ge su- 0.

c • • • • • •· II
E u o u a e.
Sabbato ad Laudes. - I. 187
T. Pasch.C
8. c •
I
.... ~·
I
~ -. ~ •• ; . •• •• II
A L-le-111- ia, * alle-111- ia, alle-111- ia.

I . • ..... ~

E u o u a e.
Psalmus 149. Exsultabunt sancti in gl6ria: *
laetabuntur in cubilibus suis.
C Antate D6mino canticum
novum : * laus ejus in
Exaltati6nes Dei in gutture
e6rum : * et glactii ancipites in
ecclesia sanct6rum. manibus e6rum :
Laetetur Israel in eo qui fecit Ad faciendam vindictam in
eum: * et filii Sion exsultent in nati6nibus : * increpati6nes in
rege suo. p6pulis.
Laudent nomen ejus in cho- Ad alligandos reges e6rum in
ro : * in tJmpano et psalteria compedibus : * et n6biles e6rum
psallant ei. in manicis ferreis.
Quia beneplacitum est D6- Ut faciant in eis judicium con-
mino in p6pulo suo : * et exal- scriptum : * gl6ria haec est
tabit mansuetos in salutem. 6mnibus sanctis ejus.
2. Ant. 1111 • •

Q .
7· a iii •
I
n; ~ • • I _
• ; • IIi 11
__:.:,_.,.,!I_ _ __.:.~;:-::•=-..:•=-'--U-

Uam magni- fi- ca-ta sunt * 6-pe-ra tu- a D6mi-ne !

; ••••• r.: -~---------------


E u o u a e.
I Quia delectasti me D6mine in
Psalmus 91. factura tua, * et in operibus
B Onum est confiteri D6mi-
no : * et psallere n6mini
manuum tuarum exsultabo.
Quam magnificata sunt 6pera
tua D6mine! * nimis profundae
tuo A1tlssime :
Ad annuntiandum mane mi- factae sunt cogitati6nes tuae.
seric6rdiam tuam : * et verita- Vir insipiens non cogn6scet: *
tem tuam per noctem : et stultus non intelliget haec.
In decach6rdo, psalterio * Cum ex6rti fUerint peccat6res
cum c{lntico in cithara. sicut foenum : • et apparumnt
188 Sabbato ad Laudes. - I.
omnes qui openintur iniquita- bus in me malignantibus audiet
tem: auris mea.
Ut intereant in saeculum sae- Justus ut palma florebit : *
culi : '" tu autem .\ltissimus in sicut cedrus Libani multiplica-
aeternum Domine. bitur.
Quoniam ecce inimici tui Do- Plantati in domo D6mini, *in
mine, t quoniam ecce inimici atriis domus Dei nostri flore-
tui peribunt : * et dispergentur bunt.
omnes qui operantur iniquita- Adhuc multiplicabuntur in
tem. senecta uberi : * et bene patien-
Et exaltabitur sicut unicornis tes erunt, ut annuntient :
cornu meum:* et senectus mea Quoniam rectus Dominus
in misericordia uberi. Deus noster : * et non est ini-
Et despexit oculus meus ini- quitas in eo.
micos meos : * et in insurgenti-

3· Ant. ii-.--.----.--11
~
__-ll•r---=•_;-f-·---IJI
-+
-
~~~j
L7.C ij I • I 1

Aeta- bi-tur justus * in D6mino


••

et spe- ra- bit in

c •.•. ~ ••••• =: E
e- o. E u o u a e.
laqueos: * dixerunt: Quis vide-
Psalmus 63. bit eos?
E Xaudi Deus orationem
meam cum deprecor : * a
Scrutati sunt iniquitates : *
defecerunt scrutantes scrutinio.
Accectet homo ad cor altum : "'
tim6re inimici cripe animam
meam. et exaltabitur Deus.
Protexisti me a conventu ma- Sagittae parvu16rum factae
lignantium : * a multitudine sunt plagae eorum : * et infir-
operantium iniquitatem. matae sunt contra eos linguae
e6rum.
Quia exacuerunt ut gladium Conturbati sunt omnes qui
linguas suas : t intenderunt ar- videbant eos : et timuit omnis
cum rem amaram, * ut sagittent homo.
in occultis immaculatum. Et annuntiaverunt 6pera Dei,*
Subito sagittabunt eum, et et facta ejus intellexerunt.
non timebunt : * firmaverunt Laetabitur justus in Domino
sibi serm6nem nequam. et sperabit in eo, * et laudabUn-
Narraverunt ut absc6nderent tur omnes recti corde.
Sabbato ad Laudes . ......,.. I . 189
4· Ant. C
3· a li
= ~ • ' • ,.. .. J\. • ~~4
0 -stende no-bis D6mi-ne * lu- cern mi-se-ra-ti- 6-
c ••• •
•• ••
num tu- a-rum. E u o u a e.

Canticum Ecclesiastici. iram. * Tolle adversarium, et


Ecclt' J6. r-r6. afilige inimicum.
Festina tempus, et memento
M lserere nostri Deus 6m-
nium, et respice nos, *
finis, *utenarrent mirabilia tua.
In ira flammae devoretur qui
et ostende nobis lucem misera- salvatur : * et qui pessimant
ti6num tuarum : plebem tuam inveniant perdi-
Et immitte tim6rem tuum ti6nem.
super gentes, * quae non exqui- C6ntere caput principum ini-
sierunt te: mic6rum, * dicentium : Non est
Ut cogn6scant quia non est a.Iius praeter nos.
Deus nisi tu, * et enarrent rna- C6ngrega omnes tribus Ja-
gna.Iia tua. cob : t ut cogn6scant quia non
Alleva manum tuam super est Deus nisi tu, * et enarrent
gentes alienas, * ut videant magna.Iia tua :
potentiam tuarn. Et haereditabis eos, * sicut
Sicut enim in conspectu eo- ab inftio.
rum sanctificatus es in nobis, • Miserere plebi tuae,' super
sic in conspectu nostro magnifi- quam invocatum est nomen
caberis in eis : tuum : * et Israel, quem coae-
Ut cogn6scant te, sicut et nos quasti primogenito tuo.
cogn6vimus, * qu6niam non est Miserere civitati sanctificati6-
Deus praeter te D6mine. nis tuae Jerusalem, * civitati
Innova signa et immuta mi- requiei tuae.
rabilia. • Glorifica manum et Reple Sion inenarrabilibus
brachium dextrum. verbis tuis, * et gl6ria tua p6-
Excita furorem, et effunde pulum tuum.

s.7Ant.
·a
c
• _
I • • •. I 0 ~
r-
--11 • • • • • ..•
• • .::jj r- _
II
0 mnis sp1-ri-tus * lau-det D6mi-num.-E-·_u_o_u_a_e_.__u
Sabbato ad Laudes. - I.

Psalmus 150. la!J.date_eum_i!l psalteria et ci~


thara.
L Audate D6minum in san-
ctis ejus : * laudate eum
Laudate eum in tjmpano et
choro : * laudate eum in chordis
in frrmamento v:irtt1tis ejus. et 6rgano.
Laudate eum in virtutibus Laudate eum in cjmbalis be-
ejus : * laudate eum secundwn nesonantibus, t laudate eum in
multitudinemmagnitUdinis ejus. cymbalis jubilati6nis : * omnis
Laudate eum in sono tubae : * &piritus laudet D6minum.
Capitulum. Rom. I.J. I2-I.J-

N OX6perapraecessit, dies autem appropinquavit. t Abjiciamus ergo


tenebrarum, et induamur arma lucis. * Sicut in die
honeste ambulemus.
Hymnus.
c

-.=------=

~ .. •• • ~~···I~
A I
Ur6-ra jam spargit po-lum, Terris di- es il-labi-tur :
I

c------------~------------~----
•• II • i

I
Lu-cis re-sUltat spi-cu-lum, Discedat omne lubri-cum. 2. Phan-
c~------.,.--- ~
----1
• •. I • • ......_..
. = I • • • • I
• •
I
••
I
tasma noctis exsu-let, Mentis re- a-tus c6rru- at : Quidquid te-

c•
• ~
• • • • I i ••.
·--~-~-~~.~·~~~---~~~~-~.~·~---
II • •~
1 I

nebris h6rri-dum Nox attu-lit culpae, cadat. 3. Ut mane, quod

c ~ ••. I • • • • .I !~
I •
I ••
• • • I I •

I
nos ultimum Hie depre-carnur cernu- i, Cum luce no-bis ef-
Sabbato ad Laudes. - II. 191
G-
.~--~·~~--~-~~~-----~~~--~·-=~·~--~--~-
• •
flu- at, Hoc d~m can6-re concre-pat. 4. De-~ Patri sit glo.

--~~~·~--~--·-; ~ • •. I • •••
I •

I • •

• I

E-jusque so-li Fi-li- o, Cum Spi-ri-tu Pa-racli-to,

• •
I
• = • • •. II ... i. II
Nunc et per omne saecu-lum. A- men.
J1. Repleti sumus mane misericordia tua.
JY'. Exsultavimus et delectati sumus.
Ad Benedictus, Antiphona.
sGG
. • ~~ • ~ ...--=--.-.--~~------------4~~~~~--~~1
.•~ • ~.,._ ~

I L-lumi-na D6- mi-ne * sedentes in tenebris et urn-

~·~·~-.--~.--~.--=.~·.---~---------------------.-.--.=!.~~
i ,,, I~~ ==· -
....

.~---

bra mor-tis, et di-ri-ge pedes nostros in vi- am pa- cis.


I-• • • • •
••
E u o u a e.
~
II.
1.Ant. ~c
4· E . . • ..-•
---
~ • r- • • • ~ .
B E-nigne fac Domine * in bo-na vo-lunta-te tu-a

••~ r. •. ~-----------
Si- on. E u o u a e. Ps. 50. Miserere mei Deus. 10.
N° 820. -7
Sabbato ad Laudes. - II.
2. Ant. C j •
2. D ~ - I
••. I • = . . r-
R Ectus D6mi-nus *De- us noster, et non est in- i-

~·· • • •· II • • • • • •· II
qui-tas in e-o. E u o u a e.
Ps. 9z. Bonum est confiteri D6mino. 187.
3· Ant. ~
2.D ~~-~·~·-~~-.-.•~•·~~~.-.--.--.--.--•~•~.=--~---.~~~
A tim6-re in-imi- ci * e-ri-pe D6mi-ne a-nimam

~ •· •· 11· • • • • •· II
me- am. E u o u a e.
Ps. 63. Exaudi Deus orati6nem meam cum deprecor. 188.

4·/:~t. ~C::••---=--=~··--·-·-·-~-~~-·--·--·-=-· g ________


I ~
N servis su- is. E u o u a e.

Canticum Moysi. Peccaverunt ei, et non filii ejus


Deut. .J2. I-4.3·
in s6rdibus :
Generatio prava atque per-
A Uditc caeli quae loquor : * versa. *Haeccinereddis D6mino,
audiat terra Yerba oris p6pule stulte et insipiens?
mei. Numquid non ipse est pater
Concrescat ut pluvia doctrina tuus, * qui possedit te, et fecit,
mea, * fluat ut ros el6quium et creavit te?
meum. Memento dierum antiqu6-
Quasi imber super herbam, t rum, * c6gita generati6nes sin-
et quasi stillae super grfunina. * gulas:
Quia nomen D6mini invodibo : Interroga patrem tuum, et
Date magnificentiam Deo no- annuntiabit tibi : * maj6res tuos,
stro. t Dei perfecta sunt 6pera, Iff et dicent tibi.
et omnes viae ejus judicia : Quando dividebat Altissimus
Deus fidelis, et absque ulla gentes : * quando separabat
iniquitate, justus et rectus. * filios Adam.
Sabbato ad Laudes. - II. 193
Constituit terminos populo- quos non coluerunt patres eo-
rum * juxta numerum filiorum rum.
Israel. Deum qui te genuit dereliqui-
Pars autem D6mini, p6pulus sti, * et oblitus es D6mini crea-
ejus: *Jacob funiculus haeredi- t6ris tui.
tatis ejus. Vidit D6minus, et ad iracun-
Invenit eum in terra deserta, * diam concitatus est : * quia pro-
in loco horr6ris et vastae solitu- vocaverunt eum filii sui et filiae.
dinis : Et ait : Abscondam faciem
Circumduxit eum, et docuit: * meam ab eis, * et considerabo
et custodivit quasi pupillam novissima e6rum :
oculi sui. Generatio enim perversa est,*
Sicut aquila pr6vocans ad vo- et infideles filii.
landum pullos suos, * et super Ipsi me provocaverunt in eo
eos v61itans. qui non erat Deus, * et irritave-
Expandit alas suas, et assum- runt in vanitatibus suis :
psit eum, * atque portavit in hu- Et ego provocabo eos in eo
meris suis. qui non est p6pulus, * et in gente
Dominus sol us dux ejus fuit: * stulta irritabo illos.
et non erat cum eo deus alienus. Ignis succensus est in fur6re
Constituit eum super excel- meo, * et ardebit usque ad in-
sam terram : * ut comederet ferni novissima :
fructus agr6rum. . Devorabitque terram cum
Ut sugeret mel de petra, * germine suo, * et m6ntium fun-
oleumque de saxo durissimo : damenta comburet.
Buty-rum de armento, et lac de Congregabo super eosmala, *
6vibus, * cum adipe agn6rum et et sagittas meas complebo in eis.
arietum fili6rum Basan : Consumentur fame, ~ et devo-
Ethircoscummedullatritici, * rabunt eos aves morsu amaris-
et sanguinem uvae biberet me- simo:
racissimum. Dentes bestiarum immittam
Incrassatus est dilectus, et in eos, * cum fur6re trahentium
recalcitravit: * incrassatus, im- super terram, atque serpen-
pinguatus, dilatatus. tium.
Derellquit Deum factorem su- Foris vastabit eos gladius, et
um, * et recessit a Deo salutari intus pavor,* juvenem simul ac
suo. virginem, lactentemcumh6mine
Provocaverunt eum in diis sene.
alienis, * et in abominati6nibus Dixi : Ubinam sunt? * cessare
ad iracundiam concitaverunt. faciam ex hominibus memoriam
Immolaverunt daem6niis, et e6rum.
non Deo, * diis quos ignora- Sed propter iram inimic6rum
bant: distuli : • ne forte superbirent
Novi recent~que venerunt, * hostes e6rum.
194 Sabbato ad Laudes. -· II.
Et dicerent : Manus nostra cerunt, * residuique consumpti
excelsa, et non Dominus, * fecit sunt.
haec 6mnia. Et dicet : Ubi sunt dii eo-
Gens absque consilio est, et rum, * in quibus hahebant fidu-
sine prudentia. t Utinam sape- ciam?
rent, et intelligerent, * ac navis- De quorum victimis comede-
sima providerent. bant adipes,* et bibebant vinum
Quomodo persequatur unus li bamin um :
mille, * et duo fugent decem Surgant,etopitulenturvobis, *
mlllia? et in necessitate vos pr6tegant.
Nonne ideo, quia Deus suus Videte quod ego sim solus, *
vendidit eos, * et Dominus con- et non sit ali us Deus praeter me:
cl usi t illos? Ego occidam, et ego vivere
Non enim est Deus noster ut f{tciam : t percutiam, et ego
dii eorum : * et inimici nostri sanabo, * et non est qui de manu
sunt judices. mea possit eruere.
De vinea Sodomorum, vinea Levabo ad caelum manum
e6rum : * et de suburbanis Go- meam, et dicam: * Vivo ego in
m6rrhae: aeternum.
Uva eorum uva fellis, * et Si acuero ut fulgur gladium
botri amar!ssimi. meum, * et arripuerit judicium
Fel drac6num vinum eorum, * manus mea :
et venenum aspidum insan{t- Redaam ulti6nem h6stibus
bile. meis, * et his qui oderunt me
Nonne haec c6ndita sunt apud retr!buam.
me, * et signata in thesauris Inebriabo sagittas meas san-
meis? guine, * et ghidius meus devo-
Mea est ultio, et ego retri- rabit carnes.
buam in tempore, * ut labatur De cru6re occisorum, * et de
pes e6rum : captivitat~, nudati inimic6rum
Juxta est dies perditi6nis, * et capitis.
aMsse festinant tempera. Laudate gentes p6pulum
Judicabit Dominus populum ejus, * quia sanguinem servo-
suum, * et in servis suis misere- rum su6rum ulciscetur :
bitur: Et vindictam retribuet in ha-
Videbit quod infirmata sit stes e6rum, * et propitius erit
manus, t et clausi quoque defe- terrae populi sui.

Anti- C • • • • ~ • ~ • r. •· .,
phona.~••----~•~--~·----~--- ------------~·~~·~•

In servis su- is mi-se-re-bi-tur D6mi-nus, et pro-pi-


Sabbato ad Primam. 195

ti- us e-rit terrae p6-pu-li su- i.


5. Ant. ----.--~~~-~··--=·;--t---=.--~~• • I!- •
, .________ -_-_-_
ii;-C

8. G --·=---------', -·~::.::_-_-_-_
L Auda-te D6mi-num *
I

se-cundum mul-ti- tu-di-nem.
---~-...,+.!r--;..-=..~
....-_-~

c ; •• •••••
I •• •• II •• II
-

magni-tu-di-nis
"
e- jus. E u 0 u a e.
Psalmtts I$0. Laudate D6minum in sanctis ejus. 190.
Reliqua ut supra, 190, qua;zdo non habmtur propria. Preces, 77.

SABBATO AD PRIMAM.
~a &C-.-o-.-.---.--.-•.~lri...,.~-~·~.~·--.-.-.~~~-------
E X-alta-re D6mi-ne. E u o u a e.
Tempore Paschalz'. Ant. Alleluia. 15.
Aliis Temporibus in Feriali Officio, Antiphona ut Feria II., 79.
Psalmus 93. I. Viduam et advenaminterfece-
D Eus ulti6num D6minus : *
Deus ulti6num Iibere egit.
runt: * et pupillos occiderunt.
Et dixerunt : Non videbit D6-
minus,* necintelligetDeusJacob.
Ex.altare quijudicas terram: *
redde retributi6nem superbis. Intelllgite, insipientes in p6pu-
Usquequo peccat6res, D6mi- lo : * et stulti, aliquando s~pite.
ne, * usquequo peccat6res glo- Qui plantavit aurem, non au-
riabuntur? diet? * aut qui finxit 6culum,
EffabUntur, et loquentur ini- non considerat?
quitatem : * loquentur omnes, Qui c6rripit gentes, non ar-
qui operfmtur injustitiam? guet : * qui docet h6minem
P6pulum tuum D6mine humi- scientiam?
liaverunt : * et haereditatem D6minus scit cogitati6nes b6-
tuam vexaverunt. minum, • qu6niam vanae sunt.
Sabbato ad Primam.
Psalmus 93. II. Psalmus 107.

dieris Domine : "* et de P paratum cor meum : * can-


B Eatus homo quem tu eru- Ara.tum cor meum, Deus,

lege tua docueris eum. tabo et psallam in gloria mea.


Ut mitiges ei a diebus malis : * Exsurge gloria mea, exsli.rge
donee fodiatur peccatori fovea. psalterium et cithara : * exsur-
Quia non repellet D6minus gam diluculo.
plebem suam : * et haeredita- Confitebor tibi in p6pulis Do-
tem suam non derelinquet. mine : * et psallam tibi in natio-
Quoadusque justitia conver- nibus.
tatur in judicium : * et qui juxta Quia magna est super caelos
illam omnes qui recto sunt misericordia tua : * et usque ad
corde. nubes veritas tua :
Quis consurget mihi adversus Exaltare super caelos Deus, t
malignantes? * aut quis stabit et tua
super omnem terram gloria
: ,.. ut liberentur dilecti tui.
mecum adversus operantes ini-
quitatem? Salvum fac dexter.a tua, et
exaudi me : * Deus locutus est
Nisi quia Dominus adjuvit in sancto suo :
me : * paulo minus habitasset Exsultabo, et dividam Sichi-
in inferno anima mea. mam, * et conva.Ilem tabernacu-
Si dicebam : Motus est pes lorum dimetiar.
meus : * misericordia tua Do- Meus est Galaad, et meus est
mine adjuvabat me. Manasses : * et Ephra.lln susce-
Secundum multitudinem dolo- ptio capitis mei.
rum me6rum in corde meo : * Juda rex meus : ,.. Moab lebes
consolationes tuae laetificave- spei meae.
runt animam meam. In Idumaeam extendam cal-
Numquid adhaeret tibi sedes ceamentum meum : * mihi alie-
iniquitatis : * qui fingis laborem nigenae amici facti sunt.
in praecepto? Quis deducet me in civitatem
Captabunt in animamjusti : * munitam? * quis deducet me
et sanguinem innocentem con- usque in Idumaeam?
demnabunt. Nonne tu Deus qui repulisti
Et factus est mihi Dominus nos, * et non exibis Deus in vir-
in refUgium : * et Deus meus in tutibus nostris ?
adjut6rium spel meae. Da nobis auxllium de tribula-
Et reddet illis iniquitatem ti6ne: *quia vana sal us h6minis.
ips6rum : t et in malitia eorum In Deo faciemus virtutem : *
disperdet eos : * disperdet illos et ipse ad nihilum deducet ini-
Dominus Deus noster. micos nostros.
Quando ad Laudes dz'ctus est Ps. 50. Miserere, hlc subjungz'tur
P s. I .f-9· Cantate Domino canticum novum : *laus ejus, ut supra, 187.
Sabbato ad Tertiam, I97
Anti- C
phona • 0• •
Exalta-re D6mi-ne,
1• ; • r. ••• : •. 1 •:
qui Ju-di-cas terram: redde

. I
~

retri-bu-ti- 6-nem su-per- bis.


Tempore Paschalz'. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 19.
L! o o o opt o o H+H o o o o o o uo tt:t"ttttt1 o o 9 o o o o o o o otto o o o o o p o o o 9 9 o 9 ott t to 1 1 t t

SABBATO AD TERTIAM.
Ant.
8. c

c Lamor me- us.


E u o u a e.
Tempo1·e Paschali. Ant. Alleluia. 27.
Alzz"s Temporibzts z'tz Ferzalz Officio, AtttiphO!la ut Feria II., 84-.
Psalmus 101. 1. Tota die exprobrabant mihi
inimici mei: * et qui laudabant
D Omine exaudi orati6nem
meam : * et clamor meus
me, adversum me jurabant.
Quia dnerem tamquam pa-
ad te veniat. nem manducabam, * et potum
Non avertas faciem tuam a meum cum fletu miscebam.
me : • in quacumque die tribu- A facie irae et indignati6nis
lor, inclina ad me aurem tuam. tuae : !I< quia elevans allisisti me.
In quacumque die invocavero Dies mei sicut umbra declina-
te, * vel6citer exaudi me. verunt : * et ego sicut foenum
Quia defecerunt sicut fumus arui.
dies mei : * et ossa mea sicut Tu autem D6mine in aeter-
cremium aruerunt. num permanes : * et memoriaJ.e
Percussus sum ut foenum, et tuum in generati6nl.'Ill et gene-
aruit cor meum : * quia oblltus rati6nem.
sum comedere panem meum.
A voce gemitus mei * adhae- Psalmus 101. II.
sit os meum carni meae.
Similis factus sum pellicano T u exsurgens misereberis
Sion : * quia tempus mise-
solitudinis : * factus sum sicut rendi ejus, quia venit tempus.
nycticorax in domicilio. Qu6niam placuerunt servis
Vigilavi, * et factus sum sicut tuis Iapides ejus : * et terrae
passer solitarius in tecto. ejus miserebuntur.
I,g8 Sabbato ad Sextam.
. Et timebunt gentes nomen unum, * et reges ut serviant
tuum Domine, * et omnes reges Domino.
terrae gloriam tuam. Psalmus 101. III.
Quia aedificavit Dominus REspondit ei in via virtutis
Sion : * et videbitur in g16ria suae : * Paucitatem die-
sua. rum me6rum nuntia mihi.
Respexit in orati6nem humi- Ne revoces me in dimidio die-
Hum : * et non sprevit precem rum me6rum : * in generati6-
e6rum.
nem et generati6nem anni tui.
Scribantur haec in genera- Initio tu D6mine terram fun-
ti6ne altera : * et p6pulus qui dasti : * et 6pera manuum tua-
creabitur laudabit D6minum : rum sunt caeli.
Quia prospexit de excelso Ipsi peribunt, tu autem per-
sancto suo : * D6minus de caelo manes : ~f et omnes sicut vesti-
ih terram aspexit : mentum veterascent.
Ut audiret gemitus compedi- Et sicut opertorium mutabis
t6rum : * ut s6Iveret filios in- eos, et mutabuntur: * tu autem
teremptorum : idem ipse es, et anni tui non
Ut ann(mtient in Sion nomen deficient.
D6mini : ~~< et Jaudem ejus in Filii selTorum tu6rum habiUt-
JerCtsalem. bunt: * et semen e6rum in sae-
In conYenh~ndo p6pulos in culum dirigetur.

Anti- ;-;-;-r · ·=..--~---+--~- = ·-~I--!


phona. -'--HI-ilt-_.·----+,---.---11----~-.--11-- •
I I

Clamor me- us D6mi-ne ad te perve- ni- at : non

• •• ~ --·--·-·~·._~±t~~-~::::::::::.::_-_-_-_-_-_:-_:-_--=
avertas fa- ci- em tu- am a me.
Tempore Pasclzali. A1zt. Alleluia, alleluia, alleluia. 31.
Relz'qua in Feriali Officio in Feria II., 86.
W!!!!H!HtllittittmtttltiWUU!U!tlUI!!Utttttttmttttttu!IUII!IIII!U

SABBATO AD SEXTAM.
Ant.
8. G

D Omi-ne De- us me- us.


Tempore Paschalz'. Ant. Alleluia. 33.
E u o u a e.
Sabbato ad Sextam. I99
Alz"is Tenzporibus z'n .Feria!z" Officio, Antiphona ut Feria JI., 89.
Psalmus 103. I. Producens foenum jumentis, *
et herbam servituti h6minum :
B Enedic a_?il~a mea Domi-
·no : * DoiDlne Deus meus
U! educas panem de terra: *
et vmum laetificet cor h6minis :
magnificatus es vehementer. Ut exhilaret faciem in 6leo : *
Confessionem et decorem in- et panis cor h6minis comrrmet.
duisti : * amictus lumine sicut SaturabUntur ligna campi et
vestimento : ~e~ri Libani, quas plantavit': *
Extendens caelum sicut pel- llhc passeres nidificabunt.
lem .= * qui tegis aquis superio- Her6dii domus dux est eo-
ra eJus. rum : t montes excelsi cervis : *'
Qui ponis nubes ascensum petra refUgium herinaciis.
tuum : * qui ambulas super Fecit lunam in tempora *
pennas ventorum. sol cognovit occasum suum.
Qui facis angelos tuos, spiri- Posuisti tenebras, et facta est
_tu~ : * et ministros tuos ignem nox : * in ipsa pertransibunt
urentem. omnes bestiae silvae.
·• Q';l~ _fundasti terram super Catuli leonum rugientes ut
stabthtatem suam : * non incli- rapiant, * et quaerant a 'Deo
nabitur in saeculum saeculi. escam sibi.
Abyssus, sicut vestimentum Ortus est sol, et congregati
amictus ejus : * super monte~ sunt : * et in cubilibus suis col-
stabunt aquae. locabuntur.
Ab increpatione tua fUgient: * Exibit homo ad opus suum : *
a voce tonitrui tui formidabunt. et ad operationem suam usque
Ascendunt montes : et descen- ad vesperum.
_dunt campi * in locum quem
fundasti eis. Psalmus 103. Ill.
Terminum posuisti, quem non
transgredientur : * neque con-
vertentur operire terram.
Q Uam magnific{tta sunt ope-
ra tua Domine ! t 6mnia
Qui emittis fontes in conval- in sapientia fecisti : * impleta
libus : * inter medium montium est terra possessione tua.
pertransibunt aquae. Hoc mare magnum, et spatio-
Potabuntomnes bl~stiaeagri: * sum manibus : * illic reptilia
exspectabunt onagri in siti sua. quorum non est numerus. '
Super ea volucres caeli habi- Animalia pusilla cum ma-
tabunt : * de medio petrarum gnis : * illic naves pertransi-
dabunt voces. bunt .
. Draco iste, quem formasti ad
Psalmus 103. II. tlludendum ei : * 6mnia a te
R lgans montes de superiori-
bus suis : * de fructa ope-
exspectant ut des illis escam in
tempore.
Dante te illis, colligent: *ape-
rum tu6rum satiabitur terra :
200 Sabbato ad Nonam.
riente te manum tuam, 6mnia Qui respicit terram, et facit
implebllntur bonitate. earn tremere : qui tangit mon-
A vertente autem te faciem, tes, et fUmigant.
turbabllntur: t auferes spiritum Cantabo D6mino in vita
e6rum, et deficient, * et in pul- mea: * psallam Deo meo, quam-
verem suum revertentur. diu sum.
Emittes spiritum tuum, et Jucundum sit ei e16quium
creabuntur : * et renovabis fa- meum : * ego vero delectabor
ciem terrae. in D6mino.
Sit g16ria D6mini in saecu- Deficiant peccat6res a terra,
lum : * laetabitur D6minus in et iniqui ita ut non sint : * be-
operibus suis : nedic anima mea D6mino.
.cE----------::::-+----=--=.--;:..~------~!--=--.--:!"_
Ant1- :::.._-=.-------=.=-----111-::.:----=.~· ~ • Ill •
phona. ra , • I I

D6mi- ne De- us me- us, magni- fi-ca-tus es ve-he-

c •· ··IH-1- -
men-ter.
Tempore Paschalz'. Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 37.
Reliqua t'1z Feriali Officio ut Feria II., 91.
~~:;s~~~~!i;;)~..Jiil!i1~~~~tlilll~

SABBATO AD NONAM.

N
Ant.
I. f
c
--;-1 •• 1\ ... ~
E ta-cu- e-ris De- us. E u
••••I
0 u a e.
!!-:
~---
Tempo1·e Paschali. Ant. Alleluia. 39.
Aliz"s Temporibus i1z Ferialz' Officio, Antijhona ut Feria II., 94.
Psalmus 108. I. gua dol6sa, t et serm6nibus 6dii
D Eus laudem meam ne ta-
cueris: *quia os peccat6-
circumdederunt me: * et expu-
gnaverunt me gratis.
ris, et os dol6si super me aper- Pro eo ut me diligerent, de-
tum est. trahebant mihi : * ego autem
Locuti sunt adversum me lin- orabam.
Sabbato ad Nonam. 201

Et posuerunt adversum me Fiat ei sicut vestimentum,


mala pro bonis : * et 6dium pro quo operitur : * et sicut zona,
dilecti6ne mea. qua semper praecingitur.
Constitue super eum peccat6- Hoc opus e6rum qui detra-
rem : * et diabolus stet a dextris hunt mihi apud D6minum : * et
ejus. qui loquuntur mala adversus
Cum judicatur, exeat con- animam meam.
demnatus : * et oratio ejus fiat Et tu D6mine, D6mine, fac
in peccatum. mecum propter nomen tuum : *
Fiant dies ejus pauci : * et quia suavis estmiseric6rdia tua.
episcopatum ejus acdpiat alter.
Fiant filii ejus 6rphani : * et Psalmus 108. III.
uxor ejus vidua.
Nutantes transferantur filii
ejus, et mendicent : * et ejician-
L ibera me quia egenus, et
pauper ego sum: * et cor
tur de habitati6nibus suis. meum conturbatum est intra
Scrutetur foenerator omnem me.
substantiam ejus : * et diripiant Sicut umbra cum declinat,
alieni lab6res ejus. ablatus sum : * et excussus
Non sit illi adjutor : * nee sit sum sicut locustae.
qui misereatur pupillis ejus. Genua mea infrrmata sunt a
Fiant nati ejus in interitum : * jejunio : * et caro mea immu-
in generati6ne una deleatur no- tata est propter 61eum.
men ejus. Et ego factus sum oppr6brium
illis : * viderunt me, et move-
Psalmus 108. II. runt capita sua.
I N mem6riam redeat iniquitas
patrum ejus in conspectu
Adjuva me D6mine Deus
meus: * salvum me fac secun-
D6mini : * et peccatum matris dum miseric6rdiam tuam.
ejus non deleatur. Et sciant quia manus tua
Fiant contra D6minum sem- haec : • et tu D6mine fecisti
per, t et dispereat de terra me- earn.
m6ria e6rum : * pro eo quod Maledicent illi, et tu benedi-
non est recordatus facere mise- ces: t qui ins6.rgunt in me con-
ric6rdiam. fundantur : * servus autem tuus
Et persecutus est h6minem laetabitur.
inopem et mendicum, * et com- Induantur qui detrahunt mi-
punctum corde mortificare. hi, pud6re : * et operiantur sicut
Et dilexit maledicti6nem, et dipl6ide confusi6ne sua.
veniet ei : * et n61uit benedi- Confitebor D6mino nimis in
cti6nem, et elongabitur ab eo. ore meo : * et in medio mult6..
Et induit maledicti6nem sicut rum laudabo eum.
vestimentum, t et intravit sicut Quia astitit a dextris paupe..
aqua in interi6ra ejus, * et sicut ris, * ut salvam f.1ceret a perse-
61eum. in 6ssibus ejus. quentibus ammam meam.
Sabbato ad Vesperas.

phona. -·---..!!!----'-=•,____. . :. ·--I•I--II'Jil::-----------=:....._ 1

Ne ta-cu- e-ris De- us, qui- a serm6-ni-bus 6-di- i


c
•. II
circumdede-runt me.
Tempore Pasclzalz", Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 43.
In Feriali Officio reliqua ut Feria II., 96.


SABBATO AD VESPERAS.
Atttiphonae cum sequentibus Psalmis per Ammm ac Tempore Paschali
assignatae, semper in Sabbato dz'cuntur pro I. Vesperis Dominicae, quando
agendum est Officium de z'psa Dominz'ca sz'cut itt Psalteria.
Itt S®batis Adventus, quando dz'cmdae sunt I. Vesperae Domi'nz'cae
sequmtis, dimntur cum Psalmis Sabbati Antiphonae ex Laudibus hufus
Domz'nicae.
z. Ant.

B 6.F
E-C

·····IL······u
--·---r~,.---------r~..---------

Ene-dictus. E u o u a e.
T. Pasch. C
I •'
II • •
Ant. 6. F • • • I
• •· II
A L-le-lu- ia. E u o u a e.

Psalmus 143. I. D6mine, quid est homo, quia


innotuisti ei? *aut filius h6mi-
B Ened!ctus D6minus Deus
meus, qui docet manus
nis, quia reputas eum?
Homo vanitati similis factus
meas ad praelium, * et digitos est : * dies ejus sicut umbra
meos ad bellum. praetereunt.
Miseric6rdia mea et refU.gium D6mine inclina caelos tuos,
meum : * susceptor meus et et descende : * tange montes,
liberator meus : et fumigabunt.
Protector meus et in ipso spe- Fulgura coruscationem, et
ravi : * qui subdit p6pulum dissipabis eos: * emitte ·sagittas
meum sub me. tuas, et conturbabis eos.
Sabbato ad Vesperas. 203

Emitte manum tuam de alto, t Quorum os locutum est vani-


eripe meet libera me de aquis tatem : * et dextera eorum,
multis : * de manu filiorum alie~ dextera iniquitatis.
norum.

Anti~ •
phona.--~·~·~=•-.,--~·~~~~-.~--.~.~--~~~··~-----~·~_j
~ I I • • •

Be-ne- dictus Domi-nus susceptor me- us, et li-be-

c=•
ra-tor me- us.
•· •· II
2.

B
.Ant.-
8. c &·-i·II-J~I:-~--.-1-.-.-. -H--.
II .
E- a- tus popu~lus. E u o u a e.
Psalmus 143. II. Filiae e6rum comp6sitae : *
D Eus canticum novum can- circumornatae ut similitudo
tabo tibi : * in psalteria, templi.
Promptuaria eorum plena, *
decach6rdo psallam tibi.
Qui das salutem regibus : * eructantia ex hoc in illud.
qui redemisti David servum Oves e6rum foetosae, abun-
tuum de gladio maligno : eripe dantes in egressibus suis : *
me. boves e6rum crassae.
Et erue me de manu fili6rum Non est ruina maceriae, neque
alien6rum, t quorum os locutum transitus : * neque clamor in
est vanitatem : * et dextera plateis e6rum.
eorum, dextera iniquitatis : Beatum dixerunt populum cui
Quorum filii sicut novellae haec sunt : * beatus populus
plantati6nes * in juventute sua. cujus Dominus Deus ejus.

Anti~ C • r- r- ' • •· . = • • •.•. II


••
I •
phona.
I

Be~ a- tus popu-lus cu-jus D6mi-nus De- us e~ jus.


3. Ant.,
a3 - J ~

• rh·
II • • • = ;:
I.
• 11

M ~gnus D6mi-n us. E u o u a e.


204 Sabbato ad Vesperas.
Psalmus 144. I. Generatio et generatio lauda-
Xaltabo te Deus meus bit 6pera tua : * et potentiam
E rex : * et benecticam n6- tuam pronuntiabunt.
Magnificentiam g16riae san-
mini tuo in saeculum et in sae-
culum saeculi. ctitatis tuae loquentur : * et
Per singulos dies benecticam mirabllia tua narrabunt.
tibi : * et laudabo nomen tuum Et virtutem terribllium tu6-
in saeculum et in saeculum sae- rum dicent : * et magnitudinem
culi. tuam narrabunt.
Magnus D6minus et laudabi- Mem6riam abundantiae sua-
lis nimis : * et magnitUdinis vitatis tuae eructabunt : * et
ejus non est finis. justitia tua exsultabunt.

Anti-C=--l}~t--••--•-1•1:-:::.-..-=----=--••-==---=---jf------
phona.--~~--~·------~~~•.-~·~~·-·~··.~·~J··~--.---.~.-4

Magnus D6mi-nus et lauda-bi-lis nimis : et ma-


c
• I ~ • • r- •. •. II
gni-tu-di- nis e-jus non est fi- nis.

4s.~t. c • ~ r- ~ • •. II • • • • • •. II
S U-a-vis D6minus. E u o u a e.
Psalmus 144. II. G16riam regni tui dicent : *
M iserator et misericors D6- et potentiam tuam loquentur :
minus : * patiens et mul- Ut notam faciant flliis h6-
minum potentiam tuam : * et
tum misericors.
Suavis D6minus universis : * g16riam magnificentiae regni
et miserati6nes ejus super 6mnia tui.
6pera ejus. Regnum tuum regnum 6m-
Confiteantur tibi D6mine nium saecul6rum : * et domi-
6mnia 6pera tua : * et sancti natio tua in omni generati6ne
tui benedicant tibi. et generati6nem.

Anti- C • ~ ~ • • • j
phona. --:-~·~~~~•~·~.~~•_J•~·~·~·-+~·~--•------------
--------------------------~·------------
Su-a-vis D6mi-nus u-ni-versis : et mi-se-ra-ti- 6-nes
Sabbato ad Vesperas. 205
c ••.
• • • 1\1 = • • •• ••
I •
II
e-jus super 6mni- a 6-pe-ra e- jus.
5· Ant. e-C------r-r-------n-----
4' g ---+-;--=-r----,--=-.---H-tl •t---tt•-••---·=-..f-1- -
-11--i.

F ;-de-lis D6mi-n:~. E u o u a e. -.
Psalmus 144. III. viis suis : * et sanctus in 6mni-
bus operibus suis.
F ldelis D6minus in 6mnibus
verbis suis : * et sanctus
Prope est D6minus omnibus
invocintibus eum : * omnibus
invocantibus eum in veritate.
in 6mnibus operibus suis.
Allevat D6minus omnes qui Voluntatem timentium se fa-
c6rruunt : * et erigit omnes ciet: t et deprecationem e6rum
elisos. exaudiet : * et salvos faciet eos.
Oculi 6mnium in te sperant Custodit Dominus omnes diU-
D6mine : * et tu das escam ill6- gentes se : * et omnes pecca-
rum in tempore opportuno. t6res disperdet.
Aperis tu manum tuam: * et Laudationem D6mini loque-
imples omne inimal benedi- tur os meum : * et benedicat
cti6ne. omnis caro n6mini sancto ejus in
Justus D6minus in 6mnibus saeculum et in saeculum saeculi.

Anti- = ,._ ' • _


phona.~.~=-r~~~~-.~~·.-;~~~•~,.,.~---~~···~~·~~
I ~ •• !
Fi-de- lis D6mi-nus in 6mni- bus verbis su- is, et
c
•• =.1\1 •. II
• •
• I ••

sanctUs in omni-bus o-pe-ri-bus su- is.

T. A~;~~h. ~: ~_~;: ~ ·;: :_-!_,~.:-~ =. _.=~-=-=-·;:~ ·;: :~tr-~:-:. =.:-=-:;·~i- ; ;.:; .~:; .~iJ;·=~=--==--==--==---=-==
L-le-It:i- ia, alle-lu- ia, alle-lu- ia.
Capitulum. Rom. II.JJ.

0 altitlido divitiirum sapientiae et scientiae Dei : t quam


incomprehensibilia sunt judicia ejus, * et investigabiles
viae ejusl
206 Sabbato ad Vesperas.
Hymn us.
8 = •
-----11'- • • =---1--!1----=--11-~
•. f--!! ,.. • •
J I I f-~--7.-----
Al\1 sol re-ce-dit igne- us : Tu lux per-ennis U-ni-

= ••. r-
tas, Nostris be- a-ta Tri-ni- tas Infun-de lumen cordi-bus.
c •
~ • • •
= ••.
' .• • = ...

• I

Digne-ris ut te suppli- ces Laude- mus inter caeli-tes .

. ~
3. Patri simulque Fi-li- o,
. ~
Ti-bique Sancte Spi-ri-tus, Sic-ut

H_~--·-=-:r.-=--===~-r.F*-:~~--~--!---:::-.:-=-~:~-.----,-.=-1-_-...-~--=-==·=-9:--n--~-~-:-,II
fu- it, sit ju-gi- ter Saeclum per omne glo-ri- a. A-men.
Yf. Vespertina oratio ascendat ad te Domine.
~· Et descendat super nos misericordia tua.

Ad Magnificat.
Antipho1za 1tt z'n Proprio de Tempore, praeterqttam z'n Sabbatz's a?Zie
Domim'cam II. et re!z'quas Dominicas post Ejiphatziam, i?z quibus didtur
sequetzs:
Ant.
7· a ~~a~=----------------------~--~· ~

s Usee- pit De- us * Isra- el pu- e-rum su- urn, sic-ut


Sabbato ad Completorium. 207

C ••• ,••r.l• A 1

lo-cu-tus est ad Abra-ham et semen e- jus, usque in

•••••
c • • •. II r.: II
saecu-lum. E u o u a e.
Et di'citur Oratt'o sequentz"s Dominicae.


Sabbato ad Completorium.

sl.a ~--------·-··---:=~·~·~lr···~·~·~.-.·---lt-----­
Ant.;:_··--,--~·1~·-=--·--~--+::~----~----.~·~~--------

Ntret o-ra-ti- o me- a. E u o u a e.


T. Pasch. ~c-------,-..-i••--.~·---·~,--~---------
11
·-~--·__r._:~::~--------·--··~~-------------­
A
8.G
Lle-lu- ia. E u o u a e.
Psalmus 87. Posuerunt me in lacu inferi6-
D Omine Deus sah1tis meae: *
in die clamavi, et nocte
ri : * in tenebr6sis et in umbra
mortis.
Super me confirmatus est fu-
coram te.
Intret in conspectu tuo oratio ror tuus : * et omnes fluctus
mea : * inclina aurem tuam ad tuos induxisti super me.
precem meam : Longe fecisti notos meos a
Quia repleta est malis anima me : * posuerunt me abomina-
mea : * et vita mea inferno ap- ti6nem sibi.
propinquavit. Traditus sum, et non egredie-
Aestimatus sum cum descen- bar : * 6culi mei languerunt
dentibus in lacum : * factus sum prae in6pia.
sicut homo sine adjut6rio, inter Clamavi ad te D6mine tota
m6rtuos liber. die : * expandi ad te manus
Sicut vulnerati dormientes in meas.
sepulcris, t quorum nones me- Numquid m6rtuis facies mira-
mor amplius : * et ipsi de manu bflia : * aut medici suscitabunt,
tua repulsi sunt. et confitebUntur tibi?
208 Sabbato ad Completorium.
Numquid narnibit aJ.iquis in Notas fecit vias suas M6ysi, *
sepulcro misericordiam tuam, * filiis Israel voluntates suas.
et veritatem tuam in perditione? Miserator et misericors Domi-
Numquid cognoscentur in te- nus : * Ionganimis et multum
nebris mirabilia tua, * et justi- misericors.
tia tua in terra oblivionis? Non in perpetuum irascetur: *
Et ego ad te Domine clama- neque in aeternum comminabi-
vi : * et mane oratio mea prae- tur.
veniet te. Non secundum peccata nostra
Ut quid Domine repellis ora- fecit nobis : * neque secundum
tionem meam: * avertis faciem iniquitates nostras retribuit no-
tuam a me? bis.
Pauper sum ego, et in lab6ri- Qu6niam secundum altitUdi-
bus a juventute mea : * exalta- nem caeli a terra : * corrobora-
tus autem, humiliatus sum et vit miseric6rdiam suam super
conturbatus. timentes se.
In me transierunt irae tuae : * Quantum distat ortus ab oc-
et terrores tui conturbaverunt cidente : * longe fecit a nobis
me. iniquitates nostras.
Circumdederunt me sicut aqua Psalmus 102. II.
tota die : * circumdederunt me
simul.
Elongasti a me amicum et
Q U6modo miseretur pater
flliorum, t misertus est
pr.6ximum : * et notos meos a Dominus timentibus se : * qu6-
miseria. niam ipse cognovit figmentum
nostrum.
Psalmus 102. I. Recordatus est qu6niam pul-
B Enedic anima mea Domi-
no : * et omnia quae intra
vis sumus : t homo, sicut foe-
num dies ejus, * tamquam flos
me sunt, nomini sancto ejus. agri sic efilorebit.
Benedic anima mea D6mino : * Qu6niam spiritus pertransibit
et noli oblivisci omnes retribu- in illo, et non subsistet : * et
ti6nes ejus. non cognoscet amplius locum
Qui propitiatur omnibus ini- suum.
quitatibus tuis : * qui sanat Misericordia autem Domini ab
omnes infirmitates tuas. aeterno, * et usque in aeternum
Qui rectimit de interi.tu vitam super timentes eum.
tuam : * qui cor6nat te in mise- Et justitia illius in filios fili6-
ricordia et miserationibus. rum, * his qui servant testamen-
Qui replet in bonis desiderium tum ejus:
tuum : * renovabitur ut aquilae Et mem6res sunt mandat6rum
juventus tua : ipsius, * ad faciendum ea.
:Faciens miseric6rdias D6mi- Dominus in caelo paravit se-
nus : • et judicium omnibus in- dem suam: * et regnum ipsius
juriam patientibus. 6mnibus dominabitur.
Sabbato ad Completorium. 209

Benedicite Domino omnes An- tutes ejus : * ministri ejus, qui


geli ejus : t potentes virtute, facitis voluntatem ejus.
facientes verbum illius, * ad Benedicite Domino omnia ope-
audiendam vocem serm6num ra ejus: tin omni loco domina-
ejus. tionis ejus, * benedic anima mea
Benedicite D6mino omnes V~r- D6mino.

Anti- s-C-.---.--·~--=.-.--!III--I~I--·•-••--t••-••---~•---.--.-.-j-.+1
~~. I

Intret o-ra-ti- o me- a in conspectu tu- o Domi-ne.

= • •· •· II
Alle-lu- ia, alle-lu-ia, alle-lCl- ia.
Relt'qua ut supra z'n Domint'ca, 58.
Per Annum, .Hymnus cantatur in to1zo 2" loco posito, 59.
PROPRIUM DE TEMPORE
Sabbato ante Dominicam I. Adventus.
Ad Vesperas.
Psalmz' de Sabbato, 202. A ntiphonae de Laztdz'bus Domz'm'cae seqttetztz's, 213.
Capitulum. Rom. IJ. d.

F Ratres : Hora est jam nos de somno surgere : t nunc enirn


pr6pior est nostra salus, * quam cum credidirnus.
W Deo gratias.
Sz'c semper respondetur i1zjine omnium Capz"tulorum.
Hymnus. 4·

~c .•• • • •
I • • I • • I •

RE-ATOR alrne si-de-rum, Aeterna lux


----~,----------------~
~-··1·~ ••• ~ •.i
credenti- um, Je-su, Redemptor 6rnni- um,

~~~tC=--.-=-~·=-I;-__....,_·~-=-·=-·_-_...._•-=.-=..~~==--=-~--~-.=-,-+4.__--=.--.-.=---=·---=·----:' • • I i
I

..
Intende vo- tis suppli-cum. 2. Qui daemo-nis ne fraudi-bus
---11
~· I • ·--~~-------~--- ~
~ • •. f---.!.'--~---~--~~----~·~--=.:---.=-_~~~-
.
Per.}-r~t orbis, impe- tu Am6-ris actus, languidi Mundi
~
Sabbato ante Dominicam I. Adventus.
~--~----------~,----------~~--•
• • • ~ • •. II • • • • •
I
I • •
I


I
.. 2!1

me-de-la factus es. 3. Commune qui mundi ne-fas Ut expi- a-

• •• t
I


I
• •• I

··-=·----~~--·-=.---=~~--------
• I

res, ad cru-cem E V!rgi-nis sacra-ri-o Intacta pro-dis


~ II I • ~
~~~~~.~.~.-+~~.--.--~.~~=---L~--~~--~~-- •
~~--1~
I
•• • • .
victima. 4. Cu-jus pot- estas gl6-ri- ae, Nomenque cum pri-

~ . • •. I • • •• I • ~ ••

•• • • • •
I

mum so-nat, Et caeli-tes et 1nfe-ri Tremente curvantur ge-


• ••
~; •· I • • ••• •I 8 • I •
• • •• +=i I •
I

..
nu. 5. Te depre-camur, ultimae Magnum di- e- i JU-di-cern,

~c • •
I • • • ~ • • • ~ •· • ~ • g
~= i

..
I

Armis supernae gra-ti- ae De-fende nos ab h6sti-bus. 6. Virtus,


~
• • I • I • • • I •••
~ ... I • •
. . ..
honor, laus, gl6-ri- a De- o Patri cum Fi- li- o, Sancto

~
::;:__. ~
simul Pa-racli-to, In saecu-16-rum saecu-la.
• •
••• ~
A-men .
I
•··II ... == E
.YI. Rorate caeli desuper, et nubes pluantjustum.
~- Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.

Ad Magnificat, Antiphona.
c , •. 1.;......... ~
I. f

E . •
_______.._,,~-..~--------
~
C-ce nomen D6mi-ni
--------------------~------
* ve- nit de longin-
rM ~•.
~
212 Sabbato ante Dominicam I. Adventus.

~ r-:
I
I• ••• r- ; • Q • r- •. •• II
I
1\i
quo, et cla-ri-tas e-jus replet orbem terra- rum.

L-. • • = r.· • II
E u 0 u a e.
Ora#o ut z'nfra ad Laudes Domz'nz'cae.
Sujfragium de Omnibus Sanctis non fit per totum Adventum.
In Adventu non fit de Festo niszfuerit Duplex vel Semzi:luplex. Duplex
I. classz's, sz' occurrat in Domz'mca I. Adventus, tranifertur : si in alit's
Dominz'cz's, fit de eo cum commemoratione Dominzcae. Duplex vero II. classz's
occurrens in Domimca quacumque Adventus tranifertur juxta Rubricas. -
De quocumque alio Duplzci vel Semiduplicz' occurrente in Dominica fit
tantum commemoratio in utrisque Vesj>erz's et Laudibus. De Simplici fit
tantum commemoratio e#am z'n Ferzi's.

Tonus Hymni ad Completorium.

T
2. :::~~===~·~~==~·~~~~r-~~·~~~===·=~r-~=~·~=::·~r-=::=---~-.--~J
E lu-cis ante termi-num, Re-rum Cre- a-tor p6sci-

~c •. I J • ' .. • ••
mus, Ut pro tu- a de-menti- a, Sis praesul et cust6-di- a .
• r• • ··II~

"..
2. Pro-cui re-ce-dant s6mni- a, Et n6-cti- um phantasma-ta : Ho-
r- • . .. m
_~C_.___J_•__ra___=__•-~·~1~·-·~·_·_r-_.__r.~·-·-·~11 j
stemque nostrum c6mprime, Ne poilu- antur corpo-ra.

~;
=
• =. = r- • ~ • r- • • r- • • •• I I
J
3. Praesta, Pa-ter pi- is-sime, Patrique compar Uni-ce,
Dominica I. Adventus. 213

• ~ • r- =. ;
I
• • • r- • ,. ••. fO
Cum Spf-ri-tu Pa-racli-to, Regnans per omne saecu-lum.

A-men.
Hie tonus servandus est ad Completorium per totum Adventmn usque ad
Vigiliam Nativitatis exclusive, etiam z"n Festis occurrentibus; praeterquam
z"n .Festo Immac. Cmzcept. B. M. V., et per dus Octavam, in quibus sumitur
tonus solt"tus de B. M. V., excepta .Domz"nica infra Octavam vel z"n die
Octava occurrente.

Dominica I. Adventus.
Ad Laudes, et per Horas.
I. Ant. c - I
• ; • • • •• I • ~
8. G
• ·~ = • • • • •
I
I I
I

N il- la di- e * stilla-bunt montes dulce-di-nem, et


c • • • • • • • • ••
• • •
~· • =
I •• I
•• II tb
colles flu-ent lac et mel, alle-lii- ia. E u o u a e.
Ps. D6minus regnavit. cum relz"quis de DominiCa, 2.

Ant.C. ! -_ _.-. .--i-:;:_M~•.,."i/1-N._r-AI+I--="-=----"*;--·-,- - - - +


2.
8. G* -

• rf! ~ • r- •· • • • I ~~~
J Ucunda- re * fi- li- a Si- on, exsiilta sa- tis
c

• • = • •• ~. • = •· •· II •• • • • •· II
I

fi-li- a Je-ru-sa-lem, alle-lii- ia. E u o u a e.


Ps.Jubilate Deo omnis terra.
2I4 Dominica I. Adventus.
3. Ant. f1 .-
5.a •=---i

• I! • ~ ·"l
i • • • •
E Cc~ D6mi-nu,_s_v_e-_m-=.-'---ae:...t,-*--et-'o=-m-.n-t~l-s-s~~-ct--'-~-e--J-.u-s_c_u_m
c ••. I • • • • • • • 3
e- o : et e-rit in di- e il-la lux magna, alle-16.- ia.

;-.-. • • • • . 11

E u o u a e.

... ..
P.s. Deus Deus meus.
4· Ant. C rr= ; • • • r- • •.
8, C •

I
~

0 - mnes * si-ti- en-tes, ve-ni-te ad aquas : quae-

c • I• • I ra ••
I
•• • •• -~ ..
II
• =
= · .. ..
ri-te D6mi-num, dum inve-ni-ri pot-est, alle-lu- ia.

c ••••• =: II
E u o u a e.
Cant. Benedicite 6mnia 6pera D6mini D6mino.

s,;..~;· C • = •· I ; • r. ; •· I •
E ~.
Cce ve-ni- et * Prophe- ta magnus,
'
et ipse re-no-

c-~r-~-=-. .~,--. -=·----=·c..b_=__, • ..jj~-=;-·--~~ • .. II


va- bit Je-ni-sa- lem, alle-lu- ia. E u o u a e.
Ps. Laudate D6minum de caelis,
Dominica I. Adventus. 215

Capitulum. Rom. I3. il.

F Ratres: Hora est jam nos de somno sfu'gere: t nunc enim


pr6pior est nostra salus, *quam cum credidimus.
Hymnus.

I.
c •
-----=.--~·~--·r-~.~-.~
• I
•~----~nr•~·~~~~~
• !
• ••
E I •
N cla-ra vox re-dargu- tt Obscu-ra quaeque, perso-

1--•. 1 ••• I .; • . • •• •• ;
l

.
• . . • • .. "
nans: Pro-cul fu-gentur s6mni- a, Ab alto Je-sus pr6mi-cat.
c ~ • •. IJ
• • • • ~

l
2. Mens jam re-surgat t6rpi-da, Non ampli- us ja-cens humi :
c•• •
_ __,_1 · ; ,
~·--.--.--.--.---.-.=-~ --.--.-.
-n-11· • ;

l
Si-dus re-fulget jam novum, Ut tollat omne no-xi- um. 3. En

c

I
. ~·· .. •
"~···, ..
Agnus ad nos mit-ti-tur Laxa-re gra-tis de-bi-tum: Omnes
c•
• • • • • ~ • •· II •
•• • •
I ••

I I

. ..--------------------·-----
simul cum lacrimis Pre-cemur indulgenti- am. 4. Ut cum se-
c ~ • • • •• ••i

cundo fulse-rit, Me-tuque mundum dnxe-rit, Non pro re- a-
216 Dominica I. Adventus.
c : I • • ~ ••• II_ --••~--~. ~
--Q~~.~.~:--~.~-----.-=--------------H •:

tu pu-ni- at, Sed n~s pi- us tunc pr6-te-gat. 5. Virttis, honor,

c. ~ •• ~.~ •• r.. ~···,. ~.
laus, g16-ri- a De- o Patri cum Fi-li- o, Sancto simul Pa-ra-

~-.~I--.-----.--.---.---=~--.--.-.~~T~-~~--1-:-,n,------------

ch-to,
•I
In saecu-lo-rum saecu-la. A-men.
Yf. Vox clamantis in deserto, Parate viam Domini.
~. Rectas facite semitas ejus.
Ad Benedictus, Antiphona.
c
•• ra .=··,.~
8. G - I
It •• • • ~

s Pi- ri-tus Sanctus * in te descendet, Ma- ri- a : ne

. .. ,!1···
~---------------+---
I~ . I I • •
.. I
. ~· ••
ti- me- as, ha-be-bis in u-te-ro Fi- li- um De- i, aile-
c •••••
•• •. II •• F
Ju- ia. E u 0 u a ·e.
Oratio.
E Xcita, quaesumus Domine, potentiam tuam, et veni : t ut ab
imminentibus peccat6rum nostrorum periculis, te mereamur
protegente eripi, * te liberante salvari. Qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus : * per 6mnia saecula
saecul6rum. ~. Amen.
Ad Primam, Tertiam, Sextam et Nonam, Antiphonae de Laudibus di-
cuntur per ordinem, quarta praetermissa. Quod etiam servatur in alz'is
.Dominici's Adventus.
Dominica I. Adventus. 217

Per totum Adventum etiam z"n Pestis Sanctorum, .Hymni ad Horas can-
tantur in tono z"nfrascripto ad Tertz"am. Sed in .Festo Immaculatae Concept.
B. M. V. d infra Octavam cantantur in tono solito de B. M. V., praeter-
quam in .Dominica infra Octavam vel in die Octava occurrente.

Ad Primam.
Responsorium breve cantatur in tono proprio pro Tempore Adventus, ut
notatztr p. 20; et loco yr. Qui sedes. dz"citztr yr. Qui venturus es in mun-
dum. Szi: dzi:t"tur quotz"die usque ad Nativitatem .Dominz: etiam in Otficio de
Sanctis, praeterquam in die Immaculatae Conceptionzs B. Mariae V. et per
Octavam : in qua dicitur yr. Qui natus es de Maria Virgine. ut ibidem
tzotatur, 20. Sed in .Domz"nzi:a infra Octavam vel itt Octa<Ja occurrente,
dicitztr yr. Qui ventfrrus es .
.Debzde Kyrie eleison, cum relz'quzs ut in Psalteno, 22.
Ad Absolutionem Capituli, Lectio brevis Domine miserere nostri. 24;
quae dzi:itur z"n .Domz'nicts et Ferz"zs usque ad Vigi!iam Nativz"tatis .Domini
exclusive.
Ad Tertiam.
Hymnus.

I.
• • • • ~ .. . ~
• • n-;-i
• I

N I
Unc Sancte no-bis Spi-ri-tus, Unum Patri cum Fi-

C • •• -~r~.._
. .....ll--'•=---=---------
• Q • •• ~ •··It
• •
I • • •

I
li- o, Digna-re promptus inge-ri, Nostro re-fU-sus pecto-ri.

c~--------------~.~------,_-----~.~··~n~~----~.~--E~
• • I ~ • • •~ • ••

• • •I
~. Os, lingua, mens, sensus, vi-gor, Confessi- 6-nem perso-nent:

c_·---~~·--~·~a~~~-=.----~.-.-~.~~·----~-·--·-·~1~1-~.-i
I
Flammescat igne cA-ri-tas, Accendat ardor pr6-ximos. a. Prae-
. .. . .
2!8 Dominica I. Adventus.
c ~
•••
• ~ •~ r•
----~.~~--------~~~-------=
~


I
sta, Pa-ter pi- issime, Patrique compar U-ni- ce, Cum Spi-ri-

c
• Q• I •
• • • •

tu Pa-racli-to, Regnans per omne saecu-lum. A-men.


Capitulum. Fratres : Hora est. e Laudibus. (Semper ad Tertiam dicetz·
dzfm est Capitulum de Laudibus, ?tisi aliter notetztr).
Resp. breve. Veni ad liberandum. 30. yr. Timebunt gentes.

Ad Sextam.
Capitulum. Rom. IJ. tl.

N ox praecessit, dies autem appropinquavit : t abjiciarnus


ergo opera tenebrarum, * et induamur arma lucis.
Resp. breve. Ostende nobis Domine. 36. yr. Memento nostri.
Ad Nonam.
Capitulum. Rom. IJ. d.

S lcut in die honeste ambulemus, non in comessati6nibus et


ebrietatibus, t non in cubilibus et impudicitiis, non in conten-
ti6ne et aemulati6ne : * sed induimini D6minum Jesum Christum.
Resp. breve. Super te Jerusalem. 42. yr. Veni Domine.
Ad Vesperas.
Antiph011a In illa die. cum reHquis de Laudz'bus. Psalmi de Domi?Zica.
Capitulum et .Hymnus ut in I. Vesperz's.
Yf. Rorate caeli desuper, et nubes pluantjustum.
~- Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.
Ad Magnificat, Antiphona.

8. G
c ~~•
• I
• I I • .• ~ ~~ I • ~ i
N E time- as • Ma-ri- a, inve-nisti gra- ti- am apud
Infra Hebdomadam I. Adventus. 219

G---f-
- 4 •· ~ •
----- ~ ~~~-r
- .. ==~ •~· • I i
D6mi-num : ecce conci- pi- es, et pa-ri- es fi-li- urn, aile-

·-~11--11----=-'1-
.. ·~
lu- ia.
. . .. ~'-----------------------------
E u o u a e.
~ Hjmnz~ Jr'jr. et B,tR,7. brevia hufus .Dominicae dicuntur z"n alit"s .Dom£nt'cis
et .Ferzi"s Adventtts.
Feria Secunda.
Ad Laudes. Antlphonae et Psalm£ Fen"ae II. ut z"n Psalteria, 75.
Capitulum. Isaiae 2.

V Emte, et ascendamus ad montem D6mini, et ad domum Dei


Jacob, t et docebit nos vias suas, et ambulabimus in semitis
ejus, * quia de Sion exibit lex, et verbum D6mini de Jerusalem.
Hjmnus. En clara vox, ut supra, 215.
Yf. Vox clamantis in deserto, Parate viam D6mini.
11'· Rectas facite semitas ejus.
Ad Bened. G------:::----1----.---------
Ant.I.f_-~.--·--~~-----------•·-=·-L·~·~~·~·~·~·~4~~j
A -N ·~
Nge-lus D6- mi-ni * nunti- a-vit
I

Ma-ri- ae, et
G ~
~ ~ r- •. ..II • • • • = ~: I

-=---;c = •••
conce- pit de Spi-ri-tu Sancto,
,.. •
aile- lu- ia. E u o u a e.
In Feriali Officio per Adventum dt"cuntur Preces ut z'n Psalterz'o, 77.
Oratto. Excita, quaesumus Domine. 216. Oralio .Dominz"cae praeterz"tae
semper dz'c#tlr per Hebdomadam z"tt Fena]£ Officio, quando propria non
assz"gnatur.
Ad Ho:ras. Antiphonae de Laudibus .Domint"cae praecedmtzs; Capitula,
msz' quod in Bf'. br. ad Primam, loco yr. Qui
RJBf'. br. et aNa ut in Psalterio,
sedes, dicitur yr. Qui venturus es in mundum.
Ad Vespe:ras. Antz'"phonae et Psalmi de Psalterio.
220 Infra Hebdomadam I. Adventus.
Capitulum. Gm. 49· b.

N ON auferetur sceptrum de Juda, et dux de femore ejus, t


donee veniat qui mittendus est : * et ipse erit exspectatio
gentium.
Hymnus. Creator alme siderum. 210.
Yf. Rorate caeli desuper. et nubes pluant justum.
JV'. Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.
Ad Magnif.CE---.~-::----11---=--------- J
Ant. I. a 3 J ~ • • ... r- ;
~'-rt· ! • J. • Iii

L E-va* Je-ru-sa-lem 6-cu-los, et vi-de po-


c• I ••

. .. ~
~ • r-
tenti- am re-gis : ecce Salva- tor ve-nit s6lve-re te a vin-
~ . • J

; r- •. 11· • • • tt1---------
cu-lo. E u o u a e.
.Deinde didtur Kyrie eleison, cum Precibus, ut in Psalterz'o, 103.
Oratz'o. Excita, quaesumus. de .Dominica praecedentz~ 216.
Capitula praedicta dicuntur in ftriali Officio ad Laudes et ad Vesperas
usque ad Vigiliam Natz"vltatis .Domini exclusive.

Feria Tertia.
Ad Bened. c~-------+--16~.- - - - - -
~ = • •·I
A ..
Ant. I. f • • 1
• • • ; i
~
N-tequam conve-ni-rent, * inventa est Ma-ri-a
c
•• • • ~ .. I
... ~

de Spi-ri-tu Sancto,
• r- •.•. II
al-le-lu- ia .

•___!'-_:~-~----------------------------
E u o u a e.
Infra Hebdomadam I. Adventus. 22I

Ad Magnif. !I • = • I • • • ~ • •· j •
Q
Ant.4.A .
~-~.;~~~.~=~=~=~===~~=~~=~~==~~=~~:=~-=;-~
1

Uaeri-te D6mi-num,*dum inve-ni- ri po-test: in-

G • •
-~~--~

vo-ca-te
---1-
- . . =
b

e- urn, dum prope est, alle-lu- ia. E u o u a e.

Feria Quarta.
Ad Bened. ,. • --+-;
Ant. 2. D ~~ •I ~ •' ~
D • • •

E Si- on * ex-i-bit lex,


• •
~~----=---~.~.~.~.~
,

et verbum D6mi-ni

~
- • • •• II • • • • • •
rl
=

li
de Je-ru-sa-lem. E u o u a e.
Ad Magnif. ;-.
Ant. 8. c ~ =~I •~ =~ • ; I • • !• ~
v
I

••
E-ni- et * forti- or me postme, cu-jus non

sum dignus solve- re


~
cor-ri-gi- am calce- amento-rum
.. ....
~

•• •• •
e- jus. E u o u a e.

Feria Quinta.
Ad Bened. G
Ant. 4· A*
••
• =
•• ; . ~ • • •• I ~ • •
I

B I

Ene-dicta tu * in mu-li- e-ri-bus, et bene-


222 Infra Hebdomadam I. Adventus.

~
~
I
. • • • •• ••
di-ctus fructus ventris tu- i.
I II
• • • • • ••
E u 0 u a e.
II
AdAnt.4.A*~~~~=~.~~·~~~=:·~~~~~====~=:==~r~===~~~=~.~
Magnif. ! 1 •· I ·~ • • ! • •· I

E ~
Xspectabo D6mi.num * Salva-t6-rem me- urn,

•-=-...,.~---=.
• __•..._
- I __
I
. . -tiL· I
_-~~=--+lliii.:::......!ll-'----'=-------=--~--1
• ! - •
ls • •
•• ••
II

et praesto-Hibor e- urn, dum prope est, alle-h1- ia.

P--- ••••... u.ll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

E u o u a e.

Feria Sexta.
Ad Bened. (;.C-.~o:=-.-"---~1•--....,.-+----------
AntE. I. a 3 ;t ~~ -~-·--·._.o...__l-+~-=--...:__.~
•L • • •.
C- ce * ve- ni- et De- us et homo de do-
c

mo Da-vid se-de- re in thr6-no,


Ad Magnif. C
Ant. 4• C
; ; I • • I I ••• I • J
• • I I • •
• • I I

E X Aegypto * voca-vi Fi- Ii- urn me- urn: ve-ni- et


-. • • • • ••
c~
-=1 •
r- ; • •• •• II
r ~
ut salvet p6pu-lum su- urn. E u o u a e.
Infra Hebdomadam I. Adventus. 223

Sabbato.
Ad Bened. !I • •· I _• • ._ • •· j. •
Ant.4.c ~.~!~~~~~·~~~~~~~~~~~+-~~.-~.~~~~·~-·~~~~~~~~~~~~
8 I- on, * no-li ti-me-re : ecce De- us tu- us

c • • •• ••
ve-ni- et, alle-h1- ia. E u o u a e.

Ad Vesperas.
Psalmi de Sabbato. Antijhonae e Laudz"bus Domilzicae sequentis.
Capit. Fratres : Quaecumque scripta sunt. ut infra ad Laudes.
.Hymnus. Creator alme siderum. 210.
yr. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
J¥'. Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.

7· a c ••
Ad Magnificat, Antiphona.

•• I •
• • • ---~ • ••
I
·~ ;
,
I
v• •

I
=
E-ni D6mi- ne * vi-si-tare nos in pace, ut lae-

• • r. • • • • • ~:
c I

I • • •• ••
I
~ F
temur co-ram te corde perfe-cto. E u o u a e.
Oratio. Excita Domine. ztt itifra ad Laudes.
Dominica Adventus quae occurrit infra Octavam Immac. Co!Zcept. B. M. Ji~,
.Hymni per totum Officium cantantur in to?Zo Adventus, cum doxologia
Domi'ni'cae.

1\"0 820. ·-8


224 Dominica II. Adventus.

Dominica II. Adventus.


Ad Laudes, et per Horas.
I. Ant. G

E ~=========;=~·=;~===~==~·~;~~~~~~~=~·~~~-=···=+I
.. • • ~ r- • ~
I.g
C~ ce in nu-bi-bus cae-li * D6mi-nus ve-ni- et, cum
j

c
.. ~ . ·~~~~~~·~r-~~·~·~·~·~"---·__·___.__.__=_·_·~111_--_~---_-_- _-_

Ps. Dominus regnavit. cum reliquis de Do11linica.


2. Ant. •
7· d cJ .. ~ . ~ . =··lb.·~b·~j
U Rbs * forti-tU-di-nis nostrae Si- on, Salvator pone-

• ••
... ~ .]3 6]_·_·_.-·-~-·-·-~
tur in e- a mu-rus et antemu-ra- le : ape-ri-te por-

~.,.__·1_..+=--,-----·-"'- - 1~·------------!-----=-----:-'-'-11_·• • • • ;: ~
==---Fie

tas, qui- a E u o u a e.

3· Ant. C 1 IL: • : IL 1 -
..
7· a ~=.==.::::;.:::=~~==~=~~~~~--_;-"'--l.-.=a-~.----·-·----~·~--~~· r.-l
E Cce appa-re- bit* D6mi-nus, et non menti- e-

c ;: I• •~ . = ..
• • I
-~ - -II-

tur : si mo-ram fece~rit, exspecta e- utn, qui- a ve-ni- et,


Dominica II. Adventus. 225

c
• ~ • ~· • I •· •·
+I

et non tardabit, alle-lu- ia. E u o u a e.


4· Ant. ~------1-----------­

M
I.f !---~.~=~·~~-·~-.-~.~--~=------+-
• •
~
• •
Ontes et colles
• ~
~
. I
* cantabunt co-ram De- o laudem,
..

~~-----~---T----~·1--·-;·----·--,·~·~.--~~-----=~.~
I I
ve-ni- et D6mi-nus Domi-na-tor in regnum aeternum, aile-
G
• • • ~ •• ••
I
~ ••••I 1'-: II
lt1- ia, alle- lt1- ia. E u 0 u a e.
5· Ant. C
3· a • • I •• •• I • • • • • ~ •• I •
I
I

E Cce D6mi-nus noster * cum virtU-te ve-ni-· et, ut


G• ~ •
•••• !
-I •
I
••~ I • •• •• II
illumi-net 6-cu-los serv6-rum su-6-rum, alle-lt1- ia.

E u o u a e.·
Capitulum. Rom. I5.
F Ratres : Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam
scripta sunt : t ut per patientiam, et consolati6nem Scriptu-
rarum, • spem habeamus.
226 Dominica II. Adventus.
I:ljmmus. En clara vox redarguit. 215.
yr. Vox clamantis in deserto, Parate viam Domini.
~· Rectas facite semitas ejus.
Ad Benedictus, Antiphona.

J
I. f
• •

I • ~·
0-annes autem *cum audisset
• • = •. ••
• . ·~
in vincu-lis 6-pe-ra

~=----~----------------.-.~.-.~=~--~·b=.~~~..~I~J
Christi, mittens du-os de di-sci-pu-lis su- is, a- it il-li :
~
• • •
r- -A ~- . . = • r- •.•. [;
Tu es qui ventu-rus es,
= -
an a-li- urn exspecta-mus'!
c• •
• • = r.: H
E u 0 u a e.
Oratio.
E Xcita D6mine corda nostra ad praeparandas Unigeniti tui
vias : t ut per ejus adventum, * purificatis tibi mentibus
servire mereamur. Qui tecum vivit et regnat.
Ad Tertiam.
Capit. e Laudzbus. F;'. br. Veni ad liberandum. 80. yr. Timebunt.
Ad Sextam.
Capitulum. Rom. TS.
D Eus autem patientiae et solatii det vobis idipsum sapere in
alterutrum secundum Jesum Christum: t ut unanimes uno
ore honorificetis Deum, * et Patrem Domini nostri Jesu Christi.
:R,7. br. Ostende nobis Domine. 36. yr. Memento nostri.
Ad Nonam.
Capitulum. Rom. IS. c.
D Eus autem spei repleat vos omni gaudio et pace in creden-
do : * ut abundeti:, in spe, et in virtute Spiritus Sancti.
Rf. br. Super te Jerusalem. 42. y. Veni Domine.
Infra Hebdomadam II. Adventus. 227

Ad Vesperas.
Ant£plzonae de Laudibus. Ps. de Domznz"ca. Capztulum e Laudibus.
Hymnus. Creator alme siderum. 210.
Yf. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
~· Aperiatur terra et germinet Salmt6rem.

Ad Magnificat, Antiphona.

8. G"* c • =• ~
T u *
,..
es qui ventu-rus es, an a- li- urn exspecta-
c
•. I • -= • r. ;
I
• ra • ··I ~ • • =
r- • I

mus? Di-ci-te Jo- anni quae vi- distis : ad lumen red-e- unt
c =,-
• •. I ~ • r- • • •. I ~ - '·· r- • r- • ~ ~ I ,
caeci, mortu- i. re-surgunt, paupe-res ev-ange- li-zantur,

~ •;,. ;. ··II .. ·.- ~'-+!--·11---


alle- lu- ia. E u o u a e.
Oratio. Excita Domine. 226.

Feria Secunda.
Ad Bened. ~ • • • • • • 1

D ..
Ant. 7· a i=-=~=~·=~·~::•::=::·~===~~~~~~~!,..~=::;~~;~~~~=~=~~·

E caelo ve-ni- et
!-!: • • • • •

* Domi-na-tor D6mi-nus, et in

_c_~__•__;~·-·___•__~___•__~~~~-=·-·~·~ll,__.__.__.__._.__r.__:~ll
manu e-jus ho-nor et impe-ri- um. E u o u a e.
228 Infra Hebdomadam II. Adventus.
Ad Magnif. !!I • • 1 •· I _I • r. ; •· I ~
Ant. 4· A* ::!!..i~-;_-:-,.;_:_~~:_:_~~~:_~:_:_:_11:_:_:_~'::_-:_:_-:_':_~.--=--:.:.~.;_-::_~-;~~

E ~
Cce Rex ve-ni- et * Domi-nus terrae, et ipse
I

c •• ; - •••••
• • • • • •· •· II
I
•· II :
aufe-ret ju-gum capti-vi-ta-tis nostrae. E u o u a e.

Feria Tertia.

~~t~:~x~· ~c~:=::;;::=~~=~·~~·=~=~·~·=='=~~=~·=·=::i~:==~~~·~~·~·=~~~·~J
S ~.
Uper te Je-ru-sa-lem * o-ri- e-tur Domi-nus, et

__!__•__·~~· ~~~~;~~--·~~--·-·-·~lt__·_·__·__·_._._·~lt_____
lJ
gl6-ri- a e-jus in te vi-de-bi-tur. E u o u a e.

Ad Magnif. C •
Ant.s.a ~-====~=~=-===~;=~·~~·~==~··~~~~·~~!=;=~~;==~~
~ ·--=·~·c=·----·-----------"'-~--=·:-·---'!!= i
v OX claman-tis * in de-ser- to : Pa-ra-te vi- am D6-

I I -
--=·~·~--·--il=l-"='-----1.1-lli-7;'-----"·'--'i·'---·--=·--l·t'-·---·
- - I
~
_tt==,


•··II
mi-ni, rectas fa-ci-te semi-tas De- i nostri. E u o u a e.

Feria Quarta.
Ad Bened. -----ilii--=•~1--::l!!!.;•t-:--__,•ll--=:------ll•t---=1--ll•t---
Ant. 8. G
E-C
• • - •• • r. •. I I ra ~
E Cce mitto * An-ge-lum me- urn, qui praepa-ra-
Infra Hebdomadam II. Adventus. 229

••••••
~
G
• • • • •• -= ~ ==• ••
I I
.. II •

bit vi- am me- am ante fa-ci- em tu- am. Eu o u a e.

Ai:.af.n~f·c_e-_;-i;t~·~·=--.....:-~;t~ft_••___,•_~.,..._-=·~~·~·t·j.::;~~-·=-__,-:·~~·~=;:=.;:=:=.;;~;;~
S - 1- on* re-no-va-be-ris, ~ I ~ •

et vi-de-bis justum tu- _urn


f. f. J

; • b. • • • • •'• • ••
• •I
I
I
•• II II
qui ventu- rus est in te. Eu 0 u a e.

Feria Quinta.
-Ad Bened. Q:-=-•-R:I!!=--~=--=•'-ii_=_,•II-----+-=----=--­
Ant.7.c ~--~~=-------_.....:~~~~.-·~·~_..__,•r--.~~
T ~ I I .! ••
U es * qui ventU-rus es, Domi-ne, quem exspe-
1
c ••. ,. • • n J.
f ,.._. =
=. •. ..11· ••••=: I
ctamus, ut salvum fa- ci- as p6pu-lum tu- urn. E u o u a e.

• = •· I ·~ • ~ j •• a; • •·
Q .
Ad Magnif. C
Ant.4.A* ~:;:;.::=~=~:~~==~~=~=~~=~~~~=~=1.:;_:~j
I

UI post me v,e-nit, * ante me factus est: cu-jus

•••• . .·lf
I
non sum dignus calce- amenta s6lve- re. E u o u a e.

Feria Sexta.
Ad Bened. C _ ----
=~ ••• • • ~ I •• ~
D .
Ant.I. g. 2 •
= - ...... !
, 1-ci-te, * Pu-sil-la-nimes conforta- mi-ni : ec-ce
230 Infra Hebdomadam II. Adventus.

c • • ~ • ~ • ~'" •••. II • • •
D6mi-nus De- us noster ve-ni- et. E u o
AdAn~agnit~,--------=.--•-=
••~1~~------------~~---­
C . .
t.7.a ,:--~.~•r-~.~~~~--•-----~~~·~~--~

Anta-te D6mi-no * canti-cum no- vum: laus e-

c ~ • ~ • ••.•. 11· •• • • g{],______


jus ab extremis terrae. E u o u a e.

Sabbato.
Ad Bened. GE-----------+--- I
• ..._.-, • •• ~
L -----.·.
Ant. I. g • • ,._
- J""•iI
E-va-bit * D6mi-nus signum in na-ti- 6-ni-bus,

.. • ~
. -~· ·=·· II • II
et congre-ga- bit disperses Isra- el. E u o u a e.
Ad Vesperas.
Psalmi de Sabbato. A?ttiphonae e Laztdibus Domi'm'cae sequnztis.
Capit. Fratres, Gaudete. 232. Hymmes. Creator alme. 210.
Yf. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
R7. Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.
Ad ~agnificat, Antiphona.
I. f 1---+-----·
• •• • • ~ = . ~...-,=t. •
A Nte me * non est forma-tus De- us, et post me
c
non e- rit : qui- a mi-hi curva-bi- tur omne ge-nu, et
Dominica III. Adventus. 23l

~ • ~ • • = • r- •.
confi- te-bi-tur omnis lingua. E u o u a e.
Oratio ut infra ad Laudes.

Dominica III. Adventus.


Ad Laudes, et per Horas.
I. Ant. 1 : - - - - - - f - - - - - - - - - - - ·
.:-;••,-=.=--=.,---a• • _:--.--!1!----.--t---.=--=-a-:•::-:li
V I. a
I ~ I!
* et non tarda-bit,
- 0 • I

.
Eni- et D6mi-nus, ut ll-lumi-net
c
• ~ • • • I ••. I• ~. ~.-
• . ~ • J

__,~ ·~"····
gentes, aile- lu- ia. E u o u a e.
Ps. Dominus regnavit. cum reliquis de .Dominica.

2.7 :bt. ~ • .. 1\1 i • ~ • 1 •· 1! I 1\1 ~ ,


1

J E-ru-sa-lem gaud:* gaudi- o magno, qui- a ve-ni- et

;--- ~ • r- • • = •.•. 11· ••• • •· II


ti-bi Salva- tor, alle-16.- ia. E u o u a e.
3· Ant. C I •
8. G • ~· ~ ; 11\1 = • •· ~ • 1\1 1 ~
D- Abo • in Si~ on * sa-lu-tem, et in Je-ru-sa-lem
232 Dominica III. Adventus.
.
L •• •
•• •• ~~-- • • •• ~
~----- =
gl6-ri- am me- am, alle-lu- ia. E u o u a e.

4· s~~t. ;~-.--:=r- • ~ •. I ~ • ~ • ~~--.+1-.-.-=-•_.J


M . ·----------
Ontes et omnes colles * humi- li- abuntur : et e-runt
I

t---·
---~
prava
..
. •.-~~~·~-.;~ I •
~---·al--L-~·~
------L--=--~
in di-recta, et aspe-ra

..
in vi- as pla-nas : ve-ni D6-
.
·_~_.L---.--~===·==·==~~-·~-=-a! ~-·-·--=·'---·-~
;___·-=-b___
mi-ne, et no-li tarda-re, alle-lu- ia. E u o u a e.
s. Ant. 1i- •
2. D ~~~-.--.--~~~~~---=- • a· t• • •• • •
~
I

lJ-ste et pi- e vi- Y~hnus, *' exspectan-tes be- a-tam

~-~ -~1~.~··--~~~·~--~.-~·~:c]~·~ •..•• a!-~~-----


spem, et adventum Domi-ni. E u o u a e.
Capitulum. Philipp. 4·

s • •

1Jper so-li- um *Da-vid,


~

et super regnum e-jus


I
Dominica III. Adventus. 233
G ~----= •
~.~~--;--.~=~.--~~-.-.--.~=~.~.~.~~.~· -=·--··~.~.~!!·
se~de- bit in aeternum, alle~lu- ia. E u o u a e.
Oratio.
A Urem tuam, quaesumus Domine, precibus nostris acc6m-
moda : t et mentis nostrae tenebras 'h gratia tuae visitati6nis
illustra. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Ad Tertiam.
Cafi't. e Laudt'bus. Rf. br. Yeni ad Iiberandum. 30. yr. Timebunt.
Ad Sextam.
Capitulum. Phtltpp. 4· b.

N ihil solliciti sitis : t sed in omni orati6ne et obsecrati6ne, cum


gratiarum acti6ne, * petiti6nes vestrae innotescant apud
Deum.
R,7. br. Ostende nobis Domine. 36. "'fl. Memento nostri.

Ad Nonam.
Capitulum. Phi!zpp. -f. b.

E T pax Dei, quae exsiiperat onmem &ensum, t cust6diat corda


vestra et intelligentias vestras * in Christo Jesu Domino
nostro.
Rf. br. Super te Jerusalem. 42. y. Veni Domine.
Ad Vesperas.
AntiphoJZae de Laudibtts. Ps. de Dominim. c,pttulum e Laudibus.
Hymnus. Creator alme siderum. 210.
Yf. Rorate caelidesuper, et nubes pluantju&tum.
Ri· Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.

..
Ad Magnificat, Antiphona.
8.G ~,..·,; • •
. ==
B E- a- ta es * Ma~rl- a, quae cre-di~di-sti : perfi-ci-
234 Antiphonae Majores.
c~ ~ • • •
----------------~-+=-~·.-~·--------------··----------~

;-.--- .....
entur in te quae dicta sunt ti-bi a D6mino,

~~---------------- - - -
alle-lu- ia.

E u o u a e.
Oratio. Aurem tuam. 233.
Al~ti'jho?za Beata es praetermi'ttitur, si' hodi'e qus loco ponenda sit una
ex Anti'phom"s majoribus, ut z"n:fra: qui'bus semper cedunt Antiphonae pro-
pri'ae ali't"s di'ebus ad Magni'jicat asszgnatae.
Sequentes Antiphonae majores ad Magni'jicat inchoantur die IJ. .Decem-
bris, et singulae ante et post Magni'jicat i'ntegrae si'cut i'1z .Duplz"ci'bus dz"cutztur
per ordi'nem usque ad diem ante Vzgil. Nativi'tati's. Si vero .Festum juen"t,
di'czmtur post Oratiomm Festz", pro commem. Adventus.

Die 17 Decembris.
Ant. 2. D


Sa-pi- enti- a, * quae ex o-re Altissimi
~~~--~-~-·---=.-.--:i----~~--~.,~•-b~~~·~--·-~H,
~-=- .. !., •• -;- •• ~- .
pro-disti, attingens a fine usque ad fi-nem, f6rti- ter
~c • ~ . 11----c.~
~--------~--~~,~~·~=~~~~·~·3~~~-~---·___;~~-~;--
I I

su- avi-ter disponensque 6mni- a : ve-ni ad do-cendum

i ; ...
nos
I

• • • •• • • •• It
---+~--~~------=-----~~------~~--~----------

vi- am pru-denti-ae.
II • • •
E u 0 u a e.
Cant. Magnificat, z"n tono solmuzz'.
Pro Commemoratz"one.
yr. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
~- Aperifi.tur terra, et germinet Salvat6rem.
Antiphonae Majores. 235
Die I8.
Ant. ~ _
2. D ~ ~r- 1t r. I ~ ; • • n. • • •. I •
0 A-do-na- i, '• et Dux domus Isra- el, qui
- bfh ..... 1
~-~~~·-~~·---·--·--~L--·---·---·~~---·--~. =,___________
M6- y-si in igne flammae ru-bi appa-ru- i-sti, et

~··; ;r-·~ •
e- i in Si-na legem de-di-sti : ve-ni ad red-imendum

••••
nos
~ • • r- • •• •• II
in brachi- o exten-to.

Eu 0 u a e.
··1
Die 19.
Ant.~ I
2. o ~r- rt r. 1 ~ :; 1 • • • ~ 1 • •. J J
0 Ra-dix Jesse, *qui stas in signum popu-16-rum,
~ 6.-. .... I ~ •• ;:J
• • • =• ~ •
super quem conti-nebunt reges os su- urn, quem gentes de-

pre- ca-buntur : ve-ni ad li- be-randum nos, jam no- 1i

t--= •. •. II • • ·_·..!:·~··_lu_l_________
tarda- re. E u o u a e.
Antiphonae Majores.
Die 20.

~
.,. • ~ • ~ • -~-·-......:_ _ _ _· -
=_ .... ,~·'·~:e·
~ _rf!!_ _l_..~..::_
• ....:
qui ape-ris, et nemo claudit; claudis, et nemo ape-

~-IJ
••
.. r- --r· 1 •. -+ F- • ~ •--;;:--•. JJ
rit : ve-ni, et e-duc vinctum de domo carce- ris,

~~~~ ;. II- ~ • .. ~~ .••.• ··~ ..


se-dentem in te-nebri::. et umbra mor-tis. E u o u a e.
Die 2!.
Ant. ~ _
2. D \ ~~ ~~ ; •. I • • ! 1 • •· • ~J
0 0- ri- ens,ll<::.plendor lu~cis aeternae, et sol

~- • •·: =• b_..A:··~
- • •
_----='----1~1::---~~11-'1·1--,,.---1
~ ; -1 ; ,. •.
~ • ~ •

justi- ti- ae : ve-ni, et il-Iumi- na sedentes in

~ r. I
te-nebris
i• •• ; ~ . .. .. ~------ ... ~--
et -umbra mor-tis. E u o u a e.
Die 22.
Ant. I -
~ ~~ ~ ~
0 --
z. D ; ;
I
• • • • • ;
Rex genti- urn, * et de-si-de-ra-tus e- a-rum, la-
-
I •
..
t• ~
Ultimis feriis Adventus ad Laudes. 237

~IE!---.--=~:--.-~ • • r- ;.1 • •• I
pisque angu-la- ris, qui fa-cis utraque unum : ve-ni,

~. ~ • ~ I ;. I. • ~ • !!! .. ··II· •••• ··If


et salva h6mi-nem~·quem de limo forma-sti. E u o u a e.
Die 23.
Ant.

Q
2. D ~C ~r- n. ~
• i • • • I I ••. 1.
Emma-n:- ~1, "'Rex et 1e-g~-fer noster, exspe-
p
iC : • • ~ • b.-.$· I ' • • r- ., ••. I ~ ~
cta-ti- o genti- urn, et Salva-tor e- a-rum : ve-ni ad

salvandum nos
I
••
D6-mi-ne De- us no-ster.
••••
E u o u a e.
... ~
Sequentes A1ztiphonae ad Laztdes et per Horas di'cuntur z"n sex Ferizs ante
Vz'giliam Natzvitatis, et z"ncipiuntur dze I7. Decembris ab Antiphoni:S quae
Feriae illz"us diei assz"gnantur. Simz"liter et alz"cu di'cuntur in propriis .Feriz"s.
Quod si dies I7.ftterit Dominzca, Antipho11ae inchoantur seq. Fen'a IL quae
ent dies z8. Quae autem dicendae essent dz"ebur in qmbus occurrat .Festum
novem Lec#omtm, eo anno omittzmtur.

Feria II. Ad Laudes, et per Horas.


I. Ant.

E4·A* c=-.-.----~--.--~---.~~~.~.~~--.-.~.~~·~~~~.~.~.--~

Cce ve-ni- et D6mi-nus *princeps regum terrae :


1

c• • •
• • ~ . • •
be- a-ti qui para-ti sunt occurre-re il-li.
• •• •• •••
E u o u a e.
··II
Psa1mi ejusdem .Feriae, 75.
238 Ultimis feriis Adventus ad Laudes.
2. Ant. ! • ._
8.c ~~~·~-.·~,~-·~~r-~•~.~.~.--~:~.-.-.-r~~·~~~-~--~--
C UM ve-ne- rit * Fi-li- us h6mi-nis, pu-tas inve-

c• •
!!a =
• • •• •• ~ • • • • • •• II
-
fi-dem super ter-ram? Eu o u a e.
ni- et
3· Ant.!! = i
E - Cce
s.a ~·==~.~=:o::j-t~~~===~·~68·~~.;~~~.;=~~==~1====~~J
jam ve-nit
IIi ;. ; . .
* pie- ni- tc1do tempo- ris, in quo
C- I •••
mi- sit De- us Fi- li- um su- um in terras.
. ~ • ~ .. 11· • • • • ··I
E u o u a e.
4-Ant.~- = .
s.a ~-~~-.---~--~o~b~:~.~-+!~6~.~~·
• i
H -·Auri- e- tis aquas * in gaudi- o ~ ~
de f6nti- bus Sal-

I
•. II • ; • • • ••
• •• If
va-t6- ris. E u 0 u a e.
5·4-A • • r. • •· H
Ant. !~~-.-----_-.a-.~--~-~~~~~~-,~----~~~-+4~
; ; I •

E ~
-gre-di- e- tur D6mi-nus * de lo-co sancto su- o :
I
~
•• • I
~ ~ ;• I
- •• •• • • •
Ye-ni- et ut salvet p6pu-lum su- urn. E u o u a e.
II :: ~· II
Feria III. Ad Laude~, et per Horas.
I. Ant.

R .
·4.A~. •••=• .------------~~-~1~--~-.~-=~--,J
I I
• a• .!
•AI
r ••·1•
:.
0-r!-te caeli de-super,* et nubes plu-antjustum':
Ultimis feriis Adventus ad Laudes. 239
I •

ape-ri- a-tur terra, et germi- net Salva-t6- rem. E u o u a e.


Psalmi ~fusdem .Feriae, lll.

Ant. ! I ; I • a • !! ; ~~

E -. .
2.
4.A ~~~;~~~;=~·==~~===~·~~~~~~==~~~·t~
~ =~:::fr::~~=~~~.
-mitte Agnum, D6mi-ne, * domi-na-t6-rem terrae,

~~~~r--·--~--,~.~--.~.~~,~6~·~'---·~···~1+1-·-·__·__·_.__.~·11
de petra de-serti, ad montem fi- li- ae Si- on. E u o u a e.
3. Ant.•----------*1--=;-f-1 =-.-.--:::.,..-la~~---o;!;---=;=-=.-.--,~IJ

U .
4.A • • •'
~
• I

T cognoscamus, D6mi-ne,
, r
*
:
in terra vi- am tu- am,

~· ~ • • • • •
I • •· ··II. • •••
.. ~
in 6mni-bus genti- bus sa-lu-ta-re tu- urn. E u o u a e.
4· Ant.•
4· A* I

D
• ' . I •· I
~
~~--------------------------------~·L----
A mercedem, D6mi-ne,
• • •
I. '·
* susti-nenti-bus te,
•·

ut pro-
•i

••••
••• •· II
phetae tu- i fi.-de-les inve-ni- antur. E u o u a e.
s.Ant. ~--------------------------------+-

L
I. g •• • • ! • r- .. ••• I • =. .
EX per M6ysen da-ta est, • gra-ti- a et ve-ri-tas

; •::1::·:: ::.:~ :; j:5Jf~:~::-:~ ~ ·· II


per Je-su:m Christu:m facta est. E u o u a e.
240 Ultimis feriis Adventus ad Laudes.

Feria IV. Ad Laudes, et per Horas.


I. Ant. 1----------t--------
~ ·= .. I •
P ....
I. g • • • • • J
~~·~
RopM- tae praedi-ca-ve-runt * nasci Salva-t6- rem de

! ~ . . . .. ..II ••••I •. ~~---------


Virgi-ne Ma-ri- a_ E u o u a e.
Psalmz ejusdem Ferzae, 130.

2. Ant.~ •
2 D 1-----~---~•~••-.=---~1~•~--~•._r,-.•~!
' • • • r- • I •• •
s Pi- ri-tus
~ i
* D6-mi-ni super me, ev-ange-li-za-re

~= • •· ~ • • ~ ··II· •· •••· I
paupe-ri-bus mi-sit me. E u o u a e.

3· Ant. c • = .. I ; ~ ; •• I• • •
4· A* ~~!---------=~---+-·--1-1-~---r•--tr-1=--i•l-1---:!

P R~pter Si- on * non ta- cebo, donee egre-di- a- tur

. .. .. .. II. • • .. I
G-------~·~----~-~~.~--~·.---~------------
~

ut splendor justus e- jus. E u o u a e.

4-4·Ant.
A* =-~---------~t-11--11-~l
~ • ~ • --r;_I-=•=---••-.!::.•-•--;•r---t~•r-•
I I I
•i
~----------·-----------------------------
E Cce ve-ni- et D6mi- nus,* ut se-de- at cum princi-pi-

c •. I • ~ ~ • E- ~ -·--~~--~~·---~•~""'-tlr-1_._._.-·-:-..r:-·-HIIf--_-=
bus, et s6-1i- urn g16- ri- ae te-ne- at. E u o u a e.
Ultimis feriis Adventus ad Laudes. 241

s. Ant. C I •· I • a • ~ a a a· ~· - --I-
~:;.;::;~=--•---=---=~==~~~~==f=2~:=~~=.tl_:~.=;r-=r-a::.._--ii-::F-;:;~~~
A4· A

Nnunti- a-te * p6pu-lis, et di- ci-te : Ecce De- us

G-·------ ~ •• • • •
• • • ~ ~ •~ u •· II
Salva-tor noster ve-ni- et. "E u o u a e.

Feria V.
Ad Laudes, et per Horas.
I.Ant. G~----~-r-----::------------------------
1. g 2

D -~
=~
E Si- orr *
..
I···- •l
i
I! •
ve-ni- et D;mi-nus omni-pot-em,, ut sal-
=. . ~i
G
• i • •• c• ~ •• :.II-- • • • • ~-
II
vum fa-ci- at p6pu-lum su- um. Eu 0 u a e.
Psa.lmt qusdem. Fertae, 150.

2. Ant. ~ ~ ...--.----1
~---~~ iiiii ~·. ~ -..--1
C --Onverte-re,.. D6- mi-ne
- *a-li- quantu-lum, et ne tar-
8. G • • I •. I • I

C ~---·==...=~1\i~=~=·=lj~::~JO~~==·=~•=·~·=·::11=·=--·-=~=---·-ta•-;1-=
•.-H-~-=
des ve-ni- re ad ser-vos tu- os. E u o u a e.
J. Ant. • --- -~~--==::o..;-=-:::_---~-
• a ..- a
-
I. g 2
II
• • I I, • •~
D
• • • ; • ...

I ~ •• • I

E Si- on* ve-ni- et, qui regna-tu-rus est Domi-nus,


c
• • • .: I ~ • - • ra •. •. It • • • ; • ....li=
Emmanu- el magnum nomen e- jus. E u o u a e.
242 Ultimis feriis Adventus ad Laudes.
4· Ant. C - I

8G •A11 • I •• I
• ••r-.a··~~
E Cce De- us me- us, ,.. et hono-ra-bo e- urn: De- us

c·. •
=
-+
r- ~ • • • = · ··
•. II.
::
. .
· · ·· II
patris me- i, et exaltabo e- urn. E u o u a e.
5· Ant. c • • • • • -.-+-----=---::.~------o,'
J.a ~.~.~~~--------~----~--~.~~~~~_;~--~

D Omi-nus * le-gi-fer noster, Domi-nus Rex noster.


e; • • • -
• • • ••
I

ipse ve-ni- et, et salva-bit nos.


I
-a • • • • • r.:
E u o u a e.
II

Feria VI. Ad Laudes et per Horas.


I. Ant. ~--= 1

C ..!.!~'-11.1---l~--·--=·--!=----··"""!1-11-.-i••l-~··-·-=--=-·~-=-~~~-;·=--.f·o_-_-_--'IMw:i,__•_i
2. D

Onstantes est6-te,*vi-de-bi-tis auxi-li- urn D6mi-

~ • ~ • •. II• •••••. II
ni super vos. E u o u a e.
P~almi ejusdem Feriae, 170.

2. :~t. &c--l·r--1=---=·- -'·,. ~----=·=----:;~;---tl·~--="---1··--===----=·--=·-·-+j----=·:.........,j


A ~.--------------------

D te Domi-ne * leva-vi animam me- am : ve-ni,


r, -..-~
I

c------~:-~--~
• • • • r- •.-~·~7_b_·___~__•___•.__._·~l~l_·__·_·__·__~
I
I

et e-ri-pe me D6mi- ne, ad te confli.-gi. E u o u a e.


Ultimis feriis Adventus ad Laudes. 243
3· Ant. ~ = •·~
I • • ! • •· p• •
4.A* •
V ~

Eni D6mi-ne, * et no-li tardare :


r
-- ~

- 1_ _ _ . _ _

re-laxa fa-ci-

c
• r- • • ~ • •. II • • • • • •. l
no-ra ple-bi tu- ae Isra- el. E u o u a e.

D .. . . .
4· Ant. c.C- - - - - - - - - - -

~
E- us a Li-ba-no ve-ni- et,
I"' • • ~ . ~
1
--.----+--
. • ·= ..
* et splendor e- jus
~
• • • • = •• II
• • •• ••
I
II
sic-ut lumen e- rit. Eu 0 u a e.
5· Ant. C
4A* ; •I
i
• • • r. • • •• I •

••
I
r
E
I
I

-go autem * ad D6mi-num aspi-ci- am, et ex-


c• • • • • •• •• II • • • • • •• E
~ ~ ~ I

specta-bo De- um Salva-t6-rem me- um. E u o u a e.

Sabbato. Ad Laudes, et per Horas.


I.Ant.
4.A*
c • =• • • • • • r. • •• ~ ~ ~

I
I
I
I I

... ] -
N-tu- emi-ni *quam sit glo-ri- 6-sus iste, qui in-

• . fl • • •
~
• . = ..
gre-di-tur ad salvandos p6pu-los. E u o u a e.
Psalmi ejusdem Fen"ae, HH.
244 Ultimis feriis Adventus ad Laudes.
2.Ant.~c---------------- -----·~~--~----~
I. g ~ -. r--.. ;1--11-a
. ---II-=-!
M --11-11 • •• • • --- ~..
Ultipli-ca- bi-tur * e-jus impe-ri- urn, et pa- cis non
=

c • ~ ::0 •• .---;--1~--=--~
--~_.jj
e-rit fi-nis. E u o u a e.
=o====
3· Ant.
A
E-C------=.• • • 1
+-----.--.
3E· -=-·-=-·--------'-·---~_..:.·=--,_~---~-----=-·~
• •
.------ii'
• .--J--!

-go D6mi-nus * prope fe-ci justi-ti- am me- am,


c;
·---~·~.~-.~:-4--·-=.--=.-=~--~·~.~-~.~--·~-··--·~:~. ~-----
non e-longa-bi-tur, et sa-lus me- a non mo-ra-bi-tur.

b---·--;--a-r;: ~------------ ---------


E u o u a e.
4· Ant. j --:---i--+1--:::•:--:-_•___....-.~.----=-·-:i--1
• ..
4 A* .--------~---;•~•r-~•--~~~~~~.~--~r~~~~-=~
E I ~--------------'-

x~pecte-tUf, <~< sic-ut plli.Yi- a, e-16qui- urn D6mi-


....:·=---=--~··-----+---b----. -.-------H__

I··~
• ~
.. -1
l;l; I ••••

--
-

ni.; -et descendat sic-ut ros, supei.· nos =ne-us no-ster.

E u o u a e.
s. Ant. ~C
2. D
••
• ••
• =•
+
• ...... ~-- -- -

• • ••
p Ara-tus esto,
I

* Isra- el, in occursum Domi-ni,


I
Infra Hebdomadam III. Adventus. 245

~_c_.Ln~·-·-·__._·__··--~.ILI_·_· • • • •· lu..l_ _ _ _ _ _ _ ,

qu6- ni- am ve-nit. E u o u a e.


Dz'e 2I. Decembris sz' fiat Officium de Festo occurrentz', pro commem.
Adventus, ad Laudes ponz'tur:

Ant.
• =• ••
8. G G
•~• ,.. ~ •• I • ·= ~ •• I

N
; . ••
0-li-te ti-me-re: *quinta e-nim di- e

~ • ; •• •• ~ • • • • • •• II
ve-ni- et

ad vos D6-minus no-ster. Eu 0 u a e.


yr. Vox clamantis.
Sz' vero ea dz'e fiat Officium de Domz'nz'ca, Ant. praedz'cta dz'cz'tur ad Bene-
dktus loco Ant. Ave, Maria.
Ultimo die ante Vz'gilz'am 1Vativz'tatz's, ad Bmedz'ctus, AJZt. Ecce com-
pieta sunt. ut infra, 235.
Quz'bus Antz'phonz's cedmzt aliae Antz'phonae in j;ropriz's locl's ad Bmedictus
assignatae.

Feria II. (post Dom. III. Adventus).


Ad Laudes, Antzpho1zae et Psalmi de Psalteria, m'si dicendae sz'nt Anti-
phonae secundum superiorem Rubrz'cam, 237. ( Et ita in sequentz'bus Feriis ).
Capitulum Venite. ut stepra, 219. Hymnus En clara vox. 215.
Y/. Vox clamantis in deserto, Parate viam D6mini.
RJ. Rectas facite semitas ejus.
Ad Bened. C bI • b
r-
r·~· • ••~
E ,. ; ...j
Ant. I. f • I - ! • 1
~

-gre-di- e-tur * virga de ra-dl-ce Jesse,


c I

• • •• 11~••• 1"11
'G;jj_
• • r-
I

:• ~ ; • •• f_~
et reple- bi- tur omnis terra g16-ri- a D6mi-ni :
Infra Hebdomadam III. Adventus.


• !
• -
r- •
r- J I
~ ~ • •
r- •. ;-~ • • • -• =!!-:II
- ::
et vi-de-bit omnis ca- ro sa-lu-ta-re De- i. E u o u a e.
Oratio.
A Urem tuam, quaesumus D6mine, precibusnostris acc6m-
moda : t et mentis nostrae tenebras * gratia tuae visitati6nis
illustra. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.
yr. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
~· Aperiatur terra, et germinet Salvat6rem.
Ad Magnif. C ,
AnBt.8.G ~.~.,·~-=~--·~~~~~~~~~·~~-=.~~~.-.-.,~~J
E- a-tam me di-cent * omnes ge-ne- ra-ti- 6-nes,
• •
I • r-... I iI
•• .... , ..... ij
qui- a ancil-lam humi-lem respexit De- us. E u o u a e.
M'si dicenda sit Antiphona 0.- Oratio. Aurem tuam.

Feria Tertia.
Ad Bened. C
Ant. 3· a
• =
• •• I ~ J r- •. I
;
-
. ~
•=
i
T U Bethlehem,* terra Ju-da, non e- ris mi-ni-
c
•• I • • • • . • = •• I • = • = • •
I
I
• !!- i
ma : ex te e-nim exi- et Dux, qui regat p6pu-lum me- urn

! ~ · .. II • • : • • ~: I
Isra- el. E u o u a e.
Ad Magnif. e-C-----------t-1---=.---'i~r--••--t~•~--:;•=--· ~
Ant. 8. G • ~ • • ~ • • •· ~ ~ \
E - le-va-re, * e-leva-re, consfrrge Je-ru-sa-lem:
. . ..
Infra Hebdomadam III. Adventus. 247

~~ ~ ~""""
-:- • -• • • • • •• ••
I
I
E
; ....
solve vincla col-li tu- i, capti-va fi- Ii- a Si- on.
~
• •· H
E u o u a e.
Nisi dz"cenda sit"Antiphona 0.

Feria Quarta Quatuor Temporum.


Ad Bened. ~:-C----t---+.:b:-:-----------•"""•=-*•-lJ
Ant. 8. G* ~.--==___,•~.=----.---=.~-i:h•-----=.-.-.-+--1~1------=<1~__.

M Issus est * Gabri- el, Ange-lus ad Ma-ri-am

c• • = • ···II······· I
Virgi-nem desponsa-tam Jo-seph. E u o u a e.
Oratio.
P Raesta, quaesumus omnipotens Deus : t ut redempti6nis
nostrae ventura solemnitas, et praesentis nobis vitae subsidia
c6nferat, * et aeternae beatitUdinis praemia largiatur. Per D6-
minum.
Et dicitur ad omnes Horas, praeterquam in Vesperi's.

Ad Magnif. e-C--·~~:---,_--.a-.-----:::-----+---

E
Ant. 8. c. 1.! 11 •· a • •· I e
C-ce ancil-la Domi-ni :
1

*
n ~
~ ~
fi- at mi-hi
.I • '
se-cun-
c • • • • • ••
• =. •· •· II II
dum verbum tu- urn. E u o u a e.
Ni'si dz'rmda sit Antiphoua 0. - Oralio. Aurem tuam.
248 Infra Hebdomadam III. Adventus.

Feria Quinta.
AdBened.~------------------------------,_--­
Ant. 4· E

c
v I-gi-la-te * a-nimo, in pr6-:ximo est D6-

. =. • •. II • • • r. r. •. II
E u o u a e.
.Nisi occurrat .Festum S. Thomae : qu~a tunc, ea praetermissa, dzcitur
Ant. Nolite timere. 245. Quod etiamservaturinseqztentz'busdiebus, quando
illud .Festum occurrz't.

r- - • • ~ • · I 1'\1 • • • •
Ad Magnif. L - I I 1\1
Ant. 5· a r" • I I

L Aetami- ni * cumJe-ru-sa-lem, et exsulta-te


I
C• I •• • • =• • •
• .• r. • = •. •• II
in e- a omnes qui di-11-gi-tis e- am, in aeter-num.

c ••••••. II
E u o u a e.
.
Nisi dicenda sz't Antiphona 0.

Feria Sexta Quatuor Temporum.


Ad Bened. ~c------+---------::::-_-+-1-
Ant. I. f • I • • u • ~-- • I • • ~

E •
X quo facta est* vox sa-lu-ta-ti- 6-nis tu-ae

••
• :• • ~~·
• •• 0 • =• •
I
I
• •exsultavit in gaudi- o
in auri-bus me- is, infans in
Infra Hebdomadam III. Adventus. 249

~ = • • r- l"i • r- •.•. II •••• = 1\o;-HII--- -


u-te-ro me- o, aile- lu- ia. E u o u a e.
Nisi dicenda sit Ant. Nolite timere. 245.
Oratio.
E Xcita, quaesumus D6mine, potentiam tuam, et veni : t ut hi
qui in tua pietate confidunt, * ab omni citius adversitate
liberentur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.
Et dicitur ad omnes Horas, praeterquam in Vesperis.
Ad Magnif. e-•-------=---+----1~~----
• ii • • IIi • ~ d

H .
A nt. I. f i ~ • i , • • •
1 11
I'll
OC est testim6-ni- um, *quod perhi-bu- it Jo-an-
c •. I • •.
. -
nes: Qui post me ve-nit, ante me factus est. E u o u a e.
.
Nisz' dicenda sit Antiphona 0.- Oralio. Aurem tuam.

Sabbato Quatuor Temporum.


AdBened.--------------- _,____________________

-Q
Ant. 7. a !
i I ~ •

I I
~
~ •

• ·- .It ....
I~
V6modo fi- et istud, * Ange-le De- i, qu6-

. . ' .. I • • =· •• I J
m- am v1-rum non cognosco? Audi Ma- ri- a Virgo :

c r •• ••
Spi-ri-tus Sanctus superve-ni- et in te, et virtus Altis-
---~------------- ..-----------~F-~------­
c~~-=~---.~.~~~~~~-~.~.~.~.~
- II· • • • • - -.· ~ -
simi obumbra-bit ti- bi. ~ u o u a e.
250 Dominica IV. Adventus.
Nisi dicenda sit A;zt. Nolite timere. 245, et nisi haec fuerit dies mzte
Vz"g!"liam Nativz"tatis : quia tzmc, ea praetermissa, dz"dtur Ant. Ecce com-
pJeta sunt. 255. Qztod etz"am servatur ( si idem contingat) in sequentz"bus
diebzts.
Oratio.
D Eus, qui c6nspicis quia ex nostra pravitate affligimur : t
concede propitius; * ut ex tua visitati6ne consolemur. Qui
vivis et regnas ~um Deo Patre.
Et dicitur per omnes Horas.

Ad Vesperas.
Psalmi de Sabbato. AJztipho1zae e Laztdibzts Dominicae sequentis.
Capz"tu!um. Fratres : Sic nos existimet. ut i?ifra ad Laudes.
Hymnus. Creator alme siderum. 210.
y.r. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
~- AperH'ttur terra, et germinet Sahrat6rem.
Ad Magnificat, A11tijhona 0. Oratz"o ut z"nfra ad Laudes.

Dominica IV. Adventus.


Ad Laudes, et per Horas.
I.3~~t. e-C--.-+.b,,~;::--:i::-1-11'---:-::_:--k-6-==---------
• - ~= r-~ ... _I'll· I • • ~ • •
C AJ-te tu-ba * in Si- on, qui- a pro-pe est
e.
• ~ ~·. llil5·
di-es Do-
• • I •

mi-
llil, •••
I
r:J • • ; • • •
ni: ecce ve.ni- ~t
••

ad salvandum

til •
nos,
1'- ·=
al-le-lu-
~
ia,
• I'll •• ••
al-Ie-lu- ia. E u 0 u a e.
II
• • • • ••
= II
Ps. Dominus regnavit. cum reliquis de Dominica.
Dominica IV. Adventus.

.. . . .
2. Ant. ~;--Q------------+-1+.:-6-:::;_- · - - - - -
r. f -_'-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-:=._-=.__-.-~-=·:-II-IIR~·--~~~~---.=:,:---~~r;R::p

E Cce ve-ni- et * de- si-de-ra-tus


~

cunctis genti-bus :
~
• •• • I • I

et reple-bi-tur gl6-ri- a
r. • • I
~
domus D6mi-ni,
• • r. .. N •.•.
al-le-lu- ia.
E
L.~.~.~~~~:~Jj-------------
--------------~--L---------------------------------
E u o u a e.
3· Ant. C
:r.g
• trt=~-- ~ i
!
•I
• • • • NJ
E •
- runt prava * in di- recta, et aspe-ra in vi- as
c
•••• I • • • • •• . .. ~ ~ w
'pla-nas : ve-ni D6mi-ne, et no- Ii tarda- re, al-le-ltl- ia.

•••I •. II
E u o u a e.

4·Dt-~t. c-----.--~---.-.--1--::~:-!l--.-----=·--.--.----.:--~---.--.-.---.----j
1J
~
Omi-nus ve- ni- et, * occurri- te il-li, di- cen-tes :

----.!.-'----IIRf'--1--
Ma-gnum princi-pi- um, et regni e- jus non e-rit fi-nis :
c -
••• a •• •• ;
·~· =
N ; ••
• • •• •I I
I

De- us, fortis, domi-na-torr princeps pa-cis, alle-lu-ia, al-


252 Dominica IV. Adventus.

; ••
Ie- Iu- ia.
jj--. • • = II.: II
E u 0 u a e.

5·02~t·~~;~~·=~·=~==~·===~.;=~~~~~·~=~~~=·~~.:.~1==~·--·--~~
·----~·-------=·~~~------
Mni-pot-ens * sermo tu- us Domi-ne a re-ga-li-

•••• • • n'-"·=---·__r-_._._._·-'-'11 • • • • ~~~--


bus se- di-bus ve- ni- et, aile- Iii.- ia. E u o u a e.
Capitulum. I. Cor. 4·

F Ratres : Sic nos exfstimet homo ut ministros Christi, t et


dispensat6res mysteri6rum Dei. * Hie jam quaeritur inter
dispensat6res, ut fidelis quis inveniatur .
.Hymmts. En clara vox. 215.
y.r. Vox clamlmtis in deserto, Parate viam Domini.
RJ. Rectas facite semitas ejus.
Ad Benedictus, Antiphona.

I. g
--~.--~~~------------~---------~·~--~-
-veMa- ri- a, * gra-ti- a ple-na : D6mi-nus te-cum:

~ • r-· • • = • , •. •. ~ • • • • =•. II
bene- dicta tu in mu-li- e-ri-bus, alle- Iu- ia. E u o u a e.
Nisi dz"cenda sit Antiphona Nolite timere. 245, vel AttlijJhO?ta Ecce
completa sunt. 255.
Oratio.
E Xcita, quaesumus Domine, potentiam tuam, et veni, et magna
nobis virtute succurre: t ut per auxilium gTatiae tuae, quod
nostra peccata praepediunt, * indulgentia tuae propitiati6nis acce-
leret. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.
Ad Tertiam.
Capit. e Laudz"bus. B,1. br. Veni ad liberandum. 30. y. Timebunt.
Infra Hebdomadam IV. Adventus. 253
Ad Sextam.
Capitulum. I. Cor. 4·

M lhi autem pro minima est, ut a vobis jUdicer, t aut ab


humano die : * sed neque meipsum jUdico.
'Rl· br. Ostende nobis Domine. 36. yr. Memento.
Ad Nonam.
Capitulum. I. Cor. 1-·

I Taque nolite ante tempus judicare, quoadusque veniat Domi-


nus : t qui et illuminabit absc6ndita· tenebrarum, et manife-
stabit consllia c6rdium : * et tunc laus erit unicuique a Deo.
'Rl· br. Super te Jerusalem. 42. yr. Veni Domine.

Ad Vesperas.
Antiphonae de Laudibus. Psalmi de Domi?zica. Capit. c Laudibus.
Hymnus. Creator alme. 210. yr. Rora.te caeli desuper.
Ad Magnificat, Antiphona 0.

Feria Secunda.
Ad Laudes, Atztz'jhonae secundum superi'orem Rubrii:am, 237.
Ad Bened. G--=--------r-----------1-
Ant. 8. G ~ i ~~r-·
~ .. ~.
• = ~ • =••• 1 -·
D 1-cit D6mi-nus : * Paeni- tenti- am a-gi-
C
r;: I~ •~ •
• • •• • = . ;.

I
. =~
te: appro-pinqua-vit e-nim regnum cae-16-rum, aile-

c •.•. 11·······ll
Iu- ia. E u o u a e.
Nisi dicmda sit Antijhona Nolite timere. 245. vel Atztiphona Ecce
completa sunt. 253.
Ad Magnificat, Atzt{pholla 0.
254 Infra Hebdomadam IV. Adventus.

Feria Tertia.
Ad Bened. .e~Q:----"1~i--llr--::=-----:::-t--=----tt--:-----J
AnCt.2.D ~~·~~~~-·~·~~~~··.~--·~~~·~·~-·-=·-=.~.~.~.~
Onsurge, consurge : * indu- e-re forti-tU.-di-nem,

1\ • • •··II ••••• •· I
brachi- um D6mi-ni. E u o u a e.
M'si dicenda sz't Antiphona Nolite timere. 245, vel Antiphona Ecce
compieta sunt. 255.
Ad JJtfagniftcat, Antiphona 0.

Feria Quarta.
Ad BeneGd.
Anpt.8.
Q--------------lal------1-11]
.
--.~.~~~~=~~~-=~·-=~,~~~--~.~~~=~~~~
Onam in Si- on* sa-Hi-tern, et in je-ru-sa-lem
c •• •
• ~ • r- • • I •. ··II. . .. II
g16-ri- am me- am, alle-lu- ia. . E u o u a e.
M'si dii:e1zda sit A1ztiphona Nolite timere. 245, vel Antipho1za Ecce
compieta sunt. 255.
Ad Magnificat, Antiphona 0.

Feria Quinta.
Ad Bened.
AnCt.
2. D ~liE=~·.---·. . .-1,._11::--_.----~=
~ • • •
~·~---·--~·~----~~~·~-~~~=--_,1
• • -l
I
Onso-Iami-ni, *conso-lami-ni, p6pu-Ie me- us,

•· ··II •••• ._ -· ~~----


t--r-di- citr- De-• usr- ve-ster. E u o u a e.
Nisi dicenda sit Anti}hona Ecce completa sunt.
Ad .Afa,f;nijicat, Antzfhona 0.
In Vigilia Nativitatis Domini. 255
Feria Sexta.
Ad Bened.
Ant. 8. c
=-f--i---+:'ll=---i~tll---ii-l -Jat--;;;::--1-j-!•~---,=--=--:=--=------:::-•
i • • • •
-:11

E !.! •·

Cce . comple-ta S:!:mt_* 6mni- a quae dicta sunt


I 8

. . .. ~ .
per Ange-lum de Virgi-ne Ma-ri- a. E u o u a e.
• • ••

Ad Magnificat, Ant. 0 Emmanuel. ut supra.


Si Vi'gilia Nati'vitatis .Domini venerit in .Dominica, Laudes dictmtur de
Vigilia cum commemorati'one .Domimcae. Sz'lniliter et per Horas ce!ebratur
Officium de Vi'gilia.
~;4;~~~:;:4q~~

In Vigilia N ativitatis Domini.


A_d Laudes, et per Horas.
O.fficiztm fit .Duplex.
I. Ant. CE--
-•=---=•=---"~~'*·--;~=---t•~---"'1 ---=•=--=•=--~-•::::......;~=-•r.~•--•r:-·]-t-l
J
8. G

Udae- a
• ;:r-1

et Je-ru-sa-lem, "' no-11-te time- re:


c ·r- •
. ~ .. I ••• I• I f. I I ~ • ~. • I i
• I
eras egre-di- emi-ni, et Dollli-nus e-rit vo- biscum, alle-
C • • • •
~-··II • •· I
lu-·ia. Euouae.

2.
8.c
Ant. C :'ll


I
.
Ps. Dominus regnavit. cum reliquzs ·de Domz'nz'ca.

~ -
• • • I • • •
I •.

I • ,.
H 0-di- e sci- e- tis "' qui- a ve-ni- et D6mi-nus : et.
N° 820.-9
256 In Vigilia Nativitatis Domini.
c fa • • I • • • • •• :
~· ·· ;.. = · ·· ··ll • I
ma-ne vi-de-bi-tis gl6- ri- am e- jus. E u o u a e.
- I
3·AAnt.&•------~•~•--~••~•~~=~•~,--~•~;~·~~--~·~=·-·~~--~•
4• 1---
c R~sti-na
j • • I

di- e * de-le- bi-tur in-iqui-tas terrae : ~t


c• • •
regn~- bit
~ .
super nos Salva-tor mundi.
• •• ••
E u o u a e.
4· Ant. C
I. f
• • • =• I • • • • • •• . I
r.
I
= I
• I

D Omi-nus ve-ni- et, * occurri-te il-li, di-cen- tes :

G-:.-.,=--.---~~·~-,..-:.~.-.-. I fn • I Iiiii ~ • •- ~ • • Q
Ma-gnum princi-pi- urn, et regni e- jus non e-rit fi-nis :
c
De-
••• ~ • • • ;

=
us, fortis, domi-na-tor, princeps pa-cis,
•!\· r- ; ·-·-----
•• • I
I
~
alle-lu-ia, al-

c r- •.•. II • • • • = rr.: II
Ie- Iu- ia.
5· Ant. C ~ • ~
8. c
E u o u a e.
.. '
---~~-----
• ~ I I • ~ • I •• i

c Rasti-na "'" e-rit vo-bis sa- lus, di-cit D6mi-nus


- I ~
D~- us

~. F .... il
cx-erci-tu- um. E u o u a e.
In Vigilia Nativitatis Domini. ~57

Capitulum. .Rom. I.

P Aulus, &ervus Jesu Christi, vocatus Ap6stolus, segregatus in


Evangelium Dei, t quod ante promiserat per propbetas suos
in Scripturis sanctis de Filio suo, * qui factus est ei ex semine
David secundum carnem .
.Hymnus. En clara vox. 215.
y;. Crastina die delebitur iniquitas terrae.
RJ. Et regnabit super nos SalvMor mundi.

.
Ad Benedictus, Antiphona.
8. G I
• ~ ; =~ • . •••'
~
-= •. I •
~
0 - ri- e-tur * sic-ut sol Salva-tor mundi: et de-
e---:- .,. ! • I
---...• ~ • r--11 •• ; ~ ~ •i
I
••
I

scendet in u-te- rum Virgi-nis, sic-ut imber super gra-men,

e-p •· ··II : ••• ••· I


alle-lti- ia. E u o u a e.
Oratio.
D Eus, qui nos redempti6nis nostrae annua exspectati6ne 1aeti-
ficas : t praesta, ut Unigenitum tuum, quem Redempt6rem
laeti suscipimus, * venientem quoque judicem securi videamus,
D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit
et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.
Et dicitur per Horas diei.
Prima dicitztr cum Psa!mis .D/Jmi'nicae sicut i1e Pestis. Non dicuntur
Pnces. Ad Abso!uti'onem Capituli dicitur Capitulum .lVonae.

Ad Tertiam.
Capitulum. Paulus servus. ut supra ad Laudes.

R{. br. ; ; • ~ • ~ ~: I • ; • It ~ • • o· I!]]


H Odi- e sci- ~-tis • Qui- a ve- ni- et D6mi-nus. H6-
258 In Vigilia Nativitatis.Domini.

~; YJ.~
I

• -\:) = • • = • •-
di- e. Et mane vi-de- bi-tis gl6-ri- am e-jus. * Qui- a.,

c ···b=•'· I
= ~_,• • • ;
~~_J_~
• ~~ _.::5
G-16-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi- ri-tu- i Sancto. H6-di- e.
Yl- Constantes est6te.
~- Videbitis auxilium Domini super vos.

Ad Sextam.
Capitulum: .Rom. I.

Q UI praedestinatus est Filius Dei in virtute, t secundum spi-


ritum sanctificationis 1 * ex resurrecti6ne mortuorum Jesu
Christi Domini nostri.
E,7. br. C • "-. -~ i • ~~
• • • ~ I'"· ·- • • • • ~ • • •. ~=
C Rasti-n~ di- e *de-le- bi-tur in-iqui-tas terrae. yr. Et
c__._6_=_·_=_·_r. . ~ . ~ r-: II • • •6= ~ lL =
regna-bit super nos Salva-tor mundi. Glo-ri- a Patri.
J!. Crastina erit vobis salus.
11- Dicit Dominus Deus exercituum.
Ad Nonam.
Capitulum. Rom. I.
P ER quem accepimus gratiam et apostolatum, t ad obedien-
dum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus, * in quibus
estis et vos vocati ]esu ·christi Domini nostri.
=-+-1
C
II:: I

C --
F:j. br. ; : , ; - • • G; • ; • ;-.
~ I• ~· ; • •
Rasti-na * E-rit vo- .. bis sa- Ius. J!. Di-cit Domi-nus

c • ~ • ~. = ~ ••• 6; ~ ~,__________________
De-:. us- ex.:-erciJu- um~ G16-.ri-··a Patri.
"fl. Crastina tlie delebitur iniquitas terrae.
~. Et regnablt super nos Salvator mundi.
IN NATIVITATE DOMINI
Duplex I. d. cum Odava pri'vifegiata III. ordinis.

IN I. VESPERIS.
I. Ant. 8. G
c- • ••
• ~=!::J

EX pa- ci- fi-cus * magni- fi-ca-tus


r-
c
-.·!~~

·=···
est, cu-jus vultum de-si-de-rat
l
j

c ~--.--.--=---..--.-.~,~,~·~·~.~-~.--..~,~,-----------------
u-ni-versa ter-ra. E u o u a e.
Ps. Dixit D6minus. 44.
2. Ant. ji • I
M . 7.a. ~•:::~·~~·~~·=~·~=~-~::::~·==~·~:::::~~~·~~·~=~·==~~1
I I ~· •• .~
Agni- fi-ca-tus est * Rex pa-ci.:. fi-cus super omnes

r-. ~ •.... II • • • • • ~:]


re-ges u-ni-versae terrae. E u o u a e.
Ps. Confitebor. 45.
ln Nativitate Domini.
3.Ant.C~e----·--------~=r+~-----;----••--•~.~--·~i
8. G -·~~~--.--=~~.----~~--~.~~.~.-r----~·~~~~---

c Ompl~- ti sunt * di- es Ma-ri-ae, ut pa-re- ret fi-

; . ~~--·~~~~~r-·--~--·~·~·-1~1-·--·__·_·__·~·~·,1+1--------
li- um su- urn primoge-ni-tum. E u o u a e.
Ps. Beatus vir. 46.

amen di-

-'-=t!i • n; • ~- •. •. •: !---

E u o u a e.

I. g

L E- va-te ca-pi-ta vestra : * ecce appropinqua-bit


;=---- -
·~ •••.•. 11···-·-···11
redempti- o vestra. E u o u a e.
Ps. Laudate D6minum omnes gentes. 72.
Capitulum. Tit. .J. b.
- -
A Pparuit benignitas et humanitas Salvat6ris nostri Dei : t non
ex operibusjustitiae, quaefecimus-nos, *·sed secundum suam
miseric6rdiam salvos nos fecit.
Hymnus.
c =;11
• • •• I a • • • • •
I.
; r. ~
J ••
I

Esu Red-~mptor 6mni- urn, Quem lu-cis ante o-ri-


In Nativitate Domini. 261

,.. . ..
gi- nem, Pa-rem pa-ternae gl6-ri- ae, Pa-ter supre-mus e-di-

II • I • • • • J ~ •• J
dit. 2. Tu lumen et splen-dor Patris, Tu spes per-ennis 6mni-

; •. I = .
um:
=
. ,.. . =··' .. ;r.~J·J
Intende quas fundunt pre-ces Tu- i per orbem servu-

! .. II a r. • I • • •• J ~ •• J
li. 3. Memento, re-rum C6ndi-tor, Nostri quod o-lim c6rpo-
C . I• I

• • •
ris. 4. Testa-tur hoc prae-sens di-es, Currens per anni cir-
C ~!• •. I: • = • ~· =·· ••
cu- lum, Quod so-Ius e si- nu Patris Mundi sa-Ius adve-
ar.~~·

c••. II • 3 ,.. ('0.1 , •••


I • • • • J
• •
ne-ris. 5. Hunc astra, tel-Ius, aequo-ra, Hunc omne quod cae- •
~ ~ '• •. I g • g • : • g •• I • • 3- /'o !iii j
lo sub- est, Sa-111-tis auct6- rem novae Novo sa-111- tat
;J!
=--....
_c-·t_._-==- .:.--·.
-H. II,--.-.-.--3-;-F;:-~i"= ~ ~ •. I 3 ~ • ••
canti-co. 6. Et nos, be- a- ta quos sacri Ri-gavit unda san-
In Nativitate Domini.

gui- nis, Na-ta-lis ob di- em tu- i, Hymni tri-bU- tum s61-

C:_____ lt----·-a~--------==t---=.-1..-..~.~~J~J
• ; Q ,.. ~ ' • •. I Q •I

sit gl6-ri- a, Qui na-tus es de Vir-

1\ • • • •
gi- ne, Cum Patre et almo Spi-ri-tu, In sempi- terna
c
A ~: II
' ••. II A-men.
saecu-la.
Szi: termz"1zantur omnes .Hynmz" ejusdem metrz" usque ad Epz"phaniam.

c • • • • • • =~
]1. Crastina di- e de-Ie.bi-tur
~
.. -
in-iquitas terrae.
~··· .
c • • • • =. • ••
~- Et regnabit super nos Salva-tor mundi.
Ad Magnificat, iiitiphona.

8G
C. c ~ J•
-:;r =·· .. -r-...
I I ·~ - I '
;-;-1

*
UM or-tus fU- e-rit sol de caelo, vi-de-bi-tis Regem
h-
~ -•
I ·-----
• I •
.,. •• •• I - ••
1•• ~
I

re- gum pro-cedentem


-I

a Pa-tre,
~ r-.' •
tamquam sponsum de
--1

; • •• •• II • • • • ~ ••
I
I
E·u
~
tha-lamo su- 0. 0 u a e.
ln Nativitate Domini.
Oratio.
C Oncede, quaesumus omnipotens Deus: * ut nos Unigeniti tui
nova per carnem Nativitas llberet; quos sub peccati iugo
vetu<;ta servitus tenet. Per eumdew D6minum.
Tonus Hyrnni ad Completorium.

T
8.
. .. ~

E lu-cis ante ter-mi-num, Re- rum Cre-a-tor, po-


• • r'i--~--:1

e • 1

.=:.::~.::.::~1_:-t_·----=-----=-=~::========~~':.--.~~.-=-~·~-_+-=~
--=----11-'-.

scimus, Ut pro tu- a clementi- a, Sis praesul et cust6-
C I ~~~
....... ·_·__._I....
1 __ ·-~--·--=·~·r---~- : ~ ~ 00 ~ ••
di- a. 2. Procul re-cedant somni- a, £t n6cti- urn phantas
c
• •• I • ~
ma-ta: Hostemque nostrum c6mprime,
. • ~ •.
•·-------rh I
• •~ ~


.. r-
Ne poilu- an- tur c6r-
J

c ••. I! • • •I ••
.r- • ~
po-ra. 3. Je-su, ti-bi sit g16- ri- a, Qui na-tus es de Vir-
c
• •• I •
gi-ne, Cum Patre
~ .. • • •
I •

et almo Spi-ri-tu,
h. • • I •

••
In sempi- ter- na
,

I

ce-.··11·.. =:11
saecu-la. A-men.
Hie tonus (vel ad libitum tonus .Hymnz' Vespcrarum) servant/us est ad
Horas et ad Completonum usque ad Epiphaniam, etiam in Pestis otcur-
rentibus,
Finita prima Missa post mediam noctem, dicuntur Laudes, incipiendo
immediate a yr. Deus in adjut6rium. ·
In Nativitate Domini.
AD LAUDES, et per Horas.
I. Ant. 2. D
I
aE•~ir-~.~·-*~-~.----=.--r---~~
'li I ~ =I • •• • • I

UEM vi-eUstis, * past6-res? di-ci":te : annun-

<.r- • !
iI
ti- a-t~ no-bis, in terris quis appa-ru- it? N~-tum vi-di-

Ll ... r- ••
I
•.••••••• ·I •• J
------1-
mus, et cho-ros Ange-16-rum collaudantes D6mi-num, alle-

<• ~ • • .. :] • • • • ·=--·-·--'-! . _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _

luGia, alle-1(1- ia. E u o u a e. Ps. de Dominz'ca.


Ant. ;
2.
·=
G-
2.D• ••• • •
·l·~~~--~·~~~··-=~=--··-----·~~L~~·~---+~~
II • -
! 1 1• ::.!
Enu- it pu- erpe-r~ Re-gem, • cu- i no-men aeter-
b Jhh. •
~c •. l. J•· ~· = I' • • • • ! I • J

num, et gaudi- a matris ha-bens cum virgi-ni-ta-tis ho-

~c ~ •· I • ~ • ~ • • ,. = ;. • I • !
- I

I •
n6- re: nee primam simi-lem vi- sa est, nee habe-re se-

L •. . I-1 •
•. ii" II • • • • • •. ~- - - - - - - - -
1
quentem, alle-1u- ia. E u o u a e.

3.7•Ant.
d
Lrl ; I
1 • • •
I !
,11 •• ,P:.. I _•

---------
i
I ! ~ ! ! ,

A ;g~-lus • ad past6-res a- i_t_:_A_n,_n_u-nt-i--__o_v_o---b-is-


In Nativitate Domini.
-
-i;HII-:;11;----1111--;;1::-,- , - .1;---Jir1: ---1-_:.:,::;-
'='";
· I
_.(-F•-,;-~-t~.:_=-.-
1=-_-1_1-_ __
F11 II 1
- '--:1!
·-"'--------•"'"'--''---;:-_:~
1
I I - •

gaudi- urn magnum : qui- a na-tus est vo-bis h6- di- e Sal-

.. .. I_ - r- • 1: I I• I• ,-------

v4-t&r mundi, alle-lu- ia. E u o -U a e.

4·7~t. c j ~ • • I I I I I ! I

F :eta est* cum Ange-lo multi-tUdo caelestis

• •! •1\ -
~
I •
r- I I

ci- tus lauMmti- um et di-centi- urn : Gl6-ri- a in excelsis-

c ••. I. • •
• •r- I • I• ._ -..
,.... • •
I

De- o, et in terra pax homi-ni- bus bonae vo-lunta- tis, al-

c ••
•••
le-lu- ia. E u o u a e.
5. Ant.~
8.G*
• = -I • = • I

p Arvu-lus fi-li- us * h6-di- e na- tus est no-bis : et


I

e-- • = ~.=-;~~ •. I ••••


-- I
Yo-ca- bi- tur De- us, for- t!s, alle-lu-ia, alle- lu- ia.
~1--::--111---,

- . _. : --~: [t.C::....=----""----~-...--=---,..------
E u o u a e.
266 In Nativitate Domini.
Capitulum. !fe~r. r.

M Ultifariam multisque modis olim Deu& loquens patribus in


propbetis : t novissime diebus is