Дата на изгот –

вување на планот

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАСТАВЕН ЧАС
Училиште:___________С.О.У. „Таки Даскало - Битола___________ Одд. – год
______________
Тема бр. _____ :

Одбојка
име на темата

час бр. ______ : Совладување на одбивање на топка со прсти во одбојка
име на наставната единица
тип на часот; ___________________________________________________________
1. Цели (конкретизирани ) кои треба да се остварат на часот (задачи на часот)
Да се запознаат учениците со нов одбојкарски елемент кој е основа во
одбојкарската игра. Да се стекнат прецизност и координација на движењето
на телото, посебно на рацете и шаките. Развивање на истрајноста.
2. Подготовка;
2.1. Услови во кои ќе се реализира наставната единица;
Спортска сала
2.2. Средства за работа; ( наставни средства и постапки – методи ) ___________
одбојкарски топки
монолошко – дијалошка метода
демонстрирање
фронтална форма на работа
работа во двојки
индивидуална работа
3. Организација и активности на часот ;
( Структура, содржина, активности на наставникот и учениците )
I. Учениците се постројуваат во редови. Се трча и се оди во круг со лесно
темпо со промена на правец и интензитет на одењето и трчањето. Се
вршат лесни поскоци.
( 5 мин. )
II. Учениците се редат во круг и се започнува со комплекс вежби за
зголемување на подвижноста на телото и обликување на телото. ( 10 мин. )
III.На учениците им се демонстрира начинот на одбивање на топката со
прсти. ( Се нагласува положбата на рацете, посебно на шаката, во моментот на
одбивањето на топката: со палецот, показалецот и средниот прст. Двете
дланки образуваат полулак. )
Методска постапка:
1. - Одбивање на топката над главата: 9 – 10 пати, во основна
положба, а потоа во различна висина и во движење.
2. – Одбивање на топката во седечка положба.
3. – Работа во двојки, потфрлање на топката околу 2 м. над глава,
а потоа со прсти се одбива кон партнерот.
4. – Преку мрежа во 4 колони, наизменично, прво со фаќање на
топката, а потоа со одбивање над глава, па ја дофаваме со прсти. ( 20 – 25
мин.)

IV. Вежби за лабавење и разговор за изработениот материјал. Целта е да
се подобри емоционалниот ефект и разговор за направените грешки.

4. Вреднување на работата ( Средства и постапки за оценување на
постигнатите резултати )
4.1. За ученикот;

4.2. За наставникот ; _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
5 . Констатации од реализираниот час ;

Професор:
Митревски Благој
/___________________/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful