You are on page 1of 2

Seminar 11: Stabilirea valorii prin metoda activului net corectat (ANC)

Bilanţ contabil simplificat 31. XII.N


- mii.lei -
ACTIV
1. Cheltuieli de constituire 50
2.
3. Terenuri 1.200
4. Mijloace fixe 3.500
5. Investiţii în curs de execuţie 750
6. Imobilizări financiare (titluri de participare) 800
7. TOTAL IMOBILIZĂRI 6.300
8. Stocuri - din care: 6.300
- materii prime şi materiale 2.000
- producţie neterminată 1.800
- produse finite 2.500
9. Creanţe 5.000
10. Disponibilităţi 800
11. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 12.100
12. TOT AL ACTIV 18.400
PASIV
1. Capital propriu 10.050
2. Datorii totale 8.350
3. TOTALPASIV 18.400

Pentru stabilirea Activului Net Corectat se au în vedere următoarele informaţii


suplimentare:

1. Întreprinderea deţine un brevet de invenţie care a fost cedat unei alte firme pe o perioadă
de 6 ani pentru o redevenţă brută anuală de 100 mii lei. Cota de impozit pe profit este de
16%, iar rata de actualizare este de 13%;
2. Costul de înlocuire brut al mijloacelor fixe neamortizate integral este de 17 mil. lei, iar
gradul real de uzură este de 50%;
3. În cazul mijloacelor fixe amortizate integral, costul de înlocuire brut este de 5 mil. lei şi
gradul de uzură stabilit de evaluator 80%;
4. Firma deţine o suprafaţă de teren de 1,7 ha. Analiza unor vânzări cu terenuri comparabile
a evidenţiat un preţ de 40 lei/mp. Faţă de proprietăţile comparabile evaluatorul a stabilit
o corecţie globală de „– 15%”, datorită posibilităţilor diferite de acces la utilităţi, cursul
de schimb 4,65 lei/euro;
5. Întreprinderea deţine o hală de 3.000 mp care este închiriată cu o chirie lunară de 4lei/mp.
Gradul de neocupare pentru spaţii similare este de 5%, cheltuielile de operare sunt de
15% din VBE, rata de capitalizare este de 9%;
6. Investiţiile în curs de execuţie care nu pot fi finalizate sunt în sumă de 250 mii lei. iar
valoarea reziduală este de 45 mii lei;
7. Imobilizările financiare constau din titluri de participare dintr-un pachet minoritar, a căror
valoare bursieră la data evaluării este de 1,7 ori mai mare decât valoarea din momentul
achiziţiei;
8. Materii prime depreciate: 200 mii lei; valoarea reziduală este de 40 mii lei;
9. Producţia neterminată evaluată la nivelul preţurilor de vânzare ale produselor finite este de
7 mil. lei, gradul de finisare este de 80%;
10. Produsele finite evaluate la preţurile de vânzare prevăzute în contracte reprezintă 3,6 mil.
lei;
11. Creanţele în valută reprezintă 30% din totalul creanţelor; cursul de schimb la momentul
evaluării este cu 10% mai mare decât cel din momentul înregistrării în contabilitate;
12. Se constată existenta unei hotărâri judecătoreşti definitive de plată a unei datorii de 50 mii
lei, neevidenţiată în contabilitate.