You are on page 1of 7

॥ ಶ್ರ ೀಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಪೂಜಾಕಲ್ಪ ಃ ॥

ಆದೌ ವಿಘ್ನ ೀಶ್ವ ರ ಪೂಜಾಾಂ ಕೃತ್ವವ ।


ಪ್ರರ ರ್ಥನಾ ॥

ಶ್ರ ೀ ದೇವಸೇನಾಧಿಪತೇ ವಲ್ಲ ೀಹೃತ್ ಕಂಜಮಂದಿರಾ ।


ಯಾವತ್ ಪೂಜಾಾಂ ಕರಿಷ್ಯ ೀಽಹಂ ಪರ ಸನ್ನ ೀಭವ ಮೇ ಪರ ಭೀ ॥

ಏವಂ ಸಂಪ್ರರ ರ್ಯ ಥ - ಆಸನಂ ಪರಿಕಲ್ಪ ಯ ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥ ಓಾಂ ಅಚ್ಯಯ ತ್ವಯ ನಮಃ । ಓಾಂ ಅನಂತ್ವಯ ನಮಃ ।


ಓಾಂ ಗೀವಿಾಂದಾಯ ನಮಃ ॥

ವಿಘ್ನ ೀಶ್ವ ರ ಧ್ಯಯ ನಮ್ ॥

ಪ್ರರ ಣಾಯಾಮ್ಯ ॥

ಮ್ಮೀಪ್ರತ್ತ ಸಮ್ಸತ /ಹ್ರಿರೀಾಂ ತ್ತ್ ಸತ್ವಯ ದಿ ... ಶುಭೇ ಶೀಭನೇ


ಮುಹೂತೇಥ ಆದಿ ಶುಭತಿಥೌ ಪಯಥಾಂತೇ (ಅಮುಕ ಗೀತ್ರ ೀತ್ಭ ವಸಯ /
ಅಮುಕ ನಕ್ಷತ್ರ ೀ ಅಮುಕ ರಾಶೌ ಜಾತ್ಸಯ ಅಮುಕ ನಾಮ್ ಶ್ಮ್ಥಣಃ ನಾಮ್ನ್ನ ಯ
ಸಹ್ಧಮ್ಥಪತಿನ ೀ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಸಯ ), ( ಅಸಯ ಯಜಮ್ನ್ನಸಯ )
ಮ್ಮ್ ಸಕುಟಾಂಬ್ಸಯ ಕ್ಷ ೀಮ್ ಸ್ಥ ೈಯಥ ವಿೀಯಥ ವಿಜಯಾಯುರಾರೀಗ್ಯ
ಐಶ್ವ ಯಾಥಣಾಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ ಯ ರ್ಥಾಂ ಜಾಾ ನವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ ಯ ರ್ಥಾಂ,
ಸತ್ಸ ಾಂತ್ವನ ಸಮೃದ್ಧ್ ಯ ರ್ಥಾಂ ಸರ್ವಥಭಿೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ ಯ ರ್ಥಾಂ
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಪರ ಸಾದೇನ ಸಕಲ್ ಚಾಂತಿತ್
ಮ್ನ್ೀರಥಾರ್ವಪತ ಯ ರ್ಥಾಂ ಯಥಾ ಶ್ಕ್ತ್ತ ಯ ಯಥಾ ಮಿಲ್ತ್ೀಪಚಾರ ದ್ಧರ ವಯ ೈಃ
ಪುರಾಣೀಕತ ಮಂತ್ರ ೈಶ್ಚ ಧ್ಯಯ ನಾರ್ವಹ್ನಾದಿ ಷೀಡಶೀಪಚಾರಃ
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಪೂಜಾಾಂ ಕರಿಷ್ಯ ೀ । ತ್ದಂಗಂ
ಕಲ್ಶ್-ಶಂಖ-ಆತ್ಮ -ಪೀಠ ಪೂಜಾಾಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯ ೀ ॥ (ಏವಂ
ಕಲ್ಶಾದಿ ಪೂಜಾಾಂ ಕೃತ್ವವ )

ಅಪವಿತ್ರ ೀ ಪವಿತ್ರ ೀ ರ್ವ ಸವಥ ಅವಸಾಥ ಾಂಗ್ತ್ೀಪ ರ್ವ ।


ಯಃ ಸಮ ರೇತ್ ಪುಾಂಡರಿೀಕ್ತ್ಕ್ಷಂ ಸಃ ಬಾಹ್ಯಯ ಭಯ ಾಂತ್ರಃ ಶುಚಃ ॥

ಏವಂ ಪೂಜಾದ್ಧರ ರ್ವಯ ಣಿ ಆತ್ವಮ ನಂಚ ಪ್ರ ೀಕ್ತ್ಷ ಯ ಃ ॥

ಅರ್ ಧ್ಯಯ ನಂ ॥

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಮ್ಜಂ ಶಾಾಂತಂ ಕುಮ್ನ್ರಂ ಕರುಣಾಲ್ಯಂ ।


ಕಿರಿೀಟಹ್ಯರಕೇಯೂರ ಮ್ಣಿಕುಾಂಡಲ್ ಮಂಡಿತ್ಮ್ ॥ 1
ಷ್ಣ್ಮಮ ಖಂ ಯುಗ್ಷ್ಡ್ಬಾ ಹಾಂ ಶೂಲಾದಾಯ ಯುಧಧ್ಯರಿಣಂ ।
ಸಿಮ ತ್ವಕತ ರಾಂ ಪರ ಸನಾನ ಭಂ ಸ್ತತ ಯಮ್ನ್ನಂ ಸದಾ ಬುಧಃ ॥ 2
ವಲ್ಲ ೀ ದೇವಿೀ ಪ್ರರ ಣ್ನಾಥಂ ರ್ವಾಂಚತ್ವರ್ಥ ಪರ ದಾಯಕಂ ।
ಸಿಾಂಹ್ಯಸನೇ ಸುಖಾಸಿೀನಂ ಸ್ತಯಥಕೀಟಿ ಸಮ್ಪರ ಭಮ್ ॥ 3
ಏವಂ ಧ್ಯಯ ಯೇತ್ಸ ದಾ ಭಕ್ತ್ತ ಯ ಸಾವ ಾಂತಃ ಕರಣ್ನಿಮ್ಥಲಃ ।
ಅಸಿಮ ನ್ ( ಬಾಂಬೇ ರ್ವ,ಚತ್ರ ಪಠೇ ರ್ವ,ಕುಾಂಭೇ/ಕಲ್ಶೇ
ರ್ವ,ಮೃತಿತ ಕ ಬಾಂಬೇ ) ಸಾಾಂಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸಪರಿರ್ವರಂ
ಸರ್ವಹ್ನಂ ಸವಥಶ್ಕಿತ ಯುತಂ ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಾಂ
ಧ್ಯಯ ಯಾಮಿ ॥
॥ ಆರ್ವಹ್ನಮ್ ॥

ಆರ್ವಹ್ಯಾಮಿ ದೇವತ್ವವ ಾಂ ಆಶ್ರ ತ್ವರ್ಥ ಪರ ದಾಯಿನಂ ।


ಆಮ್ನ್ನ ಯ ವೇದ್ಧಯ ವಿಭವಂ ಆದಿಮ್ದಾ್ ಯ ಾಂತ್ ವರ್ಜಥತಂ ॥

ಅಸಿಮ ನ್ ( ಬಾಂಬೇ ರ್ವ,ಚತ್ರ ಪಠೇ ರ್ವ,ಕುಾಂಭೇ /ಕಲ್ಶೇ


ರ್ವ,ಮೃತಿತ ಕ ಬಾಂಬೇ ) ಸಾಾಂಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸಪರಿರ್ವರಂ
ಸರ್ವಹ್ನಂ ಸವಥಶ್ಕಿತ ಯುತಂ ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ
ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಮ್ನ್ರ್ವಹ್ಯಾಮಿ ॥

ಪ್ರರ ಣ್ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಕೃತ್ವವ ॥

॥ ಆಸನಂ ॥

ರತ್ನ ಸಿಾಂಹ್ಯಸನಂ ಚಾರುರತ್ನ ಸಾನುಧನು:ಸುತ್ ।


ದ್ಧದಾಮಿ ದೇವಸೇನೇಶ್ ದ್ಧಯಾಕರ ಗೃಹ್ಯಣ್ಮೇ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ


ರತ್ನ ಸಿಾಂಹ್ಯಸನಂ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಪ್ರದ್ಧಯ ಾಂ ॥

ಪ್ರದ್ಧಯ ಾಂ ಗೃಹ್ಯಣ್ ವಲ್ಲ ೀಶ್ ಪ್ರವಥತಿೀ ಪರ ಯನಂದ್ಧನ ।


ಪ್ರಪಂ ಪ್ರರಯ ಮೇ ಸವಥಾಂ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ವರ ನ್ ಪರ ವದ್ಧ್ ಥಯ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಪ್ರದ್ಧಯ ಾಂ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಅರ್ಘಯ ಥಾಂ ॥

ಅರ್ಘಯ ಥಾಂ ಗೃಹ್ಯಣ್ ಗಾಂಗೇಯ ದೇವರಾಜಸಮ್ಚಥತ್ ।


ಸಫಲಾನ್ ಕುರು ಕ್ತ್ಮ್ನ್ನ್ ಮೇ ಷ್ಠಣಾಮ ತುರ ನಮೀ ನಮಃ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಅರ್ಘಯ ಥಾಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಆಚಮ್ನಿೀಯಂ ॥

ಗೃಹ್ಯಣಾಚಮ್ನಂ ದೇವ ಗುಣಾಸಾವ ಮಿನ್ ಗುಣಾಲ್ಯ ।


ಗುರೀರವಿ ಗುರೀ ದೇವ ಗುರುಮೇ ಕುಶ್ಲಂ ವಿಭೀ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಆಚಮ್ನಿೀಯಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಮ್ಧುಪಕಥಾಂ ॥

ಮ್ಧುಪಕಥಾಂ ಗೃಹ್ಯಣೇಮ್ನ್ಾಂ ಮ್ಧುಸ್ತದ್ಧನ ವಂದಿತ್ ।


ಮ್ಹ್ಯದೇವಸುತ್ವನಂತ್ ಮ್ಹ್ಯಪ್ರತ್ಕ ನಾಶ್ನಂ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಮ್ಧುಪಕಥಾಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥
॥ ಪಂಚಾಮೃತ್ ಸಾನ ನ ॥

ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಪರಮ್ ಪಂಚಪ್ರತ್ಕ ನಾಶ್ನ ।


ಸಾನ ನಂ ಕುರು ಸದಾರಾದ್ಧ್ ಯ ಸುರಸೇನಾಪತೇವಯ ಯ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತ್
ಸಾನ ನಂ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಸಾನ ನಂ ॥

ದೇವಸಿಾಂಧು ಸಮುದ್ಭಭ ತ್ ಗಂಗಧರ ತ್ನುಭವ ।


ಸಾನ ನಂ ಸಿವ ೀಕುರು ಸವೇಥಶ್ ಗಂಗದಿ ಸಲ್ಲಃ ಶ್ವೈಃ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಸಾನ ನಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥ ಸಾನ ನಾನಂತ್ರಂ ಆಚಮ್ನಿೀಯಂ ಚ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ವಸತ ರಾಂ ॥

ವಸತ ರಯುಗ್ಮ ಾಂ ಚ ವಲ್ಲ ೀಶ್ ರ್ವರಿತ್ವಖಿಲ್ ಪ್ರತ್ಕ ।


ಸುವಣ್ಥತಂತುಭಿಃ ಸ್ತಯ ತಂ ಗೃಹ್ಯ ತ್ವಾಂ ಗುಹ್ ಷ್ಣ್ಮಮ ಖ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ವಸತ ರಾಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಉಪವಿೀತಂ ॥

ರಜತಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ಸ್ತತ್ರ ಾಂ ಚ ಕ್ತ್ಾಂಚನಂಚೀತ್ತ ರಿೀಯಕಂ ।


ದ್ಧದಾಮಿ ದೇವಸೇನೇಶ್ ಗೃಹ್ಯಣ್ ಗುಣ್ಸಾಗ್ರ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಉಪವಿೀತಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ವಿಭೂತಿ ॥

ಅಗ್ನನ ಹೀತ್ರ ಸಮುತ್ಭಭ ತಂ ವಿರಜಾನಲ್ಸಂಭವಂ ।


ಗೃಹ್ಯಣ್ ಭಸಿತಂ ದೇವ ಭೂತ್ಬಾಧ ವಿನಾಶ್ನ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ವಿಭೂತಿಾಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಗಂಧಂ ॥

ಕಸ್ತತ ರಿೀ ಕುಾಂಕುಮೀಪೇತಂ ರ್ಘನಸಾರ ಸಮ್ನಿವ ತಂ ।


ಗೃಹ್ಯಣ್ ರುಚರಂ ಗಂಧ ಮಂಧಕ್ತ್ರಿತ್ನೂಭವ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಗಂಧಮ್ ಧ್ಯರಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಕ್ಷತ್ವ ॥

ಅಕ್ಷತ್ವನ್ ಧವಲಾನ್ ರಮ್ನ್ಯ ನ್ ಹ್ರಿದಾರ ಚೂಣ್ಥಮಿಶ್ರ ತ್ವನ್ ।


ಕುಮ್ನ್ರ ಕರುಣಾಸಿಾಂಧೀ ಗೃಹ್ಯಣ್ ಗುಣ್ಭೂಷ್ಣ್ ॥
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಅಕ್ಷತ್ವನ್
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ನಾನಾವಿಧ ಪುಷ್ಠಪ ಣಿ ॥

ಪ್ರರಿಜಾತ್ವನಿನಿೀಪಂಚ ಪ್ರರಿಜಾತ್ವನಿ ಮ್ನ್ಲ್ತಿೀಮ್ ।


ಪುನಾನ ಗಂ ಬಲ್ವ ಪತ್ರ ಶ್ಚ ಗೃಹ್ಯನ ಕ್ರ ಾಂಚದಾರಣ್ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ
ಪರಿಮ್ಳ ಪುಷ್ಠಪ ಣಿ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

ಅರ್ ಅಾಂಗ್ಪೂಜಾ ॥

ಪ್ರವಥತಿೀ ನಂದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ಪ್ರದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।


ಗುಹ್ಯಯ ನಮಃ ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಜಗ್ನಾನ ಥಾಯ ನಮಃ ಜಾನುನಿೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಉರುಬ್ಲಾಯ ನಮಃ ಊರು ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕೃತಿತ ಕ್ತ್ಸುತ್ವಯ ನಮಃ ಕಟಿಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಗುಹ್ಯಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯ ಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕುಮ್ನ್ರಾಯ ನಮಃ ಕುಕಿಷ ಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ನಾರಾಯಣಿೀಸುತ್ವಯ ನಮಃ ನಾಭಿಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ ವಕ್ಷಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕೃತಿತ ಕ್ತ್ಸ್ತನಧ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ಸತ ನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಬ್ಹಲಾಸುತ್ವಯ ನಮಃ ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಹ್ರಸ್ತನವೇ ನಮಃ ಹ್ಸಾತ ನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕ್ತ್ತಿಥಕೇಯಾಯ ನಮಃ ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಷ್ಣ್ಮಮ ಖಾಯ ನಮಃ ಮುಖಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸುನಾಸಾಯ ನಮಃ ನಾಸಿಕ್ತ್ಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ದೇವನೇತ್ರ ೀ ನಮಃ ನೇತ್ವರ ಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಹಿರಣ್ಯ ಕುಾಂಡಲಾಯ ನಮಃ ಕಣಾಥನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸವಥಫಲ್ಪರ ದಾಯ ನಮಃ ಫಾಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ಕಪ್ೀಲ್ಫ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಶ್ರವಣ್ಭರ್ವಯ ನಮಃ ಶ್ರಾಾಂಸಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕುಕುು ಟಧವ ಜಾಯ ನಮಃ ಕಚಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸವಥಮಂಗ್ಲ್ಪರ ದಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಥಣ್ಯ ಾಂಗನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ॥

ಅರ್ ಅಷಟ ೀತ್ತ ರಶ್ತ್ನಾಮ್ವಲಾಯ ರ್ವ ಸಹ್ಸರ ನಾಮ್ನ್ವಲಾಯ ರ್ವ


ಪುಷ್ಠಪ ಕ್ಷತ್ವಚಥನಂ ಕೃತ್ವವ ॥

॥ ಧೂಪಃ ॥

ದ್ಧಶಾಾಂಗಂ ಗುಗುು ಲೂಪೇತಂ ಸುಗಂಧಂಚ ಮ್ನ್ೀಹ್ರಂ ।


ಧೂಪಂ ಗೃಹ್ಯಣ್ ದೇವೇಶ್ ಧೂತ್ಪ್ರಪ ನಮೀಽಸುತ ತೇ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಧೂಪಮ್ನ್ಘ್ರರ ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ದಿೀಪಃ ॥
ಸಾಜಯ ವತಿಥ ತ್ರ ಯೀಪೇತಂ ದಿೀಪಂ ಪಶ್ಯ ದ್ಧಯಾನಿಧೇ ।
ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಸು ಾಂದ್ಧ ವಲ್ಲ ೀನಾರ್ ವರಪರ ದ್ಧ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ದಿೀಪಂ
ದ್ಧಶ್ಥಯಾಮಿ । ಧೂಪದಿೀಪ್ರನಂತ್ರಂ ಆಚಮ್ನಿೀಯಂ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ನೈವೇದ್ಧಯ ಾಂ ॥

ಓಾಂ ಭೂರ್ಭಥವಃಸುವಃ: ತ್ತ್ಸ ವಿತುವಥರೇಣ್ಯ ಾಂ + ಬ್ರ ಹ್ಮ ಣೇ ಸಾವ ಹ್ಯ ।


ಶಾಲ್ಯ ನನ ಾಂ ಪ್ರಯಸಂ ಕಿಷ ೀರಂ ಲ್ಡ್ಢು ಕ್ತ್ನ್ ಮೀದ್ಧಕ್ತ್ನಪ ।
ಗೃಹ್ಯಣ್ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಫಲಾನಿ ಸುಬ್ಹನಿಚ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಮ್ಹ್ಯನೈವೇದ್ಧಯ ಾಂ ನಿವೇದ್ಧಯಾಮಿ ॥ ಮ್ಧ್ಯ ೀ ಮ್ಧ್ಯ ೀ ಅಮೃತ್ ಪ್ರನಿೀಯಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ । ಅಮೃತ್ೀಪಧ್ಯನಯ ಮ್ಸಿ । ನೈವೇದಾಯ ನಂತ್ರಂ ಆಚಮ್ನಿೀಯಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಮ್ಹ್ಯ ಫಲಂ ॥

ಇದಂ ಫಲಂ ಮ್ಯಾದೇವ ಸಾಥ ಪತಂ ಪುರತ್ಸಥ ವ ।


ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾರ್ವಪತ ಭಥವೇತ್ ಜನಮ ನಿಜನಮ ನಿ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಮ್ಹ್ಯಫಲಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ತ್ವಾಂಬೂಲಂ ॥

ಪೂಗ್ನೀಫಲಾನಿರಮ್ನ್ಯ ಣಿ ನಾಗ್ವಲ್ಲ ೀದ್ಧಲಾನಿಚ ।


ಚೂಣ್ಥಾಂಚ ಚಂದ್ಧರ ಸಂಕ್ತ್ಶಂ ಗೃಹ್ಯಣ್ ಶ್ಖಿರ್ವಹ್ನ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ತ್ವಾಂಬೂಲಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಕಪೂಥರ ನಿೀರಾಜನ ದಿೀಪಃ ॥

ನಿೀರಾಜನಮಿದಂ ರಮ್ಯ ಾಂ ನಿೀರಜಾಜನ ಸಂಸುತ ತ್ ।


ಗೃಹ್ಯಣ್ ಕರುಣಾ ಸಿಾಂಧೀ ಕ್ತ್ಮಿತ್ವರ್ಥ ಪರ ದಾಯಕ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಕಪೂಥರ
ನಿೀರಾಜನ ದಿೀಪಂ ಪರ ದ್ಧಶ್ಥಯಾಮಿ ॥ ನಿೀರಾಜನಾನಂತ್ರಂ ಆಚಮ್ನಿೀಯಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಪುಷ್ಠಪ ಾಂಜಲ್ಃ ॥

ಪುಷ್ಠಪ ಾಂಜಲ್ಾಂ ಗೃಹ್ಯಣೇಶ್ ಪುರುಷೀತ್ತ ಮ್ ಪೂರ್ಜತ್ ।


ಮ್ಯೂರವಹ್ದೇವೇಶಾ ಮ್ನಿೀಷಿತ್ಫಲ್ಪರ ದ್ಧ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಪುಷ್ಠಪ ಾಂಜಲ್ಾಂ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಾಂ ॥
ಯೀಽಪ್ರಾಂ ಪುಷ್ಪ ಾಂ ವೇದ್ಧ ... ಭವತಿ ।
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ವೇದೀಕತ
ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಾಂ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಪರ ದ್ಧಕಿಷ ಣಂ ॥

ಪರ ದ್ಧಕಿಷ ಣಂ ಕರೀಮಿ ತ್ವವ ಾಂ ಪರ ಕೃಷ್ಟ ಫಲ್ದಾಯಿನಂ ।


ಪುರುಷೀತ್ತ ಮ್ ಸಂಪೂಜಯ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ವರ ನ್ ಪರ ವದ್ಧ್ ಯ ಥ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ಪರ ದ್ಧಕಿಷ ಣಂ
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ನಮ್ಸಾು ರಃ ॥

ನಮೀ ಗೌರಿೀತ್ನೂಜಾಯ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮೀ ನಮಃ ।


ನಮೀ ದೇವವರಾಚಾಯ ಥಯ ವಲ್ಲ ೀಶಾಯ ನಮೀ ನಮಃ ॥

ಅನಯ ಥಾ ಶ್ರಣಂ ನಾಸಿತ ತ್ವ ಮೇವ ಶ್ರಣಂ ಮ್ಮ್ ।


ತ್ಸಾಮ ತ್ವು ರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗುಹೇಶ್ವ ರ ॥

ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ ನಮ್ಸಾು ರಾನ್
ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

ವಿದಾಯ ಾಂ ದೇಹಿ ಯಶೀ ದೇಹಿ ಪುತ್ವರ ನ್ ದೇಹಿ ಸಥಾಯುಷಃ ।


ತ್ವ ಯಿ ಭಕಿತ ಾಂ ಪರಾಾಂ ದೇಹಿ ಪರತ್ರ ಚ ಪರಾಾಂಗ್ತಿಾಂ ॥

ಇತಿ ಪ್ರರ ರ್ಥನಾಮಿ ॥

॥ ಅರ್ಘಯ ಥಪರ ಧ್ಯನಃ ॥

᳚ಅದ್ಧಯ ಪೂರ್ೀಥಕತ ವಿಶೇಷ್ಣ್ ವಿಶ್ಷ್ಠಟ ಯಾಾಂ ಅಸಾಯ ಾಂ ಶುಭತಿಥೌ


ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಪರ ಸಾದ್ಧಸಿದ್ಧ್ ಯ ರ್ಥಾಂ,
ಪೂಜಾಾಂತೇ ಕಿಷ ೀರಾರ್ಘಯ ಥಪರ ದಾನಂ ಉಪ್ರಯನದಾನಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯ ೀ ᳚᳚ ಇತಿ
ಸಂಕಲ್ಪ ಯ ।
ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಮ್ಹ್ಯಭಾಗ್ ಕ್ತ್ತಿಥಕೇಯ ಸುರೇಶ್ವ ರ ।
ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ಪರ ದಾಸಾಯ ಮಿ ಸುಪರ ೀತ್ೀ ಭವ ಸವಥದಾ ॥ 1
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ।
ವಲ್ಲ ೀಶ್ ಪ್ರವಥತಿೀಪುತ್ರ ವರ ತ್ಸಂಪೂತಿಥಹೇತ್ವೇ ।
ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ಪರ ದಾಸಾಯ ಮಿ ಪರ ಸಿೀದ್ಧ ಶ್ಖಿರ್ವಹ್ನ ॥ 2
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ।

ರೀಹಿಣಿೀಶ್ ಮ್ಹ್ಯಭಾಗ್ ಸೀಮ್ಸೀಮ್ ವಿಭೂಷ್ಣ್ ।


ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ಪರ ದಾಸಾಯ ಮಿ ಸುಪರ ೀತ್ೀ ಭವಸವಥದಾ ॥ 3
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ।

ನಿೀಲ್ಕಂಠ ಮ್ಹ್ಯಭಾಗ್ ಕ್ತ್ತಿಥಕೇಯಸಯ ರ್ವಹ್ನ


ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ಪರ ದಾಸಾಯ ಮಿ ಪರ ಸಿೀದ್ಧ ಶ್ಖಿರ್ವಹ್ನ ॥ 2
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ
ಇದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಮಿದ್ಧಮ್ರ್ಘಯ ಥಾಂ ।

ಅನ್ಯ ೀನ ಮ್ಯಾ ಕೃತೇನ ಯಥಾಜ್ಾ ೀನ ಯಥಾಶ್ಕ್ತ್ತ ಯ ಯಥಾಮಿಲ್ತ್ೀಪಚಾರ


ದ್ಧರ ವಯ ೈಃ ಪೂಜನ, ಅರ್ಘಯ ಥಪರ ದಾನೇನ ಚ ಭಗ್ರ್ವನ್ ಸರ್ವಥತ್ಮ ಕಃ
ವಲ್ಲ ೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಃ ಸುಪರ ೀತಃ ಸುಪರ ಸನ್ನ ೀ ವರದೀ
ಭವತು ॥

॥ ಉಪ್ರಯನದಾನ ಶಲ ೀಕಃ ॥

ಉಪ್ರಯನಂ ಚ ವಿಪ್ರರ ಯ ದ್ಧದಾಮಿ ಫಲ್ಸಂಯುತಂ ।


ಅನೇನ ಪರ ೀಯತ್ವಾಂ ದೇವಃ ಸದಾಶ್ರವನ್ೀತ್ಭ ವ ॥

॥ ಕ್ಷಮ್ ಪ್ರರ ರ್ಥನಾ ॥

ಯದ್ಧಕ್ಷರ ಪದ್ಧಭರ ಷ್ಟ ಾಂ ಮ್ನ್ತ್ವರ ಹಿೀನಂತು ಯದ್ಧಭ ವೇತ್ ।


ತ್ತ್ಸ ವಥಾಂ ಕ್ಷಮ್ಯ ತ್ವಾಂ ದೇವ ಶ್ವಸ್ತನು ನಮೀಽಸುತ ತೇ ॥

ವಿಸಗ್ಥ ಬಾಂದು ಮ್ನ್ತ್ವರ ಣಿ ಪದ್ಧ ಪ್ರದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ।


ನೂಯ ನಾನಿಚಾತಿರಿಕ್ತ್ತ ನಿ ಕ್ಷಮ್ಸವ ಪುರುಷೀತ್ತ ಮ್ ॥

ಯಸಯ ಸಮ ೃತ್ವಯ ಚ ನಾಮೀಕ್ತ್ತ ಯ ತ್ಪಃ ಕ್ತ್ಯಾಥಕಿರ ಯಾದಿಷು ।


ನೂಯ ನಂ ಸಂಪೂಣ್ಥತ್ವಾಂ ಯಾತಿ ಸದಯ ೀ ವಂದೇ ತ್ಮ್ಚ್ಯಯ ತ್ಮ್ ॥

ಮಂತ್ರ ಹಿೀನಂ ಕಿರ ಯಾಹಿೀನಂ ಭಕಿತ ಹಿೀನಂ ಸುರೇಶ್ವ ರ ।


ಯತ್ಭಪ ರ್ಜತಂ ಮ್ಯಾದೇವ ಪರಿಪೂಣ್ಥಾಂ ತ್ದ್ಧಸುತ ಮೇ ॥

ಅಪರಾಧ ಸಹ್ಸಾರ ಣಿ ಕಿರ ಯಂತೇಽಹ್ನಿಥಶಂ ಮ್ಯಾ ।


ದಾಸೀಽಯಂ ಇತಿ ಮ್ನ್ಾಂ ಮ್ತ್ವವ ಕ್ಷಮ್ಸವ ಪುರುಷೀತ್ತ ಮ್ ॥

॥ ಸಮ್ಪಥಣಂ ॥

ಕ್ತ್ಯೇನ ರ್ವಚಾ ಮ್ನಸೇಾಂದಿರ ಯೇರ್ವಥ, ಬುದಾ್ ಯ ತ್ಮ ನಾ ರ್ವ ಪರ ಕಿರ ತೇಃ ಸವ ಭಾರ್ವತ್ ।
ಕರೀಮಿ ಯದ್ ಯದ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮ ೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮ್ಪಥಯಾಮಿ ॥

॥ ಓಾಂ ತ್ತ್ ಸತ್ ಬ್ರ ಹ್ಯಮ ಪಥಣ್ಮ್ಸುತ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಪೂಜಾಕಲ್ಪ ಃ ॥