You are on page 1of 1

16 Svijet Subota, 11. novembar 2017.

Pobjeda

Karme Forkadel
Predsjednica katalonskog
parlamenta puštena iz pritvora
MADRID – Smijenjena pred- ni sud Španije uz odluku da se Četvoro poslanika regional- trebu javnih fondova, prenosi
sjednica katalonskog parla- nastavi istraga o njenoj ulozi nog parlamenta u Barseloni, Rojters.
menta Karme Forkadel pušte- u organizovanju zabranjenog takođe, će biti pušteni na slo- Ministar spoljnih poslova Špa-
na je juče iz pritvora, gde je referenduma o nezavisnosti bodu ako uplate 25.000 eura nije Alfonso Dastis izjavio je
provela jednu noć, nakon što Katalonije. Vrhovni sud je kaucije. prethodno da će vrijeme poka-
je uplatila kauciju od 150.000 zadržao njen pasoš, naredio joj Forkadel i još pet zvaničnika zati da li će Forkadel prestati
eura. da ostane u Španiji i pojavljuje regionalne vlade svjedočili su da djeluje van okvira ustava
Puštanje na slobodu uz uplatu se pred sudom svake sedmice, u četvrtak povodom optužbi kada bude oslobođena, kao
kaucije omogućio joj je Vrhov- prenio je AP. za pobunu, nasilje i zloupo- što je navodno obećala.

Vlada u Londonu saopštila datum izlaska Velike Britanije iz Evropske unije FRANCUSKA:

Bregzit 29. marta


Kolima uletio
LONDON – Izlazak Velike
Britanije iz Evropske unije među pješake
desiće se 29. marta 2019. go- TULUZ - Tri osobe su povrije-
dine u 23 sata po lokalnom đene kada se muškarac auto-
vremenu, saopštila je juče mobilom zaletio među pješake

2019. u 23 sata
britanska vlada. u francuskom gradu Blanjak, u
blizini Tuluza.
Te vremenske odrednice biće, Povrijeđene osobe su tri kine-
kako je naglasio britanski mi- ska studenta koja nijesu u život-
nistar za Bregzit Dejvid Dej- noj opasnosti, piše Rojters.
vis, unijete u amandman nacr- Vozač je uhapšen ubzo nakon
ta zakona o istupanju iz Unije, incidenta i policiji je poznat po
koji se trenutno sastavlja u EU je od Velike Britanije tražila da se u roku od dvije ali nijednom nije precizirala o manjim prekršajima vezanim
parlamentu, javili su britanski koliko se tačno novca radi. za zloupotrebu narkotika, ali se
mediji. sedmice jasno izjasni u pogledu ispunjavanja finansijskih EU procjenjuje kako bi Velika ne nalazi na listi potencijalnih
- Taj amandman jasno ukazu- obaveza, ukoliko želi da u decembru dobije zeleno svjetlo Britanija trebala da isplati go- terorista.
je da će Velika Britanija napu- tovo 60 milijardi eura, što je Prema još nepotvrđenim infor-
stiti Evropsku uniju u 23 sata za pregovore o budućim odnosima sa blokom, izjavio je obaveza koju je preuzela kao macijama BBC-ja uhapšeni je
29. marta 2019 – navedeno je u
Dejvisovom saopštenju.
glavni evropski pregovarač Mišel Barnije članica EU-a.
Britanski pregovarač Dejvid
imao većih prsihičkih problema.
Lokalni tužilac je posjetio mje-
Pojedini poslanici ranije su Dejvis i njegov evropski kole- sto nesreće i potvrdio da za
izrazili zabrinutost jer kona- ga Mišel Barnije održali su sada nema naznaka da je riječ o
čan datum Bregzita nije konferenciju za novinare na- teroritzmu.
preciziran u nacrtu zakona. kon završetka šestog kruga
- Poslušali smo javnost i parla- pregovora o razdruživanju
ment i unijeli tu promjenu ka- Velike Britanije od EU, koji ni i
ko bismo izbjegli konfuziju – ovog puta nije dao značajne
navodeno je u saopštenju. rezultate.
Federacija njemačkih indu- Sa druge strane, britanski zva-
strija (BDI) smatra da Evrop- ničnik Džon Ker, koji je radio
ska unija i Velika Britanija do na utvrđivanju pravila za izla-
29. marta 2019. godine neće zak Velike Britanije iz Evrop-
uspijeti da postignu sveobu- ske unije, najavio je kako ta
hvatni sporazum o budućim zemlja ima pravnu moguć-
ekonomskim odnosima, na- nost da zaustavi proces Breg-
vodi Rojters. zita u bilo kom trenutku prije
Prema ocjeni najveće grupa- konačnog izlaska iz 2019. go-
cije koja okuplja njemačke in- dine.
dustrijalce, veoma je izvjesno Budući da su britanski i pre- Reks Tilerson
da će doći do takozvanog „tvr- govarači EU završili još jednu
dog“ Bregzita.
- Dvijema stranama će biti po-
rundu pregovora o Bregzitu u
Briselu, Ker je izjavio da „dok
SAD brinu
trebno mnogo godina da kom-
pletiraju sveobuhvatni spora-
su pregovori o razvodu u toku,
strane su još uvijek u braku“.
zbog čistki
zum o trgovini i investicijama
- rekao je za Rojters upravni sedmice jasno izjasni u pogle- za pregovore o budućim od- Britanska vlada je do sada sa-
- Možemo da promijenimo
mišljenje u bilo kojoj fazi – re-
u Saudijskoj
direktor BDI Joahim Lang.
A EU je od Velike Britanije
du ispunjavanja finansijskih
obaveza, ukoliko želi da u de-
nosima sa blokom, izjavio je
glavni evropski pregovarač
opštavala kako ne bježi od
svojih finansijskih obveza
kao je Ker, koji je radio na čla-
nu 50 ključnog sporazuma o
Arabiji
tražila da se u roku od dvije cembru dobije zeleno svjetlo Mišel Barnije. prema evropskom budžetu, EU. VAŠINGTON - Politička čis-
tka koju je sproveo saudijski
prestolonasljednik, princ
U Vijetnamu održan samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje Mohamed bin Salman, iza-
zvala je zabrinutost i za sada
DA NANG – Predsjednici Ru- nije jasno o čemu se radi -
sije i Sjedinjenih Američkih
Država Vladimir Putin i Do-
nald Tramp pozdravili su se
juče na marginama samita
Putin i Tramp se samo izjavio je juče američki dr-
žavni sekretar Reks Tiler-
son.
On je novinarima kazao kako
APEK u vijetnamskom gradu
Da Nangu.
Šefovi dvije države su na cere-
moniji fotografisanja stajali je-
rukovali, ne i razgovarali
Šefovi dvije države su na ceremoniji fotografisanja stajali jedan nastavio je sa oštrim protivlje-
nema naznaka da bivšeg liban-
skog premijera Sada Al Hariri-
ja drže u Saudijskoj Arabiji
protiv njegove volje, ali i da
dan pored drugog. Tramp je njem vezano za nuklearne am- Sjedinjene Američke Države
prišao Putinu, pozdravili su se, pored drugog. Tramp je prišao Putinu, pozdravili su se, ali bicije Sjeverne Koreje. Tramp motre razvoj situacije.
nekoliko sekundi su se osmje- je, misleći na sjevernokorej- Tilerson je u srijedu razgova-
hivali i rukovali, navode strani
nijesu razgovarali na marginama samita skog vođu Kim Džong Una, po- rao sa saudijskim ministrom
mediji. sastanak predsjednika Rusije i ručio kako budućnost regije vanjskih poslova Abdelom Al
Nakon završetka ceremonije SAD ipak neće biti održan zbog „ne smije biti talac diktatorovih Jubeirom o privođenju nekih
fotografisanja, Putin i Tramp Trampovog zgusnutog raspo- uvrnutih fantazija o nasilnom ministara i poslovnih ljudi.
su otišli na prijem. reda. osvajanju i nuklearnim ucjena- - Na temelju tog razgovora, sve
Predsjednik Rusije je juče uju- - U vezi sa sastankom sa Puti- ma“. se radi u dobroj namjeri. Koli-
tru stigao u Vijetnam i juče to- nom, taj sastanak nikad nije po- Podsjetio je i da je početkom ko će se to pokazati remetilač-
kom dana održao sastanak sa tvrđen i neće biti održan zbog sedmice u Južnoj Koreji po- kim faktorom, ostaje da se vi-
predsjednikom Filipina. preklapanja rasporeda obje zvao države svijeta da se ujedi- di. Koliko ja shvatam, u ovom
Iako je zvanični sastanak Puti- strane - rekla je novinarima ne protiv Sjeverne Koreje. trenutku se ne govori o stvar-
na i Trampa bio najavljen dan portparolaka Bijele kuće Sara - Svaki korak koji režim Sjever- nim hapšenjima, već ljude su-
ranije do njega juče ipak nije Sanders. ne Koreje napravi u razvoju još očavaju sa dokazima o mogu-
došlo. Sa druge strane, iz Kremlja su Tramp i Putin se rukuju više naoružanja je korak koji ćim zloupotrebama - izjavio je
Portparol Kremlja Dmitrij Pe- naglasili kako iz SAD stižu pro- na samitu APEK vodi sve većoj opasnosti - rekao Tilerson.
skov potvrdio je da su se lideri tivurječni signali, ali i da se rad je američki predsjednik. Potvrdio je da mu je Jubeir ka-
Rusije i SAD samo pozdravili na održavanju moguć eg sa- za razjašnjenje izjave iz Vašin- Šta o tome govore njegovi sitni Šef Bijele kuće je, takođe, naveo zao da je Hariri sam donio od-
na ceremoniji fotografisanja, stanka nastavlja. gtona. činovnici ne znam. Pitajte njih da se civilizovani ljudi moraju luku o ostavci na premijerski
ali da nijesu razgovarali na Šef ruske diplomatije Sergej - Obratite se Amerikancima. - rekao je Lavrov. „okupiti kako bi protjerali tero- položaj.
marginama samita. Lavrov posavjetovao je novina- Čuli smo Trampovu izjavu da Govoreći na samitu APEK prvi riste i ekstremiste“ iz svojih
Bijela kuća je ranije saopštila da re da se obrate američkoj strani želi da se sastane sa Putinom. čovjek Amerike Donald Tramp društava. Priredila: Đ. ĆORIĆ