You are on page 1of 2

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Οριστική

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

Συνοπτικός Μέλλοντας Εξακολουθητικός Μέλ.

…………………………………. ………………………………….

…………………………………. ………………………………….

…………………………………. ………………………………….

………………………………….. …………………………………..

………………………………….. …………………………………..

………………………………….. …………………………………..

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλ.

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..


Υποτακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική Συντελεσμένη
( Ενεστώτα ) ( Αορίστου ) ( Παρακειμένου )

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

Προστακτική
Εξακολουθητική Συνοπτική
( Ενεστώτα ) ( Αορίστου )

…………………………………. ………………………………….

…………………………………. ………………………………….

…………………………………. ………………………………….

………………………………….. …………………………………..

………………………………….. …………………………………..

………………………………….. …………………………………..

Μετοχή
Ενεστώτα Παρακειμένου
.
………………………………….. …………………………………..

Απαρέμφατο
( Αορίστου )

.
Ι Φ.
………………………………