You are on page 1of 37

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE …………………………………….


SHKOLLA 9 VJECARE : ………………………………………………..

PLANI MËSIMOR VJETOR KLASA III SHKALLA II


FUSHA : MATEMATIKË
LËNDA: MATEMATIKË
Numri 77
Matja 28
Gjeometria 24
Algjebra dhe funksioni 3
Statistika dhe probabiliteti 8
Gjithsej orë 140ore
PLANI MËSIMOR VJETOR KLASA 3
FUSHA: MATEMATIKË
Nr Tematikat Shtator /dhjetor (56 ore) Janar/mars (48 ore) Prill/qershor(36ore)
1 kuptimi për Shifrat dhe numrat.
2 numrin natyror Të shkruajmë dhe të lexojmë numrat deri në
15 orë 1000.
3 Të shkruajmë numrat deri në 1000.
4 Vendvlerat në numrat 3-shifrorë.
5 Ushtrime
6 Numrat në boshtin numerik.
7 Numërimi me nga 2,3,4dhe 5 të numrave
deri në 100.
8 Përsëri për numërimin.
9 Gjejmë numrat që mungojmë.
10 Numërimi deri në 1000.
11 Krahasimi i numrave.
12 Renditja e numrave.
13 Rrumbullakimi i numrave në 10–en më të
afërt.
14 Rrumbullakimi i numrave në 100–en më të
afërt.
15 Ushtrime pë përforcim njohurish
16 Përforcim njohurish: Kontrollojmë
njohuritë e marra.
17 Veprimet me Mbledhja e numrave.
18 numrat Zbritja e numrave.
19 natyrorë Mbledhja dhe zbritja e numrave deri në 20.
20 Mbledhja dhe zbritja e numrave deri në 20.
21 26 orë Problema me mbledhje e zbritje.
22 Problema me mbledhje e zbritje
23 Mbledhja dhe zbritja me dhjetëshe e
qindëshe te plotë.
24 Plotësojme qindëshen.
25 Plotësojme qindëshen.
26 Mbledhja e numrave të vegjël duke
plotësuar 10.
27 Veprime me mend.
28 10 më shumë,10 më pak.
29 10 më shumë,10 më pak.
30 Mbledhja dhe zbritja me një shumëfish të
10-ës dhe 100-es.
31 Mbledhja dhe zbritja e numrave dyshifrorë
pa kalim dhe pa prishje të dhjetëshes.
32 Mbledhja dhe zbritja e numrave dyshifrorë
me kalim dhe prishje të dhjetëshes.
33 Mbledhja dhe zbritja e numrave dyshifrorë
me kalim dhe prishje të dhjetëshes.
34 Mbledhja e numrave dyshifrorë.
35 Zbritja e numrave dyshifrorë.
36 Zbritja e numrave dyshifrorë.
37 Rrumbullakimi dhe vleresimi.
38 Rrumbullakimi dhe vleresimi.
39 Mbledhja e numrave treshifrore me numra
njeshifrore e dyshifrore.
40 Mbledhja e numrave treshifrore me numra
njeshifrore e dyshifrore.
41 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
42 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
43 Përforcim njohurish: Kontrollojmë
njohuritë e marra për mbledhjen
e zbritjen e numrave.
44 Gjeometri Drejtëza gjysmëdrejtëza dhe segmenti.
45 Shndërrimet Drejtëza gjysmëdrejtëza dhe segmenti.
46 gjeometrike Këndi i drejtë.
47 5 orë Këndi i drejtë.
48 Eksplorimi i këndeve.
49 Gjeometria në Figurat gjeometrike.
50
51 plan Emërtimi i figurave gjeometrike.
3 orë Eksplorojmë figurat gjeometrike.
52 Gjeometria në Trupat gjeometrikë.
53 hapësirë Faqe brinjë dhe kulme.
54 7 orë Përsëritje: Kontrollojmë njohuritë
e marra.
55 Projekt
56 Testim per te kontrolluar njohurite per
periudhen e pare shtator – dhjetor.
57 Faqe brinjë dhe kulme.
58 Eksplorojmë trupat gjeometrikë.
59 Hapja e kubit.
60 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
61 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
62 Numri natyror Shumëzimi dhe pjesëtimi.
63 Tabela e shumezimit x 2, x5 dhe x 10
64 (veprimet me Shumefishat e nje numri.
65 numrat natyrorë) Tabela e shumezimit me 3.
66 26 ore Shumezimi me 4.
67 Veti te shumezimit.
68 Shumezime me nje faktor me te madh se 5.
69 Shumezime me nje faktor me te madh
se 5.
70 Tabela e shumezimit.
71 Zbatime te shumezimit
72 Zbatime te shumezimit.
73 Shumezimi me 10.
74 Dyfishimi i numrave
75 Dyfishimi i numrave
76 Shumëzimi i një numri dyshifror të
dhjetëshes së dytë me 3 dhe 5
77 Pjesëtimi me grupe.
78 Pjesëtimi si veprim i kundërt i
shumëzimit.
79 Pjesëtimi me mbetje.
80 Pjesëtimi në boshtin numerik.
81 Pjesëtimi i një numri dyshifror me një
numër njëshifror.
82 Pjesëtimi i një numri dyshifror me një
numër njëshifror.
83 Problema me shumëzim dhe pjesëtim
84 Problema me shumëzim dhe pjesëtim
85 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
86 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
87 Tregojmë kohën
88 Lexim i orës
89 Vlerësim i kohës
90 Kalendari dhe datat
91 Problemat me kalendar
92 Matje Kuptimi i thyesave
93 7 orë Shkrimi dhe leximi i thyesave.
94 Numri Thyesa të barabarta.
95 Thyesat Thyesat. Krahasimi i tyre.
96 13 orë Thyesat në boshtin numerik.
Krahasimi i tyre.
97 Gjysma e një të plote.
98 Gjetja e një pjese te një madhësie.
99 Gjetja e pjeses së një grupi.
100 Numrat e përzier.
101 Paraqitja e numrave të përzier në
boshtin numerik.
102 Përsëritje: Kontrollojmë njohuritë
e marra.
103 Projekt
104 Testim per te kontrolluar njohurite
per periudhen e dyte janar –mars
105 Përgjysmimi i numrave tek.
106 Dyfishimi dhe përgjysmimi.
107 Ushtrime për përforcimin e njohurive.
108 Shndërrimet Drejtimi orar dhe kundërorar.
109 gjeometrike Rrjeti koordinativ.
110 5 orë
Simetria. Drejtëza e simetrisë
111 Figurat simerike.
112 Simetria në rrjetin koordinativ.
113 Matja 18 orë Matja e gjatësisë. Metri.
114 Parashikimi dhe matja me metër.
115 Gjatësi Matja në centimetër.
116 Matja e gjatësive të vijave të thyera.
117 Centimetri më i afërt.
118 Masa në kilogramë.
119 Kilogrami dhe grami.

120 Masë Leximi i peshores.


121 Punojmë me masat.
122 Matja e vëllimit Matja e vëllimit.
123 Litri dhe mililitri.
124 Leximi i enëve të shkallëzuara.
125 Problema me vëllim.
126 Monedhat dhe kartmonedhat
127 Problema.
128 Problema.
129 Madhësi dhe njësi matëse.
130 Ushtrime pë përforcim njohurish.
131 Propabiliteti Leximi i tabelave.
132 dhe statistika Diagrami i Venit.
133 Diagrami i Karolit.
134 Paraqitja e të dhënave ne piktogram
135 Paraqitja e të dhënave me diagram me
shtyllë.
136 Paraqitja e te dhënave në tabelë me
simbole.
137 Përpunimi i të dhënave nga diagrami
me shtylla.
138 Projekt
139 Perseritje: Kontrollojme njohurite
e marra.
140 Testim per te kontrolluar njohurite
per periudhen e trete prill-qershor.
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit


• Ritregon ngjarjen e një teksti/situate të dëgjuar, përmbajtja e të cilit nuk është më shumë se një faqe teksti e shtypur.
• Paraqet të paktën një mendim për një detyrë të caktuar gjatë diskutimit në grup.

Kompetenca e të menduarit
• Gjen veçoritë e një objekti të dhënë, ndan dhe krahason më pas në grup gjetjet e veta.
• Sqaron me anë të të folurit hapat e zgjidhjes së një problemi të thjeshtë matematikor me të cilin ballafaqohet në një situatë jetësore.
• Arsyeton para grupit mënyrën e zgjidhjes së një problemi nga matematika.

Kompetenca e të nxënit

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin


• Kontrollon mjetet/materialet dhe kohën që ka në dispozicion gjatë kryerjes së një detyre/aktiviteti (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Kompetenca personale
 Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht prejardhjes, aftësive dhe nevojave të veçanta për arritjen e një qëllimi të përbashkët në aktivitetet në
klasë, shkollë apo jashtë saj.
Kompetenca qytetare
• Diskuton dhe në bashkëpunim me anëtarët e grupit vendos rregullat në grup, në klasë, për realizimin e aktivitetit, mirësjelljes, pastërtisë etj.

Kompetenca digjitale
• Njeh disa mjete të thjeshta të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit.

• Përzgjedh materialet/mjetet, si letrën, plastelinën, shkopinjtë, ngjyrat, numëratoren etj, për kryerjen e një detyre të caktuar dhe arsyeton zgjedhjen
që ka bërë;
• Ndjek udhëzimet e dhëna në libër apo në material për të realizuar një veprim/aktivitet/detyrë që i kërkohet.
• Zgjidh në mënyrë të pavarur problemin, detyrën e dhënë dhe paraqet para të tjerëve mënyrat e mundshme të zgjidhjes

Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës:


Zgjidhja problemore: Identifikon kërkesat e problemeve të thjeshta; Përdor mjete dhe metoda themelore për arritje të rezultateve gjatë matjeve të
objekteve
në klasë dhe në jetën e përditshme; Bën vrojtime dhe hetime, që ndihmojnë në të kuptuarit e njohurive dhe zotërimin e shprehive matematike.
Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Demonstron të kuptuarit e konceptit të figurave, madhësive, vizatimeve dhe objekteve; Zbaton shprehi të
arsyetimit për
të bërë hamendësime.
Të menduarit dhe komunikimi matematik: Komunikon të menduarin matematik nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke përdorur gjuhën e
përditshme; Krijon paraqitje të koncepteve të thjeshta matematike me mjete konkrete, lëvizje fizike, vizatime, numra, simbole dhe i zbaton në
zgjidhje
problemash.
Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta mes koncepteve themelore të matjeve;
Modelimi matematik: Paraqet numrat, figurat dhe konceptet e thjeshta matematikore duke i ndërlidhur ato me situata konkrete.
Përdorimi i teknologjisë në matematikë: Përdor mjete të thjeshta për kalkulime dhe matje në mënyrë që të zgjidhë probleme të ndryshme
matematikore.
Tematika : Numri

Përshkrimi i Tematikës: Nxënësi përdor kuptimin e numrave, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe algoritmin e veprimeve me numra për të paraqitur sasi në
botën reale. Nxënësi mëson numrat deri në 1000. Rëndësi i kushtohet rrumbullakimit dhe dobisë së tij në gjetjen e rezultateve të përafërta. Njohuritë për
thyesat pasurohen me thyesat e barabarta dhe numrat e përzierë. Nxënësi trajton algoritmet e veprimeve me numra natyrorë, rëndësi i kushtohet edhe
zbatimit të vetive të veprimeve dhe përdorimit të makinës llogaritëse. Për numrat nayrorë trajtohen shprehitë bazë për mbledhjen, zbritjen, shumëzimin
dhe pjesëtimin e tyre.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës:
Zgjidhja problemore: Kryen veprimet themelore matematikore me numra dyshifrorë; Identifikon kërkesat e problemeve të thjeshta; Zbaton strategji të
zgjidhjes së problemave.
Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Demonstron të kuptuarit e konceptit të numërimit përmes numrave, ngjyrave, figurave, madhësive,
vizatimeve dhe objekteve; Dallon dhe klasifikon ligjësi, për të gjykuar për hamendësime nëpërmjet diskutimeve me të tjerët.
Të menduarit dhe komunikimit matematik: Komunikon të menduarin matematik nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke përdorur gjuhën e
përditshme; Përdor fjalorin fillestar të matematikës për t’u shprehur matematikisht nëpërmjet paraqitjeve të ndryshme.
Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta mes numërimit.
Modelimi matematik: Krijon modele të thjeshta të figurave dhe objekteve nga klasa dhe nga jeta e përditshme duke përdorur numrat dy shifrorë; Paraqet
numrat, konceptet e thjeshta matematikore duke i ndërlidhur ato me situata konkrete.
Përdorimi i teknologjisë në matematikë: Përdor mjete të thjeshta për kalkulime në mënyrë që të zgjidh probleme të ndryshme matematikore.
Njohuritë për realizimin e kompetencave Shkathtësitë për realizimin e kompetencave matematikore
matematikore
Numri Natyror Numri Natyror
- Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 1000. Nxënësi :
- Numërimi me nga 1, 10, 100 të numrave dy dhe - numëron numrat nga 100 në 200 dhe anasjelltas;
tre shifrorë. - Numërimi me nga 1, 10, 100 të numrave dy dhe
- Numërimi me nga 2, 3, 4 dhe 5 të numrave deri tre shifrorë.
në 50. - Numërimi me nga 2, 3, 4 dhe 5 të numrave deri
- Vendvlera e secilës shifër në numrat treshifrorë. në 50.
- Shumëfishimi i një numri dyshifrorë me 10. - Vendvlera e secilës shifër në numrat treshifrorë.
- Rrumbullakimi i numrave dyshifrorë në - Shumëfishimi i një numri dyshifrorë me 10.
dhjetëshen më të afërt dhe i numrave treshifrorë - Rrumbullakimi i numrave dyshifrorë në
në qindëshen më të afërt. dhjetëshen më të afërt dhe i numrave treshifrorë
- Boshti numerik me njësi 10, 100 dhe shumëfisha në qindëshen më të afërt.
të 10, 100. - Boshti numerik me njësi 10, 100 dhe shumëfisha
- Krahasimi i dy numrave treshifrorë duke përdorur të 10, 100.
simbolet e krahasimit < dhe >. - Krahasimi i dy numrave treshifrorë duke përdorur
- Renditja e numrave dy dhe treshifrorë. simbolet e krahasimit < dhe >.
- Renditja e numrave dy dhe treshifrorë.

Thyesat
- gjen gjysmën e numrave çift dhe tek deri në 40, duke përdorur shënimin e numrit të përzierë,
(psh. 3 ½ );
- përdor konceptin e thyesës për të shprehur pjesë të së tërës, (psh. ¾ tre të katërtat);
- njeh thyesat e barabarta ndër disa thyesa të dhëna ½, 2/4, 4/8 dhe 5/10 me ndihmën edhe të
diagramës;
- njeh numra të përzierë si: 1½ apo 2¼ ;
- rendit thyesat ose numrat e përzierë në një bosht numerik, psh. duke përdorur njohurinë që ½
ndodhet ndëmrjet ¼ dhe ¾ , ndërsa 1½ ndodhet ndërmjet 1 dhe 2;
- fillon të lidhë thyesën me pjesëtimin;
- njehson gjysmën, të tretën, të katërtën dhe të dhjetën e një numri ose figure, (përgjigja numër
Thyesat natyrorë).
- Gjysma e numrave çift dhe tek deri në 40, duke
përdorur edhe shënimin e numrit të përzierë,
(psh. 3 ½).
- Koncepti i thyesës për të shprehur pjesë të së
tërës, (psh. ¾ tre të katërtat).
- Thyesat e barabarta.
- Numrat e përzierë si: 1½ apo 2¼ .
- Vendsosja e thyesave në boshtin numerik
- Pjesa e një numri ose figure (përgjigja numër Mbledhja dhe zbritja
- lexon dhe shkruan numrat deri në 1000; - mbledh dhe zbret dhjetëshet dhe shumëfishat e 10 në numra dy dhe treshifrorë;
- numëron në rritje dhe në zvogëlim me nga 1, 10, 100 - mbledh qindëshet dhe shumëfishat e 100 në numrat treshifrorë;
numrat dy dhe tre shifrorë; - përdor simbolin e = për të shprehur një barazim numerik, psh. 75 +25 = 95 +5;
- numëron në rritje dhe në zvogëlim me nga 2, 3, 4 dhe 5 - mbledh disa numra të vegjël;
numrat dëri të paktën 50; - mbledh dhe zbret dy numra dyshifrorë;
- kupton vlerën e secilës shifër në numrat treshifrorë dhe - mbledh një numër treshifrorë me një numër dyshifrorë;
i ndan në qindëshe, dhjetshe dhe njëshe; - rishkruan mbledhjen për të lehtësuar veprimin, psh. 41 + 54 me 40 +54+1;
- gjen 1, 10, 100 më shumë ose më pak se një numër dy - mbledh dhe zbret një numër treshifrorë me një numër njëshifrorë;
dhe treshifrorë; - llogarit 20, 30, .......90, 100, 200, 300 më shumë/më pak se një numër treshifrorë;
- shumëfishon një numër dyshifrorë me 10; Shumëzimi dhe pjesëtimi
- rrembullakos numrat dyshifrorë në dhjetëshen më të - kupton marrëdhënien ndërmjet gjysmës dhe dyfishit;
afërt dhe numrat treshifrorë në qindëshen - kupton shumëfishimin e një numri dyshifrorë me 10;
më të afërt; - shumëzon një numër njëshifrorë me 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 10 dhe pjesëton në mënyrë
- vendos një numër treshifrorë në boshtin numerik me të anasjelltë;
njësi 100 dhe shumëfisha të 100; - shumëzon numrat nga 10 deri në 19 me 3 dhe 5;
- vendos një numër treshifrorë në boshtin numerik me - fillon të pjesëtojë numrat dyshifrorë edhe përtej tabelës së shumëzimit, psh. 60 : 5 , 33 : 3;
njësi 10 dhe shumëfisha të 10; - kupton pjesëtimin si veprim i kundërt i shumëzimit;
- krahason dy numra treshifrorë duke përdorur simbolet - kupton mbetjen gjatë pjesëtimit, (mbeten edhe disa për t’u ndarë);
e krahasimit < dhe >; - kupton dhe zbaton vetinë e ndërrimit të shumëzimit;
- gjen një numër ndërmjet dy numrave të dhënë; - shkruan fakte që lidhen me shumëzimin dhe pjesëtimin;
- rendit numrat dy dhe treshifrorë; - zgjidh situata problemore duke përdorur veprimet dhe algoritmin e tyre;
Mbledhja dhe zbritja - verifikon rezultatet duke përdour makinën llogaritëse
- Mbledhja dhe zbritja e dhjetësheve dhe
shumëfishave të 10 në numra dy dhe treshifrorë. Strategji të veprimeve me mend
- Mbledhja e qindësheve dhe shumëfishave të 100 - Veprime me mend për mbledhjen, zbritjen
në numrat treshifrorë. shumëzimin dhe pjesëtimin.
- Barazimi numerik, psh. 75 +25 = 95 +5. - Llogaritja e dyfishit dhe gjysmës.
- Mbledhja e disa numrave të vegjël. - kryen me mend të gjitha mbledhjet dhe zbritjet deri në 20;
- Mbledhja dhe zbritja e dy numrave dyshifrorë. - kryen me mend të gjitha mbledhjet dhe zbritjet e qindësheve deri në 1000;
- Mbledhja e një numëri treshifrorë me një numër - kryen me mend mbledhje dhe zbritje të shumëfishave të 5 deri në 100;
dyshifrorë. - kryen me mend shumëzimet dhe pjesëtimet me 2, 3, 5 dhe 10;
- Mbledhja dhe zbritja e një numri treshifrorë me - kryen me ndihmë shumëzimet me 4;
një numër njëshifrorë. - njeh shumëfishat e 2, 5 dhe 10 për numrat dy dhe treshifrorë;
- llogarit me mend dyfishin dhe gjysmën respektive për numrat deri në 20;
- llogarit me mend dyfishin dhe gjysmën e shumëfishave të 5 deri në 100;
- llogarit me mend dyfishin e numrave nga 50 deri në 500.
Shumëzimi dhe pjesëtimi
- Marrëdhënia ndërmjet gjysmës dhe dyfishit.
- Shumëfishimi i një numri dyshifrorë me 10.
- Tabela e shumëzimit me 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 10
dhe pjesëtimi si veprim i anasjelltë.
- Shumëzimi i numrave 10 deri në 19 me 3 dhe 5.
- Pjesëtimi i numrave dyshifrorë edhe përtej
tabelës së shumëzimit, psh. 60 : 5 , 33 : 3.
- Pjesëtimi si veprim i kundërt i shumëzimit.
- Mbetja gjatë pjesëtimit, (mbeten edhe disa për
t’u ndarë).
natyrorë);

Strategji të veprimeve me mend


- Vetinë e ndërrimit të shumëzimit;
Strategji të veprimeve me mend
- Veprime me mend për mbledhjen, zbritjen
shumëzimin dhe pjesëtimin.
- Llogaritja e dyfishit dhe gjysmës.
Qëndrime dhe vlera
Nxënësi:
- kryen lirshëm veprimet me numra;
- demostron kërshëri dhe kuriozitet për numrat;
- organizon lidhjen konceptuale të njohurive;
- përdor imagjinatën dhe kreativetin për zgjidhjen e
problemeve me numra;
- vetëvlerësohet dhe përdor mendimin kritik dhe kritikat
konstruktive në situata të thjeshta;
- demostron besim në forcat vetjake;
- beson në përdorimin e tekonologjisë për verifikimin e
rezultateve;
- demostron vullnet në arritjen e rezultateve;
- respekton përpjekjet personale dhe ato në grup.
Tematika: Matjet

Përshkrimi i Tematikës: Nxënësi zbaton proceset e matjes dhe përqëndrohet në njehsime të gjatësive, masës, matje të kohëzgjatjeve, kryesisht në
Situata praktike dhe me njësi të ndryshme matjeje brenda të njëjtit lloj. Ai sensibilizohet për konceptin e vëllimit me anë të veprimtarive praktike, duke e
njehsuar përafërsisht me anë të mbushjeve.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës:
Zgjidhja problemore: Identifikon kërkesat e problemeve të thjeshta; Përdor mjete dhe metoda themelore për arritje të rezultateve gjatë matjeve të objekteve
në klasë dhe në jetën e përditshme; Bën vrojtime dhe hetime, që ndihmojnë në të kuptuarit e njohurive dhe zotërimin e shprehive matematike.
Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Demonstron të kuptuarit e konceptit të figurave, madhësive, vizatimeve dhe objekteve;
Zbaton shprehi të arsyetimit për të bërë hamendësime.
Të menduarit dhe komunikimi matematik: Komunikon të menduarin matematik nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke përdorur gjuhën e
përditshme; Krijon paraqitje të koncepteve të thjeshta matematike me mjete konkrete, lëvizje fizike, vizatime, numra, simbole dhe i zbaton në zgjidhje
problemash.
Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta mes koncepteve themelore të matjeve;
Modelimi matematik: Paraqet numrat, figurat dhe konceptet e thjeshta matematikore duke i ndërlidhur ato me situata konkrete.
Përdorimi i teknologjisë në matematikë: Përdor mjete të thjeshta për kalkulime dhe matje në mënyrë që të zgjidhë probleme të ndryshme matematikore.
Njohuritë për realizimin e kompetencave Shkathtësitë për realizimin e kompetencave matematikore
matematikore
Gjatësia dhe masa. Gjatësia dhe masa
- Njësitë standarde: km, m, cm ora, kg, g. - zgjedh dhe përdor njësitë dhe objekte matjeje të përshtatshme;
- Këmbime me njësi të ndryshme. - njeh lidhjen ndërmjet kilometrit dhe metrit, metrit dhe centimetrit, kilogramit dhe gramit;
- Vizorja. - lexon dhe përdor mjete të shkallëzuara;
- Vizatimi i vijave të drejta. - përdor vizoren për të viazatuar vija të drejta në centimetrin më të afërt;
Paraja - zgjidh situata problemore nga jeta e përditshme ku përfshihen matjet;
- Monedhat, deri në 1000-lekëshe. Paraja
- Kombinime monedhash që tregojnë të njëjtën - përdor konceptin e parasë;
vlerë në lekë. - përdor veprime (mbedhje dhe zbritje) me përdorimin e parave;
Koha Koha
- Njësitë e kohës sekonda, minuta, ora, dita, - përdor njësitë e kohës dhe marrëdhënien ndërmjet tyre (sekonda, minuta, ora, dita, java,
muaji, viti. muaji, viti);
- Matja e kohës deri në 5 minutëshin më të afërt; - lexon orën me akrepa dhe orën digjitale në 5 miniutëshin më të afërt;
- Renditja e ngjarjeve. - fillon të llogarisë intervale të thjeshta në orë dhe minuta;
- Kalendari. - lexon kalendarin dhe llogarit intervalet në ditë dhe javë;
Vëllimi Vëllimi
- Litri, mililitri. - njeh lidhjen ndërmjet litrit dhe mililitrit;
- përdor mjete të shkallëzuara.

Qëndrime dhe vlera:


Nxënësi:
- paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij;
- demostron kërshëri dhe kuriozitet për matjen e gjatësive, masave, kohës, monedhat;
- organizon lidhjen konceptuale të njohurive;
- përdor imagjinatën dhe kreativetin për zgjidhjen e problemeve me njësitë;
- vetëvlerësohet, përdor mendimin kritik dhe kritikat konstruktive në situata të thjeshta;
- demostron pavarësi në mendime dhe veprime;
- respekton punën e kryer mirë dhe pranimin e opinioneve të tjera (madje edhe të kundërta) duke treguar tolerancë;
- demostron vullnet në arritjen e rezultateve.

Tematika: Gjeometria

Përshkrimi i tematikës: Nxënësi përdor arsyetimin për të zbuluar marrëdhëniet gjeometrike për format 2D (2 dimensionale) dhe 3D (3 dimensionale).
Nxënësi zgjeron njohuritë për figurat (katror, drejtkëndësh, gjysëm rreth, pesëkëndësh, gjashtëkëndësh, tetëkëndësh) dhe përshkruan disa prej tyre në
bazë të numrit të brinjëve e kulmeve, me anë të ilustrimeve konkrete. Njeh këndet dhe klasifikon disa trupa gjeometrikë. Ai trajton në mënyrë intuitive
njohuri për simetrinë boshtore.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat matematikore:
Zgjidhja problemore: Bën vrojtime dhe hetime që ndihmojnë në të kuptuarit e njohurive gjeometrike.
Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Demonstron të kuptuarit e konceptit të numërimit, figurave, madhësive, vizatimeve dhe objekteve. Zbaton shprehi të
arsyetimit për të bërë hamendësime.
Të menduarit dhe komunikimi matematik: Krijon paraqitje të koncepteve të thjeshta matematike me mjete konkrete, lëvizje fizike, vizatime, numra,
simbole dhe i zbaton në zgjidhje problemash.
Lidhja konceptuale: Bën lidhje të thjeshta mes koncepteve themelore të matjeve. Bën lidhje ndërmjet njohurive dhe shprehive matematikore me situata
nga jeta e përditshme. Identifikon veti të figurave të ndryshme. Klasifikon figurat sipas këtyre vetive.
Modelimi matematik: Krijon modele të thjeshta të figurave nga klasa dhe nga jeta e përditshme. Paraqet figurat dhe koncepte të thjeshta matematikore
duke i ndërlidhur ato me situata konkrete.
Përdorimi i teknologjisë në matematikë: Përdor mjete të thjeshta për kalkulime dhe matje në mënyrë që të zgjidhë probleme të ndryshme matematikore.
Njohuritë për realizimin e kompetencave të Shkathtësitë për realizimin e kompetencave të lëndës
lëndës
Gjeometria në plan Nxënësi:
- Katrori, drejtkëndëshi, pesëkëndëshi, Gjeometria në plan
gjashtëkëndëshi, tetëkëndëshi, gjysëm - dallon, emërton, vizaton format 2D (katror, drejtkëndësh, gjysëm rreth, pesëkëndësh,
rrethi. gjashtëkëndësh, tetëkëndësh) dhe i përshkruan ato sipas vetive;
- Vetitë e figurave. - klasifikon figurat 2D sipas brinjëve dhe këndeve;
- Këndi i drejtë - identifikon kënde të drejtë në figura 2D;
Gjeometria në hapësirë Gjeometria në hapësirë
- Kubi, kuboidi, cilindër, kon, sferë, prizmi, - dallon, emërton, krijon trupat 3D ( kubi, kuboidi, koni, cilindri, sfera, prizmi dhe piramida) dhe
piramida. vetitë e tyre;
- Vetitë e trupave. - klasifikon trupat 3D sipas numrit të brinjëve, faqeve, kulmeve;
Shndërrimet gjeometrike - njeh trupat format 3D që përbëhen nga figura 2D;
- identifikon drejtëza të simetrisë në figura 2D dhe trupa 3D në mjedise të ndryshme;
- Figura simetrike. Shndërrime gjeometrike
- Drejtëza e simetrisë. - vizaton dhe plotëson një figurë sipas një drejtëze simetrie;
- Lëvizja, pozicioni, drejtimi orar dhe - përdor instruksione për pozicione, drejtime apo lëvizje të ndryshme me drejtim orar ose
kundërorar. kundërorar;
- Rrjeta e katrorëve. - gjen dhe përshkruan pozicionin e një katrori në një rrjet katrorësh;
- përdor rrjetin e katrorëve për të vizatuar kënde të drejtë;
- krahason kënde me këndin e drejtë.
Qëndrime dhe vlera
Nxënësi:
- kupton marrëdhëniet ndërmjet formave 2D dhe 3D;
- paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij;
- demostron kuriozitet për figurat 2D dhe objektet 3D;
- përdor imagjinatën për zgjidhjen e situatave gjeometrike;
- demostron pavarësi në lidhjen me figura nga jeta reale;
- respekton punën e kryer mirë dhe pranimin e opinioneve të tjera (madje edhe të kundërta) duke treguar tolerancë;
- demostron vullnet në arritjen e rezultateve;
- respekton përpjekjet personale dhe ato në grup.

Tematika: Algjebra dhe Funksioni

Përshkrimi i tematikës: Nxënësi zbulon ligjësi, përdor kuptimin për numrin që mungon dhe përdor simbolet për të modeluar marrëdhënie në situata
praktike. Ekuacionet janë në funksion të veprimeve me numra, duke u kufizuar në mbledhje e zbritje me numra të vegjël. Lidhur me funksionin, nxënësi
mëson të dallojë një ligjësi, nëpërmjet modeleve konkrete, kryesisht me karakter zbavitës.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat matematikore:
Zgjidhja problemore: Bën vrojtime dhe hetime që ndihmojnë në të kuptuarit e njohurive dhe zotërimin e shprehive matematike.
Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Zbaton shprehi të arsyetimit për të bërë hamendësime. Dallon dhe klasifikon ligjësi për të gjykuar për hamendësime nëpërmjet diskutimeve me të
Të menduarit dhe komunikimi matematik: Përdor gjuhën natyrore dhe simbolet e thjeshta matematikore për marrjen dhe interpretimin e informacioneve, për
përshkrimin e fakteve të thjeshta dhe veprimeve matematikore. Komunikon të menduarin matematik nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke
përdorur gjuhën e përditshme.
Lidhja konceptuale: Bën lidhje ndërmjet njohurive dhe shprehive matematikore me situata nga jeta e përditshme.
Modelimi matematik: Paraqet numrat dhe konceptet e thjeshta matematikore duke i lidhur ato me situata konkrete.
Njohuritë për realizimin e kompetencave të lëndës Shkathtësitë për realizimin e kompetencave të lëndës
Ekuacione, inekuacione, sisteme të ekuacioneve Nxënësi:
- Kutiza si vendmbajtëse numrash në barazime me Zgjidhja e ekuacioneve, inekuacioneve, sistemeve të ekuacioneve
mbledhje të dy numrave - gjen numrin që duhet vendosur në kutizë në barazime me mbledhje ose
njëshifrorë me shumë deri në 100. me zbritje.
Funksioni Funksioni
- Dallimi i ligjësisë dhe vazhdimi i një modeli konkret - përshkruan dhe vazhdon një model duke numëruar me dhjetëshe sipas
ose të vizatuar, një ligjësie;
sipas kësaj ligjësie.

Qëndrime dhe vlera


Nxënësi:
- paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij;
- organizon lidhjen konceptuale të njohurive;
- përdor imagjinatën për zgjidhjen e problemeve me të panjohura;
- vetëvlerësohet në situata të thjeshta;
- demostron pavarësi në mendime dhe veprime;
- demostron besim në forcat vetjake;
- respekton punën e kryer mirë dhe pranimin e opinioneve të tjera (madje edhe të kundërta) duke treguar tolerancë;
- demostron vullnet në arritjen e rezultateve.

Tematika: Statistika dhe Probabiliteti

Përshkrimi i Tematikës: Nxënësi lexon, kupton dhe interpreton të dhënat statistikore për të marrë vendime në jetën e përditshme. Ai lexon dhe plotëson
një tabelë me të dhëna nga mjedisi i tyre. Nxënësi, gjithashtu, paraqet të dhënat me tabela ose diagrame.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës:
Zgjidhja problemore: identifikon kërkesat e problemeve të thjeshta; zbaton strategji të zgjidhjes së problemave; bën vrojtime dhe hetime, që ndihmojnë në
të kuptuarit e njohurive dhe zotërimin e shprehive matematike.
Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: zbaton shprehi të arsyetimit për të bërë hamendësime.
Të menduarit dhe komunikimi matematik: përdor gjuhën natyrore dhe simbolet e thjeshta matematikore për marrjen dhe interpretimin e informacioneve, për
përshkrimin e fakteve të thjeshta dhe veprimeve matematikore; ndërton struktura themelore të përshtatshme për matematikën duke grumbulluar
informacione nga shkolla dhe mjedisi jashtë shkollor; komunikon të menduarin matematik nëpërmjet të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit duke përdorur
gjuhën e përditshme;
Lidhja konceptuale: bën lidhje ndërmjet njohurive dhe shprehive matematikore me situata nga jeta e përditshme;
Modelimi matematik: paraqet numrat dhe konceptet e thjeshta matematikore duke i ndërlidhur ato me situata konkrete;
Përdorimi i teknologjisë në matematikë: përdor mjete të thjeshta për kalkulime dhe matje në mënyrë që të zgjidhë probleme të ndryshme matematikore.
Njohuritë për realizimin e kompetencave Shkathtësitë për realizimin e kompetencave matematikore
matematikore
Grumbullimi, organizimi, interpretimi dhe Nxënësi:
përpunimi i të dhënave Grumbullimi, organizimi, interpretimi dhe përpunimi i të dhënave
- Veçimi dhe klasifikimi i një grupi objektesh, sipas - i përgjigjet një pyetje nga jeta e përditshme duke grumbulluar, zbuluar ose klasifikuar të
një dhëna në një list ose tabelë;
ose dy cilësive të përbashkëta; - përdor piktogramin, tabelën e dendurive, diagramin shtyllë për të prezantuar rezultatet;
- Grafikët në shtyllë dhe piktogramet. - përdorimi i diagramis së Venit për të klasifikuar numrat dhe objektet sipas një ose dy
cilësive;
Qëndrime dhe vlera
Nxënësi:
- paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij;
- është inovativ dhe paraqet idetë e reja të tij;
- përdor imagjinatën për klasifikimin e objekteve;
- demostron pavarësi në mendime dhe veprime;
- demostron besim në forcat vetjake;
- respekton punën e kryer mirë dhe pranimin e opinioneve të tjera (madje edhe të kundërta) duke treguar tolerancë;
Nxënësit me nevoja të veçanta
Qasja e nxënies me kompetenca merr parasysh dallimet mes nxënësve në klasë, të cilat përshtaten me përmbajtjen që ata do të
mësojnë, me strategjitë e të nxënit, si dhe me materialet që mund të shfrytëzojnë gjatë mësimit. Nëpërmjet kësaj qasjeje mundësohet
përshtatja e vëllimit, llojit e shkallës së vështirësisë të përmbajtjes, si dhe e detyrave me veçoritë individuale të nxënësve. Mësuesi,
për ta organizuar dhe zbatuar në mënyrë të suksesshme mësimdhënien për nxënësit me nevoja të veçanta, duhet të mbështetet
në motivimin, aftësitë, interesat dhe stilet e të nxënit të nxënësve. Mësuesi përdor forma të ndryshme të organizimit të nxënies për
nxënësit të cilët kërkojnë trajtim të veçantë dhe kanë nevoja të veçanta arsimore përfshirë edhe nxënësit me vështirësi në të nxënë.
Mësuesi organizon gjithëpërfshirjen duke krijuar mundësi të barabarta për të gjithë nxënësit në aktivitete brenda klasës, shkollës dhe
jashtë saj, si dhe duke nxitur e motivuar nxënësit për të marrë pjesë në veprimtari në grup, veprimtari në çift apo nxënie
individuale.
Mësuesi përdor metoda të ndryshme mësimore, të cilat ofrojnë mundësi për organizimin e mësimdhënies së avancuar për nxënësit
me talent të veçantë në lëndën e matematikës. Përmes qasjes së nxënies me kompetenca mësuesi mundëson dhe lehtëson
hulumtimin dhe identifikimin e përvojave të nxënësve, të njohurive dhe pikëpamjeve të tyre, të cilat mundësojnë zhvillimin e
vetëbesimit, iniciativës, zgjidhjes së situatave nga jeta reale dhe shpirtin krijues të nxënësve. Mësuesi nxit studimin e përmbajtjes më
të thelluar dhe të zgjeruar të lëndës së matematikës, për të zhvilluar te nxënësi talentin, kuriozitetin, imagjinatën, përdorimin e
teknologjisë etj.
Stafi i mësuesve të shkollës përcaktojnë nxënësit me vështirësi në të nxënë apo nxënësit me talent të veçantë në matematikë dhe
hartojnë një plan të veprimtarive për organizimin e orëve të diferencuara, përcaktojnë rezultatet e pritshme, metodologjinë që duhet
të përdorin, si dhe kushtet e përshtatshme për arritjen e këtyre rezultateve.
Udhëzime për vlerësimin
Në përputhje me parimet e qasjes së të nxënit bazuar në kompetenca, vlerësimi konsiderohet si element i mësimdhënies i cili
përqendrohet në nivelin e arritjes së kompetencave. Informacioni i siguruar nga vlerësimi i ndihmon mësuesit të kuptojnë anët e
dobëta dhe anët e forta të nxënësve në përmbushjen e kompetencave, u jep mundësi të përmirësojnë mësimdhënien dhe të pajisin
nxënësin me informacionin përkatës për progresin e tij. Vlerësimi i përmbajtjes lidhet me zotërimin e njohurive dhe demostrimin e
aftësive matematikore nëpërmjet treguesve të besueshëm për progresin e tyre (p.sh., vetëvlerësimi, intervistë me një listë treguesish,
test objektiv, vëzhgim me një listë të plotë treguesish, portofol, prezantim me gojë ose me shkrim, projekt kurrikular etj.) Në
përzgjedhjen e praktikave të vlerësimit, në përcaktimin e kohës së përshtatshme, në përzgjedhjen e materialeve duhen pasur
parasysh:
përcaktimi i qëllimit dhe i strategjisë së vlerësimit;
përzgjedhja e veprimtarive që mundësojnë demonstrimin e arritjes së kompetencave;
përdorimi i vlerësimit për të verifikuar çfarë dinë aktualisht nxënësit;
dallimi qartë i qëllimit të detyrës së zgjedhur për vlerësim;
vlerësimi u adresohet njohurive, shprehive e aftësive;
reflekton besimin që të gjithë nxënësit mund t’i përmirësojnë arritjet;
informacioni për rezultatet e vlerësimit duhet të motivojë nxënësin, të ndikojë që nxënësi të pranojë se gabimi është pjesë e të
nxënit dhe të ndihmojë progresin e mëtejshëm;
vlerësimi duhet të konsiderohet si pjesë e procesit mësimdhënie-nxënie dhe jo si veprimtari më vete;
vlerësimi ndihmon nxënësit të marrin përgjegjësi për veten e tyre, duke përfshirë strategji të vetëvlerësimit, të vlerësimit të njëri-tjetrit;
vlerësimi të jetë gjithëpërfshirës në kuptimin që t’u sigurojë të gjithë nxënësve të demonstrojnë arritjet e tyre dhe të
arrijnë më të mirën e mundshme.
PLANIFIKIMI TREMUJOR(SHTATOR -DHJETOR) (56 ore )
FUSHA: MATEMATIKË
LËNDA: MATEMATIKË

Nr Kreu Temat mësimore Situata e Metodologjia dhe Vlerësimi Burimet


parashikuar e të veprimtaritë e
nxënit nxënësve
1 Kuptimi për Shifrat dhe numrat Sjellje shembujsh, metoda Vlerësimi i Libri i nxënësit:
numrin paraqitje tabele të vazhduar Matematika 1,
ndërvepruese,
natyror numrave deri në Përgjigje të dhëna Oxford University
15 orë 1000. Diskutim bashkëvepruese, në mënyra të Press, Botime
2 Të shkruajmë dhe të lexojmë numrat Paraqitje tabele të ndryshme:
gjithëpërfshirëse; Dita Print
deri në 1000 numrave deri në vizatimet, detyrat
1000. Diskutim e shkruara,
3 Të shkruajmë numrat deri në 1000 plotësimet; lojërat Libri i mësuesit:
lojëra në funksion
4 Vendvlerat në numrat 3-shifror. Tabelë e bisedat me njëri- Matematika 1,
vendvlerave dhe të konceptit; tjetrin; Oxford University
diskutimi për plotësimi i Press,
vendndodhjen detyrave në
Botime Dita
5 Ushtrime puna në grup dhe Librin e nxënësit;
Print;
6 Numrat në boshtin numerik. Paraqitje boshtesh puna individuale;
numerike në një pjesëmarrja në
tabak dhe diskutimi veprimtaritë e libra të tjerë
për vendndodhjen e përshkruara në ndihmës;
punë me gjithë
numrave Librin e mësuesit;
7 Numërimi me nga 2,3,4dhe 5 të Paraqitje objektesh klasën; mjete mësimore të
numrave deri në 100. dhe diskutim për vlerësimi
përshkruara në
numërimin deri në100. individual;
punë në çift; Librin e mësuesit;
8 Përsëritje për numërimin.
9 Gjejmë numrat që mungojmë. Paraqitje fishash me
grupe numrash dhe vlerësimi në çift mjete të tjera të
diskutimi për krijuara nga
plotësimin. mësuesja.
10 Numërimi deri në 1000. Zbulimi dhe vlerësimi i punës
11 Krahasimi i numrave. Paraqitje objektesh në grup;
eksplorimi;
dhe figura të
ndryshme duke bërë
krahasimin rreth vlerësimi i
zbatime praktike
tyre. detyrave në
12 Renditja e numrave. brenda dhe jashtë fletore;
13 Rrumbullakimi i numrave në 10 –en Paraqitje boshtesh klase;
më të afërt. numerike dhe gjetja
e dhjetëshes më të prezantimi me
afërt. metoda gojë ose me
14 Rrumbullakimi i numrave në 100 – Paraqitje boshtesh shkrim.
en më të afërt. numerike dhe gjetja integruese;
e qindëshes më të
afërt. Vlerësim
15 Ushtrime pë përforcim njohurish diskutime, përmbledhës:
16 Përforcim njohurish:Kontrollojmë bashkëbisedime; Detyrë kontrolli
njohuritë e marra.
për një grup
17 Veprimet me Mbledhja e numrave. Sjellje objektesh
numrat dhe sendesh dhe teknika që temash të
natyrorë kryerja e
26 orë mbledhjeve me to. zhvillojnë caktuara;
18 Zbritja e numrave. Sjellje objektesh mendimin kritik
dhe sendesh dhe
kryerja e zbritjeve dhe krijues; test në përfundim
me to. të vitit shkollor;
19 Mbledhja dhe zbritja e numrave deri Paraqitje objektesh
në 20. dhe krijim përshkrime dhe
mbledhjesh dhe paraqitje në forma vlerësim i
zbritjesh me to.
të ndryshme; portofolit.
20 Mbledhja dhe zbritja e numrave deri Paraqitje objektesh
në 20. dhe krijim. projekte të
mbledhjesh dhe thjeshta nën
zbritjesh me to.
21 Problema me mbledhje e zbritje. Paraqitje objektesh drejtimin e
dhe krijim mësueses;
mbledhjesh dhe
zbritjesh me to
situata me role.
22 Problema me mbledhje e zbritje. Paraqitje objektesh
dhe krijim
mbledhjesh dhe
zbritjesh me to.
23 Mbledhja dhe zbritja me dhjetëshe e Paraqitje shufrash
qindëshe te plotë . dhe kube dhe
veprimtari me to në
plotësimin e
qindëshes.
24 Plotësojme qindëshen. Paraqitje shufrash
dhe kube dhe
veprimtari me to në
plotësimin e
qindëshes.
25 Plotësojme qindëshen. Paraqitje shufrash
dhe kube dhe
veprimtari me to në
plotësimin e
qindëshes.
26 Mbledhja e numrave tw vegjël duke Objekte të
plotësuar 10. përgatitura për
secilin grup dhe
kryerja e
veprimtarive për
plotësimin e dhjetës.
27 Veprime me mend. Paraqitje vargje
numrash dhe kryerja
e veprimeve me
mend nga nxënësit
28 10 më shumë,10 më pak. Paraqitje boshtesh
numerike dhe
kryerja e
mbledhjeve dhe e
zbritjeve.
29 10 më shumë,10 më pak. Paraqitje boshtesh
numerike dhe
kryerja e
mbledhjeve dhe e
zbritjeve.
30 Mbledhja dhe zbritja me një Paraqitje
shumëfish të 10-ës dhe 100-es. problemash me fjalë
dhe me figura dhe
diskutimi reth
mënyrës së
mbledhjes.
31 Mbledhja dhe zbritja e numrave Paraqitje boshtesh
dyshifrorë pa kalim dhe pa prishje të dhe sendesh me
dhjetëshes. vlerën e cmimit dhe
kryerje veprimesh
me to.
32 Mbledhja dhe zbritja e numrave Paraqitje boshtesh
dyshifrorë me kalim dhe prishje të dhe sendesh me
dhjetëshes. vlerën e cmimit dhe
kryerje veprimesh
me to.
33 Mbledhja dhe zbritja e numrave Paraqitje boshtesh
dyshifrorë me kalim dhe prishje të dhe sendesh me
dhjetëshes. vlerën e cmimit dhe
kryerje veprimesh
me to.
34 Mbledhja e numrave dyshifrorë. Përdorimi i boshtit
numerik dhe i
situatave me figura.
35 Zbritja e numrave dyshifrorë. Përdorimi i boshtit
numerik dhe i
situatave me figura.
36 Zbritja e numrave dyshifrorë. Përdorimi i boshtit
numerik dhe i
situatave me figura.
37 Rrumbullakimi dhe vleresimi. Përdorimi i sendeve
me vlerë të
ndryshme cmimesh
dhe diskutimi për
rrumbullakim.
38 Rrumbullakimi dhe vleresimi
39 Mbledhja e numrave treshifrore me Parqitje barazimesh
numra njeshifrore e dyshifrore. të ndryshme në
shtyllë dhe nxënësit
do të zbulojnë
rregullat në
mbledhje.
40 Mbledhja e numrave treshifrore me Përdorimi i boshtit
numra njeshifrore e dyshifrore. numerik dhe i
situatave me figura.
41 Ushtrime për përforcimin e
njohurive.
42 Ushtrime për përforcimin e
njohurive.
43 Përforcim njohurish:
Kontrollojmë njohuritë e marra
për mbledhje e zbritje numrash.
44 Gjeometri Drejtëza gjysmëdrejtëza dhe Paraqitje drejtëzash,
Shndërrimet segmenti. gjysmëdrejtësash
gjeometrike Përdorimi i boshtit
5 orë numerik dhe i
situatave me figura
drejtëzash dhe
segmentësh dhe
përshkrimi i tyre
nga nxënësit.

45 Drejtëza gjysmëdrejtëza dhe


segmenti.
46 Këndi i drejtë Rrathë letre të
palosur dhe formimi
i këndit të drejtë.
47 Këndi i drejtë Përdorimi i boshtit
numerik dhe i
situatave me figura
48 Eksplorimi i këndeve.
49 Gjeometria në Figurat gjeometrike. Paraqitje figurash
plan gjeometrike dhe
3 orë diskutimi rreth tyre.

50 Emërtimi i figurave gjeometrike. Paraqitje figurash


gjeometrike dhe
diskutimi rreth tyre.
51 Eksplorojmë figurat gjeometrike Pamje objektesh që
kanë në ndërtimet e
tyre format e
figurave
gjeometrike.
52 Trupat gjeometrikë Paraqitje trupash
gjeometrike dhe
diskutimi rreth tyre
53 Gjeometria në Faqe brinjë dhe kulme. Diskutimi rreth
hapësirë trupave gjeometrikë
7 orë ku përcaktohen
elementët e tyre.
54 Përsëritje: Kontrollojmë njohuritë
e marra
55 Projekt
56 Testim per te kontrolluar
njohurite per periudhen e pare
shtator –dhjetor

PLANIFIKIMI TREMUJOR (JANAR – MARS) (48 ore )


FUSHA: MATEMATIKË
LËNDA: MATEMATIKË

Nr Kreu Temat mësimore Situata e parashikuar e Metodologjia Vlerësimi Burimet


të nxënit dhe
veprimtaritë e
nxënësve
1 Faqe brinjë dhe kulme. Diskutimi rreth trupave metoda Vlerësimi i Libri i nxënësit:
gjeometrikë ku vazhduar Matematika 3,
ndërvepruese,
Gjeometr përcaktohen elementët. Përgjigje të dhëna Oxford University
ia në bashkëvepruese, në mënyra të
Press, Botime
hapësirë ndryshme:
gjithëpërfshirëse; Ideart
vizatimet, detyrat
e shkruara,
plotësimet; lojërat Libri i mësuesit:
2 Eksplorojmë trupat gjeometrikë. Paraqitje trupash lojëra në
bisedat me njëri- Matematika 3
gjeometrike dhe
funksion të tjetrin; Oxford University
diskutimi rreth tyre.
plotësimi i Press,
3 Hapja e kubit. Kuti kartoni e prerë në konceptit;
detyrave në Librin Botime Ideart;
një kub të hapur dhe
diskutim. e nxënësit;
4 Ushtrime për përforcimin e njohurive. puna në grup dhe libra të tjerë
pjesëmarrja në ndihmës;
puna individuale;
Numri veprimtaritë e
natyror përshkruara në mjete mësimore të
Librin e mësuesit; përshkruara në
punë me gjithë
(veprimet Librin e mësuesit;
me klasën; vlerësimi
numrat individual; mjete të tjera të
natyrorë) krijuara nga
26 ore punë në çift; mësuesja.
vlerësimi në çift

5 Ushtrime për përforcimin e njohurive. Zbulimi dhe


6 Shumëzimi dhe pjesëtimi. Figura të ndryshme për
rreshtimin dhe diskutimi eksplorimi;
për shumëzimin dhe
pjesëtimin.
7 Tabela e shumezimit x 2,x5 dhe x 10. Sende per kryerjen e
rreshtimeve dhe
diskutimi.
8 Shumefishat e nje numri. Përdorim etiketash për Zbulimi dhe
të dalluar shumëfishat e
eksplorimi;
një numri.
9 Tabela e shumezimit me 3. Sende të ndryshme nga
mjedisi për kryerjen e
zbatime praktike
shumëzimit.
10 Shumezimi me 4. Sende të ndryshme nga brenda dhe jashtë
mjedisi për kryerjen e klase;
shumëzimit.
11 Veti te shumezimit. Figura reshtimesh ku
përcaktojnë vetitë e metoda
shumëzimit.
12 Shumezime me nje faktor me te madh Tabela e shumëzimit e integruese;
se 5. pa plotësuar dhe
plotësimi nga nxënësit.
13 Shumezime me nje faktor me te madh Tabela e shumëzimit diskutime,
se 5. e pa plotësuar dhe
bashkëbisedime;
plotësimi nga nxënësit.
14 Tabela e shumezimit. Tabela e shumëzimit e projekte të
pa plotësuar dhe
thjeshta nën
plotësimi nga nxënësit.
15 Zbatime te shumezimit. Paraqitje boshtesh drejtimin e
numerike dhe diagrame
mësueses;
për veprimin
e shumëzimit.
16 Zbatime te shumezimit. Paraqitje boshtesh situata me role.
numerike dhe diagrame
për veprimin e teknika që
shumëzimit. zhvillojnë
17 Shumezimi me 10. Tabela e shumëzimit e
pa plotësuar dhe mendimin kritik
plotësimi nga nxënësit dhe krijues;
18 Dyfishimi i numrave Sende me cmimet e
ndryshme dhe krijimi i përshkrime dhe
shumëzimeve. paraqitje në
19 Shumëzimi i një numri dyshifror të Sende me cmimet e
dhjetëshes së dytë me 3 dhe 5. ndryshme dhe krijimi i forma të
shumëzimeve ndryshme;
20 Shumëzimi i një numri dyshifror të Paraqitje problemash me
dhjetëshes së dytë me 3 dhe 5. shumëzim dhe diskutimi
rreth tyre.
21 Pjesëtimi me grupe. Përdorim sendesh dhe
ndarja e tyre në pjesë të
barabarta për të dhënë
kuptimin e pjesëtimit.
22 Pjesëtimi si veprim i kundërt i Krijim grupimesh dhe
shumëzimit. ndarjesh në pjesë të
barabarta për të treguar
dy veprimet.
23 Pjesëtimi me mbetje. Përdorimi i sendeve me
numër tek për të kryer
pjesëtimin me mbetje.
24 Pjesëtimi në boshtin numerik. Paraqitja e boshtit
numerik dhe kryerja e
veprimit të pjesëtimit si
një zbritje e
njëpasnjëshme.
25 Pjesëtimi i një numri dyshifror me një Paraqitje problemash me
numër njëshifror. fjalë dhe diskutimi për
kryerjen e pjesëtimit.
26 Pjesëtimi i një numri dyshifror me një Paraqitje problemash me
numër njëshifror. fjalë dhe diskutimi për
kryerjen e pjesëtimit.
27 Problema me shumëzim dhe pjesëtim Paraqitja e tabelës së
shumëzimit dhe krijim vlerësimi i punës
problemash me të dyja në grup;
veprimet.
28 Problema me shumëzim dhe pjesëtim Paraqitja e tabelës së
shumëzimit dhe krijim vlerësimi i
problemash me të dyja detyrave në
veprimet. fletore;
29 Ushtrime për përforcimin e njohurive. Veprimtari të lira me
sende të ndryshme për
kryerjen e veprimeve. prezantimi me
30 Ushtrime për përforcimin e njohurive. gojë ose me
31 Tregojmë kohën Paraqitja e orës dhe shkrim.
Matje diskutimi për të si mjet
5 orë matës i kohës
32 Lexim i orës Paraqitje modelesh të Vlerësim
ndryshme orësh ku përmbledhës:
bëhet llogaritja e kohës
33 Vlerësim i kohës Paraqitje pamjesh ku Detyrë kontrolli
kryhen veprimtari të
për një grup
ndryshme dhe përcaktohet
kohëzgjatja e temash të
veprimtarive.
34 Kalendari dhe datat Paraqitja e kalendarit caktuara;
dhe diskutimi për rolin e
tij si një llogaritës i
kohës. test në përfundim
35 Problemat me kalendar Paraqitja e kalendarit të vitit shkollor;
dhe diskutimi për rolin e
tij si një llogaritës i
Numri kohës. vlerësim i portofolit.
36 Thyesat Kuptimi i thyesave Figura të ndryshme për
11 orë kuptimin e thyesës.
37 Shkrimi dhe leximi i thyesave. Figura të ndryshme që
ndahen në pjesë të
barabarta.
38 Thyesa të barabarta. Figura të ndryshme që
ndahen në pjesë të
barabarta.
39 Thyesat. Krahasimi i tyre. Paraqitje figurash të
njëjta të por të ndara në
pjesë të ndryshme.
40 Thyesat në boshtin numerik Paraqiten boshte të
Krahasimi i tyre. ndryshme numerike dhe
kryhet interpretimi i
thyesës.
41 Gjysma e një të plote. Paraqitje gjysma
figurash, grupesh dhe
gjendet e plota e tyre.
42 Gjetja e një pjese te një madhësie. Paraqitje sendesh të
ndryshme dhe gjetja e
një pjese të madhësisë.
43 Gjetja e pjeses së një grupi. Paraqitje të grupeve të
ndryshme dhe nxënësit i
ndajnë në pjesë të
barabarta.
44 Numrat e përzier. Figura të ndryshme më
shumë se e tëra.
45 Paraqitja e numrave të përzier në Paraqitje boshtesh
boshtin numerik. numerike dhe
interpretimi i numrit të
përzier në të.
46 Përsëritje: Kontrollojmë njohuritë
e marra.
47 Projekt
48 Testim per te kontrolluar njohurite
per periudhen e dyte janar –mars.
PLANIFIKIMI TREMUJOR (PRILL-QERSHOR ) (36 ore )
FUSHA: MATEMATIKË
LËNDA: MATEMATIKË

Nr Kreu Temat mësimore Situata e Metodologjia dhe Vlerësimi Burimet


parashikuar e të veprimtaritë
nxënit e nxënësve
1 Përgjysmimi i numrave tek. Përdorimi i metoda Vlerësimi
Numri sendeve me numër i vazhduar
ndërvepruese,
Thyesat tek dhe gjetja e Përgjigje të dhëna
11 orë përgjysmimit të bashkëvepruese, në mënyra të
tyre. ndryshme:
gjithëpërfshirëse;
2 Dyfishimi dhe përgjysmimi. Etiketa numrash vizatimet, detyrat
dhe loja me e shkruara,
gjetjen e dyfishit plotësimet; lojërat
dhe gjysmës.
3 Ushtrime për përforcimin e Përdorimi i lojëra në funksion bisedat me njëri-
njohurive. figurave të tjetrin;
të konceptit;
ndryshme për plotësimi i
kuptimin e detyrave në Librin
thyesës. e nxënësit;
puna në grup dhe
4 Shndërrimet Drejtimi orar dhe kundërorar. Paraqitja e orës
gjeometrike me akrepa dhe puna individuale; pjesëmarrja në
5 orë përcaktimi i dy veprimtaritë e
drejtimeve të përshkruara në
lëvizjeve. punë me gjithë Librin e mësuesit;
5 Rrjeti koordinativ . Paraqitja e nje klasën;
rrjeti katroresh vlerësimi
dhe vendosja e individual;
figurave brenda në punë në çift;
të.
6 Simetria .Drejtëza e simetrisë Figura të vlerësimi në çift
ndryshme për Zbulimi dhe
gjetjen e drejtëzës
së simetrisë. eksplorimi;
7 Figurat simerike Figura të
ndryshme për
gjetjen e drejtëzës zbatime praktike
së simetrisë. brenda dhe jashtë
8 Simetria në rrjetin koordinativ . Paraqitje figurash
dhe rrjet klase;
koordinativ.
9 Matja 19 orë Matja e gjatësisë .Metri Diskutimi për
Gjatësia llojet e ndryshme metoda
6 orë të metrave integruese;
10 Parashikimi dhe matja me metër . Matje objektesh
me metër.
11 Matja në centimetër . Përdorimi i vlerësimi i punës
diskutime,
mjeteve të në grup;
ndryshme që do të bashkëbisedime;
maten me cm.
12 Matja e gjatësive të vijave të thyera . Paraqitje vlerësimi i
segmentesh të detyrave në
teknika që
ndryshme dhe fletore;
matja e tyre nga zhvillojnë
nxënësit.
mendimin kritik
13 Centimetri më i afërt. Paraqitje prezantimi me
segmentesh të dhe krijues; gojë ose me
ndryshme dhe shkrim.
matja e tyre nga
nxënësit në cm. përshkrime dhe
14 Masa Masa në kilogram . Përdorimi i paraqitje në forma Vlerësim
4 orë peshores dhe përmbledhës:
sende për peshim. të ndryshme; Detyrë kontrolli
15 Kilogrami dhe grami. Paraqitje sendesh
për një grup
me masa të
ndryshme dhe projekte të temash të
kryerja e thjeshta nën
veprimeve me to. caktuara;
16 Leximi i peshores. Leximi i nje drejtimin e
peshoreje dhe mësueses;
peshime sendesh test në përfundim
të ndryshme. të vitit shkollor;
17 Punojmë me masat. Veprimtari situata me role.
praktike me
peshore shtëpie vlerësim i
mbi gjetjen e
masës. portofolit.
18 Vëllimi Matja e vëllimit . Enë të masave të
4 orë ndryshme dhe të
shkallëzuara për
përcaktimin e
vëllimit.
19 Litri dhe mililitri Veprimtari me enë
të masave të
ndryshme duke
përcaktuar se sa zë
ajo.
20 Leximi i enëve të shkallëzuara. Enë të
shkallëzuara pë
llogaritje vëllimi.
21 Problema me vëllim. Etiketa enësh me
njësi të ndryshme
l e ml dhe
veprimtari me to.
22 Monedha e Monedhat dhe kartmonedhat. Monedha dhe
kartmonedha kartmonedha letër
5 ore dhe kryerje
këmbimesh me to.
23 Problema. Figura sendesh me
cmime të
ndryshme dhe
zgjidhje
problemash të
ndryshme.
24 Problema. Figura sendesh me
cmime të
ndryshme dhe
zgjidhje
problemash të
ndryshme.
25 Madhësi dhe njësi matëse. Përdorimi i
madhësive matëse
në matje të
ndryshme (puna
në grup).
26 Ushtrime pë përforcim njohurish. Përdorimi i
madhësive matëse
në matje të
ndryshme
27 Statistika Leximi i tabelave. Grumbullim i të
dhe dhënave duke u
probabiliteti mbështetur tek 1
7 orë ose disa cilësi.
28 Diagrama e Ven-it. Paraqitja e të
dhënave në
diagrame me
rrathë dhe
diskutimi për
cilësitë e
përbashkëta dhe të
ndryshme .
29 Diagrama e Karolit. Paraqitje të
dhënash ku secila
kuti ka dy cilësi.
30 Paraqitja e të dhënave ne piktogramë Paraqiten të dhëna
të ndryshme ku
paraqiten me anën
e shenjave.
31 Paraqitja e të dhënave me diagrame Grumbullim të
me shtyllë. dhënash .diskutimi
rreth tyre dhe
paraqitja në
diagrame me
shtyllë.
32 Paraqitja e te dhënave në tabelë me Grumbullim të
simbole. dhënash .diskutimi
rreth tyre dhe
paraqitja në tabela
me simbole (vija)
33 Përpunimi i të dhënave nga diagrama Paraqitje të
me shtylla. dhënash dhe
interpretimi i tyre
nga diagrame të
ndryshme.
34 Projekt
35 Perseritje: Kontrollojme njohurite
e marra
36 Testim per te kontrolluar njohurite
per periudhen e trete prill-qershor