You are on page 1of 11

POZICIJA: Prazan rezervoar- Polje

MATERIJALI DIMENZIONISANJE KONTROLA PRSLINA

Beton Granične sile Radne sile Raspored usvojene armature


MB= 30 Mu [kNm]= 81.45 Opterećenje = Dugotrajno Ø1 [mm]= 14.0
fb [MPa]= 20.5 Nu [kN]= 108.20 M [kNm]= 54.9 Nf = 1
fbz [MPa]= 1.69 N [kN]= 85.0 ef [cm]= 10.00
Eb [Gpa]= 31.6 Zategnuta armatura Øekv[mm]= 14.00
j(t)= 2.50 εa1 [‰]= 10.000 a0 [cm]= 4.30
c(t)= 0.80 min Fa [%]= 0.100 Usvojena armatura
εs(t)= 0.35 Fa.p [cm2]= 15.39 Efektivno zategnuti beton
Fa.r [cm2]= 15.39 Bzef [cm]= 100.0
Armatura Dzef [cm]= 5.0
Tip = RA Granične dilatacije μzef = 0.03078
fy [MPa]= 400.0 εb.p [‰]= -1.287
Ea [Gpa]= 210.0 εb.r [‰]= 12.257
εa.p [‰]= 0.971
εa.r [‰]= 10.000
GEOMETRIJA Radne dilatacije (t0) Radne dilatacije (t)
Granični naponi εb.p [‰]= -0.236 εb.p [‰]= -0.741
Betonski presek Faza = II εb.r [‰]= 1.105 εb.r [‰]= 1.275
Bp [cm]= 100.0 σb.p [MPa]= -17.89
Dp [cm]= 15.0 σb.r [MPa]= 0.00 Radni naponi (t0) Radni naponi (t)
Br [cm]= 100.0 σa.p [MPa]= 194.14 Faza(t0) = II Faza(t) = II
Dr [cm]= 15.0 σa.r [MPa]= 400.00 σb.p [MPa]= -7.45 σb.p [MPa]= -2.89
σa1 [MPa]= 400.00 σb.r [MPa]= 0.00 σb.r [MPa]= 0.00
Težište armature σa.p [MPa]= -2.56 σa.p [MPa]= -85.12
Ap [cm]= 5.00 Potrebna armatura σa.r [MPa]= 185.12 σa.r [MPa]= 197.24
Ar [cm]= 5.00 Fa.p [cm2]= 3.00 max σa [MPa]= 185.12 max σa [MPa]= 197.24
Fa.r [cm2]= 10.07
Prvi red zategnute armature Rastojanje prslina (t0) Rastojanje prslina (t)
A1 [cm]= 5.00 k1 = 0.40 k1 = 0.40
k2 = 0.174 k2 = 0.172
lps [mm]= 137.7 lps [mm]= 137.4

Sirina prslina (t0) Sirina prslina (t)


NOSIVOST PRESEKA β1 = 1.00 β1 = 1.00
β2 = 1.00 β2 = 0.50
Usvojena armatura σaII/σa0 = 0.467 σaII/σa0 = 0.467
Fa.p [cm2]= 5.00 ζ= 0.782 ζ= 0.891
Fa.r [cm2]= 5.00 ak [mm]= 0.161 ak [mm]= 0.195
εb [‰]=
εa [‰]=

Granična nosivost preseka Radne dilatacije [‰] i naponi [MPa] u betonu


2000.00 20.00

0.00
15.00

-2000.00
10.00

-4000.00
Nu [kN]

5.00

-6000.00

0.00
-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

-8000.00

-5.00
-10000.00

-10.00
-12000.00

-14000.00 -15.00

-16000.00
-20.00
-1500.00

-1000.00

-500.00

0.00

500.00

1000.00

1500.00

σb(t0)*0.2 σb(t)*0.2 ε(t) ε(t0)

ε(t)-εs(t)

Mu [kNm]

BetonT 2.20
MTr 4.2005
TABELARNI PRIKAZ PRORACUNA BETONSKIH PRESEKA

Dimenzionisanje za Pos : Prazan rezervoar- Polje


Beton = MB 30 Betonski presek Granične sile Granične dilatacije
fb [Mpa]= 20.50 Bp [cm]= 100.00 Mu [kNm]= 81.45 εb.p [‰]= -1.287 Faza = II
fbz [Mpa]= 1.69 Dp [cm]= 15.00 Nu [kN]= 108.20 εb.r [‰]= 12.257
Eb [Gpa]= 31.63 Br [cm]= 100.00 εa.p [‰]= 0.971 Potrebna armatura [cm2]
j(t)= 2.50 Dr [cm]= 15.00 Zategnuta armatura εa.r [‰]= 10.000 Fa.p = 3.00
c(t)= 0.80 εa1 [‰]= 10.000 Granični naponi Fa.r = 10.07
εs(t)= 0.35 Polozaj armature min Fa [%]= 0.100 σb.p [MPa]= -17.89
Ap [cm]= 5.00 σb.r [MPa]= 0.00
Celik = RA Ar [cm]= 5.00 σa.p [MPa]= 194.14
fy [Mpa]= 400.00 A1 [cm]= 5.00 σa.r [MPa]= 400.00
Ea [Gpa]= 210.00 σa1 [MPa]= 400.00

Kontrola prslina za Pos : Prazan rezervoar- Polje


Beton = MB 30 Betonski presek Radne sile Dilatacije (t0) (t) Prsline (t0) (t)
fb [Mpa]= 20.50 Bp [cm]= 100.00 M [kNm]= 54.86 εb.p [‰]= -0.236 -0.741 μzef = 0.0308 0.0308
fbz [Mpa]= 1.69 Dp [cm]= 15.00 N [kN]= 84.96 εb.r [‰]= 1.105 1.275 Øekv[mm]= 14.00 14.00
Eb [Gpa]= 31.63 Br [cm]= 100.00 Trajanje= Dugotrajno k1 = 0.40 0.40
j(t)= 2.50 Dr [cm]= 15.00 Naponi (t0) (t) k2 = 0.174 0.172
c(t)= 0.80 Usvojena armatura Faza = II II lps [mm] = 137.69 137.37
εs(t)= 0.35 Polozaj armature Fa.p [cm2]= 15.39 σb.p [MPa]= -7.45 -2.89 β1 = 1.00 1.00
Ap [cm]= 5.00 Fa.r [cm2]= 15.39 σb.r [MPa]= 0.00 0.00 β2 = 1.00 0.50
Celik = RA Ar [cm]= 5.00 Ø [mm]= 14 σa.p [MPa]= -2.56 -85.12 σaII/σa0 = 0.467 0.467
fy [Mpa]= 400.00 A1 [cm]= 5.00 Nf = 1 σa.r [MPa]= 185.12 197.24 ζ= 0.782 0.891
Ea [Gpa]= 210.00 a0 [cm]= 4.30 ef [cm]= 10 maxσa [MPa]= 185.12 197.24 ak [mm]= 0.161 0.195

BetonT 2.20 List: 2/11


MTr 4.2005
Armatura Ploce
Grupa Ap [cm] f [mm] Nf Fap [cm2] Fap*Ap
1 18.33 14 10 15.394 282.168
2 0.00 0 0 0.000 0.000
3 0.00 0 0 0.000 0.000 Ap [cm]= 18.33
4 0.000 0.000 Fap [cm2]= 15.39
5 0.000 0.000
6 0.000 0.000
7 0.000 0.000
8 0.000 0.000
9 0.000 0.000
10 0.000 0.000

Armatura Rebra
Grupa Ar [cm] f [mm] Nf Far [cm2] Far*Ar
1 0.00 10 4 3.142 0.000
2 0.00 14 2 3.079 0.000
3 0.000 0.000 Ar [cm]= 0.00
4 0.000 0.000 Far [cm2]= 6.22
5 0.000 0.000
6 0.000 0.000 a1= 0.00
7 0.000 0.000
8 0.000 0.000
9 0.000 0.000
10 0.000 0.000
TABLIČNE VREDNOSTI KARAKTERISTIKA MATERIJALA ZA DIMENZIONISANJE I KONTROLU PRSLINA

BETON
MB 15 20 25 30 35 40 45 50
fb [MPa]= 10.50 14.00 17.25 20.50 23.00 25.50 27.75 30.00
fbz [MPa]= 1.06 1.29 1.50 1.69 1.87 2.05 2.21 2.38
Eb [GPa]= 27.05 28.74 30.26 31.63 32.90 34.08 35.18 36.21
tecenje j(t)= 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
starenje c(t)= 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
skupljanje(t)= 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Ebz [GPa]= 27.05 28.74 30.26 31.63 32.90 34.08 35.18 36.21
efb [‰]= -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
efb1 [‰]= -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
efbz [‰]= 0.039 0.045 0.049 0.053 0.057 0.060 0.063 0.066

MB = Marka betona
fb [MPa]= Racunska cvrstoca betona na pritisak, za proracun prema granicnoj nosivosti
fbz [MPa]= Racunska cvrstoca betona na zatezanje, za proracun prslina.Prema PBAB87 =0.7*(0.25*(MB)^(2/3)).
Prema prema EC2 = 0.3*(MB)^(2/3)
Eb [GPa]= Trenutni modul elasticnosti betona na pritisak. Prema PBAB87 = 9.25*(MB+10)^(1/3)
tecenje j(t)= Koficijent tecenja. Moze da varira zavisno od dimenzija preseka, vlaznosti sredine, i trenutka nanosenja opterecenja.
starenje c(t)= Koeficijent starenja. Prema PBAB87, varira u rasponu od 0.75 do 0.85
skupljanje(t) [‰]= Dilatacija usled skupljanje nearmiranog betona, u trenutuku t. Varira zavisno od dimenzija preseka, i vlaznosti sredine.

Totalno skupljanje(t) nearmiranog betona [‰] Nearmirani beton


Srednji Precnik suvoj sredini vlaznoj sredini U vodi U slobodnom prostoru vl = 70%
dm = 2*Fb/Ob (vl=40%) (vl=70%) (vl=100%) Neposredno iznad vode vl = 90%
dm <= 10cm 0.45 0.36 0.00 Unutra vl = 40%
10 < dm < 40 0.35 0.28 0.00
dm >= 40cm 0.25 0.20 0.00 Armirani beton
Fb = Površina betonskog preseka vl = 40%
Ob = Obim betonskog preseka

Ebz [GPa]= Trenutni modul elasticnosti betona na zatezanje. Prema PBAB87 =Eb, iako eksperimenti pokazuju Ebz => 0.5 Eb
efb [‰]= Granicna dilatacija betona na pritisak
efb1 [‰]= Dilatacija betona pri dostizanju cvrstoce na pritisak. Pri daljem porastu dilatacije nema više porasta napona.
efbz [‰]= Granicna dilatacija betona pri dostizanju cvrstoce na zatezanje. Prema PBAB87 =fbz/Ebz (zbog s=Ebz*ez).
Eksperimenti ukazuju da pre pojave pukotina dijagram zatežućeg napona u betonu dobija oblik parabole

ARMATURA
TIP GA RA MA
fy [MPa]= 240.0 400.0 500.0
fa [MPa]= 360.0 500.0 600.0
Ea [GPa]= 210.0 210.0 210.0
efa [‰]= 10.000 10.000 10.000
efay [‰]= 2.000 2.000 2.000

TIP = Vrsta armature


fy [MPa]= Granica razvlačenja čelika armature
fa [MPa]= Granica kidanja čelika armature
Ea [GPa]= Modul elastičnosti čelika armature
efa [‰]= Granična dilatacija čelika armature
efay [‰]= Dilatacija čelika armature pri dostizanju granice razvlačenja
Beton 2.18 / 2. 2005 / M. Trickovic / Institut "Jaroslav Cerni"
DIMENZIONISANJE PREMA GRANICNIM Mu i Nu

Bp

Ap Ap
Dp +Mu
D/2
Fa.p
Fa.p
Fa.r +Nu
Fa.r Dr
D/2

Ar Ar

Br Granicne sile
Geometrija preseka

Ar (Ap) Do težišta amature

A1 Do prvog reda zategnute armature

>= -3.5 [‰] >= -fb

eb.p sb.p
Ap
ea.p sa.p Pritisnuti beton

2 [‰]
Zategnuti beton
sb = 0
ea.r sa.r
Ar A1
ea1 sa1
<= 10 [‰] eb.r <= fy

- pritisak + zatezanje - pritisak + zatezanje

Granicne dilatacije Granicni naponi

BetonT 2.20 Info: 5/11

MTr 4.2005
PRORACUN PRSLINA
Beton 2.18 / 2. 2005 / M. Trickovic / Institut "Jaroslav Cerni"

Bp Ap (do težišta armature)

Ap
Dp +M
D/2 Fa.p
+N
Fa.p D= Dp+Dr
Fa.r Dr
D/2 Fa.r

Ar

Ar (do težišta armature) Radne sile


Br

Geometrija preseka
Pritisnuti beton

Efektivni precnik grupisanih šipki:


Øekv = Ø1 * NØ^0.5
NØ= broj šipki u grupi
Ø1= precnik jedne šipke

Amax + 4f (ploce)
Amax + 5f (grede)
Dzef =
Do težišta prvog reda Amax + 7.5f ("I" nosaci)
A1 zategnute armature Dp+Dr (zatege)


Bzef = Br ( ako je M >= 0)
a0 Zaštitni sloj do prvog reda Bp ( ako je M <0)
zategnute armature

Raspored zategnute armature Efektivno zategnuti beton

sb.p(t)
eb.p Ap
ea.p sa.p(t)
e(t0)

e(t)
ea.r sa.r(t)
eb.r Ar A1 maxsa(t)

ak(t)
- pritisak + zatezanje - pritisak + zatezanje
lps

Radne dilatacije Radni naponi Prsline

BetonT 2.20 Info: 6/11

MTr 4.2005
KARAKTERISTIKE BETONA I ARMATURE

BETON
MB 15 20 25 30 35 40 45 50
fb [MPa] 10.50 14.00 17.25 20.50 23.00 25.50 27.75 30.00
fbz [MPa] 1.06 1.29 1.50 1.69 1.87 2.05 2.21 2.38
Eb [GPa] 27.05 28.74 30.26 31.63 32.90 34.08 35.18 36.21
φ(t) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
χ(t) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
εs(t) [‰] 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
εfb [‰] -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
εfb1 [‰] -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
εfbz [‰] 0.039 0.045 0.049 0.053 0.057 0.060 0.063 0.066

MB : Marka betona

fb : Racunska cvrstoca betona na pritisak, za proracun prema granicnoj nosivosti

fbz : Racunska cvrstoca betona na zatezanje, za proracun prslina. Uzeto po PBAB87 fbz =0.7*(0.25*(MB)^(2/3)).
Napomena: Prema prema EC2 fbz = 0.3*(MB)^(2/3)

Eb : Početni (t0) modul elasticnosti betona na pritisak. Prema PBAB87 = 9.25*(MB+10)^(1/3)


Početni modul na zatezanje se prema PBAB87 uzima =Eb, iako eksperimenti pokazuju približno 0.5 Eb

φ(t) : Koficijent tecenja u vremenskom periodu t-t0.


Varira zavisno od dimenzija preseka, vlaznosti sredine, i trenutka nanosenja opterecenja.

PBAB 87, § 59 Totalno (t∞) tečenje nearmiranog betona


Vlažnost sredine
Starost Srednja
betona u debljina suva vlažna iznad vode u vodi
trenutku preseka
opterećenja dm[cm]
40% 70% 90% 100%
<= 10 4.00 2.90 1.60 1.30
14 20 3.80 2.70 1.50 1.30
>= 40 3.60 2.50 1.50 1.30
<= 10 3.70 2.60 1.60 1.30
28 20 3.60 2.60 1.50 1.30
>= 40 3.40 2.50 1.40 1.30
<= 10 2.70 2.00 1.30 1.20
90 20 2.80 2.10 1.30 1.20
>= 40 2.90 2.10 1.30 1.20
<= 10 1.70 1.30 1.00 1.00
365 20 1.80 1.40 1.10 1.00
>= 40 2.00 1.50 1.10 1.00
dm = 2*Fb/Ob
Fb = Površina betonskog preseka
Ob = Obim betonskog preseka

χ(t) : Koeficijent starenja. Prema PBAB87 (§ 62), varira u rasponu od 0.75 do 0.85

BetonT 2.20 Info: 7/11

MTr 4.2005
εs(t) : Dilatacija usled slobodnog skupljanje nearmiranog betona, u periodu t-t0.
Varira zavisno od dimenzija preseka, i vlaznosti sredine.

PBAB 87, § 57 Totalno (t∞) skupljanje nearmiranog betona [‰]


Vlažnost sredine
Srednja
debljina suva vlažna iznad vode u vodi
preseka
dm[cm]
40% 70% 90% 100%
<= 10 0.56 0.40 0.15 0.00
20 0.48 0.34 0.12 0.00
>= 40 0.42 0.30 0.10 0.00
dm = 2*Fb/Ob
Fb = Površina betonskog preseka
Ob = Obim betonskog preseka

εfb : Granicna dilatacija betona na pritisak

εfb1 : Dilatacija betona pri dostizanju cvrstoce na pritisak. Pri daljem porastu dilatacije nema više porasta napona.

εfbz : Granicna dilatacija betona pri dostizanju cvrstoce na zatezanje. Prema PBAB87 =fbz/Ebz (zbog s=Ebz*ez).
Napomena:
Eksperimenti ukazuju da pre pojave pukotina dijagram zatežućeg napona u betonu dobija oblik parabole

ARMATURA
TIP GA RA MA
fy [MPa]= 240.0 400.0 500.0
fa [MPa]= 360.0 500.0 600.0
Ea [GPa]= 210.0 210.0 210.0
εfa [‰] 10.000 10.000 10.000
εfay [‰] 2.000 2.000 2.000

TIP : Vrsta armature


fy : Granica razvlačenja čelika armature
fa : Granica kidanja čelika armature
Ea : Modul elastičnosti čelika armature
εfa : Granična dilatacija čelika armature
εfay : Dilatacija čelika armature pri dostizanju granice razvlačenja

PRORAČUN RADNIH DILATACIJA I NAPONA

Ivične dilatacije preseka ε1 i ε2 se dobijaju numeričkim rešavanjem jednačina ravnoteže:


M = Mb + Ma
N = Nb + Na

gde su:

M, N : Spoljašnji radni momenat i normalna sila

Mb, Nb: Momenat i normalna sila usled napona u betonu


Sračunavaju se sumiranjem po 100 horizontalnih "traka" na koje je podeljen betonski presek, i
u kojima su dilatacije i naponi sračunati iz ivičnih dilatacija ε1 i ε2.

BetonT 2.20 Info: 8/11

MTr 4.2005
Nb, Na : Normalna sila usled napona u betonu, armaturi
Sračunavaju se sumiranjem po zadatoj armaturi, u čijim težištima su
naponi i dilatacije sračunati iz ivičnih dilatacija ε1 i ε2

Radne dilatacije u betonu i armaturi se sračunavaju iz vrednosti ivičnih dilatacija preseka ε1 i ε2, i linearnu promenu po visini preseka.

Naponi u betonu i armaturi se sračunavaju iz dilatacija i karakteristika materijala, prema sledećim formulama:

Veza radnih napona i dilatacija u armaturi :

σ = Ea*ε

Veza radnih napona i dilatacija u betonu u početnom trenutku t0 :

σ(t0) = Eb(t0)*ε(t0) pritisak i zatezanje u Fazi I, pritisak u Fazi II


0 zatezanje u Fazi II

Faza I : U betonu se ne javlja zatezanje veće od fbz -> presek nije ispucao -> presek nosi zatezanje
Faza II : Pojavilo se zatezanje veće od fbz -> presek je ispucao -> presek ne nosi zatezanje

Veza radnih napona i dilatacija u betonu u trenutku t > t0 :

σ(t) = ε(t0)*Eb + [ε(t) - εs(t) - ε(t0)*(1+φ(t))]*Eb/(1+φ(t)*χ(t)) pritisak i zatezanje u Fazi I, pritisak u Fazi II
0 zatezanje u Fazi II

Napomena:
Gornja jednačina je izvedena iz jednačine date u PBAB 87, §62
ε(t) = σ(t0)*(1+φ(t))/Eb + (σ(t)-σ(t0))*(1+φ(t)*χ(t))/Eb + εs(t)
tako da je dobijena forma u kojoj se sumiraju samo dilatacije, i na taj način izbegava mogućnost greške
u slučaju zatezanja u Fazi II, kada je prethodno sračunati σ(t0) uzet kao 0, iako je ε(t0) <> 0

PRORAČUN PRSLINA

Sračunava se karakteristična širina prslina, prema formuli:

ak = 1.7*lps*ζ*maxσa/Ea

gde su:

lps : razmak prslina

ζ : Koeficijent sadejstva betona i zategnute armature

maxσa : Najveći napon u zategnutoj armaturi usled M i N

Ea : Moduo elastičnosti armature

Razmak prslina

lps = 20*(a0+ef/10)+k1*k2*fekv/mzef

gde su:

a0 : Zaštitni sloj betona do podužne armature

eØ : Rastojanje između šipki podužne armature

k1 : Koeficijent koji zavisi od vrste armature


= 0.4 za RA
= 0.8 za GA

BetonT 2.20 Info: 9/11

MTr 4.2005
k2 : Koeficijent koji zavisi od stanja dilatacija, odnosno naprezanja u preseku.
Varira od 0.125 (čisto savijanje) do 0.25 (čisto zatezanje

Øekv : Ekvivalentni prečnik zategnute podužne armature


= max Ø za armaturu koja nije grupisana u cvasti (Ø : prečnik šipke)
= max Ø * (NØ)&0.5 za armaturu grupisana u cvasti (Ø : prečnik šipke, NØ : broj šipki u cvasti)

μzef : Koeficijent armiranja = Fa/Fbzef


Fa : Površina zategnute armature
Fbzef : Efektivna površina zategnutog betona = Bzef*Dzef
Bzef : Širina efektivno zategnutog betona (vidi skicu napred)
Dzef : Visina efektivno zategnutog betona (vidi skicu napred)

Napomena :
EC2 daje formulu lps = 50 + k1*k2*fekv/mzef, koja, generalno, daje manji razmak, a time i manji otvor prslina

Koeficijent sadejstva betona i zategnute armature

ζ : = 1 - β1*β2*(σaII/maxσa0)^2

β1 : Koeficijent prianjanja betona i armature


= 0.5 za GA
= 1.0 za RA

β2 : Koeficijent trajanja opterećenja (reološke karakteristike betona)


= 1.0 za kratkotrajna i jednokratna opterećena
= 0.5 za dugotrajna opterećenja

σaII : Napon u armaturi neposredno posle pojave prve pukotine


= napon u zategnutoj armaturi, za Fazu II, usled opterećenja k0*M i k0*N, koje u Fazi I izaziva napon u betonu = fbz

maxσa0 : Najveći napon u zategnutoj armaturi u trenutku t0

Napomena:
Umesto tačnog proračuna σaII/maxσa0 primenjena je približna formula: fbz/σbzI, kao u programu CREEP,
gde je σbzI napon zatezanja idealnog preseka sracunat kao za Fazu I, a fbz računska čvrstoća betona na zatezanje.
Ova aproksimacija praktično nema uticaja na sračunatu širinu prslina, a doprinosi pojednostavljenju proračuna.

BetonT 2.20 Info: 10/11

MTr 4.2005
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Beton - Karakteristike Armatura - Karakteristike Beton Mu,Nu Armatura - Mu,Nu
2
3 Num B = 100 Num Fa = 2 eb top [‰] = -1.2866 ea top [‰] = 0.9707
4 Db [cm] = 30.0 Da [cm] = 20.00 deb [‰ / cm] = -0.4515 ea bot [‰] = 10.0000
5 dZb [cm] = 0.300 Za top [cm] = 10.00 eb mid [‰] = 5.4854 ea1 [‰] = 10.0000
6 Za bot [cm] = -10.00 eb bot [‰] = 12.2573
7 Za1 [cm]= -10.00 Za1 [cm] = -10
8 fb [Mpa] = 20.50 Faza= #VALUE!
9 fbz [Mpa] = 1.69 fy [Mpa] = 400.00 sb top [MPa] = #VALUE! sa top [MPa] = #VALUE!
10 Eb [Gpa]= 31.63 Ea [Gpa]= 210.00 sb bot [MPa] = #VALUE! sa bot [MPa] = #VALUE!
11 Ebz [Gpa]= 31.63 sa1 [MPa] = #VALUE!
12 j(t)= 2.50 minFa [cm2] = 3.00
13 c(t)= 0.80 Mb [kNm] = #VALUE! Ma [kNm] = #VALUE!
14 es [‰] = -0.35 Nb [kN] = #VALUE! Na [kN] = #VALUE!
15
16 efbz [‰] = 0.0534
17
18 Traka B Fb Zb Grupa Fa Za ebu sbu Nbu Mbu eau sau Nau Mau
19 [cm] [cm2] [cm] [cm2] [cm] � [MPa] [kN] [kNm] � [MPa] [kN] [kNm]
20
21 1 100.000 30.000 14.850 1 15.390 10.000 -1.219 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.971 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
22 2 100.000 30.000 14.550 2 15.390 -10.000 -1.083 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 10.000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
23 3 100.000 30.000 14.250 -0.948 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
24 4 100.000 30.000 13.950 -0.813 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
25 5 100.000 30.000 13.650 -0.677 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
26 6 100.000 30.000 13.350 -0.542 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
27 7 100.000 30.000 13.050 -0.406 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
28 8 100.000 30.000 12.750 -0.271 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
29 9 100.000 30.000 12.450 -0.135 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
30 10 100.000 30.000 12.150 0.000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
31 11 100.000 30.000 11.850 0.136 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
32 12 100.000 30.000 11.550 0.271 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
33 13 100.000 30.000 11.250 0.406 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
34 14 100.000 30.000 10.950 0.542 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
35 15 100.000 30.000 10.650 0.677 #VALUE! #VALUE! #VALUE!