You are on page 1of 6

nPOTOLJ.

IKEIO AGHNON
TMHMA YnOGEL:EON ANAIKAL:TIKHL: EKTEAEL:HL:
EIOIKE<; lliOOIKOGf£<;

-..

Ap181..16f ATT6<paCHJ«;
s.:\ 4 ,2o1a
(AVOKOTT~
1
605775/2911/2017
AfTilGil - KA~Gil131/10/2018)

TO MONOMEAEI: nPOTOfliKEIO A0HNON

ATTOT£AOU~£VO OTTO Til L11KOGT~ A8ovaafo Movtm, npoEOpo


npWTOOIKWV, TllV OTTOlO OpiG£ 0 npoEOpo<; TOU Tpi~EAOU<; LU~I3ou,\fou

L11£U8UVGil<; TOU npwTOOIKElOU A81lVWV KOI Til lpo~~mto IEwpyfo Mopouaou.


L:uvEOpfoa£ Oll~omo am oKpom~plo Tou GTI<; 8 Mofou 2018 y1o vo
OIKOG£1 TllV UTT08£Gil ~ETO~U :
Tou AvoKoTTTOVTo<; - Ko,\ouvTo<; : lwavvll HAlo Tou lmowpou KOI Til<;
E,\tvll<;. KOTOiKou AaTTporrupyou ATTIK~<; (ooo<; 8£~1GTOKAtou<; op18~. 32), o
orroio<; EKTTpoawrr~81lK£ oTTo rov TTAilPE~oumo OIKilYOPO Tou Ac:wvioo l:Ta~ou .

Til<; Ko8' ~<; ll ovoKoTT~ - Ko8' ~<; ll KA~Gil : Avwvu~ll<; Tporr£~1K~<;


ET01p£ia<; ~E TllV ETTWVU~io «TPAnEZA nEIPAIOL: A.E.», TTOU EOpEU£1 GTilV
A8~vo (ooo<; A~EPIK~<; op18~. 4) KOI £KTTpoawTT£iTOI vo~1~o , ll oTToio
£ KTTpoawTT~81lK£ orro TllV TTAilPE~ouafo OIKilYOPO Til<; EAtvll KouTOAiovou .
I.
0 OVOKOTTTWV SflTEl VO yfVEI OEKT~ fl OTTO 08-12-2017 OVOKOTT~ TOU , TTOU
KOTOT£8flKE OTfl ipOIJIJOTElO TOU LliKOOTflplOU TOUTOU 1-JE QU~OVTO Opi81JO
tK8EOfl<; Kara8toEw<; OJKoypa<pou 605775/2911/2017 KOI TTpoooJopfoTflKE y1a
n1 oJKam!Jo Tfl<; 27111/2018. 'Hofl, 1-JE Tflv aTTo o2-o1-2o18 afTflOfl -- KA~o'l Tou

KOAOUVTO<; - OVOKOTTTOVTO<;, TTOU KOTOTE8flKE OTfl lpOIJIJOTElO TOU TTOpOVTO<;


tlJKaoTflpfou 1-JE api81Jo tK8Eofl<; Km68Eofl<; oJKoypa<pou 131/10/2018, 'l
UTT08EOfl ETTOV~A8E TTpO<; OUs~TflOfl KOTcl TTpOTliJflOfl YIO Tfl OIKOOII-JO, TTOU
OVO<pEpETOI OTflV OPX~ Tfl<; TTOpOUOO<; KO I ypa<pTflKE OTO TTIVOKIO.
Kara Tfl ous~TflOfl Tfl<; UTT08EOEW<;, 01 TTAflpE~OUOIOI OIKflYOPOI TWV
OIOOfKWV OVETTTU~OV TOU<; IOXUPIOIJOU<; TOU<; KOI s~TflOOV va yfvouv OEKTcl 000
OVO<pEpOVTOI OTO TTpOKTIKcl Tfl<; OfKfl<; KOI OTI<; tyypa<pE<; TTpOTclOEI<; TTOU
KOTE8EOOV.

A<l>OY MEAETHI:E TH ~IKOrPA<l>IA


I:KE<l>0HKE I:YM<l>ONA ME TO NOMO

ME TflV UTTO KplOfl OVOKOTT~ TOU, TTOU ETTOVO<pEpETOI TTpO<; OUs~TflOfl 1-JE
TflV OTTO 02-01-2018 OlTflOfl - KA~Ofl, 0 OVOKOTTTWV sflTEf y1a TOU<;
OVO<pEpOI-JEVOU<; OE OUT~ Aoyou<; VO OKUpW8Ef fl UTT' api81JOV 664/01-11-2017
EK8EOfl OVOYKOOTIK~<; KOTOOXEOfl<; OKIV~TOU TOU OIKOOTIKOU ETTII-JEAflT~ Tfl<;
TTEpi<pEpEIO<; TOU E<pETEJOU nEip016, IJE tapa TO npwTOOIKEJO A8flVWV , AVTWVJOU
KaAoyEporrouAou , 'l oTTofa rou ETTI008flKE VOIJIIJO, ouv61JEI Tfl<; orrofa<;
OIEVEpyEfTm OflfJOOJo<; avayKaoTIKo<; TTAEIOTflplaOIJO<; TflV 20-06-2018 oE ~apo<;
OKIV~TOU, Tfl<; IOIOKTflOlO<; TOU , YIO TflV IKOVOTTOlflOfl OTTOlTflOfl<; Tfl<; Ka8' ~<; fl

OVOKOTT~. ZflTEl OKOIJfl VO KOTOOIKOOTEf fl Ka8' ~<; OTflV TTAflpWIJ~ Tfl<;


OIKOOTIK~<; TOU OOTTOVfl<;.
ME TETO IO TTEpiEXOIJEVO KOI OlTfliJO, fl OVOKOTT~ OUT~ TTOpOOEKTcl
EIOOYETOI rrpo<; o u s~TflO'l EVWTTIOV TOU Ka8' UAflV KOI KOTO TOTTOV OpfJOOJOU
LliKOOTflpiou TOUTOU (6p8po 933 TTOp. 1 KOI 2 KnoAll) KOTcl TflV TTpOKEli-JEVfl
EIOIK~ OIOOIKOO[a TWV TTEpiOUOIOKWV OIO<popwv (6p8pa 614 ETT., 937 TTOp. 3
KnoAll), 1-JE oEoofJtvo oTJ 'l o1ara~'l Tou ap8po u 933 KnoAll E<papi-JosETal Ev
TTpOKEIIJEVW OTTW<; TpOTTOTTOI~8flKE KOI OVTIKOTOOT08flKE OTTO Tl<; OIOTcl~E I <; TOU
VOI-JOU 4335/2015, acpou 'l EKTEAEOTIK~ oJaOJKaofa apx1oE TflV 07-10-2016 1-JE
TflV ETTJOOOfl Tfl<; ETTITOY~<; TTpO<; EKTEAEOfl OTOV OVOKOTTTOVTO , ~TOI

/
5~)4/
2° cpuAAo Tf)c; urr' ap18~6v ,ho1s arrocpaaEwc; Tou Movo~EAouc; npwTOOIKEio u A8 f)vwv
(T ~~~a Yrro8taEwv AvayKaanK~c; EKTEAwf)c;
EIO IKEc; L'I IOOIKOOiEc;)

IJETO 'Tr]V 01 -01 -2 016 (ap8po 9 TTap. 3 TOU ap8pou TTpWTOU TOU V. 4335/2015).
E~aMou, r] avaKOTT~ EXEI aOKr]8Ei VOIJOTUTTa KQI EIJTTpo8EOIJO Kat' ap8po 934
TTap . 1 TTEp . a · KnoA~ . Ka8oaov Kmart8r]KE atr] I paiJIJaTEia Tou TTapovro<;
~IKOOTr]piou Tr]V 08-12-2017 KGI ETTI008r]KE OTr]V Ka8' ~<; r] QVQKOTT~ Tr]V 11 -
12-2017 (~A. Tr]V uTT' ap181J. 7385 B'/2017 £K8Ear] ETTiooar]<; TOU OIKOOTIKOU
ETTIIJE Ar]T~ Tr]<; TTEpl<pEpEia<; TOU E<pETEiou A8r]VWV, IJE topa TO npWTOOIKEiO
ASr]VWV , I Ewpyfou KwaToTTouAou), ~TOI EVTo<; Tr]<; VOIJIIJr]<; TTpo8EOIJfa<; TWV
aapavra TTEVTE r]fJEpwv TOu ap8pou 934 TTap. 1 aro 1x. a· EO. a · rou KnoA~

OTTO Tr]V ETTiOOOr] avTiypa<pOU Tr]<; KaTOOXET~pla<; EK8EOr]<; OTOV OVOKOTTTOVTO


Tr]V 2 Noq.J~piou 2017 (~A. Tr] OXETIK~ Or]IJEiWOr] TOU ap!JOOIOU OIKQOTIKOU
ETTIIJEAr]T~ AVT . KaAoyEpOTTOUAOU ETTi TOU ETTI008EVTO<; avTiypa<pOU Tr]<;
KOTOOXET~pla<; EK8EOr]<;). np£TTEI, ETTOIJEVW<;, va EpEUVr]8Ef TTEpGITEpW W<;
TTpO<; TO TTapaOEKTO KQI Tr] VOIJIK~ KQI OUGIQOTIK~ ~OOIIJOTr]Ta TWV Aoywv Tr]<; .
LU!Jcpwva IJE TO ap8po 630 KnoA~ r] Olatay~ TTAr]pWIJ~<; Katapri~ETQI
Eyypa<pw<; Km TTptTTEI va TTEPIEXEI: a) To ovo!JaTETTWVUIJO Tou OIKaaT~, o
OTTOiO<; EKOiOEI Tr] O latay~ TTAr]pWIJ~<; , ~) TO OVOIJaTETTWVUIJO, Tr]V KaTOIKia KQI
Til OIEu8uvall EKEivou , o oTToio<; ~~TilOE TllV EKOOOil Til<; 0 1aray~<; TTAilPWIJ~<;
KOI EKEiVOU KaTO TOU OTTO[OU OTpE<pETal ll a[Tr]Oil, y) Tr]V GITfa Til<; TTAr]pWIJ~<; 0)
ro TToao Twv XPtliJarwv ~ XPEoypacpwv, TTou TTpETTEI va Kara~Ar]8Ef, E) 01aray~
TTpO<; TTAr]pWIJ~ , OT) UTTOIJVr]Or] OE EKEfVOV KaTO TOU OTTO[OU OTpE<pETal, OTI EXEI
TO OIKafwiJa va aaK~OEI avaKOTT~ IJEOa OE otKa TTEVTE (15) lliJEPE<; aTTo Tr]V
ETTfooall Tr]<; 0 1aray~ <; TTAr]pWIJ~<; Km ~) Tr]V uTToypa<p~ rou OIKaar~. L:E oTI OE
acpopa TO Kara~Ar]rto TToao XPtliJOTwv ~ xpwypacpwv , auTo Efvm avayKafo y1a
TllV TTA~pwall Tr]<; TTpouTTo8taEw<; y1a Tr]V avayKaariK~ EKrtAEar] (ap8po 916
KnoA~). Ka8oaov y1a va yfvEI aur~ TTPETTEI va TTpOKUTTTEI aTTo rov EKTEAEaro
TiTAO TO TTOOO KQI TO TTO IOV Tr]<; TTOPOX~<;. nptTTEI OE IJE TO TTOOO va
rrpoaTi8EVtal , av UTTOPXEI aiTr]IJO , Km 01 roKOI , ox1 IJE auvuTToAoy laiJo rou
OpiOIJEVOU TTOOOU OUTWV, aAAa IJE Tr]V TTpoa8~Kr] Tr]<; At~EW<; -VOIJIIJOTOKQ- KGI
TOU TTp00010p101JOU TOU XPOVOU tvap~ll OUTWV. 01 KEcpaAGIOTTOir]IJEVOI , OIJW<;,

3
v
,nrl DA3rl9]1rlO>IDOd11 Dl 911'\f "Luho119 ~>lllDDIDno 9110 5orl1DJ?~ ID/\!3
1\D md~11Dd311 J38DD13~3 DA 1311~d11 ID:>l 3>1U8~Al.JOd11 noll l.Jm~:>ID ~>llrlOA UlD
D/\3rl~811>13 J?:>lllnyD/\D Dl 3rl ID:>l DAM<hrl(lD 'VVOU)! 0£9 nod9d9 no1 U~DlJ?IQ UlD
5oA3rl(loty3rl38 '5orltrl9A IDAJ3 591nn 5oA9V o ·no1 J?AnrlJ? u 5~d3XDnQ Dd31JDIQI ·
ID1D1DJ8D:>l DA nrlD3V~1011D 3rl 'nOl 5~V13<ho 5l.Jl (/\91011 tD:>l 9D011 t;HD:>! ) DJliD
5~81d:>~n l.J 13111(l:>!Od11 /\3Q nOl(lOl >!3 5m 'AM>!91 /\MA~rlUI0110IDVD<h3:>~ AMl 9D011
5~81d:>!D 01 (~ADWIQ) A~lnD ,D tnnd~<hDAD /\3Q (lO<hD '(At;JAU8'\f nop>!IQOlMdU
5(loy3rlOAOV\J n01 l,HDmllv no1 5~rlmdl.Jy11 ~AnmtQ g ~ Ol/06Lv "9rl8tdn ,11n
AUl 101~) OVlJl 91D3V31>!3 odn>!J? 3D IDB]Jdl.lw 119 5oA3rl9]1dnXD1 '5DJDnold311
5l.JlllAJ>ID 5l.JD38>!~ 5nld~nXDnm:>~ 5l.JA3rl9VVD8Dod11 5ul UDMd(l>ID AUl 13>!t;JIQ1113
AM1119>!D/\D o 'no1 5~110>!D/\D 5l.J:>~IQ/\~ 5l.Jl oA9y 9>!1QDAorl 01 31!\J
'(S8£~ 'V3D £17 UAVVV3 ~00l/£LL~ U'i ·y~)
mll19dl.Jy11 13JJ?1Dnodn11 ~Am1113 l.J '591nD 59riDidMXDIQ o 13/\]A 13X~ /\OD9<h3
·ngo~~ ID>! 5no>!91 'omyJ;)<h3>! J?W>! ~VI3<ho u ID>! 5t;~8D>! '~AD11113 l.J IDl3DDJ?1AnD
0]0110 01 9110 MlJ?>! 'noyl]l no1 o<bndA]l/\D OlD A~Xdn ,lD:>l ID13<hJ?dAid3il
DJOllO u '5l.JDU1JD11D 5l.Jl DJliD l.J ~Am1113 AUl 9110 13111(l>!Od11 DA p>!dD
9VYD 'nojynQ/\0>! 389>! 9>!1d01DI 01 ID138]1>!3 D/1 ID1]311D11D D/\ 5jdMX '(lODOil
no/\3rl9V13<ho n01 DJ3Arl urlol/\(lD 13X~Id311 D/\ 1311~d11 '5l.JD3V~1>!3 5~>!11DD>!ADAD
5l.Jl DJDD>!IQOdil /\Ul J3V31011D DJOllO l.J 'l.JD3V~1>!3 5od11 ~Am1113 l.J 119 IDl3AJ?AnD
\?YOU>! vZ6 ID){ g ~6 's ~6 'vo6 Amd9d9 /\(Y)l 513~J?1DIQ 511 9110 ' md~11nd3u
(BOn ·gooz UA\7VV3 'go~ '600G \7'\/<1:>3 800Z/Z£ ~ ~ 8'\f<h3 ·y9) ·5ol:>~dDil(l/\D
1mpdm39 5oy1Jl o J?>! lndo<hDI Q 'oylJl 91D3V31n 1101 OIQJ /\01 9110 13111(l>!Od11
D/\ 1311~dil UDLilJDllD u /\OD98D:>l ·~1113d11113 IDAJ3 A3Q noy111 (l01D3V3U3
no1 591>!3 n<hndAA~ ~ npX1o1D 9110 5m3D~!ID11D 5u! no/\~rlDidD8D>!>!3 no1 3Q
l.JDmd~y11rln:l ·l.JD3V~l>!3 no1 5odJ?~ 3D ID13Q(l311DI113 5DJ011o 5u! l.JDUJOllO/\D>II
/\Ul DIA '5~Xodn11 5l.J! 5nogp no1 ID>! (lODOll no1 UDt;~/\A 3D J3V31 DA
1311~d11 noy!Jl no1 UDildJ?W>! AU! J?lD>I ~ l.JDOQX~ AU! J?W>! 50J011o o ' ul~V13<ho
no1 /\Ml/\9d3<hrlnD AMl DJDDlDOdll AU! DIA 5MJdn>! J3831 13X~ ~1no l.J~OlJ?IQ
H ·5~Xodo11 5l.Jl Dlll191011 u 10 :>~ mll19Do11 u 13111(l>!Od11 A3Q oylJl 91D3V31)13
AOl 9110 AD '13AJA D/\ pdo11rl /\3Q l.JD3V~1>!3 ~>!llDD>!ADAo \7YOU>i g ~6 nod9d9
no1 513~J?1DIQ 511 3rl DAM<hrl(lD '31DMVY\f ·5~110>!D/\ O oA9y 13/\t;JIV3rl38 J?YYO
'91no 13]Jdo /\3Q 5orl9A o (lO<bo '5MJO:>IIQ01no mnXd~113 A3Q no11 o1l.J19dn>!o
I
'5~rlmduy11 5~Aom1Q 5ul o1l.J19dn>!o 1mpAdno1rll.JQ AMJ3XIolD MAJ?llodoll /\Ml
:>13 59A3 l.JrtmyJ?dDll AUl 911'\/ ·oA~rl Dido 9Do11 J?W:>l IOl/\O<hJ?dA O/\ 1311~d11 10>191
S·rl~ I
3° cpuMo TrJ<; un' ap181J6v ho18 anocpao£w<; rou Movo1J£Aou<; npwroOIK£iou A811vwv
(TIJ~IJa Yno8ta£wv AvayKaOTIK~<; EKrtAwrJ<;
EIOIK£<; t-mOIKaoiE<;)

EmKA~m:wc; mro roue; OJoOfKouc; tyypocpo OTTOOEIKVUETOI OTI IJE TrJV ETTfOIKrJ uTT'
op18f..JOV 4790/2016 01aroy~ TTArJpWIJ~<;; o ovoKoTTrwv we; c:yyurJr~<;; (f..JET6 TrJ<;
TTpWTOcpEIAErplO<;; OV<.JJVUf..Jr]<;; ETOipEfo<;; f..JE Tr]V ETTWVUf..J[O «IEWPVIO<;; KOI
Iof ow poe; AvwvUf..JrJ Tc:xv1K~ EIJTTOPIK~ ErmpEfa EKf..JET6AAc:uorJ<;; AKIV~rwv»)
UTTOXPEWVOVTOI VO KOTOI36Aouv, oAAr]At:yyuw<;; KOI El<;; oAoKAr]pOV EKOOTO<;;,
CJTr]V K08' ~<;; rJ OVOKOTT~ TpOTTEs iK~ ETOlpEfO TO TTOOO TOU 1.160.304,82 EUpW,
f..JE TO VOf..Jif..JO TOKO OTTO Tr]V ETTOIJEVI"j ETT[OOOr]<;; Tr]<;; OTTO 11-03-2016 E~WOIKr]<;
EIOOTTO[r]Or]<;; - Korayyc:Afa<;; Tr]<;; OUf..JI300r]<;; (~TOI OTTO 18-03-2016) f..JEXPI Tr]V
oAOOXEP~ E~ocpAr]OrJ , K08W<;; KOI TO TTOCJO TWV 19.725 EUpW YIO Tl"j OIKOOTIK~
OoTTOVrJ EKOOOrJ<;; TrJ<;; 0 1aroy~<;; ouT~<;. Oorooo, OTrJ ouyKEKPIIJEVrJ 01oray~
TTArJpWf..J~<;; OEv ovocptpovTOJ 01 Kt:cpoAmoTTOlrJIJEVOI TOKOI Kar6 TTooo op!Of..JEVO ,
TTpO<;; £1\c:yxo TOU OUVVOIJOU Tr]<;; CJUVOAIK~<;; ETTiOIKr]<;; OTTO[Tr]Or]<;;, f..JE
oTTor£1\Eof..Jo vo f..JrJV c: fvm ouvar~ 11 ovoyKoOT IK~ c:Kr£Ac:orJ y1o TrJV c:foTTpO~Il TrJ<;;
ETTIOIKOsOIJEVrJ<;; oTTofTrJOrJ<;, c:cpooov 11 01aroy~ TTArJPWIJ~<; w<; EKTt:Ac:oroc;
TfTAO<;, I300EI TOU OTTO[OU K IV~8r]KE rJ ETT[f..JOXrJ EKTEAEOTIK~ OIOOIKOO[O KOI
EK008r]KE rJ TTpool3oAAOIJEVI"j TTp6~r] , EfVOI OKUpWTEO. KOTOTTIV TOUTWV , c:AAEf4JEI
VOIJIIJOU EKTEAEOTOU TfTAOU , rJ OVOKOTTTOIJEVI"j KQTOOXET~pla EK8EOI"j OKfVr]Tr]<;;
TTEpiOUO[O<;; TTOOXEI OKUpOTr]TO<;; KOI 0 OXETIKO<;; Aoyo<; Tr]<; OVQKOTT~<; TTpETTEI VO
yfVEI OEKTO<; W<;; KOI OUOIQOTIKO 136011-JO<;;.
Km' oKoAou8fo TWV ovwTtpw , rJ t vOIKrJ o voKoTT~ TTPETTEI vo yfvc:1 OEKT~
we; l36o1f..Jil Kar' ouofav KOI vo oKupw8Ef 11 TTpoo13oAAoiJEVrJ K OTOOXET~plo
tK8c:orJ, Evw rJ Ko8' ~<; 11 ovoKoTT~ TpaTTc:so. TTou rJTT~8rJKE orrJ ofKrJ TOuTrJ
(6p8po 176 KnoAfl), TTpETTEI VO KOTOOIKOOTEf OTrJV TTAr]pWIJ~ Tr]<;; OIKOOTIK~<;;
OOTTOVrJ<; TOU OVOKOTTTOVTO<;, KOTO TTOpOOOX~ TOU OXETIKOU O IT~f..JOTO<; TOU W<;;
VOIJ IIJOU KOJ 136o!IJOU, oTTw<; opfsc:ra1 EIO!Korc:po oro OIOTOKTIKO TrJ<; TTopouooc;.

riA TOY>: J\OIOY>: AYTOY>:

iliKOsEI OVTIIJWAio TWV OiOOfKWV.


ilEXETOI Tr]V O VOKOTT~.

5
AKupwv£1 TflV urr' ap18f..J6V 664/01-11-2017 EK8£0fl avayKaOTIK~<;

KOTOOXEOfl<; OK I V~TOU TOU OIKOOTIKOU ETTII-JEf..r]T~ Tfl<; TTEpl<ptp£10<; TOU E<p£T£fou

nt:lp016 , f..J£ tapa TO npwTOOIKEiO A8f1VWV , Avrwvfou KaAoyt:p6rrouAou.

Em~6AA£1 0£ ~6po<; Tr]<; Ka8' ~<; f1 OVOKOTT~ TflV TTAflpWf..J~ Tr]<; OIKOOTIK~<;

OOTTOVfl<; TOU OVOKOTTTOVTO<; , TflV OTTO[a opf~£1 OTO TTOOO TWV TpiOKOOfWV
TTEV~VTO (350) EUpW.

Kpi8f1K£, arro<paofOTflK£ KOI Oflf..JOOIEUTflK£ OTflV A8~va , o£ EKTOKTfl


vflf..JOOIO
;<; '
OUV£vpl00fl
;<; '
OTO OKpOOTflpiO
' ' :t- 0.-
TOU OTI<; .. . ...... :. . . . . . . . .. 2018 , XWPI<;
' TflV
TTapouofa TWV OIOO[KWV KOI TWV TTAr]PEsOUO[WV 01Kfly6pwv TOU<;.

H rPAMMATEAr

:.. · P i
~...
r.f
a.;.
~:• -,
Loo
,.. ~· .•. -

i r r:r ,. :;> •
Jvl