C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 7

Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen şi este în conformitate cu prezenta programă de bacalaureat 2010 – 2011. profilurile şi specializările. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională.2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. fapt care a determinat precizarea. limbă şi comunicare.VIII. monolog informativ. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală). liceal (proba scrisă). spectacole de teatru. la prima vedere. dozarea participării la dialog etc. descriere orală. tipuri de monolog: povestire/ relatare orală.. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. expoziţii de pictură etc. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română ocupă un statut important în structura examenului de bacalaureat. literatura română.1. eficiente şi personalizate. monolog argumentativ. preluarea/ cedarea cuvântului la momentul oportun. II. 2 la OMECTS nr.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. probă comună pentru toate filierele. argumentare/ persuasiune etc. în vederea realizării unei comunicări corecte. tehnici de construire a monologului. Evaluarea performanţei în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. tipuri: Pagina 2 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. filme artistice şi documentare. narativ. B. adaptate unor situaţii de comunicare diverse Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. pune accent pe latura formativă a învăţării.Anexa nr. în programa de bacalaureat. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. raportarea la reacţiile auditoriului (şi) în condiţii de examinare). Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. Curriculumul liceal. 4800/31. context) şi la scopul comunicării (informare. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A.). fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). informativ.

stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. memorialistice. ortografic şi de punctuaţie. limbaj colocvial. argumentative. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. ştiri. mimică. context etc. paralelă. argumentativ – discursul politic. descriere. tonalitate. invenţie. eseu structurat. realitate. stilistico-textual –limbaj standard. imaginaţie. interviul (interviul publicistic. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 1. ortoepic. stilistico-textual. interviul de angajare). gestică. informativ. lexico-semantic. scrisoare de intenţie. jurnalistice. povestire. ştiinţifice. lizibilitate) – relatarea unei experienţe personale. morfosintactic. 4800/31. juridic-administrative. poezie. texte nonliterare. epistolare. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului Pagina 3 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 .4. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. dramaturgie). ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. aşezare în pagină. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. limbaj popular. limbaj regional. curriculum vitae. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic – texte literare (proză. ritmul vorbirii etc. – reguli generale în redactare (structurarea textului. descriptiv. eseu liber/ nestructurat – modalităţi de indicare a bibliografiei. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. spaţiul dintre persoanele care comunică. cerere. lexicosemantic. adecvare stilistică. delectare.2. codul. rezumat.VIII. comentariu. adevăr – scopul comunicării: informare. Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise conversaţia. caracterizare de personaj. anunţuri publicitare. – reacţiile receptorului: cititor. mesaje din domeniul audiovizualului – sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul.Anexa nr. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte 1.5. divertisment etc. sinteză. morfosintactic. lexico-semantic. limbaj arhaic.2010 1. 2 la OMECTS nr. argumentare. limbaj literar. argou. ortografic şi de punctuaţie. analiză. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. argumentare. proces-verbal. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. contextul – ficţiune. discuţia argumentativă. corespondenţă privată şi oficială.3.) şi la scopul comunicării (informare. argumentare/ persuasiune etc. scrisoarea în format electronic (e-mail) – exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare.). de iniţiere. adecvarea la cerinţa de redactare. morfosintactic.

3.2010 2. stilul indirect. idee poetică – sugestie şi ambiguitate – imaginar poetic. instanţele comunicării în textul narativ. a modalităţilor de analiză tematică.4. discutată în relaţie cu textul dramatic şi punerea în scenă a acestuia (pentru proba orală) – titlu. de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ Conţinuturi asociate – temă. final. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură. stilul indirect liber – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic – modalităţi de caracterizare a personajelor. Identificarea şi explicarea – trăsături ale curentelor culturale/ literare reflectate în relaţiilor dintre opere literare şi textele literare studiate sau în texte la prima vedere contextul cultural în care au apărut acestea 3. sensuri multiple ale textelor literare – limbajul literaturii. tipuri de perspectivă narativă. stilul direct. tehnici narative. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice 2. modalităţi de caracterizare a personajului. tipuri de personaje. aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative. specii epice: basm cult.comedia. simbol central. concepţii despre artă. literalitatea. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere 2. caută interpretări personale.1.5. registre stilistice. registre stilistice. limbajul naratorului. construcţia personajelor. limbajul muzicii (pentru proba orală) – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. elemente de recurenţă: motiv poetic.1. experienţă de viaţă şi de lectură 2. limbajul picturii. nonliterare sau în alte arte 2. teme şi motive. limbajul personajelor. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic 2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic 2. laitmotiv. 2 la OMECTS nr. povestire. despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare. 4800/31. figuri semantice (tropi). Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. Compararea unor viziuni despre lume. viziune despre lume a autorului/ a personajelor operei literare – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare. incipit. lectură creativă: elevii extrapolează. nuvelă. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. relaţii de opoziţie şi de simetrie. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic – viziune despre lume. episoade/ secvenţe narative.6. Construirea unei viziuni de – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii Pagina 4 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 .VIII.2. o operă dramatică postbelică – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol. prin raportări la propria sensibilitate. elemente de prozodie – poezie epică. notaţiile autorului – specii dramatice . limbajul cinematografic. limbajul personajelor. motiv/ motive identificat(e) în texte. roman.2. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 3.Anexa nr.

tradiţionalism. teatrul în perioada postbelică. adverbe de mod/ predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative.VIII. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4. Compararea şi evaluarea – textul critic (recenzia. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. Caragiale  Titu Maiorescu  Ioan Slavici  G. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a.L. poezia în perioada postbelică. curente culturale/ literare în perioada interbelică: modernism. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare.2.Anexa nr. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. eseul. realismul. curente culturale/ literare în secolul XIX – începutul secolului XX (romantismul. pentru în raport cu textul discutat formularea unor judecăţi proprii – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ. conectori. rolul conectorilor în argumentare. simbolismul. între Occident şi Orient.LITERATURĂ Autori canonici:  Mihai Eminescu  Ion Creangă  I. eseul liber III. România. stilistică şi de viziune. identitate culturală în context european). scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative.1. studiul critic) unor argumente diferite.3.2010 ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. prelungiri ale romantismului şi clasicismului). tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. c. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. cuvinte cu rol argumentativ. cronica literară. structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. b. diversitate tematică. criticismul junimist). orientări avangardiste. 2 la OMECTS nr. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate române) – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) – curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. Bacovia  Lucian Blaga  Tudor Arghezi Pagina 5 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . curente culturale/ literare: postmodernismul) – curente culturale/ literare româneşti în context european 4. 4800/31. tehnici argumentative – eseul argumentativ 4. poezia interbelică.

ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora.relaţii semantice (polisemie. un eseu liber sau un eseu argumentativ. de punctuaţie.interpretarea sensului cuvintelor în context. . examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. nuvelă. . . Nivelul fonetic . . cât şi altor autori studiaţi.  roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. . elemente de analiză tematică. . curente literare/ culturale. Conform programei şcolare în vigoare.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.etimologia populară. . triftong. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative.aplicarea. 4800/31. antonimie. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Niveluri de constituire a mesajului Notă.sensul cuvintelor în context. schimbarea categoriei gramaticale.2010  Ion Barbu  Mihail Sadoveanu  Liviu Rebreanu  Camil Petrescu  G. b. . pauză. sufixe. intonaţie). Călinescu  E. ortoepice. în diverse situaţii de comunicare.pronunţii corecte/ incorecte ale neologismelor. Tematica studiilor de caz şi dezbaterile menţionate în tabel pot fi valorificate în cadrul probelor orale şi scrise. Pentru proba scrisă. .erori semantice: pleonasmul. Nivelul lexico-semantic . Pagina 6 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . prefixoide. texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia. . sens denotativ şi sens conotativ. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. tautologia. texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează. Notă. . hipercorectitudinea. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. câmpuri semantice. confuzia paronimică. hiat. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat.  poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia.cacofonia. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade.pronunţare/ lectura nuanţată a enunţurilor (ton.  dramaturgie: comedia.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. omonimie).VIII. accentul. Lovinescu  Marin Preda  Nichita Stănescu  Marin Sorescu.derivate şi compuse (prefixe. diftong. Conţinuturile de mai jos vizează: . elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. hipercorectitudinea. .variante lexicale. a normelor ortografice.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii).aplicarea cunoştinţelor de limbă. sinonimie. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare (reproduse) pe marginea acestora. sufixoide). structurală şi stilistică) menţionate în tabelul de mai sus şi în lista ce urmează:  proză scurtă: basm cult. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor).

. . argumentativ.] la examenele de bacalaureat.C. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor. argou.VIII. .tipuri de texte şi structura acestora: narativ. informativ. . limbaj arhaic.elemente de relaţie (prepoziţii.valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază. descriptiv. 2 la OMECTS nr.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. limbaj regional.Anexa nr. scrierea cu majusculă. nr. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. (între predicat şi subiect – acordul logic. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie).rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise. adverbe relative).norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. . colocvial. forme flexionare ale verbului. limbaj popular. Nivelul ortografic şi de punctuaţie . numerale etc. . 4800/31.stil direct. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) este obligatorie [.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare. stil indirect liber. .anacolutul. articularea substantivelor.. fiind evaluaţi ca atare“. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. Pagina 7 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . forme cazuale. limbaj literar.. pronume/ adjective pronominale relative. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a Dicţionarului ortografic. despărţirea cuvintelor în silabe.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor.641/ 3 mai 2006.2010 Nivelul morfosintactic .coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă. Conform Adreselor M. valori expresive ale părţilor de vorbire. Nivelul stilistico-textual . acordul prin atracţie.elemente de acord gramatical.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului. .Ed. conjuncţii. specializat etc. începând cu anul şcolar 2006-2007.registre stilistice (standard. limbaj colocvial. 48.) adecvate situaţiei de comunicare.). . stil indirect.limbaj standard. . jargon. 31. acordul atributului cu partea de vorbire determinată). mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului. . adjective fără grade de comparaţie. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful