You are on page 1of 3

Eine Kleine Nachtmusik

Music by Wolfgang Amadeus Mozart, arranged by Michael Fix


G D7 G
# j j
AcousticGuitar. com

& # 444
G
‰ œ. ‰ œ D7
œ. œj œœ ... œj œœ œ œ œ j ‰ Œ
G
œ œ. œ‰ œ œ œ œ œ Œ Dœœ7.. œœ œœ œœ œ œœ œ
& # 44 œ . œ‰J œ . œ . œ œ œ‰ Ó Œ œj œœ .. œj œœ œ œ œ œj ‰ Œ œœ . œ
G G
œJ‰ œœœ ... œœ . œœ œ œœ œ‰
& 4 œ . œ‰J œ . œ . œ œ œ‰ Óœ Œ œ œœœ ... œ œœœ œ œ œ œj ‰ Œ œœ . œJ œœ . œ œœ œ‰
œ. J œ. œJ œ. ‰ Ó
œœ .. œ œ œ œ.
œœ
œJ œ. 0 ‰
J 3 J
4 5 2 5 2 5 2 2 0 0 2 0
5 5 5 5 3 4 4 4 4 0 0 0 0
B 3
5
5
3
5
5
3
5
5
5
4
3
5
4
2 5
4
2 5
4
2
4
2 5 0
3
0
0
0 3 3
2
0 0
0

B 3
5
5
3
5
5
3
5
5
5
4 5
4
2 5
4
2 5
4
2
4
2 5 0
3
0
0
0 3 3
2
0
0

B 3
5
3
5
3
5 5 5 5 5
3 3 3
D 7/F# G D 7/F# G D 7/F# G A m G/B C D
#D 7/F# D 7/F# G D 7/F# G A m
œ œ# œ œGœ œ Aœmœ œ œ Gœœ/B œ Cœ œ D˙˙
œ G œ G/B Cœ œ œD
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ #œ
#D 7/F œ
œ œ œ œ œ œ D 7/F
œ #œ œ œD 7/F
œ œ œ
& # œ . œ œ œ œ . œ ‰œ œ . œ œ œ œ . œ œ ‰œ œ . œ œ œ œ . œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
G G

& œ . œ œ œJ œ . œ œ ‰œ œ . œ œ œJ œ . œ œ ‰œ œ . œ œ œJ œ . œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙
6

œJ œ . œ œ ˙
œJ œ . ‰ œ. ‰ œ. œJ œ . ‰ œ œ œ œ
6

œ.
6

0
J 2 1 2 2 0 0 J 0
2 0 0
J 2 1 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2
0 0 3 1 0 1 3
0
4 4 1 0 4 4 1 4 2 4 0 0 3 1 0 1 3
B 0
2 4 4 2 2
2
1
2 2 0 0
3 3 3 0
2 0 0
2 4 4 2 2
2
1
2 0 0 0
3 2 4 2 4
0 2 0 2
0 0 4
3
2
0 3 5
0 0 3 1 0 1 3
B 0
2 4 4 2 2
2 2 2 0 0
3 3 3
2 0 0
2 4 4 2 2
2 2 0 0 0
3 2 4 2 4
0 2 0 2
0 0 4
3
2
0 3 5

B 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3
0 2 3 5

G C/G G/D A m G/D Am D G D/F# G G C G/D A m G/D


# G CU
˙˙/G G/D A m G/D Am D G D/F# G G U
˙˙
C G/D A m G/D
˙˙˙ œœœ œ œ ˙˙˙ œœœ œ œ
& # ˙ CU˙˙/G Gœœ/DœAœœmb œœ n œœGœœœ/Dœœœ œœ Aœœm œ œ œ Dœœ œ œ œ œDœ/F#œ œG˙ U˙˙ Gœœ/DœAœœmb œœ n œœGœœœ/Dœœœ œœ
œœ Œœœ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙˙ œœ
G G G C
& # ˙˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ . œ œ # Jœœ ‰œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
U˙˙ œœ œœ œœœœ b œœœœ n œœœœ œœ œœ œœ œ # Jœœ
Jœœ
Œœ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙˙ U˙˙ œœ œœ œœœ b œœœ n œœœ œœ œœ œœ
& ˙˙ œœ . œ ‰œ
11

˙ œ œ bœ nœ œœ œœ Jœœ ˙ œ bœ nœ œœ œœ
œ œ. #œ ‰ Œ œ œ œ 0˙ œ œ
11 S H S

11 3
4
5
5
3S
4
1
2
1
2
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0 4 2 2 0
J J
0 0 2 02
H 3
4
5
5
3S1 1 1
4 2 2 2
1
2
0
0
0
0 0
0
5
3 5 0S
3 1 0
1 1 2
1 0 0 0 2 4 2 4 0 H 0 5
3 5 0S1 1
3 0 1 2
1 0 0 0
B 4
5
3
5
5
4
0
3
2
1
2
0
1
2
1
2
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0 2 2 4
4
2
5
0 0
4 2 4
0
3 0 2
2 02
3
0
4
5
3
5
5
4 2 2 2
0
3 1 0
1 1
2
2
1
0
0
0 0
0 0
2

B 4 5 4 2 2 2 2 0 0 2
0 0
4 2 2 4 5
0 0 0 2 02 4 5 4 2 2 2 2 0 0 20
0D/F# 4 G D 7/F# G
5 5 0 0 1 2 0 0 2 4 2 4 3 0 2 3 5 5 0 0 1 2 0 0
B Am D G 2 5 A m D 7/C G/B A m G A7 2
œ œ œ œ # œœ œ
3 2 3
# œ œ œ œ
& œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙ œ œ Œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
17
œ. #J J‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
H
0 2 3 5 7 9
0 1 3 3 8
4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
2 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0
B 0 4 5 0 3 2 0 0
ARRANGEMENT © 2009 MICHAEL FIX. USED BY PERMISSION.

3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3

E 7/G #
j D A7
j
D
j A7 D G A D/A A D/A
œ œ #œ œœ œœ œœ j # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
# œ œ œj œœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œ
œœ
œ
œœ
œœ œœ
& ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ
œ œ ‰ J œ œ œ #œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
22
J
10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 8 8 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
7 9 9 7 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 2 4 4
B 0 0 0 0 0 7 9 7 7 9 7
3
0 2 0
4
0 2
4
0 0 0 0 0 0 0 0

1 © ACOUSTIC  GUITAR AcousticGuitar.com


A D Em A Bm G D/A A
j j j
# œj œ j # œœ œœj œj œ j # œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œj # œ œ ‰ œœ œœ œj # œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœ
& # œ˙ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ
& ˙
‰ œ œ .
œ œ ‰ Jœ œ . œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ # œ œ œ #œ œ œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
œ
22
22
œ Jœ ‰ J Eine œ œKleine
œ Nachtmusik œ œ œ œ #œ œ œ œ œœœœœœœ œ
22

10 10 9
J
9 10 10 9 9 10
10 Music by 10 10
9 Wolfgang10 10
10 10
10 10
10 10
10 10 10
10 3
3 3
3 33 3
3 4
4 4
4 4
4 4 5
5 5
5 5
5 5 5 5 5 5
10 10 Amadeus Mozart,
10 0 arranged
0 0 0 3 3by3 Michael
2 2 Fix
10 10 9 9 10 9 10 4 5 5 5 5 5
7 7
7 7 8 8 10 10
10 8 8 10 10 10 10 10 3 3 3 2 2 3 3
10 10 7 89 8
9 10 8
9 8
9 10 10 10 10 10 10 10 10 0
3 0
3 0
3 0
3 3
4 3
4 3
4 3
4 2
5 2
5 3
5 3
5 2
5 2
5 3
5 3
5
7 7 7 99
8
9
9
8 10
7
10 7
9
9
8
9
9
8 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 3 3 3 3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
0
0 0
0 0 0 7 0
0 0
0 2
2 2
2 4
4 4
4 2
2 2
2 4
4 4
4
B 0
7 9
AcousticGuitar.
0
0
9
com
0
0 0 0
9
0
0
9
0
0 0
0 0
7
7 9
9 7
7 0
7
7 9
9 7
7
3
0
0 2
2 0
0
4
0
0 2
2
4
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
4
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
4
B 0 0 0 0 0 7 9 7 7 9 7 3
3
0 2 0 4
4
0 2 4
4
0 0 0 0 0 0 0 0

A D E A B G D A
A
A
D
D j Em
E mj
m
j œ
A
Aj
Bm
Bm
m G
G
D/A
/A
D/A
A
A
œ œ œ # œ n œ œ œj œj
#
& # # œœ œœ œœ œœ
j
œœj ‰ Œ œ œ # œ n œ œ œj ‰ œ ‰ œj ‰
œœ œj ‰ œj ‰ Œ œ œ nœ œ œ œ œ
œ œ nœ œ œ œ œ
˙˙
˙˙ # œœœ ... ‰
# œœ ˙ œJ ‰‰ # œJ ‰‰ œ ‰ #œ ‰ # œœ .
& œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ ˙ œ ‰ #œ ‰ Jœ ‰‰ œ ‰ J ‰ Œœ ˙ . ‰‰
27
œ œ œ œ J J J ‰ œJ ‰ # œJ ‰ œ ˙ œ. ‰
J
27 P P P
P P P
27 S P P
P P P S P P
5
5 5
5 4
4 3
3 2
2 7
7 S P P
3
3 2
2 0
0
2
2 3 8 5 10 7 6
6 5
5 3 3 2
5
2 2 2 2 2 5 4 3 2 3 7 8 5 10 7 3
4 3 3
2 2
0
2 2 2 2 2 3 8 5 10 7 6 5 3 4 3 2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 0
0 0
0
B 0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 0 0
6
6 7
7
7 9
0
0
4 0
0 0
0
B 0 0 0 0 0 6 7 7
7
9
9
0 0 0

D
D B
B/D #
/D # E
Em A
A B
Bm A
A D
D
B/D # jA
m m
E mj Aj
D
œ œ #œ nœ j j Bm
#œ œ œœj œœ
D
œ #œ œ
# œ œ #œ nœ œœ œ
œ œj ‰ œj ‰ œœj ‰ œ
œ
œ
œ #œ œ ‰ # œœœ œœœ
œœ
œœ ‰ œœj
j
œœ ‰ j œœœ # œ œ œœ
& # œ œ œ # œ œ œœ œ œ œœœ ‰ œj œœ
œ œ œ œ œ ‰ ‰ # œ ‰œ ‰‰ #n œœ œœ œœ ‰‰ œœ
&
32
32 œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œœ œœ # œ œ œ
œ
œ
œ


œ
œ ‰ n Jœ œ œ ‰ Jœœ
œœ œ
32
S
S
S
S J J
5
5 S 4
4 3
3 2
2 7
7 0
0 5
5 7
7 9
9 S 10
10 7
7 7
7 5
5 10
10 9
9 7
7
3 8 10 5 5 5 2 3 7 10
5 4 3 2 3 7 8 0 10 5 7 9 10 5
7
6
5
7
6 5
6
2
2
3
2
7 9
10
7 7 10
3 8 10 6
5 6
5 6
5 2 2
3 7 10
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 4
4 0
0 7
7
B 0 0 0 0 0 0
6
6 6
6 7
7 7
7
7 7 9 9
0
0 0
0
6 7
6
0
0
6
0
0
6
0
0
2
0
0
2
5
5
4 0 7
B 6 6 7 7 7
7
7
7
9
9
9
9
0 0 6
6
7
7
0 0 0 0 5

A
A A
A 77 D
D A
A A
A 77 D
D B
B/D #
/D # E
Em A
A/C #
/C #
Aj
œjj œœ # œœ Aj jA 7 B/D #
m
jA 7 Πj Em A/C # j
œœjj œœœœ œœœœ œœœ œjj
D D
# œj œ œœ œœ œœœ œœ œœ œj œ œœj œœ œœ œœ œœ œ œ œ. ˙ œ.
# œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ ‰ œ œœ # œœœ œœ œœ # œœœœ œœœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ Œ œ. œ. œj
& #
& # œœ œ œ œœ œ ‰Œ œ˙ œ # œœ œœ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œœ œ˙ œœ œ œ # œ œ œœ
. œ ˙ œ œ ˙ . œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ # œ œœ œ œ
36
36
œ. Jœ ˙ Œ œJ œ . ˙
36
J J
7
7 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 7
7 5
5 7
7 10
10 9
9 7
7 7
7 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 7
7 5
5 7
7 5
5 0
0
5
5 5 7
7 8
8 8
8 7
7 5 7 7
7 7
7 7
7 7 10
10 5
5 5 7
7 8
8 8
8 7
7 5 7
7 8
8
7
6 5
6 6 5
6 5
6 5
6 5
6 7
7 5
7 7 10
7 9
7 7 7 7
6 5
6 5
6 5
6 5
6 5
6 5
6 7 5 7 5 0
6
5 6
5 6
7 6
8 6
8 6
7 6
5 7 7 7 7 7 7
10 6
5 6
5 6
7 6
8 6
8 6
7 6
5 7 8 5
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 4
4 2
2 5
6
0 6 6
0 6
0 6 6 6 7 7 7 7 7 6
0 6
0 6 6
0 6 6 6 6 4 6 7
7 5 7 5 4
4 0 2 4
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
7
4 6 7 5 0 2 4
B 0 0 0 0 0 0 6 7
7
4 6 7 7 5 4 0 2 4

D G/D D A7 D/F# D A A7 D
œ œ # œ œœ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œj œ j œ œ œ œ œj œ œj œ # œ œ œ
# œ œ œ ˙ œœ # œ œ œœ œ œ œ ‰ j œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
& œ œ ˙˙ œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ . œ œ œ œ œJ œ . œ . œ
J
41
J
ARRANGEMENT © 2009 MICHAEL FIX. USED BY PERMISSION.

H P S S

2 2 3 5 7 9 10 9 7 7 0 10 9 7 7 5 5 5 5 5 7 5 7 10 9 7
0 10 7 10 10 8 7 3 7 10 5 5 7 8 8 7 5 7 7 7 7 7 10
0 7 0 2 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
0 0 0 7 11 11 9 7 4 0 7 0 0 0 0
B 0 2
0 0 0 0 0 0

A A7 D B/D # Em A D G/D D A7
j j j
# # œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ Œ œ .
œ œ. j œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ œœœœ˙ œœ # œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ. œ. œ œœ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
œœ
˙
46

2
J
© ACOUSTIC  GUITAR
J AcousticGuitar.com H P S

7 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 0 2 2 3 5 7 9 10 9 7 7 0
5 5 7 8 8 7 5 7 8 0 10 7 10 10 8 7
# œ œ œ œœ # œ œ œ œ œ œ œ œ
& ˙˙ œ œ œ œ œœ ‰ j œœœ # œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ ˙ œ œ œ . œ œ œ œ œJ œ . œ. œ
œ œ J J
41

H P
Eine Kleine S S
Nachtmusik
2 2 3 5 7
0
9 10 9 7 Music
7 by Wolfgang
10 7 10 10 8 7
0
3
Amadeus
10 9Mozart,
7
7
10
7arranged
5 5
5 5
7 8
by
5 5Michael
5
8 7 5
7 5Fix
7 7
7 10 9 7
7 7 7 10
0 7 0 2 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
0 0 0 7 11 11 9 7 4 0 7 0 0 0 0
AcousticGuitar. com
B 0 2
0 0 0 0 0 0

A A7 D B/D # Em A D G/D D A7
j j j ˙ j œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# # œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œ œ Œ œ .
œ œ œ. œ œœ # œ œ œ œ
& œ œ ˙˙ œ
œ œ œ
œ œ. œ. œ œœ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
œœ
˙
46
J J H P S

7 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 0 2 2 3 5 7 9 10 9 7 7 0
5 5 7 8 8 7 5 7 8 0 10 7 10 10 8 7
6 6 6 6 6 6 6 0 7 0
0 0 4 2 5 0 0 0 7 11 9 7
B 0 0 0 0 6
7
4 6 7 7 5 4 0 2 4
0 2

1.
D/F# G Em A D
j j
# œ œ˙ . œ œ # œ œ œ œœ œœœœ œœœ ‰ Œ ..
& œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ b œ œ œ n ˙˙˙ œ œ
œ œ # œ # œ ˙ ˙
51 ˙
H H H

.
0 2
3 0 0 3 2 0 3 3 3
.
2 0 2 2 3 2 3 0 0 2 2 2
4 0 0 2 0 2 4 0 2 4 4 4 5 4 4 0 4 4 4
B 0 2 4 5 4 5
3 0
0 5 5

2.
A m7 D 7 G A m7 D7 G A m7 D
j œœ # # œœ n n œœ œ œœ # # œœ n n œœ j j
# œ. œœœœ
œ ˙ œ œœ œœ .. œ œœ œ œ œ œ # œ œ n œ # œ œ œœj œ
& œœ .. œ œ. œ œ ˙ œœ œ # œ œ œœ n œ # œ œ œ ‰ Œ œœ ‰ Œ
˙ ˙ J œ œ œ
56
Free time
˙ ˙
5 10 9 8 7 10 9 8 7 5
5 8 7 5 12 11 10 8 12 11 10 8 5 8 7 5 0 1 2 3 0 1 2 3 5 7
5 5 7 0 0 5 5 7 0 2 3 4 0 2 3 4 5 7
5 5 5 7
B 0 5 0 5
3 3
0 5

G D7 G D7 G
# j j
.
& œ œ j œ ‰ œ
œ œ œ J œœ ‰
œ œœ .. j œ œ ‰ œ ‰ ‰ œœ .. œœ ˙˙
œ. œ œ œ œ œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ J œœ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œj œ. œ ˙
61
A tempo Ritard.
ARRANGEMENT © 2009 MICHAEL FIX. USED BY PERMISSION.

3 3
4 5 4 4 5 0 0 0 0 0
5 5 5 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0
B 3
5
7 3 7
5 5 5 5
3
5
7 3 7
5 5 5
3
2 2
3
2
3 3 3 3

3 © ACOUSTIC  GUITAR AcousticGuitar.com