You are on page 1of 37

Центар за

човекови права
и разрешување
конфликти

Од етнички
до граѓански
национализам
преку основното
образование

Скопје
јуни 2018
Центар за човекови права
и разрешување конфликти
1


Македонија

религија
етникум

ученик
човек

дете

град
пол

2,5
3,0
3,5 3,43
4,0 4,04
4,30 4,26 4,21
4,45 4,43 4,44
4,5 4,34
4,38 4,68
5,0 4,58
4,72 4,83 4,81
5,5
MAK-10
6,0 6,10 MAK-14
6,5Македонија

религија
етникум

ученик
човек

дете

град
пол

2,5
3,0 3,07 3,13
3,5 3,79
3,54
4,0 3,74 4,31
4,37
4,5 4,21 4,29
4,98 5,00
5,0
5,48
5,5 5,18
5,52 АЛБ-10
6,0 5,72 5,69
АЛБ-14
6,5
МАК АЛБ
10 год 14 год 10 год 14 год
2,5
3,0 3,13 3,07
3,5 3,54
3,74
4,26
4,0
4,30 4,38
4,26
4,5 4,45 4,38
4,58
4,58
4,72
5,0 4,98
5,5 5,72

6,0
МАКЕДОНИЈА ЕТНИКУМ РЕЛИГИЈА
10 год 14 год
МАК АЛБ МАК АЛБ
2,5
3,0 3,13 3,07
3,13
3,5 3,74 3,54
3,74 4,26
4,0 4,38
4,30
4,5 4,45 4,58
4,72
5,0 4,98
5,72
5,5
5,72
6,0
МАКЕДОНИЈА ЕТНИКУМ РЕЛИГИЈА
*
è,

2
3