You are on page 1of 148

Ơ°ť°ʟŻƧė

îë
Ō÷Ĝä÷ļıĢ
¥°ì÷ðĢıĜ~ı°¥ Úð ¥°ı~Úæ

b#“ 0gv
Ţſħë

“ĞŃċĞťŘ
_¤ėť¤č
–gˆv g_qY#„# 1ˆK# „g ˆKYKb1 _ˆ~Y# b ˆvbKb1 0„
V ijƟÀţ Ĥij³ÀĚ ƠijţĖijƊŽŪ V .À}ĚŽĆƢ ³ċÀŽ }³Ɵċ¥À
V FijĉĖċŽ Õ}Ž ĚijŪŪ ¥ċţ¥ƊċŽŪ V %ijţ ›ÀôċĩĩÀţŪ }ĩ³ ÀơŇÀţŽŪ
   #  
 " !# 
#

 #
 

 "# " 
! !  !  "#   
 

   
H H H
6-53"8)&: 5. #$""T 1&3 (-65".*/&
1&3 4&37*/( 4&37*/( 1&3 4&37*/(
  $

ZPV BU ZPVS CFTU


Ơ°ť°ʟŻƧė

“ĞŃċĞťŘ
_¤ėť¤č
Ţſħë ,ăŻɊƾȔ gŻäƌ KɰɊäųŻƧťȠ

ȔɊ ,ăŻɊƾȔ °ƠŻƏƏė gėŻƏȠƾƧ ăăŻɊŻƾƧ°Ə ǠųƾɊƾťȔ°Ǡųʕ [ƾėƏ ƧăėȔȠƾƧ÷


e°Ƨ°ťŻƧť ,ăŻɊƾȔ ųȔŻȠ eŻƏƏėȔ Kɰʍ ,ʋ°ƧȠ ťėƧäʕ÷ zėɊė ¡ėÅÅ÷
ƾƧɊȔŻÅɰɊƾȔȠ e°ʓ ƧăėȔɊƾƧ÷ ėƧ PƧäė÷ Ǡ°äƌȠųƾɊĹ°äɊƾȔʕǻäƾǻɰƌ÷ Ż…Ɋƾäƌ÷ ‹ųŻƧƌȠɊƾäƌ
e°ɊɊųėʍ €°ʕ÷ …°Ơ €ŻăėȔ÷ [ƾėƏ …Ƨ°Ǡė ¡ƾȔƌƾɰɊ ƠƾăėƏȠ [ƾȠŻ°ų KɰƧɊė÷ …ė°Ƨ _ėȔʍŻƏƏ÷
ųŻėĹ …ɰÅėăŻɊƾȔ @°ȔėɊų ė°äų [°äƌ [ėĹĹėȔȠƾƧáɊųƏėɊŻä
zųƾɊƾťȔ°Ǡųʕ ‹ƾƠ eŻƏėȠ÷ eŻƌė zȔŻƾȔ ȔɊ "ŻȔėäɊƾȔ zėă eŻƏƏŻäų°ƠǠ

@ȔƾɰǠ zɰÅƏŻȠųėȔ €ɰȠȠėƏƏ Ə°äƌƠ°Ƨ ‹ųė Ȑe°ťƾƾƌȑ ÅȔ°Ƨă ŻȠ ° ɊȔ°ăėƠ°Ȕƌ ƾĹ "ėƧƧŻȠ zɰÅƏŻȠųŻƧť _Ɋă÷
@ȔƾɰǠ e°Ƨ°ťŻƧť "ŻȔėäɊƾȔ P°Ƨ ¡ėȠɊʍƾƾă ɐʣ ƏėʋėƏ°Ƨă …ɊȔėėɊ÷ _ƾƧăƾƧ ¡Lj‹ œ["ǻ
PƧɊėȔƧ°ɊŻƾƧ°Ə ɰȠŻƧėȠȠ "ėʋėƏƾǠƠėƧɊ "ŻȔėäɊƾȔ ƾƠǠ°Ƨʕ ȔėťŻȠɊėȔėă ŻƧ ,ƧťƏ°Ƨăǻ
"ų°ȔƠėȠų eŻȠɊȔʕ ƏƏ Ơ°ɊėȔŻ°Ə ù ɢʣLjœ "ėƧƧŻȠ zɰÅƏŻȠųŻƧť _Ɋăǻ ƏƏ ȔŻťųɊȠ ȔėȠėȔʋėăǻ
"ŻťŻɊ°Ə zȔƾăɰäɊŻƾƧ e°Ƨ°ťėȔ gŻäƌʕ °ƌėȔ
lǠėȔ°ɊŻƾƧȠ "ŻȔėäɊƾȔ €ƾÅŻƧ €ʕ°Ƨ eėƧȑȠ ?ŻɊƧėȠȠ ŻȠ ° ɊȔ°ăėƠ°Ȕƌ ƾĹ ?ėƏŻʓ "ėƧƧŻȠ °Ƨă Ơ°ʕ ƧƾɊ Åė
e°Ƨ°ťŻƧť "ŻȔėäɊƾȔ ƾĹ ăʋėȔɊŻȠŻƧť ɰȠėă ƾȔ ȔėǠȔƾăɰäėă ŻƧ ʍųƾƏė ƾȔ Ǡ°ȔɊ ʍŻɊųƾɰɊ Ɋųė
[ɰƏŻ°Ƨ _ƏƾʕăŸ,ʋ°ƧȠ äƾƧȠėƧɊ ƾĹ Ɋųė ǠɰÅƏŻȠųėȔȠǻ zȔŻƧɊėă ŻƧ ųŻƧ°ǻ
gėʍȠɊȔ°ăė "ŻȔėäɊƾȔ "°ʋŻă °ȔƌėȔ
e°Ƨ°ťŻƧť "ŻȔėäɊƾȔ ƾĹ ,ƧɊėȔǠȔŻȠė ¡l€]l”‹ eg”_ ɢʣLjŁ P…g LjŸȨĠLjʣȶŸɐʣȶŸʣ
e°ȔɊŻƧ ėƏȠƾƧ ‹ƾ ƏŻäėƧȠė ɊųŻȠ ǠȔƾăɰäɊ ǠƏė°Ƞė äƾƧɊ°äɊ gŻäƾƏė ă°ƠȠ ƾƧ
ųŻėĹ lǠėȔ°ɊŻƧť lĹĹŻäėȔɂ Ȅœœ ǢʣǷ ɢʣ ȨƫʣȨ ȶLjɐœ ƾȔ ƧŻäƾƏėɺ°ă°ƠȠÃăėƧƧŻȠǻäƾǻɰƌ
ųŻėĹ ?ŻƧ°Ƨ䯰Ə lĹĹŻäėȔ ȔėɊɊ €ėʕƧƾƏăȠ
@ȔƾɰǠ ?ŻƧ°Ƨäė "ŻȔėäɊƾȔ P°Ƨ _ėťťėɊɊ
ųŻėĹ ,ʓėäɰɊŻʋė lĹĹŻäėȔ [°ƠėȠ ‹ʕė ăʋėȔɊŻȠŻƧť
ƾƠǠ°Ƨʕ ?ƾɰƧăėȔ ?ėƏŻʓ "ėƧƧŻȠ …ŻƠƾƧė "°ʍȠ ȠŻƠƾƧėɺă°ʍȠÃăėƧƧŻȠǻäƾǻɰƌ

¡ųŻƏė ėʋėȔʕ ä°Ȕė ʍ°Ƞ Ɋ°ƌėƧ ăɰȔŻƧť Ɋųė ǠȔƾăɰäɊŻƾƧ ƾĹ ɊųŻȠ e°ťƾƾƌ÷ Ɋųė ǠɰÅƏŻȠųėȔȠ ä°ƧƧƾɊ Åė ųėƏă ȔėȠǠƾƧȠŻÅƏė ĹƾȔ Ɋųė
°ääɰȔ°äʕ ƾĹ Ɋųė ŻƧĹƾȔƠ°ɊŻƾƧ ƾȔ °Ƨʕ äƾƧȠėȈɰėƧäė °ȔŻȠŻƧť ĹȔƾƠ ŻɊǻ "ėƧƧŻȠ zɰÅƏŻȠųŻƧť Ɋ°ƌėȠ Ƨƾ ȔėȠǠƾƧȠŻÅŻƏŻɊʕ ĹƾȔ Ɋųė äƾƠǠ°ƧŻėȠ
°ăʋėȔɊŻȠŻƧť ŻƧ ɊųŻȠ e°ťƾƾƌǻ ‹ųė Ǡ°ǠėȔ ɰȠėă ʍŻɊųŻƧ ɊųŻȠ e°ťƾƾƌ ŻȠ ǠȔƾăɰäėă ĹȔƾƠ ȠɰȠɊ°ŻƧ°ÅƏė ĹŻÅȔė÷ Ơ°ƧɰĹ°äɊɰȔėă Åʕ ƠŻƏƏȠ
ʍŻɊų ° ʋ°ƏŻă äų°ŻƧ ƾĹ äɰȠɊƾăʕǻ

‹ųė ųė°ƏɊų °Ƨă ĹŻɊƧėȠȠ ŻƧĹƾȔƠ°ɊŻƾƧ ǠȔėȠėƧɊėă ŻƧ ɊųŻȠ Åƾƾƌ ŻȠ °Ƨ ėăɰä°ɊŻƾƧ°Ə ȔėȠƾɰȔäė °Ƨă ŻȠ ƧƾɊ ŻƧɊėƧăėă °Ƞ ° ȠɰÅȠɊŻɊɰɊė
ĹƾȔ ƠėăŻä°Ə °ăʋŻäėǻ ƾƧȠɰƏɊ ʕƾɰȔ ăƾäɊƾȔ ƾȔ ųė°ƏɊųä°Ȕė ǠȔƾĹėȠȠŻƾƧ°Ə ÅėĹƾȔė ǠėȔĹƾȔƠŻƧť °Ƨʕ ƾĹ Ɋųė ėʓėȔäŻȠėȠ
ăėȠäȔŻÅėă ŻƧ ɊųŻȠ Åƾƾƌ ƾȔ °Ƨʕ ƾɊųėȔ ėʓėȔäŻȠė ǠȔƾťȔ°ƠƠė÷ Ǡ°ȔɊŻäɰƏ°ȔƏʕ ŻĹ ʕƾɰ °Ȕė ǠȔėťƧ°ƧɊ÷ ƾȔ ŻĹ ʕƾɰ
ʕƾ
°Ȕė ėƏăėȔƏʕ ƾȔ ų°ʋė äųȔƾƧŻä ƾȔ ȔėäɰȔȔŻƧť ƠėăŻä°Ə äƾƧăŻɊŻƾƧȠǻ "ƾ ƧƾɊ °ɊɊėƠǠɊ °Ƨʕ ƾĹ Ɋųė
ėʓėȔäŻȠėȠ ʍųŻƏė ɰƧăėȔ Ɋųė ŻƧĹƏɰėƧäė ƾĹ °ƏäƾųƾƏ ƾȔ ăȔɰťȠǻ "ŻȠäƾƧɊŻƧɰė °Ƨʕ ėʓėȔäŻȠė Ɋų°Ɋ
ä°ɰȠėȠ ʕƾɰ Ǡ°ŻƧ ƾȔ ȠėʋėȔė ăŻȠäƾƠĹƾȔɊ °Ƨă äƾƧȠɰƏɊ ° ƠėăŻä°Ə ėʓǠėȔɊǻ gėŻɊųėȔ Ɋųė °ɰɊųƾȔȔ
ƾĹ Ɋųė ŻƧĹƾȔƠ°ɊŻƾƧ ƧƾȔ Ɋųė ǠȔƾăɰäėȔ ƧƾȔ ăŻȠɊȔŻÅɰɊƾȔȠ ƾĹ Ƞɰäų ŻƧĹƾȔƠ°ɊŻƾƧ Ơ°ƌė °Ƨʕ
ʍ°ȔȔ°ƧɊʕ ƾĹ °Ƨʕ ƌŻƧă ŻƧ Ȕėť°Ȕă Ɋƾ Ɋųė äƾƧɊėƧɊ ƾĹ Ɋųė ŻƧĹƾȔƠ°ɊŻƾƧ ǠȔėȠėƧɊėă ŻƧ ɊųŻȠ Åƾƾƌǻ
ƌǻ

‹ƾ ȠɰÅȠäȔŻÅė Ɋƾ eėƧȑȠ ?ŻɊƧėȠȠ Ơ°ť°ʟŻƧė÷


ä°ƏƏ ʣĠœœ Ġœœ ʣʣĠLj ƾȔ ťƾ Ɋƾ ƠėƧȠĹŻɊƧėȠȠǻäƾǻɰƌ
)' 1$!"6 <1 950#5#(' 5!%5

  / 0


0   
 
 >): <(6 6" 3$3 );1 > 6" "$!"36 .:&$6> 3)&:6$)(3 6"( &))% () :16"1-

 8 &;):13


(0 29! 29*0#(0 (0&9% =(9/%% &> ;!'
?, +1)6$( !:1(6 =(9 525 #5- ! :(902 !: ' :%(* ;#5! 5!
 $'(; ( '( (5!0 0' 5!5 90'52 5!#2 0(22 ;(0%2 :0= 25 :(90 !(922 92#' 5!#0 :0= %525
5!#0 :(90 0' 2( =(9 ' !((2 :(90 ;#5!(95 5!'(%( #2 ' ; %#: 5!5 ; !: !#: 5!
20##' .9%#5=- '25'5 !=7 #2 %2( 9'#.9 9%5#&5 %' ( 5! !# !25 .9%#5= #' 0#'52
#' #52 92 ( 2(90 ;!= #2(%5 0(& 022 5! 0(25 2*509& ( 2='0 #25# ' #''(:5#:
 (;2 ;!#! '2902 5!5 #5 #2 0 ( 9';'5 #' 0#'52 ' '(; ;!5 ; %#: 0 5! &0$52/
#&*90#5#2- !5 #2 &(0 ; 92 '5#: ;!= ;!#! 25 :(902 ' 5<590-
#2 & 92#' *0(22 5!5 '2902 0 &(0 ( 5!
#&*(05'5 &#'( #2 %9#' ' =25#' 0 *02'5
#' 5! '#2! *0(95-

)< 6 ( 3:!1


 J 
3527(,1 &$/25,(6
 J J
&$5%6 )$7
!#2 *0(95 #2 (0&9%5 2( 5!5 #5 %#:02 :0=
%(; %:%2 ( 5 ' 29 0 5 ('%= )-) ' ) *0 
  
20:#' 02*5#:%=-
) '% 6"$3 3$1 < "; 3'+&
1$(&> 61$ 3"63 ) (36(6 ">8 )1 >): 6) 61>-
5 %2( ('5#'2 ?? &#%%#(' 2*(02 ( 0#'%= 50# &3 $6"1 && :3 )( ?*947 7?7*4 )1 '$&
*0 20:#' ' ? & ( # >=&1 '>=& (&*%<- '1%6$(!1 =#(:61$6$)(-)'-

 2  6)6& ) 9 %> $(!1$(63


 $'(; ( '( (5!0 &9%5#:#5&#' 5!5 #'%92 %% (

  5! (%%(;#' #' 0#'52 & '2#9& '590% :#5&#'
8" 3 :#5&#' 6 ' 0' ( &#0('950#'52
(0 5!(2 9'05$#' 0 9%0 50#'#' (0 <0#2 #'%9#' %5(%1 %5"5((50#'(%2
=" " 5(1
< '1 *(052 9%5#:#5&#' !2 ' (0&9%5 +'590% %=(*', 
7 %95#' 2502 0*2
;#5! 5! !# !25 .9%#5= !%5 &#'0%2 029%5#' <505 0' 5 <505 %'#9& 
1 '
#' 29*0#(0 2(0*5#('- ! 2*509& ( #' 0#'52 '590% ('>=& )?-
('50#952 5( '(0&% &92% 9'5#(' '0 ="
=#%#' &5(%#2& *0(5#' 2='5!2#2 9'5#(' ( 5! !5 2# '#'5%= #0'5#52 5!#2 0(& (5!0
#&&9' 2=25& 2(0*5#(' ( %#9& ' *!(2*!(092 *0(952 (' 5! &0$5 #2 5! 92 ( *29% 05!0
' %(( %#9& %:%2 - 5 %2( ('50#952 5( 5! 5!' 5%5 (0&5 ;!#! *0(:#2 050 # 25##%#5=-
095#(' ( 5#0'22 ' 5# 9 ' 5! &#'5'' #&#%0%= %% #' 0#'52 0 ( 5! !# !25 .9%#5= &'=
( '(0&% ('2- ( ;!#! 0 0'2 ( #'50'5#('% 0*95-

<<<-1 =#(:61$6$)(-)'
 = :61$6$)( = :61$6$)(
6 = :61$6$)(
6
āėŘŃĞËť¾ŘāĞė

õǯůʺǯůɼ ˩ȯ˔ ˧ćȚʺ ʺȯ ȁȯʂů ƜćʺŌ ʂůʺ ć Țů˧


gb„#b„~ ɼćķů »+Ō Ě˔ǵȁŔ Ȍćʂʂǵ˦ů ʂǯȯ˔ȁŔůɼʂ ȯɼ
ƒʺɨʠǝņș
Ƕș˕šɨ Ũ Ǚůʺ ć ɼȯķǿdzǯćɼŔ ʂǵ˨dzɉćķǿŌ ˩ȯ˔ɹ˦ů ķȯȌů
ÁɢñǟȄǟȄƿ ʺȯ ʺǯů ɼǵǙǯʺ ɉȁćķůɝ ×ǯů ™ŸȞɼʅ [ǹʽȞŸʅʅ
ǩȄș˖Ǚș˖ Ȣɺ õȳɿȃȳ˗ʽ ™ćȞ˗ćȅ ˧ǵȁȁ ǯůȁɉ ˩ȯ˔ɝ
[șǶš

[
˖șɢǩșʺʠɨ ʤƴ ȳɿ ćȞˬȳȞŸ ˪dzȳ ŀćɿŸʅ ćģȳ˗ʽ Ÿ˩ŸȞ ˪ǹʽdzȳ˗ʽ ȅŸć˩ǹȞǘ ʽdzŸ dzȳ˗ʅŸŕ ˬȳ˗ɼȅȅ ƺȞŝ
ʽdzŸǹɿ ƺʽȞŸʅʅŕ ʽdzǹʅ ģȳȳȃ ǹʅ ʅǹȐɌȅˬ ʽdzȳʅŸ dzŸɿŸ ʽȳȳ ɎɌˁǍ ćȞŝ ɌȼˍǍɔɠ
ș˕šɢ Ƕșņšǫ ć ģɿǹȅȅǹćȞʽ ʽȳȳȅɠ wʽ ŀȳȞŝŸȞʅŸʅ ćȅȅ ùȳ˗ɼȅȅ ƺȞŝ ȳ˗ʽ ȐȳɿŸ ćģȳ˗ʽ ʽɿćǹȞǹȞǘ ʽŸŀdzǷ
˖șɢǩșʺʠɨ ƴŨ ʽdzŸ Ÿ˫ɌŸɿʽ ćŝ˩ǹŀŸ ƛɿȳȐ ć ˬŸćɿɼʅ Ȟǹɳ˗Ÿʅ ćȞŝ dzȳ˪ ʽdzŸˬ ˪ȳɿȃ ɎɌȼʗɔŕ ćʅ ˪Ÿȅȅ ćʅ
˪ȳɿʽdz ȳƛ ™ůȚɹʂ [ǵʺȚůʂʂ ǹȞ ȳȞŸ ʽdzŸ ŝǹŸʽ ʅʽɿćʽŸǘǹŸʅ ʽdzćʽ ŀćȞ Ɍɿȳŝ˗ŀŸ ʅ˗ɌŸɿģ
‡ʺʠɢǟʠǟșȄ ɌȅćŀŸŕ ȐćȃǹȞǘ ǹʽ dz˗ǘŸȅˬ ˩ćȅ˗ćģȅŸ ˪dzŸȞ ɿŸʅ˗ȅʽʅ ɎɌƀʡɔɠ õŸ ćȅʅȳ ɿŸ˩Ÿćȅ dzȳ˪ ʅȳȐŸ ȳƛ
ǩȄș˖Ǚș˖ Ũʄ ˬȳ˗ɼɿŸ ɌȅćȞȞǹȞǘ ˬȳ˗ɿ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ ɌɿȳǘɿćȐȐŸɠ +ɿǹʽćǹȞɼʅ ģŸʅʽ ʅɌȳɿʽʅȐŸȞ ʽɿćǹȞŕ ƛɿȳȐ ˪ȳɿȅŝ
™ćȞˬ ɌŸȳɌȅŸ Ɍǹŀȃ ˗Ɍ ʽdzŸ Ȑćǘ ģŸŀć˗ʅŸ ģȳ˫ǹȞǘ ŀdzćȐɌ -ćɿȅ [ɿȳŀdz ʽȳ ǹȳȞʅ ɿ˗ǘģˬ
µȰșɢʠɨ ņɢǟǫǫɨ Ȣ˥ʰ ʽdzŸˬ ˪ćȞʽ ʽdzŸ ɿǹɌɌŸŝ ćģʅ ʽdzŸˬ ʅŸŸ ȳȞ ʽdzŸ ʅȃǹɌɌŸɿ ËćȐ õćɿģ˗ɿʽȳȞŕ ʅȳ ˬȳ˗ ŀćȞ ŸȐ˗Ƿ
ñɢņǟș Ȣʰƴ ƛɿȳȞʽɠ õŸɼ˩Ÿ ǘȳʽ ʽdzćʽ ŀȳ˩ŸɿŸŝŕ ˪ǹʽdz ŀȳȐǷ ȅćʽŸ ʽdzŸȐ Ǝ ǹȞ ʽdzŸ ǘˬȐŕ ćʽ ȅŸćʅʽ ɎɌȼ˹ˍɔɠ
ɌɿŸdzŸȞʅǹ˩Ÿ ˪ȳɿȃȳ˗ʽʅ Ɍɿȳ˩ǹŝŸŝ ģˬ ƛȳ˗ɿ ȳƛ õŸ ʅʽćɿʽ ˪ǹʽdz ć ʅŸʽ ȳƛ ǹȞȞȳ˩ćʽǹ˩Ÿ Ȑȳ˩Ÿʅ
G˘Ƕ Ƃšñʠɨ ȢʤŨ ȳ˗ɿ ģŸʅʽ ŀȳ˩Ÿɿ ȐȳŝŸȅʅ ɎɌǍƀɔɠ ʽdzćʽ Ȟȳʽ ȐćȞˬ ɌŸȳɌȅŸ ȃȞȳ˪ ćģȳ˗ʽɠ Ëȳ ʽ˗ɿȞ
ȳʽ ʅ˗ɿɌɿǹʅǹȞǘȅˬŕ ʽdzŸʅŸ ćɿŸȞɼʽ ƛȳɿ ʽdzŸ ʽȳɌƀ ćȞŝ ʅʽćɿʽ Ɍ˗ʽʽǹȞǘ ʽdzŸȐ ʽȳ ˗ʅŸɠ
ƛćǹȞʽǷdzŸćɿʽŸŝ Ǝ ʅȳ ǹƛ ˬȳ˗ ˪ćȞʽ ć ɳ˗ǹŀȃƺɿŸ
˪ȳɿȃȳ˗ʽ ˬȳ˗ ŀćȞ ŝȳ ˪ǹʽdz ȐǹȞǹȐćȅ ȃǹʽ ȳɿ ǹŀȃ q˗ʽŀdzǹȞǘʅŕ Ÿŝǹʽȳɿ

ʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


*5(1$'(n 7+(502 '(721$725 *5(1$'(n  &$/,%5(
8.ØV 1R 6HOOLQJ :HLJKW 0DQDJHPHQW 3URGXFW 3UH :RUNRXW 'HYDVWDWRU
$GYDQFHG 0XOWL $ZDUG :LQQLQJ )RUPXOD :HLJKW )RU ([SORVLYH (QHUJ\ 6WUHQJWK DQG 0XVFXODU 3XPSV
0DQDJHPHQW 3URGXFW RI WKH <HDU  3UH :RUNRXW RI WKH <HDU 
(XURSHDQ 'LHW :HLJKW 0DQDJHPHQW
SURGXFW RI WKH \HDU 

*5(1$'(n %/$&. 236å *5(1$'(n (1*$*(


(OLWH :HLJKW 0DQDJHPHQW $GYDQFHG &UHDWLQH 3HUIRUPDQFH 6\VWHP

$LPHG DW PDOH XVHUV LGHDO IRU LQWHQVH FDUGLR+,,7 &RQWDLQV &UHDWLQH *O\FHURO 3KRVSKDWH &*3 
%HVW QHZ OLQH *1& &DQ 'HOD\ )DWLJXH ,QFUHDVH 6WUHQJWK
DQG 0D[LPLVH (QGXUDQFH

*5(1$'(n $7 *5(1$'(n 5$7,21 3$&.


$QDEROLF 'HYDVWDWLRQ &RPSOHWH 'DLO\ 9LWDPLQ 6XSSOHPHQW

&DQ (QKDQFH 0XVFOH 6WUHQJWK DQG 5HFRYHU\ 3URGXFWV ,Q 0XOWLYLWDPLQ DQG 0LQHUDO (VVHQWLDO )DWW\
$FLGV $QWLR[LGDQW DQG 3URELRWLF &RQYHQLHQW ´7HDU 2II 6WULSµ

*5(1$'(n .,//$ .(721(6å *5(1$'(n '()(1'


:HLJKW 0DQDJHPHQW 3URGXFW )RU )HPDOHV $GYDQFHG )XOO 6SHFWUXP DPLQR DFLG VXSSOHPHQW

'HSOR\V VHULRXV GRVHV RI 5DVSEHUU\ .HWRQHV 3UHYHQWV PXVFOH EUHDNGRZQ


/&DUQLWLQH &/$ $FDL $IULFDQ 0DQJR DQG PRUH 0D[LPLVHV UHFRYHU\ VWUHQJWK DQG OHDQ PXVFOH PDVV

*5(1$'(n +<'5$ å *5(1$'(n 5(/2$' 3527(,1 )/$3-$&.


8OWUD 3UHPLXP :KH\ ,VRODWH Õ 0LFHOODU &DVHLQ +LJK 3URWHLQ )ODSMDFN %DU

7KH ½UVW 6ORZ)DVW 3URWHLQ %OHQG 7UL 6RXUFH 3URWHLQ %OHQG ,QFOXGLQJ 0LFHOODU &DVHLQ
8QSUHFHGHQWHG WDVWH 1R 5H½QHG 6XJDUV /RZ 6DWXUDWHG )DW
%HVW QHZ OLQH *1& 
Ũ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
_ˆ~„Āg _g’#~

_ťʼnŘĀËĞ
ēĞųÖʼn
?˦ůɼ˩ȯȚů ˧ćȚʺʂ ʂȯȌůʺǯǵȚǙ ʺǯćʺ ķćȚ Ǚǵ˦ů ʺǯůȌ ʺǯů
ůŔǙů Ǝ ćȚŔ ʺǯůʂů ǿǵȁȁůɼ ů˨ůɼķǵʂůʂ ˧ǵȁȁ Ŕȯ ǽ˔ʂʺ ʺǯćʺɝ
õǯǵȁů ȯʺǯůɼʂ ćɼů ʂʺɼćǵȚǵȚǙ ć˧ć˩ ćʺ ʺǯů ʂćȌů ȯȁŔ
ɼȯ˔ʺǵȚůʂŌ ˩ȯ˔ ķćȚ Ǚǵ˦ů ˩ȯ˔ɼ Ȍ˔ʂķȁů Ǚɼȯ˧ʺǯ ć Ěȯȯʂʺ ˧ǵʺǯ
ć Ȍȯ˦ů ʺǯů˩ ŔȯȚɹʺ ǿȚȯ˧ ćĚȯ˔ʺɝ qůɼů Ëǯć˔Ț ËʺćƜƜȯɼŔŌ
õ+[[ »Ã§ [ǵʺȚůʂʂ ™ȯŔůȁ õȯɼȁŔ -ǯćȌɉǵȯȚ ćȚŔ
ɉůɼƜȯɼȌćȚķů Ŕǵɼůķʺȯɼ ȯƜ -ǵʺ˩ ʺǯȁůʺǵķ ɋķǵʺ˩ćʺǯȁůʺǵķɝķȯɝ˔ǿɑŌ
ů˨ɉȁćǵȚʂ ćȚŔ ŔůȌȯȚʂʺɼćʺůʂ ůćķǯ ȯƜ ʺǯůʂů ǵȚȚȯ˦ćʺǵ˦ů
ů˨ůɼķǵʂůʂ ʺǯćʺ ˧ǵȁȁ ǯůȁɉ ˩ȯ˔ ʂʺć˩ ȯȚů ʂʺůɉ ćǯůćŔɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȉ
~ŘŃÖėðŘü
Ğė ŘüÖ éčŶÖ
ʺǟǫņ ñ čɢșñņĿ ɨʠɢșȄƿ ĪǙšɨʠ ˖ǟʠǙ Īñčǫšɨ

“
ǔìʧɦɰ ʧǔŝ Ċŝɰʧ
ǴȚ˚ŝ žȚɩ ì ĊǙƻ
Ĩǔŝɰʧɟ k˅ŃƻǙȃƻ
Ċ˝ ʧǔŝ ǴìǢȚɩǙʧ˝
Țž ȴŝȚȴǦŝ Ǚȃ ʧǔŝ ˛ŝǙƻǔʧɰ ɩȚȚǴļ
ǴȚɰʧ ˛Ț˅ǦŃ ȴɩȚĊìĊǦ˝ ɰì˝ ʧǔŝ
ʧɩ˅ɰʧ˝ ĊŝȃĨǔ ȴɩŝɰɰɉ ˅ʧ ʧǔŝ˝ɦŃ
Ċŝ ɰìŃǦ˝ ǴǙɰʧìǤŝȃɉ Wŝɩŝɦɰ ˛ǔ˝
˝Ț˅ɦɩŝ Ċŝʧʧŝɩ Țžž ŃȚǙȃƻ ʧǔŝ žǦ˝ŝɉ
ɥ¼ǔŝ žǙĊɩŝɰ Țž ʧǔŝ ȴŝĨʧȚɩìǦ
Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ɩ˅ȃ žɩȚǴ ˝Ț˅ɩ ɰʧŝɩȃ˅Ǵ ˅ȴ
ʧȚ˛ìɩŃɰ ˝Ț˅ɩ ìɩǴȴǙʧɰļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ
ɥ¼ǔŝ žǦ˝ŝ Ǧŝʧɰ ˝Ț˅ ˛ȚɩǤ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ


Ǚȃ ʧǔŝ ŃǙɩŝĨʧǙȚȃ ʧǔŝǙɩ žǙĊɩŝɰ ɩ˅ȃļ
˅ȃǦǙǤŝ ʧǔŝ ĊŝȃĨǔ ȴɩŝɰɰɉ ¼ǔǙɰ ìǦǦȚ˛ɰ
žȚɩ ƻɩŝìʧŝɩ ĨȚȃʧɩìĨʧǙȚȃļ ì ƻɩŝìʧŝɩ
ɰʧɩŝʧĨǔ ìȃŃ ìȃ ǙȃĨɩŝìɰŝŃ ɩìȃƻŝ Țž
ǴȚʧǙȚȃ žȚɩ ž˅ǦǦ ȴŝĨ Ńŝ˚ŝǦȚȴǴŝȃʧ µšʠ ʠǙš ǙñȄņǫšɨ
˛Ǚʧǔ ìŃŃǙʧǙȚȃìǦ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ĊŝȃŝžǙʧɰ șƂ ñ ņʺñǫǝĪñčǫš
žȚɩ ìǦǦ ˝Ț˅ɩ ȴɩŝɰɰǙȃƻ ǴȚ˚ŝɰɉɦ Īɢșɨɨș˕šɢ ǶñĪǙǟȄš
Wŝɩŝ °ʧìžžȚɩŃ ŃŝǴȚȃɰʧɩìʧŝɰ ʧǔǙɰ ñʠ ʠǙšǟɢ ǙǟƿǙšɨʠ
ʧȚȴǗȃȚʧĨǔ ĨǔŝɰʧǗĊ˅ǙǦŃǙȃƻ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɉ ȰșǟȄʠɄ Áñǩš ñ ǙñȄņǫš
°ì˚ŝ ʧǔǙɰ ǴȚ˚ŝ žȚɩ ʧǔŝ ŝȃŃ Țž ˝Ț˅ɩ ǟȄ šñĪǙ ǙñȄņ ñȄņ
ɰʧɩŝȃƻʧǔ ɰŝɰɰǙȚȃļ ɰǦȚ˛ Ǚʧ ŃȚ˛ȃ ìȃŃ ǩȄššǫ čšʠ˖ššȄ ʠǙš
ɰʧìɩʧ ǦǙƻǔʧ ɰȚ ˝Ț˅ɩ žȚɩǴ ŃȚŝɰȃɦʧ ɰ˅žžŝɩɉ ɨʠñȄņɨĿ ȰșɨǟʠǟșȄǟȄƿ
˘șʺɢɨšǫƂ ˖ǟʠǙ ˘șʺɢ
ǙñȄņɨ ǧʺɨʠ ñčș˕š
˘șʺɢ šñɢɨ ñȄņ ɨǫǟƿǙʠǫ˘
čšǙǟȄņ ˘șʺ ɨș ˘șʺɢ


ĪǙšɨʠ ǟɨ ɨʠɢšʠĪǙšņɄ

uššȰǟȄƿ ñ ɨǫǟƿǙʠ
čšȄņ ǟȄ ˘șʺɢ šǫčș˖ɨĿ
ĪșȄʠɢñĪʠ ˘șʺɢ ĪǙšɨʠ
q#YKb ʠș Ȱʺǫǫ ʠǙš ǙñȄņǫšɨ
0Y–# ɨș ʠǙš˘ Ƕššʠ ǟȄ ƂɢșȄʠ
¤9ª¤ Ŝ șƂ ˘șʺĿ ǧʺɨʠ ñčș˕š
œ9—¤ ħŢ ˘șʺɢ ñčɨɄ µǫș˖ǫ˘ ñǫǫș˖
ʠǙš Īñčǫšɨ ʠș Ȱʺǫǫ
˘șʺɢ ñɢǶɨ čñĪǩ ʠș
ʠǙš ɨʠñɢʠ ȰșɨǟʠǟșȄɄ

Ȣ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


_ˆ~„Āg _g’#~

EāŘ
éĞŃ ʼnāŵ
 ǩǟǫǫšɢ Ƕș˕š Ƃșɢ ñȄ š˘šǝĪñʠĪǙǟȄƿ ɨǟ˗ǝȰñĪǩ

„
ǔŝ ìĊɰ ìɩŝ ǦǙǤŝ ìȃ˝ Țʧǔŝɩ
Ǵ˅ɰĨǦŝɉ ¼ǔŝ ƻɩŝìʧŝɩ ʧǔŝ
ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝ ʧǔŝ˝ ǔì˚ŝ ʧȚ
ɰʧɩìǙȃ ìƻìǙȃɰʧļ ʧǔŝ ǔìɩŃŝɩ
ʧǔŝ˝ ˛ǙǦǦ ǔì˚ŝ ʧȚ ˛ȚɩǤ ìȃŃ ʧǔŝ ǴȚɩŝ
ʧǔŝ˝ ˛ǙǦǦ ƻɩȚ˛ɉ ɥ[ʧɦɰ ȃȚʧ ìǦ˛ì˝ɰ ŝìɰ˝ ʧȚ
ʧɩìǙȃ ˝Ț˅ɩ ĨȚɩŝ ˛Ǚʧǔ ˛ŝǙƻǔʧ Ċ˅ʧ Ǚʧɦɰ
ĨŝɩʧìǙȃǦ˝ ˛Țɩʧǔ ŃȚǙȃƻļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ
ɥŃŃǙȃƻ ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝ ɰʧǙǴ˅Ǧìʧŝɰ ǴȚɩŝ Țž
ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ žǙĊɩŝɰ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ ìĊɰ ʧǔìȃ Ǚɰ
ȴȚɰɰǙĊǦŝ ˛Ǚʧǔ ĊȚŃ˝˛ŝǙƻǔʧ ìǦȚȃŝɉ ÚǙʧǔ
ʧǔǙɰ ƻ˝Ǵ ĊìǦǦ °ǴǙʧǔ Ĩɩ˅ȃĨǔ ˝Ț˅
ĨȚǴĊǙȃŝ ʧǔŝ ǙȃɰʧìĊǙǦǙʧ˝ Țž ʧǔŝ ƻ˝Ǵ ĊìǦǦ
˛Ǚʧǔ ĊìɩǗĊìɰŝŃ ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝɉɦ
¼ǔǙɰ ǴȚ˚ŝ ìǦɰȚ ɰʧɩŝȃƻʧǔŝȃɰ ˝Ț˅ɩ
ɰŝɩɩìʧ˅ɰ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ ˅ȴȴŝɩ ĊìĨǤļ
˛ǔǙĨǔ ˛ǙǦǦ ǙǴȴɩȚ˚ŝ ˝Ț˅ɩ ɰǔȚ˅ǦŃŝɩ
ɰʧìĊǙǦǙʧ˝ɉ ɥ$Ț ʧǔǙɰ ʧȚ˅ƻǔ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ìʧ ʧǔŝ
ɰʧìɩʧ Țž ˝Ț˅ɩ ìĊɰ ɩȚ˅ʧǙȃŝ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ɦ˚ŝ
ɰʧǙǦǦ ƻȚʧ ʧǔŝ ɩŝɞ˅ǙɩŝŃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ʧȚ ƻŝʧ
ʧǔɩȚ˅ƻǔ ìǦǦ ʧǔŝ ɩŝȴɰļɦ °ʧìžžȚɩŃ ɰì˝ɰɉ


¥ǫñĪš ñ ƿ˘Ƕ čñǫǫ

uššȰ ˘șʺɢ ǙǟȰɨ ɨʠǟǫǫ
ʺȄņšɢ ʠǙš čñɢ ǟȄ ñ ñȄņ ĪșȄʠɢñĪʠ ˘șʺɢ
µǶǟʠǙ ǶñĪǙǟȄšɄ [șǫņ ñčɨ ʠș ĪɢʺȄĪǙ ʺȰ
ʠǙš čñɢ ˖ǟʠǙ ǙñȄņɨ š˗Ȱǫșɨǟ˕šǫ˘Ŀ ȰʺɨǙǟȄƿ
ǧʺɨʠ ˖ǟņšɢ ʠǙñȄ ʠǙš čñɢ ș˕šɢǙšñņ
ɨǙșʺǫņšɢǝ˖ǟņʠǙ ˖ǟʠǙ ɨʠɢñǟƿǙʠ ñɢǶɨɄ
1–_ YY ñȰñɢʠɄ yǟš čñĪǩ ÁǙšȄ ɨǫș˖ǫ˘ ǫș˖šɢ
~_K„E șȄ ʠǙš čñǫǫ ɨș ˘șʺɢ ˘șʺɢɨšǫƂ čñĪǩ ʠș ʠǙš
vˆbE Ƃššʠ ñɢš Ƃǫñʠ șȄ ʠǙš ɨʠñɢʠǟȄƿ ȰșɨǟʠǟșȄ ʠș
¤9ª¤ î ƂǫșșɢĿ ˘șʺɢ ǩȄššɨ ĪșǶȰǫšʠš șȄš ɢšȰɄ
œ9—¤ Þ ñɢš čšȄʠ ñʠ Ȉ˥ɧ ñȄņ
ʠǙš čñɢ ǟɨ ñčș˕š
˘șʺɢ ʺȰȰšɢ ñčɨɄ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȢ
ŃēÖË EY0
œg„„_b

éĞŃ¾Öʼn
ˆ_#YY ˆvY
¤9ª¤ î
œ9—¤ Þ
Éɨš ʠǙš ǙñǫƂ éșʠʠǶñȄ Īʺɢǫ ʠș ƿɢș˖ čǟƿƿšɢ čǟĪšȰɨ

0
Ǚɩɰʧ ǦŝɰɰȚȃĶ Ǚʧɦɰ ɰȴŝǦǦŝŃ ĊǙĨŝȴɰļ
ȴǦ˅ɩìǦļ ȃȚʧ ĊǙĨŝȴɉ °ŝĨȚȃŃ
ǦŝɰɰȚȃĶ ʧǔǙɰ Ǵŝìȃɰ ˝Ț˅ ȃŝŝŃ ħ
ʧȚ ʧìɩƻŝʧ ʧ˛Ț ŃǙžžŝɩŝȃʧ
Ǵ˅ɰĨǦŝɰ žȚɩ ˛ŝǦǦǗɩȚ˅ȃŃŝŃļ ɰǦŝŝ˚ŝǗ
žǙǦǦǙȃƻ ìɩǴ Ńŝ˚ŝǦȚȴǴŝȃʧɉ °˛ǙʧĨǔǙȃƻ ˅ȴ
˝Ț˅ɩ ƻɩǙȴ Ń˅ɩǙȃƻ ì ɰǙǴȴǦŝ ĊǙĨŝȴɰ Ĩ˅ɩǦ
˛ǙǦǦ ʧǙĨǤ ĊȚʧǔ ĊȚ˜ŝɰɉ ɥ¼ǔǙɰ ǴȚ˚ŝ ʧìɩƻŝʧɰ
ʧǔŝ ĊǙĨŝȴɰ ĊɩìĨǔǙǙ Ń˅ɩǙȃƻ ʧǔŝ Ţ
ĨȚȃĨŝȃʧɩǙĨ ȶǦǙžʧǙȃƻȼ ȴìɩʧ Țž ʧǔŝ ǴȚ˚ŝļ
ĊȚȚɰʧǙȃƻ ʧǔŝ ȴŝìǤ Țž ˝Ț˅ɩ ìɩǴļ ˛ǔǙǦŝ
ʧǔŝ ɩȚʧìʧǙȚȃ ìȃŃ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ĨȚȃʧɩȚǦ Țȃ
ʧǔŝ ˛ì˝ ŃȚ˛ȃ ɰ˛ǙʧĨǔŝɰ ʧǔŝ žȚĨ˅ɰ ʧȚ
ʧǔŝ ĊɩìĨǔǙìǦǙɰ Ǵ˅ɰĨǦŝļ ìŃŃǙȃƻ Ţ
ʧǔǙĨǤȃŝɰɰ ʧȚ ˝Ț˅ɩ ìɩǴļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ
ɥ[ʧ Ĩìȃ Ċŝ ʧì˜Ǚȃƻ Țȃ ˝Ț˅ɩ ȃŝɩ˚Ț˅ɰ 
ɰ˝ɰʧŝǴ ɰȚ ƻŝʧ Ǚʧ Ǚȃ ŝìɩǦ˝ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ
˛ȚɩǤȚ˅ʧ ĊŝžȚɩŝ ˝Ț˅ ɰʧìɩʧ ʧȚ žìʧǙƻ˅ŝɉɦ
sŝɰɰȚȃ Ț˚ŝɩɉ GȚǦŃ ɰʧìɩɉ

 
µǟʠ ʺȰɢǟƿǙʠ șȄ ñ µɗʺššˡš ˘șʺɢ
čšȄĪǙĿ ǙșǫņǟȄƿ čǟĪšȰɨ Ǚñɢņ Ƃșɢ
ņʺǶččšǫǫɨ č˘ șȄš ɨšĪșȄņĿ
˘șʺɢ ɨǟņšɨ ˖ǟʠǙ ʠǙšȄ ɢșʠñʠš
ȰñǫǶɨ ƂñĪǟȄƿ ʠǙš ˖šǟƿǙʠɨ
Ƃșɢ˖ñɢņɄ ʺɢǫ Ȉ˥ɧ ɨș ʠǙš˘ɟɢš
ʠǙš ņʺǶččšǫǫɨ Ȱñɢñǫǫšǫ ʠș
ʺȰ ʠș ĪǙšɨʠ šñĪǙ șʠǙšɢ ǟȄ ñ
ǙšǟƿǙʠĿ ǙñǶǶšɢ ƿɢǟȰɄ
ǩššȰǟȄƿ ˘șʺɢ µǫș˖ǫ˘ ǫș˖šɢ
šǫčș˖ɨ ʠʺĪǩšņ ʠǙš ņʺǶččšǫǫɨ
ǟȄ Īǫșɨš ʠș ʠș ʠǙš ɨʠñɢʠ
˘șʺɢ ɨǟņšɨɄ ñȄņ ɢșʠñʠš ˘șʺɢ
ȰñǫǶɨ Ƃșɢ˖ñɢņ
ɢšñņ˘ Ƃșɢ ʠǙš
Ȅš˗ʠ ɢšȰɄ

Ȣʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


_ˆ~„Āg _g’#~


Gšʠ ǟȄʠș ʠǙš
ɨʠñɢʠ ȰșɨǟʠǟșȄ
č˘ ɨǟʠʠǟȄƿ șȄ
ʠǙš Ƕǟņņǫš șƂ ñ
Ƃǫñʠ čšȄĪǙ ˖ǟʠǙ
ñ čñɢčšǫǫ ñĪɢșɨɨ
˘șʺɢ ǫñȰɄ ßñǫǩ
˘șʺɢ Ƃššʠ șʺʠ
ñȄņ ɨǫǟņš ņș˖Ȅ
șȄ ʠǙš čšȄĪǙ
ʺȄʠǟǫ ˘șʺɢ ǩȄššɨ
ñɢš čšȄʠ ñʠ Ȉ˥ɧĿ
˘șʺɢ ɨǙșʺǫņšɢɨ
ñȄņ ȄšĪǩ ñɢš
ɨʺȰȰșɢʠšņ ñȄņ
ʠǙš ˖šǟƿǙʠ ǟɨ
șȄ ˘șʺɢ ǙǟȰɨɄ


%ɢǟ˕š ʠǙɢșʺƿǙ
˘șʺɢ Ƃššʠ ñȄņ

„üŃťʼnŘÖŃʼn “#K1E„#
EKq
„Evˆ~„
ʠǙɢʺɨʠ ˘șʺɢ
ǙǟȰɨ ˕šɢʠǟĪñǫǫ˘
ʺȄʠǟǫ ˘șʺɢ čșņ˘

Öėð¤ðÖË
¥ș˖šɢ ʺȰ ˘șʺɢ Ȱșɨʠšɢǟșɢ ĪǙñǟȄ ˖ǟʠǙ ʠǙš ˖šǟƿǙʠšņ ǙǟȰ ʠǙɢʺɨʠ
¤9ª¤ î
œ9—¤ Þ
ǟɨ ǙșɢǟˡșȄʠñǫɄ
ãșʺɢ ˖šǟƿǙʠ
ɨǙșʺǫņ čš șȄ
˘șʺɢ ɨǙșʺǫņšɢ
čǫñņšɨ ñȄņ ƂššʠɄ
µɗʺššˡš ˘șʺɢ

Ŀ–
Ț˅ɩ ƻǦ˅ʧŝɰļ ǔìǴɰʧɩǙȃƻɰ ìȃŃ ǦȚ˛ŝɩ ɥ¼ǔǙɰ ǦǙžʧ ìǦǦȚ˛ɰ ìǦǦ ʧǔŝɰŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ʧȚ Ċŝ ˛ȚɩǤŝŃ ƿǫʺʠšɨ Ǚñɢņ ñʠ
ĊìĨǤ Țžʧŝȃ ƻŝʧ ìȃ ŝìɰ˝ ɩǙŃŝ Ǚȃ ʧǔŝ ˛Ǚʧǔ ɰ˅ĊɰʧìȃʧǙìǦ ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝ Ċ˅ʧ ˛ǙʧǔȚ˅ʧ ȴǦìĨǙȃƻ ʠǙš ʠșȰ șƂ ʠǙš
ƻ˝Ǵļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ Úǔŝȃ ʧȚȚ Ǵ˅Ĩǔ ȴɩŝɰɰ˅ɩŝ Țȃ ˝Ț˅ɩ ĊìĨǤļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ Ƕș˕šɄ µǫș˖ǫ˘
ɰɞ˅ìʧʧǙȃƻ ǴȚɰʧ ȴŝȚȴǦŝ ɰʧɩ˅ƻƻǦŝ ʧȚ ɥŃŃ Ǚʧ ʧȚ ˝Ț˅ɩ Ǧŝƻɰ Ńì˝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ìžʧŝɩ ɰɞ˅ìʧɰɉɦ EȚɩ ɢš˕šɢɨš
ž˅ǦǦ˝ ŝȃƻìƻŝ ʧǔŝɰŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰļ ǤȃȚ˛ȃ ĨȚǦǦŝĨʧǙ˚ŝǦ˝ ìɰ ì ˚ìɩǙìʧǙȚȃ ʧȚ ƻǙ˚ŝ ˝Ț˅ ǴȚɩŝ ĨȚȃʧɩȚǦ ˛ǔŝȃ ƻȚǙȃƻ ʠǙš ǶșʠǟșȄ
ʧǔŝ ȴȚɰʧŝɩǙȚɩ ĨǔìǙȃļ ìȃŃ ǴǙɰɰ Ț˅ʧ Țȃ ʧǔŝ ĊŝȃŝžǙʧɰ ǔŝì˚˝ļ ȴŝɩžȚɩǴ ʧǔǙɰ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ˅ɰǙȃƻ ʧǔŝ žǙ˜ŝŃ Ċìɩ ʠș ɢšʠʺɢȄ ʠș
Țž ǦȚ˛ŝɩǗĊȚŃ˝ ȴȚ˛ŝɩļ ɰȴŝŝŃ ìȃŃ ìĨĨŝǦŝɩìʧǙȚȃɉ Ǚȃ ì °ǴǙʧǔ ǴìĨǔǙȃŝɉ ʠǙš ɨʠñɢʠɄ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣʤ
ĞŃÖ
¾Ğė¾ÖŃėʼn
ÉȰƿɢñņš ˘șʺɢ șčǫǟɗʺšɨ ˖ǟʠǙ ʠǙš
ș˕šɢǙšñņ µñ˗șȄ čšȄņ

–
Ț˅ Ǵì˝ ȃȚʧ ǔì˚ŝ ǔŝìɩŃ Țž ǔǙǴļ
Ċ˅ʧ ɩʧǔ˅ɩ °ì˜Țȃļ ìǤì ɥ¼ǔŝ [ɩȚȃ
}ìɰʧŝɩɦļ Ǚɰ ì Ǵìȃ ˛ǔȚɰŝ ǦǙžʧǙȃƻ
ìŃ˚ǙĨŝ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ ʧìǤŝɉ ¼ǔǙɰ ȣȉʧǔǗ
Ĩŝȃʧ˅ɩ˝ ɰʧɩȚȃƻǴìȃ ɰȴŝȃʧ ǔǙɰ ʧǙǴŝ ʧȚ˅ɩǙȃƻ ʧǔŝ
˛ȚɩǦŃ ìȃŃ ĨǔìǦǦŝȃƻǙȃƻ ȴŝȚȴǦŝ ʧȚ ǴìʧĨǔ ǔǙɰ
˛ŝǙƻǔʧǦǙžʧǙȃƻ žŝìʧɰɉ ¼ǔŝ ǴȚ˚ŝ ȃìǴŝŃ ìžʧŝɩ
ǔǙǴ ǔŝǦȴŝŃ Ċ˅ǙǦŃ ʧǔŝ ɩȚĨǤǗɰȚǦǙŃ ĨȚɩŝ ʧǔìʧ
ĨȚȃʧɩǙĊ˅ʧŝŃ ʧȚ ǔǙɰ ǦŝƻŝȃŃìɩ˝ ɰʧɩȚȃƻǴìȃ ɰʧìʧ˅ɰɉ
ɥ¼ǔǙɰ ǴȚ˚ŝ ŃȚŝɰ Ǵ˅Ĩǔ ǴȚɩŝ ʧǔìȃ Ǣ˅ɰʧ ƻǙ˚ŝ ˝Ț˅
ƻȚȚŃǗǦȚȚǤǙȃƻ ìĊɰļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ ɥ¼ǔìʧɦɰ ĊŝĨì˅ɰŝ
Ǚʧ ɩŝǦǙŝɰ ǴȚɩŝ Țȃ ˝Ț˅ɩ ȚĊǦǙɞ˅ŝɰ ʧȚ ɰʧìĊǙǦǙɰŝ ˝Ț˅ɩ
ɰȴǙȃŝļ ìǦǦȚ˛Ǚȃƻ ˝Ț˅ ʧȚ ǙȃĨɩŝìɰŝ ʧǔŝ ˛ŝǙƻǔʧ Țȃ
Țʧǔŝɩ ǦǙžʧɰɉɦ EȚɩ ˝Ț˅ļ ʧǔìʧ Ǵŝìȃɰ ǙǴȴɩȚ˚ŝŃ
ȴȚɰʧ˅ɩŝ ìȃŃ ǙǴȴɩŝɰɰǙ˚ŝ ɰǔȚ˅ǦŃŝɩɰɉ EȚɩ °ì˜Țȃļ Ǚʧ
Ǵŝìȃʧ ǔŝ ĨȚ˅ǦŃ ȴɩŝɰɰ ȣʌŤǤƻ Ț˚ŝɩǔŝìŃ ˛Ǚʧǔ Țȃŝ
ìɩǴɉ ȃŃ ǔŝ ȚȃǦ˝ ŝ˚ŝɩ ǦǙžʧŝŃ Ǚȃ ǔǙɰ ȴìȃʧɰ Ų ʧǔŝ˝
ŃȚȃɦʧ ǴìǤŝ ɦŝǴ ǦǙǤŝ ʧǔìʧ ìȃ˝ ǴȚɩŝɉ Úǔìʧ ì ƻ˅˝ɉ

 
µʠñȄņ ˖ǟʠǙ ˘șʺɢ uššȰ ˘șʺɢ ǙǟȰɨ
Ƃššʠ ɨǙșʺǫņšɢǝ ƂñĪǟȄƿ Ƃșɢ˖ñɢņ
˖ǟņʠǙ ñȰñɢʠ ñȄņ ñȄņ ɨǫș˖ǫ˘ čšȄņ g’#vE#
Ȱɢšɨɨ ñ ɨšʠ șƂ ʠș șȄš ɨǟņšĿ čʺʠ ~•gb #b
ǫǟƿǙʠ ņʺǶččšǫǫɨ ņșȄɟʠ ƿș 蚢șȄņ ¤9ª¤ Ţ
ș˕šɢǙšñņɄ yșĪǩ ñ ɢñȄƿš ˘șʺɟɢš œ9—¤ Þ
˘șʺɢ ñɢǶɨĿ ĪșǶƂșɢʠñčǫš
#E ~K#
ǩššȰ ˘șʺɢ Īșɢš ˖ǟʠǙɄ ¥ñʺɨš
čɢñĪšņ ñȄņ čɢǟšƂǫ˘Ŀ Ƕș˕š
ņșȄɟʠ ñɢĪǙ ˘șʺɢ ɨǫș˖ǫ˘ čñĪǩ ʠș
ǫș˖šɢ čñĪǩɄ ʠǙš Ƕǟņņǫš ñȄņ
ɢšȰšñʠ șȄ ʠǙš
șȰȰșɨǟʠš ɨǟņšɄ

Ȣƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


_ˆ~„Āg _g’#~

¤¾ċ āė
µťʼnāėÖʼnʼn
yš˕šǫǝʺȰ ˘șʺɢ ǫñʠɨ ˖ǟʠǙ
ʠǙš čɢñĪšņ ɨǟȄƿǫšǝñɢǶ ɢș˖


µšʠ ʺȰ ñ ǫș˖ Īñčǫš ˖ǟʠǙ ñ
v# %ǝǙñȄņǫš Ȅš˗ʠ ʠș ñ čšȄĪǙ
~Kb1Y#Āv_ vg“ ɨšʠ ñʠ ñ ɨʠššȰ ǟȄĪǫǟȄšɄ ­šɨʠ
¤9ª¤ î șȄš ǩȄšš șȄ ʠǙš ɨšñʠ ñȄņ ʠǙš
œ9—¤ Þ șȰȰșɨǟʠš Ƃșșʠ șȄ ʠǙš ƂǫșșɢɄ
#E ~K# Gɢñč ʠǙš ĪñčǫšĿ čɢñĪǟȄƿ
˘șʺɢ ʺȰȰšɢ čșņ˘ ñƿñǟȄɨʠ ʠǙš
čšȄĪǙ ˖ǟʠǙ ˘șʺɢ șʠǙšɢ ǙñȄņɄ


uššȰǟȄƿ ˘șʺɢ Īșɢš ʠǟƿǙʠ
ñȄņ ɨǙșʺǫņšɢɨ ɢšʠɢñĪʠšņĿ
Ȱʺǫǫ ʠǙš Īñčǫš ʠș˖ñɢņɨ ˘șʺɢ
ñɢǶȰǟʠɄ µɗʺššˡš ˘șʺɢ ǫñʠɨĿ
ʠǙšȄ ɨǫș˖ǫ˘ ɢš˕šɢɨš ʠǙš
Ƕș˕šǶšȄʠɄ șǶȰǫšʠš ʠǙš
ɨšʠ čšƂșɢš ǶǟɢɢșɢǟȄƿ ʠǙš
Ƕș˕šǶšȄʠ șȄ ʠǙš șʠǙšɢ ɨǟņšɄ

ĿK
ʧɦɰ ɞ˅Ǚʧŝ ǔìɩŃ ʧȚ ˛ȚɩǤ ˝Ț˅ɩ Ǧìʧɰ
ǙȃŃŝȴŝȃŃŝȃʧǦ˝ Țž ŝìĨǔ Țʧǔŝɩļ Ċ˅ʧ ʧǔǙɰ
ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ìǦǦȚ˛ɰ ˝Ț˅ ʧȚ ŃȚ ŝ˜ìĨʧǦ˝ ʧǔìʧļɦ
ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ ¼ǔǙɰ ǙǴȴɩȚ˚ŝɰ ʧǔŝ žȚĨ˅ɰ
Țȃ ʧǔŝ ȴɩǙǴìɩ˝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰļ ʧǔŝ ǦìʧǙɰɰǙǴ˅ɰ ŃȚɩɰǙļ ìɰ
˛ŝǦǦ ìɰ ʧìɩƻŝʧǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ĊǙĨŝȴɰ ìȃŃ ĨȚɩŝɉ
ɥ¼ǔŝ ĨìĊǦŝɰ ƻǙ˚ŝ ˝Ț˅ ì ŃǙɩŝĨʧǙȚȃìǦ žȚɩĨŝ ʧȚ
ǴìǙȃʧìǙȃ ʧŝȃɰǙȚȃ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ žɩȚǴ ɰʧìɩʧ ʧȚ
žǙȃǙɰǔļɦ ɰì˝ɰ °ʧìžžȚɩŃɉ ɥ¼ǔǙɰ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ Ĩìȃ Ċŝ
ŃŝȴǦȚ˝ŝŃ Ǚȃ ʧ˛Ț ˛ì˝ɰĶ ŝǙʧǔŝɩ ŝìɩǦ˝ Țȃ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ
˛ȚɩǤȚ˅ʧ ˛ǙʧǔǙȃ ʧǔŝ ŝǙƻǔʧǗʧȚǗȣʺ ɩŝȴ ɩìȃƻŝļ Țɩ ìɰ ì
žǙȃǙɰǔŝɩ ˛Ǚʧǔ ʺƚ ɩŝȴɰ Țɩ ǴȚɩŝɉɦ ‹ɩļ Ǚž ˝Ț˅ɦɩŝ ì
ƻǦ˅ʧʧȚȃ žȚɩ ȴ˅ȃǙɰǔǴŝȃʧļ ˝Ț˅ Ĩìȃ ŃȚ ĊȚʧǔɉ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢƢ
  
  
 
   

    

  
 
   
 


 
 
   

  
 6!.5# 3. ' !- #'.. % %'7  3!% ' 3 ).3 "#)4 !-' !$%33!'% 7!##
'- $% !% 3 3%". 3' "#) %'7 6% 3'. 7!3


''" #!" 5## 8'535# .6 ' -')) !-
#!33# '- %' -# !- #3 % '-#8 !6 3
%35-# #''"!% ))-% ' #'.#8 -')) *599+ !-, !$5#3 5## -'%3 .! %1'- -- !-#!%
"#)4 !-' !$%33!'% *$!# !-#!% 333''+ !. .3'- !-#!%. '% )-3 # '- 5##8 # .
3 5#3!$3 !% %'% .5-!# $# -''$!%/ % !%-!# $'5# )-$%%3#8 3 .8$)3'$. ' #')!
#! %!% 3-3$%3 7- %35-# )!$%3. -
))#! 3 3 )!-$# #6# ' 3 .#) 3' -)#!3 3
 $'5# .--!% -'$ )-6!'5. !- 3-%.)#%3.
%35-# ))-% ' -# !- '##!#., ! .-. 5-%. % !-3$-".

## '5- '%.5#33!'% '3#!% '% : :&((0 % !.'6-

7/%04
78 3 "#) $!# !-#!% 333'' $3' !. -- .
3 .3 3-3$%3 !% 3 7'-# 3'8 '- 38). ' #%..,

   

   
 

         
ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

„Ѥāėāėð
ċėĞŴüĞŴ
wʂ ˧ůǵǙǯʺ ʺɼćǵȚǵȚǙ ȯɼ ķćɼŔǵȯ ʺɼćǵȚǵȚǙ Ȍȯɼů ůƜƜůķʺǵ˦ů Ɯȯɼ Ɯćʺ
ȁȯʂʂɱ õǯůȚ ʂǯȯ˔ȁŔ ˩ȯ˔ ɼůʂʺ ćȚŔ Ɯȯɼ ǯȯ˧ ȁȯȚǙɱ õǯćʺ ćɼů
ʺǯů ĚůȚůƜǵʺʂ ȯƜ ȁǵƜʺǵȚǙ ˧ůǵǙǯʺʂ ˧ǵʺǯ ȯȚů ćɼȌ ćʂ ȯɉɉȯʂůŔ
ʺȯ Ěȯʺǯɱ ȚŔ ˧ǯćʺɹʂ ůķķůȚʺɼǵķ ćĚȯ˔ʺ ȁǵƜʺǵȚǙ ˧ůǵǙǯʺʂɱ
‹Țȯ˧ǵȚǙ ʺǯů ćȚʂ˧ůɼʂ ʺȯ ćȁȁ ʺǯůʂů ɰ˔ůʂʺǵȯȚʂ ˧ǵȁȁ Ȍćǿů ˩ȯ˔ɼ
ʺɼćǵȚǵȚǙ Ȍȯɼů ůƜƜůķʺǵ˦ů Ǝ ćȚŔ ˩ȯ˔ɹȁȁ ƜǵȚŔ ʺǯůȌ ćȁȁ ǵȚ ʺǯǵʂ
ķǯćɉʺůɼŌ ʺǯćȚǿʂ ʺȯ ȯ˔ɼ ʺůćȌ ȯƜ ů˨ɉůɼʺʂɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣɺ
g“b 
„v#Y#
½ǕɪŞŞ Şíɱ˞ ɱʨŞȵɱ ʨț
ǵíɱʨŞɪǚȄƼ ŞĩĩŞȄʨɪǚĩ
ǵț˛ŞǵŞȄʨɱ

ƈƽƽ1Kb 0gˆ~
țȄĩŞȄʨɪíʨŞ țȄ ʨǕŞ
ǧț˜ŞɪǚȄƼ ȵǕíɱŞ țſ Ş˛Şɪ˞
ǵț˛Ş ċ˞ ˆɱǚȄƼ ʨǕŞ ʨŞǵȵț
ư˫Ý˫Ɋ ½íǥŞ ſțˆɪ ɱŞĩțȄńɱ ʨț
ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ íȄń ǧǚſʨ ǚʨ
Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ ˜ǚʨǕțˆʨ ȵíˆɱǚȄƼɊ

Ǖƽƽg EY0 v#q~


%ț ŞĩĩŞȄʨɪǚĩǘțȄǧ˞ ɱŞʨɱ ʨț
Ş˝ȵțɱŞ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ ʨț ǵțɪŞ
ʨǚǵŞ ˆȄńŞɪ ʨŞȄɱǚțȄɊ ǕțțɱŞ í
˛íɪǚŞʨ˞ țſ Ş˝ŞɪĩǚɱŞɱ ſțɪ ŞíĩǕ
ǵˆɱĩǧŞ ƼɪțˆȵɊ
ȔǽĞŒǽʡɣìʡŒ Ȕǽ ʡǎŒ
ǠȔ˕ŒɣǓǽƹ ȮǎìɪŒ Ȕż ìǽ
Œ˖ŒɣĞǓɪŒ ʡȔ ǓǽĞɣŒìɪŒ Ǔʡɪ
Ǐƽƽ “#K1E„
ǮʿɪĞǠŒǑĀʿǓǠĹǓǽƹ ĀŒǽŒżǓʡɪ ¡ŞɪſțɪǵǚȄƼ ŞĩĩŞȄʨɪǚĩǘțȄǧ˞ ɱŞʨɱ
țſ Ş˝ŞɪĩǚɱŞɱ ɱˆĩǕ íɱ ˜ŞǚƼǕʨŞń
ĩǕǚȄǘˆȵɱ íȄń ńǚȵɱ ˜ǚǧǧ ǧŞíń ʨț
ƼɪŞíʨŞɪ ɱǚ˧Ş íȄń ɱʨɪŞȄƼʨǕ ƼíǚȄɱɊ
ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

Yg“#vKb1
¤ª‡5œ5¤
+˔ǵȁŔ ĚǵǙǙůɼ ćȚŔ ʂʺɼȯȚǙůɼ Ȍ˔ʂķȁůʂ Ě˩ ȌćʂʺůɼǵȚǙ ʺǯů ůķķůȚʺɼǵķ
ɉǯćʂů ȯƜ ů˦ůɼ˩ ȁǵƶŌ ʂć˩ʂ ʺɼćǵȚůɼ ËůćȚ ůɼ˧ǵȁȁ

Úǎìʡ ĹȔŒɪ ŒĞĞŒǽʡɣǓĞ ǮŒìǽə Ċ˅ʧ ʧǔŝ ǴȚɰʧ ŝ˜ȴŝɩǙŝȃĨŝŃĶ ɰǙǴȴǦ˝ ɩìȃƻŝ Țž ǴȚʧǙȚȃ Țž ʧǔŝ ǔǙȴ Ċ˝ ìȃ
¼ǔŝ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨļ Țɩ ǦȚ˛ŝɩǙȃƻļ ȴǔìɰŝ ĨȚȃĨŝȃʧɩìʧŝ Țȃ ʧǔŝ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ì˚ŝɩìƻŝ Țž ʺʺɃļ ˛Ǚʧǔ ìǦǦ Țʧǔŝɩ ǢȚǙȃʧɰ
Țž ìȃ˝ ǦǙžʧ Ǚɰ ˛ǔŝȃ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ ȴǔìɰŝ Țž ìȃ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝļ ǙȃĨɩŝìɰǙȃƻ ɰŝŝǙȃƻ ǙȃĨɩŝìɰŝɰ Țž ìʧ Ǧŝìɰʧ ȣʫɃɉ
Ǧŝȃƻʧǔŝȃɰ ˅ȃŃŝɩ ʧŝȃɰǙȚȃ Ų ʧǔǙȃǤ Țž ʧǔŝ ʧǙǴŝ ˝Ț˅ ʧìǤŝ ʧȚ ǦȚ˛ŝɩ ʧǔŝ
˝Ț˅ɩ ĊǙĨŝȴɰ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ ǦȚ˛ŝɩ ì ˛ŝǙƻǔʧ ʧȚ žȚ˅ɩ Țɩ ɰǙ˜ ɰŝĨȚȃŃɰļ Úǎìʡ ɪǎȔʿǠĹ [ ĹȔ Ǔǽ ʡǎŒ ƹ˗Ǯ
˛ŝǙƻǔʧ Ń˅ɩǙȃƻ ì Ĩ˅ɩǦɉ ¼ǔŝɩŝ ìɩŝ ʧ˛Ț ìȃŃ ĨȚ˅ȴǦŝ Ǚʧ ˛Ǚʧǔ ìȃ ŝ˜ȴǦȚɰǙ˚ŝ ʡȔ ƹŒʡ ǮȔɣŒ żɣȔǮ ʡǎŒ
Țʧǔŝɩ ʧ˝ȴŝɰ Țž Ǵ˅ɰĨǦŝ ĨȚȃʧɩìĨʧǙȚȃĶ ĨȚȃĨŝȃʧɩǙĨ ǦǙžʧɉ ‹ȃĨŝ ˝Ț˅ɦɩŝ ǴȚɩŝ ŒĞĞŒǽʡɣǓĞ ȮǎìɪŒə
ʧǔŝ ĨȚȃĨŝȃʧɩǙĨ ȶǦǙžʧǙȃƻȼ ȴǔìɰŝļ ˛ǔŝȃ ŝ˜ȴŝɩǙŝȃĨŝŃļ ˅ɰŝ ì ˛ŝǙƻǔʧ ʧǔìʧɦɰ EȚĨ˅ɰ Țȃ ʧǔŝ ʧŝǴȴȚ Țž ŝìĨǔ ǦǙžʧ Ų
ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ ɰǔȚɩʧŝȃɰ ˅ȃŃŝɩ ʧŝȃɰǙȚȃļ ʧȚȚ ǔŝì˚˝ ʧȚ ǦǙžʧ Ċ˅ʧ ʧǔìʧ ˝Ț˅ Ĩìȃ ǦȚ˛ŝɩ Ț˚ŝɩ žȚ˅ɩ ɰŝĨȚȃŃɰ ìȃŃ ǦǙžʧ
ìɰ Ǚȃ ʧǔŝ ˅ȴ˛ìɩŃ ȴìɩʧ Țž ì Ĩ˅ɩǦɼ ìȃŃ ǦȚ˛ŝɩ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨìǦǦ˝ɉ ¼ǔǙɰ Ǵì˝ ŝ˜ȴǦȚɰǙ˚ŝǦ˝ļ ˛ǔǙĨǔ Ǵŝìȃɰ ɞ˅ǙĨǤǦ˝
ǙɰȚǴŝʧɩǙĨļ ˛ǔŝȃ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ ɰʧì˝ɰ Ǵŝìȃ ˅ɰǙȃƻ ì ɰȴȚʧʧŝɩ žȚɩ ǴȚ˚ŝɰ ˛ǔǙǦŝ ɩŝʧìǙȃǙȃƻ ž˅ǦǦ ĨȚȃʧɩȚǦɉ ¼ȚȚ
ʧǔŝ ɰìǴŝ Ǧŝȃƻʧǔ ˛ǔǙǦŝ ˅ȃŃŝɩ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ʧǔŝ ĊŝȃĨǔ ȴɩŝɰɰļ Ċ˅ʧ ˛Ǚʧǔ Ǵìȃ˝ ȴŝȚȴǦŝ ˅ɰŝ ǴȚǴŝȃʧ˅Ǵļ ɰ˅Ĩǔ
ʧŝȃɰǙȚȃļ ìɰ Ǚȃ ì ȴǦìȃǤɉ ì ĊǙĨŝȴɰ Ĩ˅ɩǦ ˝Ț˅ Ĩìȃ ˅ɰŝ ˝Ț˅ɩ ìɰ ɰ˛ǙȃƻǙȃƻ ʧǔŝ ìɩǴ Ń˅ɩǙȃƻ ì ĊǙĨŝȴɰ
žɩŝŝ ǔìȃŃ ʧȚ ìɰɰǙɰʧ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ ǦǙžʧɉ Ĩ˅ɩǦɉ ¼ǔǙɰ Ĩǔŝìʧɰ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ Ț˅ʧ Țž
Úǎìʡɠɪ ɪȔ ǓǮȮȔɣʡìǽʡ ìĀȔʿʡ
ŒĞĞŒǽʡɣǓĞ ĞȔǽʡɣìĞʡǓȔǽə
[ž ǙȃĨɩŝìɰŝɰ Ǚȃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ Țɩ ɰǙ˦ŝ ìɩŝ
˝Ț˅ɩ ƻȚìǦļ ʧǔŝ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ȴǔìɰŝ Țž
ɸwƜ ǵȚķɼůćʂůʂ ǵȚ ʂʺɼůȚǙʺǯ ȯɼ ʂǵ˵ů ćɼů
ŝìĨǔ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ Ǚɰ Ĩɩ˅ĨǙìǦɉ °ʧ˅ŃǙŝɰ
ǔì˚ŝ ɰǔȚ˛ȃ ʧǔìʧ ʧǔŝ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ
˩ȯ˔ɼ ǙȯćȁŌ ʺǯů ůķķůȚʺɼǵķ ɋȁȯ˧ůɼǵȚǙɑ
ȴǔìɰŝ ʧɩǙƻƻŝɩɰ ǴȚɩŝ ǔ˝ȴŝɩʧɩȚȴǔ˝ ɉǯćʂů ȯƜ ůćķǯ ů˨ůɼķǵʂů ǵʂ ķɼ˔ķǵćȁɹ
Ų ʧǔŝ ȴɩȚĨŝɰɰ Țž Ċ˅ǙǦŃǙȃƻ ȃŝ˛
Ǵ˅ɰĨǦŝ ʧǙɰɰ˅ŝ Ų ʧǔìȃ ʧǔŝ ĨȚȃĨŝȃʧɩǙĨɉ
ÞȚ˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ìɩŝ ìǦɰȚ žìɩ ɰʧɩȚȃƻŝɩ Úǎìʡɠɪ ʡǎŒ ĀŒǽŒżǓʡ Ȕż ž˅ǦǦ ŝȃƻìƻŝǴŝȃʧļ ɰȚ žȚĨ˅ɰ Țȃ ˅ɰǙȃƻ
Ǚȃ ʧǔŝ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ȴȚɩʧǙȚȃ Țž ì ǦǙžʧɉ ŒĞĞŒǽʡɣǓĞ ʡɣìǓǽǓǽƹə ĨȚɩɩŝĨʧ žȚɩǴ ʧȚ ƻŝʧ ʧǔŝ ƻɩŝìʧŝɰʧ
 ì˝Ǚȃƻ ƻɩŝìʧŝɩ ìʧʧŝȃʧǙȚȃ ʧȚ ʧǔŝ ĊŝȃŝžǙʧ žɩȚǴ ˝Ț˅ɩ ʧɩìǙȃǙȃƻɉ
[ɪ ʡǎŒ ĞȔǽĞŒǽʡɣǓĞ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ȴìɩʧ Țž ŝ˚ŝɩ˝ ɩŝȴ ˛ǙǦǦ
ȮǎìɪŒ ǓǮȮȔɣʡìǽʡə ǙȃĨɩŝìɰŝ ʧǔŝ ìǴȚ˅ȃʧ Țž ʧǙǴŝ ʧǔŝ WȔ˕ ĹȔ [ ȮɣȔƹɣŒɪɪə
Þŝɰɉ [ʧ Ċ˅ǙǦŃɰ ŝ˜ȴǦȚɰǙ˚ŝ ȴȚ˛ŝɩļ ìȃŃ Ǵ˅ɰĨǦŝ Ǚɰ ŝ˜ȴȚɰŝŃ ʧȚ ʧŝȃɰǙȚȃɉ ¼ǔǙɰ EȚɩ ĨŝɩʧìǙȃ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰļ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ŃǙȴɰļ
žȚĨ˅ɰǙȃƻ Țȃ ĨȚɩɩŝĨʧ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ʧɩǙƻƻŝɩɰ Ǵì˜ǙǴ˅Ǵ Ǵ˅ɰĨǦŝ ƻɩȚ˛ʧǔ ȴ˅ǦǦǗ˅ȴɰ ìȃŃ ĨǔǙȃǗ˅ȴɰļ ˝Ț˅ Ĩìȃ ɰʧìɩʧ
ǦȚ˛ŝɩǙȃƻ ìȃŃ ĨȚȃĨŝȃʧɩǙĨ ǦǙžʧǙȃƻ Ċ˝ ĊɩŝìǤǙȃƻ ŃȚ˛ȃ ì ǔǙƻǔŝɩ ȃ˅ǴĊŝɩ Ċ˝ Ǣ˅ɰʧ ȴŝɩžȚɩǴǙȃƻ ʧǔŝ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ
ȴɩȚŃ˅Ĩŝɰ ǴȚɩŝ ǔ˝ȴŝɩʧɩȚȴǔ˝ ʧǔìȃ Țž Ǵ˅ɰĨǦŝ žǙĊɩŝɰļ ˛ǔǙĨǔ ʧǔŝȃ Ǵ˅ɰʧ ȴǔìɰŝɉ ¼Ț ŃȚ ʧǔǙɰļ Ǣ˅Ǵȴ ʧȚ ʧǔŝ ʧȚȴ
ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ʧɩìǙȃǙȃƻ ìǦȚȃŝɉ Ċŝ ɩŝĊ˅ǙǦʧɉ ȚȃʧɩȚǦǦŝŃ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ȴȚɰǙʧǙȚȃ Țž ʧǔŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ìȃŃ ǦȚ˛ŝɩ
ǦǙžʧǙȃƻ ìǦɰȚ ǙǴȴɩȚ˚ŝɰ ʧŝȃŃȚȃ ʧǙɰɰ˅ŝ ˝Ț˅ɩɰŝǦž ɰǦȚ˛Ǧ˝ɉ EȚɩ ɰǙȃƻǦŝǗìɩǴ Ĩ˅ɩǦɰ
Úǎìʡɠɪ Ǔǽ˔ȔǠ˔ŒĹ Ǔǽ ɰʧɩŝȃƻʧǔļ ǴìǤǙȃƻ ˝Ț˅ ǴȚɩŝ ǙȃǢ˅ɩ˝Ǘ ìȃŃ ŝ˜ʧŝȃɰǙȚȃɰļ ǦȚ˛ŝɩ ʧǔŝ ˛ŝǙƻǔʧ
ŒĞĞŒǽʡɣǓĞ ʡɣìǓǽǓǽƹə ȴɩȚȚžɉ [ʧ ǙȃĨɩŝìɰŝɰ žǦŝ˜ǙĊǙǦǙʧ˝ ǴȚɩŝ ˅ȃŃŝɩ ĨȚȃʧɩȚǦ ʧǔŝȃ ˅ɰŝ ʧǔŝ Țʧǔŝɩ
¼ǔŝɩŝ ìɩŝ ʧ˛Ț ĊìɰǙĨ ìȴȴɩȚìĨǔŝɰɉ ʧǔìȃ ɰʧìʧǙĨǗǔȚǦŃ ɰʧɩŝʧĨǔǙȃƻļ ʧȚȚĶ Țȃŝ ìɩǴ ʧȚ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ ĨȚǴȴǦŝʧŝ ʧǔŝ
¼ǔŝ žǙɩɰʧ ǴŝʧǔȚŃ Ǚɰ Ċŝɰʧ žȚɩ ìǦǦ ɰʧ˅Ń˝ žȚ˅ȃŃ ʧǔìʧ Ǚʧ ǙǴȴɩȚ˚ŝŃ ʧǔŝ ĨȚȃĨŝȃʧɩǙĨ ȴǔìɰŝɉ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȈ
0~„ …¯¤/9
õćȚʺ ʺȯ Ǚůʺ ȁůćȚ ćȚŔ ʂʺɼȯȚǙɱ ËɉůůŔǵȚǙ ˔ɉ ˩ȯ˔ɼ ķćɼŔǵȯ ǵʂ ʺǯů
ćȚʂ˧ůɼŌ ʂć˩ʂ ʺɼćǵȚůɼ ȚʺǯȯȚ˩ Ëǯć˧

¼ǔŝɩŝɦɰ Țȃŝ ʧɩìǙȃǙȃƻ ǴŝʧǔȚŃ ʧǔìʧ žìʧ Ċ˅ʧ Ǚʧ ˛Țȃɦʧ ŃȚ ìȃ˝ʧǔǙȃƻ ʧȚ ¼Ț ìŃŃ ˚ìɩǙŝʧ˝ļ ʧɩ˝ ɩ˅ȃȃǙȃƻ ǔǙǦǦɰļ
˛ǙǦǦ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ ƻŝʧ Ǧŝìȃŝɩļ ɰʧɩȚȃƻŝɩ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ Ċ˅ǙǦŃ Ǵ˅ɰĨǦŝɉ [ȃ žìĨʧļ ĨǔìȃƻǙȃƻ ìɩȚ˅ȃŃ ʧǔŝ ɩŝɰʧ Ǚȃʧŝɩ˚ìǦɰļ
ìȃŃ ǴȚɩŝ Ǵ˅ɰĨ˅Ǧìɩļ ǙǴȴɩȚ˚ŝ ˝Ț˅ɩ ɰʧŝìŃ˝Ǘɰʧìʧŝ ĨìɩŃǙȚ Ǚɰ ȚȃǦ˝ ɰʧɩǙĨʧǦ˝ ȴŝɩžȚɩǴǙȃƻ ì ɰŝĨȚȃŃļ ɰǔȚɩʧŝɩ
ɰǤǙȃ ìȃŃ ĨìɩŃǙȚ˚ìɰĨ˅Ǧìɩ ž˅ȃĨʧǙȚȃļ ȃŝĨŝɰɰìɩ˝ ˛ǔŝȃ ìȃ ǙȃŃǙ˚ǙŃ˅ìǦ ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ń˅ɩǙȃƻ ʧǔŝ ɰìǴŝ
ǴìǤŝ ˝Ț˅ žŝŝǦ ǔŝìǦʧǔǙŝɩ ìȃŃ Ĩì˅ɰŝ Ǚɰ ɰȚ Ț˚ŝɩ˛ŝǙƻǔʧ ʧǔìʧ Ǚʧɦɰ ʧǔŝ ˛ŝŝǤ ȶɩȚ˅ƻǔǦ˝ ʌ˪Ƀ Țž ʧǔŝ ˚ȚǦ˅Ǵŝ
˝Ț˅ɩ ɰʧ˅ĊĊȚɩȃ ĨìǦ˚ŝɰ ʧȚ ƻɩȚ˛ɉ ǔǙƻǔŝɰʧ Ǧŝ˚ŝǦ Țž ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ʧǔŝ˝ Ĩìȃ Țž ˝Ț˅ɩ ǴìǙȃ ɰȴɩǙȃʧ Ńì˝ȼ Țɩ ŃȚǙȃƻ
Úǔìʧɦɰ ǴȚɩŝļ ˝Ț˅ Ĩìȃ ŃȚ Ǚʧ Ǚȃ Țȃŝ ǔìȃŃǦŝɉ WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ȚȃĨŝ ʧǔŝ˝ɦ˚ŝ ɰȴɩǙȃʧɰ Țȃ ʧǔŝ ɩȚ˛ŝɩ Țɩ ĊǙǤŝɉ k˅ɰʧ
Țɩ ʧ˛Ț ʺ˪ǗǴǙȃ˅ʧŝ ɰŝɰɰǙȚȃɰ ŝìĨǔ ìŃìȴʧŝŃ ʧȚ Ǚʧļ ʧǔŝ ȴɩȚƻɩìǴǴŝ ɰʧì˝ ˛ǙʧǔǙȃ ʧǔŝ ǔȚɩǴȚȃìǦ ȴɩǙȃĨǙȴǦŝɰ
˛ŝŝǤ Ų ìȃŃ Ǚʧ ŃȚŝɰȃɦʧ ǔì˚ŝ ʧȚ ĨȚɰʧ ɰǔȚ˅ǦŃ ĊŝĨȚǴŝ ʧȚ˅ƻǔŝɩɉ Țž ɰǔȚɩʧ ɩŝɰʧ ȴŝɩǙȚŃɰ ìȃŃ ǔǙƻǔǗ
ìȃ˝ʧǔǙȃƻɉ Úǔìʧɦɰ ʧǔǙɰ ǴìƻǙĨìǦ ÚǔǙĨǔ ĊɩǙȃƻɰ ˅ɰ ʧȚ ɰȴɩǙȃʧǙȃƻɉ ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ Ǧŝ˚ŝǦɰ ìȃŃ ˝Ț˅ɦǦǦ ɩŝìȴ ʧǔŝ
ʧɩìǙȃǙȃƻ ɰ˝ɰʧŝǴɟ °ȴɩǙȃʧǙȃƻɉ ɩŝ˛ìɩŃɰɉ
Úǎ˗ Ǔɪ ɪȮɣǓǽʡǓǽƹ ĀŒʡʡŒɣ
[ ĹǓĹǽɠʡ ʡǎǓǽǞ ɣʿǽǽǓǽƹ ʡǎìǽ ǜȔƹƹǓǽƹə
ĞȔʿǠĹ ǎŒǠȮ ĀʿǓǠĹ ɪʡɣŒǽƹʡǎɃ ¼˛Ț ˛ȚɩŃɰĶ ǔȚɩǴȚȃìǦ ĊìǦìȃĨŝɉ
Úìɪ [ ˕ɣȔǽƹə °ȴɩǙȃʧǙȃƻ ɰʧǙǴ˅Ǧìʧŝɰ ʧǔŝ ɩŝǦŝìɰŝ qY– 0~„
¼ɩìŃǙʧǙȚȃìǦǦ˝ļ ȴŝȚȴǦŝ ǔì˚ŝ ǦǙžʧŝŃ
˛ŝǙƻǔʧɰ ʧȚ Ċ˅ǙǦŃ Ǵ˅ɰĨǦŝ ìȃŃ ŃȚȃŝ
Țž ì ǔ˅ƻŝ ìǴȚ˅ȃʧ Țž ìȃìĊȚǦǙĨ
ǔȚɩǴȚȃŝɰ ǙȃʧȚ ˝Ț˅ɩ ĊǦȚȚŃɰʧɩŝìǴɉ
b Ygg~#
ĨìɩŃǙȚ ʧȚ Ċ˅ɩȃ žìʧɉ ˅ʧ ʧǔǙɰ ɰ ì ɩŝɰ˅Ǧʧļ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ĊŝĨȚǴŝ Hțʨ ʨǕŞ ǕíȄƼ țſ ɱȵɪǚȄʨǚȄƼɠ
ìȴȴɩȚìĨǔ Țž ǦȚ˛ǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ļ ǔǙƻǔǗ ǴȚɩŝ ɰŝȃɰǙʧǙ˚ŝ ʧȚ Ǚȃɰ˅ǦǙȃļ ˛ǔǙĨǔ Ùíɪ˞ ʨǕǚȄƼɱ ˜ǚʨǕ ʨǕŞɱŞ
˚ȚǦ˅Ǵŝ ĨìɩŃǙȚ ˛ȚɩǤ ìȃŃ ǔǙƻǔǗɩŝȴ Ǵŝìȃɰ ʧǔŝ˝ ɩŝìŃǙǦ˝ ìĊɰȚɩĊ ǴȚɩŝ ˜țɪǥțˆʨɱ
ɰʧɩŝȃƻʧǔ ŝȃŃ˅ɩìȃĨŝ ˛ȚɩǤ ǦŝìŃɰ ʧȚ ì ȃ˅ʧɩǙŝȃʧɰ žȚɩ ƻɩȚ˛ʧǔļ ˝Ț˅ Ț˜ǙŃǙɰŝ
ɩŝŃ˅ĨʧǙȚȃ Ǚȃ ʧǔŝ ɰǙ˦ŝ Țž ˝Ț˅ɩ ʧ˝ȴŝ ʺļ ǴȚɩŝ žìʧ ìȃŃ ʧǔŝ ɰʧǙžžȃŝɰɰ Țž
ƈƽƽ v#q~
ʍ ˝ ʻ˫˫ǵ ɱȵɪǚȄʨ ˜ǚʨǕ ʻǵǚȄ ɪŞɱʨ
Țɩ žìɰʧǗʧ˛ǙʧĨǔļ Ǵ˅ɰĨǦŝ žǙĊɩŝɰ ȶʧǔìʧɦɰ Ǧìɩƻŝ ìɩʧŝɩǙŝɰ Ǚɰ ŝ˚ŝȃ ɩŝŃ˅ĨŝŃļ
 ɩȚƻɩŝɰɰ Ċ˝ ìŃŃǙȃƻ ʧ˛Ț ɰȴɩǙȃʧɰ
ĊìŃȼļ ìȃŃ ŝ˚ŝȃ ʧȚ ɰȚǴŝ ʧ˝ȴŝ ʺĊ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ƻɩŝìʧ žȚɩ ɰʧì˚Ǚȃƻ Țžž ǔŝìɩʧ
ŝìĨǔ ˛ŝŝǤ žȚɩ ʧ˛Ț ˛ŝŝǤɰ ˅ȃʧǙǦ
žǙĊɩŝɰ ĊŝǙȃƻ ĨȚȃ˚ŝɩʧŝŃ ʧȚ ʧ˝ȴŝ ʺì ŃǙɰŝìɰŝɉ °ȴɩǙȃʧǙȃƻ ìǦɰȚ ˅ɰŝɰ ì ǦȚʧ
˝Ț˅ɦɩŝ ìʧ ʧŝȃ ɩŝȴɰɉ
ȶƻȚȚŃ žȚɩ ĨìɩŃǙȚļ Ċ˅ʧ ĊìŃ žȚɩ Țž Ǵ˅ɰĨǦŝɰļ ɰȴŝĨǙžǙĨìǦǦ˝ ʧǔŝ ŝȃʧǙɩŝ
ɰʧɩŝȃƻʧǔȼɉ [ʧ ˛ǙǦǦ ìǦɰȚ ǦŝìŃ ʧȚ ìȃ ȴȚɰʧŝɩǙȚɩ ĨǔìǙȃ Ų ˛ǔǙĨǔ ǙȃĨǦ˅Ńŝɰ
ǙȃĨɩŝìɰŝ Ǚȃ ƻǦ˝ĨȚƻŝȃ ìȃŃ ʧǔŝ ǔìǴɰʧɩǙȃƻɰļ ƻǦ˅ʧŝɰ ìȃŃ ǦȚ˛ŝɩ Ǖƽƽ vˆb U
ʧɩǙƻǦ˝ĨŝɩǙŃŝ ɰʧȚɩŝɰ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰļ ĊìĨǤ Ų ìɰ ˛ŝǦǦ ìɰ ˝Ț˅ɩ ɞ˅ìŃɰ ìȃŃ ʍ ˝ ť˫ǵ ɱȵɪǚȄʨ íȄń ċíĩǥ ȷȤʍ˫ǵ
˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ˛ǔ˝ ǴìɩìʧǔȚȃ ɩ˅ȃȃŝɩɰ ǔǙȴ žǦŝ˜Țɩɰɉ °ȴɩǙȃʧǙȃƻ ìɰ žìɰʧ ìɰ ț˛ŞɪíǧǧȽ ˜ǚʨǕ Ȋ˫ɱŞĩ ɪŞɱʨ
ŃȚȃɦʧ ʧŝȃŃ ʧȚ ƻŝʧ ɰ˅ȴŝɩǗǦŝìȃɉ ˝Ț˅ Ĩìȃ Ǚɰ ʧǔŝ ŃŝžǙȃǙʧǙȚȃ Țž ǔǙƻǔǗ ¨˅ȃȃǙȃƻ ì ɰŝʧ ŃǙɰʧìȃĨŝ ìȃŃ ĊìĨǤ
ìɰǙĨìǦǦ˝ļ Ǚž ˝Ț˅ ɰʧǙĨǤ ʧȚ Ǧŝȃƻʧǔ˝ ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ Ų ʧǔŝ ǙǴȴìĨʧ ɩŝɞ˅Ǚɩŝɰ ʧ˛Ț ìĨĨŝǦŝɩìʧǙȚȃ
ĨìɩŃǙȚ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɰ ˝Ț˅ɦǦǦ ƻŝʧ Ċŝʧʧŝɩ ìʧ ìȃŃ žìɰʧ Ǵ˅ɰĨ˅Ǧìɩ ĨȚȃʧɩìĨʧǙȚȃɰ ȴǔìɰŝɰɉ ÞȚ˅ɦǦǦ ǔì˚ŝ ʧȚ ˛ȚɩǤ
ǴȚ˚Ǚȃƻ ɰǦȚ˛Ǧ˝ žȚɩ ǦȚȃƻ ȴŝɩǙȚŃɰɉ žȚɩĨŝ ˝Ț˅ ʧȚ ˛ȚɩǤ ǔìɩŃɉ ǔìɩŃ ʧȚ ƻŝʧ ĊìĨǤ ˅ȴ ʧȚ ɰȴŝŝŃ Țȃ
ÞȚ˅ɦǦǦ ìǦɰȚ ĊŝĨȚǴŝ ɰǴìǦǦŝɩ ìȃŃ ʧǔŝ ɩŝʧ˅ɩȃ ɰŝĨʧǙȚȃɰɉ
˛ŝìǤŝɩ ìȃŃ ɰʧȚɩŝ ǴȚɩŝ žìʧɉ [ɠǮ ĞȔǽ˔ǓǽĞŒĹɃ
ŃŝĨŝȃʧ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ȴɩȚƻɩìǴǴŝ ˛ǙǦǦ ÚǎŒɣŒ ĹȔ [ ɪʡìɣʡə Ǐƽƽ 1g 0ˆv„E#v
Țžžɰŝʧ ʧǔŝɰŝ ŝžžŝĨʧɰļ Ċ˅ʧ ŝɰɰŝȃʧǙìǦǦ˝ °ʧìɩʧ ˛Ǚʧǔ žȚ˅ɩ Țɩ žǙ˚ŝ ȣ˪˪Ǵ ɰȴɩǙȃʧɰ
ʍ ˝ Ȥ˫˫ǵ ɱȵɪǚȄʨ ˜ǚʨǕ
˝Ț˅ɦŃ Ċŝ ɩ˅ȃȃǙȃƻ ǔìɩŃ ìȃŃ ȃȚʧ ˛Ǚʧǔ ȉ˪ ɰŝĨȚȃŃɰɦ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ
ʍ˫ɱŞĩ ɪŞɱʨ
ƻŝʧʧǙȃƻ ìȃ˝˛ǔŝɩŝɉ ŝìĨǔɉ ¼ǔŝȃ ìŃŃ Țȃŝ ʧȚ ʧ˛Ț ɰȴɩǙȃʧɰ ì
 ɩȚƻɩŝɰɰ Ċ˝ ìŃŃǙȃƻ ʺ˪Ǵ ʧȚ ŝìĨǔ
˛ŝŝǤ ˅ȃʧǙǦ ˝Ț˅ɦɩŝ ìʧ ʧŝȃ ɩŝȴɰɉ ‹ȃĨŝ
ɰȴɩǙȃʧ ŝ˚ŝɩ˝ ˛ŝŝǤļ ɰȚ Ǚȃ ˛ŝŝǤ
°ǎȔʿǠĹ [ ĹȔ ǠȔǽƹ ĞìɣĹǓȔ ˝Ț˅ Ĩìȃ ŃȚ ʧŝȃ ȣ˪˪Ǵ ɰȴɩǙȃʧɰ ˛Ǚʧǔ
ʧ˛Ț ˝Ț˅ɦǦǦ ŃȚ ʌ ˜ ȣʺ˪Ǵļ Ǚȃ ˛ŝŝǤ
ɪŒɪɪǓȔǽɪə ȉ˪ ɰŝĨȚȃŃɰɦ ɩŝɰʧļ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ Ċŝ
ʧǔɩŝŝ ˝Ț˅ɦǦǦ ŃȚ ʌ ˜ ȣƯ˪Ǵ ìȃŃ ɰȚ
Țʧ Ǚž ˝Ț˅ ˛ìȃʧ ʧȚ ǦȚȚǤ ɩǙȴȴŝŃɉ ìĊǦŝ ʧȚ ˚ìɩ˝ ʧǔŝ ˛ȚɩǤǦȚìŃ ìȃŃ ɰʧìɩʧ
Țȃɉ oŝŝȴ ʧǔŝ ɩŝɰʧ ìʧ ʌ˪ɰŝĨɉ
ìɩŃǙȚ Ĩìȃ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ ʧȚ ǦȚɰŝ ǔì˚Ǚȃƻ ɰȚǴŝ ɩŝìǦ ž˅ȃɉ

ʰ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

ɸËɉɼǵȚʺǵȚǙ
ʂʺǵȌ˔ȁćʺůʂ ʺǯů
ɼůȁůćʂů ȯƜ ćȚćĚȯȁǵķ
ǯȯɼȌȯȚůʂŌ ʂȯ ˩ȯ˔ɼ
Ȍ˔ʂķȁůʂ ćĚʂȯɼĚ
Ȍȯɼů Ț˔ʺɼǵůȚʺʂ
Ɯȯɼ Ǚɼȯ˧ʺǯɹ
ɸõǯůɼů ʂʺɼůȚǙʺǯ ǵʂ ʺǯů
ɉɼǵȌćɼ˩ ȯɼ ȯȚȁ˩ ǙȯćȁŌ
ɼůʂʺ ɉůɼǵȯŔʂ ȯƜ ʺ˧ȯ
ʺȯ Ɯȯ˔ɼ ȌǵȚ˔ʺůʂ ćɼů
Ȍȯʂʺ ůƜƜůķʺǵ˦ůɹ

ʰʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

v#~„ iœ59œ
×ǯů ʺǵȌů Ěůʺ˧ůůȚ ˩ȯ˔ɼ ʂůʺʂ ǵʂ ǽ˔ʂʺ ćʂ ķɼ˔ķǵćȁ ćʂ ˧ǯćʺ ˩ȯ˔ Ŕȯ
ǵȚ ʺǯůȌŌ ʂć˩ʂ ʺɼćǵȚůɼ ȁů˨ ŔćȌʂ

[ ǜʿɪʡ ɣŒɪʡ ĀŒʡ˕ŒŒǽ ɪŒʡɪ ʿǽʡǓǠ ˛ǔŝȃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ Ǚɰ ʧǔŝ ȴɩǙǴìɩ˝ Țɩ ȃȚȃǗ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ńì˝ɰļ ˝Ț˅ Ĩìȃ ŃȚ
[ɠ˔Œ ɣŒĞȔ˔ŒɣŒĹ ŒǽȔʿƹǎ ʡȔ ƹȔ ȚȃǦ˝ ƻȚìǦ Țž ˝Ț˅ɩ ˛ȚɩǤȚ˅ʧļ ɰȚ ɩŝɰʧ ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ ɰŝɰɰǙȚȃɰ Ų ǦȚ˛Ǘ˚ȚǦ˅Ǵŝļ
ìƹìǓǽɃ [ɪǽɠʡ ʡǎìʡ ɣǓƹǎʡə ȴŝɩǙȚŃɰ Țž ʧǔɩŝŝ ʧȚ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰ ìɩŝ ǦȚ˛ǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɰ ʧǔìʧ
Țʧ ɞ˅Ǚʧŝɉ }ìȃǙȴ˅ǦìʧǙȃƻ ìȃ˝ Țž ǴȚɰʧ ŝžžŝĨʧǙ˚ŝ ǔŝɩŝɉ ŃɩǙ˚ŝ ĊǦȚȚŃ ǙȃʧȚ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ
ʧǔŝ ˚ìɩǙìĊǦŝɰ Ǚȃ ì ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝ ìȃŃ ìǦǦŝ˚Ǚìʧŝ ɰʧǙžžȃŝɰɰɉ GȚ žȚɩ ì
˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ų ʧǔŝ ĨǔȚǙĨŝ Țž ŝ˜ŝɩĨǙɰŝļ Úǎìʡ Ǔż [ ˕ìǽʡ ʡȔ ƹŒʡ ĊǙǤŝ ɩǙŃŝ Țɩ ŃȚ ì ɞ˅ǙĨǤ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ Țž
ǦȚìŃļ ˚ȚǦ˅Ǵŝļ ʧǔŝ Ǧŝȃƻʧǔ Țž ˝Ț˅ɩ ĀǓƹƹŒɣə ‹ɣ ǠŒìǽŒɣə ĊȚŃ˝˛ŝǙƻǔʧ ǴȚ˚ŝɰļ ɰ˅Ĩǔ ìɰ Ǧ˅ȃƻŝɰ
ɩŝɰʧ ȴŝɩǙȚŃ Țɩ ŝ˚ŝȃ ʧǔŝ ȚɩŃŝɩ ¼ǔŝȃ Ǥŝŝȴ ˝Ț˅ɩ ɩŝɰʧɰ ɰǔȚɩʧŝɩ Ų ìȃŃ ȴɩŝɰɰǗ˅ȴɰļ žȚɩ ŝ˜ìǴȴǦŝɉ
Ǚȃ ˛ǔǙĨǔ ˝Ț˅ ŃȚ ʧǔŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ʫ˪Ǘʌ˪ ɰŝĨȚȃŃɰ Ǚž ˝Ț˅ɩ ìǙǴ Ǚɰ ʧȚ $Țȃɦʧ Ț˚ŝɩʧì˜ ˝Ț˅ɩɰŝǦž Ų ˝Ț˅
Ų ìǦʧŝɩɰ ʧǔŝ ˅ȃǙɞ˅ŝ ɰʧɩ˅Ĩʧ˅ɩŝ ŃɩȚȴ ĊȚŃ˝ žìʧļ ìȃŃ Țȃŝ ʧȚ ʧ˛Ț ɰǔȚ˅ǦŃ ŝȃŃ ˅ȴ žŝŝǦǙȃƻ ǴȚɩŝ
Țž ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ìȃŃ Ĩǔìȃƻŝɰ ǴǙȃ˅ʧŝɰ Ǚž ˝Ț˅ ˛ìȃʧ ʧȚ ƻìǙȃ Ǧŝìȃ ŝȃŝɩƻǙɰŝŃ ìžʧŝɩ ì ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ ɰŝɰɰǙȚȃɉ
ʧǔŝ ĨŝǦǦ˅Ǧìɩ ìȃŃ ǴȚǦŝĨ˅Ǧìɩ Ǵìɰɰɉ ¼ǔŝɰŝ ɩŝɰʧ Ǧŝȃƻʧǔɰ ˛ǙǦǦ ǔŝǦȴ ¼ǔǙɰ ˛ǙǦǦ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ
ɩŝɰȴȚȃɰŝ ˝Ț˅ ƻŝʧ žɩȚǴ Ǚʧɉ ǙȃĨɩŝìɰŝ ʧǔŝ ȴɩȚŃ˅ĨʧǙȚȃ Țž ƻɩȚ˛ʧǔ ɩŝĨȚ˚ŝɩ ìȃŃ ƻɩȚ˛ļ ìȃŃ ȴɩŝȴìɩŝ
ìɰǙĨìǦǦ˝ļ Ǚž ˝Ț˅ Ĩǔìȃƻŝ ˝Ț˅ɩ ǔȚɩǴȚȃŝļ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ǙǴȴȚɩʧìȃʧ žȚɩ ˝Ț˅ žȚɩ ʧǔŝ ȃŝ˜ʧ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɉ
˛ŝǙƻǔʧɰļ ʧǔŝ ȃ˅ǴĊŝɩ Țž ɩŝȴɰ Țɩ ǴŝʧìĊȚǦǙɰǙȃƻ žìʧ ìȃŃ ɩŝȴìǙɩǙȃƻ
ɰŝʧɰ Țɩ ʧǔŝ ìǴȚ˅ȃʧ Țž ɩŝɰʧ ˝Ț˅ ǔì˚ŝļ ʧǙɰɰ˅ŝɉ ÞȚ˅ɩ ȴŝɩžȚɩǴìȃĨŝļ ˛ǔǙĨǔ
˝Ț˅ɩ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɰ ˛ǙǦǦ ȴɩȚŃ˅Ĩŝ ˚ìɰʧǦ˝
ŃǙžžŝɩŝȃʧ Ț˅ʧĨȚǴŝɰ ŝ˚ŝȃ Ǚž ʧǔŝ˝ɦɩŝ
Ǵŝìȃɰ ǔȚ˛ Ǵìȃ˝ ɩŝȴɰ ˝Ț˅ Ĩìȃ ŃȚ
˛Ǚʧǔ ʧǔŝ ɰìǴŝ ˛ŝǙƻǔʧļ Ǚɰ ǦǙǤŝǦ˝ ʧȚ
“#YY v#~„#
ɰ˅ȴŝɩžǙĨǙìǦǦ˝ ɰǙǴǙǦìɩɉ °Ț ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ɦɩŝ ŃǙǴǙȃǙɰǔ ˛Ǚʧǔ ŝìĨǔ ɰ˅Ċɰŝɞ˅ŝȃʧ %țȄɧʨ ɱʨíɪʨ ʨŞ˝ʨǚȄƼ ų
ȴǦìȃȃǙȃƻ ìȃ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ȴɩȚƻɩìǴǴŝļ ɰŝʧ ˝Ț˅ ȴŝɩžȚɩǴɉ °Ț ˝Ț˅ ˛Țȃɦʧ ʨɪ˞ ʨǕŞɱŞ ɪŞɱʨǘȵŞɪǚțń
˝Ț˅ɩ ŝȃŃ ƻȚìǦ ɰǔȚ˅ǦŃ ĨǦŝìɩǦ˝ ŃǙĨʧìʧŝ Ċŝ ìĊǦŝ ʧȚ ˛ȚɩǤ ìɰ ǔìɩŃ ìȃŃ ˝Ț˅ɩ ʨɪǚĩǥɱ ǚȄɱʨŞíń
ǔȚ˛ Ǵ˅Ĩǔ ˝Ț˅ ɩŝɰʧɉ ƻìǙȃɰ ˛ǙǦǦ ɰ˅žžŝɩ Ǚž ˝Ț˅ ŃȚȃɦʧ ɩŝɰʧ
žȚɩ ʧǔŝ ɩǙƻǔʧ ìǴȚ˅ȃʧ Țž ʧǙǴŝɉ ƈƽƽ~„v#„E gˆ„
‹oɃ °Ȕ ˕ǎìʡ ìǮ [ ±ʨɪŞʨĩǕ ʨǕŞ ǵˆɱĩǧŞɱ ˞țˆ íɪŞȄɧʨ
ĹȔǓǽƹ ˕ɣȔǽƹə [ɪ ʡǎŒɣŒ ì ˕ì˗ ʡȔ ƹŒʡ ˆɱǚȄƼ ų ɱí˞Ľ ˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼɱ ǚſ
Úŝɦ˚ŝ ìǦǦ ɰŝŝȃ ȴŝȚȴǦŝ Ǚȃ ʧǔŝ ƻ˝Ǵ ʡǎŒ ĀŒɪʡ Ȕż ĀȔʡǎ ˕ȔɣǠĹɪə ˞țˆɧɪŞ ċŞȄĩǕǘȵɪŞɱɱǚȄƼɊ \ʨ ˜țȄɧʨ
ĨɩìȃǤǙȃƻ Ț˅ʧ ɩŝȴɰļ ɩŝɰʧǙȃƻ žȚɩ ȣƚ ƻɩŝìʧ ˛ì˝ ʧȚ Ǵì˜ǙǴǙɰŝ ƻɩȚ˛ʧǔ íſſŞĩʨ ˞țˆɪ ɱŞʨĽ ċˆʨ ǚʨ ˜ǚǧǧ ǕŞǧȵ
ɰŝĨȚȃŃɰļ ʧǔŝȃ ĨɩìȃǤǙȃƻ Ț˅ʧ ì žŝ˛ ǔȚɩǴȚȃŝ ȴɩȚŃ˅ĨʧǙȚȃ ˛ǔǙǦŝ ɰʧǙǦǦ ǚǵȵɪț˛Ş ˞țˆɪ ſǧŞ˝ǚċǚǧǚʨ˞Ɋ
ǴȚɩŝ ìȃŃ ˛ȚȃŃŝɩǙȃƻ ˛ǔ˝ ʧǔŝ˝ ɩŝĨȚ˚ŝɩǙȃƻ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ǴȚ˚ŝɰ Ǚɰ ʧȚ
Ĩìȃɦʧ ǴìʧĨǔ ʧǔŝǙɩ žǙɩɰʧ ɰŝʧɉ [ž ˝Ț˅ ìɰǤ ˅ɰŝ ìȃʧìƻȚȃǙɰʧ ɰ˅ȴŝɩɰŝʧɰ Ų žȚɩ
ʧȚ ɰǔìɩŝ ʧǔŝ Ċìɩ Țɩ ɥ˛ȚɩǤ Ǚȃɦļ ʧǔŝ ŝ˜ìǴȴǦŝļ ì ĨǔǙȃǗ˅ȴ žȚǦǦȚ˛ŝŃ Ċ˝ ì
Ǖƽƽ~„– „K’#
ɩŝɰȴȚȃɰŝ Ǚɰ ìǦǴȚɰʧ ìǦ˛ì˝ɰļ ɥ‹ǔļ [ɦ˚ŝ Ń˅ǴĊĊŝǦǦ ĊŝȃĨǔ ȴɩŝɰɰɉ ¼ǔǙɰ ìǦǦȚ˛ɰ ½ɪ˞ ɦíĩʨǚ˛Şɧ ɪŞɱʨĽ ɱˆĩǕ íɱ
Ǣ˅ɰʧ ƻȚʧ Țȃŝ ǴȚɩŝ ɰŝʧļɦ ˛ǔǙĨǔ ʧǔŝ˝ ʧǔŝ ǴìǢȚɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ žìʧǙƻ˅ŝŃ Ǚȃ ʧǔŝ ȵŞɪſțɪǵǚȄƼ í ſޘ ċțń˞˜ŞǚƼǕʨ
ɰʧìɩʧ ìɰ ʧǔŝ˝ žǙȃǙɰǔ ʧǔŝ ɰŝȃʧŝȃĨŝɉ žǙɩɰʧ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ʧȚ ɩŝɰʧ Ń˅ɩǙȃƻ ʧǔŝ ɱɟˆíʨɱ ńˆɪǚȄƼ í ɱɟˆíʨ ɱŞɱɱǚțȄɊ
¼ǔŝ ȴɩȚĊǦŝǴ Ǚɰļ ˛ȚɩǤǙȃƻ Ț˅ʧ ǦǙǤŝ ɰŝĨȚȃŃ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝļ ɰȚ ˝Ț˅ Ĩìȃ ƻŝʧ ì %ț ǚʨ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ í ǵǚɪɪțɪ ʨț
ʧǔǙɰ ƻǙ˚ŝɰ ˝Ț˅ ŃŝȃɰǙʧ˝ ȃȚʧ ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ļ ĊǙƻ ƻɩȚ˛ʧǔ ǔȚɩǴȚȃŝ ĊȚȚɰʧ ˛Ǚʧǔ ì ĩǕŞĩǥ ʨǕíʨ ˞țˆɪ ſțɪǵ ǚɱ ĩțɪɪŞĩʨɊ
ìȃŃ ˝Ț˅ ȃŝŝŃ ĊȚʧǔ žȚɩ Ǵ˅ɰĨǦŝ ɰǴìǦǦŝɩ ɩŝŃ˅ĨʧǙȚȃ Țž ȴŝɩžȚɩǴìȃĨŝɉ
ƻɩȚ˛ʧǔ ìȃŃ žìʧ ǦȚɰɰɉ ÞȚ˅ɦǦǦ Ċŝ ƻŝʧʧǙȃƻ ĊȚʧǔ ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ìȃŃ Ǐƽƽ„EKbU E#
ŃŝȃɰǙʧ˝ Ų ȴŝɩžŝĨʧ žȚɩ Ǵ˅ɰĨǦŝļ ÅɱŞ ʨǕŞ ʨǚǵŞ ʨț ʨǕǚȄǥ ʨǕɪțˆƼǕ
°Ȕ ǎȔ˕ ǠȔǽƹ ɪǎȔʿǠĹ [ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ìȃŃ žìʧ ǦȚɰɰɉ ʨǕŞ ʨŞĩǕȄǚɟˆŞ ſțɪ ˞țˆɪ
ĀŒ ɣŒɪʡǓǽƹ żȔɣə ȄŞ˝ʨ ɱŞʨɊ ,˛ŞȄ ɱțǵŞʨǕǚȄƼ
[ʧ ìǦǦ ŃŝȴŝȃŃɰ Țȃ ˝Ț˅ɩ ƻȚìǦɰɉ ¼ǔŝ Úǎìʡ ŒǠɪŒ Ğìǽ [ ĹȔ ʡȔ ŒǽɪʿɣŒ íɱ ɱǚǵȵǧŞ íɱ ɦǕŞŞǧɱ ńț˜ȄĽ
ȃŝɩ˚Ț˅ɰ ɰ˝ɰʧŝǴ Ĩìȃ ʧìǤŝ ì ǦȚȃƻ [ɠǮ ɣŒɪʡǓǽƹ ĞȔɣɣŒĞʡǠ˗ə ĩǕŞɱʨ ˆȵɧ ſțɪ ʨǕŞ ńŞíńǧǚſʨ
ʧǙǴŝ ʧȚ ɩŝĨȚ˚ŝɩ ˛ǔŝȃ ˅ɰǙȃƻ ɩŝȴ ¨ŝɰʧ Ǚɰȃɦʧ Ǣ˅ɰʧ ìĊȚ˅ʧ ʧǔŝ ʧǙǴŝ ĩíȄ ǵíǥŞ í ńǚſſŞɪŞȄĩŞɊ
ɩìȃƻŝɰ Țž Țȃŝ ʧȚ žǙ˚ŝļ ˛ǔǙĨǔ ˝Ț˅ ŃȚ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ˛ȚɩǤ ɰŝʧɰɉ ‹ȃ ɰȚǴŝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʰʤ
_Kb
Œ¹9œ …¯¤/9
]ůʺ ĚǵǙǙůɼ ćȚŔ ʂʺɼȯȚǙůɼ Ȍ˔ʂķȁůʂ Ě˩ ʺǯǵȚǿǵȚǙ ǯćɼŔůɼŌ
ʂć˩ʂ ʺɼćǵȚůɼ ŔćȌ ]ůʺǯǵȚ

WȔ˕ Ğìǽ Ǯ˗ ĀɣìǓǽ ǮìǞŒ Ǯ˗ ĨȚȃʧɩìĨʧ ǔìɩŃŝɩ ìȃŃ žìɰʧŝɩ Ų ǴìǤǙȃƻ


ǮʿɪĞǠŒɪ ĀǓƹƹŒɣə Ǚʧ ɰʧɩȚȃƻŝɩ ìȃŃ ǴȚɩŝ ȴȚ˛ŝɩž˅Ǧ Ų
ÞȚ˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ìɩŝ ĨȚȃʧɩȚǦǦŝŃ ˛ǔǙǦŝ ìǦɰȚ ɩŝĨɩ˅ǙʧǙȃƻ ǴȚɩŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ
Ċ˝ ˝Ț˅ɩ ĊɩìǙȃ ʧǔɩȚ˅ƻǔ ì ˚ìɰʧ žǙĊɩŝɰļ ˛ǔǙĨǔ ˛ǙǦǦ ǦŝìŃ ʧȚ ȃŝ˛
ȃŝʧ˛ȚɩǤ Țž ȃŝ˅ɩìǦ ȴìʧǔ˛ì˝ɰļ Ǵ˅ɰĨǦŝ ƻɩȚ˛ʧǔɉ
˛ǔǙĨǔ ĨȚȃȃŝĨʧ ʧȚ ŝìĨǔ ìȃŃ ŝ˚ŝɩ˝
Țȃŝ Țž ʧǔŝǴɉ +ǦŝĨʧɩǙĨìǦ ǙǴȴ˅Ǧɰŝɰ [ɪ ʡǎǓɪ ˕ǎìʡ Ǔɪ ǮŒìǽʡ Ā˗
žɩȚǴ ʧǔŝ ĊɩìǙȃ ʧŝǦǦ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ʧȚ ɟǮʿɪĞǠŒ ǮŒǮȔɣ˗ɠə
ĨȚȃʧɩìĨʧ ìȃŃ ɩŝǦì˜ļ ìȃŃ Ǚʧɦɰ ʧǔŝɰŝ Țļ Ǚʧɦɰ ȃȚʧ ɞ˅Ǚʧŝ ʧǔŝ ɰìǴŝ ʧǔǙȃƻļ
ìĨʧǙȚȃɰ ʧǔìʧ ìǦǦȚ˛ ˝Ț˅ ʧȚ ŃȚ ìǦʧǔȚ˅ƻǔ ʧǔìʧɦɰ ìǦɰȚ ʧȚ ŃȚ ˛Ǚʧǔ
ŝ˚ŝɩ˝ʧǔǙȃƻ žɩȚǴ ɰʧìȃŃǙȃƻ ʧȚ ȃŝ˅ɩìǦ ȴìʧǔ˛ì˝ɰɉ }˅ɰĨǦŝ ǴŝǴȚɩ˝
ɩ˅ȃȃǙȃƻ ʧȚ ǦǙžʧǙȃƻ ì ˛ŝǙƻǔʧɉ ɩŝžŝɩɰ ʧȚ ʧǔŝ ˛ì˝ ˝Ț˅ ĊŝĨȚǴŝ
}Țɰʧ Țž ʧǔŝɰŝ ìĨʧǙȚȃɰ ìɩŝ Ċŝʧʧŝɩ ìȃŃ ǴȚɩŝ ŝžžǙĨǙŝȃʧ ìʧ ìȃ˝
ɰ˅ĊĨȚȃɰĨǙȚ˅ɰĶ ˝Ț˅ ǴȚ˚ŝ ˛ǙʧǔȚ˅ʧ ȴǔ˝ɰǙĨìǦ ʧìɰǤ Ų ˛ǔŝʧǔŝɩ Ǚʧɦɰ ŃɩǙ˚Ǚȃƻļ
ʧǔǙȃǤǙȃƻ ìĊȚ˅ʧ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ʧ˝ȴǙȃƻ Țɩ ȴǦì˝Ǚȃƻ ʧǔŝ ȴǙìȃȚ Ų ʧǔŝ
Ǚȃ˚ȚǦ˚ŝŃɉ ˅ʧ Ǚž ˝Ț˅ ŃȚ ʧǔǙȃǤ ìĊȚ˅ʧ ǴȚɩŝ ˝Ț˅ ŃȚ Ǚʧɉ ¨ŝȴŝʧǙʧǙȚȃ ʧɩìǙȃɰ
ʧǔŝ ǴȚ˚ŝǴŝȃʧɰļ ŝɰȴŝĨǙìǦǦ˝ ˛ǔŝȃ
ʧɩìǙȃǙȃƻļ ˝Ț˅ ˛ǙǦǦ ǙǴȴɩȚ˚ŝ ˝Ț˅ɩ
ʧǔŝ ȃŝ˅ɩìǦ ȴìʧǔ˛ì˝ɰ ɰȚ ʧǔìʧ ɰǙƻȃìǦɰ
žɩȚǴ ʧǔŝ ĊɩìǙȃ ʧɩì˚ŝǦ ɞ˅ǙĨǤǦ˝ļ ìȃŃ
_#b„Y #1#
ǴǙȃŃǗʧȚǗǴ˅ɰĨǦŝ ĨȚȃȃŝĨʧǙȚȃ Ų ìȃŃ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ìɩŝ Ċŝʧʧŝɩ ŝɞ˅ǙȴȴŝŃ ʧȚ HŞʨ ċǚƼƼŞɪ íȄń ɱʨɪțȄƼŞɪ
ʧǔǙɰ Ĩìȃ ɩŝɰ˅Ǧʧ Ǚȃ ĊǙƻƻŝɩ ƻìǙȃɰɉ ŝ˜ŝĨ˅ʧŝ ʧǔŝ ʧìɰǤɉ ċ˞ ǥŞŞȵǚȄƼ ʨǕŞɱŞ ȵțǚȄʨɱ
ǚȄ ǵǚȄń
WȔ˕ ĹȔŒɪ ʡǎìʡ ˕ȔɣǞə WȔ˕ Ğìǽ [ ǓǮȮɣȔ˔Œ ʡǎŒɪŒ
¼ǔǙȃǤ Țž ʧǔŝɰŝ ȃŝ˅ɩìǦ ȴìʧǔ˛ì˝ɰ ìɰ Ȯìʡǎ˕ì˗ɪ ʡȔ ǮìǞŒ ĀǓƹƹŒɣ ƈƽƽ v#q#„
ĊŝǙȃƻ ǦǙǤŝ ì ǴȚʧȚɩ˛ì˝ɉ [ž ʧǔŝ ɩȚìŃ ƹìǓǽɪ Ǔǽ ʡǎŒ ƹ˗Ǯə HțǚȄƼ ʨț ʨǕŞ Ƽ˞ǵ ɪŞƼˆǧíɪǧ˞
Ǚɰȃɦʧ ˛ŝǦǦ ǴìǙȃʧìǙȃŝŃļ ʧɩìžžǙĨ ˛ǙǦǦ GȚǙȃƻ ʧȚ ʧǔŝ ƻ˝Ǵ ĨȚȃɰǙɰʧŝȃʧǦ˝ ˜ǚǧǧ ɪŞɱˆǧʨ ǚȄ ʨǕŞ ǧǚȄǥɱ ċŞʨ˜ŞŞȄ
Ċ˅ǙǦŃ ˅ȴ ìȃŃ Ǚʧ ˛ǙǦǦ ʧìǤŝ ǦȚȃƻŝɩ ʧȚ ˛ǙǦǦ ǙǴȴɩȚ˚ŝ ʧǔŝɰŝ ĨȚȃȃŝĨʧǙȚȃɰ ˞țˆɪ ċɪíǚȄ íȄń ǵˆɱĩǧŞ
ƻŝʧ ʧȚ ˝Ț˅ɩ ŃŝɰʧǙȃìʧǙȚȃɉ ˅ʧ Ǚž Ǚʧɦɰ ĊŝĨì˅ɰŝ Ċ˝ ŃȚǙȃƻ ɰȚ ˝Ț˅ɦɩŝ ċŞĩțǵǚȄƼ ɱʨɪțȄƼŞɪɊ
ǙǴȴɩȚ˚ŝŃ Ċ˝ ĨȚȃɰʧìȃʧ ìʧʧŝȃʧǙȚȃļ ǙǴȴɩȚ˚Ǚȃƻ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝ ǴŝǴȚɩ˝
ʧɩìžžǙĨ ɩ˅ȃɰ ǴȚɩŝ ɰǴȚȚʧǔǦ˝ɉ ¼ǔŝ žȚɩ ŝìĨǔ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ˝Ț˅ ȴŝɩžȚɩǴɉ Ǖƽƽ ’K~ˆYK~#
Ċŝʧʧŝɩ ɰǔìȴŝ ʧǔŝɰŝ ȃŝ˅ɩìǦ ˅ʧ ʧǔŝ ɰǙǴȴǦŝɰʧ ˛ì˝ ʧȚ ŝȃǔìȃĨŝ tțțǥǚȄƼ íʨ íȄń ʨǕǚȄǥǚȄƼ íċțˆʨ
ȴìʧǔ˛ì˝ɰ ìɩŝ Ǚȃļ ʧǔŝ ɞ˅ǙĨǤŝɩ ʧǔŝ ʧǔŝ ŝžžŝĨʧɰ Țž ˝Ț˅ɩ ʧɩìǙȃǙȃƻ Ǚɰ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ íǧɱț ǚǵȵɪț˛Şɱ
ɰǙƻȃìǦɰ žɩȚǴ ˝Ț˅ɩ ĊɩìǙȃ ˛ǙǦǦ ɩŝìĨǔ ǦǙʧŝɩìǦǦ˝ ʧȚ ʧǔǙȃǤ ìĊȚ˅ʧ ˝Ț˅ɩ ʨǕŞɱŞ ĩțȄȄŞĩʨǚțȄɱɊ
˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰɉ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ˛ǔǙǦŝ ŃȚǙȃƻ ì ǴȚ˚ŝɉ
°ǦȚ˛Ǚȃƻ ŝìĨǔ ɩŝȴ ìȃŃ žȚĨ˅ɰǙȃƻ Țȃ
Úǎ˗ Ǔɪ ʡǎǓɪ ǓǮȮȔɣʡìǽʡ ʡȔ ǔȚ˛ Ǚʧ žŝŝǦɰ ʧȚ ǴȚ˚ŝ ʧǔŝ ˛ŝǙƻǔʧļ Ǐƽƽ 0Y#•
˕ŒǓƹǎʡ ʡɣìǓǽǓǽƹə žŝŝǦǙȃƻ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ ĨȚȃʧɩìĨʧ ìȃŃ FǧŞ˝ǚȄƼ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ
¼ǔŝ ɰȴŝŝŃ ìʧ ˛ǔǙĨǔ ʧǔŝ ɰǙƻȃìǦɰ ŝ˜ʧŝȃŃ ʧǔɩȚ˅ƻǔ ʧǔŝ ž˅ǦǦ ɩìȃƻŝ Țž íȄń ċțʨʨțǵ țſ ŞíĩǕ ɪŞȵ ċˆǚǧńɱ
ɩŝìĨǔ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ǔìɰ ì ɰǙƻȃǙžǙĨìȃʧ ǴȚʧǙȚȃļ ìȃŃ ʧìǤǙȃƻ Ĩìɩŝ ʧȚ žǦŝ˜ ɱʨɪțȄƼŞɪ ȵíʨǕ˜í˞ɱ ɱț ʨǕŞ
ŝžžŝĨʧ Țȃ ʧǔŝǙɩ ɰǙ˦ŝ ìȃŃ ɰʧɩŝȃƻʧǔɉ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ìʧ ʧǔŝ ʧȚȴ Țž ʧǔŝ ǵˆɱĩǧŞɱ ĩíȄ ĩțȄʨɪíĩʨ ɟˆǚĩǥŞɪɊ
žìɰʧ ɰǙƻȃìǦ Ǵŝìȃɰ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝ Ĩìȃ ǴȚ˚ŝ ˛ǙǦǦ ìǦǦ ǔŝǦȴɉ

ʰƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ŘѤāėāėð
ŘѤāėāėðUbg“üĞŴ
Ubg“üĞŴ

ɸËůȚŔǵȚǙ ȯ˔ʺ Ɯćʂʺ


ĚɼćǵȚ ʂǵǙȚćȁʂ
ȌůćȚʂ ˩ȯ˔ɼ Ȍ˔ʂķȁů
ķćȚ ķȯȚʺɼćķʺ
ǯćɼŔůɼ ćȚŔ Ɯćʂʺůɼ
Ɯȯɼ Ȍȯɼů ʂʺɼůȚǙʺǯɹ
ɸůćȚ Ȍ˔ʂķȁů ʺǵʂʂ˔ů ǵʂ ȌůʺćĚȯȁǵķćȁȁ˩
ćķʺǵ˦ů ʂȯ ʺǯů Ȍȯɼů ˩ȯ˔ ǯć˦ůŌ ʺǯů
Ȍȯɼů ķćȁȯɼǵůʂ ˩ȯ˔ Ě˔ɼȚ ćʺ ɼůʂʺɹ
ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

S¤ª9œ
0„ Yg~~
ȯȯǿǵȚǙ Ɯȯɼ ʺǯů Ěůʂʺ ˧ć˩ ʺȯ Ěȁćʂʺ ć˧ć˩
˩ȯ˔ɼ Ěůȁȁ˩ɱ ŔćȌ ]ůʺǯǵȚ ɼů˦ůćȁʂ ćȁȁ
ÚǎǓĞǎ Ǔɪ ĀŒʡʡŒɣ żȔɣ żìʡ ǠȔɪɪ EȚɩ ʧǔŝ Ċŝɰʧ ɩŝɰ˅Ǧʧɰļ ˝Ț˅ ˛ìȃʧ ʧȚ ɰȚ ˝Ț˅ ĨȚ˅ǦŃ Ċ˅˝ ì ĊìɰǙĨ ɰŝʧ Țž
ů ˕ŒǓƹǎʡɪ Ȕɣ ĞìɣĹǓȔə ȴǦìĨŝ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ˅ȃŃŝɩ ʧǔŝ ìŃǢ˅ɰʧìĊǦŝ Ń˅ǴĊĊŝǦǦɰɉ ‹ɩ ˝Ț˅ ĨȚ˅ǦŃ
}ìȃ˝ ȴŝȚȴǦŝ ʧǔǙȃǤ ʧǔìʧ ȴɩȚǦȚȃƻŝŃ ȃŝĨŝɰɰìɩ˝ ʧŝȃɰǙȚȃ ʧȚ ŝȃĨȚ˅ɩìƻŝ ŃȚ ɰȚǴŝ ǔǙƻǔǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ĨìɩŃǙȚɉ
ɰŝɰɰǙȚȃɰ Țž ɰǦȚ˛ļ ɰʧŝìŃ˝Ǘɰʧìʧŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ Ċ˅ǙǦŃǙȃƻļ ˛ǔǙǦŝ ìǦɰȚ ǤŝŝȴǙȃƻ
ĨìɩŃǙȚ ìɩŝ ʧǔŝ Ċŝɰʧ Ų Țɩ ŝ˚ŝȃ ʧǔŝ ˝Ț˅ɩ ɩŝɰʧ ȴŝɩǙȚŃɰ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ɰŝʧɰ ʿʡ [ ʡǎȔʿƹǎʡ ĞìɣĹǓȔ ˕ìɪ ĀìĹ
ȚȃǦ˝ Ų ˛ì˝ ʧȚ Ċ˅ɩȃ ĊȚŃ˝ žìʧɉ ¼ǔǙɰ Ǚɰ ɰǔȚɩʧ ɰȚ ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ǚɰ ìɰ Ǚȃʧŝȃɰŝ żȔɣ żìʡ ǠȔɪɪə
ž˅ȃŃìǴŝȃʧìǦǦ˝ ˅ȃʧɩ˅ŝɉ [ȃ žìĨʧļ ʧǔǙɰ ìɰ ȴȚɰɰǙĊǦŝɉ ¼ǔǙɰ Ĩɩŝìʧŝɰ ì Ǧìɩƻŝɩ sȚȃƻļ ɰǦȚ˛ ĨìɩŃǙȚ ɰŝɰɰǙȚȃɰ ìɩŝ
ʧ˝ȴŝ Țž ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ Ǚɰ ǙȃŝžžǙĨǙŝȃʧ ìʧ Ț˜˝ƻŝȃ ŃŝĊʧ ʧǔìʧ ȃŝŝŃɰ ʧȚ Ċŝ ǙȃŝžžǙĨǙŝȃʧļ Ċ˅ʧ ɰǔȚɩʧļ Ǚȃʧŝȃɰŝ
ɩŝŃ˅ĨǙȃƻ žìʧ ɰʧȚɩŝɰ ĊŝĨì˅ɰŝ Ǵìȃ˝ ɩŝȴìǙŃļ ìǙŃǙȃƻ žìʧ ǦȚɰɰɉ °˅ȴŝɩɰŝʧɰ ʧɩìǙȃǙȃƻ Ǚɰ ƻɩŝìʧ ĊŝĨì˅ɰŝ Ǚʧ ȴɩȚ˚ǙŃŝɰ
ȴŝȚȴǦŝ ˛ǔȚ ʧɩìǙȃ ʧǔǙɰ ˛ì˝ Ț˚ŝɩŝìʧļ ȶŃȚǙȃƻ ȴìǙɩɰ Țž ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ˛Ǚʧǔ Ǵìȃ˝ Țž ʧǔŝ ɰìǴŝ ĊŝȃŝžǙʧɰ ìɰ
ŝɰȴŝĨǙìǦǦ˝ ˛ǔŝȃ Ǚʧ ĨȚǴŝɰ ʧȚ ĨìɩĊɰɉ ǴǙȃǙǴìǦ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ɰŝʧɰȼ ìɩŝ ì ˛ŝǙƻǔʧ ʧɩìǙȃǙȃƻ Ų ɰǙƻȃǙžǙĨìȃʧ ɰʧɩŝɰɰ
Úǔìʧɦɰ ǴȚɩŝļ ʧɩìǙȃǙȃƻ žȚɩ ǦȚȃƻ ƻɩŝìʧ ȚȴʧǙȚȃ žȚɩ ˛ȚɩǤǙȃƻ ǴȚɩŝ Țȃ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ʧȚ ŝȃĨȚ˅ɩìƻŝ
ȴŝɩǙȚŃɰ ȴǦìĨŝɰ ŝȃȚɩǴȚ˅ɰ ɰʧɩŝɰɰ Țȃ Ǵ˅ɰĨǦŝ ƻɩȚ˅ȴɰ Ǚȃ ì ɰǔȚɩʧ ìǴȚ˅ȃʧ Țž ƻɩȚ˛ʧǔļ ˛ǔǙǦŝ ĨɩŝìʧǙȃƻ ì Ǧìɩƻŝ
˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ļ ìȃŃ ǔǙƻǔ ɰʧɩŝɰɰ Ǧŝ˚ŝǦɰ ʧǙǴŝɉ ǙɩĨ˅Ǚʧ ʧɩìǙȃǙȃƻ Ǥŝŝȴɰ ˝Ț˅ɩ Ț˜˝ƻŝȃ ŃŝĊʧɉ ĨȚ˅ȴǦŝ Țž ʧŝȃǗ ʧȚ
Ǚȃɰʧɩ˅Ĩʧ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ ʧȚ ɰʧȚɩŝ ǴȚɩŝ Țž ǔŝìɩʧ ɩìʧŝ ǔǙƻǔ Ų ɩŝɰʧ ȚȃǦ˝ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ ʺ˪ǗǴǙȃ˅ʧŝ ɰȴɩǙȃʧ ɰŝɰɰǙȚȃɰ ì ˛ŝŝǤ
ʧǔŝ žȚȚŃ ˝Ț˅ ŝìʧ ìɰ žìʧɉ ȃŝŝŃ ʧȚ ìȃŃ ƻȚ ìƻìǙȃ ìɰ ɰȚȚȃ ìɰ ˛ǙǦǦ ŃȚ ˛ȚȃŃŝɩɰ žȚɩ ˝Ț˅ɩ ȴǔ˝ɰǙɞ˅ŝɉ
˝Ț˅ɦɩŝ ìĊǦŝɉ k˅ɰʧ ǴìǤŝ ɰ˅ɩŝ ˝Ț˅ ˛ìɩǴ ˅ȴ
Úǎ˗ Ǔɪ ǠǓżʡǓǽƹ ˕ŒǓƹǎʡɪ ĀŒʡʡŒɣ ʧǔȚɩȚ˅ƻǔǦ˝ žǙɩɰʧɉ
ʡǎìǽ ɪʡŒìĹ˗ǑɪʡìʡŒ ĞìɣĹǓȔə WȔ˕ Ǯìǽ˗ ɪŒɪɪǓȔǽɪ ɪǎȔʿǠĹ [
ÚŝǙƻǔʧ ʧɩìǙȃǙȃƻ ǔŝǦȴɰ ˝Ț˅ ʧȚ ĹȔ Ǔǽ ì ˕ŒŒǞə
Ńŝ˚ŝǦȚȴ ìȃŃ ǴìǙȃʧìǙȃ Ǧŝìȃ Ǵ˅ɰĨǦŝ [ž ˝Ț˅ɦɩŝ ȃŝ˛ ʧȚ ˛ŝǙƻǔʧǦǙžʧǙȃƻļ ĊŝƻǙȃ 0~„#
ʧǙɰɰ˅ŝļ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ǔǙƻǔǦ˝ ǴŝʧìĊȚǦǙĨìǦǦ˝
ìĨʧǙ˚ŝ Ų ɰȚ ʧǔŝ ǴȚɩŝ ˝Ț˅ ǔì˚ŝļ ʧǔŝ
˛Ǚʧǔ ʧǔɩŝŝ ɰŝɰɰǙȚȃɰ ì ˛ŝŝǤɉ °ʧìɩʧ
˛Ǚʧǔ ì ǦǙƻǔʧ ˛ŝǙƻǔʧ ìɰ Ǚʧ ˛ǙǦǦ ŝȃìĊǦŝ
vKg
ǴȚɩŝ ĨìǦȚɩǙŝɰ ˝Ț˅ Ċ˅ɩȃ ŝ˚ŝȃ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ ʧȚ Ǵìɰʧŝɩ ʧǔŝ ĨȚɩɩŝĨʧ FíɱʨŞń ĩíɪńǚț ǚɱ í ɱŞɱɱǚțȄ țſ
˝Ț˅ɦɩŝ ìʧ ɩŝɰʧɉ sǙžʧǙȃƻ ˛ŝǙƻǔʧɰ ìǦɰȚ ǴȚ˚ŝǴŝȃʧ ȴìʧʧŝɩȃɰɉ ¼ǔǙɰ ˛ǙǦǦ ǔŝǦȴ ˛Şɪ˞ ǧț˜ ǚȄʨŞȄɱǚʨ˞ ų í ƼŞȄʨǧŞ
ǔŝǦȴɰ ʧȚ Ĩɩŝìʧŝ ʧǔŝ ǙŃŝìǦ ǔȚɩǴȚȃìǦ ˝Ț˅ ì˚ȚǙŃ ǙȃǢ˅ɩ˝ļ ìȃŃ ˝Ț˅ Ĩìȃ ˜íǧǥ țɪ Şíɱ˞ ǣțƼ ų ńțȄŞ țȄ íȄ
ŝȃ˚ǙɩȚȃǴŝȃʧ ʧȚ ǴìǤŝ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ ǙȃĨɩŝìɰŝ ʧǔŝ ˛ŝǙƻǔʧ ȚȃĨŝ ˝Ț˅ ƻŝʧ Şǵȵʨ˞ ɱʨțǵíĩǕĽ ˜ǕǚĩǕ ĩíȄ
ǴȚɩŝ ŝžžǙĨǙŝȃʧ ìʧ Ċ˅ǙǦŃǙȃƻ Ǵ˅ɰĨǦŝ ʧǔŝ ǔìȃƻ Țž ʧǔŝ ǴȚ˚ŝɰɉ °ȚǴŝ ċŞ ċŞȄŞſǚĩǚíǧ ſțɪ ſíʨ ǧțɱɱɊ
ìȃŃ Ċ˅ɩȃǙȃƻ žìʧɉ ȴŝȚȴǦŝ Ǵì˝ žǙȃŃ ʧǔìʧ ŃȚǙȃƻ ʧǔɩŝŝ Xț˜Ş˛ŞɪĽ ǚʨ ɱǕțˆǧń țȄǧ˞ ċŞ
¨ŝɰǙɰʧìȃĨŝ ʧɩìǙȃǙȃƻ ìǦɰȚ ȴ˅ʧɰ ɰŝɰɰǙȚȃɰ ì ˛ŝŝǤ Ǚɰ ŝȃȚ˅ƻǔļ ˛ǔǙǦŝ ˆɱŞń ʨț Şíʨ í˜í˞ íʨ ɱǵíǧǧ ǧŞ˛Şǧɱ
˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ Ǚȃ ì žìʧǗĊ˅ɩȃǙȃƻ ɰʧìʧŝ Țʧǔŝɩɰ Ǵì˝ ĊŝȃŝžǙʧ ǴȚɩŝ žɩȚǴ žȚ˅ɩ țſ ċțń˞ ſíʨɊ FíɱʨŞń ĩíɪńǚț
ìɩȚ˅ȃŃ ʧǔŝ ĨǦȚĨǤ ĊŝĨì˅ɰŝ Țž ʧǔŝ Țɩ ŝ˚ŝȃ žǙ˚ŝ ɰŝɰɰǙȚȃɰɉ ĩíȄ ǚȄĩɪŞíɱŞ ɱʨɪŞɱɱ ǧŞ˛ŞǧɱĽ ɱț
ɥìžʧŝɩǗĊ˅ɩȃɦ ŝžžŝĨʧɰ Țž ˝Ț˅ɩ ǚʨ ɱǕțˆǧń ċŞ í˛țǚńŞń ǚſ ˞țˆɧɪŞ
˛ȚɩǤȚ˅ʧļ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ ǔìɰ ʧȚ [ ĹȔǽɠʡ ǎì˔Œ ǮŒǮĀŒɣɪǎǓȮ ʡȔ ì ſŞŞǧǚȄƼ ʨǚɪŞńĽ ſíʨǚƼˆŞń țɪ íɪŞ
ɩŝȴǦìĨŝ ʧǔŝ Ț˜˝ƻŝȃ ˝Ț˅ ˅ɰŝŃ ƹ˗ǮɃ Úǎìʡ ɪǎȔʿǠĹ [ ĹȔə Ǖí˛ǚȄƼ ʨɪțˆċǧŞ ɱǧŞŞȵǚȄƼɊ ½ț
Ń˅ɩǙȃƻ ʧɩìǙȃǙȃƻ ȶʧǔŝ Ț˜˝ƻŝȃ ŃŝĊʧȼɉ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ Țž ĊȚŃ˝˛ŝǙƻǔʧ ǴȚ˚ŝɰ Ĩìȃ ǵǚȄǚǵǚɱŞ ǵˆɱĩǧŞ ǧțɱɱĽ ʨɪ˞
Ċŝ ŝžžŝĨʧǙ˚ŝ Ǚž ˝Ț˅ɦɩŝ ȃŝ˛ ʧȚ ˛ŝǙƻǔʧ ʨíǥǚȄƼ ɱˆȵȵǧŞǵŞȄʨɱ
Úǎìʡɠɪ ʡǎŒ ĀŒɪʡ ˕ŒǓƹǎʡ ʧɩìǙȃǙȃƻɉ ÄɰǙȃƻ ˛ŝǙƻǔʧɰ ˛ǙǦǦ ǴìǤŝ ńˆɪǚȄƼ ʨǕŞ ɱŞɱɱǚțȄɊ
ʡɣìǓǽǓǽƹ ɪʡɣìʡŒƹ˗ żȔɣ żìʡ ǠȔɪɪə ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ˛ȚɩǤ ǔìɩŃŝɩļ ʧǔȚ˅ƻǔļ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʰɺ
/LPLWHG $YDLODE
LOLW\
:257+
…
 . * ) $ -,7 $
)5(,1($7(' &+,&.(1 %5($676
0$5
// : 2 5 . 2 8 7
)25 $ ( 5 6
0$18 $ / 5 ( $ '
HQWHU FRGH

:0DW0 )$R-XW,7$
FKHFN

6FDQ PH

ELQH :LWK 7KLV 2ŦHU


3OXV &RP
D  ,W HP %DU JDLQ %R[
-XVW …  IR U

)HG :KROH
 [ NJ &RUQ
LFNHQ %UHDVW &KLFNHQ
 [ R] &K
LWLVK %HHI )LOOHWV
 [ *UHDW %U UV
6WHDN %XUJH

0XVFOH)RRG )DQV ,QFOXGH


3RUN
DUG :LQQLQJ
 [ J $Z
K 5RV© 9HDO 6DXVDJHV
 [ J %ULWLV V
K *UDVV )HG (VFDORSH
 [ R] ,ULV
PS 6WHDNV
0DWXUHG 5X

 '% '"( -! +"'


'( +!
 /(&- " +  ( 
 "' "/-' !
 "-!' $"! $"! ,0#, '+/ '!'
:LQQLQJ
 [ J $ZDUG
6HDVRQLQJ
/RLQ 6WHDNV
) -(""
 -(""
) -(""
) -(""

HDW %ULWLVK [ J 3RUN VER[


 [ R] *U RRGFRPWU\X
+DFK© 6WHD
NV
ZZZPXVFOHI

  ...% -(""%" )   
      

  

ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

gb# ª ªo…9
ǵƶǵȚǙ ˧ǵʺǯ ȯȚů ćɼȌ ȯɼ ȯȚů ȁůǙ ćʺ ć ʺǵȌů ǵʂ ć Ǚɼůćʺ ˧ć˩ ʺȯ ĚćȁćȚķů
Ǚɼȯ˧ʺǯŌ ˧ȯɼǿ ˩ȯ˔ɼ ķȯɼů ćȚŔ ȌǵȚǵȌǵʂů ǵȚǽ˔ɼ˩Ō ʂć˩ʂ ŔćȌ ]ůʺǯǵȚ
Úǎìʡ ìɣŒ ʿǽǓǠìʡŒɣìǠ ǮȔ˔Œɪə Úǎ˗ ɪǎȔʿǠĹ [ ĹȔ ʡǎŒǮə ìǦǦȚ˛ žȚɩ ì Ċŝʧʧŝɩ Ț˚ŝɩìǦǦ Ǵ˅ɰĨǦŝ
[ȃ ʧǔŝ ɰǙǴȴǦŝɰʧ ʧŝɩǴɰļ ì ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ¼ǔŝɩŝ ìɩŝ Ǵìȃ˝ ĊŝȃŝžǙʧɰ ʧȚ ˅ɰǙȃƻ ĨȚȃʧɩìĨʧǙȚȃļ ŝɰȴŝĨǙìǦǦ˝ Ń˅ɩǙȃƻ ʧǔŝ
ǴȚ˚ŝǴŝȃʧ Ǚɰ Țȃŝ ʧǔìʧ ˅ɰŝɰ Țȃŝ ìɩǴ ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ǴȚ˚ŝɰɉ ‹ȃŝ Țž ʧǔŝ ǴìǙȃ ŝĨĨŝȃʧɩǙĨ ȶǦȚ˛ŝɩǙȃƻȼ ȴǔìɰŝ Țž ì ɩŝȴɉ
Țɩ Ǧŝƻ ɩìʧǔŝɩ ʧǔìȃ ĊȚʧǔ ʧȚ ǴȚ˚ŝ ì ĊŝȃŝžǙʧɰ Ǚɰ ʧǔŝ ǙǴȴɩȚ˚ŝŃ ǙɰȚǦìʧǙȚȃ
žȚɩǴ Țž ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝ žɩȚǴ ȴȚǙȃʧ ʧȚ Țž ì ʧìɩƻŝʧ Ǵ˅ɰĨǦŝ Ų ˛Ǚʧǔ ì ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ɣŒ ʡǎŒɣŒ ìǽ˗ ȔʡǎŒɣ ĀŒǽŒżǓʡɪə
ȴȚǙȃʧ ɉ ‹ȃŝ Țž ʧǔŝ ǴȚɰʧ ȴȚȴ˅Ǧìɩ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ˝Ț˅ɦɩŝ ìĊǦŝ ʧȚ žȚĨ˅ɰ ǴȚɩŝ ÄȃǙǦìʧŝɩìǦ ǴȚ˚ŝɰ ˛ǙǦǦ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ Ċ˅ǙǦŃ
˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ǴȚ˚ŝɰ Ǚɰ ʧǔŝ ɰǙȃƻǦŝǗìɩǴ Țȃ ʧǔŝ ɰȴŝĨǙžǙĨ ìɩŝì Țž ˝Ț˅ɩ ì ɰǙ˜ǗȴìĨǤ ʧȚȚɉ ǦǦ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰɩŝĨɩ˅Ǚʧ
Ń˅ǴĊĊŝǦǦ ĊǙĨŝȴɰ Ĩ˅ɩǦɉ +˜ŝɩĨǙɰŝɰ ȴǔ˝ɰǙɞ˅ŝ ʧǔìʧ ˝Ț˅ɦɩŝ ʧɩ˝Ǚȃƻ ʧȚ ˝Ț˅ɩ ĨȚɩŝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ʧȚ ɰȚǴŝ ŝ˜ʧŝȃʧļ
ʧǔìʧ ɩŝɞ˅Ǚɩŝ ʧǔŝ ˅ɰŝ Țž ĊȚʧǔ ìɩǴɰ ɰʧǙǴ˅Ǧìʧŝɉ ÞȚ˅ɩ ɩìȃƻŝ Țž ǴȚ˚ŝǴŝȃʧ Ċ˅ʧ Ń˅ɩǙȃƻ ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ʧǔŝ
Țɩ Ǧŝƻɰ ìɩŝ ĨìǦǦŝŃ ĊǙǦìʧŝɩìǦ ǦǙžʧɰɉ ìǦɰȚ Țžʧŝȃ ǙȃĨɩŝìɰŝɰļ ˛ǔǙĨǔ Ĩìȃ ĨȚɩŝ Țžʧŝȃ ǔìɰ ʧȚ žǙ˜ ĨŝɩʧìǙȃ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʰȈ
Ǵ˅ɰĨǦŝɰ Ǚȃ ȴǦìĨŝ ʧȚì ƻɩŝìʧŝɩ ŝ˜ʧŝȃʧ
ÄǽǓǠìʡŒɣìǠ Œ˖ŒɣĞǓɪŒɪ
ʧǔìȃ ʧǔŝ ĊǙǦìʧŝɩìǦ ŝɞ˅Ǚ˚ìǦŝȃʧɉ °˅Ĩǔ ɪʿĞǎ ìɪ ʡǎŒ ¼¨Ü ȮǓɪʡȔǠ
ǴȚ˚ŝɰ ìɩŝ ìǦɰȚ ƻɩŝìʧ žȚɩ ŝǦǙǴǙȃìʧǙȃƻ ɪɘʿìʡ Ğìǽ ǎŒǠȮ ˗Ȕʿ
ǓɣȔǽ Ȕʿʡ ǓǮĀìǠìǽĞŒɪ
ìȃ˝ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ĊǙìɰ Țȃ Țȃŝ ɰǙŃŝ Țž
˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ ȶɰŝŝ ĊȚ˜ȼɉ

ɣŒ ɪȔǮŒ ʿǽǓǠìʡŒɣìǠ ǮȔ˔Œɪ


ĀŒʡʡŒɣ ʡǎìǽ ȔʡǎŒɣɪə
°ȚǴŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ǦŝȃŃ ʧǔŝǴɰŝǦ˚ŝɰ
Ċŝʧʧŝɩ ʧȚ ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ˚ŝɩɰǙȚȃɰɉ EȚɩ
ŝ˜ìǴȴǦŝļ ì Ń˅ǴĊĊŝǦǦ ĊŝȃĨǔ ȴɩŝɰɰ
ȴŝɩžȚɩǴŝŃ ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦǦ˝ Ǚɰ ˚ŝɩ˝ ǔìɩŃ
ʧȚ ɰʧìĊǙǦǙɰŝļ ŝɰȴŝĨǙìǦǦ˝ ˛Ǚʧǔ ì ǔŝì˚˝
˛ŝǙƻǔʧɉ ¼ǔǙɰ ǴìǤŝɰ Ǚʧ ì ȴȚȚɩ ĨǔȚǙĨŝɉ
[ȃ ĨȚȃʧɩìɰʧļ ì ɰǙȃƻǦŝǗìɩǴ Ń˅ǴĊĊŝǦǦ
ɩȚ˛ Ǚɰ ì žìȃʧìɰʧǙĨ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ĊŝĨì˅ɰŝ
ʧǔŝ ĊȚŃ˝ ȴȚɰǙʧǙȚȃ Ǚɰ ǴȚɩŝ ɰʧìĊǦŝɉ
Úǔŝȃ ŃŝĨǙŃǙȃƻ ˛ǔŝʧǔŝɩ ʧȚ
ȴŝɩžȚɩǴ ìȃ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦǦ˝ļ
ìǦ˛ì˝ɰ ĨȚȃɰǙŃŝɩ ˛ǔŝʧǔŝɩ ʧǔŝ ĊȚŃ˝
Ǚɰ Ǚȃ ì ɰʧìĊǦŝ ȴȚɰǙʧǙȚȃ Ų Ǚž Ǚʧ Ǚɰȃɦʧļ ʧǔŝ
ŝǴȴǔìɰǙɰ Ǚɰ ŃǙ˚ŝɩʧŝŃ žɩȚǴ ʧǔŝ
ʧìɩƻŝʧ Ǵ˅ɰĨǦŝļ ˛ǔǙĨǔ ʧìǤŝɰ ì˛ì˝
ɰȚǴŝ Țž ʧǔŝ ʧŝȃɰǙȚȃ Țȃ ʧǔìʧ Ǵ˅ɰĨǦŝɉ

°ǎȔʿǠĹ [ ʿɪŒ żɣŒŒ ˕ŒǓƹǎʡɪIJ


ĀȔĹ˗˕ŒǓƹǎʡ Ȕɣ ǮìĞǎǓǽŒɪə
[ʧ ŃŝȴŝȃŃɰ Țȃ ˝Ț˅ɩ ƻȚìǦɰɉ ¼ǔŝɩŝ
ìɩŝȃɦʧ Ǵìȃ˝ ĊȚŃ˝˛ŝǙƻǔʧ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ
ʧǔìʧ ʧǔŝ ì˚ŝɩìƻŝ ȴŝɩɰȚȃ ĨȚ˅ǦŃ ŃȚ
˅ȃǙǦìʧŝɩìǦǦ˝Ķ ì ɰǙȃƻǦŝǗǦŝƻ ĊȚŃ˝˛ŝǙƻǔʧ
ɰɞ˅ìʧ Ǚɰ ȴɩȚĊìĊǦ˝ ʧǔŝ ŝìɰǙŝɰʧļ
ŝɰȴŝĨǙìǦǦ˝ Ǚž ˝Ț˅ ˅ɰŝ ì ɰ˅ɰȴŝȃɰǙȚȃ
ʧɩìǙȃŝɩ žȚɩ ɰ˅ȴȴȚɩʧɉ ¼ǔŝɩŝ ìɩŝ ɰȚǴŝ
žìȃʧìɰʧǙĨ ǴìĨǔǙȃŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰļ ɰ˅Ĩǔ
ìɰ ʧǔŝ ˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ Ǧŝƻ ȴɩŝɰɰ ìȃŃ
ĨŝɩʧìǙȃ ˚ìɩǙìʧǙȚȃɰ Țž ʧǔŝ ɩȚ˛ɉ ¼ǔŝɩŝ
ìɩŝ ìǦɰȚ Ǵìȃ˝ ƻɩŝìʧ žɩŝŝǗ˛ŝǙƻǔʧɰ ɸõǵʺǯ ć ˔Țǵȁćʺůɼćȁ Ȍȯ˦ů ˩ȯ˔ɹɼů ćĚȁů ʺȯ Ɯȯķ˔ʂ
ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰɉ ÄɰǙȃƻ ì ĨȚǴĊǙȃìʧǙȚȃ Țž
žɩŝŝ ˛ŝǙƻǔʧɰ ìȃŃ ǴìĨǔǙȃŝɰ žȚɩ Ȍȯɼů ȯȚ ć ʂɉůķǵƜǵķ ćɼůć ȯƜ ˩ȯ˔ɼ ɉǯ˩ʂǵɰ˔ůɹ
˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ Ǚɰ Ċŝɰʧɉ

ìǽ ʿǽǓǠìʡŒɣìǠ ǮȔ˔Œɪ ĀʿǓǠĹ


ǮʿɪĞǠŒ ìǽĹ Āʿɣǽ żìʡə ~„v#b1„E Yb#
‹ž ĨȚ˅ɩɰŝļ Ǚȃ ʧǔŝ ɰìǴŝ ˛ì˝ ì ßțˆɪ ʨǕɪŞŞǘɱʨŞȵ ƼˆǚńŞ ʨț íĩǕǚŞ˛ǚȄƼ ċíǧíȄĩŞń ƼíǚȄɱ
ĊǙǦìʧŝɩìǦ ǴȚ˚ŝǴŝȃʧ Ĩìȃɉ [ʧɦɰ ſțɪ ǵí˝ǚǵˆǵ ɱǚ˧Ş íȄń ɱʨɪŞȄƼʨǕ
ʧɩìǙȃǙȃƻ Ț˚ŝɩìǦǦ ɩìʧǔŝɩ ʧǔìȃ ì
ɰȴŝĨǙžǙĨ žȚɩǴ Țž ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ʧǔìʧɦɰ
ɩŝɰȴȚȃɰǙĊǦŝ žȚɩ Ċ˅ǙǦŃǙȃƻ Ǵ˅ɰĨǦŝ Țɩ
Ċ˅ɩȃǙȃƻ žìʧ Ų ìȃŃ ǴìǤŝ ȃȚ ǴǙɰʧìǤŝļ
ƈ %țǚȄƼ ċǚǧíʨŞɪíǧ ǵț˛Şɱ
Ş˝ĩǧˆɱǚ˛Şǧ˞ ĩíȄ ǧŞíń ʨț
ǵˆɱĩˆǧíɪ ǚǵċíǧíȄĩŞɱ
Ǖ Ȅ ˆȄċíǧíȄĩŞń
ȵǕ˞ɱǚɟˆŞ ĩíȄ ǧŞíń
ʨț ǚȄǣˆɪ˞ íȄń ȵțțɪ ȵțɱʨˆɪŞĽ
Ǐ \ȄĩǧˆńŞ ˆȄǚǧíʨŞɪíǧ
ǵț˛Şɱ ǚȄ ǵțɱʨ
˜țɪǥțˆʨɱ ʨț Ƽǚ˛Ş ˞țˆɪ
Ǚʧɦɰ ìǦ˛ì˝ɰ ì ƻȚȚŃ ǙŃŝì ʧȚ ǙȃĨǦ˅Ńŝ ċŞĩíˆɱŞ ˞țˆɪ ɱʨɪțȄƼŞɪ íȄń ǵíǥŞ ĩțǵȵǧŞʨǚȄƼ ˜ŞíǥŞɪ ɱǚńŞ ʨǕŞ
˅ȃǙǦìʧŝɩìǦ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ Ǚȃ ì ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ǚž ɱǚńŞ ǵí˞ ʨíǥŞ ĩțȄʨɪțǧ țſ ʨǕțɱŞ ċǚƼ ǧǚſʨɱ ǕíɪńŞɪɊ țȵȵțɪʨˆȄǚʨ˞ ʨț ńŞ˛Şǧțȵ ʨț
˝Ț˅ ˛ìȃʧ ʧȚ ìĨǔǙŝ˚ŝ ʧǔŝɰŝ ƻȚìǦɰɉ ǵțɪŞ țſ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɊ ɪŞńˆĩŞ ʨǕŞɱŞ ɪǚɱǥɱɊ

ʤ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


67
7

$:$5'(' 8.·6 %(67


)$7%851(5 

! $&7,9( ,1*5(',(176

! &217$,16 $ 75,3/( ',*(67,9(


%/(1' 75,*(67(=(

! ())(&7,9( 35(:25.287

! 83 72 '$<6 86(

! *(/$7,1( &$368/( 68,7$%/(


)25 9(*(7$5,$16 9(*$16

! 12 35(6(59$7,9(6 ),//,1*
25 3$&.,1* $*(176

! 352'8&(' 72 675,&7 *03


67$1'$5'6 ,1 7+( (8
ɸ×ǯů Ěůć˔ʺ˩ ȯƜ qww×
ǵʂ ʺǯćʺ ˩ȯ˔ ķćȚ Ŕȯ
ʂɉɼǵȚʺǵȚǙŌ ķ˩ķȁǵȚǙŌ
ʂ˧ǵȌȌǵȚǙ Ǝ ˧ǯćʺů˦ůɼ
˩ȯ˔ɼ Ɯć˦ȯ˔ɼǵʺů ćķʺǵ˦ǵʺ˩ ǵʂɹ

ʤʰ ßș
ßșɢǩ
ßșɢǩșʺʠ
ɢǩșʺʠ
șʺʠ ƒñȄʺñǫ
ƒñȄʺ
ƒñȄʺ
Ȅʺñǫ
ñǫ ʰ˥ȢƢ
ʰ˥ȢƢ
ŘѤāėāėð Ubg“üĞŴ

—9œS9/ª 0##YKb1
„E# ˆvb
vKg
+˔ɼȚ Ɯćʺ ůƷůķʺǵ˦ůȁ˩ Ě˩ ŔȯǵȚǙ ʺǯů ɼǵǙǯʺ
ÛǕ˞ X\\½ ʨțɪĩǕŞɱ ſíʨ

ƈƽƽv#„#
 #„
\ȄʨŞȄɱǚ˛Ş Ş˝ŞɪĩǚɱŞ ĩɪŞíʨŞɱ íȄ
ʺ˩ɉů ȯƜ ķćɼŔǵȯŌ ʂć˩ʂ ŔćȌ ]ůʺǯǵȚ ț˝˞ƼŞȄ ńŞċʨ íɱ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ
ˆɱŞ ț˝˞ƼŞȄ íʨ í ɟˆǚĩǥŞɪ ɪíʨŞ
ʨǕíȄ ˞țˆ ĩíȄ ʨíǥŞ ǚʨ ǚȄɊ
[ ǎì˔Œ ĀŒŒǽ ɣʿǽǽǓǽƹ żȔɣ ˗Œìɣɪ Ǵ˅ɰĨǦŝļ ˛ǔǙĨǔ ǔìɰ ʧǔŝ ŝžžŝĨʧ Țž
Āʿʡ [ ĹȔǽɠʡ ɪŒŒǮ ʡȔ ǠȔɪŒ ìǽ˗ ǴìǤǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ Ċ˅ɩȃ ì ƻɩŝìʧŝɩ Ǖƽƽq– K„ g00
˕ŒǓƹǎʡɃ Úǎ˗ Ǔɪ ʡǎǓɪə ȃ˅ǴĊŝɩ Țž ĨìǦȚɩǙŝɰļ ŝ˚ŝȃ ìʧ ɩŝɰʧɉ ½Ǖǚɱ ńŞſǚĩǚʨ ǵˆɱʨ ċŞ ɪŞȵǧíĩŞń
sȚ˛ǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ĨìɩŃǙȚ ʧɩìǙȃǙȃƻļ WǙƻǔǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ Ǚȃʧŝɩ˚ìǦ ʧɩìǙȃǙȃƻ țȄĩŞ ʨɪíǚȄǚȄƼ Ǖíɱ ĩŞíɱŞńĽ
ɰ˅Ĩǔ ìɰ ǢȚƻƻǙȃƻļ Ǚɰ Țȃŝ Țž ʧǔŝ ǴȚɰʧ ȶW[[¼ȼ Ǚɰ ìǦɰȚ ìȃ ŝžžŝĨʧǙ˚ŝ žìʧǗǦȚɰɰ ʨț ɪŞʨˆɪȄ ˞țˆɪ ċțń˞ ʨț í
ȴȚȴ˅Ǧìɩ ʧìĨʧǙĨɰ žȚɩ ˛ŝǙƻǔʧ ǦȚɰɰ ʧìĨʧǙĨ ĊŝĨì˅ɰŝ Ǚʧ ǔìɰ ʧǔŝ ɰìǴŝ ċíǧíȄĩŞń ɱʨíʨŞɊ
Ċ˅ʧ Ǚʧɦɰ žìɩ žɩȚǴ ʧǔŝ Ċŝɰʧɉ sȚȃƻǗ ŝžžŝĨʧ Țȃ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ ìɰ ˛ŝǙƻǔʧ
Ń˅ɩìʧǙȚȃļ ɰʧŝìŃ˝Ǘɰʧìʧŝ ĨìɩŃǙȚ Ǚɰȃɦʧ ʧɩìǙȃǙȃƻɉ
ìȃ ŝžžǙĨǙŝȃʧ ˛ì˝ ʧȚ Ċ˅ɩȃ ĊȚŃ˝
Ǐƽƽv#q „E#
žìʧ Ų Ǚž žìʧ ǦȚɰɰ Ǚɰ ˝Ț˅ɩ ȴɩǙǴìɩ˝ Úǎìʡ Ǔɪ W[[¼ə v#“v
ȚĊǢŝĨʧǙ˚ŝļ ˝Ț˅ɦŃ Ċŝ Ċŝʧʧŝɩ Țžž °ǔȚɩʧļ Ǚȃʧŝȃɰŝ Ċ˅ɩɰʧɰ Țž ɰȴɩǙȃʧǙȃƻļ ɱ ˞țˆɪ ċțń˞ ɦȵí˞ɱ țſſɧ ʨǕŞ
ŃȚǙȃƻ ɰǔȚɩʧ ɰǔìɩȴ ɰŝɰɰǙȚȃɰɉ Ĩ˝ĨǦǙȃƻ Țɩ ìȃ˝ Țʧǔŝɩ ʧ˝ȴŝ Țž ț˝˞ƼŞȄ ńŞċʨĽ ǚʨ ǚȄĩɪŞíɱŞɱ ʨǕŞ
ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɉ ¼˝ȴǙĨìǦǦ˝ļ Ǚʧ Ǚȃ˚ȚǦ˚ŝɰ ɰǔȚɩʧ ɪíʨŞ íʨ ˜ǕǚĩǕ ĩíǧțɪǚŞɱ íɪŞ
Úǎ˗ Ǔɪǽɠʡ ʡǎǓɪ żȔɣǮ Ȕż ĞìɣĹǓȔ ȴŝɩǙȚŃɰ Țž ìǦǦǗȚ˅ʧ ŝžžȚɩʧ žȚǦǦȚ˛ŝŃ ċˆɪȄŞńĽ ɱț ſíʨ ɱʨțɪŞɱ íɪŞ
ĀŒɪʡ żȔɣ żìʡ ǠȔɪɪə Ċ˝ ɰǦȚ˛ŝɩ ȴŝɩǙȚŃɰ Țž ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ ĩǕǚȵȵŞń í˜í˞ ńˆɪǚȄƼ ʨǕǚɱ
°ǦȚ˛ ĨìɩŃǙȚ ʧɩìǙȃǙȃƻ Ĩìȃ ǦŝìŃ ĊŝžȚɩŝ ɩŝȴŝìʧǙȃƻ ʧǔǙɰ ȴìʧʧŝɩȃɉ W[[¼ ȵŞɪǚțń țſ ǵŞʨíċțǧǚĩ ǚȄĩɪŞíɱŞɊ
ʧȚ ìȃ ǙȃĨɩŝìɰŝ Ǚȃ ˝Ț˅ɩ Ǧŝ˚ŝǦɰ Ĩɩŝìʧŝɰ ìȃ Ț˜˝ƻŝȃ ŃŝĊʧ ʧǔìʧ ˝Ț˅ɩ
Țž ʧǔŝ ɰʧɩŝɰɰ ǔȚɩǴȚȃŝ ĨȚɩʧǙɰȚǦ ĊȚŃ˝ Ǵ˅ɰʧ ĊìǦìȃĨŝ ìžʧŝɩ ˝Ț˅ɩ
ĊŝĨì˅ɰŝ Țž ʧǔŝ ȴɩŝɰɰ˅ɩŝ ʧǔǙɰ ʧɩìǙȃǙȃƻ ɰŝɰɰǙȚȃļ ˛ǔǙĨǔ ǔìɰ ʧǔŝ
ʧ˝ȴŝ Țž ʧɩìǙȃǙȃƻ ȴ˅ʧɰ Țȃ ˝Ț˅ɩ ŝžžŝĨʧ Țž Ċ˅ɩȃǙȃƻ žìɩ ǴȚɩŝ ĨìǦȚɩǙŝɰ ɩȚ˛Ǚȃƻļ ȴ˅ȃĨǔǙȃƻ Ų ˛ǔìʧŝ˚ŝɩ ˝Ț˅ɩ
ɰ˝ɰʧŝǴɉ ȚɩʧǙɰȚǦ ŝȃĨȚ˅ɩìƻŝɰ ʧǔŝ ìȃŃ ɩŝǦŝìɰǙȃƻ ǴȚɩŝ ƻɩȚ˛ʧǔ žì˚Ț˅ɩǙʧŝ ìĨʧǙ˚Ǚʧ˝ Ǚɰɉ ɰ ˝Ț˅ ƻŝʧ
ɰʧȚɩìƻŝ Țž ìĊŃȚǴǙȃìǦ ĊȚŃ˝ žìʧ Ų Ǚȃ ǔȚɩǴȚȃŝɉ žǙʧʧŝɩļ ǙȃĨɩŝìɰŝ ʧǔŝ Ǧŝȃƻʧǔ Țž ʧǔŝ
Țʧǔŝɩ ˛ȚɩŃɰ ĊŝǦǦ˝ žìʧļ ʧǔŝ ˚ŝɩ˝ ˛ȚɩǤ ȴŝɩǙȚŃ ìȃŃ ɩŝŃ˅Ĩŝ ʧǔŝ
žìʧ ǴȚɰʧ Ǵŝȃ ˛ìȃʧ ʧȚ ǦȚɰŝ Ǚȃ ʧǔŝ WȔ˕ ĹȔ [ ĞɣŒìʡŒ ì W[[¼ ȮǠìǽə ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ ȴŝɩǙȚŃɉ
žǙɩɰʧ ȴǦìĨŝ Ų ìȃŃ ìǦɰȚ ǦȚ˛ŝɩɰ ˝Ț˅ɩ $˅ŝ ʧȚ ʧǔŝ ȃìʧ˅ɩŝ Țž ʧǔǙɰ ʧɩìǙȃǙȃƻ
Ǧŝ˚ŝǦɰ Țž ʧŝɰʧȚɰʧŝɩȚȃŝļ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ìȃŃ ʧǔŝ Ǧŝ˚ŝǦ Țž ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ɩŝɞ˅ǙɩŝŃļ °ǎȔʿǠĹ [ ɪʡǓǠǠ ĹȔ ǠȔǽƹŒɣIJ ɪǠȔ˕Œɣ
ŝɰɰŝȃʧǙìǦ žȚɩ Ċ˅ǙǦŃǙȃƻ Ǵ˅ɰĨǦŝ ìȃŃ ˝Ț˅ ŃȚȃɦʧ ˛ìȃʧ ʧȚ Ċŝ ŃȚǙȃƻ Ǚʧ ŝ˚ŝɩ˝ ĞìɣĹǓȔ ɪŒɪɪǓȔǽɪə
Ċ˅ɩȃǙȃƻ žìʧɉ ¼ǔǙɰ ʧ˝ȴŝ Țž ʧɩìǙȃǙȃƻ Ńì˝ɉ [ž ˝Ț˅ ŃǙŃļ Ǚʧ ˛Ț˅ǦŃ ɞ˅ǙĨǤǦ˝ [ž ˝Ț˅ ǦȚ˚ŝ ƻŝʧʧǙȃƻ Ț˅ʧŃȚȚɩɰ ìȃŃ
Ǚɰ ìǦɰȚ Țžʧŝȃ ìĨĨȚǴȴìȃǙŝŃ Ċ˝ žìʧǙƻ˅ŝ ˝Ț˅ɩ ȃŝɩ˚Ț˅ɰ ɰ˝ɰʧŝǴļ ìʧ ƻȚǙȃƻ žȚɩ ì ǦȚȃƻ ɩ˅ȃ Țɩ ĊǙǤŝ ɩǙŃŝļ
ʧǔŝ ŃŝɰǙɩŝ ʧȚ ŝìʧ ì ǦȚʧ Țž ĨìɩĊɰ ˛ǔǙĨǔ ȴȚǙȃʧ Ǚʧ ˛Ț˅ǦŃ ɰʧȚȴ ĊŝǙȃƻ ʧǔŝȃ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ ŃŝžǙȃǙʧŝǦ˝ ɰʧǙǦǦ
ìȃŃ ȃȚʧ ŝȃȚ˅ƻǔ ȴɩȚʧŝǙȃļ ˛ǔǙĨǔ ŝžžŝĨʧǙ˚ŝɉ [ȃɰʧŝìŃļ ŃȚ ʧ˛Ț Țɩ ʧǔɩŝŝ ĨȚȃʧǙȃ˅ŝ ʧȚ ŃȚ ʧǔǙɰ ŝ˚ŝɩ˝ ȃȚ˛ ìȃŃ
˛ǙǦǦ ìǦɰȚ ǦŝìŃ ʧȚ žìʧ ɰʧȚɩìƻŝɉ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɰ ì ˛ŝŝǤ Ǚȃ ˛ǔǙĨǔļ ìžʧŝɩ ì ʧǔŝȃ ĊŝĨì˅ɰŝ ʧǔŝ ĊŝȃŝžǙʧɰ ʧȚ ˝Ț˅ɩ
ʧǔȚɩȚ˅ƻǔ ˛ìɩǴǗ˅ȴļ ˝Ț˅ ìǦʧŝɩȃìʧŝ ǔŝìǦʧǔļ ɰŝȃɰŝ Țž ˛ŝǦǦĊŝǙȃƻ ìȃŃ
Úǎìʡ ʡ˗ȮŒ Ȕż ʡɣìǓǽǓǽƹ ɪǎȔʿǠĹ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ʺ˪Ǘʫ˪ ɰŝĨȚȃŃɰ Țž ìǦǦǗȚ˅ʧ ǴȚȚŃ ìɩŝ ˅ȃŃŝȃǙìĊǦŝ ìȃŃ ɰǔȚ˅ǦŃȃɦʧ
[ ĀŒ ĹȔǓǽƹ ʡǎŒǽə ŝžžȚɩʧ ìȃŃ ƯƚǗʌ˪ ɰŝĨȚȃŃɰ Țž Ċŝ ǙƻȃȚɩŝŃɉ WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ
sǙžʧ ˛ŝǙƻǔʧɰ ìȃŃ ŃȚ ǔǙƻǔǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ɉ ¨ŝȴŝìʧ ʧǔǙɰ ȴìʧʧŝɩȃ ŝǙƻǔʧ ʧɩŝìʧ ʧǔŝɰŝ ìĨʧǙ˚ǙʧǙŝɰ ìɰ ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝
ĨìɩŃǙȚ ʧɩìǙȃǙȃƻ ǙȃɰʧŝìŃɉ sǙžʧǙȃƻ ʧȚ ȣʺ ʧǙǴŝɰ ìȃŃ žǙȃǙɰǔ ˛Ǚʧǔ ì ˛ìɩǴǗ ɰŝɰɰǙȚȃɰ ɩìʧǔŝɩ ʧǔìȃ ŝ˜ȴŝĨʧǙȃƻ
˛ŝǙƻǔʧɰ ǔŝǦȴɰ ʧȚ ȴɩȚǴȚʧŝ ʧǔŝ ŃȚ˛ȃɉ ¼ǔŝ Ċŝì˅ʧ˝ Țž W[[¼ Ǚɰ ʧǔìʧ ʧǔŝǴ ʧȚ ǴìǤŝ ì ȴȚɰǙʧǙ˚ŝ ŃǙžžŝɩŝȃĨŝ
ɩŝǦŝìɰŝ Țž ƻɩȚ˛ʧǔ ǔȚɩǴȚȃŝɰ ʧǔìʧ ʧǔŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ˝Ț˅ ŃȚ Ĩìȃ Ċŝ ʧȚ ˝Ț˅ɩ ȴǔ˝ɰǙɞ˅ŝ Ǚž žìʧ ǦȚɰɰ Ǚɰ ˝Ț˅ɩ
Ċ˅ɩȃ žìʧļ ìȃŃ ˝Ț˅ɦǦǦ ìǦɰȚ ìŃŃ ǴȚɩŝ ɰȴɩǙȃʧǙȃƻļ Ĩ˝ĨǦǙȃƻļ ɰ˛ǙǴǴǙȃƻļ ȴɩǙǴìɩ˝ ȚĊǢŝĨʧǙ˚ŝɉ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʤʤ
ʤƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

Eg_#
ŴĞŃċĞťŘʼn
Ëǯȯɼʺ ȯƜ ʺǵȌůŌ ķćʂǯ ȯɼ ůɰ˔ǵɉȌůȚʺɱ ùȯ˔ ŔȯȚɹʺ ǯć˦ů ʺȯ
ʂɉůȚŔ ȌȯȚů˩ ȯȚ Ǚ˩Ȍ Ɯůůʂ ȯɼ ů˦ůȚ ȁůć˦ů ʺǯů ǯȯ˔ʂů ʺȯ Ǚůʺ
˩ȯ˔ɼʂůȁƜ ć ʂʺɼȯȚǙŌ Ȍ˔ʂķ˔ȁćɼ ɉǯ˩ʂǵɰ˔ůɝ ×ǯů ʂǵ˨ ɼȯ˔ʺǵȚůʂ
ǯůɼů ķćȚ Ěů ŔȯȚů ǵȚ ˩ȯ˔ɼ ȁǵ˦ǵȚǙ ɼȯȯȌ ćȚŔŌ ćʂ ȁȯȚǙ ćʂ ˩ȯ˔
ǿůůɉ ʺǯů ǵȚʺůȚʂǵʺ˩ ǯǵǙǯŌ ķćȚ Ěů ǽ˔ʂʺ ćʂ ůƜƜůķʺǵ˦ů ćʂ ćȚ˩
Ǚ˩Ȍ ˧ȯɼǿȯ˔ʺɝ [ǵ˦ů ȯƜ ʺǯůȌ ķȯȚʂǵʂʺ ȯƜ ɉ˔ɼůȁ˩ ĚȯŔ˩˧ůǵǙǯʺ
Ȍȯ˦ůʂ ʂȯ ʺǯů˩ ŔȯȚɹʺ ɼůɰ˔ǵɼů ćȚ˩ ǿǵʺ ćʺ ćȁȁ Ǝ ćȚŔ ʺǯů ȯʺǯůɼ
˔ʂůʂ ǽ˔ʂʺ ć ɉ˔ȁȁdz˔ɉ ĚćɼŌ ʺǯů ʂǵȌɉȁůʂʺ Ěǵʺ ȯƜ ǿǵʺ ʺǯůɼů ǵʂ
ćȚŔ ȯȚů ʺǯćʺ ķćȚ Ěů ʂʺ˔ķǿ ǵȚ ćȚ˩ Ŕȯȯɼ˧ć˩ɝ ȯ ů˨ķ˔ʂůʂ
Ǝ ˩ȯ˔ ķćȚ ʂʺćɼʺ ŔȯǵȚǙ ʺǯůʂů ˧ȯɼǿȯ˔ʺʂ ɼǵǙǯʺ Țȯ˧ɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʤƢ
¾üĞĞʼnÖ %a­+Áa‘‡µ
±ʨɪŞȄƼʨǕ ĩțíĩǕ ŞȄ ɪˆȄțĽ ˜Ǖț
ńŞ˛ǚɱŞń ʨǕǚɱ ˜țɪǥțˆʨĽ ɱˆƼƼŞɱʨɱ ńțǚȄƼ
ǚʨ țȄĩŞ í ˜ŞŞǥĽ ŞǚʨǕŞɪ íɱ í ſǚȄǚɱǕŞɪ

~čāËÖʼn
[ñɢȄšɨɨ ʠǙš Ȱș˖šɢ șƂ ʠǙš ɨǫǟņšɢ Ŷ Ȅșʠ ʠǙš čʺɢƿšɢ ǩǟȄņ Ŷ
ſțɪ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪǘċțń˞ ńí˞ țɪ íɱ í
ɱʨíȄńíǧțȄŞ ɱŞɱɱǚțȄɊ
%ț íǧǧ ʨǕŞ ɪŞȵɱ țſ ŞíĩǕ ǵț˛Ş ċŞſțɪŞ
ǵț˛ǚȄƼ țȄ ʨț ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ țȄŞĽ ɪŞɱʨǚȄƼ
ſțɪ ʍ˫ɱŞĩ ċŞʨ˜ŞŞȄ ɱŞʨɱɊ
ñȄņ čʺǟǫņ ƿ˘ǶǝƂɢšš ǶʺɨĪǫšɨ ǟȄ ǧʺɨʠ ǶǟȄʺʠšɨ ñ ņñ˘

õŸ ˪ȳ˗ȅŝȞɼʽ ȞȳɿȐćȅȅˬ ćŝ˩ǹʅŸ ˬȳ˗ ʽȳ ȅŸʽ ˬȳ˗ɿ ˪ȳɿȃȳ˗ʽʅ ʅȅǹŝŸ ģ˗ʽ ǹȞ


ʽdzǹʅ ŀćʅŸ ˪Ÿɼȅȅ ȐćȃŸ ć ˩Ÿɿˬ ǹȐɌȳɿʽćȞʽ Ÿ˫ŀŸɌʽǹȳȞɠ +ˬ ŝȳǹȞǘ ʽdzŸ
ƛȳȅȅȳ˪ǹȞǘ ƛǹ˩Ÿ Ȑȳ˩Ÿʅ ˪ǹʽdz ć Ɍćǹɿ ȳƛ ÷ÃËȅǹŝŸʅ Ɏ˫ɿʅȅǹŝŸɠŀȳȐɔ ȳɿ ć
Ɍćǹɿ ȳƛ ʽȳ˪Ÿȅʅ ćȞŝ ć ʅȐȳȳʽdz ƛȅȳȳɿŕ ˬȳ˗ ŀćȞ dzǹʽ ˬȳ˗ɿ Ȑ˗ʅŀȅŸʅ
ƛɿȳȐ ćȞǘȅŸʅ ʽdzćʽ ȁ˗ʅʽ ćɿŸȞɼʽ ɌȳʅʅǹģȅŸ ˪ǹʽdz ŀȳȞ˩ŸȞʽǹȳȞćȅ
˪ȳɿȃȳ˗ʽ ȃǹʽ ˪dzǹȅŸ ȃŸŸɌǹȞǘ ʽdzŸȐ ˗ȞŝŸɿ ʽdzŸ ŀȳȞʅʽćȞʽ
ʽŸȞʅǹȳȞ ʽdzćʽ ˪ǹȅȅ ʅdzȳŀȃ ʽdzŸȐ ǹȞʽȳ ǘɿȳ˪ʽdzɠ ]ǹ˩Ÿ ƛćʽ ʽdzŸ
ʅȅǹɌ ˪ǹʽdz ʽdzŸʅŸ ƛǹ˩Ÿ Ȑȳ˩Ÿʅɠ

ħ ËȅǹŝǹȞǘ ƛȅˬŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ țȄ
ʨǕŞ ɱǧǚńŞɪɱɊ ÛǚʨǕ í ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ
ċɪǚȄƼ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱĽ ǧț˜ŞɪǚȄƼ ˞țˆɪ
ĩǕŞɱʨ ˆȄʨǚǧ ǚʨɧɱ í ſǚɱʨɧɱ ˜ǚńʨǕ ſɪțǵ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ¡íˆɱŞ
íʨ ʨǕŞ ċțʨʨțǵĽ ʨǕŞȄ ċɪǚȄƼ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ċíĩǥ ǚȄɊ

ʤʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ ËȅǹŝǹȞǘ dzćȐʅʽɿǹȞǘ ŀ˗ɿȅ Ŝ ËȅǹŝǹȞǘ ɿȳȅȅǷȳ˗ʽ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
tǚŞ țȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ ɱǧǚńŞɪɱĽ ĩǧțɱŞ ±ʨíɪʨǚȄƼ ſɪțǵ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱĽ Ş˝ʨŞȄń ˞țˆɪ
ʨț ˞țˆɪ ƼǧˆʨŞɱɊ ,˝ʨŞȄń ˞țˆɪ ǧŞƼɱ íɱ ſíɪ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞ íɪǵɱ íǕŞíń țſ ˞țˆ íȄń íǧǧț˜ ʨǕŞ ɱǧǚńŞɪɱ
˜ǚʨǕțˆʨ ǧŞʨʨǚȄƼ ˞țˆɪ ċˆǵ ʨțˆĩǕ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ʨǕŞȄ ˆɱŞ ʨț ǵț˛Ş ſțɪ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ċțń˞
˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼ ǵˆɱĩǧŞɱ ʨț ńɪí˜ ʨǕŞǵ ċíĩǥ ʨț˜íɪńɱ ǚɱ íɱ ĩǧțɱŞ ʨț Ǖțɪǚ˧țȄʨíǧ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞɊ
˞țˆɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ƼǧˆʨŞɱ íȄń ǧț˜Şɪ țȄʨɪíĩʨ ˞țˆɪ íċɱ ʨț ȵˆǧǧ ċíĩǥ ǚȄ
ċíĩǥ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪ ʨǕɪțˆƼǕțˆʨɊ íȄń ſǚȄǚɱǕ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ ‚țʨǕǚȄƼ
ċˆʨ ˞țˆɪ ſŞŞʨĽ ǥȄŞŞɱ íȄń
ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧń ʨțˆĩǕ ʨǕŞ
ſǧțțɪ ńˆɪǚȄƼ ʨǕǚɱ ǵț˛ŞɊ


 

î ËȅǹŝǹȞǘ ʽɿǹŀŸɌʅ ŀ˗ɿȅ ë +ȳŝˬʅć˪


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦˏ
±ʨíɪʨǚȄƼ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ ±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵǧíȄǥ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ
˞țˆɪ ǕíȄńɱ țȄ ʨǕŞ ɱǧǚńŞɪɱĽ ǥŞŞȵ ˞țˆɪ ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ ɱǧǚńŞɪɱ íȄń
˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ íɪǵɱ ˛Şɪʨǚĩíǧ ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵɱ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ
˜ǕǚǧŞ ˞țˆ ċŞȄń ˞țˆɪ íɪǵɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ĩǧíɱȵŞń
íȄń ǧŞʨ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǧǚńŞ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɊ ¡ˆɱǕ țȄ 
ſțɪ˜íɪńɱɊ ʨ ʨǕŞ ŞȄń ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵɱ ʨț ɦɱí˜ɧ
țſ ʨǕŞ ǵț˛Ş ˞țˆɪ ˞țˆɪ ċțń˞ ċíĩǥ˜íɪńɱ
ſțɪŞíɪǵɱ ɱǕțˆǧń ċŞ íȄń ſțɪ˜íɪńɱĽ ǥŞŞȵǚȄƼ
ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ÅɱŞ ʨŞȄɱǚțȄ ǚȄ ˞țˆɪ
˞țˆɪ ʨɪǚĩŞȵɱ ʨț ȵˆǧǧ íċɱ ʨǕɪțˆƼǕțˆʨɊ
˞țˆɪɱŞǧſ ċíĩǥ ˆȵɊ

 
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʤɺ
įŃÖʼnʼnÖË %a­+Áa‘‡µ
%ț ʨǕǚɱ ˜țɪǥțˆʨ țȄĩŞ țɪ ʨ˜ǚĩŞ í ˜ŞŞǥɊ
%ț ǚʨ ưť Ǖțˆɪɱ í˜í˞ ſɪțǵ ˞țˆɪ ɪŞƼˆǧíɪ
ċŞȄĩǕ ńí˞ țɪ íɱ ˞țˆɪ ɪŞƼˆǧíɪ ˆȵȵŞɪǘ

éĞŃ ŘāēÖ
‡ș ƿ˘ǶĿ Ȅș ǩǟʠĿ Ȅș ȰɢșčǫšǶɄ ÁǙǟɨ ȰɢšɨɨǝʺȰ
ċțń˞ ˜țɪǥțˆʨɊ
%ț íǧǧ ʨǕŞ ɪŞȵɱ țſ ŞíĩǕ ǵț˛Ş ċíĩǥ ʨț
ċíĩǥ ȷțɪ ˜ǚʨǕ íɱ ǧǚʨʨǧŞ ɪŞɱʨ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞȽĽ
ɪŞɱʨ ſțɪ ʨ˜ț ǵǚȄˆʨŞɱ íȄń ɪŞȵŞíʨ ʨ˜ț
ǵțɪŞ ʨǚǵŞɱɊ
ĪșǶȰǫš˗ ˖ǟǫǫ ʠšɨʠ ˘șʺɢ ĪǙšɨʠ ʠș ʠǙš ǫǟǶǟʠ

qŸɿŸɼʅ ʽdzŸ ǘȳȳŝ ȞŸ˪ʅŏ ˬȳ˗ ŝȳȞɼʽ dzć˩Ÿ ʽȳ ɳ˗Ÿ˗Ÿ ƛȳɿ ˬȳ˗ɿ ǘˬȐɼʅ
ʅȳȅŸ ģŸȞŀdz ʽȳ ģ˗ǹȅŝ ćȞ ćʽdzȅŸʽǹŀ ˗ɌɌŸɿ ģȳŝˬɠ wȞ ƛćŀʽŕ ģŸȞŀdz
ɌɿŸʅʅǹȞǘ ǹʅȞɼʽ Ÿ˩ŸȞ ʽdzŸ ģŸʅʽ ˪ćˬ ʽȳ ŝȳ ǹʽɠ ×dzǹʅ ˵ŸɿȳǷȃǹʽ
˪ȳɿȃȳ˗ʽŕ ŝŸʅǹǘȞŸŝ ģˬ ʅʽɿŸȞǘʽdz ćȞŝ ŀȳȞŝǹʽǹȳȞǹȞǘ Ÿ˫ɌŸɿʽ
‡- ËćȞʽćȞćŕ dzǹʽʅ ʽdzŸ Ȑ˗ʅŀȅŸ ƛǹģɿŸʅ ǹȞ ˬȳ˗ɿ ŀdzŸʅʽ ćȞŝ
ćɿȐʅ ƛɿȳȐ Ÿ˩Ÿɿˬ ŝǹɿŸŀʽǹȳȞ ƛȳɿ ʽdzŸ ȳɌʽǹȐćȅ Ȟ˗ȐģŸɿ ȳƛ
ɿŸɌʅ ȞŸŸŝŸŝ ƛȳɿ ǘɿȳ˪ʽdzɠ +ŸʽʽŸɿ ˬŸʽŕ ˬȳ˗ ŀćȞ ŝȳ ǹʽ ćʽ
dzȳȐŸ ǹȞ ȁ˗ʅʽ ć ƛŸ˪ ȐǹȞ˗ʽŸʅ ć ŝćˬɠ

ħ ÃȳʽćʽǹȳȞćȅ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
Ã?»Ë ˏ˻
½Ǖǚɱ Ǖǚʨɱ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪ ǵˆɱĩǧŞɱ ſɪțǵ íȄ țńń
íȄƼǧŞĽ ċˆǚǧńǚȄƼ ɱʨɪŞȄƼʨǕ íȄń ɱʨíċǚǧǚʨ˞Ɋ ±ʨíɪʨ
ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ʨț
țȄŞ ɱǚńŞĽ ʨ˜ǚɱʨǚȄƼ íɱ ˞țˆ ńț ɱț ǵțɱʨ țſ ˞țˆɪ
˜ŞǚƼǕʨ ǚɱ țȄ țȄŞ ɱǕțˆǧńŞɪɊ ¡ɪŞɱɱ ˆȵĽ ʨǕŞȄ ńț
ʨǕŞ ɱíǵŞ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ ½Ǖíʨɧɱ ʨ˜ț ɪŞȵɱɊ

ʤŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ Ëdz˗ƛƛȅŸ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ Ŝ 9ǹćȐȳȞŝ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ


Ã?»Ë ˏ˻ Ã?»Ë Ⱦ˻
HŞʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ țȄŞ ǕíȄń Fțɪ ʨǕǚɱ ʨɪǚĩŞȵɱ ċǧíɱʨŞɪĽ ȵțɱǚʨǚțȄ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ
íǕŞíń țſ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪ íȄń țȄŞ ʨțƼŞʨǕŞɪ ˆȄńŞɪ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ɱț ˞țˆɪ
ċŞǕǚȄńɊ tț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ʨț ʨǕŞ ǚȄńŞ˝ ſǚȄƼŞɪɱ íȄń ʨǕˆǵċɱ
ſǧțțɪ íȄń ȵɪŞɱɱ ˆȵɊ ½Ǖíʨɧɱ ſțɪǵ í ʨɪǚíȄƼǧŞĽ íȄń ǧț˜Şɪ
țȄŞ ɪŞȵɊ ʨ ʨǕŞ ʨțȵ țſ
ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ ǣˆǵȵ țɪ ˜íǧǥ
 ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ
ĩǕŞɱʨ ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ

˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǚȄʨț ʨǕŞ ǕíȄńɱɊ ¡ɪŞɱɱ ċíĩǥ
țȵȵțɱǚʨŞ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ˆȵ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ
ʨǕŞȄ ńț ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ ɪŞȵɊ
țȄʨǚȄˆŞ íǧʨŞɪȄíʨǚȄƼɊ

î ]ȳɿǹȅȅć ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ ë §ȞŸǷȅŸǘ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ


Ã?»Ë Ⱦ˻ Ã?»Ë Ⱦ˻
½Ǖǚɱ ˛íɪǚíʨǚțȄ țȄ ʨǕŞ ĩǧíȵ ȵɪŞɱɱǘˆȵ ſțɪĩŞɱ ˞țˆ ½Ǖǚɱ ǚɱ ŞíɱǚŞɪ ʨǕíȄ ʨǕŞ țȄŞǘíɪǵ
ʨț ƼŞʨ ǵțɪŞ ǕŞǚƼǕʨĽ ʨí˝ǚȄƼ ˞țˆɪ ſíɱʨǘʨ˜ǚʨĩǕ ˛íɪǚíʨǚțȄ ċˆʨ ɱʨǚǧǧ ʨí˝Şɱ ˞țˆɪ
ſǚċɪŞɱɊ ±ʨíɪʨ ǚȄ í ɱʨíȄńíɪń ȵɪŞɱɱǘˆȵ ĩțɪŞɊ ©íǚɱŞ țȄŞ ǧŞƼĽ ǥŞŞȵǚȄƼ
ȵțɱǚʨǚțȄĽ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪ ˞țˆɪ ƼǧˆʨŞɱ ʨǚƼǕʨĽ íȄń ńț
íȄń ʨǕŞȄ ȵɪŞɱɱ ˆȵ ɟˆǚĩǥǧ˞Ľ ǧíˆȄĩǕǚȄƼ í ȵɪŞɱɱǘˆȵɊ ±˜ǚʨĩǕ ǧŞƼɱ 
˞țˆɪɱŞǧſ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ±ǧíȵ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ ½Ǖíʨɧɱ ʨ˜ț
ɟˆǚĩǥǧ˞ ċŞſțɪŞ ɪŞʨˆɪȄǚȄƼ ɪŞȵɱɊ ‚ț˜ ńț ʨǕŞ ɪŞɱʨɊ
˞țˆɪ ǕíȄńɱ ʨț ʨǕŞ
ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʤȈ
gėÖ ēĞŃÖ
ŃĞťėË
ș˗šɢɨ ǩȄș˖ ʠǙñʠ čșņ˘˖šǟƿǙʠ ĪșȄņǟʠǟșȄǟȄƿ ǟɨ ʠǙš Ƃñɨʠ ʠɢñĪǩ
ʠș Ƃñʠ ǫșɨɨɄ Áñǩš șȄ ʠǙǟɨ ĪǟɢĪʺǟʠ Ƃșɢ ǫšñȄĿ ȰʺȄĪǙǝȰɢșșƂ ñčɨ

[ȳɿǘŸʽ Ɍ˗ȐȐŸȅȅǹȞǘ ć ʅǹŝŸ ȳƛ ģŸŸƛ ȳɿ dzć˗ȅǹȞǘ ćȞ ȳ˫Ƿŀćɿʽ ʽdzɿȳ˗ǘdz ʽdzŸ


ËǹģŸɿǹćȞ ʅȞȳ˪ Ǝ ˪dzŸȞ ǹʽ ŀȳȐŸʅ ʽȳ ŀȳȞŝǹʽǹȳȞǹȞǘŕ Ȑȳʅʽ ģȳ˫Ÿɿʅ ȅǹȃŸ ʽȳ
ȃŸŸɌ ʽdzǹȞǘʅ ʅǹȐɌȅŸɠ §ȞŸ ȳƛ ʽdzŸ Ȑȳʅʽ ŸƛƛŸŀʽǹ˩Ÿ ˪ćˬʅ ʽȳ ģ˗ǹȅŝ ćɿȐ ćȞŝ
ćģʅ ʅʽɿŸȞǘʽdz ˪ǹʽdzȳ˗ʽ ȁ˗ȐɌǹȞǘ ˗Ɍ ć ˪Ÿǹǘdzʽ ŀȅćʅʅ ǹʅ ģȳŝˬ˪Ÿǹǘdzʽ
ʽɿćǹȞǹȞǘŕ ćȞŝ Ȟȳģȳŝˬ ȃȞȳ˪ʅ ʽdzćʽ ģŸʽʽŸɿ ʽdzćȞ ʅȳ˗ǘdzʽǷćƛʽŸɿ ģȳ˫ǹȞǘ
ʽɿćǹȞŸɿ Ãȳʅʅ ?ȞćȐćǹʽ ɎɿȳʅʅʽɿćǹȞǹȞǘɠŀȳȐɔɠ
×dzǹʅ ˪ȳɿȃȳ˗ʽŕ ģćʅŸŝ ȳȞ ʽdzŸ ˪ćˬ ?ȞćȐćǹʽ ʽɿćǹȞʅ dzǹʅ ƛǹǘdzʽŸɿʅŕ ŝȳŸʅȞɼʽ
ɿŸɳ˗ǹɿŸ ćȞˬ ȃǹʽ ģ˗ʽ ˪ǹȅȅ ʽć˫ ˬȳ˗ɿ ŸȞʽǹɿŸ ģȳŝˬɠ Ȟŝ ˬȳ˗ ŝȳȞɼʽ Ÿ˩ŸȞ ȞŸŸŝ
ć ɌǹȞʽ ȳƛ ɿć˪ Ÿǘǘ ćʅ ć ŀdzćʅŸɿ Ǝ ʽdzćʽɼʅ ˪dzćʽ ɌɿȳʽŸǹȞ ʅdzćȃŸʅ ćɿŸ ƛȳɿɠ

ħ §ȞŸǷȅŸǘǘŸŝ ģ˗ɿɌŸŸ
×w™? ˃˻Ë?-
½Ǖǚɱ ˛íɪǚíʨǚțȄ țȄ ʨǕŞ ċˆɪȵŞŞ ʨí˝Şɱ ˞țˆɪ ċíǧíȄĩŞ
íȄń țȄŞǘǧŞƼƼŞń Ş˝ȵǧțɱǚ˛ŞȄŞɱɱɊ %ɪțȵ ǚȄʨț í
ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ċˆʨ ˜ǚʨǕ țȄŞ ſțțʨ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ
¡țȵ ċíĩǥ ˆȵ ʨț ɱʨíȄńǚȄƼ ȷǥŞŞȵǚȄƼ ʨǕíʨ ſțțʨ țſſ
ʨǕŞ ſǧțțɪ ʨǕɪțˆƼǕțˆʨȽĽ ʨǕŞȄ ǣˆǵȵ íȄń ǧíȄń țȄ
ʨǕŞ ɱíǵŞ ǧŞƼɊ ±˜ǚʨĩǕ ǧŞƼɱ ſțɪ ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ ɪŞȵɊ


%a­+Áa‘‡µ
%ț ʨǕǚɱ ˜țɪǥțˆʨ ʨ˜ț țɪ
ʨǕɪŞŞ ʨǚǵŞɱ í ˜ŞŞǥɊ
Hț ɱʨɪíǚƼǕʨ ʨǕɪțˆƼǕ íǧǧ
ʨǕŞ Ş˝ŞɪĩǚɱŞɱĽ ńțǚȄƼ íɱ
ǵíȄ˞ ɪŞȵɱ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞ
ǚȄ ʨǕŞ ʨǚǵŞ íǧǧț˜ŞńɊ
½ǕŞȄ ɪŞɱʨ ſțɪ țȄŞ
ǵǚȄˆʨŞ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ
½ǕɪŞŞ ɪțˆȄńɱ ǚɱ ʨǕŞ
ǵǚȄǚǵˆǵɊ Fǚ˛Ş ǵŞíȄɱ
˞țˆɧɪŞ ĩǕíǵȵǚțȄɱǕǚȵ
ǵíʨŞɪǚíǧɊ

ƴ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ ‹Ȟ˗ŀȃȅŸ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ Ŝ ™ȳ˗ȞʽćǹȞ 


×w™? ˃˻Ë?- ŀȅǹȐģŸɿ
½Ǖǚɱ ȵɪŞɱɱǘˆȵ ˛íɪǚíʨǚțȄ ʨŞɱʨɱ ˞țˆɪ ʨɪǚĩŞȵɱ íȄń ×w™? ˃˻Ë?-
ƼŞʨɱ ˞țˆɪ ǥȄˆĩǥǧŞɱ ˆɱŞń ʨț í ċǚʨ țſ ĩțȄʨíĩʨɊ ±ʨíɪʨǚȄƼ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ țȄ ĩǧŞȄĩǕŞń ſǚɱʨɱɊ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ċɪǚȄƼ țȄŞ
tț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ǚɱ ǥȄŞŞ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ
íǧǵțɱʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ʨǕŞȄ ɟˆǚĩǥǧ˞ ɱ˜ǚʨĩǕ ǧŞƼɱɊ
˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ǚȄĽ ʨǕŞȄ ȵɪŞɱɱ
ċíĩǥ ˆȵ ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞Ɋ ¡Şɪſțɪǵ ŞíĩǕ ɪŞȵ ɟˆǚĩǥǧ˞
íɱ ǚſ ˞țˆɧɪŞ ɱȵɪǚȄʨǚȄƼɊ

 

î óǷʅǹʽ ë ȅȅǹǘćʽȳɿ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ


×w™? ˃˻Ë?- ×w™? ˃˻Ë?-
tǚŞ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱʨɪŞʨĩǕŞń ±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ʨǕŞȄ ċɪǚȄƼ
íċț˛Ş ˞țˆɪ ǕŞíńɊ ɪíĩŞ ˞țˆɪ ĩțɪŞɊ ɪǚȄƼ țȄŞ ǥȄŞŞ ſțɪ˜íɪń ʨț ʨțˆĩǕ ˞țˆɪ
˞țˆɪ íɪǵɱ íȄń ǧŞƼɱ ˆȵ ɟˆǚĩǥǧ˞ ɱț ʨǕíʨ Şǧċț˜ íɱ ˞țˆ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪ
˞țˆɪ ǕíȄńɱ íȄń ſŞŞʨ ǵŞŞʨ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ ĩǕŞɱʨ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪɊ Ûíǧǥ
țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ ſțɪ˜íɪń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱĽ 
ċɪǚȄƼǚȄƼ ˞țˆɪ țʨǕŞɪ
ǥȄŞŞ ſțɪ˜íɪń ʨț ˞țˆɪ
țʨǕŞɪ Şǧċț˜Ɋ țȄʨǚȄˆŞ
 ǵț˛ǚȄƼ ſțɪ˜íɪń ˆȄʨǚǧ
ʨǕŞ ʨǚǵŞ ǚɱ ˆȵɊ

 
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ƴȢ
_еāčāʼnÖ ŶĞťŃ
ŃÖʼnĞťŃ¾Öʼn
ņņǟȄƿ ʠǙš ɢǟƿǙʠ ņ˘ȄñǶǟĪ ɨʠɢšʠĪǙšɨ ʠș ˘șʺɢ
˖șɢǩșʺʠ ˖ǟǫǫ Ȱñ˘ șƂƂ ǟȄ ǶʺɨĪǫš ƿñǟȄɨ %a­+Áa‘‡µ
%ț ʨǕǚɱ ǵǚȄǚǘ˜țɪǥțˆʨ
]ŸʽʽǹȞǘ ǹȞ ʅdzćɌŸ ǹʅȞɼʽ ȁ˗ʅʽ ćģȳ˗ʽ ʽdzŸ ʽȳȞȞćǘŸ ˬȳ˗ ŀćȞ ſțˆɪ ʨǚǵŞɱ í ˜ŞŞǥĽ
dzȳǹʅʽ ǹȞ ʽdzŸ ǘˬȐɠ [ȳɿ ʅʽćɿʽŸɿʅŕ dzȳ˪ ƛǹʽ ćɿŸ ˬȳ˗ ɿŸćȅȅˬ ǹƛ ˬȳ˗ ŞǚʨǕŞɪ ċŞſțɪŞ ˞țˆɪ
ŀćȞ ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ ćȞ ˗Ȟǘȳŝȅˬ ćȐȳ˗Ȟʽ ģ˗ʽ ŀćȞɼʽ ʽȳ˗ŀdz ˬȳ˗ɿ ɪŞƼˆǧíɪ ɱŞɱɱǚțȄɱ țɪ
ʽȳŸʅɴ ȅʅȳŕ ŀȳȞʅǹŝŸɿ ʽdzŸ Ȑ˗ʅŀȅŸǷģ˗ǹȅŝǹȞǘ ģŸȞŸƛǹʽʅ ȳƛ íɱ í ɱʨíȄńíǧțȄŞ ȵǧíȄɊ
ǘɿŸćʽŸɿ ģćȅćȞŀŸ ćȞŝ ƛȅŸ˫ǹģǹȅǹʽˬɠ +ȳʽdz ȐŸćȞ ˬȳ˗ɼȅȅ ģŸ ćģȅŸ \ʨɧɱ í ǵțċǚǧǚʨ˞ ˜țɪǥțˆʨĽ
ʽȳ ʅdzǹƛʽ ȐȳɿŸ ˪Ÿǹǘdzʽ ʽdzɿȳ˗ǘdz ć ǘɿŸćʽŸɿ ɱț ǚʨ ˜țȄɧʨ ʨí˝ ˞țˆɪ
ɿćȞǘŸ ȳƛ ȐȳʽǹȳȞŕ ˪dzǹŀdz ˪ǹȅȅ ǵˆɱĩǧŞɱ ʨțț ǵˆĩǕɊ
ǹȞŀɿŸćʅŸ ˬȳ˗ɿ dzȳɿȐȳȞŸ Hț ʨǕɪțˆƼǕ íǧǧ ʨǕŞ
Ɍɿȳŝ˗ŀʽǹȳȞ ćȞŝ dzŸȅɌ ˬȳ˗ ģ˗ǹȅŝ ǵț˛Şɱ țȄĩŞĽ ɪŞɱʨ
ćȞ ćʽdzȅŸʽŸɼʅ ģȳŝˬɠ ×dzǹʅ ŀǹɿŀ˗ǹʽŕ ſțɪ ʬ˫ ɱŞĩțȄńɱĽ
ģćʅŸŝ ȳȞ [ ʅʽɿŸȞǘʽdz ŀȳćŀdz ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨɊ
‡ȳŸ 9Ÿ[ɿćȞŀȳɼʅ Ɍɿȳʽȳŀȳȅ
ƛȳɿ ɌɿȳƛŸʅʅǹȳȞćȅ
ćʽdzȅŸʽŸʅŕ ˪ǹȅȅ ȃŸŸɌ ˬȳ˗
ʅ˗ɌɌȅŸ ćȞŝ ʅʽɿȳȞǘɠ

ħ ÃȳȅȅǹȞǘ ʅćŝŝȅŸ ʅʽɿŸʽŀdz


Ã?»Ë Ƃ
±ʨíɪʨ ǚȄ í ɱǚʨʨǚȄƼ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ĩǧțɱŞ
ʨțƼŞʨǕŞɪɊ ©țǧǧ ċíĩǥ˜íɪńɱ íǧțȄƼ ˞țˆɪ ɱȵǚȄŞ ɱț ˞țˆ
ŞȄń ˆȵ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ċíĩǥ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ǚȄ
ʨǕŞ íǚɪɊ ½ɪ˞ ʨț ƼŞʨ í ǧǚʨʨǧŞ ſțɪ˜íɪń ǵțǵŞȄʨˆǵ ńˆɪǚȄƼ
 ŞíĩǕ ɪŞȵĽ ɪŞíĩǕǚȄƼ ſțɪ˜íɪńɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱɊ

ƴʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ õǹŝŸ
Ȑȳ˗ȞʽćǹȞ
ŀȅǹȐģŸɿ
Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ
ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ċɪǚȄƼ țȄŞ
ǧŞƼ ſțɪ˜íɪńɱ íɱ ſíɪ íɱ
ȵțɱɱǚċǧŞĽ țˆʨɱǚńŞ ˞țˆɪ
 íɪǵɊ ~ț˛Ş ˞țˆɪ ſțțʨ ċíĩǥ

ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ʨǕŞȄ
ɪŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ǧŞƼɊ

Ţ Ëɳ˗ćʽ ʽȳ
ʅʽɿŸʽŀdz
Ã?»Ë Ƃ
±ɟˆíʨĽ Ƽɪíċ ʨǕŞ ŞȄńɱ țſ
˞țˆɪ ʨțŞɱ íȄń ɱʨíȄń ˆȵ
˜ǕǚǧŞ ɱʨǚǧǧ ǕțǧńǚȄƼ țȄɊ ßțˆ
ɱǕțˆǧń ſŞŞǧ ʨǕŞ ɱʨɪŞʨĩǕ ǚȄ
˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼɱɊ ©ŞǧŞíɱŞ
˞țˆɪ Ǖțǧń íȄń ɱʨɪíǚƼǕʨŞȄ
 ˆȵĽ ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨɊ 

ë »ǹʅʽȳȅ
 Ã?»Ë ƽ ?-q Ëw9?
½Ǖǚɱ ǚɱ ʨǕŞ ʨțˆƼǕŞɱʨ ǵț˛Ş țſ
ʨǕŞ ċˆȄĩǕ ċˆʨ ǚɱ Ş˝ĩŞǧǧŞȄʨ
ſțɪ ǥȄŞŞ íȄń íȄǥǧŞ ǵțċǚǧǚʨ˞Ɋ
±ʨíȄń țȄ țȄŞ ǧŞƼ íȄń ɱǧț˜ǧ˞
ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ǚȄʨț í țȄŞǘǧŞƼ
ɱɟˆíʨĽ ƼțǚȄƼ íɱ ǧț˜ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞ
 íȄń ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ țʨǕŞɪ ſțțʨ
ɱʨɪíǚƼǕʨ țˆʨ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɊ
\ſ ǚʨɧɱ ʨțț ʨțˆƼǕĽ Ǖțǧń țȄ ʨț í
ċŞȄĩǕ țɪ ĩǕíǚɪ ˜ǚʨǕ țȄŞ ǕíȄńɊ

î ]ɿȳǹȞŸɿ
Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ
ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ǣˆǵȵ
˞țˆɪ ſŞŞʨ ſțɪ˜íɪńɱ
ʨț ǧíȄń ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ
˞țˆɪ ǕíȄńɱɊ ¡íˆɱŞ
ſțɪ í ɱŞĩțȄńĽ
ȵˆɱǕǚȄƼ țˆʨ țȄ ˞țˆɪ
ǥȄŞŞɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
Şǧċț˜ɱ ſțɪ í ǵțɪŞ

ǚȄʨŞȄɱŞ ɱʨɪŞʨĩǕɊ
lˆǵȵ ˞țˆɪ ſŞŞʨ
ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ʨț

ĩțǵȵǧŞʨŞ țȄŞ ɪŞȵɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ƴʤ
gb ŘüÖ įťčč
Áș čʺǟǫņ ñ ɨʠɢșȄƿ čñĪǩĿ ñǫǫ ˘șʺ Ȅššņ ǟɨ ñ
ȰʺǫǫǝʺȰ čñɢ ñȄņ ʠǙǟɨ ɗʺǟĪǩƂǟɢš ĪǟɢĪʺǟʠ
?˩Ÿɿˬ ȐŸȐģŸɿ ȳƛ ʽdzŸ +ćɿʽŸȞŝć˵ŕ ć Ÿ˪ ùȳɿȃǷģćʅŸŝ
ŀȳȅȅŸŀʽǹ˩Ÿ ŝŸŝǹŀćʽŸŝ ʽȳ Ɍ˗ʅdzǹȞǘ ʽdzŸ ģȳ˗ȞŝćɿǹŸʅ ȳƛ ˪dzćʽɼʅ
ɌȳʅʅǹģȅŸ ȳȞ ć Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍ ģćɿŕ dzćʅ ć Ȑ˗ʅŀ˗ȅćɿŕ óǷʅdzćɌŸŝ ģćŀȃ
Ǝ ʽdzćʽɼʅ ˪dzˬ ˪Ÿ ˪ŸȞʽ ʽȳ ʽdzŸȐ ƛȳɿ ć ˪ȳɿȃȳ˗ʽ ʽdzćʽ ˪ȳ˗ȅŝ
dzŸȅɌ ˬȳ˗ ǘŸʽ ʽdzŸ ʅćȐŸɠ ×dzǹʅ ɿȳ˗ʽǹȞŸŕ ŝŸʅǹǘȞŸŝ ģˬ
+ćɿʽŸȞŝć ɿȅŸǹǘdz -ȳɿģǹȞŕ ǹȞŀȳɿɌȳɿćʽŸʅ ʽdzɿŸŸ ˩ćɿǹćʽǹȳȞʅ ȳƛ
ʽdzŸ ŀȅćʅʅǹŀ Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍ ʽȳ dzǹʽ ˬȳ˗ɿ ɌȳʅʽŸɿǹȳɿ Ȑ˗ʅŀȅŸʅ ƛɿȳȐ ćȅȅ
ćȞǘȅŸʅɠ wʽ ćȅʅȳ ćŝŝʅ Ȑȳ˩Ÿʅ ʽȳ ŀćɿ˩Ÿ ˬȳ˗ɿ ćģʅ ćȞŝ ćɿȐʅŕ
ćȞŝ ˬȳ˗ ŀćȞ ŝȳ ǹʽ ćȅȅ ƛɿȳȐ ʽdzŸ ŀȳȐƛȳɿʽ ȳƛ ˬȳ˗ɿ ȅǹ˩ǹȞǘ ɿȳȳȐ
ŝȳȳɿ˪ćˬ Ǝ ćȅȅ ˬȳ˗ ȞŸŸŝ ǹʅ ć ģćɿɠ [ȳɿ ȐȳɿŸ ˩ǹʅǹʽ
ģćɿʽŸȞŝć˵ȞˬŀɠŀȳȐɠ

ħ ×ɿǹćȞǘȅŸ
Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë Ƃ
½Ǖǚɱ ǚɱ ʨǕŞ ɱǕțˆǧńŞɪ ċˆǚǧńŞɪɊ ±ʨíɪʨǚȄƼ ˜ǚʨǕ í ˜ǚńŞ
ƼɪǚȵĽ ȵˆǧǧ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȵ íȄń ʨț ʨǕŞ ɪǚƼǕʨ ɱț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ
ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ ɪǚƼǕʨ ſǚɱʨɊ ¡ˆǧǧ íĩɪțɱɱ ʨț ǵț˛Ş ˞țˆɪ
ĩǕŞɱʨ Ǖțɪǚ˧țȄʨíǧǧ˞ ʨț ʨțˆĩǕ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ſǚɱʨĽ ʨǕŞȄ
ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ʨț ʨǕŞ ǕíȄƼǚȄƼ ȵțɱǚʨǚțȄ ʨț ĩțǵȵǧŞʨŞ
ʨǕŞ ʨɪǚíȄƼǧŞɊ ŒȄ ˞țˆɪ ȄŞ˝ʨ ɪŞȵĽ Ƽț ʨǕŞ țʨǕŞɪ ˜í˞Ɋ

%a­+Áa‘‡µ
%ț ʨǕǚɱ ˜țɪǥțˆʨ ʨ˜ǚĩŞ
í ˜ŞŞǥĽ ŞǚʨǕŞɪ íɱ í
ɱʨíȄńíǧțȄŞ ĩǚɪĩˆǚʨ țɪ
ǚȄ íńńǚʨǚțȄ ʨț ˞țˆɪ ˆɱˆíǧ
Ƽ˞ǵ ɱŞɱɱǚțȄɱɊ
%ț íǧǧ ʨǕŞ ɪŞȵɱ țſ ŞíĩǕ
ǵț˛Ş ċŞſțɪŞ ǵț˛ǚȄƼ
țȄĽ íȄń ɪŞǵŞǵċŞɪ ų
ĩțȄʨɪțǧǧŞń ɪŞȵɱ ńțȄɧʨ
ǣˆɱʨ ǧțțǥ ĩțțǧŞɪĽ ʨǕŞ˞
 íǧɱț ſțɪĩŞ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ
ʨț Ƽɪț˜ ǵțɪŞɊ

ƴƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ +ǹŀŸɌʅ ģ˗ǹȅŝŸɿ
Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë Ƃ
½Ǖǚɱ ǚɱ í ʨțˆƼǕŞɪ ʨíǥŞ țȄ ʨǕŞ
ĩǧíɱɱǚĩ ĩǧțɱŞǘƼɪǚȵ ĩǕǚȄ ˆȵɊ
XíȄƼ ſɪțǵ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ
˞țˆɪ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ ǚȄ˜íɪńɱ
 íȄń ǕíȄńɱ ʨțˆĩǕǚȄƼɊ ¡ˆǧǧ ˆȵĽ
ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ţ wȞ˩ǹʅǹģȅŸ
ʅʽćǹɿʅ
Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë Ƃ
\ʨɧɱ í ĩǧíɱɱǚĩ ɱǕț˜ǘțſſ ǵț˛Ş
ċˆʨ íǧɱț í ȵɪț˛ŞȄ íċɱ ċˆǚǧńŞɪɊ
¡ˆǧǧ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȵ íȄń íɪțˆȄń
ǚȄ í ĩǚɪĩǧŞ ˜ǕǚǧŞ ǵț˛ǚȄƼ ˞țˆɪ

ǧŞƼɱ íɱ ǚſ ĩǧǚǵċǚȄƼ ɱʨíǚɪɱɊ pŞŞȵ
˞țˆɪ ǧŞƼ ǵț˛ŞǵŞȄʨ ɱǧț˜ íȄń 
ĩțȄʨɪțǧǧŞń íȄń ʨɪ˞ ʨț ǵíʨĩǕ
ʨǕŞ ɱʨŞȵɱ ʨț ˞țˆɪ ǵț˛ŞǵŞȄʨɊ 
©Ş˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ńǚɪŞĩʨǚțȄ
țȄ ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ ɪŞȵɊ

î ×ćɿ˵ćȞ ë Ƿʅǹʽ
Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë Ƃ Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë ʣ
ȄțʨǕŞɪ ċǚĩŞȵɱǘǕŞí˛˞ %țǚȄƼ ʨǕǚɱ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧ
Ş˝ŞɪĩǚɱŞɊ ßțˆ ĩíȄ ńț ʨǕǚɱ țȄ ˜ǚǧǧ ʨí˝ Ş˛Şɪ˞ ǵˆɱĩǧŞɊ
í ǣˆȄƼǧŞ ˛ǚȄŞ ʨțț ų ċˆʨ Ȅț ±ʨíɪʨǚȄƼ ſɪțǵ í ǕíȄƼĽ
ɱ˜ǚȄƼǚȄƼɊ Hɪíċ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ ċɪǚȄƼ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ˆȵ ˆȄʨǚǧ
țȄŞ ǕíȄń țȄ ŞǚʨǕŞɪ ɱǚńŞ íȄń ʨǕŞ˞ɧɪŞ ȵíɪíǧǧŞǧ ʨț ʨǕŞ
ȵˆǧǧ ˆȵ ˆȄʨǚǧ ˞țˆ ʨțˆĩǕ ʨǕŞ ċíɪ ſǧțțɪɊ ¡ˆǧǧ ˆȵ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ
˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪ țȄ țȄŞ ĩǕǚȄ ǚɱ ț˛Şɪ ʨǕŞ ċíɪĽ íȄń
ɱǚńŞɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧĽ ǧț˜ŞɪĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ
ʨǕŞȄ ȵˆǧǧ ˆȵ ʨț ʨǕŞ țʨǕŞɪ íʨ ʨǕŞ ɱíǵŞ íȄƼǧŞɊ \ſ
ɱǕțˆǧńŞɪɊ ½Ǖíʨɧɱ ʨ˜ț ɪŞȵɱɊ ʨǕíʨɧɱ ʨțț ǕíɪńĽ ńț ǚʨ íɱ
í ǥȄŞŞ ɪíǚɱŞ ċ˞ ċŞȄńǚȄƼ
˞țˆɪ ǧŞƼɱ íʨ ʨǕŞ ǥȄŞŞɊ

 
 

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ƴƢ
ʼnŘŃāċÖ µ¤¾ċ ¤Ř é¤Ř yșɨǟȄƿ ʠǙš čñʠʠǫš ñƿñǟȄɨʠ ʠǙñʠ ɨȰñɢš ʠ˘ɢšɘ
Gǟ˕š ˘șʺɢ čșņ˘ ñ ǩǟĪǩǝɨʠñɢʠ ˖ǟʠǙ ʠǙš ˖șɢǫņɟɨ
čšɨʠ Ƕñɢʠǟñǫ ñɢʠɨ š˗šɢĪǟɨšɨ

ËȳȐŸʽǹȐŸʅ ˬȳ˗ ŀćȞɼʽ ģŸćʽ ʽdzŸ ȳɿǹǘǹȞćȅʅɠ ×dzćʽɼʅ ˪dzˬ


ʅʽɿŸȞǘʽdz ćȞŝ ŀȳȞŝǹʽǹȳȞǹȞǘ Ÿ˫ɌŸɿʽ ™ćɿʽǹȞ ÃȳȳȞŸˬŕ ʽɿćǹȞŸɿ
ʽȳ ʽdzŸ ȅǹȃŸʅ ȳƛ ƛȳɿȐŸɿ ß[- ŀdzćȐɌǹȳȞ [ɿćȞȃǹŸ ?ŝǘćɿŕ ʅɌŸȞʽ
ć ˬŸćɿ ʽɿć˩ŸȅȅǹȞǘ ʽdzŸ ǘȅȳģŸ ʽȳ ʅʽ˗ŝˬ ˪ǹʽdz Ȑćɿʽǹćȅ ćɿʽǹʅʽʅ ǹȞ ć
dz˗ǘŸ ˩ćɿǹŸʽˬ ȳƛ ʅʽˬȅŸʅɠ ÃȳȳȞŸˬ ˪ćȞʽŸŝ ʽȳ dzćɿȞŸʅʅ ʽdzŸǹɿ
ŀŸȞʽ˗ɿǹŸʅ ȳƛ Ÿ˫ɌŸɿǹŸȞŀŸ ʽȳ ƛǹȞŝ ʽdzŸ ǘɿŸćʽŸʅʽ Ȑȳ˩Ÿʅ dzǹʅ
ćʽdzȅŸʽŸʅ ˪ŸɿŸȞɼʽ ŝȳǹȞǘɠ ×dzǹʅ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ ŀȳȐģǹȞŸʅ ʽdzŸ ģŸʅʽ ȳƛ
ʽdzŸȐ ǹȞʽȳ ć ƛ˗ȅȅǷģȳŝˬ ŀǹɿŀ˗ǹʽ ʽdzćʽɼȅȅ ʽŸʅʽ Ÿ˩Ÿɿˬ Ȑ˗ʅŀȅŸ ćȞŝ
ƛǹɿŸ ˗Ɍ ˬȳ˗ɿ ȐŸʽćģȳȅǹʅȐ ʽȳ ģ˗ɿȞ ƛćʽ Ǝ ʅȳ Ÿ˩ŸȞ ǹƛ ˬȳ˗ ŝȳȞɼʽ
˪ćȞʽ ʽȳ ǘŸʽ ǹȞ ʽdzŸ ɿǹȞǘŕ ˬȳ˗ɼȅȅ ȅȳȳȃ ćʅ ǹƛ ˬȳ˗ ŀȳ˗ȅŝɠ

ħ ËǹʽǷȳ˗ʽ
Ã?»Ë ˃˻Ë?-
½Ǖǚɱ ˜ɪŞɱʨǧǚȄƼ ɱʨíȵǧŞ ǵǚǵǚĩɱ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ
˞țˆɧń ˆɱŞ ʨț ƼŞʨ țˆʨ ſɪțǵ ˆȄńŞɪ íȄ țȵȵțȄŞȄʨɊ
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ íȄń ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ʨǕŞȄ
ǧǚſʨ țȄŞ ǕíȄń íȄń ǥǚĩǥ ʨǕŞ țȵȵțɱǚʨŞ ǧŞƼ
ʨǕɪțˆƼǕ ʨǕŞ ƼíȵĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ſțțʨ țſſ ʨǕŞ
ƼɪțˆȄńɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄĽ
ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ

%a­+Áa‘‡µ
 %ț ʨǕǚɱ ˜țɪǥțˆʨ ʨ˜ț țɪ ʨǕɪŞŞ ʨǚǵŞɱ í ˜ŞŞǥɊ
%ț ŞíĩǕ ǵț˛Ş íʨ ɱȵŞŞń ſțɪ ʬ˫ ɱŞĩțȄńɱĽ ȵíˆɱŞ ſțɪ
ʨŞȄ ɱŞĩțȄńɱĽ ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨ ų ʨǕíʨɧɱ țȄŞ ɪțˆȄńɊ
©Şɱʨ ſțɪ í ǵǚȄˆʨŞ íȄń ńț ʨ˜ț ǵțɪŞ ɪțˆȄńɱ ſțɪ í ſíʨǘ
ċˆɪȄǚȄƼ ĩǚɪĩˆǚʨ ɪțˆƼǕǧ˞ ʨǕŞ ǧŞȄƼʨǕ țſ íȄ ~~ ſǚƼǕʨɊ

ƴʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


üĞēÖ ŴĞŃċĞťŘʼn

 
ßŀdzǹ Ȑćʽć ‹ǹŀȃ ģɿǹŝǘŸ
Ţ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ Ŝ Ã?»Ë ˃˻Ë?-
Ã?»Ë ˃˻Ë?- ½Ǖǚɱ ~ˆí˞ ½Ǖíǚ ǵț˛Ş ˜țɪǥɱ íǧǧ
½Ǖǚɱ ċˆǚǧńɱ ʨǕŞ ɱʨɪŞȄƼʨǕ íȄń ʨǕŞ ǵˆɱĩǧŞɱ ˆɱŞń ǚȄ ʨǕŞ ʨŞŞȵ
ɱʨíċǚǧǚʨ˞ ȄŞŞńŞń ʨț ſɪțȄʨ ǥǚĩǥ ǚȄĩǧˆńǚȄƼ ˞țˆɪ ɟˆíńɱ
ȵˆǧǧ țſſ í ɱǚƼȄíʨˆɪŞ íȄń ƼǧˆʨŞɱĽ ˜ǕǚĩǕ íɪŞ ˛ǚʨíǧ ſțɪ
ǣˆńț Ǖǚȵ ʨǕɪț˜ ų ǵțɱʨ ɱȵțɪʨɱɊ ©íǚɱŞ
ċˆʨ ǚʨ íǧɱț ˜țɪǥɱ ſțɪ țȄŞ ǧŞƼĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ǚʨ
ȄțȄǘǣˆńțǥíɊ ±ʨíɪʨǚȄƼ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ˜ǚʨǕ ʨǕŞ
ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ țʨǕŞɪ ſțțʨ ĩǧțɱŞ
˜ǚʨǕ țȄŞ ǧŞƼ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ʨț ˞țˆɪ ċˆʨʨțĩǥɱɊ
ɪíǚɱŞńĽ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ʨț ¡ˆɱǕ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ íɱ
ʨǕŞ ſǧțțɪ ʨǕŞȄ ȵˆɱǕ ˆȵĽ ǕǚƼǕ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞĽ
ǥǚĩǥǚȄƼ ċíĩǥ íɱ ˞țˆ ńțɊ ǥǚĩǥǚȄƼ íʨ ʨǕŞ ŞȄń
©ŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ %ț ȤƛɱŞĩ țȄ țȄŞ
 țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ ɱǚńŞ íȄń ȤƛɱŞĩ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪɊ


î 9ǹ˩ŸģȳȐģŸɿ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ ë
qǹɌ ģ˗ȐɌ
Ã?»Ë ˃˻Ë?- ʅǹʽǷ˗Ɍ
½Ǖǚɱ ſí˛țˆɪǚʨŞ íǵțȄƼ ©ˆɱɱǚíȄ ±íǵċț ˜ɪŞɱʨǧŞɪɱ ˜ǚǧǧ Ã?»Ë ˃˻Ë?- 
˜țɪǥ ˞țˆɪ íɪǵɱ íȄń ɱǕțˆǧńŞɪɱ ǚȄʨț ſǚƼǕʨǚȄƼ ɱǕíȵŞɊ ½Ǖǚɱ ǵț˛ŞĽ ˆɱŞń ſɪŞɟˆŞȄʨǧ˞ ǚȄ
±ʨíɪʨ țȄ íǧǧ ſțˆɪɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ íȄń ǧŞƼɱ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ɪí˧ǚǧǚíȄ ǣǚˆ ǣǚʨɱˆĽ ċˆǚǧńɱ ʨǕŞ ĩțɪŞ
ʨǕŞȄ ɦńǚ˛Şɧ ʨț˜íɪńɱ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ¡ˆɱǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ íȄń ɱʨɪŞȄƼʨǕ íȄń Ş˝ȵǧțɱǚ˛ŞȄŞɱɱ
ʨțɪɱț ˆȵĽ ʨǕŞȄ ɪŞ˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ǵț˛Ş íȄń ˞țˆ ȄŞŞń ʨț ƼŞʨ íȄ țȵȵțȄŞȄʨ
ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ țſſ ˞țˆ íȄń țȄ Ǖǚɱ ċíĩǥɊ tǚŞ țȄ
˞țˆɪ ċíĩǥĽ ʨǕŞȄ ɪíǚɱŞ ˞țˆɪɱŞǧſ
ǚȄ í ċɪǚńƼŞĽ ɱʨí˞ǚȄƼ țȄ țȄŞ
Şǧċț˜Ľ íȄń ʨˆɪȄ ʨț ǧțțǥ ț˛Şɪ țȄŞ
ɱǕțˆǧńŞɪɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪĽ
ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨ ʨț ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ

 
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ƴɺ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

¾ĞųÖŃ ēĞËÖč
ŴĞŃċĞťŘʼn
qȯ˧ Ŕȯ ˩ȯ˔ Ǚůʺ ȯȚ ʺǯů ķȯ˦ůɼ ȯƜ ™ŸȞɼʅ [ǹʽȞŸʅʅ
ȌćǙć˵ǵȚůɱ -ǯćɼȌɱ »ůɼʂǵʂʺůȚķůɱ qćȚŔʂȯȌůȚůʂʂɱ
ȁȁ ȯƜ ʺǯȯʂů ǯůȁɉŌ Ě˔ʺ ʺǯůɼůɹʂ ȯȚů ʺǯǵȚǙ ćȁȁ ™[
ķȯ˦ůɼ ȌȯŔůȁʂ ǯć˦ů ǵȚ ķȯȌȌȯȚ Ǝ ʺǯů˩ ʺɼćǵȚ ȁǵǿů
ćĚʂȯȁ˔ʺů ŔůȌȯȚʂɝ Ëȯ ǵƜ ˩ȯ˔ ˧ćȚʺ ʺȯ ȁȯȯǿ ȁǵǿů ˩ȯ˔
ĚůȁȯȚǙ ȯȚ ʺǯů ķȯ˦ůɼŌ ˧ǯćʺ Ěůʺʺůɼ ˧ć˩ ʺǯćȚ ʺȯ
Ɯȯȁȁȯ˧ ć ķȯ˦ůɼ ȌȯŔůȁɹʂ ˧ȯɼǿȯ˔ʺ ɉȁćȚɱ õů ćʂǿůŔ
Ɯȯ˔ɼ ȯƜ ȯ˔ɼ Ěůʂʺ Ǚ˔˩ʂ ǯȯ˧ ʺǯů˩ Ǚȯʺ ǵȚ ʂǯćɉů ćȚŔ
˩ȯ˔ɹȁȁ ƜǵȚŔ ʺǯů ćȚʂ˧ůɼʂ ǵȚ ʺǯǵʂ ʂůķʺǵȯȚɝ [ȯȁȁȯ˧
ʺǯůǵɼ ćŔ˦ǵķů ćȚŔ ˧ǯȯ ǿȚȯ˧ʂ Ǝ Ȍć˩Ěů ȯȚů Ŕć˩
ǵʺɹȁȁ Ěů ˩ȯ˔ ǙɼćķǵȚǙ ʺǯů ƜɼȯȚʺ ȯƜ ʺǯů ȌćǙɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ƴȈ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

bg
#•ˆ~#~
™˔ȁʺǵɉȁů ǵȚǽ˔ɼǵůʂ ćȚŔ ć Ɯ˔ȁȁdzʺǵȌů ǽȯĚ ǯć˦ůȚɹʺ
ʂʺȯɉɉůŔ ÃǵķǯćɼŔ »ůćɼķů ȌćǿǵȚǙ ǵʺ ȯȚʺȯ ʺǯů
ķȯ˦ůɼ ȯƜ ™ŸȞɼʅ [ǹʽȞŸʅʅɝ qůɼůɹʂ ǯȯ˧ ǯů ŔǵŔ ǵʺ

K
ɼ˩Ÿ ŝǹʅȅȳŀćʽŸŝ Ȑˬ ʅdzȳ˗ȅŝŸɿ ȅ˗Ȟŀdz ģɿŸćȃɠ w ɿ˗Ȟŕ ʅdzȳ˪Ÿɿ ćȞŝ Ÿćʽ ǹȞ
ć ƛŸ˪ ʽǹȐŸʅ Ǝ Ȑȳʅʽȅˬ ɌȅćˬǹȞǘ ˗ȞŝŸɿ ćȞ dzȳ˗ɿɠɼ wʽ ŀćȞ ģŸ ŝȳȞŸŕ ɿŸćŝŸɿʅɠ
ɿ˗ǘģˬŕɼ ʅćˬʅ Ãǹŀdzćɿŝ »ŸćɿŀŸŕ §ƛ ŀȳ˗ɿʅŸŕ ɌćŀȃǹȞǘ ȳȞ ʽdzŸ Ȑ˗ʅŀȅŸ
™ůȚɹʂ [ǵʺȚůʂʂ ŀȳ˩Ÿɿ ȐȳŝŸȅ ˪dzǹȅŸ ŝȳǹȞǘ ʽɿǹćʽdzȅŸʽŸǷȅŸ˩Ÿȅ ŀćɿŝǹȳ ʽćȃŸʅ
ćȞŝ ʽdzŸ ȐćȞ Ɍǹŀʽ˗ɿŸŝ ȳȞ ʽdzŸ ŝŸŝǹŀćʽǹȳȞ ǹȞ ʽdzŸ ȃǹʽŀdzŸȞ ćʅ ˪Ÿȅȅ ćʅ
ȳɌɌȳʅǹʽŸ ɌćǘŸɠ ɻwɼ˩Ÿ dzćŝ ʽ˪ȳ ȳɌŸɿćʽǹȳȞʅ ʽdzŸ ǘˬȐɠ ɻwɼȅȅ ʽˬɌǹŀćȅȅˬ dzć˩Ÿ ȐŸćʽ ćȞŝ
ʅȳ w ȞŸŸŝ ŀȳȞʅʽćȞʽ ɿŸdzćģ ʽȳ ȃŸŸɌ ǹʽ Ȟ˗ʽʅ ƛȳɿ ģɿŸćȃƛćʅʽŕ ȐŸćʽ ćȞŝ ˩Ÿǘ ƛȳɿ
ʅʽćģȅŸɠ w ŝȳ ć ȅȳʽ ȳƛ ɿȳʽćʽȳɿ ŀ˗ƛƛ ˪ȳɿȃɠ ȅ˗Ȟŀdz ʽdzŸȞ ȐŸćʽ ćȞŝ ʅćȅćŝ ƛȳɿ ŝǹȞȞŸɿŕɼ
§ʽdzŸɿ˪ǹʅŸŕ w ʽɿˬ ʽȳ ȃŸŸɌ ʽdzǹȞǘʅ ʅǹȐɌȅŸɠɼ dzŸ ʅćˬʅɠ ɻw ʽŸȞŝ ʽȳ ʅȞćŀȃ ȳȞ ŀdzǹŀȃŸȞ
ËǹȐɌȅŸŕ ǹʽ ʅdzȳ˗ȅŝ ģŸ ȞȳʽŸŝŕ ǹʅ Ȟȳʽ ɌǹŸŀŸʅŕ ćȞŝ w dzć˩Ÿ ʽ˪ȳ ɌɿȳʽŸǹȞ ʅdzćȃŸʅ ć
ʽdzŸ ʅćȐŸ ćʅ Ÿćʅˬ Ǝ ŸʅɌŸŀǹćȅȅˬ ˪dzŸȞ ŝćˬ Ǝ ȳȞŸ ćƛʽŸɿ ʽdzŸ ǘˬȐ ćȞŝ ȳȞŸ ǹȞ ʽdzŸ ×dzŸ ×ɿćǹȞǹȞǘ »ȅćȞ
ˬȳ˗ɼ˩Ÿ ćȅʅȳ ǘȳʽ ć ƛ˗ȅȅǷʽǹȐŸ ȁȳģ ćʅ ć Ÿ˩ŸȞǹȞǘɠ Ë˗Ȟŝćˬ ǹʅ ć ŀdzŸćʽ ŝćˬ Ǝ w Ÿćʽ ¥šñɢĪš ʠɢñǟȄɨ ɨǟ˗ ņñ˘ɨ ñ ˖ššǩĿ
ʅ˗ɿ˩Ÿˬȳɿɠ ɻw dzǹʽ ʽdzŸ ǘˬȐ ʅǹ˫ ʽǹȐŸʅ ć ˪ŸŸȃŕ ˪dzćʽ w ˪ćȞʽŕ ʅȳȐŸʽǹȐŸʅ ǹȞ Ÿ˫ŀŸʅʅŕ ģ˗ʽ ɨȰǫǟʠʠǟȄƿ Ǚǟɨ ɨšɨɨǟșȄɨ ǟȄʠș
ćȅʽŸɿȞćʽǹȞǘ ģŸʽ˪ŸŸȞ ģȳŝˬ Ɍćɿʽʅ ǹȞ ć ǹʽ ʅʽȳɌʅ ȐŸ ŀɿć˩ǹȞǘ ŝ˗ɿǹȞǘ ʽdzŸ ˪ŸŸȃɠɼ
Ƃșʺɢ Ȱñǟɢɨ șƂ čșņ˘ ȰñɢʠɨɄ +ñĪǙ
ɌɿŸʽʽˬ ʽɿćŝǹʽǹȳȞćȅ ʅɌȅǹʽɠ w ćȅʅȳ ŀˬŀȅŸ ʽȳ wʽɼʅ ć ɌćŀȃŸŝ ʅŀdzŸŝ˗ȅŸŕ ģ˗ʽ »ŸćɿŀŸ
ćȞŝ ƛɿȳȐ ˪ȳɿȃ Ǝ ćģȳ˗ʽ ȼ˹‹ Ÿćŀdz ˪ćˬ Ǝ ʅʽǹȅȅ ʽdzǹȞȃʅ ʽdzŸɿŸɼʅ ʽǹȐŸ ƛȳɿ ȐȳɿŸɠ ɻw ˖șɢǩșʺʠ ǟɨ Ƕñņš ʺȰ șƂ ʠǙɢšš
ćȞŝ ŝȳ ŀćɿŝǹȳ ʽdzɿŸŸ ʽǹȐŸʅ ć ˪ŸŸȃɠɼ õćǹʽŕ dzćŝ ć ƛ˗ȅȅ ɿ˗ǘģˬ ʅŸćʅȳȞ ȅćʅʽ ˬŸćɿ ģ˗ʽ w ɨʺȰšɢɨšʠɨ Ŷ ñ Ǚšñ˕˘ ĪșǶȰșʺȄņ
ŀćɿŝǹȳ ȳȞ ʽȳɌ ȳƛ ŀˬŀȅǹȞǘɴ ɻùŸćdzŕ w ŝȳ ć dzć˩ŸȞɼʽ ɌȅćˬŸŝ ʽdzǹʅ ʅŸćʅȳȞɠ w ʅʽǹȅȅ ȞŸŸŝ Ƕș˕š Ƃșǫǫș˖šņ č˘ ñ ǫǟƿǙʠšɢ
ŀǹɿŀ˗ǹʽ ȳƛ qˬŝŸ »ćɿȃ Ǝ ćģȳ˗ʽ ʡ‹ Ǝ ǹȞ Ȑˬ ʽȳ ƛǹȞŝ ć ŀȅ˗ģ ǹȞ ȳȞŝȳȞɠɼ -ɿǹȃŸˬɠ ǟɨșǫñʠǟșȄ ǙǟʠɄ Áɢ˘ ǟʠ ǟƂ ˘șʺ ņñɢšɄ
Ƣ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
ŴĞŃċĞťŘ ħ

¤¾ċ ­
µā¾Öįʼn

ħ õǹŝŸǷǘɿǹɌ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍ
Hɪíɱȵ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ
ǕíȄńɱ íɱ ˜ǚńŞ íȵíɪʨ íɱ ǚɱ ĩțǵſțɪʨíċǧŞɊ
±ʨíɪʨ ſɪțǵ í ńŞíń ǕíȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ
ſˆǧǧ˞ Ş˝ʨŞȄńŞńɊ ¡ˆǧǧ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȵ ċ˞ ɱɟˆŞŞ˧ǚȄƼ
˞țˆɪ ǧíʨɱ ʨțƼŞʨǕŞɪɊ ŒȄĩŞ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ ǚɱ
ț˛Şɪ ʨǕŞ ċíɪĽ ȵíˆɱŞ ċɪǚŞſǧ˞ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ
˞țˆɪɱŞǧſ ɱǧț˜ǧ˞ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ħ -dzǹȞǷ˗Ɍ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
Hɪíɱȵ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ˆȄńŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ
ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ±ʨíɪʨ ſɪțǵ
í ńŞíń ǕíȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ ſˆǧǧ˞ Ş˝ʨŞȄńŞńɊ
½ǕŞȄ ȵˆǧǧ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȵ ċ˞ ɱɟˆŞŞ˧ǚȄƼ ˞țˆɪ
ǧíʨɱ ʨțƼŞʨǕŞɪɊ ŒȄĩŞ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ ǚɱ ț˛Şɪ ʨǕŞ
ċíɪĽ ȵíˆɱŞ ċɪǚŞſǧ˞ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ
ɱǧț˜ǧ˞ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ƣʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ +ŸȞʽǷȳ˩Ÿɿ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
ɿȳ˪
Xțǧń í ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ
˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ
tŞíȄǚȄƼ ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ ǕǚȵɱĽ ȵˆǧǧ
ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ ˆȄʨǚǧ ǚʨ ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ
íċɱɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ţ ß˩ŸɿʅŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
ģŸȞŀdz ƛȅˬŸ
tǚŞ ſíĩŞ ńț˜Ȅ țȄ í ċŞȄĩǕ ɱŞʨ íʨ ưƛɰ
˜ǚʨǕ í ˜ŞǚƼǕʨ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄńɊ pŞŞȵǚȄƼ
˞țˆɪ íɪǵɱ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ċŞȄʨĽ ɪíǚɱŞ ʨǕŞ
˜ŞǚƼǕʨɱ ˆȄʨǚǧ ʨǕŞ˞ɧɪŞ ǧŞ˛Şǧ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ɱǕțˆǧńŞɪɱĽ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ŝ 9˗ȐģģŸȅȅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
ŀ˗ɿȅ
±ʨíȄń ʨíǧǧ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ċíĩǥ
íȄń ˞țˆɪ ſŞŞʨ ĩǧțɱŞ ʨțƼŞʨǕŞɪ ǕțǧńǚȄƼ í
ȵíǚɪ țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˜ǚʨǕ íȄ ˆȄńŞɪǕíȄń
ƼɪǚȵĽ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ ˞țˆɪ ǕǚȵɱɊ
pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ʨˆĩǥŞń ǚȄ ʨț
˞țˆɪ ɱǚńŞɱĽ ĩˆɪǧ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˆȵ
ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ ɱʨțȵȵǚȄƼ ǣˆɱʨ
ċŞſțɪŞ ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵɱ ɪŞíĩǕ ˛ŞɪʨǚĩíǧɊ
tț˜Şɪ ɱǧț˜ǧ˞ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ŝ §ȞŸǷćɿȐ ɿȳ˪
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
Xțǧń í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ țȄŞ ǕíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
țȵȵțɱǚʨŞ ǥȄŞŞ íȄń ǕíȄń țȄ í ċŞȄĩǕĽ íȄń
˞țˆɪ țʨǕŞɪ ǧŞƼ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɊ ÛǚʨǕ ˞țˆɪ
ĩțɪŞ ċɪíĩŞń íȄń í Ȅíʨˆɪíǧ íɪĩǕ ǚȄ ˞țˆɪ ċíĩǥĽ ǧǚſʨ
ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ɱǚńŞĽ ǧŞíńǚȄƼ ˜ǚʨǕ
ʨǕŞ Şǧċț˜Ɋ ¡íˆɱŞ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ ċŞſțɪŞ ɪŞʨˆɪȄǚȄƼ
ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ ©ŞȵŞíʨ ˜ǚʨǕ ʨǕŞ țʨǕŞɪ íɪǵɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ƣʤ
ŴĞŃċĞťŘ Ţ
ħ õǹŝŸǷǘɿǹɌ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ
tǚŞ țȄ ʨǕŞ ċŞȄĩǕ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ
ńǚɪŞĩʨǧ˞ ˆȄńŞɪ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱɊ Xțǧń ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ
¾üÖʼnŘ ­ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ ǕíȄńɱ ȤȨƺʾ ʨǚǵŞɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
íȵíɪʨɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ˆȄʨǚǧ ǚʨɧɱ íǧǵțɱʨ ʨțˆĩǕǚȄƼ
ŘŃā¾Öįʼn ʨǕŞ ǵǚńńǧŞ țſ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ ʨíǥǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ țˆʨ
ʨț Ȋ˫ʼnɊ %ɪǚ˛Ş ˞țˆɪ ſŞŞʨ Ǖíɪń ǚȄʨț ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń
ȵˆɱǕ ʨǕŞ ċíɪ ɱʨɪțȄƼǧ˞ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

ħ +ŸȞŀdz ƛȅˬŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ
ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş ˞țˆɪ
ĩǕŞɱʨ ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼɊ ~íǥŞ ɱˆɪŞ
˞țˆɪ ǕŞíń íȄń ˆȵȵŞɪ ċíĩǥ íɪŞ ɱˆȵȵțɪʨŞń ċ˞
ʨǕŞ ċŞȄĩǕ íȄń ʨǕíʨ ˞țˆɪ ſŞŞʨ íɪŞ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ
ſǧțțɪɊ pŞŞȵǚȄƼ í ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ
ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ɱǧț˜ǧ˞ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞ íɱ
ſíɪ íɱ ǚɱ ĩțǵſțɪʨíċǧŞɊ ©Ş˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ
ʨț ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ʨțȵɊ

Ƣƴ ßș
ßșɢǩ
ßșɢǩșʺʠ
ɢǩșʺʠ
șʺʠ ƒñȄʺñǫ
ƒñȄʺ
ƒñȄʺñǫ
ñǫ ʰ˥ȢƢ
ʰ˥ȢƢ
¾ĞųÖŃ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč
ēĞ
ēĞËÖ
ËÖ
ËÖč
č ŴĞŃċ
ŴĞ
ŴĞŃċĞťŘʼn
ŃċĞť
ŃċĞťŘʼn
ĞťŘʼn

Ţ wȞŀȅǹȞŸ ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
Xțǧń ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ
˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ
ʨǕŞ ċíɪ ˆȄʨǚǧ ǚʨɧɱ íǧǵțɱʨ ʨțˆĩǕǚȄƼ ʨǕŞ ǵǚńńǧŞ țſ
˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ ʨíǥǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ țˆʨ ʨț Ȋ˫ʼnɊ ¡ˆɱǕ
ʨǕŞ ċíɪ ɱʨɪțȄƼǧ˞ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

Ţ wȞŀȅǹȞŸ ƛȅˬŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
tǚŞ țȄ íȄ ǚȄĩǧǚȄŞ ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ
ŞíĩǕ ǕíȄń ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ
ſíĩǚȄƼɊ ~íǥŞ ɱˆɪŞ ˞țˆɪ ǕŞíń íȄń ċíĩǥ íɪŞ
ɱˆȵȵțɪʨŞńɊ pŞŞȵǚȄƼ í ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ
ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ɱǧț˜ǧ˞ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞ íɱ ſíɪ íɱ ǚɱ
ĩțǵſțɪʨíċǧŞĽ ʨǕŞȄ ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ʨțȵɊ

9˗ȐģģŸȅȅ
Ŝ ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ
ŞíĩǕ ǕíȄń íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ pŞŞȵ
˞țˆɪ ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ˞țˆɪ
ċíĩǥ íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ ċŞȄĩǕɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ
˜ŞǚƼǕʨɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş ˞țˆɪ ǕŞíń ċˆʨ
ńțȄɧʨ ǧțĩǥ țˆʨ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱɊ ±ǧț˜ǧ˞
ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ċíĩǥ ńț˜ȄĽ ſǧíɪǚȄƼ
˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱɊ

Ŝ Ëȃ˗ȅȅŀɿ˗ʅdzŸɿ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦˏ
t˞ǚȄƼ țȄ í ċŞȄĩǕĽ Ǖțǧń í ńˆǵċċŞǧǧ ț˛Şɪ ˞țˆɪ ſíĩŞɊ
tț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ˆɱǚȄƼ ˞țˆɪ ʨɪǚĩŞȵɱĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ
ˆȵȵŞɪ íɪǵɱ ˛ŞɪʨǚĩíǧɊ ¡ˆɱǕ ċíĩǥ ˆȵ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ
ǶšȄɨơʠȄš
ǶšȄɨơ
ǶšȄɨơʠȄš
ʠȄšɨɨ
ʠȄšɨɨɄĪșɄʺ
ɨɨɄĪ
ɄĪșɄʺ
șɄʺǩ
șɄʺǩ ƢƢ
ŴĞŃċĞťŘ Ŝ

čÖðʼn ­
¾ĞŃÖ

ħ 9Ÿćŝȅǹƛʽ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
Hɪǚȵ í ċíɪċŞǧǧ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ
íȄń ſŞŞʨ ˆȄńŞɪ ʨǕŞ ċíɪɊ %ɪțȵ ˞țˆɪ ǕǚȵɱĽ ʨǕŞȄ ńɪǚ˛Ş
ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱ íȄń ȵˆɱǕ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪń ʨț
ȵˆǧǧ ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ ˞țˆɪ ċțń˞Ɋ ±ʨíȄń ɱʨɪíǚƼǕʨ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ
țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

ħ õćȅȃǹȞǘ ȅ˗ȞǘŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
XțǧńǚȄƼ í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ țɪ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ
ŞíĩǕ ǕíȄńĽ ʨíǥŞ í ċǚƼ ɱʨŞȵ ſțɪ˜íɪń
ǚȄʨț í ǧˆȄƼŞĽ ʨǕŞȄ ȵˆɱǕ țſſ ˞țˆɪ
ſɪțȄʨ ſțțʨ ʨț ɱʨíȄńɊ ±ʨŞȵ ſțɪ˜íɪń
˜ǚʨǕ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ſțțʨ íȄń ĩțȄʨǚȄˆŞĽ
íǧʨŞɪȄíʨǚȄƼĽ ɱț ˞țˆ ʨɪí˛Şǧ ſțɪ˜íɪńɊ

Ƣʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ ËʽǹƛƛǷȅŸǘǘŸŝ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
ŝŸćŝȅǹƛʽ
ÛǚʨǕ ǧŞƼɱ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ǧŞíȄ ſțɪ˜íɪń ſɪțǵ ʨǕŞ
Ǖǚȵɱ ų Ȅțʨ ʨǕŞ ˜íǚɱʨ ų íȄń ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ńț˜Ȅ
ʨǕŞ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ɱǕǚȄɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆ ſŞŞǧ í Ƽțțń
ɱʨɪŞʨĩǕ ǚȄ ˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼɱɊ %țȄɧʨ ǧŞʨ ˞țˆɪ ċíĩǥ
ɪțˆȄń íɱ ˞țˆ ǧț˜ŞɪɊ ©Ş˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ǵț˛Ş ċíĩǥ
ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ íȄń ȵˆɱǕ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńɊ

Ţ ˗ȞǘŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦˏ ?-q Ëw9?
ÛǚʨǕ í ˜ŞǚƼǕʨ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄńĽ ʨíǥŞ í ċǚƼ ɱʨŞȵ
ſțɪ˜íɪńĽ ǵíǥǚȄƼ ɱˆɪŞ ˞țˆɪ ǥȄŞŞ ǚɱ ț˛Şɪ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ
ſțțʨ íȄń Ȅțʨ ċŞ˞țȄń ǚʨɊ tț˜Şɪ ˆȄʨǚǧ ċțʨǕ ǥȄŞŞɱ
íɪŞ ċŞȄʨ íʨ Ȋ˫ɰ ċŞſțɪŞ ȵˆɱǕǚȄƼ ċíĩǥ țſſ ˞țˆɪ
ſɪțȄʨ ſțțʨ ʨț ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

Ŝ Ëɳ˗ćʽ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
©Şɱʨ ʨǕŞ ċíɪ íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ ċíĩǥ
țſ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ų Ȅțʨ țȄ
˞țˆɪ ȄŞĩǥ ų ǕțǧńǚȄƼ ǚʨ ˜ǚʨǕ íȄ
ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ Şǧċț˜ɱ ȵțǚȄʨǚȄƼ
ńț˜ȄɊ ßțˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧń ċŞ ˜ǚńŞɪ
ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ʨțŞɱ
ʨˆɪȄŞń țˆʨɊ ±ɟˆíʨ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ
íɪŞ íʨ ǧŞíɱʨ ȵíɪíǧǧŞǧ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪɊ
%ɪǚ˛Ş ċíĩǥ ˆȵ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱɊ

Ŝ ‹ŸʽʽȅŸģŸȅȅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ˏ˻
ʅ˪ǹȞǘ
Xțǧń í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ ċțʨǕ ǕíȄńɱɊ ŞȄń
ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ ǕǚȵɱĽ ɱ˜ǚȄƼǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ
ċŞʨ˜ŞŞȄ ˞țˆɪ ǧŞƼɱĽ ʨǕŞȄ ȵțȵ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ
ſțɪ˜íɪń ʨț ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ˆȵɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ƣɺ
ŴĞŃċĞťŘ î

ʼnüĞťčËÖŃʼn
­ ŘѤįʼn

ħ §˩ŸɿdzŸćŝ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ
ɌɿŸʅʅ
ÛǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ ʨǕ íȵíɪʨĽ
ȵțɱǚʨǚțȄ í ċíɪ țȄ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ ĩǕŞɱʨĽ
ǕŞɱʨĽ ƼɪǚȵȵǚȄƼ
ǚʨ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ
˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ċíɪ ńǚɪŞĩʨǧ˞
Şĩʨǧ˞ ˆȵ˜íɪńɱ
ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ ſˆǧǧ˞ Ş˝ʨŞȄńŞńɊ
ȄńŞńɊ tț˜Şɪ
ʨǕŞ ċíɪ ċíĩǥ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ

ħ ™ǹȅǹʽćɿˬ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
ɌɿŸʅʅ
ÛǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ʨțƼŞʨǕŞɪĽ Ǖțǧń í ȵíǚɪ țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ
íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞
ˆȵ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ ſˆǧǧ˞ Ş˝ʨŞȄńŞńɊ tț˜Şɪ
ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ċíĩǥ ʨț ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ

ƢŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ ËŸćʽŸŝ ɌɿŸʅʅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
±ǚʨ țȄ íȄ ˆȵɪǚƼǕʨ ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ȵíǚɪ
țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ ¡ɪŞɱɱ
ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ˆȵ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ
˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ Ş˝ʨŞȄńŞń ț˛ŞɪǕŞíńɊ
tț˜Şɪ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ţ ËŸćʽŸŝ ȅćʽŸɿćȅ ɿćǹʅŸ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦˏ
±ǚʨ țȄ íȄ ˆȵɪǚƼǕʨ ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ
ǕíȄń ċ˞ ˞țˆɪ ɱǚńŞɱ ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼɊ pŞŞȵǚȄƼ í
ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ țˆʨ ʨț
ʨǕŞ ɱǚńŞɱ ˆɱǚȄƼ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ íȄń Ȅțʨ ǵțǵŞȄʨˆǵɊ
±ʨțȵ íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨ íȄń ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ŝ ßɌɿǹǘdzʽ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
ɿȳ˪
±ʨíȄń ʨíǧǧ ǕțǧńǚȄƼ í ċíɪċŞǧǧ ˜ǚʨǕ íȄ
ț˛ŞɪǕíȄń Ƽɪǚȵ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ Ȅíɪɪț˜Şɪ ʨǕíȄ
ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕɊ tǚſʨ ʨǕŞ ċíɪ ʨț˜íɪńɱ
˞țˆɪ ĩǕǚȄĽ ǧŞíńǚȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ
˜ǕǚĩǕ ɱǕțˆǧń ȵțǚȄʨ ʨț ʨǕŞ ĩŞǚǧǚȄƼɊ
±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ŝ +ćɿģŸȅȅ ʅdzɿ˗ǘ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
Xțǧń í ċíɪċŞǧǧ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
íȵíɪʨɊ ±ǕɪˆƼ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ
ŞíɪɱĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱʨɪíǚƼǕʨɊ Xțǧń ſțɪ
í ɱŞĩțȄń íʨ ʨǕŞ ʨțȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ċŞſțɪŞ ɱǧț˜ǧ˞
ǧț˜ŞɪǚȄƼ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ċíĩǥ ńț˜ȄɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ƢȈ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

„gq
_b ɉůŔ Ɯȯɼ
×ȯĚ˩ Ãȯ˧ȁćȚŔ ǯćʂ ĚůůȚ ʂůɼǵȯ˔ʂȁ˩ ɼǵɉɉůŔ
ȁɝ
˩ůćɼʂ Ǝ ʺǯćʺɹʂ ˧ǯ˩ ǯůɹʂ ȯ˔ɼ Ȍȯʂʺdz˔ʂůŔ ķȯ˦ůɼ ȌȯŔůȁɝ
qůɼůɹʂ ǯȯ˧ ǯů ʂʺć˩ʂ ǵȚ ɉǯůȚȯȌůȚćȁ ʂǯćɉů

„
ȳ ćɌɌŸćɿ ȳȞ ʽdzŸ ŀȳ˩Ÿɿ ȳƛ ʅ˗ɿŸ w ʽćɿǘŸʽ Ȑˬ ģȳŝˬ ǹȞ ć ģćȅćȞŀŸŝ ‹ųė ¡ėėƌ
™ůȚɹʂ [ǵʺȚůʂʂ Ȑćǘć˵ǹȞŸ ˪ćˬ ćȞŝ ŀdzćȞǘŸ ʽdzŸ Ȑ˗ʅŀȅŸ ǘɿȳ˗Ɍʅ §ƾɰȔ ťɰŻăė Ɋƾ ‹ƾÅʕ €ƾʍƏ°ƧăȑȠ ɊȔ°ŻƧŻƧť ȔėťŻƠė
ǹʅ ć ģǹǘ ćŀdzǹŸ˩ŸȐŸȞʽ ƛȳɿ wɼȐ ŸȐɌdzćʅǹʅǹȞǘ Ÿćŀdz ˪ŸŸȃɠɼ
ćȞˬ ȐćȞɠ ×ȳ ŝȳ ǹʽ ƛǹ˩Ÿ wƛ ˬȳ˗ɼɿŸ ƛŸŸȅǹȞǘ ģɿć˩Ÿŕ ˬȳ˗ ŀćȞ elg"§ ¡l€]l”‹ Lj
ʽǹȐŸʅŕ ćʅ ×ȳģˬ Ãȳ˪ȅćȞŝ ʽɿˬ ʽćŀȃȅǹȞǘ Ãȳ˪ȅćȞŝɼʅ ɌȅćȞŕ ˪dzǹŀdz ‹”,…"§ ¡l€]l”‹ ɢ
dzćʅɴ ßȞɌɿŸŀŸŝŸȞʽŸŝɠ wʽ ˪ȳȞɼʽ ʅ˗ɿɌɿǹʅŸ ǹʅ ŝŸʽćǹȅŸŝ ȳ˩Ÿɿ ʽdzŸ ȞŸ˫ʽ ƛȳ˗ɿ ɌćǘŸʅɠ
ćȞˬȳȞŸ ʽȳ dzŸćɿ ʽdzćʽ ʅʽćˬǹȞǘ ǹȞ ʅdzćɌŸ ǹȐ ʽȳ ŝȳ õȳɿȃȳ˗ʽʅ ȼǷǍ ŝ˗ɿǹȞǘ ʽdzŸ ¡,"g,…"§ €,…‹ɂ?le €l__
ƛȳɿ ʽdzŸ ȞŸ˫ʽ ™[ ʅdzȳȳʽ ǹʅ ʅȳȐŸʽdzǹȞǘ ˪ȳɿȃǹȞǘ ˪ŸŸȃ ćȞŝŕ ǹƛ ˬȳ˗ɼ˩Ÿ ǘȳʽ ‹K”€…"§ ¡l€]l”‹ ɐ
Ãȳ˪ȅćȞŝ ʽćȃŸʅ ˩Ÿɿˬŕ ˩Ÿɿˬ ʅŸɿǹȳ˗ʅȅˬɠ ʽdzŸ ŸȞŸɿǘˬŕ ɿŸɌŸćʽ õȳɿȃȳ˗ʽ ˁ ȳȞ
ɻw ʽɿćǹȞ ʅǹ˫ ŝćˬʅ ć ˪ŸŸȃŕɼ dzŸ ʅćˬʅɠ Ë˗Ȟŝćˬʅɠ õćȞʽ ć Ɍdzˬʅǹɳ˗Ÿ ʽȳ ɿǹ˩ćȅ ?€P"§ ¡l€]l”‹ œ
ɻȞŝ Ÿ˩ŸȞ ȳȞ Ȑˬ ŝćˬ ȳƛƛŕ ˗ʅ˗ćȅȅˬ Ãȳ˪ȅćȞŝɼʅɴ ȅʽŸɿȞćʽŸ ģŸʽ˪ŸŸȞ ŝȳǹȞǘ …‹”€"§ _‹,€g‹, ¡l€]l”‹ Lj g" ɢ
õŸŝȞŸʅŝćˬŕ w ʅʽǹȅȅ ƛȳćȐ ɿȳȅȅ ʽȳ ǘŸʽ õȳɿȃȳ˗ʽ ȼ ćȞŝ õȳɿȃȳ˗ʽ ˍ ćǘćǹȞ ȳȞ
…”g"§ ¡l€]l”‹ ɐ
ɿŸćŝˬ ƛȳɿ ʽdzŸ ȞŸ˫ʽ ʅŸʅʅǹȳȞɠ w ŝȳ ć ȅȳʽ Ëćʽ˗ɿŝćˬʅɠ ßʅʽ ȳȞ õŸŝȞŸʅŝćˬʅ Ǝ
ȳƛ ćȞʽćǘȳȞǹʅʽǹŀ ʅ˗ɌŸɿʅŸʽʅ ʽȳ ȐćȃŸ ˬȳ˗ɼȅȅ dzć˩Ÿ ȐȳɿŸ ʽdzćȞ ŸćɿȞŸŝ ǹʽɠ

ʄ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn
ŴĞŃċĞťŘ ħ

¾üÖʼnŘ ­
ŘŃā¾Öįʼn

ħ qŸć˩ˬ ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë ƽ Ã?»Ë ƽ
tǚŞ țȄ ʨǕŞ ċŞȄĩǕ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ țȄ
ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ˆȄńŞɪ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱɊ
Xțǧń ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ
ǕíȄńɱ Ȥĩ ʨǚǵŞɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ
±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˆȄʨǚǧ
˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íɪŞ ċŞȄʨ íʨ Ȋ˫ɰ íȄń ʨǕŞ ċíɪ ǚɱ
ʨțˆĩǕǚȄƼ ʨǕŞ ǵǚńńǧŞ țſ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ %ɪǚ˛Ş
˞țˆɪ ſŞŞʨ Ǖíɪń ǚȄʨț ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ȵˆɱǕ ʨǕŞ
ċíɪ ċíĩǥ ɱʨɪțȄƼǧ˞ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

Ţ 9˗ȐģģŸȅȅ ƛȅˬŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń
ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼɊ
~íǥŞ ɱˆɪŞ ˞țˆɪ ǕŞíń íȄń ˆȵȵŞɪ ċíĩǥ íɪŞ
ɱˆȵȵțɪʨŞń țȄ ʨǕŞ ċŞȄĩǕ íȄń ˞țˆɪ ſŞŞʨ íɪŞ ſǧíʨ țȄ
ʨǕŞ ſǧțțɪɊ pŞŞȵǚȄƼ í ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ
ɱǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱ íɱ ſíɪ
íɱ ǚɱ ĩțǵſțɪʨíċǧŞɊ ÅɱŞ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ʨț ɪŞ˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ
ǵț˛ŞǵŞȄʨ íȄń ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ʨțȵɊ

ʄʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ 9˗ȐģģŸȅȅ ǹȞŀȅǹȞŸ
ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ ɱŞʨ íʨ í ɱǧǚƼǕʨ íȄƼǧŞ ǕțǧńǚȄƼ
í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ
pŞŞȵ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ˞țˆɪ
ċíĩǥ íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ ċŞȄĩǕɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ
ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş ˞țˆɪ ǕŞíń ċˆʨ ńțȄɧʨ ǧțĩǥ
țˆʨ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íʨ ʨǕŞ ʨțȵɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ
ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ċíĩǥ ńț˜Ȅ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ
ſǧíɪǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱɊ

î ?˫Ɍȅȳʅǹ˩Ÿ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ
íȄń ˞țˆɪ ċțń˞ ɱʨɪíǚƼǕʨ ſɪțǵ ǕŞíń ʨț ǕŞŞǧɱɊ
tț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íɪŞ ċŞȄʨ íʨ Ȋ˫ɰĽ
ʨǕŞȄ ȵɪŞɱɱ ċíĩǥ ˆȵ ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞ ų ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧń
ǧŞí˛Ş ʨǕŞ ſǧțțɪ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ
tíȄń ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ

ë »Ÿŀ ŝǹɌ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ™÷
Hɪǚȵ ȵíɪíǧǧŞǧ ċíɪɱ íȄń ǧŞíȄ ſțɪ˜íɪń
íɱ ſíɪ íɱ ˞țˆ ĩíȄĽ ċɪíĩǚȄƼ ˞țˆɪ ĩțɪŞɊ
ÛǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ȵțǚȄʨǚȄƼ ɱʨɪíǚƼǕʨ
ċíĩǥĽ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪ ċțń˞ íɱ ſíɪ íɱ
˞țˆ ĩíȄ ĩțǵſțɪʨíċǧ˞ Ƽț ˜ǚʨǕțˆʨ
ɱʨɪŞɱɱǚȄƼ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱɊ %țȄɧʨ
ɱ˜ǚȄƼ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ſțɪ ǵțǵŞȄʨˆǵɊ
¡ɪŞɱɱ ċíĩǥ ˆȵ ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞ ċˆʨ ńțȄɧʨ
ǧțĩǥ țˆʨ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íʨ ʨǕŞ ʨțȵɊ

Œ 9ǹćȐȳȞŝ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
¡ǧíĩŞ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ĩǧțɱŞ ʨțƼŞʨǕŞɪ ɱț ʨǕíʨ
˞țˆɪ ʨǕˆǵċɱ íȄń ǚȄńŞ˝ ſǚȄƼŞɪɱ ſțɪǵ í
ńǚíǵțȄńɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ċțń˞ ɱʨɪíǚƼǕʨ ſɪțǵ
ǕŞíń ʨț ǕŞŞǧɱɊ tț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ
Şǧċț˜ɱ ɪŞíĩǕ Ȋ˫ɰĽ ʨǕŞȄ ȵɪŞɱɱ ċíĩǥ ˆȵɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʄʤ
ŴĞŃċĞťŘ Ţ

U ­
ā¾Öįʼn

ħ õǹŝŸǷǘɿǹɌ Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
Hɪíɱȵ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń Ƽɪǚȵ
˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ íɱ ſíɪ íȵíɪʨ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞɊ
±ʨíɪʨ ſɪțǵ í ńŞíń ǕíȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ ſˆǧǧ˞
Ş˝ʨŞȄńŞńɊ ¡ˆǧǧ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȵ ċ˞ ɱɟˆŞŞ˧ǚȄƼ
˞țˆɪ ǧíʨɱ ʨțƼŞʨǕŞɪɊ ŒȄĩŞ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ ǚɱ
ǕǚƼǕŞɪ ʨǕíȄ ˞țˆɪ ǕíȄńɱĽ ȵíˆɱŞ ċɪǚŞſǧ˞Ľ ʨǕŞȄ
ɱǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ţ wȞ˩ŸɿʽŸŝ ɿȳ˪
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
XíȄƼ ſɪțǵ í ċíɪ țɪ ɱˆɱȵŞȄɱǚțȄ ʨɪíǚȄŞɪ ˜ǚʨǕ
˞țˆɪ ċțń˞ ǚȄ í ɱʨɪíǚƼǕʨ ǧǚȄŞ íȄń țȄǧ˞ ˞țˆɪ
ǕŞŞǧɱ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ¡ˆǧǧ țȄ ʨǕŞ ċíɪ țɪ ǕíȄńǧŞɱ
ɱț ˞țˆɪ ċțń˞ ɪǚɱŞɱ íȄń ˞țˆɪ ʨǕˆǵċɱ ʨțˆĩǕ
˞țˆɪ íɪǵȵǚʨɱɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

ʄƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ ßȞŝŸɿdzćȞŝ
ģŸȞʽǷȳ˩Ÿɿ ɿȳ˪
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
tŞíȄ ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ Ǖǚȵɱ ǕțǧńǚȄƼ
í ċíɪ ˜ǚʨǕ í ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ ƼɪǚȵĽ
ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ í˜í˞ ſɪțǵ ˞țˆɊ ¡ˆǧǧ
ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ ˆȄʨǚǧ ǚʨ ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ
íċɱɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

î »ɿŸʅʅǷ˗Ɍ ʽȳ ɿŸȞŸǘćŝŸ ɿȳ˪


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ǕțǧńǚȄƼ ʨǕŞ
ǕíȄńǧŞɱ țſ í ȵíǚɪ țſ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧɱɊ ¡Şɪſțɪǵ í
ȵɪŞɱɱǘˆȵɊ ʨ ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ ɪț˜ țȄŞ
ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ˆȵ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ʨǕˆǵċ ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ
íɪǵȵǚʨɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ċțń˞ ɱʨɪíǚƼǕʨ ų ńțȄɧʨ ʨ˜ǚɱʨɊ
©ŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ ©ŞȵǧíĩŞ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧɱ
˜ǚʨǕ ńˆǵċċŞǧǧɱ ſțɪ Ş˝ʨɪí ǚȄɱʨíċǚǧǚʨ˞Ɋ

ë
9˗ȐģģŸȅȅ ģǹŀŸɌʅ ŀ˗ɿȅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ʨíǧǧ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ċíĩǥ íȄń ˞țˆɪ ſŞŞʨ
ĩǧțɱŞ ʨțƼŞʨǕŞɪĽ ǕțǧńǚȄƼ í ȵíǚɪ țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ ſțɪ˜íɪń íȄń ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ
˞țˆɪ ǕǚȵɱɊ pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ʨˆĩǥŞń ǚȄ ʨț ˞țˆɪ
ɱǚńŞɱĽ ĩˆɪǧ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ
ɱʨțȵȵǚȄƼ ǣˆɱʨ ċŞſțɪŞ ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵɱ ɪŞíĩǕ ˛ŞɪʨǚĩíǧɊ

Œ ß˩ŸɿʅŸ ŀ˗ɿȅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ʨíǧǧ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ċíĩǥ íȄń ſŞŞʨ ĩǧțɱŞ
ʨțƼŞʨǕŞɪĽ ǕțǧńǚȄƼ í ȵíǚɪ țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ ċŞǕǚȄń ˞țˆ íȄń ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ
˞țˆɪ ǕǚȵɱɊ pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ʨˆĩǥŞń ǚȄ ʨț ˞țˆɪ
ɱǚńŞɱĽ ĩˆɪǧ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ
ɱʨțȵȵǚȄƼ ǣˆɱʨ ċŞſțɪŞ ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵɱ ɪŞíĩǕ ˛ŞɪʨǚĩíǧɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʄƢ
ŴĞŃċĞťŘ Ŝ
čÖðʼn ­
ʼnüĞťčËÖŃʼn

ħ 9Ÿćŝȅǹƛʽ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄńǚȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ
˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ Ƽɪíċ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ ˞țˆɪ ǧŞƼɱɊ ¡ˆǧǧ ʨǕŞ
ċíɪ ˆȵ ˞țˆɪ ċțń˞ ċ˞ ńɪǚ˛ǚȄƼ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ
ſțɪ˜íɪńĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ċíĩǥ ſǧíʨɊ

Ţ +ćɿģŸȅȅ ŀȅŸćȞ ćȞŝ ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄńǚȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ íȄń
ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨĽ Ƽɪǚȵ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ
˞țˆɪ ɱǕǚȄɱɊ tǚſʨ ʨǕŞ ċíɪ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪ ċ˞ Ş˝ʨŞȄńǚȄƼ ˞țˆɪ
ǧŞƼɱ íȄń ńɪǚ˛ǚȄƼ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńĽ ǥŞŞȵǚȄƼ í ſǧíʨ ċíĩǥɊ
ÛǕŞȄ ʨǕŞ ċíɪ ȵíɱɱŞɱ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱĽ ɦǣˆǵȵɧ ʨț ȵɪțȵŞǧ ǚʨ
ˆȵ˜íɪńɱĽ íȄń ĩíʨĩǕ ǚʨ íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨ ċ˞ ɱǚȄǥǚȄƼ
ˆȄńŞɪ ǚʨ ɱǧǚƼǕʨǧ˞Ɋ ±ʨíȄń íȄń ȵɪŞɱɱ ʨǕŞ ċíɪ ț˛ŞɪǕŞíńɊ

ʄʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ 9˗ȐģģŸȅȅ Ɍ˗ʅdz ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ǕțǧńǚȄƼ í ȵíǚɪ țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ íʨ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱɊ
¡Şɪſțɪǵ í ɟˆíɪʨŞɪǘɱɟˆíʨ íȄń ʨǕŞȄ ńɪǚ˛Ş ˆȵ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞Ľ
ˆɱǚȄƼ ʨǕŞ ǵțǵŞȄʨˆǵ ʨț ȵˆɱǕ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ț˛ŞɪǕŞíńɊ

î +ćɿģŸȅȅ ˗Ɍɿǹǘdzʽ ɿȳ˪


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ʨíǧǧ ǕțǧńǚȄƼ í ċíɪċŞǧǧ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń
ƼɪǚȵĽ ǕíȄńɱ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ Ȅíɪɪț˜Şɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
íȵíɪʨɊ ¡ˆǧǧ ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ
Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞Ľ ǧŞíńǚȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱɊ
±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ë ËŸćʽŸŝ ȅćʽ ɿćǹʅŸ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ǚʨ țȄ í ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ǧǚƼǕʨ ńˆǵċċŞǧǧ
ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń ċ˞ ˞țˆɪ ɱǚńŞɱ ˜ǚʨǕ
ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ țȄŞ íȄțʨǕŞɪɊ pŞŞȵǚȄƼ í
ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ ɪíǚɱŞ ʨǕŞ
˜ŞǚƼǕʨɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱ ˆɱǚȄƼ ˞țˆɪ
ǵˆɱĩǧŞɱ íȄń Ȅțʨ ǵțǵŞȄʨˆǵɊ ±ʨțȵ íʨ
ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨĽ ȵíˆɱŞ ſțɪ í ɱŞĩțȄńĽ
ʨǕŞȄ ɱǧț˜ǧ˞ ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Œ ‹ŸʽʽȅŸģŸȅȅ ʅ˪ǹȞǘ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
Xțǧń í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ ċțʨǕ ǕíȄńɱĽ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ſŞŞʨ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ
ŞȄń ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ Ǖǚȵɱ íȄń ǥȄŞŞɱ íȄń
ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ċŞʨ˜ŞŞȄ ˞țˆɪ ǧŞƼɱĽ
ʨǕŞȄ ȵțȵ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńɱ ʨț ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ
ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ˆȵ˜íɪńɱɊ ʨ ʨǕŞ ŞȄń țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ
ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ɱǕțˆǧń ɪŞíĩǕ ɱǕțˆǧńŞɪ ǧŞ˛ŞǧɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʄɺ
ŴĞŃċĞťŘ î

¾ĞŃÖ

ħ ™ŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ óǷʅǹʽ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
tǚŞ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ ǕțǧńǚȄƼ í ǵŞńǚĩǚȄŞ
ċíǧǧ íċț˛Ş ˞țˆɪ ǕŞíńɊ ÅɱŞ ˞țˆɪ ĩțɪŞ
ʨț ȵˆǧǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íȄń ǧŞƼɱ ʨțƼŞʨǕŞɪ
íċț˛Ş ˞țˆ ɱț ʨǕŞ ċíǧǧ ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ
ɱǕǚȄɱɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ţ ™ŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ ˪ȳȳŝŀdzȳɌ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ʨíǧǧĽ ǕțǧńǚȄƼ í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ ǚȄ ċțʨǕ
ǕíȄńɱ íċț˛Ş țȄŞ ɱǚńŞ țſ ˞țˆɪ ǕŞíńɊ ½˜ǚɱʨ
˞țˆɪ ċțń˞ ńț˜Ȅ íȄń ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɊ ½ǕŞ ǵŞńǚĩǚȄŞ
ċíǧǧ ɱǕțˆǧń ŞȄń ˆȵ țˆʨɱǚńŞ ʨǕŞ țȵȵțɱǚʨŞ
ɱǕǚȄɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ʄŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

î qćȞǘǹȞǘ ʽ˪ǹʅʽǹȞǘ
ȃȞŸŸ ɿćǹʅŸ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻
Ŝ qćȞǘǹȞǘ ȅŸǘ ɿćǹʅŸ XíȄƼ ſɪțǵ í ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨɊ ÅɱŞ ˞țˆɪ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦ˻ ǧț˜Şɪ íċɱ ʨț ɪíǚɱŞ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ
XíȄƼ ſɪțǵ í ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ċțń˞ ɱʨɪíǚƼǕʨɊ íɪŞ íʨ ǧŞíɱʨ ȵíɪíǧǧŞǧ ʨț ʨǕŞ ƼɪțˆȄńĽ ʨǕŞȄ ʨ˜ǚɱʨ ʨț
ÅɱŞ ˞țˆɪ ǧț˜Şɪ íċɱ ʨț ɪíǚɱŞ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ țȄŞ ɱǚńŞɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨĽ ʨǕŞȄ ċɪǚȄƼ ˞țˆɪ
ˆȄʨǚǧ ʨǕŞ˞ íɪŞ ȵíɪíǧǧŞǧ ʨț ʨǕŞ ƼɪțˆȄńɊ ǥȄŞŞɱ ċíĩǥ ˆȵ íȄń ʨ˜ǚɱʨ ʨț ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ

ë Ãȳ˪Ÿɿ ʅɌɿǹȞʽ
Ë?×Ë ƽ 9wËם-? ˏƽ˻™ Ã?Ë× Ⱦ™w
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱʨɪíǚƼǕʨ íȄń ʨǕŞ ɱŞíʨ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱɊ %ɪǚ˛Ş ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞
ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ċíĩǥ ɱʨɪíǚƼǕʨɊ ¡ˆǧǧ ʨǕŞ ǕíȄńǧŞ ʨț ˞țˆɪ ɱʨŞɪȄˆǵ
íȄń ǧŞíȄ ċíĩǥ ɱǧǚƼǕʨǧ˞Ɋ ±ǧț˜ǧ˞ ɪŞ˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ʄȈ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

üÖŃĞā¾
ēÖ¤ʼnťŃÖʼn
‹ǵɼǿ ™ǵȁȁůɼ ʺɼćǵȚʂ Ɯȯɼ ȁǵƜů Ǝ Țȯʺ ǽ˔ʂʺ ʺȯ
ȁȯȯǿ ǙȯȯŔɝ ůćɼȚ ƜɼȯȌ ǯǵʂ ˧ǵʂŔȯȌ

„
dzŸɿŸ ćɿŸ ģćʅǹŀćȅȅˬ ʽ˪ȳ ˪ćˬʅ ʅȅȳ˗ŀdz ʽdzŸɿŸ ŸǹʽdzŸɿɠ ɻwɼȐ ć ģǹǘ ƛćȞ ȳƛ
ʽȳ ǘŸʽ ʽdzŸ ȞǹŀȃȞćȐŸ ɻģʅɼŏ ȃŸŸɌǹȞǘ ŀćȅȳɿǹŸʅ ćʅ dzǹǘdz ćʅ ɌȳʅʅǹģȅŸ ćȞŝ
ŸǹʽdzŸɿ ć˪ćɿŝ ǹʽ ʽȳ ˬȳ˗ɿʅŸȅƛ ǹȞŀɿŸćʅǹȞǘ ʽɿćǹȞǹȞǘ ǹȞʽŸȞʅǹʽˬ ćȞŝ
ćȞŝ dzȳɌŸ Ÿ˩ŸɿˬȳȞŸ ȁȳǹȞʅ ǹȞŕ ˩ȳȅ˗ȐŸŕ ɿćʽdzŸɿ ʽdzćȞ ŀ˗ʽʽǹȞǘ ˪Ÿǹǘdzʽ ģˬ
ȳɿ ǘŸʽ ǹȞ ʅ˗ŀdz dzŸɿȳǹŀ ʅdzćɌŸ ǘȳǹȞǘ ʽȳȳ ȅȳ˪ ˪ǹʽdz ƛȳȳŝŕɼ ʅćˬʅ ™ǹȅȅŸɿɠ
ʽdzćʽ ǹʽ ȁ˗ʅʽ ŀȳȐŸʅ Ȟćʽ˗ɿćȅȅˬɠ ‹ǹɿȃ ɻģʅɼ ɻ?˩ŸȞ ʽdzȳ˗ǘdz ˪dzćʽ w Ÿćʽ ǹʅ ɳ˗ǹʽŸ
™ǹȅȅŸɿŕ ǹȞ ŀćʅŸ ˬȳ˗ɼɿŸ ˪ȳȞŝŸɿǹȞǘŕ ŝǹŝ ʽdzŸ ɿŸǘǹȐŸȞʽŸŝŕ w ɌɿŸƛŸɿ Ȟȳʽ ʽȳ ŀȳ˗Ȟʽ
ȅćʽʽŸɿɠ Ȟŝ ćȅʽdzȳ˗ǘdz dzŸ Ɍ˗ʽʅ ǹȞ ʽdzŸ dzȳ˗ɿʅ Ȑćŀɿȳʅ ȳɿ ŀćȅȳɿǹŸʅɠ Ȟŝ w ȁ˗ʅʽ ȐćȃŸ
ćʽ ʽdzŸ ǘˬȐŕ dzŸɼʅ ŀȳȞ˩ǹȞŀŸŝ ʽdzćʽ ćȞˬȳȞŸ ʅȅǹǘdzʽ ćŝȁ˗ʅʽȐŸȞʽʅ ǹƛ wɼ˩Ÿ ǘȳʽ ʅɌŸŀǹƛǹŀ
ŀćȞ ƛȳȅȅȳ˪ dzǹʅ ȅŸćŝɠ ùŸʅŕ ǹȞŀȅ˗ŝǹȞǘ ˬȳ˗ɠ ǘȳćȅʅ ʽȳ dzǹʽɠɼ
ɻʽ ʽdzŸ ȐȳȐŸȞʽ Ȑˬ ˪ȳɿȃȳ˗ʽʅ ŀȳȐŸ wȞ ƛćŀʽŕ ćʅ ƛćɿ ćʅ ƛǹʽȞŸʅʅ ȐȳŝŸȅʅ ǘȳŕ
ƛɿȳȐ ˪dzćʽ w ŀćȅȅ Ȑˬ qŸɿȳ ʅŸʅʅǹȳȞʅŕɼ ™ǹȅȅŸɿ ǹʅ ćʽ ʽdzŸ ȐȳɿŸ ɿŸȅć˫Ÿŝ ŸȞŝ ȳƛ ʽdzŸ
™ǹȅȅŸɿ ʅćˬʅɠ ɻw ʽɿćǹȞ ʅǹ˫ ŝćˬʅ ć ˪ŸŸȃŕ ģ˗ʽ ʅŀćȅŸɠ ɻw ȅȳ˩Ÿ ƛȳȳŝ ćȞŝ Ȑˬ ʅȳŀǹćȅ ȅǹƛŸ ʽȳȳ
ȳȞȅˬ ŝȳ ƛȳ˗ɿ ȐćǹȞ ŝćˬʅ ȳƛ ˪Ÿǹǘdzʽʅ Ǝ ćȞŝ Ȑ˗ŀdz ʽȳ ˪ȳɿɿˬ ćģȳ˗ʽ ŝǹŸʽǹȞǘ ˍǍʫʗɠ wƛ wɼ˩Ÿ
Ȟȳ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ ȅćʅʽʅ ȅȳȞǘŸɿ ʽdzćȞ ƻ˹ ŸćʽŸȞ dzŸćȅʽdzˬ ćȞŝ ʽɿćǹȞŸŝ dzćɿŝŕ wɼȐ
ȐǹȞ˗ʽŸʅɠ ?ćŀdz ǹʅ ŝŸʅǹǘȞŸŝ ʽȳ ćŝŝ Ɍȳ˪Ÿɿŕ dzćɌɌˬ ʽȳ ʅ˪ǹʽŀdz ȳƛƛ ćʽ ʽdzŸ ˪ŸŸȃŸȞŝ ˪ǹʽdz
ģ˗ǹȅŝ Ȑ˗ʅŀȅŸ ćȞŝ ʽȳɿŀdz ģȳŝˬ ƛćʽɠɼ ć ŝŸŀŸȞʽ ŀdzŸćʽ ȐŸćȅ ćȞŝ ć ƛŸ˪ ˩ȳŝȃćʅɠ wʽ
§ƛ ŀȳ˗ɿʅŸŕ ć ȅȳʽ ȳƛ ʽdzŸ dzćɿŝ ˪ȳɿȃ ǹʅ dzŸȅɌʅ ˪ǹʽdz Ȑȳʽǹ˩ćʽǹȳȞ ćȞŝ ǘǹ˩Ÿʅ ˬȳ˗
ŝȳȞŸ ǹȞ ʽdzŸ ȃǹʽŀdzŸȞŕ ćȞŝ ‹ǹɿȃɼʅ Ȟȳ ʅȳȐŸʽdzǹȞǘ ʽȳ ȅȳȳȃ ƛȳɿ˪ćɿŝ ʽȳɠɼ

ɺ˥ ßș
ßșɢǩșʺʠ
ßșɢǩ
ɢǩșʺʠ
șʺʠ ƒñȄʺñǫ
ƒñȄʺ
ƒñȄʺñǫ
ñǫ ʰ˥ȢƢ
ʰ˥ȢƢ
ŴĞŃċĞťŘ ħ
ĸť¤Ëʼn ­ +ñĪǙ Ȱñǟɢ șƂ Ƕș˕šɨ ǟɨ ñ ɨʺȰšɢɨšʠĿ ɨș ĪșǶȰǫšʠš ñ ɨšʠ șƂ ʠǙš Ƃǟɢɨʠ ñȄņ Ƕș˕š
ɨʠɢñǟƿǙʠ șȄ ʠș ʠǙš ɨšĪșȄņ ˖ǟʠǙ ǶǟȄǟǶñǫ ɢšɨʠĿ ʠǙšȄ ɢšɨʠ ñɨ ǟȄņǟĪñʠšņ ñȄņ
ü¤ēʼnŘŃāėðʼn ɢšȰšñʠɄ ßñɢǶ ʺȰ ˖ǟʠǙ ʠ˖ș ʠș ʠǙɢšš ɨʺȰšɢɨšʠɨ șƂ ɨɗʺñʠɨ ñȄņ ƿ˘Ƕ čñǫǫ ǫšƿ
ĪʺɢǫɨĿ ʺɨǟȄƿ ñ ǫǟƿǙʠ ˖šǟƿǙʠ ˖ǟʠǙ ʄ˥ǝȈ˥ ɨšĪșȄņɨɟ ɢšɨʠɄ

ħ Ëɳ˗ćʽ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ƽ
©Şɱʨ ʨǕŞ ċíɪ íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ ċíĩǥ țſ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ų Ȅțʨ ˞țˆɪ ȄŞĩǥ ų ǕțǧńǚȄƼ ǚʨ
˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵɊ ßțˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧń ċŞ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕĽ
ʨțŞɱ ȵțǚȄʨǚȄƼ țˆʨ ɱǧǚƼǕʨǧ˞Ɋ ±ɟˆíʨ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ íɪŞ íʨ ǧŞíɱʨ ȵíɪíǧǧŞǧ ʨț
ʨǕŞ ſǧțțɪ ų ʨǕŞ ńŞŞȵŞɪĽ ʨǕŞ ċŞʨʨŞɪɊ %ɪǚ˛Ş ċíĩǥ ˆȵ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱɊ

ħ ]ˬȐ ģćȅȅ ȅŸǘ ŀ˗ɿȅ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ƽ Ã?Ë× ˏ™w
tǚŞ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ ċíĩǥ țȄ ʨǕŞ
ſǧțțɪ íȄń ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱ țȄ í Ƽ˞ǵ ċíǧǧĽ
˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ țſſ ʨǕŞ ƼɪțˆȄńɊ ¡ˆǧǧ
˞țˆɪ ǕŞŞǧɱ ǚȄĽ ɪíǚɱǚȄƼ ˞țˆɪ ǕǚȵɱɊ

Ţ ȅʽŸɿȞćʽǹȞǘ
ŝ˗ȐģģŸȅȅ ȅ˗ȞǘŸ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ˏ˻ ?-q ?] Ã?Ë× ˃˻Ǹʣ˻Ë?-
XțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄńĽ ʨíǥŞ í
ċǚƼ ɱʨŞȵ ſțɪ˜íɪń ɱț ʨǕíʨ ˞țˆɪ ʨɪíǚǧǚȄƼ ǥȄŞŞ
íǧǵțɱʨ ċɪˆɱǕŞɱ ʨǕŞ ƼɪțˆȄńɊ %țȄɧʨ ǧŞʨ ˞țˆɪ
ſɪțȄʨ ǥȄŞŞ Ƽț ȵíɱʨ ˞țˆɪ ʨțŞɱɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ
ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄĽ íȄń ɪŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ǧŞƼɊ

Ţ ËʽǹƛƛǷȅŸǘǘŸŝ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦƽ
ŝŸćŝȅǹƛʽ
Xțǧń í ċíɪċŞǧǧ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ
ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ˆɱǚȄƼ í ǵǚ˝Şń ƼɪǚȵĽ
íȄń ɱʨíȄń ˜ǚʨǕ ſŞŞʨ Ǖǚȵǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ¡ˆɱǕ
˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńɊ ǧǧț˜ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ʨț ċŞȄń
ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ˜ǕǚǧŞ ˞țˆ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ńț˜Ȅ ˞țˆɪ ɱǕǚȄɱ
ˆȄʨǚǧ ˞țˆ ſŞŞǧ í ɱʨɪŞʨĩǕ ǚȄ ˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼɱɊ
pŞŞȵ ˞țˆɪ ǧț˜Şɪ ċíĩǥ íɪĩǕŞń ʨǕɪțˆƼǕțˆʨɊ

ɺʰ ßș
ßșɢǩșʺʠ
ßșɢǩ
ɢǩșʺʠ
șʺʠ ƒñȄʺñǫ
ƒñȄʺ
ƒñȄʺñǫ
ñǫ ʰ˥ȢƢ
ʰ˥ȢƢ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn
ŴĞŃċĞťŘ Ţ

ʼn ­
¾ĞŃÖ

Ţ ËŸćʽŸŝ ŝ
ȐŸŝ ģćȅȅ
Ã˗ʅʅǹćȞ ʽ˪ǹʅʽ
Ë?×Ë ǏǸƽ Ã?»Ë ƂǸȾˏ
Ã?Ë× ǏƽǸʣ˻Ë?-
±ǚʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨĽ ǕțǧńǚȄƼ

ħ qćȞǘǹȞǘ ȃȞŸŸ ɿćǹʅŸ í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɊ


pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞń
Ë?×Ë ǏǸƽ Ã?»Ë ʣǸȾˏ Ã?Ë× ǏƽǸʣ˻Ë?- íȄń ˞țˆɪ ʨțɪɱț ˆȵɪǚƼǕʨĽ ɪțʨíʨŞ
XíȄƼ ſɪțǵ í ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨɊ pŞŞȵǚȄƼ ſˆǧǧ˞ ʨț țȄŞ ɱǚńŞɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț
ʨǕŞǵ ċŞȄʨĽ ˆɱŞ ˞țˆɪ ǧț˜Şɪ íċɱ ʨț ɪíǚɱŞ ʨǕŞǵ ʨǕŞ ɱʨíɪʨĽ ʨǕŞȄ ʨ˜ǚɱʨ ʨǕŞ țʨǕŞɪ
ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ íɪŞ íʨ ǧŞíɱʨ ȵíɪíǧǧŞǧ ˜ǚʨǕ ˜í˞ íȄń ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ
ʨǕŞ ƼɪțˆȄńɊ ńń ˜ŞǚƼǕʨ ǚſ ǚʨɧɱ ʨțț Şíɱ˞Ɋ ȵțɱǚʨǚțȄɊ ½Ǖíʨɧɱ țȄŞ ɪŞȵɊ

Ŝ »ȅćȞȃ
Ë?×Ë ǏǸƽ ×w™? ʣ˻Ë?- Ã?Ë× ˃˻Ë?-
Xțǧń ˞țˆɪ ċțń˞ ǚȄ í ɱʨɪíǚƼǕʨ ǧǚȄŞ ſɪțǵ ɱǕțˆǧńŞɪɱ
ʨț ǕŞŞǧɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ċŞȄŞíʨǕ ˞țˆɪ
ɱǕțˆǧńŞɪɱ íȄń ˞țˆɪ ǕŞíń ǧțțǥǚȄƼ ńț˜ȄɊ ~íǚȄʨíǚȄ
ʨǕŞ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕțˆʨ ǧŞʨʨǚȄƼ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ɱíƼɊ

î õŸǹǘdzʽŸŝ ŀɿ˗Ȟŀdz
Ë?×Ë ǏǸƽ Ã?»Ë ʣǸȾˏ Ã?Ë× ǏƽǸʣ˻Ë?-
tǚŞ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨĽ ǕțǧńǚȄƼ
í ńˆǵċċŞǧǧ țɪ ˜ŞǚƼǕʨ ȵǧíʨŞ íƼíǚȄɱʨ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ
ɪˆȄĩǕ ˆȵĽ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ %ț
ʨǕŞ ſǚɪɱʨ ɱŞʨ ˜ǚʨǕ ċțń˞˜ŞǚƼǕʨ íȄń ʨǕŞȄ
ǚȄĩɪŞíɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ˜ǚʨǕ ŞíĩǕ ɱŞʨɊ

ǶšȄɨơʠȄš
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ
ǶšȄɨơ
ǶšȄɨơʠȄš
ʠȄšɨɨ
ʠȄšɨɨɄĪșɄʺ
ɨɨɄĪ
ɄĪșɄʺ
șɄʺǩ
șɄʺǩ ɺʤ
ŴĞŃċĞťŘ Ŝ

µā¾Öįʼn ­ ßñɢǶ ʺȰ ˖ǟʠǙ ʠ˖ș ʠș ʠǙɢšš ɨʺȰšɢɨšʠɨ șƂ ĪǫșɨšǝƿɢǟȰ čšȄĪǙ Ȱɢšɨɨšɨ ñȄņ ɨʠñȄņǟȄƿ
čñɢčšǫǫ ĪʺɢǫɨĿ ʺɨǟȄƿ ñ ǫǟƿǙʠ ˖šǟƿǙʠ ˖ǟʠǙ ʄ˥ ɨšĪșȄņɨɟ ɢšɨʠɄ ¥šɢƂșɢǶ š˗šɢĪǟɨšɨ ʰ
ŘŃā¾Öįʼn ñȄņ ʰ ñɨ ñ ɨʺȰšɢɨšʠɄ

ħ -ȅȳʅŸǷǘɿǹɌ ģŸȞŀdz ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ƽ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ċíɪċŞǧǧ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ ǕíȄńɱ
ɪțˆƼǕǧ˞ ʨ˜ț ſǚɱʨɧɱ ˜ǚńʨǕɱ íȵíɪʨɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ǕŞíńĽ ɱǕțˆǧńŞɪɱ
íȄń ċíĩǥ ɱˆȵȵțɪʨŞń ċ˞ ʨǕŞ ċŞȄĩǕĽ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞń íȄń ˞țˆɪ ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ
ʨǕŞ ſǧțțɪɊ tț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ɱǧț˜ǧ˞ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ĩǧțɱŞ
ʨț ˞țˆɪ ɱǚńŞɱɊ ¡ˆɱǕ ċíĩǥ ˆȵ ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞Ľ ċˆʨ ńțȄɧʨ ǧțĩǥ țˆʨ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱɊ

Ţ Ëȃ˗ȅȅŀɿ˗ʅdzŸɿ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦƽ
t˞ǚȄƼ țȄ í ċŞȄĩǕĽ Ǖțǧń í ńˆǵċċŞǧǧ
ț˛Şɪ ˞țˆɪ ſíĩŞɊ tț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ˆɱǚȄƼ
˞țˆɪ ʨɪǚĩŞȵɱĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ íɪǵɱ
˛ŞɪʨǚĩíǧɊ ¡ˆɱǕ ċíĩǥ ˆȵ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ţ 9˗ȐģģŸȅȅ ŀ˗ɿȅ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦƽ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ
˜ǚʨǕ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄńɊ ˆɪǧ
ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ʨț ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨĽ ʨǕŞȄ
ǧț˜Şɪ ɱǧț˜ǧ˞ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ŝ ËŸćʽŸŝ ʽ˪ǹʅʽǹȞǘ
ŝ˗ȐģģŸȅȅ ŀ˗ɿȅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ˏ˻ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
±ǚʨ ˆȵɪǚƼǕʨ țȄ í ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ
ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼɊ ˆɪǧ ʨǕŞ
˜ŞǚƼǕʨɱ ˆȵ ʨț ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨĽ
ɪțʨíʨǚȄƼ ʨǕŞǵ Ȋ˫ɰ íɱ ˞țˆ ńțɊ

ɺƴ ßș
ßșɢǩșʺʠ
ßșɢǩ
ɢǩșʺʠ
șʺʠ ƒñȄʺñǫ
ƒñȄʺ
ƒñȄʺñǫ
ñǫ ʰ˥ȢƢ
ʰ˥ȢƢ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn
ŴĞŃċĞťŘ î
ʼnüĞťčËÖŃʼn ßñɢǶ ʺȰ ˖ǟʠǙ ʠ˖ș ʠș ʠǙɢšš ɨʺȰšɢɨšʠɨ șƂ Ȱș˖šɢ ĪǫšñȄ ñȄņ Ȱɢšɨɨšɨ ñȄņ ɢš˕šɢɨš
ņʺǶččšǫǫ Ƃǫ˘šɨĿ ʺɨǟȄƿ ñ ǫǟƿǙʠ ˖šǟƿǙʠ ˖ǟʠǙ ʄ˥ ɨšĪșȄņɨɟ ɢšɨʠɄ ¥šɢƂșɢǶ Ƕș˕šɨ ʤ
­ ŘѤįʼn ñȄņ ʤ ñɨ ñ ɨʺȰšɢɨšʠɄ

ħ ËʽćȞŝǹȞǘ Ɍ˗ʅdz ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ƽ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
ÛǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ȵțɱǚʨǚțȄ í ċíɪ țȄ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ ĩǕŞɱʨĽ
ƼɪǚȵȵǚȄƼ ǚʨ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ŞȄń íʨ
ʨǕŞ ǥȄŞŞɱ ǚȄʨț í ɟˆíɪʨŞɪ ɱɟˆíʨĽ ʨǕŞȄ ɱʨíȄń íȄń ȵɪŞɱɱ ʨǕŞ ċíɪ ńǚɪŞĩʨǧ˞
ˆȵ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ Ş˝ʨŞȄńŞń ț˛ŞɪǕŞíńɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞń
íȄń ńțȄɧʨ ʨǚǧʨ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńɱɊ tț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ċíĩǥ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ

Ţ ËŸćʽŸŝ ŝ˗ȐģģŸȅȅ ȅćʽŸɿćȅ ɿćǹʅŸ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦ˻ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
±ǚʨ țȄ í ċŞȄĩǕ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞń íȄń ſŞŞʨ íȵíɪʨĽ ǕțǧńǚȄƼ í ǧǚƼǕʨ
ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń ċ˞ ˞țˆɪ ɱǚńŞɱ ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ ŞíĩǕ țʨǕŞɪɊ
pŞŞȵǚȄƼ í ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱĽ ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ
ɱǚńŞɱ ˆɱǚȄƼ ˞țˆɪ ǵˆɱĩǧŞɱ íȄń Ȅțʨ ǵțǵŞȄʨˆǵɊ ±ʨțȵ íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ
ǕŞǚƼǕʨĽ ȵíˆɱŞ ſțɪ í ɱŞĩțȄńĽ ʨǕŞȄ ɱǧț˜ǧ˞ ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Ŝ
»ȳ˪Ÿɿ ŀȅŸćȞ ćȞŝ ɌɿŸʅʅ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦƽ
Hɪíɱȵ í ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ
˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ¡ˆɱǕ ʨǕɪțˆƼǕ
˞țˆɪ ǕŞŞǧɱ ʨț ǧǚſʨ ǚʨ țſſ ʨǕŞ
ſǧțțɪĽ íȄń íɱ ǚʨ ȵíɱɱŞɱ ˞țˆɪ
ǥȄŞŞɱĽ ˆɱŞ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ʨț
ǥŞŞȵ ńɪǚ˛ǚȄƼ ǚʨ ˆȵɊ íʨĩǕ ʨǕŞ
ċíɪ țȄ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ǚȄ í ɱǕíǧǧț˜
ɱɟˆíʨɊ ±ʨíȄń íȄń ȵɪŞɱɱ
ʨǕŞ ċíɪ ț˛ŞɪǕŞíńɊ

Ŝ wȞŀȅǹȞŸ ɿŸ˩ŸɿʅŸ
ŝ˗ȐģģŸȅȅ ƛȅˬŸ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦƽ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
tǚŞ ſíĩŞ ńț˜Ȅ țȄ íȄ ǚȄĩǧǚȄŞ ċŞȄĩǕĽ ǕțǧńǚȄƼ í
ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄńɊ ÛǚʨǕ í ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ
˞țˆɪ íɪǵɱĽ ɪíǚɱŞ ʨǕŞǵ ʨț ŞǚʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ ¡íˆɱŞ
íʨ ʨǕŞ ʨțȵĽ íȄń ǧț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

ǶšȄɨơʠȄš
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ
ǶšȄɨơ
ǶšȄɨơʠȄš
ʠȄšɨɨ
ʠȄšɨɨɄĪșɄʺ
ɨɨɄĪ
ɄĪșɄʺ
șɄʺǩ
șɄʺǩ ɺƢ
ŴĞŃċĞťŘ ë

¾üÖʼnŘ ­ +ñĪǙ Ȱñǟɢ șƂ Ƕș˕šɨ ǟɨ ñ ɨʺȰšɢɨšʠĿ ɨș ĪșǶȰǫšʠš ñ ɨšʠ șƂ ʠǙš Ƃǟɢɨʠ ñȄņ Ƕș˕š
ɨʠɢñǟƿǙʠ șȄ ʠș ʠǙš ɨšĪșȄņ ˖ǟʠǙ ǶǟȄǟǶñǫ ɢšɨʠĿ ʠǙšȄ ɢšɨʠ ñɨ ǟȄņǟĪñʠšņ ñȄņ ɢšȰšñʠɄ
µ¤¾ċ ßñɢǶ ʺȰ ˖ǟʠǙ ʠ˖ș ʠș ʠǙɢšš ɨʺȰšɢɨšʠɨ șƂ ņšñņǫǟƂʠɨ ñȄņ ǟȄĪǫǟȄš ĪǙšɨʠ Ȱɢšɨɨšɨ
ʺɨǟȄƿ ñ ǫǟƿǙʠ ˖šǟƿǙʠĿ ˖ǟʠǙ ʄ˥ ɨšĪșȄņɨɟ ɢšɨʠɄ

ħ 9Ÿćŝȅǹƛʽ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ƽ
±ʨíȄńǚȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ Ƽɪíċ
ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ ˞țˆɪ ǧŞƼɱĽ
ˆɱǚȄƼ í ǵǚ˝Şń Ƽɪǚȵ íɱ ɱǕț˜ȄɊ tǚſʨ ʨǕŞ ċíɪ ċ˞ ńɪǚ˛ǚȄƼ
ˆȵ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ċíĩǥ ſǧíʨɊ

ħ wȞŀȅǹȞŸ ģćɿģŸȅȅ ŀdzŸʅʽ ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ƽ Ã?Ë× ˏ™w
Xțǧń ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń ƼɪǚȵĽ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
íȵíɪʨɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ ˆȄʨǚǧ ǚʨɧɱ íǧǵțɱʨ ʨțˆĩǕǚȄƼ
˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ %ɪǚ˛Ş ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ˜íɪń ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞Ɋ

ɺʄ ßș
ßșɢǩșʺʠ
ßșɢǩ
ɢǩșʺʠ
șʺʠ ƒñȄʺñǫ
ƒñȄʺ
ƒñȄʺñǫ
ñǫ ʰ˥ȢƢ
ʰ˥ȢƢ
¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ţ õǹŝŸǷǘɿǹɌ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ƃ
Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍ
Hɪíɱȵ ʨǕŞ ċíɪ ǚȄ íȄ ț˛ŞɪǕíȄń Ƽɪǚȵ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ
˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ±ʨíɪʨ ſɪțǵ í
ńŞíń ǕíȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ Ş˝ʨŞȄńŞńɊ ¡ˆǧǧ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ
íċț˛Ş ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ċ˞ ɱɟˆŞŞ˧ǚȄƼ ˞țˆɪ ǧíʨɱ ʨțƼŞʨǕŞɪɊ

Ţ wȞŀȅǹȞŸ ŝ
ŝ˗ȐģģŸȅȅ
ģģ ȅȅ ɌɿŸʅʅ
Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦ˻ Ã?Ë× Ȥ˻Ë?-
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ ɱŞʨ íʨ í ưƛɰ íȄƼǧŞ ǕțǧńǚȄƼ í
ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ
pŞŞȵ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ˞țˆɪ ċíĩǥ
íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ ċŞȄĩǕɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş
˞țˆɪ ǕŞíń ċˆʨ ńțȄɧʨ ǧțĩǥ țˆʨ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íʨ ʨǕŞ
ʨțȵɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ċíĩǥ ńț˜Ȅ ʨț ˞țˆɪ
ĩǕŞɱʨĽ ſǧíɪǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱɊ

Ŝ §ȞŸǷćɿȐ ŝ˗ȐģģŸȅȅ ɿȳ˪


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦƽ ?-q Ëw9?
¡ǧíĩŞ țȄŞ ǥȄŞŞ íȄń ʨǕŞ ĩțɪɪŞɱȵțȄńǚȄƼ ǕíȄń ſǧíʨ țȄ í ċŞȄĩǕĽ
˜ǚʨǕ ˞țˆɪ țʨǕŞɪ ǧŞƼ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɊ Xțǧń í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ
˞țˆɪ țʨǕŞɪ ǕíȄńɊ ÛǚʨǕ í Ȅíʨˆɪíǧ íɪĩǕ ǚȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ íȄń ˞țˆɪ
ĩțɪŞ ċɪíĩŞńĽ ǧǚſʨ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ɱǚńŞĽ ǧŞíńǚȄƼ
˜ǚʨǕ ʨǕŞ Şǧċț˜Ɋ ¡íˆɱŞ íʨ ʨǕŞ ʨțȵĽ ʨǕŞȄ ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ
țǵȵǧŞʨŞ íǧǧ ʨǕŞ ɪŞȵɱ țȄ țȄŞ ɱǚńŞĽ ʨǕŞȄ ɱ˜ǚʨĩǕ íɪǵɱɊ

Ŝ ËŸćʽŸŝ ʅdzȳ˗ȅŝŸɿ ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë Ⱦ˻ Ã?Ë× ʣ˻Ë?-
±ǚʨ țȄ íȄ ˆȵɪǚƼǕʨ ċŞȄĩǕ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ
ŞíĩǕ ǕíȄń íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ſŞŞʨ
ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ĩțɪŞ ċɪíĩŞńĽ ċíĩǥ íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ
ċŞȄĩǕ íȄń ǕŞíń ǧțțǥǚȄƼ ſțɪ˜íɪńɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ
˜ŞǚƼǕʨɱ ˆȵ ȵț˜Şɪſˆǧǧ˞ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ ſˆǧǧ˞
Ş˝ʨŞȄńŞń ʨǕŞȄ ɪŞʨˆɪȄ ɱǧț˜ǧ˞ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ǶšȄɨơʠȄš
ǶšȄɨ
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ
ǶšȄɨơ
ơʠȄš
ʠȄšɨɨ
ʠȄšɨɨɄĪșɄʺ
ɨɨɄĪ
ɄĪșɄʺ
șɄʺǩ
șɄʺǩ ɺɺ
1ÖŘ éāŘ
éĞŃ čāéÖ
™ŸȞɼʅ [ǹʽȞŸʅʅ ȌȯŔůȁ ÃǵķǯćɼŔ Ëķɼǵ˦ůȚůɼ
ŔȯůʂȚɹʺ ǽ˔ʂʺ ȁȯȯǿ ʺǯů ɉćɼʺ Ǝ ǯůɹʂ ć ǯůć˦˩dz
ȁǵƜʺǵȚǙŌ ǯǵǙǯdzǿǵķǿǵȚǙ ƜǵʺȚůʂʂ ȌćķǯǵȚů

~
ȳȐŸ ȐȳŝŸȅʅ ȅȳȳȃ ƛȅć˪ȅŸʅʅ wʽɼʅ ŝŸƛǹȞǹʽŸȅˬ Ȟȳʽ ȁ˗ʅʽ ćģȳ˗ʽ ȅȳȳȃǹȞǘ
˪dzŸȞ ʅʽćʽǹȳȞćɿˬ ģ˗ʽ ǘȳȳŝ ƛȳɿ Ëŀɿǹ˩ŸȞŸɿ Ǝ dzŸ ŝŸʅŀɿǹģŸʅ ƛǹʽȞŸʅʅ
ŝŸŀǹŝŸŝȅˬ ȅŸʅʅ ʅʽŸȅȅćɿ ćʅ ɻȐˬ ȅǹƛŸʽǹȐŸɼʅ ˪ȳɿȃ ćȞŝ Ȑˬ ɌćʅʅǹȳȞɼɠ ɻw
˪dzŸȞ ʽdzŸˬɼɿŸ ǹȞ ȐȳʽǹȳȞɠ ȅȳ˩Ÿ ʽȳ ȅŸćɿȞŕɼ dzŸ ʅćˬʅɠ ɻ§˩Ÿɿ ʽdzŸ ˬŸćɿʅ
ȳʽ Ãǹŀdzćɿŝ Ëŀɿǹ˩ŸȞŸɿɠ ćȞ ǹȞŀɿŸŝǹģȅŸ ćȐȳ˗Ȟʽ ȳƛ ȃȞȳ˪ȅŸŝǘŸ
×dzŸ ˩ŸʽŸɿćȞ ™ůȚɹʂ [ǵʺȚůʂʂ ȐȳŝŸȅ ćģȳ˗ʽ Ÿ˫ŸɿŀǹʅŸ dzćʅ ģŸŀȳȐŸ ćŀŀŸʅʅǹģȅŸ
ćȞŝ ɌŸɿʅȳȞćȅ ʽɿćǹȞŸɿ ʅɌŸȞŝʅ ćʽ ȅŸćʅʽ
ćʅ ȅȳȞǘ ˪ȳɿȃǹȞǘ ȳȞ dzǹʅ Ȑȳ˩ŸȐŸȞʽʅ
ƛɿȳȐ ćȅȅ ʽdzŸ ʅŀǹŸȞʽǹƛǹŀ ɿŸʅŸćɿŀdz
ŀȳȞŝ˗ŀʽŸŝŕ ćȞŝ ʽdzćʽɼʅ ȐćŝŸ ʽdzŸ dzŸćȅʽdz
qȳ˪ ʽȳ ŝȳ
ćʅ dzŸ ŝȳŸʅ ȳȞ ģ˗ǹȅŝǹȞǘ Ȑ˗ʅŀȅŸɠ ɻw ćȞŝ ƛǹʽȞŸʅʅ ǹȞŝ˗ʅʽɿˬ Ÿ˫ʽɿŸȐŸȅˬ ʽdzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ
ʽˬɌǹŀćȅȅˬ ʽɿćǹȞ ģŸʽ˪ŸŸȞ ƛǹ˩Ÿ ćȞŝ ǹȞʽŸɿŸʅʽǹȞǘɠ õȳɿȃǹȞǘ ǹȞ ʽdzǹʅ ǹȞŝ˗ʅʽɿˬŕ wɼȐ ÁǙǟɨ ˖ššǩ șƂ ˖șɢǩșʺʠɨ ǟɨ čñɨšņ
Ÿǹǘdzʽ ʽǹȐŸʅ ć ˪ŸŸȃŕɼ ʅćˬʅ Ëŀɿǹ˩ŸȞŸɿɠ ɻw ŀȳȞʅʽćȞʽȅˬ ȅŸćɿȞǹȞǘ ćģȳ˗ʽ dzȳ˪ ʽȳ ȐćȃŸ șȄ ñ ʠ˘ȰǟĪñǫ ɨš˕šȄ ņñ˘ɨ șƂ
ŸȞʅ˗ɿŸ ʽdzćʽ w ˪ȳɿȃ ȳȞ Ȑ˗ȅʽǹɌȅŸ ƛǹʽȞŸʅʅ ȐˬʅŸȅƛ ćȞŝ Ȑˬ ŀȅǹŸȞʽʅ ȐȳɿŸ dzŸćȅʽdzˬɠ ȅȅ µĪɢǟ˕šȄšɢɟɨ ʠɢñǟȄǟȄƿĿ ˖Ǚšɢš Ǚš
ŀȳȐɌȳȞŸȞʽʅ Ÿ˩Ÿɿˬ ʅǹȞǘȅŸ ˪ŸŸȃŏ ʽdzŸ ȳʽdzŸɿ ʅʽ˗ƛƛ ɌŸȳɌȅŸ ŀɿć˩Ÿŕ ʅ˗ŀdz ćʅ ć
ñǫɨș ǟȄĪșɢȰșɢñʠšɨ ñ ˕ñɢǟšʠ˘ șƂ
ʅʽɿŸȞǘʽdzŕ ŀȳȞŝǹʽǹȳȞǹȞǘŕ Ɍȳ˪Ÿɿŕ Ȑȳģǹȅǹʽˬŕ ʅʽɿȳȞǘŕ ȅŸćȞ Ɍdzˬʅǹɳ˗Ÿŕ ŸȞdzćȞŀŸŝ ŸȞŸɿǘˬ
Ȑȳ˩ŸȐŸȞʽ ȐćʅʽŸɿˬŕ ƛȅŸ˫ǹģǹȅǹʽˬ ćȞŝ ćȞŝ ģŸʽʽŸɿ ɌŸɿƛȳɿȐćȞŀŸŕ ŀȳȐŸʅ ćʅ ć Ƕș˕šǶšȄʠ ñȄņ Ƕñɢʠǟñǫ ñɢʠɨ
ģćʅǹŀ ǘˬȐȞćʅʽǹŀʅɠ õdzŸȞ w ƛŸŸȅ ʽdzćʽ ģˬǷɌɿȳŝ˗ŀʽ ȳƛ ǘȳȳŝ dzŸćȅʽdzɠɼ ĪǫñɨɨšɨɄ ãșʺɟɢš Ȅșʠ ǙǟǶ Ȳșɢ ñʠǶñȄȸ
Ȑˬ ģȳŝˬ ŀćȞ ʽȳȅŸɿćʽŸ ǹʽŕ wɼȅȅ ćŝŝ ʅȳȐŸ Ëȳ ʽdzŸɿŸ ˬȳ˗ dzć˩Ÿ ǹʽŏ ˪ȳɿȃ ȳȞ ǘŸʽʽǹȞǘ ʠǙșʺƿǙĿ ɨș ñȄ˘ʠǙǟȄƿ Ƕșɢš ʠǙñȄ ʠǙš
dzˬɌŸɿʽɿȳɌdzˬ ʽȳȳɠɼ ×dzćʽ ŀȅŸćɿȅˬ dzćɌɌŸȞʅ dzŸćȅʽdzˬŕ ćȞŝ ˪ćʽŀdz ʽdzŸ ɿŸʅʽ ƛȳȅȅȳ˪ɠ ˖šǟƿǙʠɨ ˖șɢǩ ǟɨ ñ čșȄʺɨɄ
ć ȅȳʽŕ ģŸŀć˗ʅŸƊ ˪Ÿȅȅŕ ȅȳȳȃ ćʽ dzǹȐɠ
Ȟŝ ǹȞ ŀćʅŸ ʽdzŸɿŸɼʅ ćȞˬ ŝȳ˗ģʽŕ dzŸ ƒșȄņñ˘ ßșɢǩșʺʠ Ȣ ȲȰŨȢȸĿ Ƕșčǟǫǟʠ˘
ćȅʅȳ ʽdzɿȳ˪ʅ ć ȐŸćȞ ȃǹŀȃɠ ɻwɼȐ ćģʅȳȅ˗ʽŸȅˬ
ćŝŝǹŀʽŸŝ ʽȳ ŀćɌȳŸǹɿćŕɼ ʅćˬʅ Ëŀɿǹ˩ŸȞŸɿɠ ɻw
Áʺšɨņñ˘ ƒșɢȄǟȄƿĹ ßșɢǩșʺʠ ʰ ȲȰŨʰȸĿ Ƕșčǟǫǟʠ˘Ʉ ƂʠšɢȄșșȄĹ ĪñȰșšǟɢñ Īǫñɨɨ
ʽɿćǹȞ ćʽ ʽdzŸ ȳȞŝȳȞ Ëŀdzȳȳȅ ȳƛ -ćɌȳŸǹɿć
ȳȞŀŸ ȳɿ ʽ˪ǹŀŸ Ÿ˩Ÿɿˬ ˪ŸŸȃɠ wʽɼʅ ć ģȅŸȞŝ ȳƛ
ßšņȄšɨņñ˘ ȄǟǶñǫ Eǫș˖Ŀ čñɨǟĪ ƿ˘ǶȄñɨʠǟĪɨ
Ȑćɿʽǹćȅ ćɿʽʅ ćȞŝ ǘˬȐȞćʅʽǹŀʅ ćȞŝ ǘǹ˩Ÿʅ
ȐŸ ȳȞŸ ȳƛ ʽdzŸ ʽȳ˗ǘdzŸʅʽ ˪ȳɿȃȳ˗ʽʅ w ŝȳ Ǝ
ÁǙʺɢɨņñ˘ ƒșɢȄǟȄƿĹ ßșɢǩșʺʠ ʤ ȲȰŨƴȸĿ Ƕșčǟǫǟʠ˘Ʉ ƂʠšɢȄșșȄĹ ĪñȰșšǟɢñ Īǫñɨɨ
ǹʽɼʅ ǘɿŸćʽ ƛȳɿ ģ˗ǹȅŝǹȞǘ ƛȅŸ˫ǹģǹȅǹʽˬŕ ŀȳȞʽɿȳȅ
ćȞŝ ʅʽɿŸȞǘʽdz ćȞŝ ʽdzǹʅ ŝŸƛǹȞǹʽŸȅˬ ŀćɿɿǹŸʅ
ȳ˩Ÿɿ ǹȞʽȳ Ȑˬ ȳʽdzŸɿ ʽɿćǹȞǹȞǘɠɼ µñʠʺɢņñ˘ ƒșčǟǫǟʠ˘Ŀ ĪșȄņǟʠǟșȄǟȄƿĿ čñɢšƂșșʠ ɢʺȄȄǟȄƿĿ ȄǟǶñǫ Eǫș˖Ŀ [aaÁ

ɺŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn
ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŵ¤Ńē ßñɢǶ ʺȰ ˖ǟʠǙ ɨșǶš ņ˘ȄñǶǟĪ ɨʠɢšʠĪǙšɨ ñȄņ ƿšȄšɢñǫ Ƕșčǟǫǟʠ˘ ˖șɢǩĿ ɨʺĪǙ ñɨ ǫšƿ
ñȄņ ñɢǶ ɨ˖ǟȄƿɨ ñȄņ ƂșñǶ ɢșǫǫǟȄƿĿ ʠǙšȄ ņș ʠǙǟɨ ĪǟɢĪʺǟʠ ˖ǟʠǙ ñ ˕šɢ˘ ǫǟƿǙʠ șɢ š˕šȄ
ťį ʺȄ˖šǟƿǙʠšņ čñɢčšǫǫɄ

ħ 9ȳ˪Ȟ˪ćɿŝʫ˗Ɍ˪ćɿŝ ŝȳǘ
Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíɪʨ ǚȄ íȄ ˆȵɱǚńŞǘńț˜Ȅ ÙǘɱǕíȵŞĽ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ˆȵɊ %ǚ˛Ş
ʨț˜íɪńɱ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ʨǕŞȄ ċɪǚȄƼ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ íȄń ǕŞíń ˆȵɊ
©Ş˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ ʨț ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

Ţ §˩ŸɿdzŸćŝ ʅɳ˗ćʽ
Ã?»Ë Ⱦ˻
Xțǧń í ċíɪċŞǧǧ ț˛ŞɪǕŞíń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɪțˆƼǕǧ˞
ńțˆċǧŞ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ±ɟˆíʨ ńț˜Ȅ íɱ
ǧț˜ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵȵǚʨɱ ʨˆɪȄŞń
ſțɪ˜íɪńɱ ſțɪ Ş˝ʨɪí ɱʨíċǚǧǚʨ˞Ľ ʨǕŞȄ ɱʨíȄń ˆȵɊ

Ŝ ËʽǹƛƛǷȅŸǘǘŸŝ ŝŸćŝȅǹƛʽ
Ã?»Ë Ⱦ˻
XțǧńǚȄƼ ʨǕŞ ċíɪ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ ˜ǚʨǕ í
ǵǚ˝Şń ƼɪǚȵĽ ċŞȄń ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ Ǖǚȵɱ ˜ǚʨǕ í
ɱǧǚƼǕʨ ċŞȄń ǚȄ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱɊ ÛǕŞȄ ˞țˆ ſŞŞǧ ʨǕŞ
ɱʨɪŞʨĩǕ ǚȄ ˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼɱĽ ȵíˆɱŞ ſțɪ í ɱŞĩțȄńĽ
ʨǕŞȄ ɱʨɪíǚƼǕʨŞȄ ˆȵɊ ˛țǚń ɪțˆȄńǚȄƼ ˞țˆɪ ċíĩǥɊ

î ‡˗ȐɌ ʅdzɿ˗ǘ
Ã?»Ë Ⱦ˻
XțǧńǚȄƼ ʨǕŞ ċíɪ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ
˜ǚʨǕ í ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ ƼɪǚȵĽ ńț í ɱǵíǧǧ
ɦǣˆǵȵɧ ų ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧń Ǖíɪńǧ˞ ĩțǵŞ țſſ
ʨǕŞ ƼɪțˆȄńɊ ÅɱŞ ʨǕŞ ǵțǵŞȄʨˆǵ ʨț ǕŞǧȵ
ɱǕɪˆƼ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ˆȵ ʨț ˞țˆɪ ŞíɪɱɊ

Ũ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn
ŴĞŃċĞťŘ ħ

gY–_qK Éɨš ǫș˖ ɢšȰɨ ñȄņ ǶʺǫʠǟȰǫš ɨšʠɨ ʠș Ƕñɨʠšɢ ʠǙšɨš ǫǟƂʠɨɄ ãșʺ ɨǙșʺǫņ ʠñĪǩǫš šñĪǙ
ɢšȰ ƂɢšɨǙ ˖ǟʠǙ Ƃʺǫǫ ĪșȄĪšȄʠɢñʠǟșȄɄ
YK0„Kb1

ħ ËȞćʽŀdz
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ˃
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɪțˆƼǕǧ˞ ńțˆċǧŞ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ íȄń
í ċíɪċŞǧǧ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ċíĩǥ ſǧíʨĽ íȄń ńɪǚ˛Ş ˆȵ˜íɪńɱɊ
ɱ ʨǕŞ ċíɪ ȵíɱɱŞɱ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱĽ ńɪǚ˛Ş ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńɱ
ʨț ĩíʨíȵˆǧʨ ʨǕŞ ċíɪ ț˛ŞɪǕŞíńɊ íʨĩǕ ʨǕŞ ċíɪ ǚȄ í ɱɟˆíʨ
ȵțɱǚʨǚțȄĽ íȄń ɱʨíȄń ˆȵ ʨț ſǚȄǚɱǕ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ

Ţ qćȞǘ ŀȅŸćȞ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ˃
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ǕțǧńǚȄƼ
ʨǕŞ ċíɪ íƼíǚȄɱʨ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ ˜ǚʨǕ ǧŞƼɱ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ċŞȄʨɊ
±ǕɪˆƼ ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ˜íɪńɱɊ ßțˆɪ íɪǵɱ ɱǕțˆǧńȄɧʨ ċŞ ńțǚȄƼ
ǵˆĩǕ țſ ʨǕŞ ˜țɪǥɊ ɦíʨĩǕɧ ʨǕŞ ċíɪ íʨ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ

Ŝ
qćȞǘ ʅɳ˗ćʽ ŀȅŸćȞ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ˏ
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ
ǕțǧńǚȄƼ ʨǕŞ ċíɪ íƼíǚȄɱʨ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ ˜ǚʨǕ
ǧŞƼɱ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ċŞȄʨɊ ±ǕɪˆƼ
ʨț ȵˆǧǧ ʨǕŞ ċíɪ ˆȵɊ ɱ
ʨǕŞ ċíɪ ȵíɱɱŞɱ ˞țˆɪ
ǥȄŞŞɱĽ ɦǣˆǵȵɧ íȄń ˆɱŞ ʨǕŞ
ǵțǵŞȄʨˆǵ ʨț ǥŞŞȵ ʨǕŞ
ċíɪ ʨɪí˛ŞǧǧǚȄƼ ˆȵ˜íɪńɱɊ
ßțˆɪ íɪǵɱ ɱǕțˆǧńȄɧʨ ċŞ ńțǚȄƼ ǵˆĩǕ
țſ ʨǕŞ ˜țɪǥɊ ɦíʨĩǕɧ ʨǕŞ ċíɪ ǚȄ í ſˆǧǧ
ɱɟˆíʨ ǘ ˞țˆ ɱǕțˆǧń ċŞ íċǧŞ ʨț ˆɱŞ ǵțɪŞ
˜ŞǚƼǕʨ ʨǕíȄ ˞țˆ ˆɱŞń ſțɪ ʨǕŞ ǕíȄƼ
ĩǧŞíȄɊ ±ʨíȄń ˆȵ ʨț ſǚȄǚɱǕ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ

î ‡Ÿɿȃ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ˏ ?-q Ëw9?
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ʨǕŞ ċíɪ íʨ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ų ŞǚʨǕŞɪ
ĩǧŞíȄ ǚʨ ǚȄʨț ȵțɱǚʨǚțȄ țɪ ʨíǥŞ ǚʨ țˆʨ țſ
í ɪíĩǥɊ %ǚȵ ǚȄʨț í ɟˆíɪʨŞɪ ɱɟˆíʨĽ ʨǕŞȄ
Ş˝ȵǧțńŞ ˆȵ˜íɪńɱĽ ˆɱǚȄƼ ʨǕŞ ǵțǵŞȄʨˆǵ
ʨț ȵˆɱǕ ʨǕŞ ċíɪ ț˛ŞɪǕŞíńɊ ɱ ʨǕŞ ċíɪ
ǵț˛Şɱ ˆȵ˜íɪńɱĽ ńɪțȵ ǚȄʨț í ǕíǧſǘǧˆȄƼŞ íɱ
˞țˆ ɱʨɪíǚƼǕʨŞȄ ˞țˆɪ íɪǵɱɊ ŒȄĩŞ ˞țˆɧ˛Ş
ǧțĩǥŞń ʨǕŞ ċíɪ țˆʨĽ ċɪǚȄƼ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ċíĩǥ
ʨțƼŞʨǕŞɪ íȄń ɱʨíȄń ˆȵ ʨț ſǚȄǚɱǕ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ŨȢ
ŴĞŃċĞťŘ Ţ
ťįįÖŃĀµĞËŶ µĪɢǟ˕šȄšɢ ʺɨšɨ Īǫʺɨʠšɢ ɨšʠɨ Ƃșɢ ɨʠɢšȄƿʠǙ ñȄņ Ǚ˘ȰšɢʠɢșȰǙ˘Ŀ ɢšɨʠǟȄƿ
Ƃșɢ ʤ˥ɨšĪ čšʠ˖ššȄ šñĪǙ ɨšʠĿ ʠǙšȄ ʤǶǟȄ čšʠ˖ššȄ ĪǫʺɨʠšɢɨɄ %ș ʠǙš
ʼnŘŃÖėðŘü ɨñǶš ǟƂ ˘șʺ ˖ñȄʠ čǟƿ ƿñǟȄɨɄ

+ŸdzǹȞŝ ʽdzŸ ȞŸŀȃ


ħ ģćɿģŸȅȅ ɌɿŸʅʅ
ʅʅ
-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à ×?à Ë?×Ë
±ʨíȄń ʨíǧǧ ˜ǚʨǕ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ í ċíɪċŞǧǧ
íĩɪțɱɱ ˞țˆɪ ċíĩǥĽ ƼɪǚȵȵǚȄƼ ǚʨ ˜ǚʨǕ
Ǖ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ
ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ¡ɪŞɱɱɱɱ ʨǕŞ ċíɪ ț˛ŞɪǕŞíńɊ
¡íˆɱŞ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ íȄń ǧț˜Şɪ ʨț ċŞǕǚȄń
ǚȄń ˞țˆɪ ȄŞĩǥ
ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧĽ ʨíǥǚȄƼ ĩíɪŞ Ȅțʨ ʨț ċíɱǕ ˞țˆɪ ɱȵǚȄŞɊ

Ţ +ŸȞʽǷȳ˩Ÿɿ ɿȳ˪
-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à Ë?×Ë
tŞíȄǚȄƼ ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ Ǖǚȵɱ íȄń ǕțǧńǚȄƼ
í ċíɪ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ ˞țˆɪ ǧŞƼɱĽ
ȵˆǧǧ ʨǕŞ ċíɪ ˆȵ ˆȄʨǚǧ ǚʨ ʨțˆĩǕŞɱ ˞țˆɪ íċɱɊ
tț˜Şɪ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ũʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ 9˗ȐģģŸȅȅ ŀdzŸʅʽ ɌɿŸʅʅ


-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à Ë?×Ë
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕĽ ǕțǧńǚȄƼ í ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ
ǕíȄń íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ſǧíʨ
țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ˞țˆɪ ċíĩǥ íƼíǚȄɱʨ ʨǕŞ ċŞȄĩǕɊ
¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ńǚɪŞĩʨǧ˞ íċț˛Ş ˞țˆɪ ǕŞíń
ċˆʨ ńțȄɧʨ ǧțĩǥ țˆʨ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íʨ ʨǕŞ ʨțȵɊ
±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ċíĩǥ ńț˜Ȅ ʨț ˞țˆɪ
ĩǕŞɱʨĽ ſǧíɪǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ țˆʨ ʨț ʨǕŞ ɱǚńŞɱɊ

î ËʽćȞŝǹȞǘ ŝ˗ȐģģŸȅȅ
ȳ˩ŸɿdzŸćŝ ɌɿŸʅʅ
-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à Ë?×Ë
ÛǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ Ǖțǧń í
ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ pŞŞȵ
˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˆȵɪǚƼǕʨ íȄń ˞țˆɪ ĩțɪŞ ǵˆɱĩǧŞɱ ċɪíĩŞńɊ
¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ˆȵ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ
íɪǵɱ íɪŞ Ş˝ʨŞȄńŞń ț˛ŞɪǕŞíńɊ tț˜Şɪ ʨǕŞ ċíɪ
ċíĩǥ ńț˜Ȅ ʨț ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ

ë
-dzǹȞǷ˗Ɍ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ
Hɪíċ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ íȄ ˆȄńŞɪǕíȄń Ƽɪǚȵ ˜ǚʨǕ
˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ±ʨíɪʨ ſɪțǵ
í ńŞíń ǕíȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ ſˆǧǧ˞ Ş˝ʨŞȄńŞńɊ
¡ˆǧǧ ˞țˆɪɱŞǧſ ˆȵ ċ˞ ɱɟˆŞŞ˧ǚȄƼ ˞țˆɪ ǧíʨɱ
ʨțƼŞʨǕŞɪɊ ŒȄĩŞ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ ǚɱ ǕǚƼǕŞɪ ʨǕíȄ ˞țˆɪ
ǕíȄńɱĽ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ũʤ
ŴĞŃċĞťŘ Ŝ

YĞŴÖŃĀµĞËŶ µĪɢǟ˕šȄšɢ ñƿñǟȄ šǶȰǫș˘ɨ Īǫʺɨʠšɢ ɨšʠɨ ʠș ʠɢñǟȄ Ǚǟɨ ǫšƿɨ ñȄņ ƿǫʺʠšɨ Ƃșɢ ñ
Ǚʺƿš ƿɢș˖ʠǙ ǙșɢǶșȄš čșșɨʠɄ
ʼnŘŃÖėðŘü

ħ §˩ŸɿdzŸćŝ ʅɳ˗ćʽ
-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à Ë?×Ë
Xțǧń í ċíɪċŞǧǧ ț˛ŞɪǕŞíń ˜ǚʨǕ í Ƽɪǚȵ ǣˆɱʨ
ˆȄńŞɪ ńțˆċǧŞ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ±ŞʨʨǧŞ
ǚȄʨț ʨǕŞ ȵțɱǚʨǚțȄ ċŞſțɪŞ ˞țˆ ɱʨíɪʨ ʨț ɱɟˆíʨɊ
±ɟˆíʨ ńț˜Ȅ íɱ ǧț˜ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ʨǕŞ
ċíɪċŞǧǧ ɱʨŞíń˞Ɋ ±ʨíȄń ˆȵ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ

Ţ [ɿȳȞʽ ʅɳ˗ćʽ
-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à Ë?×Ë
©Şɱʨ ʨǕŞ ċíɪ țȄ ʨǕŞ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱĽ
ƼɪǚȵȵǚȄƼ ǚʨ ǧǚƼǕʨǧ˞ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ȵțǚȄʨǚȄƼ
ſțɪ˜íɪń íȄń ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ
~íǚȄʨíǚȄ í Ȅíʨˆɪíǧ íɪĩǕ ǚȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ íȄń
ǥŞŞȵ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞń ʨǕɪțˆƼǕțˆʨɊ ±ɟˆíʨ
ńț˜Ȅ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ íɪŞ íʨ ǧŞíɱʨ ȵíɪíǧǧŞǧ
ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ½ǕŞ ńŞŞȵŞɪ ˞țˆ ĩíȄ ɱɟˆíʨĽ ʨǕŞ
ċŞʨʨŞɪɊ %ɪǚ˛Ş ċíĩǥ ˆȵ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱɊ

Ũƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


¾ĞųÖŃ ēĞËÖč ŴĞŃċĞťŘʼn

Ŝ ‹ŸʽʽȅŸģŸȅȅ ʅ˪ǹȞǘ
Ë?×Ë ˃ ×w™? ˏ™w
XțǧńǚȄƼ í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ ċțʨǕ ǕíȄńɱĽ ǕǚȄƼŞ íʨ ˞țˆɪ
Ǖǚȵɱ íȄń ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ ċŞǧǧ ċŞʨ˜ŞŞȄ ˞țˆɪ ǧŞƼɱɊ %ɪǚ˛Ş
˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪń ʨț ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ ċŞǧǧ ˆȵ ʨț ɱǕțˆǧńŞɪ
ǧŞ˛ŞǧĽ ˆɱǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɱ ǧǚʨʨǧŞ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞɊ

î ‹ŸʽʽȅŸģŸȅȅ ŀȅŸćȞ ćȞŝ ɌɿŸʅʅ


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ⱦƽ ?-q Ëw9?
±˜ǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ʨț ɱʨíɪʨ ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ ʨǕŞȄĽ íɱ ǚʨ
ɪŞíĩǕŞɱ Ş˞Ş ǧŞ˛ŞǧĽ ȵˆǧǧ ˞țˆɪ Şǧċț˜ ˆȄńŞɪ ǚʨ íȄń ĩíʨĩǕ
ʨǕŞ ċŞǧǧ țȄ ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ %ǚȵ
ǚȄʨț í ɟˆíɪʨŞɪǘɱɟˆíʨĽ ʨǕŞȄ ńɪǚ˛Ş ʨǕŞ ċŞǧǧ ț˛ŞɪǕŞíńɊ

ë ‹ŸʽʽȅŸģŸȅȅ ʅȞćʽŀdz
Ë?×Ë Ⱦ Ã?»Ë ˏƽ ?-q Ëw9?
ÛǚʨǕ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ íȄń ǧŞƼɱ
ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ċŞȄʨĽ ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ʨț ɱʨíɪʨ
ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ǚʨ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ċțń˞Ɋ
ɱ ǚʨ ɪŞíĩǕŞɱ Ş˞Ş ǧŞ˛ŞǧĽ ȵˆȄĩǕ ǚʨ ˆȵ˜íɪńɱ
ʨț ĩíʨĩǕ ǚʨ íʨ ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ \ſ ˞țˆ
ńț ǚʨ ĩțɪɪŞĩʨǧ˞Ľ ʨǕŞ ċŞǧǧ ɱǕțˆǧńȄɧʨ ċíȄƼ ǚȄʨț
˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵɊ Fɪțǵ ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ
ſǧǚȵ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ț˛Şɪ íȄń ǧț˜Şɪ ɱǵțțʨǕǧ˞
ǚȄʨț ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ ɱ˜ǚȄƼɊ %ț íǧǧ ʨǕŞ ɪŞȵɱ țȄ țȄŞ
ɱǚńŞĽ ʨǕŞȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪɊ

Œ 9˗ȐģģŸȅȅ ȅ˗ȞǘŸ
-ßË×?à Ë?×Ë ˃÷ǏŖ ˃÷ʣŖ ˏ÷Ƃ
Ã?Ë× ˃™w +?×õ?? -ßË×?à Ë?×Ë
±ʨíȄń ʨíǧǧ ǕțǧńǚȄƼ í ȵíǚɪ țſ ńˆǵċċŞǧǧɱ íʨ ˞țˆɪ ɱǚńŞɱɊ
pŞŞȵ ˞țˆɪ ċíĩǥ ˆȵɪǚƼǕʨ íȄń ĩțɪŞ ċɪíĩŞńɊ ½íǥŞ í ċǚƼ
ɱʨŞȵ ſțɪ˜íɪńĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ǥȄŞŞ ț˛Şɪ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ ſțțʨɊ
tț˜Şɪ ˆȄʨǚǧ ċțʨǕ ǥȄŞŞɱ íɪŞ ċŞȄʨ íʨ Ȋ˫ɰĽ ʨǕŞȄ ȵˆɱǕ
țſſ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ ſțțʨ ʨț ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ
©ŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞ ʨț ĩțǵȵǧŞʨŞ țȄŞ ɪŞȵɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ŨƢ
Ũʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ

ėťŘŃāŘāĞė
ċėĞŴüĞŴ
ȁȁ ʺǯů ˧ȯɼǿȯ˔ʺʂ ǵȚ ʺǯǵʂ Ěȯȯǿ ˧ǵȁȁ ǯůȁɉ ˩ȯ˔ Ě˔ǵȁŔ ʺǯů
ĚȯŔ˩ ˩ȯ˔ ˧ćȚʺ Ǝ ǵƜŌ ćȚŔ ǵʺɹʂ ć ĚǵǙ ǵƜŌ ʺǯů˩ɹɼů ʂ˔ɉɉȯɼʺůŔ
Ě˩ ʺǯů ķȯɼɼůķʺ Ŕǵůʺɝ ™˔ʂķȁůʂ ķćȚɹʺ Ǚɼȯ˧ ˧ǵʺǯȯ˔ʺ Ɯ˔ůȁŌ
ćȚŔ ˩ȯ˔ɹȁȁ Țů˦ůɼ Ǚůʺ ȁůćȚ ǵƜ ˩ȯ˔ɼ ɉȯʂʺdz˧ȯɼǿȯ˔ʺ ʂȚćķǿ
ǵʂ ć -ɼ˔Țķǯǵů ćȚŔ ć ȁćɼǙů -ȯǿůɝ wȚ ʺǯǵʂ ʂůķʺǵȯȚ ȯ˔ɼ
Ț˔ʺɼǵʺǵȯȚ ů˨ɉůɼʺʂ Ǚǵ˦ů ˩ȯ˔ ćŔ˦ǵķů ȯȚ ǯȯ˧ ʺȯ ȌćȚćǙů
˩ȯ˔ɼ ƜȯȯŔ ǵȚʺćǿů Ɯȯɼ ʺǯů Ěůʂʺ ɼůʂ˔ȁʺʂŌ ˧ǯǵȁů ˧ů ćȁʂȯ
ʂ˔ǙǙůʂʺ ʂȯȌů ǯůćȁʺǯ˩Ō ʺćʂʺ˩ Ȍůćȁʂ ʺǯćʺ ˧ǵȁȁ Ǚǵ˦ů ˩ȯ˔
ʺǯů ůȚůɼǙ˩ ʺȯ ʺɼćǵȚ ćȚŔ ůȚʂ˔ɼů ˩ȯ˔ɼ Ȍ˔ʂķȁůʂ Ǚůʺ
ćȁȁ ʺǯů Ț˔ʺɼǵůȚʺʂ ʺǯů˩ ȚůůŔ Ɯȯɼ ʂůɼǵȯ˔ʂ Ǚɼȯ˧ʺǯɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ũɺ
v
-/yŘŒ5o‡U
?ćʺǵȚǙ ćȁȁ ˩ȯ˔ɼ ķćɼĚʂ ǵȚ ʺǯů ů˦ůȚǵȚǙ ķȯ˔ȁŔ Ěů ʺǯů ǿů˩ ʺȯ Ɯćʺ ȁȯʂʂŌ
ʂć˩ʂ Ț˔ʺɼǵʺǵȯȚ ů˨ɉůɼʺ Ëķȯʺʺ +ćɉʺǵů

Úǎìʡ Ǔɪ ĞìɣĀ ĀìĞǞǑǠȔìĹǓǽƹə WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ʧǔŝ ɰȴŝĨǙžǙĨ ìǙǴ žȚɩ ĊȚŃ˝ ĨȚǴȴȚɰǙʧǙȚȃɉ
[ȃ ì ȃ˅ʧɰǔŝǦǦļ ˝Ț˅ ì˚ȚǙŃ ŝìʧǙȃƻ ǴìȃǙȴ˅ǦìʧǙȚȃ Țž ȴìɩʧǙĨ˅Ǧìɩ ¼ǔŝ ʧǙǴŝ ˝Ț˅ ĨǔȚȚɰŝ ʧȚ ŝìʧ
ĨìɩĊɰ ʧǔɩȚ˅ƻǔȚ˅ʧ ʧǔŝ Ńì˝ļ ŝìʧǙȃƻ ǔȚɩǴȚȃŝɰ ɩŝɞ˅Ǚɩŝɰ ì Ǧŝ˚ŝǦ Țž ˝Ț˅ɩ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰ ɰǔȚ˅ǦŃ Ċŝ
ȚȃǦ˝ ȴɩȚʧŝǙȃ ìȃŃ žìʧɉ ÞȚ˅ ɰì˚ŝ ìǦǦ ǴìȃìƻŝǴŝȃʧ ʧǔìʧɦɰ ŃǙžžǙĨ˅Ǧʧ ìȃŃ ŃǙĨʧìʧŝŃ Ċ˝ ˝Ț˅ɩ ȴŝɩɰȚȃìǦ
˝Ț˅ɩ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰ žȚɩ ìžʧŝɩ ˝Ț˅ɩ ˅ȃȃŝĨŝɰɰìɩ˝ žȚɩ ʧǔŝ ǴìǢȚɩǙʧ˝ ȴɩŝžŝɩŝȃĨŝļ ʧȚǦŝɩìȃĨŝļ ɰĨǔŝŃ˅Ǧŝ
˛ȚɩǤȚ˅ʧļ ˛ǔǙĨǔ ɰǔȚ˅ǦŃ ʧìǤŝ ȴǦìĨŝ Ǚȃ Țž ȴŝȚȴǦŝ ˛ǔȚ ʧɩìǙȃɉ EȚɩ ǴȚɰʧ ìȃŃ ƻȚìǦɰɉ ÞȚ˅ Ĩìȃ ŝìʧ ʧǔŝǴ Ǚȃ Țȃŝļ
ʧǔŝ Ǧìʧŝ ìžʧŝɩȃȚȚȃ Țɩ ŝìɩǦ˝ ŝ˚ŝȃǙȃƻɉ ƻ˝ǴǗƻȚŝɩɰļ Ǚʧɦɰ Ċŝɰʧ ʧȚ žȚĨ˅ɰ Țȃ ʧǔɩŝŝ Țɩ ȃǙȃŝ ǴŝìǦɰ ì Ńì˝ ìɰ ǦȚȃƻ ìɰ
ʧǔŝ ĊǙƻƻŝɩ ȴǙĨʧ˅ɩŝ Țž ǔǙʧʧǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ˝Ț˅ɩ ʧȚʧìǦ ǙȃʧìǤŝ Ǚɰ ʧǔŝ ɰìǴŝ ìʧ ʧǔŝ
ʿʡ [ ʡǎȔʿƹǎʡ ĞìɣĀɪ ǴìĨɩȚȃ˅ʧɩǙŝȃʧ ȶžìʧļ ȴɩȚʧŝǙȃ ìȃŃ ŝȃŃ Țž ʧǔŝ Ńì˝ɉ
˕ŒɣŒ ĀìĹ żȔɣ ˗Ȕʿə ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰȼ ʧìɩƻŝʧɰ ìȃŃ Ǧŝʧ ʧǔŝ
Țʧ ìʧ ìǦǦɉ ¼ǔŝɩŝ ìɩŝ Ǵìȃ˝ Ĩìɰŝɰ ǔȚɩǴȚȃŝɰ ʧìǤŝ Ĩìɩŝ Țž ʧǔŝǴɰŝǦ˚ŝɰɉ [ż [ɠǮ ĀìĞǞǑǠȔìĹǓǽƹIJ ˕ǎìʡ
Țž ɥĨìɩĊǗȴǔȚĊǙìɦ ƻȚǙȃƻ ìɩȚ˅ȃŃ ǞǓǽĹ Ȕż ĞìɣĀɪ Ğìǽ [ Œìʡə
ɩǙƻǔʧ ȃȚ˛ļ Ċ˅ʧ Ǚʧɦɰ ȴɩŝʧʧ˝ Ǵ˅Ĩǔ [ɠ˔Œ ìǠ˕ì˗ɪ ĀŒŒǽ ìĹ˔ǓɪŒĹ ʡȔ ȃ˝ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰ ìɩŝ ìǦǦȚ˛ŝŃļ
˅ȃ˛ìɩɩìȃʧŝŃɉ Ț Țȃŝ ʧ˝ȴŝ Țž žȚȚŃ ì˔ȔǓĹ ĞìɣĀɪ Ǔǽ ʡǎŒ Œ˔ŒǽǓǽƹɃ žɩȚǴ ȃ˅ʧɩǙŝȃʧǗŃŝȃɰŝ žȚȚŃɰ ɰ˅Ĩǔ ìɰ
Ǚȃ ǙɰȚǦìʧǙȚȃ Ų ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ ŝ˜ĨŝȴʧǙȚȃ Úǎìʡɠɪ ĞǎìǽƹŒĹə ɰ˛ŝŝʧ ȴȚʧìʧȚļ ĊɩȚ˛ȃ ɩǙĨŝ ìȃŃ žɩ˅Ǚʧ
Țž ǴìȃǗǴìŃŝ ʧɩìȃɰ žìʧɰ Ų Ǚɰ ĊìŃ ¼ǔŝ Ǵ˝ʧǔ ʧǔìʧ ĨìɩĊɰ ɰǔȚ˅ǦŃ Ċŝ ʧȚ ǴȚɩŝ ɩŝžǙȃŝŃļ ɰ˅ƻìɩ˝ žȚȚŃɰ ɰ˅Ĩǔ
žȚɩ ˝Ț˅ļ ìȃŃ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃȃɦʧ ʧǔǙȃǤ Țž ì˚ȚǙŃŝŃ Ǚȃ ʧǔŝ ŝ˚ŝȃǙȃƻ ĊŝĨì˅ɰŝ ìɰ ǙĨŝ ĨɩŝìǴļ ĊǙɰĨ˅Ǚʧɰ ìȃŃ ĨìǤŝɰɉ ‹ž
žȚȚŃɰ ìɰ ŝǙʧǔŝɩ ɥƻȚȚŃɦ Țɩ ɥĊìŃɦɉ ÞȚ˅ɩ ʧǔŝ˝ ìɩŝ ǴȚɩŝ žìʧʧŝȃǙȃƻ ˛ǔŝȃ ĨȚ˅ɩɰŝļ Ǚž ĨìǤŝ Ǚɰ ˝Ț˅ɩ ȴɩǙǴìɩ˝
ŃǙŝʧ ìɰ ì ˛ǔȚǦŝ Ĩìȃ Ċŝ ˅ȃǔŝìǦʧǔ˝ļ ŝìʧŝȃ Ǧìʧŝɩ Ǚȃ ʧǔŝ Ńì˝ ǔìɰ Ċŝŝȃ ɰȚ˅ɩĨŝ Țž ĨìɩĊɰļ ˝Ț˅ɩ žìʧǗǦȚɰɰ
Țɩ Ǚʧ Ĩìȃ Ċŝ ǔŝìǦʧǔ˝ ìȃŃ ɰ˅ȴȴȚɩʧǙ˚ŝ
Țž ˝Ț˅ɩ ƻȚìǦɰɉ [ʧɦɰ ȃȚʧ ìŃ˚ǙɰìĊǦŝ
ʧȚ Ĩ˅ʧ Ț˅ʧ ìȃ˝ Țȃŝ žȚȚŃ ƻɩȚ˅ȴ Țɩ
ìȃ ŝȃʧǙɩŝ ǴìĨɩȚȃ˅ʧɩǙŝȃʧļ ɰ˅Ĩǔ ìɰ
ɸ×ǯů Ȍ˩ʺǯ ʺǯćʺ ķćɼĚʂ ćɼů Ȍȯɼů
ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝļ žɩȚǴ ˝Ț˅ɩ ȃ˅ʧɩǙʧǙȚȃ ƜćʺʺůȚǵȚǙ ˧ǯůȚ ůćʺůȚ ȁćʺůɼ ǵȚ ʺǯů
ɩŝƻǙǴŝɉ ìǦìȃĨŝ Ǚɰ ʧǔŝ Ǥŝ˝ɉ
Ŕć˩ ǯćʂ ĚůůȚ ʂʺɼćȚǙůȁ˩ ɉůɼʂǵʂʺůȚʺɹ
WȔ˕ ĹȔŒɪ Ǔʡ ˕ȔɣǞə
¼ǔŝ ǙŃŝì ĊŝǔǙȃŃ ĨìɩĊ ĊìĨǤǗǦȚìŃǙȃƻ
Ǚɰ ʧǔìʧ ŝìʧǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ĨìɩĊɰ Ǚȃ ʧǔŝ ɰʧɩìȃƻŝǦ˝ ȴŝɩɰǙɰʧŝȃʧɉ }Țɰʧ ŝ˜ȴŝɩʧɰ ŝžžȚɩʧɰ ˛Țȃɦʧ Ċŝ ȴìɩʧǙĨ˅ǦìɩǦ˝
ŝ˚ŝȃǙȃƻ ìžʧŝɩ ʧɩìǙȃǙȃƻ ǔìɰ ʧǔŝ ìƻɩŝŝ ʧǔìʧ ʧǔŝ ʧǙǴǙȃƻ Țž ˝Ț˅ɩ ɰ˅ĨĨŝɰɰž˅Ǧɉ  ɩȚĊìĊǦ˝ɉ
ĊŝȃŝžǙĨǙìǦ ŝžžŝĨʧ Țž ǴìȃǙȴ˅ǦìʧǙȃƻ ȃ˅ʧɩǙŝȃʧ ǙȃʧìǤŝ Ǚɰ žìɩ Ǧŝɰɰ ǙǴȴȚɩʧìȃʧ
ĨŝɩʧìǙȃ ǔȚɩǴȚȃŝɰļ ȴɩǙǴìɩǙǦ˝ Ǚȃɰ˅ǦǙȃļ ʧǔìȃ ˝Ț˅ɩ ʧȚʧìǦ ŃìǙǦ˝ ǙȃʧìǤŝɉ ÚǙʧǔ WȔ˕ Ǯìǽ˗ ĞìɣĀɪ
˛ǔǙĨǔ Ĩìȃ ǔŝǦȴ ˛Ǚʧǔ žìʧ ǦȚɰɰɉ [ž ˝Ț˅ ɩŝƻìɩŃɰ ʧȚ ĊȚŃ˝ ĨȚǴȴȚɰǙʧǙȚȃļ ɪǎȔʿǠĹ [ Œìʡə
ìŃȚȴʧ ʧǔǙɰ ìȴȴɩȚìĨǔļ ˝Ț˅ ǔì˚ŝ ʧȚ ȃŝǙʧǔŝɩ ʧǔŝ ʧ˝ȴŝ ȃȚɩ ʧǙǴǙȃƻ Țž EȚɩ ʧǔŝ žǙɩɰʧ ȃǙȃŝ Ńì˝ɰ ˝Ț˅ɦɩŝ
ì˚ȚǙŃ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰ ìʧ ĊɩŝìǤžìɰʧ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ ŝìʧ ˝Ț˅ɩ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰ ǦǙǴǙʧŝŃ ʧȚ ʫ˪ƻ ì Ńì˝ɉ ¼ǔǙɰ ȴŝɩǙȚŃ
ìȃŃ ʧǔɩȚ˅ƻǔȚ˅ʧ ʧǔŝ Ńì˝ ȶŝ˜Ĩŝȴʧ ɩŝìǦǦ˝ Ǵìʧʧŝɩɰɼ ŝȃɰ˅ɩǙȃƻ ˝Ț˅ ǔǙʧ ǙǴȴɩȚ˚ŝɰ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ɦɰ Ǚȃɰ˅ǦǙȃ
žȚɩ ˚ŝƻŝʧìĊǦŝɰȼɉ ¼ǔŝ ʧǔŝȚɩ˝ Ǚɰ ˝Ț˅ɩ ʧȚʧìǦ ǴìĨɩȚȃ˅ʧɩǙŝȃʧ ʧìɩƻŝʧɰ ɩŝɰȴȚȃɰŝļ ɰȚ ˝Ț˅ɦɩŝ ȴɩǙǴŝŃ ʧȚ ŃŝìǦ
ʧǔìʧ ʧǔǙɰ ǔŝǦȴɰ ʧȚ Ċ˅ɩȃ ǴȚɩŝ ˛ǔǙǦŝ ĨȚȃɰ˅ǴǙȃƻ ɰ˅žžǙĨǙŝȃʧ žǙĊɩŝ ˛Ǚʧǔ ĨìɩĊɰ ˛ǙʧǔȚ˅ʧ ŃɩìǴìʧǙĨ ĊǦȚȚŃ
žìʧ ʧǔìȃ ŝìʧǙȃƻ ǴȚɩŝ žɩŝɞ˅ŝȃʧļ ìȃŃ ŝìʧǙȃƻ ì ɩìȃƻŝ Țž ȃ˅ʧɩǙŝȃʧǗ ɰ˅ƻìɩ ɰȴǙǤŝɰɉ ‹ȃ ʧǔŝ ʧŝȃʧǔ Ńì˝ļ ŝìʧ
ĨìɩĊȚǔ˝ŃɩìʧŝǗĊìɰŝŃ ǴŝìǦɰɉ Ńŝȃɰŝ žȚȚŃɰ Ǚɰ ʧǔŝ ǴȚɰʧ ǙǴȴȚɩʧìȃʧ ìɰ Ǵ˅Ĩǔ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝ ìɰ ˝Ț˅ ǦǙǤŝɉ

ŨŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ
ėťŘŃāŘā
žʧŝɩ ʧǔìʧ ˝Ț˅ Ĩìȃ
µĪșʠʠ ñȰʠǟš ĨȚȃʧǙȃ˅ŝ ʧȚ ŝìʧ ĨìɩĊɰ
ǟɨ ñ ȰǙ˘ɨǟɗʺš ñȄ ìžʧŝɩ ˝Ț˅ɩ ŝ˚ŝȃǙȃƻ
ņ
ɨȰșɢʠɨ ȄʺʠɢǟʠǟșȄ ʧɩìǙȃǙȃƻ ɰŝɰɰǙȚȃɰļ
ɨȰšĪǟñǫǟɨʠĿ Ȅñʠʺ ìĨĨȚɩŃǙȃƻ ʧȚ ˝Ț˅ɩ
ɢñ
čșņ˘čʺǟǫņšɢ ñȄ ǫ ƻȚìǦɰɉ
ņ
ņǟɢšĪʠșɢ șƂ
EșșņEșɢEǟʠȄšɨ ÚȔǽɠʡ ìǠǠ ʡǎȔɪŒ
ɨɄĪșɄʺǩ
ĞìɣĀɪ Ǔǽ ɪʿĞǎ
ì ɪǎȔɣʡ ʡǓǮŒ
ǮìǞŒ ǮŒ żìʡə
[ʧ ǴǙƻǔʧ ɰŝŝǴ ìɰ Ǚž ˝Ț˅ɦɩŝ ŝìʧǙȃƻ
ì ǦȚʧ Țž ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰļ Ċ˅ʧ
ɩŝǴŝǴĊŝɩ ʧǔìʧ ˝Ț˅ɦɩŝ ȃȚʧ ǔì˚Ǚȃƻ
ìȃ˝ ìʧ ĊɩŝìǤžìɰʧļ Ǧ˅ȃĨǔ Țɩ ìȃ˝ Țʧǔŝɩ
ȴȚǙȃʧ Ǚȃ ʧǔŝ Ńì˝ɉ ɰ ǦȚȃƻ ìɰ ˝Ț˅
ŃȚȃɦʧ ƻȚ ĨìɩĊǗĨɩì˦˝ļ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ ɰʧǙǦǦ
Ċŝ Ǚȃ ì žìʧǗĊ˅ɩȃǙȃƻ ĨìǦȚɩǙŝ ŃŝžǙĨǙʧɉ

°Ȕ ˕ǎìʡ Ğìǽ [ Œìʡ ĀŒʡ˕ŒŒǽ


˕ìǞǓǽƹ ʿȮ ìǽĹ ʡɣìǓǽǓǽƹə
ÚŝǦǦļ ˝Ț˅ɩ ŃǙŝʧ Ǚɰ ȴɩŝʧʧ˝ ǦǙǴǙʧŝŃ Ų ʧȚ
Ǣ˅ɰʧ ˚ŝƻŝʧìĊǦŝɰļ ȴɩȚʧŝǙȃ ìȃŃ žìʧɰɉ
°Ț ˝Ț˅ Ĩìȃ ŝìʧ ǦȚʧɰ Țž Ǵŝìʧļ žǙɰǔļ
ƻɩŝŝȃ ˚ŝƻŝʧìĊǦŝɰļ ǔŝìǦʧǔ˝ ȚǙǦɰļ ȃ˅ʧɰ
ìȃŃ ɰŝŝŃɰɉ ¼ǔìʧ ɰǔȚ˅ǦŃ Ǥŝŝȴ ʧǔŝ
ǔ˅ȃƻŝɩ ǴȚȃɰʧŝɩɰ ì˛ì˝ɉ

0KYYKb1
~„„Kgb
ÛíȄʨ ɱțǵŞ ĩíɪċ
ƼˆǚńíȄĩŞɠ ½ɪ˞ ʨǕŞɱŞ
ǕŞíǧʨǕ˞ țȵʨǚțȄɱ

ƈƽƽ~“##„
qg„„g
±˜ŞŞʨ ȵțʨíʨț ĩțȄʨíǚȄɱ ȵǧŞȄʨ˞
țſ ĩǕțǧŞɱʨŞɪțǧǘǧț˜ŞɪǚȄƼ
ċŞʨíĩíɪțʨŞȄŞɊ

ǕƽƽqgvvK1#
¡țɪɪǚńƼŞ țíʨɱ íɪŞ í Ƽțțń
ɱțˆɪĩŞ țſ ĩíɪċɱ íɱ ˜Şǧǧ íɱ
ǵˆɱĩǧŞǘċˆǚǧńǚȄƼ ȵɪțʨŞǚȄɊ

ǏƽƽqKœœ
+ìʡǓǽƹ ˗Ȕʿɣ Ĺì˗ɠɪ ¡ǚ˧˧í ńŞǧǚ˛Şɪɱ í ǧțʨ țſ ĩíɪċɱ ų
ĞìɣĀɪ ìżʡŒɣ ˗Ȕʿɣ
˕ȔɣǞȔʿʡ Ğìǽ ĀŒ íȄń í FǧțɪŞȄʨǚȄŞ íńńɱ ȵɪțʨŞǚȄǘ
ĀŒǽŒżǓĞǓìǠ Ǔż ˗Ȕʿ ȵíĩǥŞń ŞƼƼ íȄń íȄʨǚț˝ǚńíȄʨǘ
˕ìǽʡ ʡȔ ǠȔɪŒ żìʡ
ſǚǧǧŞń ɱȵǚȄíĩǕɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ŨȈ
 …ªª9œ
ŒS 0„
[ćʺʂ ćɼů ķɼ˔ķǵćȁ Ɯȯɼ ć ǯůćȁʺǯ˩ ŔǵůʺŌ Ě˔ʺ ʺǯů˩ɹɼů ȯƶůȚ
Ȍǵʂ˔ȚŔůɼʂʺȯȯŔɝ ]ůʺ ʺǯů Ɯćʺ Ɯćķʺʂ ƜɼȯȌ Ëķȯʺʺ +ćɉʺǵů

°ǎȔʿǠĹ [ ì˔ȔǓĹ ŒìʡǓǽƹ żìʡɪə ĨǔɩȚȃǙĨ ŃǙɰŝìɰŝɰɉ [ȃ žìĨʧļ ĊŝĨì˅ɰŝ Țž ȚǴŝƻì ʫǗɩǙĨǔ žȚȚŃɰ ȶɰ˅Ĩǔ ìɰ
Eìʧ Ǵì˝ ȃȚʧ Ċŝ ɰȚǴŝʧǔǙȃƻ ˝Ț˅ ˛ìȃʧ Țž ʧǔŝɰŝ ǔŝìǦʧǔ ɩǙɰǤɰļ Ǵìȃ˝ ȚǙǦ˝ žǙɰǔļ ŝƻƻɰ ìȃŃ ƻɩìɰɰǗžŝŃ Ǵŝìʧȼļ
ȕǾ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ļ Ċ˅ʧ Ǚʧɦɰ ɰȚǴŝʧǔǙȃƻ Ǵìȃ˅žìĨʧ˅ɩŝɩɰ ǔì˚ŝ ʧìǤŝȃ ɰʧŝȴɰ ʧȚ ɰ˅ȴȴǦŝǴŝȃʧǙȃƻ ˛Ǚʧǔ ʫƻ Țž ǔǙƻǔǗ
˝Ț˅ ȃŝŝŃ ǔǾ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ɉ ǦȚȃƻ ˛Ǚʧǔ ɩŝǴȚ˚ŝ ʧǔŝǴ žɩȚǴ ʧǔŝǙɩ ȴɩȚŃ˅Ĩʧɰɉ ɞ˅ìǦǙʧ˝ žǙɰǔ ȚǙǦ ŃìǙǦ˝ ìȃŃ ɰ˛ǙʧĨǔǙȃƻ
ȴɩȚʧŝǙȃ ìȃŃ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰļ žìʧ Ǚɰ °ìʧ˅ɩìʧŝŃ žìʧɰ Țžʧŝȃ ƻŝʧ ì ĊìŃ žɩȚǴ ˅ɰǙȃƻ ˚ŝƻŝʧìĊǦŝ ȚǙǦ ʧȚ ȚǦǙ˚ŝ
Țȃŝ Țž ʧǔŝ ʧǔɩŝŝ ǴìǙȃ ȴɩŝɰɰļ Ċ˅ʧ ʧǔŝ˝ ìɩŝ ǙǴȴȚɩʧìȃʧ žȚɩ ȚǙǦ žȚɩ ǦȚ˛ǗʧŝǴȴŝɩìʧ˅ɩŝ žɩ˝Ǚȃƻ Țɩ
ǴìĨɩȚȃ˅ʧɩǙŝȃʧɰɉ ɰ ɰ˅Ĩǔļ žìʧɰ Ĩìɩɩ˝ ž˅ȃĨʧǙȚȃɰ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ɰʧɩŝȃƻʧǔŝȃǙȃƻ ʧǔŝ ĨȚĨȚȃ˅ʧ ȚǙǦ žȚɩ ǔǙƻǔǗʧŝǴȴŝɩìʧ˅ɩŝ
Ț˅ʧ ì ǔȚɰʧ Țž ž˅ȃĨʧǙȚȃɰļ ǙȃĨǦ˅ŃǙȃƻ ǙǴǴ˅ȃŝ ɰ˝ɰʧŝǴļ ǴìǙȃʧìǙȃǙȃƻ ĨŝǦǦ žɩ˝Ǚȃƻɉ [ž ˝Ț˅ ʧìǤŝ Țȃ ǴȚɩŝ ȚǴŝƻì
Ǵìȃ˅žìĨʧ˅ɩǙȃƻ ǔȚɩǴȚȃŝɰļ ɰʧɩ˅Ĩʧ˅ɩŝ ìȃŃ ǙǴȴɩȚ˚Ǚȃƻ ĊȚȃŝ ʫ žìʧɰ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ ȃȚʧǙĨŝ ʧǔŝ
ǴìǙȃʧìǙȃǙȃƻ ĨŝǦǦɰļ ȴɩȚ˚ǙŃǙȃƻ ŝȃŝɩƻ˝ ǔŝìǦʧǔɉ }Țɰʧ ǙǴȴȚɩʧìȃʧǦ˝ žȚɩ ƻ˝ǴǗ ʧɩìǙȃǙȃƻ ĊŝȃŝžǙʧɰ ˛ǙʧǔǙȃ ˛ŝŝǤɰļ
ìȃŃ ʧɩìȃɰȴȚɩʧǙȃƻ žìʧǗɰȚǦ˅ĊǦŝ ƻȚŝɩɰļ ʧǔŝ˝ ǔì˚ŝ ì ȴȚɰǙʧǙ˚ŝ ŝžžŝĨʧ ǙȃĨǦ˅ŃǙȃƻ ɩŝŃ˅ĨŝŃ ǙȃžǦìǴǴìʧǙȚȃļ
˚ǙʧìǴǙȃɰɉ $ŝɰȴǙʧŝ ʧǔŝ ìĊ˅ȃŃìȃĨŝ Țž Țȃ Ǧŝ˚ŝǦɰ Țž ʧŝɰʧȚɰʧŝɩȚȃŝļ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ǙǴȴɩȚ˚ŝŃ ɩŝĨȚ˚ŝɩ˝ ʧǙǴŝɰ ìȃŃ
ɰ˅ȴȴȚɰŝŃǦ˝ ɥǔŝìǦʧǔ˝ɦ ǦȚ˛Ǘžìʧ Țɩ Ĩɩ˅ĨǙìǦ ʧȚ Ċ˅ǙǦŃǙȃƻ Ǵ˅ɰĨǦŝɉ ǙȃĨɩŝìɰŝŃ žȚĨ˅ɰ Ń˅ɩǙȃƻ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɰɉ
žìʧǗžɩŝŝ žȚȚŃɰļ žìʧɰ ìɩŝ ŝɰɰŝȃʧǙìǦ ʧȚ
ʧǔŝ ĊȚŃ˝ ìȃŃ ɰǔȚ˅ǦŃ ĨŝɩʧìǙȃǦ˝ ȃȚʧ ÚǎǓĞǎ żìʡɪ ìɣŒ ȮìɣʡǓĞʿǠìɣǠ˗
Ċŝ ɩŝǴȚ˚ŝŃ žɩȚǴ ʧǔŝ ŃǙŝʧɉ ǎŒìǠʡǎ˗ ìǽĹ ˕ǎ˗ə
Äȃɰìʧ˅ɩìʧŝŃ žìʧɰ ìɩŝ ɩŝžŝɩɩŝŃ ʧȚ ìɰ
0„ 0gv YK0#
Úǎìʡ ʡ˗ȮŒɪ Ȕż żìʡɪ ìɣŒ ʡǎŒɣŒə ɥǔŝìǦʧǔ˝ žìʧɰɦ ĊŝĨì˅ɰŝ ʧǔŝ˝ Țžžŝɩ ì
,íʨ ʨǕŞɱŞ țǵŞƼí ʬǘɪǚĩǕ
¼ǔŝɩŝ ìɩŝ ʧ˛Ț ǴìǙȃ ĨìʧŝƻȚɩǙŝɰĶ ǔȚɰʧ Țž ĊŝȃŝžǙʧɰļ ǙȃĨǦ˅ŃǙȃƻ
ſțțńɱ ʨț ǚǵȵɪț˛Ş ˞țˆɪ
ɰìʧ˅ɩìʧŝŃ ìȃŃ ˅ȃɰìʧ˅ɩìʧŝŃ žìʧɰɉ ǙǴȴɩȚ˚ŝŃ ĊǦȚȚŃ ʧɩǙƻǦ˝ĨŝɩǙŃŝ Ǧŝ˚ŝǦɰļ
ǕŞíǧʨǕ˞ ſíʨ ɪíʨǚț
Äȃɰìʧ˅ɩìʧŝŃ žìʧɰ Ĩìȃ Ċŝ ɰ˅ĊŃǙ˚ǙŃŝŃ ĨìɩŃǙȚ˚ìɰĨ˅Ǧìɩ ž˅ȃĨʧǙȚȃ ìȃŃ
ǙȃʧȚ ȴȚǦ˝˅ȃɰìʧ˅ɩìʧŝŃ žìʧɰļ ˛ǔǙĨǔ ǴŝʧìĊȚǦǙɰǴɉ ¼ǔŝ˝ Ĩìȃ ìǦɰȚ ɩŝŃ˅Ĩŝ ƈƽƽ0v##Āvb1#
ǙȃĨǦ˅Ńŝ ȚǴŝƻì ʫ ìȃŃ ȚǴŝƻì ʌļ ìȃŃ ǙȃžǦìǴǴìʧǙȚȃ ìȃŃ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ #11~
ǴȚȃȚ˅ȃɰìʧ˅ɩìʧŝŃ žìʧɰɉ ʧǔǙɩŃ ĨȚȃʧɩȚǦ ʧǔŝ ĊǦȚȚŃ ɰ˅ƻìɩ ɰȴǙǤŝɰ ʧǔìʧ ½ǕŞɱŞ ĩțȄʨíǚȄ ǕǚƼǕŞɪ ǧŞ˛Şǧɱ țſ
ĨìʧŝƻȚɩ˝ Ǚɰ ʧɩìȃɰ žìʧɰļ ˛ǔǙĨǔ ìɩŝ Ĩìȃ ǦŝìŃ ʧȚ ˛ŝǙƻǔʧ ƻìǙȃɉ GȚȚŃ țǵŞƼí ʬ ʨǕíȄ ŞƼƼɱ ſɪțǵ ĩíƼŞǘ
ìɩʧǙžǙĨǙìǦǦ˝ ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ Ń˅ɩǙȃƻ žȚȚŃ ɰȚ˅ɩĨŝɰ ǙȃĨǦ˅Ńŝ ȃ˅ʧɰļ ì˚ȚĨìŃȚ ìȃŃ ċțˆȄń ǕŞȄɱɊ
ȴɩȚĨŝɰɰǙȃƻɉ ȚǦǙ˚ŝ ȚǙǦɉ ‹Ǵŝƻì ʫ žìʧɰ ìɩŝ ìǦɰȚ
ǙǴȴȚɩʧìȃʧ žȚɩ ĨŝǦǦ ǔŝìǦʧǔ ĊŝĨì˅ɰŝ
ɣŒ ìǽ˗ ʡ˗ȮŒɪ Ȕż żìʡ ʧǔŝ˝ Ǥŝŝȴ ĨŝǦǦɰ ɥžǦ˅ǙŃɦ Ų ìǦǦȚ˛Ǚȃƻ
Ǖƽƽ0Y•~##~
ȮìɣʡǓĞʿǠìɣǠ˗ ĀìĹ żȔɣ ǮŒə ǙǴȴȚɩʧìȃʧ Ǵŝɰɰìƻŝɰ žɩȚǴ ʧǔŝ ĊɩìǙȃ ½Ǖǚɱ ǚɱ ǵțɱʨ țǵŞƼí ʬǘńŞȄɱŞ
ǦǴȚɰʧ ìǦǦ žìʧɰ ǔì˚ŝ ĊŝȃŝžǙʧɰ ìȴìɩʧ ʧȚ Ċŝ ʧɩìȃɰǴǙʧʧŝŃ ǴȚɩŝ ŝìɰǙǦ˝ɉ ſțțń ˞țˆ ĩíȄ ŞíʨĽ ĩțȄʨíǚȄǚȄƼ
žɩȚǴ ʧɩìȃɰ žìʧɰļ ˛ǔǙĨǔ ɰǔȚ˅ǦŃ Ċŝ ʨǕɪŞŞ ʨǚǵŞɱ ǵțɪŞ ʨǕíȄ ʨǕŞ
ì˚ȚǙŃŝŃ ìʧ ìǦǦ ĨȚɰʧɰɉ ¼ɩìȃɰ žìʧɰ ˛ŝɩŝ WȔ˕ Ğìǽ [ ŒǽɪʿɣŒ [ɠǮ ŒìʡǓǽƹ ȄŞ˝ʨ ċŞɱʨ ɱțˆɪĩŞɊ
ĨɩŝìʧŝŃ ʧȚ ŝ˜ʧŝȃŃ ʧǔŝ ɰǔŝǦž ǦǙžŝ Țž ŒǽȔʿƹǎ ǎŒìǠʡǎ˗ żìʡɪə
žȚȚŃɰ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ĨɩìĨǤŝɩɰ ìȃŃ ĊǙɰĨ˅Ǚʧɰļ ¼ǔŝ ǙŃŝìǦ ɩìʧǙȚ Țž ȚǴŝƻì ʌ ʧȚ Ǐƽƽ1v~~Ā0#
ìɰ ˛ŝǦǦ ìɰ ɰȚǴŝ ǴìɩƻìɩǙȃŝɰ ìȃŃ ȚǴŝƻì ʫ žìʧɰ Ǚȃ ʧǔŝ ŃǙŝʧ Ǚɰ ȣĶȣɉ ##0
ŃŝŝȴǗžɩǙŝŃ žȚȚŃɰļ ìȃŃ ǔǙƻǔ ǙȃʧìǤŝ ÄȃžȚɩʧ˅ȃìʧŝǦ˝ļ Ǵìȃ˝ ȴŝȚȴǦŝ ǔì˚ŝ
 Ȅíʨˆɪíǧ ńǚŞʨ Ƽǚ˛Şɱ ǵŞíʨ
ǔìɰ Ċŝŝȃ ɰǔȚ˛ȃ ʧȚ ǙȃĨɩŝìɰŝ ʧǔŝ ɩǙɰǤ ì ɩìʧǙȚ ĨǦȚɰŝɩ ʧȚ ȣʌĶȣ Ǚȃ žì˚Ț˅ɩ Țž
ſɪțǵ ƼɪíɱɱǘſŞń ĩț˜ɱ ǕǚƼǕŞɪ
Țž Ǧ˦ǔŝǙǴŝɩɦɰ ŃǙɰŝìɰŝļ ĨìȃĨŝɩļ ȚǴŝƻì ʌ žìʧɰɉ ¼Ț ǔŝǦȴ ǙǴȴɩȚ˚ŝ ʧǔŝ
ǧŞ˛Şǧɱ țſ țǵŞƼí ʬɱɊ
ǔŝìɩʧ ŃǙɰŝìɰŝļ Ǧ˝ǴȴǔȚǴì ìȃŃ Țʧǔŝɩ ĊìǦìȃĨŝļ ʧɩ˝ ǙȃĨɩŝìɰǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ǙȃʧìǤŝ

Ȉ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ
ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴ
ċėĞŴüĞ
ĞŴüĞŴ
üĞŴ

ɸȁȌȯʂʺ ćȁȁ Ɯćʺʂ ǯć˦ů


ʺǯůǵɼ ĚůȚůƜǵʺʂ ćɉćɼʺ ƜɼȯȌ
ʺɼćȚʂ ƜćʺʂŌ ˧ǯǵķǯ ʂǯȯ˔ȁŔ
Ěů ć˦ȯǵŔůŔ ćʺ ćȁȁ ķȯʂʺʂɹ

ǶšȄɨơ
ǶšȄɨ
ǶšȄɨơʠȄš
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ
ơ
ơʠȄš
ʠȄšɨɨɄĪ
ʠȄšɨɨ
ʠȄšɨɨɄĪșɄʺ
ɨɨɄĪ
ɄĪșɄʺ
șɄʺǩ
șɄʺǩ ȈȢ
o‡ª9œ…oªª9‡ª
0~„Kb1
wʺɹʂ ĚůķȯȌǵȚǙ ɉȯɉ˔ȁćɼ ćʂ ć Ɯćʺdzȁȯʂʂ ʺćķʺǵķŌ Ě˔ʺ ǵʂ ǵʺ ć ƜćŔ ȯɼ
ćȚ ůƷůķʺǵ˦ů ȁȯȚǙdzʺůɼȌ ˧ć˩ ʺȯ ćķǯǵů˦ů ć ȁůćȚ ɉǯ˩ʂǵɰ˔ůɱ
Ëķȯʺʺ +ćɉʺǵů ʂůɉćɼćʺůʂ ʺǯů Ɯćķʺ ƜɼȯȌ ʺǯů ƻķʺǵȯȚ

Úǎìʡ Ǔɪ ǓǽʡŒɣǮǓʡʡŒǽʡ żìɪʡǓǽƹə ¼ǔŝɩŝɦɰ ʧǔŝ ìǦʧŝɩȃìʧŝǗŃì˝ žìɰʧļ Ǚȃ ŝžžǙĨǙŝȃʧ ìʧ ȴɩȚĨŝɰɰǙȃƻ ȃ˅ʧɩǙŝȃʧɰ Ų
[ȃʧŝɩǴǙʧʧŝȃʧ žìɰʧǙȃƻ ȶ[Eȼ Ǵŝìȃɰ ˛ǔǙĨǔ ˝Ț˅ ɩŝɰʧɩǙĨʧ ˝Ț˅ɩ ĨìǦȚɩǙŝ ìȃŃ ǦȚ˛ŝɩɰ ĊȚŃ˝Ǘžìʧ Ǧŝ˚ŝǦɰ ìȃŃ
ɩŝɰʧɩǙĨʧǙȃƻ ʧǔŝ ìǴȚ˅ȃʧ Țž žȚȚŃ ˝Ț˅ ǙȃʧìǤŝ ŝ˚ŝɩ˝ Țʧǔŝɩ Ńì˝ļ ì žìɰʧ ȚȃĨŝ ĊǦȚȚŃ ȴɩŝɰɰ˅ɩŝɉ
ŝìʧ žȚɩ ì ƻǙ˚ŝȃ ȴŝɩǙȚŃļ žȚǦǦȚ˛ŝŃ Ċ˝ Ǚȃ ŝ˚ŝɩ˝ ɰŝ˚ŝȃ Ńì˝ɰ Țɩ ì žìɰʧ ŝ˚ŝɩ˝
ì ȴŝɩǙȚŃ Țž ȃȚɩǴìǦ ŝìʧǙȃƻɉ [ʧ Ǚɰ ʧǔǙɩŃ Ńì˝ɉ WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ʧǔŝ Țȃŝ ʧǔìʧ Úǎìʡ ìɣŒ ʡǎŒ ĹǓɪìĹ˔ìǽʡìƹŒɪə
ƻɩȚ˛Ǚȃƻ Ǚȃ ȴȚȴ˅ǦìɩǙʧ˝ļ ĊȚʧǔ ìǴȚȃƻ ǔìɰ ìĨǔǙŝ˚ŝŃ ɩŝĨŝȃʧ ȴɩȚǴǙȃŝȃĨŝ Ǚɰ ɰŝɩǙȚ˅ɰ ȴɩȚĊǦŝǴ žȚɩ Ǵìȃ˝ļ
žǙʧȃŝɰɰ ŝȃʧǔ˅ɰǙìɰʧɰ ìȃŃ ʧǔŝ ˛ǙŃŝɩ ʧǔŝ ȣʌǗŤ ǴŝʧǔȚŃļ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ ɰȴŝȃŃ ȃȚʧ ɰ˅ɩȴɩǙɰǙȃƻǦ˝ļ Ǚɰ ǔ˅ȃƻŝɩɉ
ȴȚȴ˅ǦìʧǙȚȃļ ìɰ ì žìʧǗǦȚɰɰ ʧìĨʧǙĨ Ų Ċ˅ʧ ȣʌ ǔȚ˅ɩɰ ì Ńì˝ žìɰʧǙȃƻ ìȃŃ ʧǔŝ GȚǙȃƻ žȚɩ ǦȚȃƻ ȴŝɩǙȚŃɰ Ċŝʧ˛ŝŝȃ
Ǚʧɦɰ ĨȚȃʧɩȚ˚ŝɩɰǙìǦɉ ¼ǔǙɰ Ǚɰ ĊŝĨì˅ɰŝ Ǚʧ ɩŝǴìǙȃǙȃƻ ŝǙƻǔʧ ǔȚ˅ɩɰ žŝŝŃǙȃƻɉ ǴŝìǦɰ Ǚɰ ɰȚǴŝʧǔǙȃƻ ˛ŝ Ǚȃ ʧǔŝ
ĨǔìǦǦŝȃƻŝɰ Ǵìȃ˝ ŝɰʧìĊǦǙɰǔŝŃ Ńŝ˚ŝǦȚȴŝŃ ˛ȚɩǦŃ ìɩŝ ˅ȃ˅ɰŝŃ ʧȚ
ĊŝǦǙŝžɰļ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ʧǔŝ ǙǴȴȚɩʧìȃĨŝ Țž $ȔŒɪ Ǔʡ ˕ȔɣǞə ìȃŃ ɩŝɰŝìɩĨǔ ɰǔȚ˛ɰ ʧǔìʧ ì ǔǙƻǔŝɩ
žɩŝɞ˅ŝȃʧ ŝìʧǙȃƻ ìȃŃ ǴŝìǦ ʧǙǴǙȃƻ ʧȚ ¨ŝɰŝìɩĨǔ ǔìɰ ɰǔȚ˛ȃ ʧǔìʧ ǴŝìǦ žɩŝɞ˅ŝȃĨ˝ Ǚɰ Ċŝʧʧŝɩ žȚɩ
ȴɩŝ˚ŝȃʧ Ǵ˅ɰĨǦŝ ĊɩŝìǤŃȚ˛ȃɉ ǙȃʧŝɩǴǙʧʧŝȃʧ žìɰʧǙȃƻ ǔìɰ ì ˚ìɩǙŝʧ˝ Țž ǴìǙȃʧìǙȃǙȃƻ žŝŝǦǙȃƻɰ Țž ž˅ǦǦȃŝɰɰɉ
WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ȴɩȚȴȚȃŝȃʧɰ Țž [E ɰì˝ Ǚʧ ĊŝȃŝžǙʧɰɉ °ʧ˅ŃǙŝɰ ĨȚȃŃ˅ĨʧŝŃ Țȃ ĊǙƻƻŝɩ Ǚɰɰ˅ŝ žȚɩ ʧǔȚɰŝ
ǔìɰ Ǵ˅ǦʧǙȴǦŝ ĊŝȃŝžǙʧɰļ ǙȃĨǦ˅ŃǙȃƻ ìȃǙǴìǦɰ ǔì˚ŝ ŃŝǴȚȃɰʧɩìʧŝŃ ˛ǔȚ ʧɩìǙȃ ɩŝƻ˅ǦìɩǦ˝ Ǚɰ ǙȃĨɩŝìɰŝŃ
ǙǴȴɩȚ˚Ǚȃƻ ĊȚŃ˝ ĨȚǴȴȚɰǙʧǙȚȃ ìȃŃ ǙȃĨɩŝìɰŝŃ ǦǙžŝɰȴìȃ ʧǔìȃǤɰ ʧȚ žìɰʧǙȃƻ ŝ˜ȴŝȃŃǙʧ˅ɩŝ Țž Ǵ˅ɰĨǦŝ ʧǙɰɰ˅ŝ
ɩŝŃ˅ĨǙȃƻ žìʧ ɰʧȚɩŝɰ ˛ǔǙǦŝ ǙȃĨɩŝìɰǙȃƻ ìȃŃ ĨìǦȚɩǙŝ ɩŝɰʧɩǙĨʧǙȚȃɉ °ʧ˅ŃǙŝɰ žȚɩ ŝȃŝɩƻ˝ɉ  ɩŝǗ˛ȚɩǤȚ˅ʧ
Ǵ˅ɰĨǦŝ Ǵìɰɰɉ ǔì˚ŝ ìǦɰȚ Ċŝŝȃ ĨȚȃŃ˅ĨʧŝŃ Țȃ ĨìɩĊȚǔ˝Ńɩìʧŝɰ ìȃŃ ȴɩȚʧŝǙȃ Ǚȃ
ǔ˅Ǵìȃɰļ Ċ˅ʧ ʧǔŝ žǙȃŃǙȃƻɰ ìɩŝȃɦʧ ìɰ ʧǔŝ žȚɩǴ Țž ŝɰɰŝȃʧǙìǦ ìǴǙȃȚ ìĨǙŃɰ
WȔ˕ ˕ȔʿǠĹ [ ĹȔ Ǔʡə ĨȚȃĨɩŝʧŝɉ WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ʧǔŝ˝ ìɩŝ ɩŝŃ˅Ĩŝ ʧǔŝ ìǴȚ˅ȃʧ Țž Ǵ˅ɰĨǦŝ ˝Ț˅ɩ
¼ǔŝɩŝ ìɩŝ ì ȃ˅ǴĊŝɩ Țž ˛ì˝ɰ Ǚȃ ȴȚɰǙʧǙ˚ŝ Ǚȃ ʧǔìʧ ʧǔŝ˝ ŃŝǴȚȃɰʧɩìʧŝ ĊȚŃ˝ ˅ɰŝɰ žȚɩ ž˅ŝǦļ ˛ǔǙĨǔ ˛Ț˅ǦŃ Ċŝ
˛ǔǙĨǔ ȴŝȚȴǦŝ Ĩìȃ ìȴȴɩȚìĨǔ [Eɉ [E ɩìǙɰŝɰ Ǚȃɰ˅ǦǙȃ ɰŝȃɰǙʧǙ˚Ǚʧ˝ Ų ˛ǔǙĨǔ ǔǙƻǔŝɩ Ǚž ˝Ț˅ ˛ŝɩŝ ʧȚ ˛ȚɩǤ Ț˅ʧ Țȃ
Ǵŝìȃɰ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ ĊŝĨȚǴŝɰ ǴȚɩŝ ìȃ ŝǴȴʧ˝ ɰʧȚǴìĨǔɉ +ìʧǙȃƻ ĊŝžȚɩŝ
0~„ 0„~
XŞɪŞ íɪŞ ʨǕɪŞŞ țſ ʨǕŞ ǵțɱʨ ȵțȵˆǧíɪ ſíɱʨǚȄƼ ǵŞʨǕțńɱɊ ±ŞŞ ˜ǕǚĩǕ țȄŞ ċŞɱʨ ɱˆǚʨɱ ˞țˆ
ƈƽƽħŒœÞ ǕƽƽŢîĀEgˆv „vKY ǏƽƽŢſĀî
±țǵŞʨǚǵŞɱ ǥȄț˜Ȅ íɱ ɦtŞíȄƼíǚȄɱɧĽ %ɪ lțǕȄ Şɪíɪńǚ ɪŞĩțǵǵŞȄńɱ íɱŞń țȄ ʨǕŞ ſŞŞńǚȄƼ ȵíʨʨŞɪȄɱ
í ʨŞɪǵ ȵțȵˆǧíɪǚɱŞń ċ˞ íˆʨǕțɪ ɱʨíɪʨǚȄƼ íʨ Ȥ˫ȵǵĽ ŞíʨǚȄƼ ˞țˆɪ ǧíɱʨ țſ ©țǵíȄ íȄń ±ȵíɪʨíȄ ɱțǧńǚŞɪɱĽ
~íɪʨǚȄ ŞɪǥǕíȄĽ ʨǕǚɱ ɱǚǵȵǧ˞ ǵŞíǧ ǣˆɱʨ ċŞſțɪŞ ʨǕŞȄɊ %ɪǚȄǥ ʨǕǚɱ ĩțȄɱǚɱʨɱ țſ ʻ˫ Ǖțˆɪɱ țſ
ǵŞíȄɱ ɪŞɱʨɪǚĩʨǚȄƼ ˞țˆɪ ŞíʨǚȄƼ ʨț ˜íʨŞɪ íȄń ƼɪŞŞȄ ʨŞí ʨǕɪțˆƼǕțˆʨ ſíɱʨǚȄƼ ʨǕŞȄ í ſțˆɪǘǕțˆɪ ſŞŞńǚȄƼ
íȄ ŞǚƼǕʨǘǕțˆɪ ȵŞɪǚțń ŞíĩǕ ńí˞Ɋ ʨǕŞ ſțǧǧț˜ǚȄƼ ńí˞Ľ íȄń ʨíǥŞ Ȥ˫Ƽ țſ ˜ǚȄńț˜Ɋ \ʨɧɱ íɪƼˆíċǧ˞ ʨǕŞ
~țɱʨ ȵŞțȵǧŞ ˜Ǖț ńț ǚʨ ˜ǚǧǧ ſíɱʨ ʨț ȵɪŞ˛ŞȄʨ ǵˆɱĩǧŞ ʨǚɱɱˆŞ ɱǚǵȵǧŞɱʨ ſțɪǵ țſ \FĽ ċˆʨ ǵíȄ˞
ſɪțǵ Ȋȵǵ ʨț ȤȵǵĽ ʨɪíǚȄĽ íȄń ʨǕŞȄ ċɪŞíǥńț˜ȄɊ ʨ Ȥ˫ȵǵ Şíʨ í ɱǵíǧǧ ſǚȄń ǚʨ ʨțˆƼǕ ʨț Şíʨ ĩǧŞíȄ ˜ǕŞȄ
Şíʨ ʨ˜ț țɪ ʨǕɪŞŞ ǧíɪƼŞ ǵŞíǧɱ ǚȄ ĩíɪċǘſɪŞŞ ɱȄíĩǥĽ ʨǕŞȄ Ƽț ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ˞ ȄŞŞń ʨț ĩțȄɱˆǵŞ ʻĽ˫˫˫
ʨǕŞǚɪ ŞǚƼǕʨǘǕțˆɪ ˜ǚȄńț˜Ɋ Ȅțɪǵíǧ ŞíʨǚȄƼ ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ ńí˞Ɋ ĩíǧțɪǚŞɱ ǚȄ țȄŞ ɱǚʨʨǚȄƼɊ

Ȉʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ
ėťŘŃāŘā

ɸ»ɼȯɉȯȚůȚʺʂ
ȯƜ w[ ʂć˩ ǵʺ ķćȚ
ǵȌɉɼȯ˦ů ĚȯŔ˩
ķȯȌɉȯʂǵʺǵȯȚŌ
ɼůŔ˔ķů Ɯćʺ ʂʺȯɼůʂ
ćȚŔ ǵȚķɼůćʂů
Ȍ˔ʂķȁů Ȍćʂʂɹ

ʧɩìǙȃǙȃƻ ìǦɰȚ ǙȃĨɩŝìɰŝɰ ȴɩȚʧŝǙȃ


ɰ˝ȃʧǔŝɰǙɰļ Țɩ ʧǔŝ Ċ˅ǙǦŃǙȃƻ Țž ȃŝ˛
Ǵ˅ɰĨǦŝ ʧǙɰɰ˅ŝļ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ìǦɰȚ ǔŝǦȴŝŃ
Ċ˝ ŝìʧǙȃƻ ǔǙƻǔǗȴɩȚʧŝǙȃ ǴŝìǦɰ
ĨȚȃɰǙɰʧŝȃʧǦ˝ ʧǔɩȚ˅ƻǔ ʧǔŝ Ńì˝ɉ
}ìȃ˝ [E ȴɩȚʧȚĨȚǦɰ ìǦɰȚ ȴɩŝĨǦ˅Ńŝ
ĊɩŝìǤžìɰʧɉ ǦʧǔȚ˅ƻǔ ʧǔǙɰ Ǵì˝ Ċŝ
ĊŝȃŝžǙĨǙìǦ žȚɩ žìʧ ǦȚɰɰļ ŝìʧǙȃƻ žǙɩɰʧ
ʧǔǙȃƻ Ǚȃ ʧǔŝ ǴȚɩȃǙȃƻ ǔìɰ Ċŝŝȃ
ɰǔȚ˛ȃ ʧȚ ǙǴȴɩȚ˚ŝ ǴŝǴȚɩ˝ļ
ĨȚȃĨŝȃʧɩìʧǙȚȃ ìȃŃ žȚȚŃǗĨǔȚǙĨŝ
ŃǙɰĨǙȴǦǙȃŝ Ǧìʧŝɩ Ǚȃ ʧǔŝ Ńì˝ɉ

Úǎìʡ ìɣŒ ʡǎŒ ìĹ˔ìǽʡìƹŒɪə


ɰ ˛ŝǦǦ ìɰ ǙǴȴɩȚ˚Ǚȃƻ ˝Ț˅ɩ ĊȚŃ˝ɦɰ
ìĊǙǦǙʧ˝ ʧȚ ȴɩȚĨŝɰɰ ȃ˅ʧɩǙŝȃʧɰ ʧǔɩȚ˅ƻǔ
ǙȃĨɩŝìɰŝŃ Ǚȃɰ˅ǦǙȃ ɰŝȃɰǙʧǙ˚Ǚʧ˝ļ [E ǔìɰ
ìǦɰȚ Ċŝŝȃ ɰǔȚ˛ȃ ʧȚ ɩŝŃ˅Ĩŝ Ǧŝ˚ŝǦɰ
Țž ĊȚŃ˝ žìʧɉ [ʧ ŃȚŝɰ ǔì˚ŝ ǴȚɩŝ
ȴɩìĨʧǙĨìǦ ìŃ˚ìȃʧìƻŝɰ ʧȚȚ Ų Ǚʧɦɰ
ŝìɰǙŝɩ ʧȚ ŝȃɰ˅ɩŝ ˝Ț˅ ƻŝʧ ìǦǦ ʧǔŝ
ȃ˅ʧɩǙŝȃʧɰ ˝Ț˅ ȃŝŝŃ Ǚȃ ì Ńì˝ļ ìȃŃ Ǚʧ
˛ǙǦǦ ȴɩȚĊìĊǦ˝ ŝȃŃ ˅ȴ ɰì˚Ǚȃƻ ˝Ț˅
ǴȚȃŝ˝ Ǚȃ ʧǔŝ ǦȚȃƻ ɩ˅ȃ ɰǙȃĨŝ ˝Ț˅ɦǦǦ
Ċŝ ŝìʧǙȃƻ Ǧŝɰɰ Ț˚ŝɩìǦǦɉ

°Ȕ ɪǎȔʿǠĹ [ ĹȔ Ǔʡə
ɰ ˛Ǚʧǔ ìȃ˝ ȃ˅ʧɩǙʧǙȚȃ ƻȚìǦļ Ǚʧ ɩŝìǦǦ˝
ŃŝȴŝȃŃɰ Țȃ ˝Ț˅ɩ ǙȃŃǙ˚ǙŃ˅ìǦ ƻȚìǦɰļ
ȴǔ˝ɰǙȚǦȚƻ˝ļ ȴɩŝžŝɩŝȃĨŝɰļ ǦǙžŝɰʧ˝Ǧŝ
ìȃŃ ì ǔȚɰʧ Țž Țʧǔŝɩ žìĨʧȚɩɰɉ
¨ŝɰŝìɩĨǔ Țȃ [E ŃŝǴȚȃɰʧɩìʧŝɰ
ʧǔìʧ ʧǔŝɩŝ ìɩŝ ĊȚʧǔ ȴɩȚɰ ìȃŃ ĨȚȃɰ
ìɰɰȚĨǙìʧŝŃ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ ìȴȴɩȚìĨǔɉ
ŝɰǙŃŝɰļ ìȃ˝Țȃŝ ˛ǔȚ ĨǦìǙǴɰ
ʧǔŝǙɩ ȃ˅ʧɩǙʧǙȚȃìǦ ǴŝʧǔȚŃȚǦȚƻ˝
Ǚɰ ʧǔŝ ɰǙȃƻǦŝ Ċŝɰʧ ìȴȴɩȚìĨǔ ʧȚ
žìʧ ǦȚɰɰ Ǚɰ ǴǙɰƻ˅ǙŃŝŃ Ų ʧǔŝɩŝ
ìɩŝ Ǵìȃ˝ ˛ì˝ɰ ʧȚ ɰǤǙȃ ì Ĩìʧɉ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȉʤ
E#Y„E–
Œœ i½—9Ơ
9ȯůʂ ȯɼǙćȚǵķ ƜȯȯŔ ȁǵ˦ů ˔ɉ ʺȯ ʺǯů ķȁćǵȌʂ ȌćŔů ćĚȯ˔ʺ ǵʺɱ
Ëķȯʺʺ +ćɉʺǵů ȁć˩ʂ ȯ˔ʺ ʺǯů Ɯćķʺʂ

WȔ˕ ĹȔŒɪ ì żȔȔĹ ĞȔǮŒ ʡȔ ĀŒ žɩǙŝȃŃǦ˝ žìɩǴǙȃƻļ ǴŝìȃǙȃƻ Ǚʧɦɰ ǴȚɩŝ ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃɰ ìɩŝ ɰǙƻȃǙžǙĨìȃʧǦ˝ ǴȚɩŝ
ĞǠìɪɪǓżǓŒĹ ìɪ ȔɣƹìǽǓĞə ɰ˅ɰʧìǙȃìĊǦŝ ìȃŃ Ĩìȃ ǔŝǦȴ ɩŝŃ˅Ĩŝ ȃ˅ʧɩǙʧǙȚ˅ɰ ʧǔìȃ ĨȚȃ˚ŝȃʧǙȚȃìǦ žȚȚŃɰɉ
¼ǔŝ °ȚǙǦ ɰɰȚĨǙìʧǙȚȃ ŃŝžǙȃŝɰ ʧǔŝ ŝȃ˚ǙɩȚȃǴŝȃʧìǦ ŃìǴìƻŝ Ĩì˅ɰŝŃ [ž ˝Ț˅ ǔì˚ŝ ʧǔŝ ŃŝɰǙɩŝ ìȃŃ ʧǔŝ
ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ ìɰ ɥžȚȚŃ ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ Ċ˝ ǴìǙȃɰʧɩŝìǴ žìɩǴǙȃƻ ǴŝʧǔȚŃɰɉ ǴȚȃŝ˝ ʧȚ Ċ˅˝ ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ Ǚʧɦɰ
ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ ˅ɰǙȃƻ ŝȃ˚ǙɩȚȃǴŝȃʧìǦǦ˝ ˅ȃǦǙǤŝǦ˝ ʧȚ ŃȚ ìȃ˝ ǔìɩǴ Țʧǔŝɩ ʧǔìȃ
ìȃŃ ìȃǙǴìǦ žɩǙŝȃŃǦ˝ žìɩǴǙȃƻ ǽĹ ʡǎŒ ĹǓɪìĹ˔ìǽʡìƹŒɪə ʧȚ ˝Ț˅ɩ ĊìȃǤ ĊìǦìȃĨŝɉ WȚ˛ŝ˚ŝɩļ ʧǔŝ
ǴŝʧǔȚŃɰ Țȃ ȚɩƻìȃǙĨ žìɩǴɰɦɉ [ȃ ¼ǔŝ ǴìǙȃ ŃǙɰìŃ˚ìȃʧìƻŝ Ǚɰ ʧǔŝ ĨȚɰʧɉ ɩŝɰŝìɩĨǔ ɰǔȚ˛ɰ ʧǔìʧ Ų ĨȚǴȴìɩŝŃ
ŝɰɰŝȃĨŝļ ʧǔǙɰ Ǵŝìȃɰ Ǚʧ Ǵ˅ɰʧ ȃȚʧ Ċŝ ‹ɩƻìȃǙĨ ǴǙǦǤ ĨȚɰʧɰ ìɩȚ˅ȃŃ Ťȣȴ ȴŝɩ ˛Ǚʧǔ ĨȚȃ˚ŝȃʧǙȚȃìǦǦ˝ ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ žȚȚŃ
ʧɩŝìʧŝŃ ˛Ǚʧǔ ĨǔŝǴǙĨìǦɰ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ǦǙʧɩŝļ ˛ǔŝɩŝìɰ ȃȚȃǗȚɩƻìȃǙĨ ǴǙǦǤ Ų Ǚʧ ˛Țȃɦʧ ǔì˚ŝ ì ȴȚɰǙʧǙ˚ŝ ǙǴȴìĨʧ Țȃ
žŝɩʧǙǦǙɰŝɩɰļ ǙȃɰŝĨʧǙĨǙŃŝɰļ ž˅ȃƻǙĨǙŃŝɰļ ĨȚɰʧɰ ƚŤȴ ȴŝɩ ǦǙʧɩŝļ žȚɩ ŝ˜ìǴȴǦŝɉ ȴǔ˝ɰǙɞ˅ŝļ ǔŝìǦʧǔ Țɩ ȴŝɩžȚɩǴìȃĨŝɉ
ǔŝɩĊǙĨǙŃŝɰ Țɩ ȴŝɰʧǙĨǙŃŝɰɉ ȃǙǴìǦɰ °ȚǴŝ ĨɩǙʧǙĨɰ ìǦɰȚ ìɩƻ˅ŝ ʧǔìʧ
˅ɰŝŃ žȚɩ ȚɩƻìȃǙĨ Ǵŝìʧ Ĩìȃɦʧ Ċŝ ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ Ǚɰȃɦʧ ìĨʧ˅ìǦǦ˝ Ċŝʧʧŝɩ
ƻǙ˚ŝȃ ìȃʧǙĊǙȚʧǙĨɰ ìȃŃ Ĩìȃ ȚȃǦ˝ ŝìʧ žȚɩ ʧǔŝ ŝȃ˚ǙɩȚȃǴŝȃʧɉ ¨ŝɰŝìɩĨǔŝɩɰ
ȚɩƻìȃǙĨìǦǦ˝ ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ žȚȚŃɉ ‹ɩƻìȃǙĨ žɩȚǴ ‹˜žȚɩŃ ÄȃǙ˚ŝɩɰǙʧ˝ žȚ˅ȃŃ ʧǔìʧ E#U
žȚȚŃ Ǚɰ ȃȚʧ ìǦǦȚ˛ŝŃ ʧȚ ĨȚȃʧìǙȃ ǴǙǦǤļ ĨŝɩŝìǦɰ ìȃŃ ȴȚɩǤ ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ „E# Y#Y
ƻŝȃŝʧǙĨìǦǦ˝ ǴȚŃǙžǙŝŃ ǙȃƻɩŝŃǙŝȃʧɰɉ ȚɩƻìȃǙĨìǦǦ˝ ɩŝɰ˅ǦʧŝŃ Ǚȃ ǔǙƻǔŝɩ ßțˆ ǵí˞ ĩǕțțɱŞ ʨț
ƻɩŝŝȃǔȚ˅ɰŝǗƻìɰ ŝǴǙɰɰǙȚȃɰ ʧǔìȃ ǚƼȄțɪŞ ɦțɪƼíȄǚĩɧ ȵɪțńˆĩŞĽ
Úǎìʡ ìĀȔʿʡ ʧǔŝǙɩ ȃȚȃǗȚɩƻìȃǙĨ ĨȚ˅ȃʧŝɩȴìɩʧɰɉ ċˆʨ ˜Ǖíʨ ǚɱ ˜țɪʨǕ ǧțțǥǚȄƼ
ɟȔɣƹìǽǓĞɠ ȮŒɪʡǓĞǓĹŒɪə ‹ɩƻìȃǙĨ žìɩǴǙȃƻ ìǦɰȚ ˅ɰŝɰ ǴȚɩŝ țˆʨ ſțɪɠ
}Țɰʧ ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ Ǚɰ ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ ǦìȃŃļ ɰȚ Ǚž ŃŝǴìȃŃ žȚɩ ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ
˛ǙʧǔȚ˅ʧ ȴŝɰʧǙĨǙŃŝɰļ Ċ˅ʧ +Ä Ǧì˛
ìǦǦȚ˛ɰ ʧǔŝ ˅ɰŝ Țž ɰȚǴŝ ȚɩƻìȃǙĨ
ǙȃĨɩŝìɰŝɰļ ǴȚɩŝ ȴɩŝɰɰ˅ɩŝ ˛ǙǦǦ Ċŝ
ȴ˅ʧ Țȃ žìɩǴǦìȃŃļ ˛ǔǙĨǔ Ǵì˝ Ċŝ
ƈƽƽYgYY–
ȴŝɰʧǙĨǙŃŝɰɉ ¼ǔŝɰŝ ìɩŝ ˅ɰ˅ìǦǦ˝ ˛Țɩɰŝ žȚɩ ȃìʧ˅ɩìǦ ŃǙ˚ŝɩɰǙʧ˝ ʧǔìȃ ʧǔŝ ~gˆv#
ŃŝɩǙ˚ŝŃ žɩȚǴ ȴǦìȃʧ ìȃŃ ǔŝɩĊ ˅ɰŝ Țž ȴŝɰʧǙĨǙŃŝɰɉ ¼ǔŝɩŝɦɰ ìǦɰȚ ìȃ ɦtțĩíǧǧ˞ ɱțˆɪĩŞń ſɪˆǚʨ íȄń ˛ŞƼ ǚɱ
ǙȃƻɩŝŃǙŝȃʧɰ ìȃŃ ĨȚȃʧìǙȃ ȃȚ ǙȃĨɩŝìɰŝŃ ɩǙɰǤ Țž ȚɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ ſɪŞɱǕŞɪ íȄń ǵțɪŞ Ȅˆʨɪǚʨǚțˆɱ
ɰ˝ȃʧǔŝʧǙĨ ĨȚǴȴȚȃŝȃʧɰɉ ¼ǔìʧ Ĩìɩɩ˝Ǚȃƻ ŃǙɰŝìɰŝļ ĨȚǴȴìɩŝŃ ˛Ǚʧǔ ċŞĩíˆɱŞ ǚʨ Ǖíɱ Ǖíń ǧŞɱɱ ʨɪí˛Şǧ
ŃȚŝɰȃɦʧ Ǵŝìȃ ʧǔŝ˝ɦɩŝ ƻȚȚŃ žȚɩ ˝Ț˅ļ žȚȚŃ ʧǔìʧ ǔìɰ Ċŝŝȃ ʧɩŝìʧŝŃɉ ¼ǔǙɰ Ǚɰ ʨǚǵŞ ǚȄ ˜ǕǚĩǕ ʨț ńŞʨŞɪǚțɪíʨŞĽɧ
ʧǔȚ˅ƻǔĶ ì ɰʧ˅Ń˝ ȴ˅ĊǦǙɰǔŝŃ Ǚȃ ʧǔŝ ˛ǔ˝ ʧǔŝ ÚȚɩǦŃ WŝìǦʧǔ ‹ɩƻìȃǙɰìʧǙȚȃ ɱí˞ɱ íȵʨǚŞɊ
ǢȚ˅ɩȃìǦ +Ǿ˕ǔɤȕǾǯœǾʢìǡ WœìǡʢǏ ǙǴȴȚɰŝɰ ɰʧɩǙĨʧ ĨȚȃʧɩȚǦɰ Țȃ ȚɩƻìȃǙĨ
 œɤɫȯœĞʢǔ˕œɫ žȚ˅ȃŃ ʧǔìʧ ĨȚȃɰ˅ǴǙȃƻ žȚȚŃ ȴɩȚŃ˅ĨʧǙȚȃɉ Ǖƽƽ1v~~Ā0#
ʧǔŝɰŝ ȚɩƻìȃǙĨǗìȴȴɩȚ˚ŝŃ ĨǔŝǴǙĨìǦɰ ɦHɪíɱɱǘſŞń ċŞŞſ ǚɱ ǧț˜Şɪ ǚȄ
Ĩìȃ ɰʧǙǦǦ Ċŝ ĊìŃ žȚɩ ˝Ț˅ɩ ǔŝìǦʧǔɉ [ɪ Ǔʡ ˕Ȕɣʡǎ ʡǎŒ Œ˖ʡɣì ĞȔɪʡ żȔɣ ſíʨ íȄń ǕǚƼǕŞɪ ǚȄ ȵɪțʨŞǚȄ ʨǕíȄ
ʡǎŒ ǎŒìǠʡǎ ĀŒǽŒżǓʡɪə țʨǕŞɪ ʨ˞ȵŞɱĽɧ ɱí˞ɱ íȵʨǚŞɊ
Úǎìʡ ìɣŒ ʡǎŒ ìĹ˔ìǽʡìƹŒɪ Țʧ ɩŝìǦǦ˝ɉ ¨ŝɰŝìɩĨǔŝɩɰ ìʧ °ʧìȃžȚɩŃ
Ȕż ȔɣƹìǽǓĞ żȔȔĹə ÄȃǙ˚ŝɩɰǙʧ˝ Ǚȃ ʧǔŝ Ä° ŝ˜ìǴǙȃŝŃ ȣʂ
‹ɩƻìȃǙĨ žȚȚŃ ˛ìɰ ʧǔȚ˅ƻǔʧ ʧȚ Ċŝ ɰʧ˅ŃǙŝɰ Ǚȃ ǔ˅Ǵìȃɰ ìȃŃ ʺʺʫ ɰʧ˅ŃǙŝɰ Ǐƽƽ0v##Āvb1#
ǴȚɩŝ ȃ˅ʧɩǙʧǙȚ˅ɰ ìɰ ì ɩŝɰ˅Ǧʧ Țž ĊŝǙȃƻ Țž ȃ˅ʧɩǙŝȃʧ ìȃŃ ĨȚȃʧìǴǙȃìȃʧ Ǧŝ˚ŝǦɰ ɦFɪŞŞǘɪíȄƼŞ ĩǕǚĩǥŞȄ ǚɱ ǕǚƼǕŞɪ
žɩŝŝ žɩȚǴ ɰ˝ȃʧǔŝʧǙĨ ĨǔŝǴǙĨìǦɰɉ [ʧ Ǚȃ žȚȚŃɰ ìȃŃ ĨȚȃĨǦ˅ŃŝŃ Ų ʧȚ ʧǔŝǙɩ ǚȄ ˛ǚʨíǵǚȄɱ íȄń , ʨǕíȄ ǵŞíʨ
˛ìɰ ìǦɰȚ ìɩƻ˅ŝŃ ʧǔìʧ ȚɩƻìȃǙĨìǦǦ˝ ɰ˅ɩȴɩǙɰŝ Ų ʧǔìʧ ʧǔŝ ɰʧ˅ŃǙŝɰ ŃǙŃ ȃȚʧ ſɪțǵ ĩíƼŞń ǕŞȄɱĽɧ ɱí˞ɱ íȵʨǚŞɊ
ȴɩȚŃ˅ĨŝŃ žȚȚŃ ɰ˅ȴȴȚɩʧɰ ĨǦǙǴìʧŝǗ ȴɩȚŃ˅Ĩŝ ìȃ˝ ɰʧɩȚȃƻ ŝ˚ǙŃŝȃĨŝ ʧǔìʧ

Ȉƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ
ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴ
ċėĞŴüĞ
ĞŴüĞŴ
üĞŴ

ɸËʺ˔Ŕǵůʂ ŔǵŔ Țȯʺ ɉɼȯŔ˔ķů ʂʺɼȯȚǙ


ů˦ǵŔůȚķů ʺǯćʺ ȯɼǙćȚǵķ ƜȯȯŔʂ ćɼů
ʂǵǙȚǵƜǵķćȚʺȁ˩ Ȍȯɼů Ț˔ʺɼǵʺǵȯ˔ʂ
ʺǯćȚ ķȯȚ˦ůȚʺǵȯȚćȁ ƜȯȯŔʂɹ
ǶšȄɨơʠȄš
ǶšȄɨơ
ǶšȄɨ
ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ
ơʠȄš
ʠȄšɨɨ
ʠȄšɨɨɄĪșɄʺ
ɨɨɄĪ
ɄĪșɄʺ
șɄʺǩ
șɄʺǩ ȈƢ
Ëʺůćǿ Ɯȯɼ ¡©,¡ ½\~,
ȝ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ

ʂʺɼůȚǙʺǯ ŒŒp\‚H
½\~,
ʴ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ

ŔŔ ʂůɼǵȯ˔ʂ
ǵ Ȍ˔ʂķȁů
ȁ ˧ǵʺǯ
ǵʺǯ
ʺǯǵʂ Ȍůćʺ˩ Ȍůćȁ ɉȁćȚ
±ʨŞíǥ íȄń ĩǕǚȵɱ ǚɱ í ĩǧíɱɱǚĩ ǵíȄǧ˞ ǵŞíǧ
ĩțǵċțĽ ċˆʨ ǚʨɧɱ țȄŞ ʨǕíʨɧɱ țſʨŞȄ ŞȄǣț˞Şń
˜ǚʨǕ ĩțȵǚțˆɱ íǵțˆȄʨɱ țſ ɱíǧʨĽ ɱˆƼíɪ˞
ĩțȄńǚǵŞȄʨɱ íȄń ǧíƼŞɪ íʨ ʨǕŞ ȵˆċɊ
±˜íȵ ˞țˆɪ ǧțĩíǧɧɱ Şſſțɪʨ ſțɪ ʨǕǚɱ
ǕŞíǧʨǕ˞ ǕțǵŞǘǵíńŞ ˛ŞɪɱǚțȄ
íȄń ŞȄǣț˞ ǚʨ íɱ ȵíɪʨ țſ ʨǕŞ
ǵŞíʨǘſǚǧǧŞń ǵˆɱĩǧŞǘ
ċˆǚǧńǚȄƼ ǵŞíǧ ȵǧíȄ ċŞǧț˜Ɋ

™ßË
™ßË×Ã
×Ã9
×à 9
ǕŞǧȵ
ǕŞ ǧȵɱɱ ʨț ɱʨǚ
ǧȵ ʨǚǵˆ
ǵˆǧí
ǵˆ ǧíʨŞ
ʨŞ ĩǚɪ
ǚɪĩˆ
ĩˆǧí
ĩˆ ǧíʨǚ
ǧíʨǚțȄ
ʨǚțȄ ʨț
ɱțțʨ
ɱțțʨǕŞ
țʨ ǕŞ ˞țˆ
țˆɪɪ íĩ
íĩǕǚ
ǕǚȄƼ
ȄƼ ǵˆɱˆɱĩǧ
ĩǧŞɱ
Şɱ
˧ßÃ9§
褧 Ã9§ß]q
Ã9§ ß]q +Ã
+Ã?9
?9
Ǖíɱɱ í ǧț
Ǖí ǧț˜
˜ Ƽǧ
Ƽǧ˞ĩ
˞ĩíŞǵǚ
˞ĩ ǵǚĩĩ ǧț
ǧțíń
íńĽĽ ˜Ǖ
˜Ǖǚĩ
ǚĩǕ
ǚĩǕ
ǕŞǧȵ
ǕŞ ǧȵɱɱ ˞ț
ǧȵ ˞țˆ
ˆ í˛
í˛țǚ
țǚń ſí
țǚ ſíʨǘ
ʨǘɱʨ
ɱʨțɪ
țɪǚȄ
ǚȄƼƼ ȵŞɪ ȵțɪʨǚțȄ
ǚȄɱˆ
ǚȄɱˆǧǚǧǚǧǚȄ
ɱˆ Ȅ ɱȵ
ɱȵǚǥ
ǚǥŞɱ
ǚǥ Şɱ v~
YgvK#~ qvg„#Kb 0„
Ëõ ?× »§×
Ëõ?
ĩțȄʨ
ĩțȄʨíǚ
Ȅʨ
»§ ק
íǚȄɱ
íǚ
§
Ȅɱ ǕǚƼ
ǚƼǕǕ ǧŞ
ǧŞ˛Ş
˛Şǧɱ
˛Ş ǧɱ țſ ǚǵǵˆ
ǚǵǵˆȄǚ
Ȅǚʨ˞
ʨ˞ǘ
ħÉŒŢŒ ÞîŁ ŒÞŁ ŜŢŁ
ċțțɱ
ċț țɱʨǚ
țɱʨǚȄƼ
ʨǚ ȄƼ ˛ǚʨ
ǚʨíǵ
íǵǚȄ
íǵ ǚȄɱɱ íȄ
ǚȄ íȄńń
5o‡‡9œ ק ™‹?
w]Ã?9w?×Ë O Wŝìʧ ʧǔŝ Ț˚ŝȃ ʧȚ ʺ˪˪ňʖƻìɰ ǴìɩǤ ʌ ìȃŃ ȴǦìĨŝ ì ɰǔìǦǦȚ˛
ȷɱŞɪ˛Şɱ ʻȽ ĊìǤǙȃƻ ʧɩì˝ ǙȃɰǙŃŝɉ
-œ9yS¤ª ȼ ʅȳ˗ɿŝȳ˗ǘdz O Úìɰǔ ʧǔŝ ɰ˛ŝŝʧ ȴȚʧìʧȚŝɰ ìȃŃļ Ǧŝì˚Ǚȃƻ ʧǔŝ ɰǤǙȃ Țȃļ Ĩ˅ʧ
ìĞȔǽ ìǽĹ Œƹƹɪ ȴɩȚ˚ǙŃŝɰ ģćǘ˗ŸʽʽŸ ʫ ʧǔŝǴ ǙȃʧȚ žǙȃƻŝɩǗǦŝȃƻʧǔ ȴǙŝĨŝɰɉ  ǦìĨŝ ʧǔŝ ɰ˛ŝŝʧ ȴȚʧìʧȚ
ǙȃžǦìǴǴìʧǙȚȃǗɩŝŃ˅ĨǙȃƻ ȚǴŝƻì ʫ žìʧʧ˝ ˍ ȼƻ˹ǘ ȅŸćȞ ĨǔǙȴɰ Ǚȃ ì ĊȚ˛Ǧļ ʧǔŝȃ ìŃŃ ȣȣ˪ǴǦ Țž ʧǔŝ ɩìȴŝɰŝŝŃ ȚǙǦ ìȃŃ ǴǙ˜
ìĨǙŃɰ ìȃŃ ĊȚȃŝǗɰʧɩŝȃƻʧǔŝȃǙȃƻ ȳɿǘćȞǹŀ ģŸŸƛ ʧǔȚɩȚ˅ƻǔǦ˝ɉ  ǦìĨŝ ʧǔŝǴ Țȃ ʧǔŝ ȴɩŝǗǔŝìʧŝŃ ʧɩì˝ Ǚȃ ʧǔŝ Ț˚ŝȃ
ȴǔȚɰȴǔȚɩȚ˅ɰɉ ȐǹȞ˗ʽŸ ʅʽŸćȃʅ ʫ ˁ ìȃŃ ĨȚȚǤ žȚɩ ȣƚǗʺ˪ ǴǙȃ˅ʧŝɰļ ʧ˅ɩȃǙȃƻ ʧǔŝǴ ǔìǦž˛ì˝ ʧǔɩȚ˅ƻǔɉ
ȐŸŝǹ˗Ȑ ʅ˪ŸŸʽ O ¨˅Ċ ʫƚǴǦ ɩìȴŝɰŝŝŃ ȚǙǦ Țȃ ʧȚ ĊȚʧǔ ɰǙŃŝɰ Țž ʧǔŝ ɰʧŝìǤɰ ìȃŃ
¯‡/i ɌȳʽćʽȳŸʅ ʫ ɰŝìɰȚȃ ʧǔŝǴ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ ɰìǦʧ ìȃŃ ȴŝȴȴŝɩɉ
ǎǓĞǞŒǽ ìǽĹ ì˔ȔĞìĹȔ ɪìǠìĹ Țžžŝɩɰ ˍʽģʅɌ ˪dzȳȅŸǘɿćǹȞ O Wŝìʧ ì ƻɩǙŃŃǦŝ ȴìȃ ʧȚ ì ǔǙƻǔ ǔŝìʧļ ȴǦìĨŝ ʧǔŝ ɰʧŝìǤɰ Țȃ Ǚʧ ìȃŃ
ǔŝìɩʧǗǔŝìǦʧǔ˝ žìʧɰ ìȃŃ ŝȃŝɩƻ˝Ǘ Ȑ˗ʅʽćɿŝ ʫ ĨȚȚǤ ʧǔŝǴ žȚɩ Țȃŝ ʧȚ ʧ˛Ț ǴǙȃ˅ʧŝɰ Țȃ ŝìĨǔ ɰǙŃŝ ȶȚȃŝ
ĊȚȚɰʧǙȃƻ ˚ǙʧìǴǙȃɰɉ ȼƻ˹Ȑȅ ɿćɌŸʅŸŸŝ ǴǙȃ˅ʧŝ žȚɩ ɩìɩŝļ ʧ˛Ț ǴǙȃ˅ʧŝɰ žȚɩ ˛ŝǦǦ ŃȚȃŝȼɉ
ȳǹȅ ʫ Ëćȅʽ ćȞŝ O °ǦǙĨŝ ʧǔŝ Ċìƻ˅ŝʧʧŝ Ǚȃ ǔìǦž Ǧŝȃƻʧǔ˛ì˝ɰɉ °ȴȚȚȃ ǔìǦž ʧǔŝ
¤‡/y¤ ɌŸɌɌŸɿ ʽȳ ʽćʅʽŸ Ǵ˅ɰʧìɩŃ Țȃ Țȃŝ ǔìǦž Țž ŝìĨǔ Ċìƻ˅ŝʧʧŝ ìȃŃ Ċɩ˅ɰǔ ì ǦǙʧʧǦŝ
ŒŒż ǜŒɣǞ˗ ìǽĹ ĞìɪǎŒ˕ ǽʿʡɪ ìɩŝ ǴȚɩŝ ɩìȴŝɰŝŝŃ ȚǙǦ Țȃ ʧǔŝ Țʧǔŝɩ ǔìǦžɉ
ƻȚȚŃ ɰȚ˅ɩĨŝɰ Țž ĊɩìǙȃǗĊȚȚɰʧǙȃƻ ǙɩȚȃ O  ǦìĨŝ ʧǔŝ ɰʧŝìǤɰ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ʧǔŝ ʧ˛Ț ǔìǦ˚ŝɰ ìȃŃ ɰǦǙĨŝ ʧǔŝ
ìȃŃ ŝȃŝɩƻ˝ǗŝȃǔìȃĨǙȃƻ ĨȚȴȴŝɩɉ Ċìƻ˅ŝʧʧŝ Ǚȃ ʧ˛Țɉ °ŝɩ˚ŝ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ ɰ˛ŝŝʧ ȴȚʧìʧȚ ĨǔǙȴɰɉ

Ȉʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ

[ćʺdzĚ˔ʂʺǵȚǙ ¡©,¡ ½\~,


ȝ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ

×ǯćǵ ķ˔ɼɼ˩
?Țǽȯ
?Țǽȯ˩ ʺǯǵʂ ʺćʂʺ˩ ǙɼůůȚ ķ˔ɼɼ
ķ˔ɼɼ˩
ŒŒp\‚H
½\~,
ʥƘ ǮǓǽʿʡŒɪ

ćʂ ɉćɼʺ ȯƜ ć ɉȁćȚ ʺǯćʺ ˧ǵȁȁ


Ǚůʺ ˩ȯ˔ ɼǵɉɉůŔ
\ſ ˞țˆ ˜íȄʨ ʨț ǧțțǥ Ƽțțń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ½ǘɱǕǚɪʨ
țſſ ų íȄń ǧŞʨɧɱ ſíĩŞ ǚʨĽ ˞țˆ ńț ų ˞țˆɪ ńǚŞʨ ǚɱ
íɱ ǚǵȵțɪʨíȄʨ íɱ ˞țˆɪ Ƽ˞ǵ ŞſſțɪʨɱɊ ½Ǖǚɱ
ſíʨǘċˆɪȄǚȄƼ ǵŞíǧ ȵǧíȄ ſŞíʨˆɪŞɱ ȵɪțʨŞǚȄǘ
ɪǚĩǕ ſțțńɱ ˜ǚʨǕ Ş˛Şɪ˞ ǵŞíǧ ʨț ſǚǧǧ ˞țˆ ˆȵ
íȄń ǕŞǧȵ ˞țˆ í˛țǚń ʨǕŞ ʨŞǵȵʨíʨǚțȄ ʨț
ɱȄíĩǥ țȄ ˜íǚɱʨǧǚȄŞǘŞ˝ȵíȄńǚȄƼ ǣˆȄǥ
ſțțńĽ ˜ǕǚǧŞ ʨǕŞ ɱȵǚĩ˞ ĩˆɪɪ˞ ɪŞĩǚȵŞ
ċŞǧț˜ ų ȵɪț˛ǚńŞń ċ˞ ~ǚĩǕŞǧǚȄǘɱʨíɪɪŞń
ĩǕŞſ íȄń ńˆíʨǕǧŞʨŞ ǧíȄ ~ˆɪĩǕǚɱțȄ ų
˜ǚǧǧ ǕŞǧȵ ſǚɪŞ ˞țˆɪ ǵŞʨíċțǧǚɱǵ ˆȵ ɱț
˞țˆ ċˆɪȄ Ş˝ʨɪí ĩíǧțɪǚŞɱɊ

-qww?Ë
íɪŞ ɪǚĩǕ ǚȄ ǵŞʨíċțǧǚɱǵǘċțțɱʨǚȄƼ
ĩíȵɱíǚĩǚȄ
-qw-‹?
ǚɱ ǕǚƼǕ ǚȄ ŞȄŞɪƼ˞ǘċțțɱʨǚȄƼ 
˛ǚʨíǵǚȄɱ
-§-§ß× ™w‹
ǚɱ ȵíĩǥŞń ˜ǚʨǕ ǕŞíɪʨǘǕŞíǧʨǕ˞ 5o‡‡9œ YgvK#~ qvg„#Kb 0„ v~
w]Ã?9w?×Ë
ˆȄɱíʨˆɪíʨŞń ſíʨɱ
ȷɱŞɪ˛Şɱ ưȽ
ȼ˹˹ǘ ƛɿŸʅdz ǘǹȞǘŸɿŕ ǘɿćʽŸŝ ʫ
ŜŜÞ ħŢŁ îſŁ ŢŜŁ
ˍ ʅʽǹŀȃʅ ȳƛ ȅŸȐȳȞǘɿćʅʅŕ ȵŞɪ ȵțɪʨǚțȄ
-œ9yS¤ª ƛǹȞŸȅˬ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ȼ ƛɿŸʅdz ק ™‹?
ʴ ȮȔìĞǎŒĹ Œƹƹɪ ˕Ǔʡǎ ì˔ȔĞìĹȔ ŀdzǹȅȅǹŕ ƛǹȞŸȅˬ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ O Wŝìʧ ì Ǧìɩƻŝ ȃȚȃǗɰʧǙĨǤ ɰì˅Ĩŝȴìȃļ ìŃŃ ʧǔŝ ȚǦǙ˚ŝ
ȴɩȚ˚ǙŃŝ ǢȚǙȃʧǗɰȚȚʧǔǙȃƻ ȚǴŝƻì ʫɰ ìȃŃ ȼʽģʅɌ ȳȅǹ˩Ÿ ȳǹȅ ʫ ˍʽģʅɌ ×dzćǹ ȚǙǦļ ƻǙȃƻŝɩļ ǦŝǴȚȃƻɩìɰɰ ìȃŃ ĨǔǙǦǦǙ ìȃŃ ĨȚȚǤ žȚɩ
ìȃʧǙǗǙȃžǦìǴǴìʧȚɩ˝ ȴǦìȃʧ ɰʧŝɩȚǦɰɉ ǘɿŸŸȞ ŀ˗ɿɿˬ ɌćʅʽŸ ʫ ʧǔɩŝŝ ʧȚ žȚ˅ɩ ǴǙȃ˅ʧŝɰ Ț˚ŝɩ ì ǴŝŃǙ˅Ǵ ǔŝìʧɉ
ȼ ŀćȞ ŀȳŀȳȞ˗ʽ Ȑǹȅȃ ʫ O ŃŃ ʧǔŝ ĨȚĨȚȃ˅ʧ ǴǙǦǤļ ˛ìʧŝɩļ Ĩ˅ɩɩ˝ ȴìɰʧŝ ìȃŃ
¯‡/i Ǎƻ˹Ȑȅ ˪ćʽŸɿ ʫ ȼ ŀdzǹŀȃŸȞ ɰʧȚĨǤ Ĩ˅Ċŝļ ĊɩǙȃƻ ʧȚ ʧǔŝ ĊȚǙǦ ìȃŃ ɰǙǴǴŝɩ žȚɩ
¼ʿǽì ɪìǠìĹ ˕Ǔʡǎ ɪȮǓǽìĞǎ ìǽĹ ȔǠǓ˔Œɪ ʅʽȳŀȃ ŀ˗ģŸ ʫ ˁ˹˹ǘ ŝǙƻǔʧ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ
ĨȚȃʧìǙȃɰ Ǵ˅ɰĨǦŝǗĊ˅ǙǦŃǙȃƻ ȴɩȚʧŝǙȃ ìȃŃ ŀdzǹŀȃŸȞ ƛǹȅȅŸʽʅŕ ŝǹŀŸŝ ʫ ȼ O ŃŃ ʧǔŝ ĨǔǙĨǤŝȃ ìȃŃ ɰǙǴǴŝɩ žȚɩ ʧŝȃ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ
ǔŝìɩʧǗǔŝìǦʧǔ˝ žìʧɰɉ Ɍćŀȃ ȳƛ ʅʽɿćǹǘdzʽǷʽȳǷ˪ȳȃ O ŃŃ ʧǔŝ ˚ŝƻŝʧìĊǦŝɰ ìȃŃ ȃȚȚŃǦŝɰ ìȃŃ ɰǙǴǴŝɩ
ȞȳȳŝȅŸʅ ʫ ȼ ģćǘ ȳƛ Ȑǹ˫Ÿŝ žȚɩ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ
¤‡/y¤ ʅʽǹɿǷƛɿˬ ˩Ÿǘ ʫ ˍʽģʅɌ ×dzćǹ O ¨ŝǴȚ˚ŝ žɩȚǴ ʧǔŝ ǔŝìʧ ìȃŃ ɰŝʧ ʧȚ Țȃŝ ɰǙŃŝ žȚɩ
GɣŒŒǞ ˗Ȕƹʿɣʡ ˕Ǔʡǎ ĀǠʿŒĀŒɣɣǓŒɪ Ǚɰ ì ƛǹʅdz ʅć˗ŀŸ ʫ ‡˗ǹŀŸ ȳƛ ȼ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰļ ʧǔŝȃ ɰŝìɰȚȃ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ žǙɰǔ ɰì˅Ĩŝ
ɰȚ˅ɩĨŝ Țž ĊȚȃŝǗɰʧɩŝȃƻʧǔŝȃǙȃƻ ȅǹȐŸ ʫ ȼ ģ˗Ȟŀdz ȳƛ ƛɿŸʅdz ìȃŃ ǦǙǴŝ Ǣ˅ǙĨŝɉ
˚ǙʧìǴǙȃ oɉ ŀȳɿǹćȞŝŸɿŕ ƛǹȞŸȅˬ ŀdzȳɌɌŸŝ O ŃŃ ʧǔŝ žɩŝɰǔ ĨȚɩǙìȃŃŝɩ ìȃŃ ɰŝɩ˚ŝɉ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȉɺ
[ȁ˩ǵȚǙ ʂʺćɼʺ
‹ǵķǿ ȯƜƜ ˩ȯ˔ɼ Ŕć˩ ˧ǵʺǯ ʺǯǵʂ ůȚůɼǙǵʂǵȚǙŌ Ȍ˔ʂķȁůdzĚ˔ǵȁŔǵȚǙ
ȌůɼǵķćȚ ĚɼůćǿƜćʂʺŌ ķȯ˔ɼʺůʂ˩ ȯƜ ķǯůƜ ŔćȌ ]ɼć˩

~ˆĩǕ ǧǚǥŞ íȄ ,ȄƼǧǚɱǕ ſɪ˞ǘˆȵĽ íȄ ǵŞɪǚĩíȄǘńǚȄŞɪ ċɪŞíǥſíɱʨ ɦ¡íȄĩíǥŞɱ íɪŞ Ȅțɪǵíǧǧ˞ ǧțíńŞń ˜ǚʨǕ ċǧțțń ɱˆƼíɪǘ
ʨŞȄńɱ ʨț ĩțȄɱǚɱʨ țſ ĩǕŞíȵ ŞƼƼɱ íȄń ˆȄǕŞíǧʨǕ˞ ʨɪíȄɱ ſíʨǘ ɱȵǚǥǚȄƼ ˜ǕǚʨŞ ſǧțˆɪ ʨǕíʨ ŞȄĩțˆɪíƼŞɱ ſíʨ ɱʨțɪíƼŞĽɧ
ǧțíńŞń ǵŞíʨɊ ½Ǖǚɱ ǕțǵŞǘǵíńŞ íǧʨŞɪȄíʨǚ˛Ş ˆɱŞɱ ɟˆíǧǚʨ˞ ɱí˞ɱ Hɪí˞Ɋ ɦÛǕțǧŞǵŞíǧ ſǧțˆɪ ɪŞńˆĩŞɱ ʨǕŞɱŞ íȄń
ǚȄƼɪŞńǚŞȄʨɱ íȄń ɱǵíɪʨ ĩțțǥǚȄƼ ʨŞĩǕȄǚɟˆŞɱ ʨț ǕŞǧȵ ȵɪț˛ǚńŞɱ íȄ Ş˝ʨɪí Ǖǚʨ țſ ƼˆʨǘȵɪțʨŞĩʨǚȄƼ ſǚċɪŞɊɧ
˞țˆ íĩǕǚŞ˛Ş ˞țˆɪ Ƽ˞ǵ Ƽțíǧɱ ˜ǕǚǧŞ ɱʨǚǧǧ ɱíʨǚɱſ˞ǚȄƼ ˞țˆɪ íĩțȄ ȵɪț˛ǚńŞɱ ȵǧŞȄʨ˞ țſ ŞȄŞɪƼ˞ǘċțțɱʨǚȄƼ ˛ǚʨíǵǚȄ ȤʻĽ
ʨíɱʨŞ ċˆńɱ ˜ǚʨǕ íȄ ǚȄńˆǧƼŞȄʨ ǵŞíǧ ʨț ɱʨíɪʨ ʨǕŞ ńí˞Ɋ ˜ǕǚǧŞ ŞƼƼɱ íɪŞ ɪǚĩǕ ǚȄ ǣțǚȄʨǘɱțțʨǕǚȄƼ țǵŞƼí ʬ ſíʨʨ˞ íĩǚńɱɊ

ȈŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ

ק ™‹?
O ¼ǔȚɩȚ˅ƻǔǦ˝ ǴǙ˜ ʧǔŝ ɰì˅ɰìƻŝ Ǵŝìʧ
ìȃŃ ʧǔŝ ĨǔȚȴȴŝŃ ɰȴɩǙȃƻ ȚȃǙȚȃɰ
ʧȚƻŝʧǔŝɩ ìȃŃ ɰŝìɰȚȃ ʧǔŝ ǴǙ˜ʧ˅ɩŝ
˛Ǚʧǔ ɰìǦʧ ìȃŃ ȴŝȴȴŝɩ ʧȚ ʧìɰʧŝɉ
O $Ǚ˚ǙŃŝ ʧǔŝ ǴǙ˜ʧ˅ɩŝ ŝɞ˅ìǦǦ˝ ǙȃʧȚ
žȚ˅ɩ ìȃŃ ǴȚ˅ǦŃ ʧǔŝ ȴǙŝĨŝɰ ǙȃʧȚ
ɩȚ˅ȃŃǗɰǔìȴŝŃ ȴìʧʧǙŝɰ ɩȚ˅ƻǔǦ˝
ȣĨǴ ǔǙƻǔ Ċ˝ ƚĨǴ ˛ǙŃŝɉ
O  ǦìĨŝ ʧǔŝǴ Ǚȃ ʧǔŝ žɩǙŃƻŝ žȚɩ ȣ˪Ųȣƚ
ǴǙȃ˅ʧŝɰ ĊŝžȚɩŝ ĨȚȚǤǙȃƻɉ
O ¼Ț ǴìǤŝ ʧǔŝ ȴìȃĨìǤŝɰļ ǴǙ˜ ʧǔŝ
ǙȃƻɩŝŃǙŝȃʧɰ žȚɩ ʧǔŝ Ċìʧʧŝɩ
ʧȚƻŝʧǔŝɩ ˅ɰǙȃƻ ì ǔìȃŃ ĊǦŝȃŃŝɩ Țɩ
˛ǔǙɰǤ ìȃŃ ȴìɰɰ ʧǔŝǴ ʧǔɩȚ˅ƻǔ ì
žǙȃŝ ɰǙŝ˚ŝɉ
O Wŝìʧ ì ǦǙʧʧǦŝ Țž ʧǔŝ ȚǙǦ Ǚȃ ì ȃȚȃǗ
ɰʧǙĨǤ ȴìȃ Ț˚ŝɩ ì ǴŝŃǙ˅Ǵ ǔŝìʧļ
ʧǔŝȃ ɰȴȚȚȃ ìĊȚ˅ʧ ì ɞ˅ìɩʧŝɩ Țž
ʧǔŝ Ċìʧʧŝɩ ǙȃʧȚ ʧǔŝ Ĩŝȃʧɩŝ Țž ʧǔŝ
ȴìȃļ ĨɩŝìʧǙȃƻ ì ȴìȃĨìǤŝ ɩȚ˅ƻǔǦ˝
ȣĨǴ ǔǙƻǔ ìȃŃ ƚĨǴ ˛ǙŃŝɉ
O sǙƻǔʧǦ˝ žɩ˝ ʧǔŝ ȴìȃĨìǤŝ ˅ȃʧǙǦ Ǚʧɦɰ
ƻȚǦŃŝȃ ĊɩȚ˛ȃ Țȃ Țȃŝ ɰǙŃŝļ ʧǔŝȃ
žǦǙȴ Ǚʧ Ț˚ŝɩ ìȃŃ ɩŝȴŝìʧ Țȃ ʧǔŝ
ȵŞɪ ȵțɪʨǚțȄ Țʧǔŝɩ ɰǙŃŝɉ
O ¨ŝǴȚ˚ŝ ʧǔŝ ȴìȃĨìǤŝ žɩȚǴ ʧǔŝ
YgvK#~ qvg„#Kb 0„ v~
žɩ˝Ǚȃƻ ȴìȃ ìȃŃ ȴǦìĨŝ Ǚʧ Țȃ ì ȴǦìʧŝɉ
ħÉÞÞě ŒîŁ ħħŜŁ ëŢŁ ¨ŝȴŝìʧ ʧǔŝ ȴɩȚĨŝɰɰ ʧȚ ǴìǤŝ
ʧǔɩŝŝ ǴȚɩŝ ȴìȃĨìǤŝɰɉ
O GɩǙǦǦ ʧǔŝ ĊìĨȚȃ ìȃŃ ʧǔŝ ɰì˅ɰìƻŝ
ȴìʧʧǙŝɰ ˅ȃŃŝɩ ì ǴŝŃǙ˅Ǵ ǔŝìʧļ
ʧ˅ɩȃǙȃƻ ǔìǦž˛ì˝ ʧǔɩȚ˅ƻǔļ ˅ȃʧǙǦ
ĨȚȚǤŝŃ ʧǔɩȚ˅ƻǔɉ
¡©,¡ ½\~, w]Ã?9w?×Ë ȷɱŞɪ˛Şɱ ʻȽ O ÚǔǙɰǤ ʧǔŝ ŝƻƻɰ ìȃŃ ʧǔŝ

ʴ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ Ǎ ɿćʅdzŸɿʅ ȳƛ ˗ȞʅȐȳȃŸŝ ģćŀȃ ɰŝǴǙǗɰǤǙǴǴŝŃ ǴǙǦǤ ʧȚƻŝʧǔŝɩ


ģćŀȳȞ ʫ Ǎ ƛɿŸŸǷɿćȞǘŸ Ÿǘǘʅ ʫ ˁ˹Ȑȅ ìȃŃ ɰŝìɰȚȃ ˛Ǚʧǔ ì ǦǙʧʧǦŝ ɰìǦʧ
ŒŒp\‚H ʅŸȐǹǷʅȃǹȐȐŸŝ Ȑǹȅȃ ʫ ˁˍ˹ǘ ìȃŃ ȴŝȴȴŝɩɉ
½\~, -˗ȐģŸɿȅćȞŝ ʅć˗ʅćǘŸ ȐŸćʽ ʫ Ǎ O  ǦìĨŝ ʧǔŝ ŝƻƻ ǴǙ˜ʧ˅ɩŝ Ǚȃ ì ɰǴìǦǦļ
ʴ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ ʅɌɿǹȞǘ ȳȞǹȳȞʅŕ ƛǹȞŸȅˬ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ʧǔǙĨǤǗĊȚʧʧȚǴŝŃ ɰì˅Ĩŝȴìȃ ìȃŃ
ȼ˹˹Ȑȅ ɿćɌŸʅŸŸŝ ȳǹȅ ʫ ™ćɌȅŸ ʅˬɿ˗Ɍ ĨȚȚǤ Ǚʧ Ț˚ŝɩ ì ǴŝŃǙ˅Ǵ ǔŝìʧļ
ʽȳ ʅŸɿ˩Ÿ ʫ Ëćȅʽ ćȞŝ ɌŸɌɌŸɿ ʽȳ ʽćʅʽŸ ɰʧǙɩɩǙȃƻ ˅ȃʧǙǦ ˝Ț˅ ǔì˚ŝ ǦǙƻǔʧļ
[ȳɿ ˪dzȳȅŸȐŸćȅ ɌćȞŀćȃŸ ģćʽʽŸɿ žǦ˅žž˝ ɰĨɩìǴĊǦŝŃ ŝƻƻɰɉ
ˍˁ˹ǘ ˪dzȳȅŸȐŸćȅ ƛȅȳ˗ɿ ʫ ƉʽʅɌ ʅćȅʽ ʫ O °ȴȚȚȃ ǔìǦž Țž ʧǔŝ ŝƻƻ Țȃ ŝìĨǔ
ƻ˹ǘ ŀćʅʽŸɿ ʅ˗ǘćɿ ʫ ƉʽʅɌ ȴǦìʧŝļ ìǦȚȃƻ ˛Ǚʧǔ ʧ˛Ț ɩìɰǔŝɩɰ Țž
ģǹŀćɿģȳȞćʽŸ ȳƛ ʅȳŝć ʫ ȼʽģʅɌ ƻɩǙǦǦŝŃ ĊìĨȚȃļ ʧ˛Ț ɰì˅ɰìƻŝ
ģćȃǹȞǘ Ɍȳ˪ŝŸɿ ʫ ƻˁ˹Ȑȅ ʅŸȐǹǷ ȴìʧʧǙŝɰ ìȃŃ ʧ˛Ț ȴìȃĨìǤŝɰɉ
ʅȃǹȐȐŸŝ Ȑǹȅȃ ʫ ˍ ƛɿŸŸǷɿćȞǘŸ Ÿǘǘʅ O $ɩǙ˦˦Ǧŝ ǴìȴǦŝ ɰ˝ɩ˅ȴ Ț˚ŝɩ ʧǔŝ
ȴìȃĨìǤŝɰ ìȃŃ ɰŝɩ˚ŝɉ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȈȈ
[ǵɼůŔ ˔ɉ
×ȯɼķǯ Ɯćʺ ˧ǵʺǯ ʺǯǵʂ ȌůʺćĚȯȁǵʂȌdz
ĚȯȯʂʺǵȚǙ ķǯǵȁȁǵ ķȯȚ ķćɼȚů ɼůķǵɉů
ƜɼȯȌ ķǯůƜ ŔćȌ ]ɼć˩

±ȵǚĩ˞ ſțțńɱ íɪŞ ʨǕŞ ɱǵíɪʨ ĩǕțǚĩŞ ǚſ


˞țˆɧɪŞ ʨɪ˞ǚȄƼ ʨț ǧțɱŞ ˜ŞǚƼǕʨĽ ċŞĩíˆɱŞ
ʨǕŞǚɪ ǕǚƼǕ ǧŞ˛Şǧɱ țſ ĩíȵɱíǚĩǚȄ ǕŞǧȵ ʨț
ɪíǵȵ ˆȵ ˞țˆɪ ǵŞʨíċțǧǚɱǵɊ ½Ǖǚɱ ńǚɱǕ
íǧɱț ȵɪț˛ǚńŞɱ ʬ˫Ƽ țſ ǵˆɱĩǧŞǘċˆǚǧńǚȄƼ
ȵɪțʨŞǚȄ ȵŞɪ ɱŞɪ˛ǚȄƼɊ ɦHɪŞŞǥ ˞țƼˆɪʨ
ĩțȄʨíǚȄɱ ſțˆɪ ʨǚǵŞɱ ǵțɪŞ ȵɪțʨŞǚȄ
ʨǕíȄ ɱțˆɪ ĩɪŞíǵĽ ċˆʨ Ǖíɱ ǧŞɱɱ ʨǕíȄ í
ʨǕǚɪń țſ ʨǕŞ ĩíǧțɪǚŞɱ íȄń Ǖíǧſ ʨǕŞ
ɱíǧʨĽɧ ɱí˞ɱ Hɪí˞Ɋ ɦ\ʨ íǧɱț țſſŞɪɱ ǵțɪŞ
ʨǕíȄ ʨ˜ǚĩŞ ʨǕŞ ŞȄŞɪƼ˞ǘċțțɱʨǚȄƼ
˛ǚʨíǵǚȄ ȤʻɊɧ ¡©,¡ ½\~,
ȵíɪʨ ſɪțǵ ʨǕíʨĽ ǥǚńȄŞ˞ ċŞíȄɱ ȝ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ
íɪŞ ȵíĩǥŞń ˜ǚʨǕ ſțǧíʨŞĽ ˜ǕǚĩǕ ǕŞǧȵɱ
ʨț ǚǵȵɪț˛Ş ǵțțńĽ ˜ǕǚǧŞ ɱǕíǧǧțʨɱ
ŒŒp\‚H
ĩțȄʨíǚȄ ɟˆŞɪĩŞʨǚȄĽ ˜ǕǚĩǕ ɱțțʨǕŞɱ ½\~,
ǚȄſǧíǵǵíʨǚțȄ íſʨŞɪ ʨɪíǚȄǚȄƼɊ Ƙ˧ ǮǓǽʿʡŒɪ

w]Ã?9w?×Ë ȷɱŞɪ˛Şɱ ʻȽ ק ™‹?


Ǎ ʅdzćȅȅȳʽʅŕ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ˍ ǘćɿȅǹŀ O Wŝìʧ ǔìǦž ʧǔŝ ɩìȴŝɰŝŝŃ ȚǙǦ Ǚȃ ì Ǧìɩƻŝ Ǧŝìžļ ʧǔŝȃ ĊɩǙȃƻ ʧǔŝ ǴǙ˜ʧ˅ɩŝ ʧȚ
ŀȅȳ˩Ÿʅŕ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ȼ ɿŸŝ ŀdzǹȅȅǹŕ ɰì˅Ĩŝȴìȃɉ ŃŃ ʧǔŝ ɰǔìǦǦȚʧɰļ ƻìɩǦǙĨ ʧǔŝ ĊȚǙǦ ìȃŃ Ǧŝì˚ŝ Ǚʧ ʧȚ ɰǙǴǴŝɩɉ
ŝŸʅŸŸŝŸŝ ćȞŝ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ȼ˹˹Ȑȅ ìȃŃ ĨǔǙǦǦǙ ìȃŃ ĨȚȚǤ žȚɩ ì žŝ˛ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ O ‹ȃĨŝ ʧǔŝ ɰì˅Ĩŝ Ǚɰ ĊŝƻǙȃȃǙȃƻ
ɿćɌŸʅŸŸŝ ȳǹȅ ʫ ƻ˹˹ǘ ȅŸćȞ ģŸŸƛ O ʧ ʧǔŝ ɰìǴŝ ʧǙǴŝļ ĨȚȚǤ ʧǔŝ ǴǙȃĨŝ ʧȚ ʧǔǙĨǤŝȃļ ˛ǔǙĨǔ ɰǔȚ˅ǦŃ ʧìǤŝ
ȐǹȞŀŸ ʫ ˍʽʅɌ ʅȐȳȃŸŝ ɌćɌɿǹȃć ʫ ˁ Ǚȃ ì ɰŝȴìɩìʧŝ ȴìȃ Ț˚ŝɩ ì ǴȚŃŝɩìʧŝ ʺ˪Ǘʫ˪ ǴǙȃ˅ʧŝɰļ ìŃŃ ʧǔŝ ǤǙŃȃŝ˝
Ɍȅ˗Ȑ ʽȳȐćʽȳŸʅŕ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ Ǎ˹˹ǘ ŀćȞ ǔŝìʧ Ǚȃ ʧǔŝ ɩŝǴìǙȃǙȃƻ ȚǙǦɉ Úǔŝȃ Ċŝìȃɰ ìȃŃ Ǧŝì˚ŝ ʧȚ ĨȚȚǤ žȚɩ
ȳƛ ŀdzȳɌɌŸŝ ʽȳȐćʽȳŸʅ ʫ ȼƻ˹Ȑȅ ģŸŸƛ Ǚʧɦɰ ĊɩȚ˛ȃŝŃļ ŃɩìǙȃ Ǚȃ ì ɰǙŝ˚ŝ ìȃȚʧǔŝɩ žǙ˚ŝ ʧȚ ʧŝȃ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ
ʅʽȳŀȃ ʫ ˁʽģʅɌ ʽȳȐćʽȳ Ɍ˗ɿŹŸ ʫ ȼ ģćˬ ʧȚ ɩŝǴȚ˚ŝ ŝ˜Ĩŝɰɰ žìʧɉ O °ŝìɰȚȃ ˛Ǚʧǔ ɰìǦʧ ìȃŃ ȴŝȴȴŝɩ
ȅŸćƛ ʫ Ǎ˹˹ǘ ŀćȞ ȳƛ ȃǹŝȞŸˬ ģŸćȞʅŕ O ŃŃ ʧǔŝ ɰǴȚǤŝŃ ȴìȴɩǙǤì ʧȚ ʧǔŝ ìȃŃ ìŃŃ ʧǔŝ ĊìɰǙǦ Ǧŝì˚ŝɰɉ
ŝɿćǹȞŸŝ ʫ Ëćȅʽ ćȞŝ ɌŸɌɌŸɿ ʽȳ ʽćʅʽŸ ʫ ɰǔìǦǦȚʧ ǴǙ˜ʧ˅ɩŝ ìȃŃ ĨȚȚǤ žȚɩ ì GìɩȃǙɰǔ ˛Ǚʧǔ ʧǔ˝Ǵŝ ɰȴɩǙƻɰɉ
ȼʽģʅɌ ƛɿŸʅdz ģćʅǹȅŕ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ×dzˬȐŸ ž˅ɩʧǔŝɩ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰļ ʧǔŝȃ ɰʧǙɩ Ǚȃ O }Ǚ˜ ʧǔŝ ĨǔǙ˚ŝɰ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ
ʅɌɿǹǘʅ ʫ ˍʽģʅɌ ŀdzǹ˩Ÿʅŕ ŀdzȳɌɌŸŝ ʫ ʧǔŝ ĊɩȚ˛ȃŝŃ ǴǙȃĨŝɉ GɩŝŝǤ ˝Țƻ˅ɩʧɉ
ˍ˹˹Ȑȅ ]ɿŸŸȃ ˬȳǘ˗ɿʽ O ŃŃ ʧǔŝ žɩŝɰǔ ìȃŃ ʧǙȃȃŝŃ O °ŝɩ˚ŝ ˛Ǚʧǔ ĊɩȚ˛ȃ ɩǙĨŝ ȶĨȚȚǤŝŃ
ʧȚǴìʧȚŝɰ ìȃŃ Ǧŝì˚ŝ ʧȚ ɩŝŃ˅Ĩŝ Țȃ ìĨĨȚɩŃǙȃƻ ʧȚ ʧǔŝ Ǚȃɰʧɩ˅ĨʧǙȚȃɰ Țȃ
ì ǴŝŃǙ˅Ǵ ǔŝìʧ žȚɩ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ ʧǔŝ ȴìĨǤŝʧȼ ìȃŃ ˛Ǚʧǔ ʧǔŝ
O  Ț˅ɩ Ǚȃ ʧǔŝ Ċŝŝž ɰʧȚĨǤ ìȃŃ ɰʧǙɩ Ǚȃ ĨǔǙ˚ŝ ˝Țƻ˅ɩʧ Țȃ ʧǔŝ ɰǙŃŝɉ
ʧǔŝ ʧȚǴìʧȚ ȴ˅ɩŞŝɉ ŃŃ ʧǔŝ Ċì˝

Ȣ˥˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


Ŵŵŵŵŵŵŵʼn
ėťŘŃāŘāĞė ċėĞŴüĞŴ

ȵŞɪ ȵțɪʨǚțȄ

YgvK#~ qvg„#Kb 0„ v~

ħÉîſſ ěőŁ ÞŢŁ ŒěŁ


ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣ˥Ȣ
ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

ʼnįĞŃŘʼn
ËŃāččʼn
»ɼȯ ćʺǯȁůʺůʂ ǯć˦ů ć ǽȯĚ ȌćȚ˩ ȯƜ ˔ʂ ůȚ˦˩
Ǝ Țȯʺ ǽ˔ʂʺ Ěůķć˔ʂů ʺǯů˩ɹɼů ķǯůůɼůŔ ȯȚ Ě˩
ʺǯȯ˔ʂćȚŔʂŌ Ě˔ʺ Ěůķć˔ʂů ʺǯů Ɯȯķ˔ʂ ȯƜ ʺǯůǵɼ
ȁǵƜů ǵʂ ʺɼćǵȚǵȚǙɝ ȚŔ ʂɉůȚŔǵȚǙ ʂȯ ȁȯȚǙ ǙůʺʺǵȚǙ
ʂ˔ɉɼůȌůȁ˩ Ɯǵʺ ȌůćȚʂ ʺǯů˩ ǿȚȯ˧ ć ʺǯǵȚǙ ȯɼ
ʺ˧ȯɝ õůɹ˦ů ŔǵʂʺǵȁȁůŔ ʺǯů ǿȚȯ˧ǯȯ˧ ȯƜ Ɯǵ˦ů
ůȁǵʺů ʂɉȯɼʺʂȌůȚ ǵȚʺȯ ɉȯʺůȚʺ ˧ȯɼǿȯ˔ʺʂ ʺǯćʺ
˧ǵȁȁ Ǚǵ˦ů ˩ȯ˔ ʺǯů ʂɉůůŔŌ ɉȯ˧ůɼŌ ůȚŔ˔ɼćȚķů
ćȚŔ ķȯȚʺɼȯȁ ˩ȯ˔ ȚůůŔ ʺȯ ů˨ķůȁ ǵȚ ʂɉȯɼʺʂ ƜɼȯȌ
ɼ˔ǙĚ˩ ćȚŔ Ȍȯ˔ȚʺćǵȚ ĚǵǿǵȚǙ ʺȯ Ȍǵ˨ůŔ Ȍćɼʺǵćȁ
ćɼʺʂ ćȚŔ Ěȯ˨ǵȚǙɝ ùȯ˔ Ȍć˩ Țȯʺ ǯć˦ů ćʂ Ȍ˔ķǯ
ʺǵȌů ʺȯ ʺɼćǵȚ ćʂ ʺǯů˩ ŔȯŌ Ě˔ʺ ʺǯǵʂ ʂůķʺǵȯȚ ˧ǵȁȁ
ćȁȁȯ˧ ˩ȯ˔ ʺȯ ĚůȚůƜǵʺ ƜɼȯȌ ʺǯůǵɼ ů˨ɉůɼʺǵʂůɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣ˥ʤ
/œ SœŒ/i
ǘŸ ˃ʙ
qŸǹǘdzʽ ȾƂƽŀȐ
õŸǹǘdzʽ ʙʣȃǘ
ŀdzǹŸ˩ŸȐŸȞʽʅ
Q -˗ɿɿŸȞʽ õ+ ćȞŝ w+[ ʅ˗ɌŸɿ
ȐǹŝŝȅŸ˪Ÿǹǘdzʽ ŀdzćȐɌǹȳȞ
Q [ȳɿȐŸɿ ʽ˪ȳǷʽǹȐŸ õ+- ʅ˗ɌŸɿ
ȐǹŝŝȅŸ˪Ÿǹǘdzʽ ŀdzćȐɌǹȳȞ
Q qȳȅŝʅ ć ɌɿȳƛŸʅʅǹȳȞćȅ ɿŸŀȳɿŝ ȳƛ
ˁˁ ˪ǹȞʅ ćȞŝ ʽ˪ȳ ȅȳʅʅŸʅŕ ˪ǹʽdz ˍǍ
˪ǹȞʅ ģˬ ȃȞȳŀȃȳ˗ʽ

Ȣ˥ƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

ĞµŃ¤
ʼnŘŃāċÖ
Ë˔ɉůɼ ȌǵŔŔȁů˧ůǵǙǯʺ Ěȯ˨ǵȚǙ ķǯćȌɉǵȯȚ
-ćɼȁ ɸ×ǯů -ȯĚɼćɹ [ɼȯķǯ ɼů˦ůćȁʂ ǯȯ˧ ǯů
ʂʺć˩ʂ ʂʺɼȯȚǙ ʺȯ ʺǯů ůȚŔ ȯƜ ɼȯ˔ȚŔ ȹˊ

[
ǹȞǹʅdzǹȞǘ ʅʽɿȳȞǘ dzćʅ ģŸŸȞ ć ʽdzŸȐŸ ǹȞ -ćɿȅ [ɿȳŀdzɼʅ ŀćɿŸŸɿŕ
ƛɿȳȐ dzǹʅ ƛǹɿʅʽ ʽǹʽȅŸ ŝŸƛŸȞŀŸ Ǝ ˪dzŸȞ dzŸ ɿćȅȅǹŸŝ ʽȳ ȃȞȳŀȃ
ȳ˗ʽ ‡ŸɿȐćǹȞŸ ×ćˬȅȳɿ dzć˩ǹȞǘ ģŸŸȞ ȃȞȳŀȃŸŝ ŝȳ˪Ȟ ǹȞ ʽdzŸ
ƛȳ˗ɿʽdz Ǝ ʽȳ dzǹʅ ŸɌǹŀ ƛǹǘdzʽʅ ćǘćǹȞʅʽ ]ŸȳɿǘŸ ]ɿȳ˩Ÿʅ ǹȞ ˍ˹ȼˁ ćȞŝ
ˍ˹ȼǍɠ qǹʅ Ɍȳ˪Ÿɿʅ ȳƛ ɿŸŀȳ˩Ÿɿˬ ćɿŸ ŀȅŸćɿȅˬ dzŸȅɌŸŝ ģˬ ć ǘɿćȞǹʽŸ
ŀdzǹȞŕ ģ˗ʽ [ɿȳŀdz ʅćˬʅ dzǹʅ ƛǹʽȞŸʅʅ ǹʅ ȁ˗ʅʽ ćʅ ŀɿǹʽǹŀćȅɠ ɻ-ȳȞŝǹʽǹȳȞǹȞǘ
Ɍȅćˬʅ ć Ȑćʅʅǹ˩Ÿ Ɍćɿʽ ǹȞ Ɍ˗Ȟŀdz ɿŸʅǹʅʽćȞŀŸɠ wƛ ˬȳ˗ɼ˩Ÿ ǘȳʽ ʅʽɿȳȞǘ
ȅŸǘʅ ćȞŝ ć dzćɿŝ ŀȳɿŸŕ ˬȳ˗ɼȅȅ ģŸ ƛćɿ ȐȳɿŸ ʅȳȅǹŝɠɼ 9˗ɿćģǹȅǹʽˬ ǹʅȞɼʽ
ȁ˗ʅʽ ʅȳȐŸʽdzǹȞǘ ˬȳ˗ dzć˩Ÿ ȳɿ ŝȳȞɼʽ dzć˩Ÿŕ ʽdzȳ˗ǘdz Ǝ ǹʽ ŀćȞ ģŸ
ŝŸ˩ŸȅȳɌŸŝɠ Ëȳ ʽ˗ɿȞ ʽdzŸ ɌćǘŸ ćȞŝ ƛȳȅȅȳ˪ [ɿȳŀdzɼʅ ŀȳɿŸ ʅʽɿŸȞǘʽdz
ŀǹɿŀ˗ǹʽ ʽȳ ćŀdzǹŸ˩Ÿ ʅȳȐŸ ȳƛ dzǹʅ ŀdzćȐɌǹȳȞʅdzǹɌ ȐŸʽʽȅŸɠ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣ˥Ƣ
E¤ŃË ¾ĞŃÖ
+˔ǵȁŔ ć ɉ˔ȚķǯdzɉɼȯȯƜ ȌǵŔʂůķʺǵȯȚ ˧ǵʺǯ
[ɼȯķǯɹʂ ȯȁŔdzʂķǯȯȯȁ ķȯɼů ķǵɼķ˔ǵʺ

ħ ËǹʽǷ˗Ɍ
Ã?»Ë Ⱦ˻
tǚŞ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ċŞȄń
˞țˆɪ ǧŞƼɱ íʨ ʨǕŞ ǥȄŞŞɱ ˜ǚʨǕ
˞țˆɪ ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ ƼɪțˆȄń íȄń
ȵˆʨ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ċŞǕǚȄń ˞țˆɪ
ǕŞíńɊ ©íǚɱŞ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ ċțń˞
ˆȄʨǚǧ ǚʨɧɱ ˛ŞɪʨǚĩíǧĽ ċɪŞíʨǕǚȄƼ
țˆʨ íɱ ˞țˆ ɱǚʨ ˆȵɊ Xțǧń ʨǕŞ
ȵțɱǚʨǚțȄ ſțɪ țȄŞ ɱŞĩțȄńĽ
ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ ɱǧț˜ǧ˞
ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

%a­+Áa‘‡µ
¡Şɪſțɪǵ ʨǕŞ ȵɪŞɱĩɪǚċŞń ɪŞȵɱ țſ
ŞíĩǕ Ş˝ŞɪĩǚɱŞ ċíĩǥ ʨț ċíĩǥɊ ©Şɱʨ
ſțɪ ʍ˫ ɱŞĩțȄńɱ ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨ
ʨǕɪŞŞ ʨǚǵŞɱɊ

Ţ +ǹŀˬŀȅŸʅ
Ã?»Ë ƽ ?-q Ëw9?
tǚŞ țȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨ íȄń ǕíȄńɱ ċ˞
˞țˆɪ ʨŞǵȵǧŞɱɊ ɪˆȄĩǕ ˆȵĽ
ʨǕŞȄ ʨ˜ǚɱʨ ˞țˆɪ ʨțɪɱț ʨț ǵț˛Ş
țȄŞ Şǧċț˜ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ
țȵȵțɱǚʨŞ ǥȄŞŞ ˆȄʨǚǧ ʨǕŞ˞ ʨțˆĩǕɊ
pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ íċɱ ʨŞȄɱŞńĽ
ɪŞȵŞíʨ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ ʨț ʨǕŞ
țʨǕŞɪ ɱǚńŞĽ íȄń íǧʨŞɪȄíʨŞ
ɱǚńŞɱ ˜ǚʨǕ ŞíĩǕ ɪŞȵɊ

Ȣ˥ʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

ˬǹȞǘ
Ŝ ȅŸǘ dzȳȅŝ
×w™? ˃˻Ë?-
tǚŞ țȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ ˜ǚʨǕ
˞țˆɪ íɪǵɱ ċ˞ ˞țˆɪ ɱǚńŞɱ
íȄń ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ʨțƼŞʨǕŞɪɊ
½ŞȄɱŞ ˞țˆɪ íċɱ íȄń ŞȄƼíƼŞ
˞țˆɪ ĩțɪŞĽ ʨǕŞȄ ǧǚſʨ ˞țˆɪ
ſŞŞʨ ʻ˫ĩǵ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ
ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ɱʨɪíǚƼǕʨɊ
Xțǧń ſțɪ ʬ˫ ɱŞĩțȄńɱĽ ʨǕŞȄ
ǧț˜Şɪ ƼŞȄʨǧ˞ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

-ȅćɌ
î ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ
ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ
íȄń ċțń˞ ɱʨɪíǚƼǕʨ ſɪțǵ
ɱǕțˆǧńŞɪɱ ʨț ǕŞŞǧɱɊ tț˜Şɪ
˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ʨț˜íɪńɱ ʨǕŞ
ſǧțțɪ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íɪŞ
íʨ Ȋ˫ɰĽ ʨǕŞȄ ȵɪŞɱɱ ċíĩǥ ˆȵ
Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ ɱț ċțʨǕ ǕíȄńɱ
ǧŞí˛Ş ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ǧíȵĽ ʨǕŞȄ
ǧíȄń țȄ ˞țˆɪ ȵíǧǵɱɊ

ë »ȅćȞȃ
×w™? ǏƽË?-
Xțǧń ˞țˆɪ ċțń˞ ǚȄ í ɱʨɪíǚƼǕʨ
ǧǚȄŞ ſɪțǵ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ʨț
ǕŞŞǧɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ
ċŞȄŞíʨǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ íȄń
˞țˆɪ ǕŞíń ǧțțǥǚȄƼ ńț˜ȄɊ
Xțǧń ʨǕŞ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕțˆʨ
ǧŞʨʨǚȄƼ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ɱíƼɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣ˥ɺ
¤… ºœ-¯œªŒ‡
ǘŸ ˏʣ
qŸǹǘdzʽ ȾɡƂƂȐ
õŸǹǘdzʽ Ⱦ˻˃ɡƽȃǘ
ŀdzǹŸ˩ŸȐŸȞʽʅ
Q õȳȞ ʽdzŸ ˍ˹ȼ˹ ?˗ɿȳɌŸćȞ
-dzćȅȅŸȞǘŸ -˗Ɍ ˪ǹʽdz -ćɿŝǹƛƛ +ȅ˗Ÿʅ
Q ʅ ŀćɌʽćǹȞ dzŸ ȅŸŝ õćȅŸʅ ʽȳ ʽdzŸ
ˍ˹ȼȼ Ã˗ǘģˬ õȳɿȅŝ -˗Ɍ ʅŸȐǹǷƛǹȞćȅ
Q õȳȞ ʽdzŸ ]ɿćȞŝ ËȅćȐ ǹȞ ʽdzŸ ˍ˹ȼˍ
Ëǹ˫ ćʽǹȳȞʅŕ ćȞŝ ɿŸʽćǹȞŸŝ ʽdzŸ ʽǹʽȅŸ
ǹȞ ˍ˹ȼˁ
Q -ćɌʽćǹȞŸŝ ʽdzŸ +ɿǹʽǹʅdz ćȞŝ wɿǹʅdz ǹȳȞʅ
ʽȳ ć dzǹʅʽȳɿǹŀ ˍǷȼ ˩ǹŀʽȳɿˬ ȳ˩Ÿɿ ˗ʅʽɿćȅǹć

~āŻÖ
_¤ŘŘÖŃʼn
õćȁůʂ ķćɉʺćǵȚ ËćȌ õćɼĚ˔ɼʺȯȚ ů˨ɉȁćǵȚʂ ǯȯ˧ ǯů Ě˔ȁǿůŔ
˔ɉ ćȚŔ ǿȚ˔ķǿȁůŔ Ŕȯ˧Ț ʺȯ ĚůķȯȌů ć ǵȯȚʂ ȁůǙůȚŔ

w
Ȟ dzǹʅ ɿŸȅćʽǹ˩Ÿȅˬ ʅdzȳɿʽ ɿ˗ǘģˬ ˗ȞǹȳȞ ćȞŝ ŀćɿģʅ ćŀɿȳʅʅ ƛǹ˩Ÿ ȐŸćȅʅ ć ŝćˬŕ ʽȳɌɌŸŝ
ŀćɿŸŸɿŕ ËćȐ õćɿģ˗ɿʽȳȞ dzćʅ ȅŸŝ ˗Ɍ ˪ǹʽdz ʽdzɿŸŸ ɌɿȳʽŸǹȞ ʅdzćȃŸʅɠ ɻw ɿćɿŸȅˬ ǘȳ
õćȅŸʅ ʽȳ ć õȳɿȅŝ -˗Ɍ ʅŸȐǹǷƛǹȞćȅ ʽdzɿŸŸ dzȳ˗ɿʅ ˪ǹʽdzȳ˗ʽ ɌɿȳʽŸǹȞŕɼ dzŸ ʅćˬʅɠ
ćȞŝ ć Ëǹ˫ ćʽǹȳȞʅ ]ɿćȞŝ ËȅćȐŕ ćʅ ˪Ÿȅȅ ×ȳ ȐćǹȞʽćǹȞ dzǹʅ ȳɌʽǹȐ˗Ȑ ŀȳȞŝǹʽǹȳȞ Ǝ
ćʅ ŀćɌʽćǹȞǹȞǘ ʽdzŸ +ɿǹʽǹʅdz ćȞŝ wɿǹʅdz ȼ˹ˁɠƻȃǘ ćȞŝ ʗɠƻɚ ģȳŝˬ ƛćʽ Ǝ õćɿģ˗ɿʽȳȞ
ǹȳȞʅ ʽȳ ʽdzŸǹɿ ƛǹɿʅʽ ʅŸɿǹŸʅ ˪ǹȞ ʅǹȞŀŸ ȞŸŸŝʅ ć dz˗ǘŸ ćɌɌŸʽǹʽŸ ƛȳɿ ʽɿćǹȞǹȞǘ ʽȳȳɠ ɻw
ȼȢȢʗɠ õćɿģ˗ɿʽȳȞ dzćʅ ćȅ˪ćˬʅ ƛȳ˗Ȟŝ dzć˩Ÿ ʽȳ ģŸ ŝŸŝǹŀćʽŸŝ ǹȞ ʽdzŸ ǘˬȐŕɼ dzŸ ʅćˬʅɠ
ʅćȞŀʽ˗ćɿˬ ǹȞ ʽdzŸ ˪Ÿǹǘdzʽʅ ɿȳȳȐŕ ģ˗ʽ ɻÃćʽdzŸɿ ʽdzćȞ ȁ˗ʅʽ ʅʽɿŸȞǘʽdz ʽɿćǹȞǹȞǘ w dzć˩Ÿ
ŝŸʅɌǹʽŸ dzǹʅ ȅȳ˩Ÿ ȳƛ ʽɿćǹȞǹȞǘ dzŸ ǹȞǹʽǹćȅȅˬ ʽȳ ŝȳ dzˬɌŸɿʽɿȳɌdzˬ ʽȳ ȃŸŸɌ Ȑˬ Ȑ˗ʅŀȅŸ
ʅʽɿ˗ǘǘȅŸŝ ʽȳ ȃŸŸɌ ˗Ɍ ˪ǹʽdz ʽdzŸ ǘǹćȞʽʅ ǹȞ Ȑćʅʅɠ wƛ w ŝȳȞɼʽ ʽɿćǹȞ w ʽŸȞŝ ʽȳ ȅȳʅŸ ˪Ÿǹǘdzʽɠ
ʽdzŸ õćȅŸʅ ćŀćŝŸȐˬ ʅˬʅʽŸȐɠ ɻ»˗ʽʽǹȞǘ ×dzŸ ʅŸŀɿŸʽ ʽȳ õćɿģ˗ɿʽȳȞɼʅ qŸɿŀ˗ȅŸćȞ
ȳȞ ˪Ÿǹǘdzʽ ćȞŝ ʅǹ˵Ÿ ˪ćʅ ȳȞŸ ȳƛ Ȑˬ ģǹǘǷ Ɍdzˬʅǹɳ˗Ÿ ǹʅ ȳȅŝǷƛćʅdzǹȳȞŸŝ dzǹǘdzǷ˩ȳȅ˗ȐŸ
ǘŸʅʽ dz˗ɿŝȅŸʅŕɼ dzŸ ʅćˬʅɠ ɿŸʅǹʅʽćȞŀŸ ʽɿćǹȞǹȞǘŕ ʅ˗ŀdz ćʅ ʽdzŸ ŝ˗ȐģģŸȅȅ
ƛʽŸɿ Ÿ˫ɌŸɿǹȐŸȞʽǹȞǘ ˪ǹʽdz dzǹʅ Ȟ˗ʽɿǹǷ ʅdzȳ˗ȅŝŸɿ ŀȳȐɌȅŸ˫ dzŸ ŝŸȐȳȞʅʽɿćʽŸʅ ȳȞ
ʽǹȳȞŕ dzŸ Ÿ˩ŸȞʽ˗ćȅȅˬ ƛȳ˗Ȟŝ ʅ˗ŀŀŸʅʅ ˪ǹʽdz ʽdzŸ ȞŸ˫ʽ ɌćǘŸɠ Ëȳ ǘŸʽ ʅʽćɿʽŸŝ ćȞŝ ŝŸ˩ŸȅȳɌ
ć ɌȅćȞ ʽdzćʽ ʅɌɿŸćŝ dzǹʅ ɳ˗ȳʽć ȳƛ ɌɿȳʽŸǹȞ ʅȳȐŸ ȳƛ õćɿģ˗ɿʽȳȞɼʅ ǹȐɌɿŸʅʅǹ˩Ÿ ʅǹ˵Ÿɠ

Ȣ˥Ũ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣ˥Ȉ
~üĞťčËÖŃ
¾ü¤ŃðÖ
+ǵǙ ˦ȯȁ˔Ȍů ůɰ˔ćȁʂ ĚǵǙ Ȍ˔ʂķȁůʂɝ
ßʂů ʺǯǵʂ ǎſdzɼůɉ ķȯȌɉȁů˨ ʺȯ Ě˔ǵȁŔ
ĚćʺʺůɼǵȚǙdzɼćȌ Ŕůȁʺʂ

õÃ+ßÃק ËùË ɻ×dzǹʅ ǹʅ ȳȞŸ dzŸȅȅ -§-q ‡§q Ëq+ù ËùË ɻ×dzŸ ģŸʽ˪ŸŸȞ ʅŸʽʅɠ -dzȳȳʅŸ ć ˪Ÿǹǘdzʽ
ȳƛ ć ŀǹɿŀ˗ǹʽɠ ×dzŸ ƛǹɿʅʽ ʅŸʽ ǹʅȞɼʽ ģćŝ ģ˗ʽ ȃŸˬ ǹʅ ʽȳ ȃŸŸɌ ʽdzŸ Ȑ˗ʅŀȅŸ ˗ȞŝŸɿ ʽdzćʽ ćȅȅȳ˪ʅ ˬȳ˗ ʽȳ ŀȳȐɌȅŸʽŸ ćȅȅ
ģˬ ʽdzŸ ŸȞŝ ʽdzŸ ȼˍȃǘ ŝ˗ȐģģŸȅȅ ƛŸŸȅʅ ʽŸȞʅǹȳȞŕ ʅȳ ˬȳ˗ ŝȳȞɼʽ ȞŸŸŝ ʽȳ ǘȳ ʽȳ Ÿǹǘdzʽ ɿŸɌʅ ȳƛ Ÿćŀdz Ÿ˫ŸɿŀǹʅŸ ˪ǹʽdzȳ˗ʽ
ȅǹȃŸ Ǎ˹ȃǘɠ õdzŸȞ ˪Ÿ ƛǹɿʅʽ ʅʽćɿʽ ŝȳǹȞǘ ƛ˗ȅȅ Ÿ˫ʽŸȞʅǹȳȞ Ǝ ȁ˗ʅʽ ȐćȃŸ ʅ˗ɿŸ ʽdzŸ ŝ˗ȐɌǹȞǘ ʽdzŸȐ ģŸʽ˪ŸŸȞ Ÿ˫ŸɿŀǹʅŸʅɠ
dzˬɌŸɿʽɿȳɌdzˬ ʅŸʅʅǹȳȞʅ ǹʽɼʅ dzȳɿɿŸȞŝȳ˗ʅɠ Ȑ˗ʅŀȅŸʅ ćɿŸ ŀȳȞʅʽćȞʽȅˬ ˪ȳɿȃǹȞǘɠɼ ×dzŸ õŸȅʅdz ɌȅćˬŸɿʅ ŝȳ ʽdzǹʅ ʅdzȳ˗ȅŝŸɿ
×dzŸ ƛȳȅȅȳ˪ǹȞǘ ŝćˬ w ŀćȞɼʽ Ÿ˩ŸȞ ȅǹƛʽ Ȑˬ »ŸɿƛȳɿȐ Ÿǹǘdzʽ ɿŸɌʅ ȳƛ Ÿćŀdz Ÿ˫ŸɿŀǹʅŸ ŀȳȐɌȅŸ˫ ʽ˪ǹŀŸ ć ˪ŸŸȃ ćʽ ʽdzŸ ŸȞŝ ȳƛ
dzćȞŝʅ ˗Ɍ ʽȳ ɿ˗ģ ǹȞ ʅdzćȐɌȳȳɠ +˗ʽ ˬȳ˗ ģćŀȃ ʽȳ ģćŀȃ ˪ǹʽdzȳ˗ʽ ɿŸʅʽǹȞǘɠ 9ȳ ʽɿćǹȞǹȞǘ ʅŸʅʅǹȳȞʅ ʽȳ ȐćǹȞʽćǹȞ Ȑ˗ʅŀȅŸ
ʅȳȳȞ ģ˗ǹȅŝ ˗Ɍ ć ʽȳȅŸɿćȞŀŸɠɼ ʽ˪ȳ ȳɿ ʽdzɿŸŸ ʅŸʽʅŕ ɿŸʅʽǹȞǘ ƛȳɿ Ȣ˹ʅŸŀ Ȑćʅʅ ʽdzɿȳ˗ǘdzȳ˗ʽ ʽdzŸ ʅŸćʅȳȞɠ

Ëdzȳ˗ȅŝŸɿ Ţ ćʽ ɿćǹʅŸ Ŝ [ɿȳȞʽ ɿćǹʅŸ


ħ Ɍ˗Ȟŀdz Ã?»Ë Ƃ Ã?»Ë Ƃ
Ã?»Ë Ƃ tț˜Şɪ ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱț ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ tț˜Şɪ ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱț ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ íɪŞ
íɪŞ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱɊ ½ǕŞȄĽ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱĽ íȄń ǥŞŞȵ
¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ íǧʨŞɪȄíʨŞǧ˞ ǥŞŞȵǚȄƼ ʨǕŞǵ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ċŞȄʨĽ ċɪǚȄƼ ʨǕŞ ʨǕŞǵ ɱʨɪíǚƼǕʨ íɱ ˞țˆ ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ
ț˛ŞɪǕŞíń ſɪțǵ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨɊ ˜ŞǚƼǕʨ țˆʨ ʨț ˞țˆɪ ɱǚńŞɱ íȄń ċíĩǥɊ ʨț ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨ íȄń ċíĩǥɊ

ȢȢ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

§ ù§ßà ™ËË
ÅɱŞ ʨǕŞ ÛíǧŞɱ ʨŞíǵɧɱ íȄíŞɪțċǚĩ ʨŞɱʨ ʨț ċțțɱʨ ˞țˆɪ íǧǧǘɪțˆȄń ſǚʨȄŞɱɱ

 

Q ŞƼǚȄ ċ˞ ǧ˞ǚȄƼ ſíĩŞ ńț˜Ȅ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ʨǕŞ ſǚɪɱʨ ĩțȄŞɊ ßțˆ Ǖí˛Ş ư˫ ɱŞĩțȄńɱ ʨț ĩțǵȵǧŞʨŞ ŞíĩǕ ɪŞȵ ċŞſțɪŞ ˞țˆ ĩíȄ Ƽț
Q ÛǕŞȄ ʨǕŞ ʨǚǵŞɪ ɱʨíɪʨɱĽ ʨțˆĩǕ ˞țˆɪ ċˆǵ ˜ǚʨǕ ċțʨǕ íƼíǚȄɊ ½ǕǚȄǥ ʨǕíʨɧɱ ʨțț Şíɱ˞ɠ ±í˞ ʨǕíʨ íſʨŞɪ ȄǚȄŞ ǵțɪŞ ɪŞȵɱɊ HŞʨ í
ǕíȄńɱĽ ʨǕŞȄ ǣˆǵȵ ˆȵ íȄń ɱȵɪǚȄʨ íɪțˆȄń ʨǕŞ ƛǵ ĩțȄŞɊ ſɪǚŞȄń ʨț ȄțʨŞ ńț˜Ȅ ˞țˆɪ ʨǚǵŞ ſțɪ ŞíĩǕ ĩțǵȵǧŞʨŞ ɪŞȵ íȄń íńń
Q %íɪʨ ċíĩǥ íɪțˆȄń ʨǕŞ ſǚɪɱʨ ĩțȄŞĽ ʨǕŞȄ ʨǕŞ ʻ˫ǵ ĩțȄŞɊ ʨǕŞǵ ʨțƼŞʨǕŞɪ ſțɪ ˞țˆɪ ſǚȄíǧ ɱĩțɪŞɊ %ț ʨǕǚɱ Ş˝ŞɪĩǚɱŞ țȄĩŞ í
©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ʨț ĩțǵȵǧŞʨŞ țȄŞ ɪŞȵɊ ˜ŞŞǥĽ Ş˛ŞȄ ǚſ ˞țˆɪ Ƽțíǧ ǚɱ ʨț ȵíĩǥ țȄ ǵíɱɱĽ ċŞĩíˆɱŞ ɱȵɪǚȄʨǚȄƼ
ċțțɱʨɱ ʨŞɱʨțɱʨŞɪțȄŞ íȄń íǚń ǵˆɱĩǧŞ Ƽɪț˜ʨǕɊ

ß˩ŸɿʅŸ ƛȅˬŸ ë Ãȳ˗Ȟŝ Œ §˩ŸɿdzŸćŝ


î Ã?»Ë Ƃ ʽdzŸ ˪ȳɿȅŝ ɌɿŸʅʅ
ŞȄń ſțɪ˜íɪńĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ċíĩǥ Ã?»Ë Ƃ Ã?»Ë Ƃ
ɱʨɪíǚƼǕʨĽ íȄń ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ pŞŞȵ ˞țˆɪ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ ſțɪ˜íɪń íɱ ˞țˆ Xțǧń ċțʨǕ ńˆǵċċŞǧǧɱ íʨ
țˆʨ ʨț ˞țˆɪ ɱǚńŞɱĽ ɱɟˆŞŞ˧ǚȄƼ ċɪǚȄƼ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ſɪțǵ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨ íȄń ɪíǚɱŞ ʨǕŞǵ
˞țˆɪ ɪŞíɪ ńŞǧʨɱ íʨ ʨǕŞ ʨțȵɊ ˞țˆɪ ʨǕǚƼǕɱ ǚȄ íȄ íɪĩ ʨț ǵŞŞʨ ț˛ŞɪǕŞíńɊ ț˛ŞɪǕŞíń ɱǚǵˆǧʨíȄŞțˆɱǧ˞Ɋ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȢȢ
Ğė ŘüÖ
é¤ʼnŘ ŘѤ¾ċ
9ȯ˧Țǯǵȁȁ Ȍȯ˔ȚʺćǵȚ Ěǵǿů ķǯćȌɉǵȯȚ ]ůů ʺǯůɼʺȯȚ ćȚŔ ǯǵʂ ķȯćķǯ ȁćȚ ™ǵȁ˧ć˩
ů˨ɉȁćǵȚʂ ǯȯ˧ ǯů Ě˔ǵȁŔʂ ʺǯů ɉȯ˧ůɼ ćȚŔ ķȯȚʺɼȯȁ ʺȯ ɼǵŔů ćʺ ŔůćʺǯdzŔůƜ˩ǵȚǙ ʂɉůůŔʂ

]
ŸŸ ʽdzŸɿʽȳȞ ǹʅ ȳģʅŸʅʅŸŝ ˪ǹʽdz ʽdzŸɿʽȳȞ dzćʅ ˪ȳȞ ʽ˪ȳ ˪ȳɿȅŝ ʽǹʽȅŸʅŕ ȳ˗ʽ ȳƛ ʽ˗ɿȞʅ ćȞŝ Ȑ˗ʅŀȅŸ ʽdzɿȳ˗ǘdz ʽɿǹŀȃˬ
ʽǹȐŸŕ ģ˗ʽ Ȟȳʽ ȅǹȃŸ ćȞ ȳƛƛǹŀŸ ć ?˗ɿȳɌŸćȞ ʽǹʽȅŸ ćȞŝ ʽ˪ȳ +ɿǹʽǹʅdz ʅŸŀʽǹȳȞʅŕ ćʅ ˪Ÿȅȅ ćʅ ʽdzŸ ŀȳɿŸ ʅʽɿŸȞǘʽdz
˪ȳɿȃŸɿ ŀȳ˗ȞʽǹȞǘ ʽdzŸ ȐǹȞ˗ʽŸʅ ŀdzćȐɌǹȳȞʅdzǹɌʅŕ ćȞŝ dzćʅ ć ʅdzȳ˪ɿŸŸȅ ȳƛ ʽȳ ȃŸŸɌ ć ʅʽɿȳȞǘ ɌȳʅǹʽǹȳȞ ȳȞ ʽdzŸ ģǹȃŸɠ
˗Ȟʽǹȅ ƻɌȐɠ ×dzŸ ȳȞȅˬ ŀȅȳŀȃǷ˪ćʽŀdzǹȞǘ dzŸ ģȳȞŸǷŀɿ˗ȞŀdzǹȞǘ ŀɿćʅdzŸʅ ʽȳ ʅdzȳ˪ ƛȳɿ ǹʽɠ ×dzŸ ˗ʅ˗ćȅ ŝȳ˪Ȟdzǹȅȅ ʽɿćŀȃ ǹʅ ȅǹȃŸ ć
ŝȳŸʅ ǹʅ ˪dzŸȞ dzŸɼʅ ˪ȳɿȃǹȞǘ ȳ˗ʽ ʽdzŸ ƛćʅʽǷ Ëȳ dzȳ˪ ŝȳŸʅ dzŸ ģ˗ǹȅŝ ʽdzŸ ʅʽɿŸȞǘʽdz ʽȳ ʅŸɿǹŸʅ ȳƛ ƛȅćʽǷȳ˗ʽ ʅɌɿǹȞʽʅŕ ʅȳ ɿŸŀȳ˩Ÿɿˬ
Ÿʅʽ ȅǹȞŸ ʽȳ ɿǹŝŸ ŝȳ˪Ȟ ć ˩ŸɿʽǹǘǹȞȳ˗ʅ dzćȞŝȅŸ ʽdzŸ Ɍ˗ȞǹʅdzȐŸȞʽ ʽdzćʽ ɿȳŀȃʅŕ ǹʅ ȃŸˬɠ ɻwʽ Ȑćˬ ģŸ ŝȳ˪Ȟdzǹȅȅ ģ˗ʽ ʽdzŸɿŸɼʅ
ŝȳ˪Ȟdzǹȅȅ Ȑȳ˗ȞʽćǹȞ ģǹȃŸ ŀȳ˗ɿʅŸɠ qǹʅ ɿȳȳʽʅ ćȞŝ ģȳ˗ȅŝŸɿʅ ŀćȞ ŝǹʅdz ȳ˗ʽɴ ć dzŸȅȅ ȳƛ ć ȅȳʽ ȳƛ ɌŸŝćȅȅǹȞǘ ɼ ʅćˬʅ ʽdzŸɿǷ
ʅɌȳɿʽ Ɍǹʽʅ dzǹȐ ćǘćǹȞʅʽ ʽdzŸ ŀȅȳŀȃ ŝȳ˪Ȟ ɻ»ŸȳɌȅŸ ćʅʅ˗ȐŸ ŀˬŀȅǹȞǘ ǹʅ ćȅȅ ȅŸǘǷ ʽȳȞɠ ×dzŸ ɌȅˬȳȐŸʽɿǹŀʅ ˪ȳɿȃ dzŸ ŝȳŸʅ ŸȞǷ
ˁȃȐ ŀdz˗ʽŸʅ ȳƛ ʽdzŸ ʅʽŸŸɌŸʅʽŕ Ȟćɿɿȳ˪Ƿ ģćʅŸŝ ģ˗ʽ ˪Ÿ ˪ȳɿȃ ȐȳɿŸ ȳȞ ˗ɌɌŸɿ ʅ˗ɿŸʅ ʽdzćʽ ʽdzŸ ʅʽɿŸȞǘʽdz dzŸ ģ˗ǹȅŝʅ ǹȞ
Ÿʅʽŕ ģȳ˗ȅŝŸɿǷʅʽɿŸ˪Ȟ ʽŸɿɿćǹȞ ćʽ ʅɌŸŸŝʅ ģȳŝˬ ʅʽɿŸȞǘʽdzŕɼ ʽdzŸɿʽȳȞ ʅćˬʅɠ ɻùȳ˗ ʽdzŸ ǘˬȐ ǹʅ ŀȳȞ˩ŸɿʽŸŝ ǹȞʽȳ ŀˬŀȅǹȞǘ Ɍȳ˪Ƿ
ȳƛ ˗Ɍ ʽȳ ƻ˹ȃȐʫdzɠ ȞŸŸŝ ȅȳʽʅ ȳƛ Ÿ˫Ɍȅȳʅǹ˩ŸȞŸʅʅ ʽȳ Ɍȳ˪Ÿɿ Ÿɿ dzŸ ŀćȞ ˗ʅŸ ȳȞ ʽdzŸ ʽɿćŀȃɠ
É¥¥+­ ‘%ã

ħ Ëȳʽʅ ɌɿŸʅʅ Ţ õŸǹǘdzʽŸŝ Ŝ 9ŸɌʽdz


Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ƽ ˪ǹŝŸǷǘɿǹɌ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
íȵíɪʨ íȄń ʨǕŞ ċíɪ ǕŞǧń țȄ ˞țˆɪ ʨɪíȵɱɊ
Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍ Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ǏǸʣ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ƃ ¡ǧíĩŞ ʨ˜ț ˜ŞǚƼǕʨ ɱʨíĩǥɱ țſ Şɟˆíǧ
tț˜Şɪ ǚȄʨț í ɱɟˆíʨ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ǕŞǚƼǕʨ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ
ǕțǧńɊ ¡ɪŞɱɱ ʨǕŞ ċíɪ ț˛ŞɪǕŞíńĽ ȵíˆɱŞ ¡ˆǧǧ ˆȵ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ĩǕǚȄ ĩǧŞíɪɱ ʨǕŞ ċíɪĽ
íȵíɪʨɊ tț˜Şɪ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ɱǧț˜ǧ˞ ȵíɱʨ ʨǕŞ
íȄń ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ ˜ǚʨǕțˆʨ ǥǚĩǥǚȄƼ ˞țˆɪ ǧŞƼɱɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ
ɱʨíĩǥɱɊ ¡ɪŞɱɱ ˆȵ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ íȄń ĩíʨĩǕ
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ½Ǖǚɱ ǵț˛Ş ċˆǚǧńɱ ĩțȄʨɪțǧ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɧɪŞ ǚȄ í ńŞíń ǕíȄƼɊ
˞țˆɪɱŞǧſ țȄ ʨǕŞ ɱʨíĩǥɱɊ %ɪțȵ ˞țˆɪ
ǚɱțǵŞʨɪǚĩ ɱʨɪŞȄƼʨǕ íȄń í ɱʨɪțȄƼ ~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ½ț ƼŞʨ í Ƽțțń ɱʨɪŞȄƼʨǕǘ ǕíȄńɱ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ
ċíĩǥĽ ˜ǕǚĩǕ íɪŞ ŞɱɱŞȄʨǚíǧ ċˆǚǧńǚȄƼ ŞſſŞĩʨ ˜Ş íńń ˜ŞǚƼǕʨɊ ½ǕŞ Ƽɪǚȵ
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ½Ǖǚɱ ǵț˛Ş ǚɱ íǧǧ íċțˆʨ
ſțɪ ɪǚńǚȄƼ ɪțˆƼǕ ʨŞɪɪíǚȄɊɧ ǚɱ ˜ǚńŞ ʨț ʨí˝ ʨǕŞ ċíĩǥ ǵˆɱĩǧŞɱ ǵțɪŞɊɧ
ńŞ˛ŞǧțȵǚȄƼ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Ş ȵț˜ŞɪɊɧ

ȢȢʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

U99 ªi9œªŒ‡
ǘŸ ˏȤ
qŸǹǘdzʽ ȾɡƂƂȐ
õŸǹǘdzʽ Ƃƽȃǘ
ŀdzǹŸ˩ŸȐŸȞʽʅ
Q +ɿǹʽǹʅdz ȞćʽǹȳȞćȅ ŝȳ˪Ȟdzǹȅȅ
™×+ ŀdzćȐɌǹȳȞ ˍ˹˹Ǎŕ ˍ˹˹Ȣŕ
ˍ˹ȼˍŕ ˍ˹ȼˁ
Q ?˗ɿȳɌŸćȞ ŝȳ˪Ȟdzǹȅȅ ™×+
ŀdzćȐɌǹȳȞ ˍ˹˹ʡ
Q ß-w ˪ȳɿȅŝ ŝȳ˪Ȟdzǹȅȅ ™×+
ŀdzćȐɌǹȳȞ ˍ˹˹ƀ
Q ß-w ™×+ õȳɿȅŝ -˗Ɍ ȳ˩Ÿɿćȅȅ
ʅŸɿǹŸʅ ˪ǹȞȞŸɿ ˍ˹ȼ˹

G+Á ƒÁ EaÁ


½ǕŞ ɪțˆʨǚȄŞ ńŞʨíǚǧŞń țȄ
ȵȤȤʻ ǘȤȤƛ ǚɱ ʨǕŞ ˜țɪǥțˆʨ ʨǕŞɪʨțȄɧɱ
ȵŞɪɱțȄíǧ ʨɪíǚȄŞɪ ǧíȄ ~ǚǧ˜í˞ ȵˆʨɱ
Ǖǚǵ ʨǕɪțˆƼǕɊ ßțˆ ĩíȄ ńț íǧǧ ʨŞȄ
ǵț˛Şɱ țɪ ĩǕțțɱŞ ʨǕɪŞŞ ˆȵȵŞɪǘċțń˞
ǵț˛ŞɱĽ ʨǕɪŞŞ ǧț˜Şɪǘċțń˞ ǵț˛Şɱ íȄń
ʨ˜ț ĩțɪŞ ǵț˛Şɱ ſțɪ í ſˆǧǧǘċțń˞
˜țɪǥțˆʨ ʨǕíʨ ˜ǚǧǧ ċțțɱʨ ˞țˆɪ
ſˆȄĩʨǚțȄíǧ ɱʨɪŞȄƼʨǕ íȄń ǚȄĩɪŞíɱŞ
˞țˆɪ ȵț˜Şɪ ȵțʨŞȄʨǚíǧɊ

î +ćȅȅ ʽdzɿȳ˪
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë ʣǸƂ
ÅɱǚȄƼ í ʨ˜țǘǕíȄńŞń ĩǕŞɱʨ ȵɪŞɱɱĽ
Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ ʨǕɪț˜ í ƛǥƼ ċíǧǧ íɱ ǕǚƼǕ
íɱ ˞țˆ ĩíȄɊ Xí˛Ş ˞țˆɪ ȵíɪʨȄŞɪ ĩíʨĩǕ
ǚʨ íȄń ʨǕŞȄ ńɪțȵ ǚʨ ċíĩǥ ʨț ˞țˆɊ
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ½Ǖǚɱ íĩĩŞȄʨˆíʨŞɱ
ʨǕŞ ŞĩĩŞȄʨɪǚĩ ȵǕíɱŞ íȄń ʨˆɪȄɱ
ʨǕŞ Ş˝ŞɪĩǚɱŞ ǚȄʨț íȄ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Ş
ǵț˛ŞǵŞȄʨ ʨǕíʨ ˜ǚǧǧ ǕŞǧȵ ˞țˆ ɪŞɱǚɱʨ
ʨǕŞ ċǚǥŞ íȄń ƼŞȄŞɪíʨŞ ȵț˜ŞɪɊɧ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȢʤ
y‘ß+­ ‘%ã

ë ×ɿćɌ ģćɿ ŝŸćŝȅǹƛʽ Œ +ȳ˫ ȁ˗ȐɌ


Ë?×Ë Ǐ Ã?»Ë ȾǸˏ Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë ʣ
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ ±ʨíɪʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ Ǖǚȵǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ tț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſĽ
íȵíɪʨɊ ɱ ˞țˆ ǧǚſʨĽ ńɪǚ˛Ş ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱ íȄń ȵˆɱǕ ˞țˆɪ ɱ˜ǚȄƼǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ ċíĩǥĽ íȄń ńɪǚ˛Ş ˆȵ ǚȄʨț ʨǕŞ ǣˆǵȵĽ ɱʨí˞ǚȄƼ
Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪńĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˆȵɊ ʨ ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕŞ ǵț˛ŞĽ ĩțǵȵíĩʨ ǚȄ ʨǕŞ íǚɪ íȄń ǧțțǥǚȄƼ ſțɪ ǵí˝ǚǵˆǵ ǕŞǚƼǕʨɊ tíȄń ɱțſʨǧ˞Ɋ
ȵˆǧǧ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪ ċǧíńŞɱ ċíĩǥɊ tț˜Şɪ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧɊ ~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ˞ĩǧǚȄƼ ǚɱ íǧǧ íċțˆʨ ˜íʨʨɱĽ íȄń
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦÅɱǚȄƼ ʨǕŞ ʨɪíȵ ċíɪ ǕŞǧȵɱ ǥŞŞȵ ʨǕŞ ċíĩǥ ɱʨɪíǚƼǕʨ ʨț ȵǧ˞țǵŞʨɪǚĩɱ ǵíǥŞ ɱˆɪŞ HŞŞ ĩțȄ˛Şɪʨɱ Ƽ˞ǵ ɱʨɪŞȄƼʨǕ
ɪŞńˆĩŞ ʨǕŞ ɪǚɱǥ țſ ǚȄǣˆɪ˞Ɋ \ʨɧɱ í Ƽțțń ˜í˞ ʨț ǚȄĩɪŞíɱŞ ȵț˜ŞɪɊɧ ǚȄʨț ȵț˜ŞɪɊ Hț ſțɪ ɟˆíǧǚʨ˞ ț˛Şɪ ɟˆíȄʨǚʨ˞Ɋɧ

ő -ȅȳŀȃ˪ǹʅŸ Ɍǹʅʽȳȅ
Ë?×Ë ˏ ?-q Ëw9? Ã?»Ë Ǐ
tǚſʨ țȄŞ ſțțʨ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪ íǕŞíń țſ ˞țˆ íȄń ċŞȄń
˞țˆɪ ǥȄŞŞ ʨț ǧț˜ŞɪĽ ǕțǧńǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ țˆʨ ſțɪ
ċíǧíȄĩŞɊ ±ʨíȄń ˆȵĽ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ʨț ʨǕŞ ċíĩǥĽ ʨǕŞȄ
ʨț țȄŞ ɱǚńŞĽ ʨǕŞȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪɊ ½Ǖíʨɧɱ țȄŞ ɪŞȵɊ
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ½Ǖǚɱ ǵț˛Ş ǚɱ ƼɪŞíʨ ſțɪ ǚɪțȄǚȄƼ țˆʨ
˜ŞíǥȄŞɱɱŞɱ ǚȄ ŞíĩǕ ɱǚńŞ țſ ʨǕŞ ċțń˞Ɋɧ

ȢȢƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

‘­+
Þ »ȅćʽŸ ŝɿȳɌ ħſ ȳɿ˪ŸǘǹćȞ ˪ɿŸʅʽȅŸɿ
Ë?×Ë ˃ ×w™? ʣ˻Ë?- Ë?×Ë Ⱦ ×w™? ˏ™w
¡ˆǧǧ ʨǕŞ ȵǧíʨŞ ˆȵ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ ɪŞǧŞíɱŞ ǚʨ ˜ǕǚǧŞ ǥŞŞȵǚȄƼ HŞʨ ǚȄʨț í ċŞȄʨǘț˛Şɪ ɪț˜ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ǥŞŞȵ ˞țˆɪ ʨɪˆȄǥ
˞țˆɪ ǕíȄńɱ íɪțˆȄń ǚʨĽ íȄń ĩíʨĩǕ ǚʨ íʨ ǥȄŞŞ ǕŞǚƼǕʨɊ pŞŞȵ ɱʨǚǧǧ ˜ǚʨǕ ʨŞȄɱǚțȄ ǚȄ ˞țˆɪ ǕíǵɱʨɪǚȄƼɱɊ ±ʨíɪʨ ɪț˜ǚȄƼ
˞țˆɪ ĩțɪŞ ǧțĩǥŞń íȄń ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ɱțſʨ ńˆɪǚȄƼ ŞíĩǕ ɪŞȵɊ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ǚȄ í ǧțțȵ ċ˞ ɪŞíĩǕǚȄƼ ʨǕŞǵ ſțɪ˜íɪńɱ íȄń
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ½Ǖǚɱ Ş˝ŞɪĩǚɱŞ ċˆǚǧńɱ ʨǕŞ ǚɱțǵŞʨɪǚĩ ɱʨɪŞȄƼʨǕ ʨǕŞȄ ˆȵ íȄń ċíĩǥ íɱ ǚſ ˞țˆ ˜ŞɪŞ ȵˆǧǧǚȄƼ í ɪțȵŞɊ
HŞŞ ȄŞŞńɱ ʨț Ǖțǧń ȵțɱǚʨǚțȄ țȄ ʨǕŞ ċǚǥŞĽ ˜ǕǚǧŞ ǚǵȵɪț˛ǚȄƼ ~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦÛŞ ˜ŞɪŞ íʨ í íȄíɪ˞ \ɱǧíȄńɱ ʨɪíǚȄǚȄƼ ĩíǵȵ íȄń
Ǖǚɱ íċǚǧǚʨ˞ ʨț ǕíȄńǧŞ ˆȄȵɪŞńǚĩʨíċǧŞ ǧțíńɱɊɧ ʨǕŞ ‚țɪ˜ŞƼǚíȄ Œǧ˞ǵȵǚĩ ˜ɪŞɱʨǧǚȄƼ ɱɟˆíń ˜ŞɪŞ ʨǕŞɪŞ ńțǚȄƼ ʨǕǚɱ
ſțɪ ʨǕɪŞŞ ǵǚȄˆʨŞɱ íʨ í ʨǚǵŞ ų ʨǕŞ˞ Ǖíń ċŞíɱʨǘǧǚǥŞ ɱʨɪŞȄƼʨǕɊɧ

ě ?ȅŸŀȃȞȳɿ
Ë?×Ë ˏ Ã?»Ë ʣǸƂ
tǚŞ țȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ íȄń íɪǵɱ ɪíǚɱŞń íȄń ƼŞʨ í ȵíɪʨȄŞɪ ʨț ȵǧíĩŞ țȄŞ ˜ŞǚƼǕʨ ȵǧíʨŞ ǚȄ ˞țˆɪ
ǕíȄńɱ íȄń țȄŞ țȄ ˞țˆɪ ɱǕǚȄɱɊ tț˜Şɪ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨɱ ˆȄńŞɪ ĩțȄʨɪțǧ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ʨțŞɱ ˆȵɊ %țȄɧʨ ǧŞʨ ˞țˆɪ íɪǵɱ
țɪ ǧŞƼɱ ʨțˆĩǕ ʨǕŞ ƼɪțˆȄńɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ċ˞ ŞȄƼíƼǚȄƼ ˞țˆɪ Ǖǚȵ ſǧŞ˝țɪɱĽ ĩțɪŞ íȄń íɪǵɱɊ
~ǚǧ˜í˞ɧɱ ʨǚȵ ɦ˞ĩǧǚɱʨɱɧ Ǖǚȵ ſǧŞ˝țɪɱ ĩíȄ ċŞĩțǵŞ ɱǕțɪʨ íȄń ˜ŞíǥɊ ½Ǖǚɱ ǵț˛Ş ǕŞǧȵɱ ȵɪŞ˛ŞȄʨ ʨǕíʨɊɧ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȢƢ
qg“#v
Eˆb1v–
ËȯȚȚ˩ õůĚʂʺůɼ
ů˨ɉȁćǵȚʂ ˧ǯ˩
ů˦ůɼ˩ȯȚů ʂǯȯ˔ȁŔ
ǵȚķȁ˔Ŕů §ȁ˩Ȍɉǵķ ȁǵƜʺʂ
ǵȚ ʺǯůǵɼ ʺɼćǵȚǵȚǙ

¤Œ‡‡½ º9-¤ª9œ
ǘŸ ˏ˻
qŸǹǘdzʽ ȾƂ˻ŀȐ
õŸǹǘdzʽ ȤǏȃǘ
ŀdzǹŸ˩ŸȐŸȞʽʅ
Q +ɿǹʽǹʅdz ȁ˗Ȟǹȳɿ ɿŸŀȳɿŝʅ ǹȞ ȢǍȃǘ
˪Ÿǹǘdzʽ ŀȅćʅʅ ƛȳɿ ʅȞćʽŀdz ɎȼǍƻȃǘɔ
ćȞŝ ŀȅŸćȞ ćȞŝ ȁŸɿȃ Ɏȼʗƻȃǘɔ
Q [ȳ˗ɿʽdz ɌȅćŀŸ ćʽ ʽdzŸ ˍ˹ȼˁ
?˗ɿȳɌŸćȞ ŀdzćȐɌǹȳȞʅdzǹɌʅ
ǹȞ ʽdzŸ ȢǍȃǘ ˪Ÿǹǘdzʽ ŀȅćʅʅ ˪ǹʽdz
ć ŀȳȐģǹȞŸŝ ʽȳʽćȅ ȳƛ ˁˍ˹ȃǘ
Q Ëǹȅ˩Ÿɿ ǹȞ ʽdzŸ ȁ˗Ȟǹȳɿ ŀȅćʅʅ ćʽ
ʽdzŸ ˍ˹ȼˁ -ȳȐȐȳȞ˪Ÿćȅʽdz
ŀdzćȐɌǹȳȞʅdzǹɌʅ ǹȞ ™ćȅćˬʅǹć

ȢȢʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

»
ȳ˪Ÿɿ ǹʅ Ÿ˩ŸɿˬʽdzǹȞǘɠ õćȞʽ ʽȳ ˪ǹȞ ć ɿćŀŸɴ
õćȞʽ ʽȳ ǹȐɌɿŸʅʅ ȳȞ ʽdzŸ ƛȳȳʽģćȅȅ Ɍǹʽŀdzɴ
õćȞʽ ʽȳ ģŸŀȳȐŸ ʅʽɿȳȞǘŸɿ ǹȞ ʽdzŸ ǘˬȐ ȳɿ
Ÿ˩ŸȞ ȅȳȳȃ ģŸʽʽŸɿ ǹȞ Ȑǹɿɿȳɿɴ »ȳ˪Ÿɿ ǹʅ ʽdzŸ ćȞʅ˪Ÿɿɠ
õŸǹǘdzʽȅǹƛʽǹȞǘ Ȑćˬ Ȟȳʽ dzć˩Ÿ ģŸŸȞ ʽdzŸ Ȑćɿɳ˗ŸŸ
Ÿ˩ŸȞʽ ćʽ ʽdzŸ ȳȞŝȳȞ ˍ˹ȼˍ §ȅˬȐɌǹŀʅŕ ģ˗ʽ ˬȳ˗ ŀćȞ
ǘ˗ćɿćȞʽŸŸ ʽdzćʽ ʽdzŸ ßʅćǹȞ +ȳȅʽʅ ćȞŝ ‡Ÿʅʅǹŀć ?ȞǷ
ȞǹʅŸʅ ˪dzȳ ȐćŝŸ ʽdzŸ dzŸćŝȅǹȞŸʅ ˗ʅŸŝ §ȅˬȐɌǹŀ ȅǹƛʽʅ
ǹȞ ʽɿćǹȞǹȞǘ ʽȳ dzŸȅɌ ʽdzŸȐ ˪ǹȞ ǘȳȅŝɠ
[ȳɿ ËȳȞȞˬ õŸģʅʽŸɿŕ ʽdzŸ +ɿǹʅʽȳȅǷģćʅŸŝ ˪ŸǹǘdzʽǷ
ȅǹƛʽŸɿ ˪dzȳ dzȳɌŸʅ ʽȳ ȁȳǹȞ ʽdzŸȐ ȳȞ ʽdzŸ ʽȳɌ ʅʽŸɌ ȳƛ
ʽdzŸ ȐŸŝćȅ Ɍȳŝǹ˗Ȑ ȳȞŸ ŝćˬŕ ʽdzŸ ćɌɌŸćȅ ȳƛ ʽdzŸ ʽ˪ȳ
§ȅˬȐɌǹŀ ȅǹƛʽʅŕ ʽdzŸ ŀȅŸćȞ ćȞŝ ȁŸɿȃ ćȞŝ ʽdzŸ ʅȞćʽŀdzŕ
ǹʅ ʅǹȐɌȅŸɠ ɻ×dzŸˬ ģ˗ǹȅŝ Ɍ˗ɿŸ Ɍȳ˪Ÿɿŕɼ dzŸ ʅćˬʅɠ
ɻ§ȅˬȐɌǹŀ ȅǹƛʽǹȞǘ ǹʅ ć ˪dzȳȅŸǷģȳŝˬ Ÿ˫ŸɿŀǹʅŸɠ ùȳ˗ɼɿŸ
ʅʽɿŸȞǘʽdzŸȞǹȞǘ Ÿ˩Ÿɿˬ Ɍćɿʽ ȳƛ ˬȳ˗ɿ ģȳŝˬɠɼ
×dzŸ ćɌɌŸćȅ ǹʅ ŀćʽŀdzǹȞǘ ȳȞ ʽȳȳɠ ʅ˗ɿ˩Ÿˬ ģˬ
ʽdzŸ ËɌȳɿʽ ćȞŝ ßŀɿŸćʽǹȳȞ ȅȅǹćȞŀŸ ǹȞ ˍ˹ȼˁ
ʅdzȳ˪Ÿŝ ć Ǎƻɚ ćȞȞ˗ćȅ ǹȞŀɿŸćʅŸ ǹȞ ćŝ˗ȅʽ ɌćɿʽǹŀǹǷ
ɌćʽǹȳȞɠ §ȞŸ ɿŸćʅȳȞ ǹʅ ʽdzŸ ǘɿȳ˪ʽdz ȳƛ -ɿȳʅʅ[ǹʽŕ
˪dzǹŀdz dzćʅ ʅdzȳ˪Ȟ dzȳ˪ §ȅˬȐɌǹŀ ȅǹƛʽʅ ʅ˗ŀdz ćʅ ʽdzŸ
ʅȞćʽŀdz ćȞŝ ʽdzŸ ŀȅŸćȞ ćȞŝ ȁŸɿȃ ŀćȞ ģŸ ˗ʅŸŝ ʽȳ
ģ˗ǹȅŝ ƛǹʽȞŸʅʅ Ǝ ćȞŝ ʽdzćʽ ˬȳ˗ ŝȳȞɼʽ ȞŸŸŝ ʽȳ ģŸ ģ˗ǹȅʽ
ȅǹȃŸ ć ģ˗ȅȅ ʽȳ ʽćȃŸ Ɍćɿʽɠ ɻw ɿŸŀŸȞʽȅˬ ƛȳ˗Ȟŝ ʽ˪ȳ ɿŸǷ
ćȅȅˬ ɌɿȳȐǹʅǹȞǘ ˪ŸǹǘdzʽȅǹƛʽŸɿʅ ʽdzɿȳ˗ǘdz -ɿȳʅʅ[ǹʽ
ǘˬȐʅŕ ćȞŝ ȐȳɿŸ ćȞŝ ȐȳɿŸ ɌŸȳɌȅŸ ćɿŸ ŀȳȐǹȞǘ
ȳ˩Ÿɿ ƛɿȳȐ -ɿȳʅʅ[ǹʽŕɼ ʅćˬʅ õŸģʅʽŸɿɠ ɻõŸǹǘdzʽȅǹƛʽǹȞǘ
ǹʅ ȳȞŸ ȳƛ ʽdzŸ ȳɿǹǘǹȞćȅ §ȅˬȐɌǹŀ ʅɌȳɿʽʅ ģ˗ʽ ǹʽɼʅ ʅȳ
ƛćɿ ģŸdzǹȞŝ ǹȞ ɌȳɌ˗ȅćɿǹʽˬɠ -ɿȳʅʅ[ǹʽ ˪ǹȅȅ ŝɿćǘ ć ȅȳʽ
ȳƛ ǘȳȳŝ ȅǹƛʽŸɿʅ ģćŀȃ ǹȞʽȳ ˪ŸǹǘdzʽȅǹƛʽǹȞǘ ćȞŝ ģɿǹȞǘ
ʽdzŸ ʅɌȳɿʽ ģćŀȃ ˪dzŸɿŸ ǹʽ ȞŸŸŝʅ ʽȳ ģŸɠɼ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȢɺ
‘yュa µÁ­+‡GÁ[
-ȅŸćȞ Ɍ˗ȅȅ
Ë?×Ë ƽ Ã?»Ë ƽ
ńń ʨǕŞ ĩǧŞíȄ ȵˆǧǧ ʨț ˞țˆɪ ɱʨɪŞȄƼʨǕ
˜țɪǥțˆʨɊ ±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ț˛Şɪ
ʨǕŞ ċíɪĽ ƼɪǚȵȵǚȄƼ ǚʨ ˜ǚʨǕ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ
˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ pŞŞȵ ʨǕŞ ċíɪ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ
ċțń˞ íȄń ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱʨɪíǚƼǕʨ ʨǕɪțˆƼǕțˆʨɊ
¡ˆɱǕ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧɱ ʨț ɪíǚɱŞ ʨǕŞ
ċíɪ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ȵíɱʨ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱĽ
ʨǕŞȄ ɱɟˆŞŞ˧Ş ˞țˆɪ ƼǧˆʨŞɱ Ǖíɪń íȄń
ȵŞɪſțɪǵ í ɱǕɪˆƼ ʨț ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ċíɪ ǕǚƼǕŞɪɊ
Xțǧń ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕǚɱ ȵțɱǚʨǚțȄ ſțɪ í
ǵțǵŞȄʨ ċŞſțɪŞ ɪŞ˛ŞɪɱǚȄƼ ʨǕŞ ǵț˛ŞɊ
ÛŞċɱʨŞɪ ɱí˞ɱ ɦßțˆ ȵɪțċíċǧ˞ íǧɪŞíń˞
ńț ńŞíńǧǚſʨɱĽ íȄń ʨǕǚɱ ǚɱ ɱǚǵǚǧíɪ ċˆʨ
˜ǚʨǕ ʨǕíʨ Ş˝ȵǧțɱǚțȄ íʨ ʨǕŞ ʨțȵɊ
\ʨɧɱ ˛Şɪ˞ Ƽțțń ſțɪ ˞țˆɪ ǧț˜Şɪ
ċíĩǥɊ Fțɪ ɱʨɪŞȄƼʨǕ ˜Ş íǧɱț ńț í
ǧțʨ țſ ſɪțȄʨ íȄń ċíĩǥ ɱɟˆíʨɱɊɧ

ë
‘yュa ¥‘ß+­

»ȳ˪Ÿɿ ŀȅŸćȞ
Ë?×Ë ƽ Ã?»Ë ˏ
ˆǚǧń ń˞Ȅíǵǚɱǵ ˜ǚʨǕ ʨǕǚɱ ǵț˛ŞɊ Xțǧń ǚʨɧɱ ȵíɱʨ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱĽ ńɪǚ˛Ş ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ˆȵ ʨț ÛŞċɱʨŞɪ ɱí˞ɱ ɦ½ǕŞ Ǖǚȵ ńɪǚ˛Ş ǚɱ ǚǵȵțɪʨíȄʨ
ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǣˆɱʨ țˆʨɱǚńŞ ƼŞȄŞɪíʨŞ ȵț˜Şɪ íȄń ɪíǚɱŞ ʨǕŞ ċíɪ ʨț ĩǕŞɱʨ ċˆʨ ǵíǥŞ ɱˆɪŞ ˞țˆɧɪŞ ńɪǚ˛ǚȄƼ ˆȵ ǚȄɱʨŞíń
˞țˆɪ ǕǚȵɱɊ ÛǚʨǕ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˆȵ íȄń ˞țˆɪ ǕŞǚƼǕʨĽ ʨǕŞȄ ńɪțȵ ǚȄʨț í Ǖíǧſ ɱɟˆíʨ íȄń ĩíʨĩǕ țſ ńɪǚ˛ǚȄƼ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ʨǕɪțˆƼǕ íȄń ǥǚĩǥǚȄƼ
ċíĩǥ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ǧǚſʨ ʨǕŞ ċíɪ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪĽ ʨǕŞ ċíɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǚȄ í ſɪțȄʨ ɱɟˆíʨ ʨǕŞ ċíɪ í˜í˞ ſɪțǵ ˞țˆɊ ½ǕŞ ċíɪ Ǖíɱ ʨț ɱʨí˞
ǥŞŞȵǚȄƼ ǚʨ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ċțń˞Ɋ ŒȄĩŞ ȵțɱǚʨǚțȄɊ ±ʨíȄń ˆȵ ʨț ĩțǵȵǧŞʨŞ ʨǕŞ ɪŞȵɊ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ċțń˞ ſțɪ ʨǕŞ ˜ǕțǧŞ ǧǚſʨɊɧ

ȢȢŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

‘yュa +‡%É­‡+
Ë˗ɌŸɿ Ɍ˗ȅȅʅ
Ë?×Ë ˃ Ã?»Ë Ȥ
țțɱʨ ˞țˆɪ ŞȄńˆɪíȄĩŞ ˜ǚʨǕ ±țȄȄ˞ɧɱ
ɱˆȵŞɪ ȵˆǧǧɱɊ ǚǵ ʨț ˆɱŞ í ˜ŞǚƼǕʨ ʨǕíʨɧɱ
ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ɱȄíʨĩǕ ¡Ɋ ÛǚʨǕ í ɱȄíʨĩǕ
Ƽɪǚȵ ȷíɪǵɱ ʨ˜ǚĩŞ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨȽĽ
˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˆȵ íȄń ˞țˆɪ ċíĩǥ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ
ǧǚſʨ ʨǕŞ ċíɪ ʨǕɪŞŞ ʨǚǵŞɱ ſɪțǵ ʨǕŞ ſǧțțɪ
ʨț ǥȄŞŞ ǕŞǚƼǕʨ íȄń ċíĩǥɊ \ǵǵŞńǚíʨŞǧ˞
Ƽț ǚȄʨț ʨǕɪŞŞ ǕíȄƼ ȵˆǧǧɱĽ ǧț˜ŞɪǚȄƼ ʨǕŞ
ċíɪ ſɪțǵ ˜íǚɱʨ ǕŞǚƼǕʨ ńț˜Ȅ ʨț ʨǕŞ
ǥȄŞŞ íȄń ċíĩǥ ˆȵɊ ½ǕŞȄ Ƽț ǚȄʨț ʨǕɪŞŞ
Ȅțɪǵíǧ ɱȄíʨĩǕ ȵˆǧǧɱ ſɪțǵ ʨǕŞ ſǧțțɪ ʨț
˜íǚɱʨ ǕŞǚƼǕʨ ɱț ˞țˆɧ˛Ş ĩțǵȵǧŞʨŞń ȄǚȄŞ
ɪŞȵɱɊ ‚ț˜ ˞țˆ ĩíȄ ɱŞʨ ʨǕŞ ċíɪ ńț˜ȄɊ
ÛŞċɱʨŞɪ ɱí˞ɱ ɦ½Ǖǚɱ ʨǕɪŞŞǘȵǕíɱŞ
ĩțǵȵǧŞ˝ ǚɱ ċɪˆʨíǧ ų ǧíɱʨ ʨǚǵŞ \ ńǚń ǚʨ \
ʨǕɪޘ ˆȵ ʨǕɪŞŞ ʨǚǵŞɱɊ ˆʨ ǚʨɧɱ ʨǕŞ ċŞɱʨ
Ş˝ŞɪĩǚɱŞ ſțɪ ǵíǚȄʨíǚȄǚȄƼ ʨǕŞ ɱʨɪŞȄƼʨǕ
˞țˆ ȄŞŞń ǚȄ ʨǕŞ ſǚɪɱʨ ȵǕíɱŞ țſ ʨǕŞ
ĩțǵȵŞʨǚʨǚțȄ ǧǚſʨɱɊ \ ńț ǕǚƼǕǘ˛țǧˆǵŞ
ɱŞɱɱǚțȄɱ țſ ċíɪċŞǧǧ ĩțǵȵǧŞ˝Şɱ íʨ ʨǕŞ
ċŞƼǚȄȄǚȄƼ țſ í Ȅޘ ȵǕíɱŞ țſ ʨɪíǚȄǚȄƼɊɧ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢȢȈ
—¯ 59½
ǘŸ ˃Ⱦ
qŸǹǘdzʽ ȾɡʙƽȐ
õŸǹǘdzʽ ʙʙȃǘ
ŀdzǹŸ˩ŸȐŸȞʽʅ
Q ˁǍ ɌɿȳƛŸʅʅǹȳȞćȅ ™™ ˪ǹȞʅŕ
ˍƻ ģˬ ȃȞȳŀȃȳ˗ʽ
Q ß[- ‹Ȟȳŀȃȳ˗ʽ §ƛ ×dzŸ ǹǘdzʽ ćȞŝ
Ÿ˪ŀȳȐŸɿ §ƛ ×dzŸ ùŸćɿ ˪ǹȞȞŸɿ
Q ß[-ŕ ËʽɿǹȃŸƛȳɿŀŸŕ +Ÿȅȅćʽȳɿŕ ?ȅǹʽŸ
÷- ćȞŝ -ćǘŸ ÃćǘŸ ˩ŸʽŸɿćȞ

EāŘŘāėð
ŘüÖ ŃФË
ȯȌćŔǵķ ™™ ǿȚȯķǿȯ˔ʺ ćɼʺǵʂʺ »ć˔ȁ 9ćȁů˩ ǯćʂ ʺɼć˦ůȁȁůŔ
Ɯćɼ ćȚŔ ˧ǵŔů ǵȚ ǯǵʂ ķćɼůůɼ Ě˔ʺ ǯǵʂ Ŕů˦ćʂʺćʺǵȚǙ ɉ˔ȚķǯǵȚǙ
ɉȯ˧ůɼ ǯćʂ ɼůȌćǵȚůŔ ķȯȚʂʺćȚʺɝ qůɼůɹʂ ǯȯ˧ ǯů Ě˔ǵȁŔʂ ǵʺ

Ȣʰ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

?
ȅǹʽŸ ˪ŸȅʽŸɿ˪Ÿǹǘdzʽ ™™ ƛǹǘdzʽŸɿ
»ć˗ȅ 9ćȅŸˬ dzćʅ ƛȳ˗ǘdzʽ ƛȳɿ Ÿ˩Ÿɿˬ
Ȑćȁȳɿ ȳɿǘćȞǹʅćʽǹȳȞ ǹȞ ʽdzŸ ʅɌȳɿʽŕ
ȃȞȳŀȃǹȞǘ ȳ˗ʽ ć ʅʽɿǹȞǘ ȳƛ ʽȳɌǷʽǹŸɿ ȳɌɌȳǷ
ȞŸȞʽʅ ćɿȳ˗Ȟŝ ʽdzŸ ǘȅȳģŸ ŝ˗ɿǹȞǘ ćȞ Ÿ˫Ƿ
Ɍȅȳʅǹ˩Ÿ ȼˍǷˬŸćɿ ŀćɿŸŸɿɠ ʽ ˁȼ dzŸ dzćʅ
ȐćȞˬ dzǹǘdzȅǹǘdzʽǷɿŸŸȅ ƛǹȞǹʅdzŸʅ ʽȳ dzǹʅ
ȞćȐŸŕ ćȞŝ dzŸ ʅćˬʅ dzǹʅ ʅʽɿǹȃǹȞǘ ǹʅ ʅʽǹȅȅ
ǹȐɌɿȳ˩ǹȞǘɠ +˗ʽ ʽȳ ˪dzćʽ ŝȳŸʅ dzŸ ćʽʽɿǹģǷ
˗ʽŸ dzǹʅ ǹȞŀɿŸŝǹģȅŸ Ɍ˗ȞŀdzǹȞǘ Ɍȳ˪Ÿɿɴ
ɻ×ȳ ʅȳȐŸ Ÿ˫ʽŸȞʽ ǹʽɼʅ ʅȳȐŸʽdzǹȞǘ ˬȳ˗ɼɿŸ
ģȳɿȞ ˪ǹʽdzɼŕ dzŸ ʅćˬʅŕ ɻģ˗ʽ ȳ˩Ÿɿ ʽdzŸ Ɍćʅʽ
ˬŸćɿ wɼ˩Ÿ ģŸŸȞ ŝȳǹȞǘ ć ȅȳʽ ȳƛ ˪ȳɿȃ ǹȞ
ʽdzŸ ǘˬȐ ʽȳ ǘŸʽ ʅʽɿȳȞǘŸɿ ćȞŝ ƛćʅʽŸɿɠɼ
9ćȅŸˬ ŝȳŸʅ ć ȅȳʽ ȳƛ ŀȅćʅʅǹŀ ʅʽɿŸȞǘʽdzǷ
ģ˗ǹȅŝǹȞǘ Ȑȳ˩Ÿʅ ćȞŝ dzŸć˩ˬ ȅǹƛʽǹȞǘŕ ćʅ
˪Ÿȅȅ ćʅ ˪ŸǹǘdzʽŸŝ Ɍ˗ȅȅǷ˗Ɍʅŕ ˪ŸǹǘdzʽŸŝ
ŝǹɌʅ ćȞŝ ć ģɿ˗ʽćȅ ȐŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ ŀǹɿŀ˗ǹʽ
ʽdzćʽ dzŸȅɌʅ ģ˗ǹȅŝ ʽdzŸ Ÿ˫Ɍȅȳʅǹ˩Ÿ Ɍȳ˪Ÿɿ
WŒì˔˗ ǠǓżʡɪ ìɣŒ ìǽ ŒɪɪŒǽʡǓìǠ dzŸ ˗ʅŸʅ ʽȳ ƛȅćʽʽŸȞ ȳɌɌȳȞŸȞʽʅɠ ×˗ɿȞ ʽdzŸ
Ȯìɣʡ Ȕż $ìǠŒ˗ɠɪ ɣŒƹǓǮŒ ɌćǘŸ ćȞŝ ʽɿˬ ǹʽ ƛȳɿ ˬȳ˗ɿʅŸȅƛɠ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢʰȢ
qĞŴÖŃ V %a­+Áa‘‡µ
¡Şɪſțɪǵ ʨǕŞ ȵɪŞɱĩɪǚċŞń ȄˆǵċŞɪ
țſ ɪŞȵɱ ſțɪ ŞíĩǕ Ş˝ŞɪĩǚɱŞ ʨǕŞȄ

ðÖėÖѤŘĞŃ
ǵț˛Ş ǚǵǵŞńǚíʨŞǧ˞ țȄ ʨț ʨǕŞ
ȄŞ˝ʨɊ ŒȄĩŞ ˞țˆɧ˛Ş ĩțǵȵǧŞʨŞń íǧǧ
ʨǕŞ Ş˝ŞɪĩǚɱŞɱ ǚȄ í ĩǚɪĩˆǚʨĽ ɪŞɱʨ
ſțɪ ư˫ ɱŞĩțȄńɱĽ ʨǕŞȄ ɪŞȵŞíʨ ſțɪ
wȚķɼůćʂů ˩ȯ˔ɼ ǿȚȯķǿȯ˔ʺ ɉȯʺůȚʺǵćȁ ˧ǵʺǯ 9ćȁů˩ɹʂ íȄțʨǕŞɪ ſțˆɪ ɪțˆȄńɱɊ
ɉ˔ȚķǯdzĚȯȯʂʺǵȚǙ ȌůŔǵķǵȚů Ěćȁȁ ķǵɼķ˔ǵʺ

™ŸŝǹŀǹȞŸ
ħ ģćȅȅ ʅȅćȐ
Ã?»Ë ˏ˻
Xțǧń í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ ǚȄ ċțʨǕ
ǕíȄńɱɊ ɪǚȄƼ ǚʨ ċŞǕǚȄń ˞țˆɪ
ǕŞíń íȄń ɱǧíǵ ǚʨ ʨț ʨǕŞ
ſǧțțɪ íɱ Ǖíɪń íɱ ȵțɱɱǚċǧŞɊ

§ȞŸǷćɿȐ
Ţ ȐŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ ŀɿȳʅʅ
Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ù
±ʨíȄń ǚȄ í ċț˝ǚȄƼ ɱʨíȄĩŞ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǧŞíń ſțțʨ
ſțɪ˜íɪń ȷǧŞſʨ ǚſ ˞țˆɧɪŞ țɪʨǕțńț˝Ľ ɪǚƼǕʨ ǚſ ˞țˆɧɪŞ
í ɱțˆʨǕȵí˜ ǧǚǥŞ %íǧŞ˞ȽĽ ǕțǧńǚȄƼ í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ
ǚȄ ċțʨǕ ǕíȄńɱ íʨ ĩǕŞɱʨ ǕŞǚƼǕʨɊ ©țʨíʨŞ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ
ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ʨț ʨǕŞ ɱíǵŞ ɱǚńŞ íɱ ˞țˆɪ ʨɪíǚǧǚȄƼ ſțțʨĽ
ńɪí˜ǚȄƼ ʨǕŞ ċíǧǧ ǚȄ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ċ˞ ˜ǚȄńǚȄƼ
ˆȵ ˞țˆɪ íɪǵɊ ©țʨíʨŞ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ
Ǖǚȵɱ íȄń Ş˝ʨŞȄń ˞țˆɪ ʨɪíǚǧǚȄƼ íɪǵĽ ˆɱǚȄƼ í ǣíċċǚȄƼ
ǵțʨǚțȄ ʨț ʨǕɪț˜ ʨǕŞ ċíǧǧ ſțɪ˜íɪń ˜ǕǚǧŞ ǥŞŞȵǚȄƼ
˞țˆɪ țʨǕŞɪ ǕíȄń ˆȵ ʨț ȵɪțʨŞĩʨ ˞țˆɪ ſíĩŞɊ

Ȣʰʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ʼnįĞŃŘʼn ËŃāččʼn

Ŝ ™ŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ ʅǹŝŸ ʽdzɿȳ˪


Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
Xțǧń í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ ǚȄ ċțʨǕ ǕíȄńɱ íʨ ĩǕŞɱʨ ǕŞǚƼǕʨɊ
pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞń ʨǕɪțˆƼǕțˆʨĽ ɪțʨíʨŞ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞
Ȋ˫ɰ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ʨț țȄŞ ɱǚńŞĽ íȄń ʨǕɪț˜ ʨǕŞ ċíǧǧ ċ˞
ȵˆɱǕǚȄƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ íɪǵ ˆȄʨǚǧ ǚʨɧɱ ɱʨɪíǚƼǕʨɊ ©ŞʨˆɪȄ ʨț
ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ɪŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ

™ŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ
î ɌȅˬȳȐŸʽɿǹŀ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
Ã?»Ë ˏ˻
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ í ǵŞńǚĩǚȄŞ
ċíǧǧ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ċŞȄŞíʨǕ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨɊ tț˜Şɪ
˞țˆɪɱŞǧſ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ʨțˆĩǕŞɱ ʨǕŞ ċíǧǧĽ
ʨǕŞȄ ȵɪŞɱɱ ˆȵ Ş˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞Ľ ȵˆǧǧǚȄƼ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ
țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ tíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ țȄ ʨțȵ
țſ ʨǕŞ ċíǧǧɊ íɪŞſˆǧǧ˞ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪ
ǕíȄńɱ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣʰʤ
Ȣʰƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
vKg

vKg
[ćɼ ʺȯȯ ȌćȚ˩ ɉůȯɉȁů ʺǯǵȚǿ ʺǯćʺ ʺȯ ĚůķȯȌů
ʺǯů Ěůʂʺ ɼ˔ȚȚůɼŌ ķ˩ķȁǵʂʺ ȯɼ ʂ˧ǵȌȌůɼ ˩ȯ˔
ķćȚ ĚůŌ ˩ȯ˔ ʂǯȯ˔ȁŔ ǽ˔ʂʺ Ŕȯ ȁȯćŔʂ ȯƜ ɼ˔ȚȚǵȚǙŌ
ķ˩ķȁǵȚǙ ȯɼ ʂ˧ǵȌȌǵȚǙɝ wʺɹʂ Țů˦ůɼ ĚůůȚ ʺɼ˔ůɝ
]˩Ȍ Ȍȯ˦ůʂ ʺǯćʺ Ěȯȯʂʺ ɉȯ˧ůɼŌ ʂʺɼůȚǙʺǯ
ćȚŔ ůȚŔ˔ɼćȚķů ˧ǵȁȁ ćȁʂȯ ǵȌɉɼȯ˦ů ˩ȯ˔ɼ ɼćķů
ʺǵȌůʂɝ õǯćʺů˦ůɼ ŔǵʂķǵɉȁǵȚů ˩ȯ˔ Ɯć˦ȯ˔ɼŌ ʺǯůʂů
˧ȯɼǿȯ˔ʺʂ ˧ǵȁȁ ȁůʺ ˩ȯ˔ Ǚȯ ǯćɼŔůɼ Ɯȯɼ ȁȯȚǙůɼ
Ǝ ćȚŔ ʺǯů˩ ķćȚ Ěů ŔȯȚů ˧ǵʺǯ ʂǵȌɉȁů ǿǵʺ ǵȚ
˔ȚŔůɼ ǯćȁƜ ćȚ ǯȯ˔ɼɝ ùȯ˔ɹȁȁ ʺǯćȚǿ ˔ʂ ˧ǯůȚ
˩ȯ˔ɹɼů Ȍȯ˦ǵȚǙ ʂʺůćŔǵȁ˩ ˔ɉ ʺǯů ȁůćŔůɼĚȯćɼŔɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢʰƢ
]ˬȐ ģćȅȅ ɿȳȅȅǷȳ˗ʽ
ʼnŴāē ħ Ã?»Ë ƽ
pȄŞŞǧ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íȄń ſțɪŞíɪǵɱ țȄ ʨǕŞ ċíǧǧ íȄń

ðŶē ˞țˆɪ ʨɪˆȄǥ íȄń ʨțɪɱț ưƛɰ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧŞíȄ ſțɪ˜íɪń
ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ íǧǵțɱʨ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ɪțǧǧǚȄƼ ʨǕŞ ċíǧǧ
ſțɪ˜íɪń íȄń ċɪíĩǚȄƼ ˞țˆɪ ĩțɪŞɊ Xțǧń ſțɪ ſǚ˛Ş ɱŞĩțȄńɱ
ċŞſțɪŞ ɱǧț˜ǧ˞ ɪŞʨˆɪȄǚȄƼ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨǚȄƼ ȵțɱǚʨǚțȄɊ
×ǯůʂů Ȍȯ˦ůʂ ˧ǵȁȁ ǵȌɉɼȯ˦ů ˩ȯ˔ɼ
ʂ˧ǵȌȌǵȚǙ ʺůķǯȚǵɰ˔ůŌ ɼćȚǙů ȯƜ
ȌȯʺǵȯȚŌ ɉȯ˧ůɼ ćȚŔ ʂɉůůŔ

×dzŸ ŀȳćŀdz
[ìȃ ¼ǔȚɩȴŝ Ǚɰ ˅ɰʧɩìǦǙìɦɰ ǴȚɰʧ
ɰ˅ĨĨŝɰɰž˅Ǧ ĨȚǴȴŝʧǙʧǙ˚ŝ ɰ˛ǙǴǴŝɩļ ˛Ǚʧǔ
žǙ˚ŝ ‹Ǧ˝ǴȴǙĨ ƻȚǦŃ ǴŝŃìǦɰ ìȃŃ ʧŝȃ
žɩȚǴ ʧǔŝ ȚǴǴȚȃ˛ŝìǦʧǔ GìǴŝɰɉ

×dzŸ ǘȳćȅ
ɥȚ˛ ǴȚɩŝ ʧǔìȃ ŝ˚ŝɩļ ʧǔŝ ƻ˅˝ɰ ìȃŃ ƻǙɩǦɰ ˝Ț˅ ɰŝŝ
ŝ˜ĨŝǦǦǙȃƻ Ǚȃ ʧǔŝ ȴȚȚǦ ìɩŝ ʧǔȚɰŝ ˛ǔȚ ȴ˅ʧ ì ǦȚʧ Țž ˛ȚɩǤ
Ǚȃ ìʧ ʧǔŝ ƻ˝Ǵļɦ ɰì˝ɰ ¼ǔȚɩȴŝɉ ɥ¼ǔŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ [ɦ˚ŝ ĨǔȚɰŝȃ
žȚɩ ʧǔǙɰ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ìɩŝ ǴȚ˚ŝɰ [ ˅ɰŝŃ ʧȚ ŃȚ Ǚȃ ʧɩìǙȃǙȃƻļ
ìȃŃ ʧǔŝ˝ ƻŝȃ˅ǙȃŝǦ˝ ǴìŃŝ ì ǴìɰɰǙ˚ŝ ŃǙžžŝɩŝȃĨŝ ʧȚ Ǵ˝
ȴŝɩžȚɩǴìȃĨŝ Ǚȃ ʧǔŝ ȴȚȚǦɉ ¼ǔŝ˝ ɰʧɩŝȃƻʧǔŝȃ Ǥŝ˝ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ
˅ɰŝŃ Ǚȃ ɰ˛ǙǴǴǙȃƻļ ìɰ ˛ŝǦǦ ìɰ ǙȃĨɩŝìɰǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ɩìȃƻŝ
Țž ǴȚʧǙȚȃ žȚɩ ɰǴȚȚʧǔŝɩļ ǴȚɩŝ ŝžžǙĨǙŝȃʧ ɰʧɩȚǤŝɰɉɦ

×dzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ î ×˪ȳǷɌȳǹȞʽ ģȳ˫


ɥEȚɩ ʧìȃƻǙĊǦŝ ɩŝɰ˅Ǧʧɰ ˝Ț˅ ɰǔȚ˅ǦŃ ŃȚ ʧǔǙɰ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ʧ˛Ț Țɩ Ã?»Ë Ǐ ?-q Ëw9?
ʧǔɩŝŝ ʧǙǴŝɰ ì ˛ŝŝǤļɦ ɰì˝ɰ ¼ǔȚɩȴŝɉ ɥ$Țȃɦʧ ˛Țɩɩ˝ Ǚž ˝Ț˅ žŝŝǦ ±ʨíɪʨ țȄ íǧǧ ſțˆɪɱ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ íȄń ȵíǧǵɱ țȄ ʨǕŞ
ƼɪțˆȄńɊ tǚſʨ țȄŞ íɪǵ íȄń ʨǕŞ țȵȵțɱǚʨŞ ǧŞƼ íȄń ɱʨɪŞʨĩǕ
ɰȚɩŝ ìžʧŝɩ ʧǔŝ žǙɩɰʧ žŝ˛ ʧǙǴŝɰ Ų ʧǔìʧɦɰ ì ɰǙƻȃ ʧǔìʧ ˝Ț˅ ǔì˚ŝ
ʨǕŞǵ í˜í˞ ſɪțǵ ˞țˆɪ ċțń˞ ʨț ſțɪǵ í ɱʨɪíǚƼǕʨ ǧǚȄŞ
ŝȃƻìƻŝŃ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ʧǔìʧ ìɩŝȃɦʧ ˅ɰŝŃ ʧȚ ˛ȚɩǤǙȃƻ ǔìɩŃɉ $Ț ſɪțǵ ˞țˆɪ ǕíȄń ʨț ˞țˆɪ ʨțŞɱɊ Xțǧń ſțɪ ʬ˫ ɱŞĩțȄńɱɊ
ʧǔŝ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ ʧǔɩŝŝ ʧǙǴŝɰ ˛Ǚʧǔ ȉ˪ ɰŝĨȚȃŃɰɦ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ
ŝìĨǔ ǴȚ˚ŝ ìȃŃ ʧ˛Ț ǴǙȃ˅ʧŝɰɦ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ĨǙɩĨ˅Ǚʧɰɉ
ÞȚ˅ ɰǔȚ˅ǦŃ žǙȃŃ ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ĨǔìǦǦŝȃƻǙȃƻ Ċ˅ʧ Ċŝ ìĊǦŝ ʧȚ
ĨȚǴȴǦŝʧŝ ìǦǦ ʧǔŝ ɩŝĨȚǴǴŝȃŃŝŃ ɩŝȴɰ Țɩ Ń˅ɩìʧǙȚȃɰɉɦ

Ȣʰʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


vKg

Ţ Ÿǘ ȅǹƛʽ
Ã?»Ë Ǐ ?-q Ëw9?
tǚŞ țȄ í ċŞȄĩǕ țȄ ˞țˆɪ ɱʨțǵíĩǕ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ǧŞƼɱ Ş˝ʨŞȄńŞń ċŞǕǚȄń ˞țˆɊ ©íǚɱŞ țȄŞ ǧŞƼ íɱ
ǕǚƼǕ íɱ ˞țˆ ĩíȄ ˜ǕǚǧŞ ǥŞŞȵǚȄƼ ǚʨ íɱ ɱʨɪíǚƼǕʨ íɱ
ȵțɱɱǚċǧŞɊ Xțǧń ʨǕǚɱ ȵțɱǚʨǚțȄ ſțɪ ʬ˫ ɱŞĩțȄńɱɊ

Ŝ -˗ɿȅ ʽȳ ɌɿŸʅʅ
Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ ǕțǧńǚȄƼ í Ȥ˫ǥƼ
ńˆǵċċŞǧǧ ǚȄ ŞíĩǕ ǕíȄń ˜ǚʨǕ ȵíǧǵɱ ſíĩǚȄƼ ſțɪ˜íɪńɊ
ˆɪǧ ʨǕŞ ńˆǵċċŞǧǧɱ ˆȵ ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱĽ
ċŞȄńǚȄƼ íʨ ʨǕŞ Şǧċț˜Ɋ ½ǕŞȄ ǧǚſʨ ˞țˆɪ íɪǵɱ íċț˛Ş
˞țˆɪ ǕŞíńĽ ɪțʨíʨǚȄƼ ˞țˆɪ ˜ɪǚɱʨɱ ʨț ſíĩŞ ſțɪ˜íɪńɱɊ
±ǧț˜ǧ˞ ɪŞ˛ŞɪɱŞ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ë §ȞŸǷćɿȐ ȐŸŝǹŀǹȞŸ
ģćȅȅ ʽdzɿȳ˪
Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
tǚŞ țȄ ˞țˆɪ ċíĩǥ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨ íȄń ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ
ſǧțțɪ ǕțǧńǚȄƼ í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ ǚȄ țȄŞ ǕíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵ
ɱʨɪŞʨĩǕŞń ċŞǕǚȄń ˞țˆɊ ½Ǖɪț˜ ʨǕŞ ċíǧǧ ț˛Şɪ ˞țˆɪ țȵȵțɱǚʨŞ
ǥȄŞŞɊ HŞȄŞɪíʨŞ ʨǕŞ ȵț˜Şɪ ſɪțǵ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪ íȄń ʨɪ˞
Ȅțʨ ʨț ǧǚſʨ ˞țˆɪ ǕŞíń țɪ ȵˆǧǧ ˆȵ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ĩțɪŞɊ

Œ ™ȳ˗ȞʽćǹȞ ŀȅǹȐģŸɿ
Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
¡ǧíĩŞ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ
ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ ŒȄŞ ǧŞƼ ɱǕțˆǧń ċŞ ɱʨɪíǚƼǕʨ
țˆʨ ċŞǕǚȄń ˞țˆ íȄń ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǕțˆǧń ċŞ ʨˆĩǥŞń
ɱț ˞țˆɪ ǥȄŞŞ ǚɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ċŞȄŞíʨǕ ˞țˆɪ ȵŞĩɱɊ
lˆǵȵ ʨǕŞ ɱʨɪíǚƼǕʨ ǧŞƼ ſțɪ˜íɪń íȄń ʨǕŞ ċŞȄʨ
ǧŞƼ ċíĩǥ ɱț ʨǕŞǚɪ ȵțɱǚʨǚțȄɱ íɪŞ ɪŞ˛ŞɪɱŞńɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣʰɺ
?ŀŀŸȞʽɿǹŀ ŀćȅƛ ŝɿȳɌ
µ¤¾ċ Ğė ħ Ã?»Ë Ⱦ˻ ?-q Ëw9?
±ʨíȄń țȄ ʨǕŞ ʨțŞɱ țſ țȄŞ ſțțʨ țȄ ʨǕŞ ŞńƼŞ țſ í ċț˝Ľ ˜ǚʨǕ

ŘѤ¾ċ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ǧŞƼ țˆʨ ċŞǕǚȄń ˞țˆɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ǕŞŞǧ țſ
˞țˆɪ ɱʨíȄńǚȄƼ ǧŞƼ íɱ ſíɪ ńț˜Ȅ íɱ ˞țˆ ĩíȄ Ƽț ˜ǚʨǕțˆʨ
ǧțɱǚȄƼ ċíǧíȄĩŞɊ Xțǧń ſțɪ ʬɱŞĩĽ ʨǕŞȄ ɱǧț˜ǧ˞ ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ
ɱʨíɪʨɊ țǵȵǧŞʨŞ íǧǧ ɪŞȵɱ țȄ țȄŞ ǧŞƼĽ ʨǕŞȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪɊ
ËʺɼůȚǙʺǯůȚ ˩ȯ˔ɼ ɉȯʂʺůɼǵȯɼ
ķǯćǵȚ ʺȯ ɼůćȁǵʂů ˩ȯ˔ɼ ʺɼ˔ů
ɼ˔ȚȚǵȚǙ ɉȯʺůȚʺǵćȁ

×dzŸ ŀȳćŀdz
EȚɩǴŝɩ ¼ŝìǴ G ǔŝìŃ ĨȚìĨǔ ǙĨǤ
ȃŃŝɩɰȚȃ Ǚɰ ì Äo Ǧŝ˚ŝǦ Ư ŝȃŃ˅ɩìȃĨŝ
ĨȚìĨǔ ìȃŃ ì ɩ˅ȃȃǙȃƻ ĨȚȃɰ˅Ǧʧìȃʧ ʧȚ
°ì˅ĨȚȃ˝ļ WǙƻǔƚ °ȴȚɩʧɰ ˅ʧɩǙʧǙȚȃļ
ɩǙƻǔʧȚȃ }ìɩìʧǔȚȃ ìȃŃ ¨˅ȃɩǙɰʧȚǦɉ

×dzŸ ǘȳćȅ
ɥ¼ǔŝ ȴȚɰʧŝɩǙȚɩ ĨǔìǙȃ Ǚɰ ŝɰɰŝȃʧǙìǦ žȚɩ ƻȚȚŃ ɩ˅ȃȃǙȃƻ
žȚɩǴ ìȃŃ ȴȚ˛ŝɩļɦ ɰì˝ɰ ȃŃŝɩɰȚȃɉ ɥ[ʧɦɰ ǴìŃŝ ˅ȴ Țž ˝Ț˅ɩ
ĨìǦ˚ŝɰļ ǔìǴɰʧɩǙȃƻɰļ ƻǦ˅ʧŝɰ ìȃŃ ǦȚ˛ŝɩ ĊìĨǤ Ǵ˅ɰĨǦŝɰɉ ˅ʧ
ɰʧɩŝȃƻʧǔŝȃǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ȴȚɰʧŝɩǙȚɩ ĨǔìǙȃ Ǚɰȃɦʧ Ǣ˅ɰʧ ŝɰɰŝȃʧǙìǦ
žȚɩ ǙȃĨɩŝìɰǙȃƻ ɩ˅ȃȃǙȃƻ ɰȴŝŝŃļ Ǚʧ ìǦɰȚ ɩŝŃ˅Ĩŝɰ ˝Ț˅ɩ ɩǙɰǤ Țž
ǙȃǢ˅ɩ˝ɉ +˚ŝȃ Ǚž ˝Ț˅ ɩ˅ȃ ɩŝƻ˅ǦìɩǦ˝ļ ŃȚǙȃƻ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ʧǔìʧ ʧìɩƻŝʧ
ʧǔǙɰ Ǥŝ˝ Ǵ˅ɰĨǦŝ ƻɩȚ˅ȴ ˛ǙǦǦ ǔì˚ŝ ì ʧìȃƻǙĊǦŝ ŝžžŝĨʧ Țȃ ˝Ț˅ɩ
ȴŝɩžȚɩǴìȃĨŝ ˛ǔǙǦŝ ìǦɰȚ ĨȚǴĊìʧǙȃƻ ʧǔŝ ȃŝƻìʧǙ˚ŝ ŝžžŝĨʧɰ
ʧǔìʧ ɰǙʧʧǙȃƻ ìʧ ì ŃŝɰǤ ìǦǦ Ńì˝ Ĩìȃ ǔì˚ŝ Țȃ ˝Ț˅ɩ ȴȚɰʧ˅ɩŝɉɦ î ȅʽŸɿȞćʽǹȞǘ ɿŸ˩ŸɿʅŸ ȅ˗ȞǘŸ
Ã?»Ë Ⱦƽ
×dzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ ±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ǕíȄńɱ țȄ
Ǖǚȵɱ íȄń ǕŞíń ſíĩǚȄƼ ſțɪ˜íɪńɊ ÛǚʨǕ ˞țˆɪ ĩțɪŞ ċɪíĩŞńĽ
ɥ$Ț ʧǔǙɰ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ċ˝ ȴŝɩžȚɩǴǙȃƻ Țȃŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ìžʧŝɩ
ʨíǥŞ í ċǚƼ ɱʨŞȵ ċíĩǥ˜íɪńɱ ˜ǚʨǕ țȄŞ ǧŞƼ ˆȄʨǚǧ ċțʨǕ ǥȄŞŞɱ
ìȃȚʧǔŝɩ Ǚȃ ʧǔɩŝŝ ĨǙɩĨ˅Ǚʧɰļ ɩŝɰʧǙȃƻ žȚɩ ʫ˪ ɰŝĨȚȃŃɰ íɪŞ ċŞȄʨ íʨ Ȋ˫ʼnɊ %ɪǚ˛Ş ˆȵ ʨǕɪțˆƼǕ ʨǕŞ ǕŞŞǧ țſ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ
Ċŝʧ˛ŝŝȃ ŝìĨǔ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ìȃŃ ʧ˛Ț ǴǙȃ˅ʧŝɰ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ǧŞƼ ʨț ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ ©ŞȵŞíʨ ˜ǚʨǕ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ǧŞƼɊ
ŝìĨǔ ĨǙɩĨ˅Ǚʧļɦ ɰì˝ɰ ȃŃŝɩɰȚȃɉ ɥ¼Ț ŝȃɰ˅ɩŝ ˝Ț˅ ƻŝʧ ʧǔŝ
Ǵì˜ǙǴ˅Ǵ ĊŝȃŝžǙʧ žɩȚǴ ŝìĨǔ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ Ǚʧɦɰ ǙǴȴȚɩʧìȃʧ
ʧǔìʧ ˝Ț˅ ĨȚȃĨŝȃʧɩìʧŝ Țȃ ĨȚǴȴǦŝʧǙȃƻ ŝìĨǔ ɩŝȴ
ȴɩȚȴŝɩǦ˝ ɩìʧǔŝɩ ʧǔìȃ ǔ˅ɩɩ˝Ǚȃƻ ʧǔɩȚ˅ƻǔ ʧǔŝ ǴȚ˚ŝɰɉ
$Ț ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ʧ˛Ț ʧȚ ʧǔɩŝŝ ʧǙǴŝɰ ì ˛ŝŝǤɉɦ

ȢʰŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


vKg

Ţ +ćɿģŸȅȅ ǘȅ˗ʽŸ ģɿǹŝǘŸ


Ã?»Ë ʣ
tǚŞ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ˆȵȵŞɪ ċíĩǥ íƼíǚȄɱʨ í ċŞȄĩǕĽ ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ
ſǧțțɪ íȄń ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨĽ ǕțǧńǚȄƼ í ċíɪċŞǧǧ íĩɪțɱɱ ˞țˆɪ ǕǚȵɱɊ
ɪíĩŞ ˞țˆɪ ĩțɪŞ íȄń ˆɱŞ ˞țˆɪ ƼǧˆʨŞɱ ʨț ȵț˜Şɪ ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ
ˆȵ˜íɪńɱ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ ċțń˞ ǚɱ ɱʨɪíǚƼǕʨ ſɪțǵ ǥȄŞŞ ʨț ĩǕŞɱʨɊ

Ŝ ËǹȞǘȅŸǷȅŸǘ
ÃȳȐćȞǹćȞ ŝŸćŝȅǹƛʽ
Ã?»Ë ƽ ?-q Ëw9?
±ʨíȄń țȄ țȄŞ ǧŞƼ íȄń Ǖțǧń í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ ʨǕŞ ǕíȄń
țȵȵțɱǚʨŞ ˞țˆɪ ɱˆȵȵțɪʨǚȄƼ ſțțʨɊ pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ
ċíĩǥ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ǧŞíȄ ſțɪ˜íɪń íʨ ʨǕŞ Ǖǚȵɱ ʨț ǧț˜Şɪ
ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧĽ ɪíǚɱǚȄƼ ˞țˆɪ ǧŞƼ ċŞǕǚȄń ˞țˆɊ Xțǧń
ſțɪ ʨ˜ț ɱŞĩțȄńɱĽ ʨǕŞȄ ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

ë »ȅćȞȃ ˪ǹʽdz ȅŸǘ ɿćǹʅŸ


×w™? ʣ˻Ë?-
tǚŞ țȄ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ íȄń ǧǚſʨ ˞țˆɪ ċțń˞ țȄ ʨț ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ
íȄń ʨțŞɱ ʨț ſțɪǵ í ɱʨɪíǚƼǕʨ ǧǚȄŞ ſɪțǵ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ʨț
˞țˆɪ íȄǥǧŞɱɊ Fɪțǵ ʨǕǚɱ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ɪíǚɱŞ țȄŞ ǧŞƼ țſſ ʨǕŞ
ſǧțțɪĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ǚʨ ɱʨɪíǚƼǕʨɊ Xțǧń ſțɪ ʬɱŞĩĽ ʨǕŞȄ ɱǧț˜ǧ˞
ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ńț ʨǕŞ ɱíǵŞ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
țʨǕŞɪ ǧŞƼɊ ǧʨŞɪȄíʨŞ ɱǚńŞɱ ſțɪ ʨǕŞ ȵɪŞɱĩɪǚċŞń ʨǚǵŞɊ

Œ ËǹȞǘȅŸǷȅŸǘ ʅɳ˗ćʽ
Ã?»Ë Ƃ ?-q Ëw9?
íǧíȄĩŞ țȄ țȄŞ ǧŞƼ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ íɪǵɱ Ş˝ʨŞȄńŞń
íȄń ˞țˆɪ țʨǕŞɪ ǧŞƼ ċŞǕǚȄń ˞țˆɊ ±ɟˆíʨ ńț˜Ȅ
íɱ ſíɪ íɱ ˞țˆ ĩíȄ ˜ǕǚǧŞ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ŞǧŞ˛íʨŞń ǧŞƼ țſſ
ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ~íǥŞ ɱˆɪŞ ˞țˆɪ ċíĩǥ ǚɱ ɱʨɪíǚƼǕʨ íȄń ˞țˆɪ
ɱˆȵȵțɪʨǚȄƼ ǥȄŞŞ ȵțǚȄʨɱ ǚȄ ʨǕŞ ɱíǵŞ ńǚɪŞĩʨǚțȄ íɱ ˞țˆɪ
ɱˆȵȵțɪʨǚȄƼ ſțțʨɊ ±ʨíȄń ʨț ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢʰȈ
-ȅćɌ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ
įĞŴÖŃ ħ Ã?»Ë ʣ
HŞʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ʨǕŞȄ ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ

ŘŃāį ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ɪŞíĩǕ Ȋ˫ɰɊ ,˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ ȵɪŞɱɱ ˆȵ


ɱț ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ǧŞí˛Ş ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ǧíȵ ʨǕŞǵ ʨțƼŞʨǕŞɪ
íȄń ɟˆǚĩǥǧ˞ ɪŞʨˆɪȄ ʨǕŞǵ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪ ʨț ċɪŞíǥ
˞țˆɪ ſíǧǧɊ ŞȄń ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ ǚǵǵŞńǚíʨŞǧ˞ ʨț ɱțſʨŞȄ
ßʂů ʺǯǵʂ ķǵɼķ˔ǵʺ ʺȯ Ěȯȯʂʺ ˩ȯ˔ɼ ʨǕŞ ǚǵȵíĩʨ íȄń Ƽț ɱʨɪíǚƼǕʨ ǚȄʨț ʨǕŞ ȄŞ˝ʨ ɪŞȵɊ

ķ˩ķȁǵȚǙ ɉȯ˧ůɼ ʂȯ ˩ȯ˔ ķćȚ ɼǵŔů


Ɯćʂʺůɼ Ɯȯɼ ȁȯȚǙůɼ

×dzŸ ŀȳćŀdz
 ì˅Ǧ ˅ʧǦŝɩ Ǚɰ ì ɩǙʧǙɰǔ ˝ĨǦǙȃƻ
ĨȚìĨǔ ˛ǔȚ ɰȴŝĨǙìǦǙɰŝɰ Ǚȃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ
ìȃŃ ŝȃŃ˅ɩìȃĨŝ Ńŝ˚ŝǦȚȴǴŝȃʧɉ

×dzŸ ǘȳćȅ
ɥ˝ĨǦǙȃƻ ȴȚ˛ŝɩ Ǵŝìȃɰ ʧǔŝ ìĊǙǦǙʧ˝ ʧȚ ɰ˅ɰʧìǙȃ ɰȴŝŝŃ Ț˚ŝɩ
ì ɰǔȚɩʧ ȴŝɩǙȚŃ Țž ʧǙǴŝļɦ ɰì˝ɰ ˅ʧǦŝɩɉ ɥÚǔŝȃ ǔɩǙɰ WȚ˝
Ǣ˅ǴȴŝŃ ʧȚ ʧǔŝ žɩȚȃʧ ˛Ǚʧǔ ì Ǧìȴ ʧȚ ƻȚ Ǚȃ ʧǔŝ ‹Ǧ˝ǴȴǙĨ ǤŝǙɩǙȃ
ìȃŃ ȃȚǗȚȃŝ ĨȚ˅ǦŃ ĨìʧĨǔ ǔǙǴļ Ǚʧ ˛ìɰ ȴȚ˛ŝɩ ʧǔìʧ Ǥŝȴʧ ǔǙǴ
ìǔŝìŃɉ ¼Ț ƻŝʧ ʧŝĨǔȃǙĨìǦļ ȴȚ˛ŝɩ Ǚɰ ʧǔŝ ìǴȚ˅ȃʧ Țž ˛ȚɩǤ
ŃȚȃŝ ȴŝɩ ˅ȃǙʧ Țž ʧǙǴŝļ ìȃŃ ʧȚ ȴɩȚŃ˅Ĩŝ ǴȚɩŝ ˝Ț˅ ȃŝŝŃ
ʧȚ Ċ˅ǙǦŃ ǴȚɩŝ žìɰʧǗʧ˛ǙʧĨǔ Ǵ˅ɰĨǦŝ žǙĊɩŝɰɉ ¼ǔǙɰ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ǚɰ
ĊìɰŝŃ ìɩȚ˅ȃŃ ŝ˜ȴǦȚɰǙ˚ŝ ǴȚ˚ŝǴŝȃʧɰ ʧǔìʧ ŃȚ ŝ˜ìĨʧǦ˝ ʧǔìʧɉɦ

×dzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ +ȳ˫ ȁ˗ȐɌ


ɥ¼Ț ƻŝʧ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ˅ɰŝŃ ʧȚ ɰ˅ɰʧìǙȃǙȃƻ ȴȚ˛ŝɩ ˛ǔǙǦŝ î Ã?»Ë ʣ
˝Ț˅ Ĩ˝ĨǦŝļ ŃȚ ʧǔŝɰŝ ǴȚ˚ŝɰ Ǚȃ ì ĨǙɩĨ˅Ǚʧ ˛Ǚʧǔ ȃȚ ǴȚɩŝ
ʧǔìȃ ì ȉ˪ǗɰŝĨȚȃŃ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰļɦ ɰì˝ɰ ±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ʨǕŞȄ
ǧț˜Şɪ ǚȄʨț í ɱǕíǧǧț˜ ɱɟˆíʨɊ %ɪǚ˛Ş ˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ˆȵ˜íɪńɱ
˅ʧǦŝɩɉ ɥÞȚ˅ ȃŝŝŃ ɰȚǴŝ ɩŝɰʧ ʧȚ ǴìǤŝ ɰ˅ɩŝ ˝Ț˅ɦɩŝ
íȄń ǣˆǵȵ ĩǧŞíɪ țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪ ˆɱǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ ſțɪ
ǴȚ˚Ǚȃƻ ìɰ ŝ˜ȴǦȚɰǙ˚ŝǦ˝ ìɰ ȴȚɰɰǙĊǦŝ Ń˅ɩǙȃƻ ŝìĨǔ ɩŝȴ ǵțǵŞȄʨˆǵɊ tíȄń ˜ǚʨǕ ċțʨǕ ſŞŞʨ țȄ ʨǕŞ ċț˝Ɋ ©ŞƼíǚȄ
ìȃŃ ìɩŝ ʧǔŝɩŝžȚɩŝ ȚȴʧǙǴǙɰǙȃƻ žìɰʧǗʧ˛ǙʧĨǔ Ǵ˅ɰĨǦŝ ˞țˆɪ ċíǧíȄĩŞĽ ʨǕŞȄ ɱʨŞȵ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ
ƻɩȚ˛ʧǔɉ Úǔŝȃ ˝Ț˅ Ĩìȃ ȴŝɩžȚɩǴ ŝìĨǔ ɰŝʧ ȴŝɩžŝĨʧǦ˝ļ
ɰʧìɩʧ ŃȚǙȃƻ ʧǔŝ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ ʧ˛ǙĨŝļ ʧǔŝȃ ʧǔɩŝŝ ʧǙǴŝɰ Ț˚ŝɩɉ
ɥǦ˛ì˝ɰ ˛ìɩǴ ˅ȴ žǙɩɰʧ ˛Ǚʧǔ ʧŝȃ ǴǙȃ˅ʧŝɰ Țȃ ì
ɰʧìʧǙȚȃìɩ˝ ĊǙǤŝļ ɰǦȚ˛Ǧ˝ ǙȃĨɩŝìɰǙȃƻ ʧǔŝ ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ɉ $Ț
ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ʧ˛ǙĨŝ ì ˛ŝŝǤ ʧȚ ɰŝŝ ɩŝɰ˅Ǧʧɰ ʧǔìʧɦǦǦ Ǧŝì˚ŝ
Țʧǔŝɩ ɩǙŃŝɩɰ ŝìʧǙȃƻ ˝Ț˅ɩ Ń˅ɰʧ Ń˅ɩǙȃƻ ì ɰȴɩǙȃʧ žǙȃǙɰǔɉɦ

Ȣʤ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


vKg

Ţ ™ŸŝǹŀǹȞŸ ģćȅȅ ʅȅćȐ


Ã?»Ë ʣ
Xțǧń í ǵŞńǚĩǚȄŞ ċíǧǧ ǚȄ ċțʨǕ ǕíȄńɱ ǚȄ ſɪțȄʨ
țſ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨĽ ɪíǚɱŞ ǚʨ ċŞǕǚȄń ˞țˆɪ ǕŞíń íȄń
ɱǧíǵ ǚʨ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪ íɱ Ǖíɪń íɱ ȵțɱɱǚċǧŞɊ

Ŝ ‡˗ȐɌ ȅ˗ȞǘŸ
Ã?»Ë ʣ ?-q Ëw9?
±ʨíȄń ˆȵɪǚƼǕʨĽ ʨǕŞȄ ʨíǥŞ í ǧțȄƼ ɱʨŞȵ ſțɪ˜íɪń ˆȄʨǚǧ
˞țˆɪ ċíĩǥ ǥȄŞŞ ǚɱ íǧǵțɱʨ ʨțˆĩǕǚȄƼ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ %țȄɧʨ
ǧŞʨ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ ǥȄŞŞ Ƽț íǕŞíń țſ ˞țˆɪ ſɪțȄʨ ſțțʨɊ
lˆǵȵ ˆȵ íȄń ɟˆǚĩǥǧ˞ ɱ˜íȵ ǧŞƼ ȵțɱǚʨǚțȄɱ ǚȄ ǵǚńǘíǚɪɊ
ŞȄń ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ʨț íċɱțɪċ ʨǕŞ ǚǵȵíĩʨ țſ ǧíȄńǚȄƼɊ

ë +˗ɿɌŸŸ
Ã?»Ë Ƃ
±ʨíɪʨ ǚȄ í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ
ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨɊ lˆǵȵ
˞țˆɪ ſŞŞʨ ſțɪ˜íɪń ɱț ˞țˆ ŞȄń ˆȵ ǚȄ í ʨˆĩǥ
ȵțɱǚʨǚțȄĽ ʨǕŞȄ Ş˝ȵǧțńŞ ˆȵ ǚȄʨț í ˛Şɪʨǚĩíǧ
ǣˆǵȵɊ ÛǕŞȄ ˞țˆ ǧíȄńĽ ǣˆǵȵ ɱʨɪíǚƼǕʨ
ċíĩǥ ǚȄʨț ʨǕŞ ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

Œ óŸɿʽǹŀćȅ
ó ʽ ȁ˗ȐɌ ʽŸʅʽ
Ã?»Ë ˃ ?-q Ëw9?
½Ǖǚɱ ǧíɱʨ ǵț˛Ş ĩǕíɪʨɱ ˞țˆɪ ȵɪțƼɪŞɱɱɊ Ǖíǧǥ ʨǕŞ
ŞȄń țſ ˞țˆɪ ſǚȄƼŞɪʨǚȵɱĽ ɱʨíȄń ɱǚńŞǘțȄ ʨț í ˜íǧǧ
íȄń ɪŞíĩǕ ˆȵ íɱ ǕǚƼǕ íɱ ˞țˆ ĩíȄ íȄń ǵíɪǥ ǚʨɊ
½ǕŞȄ ɱɟˆíʨ ńț˜ȄĽ ǣˆǵȵ íɱ ǕǚƼǕ íɱ ˞țˆ ĩíȄ íȄń
ĩɪŞíʨŞ í Ȅޘ ǵíɪǥ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſǚȄƼŞɪʨǚȵɱ țȄ ʨǕŞ
˜íǧǧɊ ~ŞíɱˆɪŞ ʨǕŞ ńǚɱʨíȄĩŞ ċŞʨ˜ŞŞȄ ʨǕŞ ʨ˜ț
ǵíɪǥɱĽ íȄń ɪŞĩțɪń íȄ í˛ŞɪíƼŞ ſɪțǵ íǧǧ ɪŞȵɱɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢʤȢ
§ȞŸǷćɿȐ ʅ˪ǹȞǘ
ËŃāųāėð ħ Ã?»Ë Ƃ ?-q Ëw9?
±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ǣˆɱʨ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ

µÖčč íȵíɪʨĽ ĩǕǚȄ ˆȵ íȄń ĩǕŞɱʨ țˆʨɊ Hɪíɱȵ í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ


ǚȄ țȄŞ ǕíȄńĽ ɱ˜ǚȄƼ ǚʨ ċíĩǥ ċŞʨ˜ŞŞȄ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ
íȄń ʨǕŞȄ țˆʨ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵ
ɱʨɪíǚƼǕʨɊ ÛǕŞȄ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ɪŞíĩǕŞɱ ĩǕǚȄ ǕŞǚƼǕʨĽ
wȚķɼůćʂů ɉȯ˧ůɼ ćȚŔ ǵȌɉɼȯ˦ů ɱ˜ǚʨĩǕ ǕíȄńɱ íȄń ɪŞȵŞíʨ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨɊ

ɉůɼƜȯɼȌćȚķů ˧ǵʺǯ ʺǯǵʂ


ǿůʺʺȁůĚůȁȁ ˧ȯɼǿȯ˔ʺ

×dzŸ ŀȳćŀdz
ǔɩǙɰʧǙìȃ ØǙǦì Ǚɰ Țȃŝ Țž ʧǔŝ
ĨȚ˅ȃʧɩ˝ɦɰ ǦŝìŃǙȃƻ ǤŝʧʧǦŝĊŝǦǦ
ŝ˜ȴŝɩʧɰ ìȃŃ ɰŝʧ ˅ȴ ɩǙƻǔʧȚȃ
oŝʧʧǦŝĊŝǦǦɰ Ǚȃ ʺ˪˪Ťɉ Wŝɦɰ ì ɰʧɩŝȃƻʧǔ
ìȃŃ ĨȚȃŃǙʧǙȚȃǙȃƻ ĨȚìĨǔ žȚɩ ŝǦǙʧŝ
ìʧǔǦŝʧŝɰļ ǙȃĨǦ˅ŃǙȃƻ žȚɩǴŝɩ ÄE žǙƻǔʧŝɩ ìȃŃ
Ä}} ǔŝì˚˝˛ŝǙƻǔʧ ĨǔìǴȴǙȚȃ ‹ǦǙ ¼ǔȚǴȴɰȚȃɉ

×dzŸ ǘȳćȅ
ɥoŝʧʧǦŝĊŝǦǦ ʧɩìǙȃǙȃƻ Ǚɰ ì ʧȚʧìǦǗĊȚŃ˝ ìĨʧǙ˚Ǚʧ˝ ìȃŃ ˛ǙǦǦ ĊȚȚɰʧ
˝Ț˅ɩ Ț˚ŝɩìǦǦ ȴȚ˛ŝɩļɦ ɰì˝ɰ ØǙǦìɉ ɥ¼ǔǙɰ ǴìǤŝɰ ˝Ț˅ ɰʧɩȚȃƻļ
žìɰʧ ìȃŃ ǴȚĊǙǦŝ Ų ˛ǙʧǔȚ˅ʧ ìŃŃǙȃƻ ˅ȃ˛ìȃʧŝŃ Ǵ˅ɰĨǦŝ
Ǵìɰɰ ʧǔìʧ ĨȚ˅ǦŃ ɰǦȚ˛ ˝Ț˅ ŃȚ˛ȃ Ų ˛ǔǙĨǔ Ǚɰ ˅ɰŝž˅Ǧ žȚɩ
ŝ˚ŝɩ˝ ɰȴȚɩʧ žɩȚǴ ɩ˅ƻĊ˝ ʧȚ ɰ˛ǙǴǴǙȃƻɉ ɰ ˛ŝǦǦ ìɰ ǴìǤǙȃƻ
˝Ț˅ Ǧŝìȃ ìȃŃ ɰʧɩȚȃƻļ ʧǔǙɰ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ ˛ǙǦǦ ìǦɰȚ ǙǴȴɩȚ˚ŝ
˝Ț˅ɩ ɰǔȚ˅ǦŃŝɩ ɰʧìĊǙǦǙʧ˝ļ ǔŝǦȴǙȃƻ ʧȚ ȴɩŝ˚ŝȃʧ ǙȃǢ˅ɩ˝ɉɦ î qćȅȳ
Ã?»Ë Ƃ
×dzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ Hɪíɱȵ ŞíĩǕ ɱǚńŞ țſ í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧɧɱ ǕíȄńǧŞ íȄń Ǖțǧń ǚʨ ǚȄ
ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɪ ſíĩŞɊ ±ǧț˜ǧ˞ ǵț˛Ş ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ í ĩǚɪĩˆǧíɪ
ɥÄɰŝ ì ȣʺǤƻ ǤŝʧʧǦŝĊŝǦǦ ʧȚ ì˚ȚǙŃ ƻŝʧʧǙȃƻ ǙȃǢ˅ɩŝŃ ˅ȃʧǙǦ ˝Ț˅ɦ˚ŝ
ǵțʨǚțȄ íɪțˆȄń ˞țˆɪ ǕŞíńĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜ɱ íɱ ĩǧțɱŞ
ȴŝɩžŝĨʧŝŃ ˝Ț˅ɩ žȚɩǴļ ʧǔŝȃ ˝Ț˅ Ĩìȃ ȴɩȚƻɩŝɰɰ ʧȚ ȣʌǤƻļɦ ɰì˝ɰ ʨț ˞țˆɪ ǕŞíń íɱ ˞țˆ ĩíȄɊ ŒȄĩŞ ˞țˆ Ǖí˛Ş ĩțǵȵŞʨŞń țȄŞ
ØǙǦìɉ ɥ$Țȃɦʧ ˛Țɩɩ˝ļ ˝Ț˅ ˛Țȃɦʧ ȴ˅ʧ Țȃ ˅ȃ˛ìȃʧŝŃ Ǵ˅ɰĨǦŝ ɪțʨíʨǚțȄĽ ɪŞȵŞíʨ ʨǕŞ ǵț˛ŞǵŞȄʨ ǚȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ńǚɪŞĩʨǚțȄɊ
Ǵìɰɰ ˛Ǚʧǔ ǴȚɩŝ ˛ŝǙƻǔʧ Ų ˝Ț˅ɦǦǦ Ǣ˅ɰʧ Ċ˅ǙǦŃ ɰʧɩŝȃƻʧǔɉ ¼Ț
˛ìɩǴ ˅ȴļ ŃȚ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰ Țž ǦǙƻǔʧ ĨìɩŃǙȚ ìȃŃ ɰȚǴŝ ǢȚǙȃʧ
ǴȚĊǙǦǙʧ˝ ˛ȚɩǤ ɰ˅Ĩǔ ìɰ ìɩǴ ĨǙɩĨǦŝɰ ìȃŃ ǔǙȴ ɩȚʧìʧǙȚȃɰɉ
 ŝɩžȚɩǴ ʧǔɩŝŝ ɰŝʧɰ Țž ŝìĨǔ ǴȚ˚ŝ ˛Ǚʧǔ ʫ˪ ɰŝĨȚȃŃɰɦ ɩŝɰʧ
Ċŝʧ˛ŝŝȃ ɰŝʧɰɉ GȚ ɰʧɩìǙƻǔʧ žɩȚǴ Țȃŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝ ʧȚ ʧǔŝ
ȃŝ˜ʧ žȚɩ ì žìɰʧ ìȃŃ ŝžžŝĨʧǙ˚ŝ ǔǙƻǔǗǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧɉɦ

Ȣʤʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


vKg

Ţ §ȞŸǷćɿȐ ʽdzɿ˗ʅʽŸɿ
Ã?»Ë Ƃ ?-q Ëw9?
±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ ʨǕŞ ɪíĩǥ ȵțɱǚʨǚțȄ ȷțȄ ʨǕŞ
ċíĩǥ țſ ˞țˆɪ ſțɪŞíɪǵ íʨ ɱǕțˆǧńŞɪ ǕŞǚƼǕʨȽɊ tț˜Şɪ
ǚȄʨț í ńŞŞȵ ɱɟˆíʨĽ ʨǕŞȄ ńɪǚ˛Ş ˆȵ ʨǕɪțˆƼǕƼǕ ˞țˆɪ
ǕŞŞǧɱĽ ȵɪŞɱɱǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ț˛ŞɪǕŞíńɊńɊ
±ǧț˜ǧ˞ ċɪǚȄƼ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ċíĩǥ ńț˜Ȅ ʨț
ʨǕŞ ɪíĩǥ ȵțɱǚʨǚțȄ ċŞſțɪŞ ˞țˆɪ ȄŞ˝ʨ ɪŞȵɊ

Ŝ ˬǹȞǘ Ɍ˗ȅȅǷȳ˩Ÿɿ
Ã?»Ë Ƃ
tǚŞ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ċŞȄʨĽ ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ
ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ċțʨǕ íɪǵɱ ɱʨɪŞʨĩǕŞń țˆʨ ċŞǕǚȄń
˞țˆɪ ǕŞíń ǕțǧńǚȄƼ í ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ˜ǚʨǕ ċțʨǕ ǕíȄńɱɊ
tǚſʨ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧĽ ŞȄƼíƼǚȄƼ ˞țˆɪ ĩțɪŞ íȄń ċíĩǥ
ǵˆɱĩǧŞɱ ˆȄʨǚǧ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚɱ ț˛Şɪ ˞țˆɪ ſíĩŞɊ
±ǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪɊ

ë qǹǘdz Ɍ˗ȅȅ
Ã?»Ë Ƃ ?-q Ëw9?
±ʨíɪʨ ʨț ȵŞɪſțɪǵ í țȄŞǘíɪǵ ɱ˜ǚȄƼ íɱ ǚȄ Ş˝ŞɪĩǚɱŞ Ȥ țȄ
ʨǕŞ țȵȵțɱǚʨŞ ȵíƼŞɊ ʨ ʨǕŞ ʨțȵ țſ ʨǕŞ ɱ˜ǚȄƼĽ ȵˆǧǧ ʨǕŞ ċŞǧǧ
ʨț˜íɪńɱ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪĽ ǥŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ˜ɪǚɱʨ ɱʨɪíǚƼǕʨ ˜ǕǚǧŞ
ɪíǚɱǚȄƼ ˞țˆɪ Şǧċț˜Ɋ ±˜ǚȄƼ ǚʨ ċíĩǥ ńț˜Ȅ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǧŞƼɱɊ

Œ Ã˗ʅʅǹćȞ ʽ˪ǹʅʽ
Ã?»Ë Ƃ ?-q Ëw9?
±ǚʨ ńț˜Ȅ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ ċŞȄʨ íȄń ǕŞŞǧɱ
țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ Xțǧń ʨǕŞ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ˜ǚʨǕ ċțʨǕ ǕíȄńɱ
íʨ ĩǕŞɱʨ ǕŞǚƼǕʨ íȄń ǧŞíȄ ċíĩǥ ɱț ˞țˆɪ ċțń˞ ǚɱ íʨ
ưƛɰ ʨț ʨǕŞ ſǧțțɪɊ ©țʨíʨŞ ˞țˆɪ ċțń˞ ʨț țȄŞ ɱǚńŞ ċ˞
ʨ˜ǚɱʨǚȄƼ íʨ ʨǕŞ ˜íǚɱʨĽ ʨǕŞȄ ʨț ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣʤʤ
×ǷùǷw ɌȳʅʽŸɿǹȳɿ ƛȅˬŸ
ü¤ėð ħ ×w™? ˏ˻ Ë?-§9Ë
tŞíȄ ċíĩǥ íȄń Ǖțǧń ċțʨǕ ǕíȄńǧŞɱ ˜ǚʨǕ ɱʨɪíǚƼǕʨ

ŘĞťðü íɪǵɱ Ş˝ʨŞȄńŞń ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆɊ ¡ˆǧǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ ʨț í


½ ȵțɱǚʨǚțȄĽ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨĽ ʨǕŞȄ ʨț í ß ȵțɱǚʨǚțȄ
íȄń ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨĽ ʨǕŞȄ ț˛ŞɪǕŞíń ʨț íȄ \ ȵțɱǚʨǚțȄ
íȄń ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ pŞŞȵ ˞țˆɪ ċțń˞ ǚȄ í ɱʨɪíǚƼǕʨ
+˔ǵȁŔ ʂʺɼůȚǙʺǯŌ ȌȯĚǵȁǵʺ˩ ćȚŔ ǧǚȄŞ íȄń ˞țˆɪ ĩțɪŞ ŞȄƼíƼŞń ʨǕɪțˆƼǕțˆʨɊ

ķȯdzȯɼŔǵȚćʺǵȯȚ ˧ǵʺǯ ʺǯůʂů


ʂ˔ʂɉůȚʂǵȯȚ ʺɼćǵȚůɼ ů˨ůɼķǵʂůʂ

×dzŸ ŀȳćŀdz
Ǧŝ˜Ǚɰ ȃʧȚȃȚȴȚ˅ǦȚɰ Ǚɰ ʧǔŝ Ț˛ȃŝɩ Țž
o$ ǴĊǙʧǙȚȃļ ì ȴɩǙ˚ìʧŝ ȴŝɩɰȚȃìǦ
ʧɩìǙȃǙȃƻ ĨǦ˅Ċ ˛ǔŝɩŝ ǔŝ Ț˚ŝɩɰŝŝɰ ì
ʧŝìǴ Țž ʧɩìǙȃŝɩɰļ ɰȴȚɩʧɰ ɩŝǔìĊǙǦǙʧìʧǙȚȃ
ɰȴŝĨǙìǦǙɰʧɰ ìȃŃ ŃǙŝʧǙĨǙìȃɰɉ ȃ ŝ˜Ǘ
ȴɩȚžŝɰɰǙȚȃìǦ ɩ˅ƻĊ˝ ȴǦì˝ŝɩļ ȃʧȚȃȚȴȚ˅ǦȚɰ ǔìɰ ȣƚ ˝ŝìɩɰɦ
ŝ˜ȴŝɩǙŝȃĨŝ ìɰ ì ĨŝɩʧǙžǙŝŃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ìȃŃ ĨȚȃŃǙʧǙȚȃǙȃƻ ĨȚìĨǔɉ

×dzŸ ǘȳćȅ
ɥ°˅ɰȴŝȃɰǙȚȃ ʧɩìǙȃǙȃƻ ĨȚǴȴǦŝǴŝȃʧɰ ìŝɩȚĊǙĨ ɰȴȚɩʧɰ
ɰ˅Ĩǔ ìɰ ɩ˅ȃȃǙȃƻļ Ĩ˝ĨǦǙȃƻļ ɰ˛ǙǴǴǙȃƻ ìȃŃ ɩȚ˛Ǚȃƻļɦ
ɰì˝ɰ ȃʧȚȃȚȴȚ˅ǦȚɰɉ ɥ¼ǔìʧɦɰ ĊŝĨì˅ɰŝ Ǚʧ ˅ɰŝɰ ˝Ț˅ɩ
Ț˛ȃ ĊȚŃ˝˛ŝǙƻǔʧ ìɰ ɩŝɰǙɰʧìȃĨŝ ɰȚ ʧǔŝ Ǵ˅ɰĨǦŝ ˝Ț˅
Ċ˅ǙǦŃ Ǚɰ Ǧŝìȃ ìȃŃ ž˅ȃĨʧǙȚȃìǦļ ɩìʧǔŝɩ ʧǔìȃ Ċ˅ǦǤ˝ɉ ¼ǔŝɰŝ
ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ǔì˚ŝ Ċŝŝȃ ɰȴŝĨǙžǙĨìǦǦ˝ ĨǔȚɰŝȃ ʧȚ ǙȃĨɩŝìɰŝ ËǹȞǘȅŸǷȅŸǘ ƛȅȳȳɿ ʽȳ˗ŀdz
ǴȚĊǙǦǙʧ˝ ìȃŃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ ìɩȚ˅ȃŃ ˝Ț˅ɩ ǔǙȴ ǢȚǙȃʧɰļ Ǧŝƻɰļ
ĊìĨǤļ Ĩǔŝɰʧļ ɰǔȚ˅ǦŃŝɩɰ ìȃŃ ìɩǴɰ ʧȚ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ ǴìǤŝ
î ćȞŝ ɿŸćŀdz ȅ˗ȞǘŸ
ĊǙƻļ ȴ˅ɩȴȚɰŝž˅Ǧ ǴȚ˚ŝǴŝȃʧɰ Ǚȃ ìȃ˝ ɰȴȚɩʧɉɦ ×w™? ˏ˻ Ë?-§9Ë
ɱɱˆǵŞ í ǧˆȄƼŞ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ țȄŞ ſțțʨ ʨǕɪțˆƼǕ ċțʨǕ
×dzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ ɱˆɱȵŞȄɱǚțȄ ʨɪíǚȄŞɪ ǧțțȵɱɊ pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ ˆȵ íȄń
ɥ[ ɩŝĨȚǴǴŝȃŃ ŃȚǙȃƻ ʧǔǙɰ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ʧ˛Ț ʧǙǴŝɰ ì ˛ŝŝǤ Țȃ ċíĩǥ ɱʨɪíǚƼǕʨĽ ǧț˜Şɪ íȄń ʨțˆĩǕ ʨǕŞ ſǧțțɪ ˜ǚʨǕ ċțʨǕ ǕíȄńɱɊ
Ńì˝ɰ ˛ǔŝȃ ˝Ț˅ ìɩŝȃɦʧ ŃȚǙȃƻ ìȃ˝ Țʧǔŝɩ ʧɩìǙȃǙȃƻļɦ ɰì˝ɰ ±ʨíȄń ˆȵ ċ˞ ńɪǚ˛ǚȄƼ ʨǕɪțˆƼǕ ˞țˆɪ ǕŞŞǧĽ ʨǕŞȄ
Ş˝ʨŞȄń ˞țˆɪ íɪǵɱ ɱʨɪíǚƼǕʨ ț˛ŞɪǕŞíńɊ
ȃʧȚȃȚȴȚ˅ǦȚɰɉ ɥÚìɩǴ ˅ȴ ˛Ǚʧǔ žǙ˚ŝ ǴǙȃ˅ʧŝɰ Țž ɰǤǙȴȴǙȃƻ
Țɩ ìȃ˝ Țʧǔŝɩ ǦǙƻǔʧ ĨìɩŃǙȚ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝļ žȚǦǦȚ˛ŝŃ Ċ˝ Ń˝ȃìǴǙĨ
ɰʧɩŝʧĨǔŝɰ ɰ˅Ĩǔ ìɰ Ǧŝƻ ɰ˛Ǚȃƻɰ ìȃŃ ìɩǴ ɩȚʧìʧǙȚȃɰɉ $Ț
ʧǔŝ ǴȚ˚ŝɰ Ǚȃ ì ĨǙɩĨ˅Ǚʧ ˛Ǚʧǔ ʫ˪ ɰŝĨȚȃŃɰɦ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ
ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ ìȃŃ ʧ˛Ț ǴǙȃ˅ʧŝɰɦ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ĨǙɩĨ˅Ǚʧɰɉ °ʧìɩʧ
˛Ǚʧǔ ʧǔɩŝŝ ĨǙɩĨ˅Ǚʧɰ ìȃŃ Ċ˅ǙǦŃ ˅ȴ ʧȚ žȚ˅ɩɉ EȚɩ ǴȚ˚ŝɰ ʧǔìʧ
˅ɰŝ Țȃŝ ɰǙŃŝ Țž ʧǔŝ ĊȚŃ˝ļ ɰ˛ǙʧĨǔ ɰǙŃŝɰ ǔìǦž˛ì˝ ʧǔɩȚ˅ƻǔ
ŝìĨǔ ɰŝʧɉ ¼Ț ǴìǤŝ ìȃ˝ ǴȚ˚ŝ ǔìɩŃŝɩļ ȴȚɰǙʧǙȚȃ ˝Ț˅ɩɰŝǦž
ž˅ɩʧǔŝɩ ì˛ì˝ žɩȚǴ ʧǔŝ ɰ˅ɰȴŝȃɰǙȚȃ ʧɩìǙȃŝɩɦɰ ìȃĨǔȚɩ ȴȚǙȃʧɉɦ

Ȣʤƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


vKg

ËǹȞǘȅŸǷćɿȐ
Ţ ×Ƿɿȳ˪ ćȞŝ ɿŸćŀdz
×w™? ˏ˻ Ë?-§9Ë
tŞíȄ ċíĩǥ íȄń Ǖțǧń ċțʨǕ ɱˆɱȵŞȄɱǚțȄ ʨɪíǚȄŞɪ
ǕíȄńǧŞɱ ǚȄ țȄŞ ǕíȄńɊ ©țʨíʨŞ íȄń ʨțˆĩǕ
ʨǕŞ ſǧțțɪ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſɪŞŞ ǕíȄńɊ ¡ˆǧǧ
˞țˆɪɱŞǧſ ċíĩǥ ˆȵ íȄń ĩțȄʨǚȄˆŞ
ɪțʨíʨǚȄƼ ɱț ˞țˆɪ ſɪŞŞ ǕíȄń
ɪŞíĩǕŞɱ íɱ ǕǚƼǕ íɱ ȵțɱɱǚċǧŞɊ

Ŝ »ɿŸʅʅǷ˗Ɍ ʽȳ
ȳģȅǹɳ˗Ÿ ȁćŀȃȃȞǹƛŸ
×w™? ˏ˻ Ë?-§9Ë
¡ǧíĩŞ ċțʨǕ ſŞŞʨ ǚȄ ʨǕŞ ǧțțȵɱ íȄń íɱɱˆǵŞ í
ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄɊ țǵȵǧŞʨŞ í ȵɪŞɱɱǘˆȵĽ ʨǕŞȄ
ȵˆǧǧ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ˆȵ ʨț țȄŞ Şǧċț˜Ɋ ©ŞʨˆɪȄ ʨț
ʨǕŞ ɱʨíɪʨ íȄń ɪŞȵŞíʨ țȄ ʨǕŞ țʨǕŞɪ ɱǚńŞɊ

ë ËǹȞǘȅŸǷȅŸǘ ȁ˗ȐɌǹȞǘ ȅ˗ȞǘŸ


˪ǹʽdz ȃȞŸŸ ŝɿǹ˩Ÿ
×w™? ˏ˻ Ë?-§9Ë
ÛǚʨǕ țȄŞ ſțțʨ ʨǕɪțˆƼǕ ċțʨǕ ǧțțȵɱ
íɱɱˆǵŞ í ɱˆɱȵŞȄńŞń ǧˆȄƼŞ ȵțɱǚʨǚțȄɊ
lˆǵȵ ɱț ˞țˆɪ ſɪțȄʨ ſțțʨ ǚɱ Ȥ˫ǘȤƛĩǵ
țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń ńɪǚ˛Ş ˞țˆɪ ċíĩǥ
ǥȄŞŞ ˆȵ ǚȄ í ɪˆȄȄǚȄƼ ǵțʨǚțȄɊ ©ŞʨˆɪȄ
ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ

Œ +ćŀȃ Ÿ˫ʽŸȞʅǹȳȞ
×w™? ˏ˻ Ë?-§9Ë
Xțǧń ċțʨǕ ǕíȄńǧŞɱ ǚȄ ſɪțȄʨ țſ ˞țˆ íȄń ǧț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ
ʨț í ɱǚʨʨǚȄƼ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ċíĩǥɱǚńŞ íɪțˆȄń ʬ˫ĩǵ
țſſ ʨǕŞ ſǧțțɪɊ pŞŞȵǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ Ş˝ʨŞȄńŞńĽ ȵˆǧǧ ʨǕŞ
ǕíȄńǧŞɱ ċíĩǥ íȄń ț˛Şɪ ˞țˆɪ ǕŞíńĽ ɱʨɪíǚƼǕʨŞȄǚȄƼ ˞țˆɪ
ċțń˞Ɋ ±ǧț˜ǧ˞ ɪŞʨˆɪȄ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄ íȄń ɪŞȵŞíʨɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢʤƢ
‹ŸʽʽȅŸģŸȅȅ ʅ˪ǹȞǘ
ʼnؤŶāėð ħ Ã?»Ë ˏƽ
±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ í ǧǚʨʨǧŞ ˜ǚńŞɪ ʨǕíȄ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ

įĞŴÖv íȵíɪʨ íȄń Ǖțǧń í ȤưǥƼ ǥŞʨʨǧŞċŞǧǧ ǚȄ țȄŞ ǕíȄń ċŞʨ˜ŞŞȄ ˞țˆɪ
ǧŞƼɱĽ ǕǚȄƼŞǚȄƼ íʨ ʨǕŞ Ǖǚȵɱ íȄń ˜ǚʨǕ ǥȄŞŞɱ ɱǧǚƼǕʨǧ˞ ċŞȄʨɊ ±Ȅíȵ
˞țˆɪ Ǖǚȵɱ ſțɪ˜íɪń ʨț ɱ˜ǚȄƼ ʨǕŞ ˜ŞǚƼǕʨ ˆȵ ʨț Ş˞Ş ǧŞ˛ŞǧĽ ʨǕŞȄ
ɱ˜íȵ ǕíȄńɱɊ ±˜ǚȄƼ ʨǕŞ ċŞǧǧ ńț˜Ȅ ċŞʨ˜ŞŞȄ ˞țˆɪ ǧŞƼɱ íƼíǚȄɊ
õćȚʺ ǵȌɉɼȯ˦ůŔ ůȚŔ˔ɼćȚķů ćȚŔ
Ɯ˔ȚķʺǵȯȚćȁ ʂʺɼůȚǙʺǯɱ ×ɼ˩ ʺǯǵʂ
-ɼȯʂʂ[ǵʺdzǵȚʂɉǵɼůŔ ɼȯ˔ʺǵȚů

×dzŸ ŀȳćŀdz
$ìɩɩŝȃ EɩŝŝǴìȃ ǔìɰ ˛ȚɩǤŝŃ Ǚȃ ʧǔŝ
žǙʧȃŝɰɰ ǙȃŃ˅ɰʧɩ˝ žȚɩ ȣŤ ˝ŝìɩɰ ìȃŃ Ǚɰ
ȃȚ˛ ĨǔǙŝž ĨȚìĨǔ ìʧ ¼ɩìǙȃ }ìȃĨǔŝɰʧŝɩ
˛ǔŝɩŝ ǔŝ ʧŝìĨǔŝɰ ɩȚɰɰEǙʧ ĨǦìɰɰŝɰɉ
¼ɩìǙȃ }ìȃĨǔŝɰʧŝɩ ìǦɰȚ Țžžŝɩɰ ȴŝɩɰȚȃìǦ
ʧɩìǙȃǙȃƻ ˛Ǚʧǔ ìȃ ŝǴȴǔìɰǙɰ Țȃ ɰʧɩŝȃƻʧǔ
ìȃŃ ĨȚȃŃǙʧǙȚȃǙȃƻ žȚɩ žȚȚʧĊìǦǦŝɩɰļ ɩ˅ȃȃŝɩɰ ìȃŃ ʧɩǙìʧǔǦŝʧŝɰɉ

×dzŸ ǘȳćȅ
ɥìɩŃǙȚ ŝȃŃ˅ɩìȃĨŝ ɩŝžŝɩɰ ʧȚ ˝Ț˅ɩ ǔŝìɩʧɦɰ ìĊǙǦǙʧ˝ ʧȚ
ɰ˅ȴȴǦ˝ ìǴȴǦŝ Ț˜˝ƻŝȃ ʧȚ ˝Ț˅ɩ Ǵ˅ɰĨǦŝɰ ˛ǔǙǦŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰǙȃƻļɦ
ɰì˝ɰ EɩŝŝǴìȃɉ ɥÚǔìʧŝ˚ŝɩ ɰȴȚɩʧ ˝Ț˅ ŃȚļ ǙǴȴɩȚ˚Ǚȃƻ ˝Ț˅ɩ
ĨìɩŃǙȚ ŝȃŃ˅ɩìȃĨŝ ˛ǙǦǦ Ǵŝìȃ ĊŝǙȃƻ ìĊǦŝ ʧȚ ƻȚ ǔìɩŃŝɩ žȚɩ
ǦȚȃƻŝɩɉ ¼ǔŝ ŝ˜ŝɩĨǙɰŝɰ Ǚȃ ʧǔǙɰ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ ɩŝȴǦǙĨìʧŝ ʧǔŝ ȃìʧ˅ɩìǦ
ǴȚ˚ŝǴŝȃʧɰ ʧǔŝ ǔ˅Ǵìȃ ĊȚŃ˝ ˛ìɰ ŃŝɰǙƻȃŝŃ žȚɩ ɰȚ Ǚʧ ìǦɰȚ
Ċ˅ǙǦŃɰ ˝Ț˅ɩ ž˅ȃĨʧǙȚȃìǦ ɰʧɩŝȃƻʧǔļ ˛ǔǙĨǔ ʧɩìȃɰǦìʧŝɰ ʧȚ ǴȚɩŝ
ȴȚ˛ŝɩ Țȃ ʧǔŝ ĊǙǤŝ Țɩ ɩ˅ȃȃǙȃƻ ʧɩìĨǤ Țɩ Ǚȃ ʧǔŝ ȴȚȚǦɉɦ

×dzŸ ˪ȳɿȃȳ˗ʽ
ɥ[ȃ ɩȚɰɰEǙʧ ǦǙȃƻȚ ʧǔǙɰ ʧ˝ȴŝ Țž ˛ȚɩǤȚ˅ʧ Ǚɰ ǤȃȚ˛ȃ ìɰ ìȃ
}¨  ȶìɰ Ǵìȃ˝ ɩȚ˅ȃŃɰ ìɰ ȴȚɰɰǙĊǦŝȼļɦ ɰì˝ɰ EɩŝŝǴìȃɉ
ɥ¼ǔŝ ǙŃŝì Ǚɰ ʧȚ ƻŝʧ ʧǔɩȚ˅ƻǔ ìɰ Ǵìȃ˝ ĨǙɩĨ˅Ǚʧɰ ìɰ ˝Ț˅ Ĩìȃ
Ǚȃ ʺ˪ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ ˅ʧ ŃȚȃɦʧ ƻȚ žǦìʧ Ț˅ʧ ʧǔŝ ˛ǔȚǦŝ ʧǙǴŝɉ
GȚ ìʧ ì ȴìĨŝ ˝Ț˅ Ĩìȃ ǴìǙȃʧìǙȃ ȶìĊȚ˅ʧ Ť˪Ƀ ǙȃʧŝȃɰǙʧ˝ȼ
žȚɩ ʧǔŝ žǙɩɰʧ ȣʌ ǴǙȃ˅ʧŝɰļ ʧǔŝȃ ɩìǴȴ Ǚʧ ˅ȴ ʧȚ ȣ˪˪Ƀ Ǚȃ ʧǔŝ
žǙȃìǦ žȚ˅ɩ ǴǙȃ˅ʧŝɰɉ ¼ǔǙɰ ǔŝǦȴɰ Ċ˅ǙǦŃ ĨìɩŃǙȚ ŝȃŃ˅ɩìȃĨŝ
Ċ˝ ǤŝŝȴǙȃƻ ˝Ț˅ɩ ǔŝìɩʧ ɩìʧŝ Ǚȃ ʧǔŝ ìŝɩȚĊǙĨ ˦Țȃŝ žȚɩ ʧǔŝ
ǴìǢȚɩǙʧ˝ Țž ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧļ ìȃŃ ʧǔŝȃ ʧìǤǙȃƻ ˝Ț˅ ìȃìŝɩȚĊǙĨ
ìʧ ʧǔŝ ŝȃŃ ˛ǔǙĨǔ ˛ǙǦǦ ǔŝǦȴ ˝Ț˅ɩ ɰȴɩǙȃʧ žǙȃǙɰǔŝɰɉ Wì˚ŝ ì
ɰǔȚɩʧ ɩŝɰʧ Ċŝʧ˛ŝŝȃ ŝìĨǔ ĨǙɩĨ˅Ǚʧ Ǚž ˝Ț˅ ȃŝŝŃ Ǚʧ ìȃŃ ŃȚ
ʧǔŝ ˛ȚɩǤȚ˅ʧ ìʧ Ǧŝìɰʧ ʧ˛ǙĨŝ ì ˛ŝŝǤ ʧȚ ƻŝʧ ɩŝɰ˅Ǧʧɰɉɦ

î +˗ɿɌŸŸ ˪ǹʽdz ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ


Ã?»Ë Ⱦ˻
±ʨíȄń ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ſŞŞʨ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨĽ ʨǕŞȄ ńɪțȵ
ǚȄʨț í ȵɪŞɱɱǘˆȵ ȵțɱǚʨǚțȄ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ˆȄńŞɪ
˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱɊ ¡Şɪſțɪǵ í ȵɪŞɱɱǘˆȵĽ ʨǕŞȄ ǣˆǵȵ ˞țˆɪ
ſŞŞʨ ſțɪ˜íɪń ǚȄʨț í ʨˆĩǥɊ lˆǵȵ ˆȵ íȄń ǧíȄń ɱțſʨǧ˞Ɋ

Ȣʤʄ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


vKg

+ȳ˫ ȁ˗ȐɌ Ŝ »ɿŸʅʅǷ˗Ɍ


Ţ Ã?»Ë Ⱦ˻ Ã?»Ë Ⱦƽ
±ʨíȄń ǚȄ ſɪțȄʨ țſ í ʨǕǚƼǕǘǕǚƼǕ ċț˝ íȄń ǧț˜Şɪ ǚȄʨț ±ʨíɪʨ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ɱǕțˆǧńŞɪǘ˜ǚńʨǕ íȵíɪʨ íȄń
í ǣˆǵȵǚȄƼ ȵțɱǚʨǚțȄ ċ˞ ċŞȄńǚȄƼ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ íȄń ċțń˞ ɱʨɪíǚƼǕʨ ſɪțǵ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ʨț ǕŞŞǧɱĽ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ
ǕǚȵɱɊ ,˝ȵǧțɱǚ˛Şǧ˞ ǣˆǵȵ ˜ǕǚǧŞ ɱ˜ǚȄƼǚȄƼ ˞țˆɪ íɪǵɱ ǕíȄńɱ ńǚɪŞĩʨǧ˞ ˆȄńŞɪ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱɊ tț˜Şɪ ˞țˆɪɱŞǧſ
ſțɪ˜íɪńɱɊ tíȄń ɱțſʨǧ˞ țȄ ʨǕŞ ċț˝Ɋ ±ʨíȄń ʨíǧǧĽ ʨǕŞȄ ˆȄʨǚǧ ˞țˆɪ íɪǵɱ íɪŞ ċŞȄʨ íʨ Ȋ˫ɰɊ ¡ɪŞɱɱ ċíĩǥ ˆȵɊ
ɱʨŞȵ ċíĩǥ˜íɪńɱ țſſ ʨǕŞ ċț˝ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨ ȵțɱǚʨǚțȄɊ

ë ËǹʽǷ˗Ɍ
Ã?»Ë ˏ˻
tǚŞ ˜ǚʨǕ ˞țˆɪ ǥȄŞŞɱ ċŞȄʨĽ ſŞŞʨ ſǧíʨ țȄ ʨǕŞ ſǧțțɪ íȄń
ǕíȄńɱ ȄŞ˝ʨ ʨț ˞țˆɪ ǕŞíńɊ ½ǚƼǕʨŞȄ ˞țˆɪ íċńțǵǚȄíǧ
ǵˆɱĩǧŞɱ íȄń ɪíǚɱŞ ˞țˆɪ ʨțɪɱț ʨț í ˛Şɪʨǚĩíǧ ȵțɱǚʨǚțȄɊ Xțǧń
ſțɪ í ɱŞĩțȄńĽ ʨǕŞȄ ɱǧț˜ǧ˞ ǧț˜Şɪ ċíĩǥ ʨț ʨǕŞ ɱʨíɪʨɊ

Œ 9ȳ˗ģȅŸǷ˗ȞŝŸɿ
Ã?»Ë Ǐ˻
ńń ǚȄʨŞȄɱǚʨ˞ ʨț ˞țˆɪ ɱǥǚȵȵǚȄƼ ċ˞ ɱ˜ǚȄƼǚȄƼ ʨǕŞ
ɪțȵŞ íɪțˆȄń ʨ˜ǚĩŞ ſțɪ Ş˛Şɪ˞ ǣˆǵȵ ˞țˆ ńțɊ ,ȄƼíƼŞ
˞țˆɪ íċɱĽ ȵˆǧǧ ˞țˆɪ ɱǕțˆǧńŞɪɱ ċíĩǥ íȄń ȵˆɱǕ
˞țˆɪ ĩǕŞɱʨ țˆʨ ʨț íǚń ŞſſǚĩǚŞȄĩ˞ íȄń ĩțȄʨɪțǧɊ
pŞŞȵ ˞țˆɪ ǕíȄńɱ ĩǧțɱŞ ʨț ˞țˆɪ ċțń˞ íȄń ˆɱŞ
˞țˆɪ ˜ɪǚɱʨɱ ʨț ɱȵǚȄ ʨǕŞ ɪțȵŞĽ Ȅțʨ ˞țˆɪ íɪǵɱɊ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣʤɺ
ȢʤŨ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ
ðŶē éÖ¤Řʼn

1–_
éÖ¤Řʼn
õů ćȁȁ ǿȚȯ˧ ǵʺɹʂ ǵȌɉȯɼʺćȚʺ ʺȯ Ɯȯķ˔ʂ ȯȚ ć Ǚȯćȁ Ǝ ǵʺ ɉɼȯ˦ǵŔůʂ
Ȍȯʺǵ˦ćʺǵȯȚŌ ɉ˔ɼɉȯʂů ćȚŔ ķȁćɼǵʺ˩ɝ õǯůȚů˦ůɼ ˩ȯ˔ ʺɼćǵȚŌ
˩ȯ˔ ʂǯȯ˔ȁŔ ǯć˦ů ˩ȯ˔ɼ ʺćɼǙůʺ ǵȚ ȌǵȚŔɝ +˔ʺ ǵƜ ˩ȯ˔ ǯćɉɉůȚůŔ
ʺȯ ǵȌɉɼůʂʂ ć Ɯů˧ Ě˩ʂʺćȚŔůɼʂŌ ʺǯćʺ ˧ȯ˔ȁŔȚɹʺ Ěů ʂȯ ĚćŔŌ
˧ȯ˔ȁŔ ǵʺɱ ×ǯćʺɹʂ ˧ǯ˩ ˧ůɹ˦ů ɉ˔ʺ ʺȯǙůʺǯůɼ ʺǯǵʂ ķȯȁȁůķʺǵȯȚ
ȯƜ Ǝ ȁůʺɹʂ Ěů ǯȯȚůʂʺ Ǝ ʂǯȯ˧dzȯƜƜ Ȍȯ˦ůʂŌ ʺǯů ů˨ůɼķǵʂůʂ
ʺǯćʺɹȁȁ ćʺʺɼćķʺ ćŔȌǵɼǵȚǙ ȯɼ ů˦ůȚ ůȚ˦ǵȯ˔ʂ ǙȁćȚķůʂ ƜɼȯȌ
˩ȯ˔ɼ Ɯůȁȁȯ˧ Ǚ˩ȌdzǙȯůɼʂɝ 9ůȌȯȚʂʺɼćʺůŔ Ě˩ ʺɼćǵȚůɼ -ǯćǿć
-ȁćɼǿůŌ Ɯȯ˔ȚŔůɼ ȯƜ ƜǵʺȚůʂʂ ķɼů˧ ËɉćɼʺćȚƜćȌŌ ʺǯů˩ɹɼů ćȁȁ
ʺȯ˔Ǚǯ Ě˔ʺ ćķǯǵů˦ćĚȁů Ǝ ćȚŔŌ ćʂ ˧ůȁȁ ćʂ ȁȯȯǿǵȚǙ ǙȯȯŔŌ
ʺǯů˩ɹȁȁ ćȁȁ ķȯȚʺɼǵĚ˔ʺů ʺȯ ˩ȯ˔ɼ Ȍ˔ʂķȁů ǙćǵȚʂ ʺȯȯɝ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢʤȈ
„E# gb#Āv_ gb#ĀY#1 qv#~~Āˆq
ÁǙǟȄǩ ˘șʺɟɢš ɨʠɢșȄƿɘ Áɢ˘ ʠǙǟɨ čɢʺʠñǫ Ƕș˕š ʠǙñʠɟǫǫ ǟǶȰɢšɨɨ ñȄ˘șȄš ˖Ǚș ɨššɨ ǟʠ

×dzŸ ȳȞŸǷćɿȐ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ dzćʅ ģŸŸȞ ć ʽŸʅʽ ȳƛ ȐćȞȅǹȞŸʅʅ ʅǹȞŀŸ ʽǹȐŸ ǹȐȐŸȐȳɿǹćȅ Ǝ ȳɿ ćʽ ȅŸćʅʽ
ʅǹȞŀŸ Ãȯķǿ˩ ŀćȐŸ ȳ˗ʽɠ +˗ʽ ǹƛ ˬȳ˗ɼɿŸ ȅȳȳȃǹȞǘ ʽȳ ˗Ɍ ʽdzŸ ʅʽćȃŸʅŕ ʽdzŸɿŸɼʅ ȳȞȅˬ ȳȞŸ ʅȳȅ˗ʽǹȳȞŏ
ʽćȃŸ ć˪ćˬ ćȞȳʽdzŸɿ ȅǹȐģɠ qŸɿŸɼʅ ʽdzŸ ƛȳɿȐɠ

ɞuššȰ ˘șʺɢ ɨǙșʺǫņšɢ ɞaʠ ñǫɨș ǙšǫȰɨ ǟƂ ˘șʺ ɞaƂ ˘șʺ ĪñȄɟʠ ņș ʠǙš
ħ ȰʺɨǙšņ ņș˖Ȅ ñȄņ Ţ ɜǩǟĪǩɝ ˘șʺɢ ǙǟȰ ș˕šɢ Ŝ Ƕș˕šĿ Ȱʺʠ ˘șʺɢ ǙñȄņ
˕ǟɨʺñǫǟɨš ɜɨĪɢš˖ǟȄƿɝ ˘șʺɢ ʠș ʠǙš ɨǟņš ˘șʺɟɢš șȄ ñ ɨʠšȰ șɢ ñ čšȄĪǙ Ƃșɢ
ɨǙșʺǫņšɢ ǟȄʠș ǟʠɨ ɨșĪǩšʠĿɟ ȰɢšɨɨǟȄƿ șȄɄɟ [ñ˕ǟȄƿ ˘șʺɢ ñȄ šñɨǟšɢ ñȄƿǫšĿ ñȄņ ʠɢ˘
ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ ɞɢñĪš ˘șʺɢ ǙǟȰ ʺȄņšɢ ˘șʺɢ ˖șɢǩǟȄƿ ʠǙš Ƃǫșșɢ ˕šɢɨǟșȄ șȄĪš
ñčɨ ñɨ ǟƂ ˘șʺɟɢš ñčșʺʠ ʠș ñɢǶ ǙšǫȰɨ ˘șʺ ɨʠñ˘ ˘șʺɟ˕š ņš˕šǫșȰšņ Ƕșɢš
ʠñǩš ñ ȰʺȄĪǙɄɟ čñǫñȄĪšņ ñɨ ˘șʺ Ȱɢšɨɨ ʺȰɄ ɨʠɢšȄƿʠǙɄɟ ‡ș˖ ñǫǫ ʠǙñʠɟɨ
ǫšƂʠ ǟɨ ʠș ƂǟǫǶ ˘șʺɢ ș˖Ȅ
ʠɢñǟȄǟȄƿ ǶșȄʠñƿšɄ

Ȣƴ˥ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ðŶē éÖ¤Řʼn

„E# Eb~„b
qv#~~Āˆq
ãșʺɟ˕š ņșȄš ʠǙšǶ ñƿñǟȄɨʠ ʠǙš ˖ñǫǫ Ŷ
Ȅș˖ Ƕñɨʠšɢ ʠǙš ƂɢššǝɨʠñȄņǟȄƿ ˕šɢɨǟșȄ
[Ÿ˪ ģȳŝˬ˪Ÿǹǘdzʽ Ȑȳ˩Ÿʅ ˪ȳɿȃ ˬȳ˗ɿ ʅdzȳ˗ȅŝŸɿʅŕ ʽɿǹŀŸɌʅ ćȞŝ
ŀȳɿŸ ćʅ dzćɿŝ Ǝ ȳɿ ǹȐɌɿŸʅʅ ȳʽdzŸɿ ǘˬȐǷǘȳŸɿʅ ćʅ Ȑ˗ŀdz Ǝ ćʅ ʽdzŸ
ƛɿŸŸǷʅʽćȞŝǹȞǘ dzćȞŝʅʽćȞŝ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍɠ qŸɿŸɼʅ dzȳ˪ ʽȳ Ȟćǹȅ ǹʽɠ

ɞEǟɢɨʠ ˘șʺ Ȅššņ ñ ɨșǫǟņ


ħ ǙñȄņɨʠñȄņĿɟ ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ ɞaƂ
˘șʺ ĪñȄɟʠ Ǚșǫņ ɨʠšñņ˘ Ƃșɢ ȢƢǝʰ˥
ɨšĪșȄņɨ ˖ǟʠǙșʺʠ Ƕș˕ǟȄƿ ˘șʺɢ
ǙñȄņɨĿ ˖șɢǩ șȄ ʠǙñʠɄɟ Ȅņ Ƕñǩš
ɨʺɢš ˘șʺ ĪñȄ ņș ñʠ ǫšñɨʠ ɨǟ˗ ɢšȰɨ
ñƿñǟȄɨʠ ʠǙš ˖ñǫǫ ƂǟɢɨʠɄ

ɞyș˖šɢ ˘șʺɢɨšǫƂ ʠș˖ñɢņɨ ʠǙš


Ţ ƂǫșșɢĿ ǩššȰǟȄƿ ˘șʺɢ ˖šǟƿǙʠ
ș˕šɢ ˘șʺɢ ƂǟȄƿšɢɨɄ aƂ ˘șʺɢ ˖šǟƿǙʠ
ǟɨ șȄ ˘șʺɢ ȰñǫǶɨ ñȄņ ˘șʺ ɨʠñɢʠ ʠș
ƂñǫǫĿ ˘șʺɟ˕š ƿșʠ Ȅș ˖ñ˘ șƂ ǩššȰǟȄƿ
˘șʺɢ čñǫñȄĪšɄɟ

ɞaƂ ˘șʺ ĪñȄ șȄǫ˘ ǶñȄñƿš ʠǙš


Ŝ ǫș˖šɢ čʺʠ ĪñȄɟʠ Ȱɢšɨɨ čñĪǩ ʺȰĿ
ņșȄɟʠ ˖șɢɢ˘ Ŷ ǧʺɨʠ ǩššȰ ˖șɢǩǟȄƿ ʠǙñʠ
Ȅšƿñʠǟ˕š ǶșʠǟșȄ ñȄņ ʠɢ˘ ʠș Ȱɢšɨɨ
ǙǟƿǙšɢ ʺȰ șȄ šñĪǙ ʠɢ˘Ʉɟ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢƴȢ
„E# gb#ĀY#11# g• Sˆ_q
Ášɨʠ ˘șʺɢ čñǫñȄĪš ñȄņ š˗Ȱǫșɨǟ˕šȄšɨɨ
˖ǟʠǙ ʠǙǟɨ ˕ñɢǟñʠǟșȄ șȄ ñ ĪǫñɨɨǟĪ

Ȟˬ ȐćȞ ˪ǹʽdz ćȞ ǹȞʽŸɿŸʅʽ ǹȞ ʅȃǹɌɌǹȞǘ


ŸƛƛȳɿʽȅŸʅʅȅˬ ˗Ɍ ʅʽćǹɿʅŕ Ÿʅŀćȅćʽȳɿʅ ȳɿ dzǹȅȅʅ
ʅdzȳ˗ȅŝ dzć˩Ÿ ć ɿŸʅɌŸŀʽćģȅŸ ģȳ˫ ȁ˗ȐɌ Ǝ ʽdzćʽɼʅ
ȁ˗ʅʽ ʅŀǹŸȞŀŸɠ ×ȳ ģŸʽʽŸɿ ȐǹȐǹŀ ʅɌɿǹȞʽǹȞǘ
ȳɿ ȁ˗ȐɌǹȞǘŕ dzȳ˪Ÿ˩Ÿɿŕ ˬȳ˗ ʅdzȳ˗ȅŝ ŝȳ ʽdzŸ
ȳȞŸǷȅŸǘǘŸŝ ˩ŸɿʅǹȳȞ ǹȞ ˪dzǹŀdz ˬȳ˗ ʽćȃŸ ȳƛƛ
ćȞŝ ȅćȞŝ ȳȞ ʽdzŸ ʅćȐŸ ƛȳȳʽɠ wʽɼʅ Ȟȳʽ ƛȳɿ ʽdzŸ
ƛćǹȞʽǷdzŸćɿʽŸŝ ģ˗ʽŕ ćʅ ć ʽŸʅʽ ȳƛ ģćȅćȞŀŸŕ
Ÿ˫Ɍȅȳʅǹ˩ŸȞŸʅʅ ćȞŝ ʅʽɿŸȞǘʽdzŕ ǹʽɼʅ ʽȳ˗ǘdz ʽȳ ģŸćʽɠ

ɞµʠñɢʠ č˘ čñǫñȄĪǟȄƿ
ħ șȄ șȄš ǫšƿĿɟ ɨñ˘ɨ
ǫñɢǩšɄ ɞãșʺ ņșȄɟʠ Ȅššņ
ʠș ɨɗʺñʠ Ŷ ǧʺɨʠ čšȄņ
˘șʺɢ ǩȄšš ɨǫǟƿǙʠǫ˘Ŀ
ɨ˖ǟȄƿ ˘șʺɢ ñɢǶɨ ñȄņ
ǧʺǶȰɄɟ

ɞšȄņ ˘șʺɢ ǫšƿ ñɨ ˘șʺ


Ţ ǫñȄņ șȄ ʠǙš čș˗ ʠș ñčɨșɢč
ʠǙš ǟǶȰñĪʠɄ Ȅņ ɨʠšȰ čñĪǩ ņș˖Ȅ Ŷ
ǧʺǶȰǟȄƿ ǶǟƿǙʠ ș˕šɢɨʠɢšɨɨ ˘șʺɢ
ñĪǙǟǫǫšɨ ʠšȄņșȄɄɟ

ñȄɟʠ ǶñȄñƿš ʠǙǟɨ ˕šɢɨǟșȄɘ


Ŝ ßșɢǩ șȄ ˘șʺɢ ʠ˖șǝǫšƿƿšņ čș˗
ǧʺǶȰɨ ñȄņ ņș ɨșǶš š˗Ȱǫșɨǟ˕š ǧʺǶȰ
ǫʺȄƿšɨɄ %șȄɟʠ ƿș Ȅšñɢ Ƃñǟǫʺɢš Ŷ ǧʺɨʠ
ņș ñ Ƃš˖ ɗʺñǫǟʠ˘ ɢšȰɨĿ ƿšʠʠǟȄƿ ñɨ
ǶʺĪǙ ǙšǟƿǙʠ ñɨ ȰșɨɨǟčǫšɄ

Ȣƴʰ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ðŶē éÖ¤Řʼn

„E# qYbE# qv#~~Āˆq


‡ñǟǫǟȄƿ ʠǙš Ǚñɢņšɨʠ ȰɢšɨɨǝʺȰ șƂ ñǫǫ ǟɨ ˖ǟʠǙǟȄ ˘șʺɢ ɢšñĪǙɄ [șȄšɨʠ

Ëȳ ˬȳ˗ɼ˩Ÿ ȐćʅʽŸɿŸŝ ʽdzŸ ŝǹ˩ŸģȳȐģŸɿŕ ʽdzŸ ȳȞŸǷćɿȐŕ ʽdzŸ ŀȅćɌ ćȞŝ ʽdzŸ ȳȞŸǷćɿȐ ȳȞŸǷȅŸǘƎ
ȳȞȅˬ ȳȞŸ ʽdzǹȞǘ ɿŸȐćǹȞʅɠ ×dzŸ ɌȅćȞŀdzŸ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍŕ ʽˬɌǹŀćȅȅˬ ʽdzŸ ŝȳȐćǹȞ ȳƛ ǘˬȐȞćʅʽʅ ćȞŝ
ģɿŸćȃŝćȞŀŸɿʅŕ ǹʅ ʽdzŸ ˗ȅʽǹȐćʽŸ ćŀʽ ȳƛ ǘˬȐ ģɿćǘǘćŝȳŀǹȳɠ wʽ ʽćȃŸʅ ʅʽɿŸȞǘʽdzŕ ģćȅćȞŀŸŕ ćȞŝ ć
˪ǹȅȅǹȞǘȞŸʅʅ ʽȳ ɿǹʅȃ ˬȳ˗ɿ ƛćŀŸǷģȳȞŸʅ ǹȞ ʽdzŸ ȞćȐŸ ȳƛ ǘˬȐ ŀɿŸŝɠ qŸɿŸɼʅ dzȳ˪ ǹʽɼʅ ŝȳȞŸɠ

ɞEǟɢɨʠĿ ˘șʺɟǫǫ Ȅššņ ʠș ‡š˗ʠĿ ˖șɢǩ șȄ ‡ș˖ Ƃșɢ ʠǙš Ȱɢšɨɨǝ


ħ čš ñčǫš ʠș ņș ñčșʺʠ Ţ ˘șʺɢ ʠʺĪǩɄ EɢșǶ Ŝ ʺȰɄ Éɨš ȰɢšɨɨǝʺȰ
Ƣ˥ ȰɢšɨɨǝʺȰɨ ǟȄ ñ ɢș˖Ŀ ñȄņ ñǫǫ ƂșʺɢɨĿ ˖ǟʠǙ ˘șʺɢ ǙñȄņɨ ǙñȄņǫšɨ ñʠ Ƃǟɢɨʠ Ƃșɢ Ƕșɢš
ñ ǙñȄņƂʺǫ șƂ ʠǙš șȄšǝñɢǶ Ƃñɢ čñĪǩĿ čɢǟȄƿ ˘șʺɢ Ƃššʠ ĪșȄʠɢșǫ Ŷ čʺʠ Ƃșɢ ņșǝ
˕šɢɨǟșȄĿɟ ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ șƂƂ ʠǙš ƿɢșʺȄņɄ ɨ ˘șʺ ñȄ˘˖Ǚšɢš ɨǙș˖ǝșƂƂ ˕ñǫʺšĿ
ɞÁǙšȄ ˖șɢǩ șȄ ȰɢšɨɨǝʺȰɨ ƿšʠ ĪșǶƂșɢʠñčǫš ǟȄ ʠǙš ˘șʺɟǫǫ Ȅššņ ʠș ņș ʠǙǟɨ șȄ
˖ǟʠǙ ˘șʺɢ ǙñȄņɨ ñɨ Ƃñɢ ȰșɨǟʠǟșȄĿ ˖șɢǩ șȄ ʠǙš ƿɢșʺȄņɄ yș˖šɢ ñȄņ
čñĪǩ ñɨ ȰșɨɨǟčǫšĿ ǟņšñǫǫ˘ ǩššȰǟȄƿ ˘șʺɢ ñɢǶɨ ñȄņ Ȱɢšɨɨ ʺȰ ɨǫș˖ǫ˘ ʠș
č˘ ˘șʺɢ ǙǟȰɨɄɟ ǫšƿɨ ɨʠɢñǟƿǙʠɄ ÁǙǟɨ ǟɨ ǶñǟȄʠñǟȄ čñǫñȄĪšɄ
ʠǙš ȰǫñȄĪǙšɄ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ Ȣƴʤ
„üÖ ŘŃāįčÖĀ¾č¤į įŃÖʼnʼnĀťį
+˗Ȱǫșɨǟ˕š ñĪʠǟșȄ ʠǙñʠ ˖ǟǫǫ šñɢȄ ˘șʺ ñȰȰǫñʺɨš Ŷ ƂɢșǶ ˘șʺɢɨšǫƂ ñʠ ǫšñɨʠ

ŸǘǹʽǹȐćʽŸ Ÿ˫ŸɿŀǹʅŸ ȳɿ ȁ˗ʅʽ ć ƛȅćʅdzˬ ˪ćˬ ʽȳ ģɿŸćȃ ˬȳ˗ɿ ȞȳʅŸɴ ßćȅǹʅʽǹŀćȅȅˬŕ ʽdzŸ ƛŸćɿʅȳȐŸ
ʽɿǹɌȅŸǷŀȅćɌ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍ dzćʅ ʽdzŸ ɌȳʽŸȞʽǹćȅ ʽȳ ģŸ ģȳʽdzɠ õdzǹȅŸ ʽdzŸɿŸɼʅ Ȟȳ ŝȳ˗ģʽ ǹʽ ŀćȞ ǘȳ
dz˗ȐǹȅǹćʽǹȞǘȅˬ ˪ɿȳȞǘŕ ǹʽ ćȅʅȳ ɌɿȳȐȳʽŸʅ dzćȞŝ ʅɌŸŸŝŕ ŀȳɿŸ ʽŸȞʅǹȳȞ ćȞŝ ŀȳǷȳɿŝǹȞćʽǹȳȞɠ wʽ
ƛȳɿŀŸʅ ˬȳ˗ ʽȳ ǘŸʽ ćʅ Ȑ˗ŀdz ćǹɿʽǹȐŸ ćʅ ɌȳʅʅǹģȅŸ Ǝ ˗ȞȅǹȃŸ ʽdzŸ ʽɿćŝǹʽǹȳȞćȅ ŀȅćɌ ɌɿŸʅʅǷ˗Ɍŕ ˪dzǹŀdz
ǹʅ ȞȳɿȐćȅȅˬ ŝȳȞŸ ć ˪dzǹʅȃŸɿ ȳƛƛ ʽdzŸ ƛȅȳȳɿ Ǝ ʅȳ ˬȳ˗ ŝŸ˩ŸȅȳɌ Ÿ˫Ɍȅȳʅǹ˩Ÿ ʅʽɿŸȞǘʽdz ćȞŝ ƛćʅʽǷ
ʽ˪ǹʽŀdz Ȑ˗ʅŀȅŸɠ ùȳ˗ɿ ȞȳʅŸ ǹʅ ć ʅȐćȅȅ ɌɿǹŀŸ ʽȳ Ɍćˬ ƛȳɿ ǘˬȐ ǘȅȳɿˬɠ

ɞÁǙš Ƃǟɢɨʠ ĪǫñȰ ǫñȰ ȄʺǶčšɢ ʠ˖ș ǫñȰ ȄʺǶčšɢ ʠǙɢšš


ħ ǙñȰȰšȄɨ ñɨ ɨșșȄ ñɨ Ţ ǙñȰȰšȄɨ čšǙǟȄņ Ŝ ǙñȰȰšȄɨ ǧʺɨʠ čšƂșɢš
˘șʺ ǫšñ˕š ʠǙš ƿɢșʺȄņĿɟ ˘șʺɢ čñĪǩɄ ɞÁǙǟɨ ǟɨ ʠǙš ǟǶȰñĪʠɄ ɞ‘Ȅš ɢšȰ ǟɨ ƿșșņĿɟ
ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ ɞ¥ʺɨǙ șƂƂ ɢǟɨǩ˘ čǟʠĿɟ ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ ɞÁ˖ș șɢ ʠǙɢšš
š˗Ȱǫșɨǟ˕šǫ˘ ñȄņ ǩššȰ ˘șʺɢ ɞGšʠ ˘șʺɢ ǙñȄņɨ čñĪǩ ñȄņ ǟɨ ǟǶȰɢšɨɨǟ˕š ɨʠʺƂƂɄɟ
ñčɨ čɢñĪšņ ʠș Ƕñǩš ɨʺɢš ʠǙšȄ Ƃșɢ˖ñɢņĿ ñȄņ ʠǙš
˘șʺ ƿšʠ šȄșʺƿǙ ǫǟƂʠɄɟ Ǚñɢņ čǟʠɟɨ ņșȄšɄɟ

Ȣƴƴ ßșɢǩșʺʠ ƒñȄʺñǫ ʰ˥ȢƢ


ðŶē éÖ¤Řʼn

„üÖ µ¤¾ċ čÖųÖŃ


­ʺǫš ʠǙš Ȱǫñ˘ƿɢșʺȄņ ñȄņ čʺǟǫņ ƿǟñȄʠ
ɨǙșʺǫņšɢɨ ˖ǟʠǙ ʠǙǟɨ ƿ˘ǶȄñɨʠǟĪ Ƃšñʠ

ȳȳȃǹȞǘ ʽȳ ǘŸʽ ǹȞʽȳ ģćɿ ŀćȅǹʅʽdzŸȞǹŀʅŕ ȳɿ ǹȐɌɿŸʅʅ ʽdzŸ ȃǹŝʅ


ćʽ ˬȳ˗ɿ ȅȳŀćȅ Ɍȅćˬǘɿȳ˗Ȟŝɴ ×dzŸ ģćŀȃ ȅŸ˩Ÿɿ Ȑćˬ Ȟȳʽ ģŸ ćʅ
ƛŸćɿʅȳȐŸ ćʅ ʽdzŸ ɌȅćȞŀdzŸ ģ˗ʽ ǹʽ ʅʽǹȅȅ ŝŸȐćȞŝʅ ɎćȞŝ ģ˗ǹȅŝʅɔ
ǹȐɌɿŸʅʅǹ˩Ÿ ʅʽɿŸȞǘʽdz ćŀɿȳʅʅ ˬȳ˗ɿ ʅdzȳ˗ȅŝŸɿʅŕ ģćŀȃ ćȞŝ
ćɿȐʅɠ Ȟŝ ǹʽ ćȅȅ ʅʽćɿʽʅ ˪ǹʽdz ć ȐćȞȳŸ˗˩ɿŸ ˬȳ˗ Ɍɿȳģćģȅˬ
ɌŸɿƛŸŀʽŸŝ ˪dzŸȞ ˬȳ˗ ˪ŸɿŸ ʅŸ˩ŸȞɠ qŸɿŸɼʅ dzȳ˪ ǹʽɼʅ ŝȳȞŸɠ

ɞÁș ɨʠñɢʠĿ ˘șʺɟǫǫ Ȅššņ ɞµșșȄ ˘șʺɟǫǫ čš ɨʠɢșȄƿ


ħ ʠș čš ñčǫš ʠș ɜɨǩǟȄ Ţ šȄșʺƿǙ ʠș ʠɢ˘ ʠǙš
ʠǙš ĪñʠɝĿɟ ɨñ˘ɨ ǫñɢǩšɄ șȄšǝǫšƿƿšņ čñĪǩ ǫš˕šɢɄ
ɞGɢñč ʠǙš čñɢĿ ƿšʠ ǟȄʠș ñ Gšʠ ǟȄʠș ʠǙš ȰșɨǟʠǟșȄĿ čʺʠ
ʠʺĪǩĿ ʠǙšȄ čɢǟȄƿ ˘șʺɢ Ƃššʠ ǩššȰ șȄš ǫšƿ ʠʺĪǩšņɄ aʠ
ș˕šɢ ˘șʺɢ Ǚšñņ ñȄņ ņș˖Ȅ Ƃššǫɨ șņņĿ čʺʠ ǟʠɟɨ ñ ƿɢšñʠ
ʺȄʠǟǫ ˘șʺɟɢš ǙñȄƿǟȄƿ ˖ǟʠǙ ˖ñ˘ ʠș čʺǟǫņ ɨʠɢšȄƿʠǙɄɟ
˘șʺɢ ȰñǫǶɨ ƂñĪǟȄƿ Ƃșɢ˖ñɢņɄ
‡ș˖ ɢš˕šɢɨš ʠǙš Ƕș˕šɄ ɞÁș Ȅñǟǫ ʠǙš Ƃʺǫǫ ǫš˕šɢĿ
ɨ ˘șʺ ƿšʠ ɨʠɢșȄƿšɢ ñʠ Ŝ ǩššȰ ˘șʺɢ čñĪǩĿ ñɢǶɨ
ʠǙǟɨĿ ɨʠɢñǟƿǙʠšȄ ˘șʺɢ ǫšƿɨ ñȄņ ɨǙșʺǫņšɢɨ ǫșĪǩšņɄ ʺʠ
Ƃșɢ ñ ɨšĪșȄņ ǙñǫƂ˖ñ˘ ʠǙǟɨ Ƕș˕š čɢǟȄƿɨ ñǫǫ ˘șʺɢ
ʠǙɢșʺƿǙ ʠǙš ĪñʠɄɟ Ƕñǧșɢ ǶʺɨĪǫš ƿɢșʺȰɨ ǟȄʠș
Ȱǫñ˘Ŀ Ȅșʠ ǧʺɨʠ ˘șʺɢ ʺȰȰšɢ
čñĪǩɄɟ [șǫņǟȄƿ ǟʠ Ƃșɢ ʠǙɢšš
ɨšĪșȄņɨ ǟɨ ǟǶȰɢšɨɨǟ˕šɄ
ƒñȄñƿšņ ǟʠ șȄ ˘șʺɢ Ƃǟɢɨʠ
ʠɢ˘ɘ ÁǙšȄ ʠǙš ƂɢșȄʠ ǫš˕šɢ
Ŷ ˖Ǚšɢš ˘șʺ ǫǟƂʠ ñȄņ
ɨʠɢñǟƿǙʠšȄ ˘șʺɢ čșņ˘ ƂñĪšǝ
ʺȰ Ŷ ñ˖ñǟʠɨŲ

ǶšȄɨơʠȄšɨɨɄĪșɄʺǩ ȢƴƢ
$YDLODEOH DW +ROODQG %DUUHWW *1& VWRUHV DQG 8. J\PV
$OVR DYDLODEOH RQOLQH DW ZZZPXOWLSRZHUFRP

ZZZPXOWLSRZHUFRP
Ơ°ť°ʟŻƧė

“ĞŃċĞťŘ
_¤ėť¤č Ţſħë
Á
Ǚš ƒŘǿɛɤ EǚʜǿŘɤɤ
ßȔɞǤȔʶʜ ƒñǿʶñǦ
ĪșǫǫšĪʠɨ ʠǙš ˕šɢ˘
čšɨʠ ˖șɢǩșʺʠɨ ñȄņ
ñņ˕ǟĪš ƂɢșǶ ƒŘǿɛɤ EǚʜǿŘɤɤ
ǶñƿñˡǟȄš ǟȄ șȄš ȰǫñĪš ʠș
Īɢšñʠš ñ ĪșǶȰɢšǙšȄɨǟ˕šĿ
šñɨ˘ǝʠșǝʺɨš ƿʺǟņš Ƃșɢ
ñȄ˘șȄš ˖Ǚș ˖ñȄʠɨ ʠș ƿšʠ
ñ ǫšñȄĿ ǶʺɨĪʺǫñɢ čșņ˘Ʉ
aʠ ǟȄĪǫʺņšɨ ȰǫñȄɨ
ņšɨǟƿȄšņ č˘ șʺɢ Īș˕šɢ
Ƕșņšǫɨ ɨș ˘șʺ ĪñȄ čʺǟǫņ
ʠǙš ǩǟȄņ șƂ ȰǙ˘ɨǟɗʺš ʠǙñʠ
Īșʺǫņ ƿɢñĪš ʠǙš Īș˕šɢ șƂ
ʠǙš ǶñƿñˡǟȄšɄ ǫșȄƿɨǟņš
ʠǙșɨš ñɢš ɨʠɢñǟƿǙʠƂșɢ˖ñɢņ
ɢșʺʠǟȄšɨ ʠǙñʠ ˖ǟǫǫ ǙšǫȰ
˘șʺ čʺɢȄ ƂñʠĿ ǟȄǧʺɢ˘ǝȰɢșșƂ
˘șʺɢ čșņ˘ ñȄņ ƿšʠ čšʠʠšɢ
ñʠ ñȄ˘ ɨȰșɢʠĿ ñǫșȄƿ ˖ǟʠǙ
š˗Ȱšɢʠ ȄʺʠɢǟʠǟșȄ ñņ˕ǟĪš ʠș
ɨʺȰȰșɢʠ ˘șʺɢ ʠɢñǟȄǟȄƿɄ

îë
Ō÷Ĝä÷ļıĢ
¥°ì÷ðĢıĜ~ı°¥ Úð ¥°ı~Úæ
ɅȨǻƫƫ

Á[+ +µÁ
ߑ­u‘ÉÁµ ‡%
%Ýa+ E­‘ƒ
Ŕćħćć

Á[+ ¥G+µ ‘E

Ơ°ť°ʟŻƧė
ZZZPDJERRNVFRP