You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Economic”Elina Matei Basarab” Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Tehnician in gastronomie
Modulul: Consumuri specifice si retete
Nr de ore/an: 30
Nr. ore IP:30 ore
Clasa: a XII-a C
Profesor: Harabagiu Elena Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2015-2016

Nr. Unitatea de Nr. Ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
Crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. U19 – C1 – Calculează Stabilirea pieţei de consum: 2
Consumuri consumuri specifice de - chestionare, sondaje, sugestii, S 4(5.X.-9.X.)
specifice şi materii prime şi evidenţa vânzărilor pe diferite S1(7 ore)
reţete auxiliare conform perioade de timp, analiza activităţii
reţetelor concurenţei 3
Structura şi volumul de preparate:
C2– Planifică o - structura – tipuri de preparate
activitate şi culege culinare, patiserie-cofetărie care vor fi
date numerice în realizate; volum: număr de
legătură cu aceasta porţii/bucăţi/cantitate de preparate de 2
realizat
C3- Întocmeşte Consumuri de materii prime şi
documente privind auxiliare:
consumurile - cantitatea de materii prime şi auxiliare 4
necesară realizării preparatelor în
conformitate cu reţetele de pregătire
Operaţii de gestiune economică şi
contabilitate: S2(9.XI-13.XI.)
- aprovizionarea cu materii prime şi S2(8 ore)
mărfuri; desfacerea produselor finite
şi a mărfurilor; inventarierea 4
materiilor prime, a produselor finite şi
a mărfurilor; evidenţa stocurilor
Documente de gestiune:
facturi NIR; aviz de expediţie; chitanţe;
bonuri
- de consum, note de transfer; registre; 3
jurnale
- cunoaşterea regulilor de întocmire,
circulaţie, păstrare şi arhivare a
documentelor de gestiune
Respectarea regimului special al
documentelor: facturi, chitanţe, avize de
expediţie, fişe de evidenţă, a
formularelor cu regim special
S3(22.II-26.II.)
(7 ore)
2 U7 – C1–Prelucrează datele Sistemul informaţional: 4
Proiectarea numerice - programe speciale pentru evidenţa
datelor consumurilor, programe de gestiune
numerice Legislaţia:
C2 - Participă la - perisabilităţi admise pentru
elaborarea preţurilor transport, depozitare, desfacere cu
preparatelor amănuntul, aplicarea cotei TVA (cod
fiscal) 2 S4(30.V.-3.VI.)
C3 – Interpretează Tehnici de calcul: (8 ore)
rezultatele obţinute şi - calcule aritmetice 2
prezintă concluziile Preţul de fabricaţie:
- costul materiilor prime şi auxiliare
(inclusiv cota de transport –
aprovizionare); consumuri specifice
(gaze, energie, apă); manoperă
directă; cheltuieli adiacente (şomaj,
CAS, CASS, etc.) 3
Preţul de producţie:
- preţul de fabricaţie plus cheltuieli
indirecte (chirii, spaţii, materiale
birotică, salarii personal neproductiv,
etc.)
Preţul de desfacere:
- preţ de producţie plus profit
Preţ de vânzare 1
preţ de desfacere plus TVA.

Evaluare finala
Intocmit,Prof.Harabagiu Elena