You are on page 1of 6

PROIECT EDUCAŢIONAL

şcoală-grădiniţă

Motto:

Iubeşte-mă copile blând!


Şi nu uita c-acest Pământ
Ce tu în mâna ta îl ţii,
Oricând se poate prabuşi.

Coordonatori proiect:

Ed.Ţîru Marcela
Grădiniţa Gârbeşti

Înv.Ţîru Mihai
Şcoala cu cls. I-VIII Gârbeşti

ARGUMENT
Având în vedere problematica cu care se confruntă societatea
umană contemporană, în ceea ce priveşte mediul înconjurător, nici
satul românesc-altă dată o oază de bucurie, n-a scăpat de rănile pre-
zentului.
Seceta îndelungată, pădurile distruse fără milă, poluarea aeru-
lui ,contribuie la dezechilibrul ecosistemului din comunitatea noas-
tră.
Tocmai de aceea, şcoala, ca factor primordial în educaţie oferă
variate modele mai mult sau mai puţin convenţionale, prin care for-
matorul îi facilitează copilului apropierea de natură, îl determină să
observe , să compare, să gândească, să acţioneze constructiv şi să-şi
exprime liber simţămintele.
Pentru a putea răspunde scopului final al educaţiei ecologi-
ce, cunoaşterea –înţelegerea şi respectarea mediului înconjurător, am
ales ca modalitate de lucru parteneriatul educaţional din următoarele
motive:
- oferă conţinuturi variate;
- dă posibilitatea folosirii a mai multor strategii şi tehnici de
realizare a obiectivelor propuse;
- implică mai mulţi parteneri;
- are un profund caracter formativ – educativ;

Prin activităţi ca : S.O.S. NATURA, DIN LUMEA


ANIMALELOR, PRIETENII PĂDURII, ŞI COPACUL PLÂNGE,
COPILUL ŞI FLOAREA, etc., implicând copii, părinţi, cadre
didactice, am reuşit să ating scopul final al proiectului – înţelegerea
necesităţii de a respecta şi proteja mediul în care trăim, trecerea de la
o stare contemplativ – pasivă la acţiune şi atitudine responsabilă.

OBIECTIVE:
*Însuşirea noţiunilor despre mediul înconjurător;
*Dezvoltarea curiozitaţii copilului faţă de mediul înconjurător;
*Formarea la copii a sentimentelor de dragoste şi respect faţă de natură;
*Stimularea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de tot ceea ce-l
înconjoară;
*Stimularea capacităţilor copiilor de a participa la activităţi cu caracter
experimental şi practic-aplicativ;
*Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii,încurajarea copiilor pentru a
exprima independent opinii şi stări sufleteşti;
*Promovarea schimbului de experienţă între: cadrele didactice-copii-
părinţi.

PUNCTE TARI:
-latura fomativă a învăţării prin cooperare;
-însuşirea unor norme despre mediul înconjurător şi respectarea acestora;
-formarea unui comportament atitudinal pozitiv.

PUNCTE SLABE:
-atitudinea pasivă a unor copii în cadrul activităţilor desfăşurate;
-lipsa unor materiale de sprijin în raport cu obiectivele propuse la unele
activităţi.

STRATEGII DIDACTICE:
-observarea, conversaţia, explicaţia,demonstraţia,problematiza-
rea,învăţarea prin descoperire, experimentul ,ciorchinele ,brainstormingul de
grup şi individual ,lucrul în echipă.

GRUP ŢINTĂ:
-copii preşcolari şi şcolari (42);
-părinţi.

BENEFICIARI:
-direcţi:preşcolari, elevi,părinţi,cadre didactice;
-indirecţi:comunitatea.

RESURSELE PROIECTULUI:
a)umane:-copii;
-parinţi;
-cadre didactice.
b)materiale:-planşe,albume,reviste,cărţi,enciclopedii;
-instrumente de lucru.
c)financiare: sponsorizări ale părinţilor ,agenţi comerciali.
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
-sala de grupă,grădina şi livada şcolii,pădurea din vecinătatea satului,
Muzeul de Istorie Naturală şi Grădina Botanică-Iaşi.

DURATA PROIECTULUI:
-15septembrie 2008 -15 iunie 2009

III.ETAPELE PROIECTULUI:
1.Dezbatere asupra temei propuse în derularea proiectului.
2.Stabilirea perioadelor de desfăşurare a activităţilor din cadrul temei.
3.Evaluarea.

IV.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Data Tema/conţinu- Modalităţi de Resurse Strategia Finalităţi


turi realizare materiale didactică
Sept. ,,S.O.S-- Lecturi,ima- -,,Scrisoarea -conversa-Captarea
2008 NATURA” gini pamântului ţia, interesului
-noţiuni către copii” -explicaţi-
copiilor
-interes M. Meraru, a, de a se
-curiozitate V.Oprişorean -problema implica
-implicare -enciclope- tizarea activ în
dii derularea
proiectu-
lui.
Oct. ,,Natura în -explorarea -materiale -desco- -expoziţie
2008 haine de naturii,onare, din natură, perirea - lecţie
toamnă” -colecţionare -materiale - lucrul în demonstra
-observare -activitate confecţionate echipă tivă cu pă-
-cunoaştere artistică -materiale -joc de rol rinţii
-sensibilizare ,,Carnavalul auxiliare -fotografii
toamnei”.

NOV ,,Din lumea -lecţie- -Muzeul de -explicaţia Pliante,i-


. animalelor” excursie Istorie -conversa- lustraţii
2008 Naturală ţia
Dec. ,,Prietenii -lecturi,poezii; -ilustraţii; -lectura, Lucrări
2008 pădurii”. -colaje; -materiale -memori- practice,
-adoptarea unei -creaţii diverse; zarea, creaţii
atitudini literare; -ciorchine artistice
pozitive -cantina le,
faţă de vietăţile păsărelelor -lucrul în
pădurii. echipă
Ian. ,,Poluarea şi -lecturi -imagini -conversa- -desene,
2009 efectele ei” -dezbateri -televizorul ţia,observa -joc de rol
-surse de po- -informaţii ţia,explica
luare şi noci- mass-media ţia,dezbate
vitatea lor. rea.
Febr. ,,Şi copacul -lecţie prac- -unelte a- -munca in- -fotografii
2009 plânge’’ tic aplicativă gricole dependen- -desene
-influenţa la pădure -var tă şi în -creaţii
negativă a omu şi în grădi- grup literare
lui asupra pă na şcolii
durii.
-antrenarea co
piilor în activi-
tăţi de îngrijire
a pădurii şi
plantare a unor
puieţi.

Mart ,,Copilul şi floa -ingrijirea -răsad de -observa -moral-


2009 rea”. spaţiilor verzi flori rea spirituală
-cultivarea -plantarea de -seminţe -explicaţia -crearea
dragostei pen- flori -pamânt de -activitate unui
tru frumos -îmbogăţirea flori practică mediu
-crearea unui colţului viu -ghivece -experi- ambiant
mediu ambiant al clasei mentul plăcut
plăcut

Apr. ,,Ziua Pământu -dezbatere -pliante -conversa- -desene


2009 lui”-simbol al -activităţi cul- -enciclopedie ţia -fotografii
responsabilită- tural artistice -joc de rol -chestiona
ţii. re
-dreptul la să-
nătate dreptul
la viaţă
Mai ,,Apa şi aerul- -dezbatere pe -imagini -experi- -înţelege-
2009 elemente esen- baza prezentă- -reviste mentul rea
ţiale ale vieţii”. rii de imagini -materiale -conversa intercon-
-ecologizarea -activitate de protecţie ţia diţionării
spaţiilor din practică -testul dintre me
preajma apelor diu şi să-
nătate
-gazeta
-inţelegerea -Peştişorul sănătăţii
consecinţelor vorbitor
dezastruoase
a aerului şi a
apei poluate,
asupra vieţii.
IUN. ,,De ziua -program -revista -braintor-
2009 mondială a me- artistic -portofoliul mingul
diului”- -expoziţia
Carnavalul -lansarea revis
bucuriei tei,,NATURA
-CASA MEA”

V.EVALUAREA PROIECTULUI-se va realiza prin:

*Expoziţie de lucrări ale copiilor şi fotografie;


*Portofoliul;
*Revista ,,Micul ecologist”.

VI.MEDIATIZARE:
*Popularizarea proiectului în cadrul unor activităţi susţinute,afişierul şcolii,
revista ,,Micii ecologişti”.

Bibliografie:
1.,,Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică” Ionescu,
Al.Sălhleanu, V. Bandiu.
2. Heidegger, M., ,,Fiinţă şi timp”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006
3. Neguţ Silviu, ,,Un singur Pămant”, Editura Albatros, Bucureşti, 1978