You are on page 1of 1

þ¼÷ªî¦ô¢Ù 4 šúšídÙñô¢ª 2017 Ðû¦è[ª Í÷ªô¦÷A 17

2017 V™„j 22 † üΔ¨¡-®ΩC∑


éπ%≠æg-´÷-î√®Ωu ïߪ’çA
Öûªq´ç Ææçü¿-®Ωs¥çí¬
ûÁ©ç-í¬ù v°æ¶μº’ûªyç
üΔ¨¡®ΩC∑ ≤ƒ£œ«B
°æ¤®Ω≤ƒ\®√Eo Çî√®Ωu áØ˛.
1. 2017 Çí∫Ææ’d 31 † à ü˨»-üμ¿u-èπ~◊-®√-™„j† úÓJÆˇ ©÷ü∑¿®˝f íÓ°œéÀ v°æüΔ†ç îËÆœçC.
¶μ«®Ωûªü˨¡ °æ®Ωu-ô-†™ ¶μ«í∫çí¬ v°æüμΔE †Í®çvü¿
¢Á÷DûÓ CMx™ Ææ´÷-¢Ë-¨¡-´’-ߪ÷u®Ω’? (¢√ùÀïuç,
°ô’d-•-úø’©’, ´’¯Léπ Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷©’, Éçüμ¿†ç ûªC-ûª®Ω
éééπ ®Ωçí¬™x •çüμΔ© •™-Ê°-ûªç°j É®Ω’-´¤®Ω’ ØËûª©’
îªJaç-î√®Ω’. È®j™‰y ®Ωçí∫ç™ Ææ£æ«-鬮Ωç °ç°æ¤ü¿©èπ◊
ûÓúøpúË È®çúø’ ä°æpç-üΔ-©Â°j Ææçûª-鬩’ î˨»®Ω’.)
-Ö-ví∫-¢√-ü¿ üΔ-úø’-™x -¶μ«®Ω-û˝ ≤ƒn-†ç...?
á) Æœyôb-®√xçú˛ G) úÁØ√t®˝\
®Ω-·-ûª
Æœ) °∂œØ√xçú˛ úÕ) Æ‘yúøØ˛ Æœ) °æC-Ê£«-ØË∞¡Ÿx úÕ) É®Ω-´-ßË’u∞¡Ÿx ïÆœdÆˇ D°æé˙ N’v¨»
14.
¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ 45 ´ v°æüμΔ† Ø√uߪ’-´‚-Jhí¬ ïÆœdÆˇ D°æé˙
2. éÀçC Å稻™x ÆæÈ®j-†N í∫’Jhç-îªçúÕ. ´uéÀh-í∫ûª íÓ°æuûª £æ«èπ◊\ (È®jö¸ ô’ w°j´Æ‘) ®√-ñ«uç-
1) ¶μ«®Ωûª Åçûª-Jéπ~ v°æßÁ÷í∫ Íéçvü¿¢Á’i† X §ÒöÀd X®√- – Ƒ£«-î˝. éπ%-≠æg-v°æ≤ƒ-ü˛ í∫ç-™E v§ƒü∑¿-N’éπ £æ«Íé\†E Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d à ®ÓV†
´·©’ ØÁ©÷x®Ω’ >™«x-™E ÆæB≠ˇ üμΔ´Ø˛ ÊÆpÆˇ -N-≠æ-ߪ’ -E°æ¤-ù’-©’ îªJ-vûª-û√téπ B®Ω’p ¢Á©’-´-Jç-*çC? (´uèπ◊h© N’v¨» 2017 Çí∫Ææ’d 28 † v°æ´÷-ù-Æ‘y-鬮Ωç î˨»®Ω’.
ÂÆçô®˝ (≥ƒ®˝) †’ç* 2017 Çí∫Ææ’d 31 † v°æßÁ÷- íı®Ω´v°æü¿ @N-û√-EéÀ Ñ £æ«èπ◊\ ûª°æp-E-ÆæJ ÅE ûËLa ®√≠æZ-°æA ¶μº´-Ø˛-™E ü¿®√s®Ω’ £æ…©’™ ®√≠æZ-°æA ®√¢˛’-
Tç-*† °‘á-Æˇ-á-™¸O – Æœ39 N°∂æ-©-¢Á’içC. 9. 2017 Çí∫Ææ’d 29 † ¶μ«K ´®√{-©èπ◊ à †í∫®Ωç ÅÆæh-´u- îÁ°œpçC. û√†’ ᙫ •ûª-鬙, ᙫ †úø’--éÓ-¢√™ Ø√ü∑˛ éÓNçü˛ Çߪ’-†ûÓ v°æ´÷ù Æ‘y鬮Ωç îË®·ç-î√®Ω’.
Ææh-¢Á’içC? (2005 V™„j 26 ûª®√yûª ´’Sx ÅçûªöÀ ¶μ«K- 2018 ÅéÓd-•®Ω’ 2 ´®Ωèπÿ N’v¨» °æü¿-N™ Öçö«®Ω’.
2) °‘á-Æˇ-á-™ ¸O – Æœ 39 ®√Èéö¸ âÇ-®˝-á-Ø˛-á-Æˇ-áÆˇ - 1 v°æ¶μº’ûªyç EÍ®l-Pç-î√-©E à §˘®Ω’-úø÷ éÓ®Ω’-éÓ-úøçô÷
≤ƒn-®·™ Ñ †í∫-®Ωç™ û√ñ« èπ◊ç¶μº´%≠œd ï†-@-´-Ø√Eo v°æï© ´’ØÓ-¶μ«-¢√-©†’ î√öÀ-îÁ-°œpçC. v°æüμΔ† Ø√uߪ’- ★ Ææ’v°‘ç-éÓ-®Ω’d™  éééπ ÍéÆæ’-©†’ N’v¨» Çüμ¿y-®Ωuç-™ E
£«î˝ Ö°æ-ví∫-£æ…Eo éπéπ~u™ ´C-L-°-ö«dLq ÖçC.
Ø√©’íÓ ü¿¨¡ NúÕ-§Ú-®·† ņç-ûª®Ωç Ö≠æg-éπ-´îªç ÅÆæh-´uÆæhç îËÆœçC.) ´·Jh ïÆœdÆˇ ñ‰áÆˇ 뉣櫮˝ ØËûª%-ûªyç-™E ûÌN’tC üμ¿®√t-Ææ†ç Nî√-J-≤ÚhçC. 鬢ËJ, éπ%≥ƒg ©
(£‘«ö¸ ≠‘™¸f) †’ç* âÇ-®˝-á-Ø˛-á-Æˇ-áÆˇ Ö°æ-ví∫£æ«ç á) CMx G) ¶„çí∫-∞¡⁄®Ω’ ´’çC Ø√uߪ’-´‚-®Ω’h© ®√ñ«uçí∫ üμ¿®Ωt-Ææ†ç NÆæp- N¢√ü¿ç, HÆ‘-Æ‘â ÆæçÆæ \-®Ω-ù©’, Ææ£æ…®√ ÍéÆæ’©’
NúÕ-§Ú-¢√Lq ÖçC. Ö≠æg-éπ-´îªç ûÁ®Ω--éÓ-éπ-§Ú- Æœ) éÓ™¸-éπû√ úÕ) ´·ç•®· ≠ædçí¬, àéπ-vU-´çí¬ 547 Ê°@© ÆæN-´®Ω B®Ω’p†’ Ñ Çߪ’† üμ¿®√t-Ææ-†ç™ ÖØ√o®·. ü˨¡-¢√u-°æhçí¬ ÅEo
10. ûÁ©’í∫’ ¶μ«≥ƒ CØÓ-ûªq-¢√Eo Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ v°æ¶μº’ûªyç à
´úøçûÓ Ö°æ-ví∫£æ«ç •ßª’-ôèπ◊ ®√™‰ü¿’. DçûÓ Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ ¢Á©’-´-Jç-*çC.) ÆœE´÷ £æ…∞¡x™ ñ«Bߪ’ Uû√Eo Ç©-°œç-î√-©E
v°æßÁ÷í∫ç N°∂æ-©-¢Á’i-ç-ü¿E Év≤Ú îμÁj®ΩtØ˛ éÀ®Ωù˝ ®ÓV† °∂æ’†çí¬ E®Ωy-£œ«ç-*çC? (ûÁ©’í∫’ Né¬Ææç, á) 2017 Çí∫Ææ’d 22 G) 2017 Çí∫Ææ’d 23 Çߪ’† Çüμ¿y®Ωuç™E üμ¿®√t-Ææ-†¢Ë’ B®Ω’p É*açC.
èπ◊´÷®˝ ¢Á©x-úÕç-î√®Ω’. ¶μ«≥ƒGμ-´%Cl¥ éÓÆæç §ƒô’-°æ-úÕ† Túø’í∫’ ®√´‚tJh Æœ) 2017 Çí∫Ææ’d 24 úÕ) 2017 Çí∫Ææ’d 25 'E®Ωs¥ßª’— ÍéÆæ’™ †©’-í∫’®Ω’ üÓ≠æfl©èπ◊ ÖJ-Péπ~ NCμç-
3) É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ Év≤Ú °æç°œ† 41 °‘á-Æˇ-á-™ ¸O ®√Èé-
îªúøç Ææ´’ç-ï-Ææ¢Ë’†E B®Ω’p É*a† üμ¿®√t-Ææ-†ç-
°æçûª’©’ ï†t-C†ç Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ Ñ CØÓ-ûªq-¢√Eo 15. Ñ àú≈C v°æ°æç-îªç-™ ØË Åûªu-Cμéπ Ææ秃-ü¿-†-°æ-®Ω’-úÁj†
ôx™ Íé´©ç È®çúø’ N’†£æ… ÅFo Nï-ߪ’-´ç-ûª-´’- v°æ¶μº’ûªyç E®Ωy-£œ«-≤ÚhçC.) ™†÷ N’v¨» Ææ¶μº’u-úÕí¬ ÖØ√o®Ω’.
≠æôx-®˝í¬ à ¶μ«®Ωûª ¶«uúÕtç-ôØ˛ véÃú≈-é¬-®Ω’úø’ EL-*-
ߪ÷u®·. á) Çí∫Ææ’d 28 G) Çí∫Ææ’d 29 †ô’x ÉöÃ-´© v°æ°æçîª ¶«uúÕtç-ôØ˛ Ææ´÷êu (Húø- 19. ®√≠æZ°æA ®√¢˛’-Ø√ü∑˛ éÓNçü˛ 鬮Ωu-ü¿-Jzí¬ á´®Ω’ Eߪ’-
4) 1993 ÂÆ°dç-•®Ω’ 20 † °‘á-Æˇ-á-™ ¸-O–úŒ 1 ®√Èéö¸ Æœ) Çí∫Ææ’d 30 úÕ) Çí∫Ææ’d 31 •÷xu-á°∂ˇ) v°æéπ-öÀç-*çC? N’-ûª’-©-ߪ÷u®Ω’?
âÇ-®˝-áÆˇ - 1Ñ Ö°æ-ví∫-£æ…Eo EçTéÀ ¢Á÷Ææ’-Èé-∞¡x- 11. ûÁ©ç-í¬-ù-¢√u-°æhçí¬ È®çúÓ-N-úøûª îË°æ °œ©x© °æç°œùà á) £«î˝.-áÆˇ. v°æùß˝’ G) §ƒ®Ω’-°æLx éπ¨¡u°ˇ á) Ũé˙ ´÷Lé˙ G) ¶μº®Ω-û˝-™«™¸
úøç™ ûÌL-≤ƒJ N°∂æ-©-¢Á’içC. Ç ûª®√yûª ´®Ω’-Ææí¬ é¬®Ωu-véπ-´÷Eo à ®ÓV† v§ƒ®Ωç-Gμç-î√®Ω’? (Ææçí¬-È®úÕf Æœ) éÀüΔçG Xé¬çû˝ úÕ) G.≤ƒ®· v°æùÃû˝ Æœ) Ææçïß˝’ éÌ®∏√J úÕ) >Íío≠ˇ ≥ƒ
39 °‘á-Æˇ-á-™ ¸O v°æßÁ÷-í¬-©†’ Év≤Ú Nï-ߪ’-´ç- 16. ü˨¡ç™ †ü¿’© ņ’-Ææç-üμΔ-Ø√-EéÀ áEo Lçèπ◊-©†’
>™«x °æ¤©\™¸ ´’çúø©ç Æœçí∫÷®Ω’ v§ƒñ„-èπ◊d™, Åéπ\úÕ 20. vGöÀ≠ˇ Ø√uߪ’ ´u´Ææn™  Ö†oûª Ø√uߪ’-≤ƒn-†-¢Á’i†
ûªçí¬ °æ‹Jh îËÆœçC. û√ñ«í¬ 41 ´ v°æßÁ÷í∫ç á¢Á’t™‰u °œ. ¶«•÷-¢Á÷-£æ«-Ø˛ûÓ éπLÆœ ®√≠æZ °æ¨¡Ÿ-Ææç-´- í∫’Jhç-*-†ô’x ÉöÃ-´© Íéçvü¿ v°æ¶μº’ûªyç v°æéπ-öÀç-*çC? ߪ‚Íé éÓ®˝d Ç°∂ˇ Å°‘p-™¸™ Ø√uߪ’-´‚-Jhí¬ Eߪ’-N’-
´’Sx N°∂æ-©-¢Á’içC. ®Ωné𠨻ê-´’çvA ûª©-≤ƒE XE-¢√Æˇ ߪ÷ü¿¢˛ Ñ é¬®Ωu- á) 20 G) 30 Æœ) 40 úÕ) 50 ûª’-™„j† ¶μ«®Ωûª ÆæçûªA ´uéÀh á´®Ω’?
á) 1, 2, 3 G) 1, 2, 4 véπ-´÷Eo v§ƒ®Ωç-Gμç-î√®Ω’. Ñ àú≈C 77 -¨¡- 17. à≠œ-ߪ’Ø˛ úÁ´-©-°ˇ-¢Á’çö¸ Å´¤-ö¸-©’é˙ - 2017 á) ÅN’û˝ îªØ√ G) èπ◊Lyç-ü¿®˝ °∂œ’®˝
Æœ) 1, 3, 4 úÕ) °j´Fo ߪ÷©’, 4,647 ´’ûªq u-¨»ê îÁ®Ω’-´¤©’, 20,391 ví¬´’ Ê°®Ω’ûÓ ÇƜߪ÷ ÅGμ-´%Cl¥ ¶«uçé˙ (àúŒH) ÉöÃ-´© Æœ) Çé¬≠ˇ ¢Á’£æ«û√ úÕ) ®ΩHç-ü¿-®˝-Æœçí˚
3. ñ«Bߪ’ Ç®Óí∫u N’≠æØ˛ (áØ˛-£«-î˝áç) éÀçü¿ ûÁ©ç-í¬- °æçî√-ߪ’B îÁ®Ω’-´¤™x 70 éÓôx îË°æ °œ©x-©†’ Ö*- Núø’-ü¿© îËÆœ† E¢Ë-Céπ™ v°æÆæ’hûª ÇJnéπ Ææç´-ûªq- 21. '§ƒü¿-®Ω-éπ~© Çéπ%A, ÅGμ-´%Cl¥ ÆæçÆæn (á°∂ˇ-úŒ-úŒâ) -
ùèπ◊ 2017 - 18 éÀ áçûª ¢Á·ûªhç™ Eüμ¿’-©†’ Íéçvü¿ç ûªçí¬ °æç°œùà îËߪ÷-©E v°æ¶μº’ûªyç E®Ωg-®·ç-*çC. 2017— G©’xèπ◊ §ƒ®Ωx-¢Á’çö¸ à ®ÓV† Ç¢Á÷ü¿ç ûÁL-
´’çW®Ω’ îËÆœçC? í∫ûË-ú≈C ûÌL Núø-ûª™ 22 éÓôx îË°æ °œ©x-©†’ ®Ωç™ ¶μ«®Ωû˝ áçûª ¨»ûªç ´%Cl¥ †¢Á÷ü¿’ îËÆæ’hç-ü¿E
ÅçîªØ√? °œçC?
á) ®Ω÷.532.88 éÓô’x G) ®Ω÷.1032.88 éÓô’x °æç°œùà î˨»®Ω’.)
á) 7.2% G) 7.4% Æœ) 7.6% úÕ) 7.8% á) V™„j 23 G) V™„j 24
Æœ) ®Ω÷.1532.88 éÓô’x úÕ) ®Ω÷.2032.88 éÓô’x á) 2017 Çí∫Ææ’d 28 G) 2017 Çí∫Ææ’d 29 Æœ) V™„j 25 úÕ) V™„j 26
18. éÀçC Å稻™x àN ÆæÈ®j†N?
4. ûÁ©ç-í¬ù ¨»Ææ†Ææ¶μº †÷ûª† 鬮Ωu-ü¿-Jzí¬ 2017 ÂÆ°dç- Æœ) 2017 Çí∫Ææ’d 30 úÕ) 2017 Çí∫Ææ’d 31 22. ߪ·E-ÂÆ°∂ˇ ≤˘£æ…w®Ωn ®√ߪ’-¶«-Jí¬ §ÚLßÁ÷ E¢√-®Ω-ùèπ◊
1) Öví∫¢√ü¿ç°j Å¢Á’-Jé¬ NüË-¨»çí∫ ¨»ê ®Ω÷§Òç-Cç-
•®Ω’ 1 † á´®Ω’ ¶«üμ¿uûª©’ îË°æ-ö«d®Ω’? (®√ñ« 12. éÀçC Å稻™x ÆæÈ®j-†N í∫’Jhç-îªçúÕ.
1) úÓé¬x-¢˛’°j ¶μ«®Ωû˝, îÁjØ√ ÂÆjØ√u© ´’üμ¿u üΔüΔ°æ¤
*† E¢Ë-Céπ v°æ鬮Ωç 2016 ™ ¶μ«®Ω-û˝™ ¢Á·ûªhç éπ%≠œ-îË-Æœ† ÅN’-û√¶¸ •îªaØ˛ °æü¿O 鬙«Eo AJT
927 Öví∫-üΔ-úø’©’ îÓô’îË-Ææ’-èπ◊-Ø√o®·.
ÆæüΔ®Ωç ≤ƒn†ç™ Ñߪ’† Eߪ’-N’-ûª’-©-ߪ÷u®Ω’.) áçûª-é¬©ç §ƒô’ §ÒúÕ-Tç-*-†ô’x ÉöÃ-´© ߪ·E-ÂÆ°∂ˇ
á) N. †®Ω-Æœç-£æ…-î√-®Ω’u©’ G) áç. O®Ω-v•-£æ«tߪ’u È®çúø’-†o®Ω ØÁ©-©’í¬ é̆-≤ƒ-í∫’-ûª’†o N¢√ü¿ç áôd-Íé-
©èπ◊ 2017 Çí∫Ææ’d 28 † ¨»çA-ߪ·-ûªçí¬ °æJ-≥ƒ\- 2) 2016 ™ É®√-é˙™  Åûªu-Cμ-éπçí¬ 2965 Öví∫-üΔ-úø’©’ ¢Á©x-úÕç-*çC?(Ééπ°j -Å-N’-û√-¶¸ O’>™¸q, ®Ω’¶„™«x
Æœ) áÆˇ. †®Ω-Æœç-í∫-®√´¤ úÕ) Èé. ¶μº÷§ƒ™¸ È®úÕf ïJ-í¬®·. 1340 üΔúø’-©ûÓ Å°∂æ_-E-≤ƒnØ˛ È®çúÓ öÃ鬩 v§ƒüμΔ-†uûª, ¢√u°œh, îÁjûª†u ≤ƒüμ¿† éÓÆæç °æE-
5. ®Ωü¿l-®·† ®Ω÷.500, ®Ω÷.1000 ØÓôx™  áçûª ¨»ûªç
®Ω-¢Á’içC. üˆûªu°æ-®Ω-¢Á’i† Ωa© ņç-ûª®Ωç È®çúø’ îË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ O©’í¬ -Ñ -E®Ωg-ߪ’ç -BÆæ’èπ◊-Ø√o®Ω’.)
≤ƒn†ç™ ÖçC. ¶μ«®Ωû˝ ´‚úÓ ≤ƒn†ç™ E©-´í¬,
AJT ¶«uçéÀçí˚ ´u´-Ææn-™éÀ îËJ-†ô’x 2017 Çí∫Ææ’d 30 ü˨»©’ ûª´’ •©-í¬-©†’ ¢Á†éÀ\ BÆæ’èπ◊ØËç-ü¿’èπ◊
734 üΔúø’-©ûÓ §ƒéÀ-≤ƒnØ˛ Ø√©’íÓ ≤ƒn†ç™ EL- á) àú≈C G) È®çúË∞¡Ÿx
† Núø’-ü¿-™„j† 2016-17 Ç®˝-Hâ ¢√J{éπ E¢Ë-Céπ ¢Á©x- ÅçU-éπ-Jç-*-†ô’x ¶μ«®Ωû˝ v°æéπ-öÀç-*çC. Æœ) ´‚úË∞¡Ÿx úÕ) Ø√©’-Íí∞¡Ÿx
2) N¢√-üΔ-Ææp-ü¿-¢Á’i† úÓé¬x¢˛’ v§ƒçûªç™ ®Óúø’f E®√t-ù«-
*çC.
úÕç-*çC? (®Ω÷.15.44 ©éπ~© éÓôx N©’-¢Áj† ®Ωü¿l-®·† 3) 2016 ™ ¶μ«®Ω-û˝™  ïJ-T† üΔúø’™x Ææí¬-EéÀ °jí¬
ØÓôx™ ®Ω÷.15.28 ©éπ~© éÓô’x AJT ¶«uçèπ◊™x ï´’- EéÀ îÁjØ√ ÂÆj†uç °æ‹†’-éÓ-´-úøçûÓ 2017 WØ˛ 16 -ï-¢√-•’-©’
ߪ÷u-ߪ’E, Åçõ‰ Íé´©ç ®Ω÷. 16,050 éÓô’x † Ñ v°æA-≠æeç-¶μº† à®Ωp-úÕçC. ¶μ«®Ωû˝, ¶μº÷ö«Ø˛, ï´‚t – éπQt-®˝-™ØË é¬´úøç í∫´’-Ø√®Ω|ç. 1–-á 6–-á 11–Æœ 16–G 21–G
´÷vûª¢Ë’ AJT ¶«uçèπ◊™x úÕ§ƒ->ö¸ 鬙‰-ü¿E E¢Ë-Céπ îÁjØ√© èπÿúø-L™ Ö†o Ñ °‘®∏Ω-¶μº÷N’ ´‹u£æ…ûªt- 4) 2016 ™ Öví∫-üΔúÕ ´©x †¢Á÷-üÁj† Ææí∫ô’ ´’®Ω-
ù«©’ ¶μ«®Ω-û˝™ 0.4. v°æ°æç-îª-¢√u-°æhçí¬ ÉN 2.4 í¬ 2–--úÕ 7–Æœ 12–-úÕ 17–G 22–G.
¢Á©x-úÕç-*çC.) éπçí¬ î√™« éééπç. 3–-Æœ 8–-G 13–-úÕ 18–-úÕ
á) 93% G) 95% Æœ) 97% úÕ) 99% 3) Ñ v§ƒçûªç°j ¶μº÷ö«Ø˛, îÁjØ√ ´’üμ¿u N¢√ü¿ç
4–-á 9–-úÕ 14–Æœ 19–Æœ
ÖØ√o®·.
6. 'îªçvü¿†o °Rx 鬆’éπ— éÀçü¿ •©-£‘«† ´®√_-©èπ◊ îÁçC†
ÖçC. ÉC °æJ-≥ƒ\-®Ω-´’ßË’u ´®Ωèπ◊ ߪ’ü∑Δ-ûªü∑¿ ÆœnAE
á´®Ω÷ ´÷®Ωa-èπÿ-úø-ü¿E 2012 ™ È®çúø’ ü˨»©’
á) 1, 2
Ɯ) 1, 3, 4
G) 1, 2, 3
úÕ) °j´Fo 5–-úÕ 10–-G 15–Æœ 20–-úÕ
äéÓ\ èπ◊ô’ç-¶«-EéÀ °Rx ê®Ω’a© éÓÆæç áçûª ¢Á·ûªhç
É´y-†’-†oô’x 2017 Çí∫Ææ’d 30 † Æ‘áç îªçvü¿-¶«•’ ä°æpçü¿ç èπ◊ü¿’-®Ω’a-èπ◊-Ø√o®·. Å®·ûË îÁjØ√ àéπ-°æ-
v°æéπ-öÀç-î√®Ω’? éπ~çí¬ DEo éπ¶«b îËߪ’-ú≈-EéÀ v°æߪ’-Aoç-îª-úøçûÓ v°æ°æçîª ¶«uúÕtç-ôØ˛ îμ√ç°œ-ߪ’-Ø˛-≠œ°ˇ – 2017
á) ®Ω÷.25 ¢Ë©’ G) ®Ω÷.50 ¢Ë©’ N’vûª-°æ-éπ~-¢Á’i† ¶μº÷ö«Ø˛ ûª®Ω-°æ¤† ¶μ«®Ωû˝ ®Ωçí∫ç-™éÀ
CTçC. îÁjØ√ ÂÆjØ√uEo Åúø’f-èπ◊çC. È®çúø’ ü˨»-©’
Æœ) ®Ω÷.75 ¢Ë©’ úÕ) ®Ω÷. ©éπ~ -ûª-´’ •©-í¬©-†’ áü¿’-È®-ü¿’-®Ω’í¬ -¢Á÷£æ«-Jç-î√®·. ★ ≤ƒ\ö«xç-ú˛-™E í¬x≤Ú_™ ïJ-T† v°æ°æçîª ¶«uúÕtç-
7. §Ú©-´®Ωç v§ƒñ„èπ◊d éÓÆæç 2019 Ø√öÀéÀ áçûª DçûÓ éÌEo ü¿¨»-¶«l-©’í¬ á†oúø÷ ™‰E ≤ƒn®·™ ôØ˛ îμ√ç°œ-ߪ’-Ø˛-≠œ-°ˇ™ °‘O Æœçüμ¿’ ®Ωïûªç ≤ƒ-Cμç-
¢Á·ûªhç™ Eüμ¿’©’ ´’çW®Ω’ îËߪ÷-©E Íéçvü¿ È®çúø’ ü˨»© †úø’´’ ÖvC-éπh-ûª©’ à®Ωp-ú≈f®·. *ç-C. Çí∫Ææ’d 27 † ïJ-T† °∂j†™x 19-21, 22-
20, 20-22 ûÓ ØÌñ«N’ äèπ◊-£æ«®Ω (ï§ƒØ˛) îËA™
4) Ñ ®Óúø’f E®√tùç ´©x ûª† ¶μºvü¿-ûªèπ◊ Bv´ ´·°æ¤p
v°æ¶μº’ûªyç E®Ωg-®·ç-*çC? (Éçü¿’™ ¶μ«í∫çí¬ §Ú©-
´®Ωç v§ƒñ„-èπ◊dèπ◊ É°æp-öÀÍé à°‘ ®√≠æZ v°æ¶μº’ûªyç ê®Ω’a ãúÕ-§Ú®·ç-C.

îËÆœ† ¢Á·ûªhç™ ®Ω÷.979.36 éÓôx†’ 2017 Çí∫Ææ’d à®Ωp-úø’-ûª’ç-ü¿E ¶μ«®Ωû˝ ¢√C-≤ÚhçC. ü˨¡ v°æüμΔ†
¶μº÷¶μ«í¬-EéÀ, Ѩ»†u ®√≥ƒZ-©èπ◊ ÆæçüμΔ-†çí¬ Ö†o Æœçüμ¿’èπ◊ v°æ°æçîª îμ√ç°œ-ߪ’Ø˛≠œ°ˇ™ ÉC ´‚úÓ
30 † Íéçvü¿ ï©-´-†-®Ω’© ¨»ê ´’çW®Ω’ îËÆ œçC.) °æûªéπç 鬴úøç N¨Ï≠æç. Ç¢Á’ É°æp-öÀÍé È®çúø’ v°æé¬≠ˇ °æü¿’éÌØÁ 1983 ™ °æ¤®Ω’≠æfl© ÆœçT™¸q™
Ææ†oöÀ PL-í∫’úÕ †úø-¢√†’ îË®Ω’-éÓ-´-ú≈-EéÀ îÁjØ√èπ◊
á) ®Ω÷.14 ¢Ë© éÓô’x G) ®Ω÷.18 ¢Ë© éÓô’x ÉC O©’ éπLp-Ææ’hç-ü¿E Ê°®Ì\çC. é¬ç≤ƒu©’ (2013, 2014) ÈíL-*çC. ¶μ«®Ωûª ≠æôx- é¬çÆæuç ØÁí∫_úøç üΔy®√ ûÌL °æûªéπç ≤ƒCμç-î√®Ω’. Ç
Æœ) ®Ω÷.24 ¢Ë© éÓô’x úÕ) ®Ω÷.28 ¢Ë© éÓô’x á) 1, 2 G) 1, 2, 3 Æœ) 1, 2, 4 úÕ) °j´Fo ®Ωx™ ÉçÈé-´y®Ω÷ v°æ°æçîª îμ√ç°œ-ߪ’-Ø˛-≠œ-°ˇ™ ´‚úø’ ûª®√yûª 2011 ™ í∫’û√h ñ«y© – Ũ¡yE §Ò†o°æp
8. @áÆ‘d NüμΔ†ç Å´’-™ xéÀ ´*a† ûÌL ØÁ©™ (V™„j, 13. N¢√-üΔ-Ææp-ü¿’-úÁj† úË®√ Ææî √a ≤˘üμΔ (úŒá-ÆˇáÆˇ) ÅCμ-
°æûª-鬩’ Èí©’--éÓ-™‰ü¿’. ñúŒ ´’£œ«-∞¡© úø•’-™¸q™ é¬çÆæuç ≤Òçûªç îËÆæ’-
2017) °æ†’o© ´Ææ÷∞¡Ÿx áçûª ¢Á·ûªhç™ †¢Á÷-üÁj-†ô’x ★ ¶μ«®Ω-û˝Íé îÁçC† ´’®Ó véÃú≈-é¬-JùÀ ÂÆjØ√ ØÁ£æ…y™¸ èπ◊çC.
°æA í∫’Kt-û˝-®√¢˛’ ®Ω£‘«-¢˛’-Æœçí˚ Éü¿l®Ω’ ´’£œ«∞« ņ’- û√ñ« §ÚöÙx é¬çÆæuç ØÁT_çC. ÂÆjØ√ 2015 ™
2017 Çí∫Ææ’d 29 † Íéçvü¿ ÇJnéπ ´’çvA Å®Ω’ù˝ ñ„jöÃx îª-®Ω’-©Â°j Åû√u-î√®Ωç îËÆœ-†ô’x ®Ω’V´¤ 鬴-úøçûÓ ★ û√ñ« îμ√ç°œß - ª’Ø- ˛≠- °-œ ™ˇ  °æ¤®Ω’≠- flæ © ÆœçT™¸q õ„öj ™-À ¸†’
v°æéπ-öÀç-î√®Ω’? ®Ωïûªç Èí©’--èπ◊çC. Néπ®d ˝ ÅÈéq™¸ ÆæØ˛ (úÁØ√t®˝\) ØÁí¬_ú’ø . Å®·ü¿’≤ƒ®Ω’x

Åûª-úÕéÀ Æ‘Hâ v°æûËuéπ Ø√uߪ’≤ƒn†ç áçûª-é¬©ç §ƒô’
á) ®Ω÷.90,983 éÓô’x G) ®Ω÷.92,983 éÓô’x éπJ∏† 鬮√-í¬®Ω Péπ~ NCμç-*çC? v°æ°æçîª ¶«uúÕtç-ôØ˛ îμ√ç°œ-ߪ’-Ø˛-≠œ°ˇ §ÚöÙx É°æp- Nñ‰û- íª ¬ EL-*† îÁØj √ Cí∫ï_ ç LØ˛ú- ≈-Ø˛Â°j °∂†j ™x
Æœ) ®Ω÷.94,983 éÓô’x úÕ) ®Ω÷.96,983 éÓô’x á) Å®·-üË∞¡Ÿx G) °æüË∞¡Ÿx öÀ-´-®Ωèπ◊ ¶μ«®Ωû˝ ≤ƒCμç-*† ¢Á·ûªhç °æûª-鬩’ 7. 22-20, 21-16 ûÓ Nïߪ’ç ≤ƒCμçî - √úø’.