You are on page 1of 94

…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES

RECONEIXEMENT I QUALIFICACIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

DE DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS
PROVOCADES PER LA PRESENCIA DE
L’AIGUA.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 1


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES

DIMARTS 30/04/2017
JORNADA TÈCNICA ACE …

INTRODUCCIÓ:

L’aigua
Humitats
ITE-ACE
Sistema de qualificació

Josep Baquer
Enric Heredia

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 2


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

L’AIGUA I LA DURABILITAT DE LES ESTRUCTURES


JORNADA TÈCNICA ACE …

L’AIGUA ÉS EL LÍQUID QUE MÉS SUBSTANCIES DISSOL

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 3


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

TENSIÓ SUPERFICIAL
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 4


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

TENSIÓ SUPERFICIAL
JORNADA TÈCNICA ACE …

Densitat, adhesió i diàmetre.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 5


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

EVAPORACIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

FACTORS A CONSIDERAR
• Àrea específica
• Temperatura
• Pressió de vapor
• Humitat relativa
• Vent / renovació d’aire

Canvi de fase consum d’energia

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 6


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

HUMITATS

• HUMITAT EN SÒLIDS
JORNADA TÈCNICA ACE …

• HUMITAT ESPECÍFICA. Contingut d’humitat de l’aire (VOLUM)

• PRESSIÓ DE VAPOR. Contingut d’humitat de l’aire (PES)

• PRESSIÓ DE SATURACIÓ. Màxim ocupació del vapor

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 7


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

• HUMITAT RELATIVA
JORNADA TÈCNICA ACE …

• PERMEABILITAT O DIFUSIBILITAT AL VAPOR D’AIGUA


Capacitat de travessar vapor per una capa.

• RESISTIVITAT AL VAPOR (valor unitari)

• RESISTÈNCIA AL VAPOR (valor absolut. Valor unitari x gruix)

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 8


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

ABAC PSICOMÈTRIC
JORNADA TÈCNICA ACE …

PRESSIÓ DE VAPOR
SATURACIÓ

TEMPERATURA

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 9


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

HUMITAT DE CONDENSACIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 10


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

MOVIMENTS HIGROMÈTRICS
JORNADA TÈCNICA ACE …

Retracció per secament Moviment irreversible

Moviment reversible

Expansió al mullar-se

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 11


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

POROSITAT
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 12


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA
CLASSIFICACIÓ D’HUMITATS

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN:


• FILTRACIONS (COBERTA I FAÇANES)
JORNADA TÈCNICA ACE …

• FUITES ACCIDENTALS
• CAPIL·LARITAT
• CONDENSACIONS
• D’OBRA

PER L’ORIGEN DE L’AIGUA


• AIGUA DE PLUJA
• AIGUA DEL TERRENY
• AIGUA CONDENSACIONS
• AIGUA D’INSTAL·LACIONS

PEL TIPUS DE FILTRACIÓ


• HUMITAT ASCENDENT
• HUMITAT DESCENDENT
• HUMITAT LATERAL
• HUMITAT DE CONDENSACIÓ

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 13


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

FILTRACIONS DE COBERTA
JORNADA TÈCNICA ACE …

• OBSTRUCCIONS I TRENCAMENT DE BUNERES.


• FISSURACIÓ DEGUDES A MOVIMENTS D’ORIGEN TÈRMIC.
• DEGRADACIÓ DEL SISTEMA DE IMPERMEABILITZACIÓ.
• RUPTURES DE TEULES.
• UNIONS DEFECTUOSES: MINVELLS, AIGUAFONS, JUNTS DE DILATACIÓ, ETC.
• MANCA DE NETEJA: CANALS, MORRIONS, GÀRGOLES, ETC.
• INSTAL·LACIONS AUXILIARS, ESTENEDORS, ANTENES, ETC.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 14


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

FILTRACIONS DE FAÇANA
JORNADA TÈCNICA ACE …

• FISSURACIÓ EN FAÇANA.
• DEGRADACIÓ DEL REVESTIMENT.
• FISSURES A LA UNIÓ ENTRE DIFERENTS MATERIALS.
• DEGRADACIÓ DELS MORTERS DELS JUNTS EN SISTEMES DE FÀBRIQUES.
• MANCA D'ESTANQUITAT ENTRE TANCAMENTS, FUSTERIES, TROBADES, UNIONS, ETC.
• MANCA DE GOTERÓ EN ELS ESCOPIDORS.
• ESQUITXOS AL SÒCOLS.
• CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DELS MATERIALS: POROSITAT, PERMEABILITAT, ABSORCIÓ,
EFLORESCÈNCIES, HELICITAT, ETC.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 15


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

FUITES ACCIDENTALS
JORNADA TÈCNICA ACE …

• PÈRDUES EN LA CONDUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA O


D’EVAPORACIÓ: SANITARIS, DUTXES, BANYERES, MUNTANTS, DESGUÀS, MAQUINARIA HUMIDA,
ETC.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 16


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT


JORNADA TÈCNICA ACE …

• PRESENCIA D’AIGUA AL TERRENY DEGUT A LA PLATJA.


• PRESENCIA D’AIGUA AL TERRENY DEGUT AL NIVELL FREÀTIC.
• PRESENCIA D’AIGUA AL TERRENY DEGUT A FUITES D’INSTAL·LACIONS.
• MANCA DRENATGE.
• DEGRADACIÓ O ABSÈNCIA DE SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ.
• POROSITAT DELS MATERIALS.
• MANCA DE TRANSPIRACIÓ DELS MURS (PORLAND VS CALS)

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 17


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

HUMITATS PER CONDENSACIONS


JORNADA TÈCNICA ACE …

• EXCÉS DE PRODUCCIÓ DE VAPOR: EXCÉS D'OCUPACIÓ, GAS BUTÀ, ROBA ESTESA, CUINES, NENES,
ETC.
• MANCA DE VENTILACIÓ.
• DISSENY INCORRECTE DELS TANCAMENTS: PONTS TÈRMICS.
• EXCÉS D’HUMITAT EN L’AMBIENT EXTERIOR.
• MANCA DE BARRERA DE VAPOR: CONDENSACIONS EN L’INTERIOR DELS MATERIALS.
• SALS HIGROSCÒPIQUES
• APORTACIÓ D’AIGUA ACCIDENTAL QUE AUGMENTA D’HUMITAT RELATIVA INTERIOR.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 18


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

PER LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

HUMITATS D’OBRA
JORNADA TÈCNICA ACE …

• AIGUA DE PLUJA.
• AIGUA RETINGUDA EN ELS MATERIALS.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 19


…AFECTACIÓ DE LES HUMITATS EN LES ESTRUCTURES
Tema 1: L’AIGUA

L’AIGUA
o Sòlid, líquid i gas
o Tensió superficial
JORNADA TÈCNICA ACE …

o Definició d’humitats
o Abac psicomètric
o Canvis de fase: condensacions
ELS MATERIALS
o La xarxa porosa
o Adsorció i absorció
o Permeabilitat i difusibilitat
EFECTES DE L’AIGUA ALS MATERIALS
o Moviments higromètrics: tensions induïdes
o Atac químic
o Corrosió
o Solubilitat, lixiviacions, eflorescències, taques, etc
o Helicitat
o Agents biòtics
o Erosió mecànica

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures 20


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MÉS ENLLÀ DE LA ITE. LA ITE-ACE


JORNADA TÈCNICA ACE …

AMPLIACIÓ – CONEIXEMENTS – ESTRUCTURALS

Metodologia de PRE-DIAGNOSI ESTRUCTURAL

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


ESQUEMA BÀSIC DE LA ITE ACE

INTRODUCCIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

ITE, CONDICIÓ NECESSÀRIA, PERÒ SUFICIENT?


Es pot produir un col·lapse, parcial o total, d’un edifici amb el certificat
d’aptitud en vigor?
El Decret 67/2015 proposa del suficient grau de prospecció i anàlisi per
evitar els col·lapses de tots els edificis amb Certificat d’Aptitud?

ESTRATÈGIA:
•DISPOSAR D’EINES NORMALITZADES D’AJUDA ESPECIALITZADA
•POTENCIAR LA FORMACIÓ DEL TÈCNIC INSPECTOR

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


ESQUEMA BÀSIC DE LA ITE ACE

QUÈ ÉS L’ITE ACE?


Una guia de pre-diagnosi estructural. ITE + ACE = ITE-ACE
JORNADA TÈCNICA ACE …

IITE
Decret 67/2015 Obligatori

IITE-ACE Diagnosi Circumstancial

Projecte
Circumstancial

Intervenció

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


ESQUEMA BÀSIC DE LA ITE ACE

COM ÉS L’ITE ACE?


La propietat El tècnic Estudi previ Pressupost
JORNADA TÈCNICA ACE …

Si Acceptació No Estudi

Informe ITE

Estructura
Si amb No
risc

ITE-ACE

Programa
Pressupost de
estimatiu Rehabilitació

Projecte
Execució

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

PARÀMETRES BÀSICS
JORNADA TÈCNICA ACE …

PROSPECCIÓ

ANÀLISI

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


ESQUEMA BÀSIC DE LA ITE ACE

ITE-ACE
• Alarmes per recomanar una ITE-ACE
• Estudi limitat (dedicació/honoraris)
• Certificat de solidesa

Visita zero (1h)


JORNADA TÈCNICA ACE …

• Reconeixement dels sistemes constructius


• Detecció de situacions de riscs
• Preparació d’eines
• Calibratge prospecció (Reduït, Normal o Intens)
• Honoraris

Visita d’inspecció única


• Sistemes constructius
• Caracterització paramètrica
• Punts d’inspecció (en funció del calibratge R,N o I)
• Dades mínimes per re-calcular
• Detecció de deficiències
• Qualificació de deficiències dels sistemes constructius (FITXES ITE ACE)
• Acceptable
• Diagnosi
• Inspeccions periòdiques
• Intervencions

Informe normalitzat

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

PROSPECCIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES: Qualificació, terminis, partides d’intervenció


JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

RESULTATS

• Estat actual acceptable.


JORNADA TÈCNICA ACE …

• Diagnosi (deficiències i/o seguretat)


• Inspeccions periòdiques
• Intervencions:
Cautelars, correctores, millores, adaptació, etc
Reparació, reforç, substitucions, etc

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

Deficiències lleus: són aquelles que fan necessària la realització de treballs de manteniment corrector per
evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Deficiències importants: són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a
l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-
se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una
intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.

Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la
seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc
per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures
cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.

Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat
per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata
consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que
poden incloure l’execució d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

DEFICIÈNCIES APARENTES I LA SEVA QUALIFICACIÓ

LLEU: FISSURACIÓ BIGUETA - REVOLTÓ


IMPORTANT: CORROSIÓ SUPERFICIAL GENERALITZADA
GREU: PÈRDUA SUBSTANCIAL DE SECCIÓ D’ARMAT
MOLT GREU: TRENCAMENT D'ARMATS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

DEFICIÈNCIES: FISSURACIÓ BIGUETA-REVOLTÓ

QUALIFICACIÓ: LLEU

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

QUALIFICACIÓ : LLEU

Deficiències lleus: són aquelles que fan necessària la realització de


treballs de manteniment corrector per evitar el seu agreujament, així
com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.

• NO SON IMMEDIATES
• NO TENEN RICS NI PER LES PERSONES NI PELS BÉNS
• NO HI HA PÈRDUES ESSENCIALS DE PRESTACIONS BÀSIQUES

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

DEFICIÈNCIES: CORROSIÓ SUPERFICIAL GENERALITZADA

QUALIFICACIÓ : IMPORTANT

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIENCIAS
JORNADA TÈCNICA ACE …

QUALIFICACIÓ : IMPORTANT

Deficiències importants: són les que, tot i no representar en un principi


un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de
les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat
un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries,
que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada
a treballs de manteniment.

• NO SON IMMEDIATES
• NO TENEN RICS NI PER LES PERSONES NI PELS BÉNS
• SI HI HA PÈRDUES DE PRESTACIONS BÀSIQUES/GRADUALS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

DEFICIÈNCIES: PÈRDUA SUBSTANCIAL DE SECCIÓ D’ARMAT

QUALIFICACIÓ : GREU

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

QUALIFICACIÓ : GREU

Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un


risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements
de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per
a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera
fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de
les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.

• SI SON IMMEDIATES
• SI TENEN RISC PER LES PERSONES I/O PELS BÉNS
• SI HI HA PÈRDUES DE PRESTACIONS BÀSIQUES
• MESURES CAUTELARS
• NO SON GENERALITZADES / SON LOCALS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

DEFICIÈNCIES: TRENCAMENT D’ARMATS

QUALIFICACIÓ : MOLT GREU

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

DEFICIÈNCIES
JORNADA TÈCNICA ACE …

QUALIFICACIÓ : MOLT GREU

Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat,
representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici
i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció
immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres
mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució
d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.

• SI SON IMMEDIATES
• SI TENEN RISC NI PER LES PERSONES NI PELS BÉNS
• SI HI HA PÈRDUES DE PRESTACIONS BÀSIQUES
• MESURES CAUTELARS
• SI SON GENERALITZADES

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES SEGONS EL DECRET 67/2015

DEFICIÈNCIES LLEUS DEFICIÈNCIES IMPORTANTS


• NO SON IMMEDIATES • NO SON IMMEDIATES
• NO TENEN RISC NI PER LES PERSONES NI PELS BÉNS • NO TENEN RISC NI PER LES PERSONES NI PELS BÉNS
• NO HI HA PÈRDUES ESSENCIALS DE PRESTACIONS • SI HI HA PÈRDUES DE PRESTACIONS
BÀSIQUES BÀSIQUES/GRADUALS
JORNADA TÈCNICA ACE …

IMMEDIAT RISC PÈRDUES CAUTELARS GENERALITZAT

DEFICIÈNCIES GREUS DEFICIÈNCIES MOLT GREUS


• SI SON IMMEDIATES • SI SON IMMEDIATES
• SI TENEN RISC PER LES PERSONES I/O PELS BÉNS • SI TENEN RISC NI PER LES PERSONES NI PELS BÉNS
• SI HI HA PÈRDUES DE PRESTACIONS BÀSIQUES • SI HI HA PÈRDUES DE PRESTACIONS BÀSIQUES
• MESURES CAUTELARS • MESURES CAUTELARS
• NO SON GENERALITZADES / SON LOCALS • SI SON GENERALITZADES

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTOR TEMPS
JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

IMMEDIAT
Menys de 15 dies naturals
JORNADA TÈCNICA ACE …

Mesures cautelars de protecció, estabilització, etc.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

URGENT
Menys de 6 mesos
JORNADA TÈCNICA ACE …

Reparacions, estudis, etc..

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

CURT TERMINI
Entre 6 mesos i dos anys.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Estudis, intervencions

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

LLARG TERMINI
Menys de 5 anys
JORNADA TÈCNICA ACE …

Intervencions

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTOR TEMPS
JORNADA TÈCNICA ACE …

En què s’ha d’actuar?

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


MESURES D’ACTUACIÓ

CAUTELARS
• Desallotjar: Ordenar la sortida
i distanciament de totes les
persones ubicades en l’àrea
d'influència de l’edifici.
JORNADA TÈCNICA ACE …

• Enderrocar: Accions de
desconstrucció o retirada
massiva de parts rellevants o
la totalitat de l’edifici.
• Estintolar: Col·locació
d'elements provisionals que
recondueixen, amb suficient
seguretat, les possibles
càrregues i/o empentes.
• Protegir: Acciones orientades
a impedir danys a persones i/o
bens mitjançant la col·locació
de sistemes que ho
impedeixen.
• Retirar: Extraure, desplaçar,
eliminar, etc. petits elements
de l'edifici.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


MESURES D’ACTUACIÓ

ESTUDIS
• Projecte: Conjunt de
documentació necessària pel
correcte especificació d’obres a
partir de certa envergadura.
JORNADA TÈCNICA ACE …

• Diagnosi: Procediments orientats a


esbrinar l'origen, abast, gravetat,
urgència, etc. de possibles
deficiències, més una orientació i
obtenció de informació
imprescindible pel correcte
desenvolupament del possible
futur projecte.
• Nota tècnica: Redacció d'un
document tècnic, d’escassa
extensió, on s'indica quines accions
són pertinents a prendre relatives
a les deficiències detectades.
• Visites periòdiques: Visites
tècniques programades orientades
a verificar l'estat de conservació de
deficiències conegudes.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


MESURES D’ACTUACIÓ

MESURES CONSTRUCTIVES
JORNADA TÈCNICA ACE …

• Rehabilitació: Intervencions
sobre elements existents
orientades a recuperar
prestacions originals
perdudes.
• Reparació: Acciones
puntuals orientades a
recompondre lesions
localitzades.
• Manteniment corrector:
Accions correctives fora de la
programació del
manteniment.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


MESURES D’ACTUACIÓ

MESURES
ADMINISTRATIVES
JORNADA TÈCNICA ACE …

• Notificació: Entrar al
registre de
l'administració de
documentació relativa a
incidències que
requereixin mesures
cautelars.
• Llicència: Tràmit
administratiu per obtenir
l'autorització per
executar obres.

Actuar, en base a què?


Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures
…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CAUTELARS
DESALLOTJAR
JORNADA TÈCNICA ACE …

Ordenar la sortida i distanciament de totes les persones ubicades en l’àrea


d'influència de l’edifici.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CAUTELARS
ENDERROCAR
JORNADA TÈCNICA ACE …

Accions de desconstrucció o retirada massiva de parts rellevants o la totalitat de


l’edifici.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CAUTELARS
ESTINTOLAR
JORNADA TÈCNICA ACE …

Col·locació d'elements provisionals que recondueixen, amb suficient seguretat,


les possibles càrregues i/o empentes.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CAUTELARS
PROTEGIR
JORNADA TÈCNICA ACE …

Acciones orientades a impedir danys a persones i/o bens mitjançant la


col·locació de sistemes que ho impedeixen.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CAUTELARS
RETIRAR
JORNADA TÈCNICA ACE …

Extraure, desplaçar, eliminar, etc. petits elements de l'edifici.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

ESTUDIS
PROJECTE
JORNADA TÈCNICA ACE …

Conjunt de documentació necessària pel correcte especificació d’obres a partir


de certa envergadura.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

ESTUDIS
DIAGNOSI
JORNADA TÈCNICA ACE …

Procediments orientats a esbrinar l'origen, abast, gravetat, urgència, etc. de


possibles deficiències, més una orientació i obtenció de informació
imprescindible pel correcte desenvolupament del possible futur projecte.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

ESTUDIS
NOTA TÈCNICA
JORNADA TÈCNICA ACE …

Redacció d'un document tècnic, d’escassa extensió, on s'indica quines accions


són pertinents a prendre relatives a les deficiències detectades.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

ESTUDIS
INSPECCIONS PERIÒDIQUES
JORNADA TÈCNICA ACE …

Visites tècniques programades orientades a verificar l'estat de conservació de


deficiències conegudes.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CONSTRUCTIVES
REHABILITACIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

Intervencions sobre elements existents orientades a recuperar prestacions


originals perdudes.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CONSTRUCTIVES
REPARACIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

Acciones puntuals orientades a recompondre lesions localitzades.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES CONSTRUCTIVES
MANTENIMENT CORRECTOR
JORNADA TÈCNICA ACE …

Accions correctives fora de la programació del manteniment.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES ADMINISTRATIVES
NOTIFICACIÓ
JORNADA TÈCNICA ACE …

Entrar al registre de l'administració de documentació relativa a incidències que


requereixin mesures cautelars.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


…CONCEPTES BÀSICS DE DIAGNOSI

MESURES ADMINISTRATIVES
LLICÈNCIA
JORNADA TÈCNICA ACE …

Tràmit administratiu per obtenir l'autorització per executar obres.

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

Actuar en base a uns factors determinants


JORNADA TÈCNICA ACE …

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES
Sistema de qualificació en funció de factors determinants.
JORNADA TÈCNICA ACE …

AFECTACIÓ FIABILITAT DE L’ELEMENT


EXTENSIÓ CAPACITAT D’AVÍS
RESPONSABILITAT DE L’ELEMENT ESTABILITZACIÓ DE LA LESIÓ
CONSEQÜÈNCIA DE LA FALLADA CONEIXEMENT DE LES CAUSES
OCURRÈNCIA VISIBILITAT
EVOLUCIÓ

16
14
LLEU ≤ 25 12
10
IMPORTANT > 25 ≤ 50 8
6
GREU > 50 ≤ 75 4
2

MOLT GREU > 75 0


1 2 3 4 5

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

AFECTACIÓ
Grau de pèrdues de prestacions bàsiques.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 0
Baixa > 5% ≤ 10% 3
Mitja > 10% ≤ 25% 6
Alta > 25% ≤ 50% 10
Molt alta ≥ 50% 12

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

EXTENSIÓ
Percentatge de zones afectades.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 0
Baixa > 5% ≤ 10% 2
Mitja > 10% ≤ 25% 4
Alta > 25% ≤ 50% 6
Molt alta ≥ 50% 8

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

RESPONSABILITAT DE L’ELEMENT
Nombre de sistemes que depenen de l’element
estudiat.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 0
Baixa > 5% ≤ 10% 2
Mitja > 10% ≤ 25% 3
Alta > 25% ≤ 50% 5
Molt alta ≥ 50% 7

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

CONSEQÜÈNCIA DE LA FALLADA
Grau del dany que es pot produir degut a la fallada.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa Bens d’escassa rellevància. 0
Baixa Bens ordinaris. 2
Mitja Bens de rellevància i/o animals. 5
Alta Persones o bens d’alta rellevància. 8
Molt alta Grup de persones desprotegides. 10

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

OCURRÈNCIA
Probabilitat de que es produeixi la fallada.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 0
Baixa > 5% ≤ 10% 2
Mitja > 10% ≤ 25% 6
Alta > 25% ≤ 50% 8
Molt alta ≥ 50% 12

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

EVOLUCIÓ
Estimació del temps de la pèrdua inadmissible de
prestacions bàsiques.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa 5 anys 0
Baixa 24 mesos 2
Mitja 12 mesos 3
Alta 3 mesos 5
Molt alta Fora de termini 7

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

FIABILITAT DEL MECANISME


Grau de redundància o nombre de recursos que
impedeixen la fallada.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa Un únic mecanisme. 10
Baixa Redundància doble. 7
Mitja Redundància triple. 4
Alta Redundància quàdruple. 2
Molt alta Redundància múltiple. 0

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

CAPACITAT D’AVÍS
Marge d'avis previ a la fallada, normalment per
deformacions plàstiques, esquerdes, sorolls, etc.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa Sense cap avís previ. 7
Baixa Un únic avís i amb baixa advertència. 5
Mitja Avis o avisos sensiblement detectables. 4
Alta Avisos detectables. 2
Molt alta Avisos evidents. 0

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

ESTABILITZACIÓ DE LA LESIÓ
Probabilitat que hagi desaparegut la causa o les
causes han provocat la lesió.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 5
Baixa > 5% ≤ 50% 4
Mitja > 50% ≤ 75% 3
Alta > 75% ≤ 90% 2
Molt alta > 90 % 0

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

CONEIXEMENT DE LES CAUSES


Grau de certesa de les causes que han provocat
les deficiències.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 5
Baixa > 5% ≤ 50% 4
Mitja > 50% ≤ 75% 3
Alta > 75% ≤ 90% 2
Molt alta > 90 % 0

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


FACTORS DETERMINATS

VISIBILITAT
Facilitat per observar les deficiències.
JORNADA TÈCNICA ACE …

Puntuació
Molt baixa ≤ 5% 7
Baixa > 5% ≤ 50% 5
Mitja > 50% ≤ 75% 4
Alta > 75% ≤ 90% 2
Molt alta > 90 % 0

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … COMPATIBILITATS FITXA ITE

MOLT GREUS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … COMPATIBILITATS FITXA ITE

GREUS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … COMPATIBILITATS FITXA ITE

IMPORTANTS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … COMPATIBILITATS FITXA ITE

LLEUS

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … COMPATIBILITATS FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


ENTRADA A LA FITXA ITE

Qualificació
JORNADA TÈCNICA ACE …

Actuacions

Factors determinats

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultors d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures


JORNADA TÈCNICA ACE … FITXA ITE

Josep Baquer Sistach, Enric Heredia Campmany-Gaudet– Consultor d’estructures