அமர க

E book by:

ள நாவ

ெபா மா

Waajid M A

http://kathamanjari-waajid.blogspot.com
bpcwajid@yahoo.co.in

கர

அமர க
அ த பைட

ெபா மா
(

கர
ள நாவ )

E book ெவ

எ . ஏ. வா
ெச

அமர க
அவ க
பைட
கைலஞ
க ணா
அவ க

கைள நா

ைடைமயா

ெகௗர

http://kathamanjari-waajid.blogspot.com
bpcwajid@yahoo.co.in


ளத
ந ப க
, அமர க
அவ ைடய எ லா கைதகைள
e book
வ வ
ெகா
இ ைறய க
அ இ கேவ

பரம ர கனான நா

வர
பல ய கைள ெச

ேற .
ட க
ந ல வ வைம ட தரமான ஒ
தகமாக
எ பேத எ
ப .அ த
ப ைத எ
ைடய

ஒ ெவா
தக
ெச


ைகேயா இதைன
ெவ



அைட ேற . எ னதா ேந
யாக க
அழகாக இதைன ெவ
டா
அமர க


ஈடா மா?

பல க ெப ற எ
தாள க
கைதகைள இ வா
ெவ
வத
கா ைர ச ட இட ெகா காத மன

வ த ைத அ
தா
லஎ
தாள க
பைட
கைளயாவ
ெவ
ட வைக ெச

த ழக த வ டா ட கைலஞ அவ க
ேத ய உைடைம ச ட ம
ைய ெகாண ற . ம ெமா
ய யாக
1960 ம
1970 க
ெதாட கைதகளாக ெவ வ த, கா ைர ச ட
மா
ெகா ளாத கைதகைள ரபல ஓ ய களான ம ய , ம ய ெச வ ,
ஆ ேயா வைர த அழகான ஓ ய க ட த
ந ப க
கா
ைகயா



ற . இைறவ நா னா அ
நட
.

http://kathamanjari-waajid.blogspot.com
bpcwajid@yahoo.co.in

ெபா மா

கர
ைர

ஆ தான க ஞ க
பாரா
உபசார க நட வ


கந லச
ரதாய க . அ தைகய ைவபவ
அைழ
டா களானா , அத ம ைமைய ெசா ல தரம
ஆ தான க ஞ ராம

ைள அவ க
பாரா
உபசார நட னா க . அத
எ ைன

அவ க
எ ைன
!

பண

அவ ைடய ெசா த ஊரா ய நாம க
அைழ
தா க . நா
ெச
ேத .

இைவெய லா நட ரா
டா உலக
ேபா
எ பைத ைன தா ெந

எ ேப ப ட அமர இல
ற !

ய ந டமா

நா எ
ற கைதக அமர இல ய க எ ப அ ேய ைடய தா ைமயான அ
ராய .
(தா ைமயான அ
ராயேம இ ப
தா உய வான அ
ராய எ ப

ெசா ல ேவ

ைலய லவா!) ம ற கைதக
ஷய எ ப
தா
, இ த 'ெபா மா
கர ' எ
ற கைத, அமர இல ய எ ப ப
ஐய இ ைல.
'அமர இல ய ' எ ப எ
இ த 'ெபா மா கர ' எ
சாக
ைல! ஒ பய கரமான
ேக , வாைய 'ஆ' எ

அ வள ேப
கைத
இல ய ' எ
ெசா லா

ன? ப ைச த
'சாகாத இல ய ' எ
ெசா லலா ந ல !
கைத
ஒ பய கரமான ெகாைல நட ற ; ஆனா
யா

ேந
ற ;அ
ஒ வராவ சாக
ைல! ஒ ெப ய
ெகா
ற ;அ
ஏமா
ேபா ற ! கதாபா ர க
ந றாக
ைழ
றா க ! இ ப ப ட கைதைய 'அமர
டா , ேவ எைத ெசா
வ ?

நா
ரபல கைத ஆ ய பல , 'நா கைத எ
வ எ ப 'எ ப ப

றா க . எ ைன
அ ப ப ட ரபல ஆ யரா
டேவ
ெம
ச யாேலாசைன ெச த ல ந ப க , ' கைத எ
வ எ ப ?' எ
ேக ப உ
. 'நா
கைதேய எ

ைலேய எ ைக
தப
ட ேபனா அ லேவா எ
ற ?' எ

ெசா
சமா
ேப . அைத ட ல ந வ
ைல. ' உ ைம


ேபனாைவ ெகா
தானா எ
? ல சமய
ேபா
ற ேபா ைட பா தா ,
கட பாைரைய
ெகா

வ ேபால ேதா
றேத!' எ பா க .
ேமனா

அ எ ப யாவ இ

ெசா

. இ த 'ெபா மா
ேற .

கர ' எ

கைதைய நா

ய எ ப

ஆ தான க ஞ
ராம

ைள அவ க
நாம க
நைடெப ற பாரா
ழா
நா ெச றேபா வ
'ெபா மா கர ' எ
இட ைத பா ேத . அ த
கா
ைக
ேதா
ய மாயமாைன
பா ேத . அ த மாயமா மைல
ைக

மன
ைக

ெகா ட . க
ெதா தர ப
ெகா
த . எ தைனதா
ந ல வா ைதயாக ெசா
எ மனைத
ேபாக ம
ட . கன
நன
ேவ டாத இட க
எ பாராத சமய க
அ த ெபா மா எ கவன ைத கவ
ராணைன வா
ெகா
த . ஒ நா என

ேகாப வ , 'ஓ, ெபா மாேன! எ
மனைத
ேபா றாயா இ ைலயா? ேபாகா
டா உ ைன ப
ஒ கைத எ



ேவ !' எ
ெசா ேன . அத
அ த ெபா மா அைச
ெகா
றதாக
இ ைல. கைட
ஒ கைத எ
ேய
ேத . பா ர க ெப
பா
ேசல
லாைவ
ேச த பா ர க .
ெச ேகா கா
ஆ ரம
நா த
த கால
பா
பழ ய
பா ர க .
பா ர க

ரட களா
பதாக
, கைத
வாசக க
ேதா
னா , அ கைத நட த இட
ெத
ெகா
ேற .
ந ஒ ெவா வ ைடய வா ைக
சமய
அைவ உ ைமயாகேவ ேதா

ல இட க
கர
ேகாளாேற த ர, எ

ல சமய ெபா மா க எ

றன. அ த ெபா மா கைள

ரடா
றம

பதாக
எ பைத

றன. அ த

ெகா
நா

ேறா . ர
ேபா
ேபா அ ம மா, எ தைன பரபர ! எ வள மன ள
ர உண
! ஆனா எ வள
ர ேத
ேபானா
ெபா மா ெவ
மாைய
ேதா ற தா எ பைத கைட
உண ேறா . ஏமா ற அைட ேறா .


ஒ ெவா வ
வா ைக
ஏ ப ட கடைமைய உண
அைத ந
ய ேவாமானா , அ
மன
உ டா

ேவெற
ஏ ப வ
ைல. இ த உ ைமைய 'ெபா மா கர ' எ
இ கைதைய எ

உண ேத .
ரா.

!எ ன

ைறேவ ற
ேபா நா


'க

யாய - 1

ஒேர ெதா ைல ேச தவ க நா ேப ஓ ட
னா த க ெதா ைல ப
ேப வ
இய ைகேயயா
. நைக கைட யாபா க நா ேப ஓ ட
ேச தா த க , ெவ
ைலகைள ப
ேப வா க . ம ைக கைட கார க
வர ப
ளகா வ ற அ ல

ைலைய ப
ேப வா க . ப
ைகயாள க
ல ஓ ட
னா அ த அ த

ைகக
'ச
ேலஷ ' எ ன, யா அ க ெபா ெசா
றா க எ ப ப
வா பா க .
ைஹ ேகா ஜ ஜுக ஐ தா ேப ேச தா எைத ப
ேப வா க எ
உ களா
ெசா ல
மா? ல நாைள
னா ஒ ' பா
'
ெச
ேத . ெகா ச
தாம
ெச றப யா எ ேக உ காரலாெம

பா க ேவ
யதா
.
ைஹ ேகா ஜ ஜுக
ல ேச
த ைல ேல தா ஓ இட கா யாக இ த . அ ேக
ெச
உ கா
ப ேந த .
அவ க எ ன ேப ெகா
தா க ெத மா? 'ெகாைல ேகஸுகைள ப
தா .
ெகாைல வழ க எ த எ த
லா க
ைற
றன எ த
லா க
அ கமா
றன எ
ஷய ைத ப

ராய ப வ தைன ெச
ெகா
தா க . 'ம

ச டஅ

ெந ேவ
லா
ெகாைல
ற க
ைற
றன' எ
ஒ ைஹ ேகா ஜ ஜு அ
ராய ப டா . அைத யா
ஆ ேச க
ைல. "ேகாய
லா
ெகாைல
ற க
ேபாலேவ இ
றன;
ைறய
இ ைல. அ கமாக
இ ைல" எ றா ஒ ைஹ ேகா ஜ ஜு. அைத
யா
ஆ ேச க
ைல.
இ ெனா வ , "ேசல
லா
ெகாைல
ற அ கமா
ற "எ
ெசா னா .
"அ ப யா? அ எ ப சா ய ?" எ
ஒ வ ேக டா . "எ ப எ றா , அ ப தா !
உ ைம அ ப
ற !" எ

ேப ய ைஹ ேகா ஜ ஜு
னா . இத

'

ஏ ?
பா
த . அவரவ க

ெச றா க . ைஹ ேகா ஜ ஜுக த
த ேய

ெவ ேவ
ஷய கைள ப
தைன ெச ய ெதாட
பா க . ஆனா
ேசல
லா
ெகாைல அ கமா
ற எ
ஒ ஜ ஜு ெசா ன வா ைதைய எ னா
மற க

ைல. ல மாத க
ேசல
லா
நா ேபா
ேத . அ ேக
த ெசயலாக ஒ கைத ேக
ப ேட . அ த கைத
யமான ச பவ ஒ ெகாைலதா !
றவா யா எ

க படாத ம மமான ெகாைல! அத வரலா எ மன

வ ட
ட . அைத
ெச ேகாட க
ட , ெச பவளவ
, ப கா சா , தரராஜ ,
மா ப கஜா த யவ க வ ட
வ தா க . இத ெக லா

ெபா மா கர ,
ஒ ெப ய க ய த த
ைடய ேகாரமான ேப வாைய
ற ெகா
ப ேபா
ெகா ேட
த .
*******
ேசல
நாம க

காைல ேநர . வான ைத நாலா ற

ேந த
ேமக க

ேமா டா வ
தன.

"இ த
லா
மைழ ெப
ஆ மாத ஆ
மைழ ெப தா ந ல . ஒ ேவைள ேமக இ ைற
எ னேமா?" எ
ேமா டா ைரவ
னா .
"இ த

லா

எ ன? த

நா

. இ ைற
ஏமா

தா

"ம ற
லா க
மைழ இ லாதத
இ த
லா

ஸா ! இ ேக ண க


ட .இ
ெப யா
டா
க த
ைட கா !" எ றா .

ேமக
மைழ
ம த ைடய வா ைக
தைன ெச ய ெதாட
ேன . கா ' ' எ
ேபா
இ ற க
ேசல
லா
சாதாரணமாக ெத
சமெவ
ரேதச க , இைட ைடேய க ய ற ெமா
யமான ப க . மைழ
லாைமயா ேசாள ப
பாைலவன

கைள ேபா அ
காண ப
. அ த ேதா க

ேக ைய
ஐ தா ெத ைன, ஒ
ப ைமயான ப
இவ ைற காணலா . ேக
ெகா
பா க . ேக க
ஒ ெசா
வய
இைற
வா க !
இைதெய லா பா

ெகா

,

ேபா

தா

ேத .

ெகா

ேமக
ேபா

ற .
ேமா,

மைழ இ ைல!" எ ேற .
மைழ இ லாதத
ெகா சநா மைழ

யாச

உ ள ெந
ய ச ப த ைத ப
ெகா
த . சாைல

கா க தா .
தாரமான
ைட பாைறக . ேசாள

க வா வத
ெகா
தன.

வமாக அ க ேக ப ைமயான
ேதா க
ஒ ேக

றெத
ஊ த யலா . ஒ ெவா
ேவ , இர
வாைழ, அ பா


கவைல ஏ ற ேபா

இைற
ஜல இ
வைர
டாம

யானவ க

வா

ைக

உ ளஇ ப

ப கைள



ெகா
,ம
ேநர
ரயாண

பய
ஓட
இ ைல; ஒ
வான ைத அ ணா
பா

ப ைம ேவக
ேபா ெகா
ேத . அைர ம
ற ேபாட ெதாட ய . சாைல
ெச றவ க மைழ
க இட ேதட
இ ைல. ேவகமா நட தவ க

மைழ
இ ப ைத அ ப
தா க .

ஆ க ஓ

ெகா

ற ேபா
ெகா
காைல
ய ரண க
மைழ
ெப வதாகேவ ேதா
ய .

ேபான

ஒ வ

ப க



ைச
க இ தன.
ெப யவ ஒ வ உ கா
மைழைய
த ஜம காள ைத ட அவ

ைல.

ேமா டா வ
ற . சாைல
ஒ ப க
ைசக இ தன எ
ெசா ேனன லவா? இ ெனா ப க
ஒ ெச
தான க ய பாைற. அத
அரசமர
ேவ

வள
தன. அரச ேவ
மர கைள
ேமைட எ
த .

ேவ

னா . ேவ

இற

ஏேதா கா யமாக இற

க !உ க

ேவ

ைக கா

டா ெவ
ட , "இ த வ
கார ட அக ப
ெகா

இற
ேன .

ெகா

"எ ன ேவ

ேழ இற

ைக? எ ேக?" எ

"அேதா பா
க !" எ
பாைறைய கா
னா .

சாைல

மைழ

ைசகைள ெயா

லைற கைட ஒ
ஒ வாைழ பழ
ைல
மாைல
ெதா
ெகா
தன.
நா ஒ
மாைலைய எ
ெகா
த . அைத ட கவ யாம கைட கார ைபய மைழைய கவ
ெகா
தா .

"ஸா ! ெகா ச

த .

ேபாேத ேமக க ச

ய எ
பா

களாக மா ன. வான அ சமய

சாைல ஓர
ராம ஒ
வ த .ஒ

ைச
வாச
ேபா
தக
அ ப
ெகா
தா . க

ைரவ வ

தா .

ஷாலாக பாட ஆர

றா

,ஒ

ற ஓ

ைன ேத .

ேற !" எ றா .
ேடா ேம?" எ

ேக ேட .
ஐ ப அ

"எ ன ைத பா
ற ? ெமா ைட பாைறயாக
காேணாேம?" எ ேற .

ெச

தாக உய

தக ய

றேத! ஒ மர ெச

"இ ைல, ஸா ! அவசர படாம
தானமா
பா
க ! பாைற
ஒ ெபா
மா

றேத அத
பா
க !
க கைத எ
றவ ஆ ேச, அத காக தா பா க
ெசா
ேற . உ க மா
ஆ க தா இைத பா கேவ
!", எ றா .

இைத ேக ட
நா
அவ
க ய பாைற

ட ெபா
"ெத

றதா? மா

ெத

ெசா வ
ஏேதா இ கேவ
ஏேதா ஒ
ெத த .

கவனமாக பா

ேத .

ைரவ ேக டா .

றதா?" எ

ஆ ; அவ ெசா ன ற பா தா அ த பாைற
ெபா
ேள
ஒ மா எ
பா ப ந றா
ெத த . ஆனா அ த மா அைசயாம நகராம
ற இட ேலேய
ற .
"ஆமா ; அ த ெபா
மா
ப ெத
ைவ
றதா?" எ
ேக ேட .
"அ தா இ ைல. அ
ேபா

தா இ
ற .இ

ற .உ

பாைற

அ ப மா ேபா ெச

ெபா
பா தா ஒ
ேம இ ைல. ெவ
பா தா ம
அ த மாயமா ெத ற !" எ றா .

" ெசா வைத எ னா ந ப

ைல. அேதா மா
ப ந றாக ெத
ந ேப
அ ப ேய தா
க தயாராக
றேத!" எ ேற .

றேத! அ

"அ தா ஸா , ேவ ைக! அத காக தா உ கைள இற
பா க ெசா ேன . உ ைம
அ த ெபா

ேம
ைல. இ
பா தா மா
ப ேபால ெத ற .
இ ைற
ேந ைற
இ ைல. ெவ காலமாக இ ப இ
ற . அதனாேலதா இ த
பாைற
'ெபா மா கர ' எ ற ெபய

ற . உ கைள
எ ைன
ேபா
எ தைன ஆ ர ேப எ தைன காலமாக இ ேக
அ த ெபா மாைன பா
ஏமா
ேபா
றா கேளா?" எ றா
ைரவ .
"நா

"உ க

ஏமாற

ைல! க டாய அ ேக ஒ மா

ைக ஏ பட

ைல ேபா இ

ற . வா

ற !" எ ேற .
க ,எ

ட !" எ றா .

அவைன


த மா மைல பாைற
ஏ ேன . ைக
ச ப
ெச

பா ேத . அத
ஒ மா - பாைற
ெச
ய மா - க டாய இ


ெகா
பா ேத . ஆனா ஏமா தா ேபாேன . ெவ

ைட த ர அ த
ெபா
ேவ ஒ
ேம இ ைல.
"இ ேபா ந

ேழ இற
பா

களா?" எ

ைரவ ேக டா .

வ ேதா . சாைல
எ ைன ேக ெச த .

ர மாக
ற ெந
மாயமா ேதா ற ைத உ

ம ப

பா

ேத . ெபா மா

பாைற
ஏேதா ஒ ப
டா
ெகா
க ேவ

இத
ேள அ த ஊ

ன பச க எ ேலா
ெகா
தா க . அவ கைள ல
ைரவ வ
உ கா த

நக த .

சா

ா தாக

ழ அ த ெபா
.
எ க வ
ைய
கதைவ
ற தா . நா

"ஒ வராவ இ த நா
ராேம வர கா ேபா ற ைல. ஆனா ஊ
வசவசெவ
ெப
ெகா ேட இ
றா க !" எ றா
ைரவ .

ைளக


ைடய ஞாபகெம லா அ த ெபா மா ேப ேலேய இ
ஏதாவ கைத வழ
வரேவ

ைன ேத .

த . அைத ப

"அ த ெபா மா கர ெரா ப
உ டா?" எ
ேக ேட .

ஏதாவ பைழய கைத

"பைழய கைத ஒ
ஏெழ
வ ஷ
எ றா .

ரமான தா . அைத ப

இ ைல. நா ேக
பட
ைல. ஆனா
ய கைத ஒ
னா நட த . ஐயா
ேக க இ ட இ தா ெசா

;

ேற "

"இ எ ன வா ைத? இ ட இ தா எ ன வ த ? நா தா காைத
ெகா
கா
ேறேன! நட க
; நட க
! காைர ம
எ ேர வ
லா க ட ேமாதாம
ஜா ரைதயாக
ெகா
கைதைய ெசா ; ேக கலா ! நாம க ேபா ேச வத
ேள
கைத
அ லவா? அ ப யானா ச , உடேன ஆர
கைதைய!" எ ேற .

யாய - 2

ெபா மா கர
மா ஒ ைம

ெச ேகாட க

கா

இ தன. ேசல
லா
கா எ றா , வய , ல , ப ைண எ
அ த .
ெச ேகாட ைடய ஐ
ஏ கரா ல அவ
யாக ர மா யமாக
ைட க
ைல.

அவ ைடய ெப ேறா க அ த ல ைத ப ப
வத
ேக
எ பத
ெச த
யாக க
பலைன இ ைற
ெச ேகாட அ ப
வ தா . அவ ைடய ஐ
ஏ கரா

ெபா

பவள
ைள . இவ ைற கா
ைல உய த
ெபா
களான ெந
ேசாள

ளகா
ட ைள . ெச ேகாட ைடய ேக ,
ைதய எ
ேக . வ ஷ


ைதய எ
ெகா ேட இ கலா .
அ ப வ றாம த

ேக
அ .
வ ஷமாக மைழ ெப யாம
வ டார
ேக க
எ லா த

ட ேபா
ெச ேகாட ேக



ெகா ேட
த . ெச ேகாட
ன ேதா
ஒ ெசா


ணா காம வய க
இைற
ெகா
பா .
ேபாக ப
ெச
பல
எ பா .
அநாைத. அவ ைடய தா த ைதய காலமா
டன . அ கா, த ைக, அ


ைடயா . வயதான ழ அ ைத ஒ
ல கால அவ
சைம
ேபா
ெகா
தா . அவ
ேசா ேபாட மன இ லாம ெச ேகாட
அவைள அ

டா எ

ேப ெகா டா க . ஆனா உ ைம அ ப
அ த அ ைத
ழ த த ைக மகைள ெச ேகாட க


ரய தன ெச
அவ

ைல. அதனாேலதா அவைள

டா .
ெச ேகாட

ண ,

ய ல;

ெச ேகாடைன க யாண வைல
கைவ
இ லற
அம
டஇ
பல
ய க
நட
ெகா
தன. அேத ஊ
வ டார
பல ெப க அவ
காக
ம றவ களா ேபச ப டா க . ஆனா ெச ேகாட ஒ
ெகா கேவ
ைல;
யா ைடய வைல

ைல. கைட
அவ இ த க யாண ேப
ெதா ைல
ெபா க
யாம ஒ கா ய ெச தா . ஊ
இ த
ைசைய கா ெச
அவ ைடய கா

ேக
கைர

ைச ேபா
ெகா

ெதாட
னா . அ
ெச ேகாட
மன ம ஏ ப ட . ஆனா ஊ
ெக டெபய
பர
. அவ த

தக

, ெப டா
ைய க
ெகா டா அவ
ேசா ேபாட ேவ ேம எ பத காக
ரம சா வா ைக நட
றா எ
அ க ப க

ஜன க ேப ெகா டா க . இ ஒ
ெச ேகாட கா

ைல. அவ உ
, அவ
ேக

, அவ
வசாய உ

வா ைக நட
வ தா .
ஆனா
அவ ைடய மன ம ஒ ெவா சமய
ைலவத
காரணமா
த ஒ ெப
இ தா . அவ ெபய ெச பவளவ
. 'ெச பா' எ
வா க . ெச பா ெப ய

ற தவ . தா , தக ப , பா
, அ ைத, த
மா க , த ைகமா க
ைறய
இ தா க . ெச பா
தக ப
கா , ேக எ லா இ தேபா
ெப ய

ஆைகயா ஓயாம த

ெகா
. வய
எ வள
ைள தா
உ ளவ க சா
வத
காணா .
சா பா
ஆ க அ கேம த ர, உைழ க
யவ க அ க
ைல. இ ப ப ட ெப ய

ஓயாத த

ஒ யாத


ெச பவள வா
, வள
வ தா . ேச
தவைளக

ெச தாமைரைய ேபால
,
ைப ேகா க

ேதாைக ம ைல ேபால
,
ச பா



ெச ப
ெச ைய ேபால
அவ
ரகா
வ ததாக
ெச ேகாட அ க எ
வா .
இ வா தன உ ள ைத ெகா ைள ெகா
த ெச பாைவ க யாண ெச ெகா வ

அவ அ க ேயாசைன ெச யாம இ ைல. அவ மன
தானாக அ த ேயாசைன

ரா
டா
, ெச பா
ெப ேறா க
உ றா உற ன
அவைன
மா

ைல. ெச ேகாடைன அவ க
யாராவ ச
க ேந த ேபாெத லா , "ஏ டா அ யா

ட மகேன! எ க ெச பவளவ
ைய க
ெகா ள ேபா றாயா, இ ைலயா?
இர

கறாராக ெசா
! எ தைன நா அவைள க
க யாம உன காக
ைவ
ப ? இ லா
டா இ
எ தைனேயா ேப 'க ேட க ேட ' எ
ெகா
ெகா
ேபா
ட கா
றா க " எ
ப ைசயாக ேக
வா க . ஆனா
ெச ேகாட அத ெக லா ெகா ச
அைச
ெகா ப
ைல. "அ ப ேமேல
யாராவ ெப ேக க வ தா க
ெகா

கேள ! நானா
ேக

ேற ?" எ
ெகாடாம ப
ெசா
வா .

எ ேலா
ேச
ெச
ெச பாைவ த க

ெகா
றா க எ ற
ெச ேகாட மன
ெகா
ெகா வ
அவ
ஆைச இ லாம இ ைல. பக
ேக
ேபா
ச , கா
ம ெவ
ேவைல ெச
ேபா
ச , ெச பா


ழ ற
அவ மன

ட பா
த . ெச பாைவ க

இைற
ச , இர

கன
அ க வ

ெகா
.
ைச

உைல பாைனைய ேபா
ேபாெத லா , '
ஒ ெப
ைள இ தா எ வள ச
சாக இ
!இ தஅ
ேவைலெய லா
நா ெச ய ேவ

ைலய லவா?' எ
ேதா
. ஆனா
, க யாண எ
ெச ெகா டா ெச பா
ப தா அைனவ


உ கா


ெச ய ஆர
வா க எ
, நாைல
வ ஷமாக தா அ
பா ப
இரா பகலாக
உைழ
ேச
ைவ
பண ைத ப ச எ
, ேசைல எ
, க யாண

ெசா
ைற
வா க எ
அவ மன
ெப
ெகா
த .
ெச பா
ேப
அவ
ள ஆைச , ேச
ைத
ைவ
த பண
ேம
அவ
த ஆைச
ஒ ேறாெடா
ேபா
ெகா
தன. இர ைட
கா பா
ெகா ள ேவ

அவ
னா . ஆனா எதாவ ஒ ைற ைக
தா ஆகேவ

ஏ ப
டா எ ன ெச வ எ
தய
னா . ல சமய ,
'ெச பாைவ ேபா
ெப க
ைட பா க ; ஆனா ெவ
பா எ
இேல
ைட மா? நா வ ஷ பா ப டா அ லவா ைட
?' எ
ேதா
. 'பணமாவ
பண ! பண இ ைற

; நாைள
ேபா
. ஆனா ெச பாைவ ேபா ஒ ெப
ஆ ர வ ஷ தவ ெச தா
ைட பாளா?' எ
இ ெனா சமய அவ
ேதா
.
இ த இர
தஎ ண க
ைடேய சயமான ஒ
வர
யாம ெச ேகாட
ைக தா ; ண னா ;
டா னா .
இ ப இ
ேபா ஒ நா காைல
ெச ேகாட ேக

இைற
,
மா ைட கவைல ஏ ற

,
, ண ற கைர
மர

இைள பாற உ கா தா . அ ேபா அவ மன த ைன அ யாம ெச பா
ேம ெச ற .
'பண ெசலைவ பாராம ெச பாைவ க
ேபா
ைவ
தா இ சமய க
ேயா, ேழா,
அ ல
ராகாரேமா ெகா
வ வா அ லவா?' எ
ைன தா . அ த சமய
ஏேதா
னா சலசலெவ
ச த ேக
பா தா . அ ேக இ
ேசா
ைட ட
ெச பா
றா .
மன
எ வள


"அ ப யா! ஓேகா! தானா? யாேரா எ
"எ ைன பா

பத

"யா ெசா ன

எ றா ெச ேகாட .
"இ ைல, நா


ைல எ

ேபா ேற !" எ


பா

தா
ெவ
கா
ெகா ளாம ,
ேத " எ றா ெச ேகாட .

ைலயா

? நா

? வா வா! வ

அைர மன

ெச ேகாட எ
ஓ ெச
அவைள வ ம
ெகா
ேபாகலாமா?" எ
ெசா
, அவ ைகைய
ப க
உ கார ைவ
ெகா டா .

ேநர அவ க
மா இ

ர ேக ட . அ
பற
ெச ற .

தா க . உ ச
ைளக '

தா
''

வ த

ச தா !" எ றா ெச பா.

! இ ேக வ

ெச பா

ப க

ேபாக பா
, "வா! வா! வ

ெகா

ைற ைவ
'எ

பா ய இர
தன.

உ கா !"

தா .
ேகா

'

'

"ெச பா! எ ேக இ ப வ தா ? ஏதாவ கா ய உ
"ஒ

கா ய

இ ைல;

"கா ய இ லாம

மா உ ைன பா

ெவ மேன பா

பத

ெச ேகாட .

டா?" எ றா

க தா

வ ேத ?"

வ வா களா?"

"ஏ வரமா டா க , க
டா! ேபான ச
ழைம
ேபா
ேதா . அ ேல ேமாகனா



க டெம லா ப
றா , ெத மா? அைத பா
"ஓேஹா!
மா பா க ேபா
களா? ஏேதா
ெசா னா கேள அத கா ேபா க ? யா யா ேபா

னமநாய க ப
மா பா க
றா . அவ த

காக எ ென ன
அழாதவ க
ைடயா ."
டார
மா வ
க ?"

ற எ

"அ பா, அ மா, த க , த
, எ லா மாக தா ேபா
ேதா . தைல
இர ேட காலணா
ெக . ெமா த ஒ
பா
அணா
ெசல . 'ேபானா ேபாக
! இ த மா
அ சய கா கைள எ ேக பா க ேபா ேறா ? ஆ ர
பா ெகா தா
பா க
மா?'

அ பா ெசா னா . ஜமாக எ வள ந றா
த ெத மா?
ட ேபா
பா
வா" எ றா ெச பவள .
"உ க
அ ம

ெக ன, ெகா
த பண கார க ! இ ட ப
பண
?" எ றா ெச ேகாட .

நம ெச ைன த ம


மா ஷய
ஊ உ படாம ேபா
நாசமா
ேபா ெகா

கன

மார வா ராஜா
ப டவ க . இர

ெகா
பத

ற , "க
ெத மா?" எ


ெச

மாைவ ப
.ச

டா! ஊ ேல எ லா
ேக டா .

ைல, க

"அ ப யானா

தா

எ ேக ேபாக

நம கதாநாயக ெச ேகாட
ேப
மா பா த
ைடயா !

த ெகா ைகைய ெவ
தைலைய
ெகா

உ ைன ப

டா! நா ேப ேப வ
ெசா ேல , நா

"ெத யாம எ ன? ஊெர லா ேப

தா த !

யாய - 3

எ ன ேப

உன

மா இ

கா

தா .

உன

எத காக அைதெய லா

க டாய ெத

ேப ேப வ உன
ெகா வ எ

றா க எ

"ஊ ேல இ
றவ க எ ன ேப ெகா டா என
எ ன? நா
கா
ேபா
ெகா ள ேவ
?" எ றா ெச ேகாட .
"அ ப

க ! நா

பத
காலா கால
மைழ ெப யாம ேதச
மாதா காரண எ ப ெச ேகாட ைடய


ெச ேகாட க
ெச பவளவ

ெசல

ெத
ழாம இ

க ேவ
ேபா இ

!"
றேத!"

மா? இ ேக

ேக

கைர
ைல."

யாக

ைச ேபா

ெகா

"எ னதா ஊ
ேப
ைக ெதா
றா ?"

ெகா

றா க , ெசா

உ கா

பதனா உ

கா

ர ஏ

வைள

ேட ! இ வள

"என
ெசா லேவ தய கமா
ற . வா
ற . க
யா ! பண தாைச
நாயக
க யாண ஆ றேபா தா உன
க யாணமா . யாராவ ஒ
ைய
ெகா டா அவ
ேசா ேபா
ெதாைல க ேவ ேம எ பத காக க யாண

ெகா ளாம தாேன ெபா
ெகா
றாயா ! பண ைத ேச
ைவ
றாயா . ைதயைல
த கா மா . ஒ நாைள
அ த
த உ ைன
ெகா
மா . இர த க
சாவாயா ! ேபா மா? இ ப ெய லா க டப ஜன
ேப றா க ; என
ேக க ச க
ைல" எ
ெசா
ெச பவளவ
ெதாட
னா . அவ ைடய க க
தாக க
வ த .

"ேச
ெச
மன

கா

தவனா ,

ைத


ேச! ஊ ேல எ த நாயாவ ஏதாவ
ைர தா , அத காக ஏ அழ ேவ
? அழாேத,
பா!" எ றா ெச ேகாட . ெச பா

ெச ேகாட ைடய பண தாைச

ைத
ட ெகா ச கைர
ட . அவ ைடய க
ைர
ைட கலாமா, ேவ டாமா
தய
தய
ைகைய
னா .
னா .

ைற த . "க
டா! நா க பா த
மா
ேமாகனா

டேபா மதன தர எ ன ெச தா ெத மா?" எ
ெசா
ெகா ேட ெச பா
ெச ேகாட ைடய ைககைள

மா
கதாநாயக ெச த ேபா ெச
கா
னா .
ெச பா

"
! அவ க
ெக லா ெவ க , மான ஒ
ேபா இ
ற . ஆ ர ேப பா
ெகா
ெச ேகாட .

இரா ேபா இ
ற .
க ெச ம க
ைக
இ ப யா ெச வா க ?" எ றா

" ஜமாக இ ைலேய? ைர ேல தாேன?" எ றா ெச பா.
" ைர ேல எ றா

ஆ ர ேப பா

றா க இ ைலயா?"

"ஆ ர ேப எ ன? ல ச ேப பா
றா க . உ ைன த ர எ லா
மா
பா
றா க . அ
ட க
,த
!.....க
டா! ஊரா ேப றெத லா ெபா தாேன? உ
ேப ேல ெபாறாைம னா தாேன அவ க அ ப ெய லா ேப றா க ?"
"எைத ப

ெசா

றா ?"

"ெப டா
ேசா ேபாட பய

றா கேள! அ தா ...."
"

டா பய க

ெகா

ற த பய க தா

க யாண ப

அ ப

ெகா ளாம இ

ெசா வா க ! நா

உ ைன

றா


ெகா டா , அதனா என
லாபமா, ந டமா? இ ைற ெக லா உ சா பா
காக
மாத ஏ , எ
பா ஆகலா . ெச ற ேவைல னா என
இ ப
பா
சமா ேம?
இ த கண
ெத யாத ேசா ேப
பய க ஏதாவ உள னா அைத ஏ கா ெகா
ேக க ேவ
? அத காக ஏ வ த பட ேவ
?" எ
ெச ேகாட ஆ ரமாக
ேப னா .
"எ ேக அ த கண
உன
ெத ய
ைலேயா எ
பா ேத . அ தைன ெப ய

இர
பக
உைழ
ெகா
ெகா
ேற . என

ெசா த
தன ஏ ப
டா இ
எ ப உைழ ேப ? எ னா உன
ஒ ந ட
இரா .
ஓ எ ைம வா

ெகா டா அ ேல ம
மாத இ ப
பா
ேமேல ெச
கலா . எ னா உன
லாபேம த ர ந ட ஒ
ஏ படா " எ றா ெச பவளவ
.
"அெத லா நா ேயாசைன ெச தா ைவ
ேற
உ ேத
க யாண ைத த
ேபா
ெகா
ேசல
த யா
ஓ ஏ கரா ல இ
ற . அ என
மைட சலா
ற . ேக



வைள
ெகா
வா கா ேபா ற . த
ெரா ப
வா
ேடனானா அ ற கவைல இ ைல. ற ந
ேவ
ய தா ."
"அத காக ெரா ப நா த

ெசா
, அ பா என

ேபா வ ந லத ல.
ேவ இட பா க ஆர

. ெச பா! ேவெறா கா ய ைத
ேற . எ கா ைட ேச தா ேபா
ெரா ப இைட ச
இைற க
ணா ற . அ த ஓ ஏ கரா ல ைத
ைடய க யாண
ேத ைவ க

க யாண ேப ைச எ
டா ....."

க மா டா

"நா ஒ வ இ
றேபா , ேவ எ த பய மக வ
உ ைன க
ெகா
ேபா
வா ? யாராவ உ
ட வ தா அ வாளா ஒேர ெவ டா ெவ
ேபா
மா ேடனா? அ த எ ண ைத ம
உ அ ப அ ேயா

" எ றா
ெச ேகாட க
ட .

ெச பவளவ
க ச ேதாஷ னா மல த . "உ
ைடய மன என
ெத
றப யா தா நா
ெபா ைமயா
ேற . ேவ மா
ைள ேத
ேப ேச
உதவா எ
ெசா
ெகா
ேற . க
டா! காைல ேல
ப ேயா தாேன ேவைல ெச ெகா
தா ? இ தா, இ த க
ெகா ச
"எ
ப ட ெசா னா .
"உ க

என

ேவ

டா . உ

"அெத லா யா
ெத யா . அ ப

ெசா
ேற ."
"இேதா பா , ெச பா! இ ேபாதா என
ெகா

உன
ெவ


தா .
"ந றா
ச ைத

அ ப
ெத

உ ைன ச

ைட

ேக டா க

சா

பா ."
ெகா

ைன வ த ; ந ம ெத ைன
ேற " எ
ெச ேகாட ைக

ற ! யாராவ இள ைர
வா களா? இள
அணா
ைல ேபா ேம?" எ றா ெச பா.

ஓ இள
அ வா ட

ேத கா ஆனா ,

"ஆ அணாைவ த
ைப
! நம காக பணமா, பண
காக நாமா?" எ
ெசா
ெகா
ெச ேகாட ெச
ைகெய
ற ர
கா
ெதா ய இள ெத ைன
ஓ இள அ
ெகா

த காத
ெகா தா . அைத அவ தன காக ெச த ஒ
மக தான யாக எ ேற ெச பவள க
இ மா

தா .

யாய - 4


சாய கால ெச ேகாட க

னம நாய க ப
ேபானா . ெகா ல ட
ெச ப ட ெகா
த ம ெவ
ைய வா
ெகா
, ஹ க லா த
ம ெண ெண
வா
ேபா
ெகா
,இ

லைற சாமா க
வா
வ வத காக ேபானா .
ஹ க லா தைர
லைற சாமா கைட
ைவ
ெகா ல உைல
ேபா
ெச ப
ட ம ெவ
ைய வா
ெகா
வ தா .
அ ைற ெக லா அவ மனமா ய வ
ெச பவளவ
க ம டல ைத
வ ட
ெகா
த . ஒ சமய க
,த
ேசாகமயமா
த அ த ெப

, ம ெறா சமய மல த
னைக ட
கல த
ெகா
த அவ


பவ
ெகா
தன. ஊரா ேப ைச ெபா
ப தாதவ ேபா அவ ட
ெச ேகாட
பாக ேப
தேபா
அவ மன ைல
மா த ஏ ப
தா
இ த . ெச பவள
தன
மண ைத


ட ேவ
ய தா
எ ற
அவ வ
டா .
இேத ஞாபகமாக
னம நாய க ப
வ தவ ைடய கவன ைத அ த ஊ சாவ
வ க
சாைல மர க


மா ள பர க ஓரள கவ தன. அ த வ ண
ள பர க
ஒ ெப
ைள

யமாக கா

த . அ த க அழகா
வ கரமா
இ த எ பைத ெசா ல தா ேவ
. அ ப வ கரமாவத காக அ த
மா

ைக க
எ தைன
ெகா
றா , க
ைமகைள
வ கைள
எ ன பா ப
ெகா
றா , உத க
எ வள வ ண
ழ ைப தட
ெகா
றா எ பெத லா ெச ேகாட
எ ப
ெத
? 'ெச பவள பா ததாக
ெசா னாேள, அ த
மா

ேமாகனா

ெப இவ தாேனா? 'ேமாகனா '
எ ற ெபய இவ
ெபா தமாக தா இ
ற ; நா
டஇ த
மாைவ ஒ தடைவ
பா
ட ேவ
ய தா , இர ேட காலணா கா ேபானா ேபாக
!இ
எ வள
நாைள
இ த
டார
மா இ த ஊ
நட ேமா, எ னேவா சா
ெத
ைவ
ெகா வ ந ல ...'
இ ப
ைன
ெகா ேட
லைற கைடைய ேநா
சாைலேயா ேபா
ெகா

ெச ேகாட 'ெபா மா கர '
ச பமாக வ தா . அ ேக இ த அரசமர


கா ைய க டா . அ த கா
அவைன அ ப ேய ைக

ப ெச
ட . அரசமர
ைளெயா
ஒ லாக சா
ெகா
ஒ ெப
ெகா
தா . வ க


மா ள பர க
க டக
தா அவ

ெச ேகாட
ேதா
ய . உ ைம
அ ப ய ல. ஆனா அ த
மா க
ைய
ேபாலேவ இ த ெப


தைலவா
சைடைய
ெதா க
ெகா
, ேம ேதா வைர
ஏ ெச
தர
ைக த
ெகா
,
கா
டல க அ
ெகா
,ந ச ர
ேபா ட ெம
ய ச லா ேசைல அ

ெகா
, ெந
ெகா
தவ ேபா
ெச ேகாட
ேதா

அ த ெப

த ைன பா

"எ ன பா, பா
ெச ேகாட

"ேவ

ைட ம
ஊசலாட, எ ேகேயா யாைரேயா பா
, எைதேயா ைன
றப யா , அவேள
மா ள பர
உ ள ெப எ
ய . பா த பா தப

ேபா
ேநர
றா .

றா ?" எ

கா டா

அவ

ேக டா .

ைடய கா

ேதா ஒ

ெவ

ெகா

த .

ைத ய அவ

ஏ ப ட .

ற ? உ ைன தா

பா

எ ன ைத பா

அைத பா

த ெச ேகாட

"எ ன பா,
"

"பாவ , அழ ேவ
"என
ெகா
ெசா

எ ப ேயா மா ய . அவ

றாயா?" எ றா
ெப

ெகா

தா .

னைக

ேக டா .

அவ

டா ! உ

த ேக ட .

ேற " எ றா .

க ைத அ ட ேகாணலா

றா ?" எ

ேன, அழ ெசா

ெகா

அ த ெப
ெபா
வ த ேகாப ஒ கண
மல த . ப வ ைச ெத த .

தா .

பைத கவ

ெச ேகாட .

சா ேத

ெகா

ட ேபா றா !"

க யாண இ ேம தா ஆகேவ
. எ தைனேயா ேப ெப ெகா
றா க . நா தா இ வைர
ச ம க
ைல!" எ
ெச ேகாட
அ த
ைற த பா ைவைய அ த ெப
ெச
னா .

ஆனா அ த அ

த அ ெப

மன

ப டதாக அவ

கா

ெகா ள

க கா

ைல.

"ெரா ப ச ; ச மத ெகா
க யாண
சயமா றேபா என
க டாய க யாண
க தா ேபா " எ றா .
"க தா க டாய ேபா
ேற . ஆனா ெபய , லாச
ெத தா தாேன க தா
ேபாடலா உ ெபய எ ன?" எ
ெச ேகாட ேக டா .
"ெப ய வ

காரனா

' மா ப கஜா' எ
அவ
'அ ப தா இ


ெகா டா .
"உ

றாேய? எ

ெபய

மா ப கஜா. உ

ெபய எ ன?"

ெசா ன 'ராஜ மா ப கஜா' எ
ெச ேகாட கா
ைன ேத ; ைன த ச யா
ேபா
'எ
மன

ெபய எ ன? ெசா லமா டாயா?" எ

ம ப

மா ப கஜா ேக டா .

த .

"ெசா

வத

எ ன தைட? எ

மா ப கஜா

தா . "ெவ

"எ
ைடய ப
ெச ேகாட ெப

ட " எ றா .

ெபய ராஜா ெச ேகாட க

ஏ கரா கா
த ட .

நா

தா

ராஜா, மகாராஜா, ஏக ச ரா ப எ லா !" எ றா

"ச , ேபா , உ
ைடய ரா ய ைத ச யாக ப பாலன ப
எ ன ரேயாஜன ?" எ றா
மா ப கஜா.
"ஒ

ேக

"அ எ ன ேக

ேபா

மா பட ஒ
ேக டா .

"இத

தா

றைத தா

றா

ெச ேகாட .

றேத, அ ேல ஒ

கா

ெசா

ெசா

அ மா

தா அவைள

ேபாவாேன ?" எ றா

றா ?"

ெசா
ேற .

மா

ற " எ றா

இ தைன ேநர
அவ ட ச
ச யாக
இ ேபா தா
ச ெச
டதாக உண தா

கா

ைன
வ த . ஆைகயா
ெகா ைகைய ஒ ெநா
மா
ெகா டா
"என

மா எ றா ஆைசதா . இ
ேபாக ேபா ேற " எ றா .
"அ ப யா? இ த
ேவ
ய தா " எ றா

மா ேல ந

அ த ேகவலமான ெதா

"எைத ேகவலமான ெதா
மா
...."

ேரா

?"

"ேச ேச! அ த வ னா ேத நா இ லேவ இ ைல! நா
கா

ந றாக ந ேப " எ றா ப கஜா.

"

! இ ேக ந

ேற " எ றா

ெசா னா ேபா

" வ ேல, மர ேலெய லா
இ கா கேள, அ
தாேன?" எ

"ேச ேச! ேபா
ெச ேகாட .

ேக டா .

ராஜாவா? மகாராஜாவா?" எ

தா மான , ம யாைதைய

ப கஜா.

சாம
யமாக ேப ெகா
வ த ெச ேகாட
.
மா ஷயமாக ெச பா ட த ைன
, த தர அர ய வா ைய ேபா த
.
இரா

யமான ெச ைய ேப ப
மா ப கஜா.

இ தஊ

டார

மா

ேபாட ெசா ல

"ேப ப ேல ேபாட ேவ

"என

?"

ெத ய ேவ

"எ ைன அ ேக பா
வ வாய லவா?"
"நா

வராம

ைல; உன

ெத

கலா எ பத காக ெசா ேன .

மா நட

கவைல படாேத,

ைல."

மா ப கஜா வ த
தா .

இத

அ ேக ஊ

அவேளா நா
ேபா
எ ண ைத மா

மா

ேற ."

ெகா ள

அ ேக

பா
னைக
அவ

யாதவளா ேவ

ேட காலணா

ப க பா

வாைய

டா க .

ேப

அ த ப
கா டாேனா
நட க ெதாட
னா .

ைளயா

ஷ ேயா தா .
ய அவ ய ைத உ ேத

ர ேபான ற "
மா
ப இைர
னா .

டார

ேப

அ த

ேல அவ ய ச

ேற "

னைக ெச தா .
ெச ேகாட

ைடய உ ள ெசா

லைற கைட

"எ ன பா, ெச ேகாடா, அ த அ மா ட
ேப னா ?" எ றா கைட தலா .
"எ ன ைத ேப

ேற . இர

வா

ேபாேவாமா எ
ெச ேகாட ஒ
மா
பண ெகா
வரேவ
ெகா டா .

ப கஜா

அ த ைல

நா

ைளக ஏெழ

மா ப கஜா ஐ ப அ
ஒ ைம
ர ேக

அ த

ெக

ைப அட

அைத பா த ப கஜா இ
ேபச
டாெத
ேமைட

இரா

பண ?"

ெக

"அைத ப
ப ச வ

ெகா

இ ைற

ெச ேகாட .

மா? க டாய வ ேவ ."

"அ ப யானா அ ேக உ ைன அவ ய பா
"

!" எ றா

தாேல ேபா

ற ? ெவ மேன ே

த ைன மற

த .

ெச றா .

ெந

ேநர ேப

ம சமாசார தா

ெகா

ேப

றாேய? எ ன

ெகா

ேதா ."

"அ த அ மாைள
"ந ல ேக

னாேலேய உன

! ெரா ப நாளா

ெத

பழ கமா

கைட
சாமா வா க வ த இ ெனா ம
ந ம ஊ ப சாய
மாேனஜ
தாக வ
அ மா - வ
றா அ ல? அ த அ மா
ேந தமா !" எ
ெசா னா .
"ஆமா ; ெவ நாளாக
ெகா

ேக டா த
ைடய

மா எ ன?"
ேற!"
த ட கைட தலா , "ேக
களா, த யா ,
றா அ ல? அவ ைடய த ைக - ஒ ப த
ந ம ெச ேகாட
ெவ நாளா

ேந த " எ
ெச ேகாட ெசா
ஹ க லா தைர எ
னா . ேமேல அவ க இ
ஏதாவ அ த அ மாைள ப
உைட

ெகா ச அவ
பய இ த .

யாய - 5

அ ைற
ெச ேகாட தைர
நட க
ைல. வான
பற
ெகா
தா ; கட
அைலக


ெகா
தா ; ேமக
ைரக
சவா ெச தா ; மர
மர , ைள
ைள தா னா . ேத
ழா க
ேபாவத காக அவ ப ர ப
ைவ
த ச ைடைய எ
ேபா
ெகா
, ச ைட ைப
எ டணா காைச

ேபா
ெகா
தைல
ேஜாராக
டா க
ெகா
ஒ ம
ேநர
னாேலேய
மா

ெச றா .
ெபா மா கர ஓரமாக ேபான சாைல
அைர ைம
ழ ேக ெச ேகாட ைடய ேக
கா
ைச
இ தன. அ த சாைல
அைர ைம ேம ேக
னம நாய க ப

த'
மா'
ேடரா இ த . ெச ேகாட அ ேக ேபா ேச தா . ெகா ச ேநர
டார ைத

ெகா
தா . மா ப கஜா வ
றாளா எ
பா பத காக தா . ஆனா அவ ைடய த சன

ைல.
மா பா பத காக வ


க அ
ெகா
தா க . அவ க ைடய அ
ெச
ெச ேகாட

பா தா . அவ க இவைன ச
ஏளனமாக பா
தா க . ஒ வ ெகா வ
ெச ேகாடைன ப
ப காசமாக ேப
ெகா டா க . அவ க

அவைன பா
,
"எ ன ம சா ! ைக ைல இ
தா?" எ
ேக டா . " ! ப
கா
ஜ ம க !" எ
ெச ேகாட
ெகா

நக தா .
மா பா க வ தவ க எ லா
க வா க ெதாட
னா க . ெச ேகாட ம
கா
ெகா
தா . த ம
அ தா
ட .அ ப
அ த
மா ப கஜாைவ
காண
ைல. ஒ ேவைள அவ வ தைத தா கவ

ைலேயா எ னேவா,

வா
ெகா
டார
ேபா
டாேளா எ னேவா எ ற ச ேதக ெச ேகாட மன
உ த . உடேன அவசரமாக ெச
இர ேடகாலணா ெகா

க வா
ெகா டா .
அ ேபா
ட ஒ ேவைள ெவ

ெகா
றாேளா எ
பா
ெகா ேட
ைரவாக நட
டார
ெச றா . இர
இட
அவ
ைழய பா த
இட க
அவ ைடய
க ைட பா
,"
ேபா!" "
ேபா!"
எ றா க . ெச ேகாட


பா
,
ேபானா . இர ேட காலணா
க வா ய ஜன க அத
ெகா டைக
ைற
டா க ெச ேகாட எ லா
னா ெச
ைர
ச ப
உ கா
ெகா டா . இ வள ேநர க

பட
இ வள அ காைம
தன
இட
ைட த ப
மன
ச ேதாஷ ப டா .

'அ
ட வ
ேபா அ ப தா வ
'எ

ெகா டா . ஆனா அ
ரணமாக
ைல எ ப
ைன வ த . உ கா
த இட


நாலா ற
பா ைவைய ெச
னா . மா ப கஜாைவ எ
காண
ைல.

ைர
பட ஆர பமா
. ெச ேகாட உ கா
த இட
பா ைக
ைர
வ த ஒ ேவா உ வ
ெச
தாக வள
தாகார வ வமாக ேதா
ய . ேப வத ேகா,
பா வத ேகா வாைய
ற தேபா
த வாைய
ள ப ேபாலேவ இ த . ஆ
இ தா
மா
தமா எ
ெச ேகாட
ைன
ெகா டா . ம றவ கைள கா
நா
மட
தா . எ
மட
ைகைய ெகா
னா .
மா
வ த உ வ க ெசா
வா ைதைய இவ
ெசா ல ெதாட னா . ப க
தவ க அவைன அட க
பா தா க . "இ த
காரைன ெவ

"எ ற ஒ
ர . "அ யா
கார பய இ ேக வ த ? நா

ேற " எ
ெசா
ெச ேகாட
பா தா .
டார

மா க
மா ஆ ர
ெசா ச அ பட கா

பட ைத

ேபா வா க . த தடைவ ள
ேபா ட
ெச ேகாட 'பட


ெகா

தா , ப க
தவ க "உ கா உ கா !" எ
"இ
"அட ப
பா

ெகா ச பட பா

றதா?" எ

கா ! ஆ ர அ தா ஆ
ற " எ றா ஒ
மா ர க .

"எ ன ஐயா,
கசனாேல ட

ெச ேகாட

ற இ

ட '
இைர தா க .

ேக டா .

ப ேனழா ர அ

ைளயா
றா ? ப ேனழா ர அ ைய எவனாேல தா க
யாேத" எ றா ெச ேகாட .

இ ப ெசா
ெகா ேட அவ
னா பா தேபா ,
ஓர
, மா ப கஜா உ கா
பைத க டா . அவ
ைளக உ கா
தா க . ஆனா அவ கைள அவ ெபா

மா
டார
ப க
இர

கவ

? கேடா

அ த ப க


ைல.

"ஐேயா! பாவ ! அ வள
ர ேல ேபா உ கா
றாேள! பட ஒ
ேம ெத யாேத!
தாம
வ ததனா அ ேகதா இட
ைட த ேபா இ
ற "எ

அ தாப ப டா . அவ
ப க ேல
த ஓ ஆ அவ ைடய ஆ பா ட ெபா காம

ேபா
டா . அ த இட கா யாக இ த . ெச ேகாட ச ெட
த தைல

டாைச எ
அ த இட
ேபா டா . மா ப கஜா இ த இட ைத பா
ைக னா ச ைஞ ெச
ெகா ேட, "வா! இ ேக இட இ
ற ,வ
!" எ றா . மா
ப கஜா அைத கவ
ததாக ெத ய
ைல; அவ கா
இவ அைழ
ததாக
ேதா ற
ைல. ஆனா இவ
ப க
தவ க அ தைன ேப
அைத ேக
தா க . "அ த ப
கா டா தைல

உ காரைவ" எ ற ஒ
ர .
ம ப
ெச ேகாட


அைண த ; டார இ
இ த தடைவ பட பா ப

ட ; ைர
உ சாக

பட ஓட ெதாட ய .
ைற
ட . உ ைம

,

பட
இட

ேப
அவ
உ கா

மன ெச லேவ இ ைல. மா ப கஜா ெவ

றாேள எ ற கவைல அவைன
ற .

அ த தடைவ ள
எ ய ெதாட

தைர
இர
ேப
இட கா

ெச ற மா ப கஜா உ கா
த இட
அவைன த தா .

பட ெத யாத

, ெச ேகாட த தைல
ைடைய ந றாக

ேபானா . டார
னா
ைழய பா தா . அ ேக காவ
றவ

"எ ேக ேபா றா ?" எ றா .
"அ த அ மா ட ேபசேவ

" எ றா

ெச ேகாட .

"இ ேக ேபச
யா .
மா ெகா டைக ேல ேப
இ ட ேபால ேப ெகா !"

எ ன வ த ? ெவ

வ த

"எ ன ஐயா! இ ப ஏ மாறா
ேப றா ! அ ேக ைர
ப க
இட
ெசௗக யமா
ற . அ த அ மா ட ெசா
அைழ
ேபாக வ ேத . உ ேளேய
டமா ேட எ
றாேய!"

, "ஆமா அ ப

அ த ஆசா ெச ேகாடைன ஏற இற க பா

உ ேள ட
யா ! ேபா!" எ
ெசா னா .
"எ ன ஐயா, யாைர பா தா
ஒேர இ
பா இ


க இ
ற , ஐயா!" எ
ெச ேகாட

க!

தா !

மா எ றா இ ப
கா
னா .

தாேனா?

"ேகா
ெகா ளாேத, அ பேன! ைவ

ெக இர ேட காலணா
ெக ; அ த
அ மா ஒ ேற கா
பா
உ கா
கா க!
டா வ வா களா, அ பா!
ஆமா , எ ன
இ வள
ரம ப
றா ? உன
அ த அ மாைள ெத மா?" எ றா .
ெச ேகாட கா
ம றெத லா

ைல. ஒ ேறகா
பா
ெக எ ப ம
ந றாக
த . அவ மன
ஏ ப ட ஆ ச ய அவ ைடய வா அகலமாக
ள த
ெத த .
"எ ன ஐயா, ஜமாக ெசா
ஒ ேற கா
பா ெகா

றாயா? அ ல ேக ெச
டா இ ேக வ
உ கா

"இவ க எத காக
ெக வா

ெசா னா 'ேக ' ஆசா .

க எ றா எ னெவ

"அ ப ஒ

றா க ? ஓ

ெச ேகாட

க டா! அ ேல என

தா

றாயா? இவ க எ லா
தைல
றா க ?" எ றா ெச ேகாட .

ெக

ெத ய

வ தவ க தா !" எ

ைல.

ெகாேட !" எ றா

ெச ேகாட .

"நா
இ த

ெகா
மா

"அ த அ மா
"அவ இ த ஊ

யா . அ த அ மா
மாேனஜ . அவைர நாைள
இட ப க
ப சாய

வல ப க ேல உ கா
ேக . இ ேபா உ இட

ேல உ கா
சைப

றாேர, அவ யா ெத

மாேனஜ ....ேபா! ேபா! பட ஆர

"இ எ னடா வ பா
ற ! வல ப க
மாேனஜ !" எ
ெகா ேட ெச
ஆர
த ற இ

த மா
ேபா
ஆனா அெத லா அவ கவன
வரேவ
அ த
மா ப கஜா எ ேகேயா ர
இர
ப ேய ேயாசைனயா
த .

றா , பா ! அவ
ேபா!"
மா?"
தா

ட ."

ேல ஒ மாேனஜ , இட ப க ேல ஒ
ேகாட த இட
ேபா ேச தா . பட
ேச தப யா பல
அவைன
னா க .
ைல. த ைன
மா
வர ெசா

ைள

உ கா
பைத


அவகாச
ைட தேபாெத லா ப க
தவ கைள சா
,
மா
ைற த
ைல
க வா
றவ க
ைர
ப க
உ கா வா க எ
, அ க ைல

வா
றவ க

உ கா வா க எ
ெச ேகாட ெத
ெகா டா . இ த ஏ பா
தைல
பாடமாகேவ அவ
ேதா
ய .
வார யமான க ட ஒ
வ த . ெச பவளவ
ெசா னாேள, அ த க ட தா .

ட கதாநாய ைய கதாநாயக ேத
சமாதான ெச
இட . ெச ேகாட அ
கவன ைத ெச
தேபா ,
ெர
பட
ற . ஒ கண ஒேர இ
டா
த .
அ த கண
னா எ ேகேயா ெவ சமா
ெத த . 'ெந
!', 'ெந
!' எ ற


ய . உடேன டார
இ தவ க

ஓட ெதாட
னா க . ெப
ைளக 'ஐேயா!' 'ஐேயா!' எ
க னா க . ழ ைதக
அ தன.
பட

ெச ேகாட எ ேலாைர
ேபா எ
ஞாபக வ த . ெந
னாேலதா
ெச ேகாட
தைல ழ ற !

றா . ெவ ேய ஓட எ த
தா . ச ெட
ற . மா ப கஜா அ ேக தா இ


றா !

யாய - 6

'ெந
' எ ற ச த ைத ேக
ைள ழ
ற ெச ேகாட
ச ெட
தா ெச ய
ேவ
ய இ னெத
ல ப
ட .
மா பா தவ க எ லா
டார
ெவ ேயற ய
ெகா
தா க அ லவா? ெச ேகாட அத
மாறாக
டார
ப க ேநா
ஓ னா . வ
அ க ேக
ெகா
த ஜன கைள இ

ெகா
ஓ னா . வ
இ த மர ச ட க
த ய தட க கைள த
ெபா யா
ெகா
ஒேர


நா கா க ேபா
த இட ைத
அைட தா . 'ெந
'எ ற
ச எ

சார இய ர ைத
தா க .
ஆைகயா
டார
ெவ ேய இ த ள க
அைண
ேபா
தன. எ ேகேயா ஒ
ைல
,

பைன ெச ய ப ட இட
, ெந

எ ததனா உ டான
ம கலான ெவ ச ெத த . அ த இட ைத
ஏக ப ட ஜன க

'கா
'எ
ச த ேபா
ெகா
தா க . அ த இட ெச ேகாட ைடய கவன ைத
ஒ கண கவ த . ஆனா ஒ கண மா ர தா ; உடேன அவ இ தைன அவசரமா ஓ
வ தத காரண இ னெத பைத ஞாபக ப
ெகா டா . அவ
ற இட

மாக ல ஓ ெகா
தா க . அவ க
ெப
ைளக
இ தன .
ஷ க
இ தன . அவ க
மா ப கஜா இ
றாளா? அவைள அ த இ
எ ப
ேத

ப ? ஆனா அ ப
ேத

ரம ெச ேகாட
ஏ பட
ைல. ஓ ெகா
தவ க

அவ
ெகா ளேவ, ெச ேகாட
அவ ைடய ேதா கைள
க ைத உ
பா தா . அ
ட எ றா
இ வ லவா அ
ட ?
ட ேபான ெத வ
ேக வ த
லாம ப த ேமேலேய

ெகா ட ! அவ
மா ப கஜா தா எ
அ த
ெச ேகாட
பரவசமைட தா . அவைள கா பா வத
வ எ ன? ர
ெத த ெந
அ ேபா
ெப

ெப ெந பாவ ேபால ேதா
ய . ெச ேகாட
ெகா ட
ப கஜாேவா அவ இ னா எ பைத ெத
ெகா ளாம , "ஐேயா! ஐேயா! எ ைன
"எ
அல னா . "நா தா ராஜா ெச ேகாட க
ட . பய படாேத! உ ைன நா கா பா
ேற !"

ெசா
ெகா ேட,
ழ ைதைய
வ ேபா ெச ேகாட
மா ப கஜாைவ
க டாக
ெகா
டார
ெவ
ப க ேநா
ஓ னா . மா ப கஜா
கா கைள உைத
ெகா டா . ைகக னா அவ ைடய மா ைப

னா , ேழ
க ய றா . ஒ


ைல; ெச ேகாட க
ட ைடய இ
ைகக
அவ த ப

ைல.
டார

ெவ
அவைள ெகா
இற
டா . "பய படாேத! நா இ
மா ப கஜா அவன வல க ன

க பலசா யான ெச ேகாட
ெந
ெகா ச வ
த . அவ
றா .
ெர

டார

ெவ ேய

வ த
ெச ேகாட தானாகேவ அவைள ேழ
ேபா பய எ ன?" எ றா . அத
ப லாக
ஓ அைற
டா .

அ தஅ
னா க ன ைத வ

ைல; ஆனா

ேம ள க
ைல. க ன ைத தட
ெகா

ரகாசமாக எ ய ெதாட

ேட

ன.


ற ,த க ன
அைற த
மா ப கஜா தா எ பைத ெச ேகாட
இ ெனா தடைவ ந ல ெவ ச
பா
ச ேதகமற ெத
ெகா டா . அைத ப
அவைள ேக க ேவ

மன
ய . "உ உ ைர கா பா ேன . உ
ைடய
ேபா ற ேம
ெந
காய படாம த
ேத . அத
என
ெகா த ப
க ன
அைறதாேனா?" எ
ேக க அவ
னா . ஆனா நா
வா ைத ஒ
வர
ைல. ப கஜா
க ைத பா
ெகா ேட ரைம
தவ ேபால
றா .

அ ேபா தா
மா ப கஜா அவைன உ
பா தா . "ஓேகா! யா? தானா இ ப
அ ரம ப
னா ? இ ப
ப ணலாமா?" எ றா .
ெச ேகாட
"இேதா இ

அத

ேற , அ

ெசா வத
ணா!"

"ப கஜா! ப கஜா!" எ ற ர

ேக ட .

ப ட

ேப

ெவ
ெகா

ஏெழ
டா க .

ேப ஓ வ

"இ த த ய தானா கலா டா ஆர

அவ க இ வைர

ெகா

டா க . ஏேதேதா

த ?"

"ஆமா ; இவேனதா !"
" றவைன ேபா
"பட ஆர
அைல ெகா
"ஏ
"ேபா

ெகா

இவ
ேபா ட ைன மா
தா . அ ேபாேத ச ேதக ப ேட ."

டா, த யா! பட பா
கா

பைத பா !"

ேட

க வ தாயா? கலா டா ப

! இ ேக

"ப கஜ ! இ
சாய கால உ
த இவ தாேன?"

ர வா
ட கயவா

ண வ தாயா?"

க ! இ த ெரௗ ைய அெர
தனமாக ேப னா

ெச

க !"

ெசா னாேய. அ த

இ ப ெய லா அவைன
யா யாேரா, எ ென னேவா ேப ெகா ட
ெச ேகாட ைடய கா
த . ஆனா அவ ைடய மன ேல ஒ
ப ய
ைல;
அவ க ைடய ேப அவ

இ ைல. த ைன ப யா இ ப ெய லா
ேப றா க ? த ைன எத காக 'அெர
' ெச ய ேவ

றா க ? தா ெச த

எ ன? ஒ ெப
ைளைய ெந
கா பா ய
றமா? இெத னடா
வ பா
றேத?
ைளயா

ர காக
தேத?
அ ேபா
மா ப கஜா யாேரா ஒ வ ைடய ைகைய
ெகா
, "ஸா , இ ப
ெகா ச த ேய வா
க !ஒ
ஷய " எ
ெசா
, அவைன அ பா அைழ
ெகா
ேபானைத ெச ேகாட ைடய க க கவ
தன. ைர மா

த த அ த ம த யா ?யாேரா ெப ய உ ேயாக த ேபா இ
ற . எத காக ப கஜா அவைன அ வள
அ ைமயாக அைழ
ேபா றா ? அவ ட இரக யமாக எ ன ஷய ெசா ல ேபா றா ?
ேபா
ேபா அவ த ைன ஒ தடைவ
பா
ேபானத
காரண எ ன? த ைன ப
அ த ம த ட ஏேதா ெசா ல ேபா றா ேபா
ற .ந ல
ெசா ல ேபா றாேளா, அ ல ெக ட ெசா ல ேபா றாேளா?
இத
ஒ ேபா
கா
ேட
அ ேக வ
ேச தா . அவைன பா த
ெச ேகாட ைடய மா பைதபைத த . ெந
ெதா ைட
வ த . உட
ய த . வ
தைல பாைக ஆசா க இ

ச ப ேலேய ெச ேகாட ேபாவ
ைடயா . ஆகா!
ேபா
கார க ெபா லாதவ க . ஏதாவ ஒ காரண ைத ெசா
பண ப க பா பா க .
ெச ேகாட
ேகா பண எ றா உ . ஆைகயா எ ேகயாவ அவ ேபா
சாைல ேல
ேபா
கார
றா , ெச ேகாட சாைலைய
இற
ரமாக ல ேபா ஒ
ப லா

அ பா ம ப
சாைல
ஏ வா .
இ ேபா ஒ

ேபா

கார

தைல

ெதா

டா த

மாக ெச ேகாடைன

ெந

ெகா
தா . த
ெகா
ஓடலாெம
பா தா
ஜன
டமா
த . ஆனா எத காக அவ ஓடேவ
? அவ ெச த
அைத தா ெத
ெகா ளலாேம?

ற தா

அ த ேபா
கார ைடய ஒ ைக
டா த இ த . இ ெனா ைக
லா த இ த . அ ெச ேகாட ைடய ஹ க லா த .
க வா
ய இட
வ த லா த . 'அ எ ப இ த ேபா
கார ைக
வ த ? ஆ! இ

ற ; நம
ஏேதா ஆப
அத
ல வர ேபா ற !"
ேபா
கார , " ல
க ! ல
ெச ேகாட

வ தா .
"ஏ

டா பா! எ ன கலா டா ப

ெச ேகாட

வா

"எ ைன ேக
வ பா எ ேற என
"

ைத ெசா

மா பா

ேப

ப க

றவ க தைல

"இ த

பயைல

"க
"

ேல இவ

அவ

வ த .ஒ

ைய அ

ைய பா

ெகா

ேட

ேக டா .

ைல. கலா டா எ றா க

பா,

ற ?"
ற . ேவ

மானா ேக

ணா ந ப ெரௗ ேபா இ

ெசா ல ெதாட

றேத!" எ றா

னா க .

க , ஸா !"

டா

ெப

ற த .

ைத ய

றாேய? ஒ

ஒ ஹ க
அவ
ஏேதா ம ம

ெச ேகாடைன பா

க வ தவ க ேபால ேதா

"ெவ
லா தனமா
ேபா
கா
ேட
.

"இ

ம றவ கைள அத

றா ?" எ

களா? நா ஒ கலா டா
ெத யா !"

ேன எத காக இ ேக இ வள

"எ லா
பா
க !"

க , ஐயா!" எ

எ ன?

ைள

க பா

தானா? அ ல க

தா ெத ய

ைய அ
ைதேய அ

ைலயா, எ ேவ

தா !"

க பா
க பா

மானா

தானா?"

ெச ய

யவ

!"

" க எ லா
ெகா ச
மா இ
க , நா பா
ெப ய கலா டாவா
ற !" எ றா ேபா
கார .
இத
மா ப கஜா ச
அவைர ெதாட

"இேதா

மா மாேனஜ வ

ைகைய
ப கஜா

அைழ
த யாக

டா ! அவைரேய ேக

ெகா

ேற . உ க கலா டாேவ

ேபான ம
றா .
க !" எ றா

வ தா .

ஒ வ .

ஏேதா ெசா னா . அவ உடேன, "
கா ட ேபா றா க !" எ றா .

மா மாேனஜ வ
ேபா
கார கா
எ ேலா
உ ேள ேபா க ! பட ம ப
"ெந

"அெத லா ஒ
அைண ேபா

ச ேபா
ேபா ற ."

டதா, ஸா ! ேசத ஒ

அைண

'

"எ

கார ,

ெபய எ ன?" எ

'ெவ

த .

மா மாேனஜ ,

ேபா

கார

மா ப கஜா இவ க ம

அத

பா

ேக டா .
க ?"

ேற , அவசர படாேத! இ த லா த யா ைடய ?"
ைடய தா

க!"

"இைத எ ேக ைவ
"
ெகா

யாக '

ட . எத காக ேக

ெபய ெச ேகாட க

"ெசா
"எ

பத

வ தா ?"
வ ேத . ஏ

க வா
ற இட ேல
ேபாக பா தானா?"

இ த ஓ ைட லா தைர எவ

க? இைத யாராவ களவா

களவாட ேபா றா ?"

"உ க
இ த ஊ சமாசார ெத யா
க.
க இ தஊ
ஊ ேல ஒ ைட லா தைர
வா க! உ கைளேய ட
"அேட, அ க
ேபா
கார த

ரச
ைக

! வாைய
றாயா இ ைலயா?" எ
த த ைய ஓ னா .

ெகா
ெசா

ேபா இ
ேபா

ேட
ஸா ! அவ ேமேல ஏ
ைலேய?" எ றா .

ேகா

ெகா

ற .இ த
வா க!"

ெகா

ெச ேகாட ைடய ேகாப எ ைல கட த . அ த
ஷ அவ
ேபா
வ த
த ஆர பமா
. ந லேவைளயாக மா ப கஜா அ சமய
"கா

'

அவசர அவசரமாக உ ேள ேபானா க .

ெச ேகாட , ேபா
இ தா க .
"அேட! உ

ேக டா .

ஒ வ

ைல. இ த ஹ க லா த
எ ெண ஆ ேபா
ட .
'ெப
எ த . அைத பா
தா யாேரா 'ெந
' 'ெந
கலா டா ப
டா க . உ ேள ேபா க ! பட ஆர பமாக

ைமயாகேவ பட ஆர

எ ேலா

இ ைலேய?" எ

க! அவ ேம

ஜவா
டா .

"இ வள ெப ய இட
ேபா
கார .

ேல

பா

மா ேமேனஜ , "ஆமா , கா
ேட
ஏேதா கலா டா எ

ெகா
இவ ைடய லா தைர இவ ட ெகா
" ஷய ைத ெசா

ெகா

வ த

நா

ற ?" எ றா

எ ன ெச

! இ ைற
இ ேக ஒ
ேவ
மா பா
ஜன க கைல
க !" எ றா .

டா . ம ப
வா க !

ப ந ல " எ றா ப கஜா.

"அவ ய ெசா ல ேவ
ய தா . அ பேன! இ த லா தைர அைண காம

ெகா
இட
ைவ

டா . யாேரா ஒ வ
ப ற ைவ பத காக
லா த
க ணா ைய கழ

றா . அ ேபா
'
'எ

ப க
உ ளத
பா
ெகா ட . அதனா தா இ வள காபரா
!" எ றா
மா
மாேனஜ .
"இ தா அ பா! உ லா தைர வா
ைவ
ெகா
பா
மாைவ

ெகா . ேவற எ ேக
ைவ காம உ ப க ேலேய
பா
ேபா!" எ றா ேபா
கார .

ெச ேகாட ைக
லா தைர வா
ெகா டா .
மா ெகா டைக
ெவ ேய
ைசைய ேநா

நட க ெதாட னா .
"அவ ஏ ேபா றா ? பா
மா பா க
ைலயா?" எ
மா ப கஜா ேக ட
ெச ேகாட கா
த . ெவ க னா
ேகாப னா
உ ள ெகா
ெகா

ெச ேகாட
மா ப கஜாைவ
ட பா க
ைல. இ

ேவகமாக நட தா .
"க

ட ேகா

கா

ேட

ெச ேகாட
ெச பவளவ

ெகா

மன
ேப

ேபா றா ேபா இ

இ வ

ற !" எ றா
ச த

க ேகாப டேனதா
பா த .

ேபா

கல

ேசவக .

ேக ட .

ேபானா . ஆனா அ த ேகாபெம லா

" மா இ தவைன

'க டாய ேபா இ த அழகான
மாைவ பா
வா' எ
ெசா னா அ லவா? அவ ேப ைச ேக
ெகா
நா
ற ப
வ ேத
அ லவா? இர ேட காலணாைவ த டமாக ெதாைல ேத அ லவா? ெப
ைள
ேப ைச ேக
ெகா
வ த என

ேவ
,இ ன
ேவ
!" எ
ெச ேகாட த மன
ெசா
ெகா டா .


ம நா காைல
ெச ேகாட க

உ சாக ட
ேக
ெந வய

யாய - 7
வழ க ைத கா

இைற

அ கஊ க ட
ெகா
தா . கவைல

ஏ ற
மா கைள அத

னா . ' ேர !' ' ேர !' எ

த மா கைள ச ைகயாக ேவைல வா
ய ச த அைர ைம
ர ேக ட .

அவ

ெச ேகாட ைடய உ ளேமா அ
ைவ த ேசா
உைலைய ேபா அ க ெகா
ெகா
ெபா
ெகா
இ த . மா ப கஜாைவ ப
அ க
ைன வர தா
ெச த . அேதா அவைள பா த இடமா ய அரசமர
அத
னா
த ெபா மா
கர

னா வ தன. ெபா மாைன ேத
ேபாவ ப
ெப யவ க எ தைனேயா கைத
ெசா
வா கேள? அ த
ஷய
ச யாக ேபா
டத லவா?
இ தைன நாளாக த ைன

ெகா ள கா
ெகா
த ெச பவளவ
ைய
அ த த
கா ட த
ட மன ேபா
அ லவா? அத
ச யான
த டைன ைட
ட . பல
னா அவமான பட ேந
ட ! ேபா
! ேபா ! இ த
ஜ ம
ேபா
!
ெச ேகாட
காைல

ைடய உ ள ெகா ைப அ க ப
ஒ ற
ஒ றாக ேந
ெகா

வய க

பா
வத காக ஒ
அம
ெகா வ வழ க . அ த
வ ெற சைல
ள ப ஆர
தா .

ப யான கா ய க அ
தன.

ஹ ஜன
வ தா

வைன ெச ேகாட அ வ ேபா


அவ ைடய

"எ ன எசமா ! ேந
மா ெகா டைக ேல ஏேதா கலா டாவாேம..." எ
ேமேல ேப வத
, ெச ேகாட அவ ைடய தைல
பலமாக ஒ
படவா ரா ேகா
மாவா ! கலா டாவா ! ஓ ேபா மைடைய ச யாக ெவ

ேப ெகா
றாேயா, ம ெவ
யா உ ைன ஒேர ெவ டா ெவ
எ ேற .
"எ னா க இ ைற
இ வள ேகாப ! ேபா
ெநச தா ேபா
!" எ
ெசா
ெகா ேட
அக படாம ஓ
த னா .

கார
னா

அ த ைபய
, "ேபாடா!
! இ ேக
ேவ !"


ைச வா

த ைன அ கவ த ெச ேகாட

ராம
ஒ ெவா வராக வர ெதாட னா க . ேவ வ யாக ேபாக
ேவ
யவ க
ட ெச ேகாடைன பா
சா
ேபாகலா எ
அ த ப கமாக
வ தா க . ஆனா ெச ேகாட அவ க ைடய சாரைண ஷய
அ வளவாக உ சாக
கா ட
ைல.

"எ ன பா, ெச ேகாடா?"
"ஓேகா!

கதானா? எ ேபா வ

க? கவ

கேவ இ ைலேய!"

"எ கைளெய லா

கவ

பாயா? ெப ய ம

ஷனா

"அ தா

ேக!

ேன எத காக வ

க?"

ெத

ேபா

டா !"

"ேந
ரா
ேக கலா எ
"அைத ப

மா ெகா டைக ேல ஏேதா கலா டா எ
வ ேத ."
எ ன ேக கலா எ

"அ ெநசமா, எ னதா

ெசா னா க ! அைத ப

க?"

ேக பத காக தா !"

நட த எ

"ெநச
லாத உ க கா

மா?- ேர ! ேர ! த ப கா
ெவ

ேக
ெகா டா
றா ? ேவைல ெவ
இ லாத ெப ய ம
ேப வத காக வ
றா க! உன
எ ன ேக ! ேர ! ேர !"
இ ப யாக மா ைட

ெகா
வ தா .

ற ேபா வ

மா !
த க தா வ

ேபச வ தவ கைளெய லா

ெச ேகாட

கைட யாக, ஒேர ஓ ஆசா
ட அவ ைடய ஜ ப ப

ைல. அ ைற
ெச பா
வராம
தா ந ல எ
ெச ேகாட எ
ெகா
தா . த
ைடய மன

லாத ைலைம
தா மாறாக ஏதாவ தா ேப
டா எ ன ெச ற எ
அவ
கவைலயா
த . ஆனா நா
யப இ த உலக
எ னதா நட ற ?
ெச பா வழ கமாக த அ ப
ேசா ெகா
ேபா

ெச ேகாட ேக

ேச தா .
ெச ேகாட
ஓ ட ெதாட
ேக

அவைள ஒ
னா .

வா

தடைவ

கா

ெச பா ெகா ச ேநர
அவ
ேகாப வ

சலசல
பா
ட .

, ம ப ' ேர ' ' ேர ' எ

பா

ச த ெதாட

தா . ெச ேகாட

ேக ட .

அவைள பா

ேபசாம

"ஓேகா! இத
அ வள ரா

டதா? எ ைன பா
ேபச ட
ேபா
டதா? ஒ நா ேலேய இ ப யா? ச ; நா ேபா
வாேர !" எ றா
"ேபாவாேன ? அ
"நா
ேபா

வ வாேன ?" எ றா

வ தா உன
இ ேம
டா உன
ச ேதாஷமா

"ேந
ச க ேந ேறா

ட மைற கலா எ
"எ ன ைத நா

ெச

ேட . எ ன ைத உ

காம
ெச பா.

ெதாைல

ட ?

ைல. இ ேபா எ ன வ
ெச
ெகா ேடாேம!"

ேபா
ட . இ ைற
பா காேத!"

கேவ

ெச ேகாட .

கா தா ! ஒேர ேபா காக நா
! இ ைலயா?"

"எத காக இ வள ேகாபதாப எ
ெத ய
ேந ைற
இ த ேநர ேலதா எ லா ேப

மா ைட

எ ன? எ லா என

ெத

ட மைற க ேபா ேற ?"

.

"ஏ ஆ தா ! இ த ஆ
சாய கால அரசமர த
மா ேல அவைள
ெகா டா ?"

ைளக
ைன
ைட எ னெவ
ெசா ல? ேந
அ த ெப
ைளைய பா

ற ,அ
ஓ ய எ லா என
ெத யா எ றா எ

ெச ேகாட ைடய மன
சமா
ெகா
, "ேந
எ றா .

ெக ற ; க
ச க ேந ேறா ேபா

அச வ த . ஆ

தாேன ச

ஒ வா
ெசா னா ?"

"ந

ைடய ேப ைச ப ய லவா ெசா ேன ? அ த ெப
ைள அ ப ேந
ச க

வாளா! அ த...." எ
ெச பவளவ

எ த தகாத வைச ஒ ைற
ெசா னா .
"இ தா! இேதா பா ! எ ைன எ ன ேவ மானா
ஏ ெகா ! எ
டா தன
ேவ
ய தா எ

ெகா
ேற . ஆனா அ ய ெப
ைளைய ப
க னா
னாெவ
ேபசாேத! நா

ேபா
!" எ றா ெச ேகாட .
"எ நா
எத காக அ கேவ
! ெபா
ைன
ெசா
றவ க நா
அ க
! அவ அ ய ெப
ைளயா
தா , இ ேக எத காக ப ட பக
உ ைன
ேத ெகா

றா ? ப
கா
யானவ வய

இைற
இட
ப டண
மா
எ ன ேவைல?" எ றா ெச பா.
"ெச பா! எ ன உள
றா ? ப டண
வரவாவ ? எ ேபா வ தா ? ஒேர
கா
"நா
னா எ நா
எ ைன ெகா
ேபாக

யாவ , இ ேக எ ைன ேத
றாேய?"

மா


ேபாக
. எ தைல

. ெசா
வ ெபா யாக இ தா ?"

"ஐையேயா! எத காக இ ப ெய லா ேகாரமான சபத கைள ெச

ெகா

, மா யா தா

றா ?"

"இ ேக இ த ேம
ேல ஏ வ
ேய பா
ெகா ; வ
றாளா, இ ைலயா எ
. நா
இ சமய வ த உன


ைலெய
இ ேபாத லவா ெத ற ! ைசேவைள
கர
த ேபா நா வ
ேட . ஆனா நா ெவ க ைத
மான ைத
டவ
அ ல. யாராவ கா ேல
ேக
ெகா டா
இ ேக ஒ

ட நா தாம க
மா ேட .
உ ேமாகனா

ேல க ைல க
ெகா
ண ேல
தா
ச தா !"
ெச பா
வா

ன. ெகா ச
ண ற கைர வா
மா ப கஜா வ

ைளக வ
அைர ைறயாக பா
ெச ேகாட

ைதக ெச ேகாட மன
பய
ஆவ
ட ேதா
கா ேம

பா தா
ெகா
தா . ஆனா த
ெகா
தா க . அவ க
த ம த க எ ேற ேதா
அவைன அ யாம ஒ

ஓ ஆைசைய
ஒ ந
ைகைய

ன. கவைல மா கைள அ ப ேய
,
. ெச பா ெசா ன உ ைமதா . ச

யாக வர
ைல. அவ
இ ற

மா ெகா ைடைக
ெச ேகாட
ய .
மல

,ஒ

னைக ேதா

ய . அேதா

ெகா ச அச

த . ெச பா அைத பா

"அேட! அ பா! ச ேதாஷ ைத பா ! வா

ெபா

னா .

ள அ தைன ப

றேத?" எ றா .

ெத

"அவ க ேவ எ ேகயாவ ேபா றா கேளா, எ னேமா? எ ைன பா

எதனா ெசா
றா ?" எ றா ெச ேகாட .

க தா

றா க

"எ லா என
ெத
,க
டா! பா
கா பா
ெத
.
ேன எத காக அ த

ரா
இ த கா
ேம
நட

றா ? ஒ
ெசா
ேற ; அைத ம
மன
ந றாக ப
ைவ
ெகா ! ந றா
ரா
ஒ க
ைவ
ேற .
சமய பா
ேற . அ த க
னா
ெகா
ட ேபா ேற . அ ப
ெச யா
டா எ ெபய ெச பா அ ல; எ ெபயைர மா
அைழ!"
"ெச பா! எத காக இ த மா
ெகா ைமயான வா ைத ெசா
எ ன ெச தா ? நா தா அ ப எ ன ெச
ேட ?"
"அவ எ ன ெச தாேளா?
ஜமாகேவ நட த பா

மா ேட . எ
ைடய பா ட
ேமைடதாேன' எ
ெசா

ற எ பைத மன
ைவ
இ ப

ேக
ெகா

ெசா

மா ப கஜா
கைர

டா !

றா ? அ த ெப

உ ைன

எ ன ெச தாேயா! இர
ேப
ேகாவல -மாத நாடக
. ஆனா க ண ைய ேபா நா ெபா
ெகா

ஒ ப ேபைர ெகாைல ெச
, 'எ லா ெகாைல
ஒேர
னவ ! ெத
அ லவா? அவ ைடய இர த எ உட
ெகா !"

ெச பா

ம றஇ வ
ேக
ைவ
தப

ேவ

ப கமாக நட

ேபானா .

ைய ெந

ெகா
தா க . ெச ேகாட
ச ைடைய அவசர அவசரமாக எ
ேபா

யாய - 8

அவசர
ச ைட ேபா
ெகா வெத ப ச ைட ட
ற த ப டண
நாக க
ம த க
ேக ெகா ச க னமான கா ய தா . ெச ேகாட

ச ைடேயா அ த
அவசர
அவைன எக தாள ெச , "உன

ச ைட ேவேறயா?" எ
ேக ப ேபால
ஏ மாறாக நட
ெகா ட . ச ைட
வல ைக ெதா க
ெச ேகாட
இட ைக
ெகா ளேவ, வல ைகைய எ ன ெச வெத
ெத யாம
டா னா . அ த ைல ேலேய
ச ைடைய தைல
மா
ெகா ள ய றேபா , ச ைட க ைத மைற தேத த ர, ேழ
இற க ம
ட . ெவ
கழ
எ ய

ைல. அ ப
கழ ற ய றேபா
ச ைட 'தறா ' எ
த .
தா
ெதாைலய
! க ைத மைற பத
ப லாக

ேழ இற
ட த லவா?
வ தவ க
ேப
இத

டா க . அவ க த க

ேழ ப ள
வ த
ைப அட

ேமேல ேக
கைர
ெகா ள ய றா க . அட க

வ த . ெச ேகாட
அவ க ட
ட ஸா ! த க ைடய த க
ேம
எத ?" எ றா .

யாம
ெகா
வ தவ க
ஒ வ , "க
எ ன? நாட த பா பா

இ ெனா வ , "எ ன பா, எ ரா ! ந
ைடய ஜ
ராமணேனா ஒ
ேப றாேய?" எ றா .

அத
ப சா க
"அழகா
ெவ

ல ைத

தா இ
தா ஆ

ேச

தா ெச ேகாட க

ேவனா? எ

"ப கா ! பா தாயா? நா எ னேமா தமாஷா ெசா ல ேபாக, க
ல ைத
ெகா ள தா நா வ
ேறா எ


ற தரராஜ .

றவைர

ெசா ல வ

களா? அ எத

"இ த ேல ைய ேந ைற

?" எ

"ெந
இ ைல' எ

ெசா

ததா, எ ன?
கேள!"

ெச ேகாட

யமாக,

ேக டா .

க அ லவா, அத காக தா ."

கா பா

"அ த அ மாைளயா, நானா கா பா ேன ? ந றா
நட த ஒ
என
ஞாபக
ைல. ைள ழ
"அ எ ன, அ ப

டைர

ட அவ ைடய
டா !" எ றா 'எ ரா '

ட , ஸா ! அ ப ெய லா ஒ
த பாக எ
ெகா ள ேவ டா .

ெசா
ேபாவத காகேவ வ ேதா !" எ றா ப கா சா .

"என

டா

ற ! ராஜா ெச ேகாட க
டைர
க இர
ேப மாக ேச
கேள! இ
ெகா சேநர ேபானா அவ ைடய ப
ஏ கரா
ெகா
கேளா, எ னேமா?" எ றா ப கஜா.

"அவ க
ெகா டா நா
யாத கா ய !" எ றா ெச ேகாட .

"க
உ க

தா .
ச ைட இ லா

? ேந

மா

க எ ேலா மா

ள கமா ெசா

!" எ றா
டார
ேச

ெந
ெகா

க ! ேந
ரா
ெச ேகாட .
த அ லவா?"

, 'ெந

கேவ

"அ த ேபா
கார ஒ வ வ தாேன, அவ
காக அ ப ெசா ேனா . இ லா
டா ,
'ெந

? எ னமா
?' எ
ஆ ர ேக
ேக பா . அ ற ெந
சத
காரணமா
தவைன 'அெர
' ெச ய ேவ
எ பா . உ கைள
அ ப ெய லா நா க கா
ெகா
ேவாமா? ெந
ச எ னேமா வா தவ .
அ ேல அ
பா
அ கமா
பண ேநா

ேபா
ட !..."
"எ தைன பா ?" எ
வா
டாம இ தா .

ெச ேகாட

ைம

ர ேக

ப இைர

ேக

, ற த

"ஆமா ; அ
அ வள
ேபா

பா
அ க . ேந ைற
ட ."

இர

ேவைள

"எ ன ஐயா, அ சயமா
ற ! ஒ நாைள

உைழ
பா ப
ேற . என
வ ஷ


பா வ லா?" எ
ெச ேகாட ச த ேபா

மா

ெக வ

பாயா? நா வ ஷ
ரா
பா
சமா ற
ைல. ஒ நாைள
ேக டா .

"அ
பா ஒ
ரமாதமா! பா
ெகா ேட இ
க ! இ த அ மாைள நா க
மா
ேச
ட ேபா ேறா . அ ேபா ஒ நாைள
இர டா ர
பா வ லா
.

ேய ட
இர டா ர
பா . இ த மா

ேய ட

ன இர டா ர
பா
ேம வ

."
"அேட அ பா" எ
ெச ேகாட அ சய ட
மா ப கஜாைவ பா தா . பா க
பா க, ப கஜா வள
வள
ெபா மா கர அ வள ெப தாக வள
டா . மா
ப கஜா
உ வ மைற
அ வள
ெவ
பா மயமாக ெச ேகாட
ேதா
ய !
இ த சமய
ப கஜா தா
ச பாஷைண
மா
, "க
டேர! நா
ட உ கைள ப
ெச
ேட . அத காக ெரா ப
வ த ப
ேவ
"எ
உ கமான ர
னா .
அைத ேக ட ெச ேகாட மன உ
வ த பட ேவ டா " எ றா .

கல
ெகா ள ேவ
ய அவ ய எ
ேந
தவறாக எ
ெகா
ஒ கா ய
ேற . தய ெச
எ ைன க ம

, "அத ெக ன, ம

டா ேபா ற !

"அெத ப நா வ த படாம இ க
? எ ன நட த ெத மா? இ
ேல யாேரா
ஒ வ எ க

ைய அ க பா தா . அதனாேலதா நா அ ப ஓ உ க ேமேல
ெகா ேட .
க எ ைன பலவ தமாக
ெகா
ேபாகேவ,


தா எ

க ன

ேட . ெவ ச ேபா ட தா உ கைள ெத த "
எ றா ப கஜா.
ெச ேகாட ைடய ைக அவைனய யாம க ன ைத தட
ெத
டப யா அவ அ த அைறைய
வ த
அவ
இ ேபா ஒ
ரமான ம
உ டா
.
"எ த களவா
பய அ ப உ க
அ ேபாேத ெசா
தா அவைன ைக

ேபேன!" எ றா ெச ேகாட .
"இ

ேல யா எ

ெத ய

ைல. ெத

ைக ைவ
யா

ெகா ட . இ ேபா உ
ைல. அைத ைன தேபா

ைம

நைகைய கழ ற பா தா ?
ெச ைமயா ெகா

தா ெசா

ேப " எ றா ப கஜா.

"
மா ேல அ தா ஒ ெக த . ள ைக அைண

டாக ெச
றா க !
ள ைக ேபா
ெகா
மா கா
னா எ ன? பண ெகா
வ தவ க இ
ந றாக பா கலா அ லவா?"

இைத ேக ட வ
தா க . அ த
ள க
ைல. ஆனா அவ
அவ க ட
"ச , எ ரா ! நா வ த கா ய ஆ

ட , ற படலாமா?" எ

"அத
எ ன அவசர ? இ
உபச தா .
"என
இ த இட ெரா ப
ெந வய
ேசாள ெகா ைல
எ தா இ ப ப ட இட

காத கா

"இ ப

ற . நா

"இ ப

"பா
"
என

இ ேக ஒ

ெகா

ட எ வள

ைச எ

ைம!" எ றா

ைமயாக

!" எ றா

தாேன? அ வள

ேபா ேம?"

அைற அைற
வ ெசா ல
ேக கலா ,
ெக
ைடயா !" எ றா

றா !" எ றா

வ கைணயாக ேப

எ னேமா

ராணைன
தாகமா
ற . இ ேபா ெதா ைட அ ேயா
கா
டா உ
ேபா
ேபா இ
ற ."

டேர!

ைம! எ ன இ

ேமா?"

"அடாடா! தாக எ
பாைன


ெச ேகாட .

ெச ேகாட

ேடா?"

றா க ? தவைட
இர
இ டமான ேபாெத லா வ

இைத ேக ட டேனதா
ேப ேறா , உ கார ெசா

"க

ஓயாம

தாயா, எ ரா ! க

ப கா .

ேபா இ ேகேய வ

தா ! ெரா ப ெரா ப இ

"அ ப யா? இ ேக ைறய
ேமேல இ

க ! அடடா! எ ன இ

கேள இ ப

" வா
டா யா
மா ேடனா? உ க
ெச ேகாட .

ேக டா

ற . ேக
கைர
ெத ைன மர
பேச எ ற
பா க எ வள அழகா
ற !
மா
காத கா
அ லவா எ க ேவ
?" எ றா ப கஜா.

ற . பா

"இ த ப க
ெச ேகாட .

ெச ேகாட

ேபா க !" எ

ெகா சேநர இ

"அத ெக ன?
மா
ேச

டலா !" எ றா எ ரா .
"ஆகா! அேதா
ப கஜா.

எத காக எ
ேச
தா .

ப கா .

க . ஏ கனேவ ெவ
வற
ட . ஏதாவ

வ த

ெச ேகாட
வ தவ கைள இ தைன ேநர
க ைவ
உபசார ெச ய
ைலெய ப
ைன வ த .

அ ேபாேத ெசா ல
ைவ
ேற .

ெசா லா

; அர

டா ?

மைன எ

ைச

ேபாகலா , வா
க .
யா
" எ றா

ெசா

!" எ றா

எ ரா .

"
யானவ
ப கா சா .
"இ த

அவ

ைசதா

ைர சா

அர

மைன. அ

டலாேம? அ ேக ேபாவாேன ?" எ றா

"இ ைல, இ ைல. ண

இைற
கல
ெத வாக த

பாைன
ெகா
ைவ
ேபா றவ க இ ேக வ வத
நா ெகா
ைவ

ைச
ேபானா க . வாச
ைல
பைழய பா ஒ ைற
ேற !" எ றா .

கலான
ேபா

ப கஜா.

ேபா
ட . காைல ேலேய
ேற . வா
க ! உ கைள
க ேவ டாமா?"

"ச ; அ ப எ றா ேபாகலா . ராஜா ெச ேகாட க
ைவ கலா !" எ றா ப கா .
எ லா


ெகா

ச ேதக எ ன?" எ றா

அர

மைனைய

பா

இ த . ெச ேகாட
க , இேதா த

ைண ஒ
, "உ கா

"ேவ டா , ேவ டா ! அ வள
ரம உ க
எத ? நா எ

ெகா
ேற "
ெசா
ெகா ேட ப கஜா
உ ேள ைழ தா . அவைள ெதாட
ம றஇ வ
ைச
வ தா க .

ெச ேகாட


அ வா
,த
மா க
மா
ெத
தா

ெவ க
ற .ச
பாைன ,

, ைல
ைல தா ய
ைடக
ணா மா
தஅ த
ைசைய பா
எ னெவ
ைன
ெகா வா க ! இவ
ைசைய
த ப
ைவ
கலாேமா?

த ெச யாத சா ப
, ம ெவ
,
இ த ப டண
க வர ேபாவ

ப கஜா உ ேள ைழ ேபாேத "அடாடா! இ ேக எ வள
யா
ற ? ெவ
ேல
ெவ
ெகா
ஒேர உ ணமா
ற ! இ ேக ஊ
, ெகாைட கான மா
ெல

ற .ஓ

எ ன க இ
ற ! ைர
சம
ேவெறா
ைடயா !" எ
ெசா
ெகா ேட வ தா .
"அத ெக ன ச ேதக " எ றா க ம ற இ வ
ெச ேகாட , "எ லா
ைடயா " எ றா .

ேச தா ேபா உ ேள வ தா இ ேக

"அழகா
ற ! ேவ
ய இட இ

ற !" எ றா ப கா .
"மன

சாலமா

.

தா இட

றேத! ஆன தபவ

சாலமா இ

பாைன

ைவ

தத
ேப
ெகா க வ தா . அ ேபா அவ

பத

ப களாமா

!" எ றா

ட இட

அ லவா

மா ப கஜா.

ைர ெச ேகாட தகர
வைள

ரமான எ ண ேதா


ய .

அதாவ , அ த இர
பா
றா க எ ற ச
எத காக உ

ேப வ க ட ெகா
ந வத
ைல!


ைளக
ைச
உ ற ைத கவனமாக உ
ேதக ஜ
த . அ ப எ ன ைத பா
றா க ? ைல
கைள
பா
றா க ? எத காக இ ப
றா க ? ஆ! இ த ப டண
ச ஜா ரைதயாகேவ இ க ேவ
! இ த கால
யாைர

எ லா

த , "வா
க ேபாகலா ! ெவ
ெசா
ெச ேகாட ெவ ேய வ தா ப கஜா
அவ
ேம
ைச

, ைல
கைள
ைட , "இ

ஒ வ ெகா வ ெசா
ெகா
தா க .
"வா
க ! வா
க ! அ ேக எ ன இ
ேபாடேவ இ வ
ெவ
வ தா க .
"ேபாகலாமா?" எ றா

ேபாகலா " எ றா

க ,க

ட வா ! ஒ

"இ த அ மா உ க இர
"என

"எ

ெச ேகாட

ச த

இ ெனா வ .

ைண
ர உ கா த
ேற " எ றா .

"ேபஷா ேக
எ றா எ ரா .

றத

ஒ வ .

"ெகா ச உ கா


ேக கேவ

ற , பா

கா றாட உ காரலா !" எ
ட வ தா . ம ற இ வ
ணா ! இ ெந
!"

ேப

ெச ேகாட , "உ கைள ஒ

எ ன? ப

ேவ

எ னமா ேவ

மானா

க?" எ

ேக

க !"

ேக டா .

இ த அ மா த ைக!...."

" ஜமாகவா?

க ைத பா

தா அ ப

"எ ெசா த த ைக இ ைல;
ெச
ெகா ள ேபா றா !"

த பா

ேதா ற

ைலேய?" எ றா

மக . இ த எ ரா த ய

"எ ன க? எ னா ந பேவ

ைலேய! இ த அ மாைள பா
அர ைப, ஊ வ மா

ற ! இவைர பா தா ..."
"ஆமா , அ மா மா
ேக ட
ைலயா?"

"க இ லாம ேபானா ேபாக
ெச ேகாட .

ற . அதனா எ ன, க

!அ

டேர! காத

டவா இ லாம ேபா

ெச ேகாட .
இவைள க யாண

தா ேதவேலாக

ைல எ

?" எ றா

அ ேபா
மா ப கஜா
, "இவ க ெசா வைத
க ந ப ேவ டா .
மாவாவ
ெசா
றா க ! நா க யாணேம ெச
ெகா ள ேபாவ இ ைல! அ ப ெச ெகா டா
எ மன
தவைர தா க யாண ெச
ெகா ேவ !" எ றா .

"அ ேபானா ேபாக
. இ ேபா ப கஜா
க யாண
அவசர ஒ
ைல.
க டாய ஒ நா
னமநாய க ப
எ க ஜாைக
வர ேவ
.
க ெச த
உத
காக உ க

பா
ெகா க ேபா ேறா ."
"என

கா . சா

பழ க இ ைல. ஒ

நா

எ ேகேயா சா

மய க

ட ."


"

சா
அ ைற
"வ

வ க டாய இ ைல. ேமா ெகா
மா ரா
பா க
ைல. ஒ நா
ேற , ஆனா எ ைன

னா ெகா

"எ ேக இ டேமா அ ேக உ காரலா . ைர

ேறா . சா டலா . அைத த ர,

பா க ேவ
."
உ கார ைவ
ப க

டா !"

ேல ட உ காரலா ."

"அ ப யானா ச ."

பா

ேப
ெகா
ெகா

ற ப
ெச றா க . ம ற இ வ
ஏேதா ேப
ேபானா க . ப கஜா ம
ெச ேகாடைன
ெச றா .

ெச ேகாட த மன
த தரா
ெச பவளவ
ைய
ைவ
அ வள
லபமாக ண க

ெகா

ஒ த
மா ப கஜாைவ
இ ெனா த
பா தா . யா அ க , யா ைற எ பைத அவனா
ைல.

யாய - 9

ெச பவளவ
தக பனா வராம
க க



பானவ . ெச பா
அவ ைடய
தமகளாைகயா அவ ைடய இ ட
காக இ தைன நா
ெபா
தா .
இ ேம க
பாக ெபா க
யா எ
அவ ைடய மைனயா ட ெத
ெகா
தா .
"ெச ேகாட வ
ெப

ெப ணாகேவ இ

ேக க ேபா றா எ
கா
க ேவ
ய தா !" எ றா .

"அவ ேக கா
டா எ ன!
க தா
தாயா, தக பனா-அவ
ெசா வத

யா இ

ெசா
கேள ?
ைளதாேன?
றா க ?" எ றா ெச பா
தாயா .

"அ ப எ ன
காக ேபா அவ தாவா க ைடைய
மா
ைள ைட காமலா ேபா றா ?"
"இ த ப க ேலேய ெச
பான வய கா
பண
ேச
ைவ
றா ..."

தா ெச பா

வ றாத ேக

க ேவ

? ந ப ெச பா

ெச ேகாட

ற .

"இ
எ தைன நாைள
அவ கா
பண

ேமா. ச ேதக தா . ேக டாயா
ச க ; ெச ேகாட
சகவாச ஏ ப
ற .
னமநாய க ப
யாேரா இர

ைளக
ஒ ெப
ைள

றா க . அவ க
நட ைத கார க .
அவ க
ஒ வ எ ேகேயா ேகா-ஆபேர
ச க பண ைத களவா
ெகா

டானா . அவ ேமேல வார

றதாக ேக
..."
"அெத ன, ேகா-ஆபேர

எ னேமா ெசா

கேள?"

"அெத லா
ள க ெசா ல இ ேபா ேநர
ைல. ெபா
பண ைத ைகயா

றா . அ ப ப ட ம
ய கேளாட ெச ேகாட ேச
ெகா
ஏெழ
றானா ! இ ேக ேசாள
ெந
கா றதா ! எ ப இ
ற கைத?"
"ெகா ச
ட ந றா
ைல. ந ம ெச ேகாட அ த மா

யா ைன த ?
க தா
ெசா
ற தாேன?"
"இ ேபா நா ெசா
ெகா
அவ
"அ

ஏறா ! அ த காவா
ைழ கைர


தைல

ற அவ

"அதனா தா அவைன
ைவ
ேற . ச மத ெகா
"நா

ச மத ெகா

"அ ப யா ேவ

மா

ெக லா ேபாவா

பய க ெச ேகாட
ேபான ற தா

ைடய பண ைத

."

எ ன லாப ?"
டலா எ
ேற . ேவ
க ேவ
ய தா ."

தா ேபா மா? ெச பா

"உ ைன யா ச மத ேக
ெசா
பேவ
."

நாளா

மா

ச மத ேவ

றா க ? ெச பா ச மத ைத தா

ைள ைக

ைவ

ைள ைக

டாமா?"
ெசா ேன . அவ

க ?"

"ஒ ேபா
கார
தாக வ
றா . ெரா ப ந ல ம ஷ . த தார ெச
ேபா
ட .
ைள
ைடயா . இர டா தாரமாக ேக
றா . வய அ க ஆக
ைல
ப ைத , நா ப தா இ
.

பா ச பள . ேம வ மான



."
இைதெய லா ேக
ெகா
தக

மக
சா , "அ காைவ
ேபா
கார

ெகா தா ெரா ப ந ல . அவைர அைழ
ெகா

இ த
ஊ ேல என
காதவ கைளெய லா ப , ப

ேல ெவ
க ெசா
ேவ !
வா யா எ ைன இ ேம ெதா
அ சா , ேபா
காரைர
பா யா
ட ெசா
ேவ . அ கா! அ கா! ேபா
காரைரேய க
ெகா " எ றா .
எ லாவ ைற
சா

சைமய அைற
நா அைற அைற

ேக

ெகா

த ெச பா ேவகமாக நட
ேபானா .

"பா

க அ லவா, உ க மக

ற ேகாப ைத!"

"யா
எ ன ேகாப வ தா
ச ,இ
ெச ேகாட வ
'ெச பாைவ க
ெகா ' எ
ேபா
கார
வா
ெகா
ேவ . அ
யா !" எ றா வராம
க க
ட .

நா பா க ேபா ேற ; அத
ேக கேவ
. இ லா
டா

ர மேதவ வ தா
ட மா ற

*******
மைழ
மர க
அ க
லாத
ெச கா க
மாைல ேநர எ ேபா ேம
மேனார
யமா
.அ
ேநர லா காலமா
தா ெசா லேவ ேவ
இ த உலகேம ெசா க
ஈடா
.

ைல.

ெச ேகாட க
ட த
ைசைய அ
ேபா
த ைவ ேகா க
உ கா
தா . வான
ைவர ட க

ெவ
பட

ெகா
த .
ப ைச ேசாள ப
ெத ன


ரண க
தக தகாமயமா ெச தன.

ைற ைவ
ப ல பா ன.
ைச
ேள

ெவ த ெவ காய

மண வ
ெகா
த . இ ெல லா அ சயேமா
அசாதாரணேமா ஒ
ைல. எ ேபா
ேபால தா . ஆனா ெச ேகாட ைடய மன ைல

ஏேதா ஒ மா த ஏ ப
த . அ எ ன மா த ? எெழ
ன களாக அவ
அ த ப டண
ம த க ட அ கமாக பழ வ வ உ ைமதா . அவ க ஒ
அ வள ெப ய ம த க அ ல; ேயா ய களாக
ேதா ற
ைல. அ த ெப
நட ைத
ேப
ட அ வளவாக தன

ைல, ஆ
அவ கைள கான
ேபாவ
அ தைன ஆவ ஏ ? அ த ெப
ேமாக தைல

டதா? ேமாக
லா யாக மா
டதா? அ ல , அ ல ....ெச ேகாட
ஒ ேகவலமான ச ேதக உ த .
லா

க எ
அவ ேக
ப ட
. க சா எ


ேப ெகா டைத ேக ட
. உ ைமயாகேவ அ தைகய லா
ெபா
எைதயாவ தன
அவ க ெகா
றா கேளா? இ லா
டா , தன
ஏ அ வள

ற !
பா
பாட
ட அ லவா வ
ற ?
நட
ேபாேத வான
த ப ேபா ஏ
ேதா
ற ? யாைரயாவ பா தா வா ச ப த
லாத வா தகைள ஏ உள
ற ? தகாத
ேப எ
மன
ெத
ேபாேத வா ஏ அ ப
தா மாறாக

ற ?-இ
எ ன தன

ட ?எ த ப
ைய ேநா
அவ ேபா
ெகா
றா ?
ெபா மா கர த ைன வா வா எ
அைழ

ஏற ெச
ேழ ஒேர த ளா

வ ேபா ஏ அ க ேதா
ற ? ஒ ேவைள த
ைள தா ... அ ப ெயா
ரமாதமான ைள
ைல; ஆ

ற ைள
த ெகா
றேதா? தன
த ரைம உ டா
ேமா? ைப ய கார ஆ ப
த ைன அைட
வா கேளா?
அ ப யானா இ த வய க
க எ ன? ெந ப , ேசாள ப
எ ன ஆவ ? ைத
ைவ
பண தா எ ன ஆவ ? ஆகா! அ த ம த க த
ைடய
ைச

அ ப
இ ப
பா
ெவ
தா க ! ஒ ேவைள....
ஏேதா கால ச த ேக கேவ ெச ேகாட

வைள
பா தா .
அவைன ேநா
க ச ப
ஓ உ வ வ
ெகா
த . அ ெப உ வ .
ெச பவளவ
தா ! ேவ யா ? அவைள பா த அேத

ெச ேகாட ைடய உ ள
ஞாேனாதய உ டா
. வா ைக எ ப ஒ ெப ய அைல ேமா
ஏ ; அ ல காேவ
ெவ ள எ
ெசா னா
ச தா . அ த ஏ அ ல காேவ ெவ ள
தா

ேபாகாம த ைன கா பா ற
ய ெத ப ெச பா. அவைள உடேன தா ப
ெகா ள
ேவ
.


அவைள க யாண ெச
ெகா
ட ேவ
.த
ைடய
பா
ைச
அவ
ள ேக
ைவ பா . வா ைக இ
அவேள ல பமாக

வா . அவளா தா கைட ேதறலா . த ஜ ம சாப யமா
. த ைம எ
சாப ேக ேபா
.
ெவ ளாைம
அவளா எ வளேவா ந ைம
.
"வா! ெச பா! வா! ஏ இ தைன ேநர க

ெகா ளமா டா களா?" எ றா ெச ேகாட .
அைத ேக ட ெச பா
ேபா
றா .

"இ எ ன மா மால ! இ தைன

ர நட

ர வ

"எ க ம ! உ க
அவ ைடய க ன ைத

வ வைத நா

ைர

சமாசார , ெசா ! உ ைன உ

ெச பா ேத
ேபா
டா

"

தா

ெகா ேட, "அ ப ெச தா பரவா
என
கவைல
ைல. ஆனா ..." எ

ெரா பா நாளா

ேப

ெகா

ேன எ ன ெச ய ெசா
றா ? நா
வர
; உடேன க யாண ைவ

"அ வைர
யா கா
பா க ? இ
எ கா
டா அ பா எ ைன ேவ ட
மா
ைள ட பா
டா !"

ெத ன க

ச பமாக

ேபா றா ?" எ றா

பா

ைட தா .

அ ப

"ஆனா ேவ எ ன, உ ைன எ த பய ெகா ல
யா . என
ெசா தமானவ ..."
"இ ப

வ தா ? அ பா அ மா ேகா

த . உடேன பைதபைத

தா உ கா

ெகா

"எ னதா

ெச

ச ெட
ம ச த அவ கா
ெச பாைவ அ

அைழ
அவைள
உ கார ைவ தா .

ைட

ெச ேகாட .

ட எ
ஓ னா .
த ைவ ேகா ெபா

கமா ேட !" எ

டானா?"

ைலேய? எ ைன ெகா
தய
னா .
வா ? உ

அ பனா


ெகா

தா

றா . ேப எ ன ரேயாஜன ?"

தா , 'இ த வ ஷ க ய
; ெவ ளாைம
டலா ' எ
ெசா ேனேன?"
நாைள

க யாண ெச
ெகா

க யாண ேப ைச
ட ேபா றா .

"அ யா அவ ? நா காத
த ெப ைண க யாண ெச ெகா ள
அவ
தைல ேல ெகா பா? அவ எ ன
ரமா ய மகாராஜாவா அ ல
மதனகாமராஜனா?"
"அ ப

ெசா ல

ப டவ யா
இ ைல.
னமநாய க ப
றாரா . அவ எ ைன க யாண ெச
ெகா ள ேக

ட தயாரா
றாரா !"

றவ !

தாக ேபா
கார ஐயா
றாரா . ப ச
பண

ெச ேகாட
ேபானா . ேவ யா ைடய ெபயைரயாவ ெசா
ெச ேகாட , "அவைன
ேடனா பா !
ேவ ! ெகா
ேவ !" எ
ெச
பா . ஆனா

தைல பாைக காரேனா யா ச ைட ேபாட
அவ ைடய மன
உடேன ஒ
சய ஏ ப ட . அைத ெச பா ட
ெவ
"எ

பா
ேத

க ம ேய! எ ெச ல
ேய! ஆ
ம ேல! பா
ெகா ள நா
ேவனா? கா
தவ ெப ைண ேந
ேபனா? நாைள ேக உ தக பனா ட ேபா
ேக
ைவ
ம கா ய பா
ேற . இ லாம இ
வாழ
யா " எ றா ெச ேகாட .

தா
ஆ பா ட
?
டா .

ேல! உ ைன இ ெனா வ
வ தவ ெகா
ேபாக நா
ேற . க யாண
ேம ஒ
நா
ட எ னா

இ த மா
'
ேய! ம ேல!' எ ெற லா ெசா வத
அவ
மா க பா த ம
காரண
ைல. க சா
ேபாைத இ
இ த
காரணமா
. ஆனா
ெச பவளவ
அவ ைடய ேப அள
லாத ஆன த ைத அ
த . அவ ைடய
ஆன த ைத ெச ைக னா கா
னா . இ வ
ேநர கைர காணாத ம
கட
தா க . ஏேதேதா அ த
லாத வா ைதகைள ேப னா க . ஆனா அ த
அ த
லாத வா ைதக அ த ைத ேபா இ ைமயாக இ தன. ச ெட
ெச பா எ
றா .
"நா இ
அ ம ேகா
ேவ
."
ெச ேகாட

இ ேக இ ப
யாய இ ைல.
ஓடேவ
ேபான சமய பா
வ ேத . அவ க
வத

த ேபா

அவ

"அ ப யானா நா ெகா ச

ெச ேகாட

தா .
இ வ
ெந வய வர
நட
கமா டா க .
"ஐேயா! அேதா பா !" எ
ேநா னா .

ேக க

ர வ

உ ைன ஊ அ

கா

அ மா

ைல.

வ யாக நட க ெதாட

ெச பா

. அ பா
நா

ெகா

னா க . ப

னா . அ த

ேசாள ெகா ைல
சலசலெவ
ச த ேக ட . த

ைர
ஒ தடைவ பய கரமாக உ
. அ த நா
ஒ ேபா
கார
தைல ெதா
ெத த . அவ ேதா
ேம
ைன
பய கரமா கா

த .

ேற !"

ட அவ க

ைசைய ெச ேகாட

நா ெத ப ட . அ 'ெலா '
னா ேசாள ப
ேமேல
சா

பா

ெச பவளவ
உட
ந ந
. ெச ேகாட
மன கல னா . ஐேயா!
இ எ ன எ பாராத ப த ! இ த ேபா
கார இ ேக எத காக வ
றா ? ஒ
ெநா ெபா
ெச ேகாட க
ட ைடய மன
பல தமான
க வ
ேமா ன.
அவ ைடய கா க

த மா ன.

யாய - 10

ெச பா க
ெக
கார ெப . அ த ைலைம
எ ன ெச ய ேவ
எ பைத
உடேன
ெச
ெகா டா . வட ெகா ய க
அ ப ட டா
கைள க
அெம க க ெச த கா ய ைதேய அவ
ெச ய
மா
தா . இ சமய அவசரமாக
வா
வ தா
ைற. ேவ வ
ைல! ெச ேகாட கா
, "ஜா ரைத நா
ெசா னைதெய லா
ைன ைவ
ெகா ...." எ
ெசா

ெச
ைவ ேகா க
னா மைற தா .
ேவ எ ேகேயா பா
ெகா
த ேபா
ெச ேகாட
றப க
ய .ச

கண ெத
உடேன மைற த .

கார ைடய கவன ைத நா
அ பா ஒ ெப உ வ

ைர

ச த
ழ ஒ

ேபா
கார தைல பாைகைய ைக

தைலைய ெசா
ெகா டா .
ெதா ைடைய ஒ தடைவ பலமாக கைன தா . " ரா க !
மா இ ! உ நா
ண ைத
கா
றாயா?
டைன க டா பய
ஓ வா ! ந ம ராஜா ெச ேகாட க
டைர
பா
ைர றாேய" எ றா . நா
அவ ெசா னைத ெத
ெகா ட ேபா
ைர பைத
ய . ேபா
கார ெச ேகாடைன ெந
ெகா ேட, "ந
ைடய ேபா
பா ெம
ெச ற மா தா ேவைல ெச றா க . உ ைன எ . .யாகேவா,
.எ . .யாகேவா ேபாடேவ
!" எ
தா . த
ைடய சாம
ய ைத
ேபா
இலா கா ச யாக ெத
ெகா
பய ப
ெகா ள
ைல எ ற ைற
அவ ைடய மன
ட காலமாக
ெகா
த .
ெச ேகாட தா
ற இட ேலேய
வ த , "யா அ ? ெச ேகாட க

தா ேபா

"அேட அ பா! ெக

தா ?"

காரனா

"

டனா?


ெகா

"ஏதாவ அக ப டைத

அவ


றாேய? நா

ைப பா

ேபா

தா ெத

கார

ெகா

ய ைத ய

றா ?"
ேபா றத

எ ப

ேபா ற ?"

டா , அ பேன! இ த கால
றா !"

எத காக வ

றேத?" எ றா .

கார ேபா இ

"அ எ ன க ட ? உ க உ
"உ ைப பா
உ ைப ேபா

தா . ேபா
கார
றேத!" எ றா .

பைழய ச ேகாச , பய எ லா

ல நாளாகேவ ெச ேகாட

த .
"உ கைள பா

ெகா
ேபா இ

தா ."

ட ேபா

கார

"இ ேக
"எ ன, த
ைவ

வத

ைலேய!

த ேகாைர பா ஒ

, இ ப ஒேர
கா
றா எ
ஊெர லா ெசா

தா

ற !"

றா ?
ைறய பண ேச
றா கேள?"

எ ேகேயா ைத

ெச ேகாட
ேபானா . இேத மா
ேவ யாேரா த ைன ேக டா கேள,
ச ப
; யா ேக டா க ? அத
தா ெசா ன ப
எ ன?- இைத ைன
ைன
பா
ஞாபக ப
ெகா ள ய றா . ஆனா ஞாபக
வர
ைல.
"எ ன க
டேர! ஏ

ற . எ தைன பா

? ஊரா ெசா
?"

ெகா
ைத
ைவ

வ உ

ைமதா ேபா

"அெத லா
த ெபா ! ஊரா
எ ன? வா
வ தைத ெசா
வா க . ஏைழ
யானவ ட அ வள
பா ஏ ? ைத
ைவ பத ? யாேரா கைத

றா க !"
இ ப ெச ேகாட
ேபா
கார ட வ
உதயமா
.

ெசா

, 'இ த
'எ றஎ

ெகா

ேபாேத அவ ைடய மன
நாைய ேபா ஒ ந ல சா நா வள க ேவ

"அ
ட க
.த
! ஊரா எ ன ெசா னா என
எ ன? அ ப ேய உ

பண இ தா என
ஒ த ப ெகா க ேபா றாயா?" எ றா ேபா
கார .
"அ ப ெசா லா க, ஐயா! எ
ட பண இ தா , ஒ
த ப
ட ெகா ேப , ைக
இ லாத ேதாஷ தா !"
"ைக ேல இ ைல;
"இ எ னடா வ ! நா
மா
க ேபா
ேக?"
"அைத ெசா ல
பண இ
ற எ
"அ ப
எ பத

ற !அ ப

ேல இ
பண

ைத

ைல, அ பா! ப
ெசா ேன ."

ெசா
களா? அ ெகா ச
ேள வா
ராண தைல

"எ ன அ ப
அ உயர ஆ
"ஐேயா! சா ; க

ெசா
தா

ைவ க

ெச

ைறய

த ப எ ன, இர

தாேன?"
ைல எ

ய ெச தா

றாேய, இ த வளமான

ஜ தா . ஆனா இ த

ற . த வற

றா ? உ கா
ேசாள ப
க க ெவ
ட ெத யா ! அ வள உயர ...!"

ைண ேபா

டந ப

ேல பா ப டா

பண ைத

!"
வள

றேத! ஆ

கேள?"

"க ைண ேபாட
ைல! ஆனா இ த
ைக ஊ ேலேய ைவ
ெவ காய

வாசைன ஜ எ

ற !" எ
ெசா
தடைவ பலமாக
ைச இ
வாசைன
தா .


ேபா

கேவ
!
கார இர

"இ

ேபா கேள " எ றா

சா

"இ ைற
என
ேவ
சைம
ெகா
றாயா?"

இட

"எ ைன த ர இ ேக ேவ

யா

"அ ப இ க டா .


ேபா இ ேக உ ேனா
ேசாள ெகா ைல
ேபாக
"எ ன க, கைதயா
"யாேரா ேசைல க
"உ க

ஏேதா

சா பா .

ைச

இ ைல. நா

ைள மா

ேள ேவ

யாராவ உ

ைண க
இ க

ேபாடேவ
. நா
ைல? அவசரமா

இ ைலேய!"

ேதா

யேத!"

ரைம. இ ேக ெப

ைள யா

"ஆமா , இ தா
இ கலா . ெகா ச நாளாக என

றதாகேவ ரைம உ டா ற . ெகா பனா ப
வராம
அவைள நா க யாண க
ெகா ள ேபா ேற . அ ற
கா ேம கா ேபா
ெகா
உ கா
அ கார ப

இ ைல."
ேக பா தா
ெச பவளவ

ட மக ெச பா இ ைல?
பா ; 374-ஆ ந ப கா
ேட
சா ட மா டாரா?"

அ த ேபா
காரைன அ ேகேய க
ைத
ெகா
ேபா
ெச ேகாட
ஆ ர வ த . ெச பா
மனைச அவ ந றா அ
ெபா ைமைய கைட
தா .

"அெத லா இ க
க? அைத ெசா

, ேபா
ஐயா! எத காக இ வள
க?" எ றா .

"அடாடா! மற ேத ேபா
ட "எ
ெசா
"இ ஏ தபா ? என
ெச ேகாட .

ேடேன! உ ேனா
ச ைட ைப
யா தபா ேபா

டா? தா

."

ஏகா

யாராவ ஒ ெப
யாேரா ேப ெகா
ைல?"

ற ! இ ேக ஒ
ய ெப

ெச ேகாட .

ேப

ர ெமன ெக

தப யா

இ ேக

ற வார ய ேல வ த கா ய மற
எ த தபாைல ெகா தா ேபா
கார .

பா க ? அ சயமா இ

டலாமா எ
ெகா

றேத!" எ றா

" டார
மா ேல உ க ன ேல அைற தாேள, ஒ ெப
ைள- மா ப கஜா-அவ
ெகா தா . சாைல
ெபா மா கர ச பமா
றா . நா ெகா பனா ப
ேபா ேற
எ ேற . 'இைத ராஜா ெச ேகாட க
ட ட ெகா
ேபா க ' எ றா . பாவ ! ஒ
ெப
ைள ெக
ேக
ெகா
ேபா மா ேட எ
எ ப ெசா
ற ? 'ச ' எ
வா
ெகா
வ ேத . நா ேபாக
மா?"
"ெகா ச இ
"எ ன த

க; இ த க தாைச வா

, உன

க ெத யாதா?"

கா

ேபா க!"

"ெத யாம எ ன?
றா வ
வைர ப
ேற . அ எ

தா
தா ப

ரம . ஒ ேவைள அ த அ மா இ

பா க. என

ெத யா ."
இ ப ெசா
ெகா ேட ெச ேகாட
ைச அ
ைவ
த ஹ க லா தைர எ
ெப தாக
ப யாகேவ எ
த . ஆைகயா எ
"எ

இதய ைத ெகா ைள ெகா

.
தா

ப க ெத
ேல எ

ெச

வாச ப
ப க
க த ைத வா தா . எ
இைர
வா தா :

ட ராஜா ெச ேகாட க

,

ட அவ க

ெகா
ேற . நாைள சாய கால
க நாைள சாய கால வர தவ னா அ ற எ ைன

நா ெப ய ச கட
அபாய
க டாய வ
எ ைன ச

.
உ ேரா காண
யா .

இ ப
,
மா ப கஜா,"
இைத ப தேபா ெச ேகாட

த .ப
ேபா
கார ைடய க ைத பா தா . ேபா
கார க ைண
"பா தாயா அ
ட உ ைன ேத ெகா

ற !" எ றா .
"என
கா


க!"

ள க

ைல. இ

எ னஎ

ற ?

ெகா

கஒ

" ள காம எ ன இ
ற ? அ தா ெவ ட ெவ சமா எ
ெசா
ேபா
கார ஒ தடைவ ப
கா
னா .
"

கேள ஒ

"ேபா

தா

ேயாசைன ெசா

க. இ

பாேர , எ ன நட

"ச உ க ேயாசைன ப ேய ெச
"எ ைன இர

ேவ

ஜமா

ற எ

மா? நா

? உ ைன க

மானா

தடைவ ப

றேத!" எ

ேபாக ேவ

மா?"
ட ேபா றா ?"

தா

ேற . ஆனா உ கைள ஒ

ேட,

ேக

ெகா

ேற ."

ேக கலா ."

"ஒ
தா , அத
ேமேல இ ைல. இரா
ெகா பனா ப


சா
ேபா க அ லவா? அ ேக எ ைன
இ த
மா ப கஜாைவ

ஏதாவ
க னா
னாெவ
ேப ைவ கா க! ேப னா கா ய ெக
ேபா
."
"அ எ ன? அ ப எ ன கா ய ெக
"உ க ட ெசா
றத
எ ன? அ த
ெச
ெகா ள ேபா ேற !..."

?"

ேபா
ெப

ெச பாைவ நா

தா

க யாண

"எ ன? எ ன? ஒேர ேபாடா

ேபா

றாேய!"

"நா ேபா டாேல ஒேர ேபாடா தா ேபா
ற ; இர
ேபா

ைல.
ெச பா
என
ேக யா வ தா
, அவ தசக ட இராவணனா
தா
ச .ஒ
அவ சாக ேவ
;அ ல எ உ
ேபாக ேவ
. நா ெசா ல ேவ
யைதெய லா
ெசா
ேட . அ ற உ க இ ட !"
"எ

இ ட

"அைத ப
கேள ேக

இ ைல; உ

இ ட

இ ைல! அ த ெப

ச ேதக ேவ டா ! ெச பா
ெகா ளலா !"

எ ைன க

இ ட ப
ெகா ள தா

யாைர..."
இ ட .

"க
டேர! இைத
னேம ெசா
ெதாைல ற தாேன? ெசா
தா நா அ த
ெப ேப ைசேய எ
க மா ேடேன! ெச பா
தக பனா ெசா னா , மக
இ த
வ ஷ அவ ய க யாண ெச
ட ேவ

. உன
அவைள க
ெகா ள
இ ட இ ைலெய
ெத
தா . ேய க யாண ெச
ெகா
றதா
தா பழ ந
பா
த ேபாலா
! இ ைற
இரா
ேய ெப ய க
ட ட ெசா
ேற ."
"ேபா
கார ஐயா!
கஒ
ெசா லாம
மா இ தா அ ேவ ெப ய
உபகாரமா
. நாைள காைல
நாேன எ லா ெசா
ெகா ேவ " எ றா
ெச ேகாட .
ேபா

கார ேபான ற
ைச
ேள ேபா லா தைர ந றா
பா தா . ஓ அ

ெகா
அட
த .இ
ஓ அ
பைழய சா ப
த . அ த அ ைப உ
பா
, "எ ப ப ட,
ர தனா
தா


யா . நா பய ப வ அநாவ ய " எ
தன
ேள ெசா
ெகா டா .
இரா
பா
ப த ற , ெச ேகாட ைடய மன
பல தமான எ ண க
அைலேமா
ன. அவ

, ஏேதா ஒ
யமான ஷய மற ேபா
அைத எ ப யாவ ஞாபக ப
ெகா ளேவ


ெப
ரய தன
ெச தா . எ வளேவா ய
அ ஞாபக
வராமேல
ேபானா .

யாய - 11


ம நா காைல

இைற
ெகா பனா ப
ேபா பாவைன ெச

ட .

ெச ேகாட வழ க ேபா
த ெச
, ேக
பா
,
, ெவ ைள ேவ
ெசா கா த
ெகா
,
ேபானா . ெப யக
ட ெச ேகாடைன பா த
ஆ ச ய ப ட
, " எ ேக வ தா ?" எ
ேக டா .

"எ ன மாமா! அ ப

ேக

கஒ

ேக

? நா

வர

டாதா?" எ றா .

"ந றா வரலா . வர டா எ
யா ெசா ன ? ெரா ப நாளா உ ைன
கா
றேத
ைலேய, எ கைள அ ேயா மற
டாேயா எ
பா ேத ."
"அ ப ெய லா மற ேப
ெத யாதா? மைழ
லாம ..."

த .உ க

களா? ெவ ளாைம ேவைல அ கமா

"அெத லா ெத
! அ பா! ஆனா
ெவ ளாைம ேல ம
கவனா
ததாக
ெத ய
ைலேய?
னமநாய க ப
அ க ேபா றாயா ? அ ேக யாேரா காவா க

றா களா . அவ கேளா ேச
ெகா
றாயா ! சாைல ேல ேபா றேபாேத
ஏேதேதா ேப
ெகா
ேபா றாயா ,
காரைன ேபால. அ ப
க..."
"அெத லா
தாநாேளாட
த மாமா! என
தாயா, தக பனாரா,
ெப யவ களா, யா இ
றா க ? நா அ ப ேய த

ேபானா
ெசா
த ேவ
?"
"
ெசா னா
ேக
ற ைலைம ேல இ ைலேய? அ ேபாக
வ தா ? ஏதாவ ேயாசைன ேக பத காக வ தாயா?"

ேல ேவ
க தாேன

; இ ேபா எத காக

"ஆமா , மாமா! ஒ ேயாசைன ேக க தா வ ேத . ந ப ெச பாைவ க யாண

ெகா ள ேவ

ெவ நாளாக என
எ ண . அைத ப
இ ைற
ேப ..."
"ெவ நாளாக உன
இ ேபா வ
ெசா

எ ண எ றா , இ தைன நா ஏ ெசா லாம இ
றாேய? நா அ த ேபா
கார
வா
ெகா

"அ எ ப
க வா
உ க
ெத யாமலா இ
"ம ப
ெசா

ெகா கலா ? ெச பா
?"

ஷயமாக எ

அைதேய ெசா
றாேய? மன ேல உ ேதச இ
ற தாேன? கட
வாைய எத காக ெகா

"ச ; இ ேபா தா வாைய
ெகா ச ெச
உ டாக

மன

தா எ ன
றா ?"

க ட .உ
றேத?"

பா

தா

த உ ேதச

ரேயாசன ? வாைய

ேக

"நா ம
ந லா
தா ேபா மா? உ க கா
மைழ ெப
ைள தா தாேன எ ேசாள என
! இ லா
டா இ த
ேசாள
றத
ேள
டமா டா களா?"
! நா

ெசா
யா
டேத? ஒ மைழ ந லா ெப
,அ ற உ க ட வ
ேக கலா எ

"மைழ ெப யா
டா உன
எ ன? ம றவ க


ற ! ேசாள , ெந எ லா ந றா வ

"த

கேவ
?
ேடேன?"

பா

ேத . உ ைன ேபா ற க

ைய பா

ேலதா

ஊ ேல
ேத ."
வ றாம

ந லா
ழ ைதக வ

ைல.

ெச பா

தா

ஷ . அவ

ச யான

"அெத லா உ க

அ ல?"

ேல; எ

இ சமய ெச பா
அ காைள அ த ேபா


தா ப
கார ேக க

"ஏ

டா அ ப

! நா

றா ? ந ம ெச ேகாட

ெசா

உன

"எ ன ெகா

அ ைற

உ ேள
ெப ய க
"எ ன ெசா
"அ

'க

ெகா

'எ

னைக

"அ ப ேய ைவ

ைபய .

க" எ றா


ேசாள ெகா ைடைய
ைல? ஒ
ேம ெகா க
ைல

றா ?" எ றா .

ய தா !" எ றா

ேத ைவ க ேவ

ெச ேகாட .

ெகா ளலாேம!"
ேபாட

"அ எ ன, அ வள அவசர ப
ெசா
யாக ேவ
."

கவைல பட ேவ
ேட ."

"அ ப ெய றா , அ
ைவ
ெகா ளலாமா?"

மா ெசா

ேசாள ெகா ைல
நா அ ெகா க

ற ஒ நா
றா . இ த க

ெச ேகாட .

தா . "ச ; இ ேபா எ ன ெசா

ேல ைவ

"அ வள நா ஏ த
தாம
ற உ த
ைல!"

"அைத ப


ேந ேற ெசா

, "அ பா! ந ம
கா க!" எ றா .

எ ன ைற வ த ?"

ைல?" எ றா
ைல!

ப ெபா

ச த ேக ட .

ற ? க யாண

த ைத மாத

அ ைற

.

ேபா

ெகா தா . அ
ேபாவதாக ெசா

வா
ெகா

ெகா

க? ஒ

" ைன
பா , த
!
ஒ த ேபா நா ஓ வ

றாேய?"

வ தா ச யா

ெகா
த பாட ைத
ெகா
க! இ த ஆ
ெகா

"ேந
அ த ேபா
கார ெப ப
எ கைளெய லா
மா
அைழ

ட எ ன ைத ெகா பா ?"
"த

ெப ய ஊதா ..."

த வார

க .இ

? இ த மாத

ேலேய ைவ

றா ! அ த ேபா

கார

டா நா

ேல த

தா

க! இ

ேவ

ெச பாைவ க

ழைம ஒ

ரமா ைவ தா

த இ

நா

ேம

சமாதான

ெகா ள ேபா ேற

ற . க யாண

ச தா !" எ றா

ெச ேகாட .

இ த சமய

உ ேள

"அ பா! இவ ட ஒ
க யாண !"

ேக

"ேக
ெகா ! ந றா
ேக
ெகா !
இவ

ட .

ேக கேவ

மா ெகா டைக ேல ஒ
எ றா .

"ஏ

தைலைய

தைலைய

ெச ேகாட

ைள இவைர க ன

ெகா

ேயா

"ெப
ெகா
"இ லா

ைளயா
வரேவ

ேக

, "அ வா தவ தா . அத

ேல அ

த வா தவமா?"

ெசா ல ேபா றாரா, இ ைலயா?"
?" எ றா .

எ ன ெச யேவ

ைள அைற தா இவ ஏ

தா அத காக
மா
. இ லா
டா ..."

?

மா வரேவ

வ ேத . ஆ

தப யா தா
மா
ைவ
ேப !"

ைளயா

வதா? அவ தவைட

இர

தா

அைற

டா ...?"

"இ லா
டா நா ேபா அவ க ன
ற தா க யாண !" எ றா ெச பவளவ



சாய கால ெச ேகாட
த யவ க

ெசா னா தா

தா .

"இவ ஆ
ைளதாேன? க ன
ெப
நா அைற ெகா பத ெக ன?"
"ெப
ைளயா
அ ேகேய ெபா ைக

ச யான ப

ெப

றா ? எ

ெகா

தைல

அத

ச ேதகமற எ ென ன ேக கேவ ேமா எ லாவ ைற
இ ேபாேத
தாேன ஆ

வா ைக நட தேவ
?" எ றா ெப ய

"

ெச ேகாட

அவசரமாக வ தா .

ெச பவளவ

மா

டார

நா

அைற ெகா

வ ேவ . அத

.

யாய - 12

னமநாய க ப
ட த .

ேபானா . அவ கைள காண

"மாேனஜ எ ேக?" எ
ேக டா . யாேரா ஒ வைர கா
ப கா சா
அ ல. சா த
பைழய மாேனஜ '

ெத யவ த !

ேபானா . அ ேக எ ரா , ப கா

ைல.
னா க . அவ எ ராஜு அ ல;
'ஆ
மாேனஜ வ
டா

ெபா மா
"அ தா

வ தா . ேபா

கர
ச ,த

"வ ேத . வ

!க த

ர பா
,

"பயமா
"பய ஒ

;

டப வ

றா ! உன
றா !..."

ைவ
மா

டார

"அ த ஆ கைள தா நா
ேத
ேதா
ற ! அ ேபானா ேபாக
கைதைய ேக !"
"ஆக

டா .

க க

டாேய?" எ றா

ேபா

கார .

எ ன ரேயாஜன ? ஆசா கைள காேணாேம!"

"எ த ஆசா கைள ேத
ற கா
ெகா
"ெரா ப

ேக

கார

ப க

க த எ

யவ

கேள? ஆனா அ த இர
தா
சா
ெத

ெகா
ேற .
. இ த மைல

ேல எ ேகயாவ இ

இ த ெபா மா


ெகா

கர

ைளக
எ ேக?"
டைத ெசா னா .

ெகா
டா க ேபால
னா ேபா அ த ெப

க !"

!"

றதா, த

ைல; ப க

சா

யாராவ இ

ேம எ

பா

ேற !"

இ ப ெசா
ெச ேகாட ெபா மா கர
றமாக ேபானா . அ ேக ஒ
த யான இட
ெமா ைட பாைற ஒ
மா ப கஜா உ கா
தா .
அேசாகவன
ைதைய ேபால
கா
த யாக ட ப ட தமய
ேபால
அவ
ேசாகேம உ வ எ தவளா ேதா
னா .
"இ எ ன? இ ேக த யாக வ
எத காக உ கா
றா ? உ ைன பா
ேலா தாசைன ப ெகா த ச ரம மா

றேத?" எ றா ெச ேகாட .
அ ேபா தா ெச ேகாட வ தைத ெத

பா தா . ற ேசைல தைல னா

ெகா டவ ேபா
க ைத
ெகா

தா ,

மா ப கஜா அவைன
அ தா .

ெச ேகாட ப க

உ கா
ெகா
அவைள சமாதான ப த ய றா . பாவ !
அ த ப
கா
யானவ
ேசாக
ஆ த கதாநாய ைய எ ப
சமாதான ப
வ எ ப எ னமா ெத
? ெத யாம
ேநர
ைக
றா .
ற , இ ேப ப ட ைலைம
எ ன ெச ய ேவ

ெச பா ெசா
ெகா த
ஞாபக
வ த .
அ த ப ெச வத

அ த ெப

ேமவா

உடேன மா ப கஜா இர டாவ தடைவயாக 'ப ' எ
அைற தா பாவ ! ெச ேகாட க ன ைத தட
ெகா

க ைடைய ெதா டா .
ெச ேகாட க ன
ெகா டா .


, "ச , அ ப எ றா நா ேபாக
மா? ஏேதா ஆப
வ ேத !" எ

க ய றா .

ெபா
னாேய எ

உடேன
ைக
ெசா

க ட ப
ெகா

"அ ப யானா , உன
இர

ைளக


ைடய ைககைள
ேதாைள
த 'ெஸ
' அவ ைடய
ைக

க தா

ெகா டா . "எ ைன
ய தா !" எ
னா .

மா ப கஜா அவ ைடய ைககைள ெக
யா
டா நா இ த பாைற
சாக ேவ
அவ ைடய ேதா
க ைத ைவ
ெகா

ெச ேகாட
அ த ெப

!

ெகா டா .
தைலவ ைய உ

ைள

எ னக ட எ
ெசா ! எ னா
எ ேக?" எ
ேக டா .

த உத

ேற . அ த

ெச

"அவ க ேப ைசேய எ காேத! ேரா க ! பாதக க ! ச டாள க ! எ ைன ஆைச கா
அைழ
ெகா

எ நைககைளெய லா
ெகா
பண ைத

ெகா
..."
"ஐேயா! இ எ ன அ யாய ! உ
"உ

எ த த உற

ஜ ைத ெசா வத ெக ன! அவ
இ ைல."

"இ ெனா வ
"அ

"

ெசா த தைமயனா அ ப

உ ைன க யாண ெச

டா ?"

ெச

ைடய தைமய

ெகா ள ேபா ேற

அ ல; அவ

என

எ றாேன?"

ெபா !"

அவ க

வ தா ?"

"எ ைன
மா
ேச
ேற
பா க ! அவ க நாசமா
ேபாகேவ


!"

ஆைச கா

அைழ

ெகா

வ தா க ,

" ணாக அல
எ ன ரேயாஜன ? அவ க இ ேபா எ ேக ெசா ? ெச ைமயாக
ேற . ஒ ெப
ைளைய இ ப யா ேமாச ெச வ ? அவ க இ ேபா எ ேக?"

ம ப
ேக டா .
"யா
ெத
? இ தைன ேநர ெர
ஏ இ பா க ! ைக ேல ெர
சா ஜு
பண இ லாம எ ைன
ேபா
டா க . தா எ ைன கா பா ற ேவ
உ ைன தா ந

ேற ."
"எத காக இ ப உ ைன
எ ன?"

அவ க ேபானா க ? ஏதாவ ச

ைட வ


.

டதா

"அைத
ெசா
ேற . உ ைன ஏமா

ட இ

அவ க ெசா னா க . நா
டா எ ேற . அதனா ..."
"எ

ட இ

" பண ேச
மய க ேல இர

ைத
ைவ
ெடா தடைவ ெசா

ெச ேகாட ஏேதா மற ேபான
இ ேபா ப ெச
ஞாபக வ
ெசா ல
டாத இரக ய ைத ெசா
அள
லாத பரபர
அைட

ெசா

அவ

காரரா? என

"பய எ ன? ேந

ைகைய ப

ட க சா

மா ப கஜா இ

எ ன லாப ? அ த
அ த

ேபா

பயமா

க தா ெகா

"ஆமா ; ேவ யா
இ லாதப யா அவ ட ெகா

த ஷய அவ
ெத
ேபா ேசா?"
? அவ தா

பய கைள உடேன
கார இ
றா . வா, ேபா

க த ைத ப

னா ?"

ேன . க த

தா !"

"ஐையேயா! அதனாேலதா அவ இ ேக வ ட
றா ேபா இ
பயமா இ
ற . அ த ேபா
கார பா எ ேம ேமாக ெகா
"அ ப
தா , அவைன

ெச ேகாட மளமளெவ
மைல
ெதாட
ஏ னா .
இ வ

ெபா மா

கர

அ த பாைற

ற !க
டேர! என
றா !"

ைக பா
ேற . வா, ேபாகலா !" எ
ெசா
தா ஏ னா . மா ப கஜா
வா க, அவைன

ைய அைட தா க .


ெவ ச
மா ப கஜா

த . ெச ேகாட
க ைத பா தா . அவ ைடய ச ேதக உ
ப ட . அவ அழ

இ ைல! அ வள
பாசா
! ேவஷ ! ந
!
ெச ேகாட

உ காரைவ க

றேத!"

அவ ட தாேன என

"ெத யாம எ ப இ

டா க .

றா எ
யாேரா ெசா
டா ...!"

ஷய ைத ஞாபக ப
ெகா ள பா தா அ லவா? அ
ட . க சா மய க
அ த
பய க ட
டதாக ைன வ த . உடேன ெச ேகாட
றா .

"ெவ மேன இ ேக உ கா

க ேவ டாமா? இ த கா
ெசா லலா !"
"ஐேயா! ேபா

கேவ

ட பண ஏ ?"

பணமா? எ

"எ ேக ேபா றா ?" எ
ய றா .

பண ைத ப

சாைலைய பா

அச
அவ
இ ைல, க

தா . சாைல

ஜன

நடமா டேம இ ைல. ேபா
இ லாம ேபா
டேத!

காரைர

காண

ெச ேகாட ைடய பா ைவ ேம

ேநா
ெச ற . அவ
இ த இட
ெச
ற , ஆகா! அ எ ன? அவ ைடய
ெவ ச ? எ ப வ த ? யாராவ ...!
உடேன அவ ஒ
சய
வ தா . "இேதா பா ! எ
ெவ சமா இ
ற . ெந
ெகா ட ேபா
பா கேவ
. நாைள
ம ப வ
ேற . ம ற ஷய க
மா ப கஜா, "ஐேயா! எ ைன
ேபா

, அவ ைடய ச ைட
ைய ெக
யாக
ெச ேகாட
அைற தா .

ைகைய ஓ

னா ! ப ப எ
இ ெனா க ன

"இேதா பா ; நா ேபாவைத த
ேவ !" எ றா .

அவ

னா

ைடய ேக
ைச
ைச
ேள எ ன

ைடய
ேதா
..." எ
டா எ
ெகா

ைடய ஒ
இர

ைச
ஏேதா
ற . நா உடேன ேபா
அவ ெசா வத
க எ ன?" எ
டா .

க ன
இர
அைற
அைற ெகா தா !

தாேயா உ ைன நாேன இ த பாைற

மா ப கஜா
ெகா ேட, "உ ைன நா த க
ெகா றா
ச , உ ேனா நா
வ ேவ . என
ேவ
ெச ேகாட

பா ! அடாடா! சா

ைல. எ ேக ேபா

ைர ேதாட,

மா ப கஜா

ெகா

ைல. ஆனா
எ ைன
நா
ைல!" எ றா .
இைர க இைர க அவேனா

ஓ னா .

யாய - 13

ெச ேகாட ட
மா ப கஜா த
ைடய ேசாக கைதைய ெசா ல ஆர
த அேத சமய
ெச பவளவ
தா ட அவ ைடய த ைத ெசா னா : "என ெக னேமா ந
ைக இ ைல.
இ த க யாண நட

.இ
காைல
இ ேக ெச ேகாட அ ப ெய லா
ச கரவ டமாக ேப னாேன, சாய கால அவ ெபா மா கர
ச பமாக
ேபா ெகா
பைத பா ேத !" எ றா .
"இ எ ன அபச ன ேப ? அ த
ைள ஏதாவ ம ெண ெண , ெந
ெப
வா க கைட
ேபா
பா . அத காக 'க யாண நட கா ' எ
ஏ ெசா ல ேவ

ேக டா ெச பா
தாயா .
"எ னேமா 'ேகா மா ' நட
ெகா
ற ! இவ அ ேக ேபாவைத அ த ப டண
கா க ஒ மர
னா
பா
ெகா
தா க . ெச ேகாடைன
கா
ஏேதா ேப
ெகா டா க . அ த ேபா
கார ேவேற அ
வைளய வைளய வ
ெகா
றா . அவ க ட வ
ெப
ைள பாைற
னா ஒ
ெகா
றா . என
எ னேமா ச ேதகமா
ற . ெச ேகாட ெப
ச கட
மா
ெகா ள ேபா றா !" எ றா க
ட .

?"

"ெச ேகாட எத காக ச கட
இவ
எ ன வ த ?" எ

மா

"ேபா
கார எ
ட ெசா னைத ெசா
இ த
லா
ஐ ப அ ப வ ஷ
இ தா . ேக

றாயா...?"
"ேக

ெகா
மைன

றா ? அ த ப டண
ேக டா .

ேற ; ேவ யா ட
ெசா
னா
ைழ கால எ

படாம எ ன? நா ெச பாைவ ட
ெப ணா
கைத கைதயா ெசா
வா க . அவ ஒ தடைவ ரா ர

ஷ க

ைவ காேத!
ப கா

தேபா
ைழ காலைன
வ ..."

"ச ,
! உ கைதைய இ ேபா எ
டாேத! அ த
ைழ கால ெகா ைளய த
பண ைத எ ேகேயா ஓ இட
ைத
ைவ
தானா . அ இ த ப டண
ஆ க ட
எ ப ேயா அக ப
டதா . ைட த ைதயைல ச கா க
கா டாம ஒ
ைவ க

ெச

றா களா . அத
ந ெச ேகாட
உட ைதயா இ
றானா . எ லா
ஒ நா ெஜ
ேபாக ேபா றா க எ
ெசா
றா ேபா
கார !"

"ெவ
கைதயாக அ லவா இ
ற ? ைழ கால பண ைத
ைத
ைவ
தா அ
ந ப ைக ேலெய லா அக படாம ேந ைற
வ த இவ க ட அக ப
மா? அ ப
அக ப டா
அவ க ேபா
ேபா
ெச ேகாடைன தானா ேத
க ேவ
? அவ
தா அ ப ப ட கா ய க
தைல
வானா? அ ப ஏதாவ இ தா
, 'இ ெல லா
ெகா ளாேத!' எ
ெச ேகாட

ெசா ல ேவ டாமா? உலக ெத யாத
ைளைய இ ப
ேவ ைக பா பா களா?" எ றா ெச பா
தாயா .
"ெச ேகாட
ேபா
கார உ

எ ச ைக ெச யலா எ
தா நா
ைமைய க
வைர
ெபா

"எ ன
ெபா
ற ?அ த
ைளைய
ேபா
கார ெசா
வ ந றா
றேத! அ த
பா
ற கைதயா இ
றேத!"
"ெச ேகாடைன எ ப யாவ த
"அைதெய லா
க ந பா
ம கா ய பா
க !"

றதாக ச
க! நாைள ேக அ த

பா

ேச

ேத . ஆனா அ த
க ெசா
றா ..."

ெஜ

ைளைய ேக

ய ெச
ைளைய

ெகா

வத கா?
ேபா
ஆழ

றா ."
ெசா

ேம ப ச பாஷைணைய ெச பா ஒ
ேக
ெகா
தா . ெச ேகாடைன ப

ெப ேறா க ேப வைத அவ எ ப ஒ
ேக காம இ க
? அ வைர
உ சாகமாக
இ தவ ைடய மன
இ ேபா கவைல
பய
ேதா
ன. ம நா வைர
கா

அவ

ைல. உடேன அவ ட ெசா
யாக ேவ
! ேம
த நா சாய கால
ைவ ேகா க
ேம உ கா
ச லாப ெச தெத லா அவ ைடய ஞாபக

த . அ த ைன
அவ ைடய ஆ வ ைத அ க ப
ய .

தா
தக ப
கவ யாத சமய
ைட

ெச ேகாட ைடய ேக ைய
ேநா
ற ப டா . ேபா
ேபா ேயா
ெகா ேட ெச றா . அ பா ெசா ன ஷய
ச யா
எ ேற அவ
ேதா ற
ைல. அ த ேபா
கார அ பாைவ ந றா
ஏமா
றா . ெச ேகாடைன ெஜ

த ைன க யாண ெச
ெகா ள எ
றா ! ஓேகா! வ
தைல பா காரேர! அ ப யா உ உ ேதச ? ெச பா ட
அெத லா நட மா? ஒ நா
இ ைல! ெச பா ெச தா
சாவாேள த ர,
ெச ேகாடைனய
ேவ யாைர
க யாண ெச ெகா ள மா டா !
ேவைள இ ப
இ கலா ; அ த ப டண
ஆ க
அ த ெவ க ெக ட
பனைக
அ த ேபா
கார
- எ லா
ஒ க யா
கலா ! ைழ கால
ைதயலாவ , ம ணா க
யாவ ! - எ லா மாக ேச
ெகா
ெச ேகாட க ட ப
ேச
ைவ
பண ைத ப க பா
றா க ! அத காக தா ஏேதா ெப ய
ெச றா க !... ெப ேண! ெச பா! உ
ைடய சம ைத கா டேவ
. பண ேபா
டா ெச ேகாட
ராண ேபா
, அ ல ைப யேம
தா
பண ைத கா பா
ெகா தா ெச ேகாட எ வளேவா ச ேதாஷ ப வா . எ ைற
உ அ ைமயா
பா ! ஆைகயா ெச ேகாட ைடய பண ைத கா பா
ெகா ப

ைடய ெபா
!
ப வா ைக
ச ேதாஷமா
பெத லா இ
ஷய
ெச வைத ெபா
ற !

.

ெச பா
சாதாரணமாக பய எ பேத ைடயா . "ேப
சா
எ ைன எ ன ெச
!


சா வ தா க ன
நா அைற அைற

ப மா ேடனா!" எ பா . இ
ேநர க
பய

ேபாவா . ஆனா இ ைற
எ னேவா, அவ ைடய
உ ள
அ க பய
ேவதைன ெச த . இ
ைட க ேட பயமா
த . 'இ
ெர
யாராவ
ட எ
ப டாேலா...' எ

யேபா ெந
படபடெவ

ெகா ட . கா க த மா ன. வய கா
அ க ேக ெத த
ய ெமா ைட
பாைறக
னா
ட க ஒ
பா க எ
ேதா
ய . ைழ கால , ெச
காத , ெநா
ைகய ,
க ண
த ய பய கரமான ெகா ைள கார க அவைள
ெகா டதாக
ரைம உ டா அ வ
ஏ ப ட . ெதா ைட
வற ட . நா உல த . ஆனா அவ ைடய நைட
ேவக ம
ைறய
ைல. ெச பா!
இ ப ெம ள நட
ெகா
ைக
ெச ேகாட
எ ன ஆப ேதா! அ ல அவ ைடய
பண
தா எ ன ஆப ேதா?...
னா
ட கா ச ; ஒ வாரமா ேவைல
வ வ
ைல. ஆைகயா இவ எ ேகயாவ ேபா
டா
ைச
காவ
ைடயா ! ஆ
ைளக
அச
தன ைத எ னெவ
ெசா
வ ? நா வ ஷ க ட ப
ேச த
பண ைத தைர
ேதா
ைவ
சாய கால ேநர க
ெவ
ேல ேபாகலாமா? இ த
கால
ைழ காலைன ேபா ற
ட க இ லாமலா ேபா றா க ? ஒ ேவைள இேத

-எ த
டனாவ தைரைய ேதா
ைத
ைவ
த பண ைத எ
ெகா
கலா !... இ த எ ண ெச பா
கா க
அ கமான
த ைத ெகா த .
ைச
ைர
அத
ஊைள

ட த டஅ

ச த ேக
ற , அ ம மா! அ த பய
ர ேக ட . அ த ச க

தேபா நா
ைர
ச த ேக
றா .
றா . ைர
ச த இர
தடைவதா ேக ட .
கர ைத எ னெவ
ெசா வ ? ைர த நா

யாத னமான ேசாக
ர ெகா ச ெகா சமாக

ெமௗனமா
கைட
மைற த . நா ஊைள
ச த
ராம க
அ க ேக க
ய தா . ஆ
இ ேபா ேக ட ஊைள ச த ெச பாைவ கல
ட .ஆ
கா
ேசாள ப
ஆ வ ேபா அவ ைடய உட

; ைகக
கா க
ந ந
ன. நா
ஊைள
வ சா
அைடயாள எ
ெசா ல ேக
தா . யாராவ ம த உ ைர
ெகா
ேபாக யமராஜ வ
ேபா , நா
க க
அவ ைடய ேதா ற
ல ப
மா ! அதனா நா ஊைள
மா !...இ த ேப உ ைமயா? அ ப ெய றா , இ ேபா
ஏேத
சா ஏ பட ேபா றதா? ஐேயா! யம யா காக வ
றாேனா ெத ய
ைலேய? இ ேக
யா இ
றா க ? ஒ வைர
காேணாேம?
ைச ச தமா இ
றேத! ேந

வ தேபா ைவ ேகா க
ேம ெச ேகாட உ சாகமாக உ கா
ெத மா
பா னாேன?...அ த இட இ ேபா கா யா , ெவ ெச

றேத!... வா

கட ேள! கா ய மா! ெத வ கேள! ஒ
ேநராம கா பா
க . ெச ேகாடைன
கா பா
க . எ ைன கா பா
க , எ லாைர
கா பா
க !...
அ எ ன? சரசரெவ
ேக
ச த எ ன? அேதா ேப
ர ேக
றேத! ேசாள
ெகா ைல
யாேரா இர
ேப வ
றா கேள!... இ ைல; வ
ற ெச ேகாட
இ ைல! அ பா ெசா ன ப டண
ஆசா க ! எத காக இ ேக வ
றா க ? ஒ வ தைல
ஏேதா ம வ
றாேன, அ எ ன? இ ெனா வ
ைக
ஏேதா ெப
மா

ெகா

றா !... ஒ ேவைள அ பா ட ேபா
கார ெசா ன உ ைமதாேனா?
ைழ கால
ைதயைல ஒ
ைவ க வ
றா கேளா?...ெச ேகாடைன மா
ைவ
ெஜ

ப ஏ பா ெச றா கேளா?... ெச ேகாட எ ேக? ஏ இ
வர
ைல?

இ தைன ேநர ேவ ட
எ ன ேவைல? இவ க ஏேதா
ெச
ெச ேகாடைன
ஏமா

றா க ேபா இ
ற !
நா
ைர தேத!...அ எ த நா ?...அ ஏ அ ப ஊைள
ட ?...அ
காேணாேம, ஏ ? ெச
ேபா
டேதா? ஒ ேவைள இவ க தா ெகா

ற அத
ரைல
டா கேளா?

இேதா ேக


டா க ! அவ க க
பட டா . இ த ேசாள த ைட

னா ஒ
ெகா ளலா . ஒ
ெகா
இவ க எ ன ெச றா கேளா,
பா கலா ! த யாக ஏ வ ேத ? அ பாைவயாவ த
ையயாவ அைழ
வராம
ேபாேனேன? இ த மா
ஏேதா நட க ேபா ற எ
யா
ெத
?
டா

அவ க வ
கமா டா க . நா வ வைத ட த
பா க ...

ஆ! அ எ ன 'ெபா ' எ ற ச த ! அ ற சலசல
ச த ! ண
ெப ய க ைல
ேபா ட ேபா !...அ த ம ஷ ேக
கைர
பா
றா ! அவ தைல
ெகா
வ தைத ேக
ேள ேபா
கேவ
! அதனா தா அ த ச த
ேக
ற ! ேக
எ ன ைத ேபா டா ? ெரா ப கனமான சாமானாக இ க ேவ
அதனாேலேய அ வள ச த ேக ட ! எ ன சாமாைன ேபா
பா ?...ெச பா
உட ெப லா
த ! ெசா ல
யாத பய கர அவைள
த ! ஆைள ெகாைல ெச
சா
ேபா


ேபா ட ஒ பய கர ச பவ ைத ப
அவ ச ப
ேக

தா ! ஒ ேவைள அ ப
ேமா? யாைர அ ப ெகா
சா

ெகா

பா க ! ஐேயா! ஒ ேவைள ெச ேகாடைன!...ெச பாைவ
ணா
காளவா
ேபா
எ த ேபால இ த .
அவ க ஏேதா ேப

றா க . ஒ வ

ெசா

றா : "எ னடா, ேக

ேள பா

ெகா

!

றா ? த




ெர
எைதயாவ
கா ய ைத
க ேவ
!"

பயமா? !
ைன
ெகா

ர வா! அ த ைப ய கார ெச ேகாட
ஓ வ
ெதாைல பா ! அத

அத
இ ெனா வ , "வ தா வர
; ெச ேகாட
ேவ மானா
வர
!" எ
ெசா
றா .
ஆைகயா ெச ேகாட ைடய உ ைர ப
கவைல
ைவ
இவ க வ
றா க . எத காக? ண
ெச ய ேபா றா க ?

தா

வர

. அவ

பா ட

ைல. அவைன எ ேகேயா
எ ன ேபா டா க ? இ

இேதா
ைசைய ேநா

றா க . ஒ வ ைடய ைக
ஏேதா ெப ய

ற . அவ க ைடய க
நா பட டா !... ேசாள த ைட

ெச பா ந றாக ஒ
மைற
ெகா டா . அவ ைடய கா க ம
ெவ
கவ
ேக
ெகா
தன. ஊ
ச த
ட அவ
ேக
கதைவ பலா காரமாக

ச த ேக கா ேபா மா?

எ ன

ைடைய ேபா

ைமயாக
.
ைச

வ தம த க
ேடா நாதா
ைய கழ
கதைவ

உ ேள ேபானா க .
ற ெச பா

ைச ப க கவ
பா க ெதாட
னா . அவ

இட
ேநேர,
ைச வ
கா ேறா ட
காக ைவ
த வார பலக
இ த .
ஆைகயா உ ேள நட பைதெய லா அ
ேத பா கலா .
இர
ம த க
உ ேள ேபானா க . ஏேதா ேப ெகா டா க . இ
த மா
ச த ேக ட . ற
ச த
ேக ட . ச
ேநர

ெவ ச ெத த . இ
ேநர
ெக லா ஒேர ரகாசமா
ைச
ேள

எ வ ேபால ேதா
ய . ெச பா
னா
ேபா ரா
டா "ஐேயா!" எ
அல
பா . அ சமய பய னா அவ
அைட
ேபா

கா ெசயல
ேபா

ந லதா
ேபா
ேநர
ெக லா
ைச
ெந
ரகாச ெம வாக
ைறய ெதாட

அவ க
ெக லா
ெத த .
வாயைட
ைடய வா
. ஏென
ய .

"மைடயா! இ ப ஒேர அ யாக ெகா
றாேய! ெவ ேய ெத ேம! ெகா ச
ெகா சமாக ெகா
! எ லாவ ைற
ெகா
டாம பா
ெகா ச ைவ
!

ட ைடய ைதய உ ைமயா
தா அத
ப லாக ந
ைடய சர
ெகா ச
ைவ
ேபாகலா !" எ றா ஒ வ . "அெத லா எ ன
அ பா,
வ ?ந
கா ய ஆன
ஒேரய யா
ைச
ெந
ைவ
ேபாகலா " எ றா ம றவ .
அட ச டாள பா களா! இ ப யா மன
ைன
ெகா
க ? நா ஒ

ேற !
ைச
க ெந
ைவ பத
னா உ கைள....

எ ன ெச ய
? அவ கைள எ ன ெச ய
? த ன த யாக ஒ ெப இர

ைளகைள, ெகாைல கார பா கைள எ ன ெச ய
?... ஏ
யா ? ஏதாவ ெச தா
ஆக ேவ
! ஒ ெப ய க ைல
அவ க தைல
ேபா ட எ ன? எ ப ேபா
ற ?

ேபா
ற ? க எ ேக இ
ற ? அவ க பா
டா ... ெச ேகாட ட
ஜ பமாக அ
க ைய எ
கா
ேனாேம! அ இ ேபா ைக
இ லாம ேபா
டேத?... இ தா தா எ ன? இர

ைளகைள எ
...
! அவ க ஆ

ைளகளா?

ட க ! ெப

ட ேகடானவ க !

ைளகைள

ைச
ேள இ ேபா
ய ள
ஒ ம
ேம ெத த . ஆனா 'த ' 'த ' எ ற ச த
ேக க ெதாட
ய . அ எ ன ச த ? தைரைய இ
ேதா
ச த ! எத காக தைரைய
ேதா
றா க ? ெச ேகாட ைடய பண ைத ெகா ைள
வத
தா ! எ ேக ைத
ைவ
றா எ
இவ க
ெத மா? என ேக ெத யாேத! இவ க
எ ப
ெத த ? க ட க ட இட
ேதா
பா
றா களா? அ ல ஏமா
ெத
ெகா டா களா?...ஐையேயா! நா வ ஷ உைழ
பா ப
ேச த பண ைத-ேசல
த யா
ல ைத வா
வத காக ைவ
பண ைத-இவ க ெகா
ேபாக
வதா!...
யா ! இ த ெச பா
உட


வைர

யாத
கா ய .
ெச பா
உட
ெத
மன
ஊ க
ற தன. ேசாள த ைட
நக
ெம ள ெம ள நட
ைசைய ேநா
ெச றா . வ ஓரமாக வ
வார க
வ யாக உ ேள பா தா .

யைல
பலக

அ த
ைச
ேள இர

க உ
எ ப ெச பா
ெத
.ஓ அ
எ ேபா
சா ப

. அ த அ ைப ெபய

ப க
ைவ
தா க . அவ க
ஒ வ
ய கட பாைர னா அ ேக ேதா
ெகா
தா .
இ ெனா வ ேதா

ம ைண எ
ெவ
ேபா டா . கட பாைர
தேபா 'த ' 'த ' எ
ேக ட ச த ஒ தடைவ 'ட ' எ
ேக ட .
"இ

ற , அ பா, ைதய இ
ஒ வ ெசா னா .

" தாேன ச ேதக ப டா !" எ றா

ற !க

க சா ேபாைத

ெசா ன ெபா ய ல!"

இ ெனா வ .

ஆகா! இ த பா க இ ப யா ெச றா க ? நா வ ஷ பா ப
ேத ய பண ைத

ெகா
ேபாகவா பா
றா க ? இைத எ ப
த ப ?
ர ேபாடலாமா? சா
மா
தைலைய
ேபா
ெகா
உ ேள ேபா
பய
தலாமா? அ ல ...
எ ேகேயா ர
ேப
ர ேக
ற ேபா
றேத! ஆ ! ெத வ என
ைண

றதா? யா வ தா
ந ல சமய
தா வ
றா க ! அவ க யாரா
?ஒ
ேவைள இ த
ட கைள ேச தவ களாகேவ
தா ?...ெத வ அ ப
எ ைன
ேசா
மா?
ெச பா
கா
த ேப
ேதா
ெகா
தவ ச ெட
ெம
ய ர
ேப
ெகா டா க
! அத
கா ய ைத
அைண
! என

ெவ
ெசா

ெச பா
கா
ஒ வ

ள ைக அைண

ைச
இ தவ க
கா
ேக ட .
னா . கா ெகா
இ வ
ேக டா க . ஏேதா
. கைட
, " ேபா! யாரா
தா
ெகா ச ேநர த
ேற !" எ
ஒ வ
ய ேக ட . " ள ைக
ச ேவ டா ! லா ெவ சேம ேபா !" எ
அவ
த .

ெவ

ைரவாக ெச றா . இ ெனா வ

ேவகமாக ேதா
னா . ம

ஒ ெச
ைவ தா . ெப ேண ெச பா! இேதா உ ச த ப வ
ைச
ெச
உ காதல ைடய ெபா ைள கா பா

ேதா
ைய எ
ெவ
ட ! ேபா!
சலாக ேபா!
! தய காேத! ேபா! ேபா!...

யாய - 14

ெச ேகாட

ெகா ச ேநர
ட ெத க ஓ னா . ற அவ
ேக, 'எத காக இ ப

ேறா ? எ ன ைப ய கார தன !' எ
ேதா
ய . ஓ ட நைடயாக மா ய .
ைச
தா பா த ெவ ச உ ைமயாக பா ததா அ ல
ரைமயா எ ற ஐய உ த .

வ தவ க அ வள ெப ய ெவ ச ேபா
ெகா டா
வா க ? அ வள
ச ட
ட வர
யவ க தா யா ? அ த ப டண
ேசா ேப க
அ வள
ைத யமா? ஒ நா
இரா !பய !-ஒ ேவைள ெச பா வ
பா . த ைன
காணாதப யா
ேநர கா
கலாெம
ள ேக
இ பா ... இ தா
ைச
ஓைல
ைச, ப க
ைவ ேகா
ேசாள த ைட
ேபா ேபா
ற . ள ேக
ேபா
ட ஜா ரைதயாக ஏ ற ேவ
. ஆனா ெச பா க ெக
கா ! அவ
ஜா ரைத
ெசா
தர ேவ

ைல.
நைட ெகா ச ெம வான , "க
டேர! க
டேர!" எ
ஓ வ
மா ப கஜா ெச ேகாட ைடய ைகைய
ெகா
ஓ வரலாமா!" எ
ேக டா .
"ச

யேன!
டாம ெதாட

க மா ேடேன?" எ றா .

டாயா?

ைகைய உத
மா ப கஜாைவ த மா
ைரவாக நட தா .

ேழ

"ஐேயா! நா
ெச ேகாட

வ வ ெத

ழ ெச

ேட . ெகா ச இ ! எ ைன
அவைள

ேய பா

ச ேபா
ெகா
டா . "இ ப எ ைன

தா ஓ ட ைத

ெச ேகாட

"எ

ம ப

ப கஜா க

னா .

காம நட தா .

ைச

மா
கஜ ர
வ தேபா ேசாள ெகா ைல
ஏேதா ெவ ைளயா
ட ப அவ க
ப ட .ஒ
னமான, ப தாபமான, இதய ைத


ேக ட . அ எ னெவ
பா காம ெச ேகாடனா ேமேல ேபாக

ைல.

ேபா
பா தா . அ ஒ நா , அ சா
த வா
ட த . அத வ
இர த
ெகா
த .
ஐேயா! இ த வா
லா
ரா
இ ேக எ ப வ த ? எ த மகாபா இைத வ
ெகா றா ?...ஆஹா! அ த ேபா
கார ைடய உய த ஜா நா அ லவா இ ? இ ேக எ ப
வ த ? யா இைத
பா க ?

நாைய பா ததனா ெச ேகாட ைடய மன
அ கமா
. அேதா ஆ ர
பரபர
தன.
ைசைய ேம

ெச றா . ஆனா இ ேபா ச வ
ஜா ரைத ட எ த த ஆப
தயாராக நட தா . நாைய பா பத காக
ற ேநர
மா ப கஜா அவைன வ
டா . சளசளெவ
ஏேதா அவைன ேக
க ேக
ேபச ைவ க ய றா . எத காக இவ இ வள
ச ேபா
ேப றா ? ெச ட ட
ேப வ ேபால ேப றாேள ஏ ?
ேக
கைர ேம
அத அ
ெத ைன மர
ைச வாச
ற ைத மைற
ெகா
தன. ஆனா அ த ப க
ஒ ம த ெவ

வ த ெத த . அவ
யா எ
ர ேலேய ெத
ட . எ ரா எ பவ தா . இவ ஏ இ ேக வ தா ?
இ ெனா வ எ ேக?-ச ேத தெத லா உ ைமதா ேபா இ
ற . ெச ேகாடா! உ ைன
இ த ப டண
ேசா ேப க ஏமா
டா களா? ந லேவைள! கா ய
ேபாவத

டா ! பா ஒ ைக!
ெச ேகாட

ைக பா

கய த

"எ ரா ! எ ரா ! இ த க
ெகா
ைய ெவ
ைத

பத

ேள ேவ

கா ய க நட

டன.

எ க ன
அைற தா ! டாேத இவைன! இ ேகேய
!" எ
மா ப கஜா க னா .

"அ ப யா! உ ைனயா இ த ப
இேதா பா ! ஒ பாட ெசா
ெகா
ெச ேகாட ைடய மா

கா டா ெதா
அ தா ? அ வள

ேற !" எ
எ ரா க
ெகா ேட
டா .

அ வள தா ! ெச ேகாட ைடய உ ள
ெகா
த எ மைல ெபா
எ ரா
மா
தைல
ேமாவா க ைட
,க டக ட
இட க ெல லா ெச ேகாட ைடய இ
ைகக சரமா யாக அ கைள
ெபா தன.
'ஐேயா!' 'அ பா!' 'ேபா
!' 'ேவ
ஊ ன ச காகேவ
தன.
இவ க இ வ

ேநா
ெச றா . ேக


கைர

டா !' எ

எ ரா

த ெச
ெகா
ஏ அ பா
இற

அபய

ைக
டா .

ர க

டதா?

ய .

ெச ட

மா ப கஜா

கைள

கா

ைசைய

அ சமய
ைச
ேள
, "ஐேயா ஓஓஓ!" எ ற ஒ
த ப தாப ஓல ேக பவ க
உட
இர த ைத
ட ெச
பய கர ட எ
த . அேத ர ஒ கண
,
ம ப
, "ஆ! ெச ேத !" எ
அல ய . ற , ஒ

க ,
ம ,அ ற
ச த !
ச க
யாத ச த !
த ஓல
ற இ வ
ேக
ேம

ேலேய எ ராஜு ெச ேகாட
ச ைடைய
ைசைய ேநா
ஓ னா க . அவ க

ெச ேகாட ேம
ெகா டா .

"ப கஜா! எ ன? எ ன?" எ

டா க . ம ஓல
றமாக வ த மா ப கஜா

எ ரா ேக டா .

"ெத ய

ைலேய? ஐேயா! ெத ய

"ச த

ைச

ைலேய" எ றா ப கஜா.

தா?"

"ஆமா ."
" அ ேக-

ைச

"இ ைல; வாசல
"க
"பா
ேநர

ைட ேபான

டேர!

ெப

ச த ேக ட .
ைவ

ேட !"

ரா? உ ேள ேபா

க ேவ
; பா க தா ேபா ேற . த
வ தா ? உ
ட யா வ த ?
ைச

"அெத லா அ
"அ ப யானா
"ச

ேள-ேபானாயா?"

ற ெசா

இர

ேற , க
ேப

டேர!

பா

ஜ ைத ெசா ! எத காக இ ேக இ த
யா ? எ ன ெச
க ?"

உ ேள ேபா

வா

க .ஓ

ேபா

யமா நா க ஓட
ைல. எ ப ஓட
? நட தைத ெத
ெப
ைய க
ள ைக ெபா
!"

லா ெவ
க க

ன.

?"

கேவ

பா

கலா ."
டா

க !"

ெகா ளாம ?...

எ ரா , ப கஜா இவ க ைடய க கைள ெச ேகாட பா தா . அ த
ெகா
த . அவ க ைடய கா க
ைகக
ெவடெவடெவ

ெச ேகாட
லா தா இ த . ஆ
ம ம இ னெத
ெத
ெகா ள
அவ ஆவ ெகா
தா . அ ம
மா? சா ப
தஅ

யா
ெத யா எ

ைத
ைவ
த பண எ ன ஆ
? பரபர ட ெச ேகாட
ேமேல நட தா . ெத ைன மர
னா
ைச வ ஓரமாக ஒ
ழ ஒ கண ெத
உடேன மைற த !
! ெச ேகாடா! உன
டவா இ த
ரைம! ேப , சா , த எ லா
ெவ
ெபா எ பாேய? அ
எ ேக ேபா
?
ைச
ைர க
ெச ேகாட
ஹ க லா தைர வ
ெவ ேய
ெப
ைய வழ கமான இட

ெபா
னா .

வழ கமாக
ெப
ைவ ப வழ க .



ெதா க
வ வழ க .
ெகா டா ; லா தைர

லா த ெவ ச
ைச
வாச கத

உ றமாக வேரா சா
ெத த . ற
த வாச ப
ேம
ல இர த

தன. இ
இர த ைத ேபாலேவ வ பாக

பளபள
ெபா
எ ன? ெச ேகாட
அைத ைக

ெகா டா .
னா வ தவ க அ யாதப அைத ம
ெகா டா . ற
ைச
ேள ெச றா .


, அேதா
ெச


ேசல
நாம க
ேநய க
ஞாபக ப த
பாைஷ
பா

ைகயா

வா த ேப
அவ க ைடய ேப
கா

யாய - 15

ெச ற வ
ேமா டா சார ெசா ன கைத இ எ பைத
ேற . அவ ெசா ன கைதைய ஏேதா என
ெத த
ெகா
ேபா ேற . ேசல
லா ராம க
யானவ க
நைடைய எ னா அ வள ந றாக ைகயாள
மா? அ ல
ரஸ ைத தா எ
ேல ெகா
வர
மா?

ெச ேகாட லா தைர ெபா
ெகா
ைச
ேள ைழ த க ட
கைத
ேபா
. ஏென
, அத
நாம க வ
ட . "இ த நாம க
ெகா ச

ைல. இ
ெகா ச அ பா த

டாேதா! கைத


டேத!" எ
ெநா
ெகா ேட .
நாம க
வ த கா ய

ற ப ேடா . ம
மா ஒ ப

. காைல
ேபா ட
றைல கா
இ ேபா ெகா ச அ கமாகேவ
ெகா
த . 'மைழ' எ
ட அைத ெசா லலா . ேமேல வான
ேழ நா
ைசக

தன. ேமா டா வ
ள க அ தஇ
கடைல
ெகா
சாைல


ெவ சமா
ெகா
ெச றன. அ த
ரகாசமான ஒ
மைழ
க ைவர
களாக ஒ
தன. ஒ ெவா சமய வான ைத ெவ


ெந
ர ைத
ரகாசமா
தார ெவ டெவ கைள
ஆ கா
ற ெமா ைட
பாைறகைள
ைட மர கைள
ஒ கண கா
மைற த .
பா
கைதைய ேக க ேவ
எ ற எ ஆ வ ைத ேமா டா சார
ெகா ேட . அவ
கைதைய ெதாட னா :

ட ெத

*******
ைச
ெச
ேபாேத ெச ேகாட
உ ள பைதபைத த . எ ன ைத பா க
ேபா ேறாேமா எ
ெகா
த . அ ேக அவ பா த கா ேயா பைதபைத ைப
ைல
அ கமா ய . ம த ஒ வ அல ேகாலமா
ட த ெத த . த ைன
ெக பத
ய றஇ வ
ஒ வ தா அவ ! ப கா சா எ ற ெபயைர உைடயவ . அவ
ப க

யக
ட த .அ
இர த கைற ப
த . அ ற , அ ைப ேதா

அ பா ப
அ ேக
ேதா
தைத
அவ பா தா .
கா யா
தைத
கவ
தா . ஆனா அ த ெச
ட ப க
எ ேகயாவ

றதா? இ ைல! மாயமா மைற
ட ! தா எ
ய ச தா ! ஆனா இ எ ன? ஒ
ய ெப

ட றேத! அத
ேள... ஆ தா ! ேநா
க ! பா ேநா
க !
ெப
ெவ
ப க
பா ேநா
க !இ
ஏேதா க பாக
ளாக
ட த !ஒ
யாம
ரைம ட ெச ேகாட அ த ெப
ச ப
ெச
பா தா . அ ேபா தைர
ட தம த
ன னா . ெச ேகாட
ள ைக
அவ ப க
னா . அ த ம த ெகா ச தைலைய

வ த க க னா
ெச ேகாடைன
பா தா ! அதனா ெச ேகாட
ைல ந க ஏ ப ட .
" யா....! யா வ

ெதாைல தா ....அவ எ ேக! அ த ெப

ேப எ ேக?-அவ தா

எ ைன ெகா றவ !" எ
ெம
ய ர
ச டா ...!" எ

ெகா ேட எ

தைல சா த . ேகாரமாக
த வ த

ெச ேகாட உடேன ம ர ச
ேதா த க ைய ைக

ெகா
எ ராஜு
மா ப கஜா
தய க ட
ய றா க .

தா , ேழ ட த ப கா சா . "பா !
ய றா .
யாம
ேழ
தா . அவ
ெகா டன.

ப டவ ேபாலானா . ேழ ட த இர த
ெவ ேய ஓ வ தா . அ த சமய
தா
ெந

ைச
ேள எ
பா க

அவ கைள பா த , ெச ேகாட ஆேவச வ தவைன ேபா க ைய கா
, "உ ேள
வரா க ! வ தா உ கைள
ப ெகா
ேவ !" எ
க னா . அவ க பய
அ பா

ெகா டா க . ெச ேகாட ெவ

ைச
கதைவ சா னா .
"ஓேகா!", "ெகாைல!", "ெகாைல!" எ

ஏ னா . ேக
ஓர
வ த
ம ைய அ
ெச தா .

அேத சமய

ட ெவ

ெகா

ப க
ெத ைன மர
ற ப டா .

"அ பேன, ெச ேகாடா! எ ன
ேபா டா ?" எ றா .

னா

ேக

ைய பா
ஓ ேம
த ெபா ைள ேக

ேபா

ஷய ? எத காக இ ப அல

கா

றா ? ேக

ஷ ேநர ெச ேகாட
ைக
"நானா? நா
ைல! இ ேமேல தா ேபாட ேபா ேற !" எ றா .


ேபாட

ேட

எ ன ைத

ேக

"எ ன ைத ேபாட ேபா றா ?"
"ஒ

"ம

ஷைனயா? ம

"அவ
"யா ெச

ேபாட ேபா ேற ."

ஷைன

ஷைன ேக

னேம ெச

ேபா

ேல
டா

ேபாடலாமா? ெச

"ஒ வைன ெகாைல ெச தா , அவைன சா
மா ேல கா
னா கேள!"

ேபாவாேன?"

க!"

ேபான ? ெச தவைன எத காக ேக

ேபாட ேபா றா ?"

ேல க

ேல ேபாடலா எ

"யாைர ெகாைல ெச தா ?"
"அ த ப கா சா ைய நா

ெகாைல ெச

ேட ! இ த க

னா தா ...!" எ

ெச ேகாட

ெசா னேபா , அவ

"இ ேக ெகா , அ த க
ெகா
டா .

ைய!" எ

"ச ! வா! ெகா ற ஆைள ேபா
ெகா
ேற !" எ
ெசா
அவ
னா ேபானா .

.

ைக ெகா ச ந
ேபா

கார ேக ட

ெச ேகாட

பா கலா . அவைன
ேபா வத
நா
ஒ ைக
ேபா
கார
ைசைய ேநா
ேபானா . ெச ேகாட

ைச வாச
எ ராஜு
மா ப கஜா
ெகா
தா க . ப கஜா அ
ெகா
தா . எ ரா அவைள
ெகா
தா . கா
ேட ைள பா த
ப கஜா,
"ஐேயா! இ ேக

டாயா! இ த பா களா எ க இ ப யா !" எ
அல னா .

யாய - 16

ேபா
கார அ ேக அ த சமய
எ ப வ தா எ
ெசா வத
ெகா ச கைதைய
னா ெகா
ேபாக ேவ
. கா
ேட



ன ேசல
ேவைல பா
வ தா . அ க அவ 'ைக கா
மரேவைல ெச ய ேவ
யதா
. அதாவ
ைன
நா ச


க ேபாக

ைககா ட ேவ

.
அ ப
த நா க
ஒ நா , ந பக
ஓ இள ெப அவ ட வ , "ேபா
கார
ஐயா! ேந
த சா ட
ைல! ப
னா
ராண ேபா
ேபா இ
ற . ஒ நா
அணா ெகா தா ஓ அநாைத ெப ைண கா பா ய

ைட
" எ றா .
ேபா
கார
பாவ

அ வள ந
ைக
ைல. ஆ
அ த ெப
அநாைத ேதா ற ைத பா
ப தாப ெகா டா . " யா , அ மா! ஏ உ ைன அநாைத எ
ெசா
ெகா
றா " எ றா . "ஆ ஐயா! நா அநாைததா . நா க மலா நா
ளா
இ ேதா . அ பா ெப ய யாபா .
த ஆர
த ல நாைள ெக ல
ற ப
ஓ வ
ேடா . வ
ேல க ப ேலேய அ பா ெச
ேபா
டா . நா
எ த
அ மா

இ ேக வ
ேச ேதா . இ ேக நா க எ பா
வ தப
க யா
இ ைல. மலா
நா
ெசா
வ வத

ைல. ஜ பா கார ப
த ெச
டா . நா க
ைகேயா ெகா
வ த நைக ந
கைள
இ தைன நா கால ேசப ெச ேதா . எ லா
ட ! இ ேபா
ைச வா
ைழ க ேவ
யதா
ற !" எ
ெசா னா .
"ஐேயா! பாவ ! ப த ெப மா
ேதா
பா
ெகா வ தாேன?" எ றா ேபா
கா

றேத! ஏதாவ ேவைல
ேட
.

"ேவைல
நா எ வளேவா ரய தன ெச ேத ; ைட க
ைல. ேவைல ேக க ேபான
இட

ைளகளா
தா க ைண அ
மா க
றா க .
ெப களா
தா ந றாக

றா க . நா எ ன ெச ய
!" எ றா அ த
ெப .
"வா தவ தா ; உலக அ ப
ெக
ேபா

எ பேத இ ைல!" எ றா ேபா
கார . இ ப ெசா
அணாவாக ெகா

னா .

ற . ம த க ைடய ெந
நா அணா

இர க

அ த ெப ேபா
டா . ஆனா ேபா
கார ைடய மன
அவ ேபாக
ைல.
ல நாைள ெக லா ம ப
அ த ெப , ேபா
காரைர ச
தா . சா பா
நா
அணா ெகா
ப ேக டா . ேபா
கார ஒ
பா ெகா தா . அவ க
ேம
ெகா ச பழ க
ேநக
ஏ ப டன. ெப
ெபய ப கஜ எ
ெத
ெகா டா .
ஒ த ேநர க
அ த ெப
ேபா அவ ட
அவ அ மா ட
ேப
ெகா

அவ ெப

அைட தா .
ேபா
கார ைடய த மைன காலமா
டா . இர டாவ க யாண ெச ெகா
எ ணேம அவ
இ க
ைல. ஆனா
மா ப கஜாைவ பா த ற அவ ைடய மன
தாக மா
ெகா
வ த .
இ ெனா நா வழ க ேபா ேபா
கார ைககா
உ ேயாக ெச த இட
ப கஜா வ
"


ட .ஒ
பா தர
மா? உ கைள அ க
ெவ கமா
ற " எ றா . ேபா
கார , "ஏ ெவ க படேவ
?

மாதா மாத வா
ச பள ைத அ ப ேய உ
ட ெகா

ெமா தமாக
கால வரலா , இ ைலயா? உ தாயாைர
ட ேக டா
ட . உன
ச மத
உடேன க யாண தா !" எ றா .
" !

ேக க

நா
ெகா
எ றா

ம றவ கைள ேபால தானா?" எ றா ப கஜா.

"ம றவ கைள
ெகா
ேற எ
"ஆமா
ெசா னா
ெச

மா ப

மா

எ ைன

ெசா னா களா?" எ

ேப றாேய! ம றவ க உ ைன க யாண ெச
ேக டா .

,
ேன எ ன? எ ேலா
எ ைன க த வமண ெச ெகா வதாக தா
க . ஓ அநாைத ெப அக ப டா
க ஆ
ைளக எ ன ேவ மானா
! !உ
ைடய பண என
ேவ டா !" எ
பாைய
ெட
கஜா நைடைய க
னா .

ேபா

கார
க ஏமா ற ட
வ த ட
அவ ேபாவைத
பா
ெகா
தா . அவ ப

ர ேபான

ரமான ச பவ ஏ ப ட .
அ த வ ேய வ த ைச
கார ஒ வ
மா ப கஜா
த வ
ைய ேமா னா . அ த
ேவக
அவ ைக
இ த
ய ெப
தவ
ேழ
த .
த ேவக
அத கத
ற த . ற த ெப
கா
ேட
பா தா . பா ேநா
க ைதகளாக
ைவ
த . ல ேநா
க ெவ

தன. மா ப கஜா அவசர அவசரமாக அ த
ேநா
கைள ெபா

ெப
ைவ
னா . அேத சமய
கைட
க ணா ேபா
கார த ைன கவ
றாரா எ
பா
ெகா டா . இ ப

அவசரமாக நைடைய க
னா .
ேபா
கார ஆ ச ய
ஆ தா . ெப
ைறய பா ேநா ைட ைவ
ெகா

ட அ
வா க பண இ ைல எ றாேள? இ எ ன
ைத? ஆர ப
ேத எ ைன
ஏமா
ெகா

றாளா? அ ல இ ைற
தானா?
ெர
இ வள பண இவ
எ ப
ைட த ?
ம நா
மா ப கஜா அவைர ேத ெகா
வ தா . "ேந ேற ஒ
ஷய ெசா ல
ேவ

ேத . ஆனா
உ க மன ைத ேசா க
யதா ெசா ல
ைல.

மலா நா
ேந
தா

எ க
வ த .ஒ

ைட
ேதா ட கைள
ேன த
ெகா
ேபா

அ வள பண ைத ந
ெகா
ப அ ப
பா
ேபா
ைவ ப தாேன?" எ றா ேபா

றா க .
வ ேத !" எ றா .

பண அ
ெகா

ப ட ேந த உன
கார .

"பா
ேல ேபா டா வ
எ ேக ெகா
றா க ? நா ெகா
எ பவ ட . ந ல இட
கட ெகா
ைறய வ
ச பா
ெசா
றா ."

றாரா? அைத ட

த ப கா சா
ெகா பதாக

ப கா சா எ பவ 'ேக. .' ஜா தா
இ ைலேய த ர, ம றப அவ ேப
ேபா
இலா கா
பல ச ேதக க இ தன. அ ப
ப டவ டமா இவ பண ைத ந
ெகா
றா ? ஐேயா!
ஏ ப
வாேன? இ ெனா ச ேதக
ேபா
கார
மன
ேதா
ய . அைத ேக
டா :
"ேந

எத காக எ

ட பண ேக க வ தா ?" எ றா .

"அ வா? உ க ட ஏதாவ ஒ
யாஜ ைத ைவ
ெகா
ேபச ேவ

அதனாேல தா வ ேத . ம
ெகா
க . நா க ட தைச
இ தேபா
உத க
காக
க வ தன . ஒ நா அத ெக லா வ
த மாக ேச
ெகா
ேற !" எ
ெசா
,

ேபா
ட .
ேபா
கார
அவ ெசா ன சமாதான
ெப ைண அ த ப கா சா ஏேதா

மா ப கஜாைவ
ப கா சா ைய
கவ
ெர
ப கஜா

இ த .
க ெச த

ைக ஏ பட
ைல. இ த ேபைத
க பா
றா எ
ச ேத தா . ஆைகயா
க ெதாட
னா .

ேசல
ப கா சா , மா ப கஜா இ வ
காணாம ேபானா க .
தாயாைர ேபா
பா
ேக ட
தகவ ெத ய
ைல.

ேபா
கார
மன ச சல

னமநாய க ப
மா னா க .

த . இ த ைல

அவைர ேசல

அ ேக ப கா ைவ
ப கஜாைவ

ேபா
கார ஆ ச ய ப டா . ப கஜா ஒ
அவைர த ைம

த ைன ெத ததாக கா
ெகா ள ேவ டா எ
ம றா னா . ேபா
கார அ ப ேய வா க தா . ஆ
இ ேக ஏேதா

நட க ேபா ற எ ற ச ேதக அவ மன
உ த . ஆைகயா ேம ப ஆசா க
ெத யாமேலேய அவ கைள கவ
ெகா
வ தா .

நா

ேபா
கார ைடய ச ேதக ைத அ க ப
ப யான ச பவ ஒ
ஒ நா ேந ட .
நாம க சாைல
அவ ேபாக ேந
ேபாெத லா ெபா மா கர ைட
அ த கர

ெத த ெபா மாைன
பா
ய காம ேபாவ ைல. 'அ
ேல ேபா
பா தா

ைட த ர ஒ
ைல; சாைல
பா தா த பமாக அழ ய மா ெத றேத?
இ எ ன
ைத? எ ப ேந
ற ?' எ
அ க அவ ேயா ப
. ஒ நாைள
ெர
ேம ப
ைக
ெபா மா ைடய
ேதா ற ைத
காண
யாம ேபாகேவ, அவ
ஒேர ய பா
ேபா
ட . ஒ கா
ஒ கா

பா

ெத தன. மா
உ வ ைத காண


பா தா . ெபா மா
ைக

ெப
ைவ க ப
இ தன. 'மா
ழ ேதா ற
எ ப ேயா
ற ! ஆைக னாேலதா ,
மா
பா
ேபா காண பட
ைல' எ
ெத
ெகா டா .

ைல. இ த அ சய ைத க
சா
ைட
ஒ க
ேம இ சாமா க

அழ ய ேதா ற
ேழ

அ சய
காரண ைத க
தா
ட . ஆனா
ைக
ைவ
சாமா க
ம ம கைள க
தாக ேவ
. அ த சாமா க யா ைடயைவ? எத காக அ ேக
ைவ
றா க ? சாமா கைள உடேன ப ேசா
பா க ேபா
கார

ைல.
ம றவ க யா
கவ

யாத சமய
ப ேசா
பா க ேவ
. ைவ தவ க யா

கவ
வரேவ
.
ப கா சா , ப கஜா, எ ரா -அவ கைள
ெகா
த ெச ேகாட ஆ யவ க
ேபா
கார
ச ேதக ேதா
த . ெபா மாைன மைற த ெபா
கைள அவ க
யாராவ ைவ
க ேவ

, அைவ
ெபா
களாக
கலா எ

னா .

ஒ நா ப கஜா ேபா
காரைர ேத
"என காக ஓ உத ெச ய
மா?" எ
ேக டா . ெச ேகாட ட த க த ைத ெகா
ேபா
ெகா க ெசா னா . ைழ கால
ைதய இ
ட ெச ேகாட
ெத

, அவ ட
அ த இரக ய ைத
ெத
ெகா வத காகேவ அவ ட
ேநக ெகா டதாக ந பதாக
னா . ைதய
ைட தா ேபா
கார

ெகா பதாக ெசா னா . ேபா
கார ம ம இ னெத

ேநா க ட க த ைத ெகா
ேபா
ெகா க ச ம தா .
ம நா ெபா மா கர
ைக
மா
உ வ
ெச ேகாட க

க த ெகா க ேபான சமய
ெகா
டா க ! அைவ எ னவா
?

ெத த . ஆைகயா , தா
ஆசா க அ சாமா கைள எ

ம ப
ேபா
கார ஏமாற

ைல. ெச ேகாட ெபா மா கர
னா
மா ப கஜாைவ ச

ெச ேகாட ைடய
ைசைய ேநா
ெச றா . ம ற இர
ம த க
அ ேக வ வா க எ ப
சய . ஆைகயா
னாேலேய ேபா
ேக
கைர
ேம
ெத ைன மர
னா மைற
ெகா டா . அ
பா தா
ைச
ச ப
றெம லா ந றா ெத
. ஆனா

டவசமாக அவ எ பாராத


ட . ேபா
கார ேபான ைசைய ேமா ப
ெகா
அவ ைடய
நா
ெச ேகாட ைடய
ைசைய ேநா
வ த .
ைச
ச ப
அத
ைர
ச த
, மரண ஓல
ேபா
கார
ேக ட . அவ ைடய இர த ெகா த . ஆனா
கா
ேட



எ றா
தா ; ேவைல எ றா ேவைலதா !
ஒ ெப ய ம ம ைத க
க ேபா ற க ட
த ைம ெவ

ெகா
,
கா ய ைத ெக


ைல! நட தைதெய லா பா
ெகா
ெவ
பட ேவ
ய சமய
ெவ

வ தா .
ைச

ெவ
ெச ேகாடைன
க ெசா
பா தா . ேழ
ட தவைன

ேபா
கார உ ேள ேபானா .
லா த ெவ ச
கவ
தா .

கவ
யாேரா ெப
எ றா .

அவ ெவ

ெச ேகாடைன பா
, "ஏன பா! யா ெகாைல ெச தா ?
ேப த ைன ெகா றதாகவ லவா உ ேள ட றவ ப ெசா
றா ?"

"ஐேயா! எ ேப லா ப ெசா
ேபாக
ைலேய?" எ
ப கஜா
"ெகாைலகா ! ஏ ெபா ெசா
தாேன
ைச

"இ ப அபா
ெதாட
னா .

டமா

றா ? என
னா .

ெத யாேத? நா

றா ? எ ைன
இ த க
டைன
யாக ேபானா ?" எ றா எ ரா .

ெபா ெசா

றாேய?" எ

ப கஜா ஓெவ

உ ேளேய

ைடேபாட

அல அழ

ேசல
ேபா

ெப ட
த ய ேமல கா க இர
ரேவ வ
ேச தா க .
ேபா
அ கா க ம
அ ல. அ க ப க
ராம க
ஜன க வ

ஆர
டா க . ெச ேகாட ைடய ைதயைல யாேரா
ட அ
ெகா
ேபாக
பா தா எ
அத காக ெச ேகாட அவைன ெகா
டா எ
அ க ப க க
வத
பர
ட .
ஜன கைளெய லா த

ெப டைர ம
கா

ைச

ேட
உ ேள அைழ

ப கா சா
உத க இ
ைளைய டா க ! அவ தா
தன.

ைவ
ெச றா .

ஏேதா
ெகாைலகா " எ ற வா

ெகா
ைதக இ

ேபா

தன. "அ த ெப
ெப ட
கா

ற காய ப ட அ த ம தைன எ
ேபாவத

ெப ட ஏ பா ெச தா .
ெச ேகாட , எ ரா , மா ப கஜா ஆ ய வைர
ைக ெச
ைக

ேபா
ெகா
ேபானா க .
இத
ேள வராம
க க

பெம லா அ ேக வ
ட ! ெச பவளவ
ெச ேகாடைன பா
பா

ெப
னா . அவ ைடய மன
ெசா ல
யாத
ேவதைன
ெகா
த எ பைத அவ ைடய க
ெத ய ப
ய . ேவதைன
இ லாம எ ப இ
? இர
நாைள ெக லா க யாண
ேத ைவ
றேபா
இ த மா
ெகாைல
ற சா
மா
ைள ைக ேல ல
ேபா
ெகா
ேபானா
க யாண ெப
உ ள
காம எ ன ெச
?
ேவதைன
உ ளா
வா வா ைத லமாக

த ெச பவளவ
பல தமாக ஆ த

ெச ேகாட க
னா .

ஜாைடமாைடயாக

" ெகா ச
ட கவைல படாேத! எ ைன ஏ வ ஷ ெஜ
ேபா டா

உ ைனேய க
ெகா
ேற !" எ
அவ ெசா னைத ேக டவ க
"எத காக
அத
,ம ப

ச ,
தா க .

க ?
பத
எ ன ைத க
க ?" எ
ெச ேகாட
ெச பாைவ பா
ெசா னா : "நா இ லாதேபா
தா வய

கா கைள பா
ெகா ளேவ
. எ லாவ ைற
தா கவ
ெகா ளேவ
.
ெத றதா? உ அ பா கவ
க மா டா ; அல யமா இ
வா ;
அல யமா

டாேத! எ ெசா ெத லா இ ேம உ
ைடய தா . ேக

ப த
இைற
ட ேபா றா க ; ஒ ட இைற
டா த
ஊறா . ஜா ரைத! உ அழகான

மா க ேசாள ெகா ைடகைள
ட ேபா றா க . ெகா ைல
கா ைவ காம
பா
ெகா . அ ப ஏதாவ உ த
க ெச தா கேளா,
ேமைட
ேபானா

அவ க ைடய
ேதாைல உ
ேபா ேவ ! ஜா ரைதயா இ

ெசா
ைவ...!"
இ ப

ெச ேகாட ெசா
ெகா
ேபானா க !

ெச பா அ ேகேய

ெகா

ேபாேத அவைன ேபா

றா . அவ

ெகா

ேசல
ேபா

ெப ட ரகாசரா நா
374ஆ ந ப கா

டைர
, "அ பா 374! உ ைன எ னேமா எ
ைன
ேத .
த உபேயாகம றவ !" எ றா .

"வ தன , ஸா ! நா உபேயாகம றவனா
ெசா
கேள! இ த ேபா
இலா கா
ந ப 374.
"உன

சமாதான ெசா லேவ

தா
தமா

ட . கா ய

இ ேபா வா அ கமா

ைல!

யாய - 17


ம நா

ெகா

கார க

"இ ப ெசா
கேள, ஸா ! உ க ட நா
ேதனா, இ ைலயா?"
"அ ப எ ன ரமாதமான கா ய ைத சா

ேட

த உபேயாகம றவ எ றாவ
றேத ெப ய கா ய தாேன?" எ றா


ரேயாஜன இ ைல!"
ெகா

ட கா ய ைத ெச

டா ?"

" ரதமான கா யேமா எ னேமா, என
ெத யா , ஸா ! இ த
லா
க ள ேநா
நடமாட ெதாட
பதாக க ஒ நா ெசா
கவைல ப
க . நா
றவா கைள

த வதாக ஒ
ெகா ேட . க
ெகா ேதனா, இ ைலயா?"
"
ெகா

றவா கேளா ,
றவா
லாத 'இ ய ' ஒ வைன
றா ! அவ ேகைஸேய
வராக அ

"ெச ேகாட க

டைன தாேன ெசா

"அவைனேயதா ! அவைன உ
"அவைன

உட ைத


வா

ேபா

ற ."

க !"

ைம ேபச ெச தா ஒ ய இ த ேக
காக

னா ேபா ற !"

ழ ப ஏ ப

."

"அவைன
ேச தா ேக உ
ேகைஸ


லப ."
"இ
ெகா

. ந தர

படாம ேபா

எ ன க ட ? 'உ ைன ம
றப சா
ெசா
றா !"

ேறா , எ

"அ நட ற கா ய எ
ேதா ற
ைல.
நா தா ெகா ேற ' எ
உள
ெகா

க ேவ
.இ
ஏேதா ம ம இ

உ ைமைய அ யேவ
."

அவ

சா

ெசா னா

ெசா னா , நா ெசா

ைளைய ேபா , 'நா தா ெகா ேற ;
றா . எத காக அ ப உள
றா எ பைத
ற ! அவ
அ தர கமானவைன ேபா

" ரய தன ப
பா
ேற , ஸா ! ஆனா உ க
எத காக அவ அ ப உள
றா எ
?"

ஏதாவ ச ேதக ேதா

றதா,

"ஒ ச ேதக ேதா
ற . இ த ெப அழ
த இ
றாேளமா உலக ைதேய ஒ
கல
கல க ேபா ற வ
கால ரபல ந ச ர !-இ த
மா ப கஜா க ள ேநா
ப கா சா ைய
ெகா
டதாக ெச ேகாட
ைன
ெகா
றா !
அவ ேப
இ த ைப ய கார
ேமாக ேபா இ
ற . அவைள கா
ெகாடாம
கா பா வதாக ைன
ெகா
இவ இ ப

றா ...! இ எ
ைடய ஊக .
உன
ஏதாவ ஊக ேதா
றதா?"
"ம

, ஸா ! என

கேவ

"இேதா பா ,
ெசா லாம இ


!
றாேயா எ

ேதா ற

ைல."

ட எைதயாவ மைற க பா
றாேயா, ெத
என
ச ேதக ஏ ப
ற ."

"இ லேவ இ ைல, ஸா ! நா எத காக மைற க ேவ
? இ த ேக
றவா க
த டைன ைட தா , என
ரேமாஷ
ைட
ெகா
ேற ! எஜமா
னேம வா
ெகா
கேள!"
"அைத நா மற
'க
' ைட க
ெச ேற !"
"எஜமா ! அவசர
ெச
டா க!"
"ேச ேச! உ ைன

ைல. இ த ேக ம
; உ ைன உடேன ேமேல

எ ைன

ச யாக
ேபா

ேபா வத

ேல ேபா டா , அ

ற ந ம


ைம ெவ யா
ஆைச ப

வா
றவா க
ப அவ ய
பா

ப லாக

பா

தைதெய லா

ெம

ேல ேபாட

பா

எ ன ஆ ற ?"

கா
ேட


ட இ
ெப ட
அைற
ெவ
ெச றேபா ,
"எ லா இ ேபா ேத ஒ க ேப
க! அ ற 374ஆ ந பைர அ ேயா மற
உ க
யகா ய ைத பா
ெகா
க!" எ
ெகா ேட ேபானா .
ஆனா

ைடய கடைமைய ெச வ
அவ
வா க
ைல. ேபா
லா அ
இ த
ெச ேகாட க
ட ட ெச றா .

"த
! இ ப ெய லா அநாவ யமாக ெபா
உ ைன பா தா என
ப தாபமா
ற !" எ றா .
ெச ேகாட க
வழ க என

ட ேமேல உ ேம ைட பா
ைடயா !" எ றா .

"உ ைமதா உன
ரணாக உள அக ப
ேவ
ம லவா?"

ெச ேகாட
ெசா

"எ ன ைத ெசா

றா ? 'ப கா
ெகா

றா ! இ ைலயா?"
"ஆமா ; அ

ஜ தாேன!"

"ெபா ! 'க

னா

"உ
ைக

ைக

ெகா

"ெபா

ெகா

டாேய?

ெசா

பா

சா ைய நா

ெகா ேற ' எ

தக

ைய

, "அ

தா

ெகா ேற ' எ

வாதமா

ட பா

ஒேர மா

ெசா

தாேன

உள

றா , இ ைலயா?"

கேள?"

ைக
இ த க ைய எ
ட கா
னா . அ
இர த ேதா
த .உ
இர த கைற இ த . இெத லா ச தா . அ த க
னா
ப கா சா ைய
ெகா றதாக எ
ட ெசா னைதேய இ
ெப ட ட
ெசா னாயா?"

"ஆமா ; அ ப
"இ

அக ப

ெபா ெசா
வழ க இ ைல. ஆைக னா தா
ெகா
றா ! ெபா ெசா னா
ெபா த ெசா ல

ேபா
கார
க ைத கவைல ட
ேற ?" எ றா .

"ஆமா ; எ

ெசா

ேம

தா

அ ப

"ஆமா ; மா

ெசா

ெசா ேன . ஓ எ

ட மா

ெசா ல

ைல."

ெசா ல ேபா றாயா?"
ற வழ க எ

ட இ ைல. அ த

நா

ற க

" ல
ட க
,த
, ல ! ல னா வ
ேக ைட எ வளேவா நா
பா தா
ட . இைத ேக ! ப கா சா ைய க யா
ெகா றதாக ெசா னா
அ லவா? இ த ஊ ெப ய டா ட வ
இ ைற
அவைன ேசாதைன ெச
பா தா .
ப கா சா
உட

காயேம இ ைல எ
ெசா
டா !"
ெச ேகாட க

"அ எ ப ? க
"த

!க

ெவ
இர த இ

த இர த நா

தா .
தேத?" எ றா .
இர த !" எ றா ேபா

கார .

ைல..."

ெச ேகாட

ம ப

ேமா ைட பா

"ப கா சா
தைல ேலதா
கட பாைற னா அ ப ட காய ...!"

க ெதாட

னா .

த .அ க

காய இ

காய இ ைல;

"ஓேகா! மற ேபா
ேட . ந ல ேவைள ஞாபக ப
க! கட பாைர னா தா அவ
தைல
அ ேத . இ ேபா தா
ைன வ
ற . க யா

ைல. ேபா
ஐயா!
ெகா ச தா இ ேபா ெசா
றைத எ
ெகா
க ..."
"த
! இ ப ெய லா
ேராதமாக உள னா எ ன ரேயாஜன ? யா
ந ப மா டா க . இ
ெப ட ச

ெகா

உ ைன ெச ைமயா
வா !
ேதாைல உ
வா . ர நக க
ஊ ைய ஏ வா . எ

உ ைமைய ெசா
! நா உ ைன த
ேற ! பய படாேத...!"
"நா ம
"இ

யா த ப ேவ

ெச ேகாட
"
ேபா

எ ன ரேயாஜன ?" எ

தா

?" எ றா ேபா

தவறாக ேப
? ெச பவளவ

த ப ேவ
கார .

ெச ேகாட

டைத உண

கார .
வாைய இ க

"உ ைன

ட ஏ மைற க பா
றா ? ண
ேத . சகல வர
என
ெத
ட ெத
..."
அ த க

கேவ

ேம
. ெச பா




ேக

டா . இ

ெகா ச நய ைத
பய ைத
ைகயா ட ற
ைலெய
தன
ெத தைத ெசா னா . அவ
ராஜுட ச ைட ேபா
ெகா
தேபா
ைச
ேக டத லவா? உடேன அவ ச ைடைய

எ ேர ஓ வ த ப கஜா அவ ேப

தா

நா எ லாவ ைற
ற ைத மைற பத காக

யா அ ேகேய ெகா லாம ேபாேனேன?" எ றா

"ேபான ேபா
ட . இ நட க ேவ
யைதய லவா பா கேவ
ெச பா

க ேவ
ெம றா நட தைத நட தப எ
ட ெசா
ேபா
கார .

டா .

ெகா

. அ வள தாேன?" எ றா

த ப ேவ

ெச ேகாட
க ேகாபமாக, "ெச பா
ெபயைர இ
உம
ப கா சா
க தா ! ஜா ரைத!" எ றா .

"அ பேன! எ
பா
ெகா
ெச த கா ய

னா .

கவைல ட

ெச ேகாட .
?


!" எ றா

ெச ேகாட ேவ
ைச


, "ஐேயா! ெச ேத !" எ ற
ைசைய ேநா
ஓ னா .
ெகா டப யா

தாம தா . அேத சமய

ழ உ வ
ைச
ேந த . அ ஒ ெப
உ வ எ பைத க
ெகா
ஒ பா ர ைத
ெச ற .

ெவ
ப டைத அவ கவ

டா . அ த ெப உ வ ைக

ஏ கனேவ, ெச ேகாட மன
ெச பா அ

க ேவ

எ ண
ேதா
த . இ ேபா உ
யா
. ெச பா த
ெச வத
அவகாச
ெகா பத ெக ேற
ேநர ப கஜா ட
எ ராஜுட
ேப
ெகா
ெகா
றா . ற
ைசைய அ
னா . அ ேபா ஓ உ வ ஒ கண ேதா
மைற த .
இதனா

ய மன ட
ைச வாச
ெச
ள ைக ஏ னா .
ைச
வாச ப
இர த கைர
ப க
வ பான ஒ ெபா
ட த . அ ெச பா

த வைளய எ பைத க
ெகா டா . அவசரமாக எ

ைவ
ெகா டா . இ ேபா அவ ைடய மன
சய ஏ ப
ட . ெச பாதா உ ேள

ஆசா ைய
ெகா றவ ; தா
ைத
ைவ த பண ப ேபாகாம
பத காகேவ இ த
ெகாைலைய அவ ெச
டா ; அவ ைக

ேபாவ அ

தா
ைத
ைவ
த ெச
ட தா ! தன காக இ ப ப ட கா ய ெச த ெப ைண
கா
ெகாடாம எ ப யாவ கா பா ற ேவ


ெகா டா .
ைச
உ ேள
ேபா
பா த
ப கா சா
ேழ ட த ெத த . அ த பா இ
ெச தபா
ைல;
த ைன ெகா றவ ஒ ெப எ பதாக
ெகா
தா . ஆகேவ ெச பா
வைளய அவைள ெகாைல ேக
மா

ய தைடயமாகலா . இ
ஏதாவ
அ ப ப ட தைடய
ேழ ட றதா எ
பா தா . ப கா
ப க
ட த இர த ேதா த க ைய எ
ெகா டா . தைர

ட த பண ேநா

அவ ைடய மன ைத
ழ ன. அைத ப ெய லா ெத
ெகா வத
னா , த
த ம
த ெச பா
வைளயைல

ேபாடேவ

ேதா
ய .
உடேன ெவ ேய ஓ வ தா . எ ராைஜ
ப கஜாைவ
பய
ைச
ெவ
ேலேய
ைவ
ேக
கைர
ஓ வ
வைளயைல ேக
ேபா டா . இர த
ேதா த க ைய

ேபா
ட ேவ
எ ப அவ எ ண . அத
ேள
ேபா
கார ேதா
டா . ெச பவளவ
ைய கா பா ற ேவ
எ ற ஆ வ னா ,
'நா தா ெகா ேற !' எ
ேபா
கார ட அவ அல னா . ற ேபா
ேடஷ

ெப ட ட
அேத மா
வா
ல ெகா தா .
"ஐயா! ேபா
காரேர உ ள உ ளப எ லாவ ைற
ெசா
வா ைக ைறேவ
களா?" எ
ேக டா ெச ேகாட .
"நா

எ ன வா

ேத ?" எ றா ேபா

ெகா

ேட .

ெகா

கார .

"அத
மற
களா? உ ைமைய ெசா னா எ ைன
ெச பாைவ

வதாக ெசா
கேள! எ ைன
ேல ேபா டா
ட பரவா
ைல. ெச பாைவ ம
கா பா
க !" எ றா .

"ஏேதா எ னா ஆனம
பா

ெப ட ட ெசா ல ேவ
"எ ன ெசா ல ேவ

?"

ேற . ஆனா
. அ ேபா தா

நா ெசா
ெகா
ெச பாைவ கா பா ற

றப
."

"அவ ட ெச பா
ேப ைசேய எ காேத! மா ப கஜா ட
ேமாக
ெகா
ததாக
. அவ ேப
ச ேதக ஏ படாம இ பத காக
ற ைத

ெகா டதாக
ெசா .
ெப
உடேன அ
த ெசா
டாேத! இ
உ க ன
இர
அைற ெகா
ேக ட ற ெசா !"
ெச ேகாட த க ன ைத தட

மா?" எ
ேக டா .
"அ கமாக வ
ெச ேகாட
ேம

டா . "இ

ெகா

கா ; ேப அைற ற ேபா இ

ஷய ெச பா

"எ த

ஷய ?"

"நா

மா ப கஜாைவ காத

ேத

சமாதான ெசா வத
சமாதான ெசா

கா

உன
ெகா

ேவ

ெப ட அ

தா ெரா ப

!"

ெப ட ட அ ப ெசா ல ேவ
ய ற ஒ வா ஒ
ெகா டா .

"ேபா
கார ஐயா! இ த
ேக டா .

"அைத ப
ற ஆ

பா

ெப ட

ய அவ ய ைத ப

தா எ ன ெச

ெகா

ேபா

ற ?" எ

ட !"

ய அவகாச
கலா ."

ைட

. க யாண ஆன

"அ ேபானா ேபாக
. ெச பாைவ பா
என காக ஒ
ஷய ம
ெசா
க . ெச

இ தஎ
பாைய
ப ரமா ைவ
ெசா
க .எ
ைடய ேகஸு காக ஒ காலணா ட ெசலவ க ேவ டா . நட
நட க
!"
"ந ல க

கார


அ பா, !"

"ெச பா

க ேசாள ெகா ைல

ட ேபா றா க ! ந றா
வத
னா ஒ ேசாள ெகா ைட ட ப க
டா . அ ப அ த வா

இள ேசாள ெகா ைடைய ப ததாக ெத தா வ
அவ க ைடய ெம
ைய
ெகா
ேவ எ
ெசா
க !"
"ேபா
; ஒ ெகாைல ெச தேத ேபா ! உ பண
ஆப
வரா . ேசாள
ெகா ைல
ஆப
வரா . கவைல படாேத!" எ றா ேபா
கார .

யாய - 18

ேபா
கார


ட ற அேத லா அ
இ ெனா அைற
இ த
மா ப கஜாைவ பா க ெச றா . ேபா
காரைர பா த
ப கஜா க
கத

டா . " க ெசா னைத ேக காதப யா இ த க
வ ேத . அ த பாதக க

எ ைன இ ப
எ றா .

டா க !

க தா

எ ைன கா பா றேவ

"நட த நட தப எ லாவ ைற
ெசா னா உ ைன கா பா ற பா
ஷய ைத

ட மைற க டா !" எ றா ேபா
கார .

!"

ேற ! ஒ

"இ ைல; மைற க
ைல. உ க ட ெசா லாம மைற
ைவ ததனா தாேன இ ப
க ைய அைட ேத ! எ லாவ ைற
ெசா
ேற !" எ றா ப கஜா. அவ த
த மா
மா ெசா னத சாரா ச இ தா :

ப ட

மா ப கஜா
அவ
ப ன
மலா நா
ெசா
த ர கைள
ப ெகா
வ தவ க . வ

தக பனாைர
ப ெகா தா . ேபா
கார ட
ஆர ப
அவ நா அணா யாசக வா
யத
ய காரண
உ ைமேயயா
.
இத ைட
, ப கா சா எ பவ ட அவ

க ஏ ப ட . ேபா
கார ட
ேக ட ேபா அவ ட அ
வா க நா அணா ேக ட
அ தஅ
க உ டா
வள த . ப கா சா அ க , "உ ைன ேபா ற அழ
, கெவ

சா
தன
உ ள ெப எத காக இ ப
ைச எ க ேவ
?
மா
ேச தா
ரபல ந ச ரமா ல ச கண காக பண ேச கலாேம!" எ
ேபாதைன ெச
வ தா .

மா

சபல அவ
ஏ ப ட . ப கா சா அ க அவைள

ப ேபா
ஆைசைய வள
வ தா . மா ப கஜா மலா நா
ேய ைசயாக
வள தவ . வ

பல அ பவ கைள ெப றவ . ஆைகயா அவ
ம ற
ெப கைள ேபா அ வள நாண , அ ச , ச ேகாச
த யைவ இ க
ைல. ப கா சா
ஒ சமய அவைள ஒ
மா தலா
ட அைழ
ேபானா . அேத சமய
இ ெனா
ரபல
மா ந ைக வ
தா . அ த ந ைக
தா அைர ைப ய மா
இ த ;
அ தா
ைப ய மா
இ த . அவைள ேபா ப கஜா

அழ
ெத ய
ைலெய

யதா ,
மா
ேச
ெகா ள
யா எ
ெசா
வ த ட

டா க .
இதனா அவ ஏமா ற அைட
தேபா
ராைச அைடய
ைல. ப கா சா
ைத ய ப
னா . தாேன ஒ பட எ க ேபாவதாக
அத காக பண ேசக
ெகா
வ வதாக
ெசா னா . பட ஆர
வைர
கால ேசப
காக அவ ட பா

ஒேர ஒ நைகயான ைவர அ
ைகைய
த வதாக ெசா னா . ப கஜா ந
ெகா தா .
ப கா சா
ெகா

பண ைத ெகா தா . ப கஜா அைத ப ரமா
ைவ
தா . அவசர ெசல காக ஐ
பா ேநா
ஒ ைற எ
ேபா
கைட
சாமா வா னா . கைட கார அ த ேநா ைட வா
ேம
பா தா .
"அ மா! இ க ள ேநா
. யாேரா உ ைன ஏமா
றா .
மானா அவ ட
ெகா
ெவ
பாயாக வா
. இ லா
டா ேநா ைட ெகா
மா
இ . ேபா ஸு
ெச
ெத தா ஆப

!" எ
எ ச ைக ெச

னா .
ப கஜா ெசா ல
யாத ேகாப

ைவ
த ெப
ைய எ
374 ஆ ந ப கா
ேட ைள ச

தாப ட
உடேன
னா . ேநா
ெகா
ப கா சா ைய ேத
ேபானா . வ
தா . பா
ேபசாம ேபானா ச ேதக ஏ ப

கைள
ேலதா


வழ க ேபா பண ேக டா . ெப
ச ேதக
உ ளானா .

ெகா

டதனா ேபா

கார

ப கா சா
ட ப கஜா க ள ேநா
கைள
ெகா
ச ைட
தேபா அவ
தா
ேவெறா வ ட ஏமா
ேபா
டதாக
னா . அவைன ேக
ேவ ந ல பண
வா
த வதாக
னா . அ ப ப கா ைவ ஏமா யவனான எ ரா ஏ கனேவ ேகாஆபேர
ச க பண ைத ைகயா யவ . இ ேபா
னமநாய க ப
டார
மா
எ ப ேயா மாேனஜ ேவைல ச பா
ெகா
தா . அவைன ேத
ெகா
ப கா
ேபானா . ப கா த
ஓ மைற
ட ேபா றா எ ற பய னா ப கஜா
அவ

ேபானா .
னமநாய க ப
ராம
யா
த ேப
ச ேதக ஏ படாம
இ பத காக தா ப சாய
மாேனஜ எ
, ப கஜா த த ைக எ
ப கா ெசா
ெகா டா . எ ராஜு ப கா
க ள ேநா


டா க எ
ப கஜா அ ேக
ெத
ெகா டா . எ ப யாவ த
ைடய பண ைத
ப ெப
ெகா
அவ க ட

ெகா
ேசல ேபாகலா எ

தா .

ஒ நா அவ க
மா ெகா டைக

இட
க ள ேநா

லவ ைற
ெசலாவ
ெச வத காக ைவ
தா க . அ த இட
ேபா
கார வ

பா கேவ
இர
ஆசா க
ச ேதக உ டா
ட . உடேன பைழய ஃ

லவ ைற க ள
ேநா
க ட ேச
ைவ
ெகா
டா க . ஃ



எ மாதலா
அ ப ெச தா க . அ ைற
தா ெச ேகாட க

டார
மா
ெச த கலா டா
நைடெப ற . அ த ப
கா


லமாக த க கா ய ைத ைறேவ
ெகா ளலா எ
எ ராஜு ப கா
உ ேத தா க . ேபா ஸு
ச ேதக ஏ ப
டப யா க ள ேநா
அ ச த இய ர கைள
அ ச த ேநா
கைள



தா க . அத
ெச ேகாட
ேக
ைச
த க இட எ

தா க . அ ட ெச ேகாட க

ைத
ைவ
த பண ைத
கப கர
ெச ய ய த
தா க . இத
உத ெச

மா ப கஜாைவ ேக
ெகா டா க .
அவ உத ெச
அ த ப
கா டாைன த ேமாகவைல

ைவ
தா கா ய
ைக
; அவ
ேசரேவ
ய பண
ைட
. அேதா எ ராஜு
ெச ைன

மா தலா கைள ெத

, அவ க ட ப கஜாைவ அைழ
ேபா
பா ெச வதாக
வா க தா க . அவ க ைடய ேபாதைன
ப கஜா
ச ம தா . அவ க ெசா ப ேய ேபா
கார ட ெச ேகாட
க த
ெகா த
னா . ப கஜா-ெச ேகாட ச
எ ன நட றெத
ெத
ெகா ள
ேபா
கார

இ பா எ
அ சமய ெச ேகாட
ைச
த க கா ய ைத
சா
ெகா ளலா எ

தா க . ஆனா அவ க எ பா தத
மாறாக ல
கா ய க நட
டன. ெச ேகாட ெபா மா கர உ
றேபா த
ைச
ெவ ச ெத தைத பா
டா . பா
, மா ப கஜா த
ேகளாம ஓட
ெதாட
னா .
"அத
ற நட தெத லா உ க
ெத ேம, கா
ேட
ஸா ! எ ப யாவ
எ ைன இ த தடைவ கா பா
க ! இ ேம இ ப ப ட ேபா


ேபாவ
ைல. ைச எ தாவ
ைழ
ெகா
ேற !" எ
ெசா
மா ப கஜா
ம ப
அ தா .

அவ
ேவ

அ ைகைய
த .

ப ெச வத

ேபா

கார

ரயாைச பட

யாய - 19

ேம ப க ள ேநா
வழ
ஷயமாக இ
இர ெடா

ல கேவ

பா
இ த . அத காக ேபா
கார ெகா பனா ப
ேபானா . வராம


ட ட அவ ைடய மக எ ேப ப ட இ க
அக ப
ெகா
றா
எ பைத ெத
தா . எ ப யாவ ெச பா
ெபய இ த வழ
அ படாம கா பா ற
ேவ
ெம

ட ெரா ப
ேக
ெகா டா .
ெச பவளவ
ரைம
தவ ேபா இ தா . அவ ைடய மன
ேக
,
ேக
கைர
ைச , ேசாள த ைட

, இர த ேதா த க
, சா
நா
ஓல
,
ேதா
ம த க
, பய கர ஆ த ஏ ய ேபா
கார , த
ட த
ேநா

, ைக

ய ெச ேகாட
, அவைன ேபா ஸா ெகா
ேபான
ேபா த ைன பா த பா ைவ , அவ ெசா ன வா ைத
ஒேர ழ பமாக வ ட

ெகா
தன. எ லாவ
அ கமாக அவ மன க
னா ஒ ெச
ட உ ேள கா யான ெச
ட -வாைய ெப தாக
ற ெகா
கா

த .அ த
ெவ
ட மன க
ேதா
யேபாெத லா அவ ைடய அ வ
எ னேவா
ேவதைன ெச த .
இ தைகய ைலைம ேலதா ேபா
"வா
க !
க வ
க எ

"அ எ ப ? எத காக?" எ
"எத காக, எ ப எ

கார வ தா . அவைர பா
பா ேத !" எ றா .

ெச பா பரபர

ட ,

கார .

ேக டா ேபா

உ க

!" எ றா ெச பா.

ேக ெத

"ஓேகா! அ ப யா?"

"உ க ட ஒ
"ேபஷா

ேக கேவ

ேத

ேக க

மா?"

ேக கலா ."

"அவ எத காக 'நா தா ெகாைல ெச ேத ', 'நா
எ ைன கா பா வத காக தாேன?"

தா

ெகாைல ெச ேத ' எ

னா ?

"ஆமா ."
"நா

ெச

"

ைச

ேப

அவ

எ ப

ய ?"

ேதா

ெவ ேய யைத ெச ேகாட

பா

டா . அைத த ர இ ெனா

காரண

. அவ
உைட த வைளய ஒ
ேன ெத யாம இ
ெச பா த

லா தைர ெகா
ட த .அ உ
மா?"

ைடய ைககைள பா

"உ

ைடய ஒ
இ ப

"அ

ற ? அ த வைளய எ ன ஆ

ெகா
ைடய தா

ற . இ ெனா ைக
இ ைல. ம றவ க
!" எ றா ேபா
கார .

?" எ

ெச பா ஆவேலா

"ெச ேகாட அைத ஒ வ
அ யாம ச ெட
ஓ வ
ம ைய உத னா . வைளய ேக
றா ! எ
ெசா

"ேவ டா , ெச பா! உ ெச ேகாட
ெகா

ேச க நா இ
ேற . வ
ெச பா ேபா
காரைர ஏ
பா
கா பா
க எ
என
ெத

நட தைத நட தப ெசா
ற எ


த ."
ேப

"

ேன எத காக வ

த பட

ைலெய

த ? எத காக க

ட எ ேக? ப

ெகா

ேக

கைர

எ ன க சன ! எ ன அ
! அவ
ெச பா க
ெப
னா .

, "நா அத காக வ த பட
ைல. அவைர
.அ ப
க ெச யா
டா நா ேகா
மா
ேத ."

தா

ரமா ைவ

டா . ேகா
!" எ றா .

வ தா

ெசா ேனேன!"
?"

"அ ப என காக த உ ைர ெகா க
ேபா ேற !
வ த
பண ட எ ேக எ
"ஏ , பண

ேக டா .

ஆப

வரா . அவைன
தைல ெச
த படாேத!" எ றா ேபா
கார .

ேபா
கார
, "அெத லா ேவ
ஏ ப
. ெச ேகாடைன கா பா வத
நா ஆ
"அத காக நா

தேபா வாச ப
ெத
ட ...

டா .

ெகா

ைக

வைள இ
தா ஆப தா
ேபா

"எ வள சாம
யமாக ெச
எ னா இ ப ேந
டேத!" எ

ைச
எ ப அவ

தவ
நா ப
ேக பாேர?"

எ ன ெசா ல

றா அ லவா?"

" ட ப ரமாக ஐயனா ேகா
ைட
ட ற . அதனா எ ன ரேயாஜன ? அ த
ட ைத அவசரமா
ெகா
ஓ ேன அ லவா? ெகா ச ர ேபான ற தா அ
கன கேவ இ ைல எ ப ஞாபக
வ த . உடேன லா ெவ ச

பா ேத .
ட கா யா
த ! அைத பா

ைள ழ
ட .
ற இட ேலேய
ெகா
ேத . ஊ கார க ஓ வ
ச த ேக
ட ைத
ைட
ேபா
அவ கேளா நா
ேச
ெகா ேட . க

தைலயா
வ ,' ட
இ த
பண எ ேக?' எ
ேக டா எ ன ப
ெசா
ேவ ? நா பண ைத ப ரமா
ைவ
ேப எ ற ந
ைக ட அவ இ பாேர! அவ ைடய ேகஸு காக காலணா

ெசலவ க ேவ டா எ
ெசா

றாேர! அ
பா ப
பா
ேபா
ட எ
ெத தா அவ
எ ப இ
?எ
அ ெப லா
ஷமா மா
ேம!" எ
ெச பா ல
னா .

ேச த எ
ட அவ

யாய - 20

கைத ெசா
ெகா ேட வ த ேமா டா ைரவ வ
ைய
ய ,ம ப
'ெபா மா கர '
ச ப வ
ேறா எ
ெத
ெகா ேட . இட ப க
ெச
தாக க ய
ற . மைழ கால இ
தப யா
ைக
மா

ெத ய
ைல. கா ெச
ச த
கைத ெசா ன ர
ற டேன மைழ

சளசள ச த
மைழ


ேதா ள
ஆ ர கண கான
வரா க
கத ப

ேச
ேக டன.
"இ ேபா இ ேக

எ ன உபேயாக ? இ

ெத ய

ைலேய?" எ ேற .

இ ப

ெசா
வா
வத
ேள ப ெச
ஒ ெப ய
ெவ
ேதா
த கா ைள அக
ெவ ச ேபா
கா
ய .அ


ேநர
ெபா மா
ைக
ேள ெந
ெந
ஒ பளபள பான க
ெச றைத ,
ைக
ெச
ச த
ெகா

ய ரா
ெவ

ஓ வ தைத
பா ேதா . பா
பய
அ த
ைக
த மா ெவ ேய ஓ வ ததாகேவ
ேதா
ய .அ த
ஷ ம ப
நா ற
அ தகார
ெகா ட . க ய பாைற

பய கரமாக
ற .


ேபாகலாேம இ

ட கா
எ ைன
அர
இ ேக எ ன ைத பா

ட எ பைத ஒ
ற ?" எ ேற .


நகர ெதாட
ய . சாைல
வல
ெகா
பைத கவ
ேத . "இ த

ள ெச ேகாட க

ைச எ
நாளாக இ தா
ேம ஏ
பா
ெசா
ெகா
ேட
ைக
, ேமா டா
சாைலேயார
மர
ேமா
ெகா ள ேபா
ந சாைல
வ த .
அ த மைழ
ப க
ள ேமா டா சார
"ஒ
ஏறாம

இைத ேக ட

என

க! ஒ


ட . "எ ன? எ ன?" எ
ேன .

நா
ேக ஓ ய . அத ேமேல வ
ேன " எ றா ேமா டா ைரவ .

வ த ேகாப

ேற . "ச


இ த
ைசக

ச த
ைசகைளேய பா க

ைலேய! அைர ைம
ேக ெத ய ேபா ற ? மைழ இ லாம

கலா " எ
நா
ெர

வைள
ம ப
ேவகமாக வைள

ட என
உட
கா ெச

ைல, ஸா ! பதறா
பத காக வைள

ெகா

அளேவ

ைல.

"எ ன அ பா, ! ஒ நாைய கா பா வத காக ம
அழகா
ற !" எ ேற .
"அ எ ப , ஸா ! நா

எ த த
ம ட ?" எ றா
இத

எ னா ப

கா ேபா

ெகா

மைழ

ற ேபா

ேசல ஜ ஷ

ெசா ல

தாேன? ம

ெகா

ைடய உ ைர கா

ெகா ள எ

"அெத லா இ ைல, ஸா ! ம
"அ ப ேய சா வ தா
கவைல
ைல!" எ ேற .

ஆவ வள

ெகா

தா அ த நா ெச
ைரவ .

தஉ

ெரா ப ெக

கைத

ைவ ெத

ேற . கைத ெகா ச தா

பா

கா

! அ வள

மா

ெகா

ஏற


ெகாைல ேக
ரேயாஜன ?"

ேற ? கத

ேபா !" எ

இல வாக சா

ெகா

ட ற

ற !" எ றா

மைற

டா !"

வ தா என

ேபா

ைரவ .
கார

ேபா ேகவல பண ைத
ெசா னா .

ைல.

ேபா
கார ஆ ேச! பண ைத க
ெகா
நட த நட தப ேய ெசா
ேவ !" எ றா .

"ெசா னா ெச ேகாட
அ வள தாேன? அ
எ ன
"நா

ெகா ச

!ஒ

ேபா

தா நாேம ைபஸலா

"ெச ேகாட இ ப ப ட இ க டான ைலைம


கவைல ப
றாேய? பண
ட க
,த
!" எ

தா

த .

ேட

பண ைத காேணாேம எ
கவைல ப ட ெச பவளவ

ட ஆ த
ற ய றா .

நா

த .

"இ
ெகா ச ேமா டாைர வைள
ெசா ேன .

"
ேகா

தாேய?

த .

ேட

"ெகா ச நா அஜா ரைதயா
ம ைழ
அ த ய " எ றா

இ ெச பவளவ

பா

ைல.

ேட

ெகா

ைவ ெத

"அத ெக ன, ெசா

வத

த .

ேட இ

ெந

கைத

ள வ
ைரவ .

த கைள ெகா

அக ப

க . இ லா

டா ,

ெகா வா .

கட பாைர னா ம

ைட

ேபா டவ அ லவா அக ப
ைன
களா?" எ றா ெச பா.

ெகா ள ேவ

? உ கைள நா

பா

ைல எ

ேபா
கார
ேபானா . ஏென
ெச பா ெசா ன உ ைமேயயா
.
ேபா
கார அ
மாைல ப கா
எ ராஜு
னதாகேவ ேக
கைர

டா . அ த ேபா

ைச
எ ன ெச றா க எ பைத கவ
ெகா
தா . அைர ைறயாக அ ச த க ள ேநா
கைள ஃ
க ட ேச
ெகா
யைத பா தா . உ ேள அ சமய
ைழயலாமா, ேவ டாமா எ
ேயா
ெகா
தேபா , ெச ேகாட -ப கஜா இவ க
ேப
ர ேக ட . ற எ ரா
ள ைக அைண
ெவ ேய னா . அ தா
ைச
ேள ைழ
ப கா ைவ
ைக
கள
க ள ேநா
மாக
க த க சமய எ
ைன
உ ேள ரேவ தா .
ஆனா த
ேனா இ
யாேரா ஒ வ வ
ச த ேக
கத


ெகா டா .
வ வ ஒ ெப எ
அ த
அ ேக வ
றா எ
ெத
ெகா

அவ

ஒேர ய பா
ஆவ ஏ ப ட .

ட . அவ

யா , எத காக

வ தவ உ ேள வ
அவசரமாக ெச
தவைலைய எ தா . ப கா
பா
அவ ைடய ேசைல தைல ைப ப னா . க ைய எ
வத
ஓ னா -இைவ
யா


ேநர
நட
டன. ேபா
கார ைடய
ரமாதமான
அவசர
ேவைல ெச த . ப கா
னா
ட த கட பாைரைய ச ெட

அவ
தைல

ேபா டா . ப கா , "ஐேயா!" எ

ெகா
தைர
தா . அவ இ
பா த ஒ ெப
ைளைய தா . அ த ெப
மா
ப கஜாவாக இ கேவ

தவறாக
மா
ெகா டா . அவேள த தைல
அ தவ எ

ெகா
தைர
தா . ஆைக னாேலேய
னா அவ
மா
ப கஜா
ேம
ற சா
னா .
ெச பா ைக
தவைலைய எ
ெகா
ப கா
ைய உத ெகா

யேபா , கத

ஓ உ வ கட பாைரைய ஓ
ெகா
பைத
பா
டா . அ ப
றவ யா எ
ெத ய
ைல. ஆனா அவ ைடய ேபா
உைட

அவ ைடய மன

த . அவசர
அ ேபா அைத ப
ேயா க

ைல.
னா ேயா
பா
, பா
இ ப இ ப நட
கேவ
எ பைத ஒ வா ஊ
ெகா டா .
தா கதவ
றைத ெச பா பா தாளா இ ைலயா எ பைத ப
ெகா ச ச ேதக இ த . அ இ ேபா ெத
ட .

"ஐயா! பண ைத ெகா
"பணமா? நா
"

க தா

"எ ைன

க " எ றா ம ப

ெகா

எ ேக ேபாக?"
பண ைத எ

எ றா ெசா

க ேவ
றா ?"

!"

ேபா

ெச பா.

கார

"நா

ெசா ல

ைல.

கேளதா

ெகா

கேள!"

"அ எ ேபா ?"
"அ ைற
அவ ட
க ேபா
ெசா ல
ைலயா? அைத நா ஒ

கார
ேக

ேவஷ
ெகா

ேல

ட'

ேத ."

வ வா ' எ

"ெச பா! பேல ெக
கா . இ வள சாம
யசா யா
ெகா
அ த அச
ெச ேகாடைன ேபா
க யாண ெச ெகா ள ேபா றாேய, அைத ைன தா தா
வ தமா
ற !"
" லைர ேபால
"அ உ தைல எ
க யாண த
பண

சா களா

பைத கா

! எ ப யாவ ேபா! ெச ேகாட
தனமாக
ைட
!" எ றா ேபா

பேத ேம !"

அவைர ேபா அசடா

வ வா . உ


கார .

யாய - 21

ெச ேகாட
ற ஒ
ைல எ
ேபா
அ கா கேள அவைன
டா க . க ள ேநா
வழ
அவைன சா யாக
உபேயா
ெகா
த ற ஒ ந ல
த ேத
ெச ேகாட
ெச பவளவ
நட த .

தைல ெச
டா க . எ லா
மண

ய த ப க ேக
கைர
ைச

தன நட த ஆர
தஅ
ெச ேகாட த அ ைம மைன ைய பா
, "ெச பா! நா இ ேம அ க
ேபா றெத
உ ேத
ேற . உ ைன
அைழ
ேபாேவ !" எ றா .
"ந றா
ற !உ க
ைப
ழ ைதகைள பழ யா டவ ெகா
ேவ டாமா?
மா
மா

ெச பா ேக டா .
"பண
ட ற , பண !
க டாய ேபாேவ . இ லா
"அெத லா உதவா . நா
நாேம இ தா ேபா ற .

யமா, எ ன? நாைள
கமா டானா? அவ க
பண ைத ெதாைல

னமநாய க ப
டா ேசல
காவ

டார
ேபா

மாைல
மா

நம

இர
ஏதாவ ேத ைவ க
டலா எ
பா
களா?"

மா நட தா அத
நா
மா பா
வ ேவ ..."

உ கைள ேபாக டமா ேட .
மா
க ராஜா ெச ேகாட க
ட ; நா ரா

பா
ற ராஜா-ரா யாக
ெச பவளவ
...!"

"ேச ேச! எ ைன
உ ைன
எத காக அ வள ேகவல ப
ெகா
றா ?
மா ேல

ற ரா க உ கா
ெப வா களா, ெச பா? ஒ நா
இ ைல. அத காக நா
ெசா ல
ைல. அ ைற
ஒ நா எ ைன
மா பா
வா எ
ெசா னாய லவா?
நா
உ ஏ
பய
ேபாேன அ லவா? அ ேக ெபா மா கர
ச பமாக
மா
ப கஜா எ பவைள பா ேத அ லவா? அவைள பா
ேப , அவ ட பழ ய ற தா


ைடய ம ைம என
ந றா
ெத ய வ த . ெச பா! உ ைன ெப வத
நா
எ வளேவா தவ ெச
க ேவ
! பழ யா டவ ைடய
ைப னா தா உ ைன நா
மைன யாக அைட ேத . ஆனா
உ ைன அைட த எ வள ெப ய அ
ட எ
அ த
டார
மா
ேபாகாம
தா -என
ெத
ரா . எ
ைடய பண ைத
பா கா பத காக எ வள ெப ய அபாயமான கா ய
தைல
டா !" எ
ெச ேகாட
மன
னா .
"நா
உ கைள அதனா தா ந

ெகா ேட . எ ைன கா பா
ெகாைல
ற ைத ட ஒ
ெகா
கேள! எ ேப
உ க
எ வள
அ மான இ கேவ
!" எ றா ெச பா.
"அ ஒ
உன காக இ ைல. அ த ேபா
கார
ெர

ேபா அ ப உள
ேட !" எ றா ெச ேகாட .
"உைட
ட த எ வைளயைல அ வள ஜா ரைதயா ெகா
ேபா
கேள, நா ெகாைலகா எ

யேபா
எ ேப
நா எ தைன ஜ ம எ
உ க
உைழ தா
ேபாதா எ
" ராம எ ன? ஒ

ைள

ழ ைதைய ெப

"அ ப யானா ெப
ழ ைதேய த
ம டமா? நா
ெப தாேன!"
" ெப தா . அதனா எ
ப கஜாைவேய எ
ெகா
ட த
ெகா ச ஏமா
அ த ேபா
கார அவ ட

வ தவைள க
ேபா
ட எ
உன

ேபா
ெகா

ெகா ; கட

ப அ மைன

ரா

வத காக
அ தர க

னா ேதா றேவ

ேபா

யமா
கேள! இத
கட
ரா !" எ றா ெச பா.
."

அ வள
ேப , ெப

எ றா

லா ெப க
உ ைன ேபால ஆ
வா களா? அ த
மா
ேள , அவைள ெப ேப எ
ப கா ெசா ன ச தா . நா
ேட . ெபா மாைன ஜமா எ

ேட . ஆனா
எ ன ைத க டாேரா, ெத ய
ைல.
மாத ெஜ
யாண ெச ெகா
றா . அ த ேபா
கார
ேவைல
ெத ேமா, இ ைலேயா?"

த ெச ேகாட க

கா
ேட

தா க .

ெச பா

ேப
ெகா
மா ப கஜா

த அேத சமய
மா
ஆன தமாக உைரயா

"அ த ப கா , எ ரா இவ க ட
ல நா பழ ய
ந லதா
பழ
ரா
டா உல
எ வள ெபா லாத
த க இ
றா க
ெத
ரா . உ க ைடய ெப ைமைய

கமா ேட . மலா
ெசா
த ரெம லா ேபான ப
நா கவைல பட
ைல. அத
அைடய நா ெகா
ைவ
ேத !" எ றா ப கஜா.

ேபா
.அ ப

என
நா
எ க ைடய
பயனாக தா உ கைள

"ெகா
ைவ
தவ நா . ஜ பா கார மலா நா
பைடெய
வ தேத
உ ைன எ
ட ெகா
ேச பத காக தா . இ லா
டா , அ த ப
கா
ெப
ெச பவளவ
ைய ேபா யாராவ ஒ
ைய க
ெகா
க ட ப ேவ " எ றா


ட .

"இ ைற
ஆகாச ேல

இ ப ெசா
ைவ
ேப

"அவ ஒ
அவைள ெக

க ! அ ைற
அ த ப
கா
ெப
க , ரமாத ெக
கா எ
...!"

ெக
கா இ ைல. ெச ேகாட
கா யாக ெச
த ."

"அவ ேப

அதனா தாேன ப கா
கா பா
க ?"

ைவ

ட அவ

த ஆைச அ ப

த ஆைச உ கைள அ வள பலசா யாக ெச
தைல
அ த கட பாைரைய ேபா
க ? அவ

"அவ ேப
ஆைசயா அவைள நா கா பா ற
ைல. உ
கா பா ேன . எ க ம ! இைத ேக , ேக
ந றா மன
ெச த தவைறேய நா
ெச ேத .
ைச

உ ேள வ தா . அவ ெச பா எ
நா
ைன கேவ
ைல.
தா எ ைகக
அ வள பல ஏ ப ட . ப கா

ேபா ேட ..."
இைத ேக ட
கா ய
நட

ைவ

ைண தா

ப கஜா
உட
ெகா டா .

த .

ட ;
உ ைர

ேப

ைவ த ஆைச னா தா
ப ய ைவ
ெகா . ப கா
த .அ தஇ
ஒ ெப

தா
ைன ேத . அதனா
ைட
கட பாைரைய

மா கதாநாய கைள ேபா ேப னா ;

"நாதா! இ தைன நா
இைத ெசா ல
ைலேய? என காக எ ேப ப ட கா ய ைத
ெச
க ? எ உட ெபா
ஆ ெய லா ஏேழ ஜ ம
உ க ைடய உைடைம"
எ றா ப கஜா.
அ த

மா

ேபா

கார

ேசல ஜ ஷ
ப வ ைசக ச
ேபாக ேவ
த . ெர


'
'ஊ
ச த
ேக ட .
"ெம ரா

"அ ப யானா பா

ெத தன. நக
எ றச த ட

ட . ஆனா ெகா ச ேநர
கைதைய

ெசா

ட ஏழாவ ெசா

. அவசர

க ைத அைட தா .
வைள
ச த ேக ட .

ைல" எ றா

கா

ைரவ .

!" எ ேற .

"கைததா
டேத! ெச ேகாட க

ெச பவளவ
ஆன தமாக
இ வா ைக நட

றா க . இர
ெப
ழ ைதக
ஓ ஆ
ழ ைத
அவ க

றன. ெச ேகாட க
ட ேம
ெகா ச
ல வா
ேச
றா . நா
வ ஷமாக மைழ ெப யாம
அவ ைடய ேக
ைறய த

ற .
அவ ைடய ல க ப ெச

றன. ேசாள ந றாக ப ரா
ெகா ைட

அவ ைடய ழ ைதக ேசாள ெகா ைடைய ப
றா இ ேபா ெச ேகாட க


ஆ ேச ப
இ ைல. ெச பா ல சமய
ழ ைதகைள த
றா . ஆனா
ெச ேகாட க
ட அவ ட ச ைட
றா . ' ழ ைதக
றா
ேபாக
! அவ க
லாத ேசாள ெகா ைட ேவ யா
? அ ப ேய அ வைட ெச

ைவ
தா யாராவ ச
ழ ைதக தா
"இைத ேக பத

ஏ ப ட ?"

கா உ ேயாக த க வ
ேபாக
ேம' எ
ெசா

ெகா
ேபாக ேபா றா க !
றா !"

ற . ஆனா ேக

ச ேதாஷமா

எ னஆ

?

றவா

யா

"ஏ ?
றவா க எ ராஜு
ப கா சா
தா . க ள ேநா
ேபாட ய றத காக
அவ க
தைல
வ ஷ க
காவ த டைன ைட த . க ள ேநா
ேபா வ
அவ க ெவ
ெபற
இ ைல. ஒ ேநா ைடயாவ அவ களா ெசலாவ
ெச ய

ைல. ஆைகயா தைல
வ ஷ த டைனேயா ேபா
."
"ப கா
"ஆமா ; அவ
"

டவா த
தா

டைன ைட த ?"

ேக

றவா ைய யமேலாக
ேக ேபா வ உ டா?"

றவா ."
யா

சாரைண

வ தா க ? ெச

ெகா

"ப கா ெச
ேபானா எ
யா ெசா ன ? ெகா டறா
அவ ைடய தைல காய
ல நாைள

ட . ைற
வ தா ."
"

மா

ந றா ெகா

ேன, 'ெகாைல ேக ', 'ெகாைல ேக ' எ
ெசா னாேய? 'ெகா பனா ப
' க ம மமான ெகாைல' எ
ெசா னாேய!"

ேபானவ

றாேன!
ெவ ேய

ெகாைல'

"சாதாரண ெகாைல ேக க
ெகா ற
றவா யா எ ப ம மமா
. அைத க
க ேபா ஸா
ப ேவா
பா பா வா க . ஆனா இ த ெகா பனா ப
ெகாைல
ேக
ெகாைல ெச தவ யா எ ப
ம ம ; ெகாைல
டவ யா எ ப
ம ம !
உ ைம
யா
சாக
ைல! ஆைகயா ெகாைல ெச ய பட
இ ைல! ெச ேகாட

ட அ
ர , 'நா தா ெகா ேற ' 'நா தா ெகா ேற ' எ
க யதா
'ெகா பனா ப
ெகாைல ேக ' எ
ெபய வ
ட . ெகா ல ப டவ யா எ ப
ெத யாமேலேய ஜன க , 'ெகா பனா ப
ெகாைல ேக ' எ
ேப ெகா
தா க .
அைத தா நா
ெசா ேன !" எ றா ேமா டா ைரவ .
"கைத இ ப

என
எ னவா
? அவ ஏ ேபா


ச ேதாஷ . ஆனா ேபா
இலாகாைவ
ல னா ?" எ

கார
ஷய
ேக ேட .

"ரா நாமா தா . க ள ேநா
ேக
அவ ச யான தைடய க
ெகா க
ைல

அவ ேப
கா ஏ ப ட . க ள ேநா
க எ
அவ
ைச

ைட

ெகா
வ தைவ உ ைம
உ ைமயான ேநா
க எ
, ெச ேகாட தவைல
இ தைவ எ
ெத யவ தன. இதனா ேபா
கார
' ளா மா ' ைட த .
எ பா தப
ரேமாஷ
ைட க
ைல. ஆகேவ ேகாப ெகா
ரா நாமா ெச
டா ."
"ெச ேகாட

அவ

ைடய பண

ைட

டதா

!"

"
யமாக
ைட
ைவ ப
ைல.
சமா


ட . ஆனா ெச ேகாட இ ேபாெத லா பண ைத
ைத
பண ைத பா
ேலா, ச கா கட ப ர க ேலா ேபா
வா
றா ."

"ெரா ப ச ேதாஷ " எ ேற .
கைட யாக ேக க எ
"ேபா

த ேக

கார இ ேபா எ ன ெச

ைய

ேக

ேட :

றா ?" எ ேற .

"மா கா
ேட
374ஆ ந ப இ ேபா ேமா டா ைரவ ேவைல பா
றா ! கா

சமய த ர ம ற ேவைளெய லா கா ேம கா ேபா
ெகா
உ கா
ெப சா ைய அ கார ப
ெகா
றா !"

ஒேர ஒ

ேக

பா

த : "அ த ேமா டா

ைரவ

தானா?" எ ப .

ஆனா நா அைத ேக க
ைல. எத காக ேக ப ? நா
உ ைர கா பத காக
ேமா டாைர
எ ைன
அவ ேவைல
ட பா தைத ைன தாேல ெத ய
ைலயா?
இ த ேக
ைய அவ ட ேக க ேபாவாேன ?

ெபா மா

கர

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful