You are on page 1of 1

ANG ESPIRITU NG PANGINOON

(Koro)

Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon; ako’y hinirang N’ya upang tumugon sa daing ng mga aba
at ihatid sa mga dukha ang Magan-dang Balita ng Kaligtasan.

(1)

Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyan paningin ang mga bulag, dalhin
ang nasa dilim sa may liwanag. (Koro)

(2)

Ang inaapi at mga sinisiil ay hahanguin sa mga hilahil. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng
tanging pagli-ligtas ng Panginoon. (Koro)