Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp Môc lôc

Kho¸ luËn tèt

Lêi nãi ®Çu............................................................................4 Ch¬ng 1 Tæng quan vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t...................................................6

1.1. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi - vai trß vµ xu híng.....6 1.1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi....................6 1.1.2. Vai trß cña FDI ®èi víi quèc gia tiÕp nhËn ®Çu t ..............................................................................8 1.1.3. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn dßng ch¶y FDI.......11 1.1.3.1. Toµn cÇu ho¸................................................11 1.1.3.2. Khu vùc ho¸..................................................12 1.1.3.3. C¸c sù kiÖn t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong t¬ng lai gÇn............................................12 1.1.4. Xu híng ®Çu t quèc tÕ vµ khu vùc nh÷ng n¨m tíi ............................................................................15 1.1.4.1. Xu híng ®Çu t quèc tÕ nh÷ng n¨m tíi..........15 1.1.4.2. Xu híng ®Çu t khu vùc nh÷ng n¨m tíi..........19 1.2. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t..............................23 1.2.1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn ®Çu t..................................23 1.2.2. Vai trß cña xóc tiÕn ®Çu t.................................25 1.2.3. C¸c bé phËn cña ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t...26 1.2.3.1. ChÝnh s¸ch ®Çu t........................................27 1.2.3.2. ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t..............................27 1.2.3.3. C¬ quan thùc thi chÝnh s¸ch xóc tiÕn ®Çu t. ........................................................................29 1

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp
ch¬ng 2

Kho¸ luËn tèt

Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam...................33

2.1. Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng FDI t¹i ViÖt Nam...........33 BiÓu ®å 4- T×nh h×nh vèn FDI ®¨ng kÝ vµ thùc hiÖn giai ®o¹n 1992-2002...........................................37 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ë ViÖt Nam .......................................................................47 2.2.1. C¬ quan phô tr¸ch c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t .....47 2.2.1.1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ..................................48 2.2.1.2. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh vµ thµnh phè ........................................................................50 2.2.1.3. Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp52 2.2.2. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t hiÖn nay t¹i ViÖt Nam.....................................................................53 2.2.2.1. T¹o dùng h×nh ¶nh......................................53 2.2.2.2. TËp trung vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng ........................................................................54 2.2.2.3. Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t........................63 2.2.3. Nguån nh©n lùc cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t . .65 2.2.4. Ng©n quü cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t .........69 2.3. §¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam..............................70 2.3.1. Thµnh c«ng........................................................70 2.3.2. Tån t¹i................................................................72 2.4. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cña Trung Quèc...............................73 2

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp
Ch¬ng 3

Kho¸ luËn tèt

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t............................................................................76

3.1. Quan ®iÓm, ®Þnh híng vÒ c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t trong giai ®o¹n 2001 – 2010....................76 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ...........................................80 3.2.1. Thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia........80 3.2.1.1. Sù cÇn thiÕt cã mét c¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ xóc tiÕn ®Çu t cÊp quèc gia ...........................80 3.2.1.2.Mét sè ®Ò xuÊt trong quy tr×nh thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia............................81 3.2.2. C¶i thiÖn nguån nh©n lùc cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t..................................................................86 3.2.3. C¶i t¹o nguån quü vµ ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t....................................................91 3.2.4. X©y dùng chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cã träng ®iÓm..................................................................94 3.2.4.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i cã chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cã träng ®iÓm.................................................95 3.2.4.2 X¸c ®Þnh ngµnh mòi nhän vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng.................................................................96 3.2.5. C¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t...............................100 3.2.6. C¶i thiÖn kü thuËt xóc tiÕn ®Çu t...................102 3.2.6.1. ChiÕn lîc vµ kü thuËt t¹o dùng h×nh ¶nh.. .103 3.2.6.2. ChiÕn lîc vµ kü thuËt vËn ®éng nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng............................................113 3

116 KÕt luËn............ 4 ... æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.......... KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 3..2....... nguån ®Çu t tõ ng©n s¸ch eo hÑp........6.... vèn tiÒm Èn trong d©n cha huy ®éng ®îc nhiÒn... ®a ®Êt níc ta ra khái khñng ho¶ng............ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc gÆp nhiÒu khã kh¨n. khi nguån viÖn trî níc ngoµi bÞ c¾t gi¶m ®ét ngét....... Luång vèn FDI ®· bæ sung nguån vèn quan träng cho ®Çu t ph¸t triÓn................. N©ng cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t...............120 Tµi liÖu tham kh¶o..............NhËt 3K38F......................................121 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m b¾t ®Çu c«ng cuéc ®æi míi....3......Hoµng H¶i Ch©u ......... thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) ®· trë thµnh mét chñ tr¬ng cÊp thiÕt....

kh«ng chØ cña riªng níc ta. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Ngµy nay. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thµy c« gi¸o Bé m«n §Çu t vµ c¸c thµy c« gi¸o khoa Kinh tÕ ngo¹i th¬ng – nh÷ng ngêi ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc thiÕt thùc vµ bæ Ých cho qu¸ tr×nh viÕt kho¸ luËn còng nh c«ng t¸c sau nµy. Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng.NhËt 3K38F. Xin tr©n träng c¶m ¬n ! 5 . Trong cuéc c¹nh tranh nµy.Hoµng H¶i Ch©u . moi quèc gia ®Òu ®· nhËn thøc ®îc vai trß cña c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t trong viÖc thu hót vèn FDI vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn cac ho¹t ®éng nµy. mµ cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Víi ý nghÜa quan träng nh vËy. C¹nh tranh trong lÜnh vùc xóc tiÕn ®Çu t còng chÝnh lµ c¹nh tranh thu hót vèn FDI. nguån vèn FDI ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. néi dung cña kho¸ luËn nµy xin ®îc tr×nh bµy vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nµy.hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. tríc nh÷ng ®ßi hái bøc xóc cña giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ . Xin ®îc göi lêi c¶m ¬n tr©n träng tíi TiÕn sü Vò ThÞ Kim Oanh – Bé m«n §Çu t. Trêng §¹i häc Ngo¹i Th¬ng – ngêi ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn.

®Çu t gi¸n tiÕp vµ ph¬ng thøc ®Çu t kh¸c.FDI) ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.1. FDI cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuyÓn giao nguån tµi s¶n phi vËt chÊt nh c«ng nghÖ.vai trß vµ xu híng 1.1. mét thùc thÓ cña mét nÒn kinh tÕ cã mèi liªn hÖ l©u dµi víi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong mét nÒn kinh tÕ kh¸c. Ngµy nay c¸c quèc gia ®Òu nhËn thøc ®îc nh÷ng lîi Ých to lín mµ FDI ®em l¹i cho níc chñ nhµ. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Ch¬ng 1 Tæng quan vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t 1. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc hiÓu lµ mét h×nh thøc ®Çu t quèc tÕ trong ®ã. Theo c¸ch ®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i trong Tµi liÖu híng dÉn vÒ C¸n c©n Thanh to¸n cña cña quü tiÒn tÖ quèc tÕ IMF.Hoµng H¶i Ch©u . tay nghÒ vµ bÝ quyÕt qu¶n lý. FDI còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiÕp cËn thÞ trêng quèc tÕ vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong níc. §Çu t níc ngoµi cña t nh©n ®îc chia lµm 3 lo¹i: §Çu t trùc tiÕp. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi .NhËt 3K38F. Kh¸i niÖm ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi Trong vßng 20 n¨m trë l¹i ®©y ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (Foreign Direct Investment .[1] Côm tõ "mèi liªn hÖ l©u dµi" ë ®©y ®îc 6 .1. do ®ã gãp phÇn ®Èy nhanh t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh viÖc cung cÊp mét nguån tµi chÝnh l©u dµi.

KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt hiÓu lµ mèi quan hÖ tån t¹i trong mét thêi gian dµi gi÷a nhµ ®Çu t trùc tiÕp vµ doanh nghiÖp còng nh møc ®é ¶nh hëng ®¸ng kÓ cña nhµ ®Çu t ®èi víi c«ng viÖc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Tuy nhiªn. kh«ng ph¶i mäi quèc gia ®Òu sö dông ngìng 10% ®Ó x©y dùng ®Þnh nghÜa ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.Greenfield Investment (thµnh lËp míi doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc 100% vèn níc ngoµi) 7 . C¸ch ®Þnh nghÜa cña OECD l¹i ®a ra mét møc chuÈn vÒ tØ lÖ gãp vèn: mét doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ mét doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc kh«ng liªn doanh trong ®ã nhµ ®Çu t trùc tiÕp së h÷u tèi thiÓu lµ 10% cæ phÇn phæ th«ng hoÆc 15% quyÒn biÓu quyÕt. • Lîi nhuËn t¸i ®Çu t díi d¹ng cæ phÇn hoÆc chuyÓn nî liªn c«ng ty. Vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi gåm 3 phÇn • Vèn cæ phÇn.[2] §iÓm mÊu chèt trong ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi chÝnh lµ quyÒn kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bëi vËy c¸c sè liÖu thèng kª lîng vèn FDI cña c¸c tæ chøc kh¸c nhau cã thÓ kh«ng gièng nhau.NhËt 3K38F.Hoµng H¶i Ch©u . Cã 2 h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi • §Çu t míi . • C¸c kho¶n vèn t¬ng øng víi c¸c kho¶n chuyÓn nî liªn c«ng ty. bao gåm c¶ vèn ®iÒu lÖ cña chi nh¸nh vµ c¸c kho¶n gãp vèn kh¸c.

Cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ®Çu t ®ang trong giai ®o¹n b¾t ®Çu ®îc thùc thi. mua l¹i vµ s¸p nhËp lµ mét h×nh thøc quan träng cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. Vai trß cña FDI ®èi víi quèc gia tiÕp nhËn ®Çu t FDI cã thÓ mang l¹i cho níc tiÕp nhËn ®Çu t rÊt nhiÒu lîi Ých.2. mua l¹i vµ s¸p nhËp cã thÓ trë thµnh h×nh thøc quan träng trong ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh÷ng n¨m tíi. vèn FDI chiÕm trªn 25% tæng vèn ®Çu t toµn x· héi t¹i ViÖt Nam th× thêi kú 1996-2000.Hoµng H¶i Ch©u . hiÖn ®¹i ho¸. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Mua l¹i vµ s¸p nhËp -Merger & Acquisition (mua l¹i vµ s¸p nhËp mét doanh nghiÖp hiÖn cã hoÆc mua cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn hoÆc ®· ®îc cæ phÇn ho¸) ë nhiÒu quèc gia. Tuy nhiªn. cã nh÷ng lîi Ých trùc tiÕp vµ x¸c ®Þnh. gióp c¸c níc nµy thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. tØ lÖ nµy lµ 24%. NÕu nh trong thêi kú 1991-1995. 8 . h×nh thøc nµy cha phæ biÕn ë ViÖt Nam do nh÷ng quy ®Þnh h¹n chÕ cæ phÇn níc ngoµi trong doanh nghiÖp néi ®Þa.1. Díi ®©y lµ nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n mµ FDI mang l¹i cho nÒn kinh tÕ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn • Bæ sung nguån vèn quan träng cho ®Çu t vµ ph¸t triÓn.[14] Nguån vèn nµy ®· gãp phÇn ®a ViÖt Nam ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi.NhËt 3K38F. 1. song còng cã nh÷ng lîi Ých gi¸n tiÕp khã nhËn biÕt h¬n.

• T¨ng thu ng©n s¸ch . HiÖn nay. tæng sè thuÕ thu ®îc tõ khu vùc FDI trong n¨m 9 . vèn FDI ®· trë thµnh mét bé phËn quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ . T¹i Hång K«ng.[12] T¹i Trung Quèc. chiÕm 6-7% tæng ng©n s¸ch. §ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc cña c¸c doanh nghiÖp FDI t¹i ViÖt Nam trong thêi kú 1996-2000 lµ kho¶ng 1.Hoµng H¶i Ch©u . Tæng sç lao ®éng hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së cã vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trªn kh¾p thÕ giíi íc tÝnh ®Õn n¨m 2001 lµ kho¶ng 54 triÖu ngêi.Lîi Ých dÔ thÊy nhÊt cña FDI chÝnh lµ t¹o nhiÒu viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng níc së t¹i.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt gióp khi th¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nh÷ng nguån lùc trong níc t¹o ra thÕ vµ lùc ph¸t triÓn míi cho nÒn kinh tÕ.45 tØ USD. Malaixia vµ Srilanka tØ lÖ lao ®éng trong khu vùc nµy còng ®ang t¨ng lªn nhanh chãng so víi tæng lao ®éng x· héi. • T¹o c«ng ¨n viÖc lµm . Ngay c¶ khi c¸c doanh nghiÖp liªn doanh ®îc miÔn hoµn toµn thuÕ thu nhËp cña doanh nghiÖp liªn doanh.x· héi cña c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. nhµ níc vÉn cã thÓ t¨ng thu ng©n s¸ch tõ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n nhµ ®Çu t vµ c¸c lo¹i thuÕ gi¸n tiÕp kh¸c. t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn møc sèng cho ngêi d©n. Khu vùc FDI còng thu hót h¬n mét nöa sè lao ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt cña Singapo.FDI ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ níc th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ.

FDI cã thÓ gióp níc tiÕp nhËn ®Çu t tiÕp cËn ®îc víi c«ng nghÖ míi trªn thÕ giíi qua th«ng qua viÖc ®Çu t hoµn toµn d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi t¹i c¸c doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi hoÆc gãp vèn b»ng c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp liªn doanh.Hoµng H¶i Ch©u .NhËt 3K38F. Singapo ®Òu cao gÊp hai lÇn hoÆc h¬n so víi n¨ng suÊt lao ®éng trong c¸c c«ng ty néi ®Þa. N¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp FDI trong khu vùc s¶n xuÊt t¹i Ailen. Bªn c¹nh ®ã. nhê ®ã t¨ng n¨ng suÊt còng nh hiÖu suÊt lao ®éng. Hµ Lan vµ mét sè níc ®ang ph¸t triÓn ë Ch©u ¸ nh Trung Quèc. • ChuyÓn giao c«ng nghÖ .[18] • ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn ®Çu t trong níc. §µi Loan. søc Ðp c¹nh tranh tõ c¸c c«ng ty níc ngoµi còng kÝch thÝch c¸c c«ng ty néi ®Þa t¨ng cêng ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 2001 ®· t¨ng 30% so víi n¨m 2000.RÊt nhiÒu ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cã ®Þnh híng xuÊt khÈu.Ngêi lao ®éng ë níc së t¹i lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã ®iÒu kiÖn tiÕp thu c¸c kÜ n¨ng míi vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý. Nhê quy m« vµ kh¶ 10 .Dßng vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi sÏ kÝch thÝch ®Çu t néi ®Þa vµ c¸c c«ng ty nµy cã thÓ trë thµnh c¸c kªnh ph©n phèi hoÆc trë thµnh c«ng ty cung øng cña c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi.[10] • §Èy m¹nh xuÊt khÈu . chiÕm 19% tæng sè thuÕ thu ®îc vµo ng©n s¸ch trong n¨m. • N©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng .

NhËt 3K38F. Trong n¨m 2000. tæng doanh thu xuÊt khÈu cña khu vùc FDI chiÕm tíi 50. NÕu cã c¸ch qu¶n lý thÝch hîp. c¸c c«ng ty néi ®Þa cã thÓ n©ng cao chÊt lîng còng nh uy tÝn cña m×nh.1. c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi dÔ dµng x©m nhËp thÞ trêng xuÊt khÈu h¬n so víi c¸c c«ng ty néi ®Þa.3.Hoµng H¶i Ch©u . 23% tæng doanh thu xuÊt khÈu cña ViÖt Nam.3.1. Toµn cÇu ho¸ Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra víi tèc ®é ngµy cµng nhanh. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn dßng ch¶y FDI.FDI gãp phÇn kÝch thÝch t¨ng trëng chung cña mét nÒn kinh tÕ nhê ®Èy m¹nh c¹nh tranh trong nh÷ng ngµnh mµ cã chØ mét sè Ýt c¸c c«ng ty néi ®Þa ®ang chiÕm vÞ trÝ ®éc t«n. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt n¨ng tiÕp cËn víi m¹ng líi ph©n phèi vµ m¹ng líi marketing quèc tÕ.8% toµn bé doanh thu xuÊt khÈu cña Trung Quèc[18]. 1. do ®ã t¨ng cêng ®îc søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ.1. nhiÒu quèc gia cã thÓ tËn dông ho¹t ®éng FDI ®Ó t¨ng møc xuÊt khÈu cña níc hä vµ thu ngo¹i tÖ. [12] • N©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong níc . 1.Trong qu¸ tr×nh t¬ng t¸c víi c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 11 . c¸c c«ng ty ®Òu cã kh¶ n¨ng chän lùa ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thÝch hîp nhÊt nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt. • T¨ng cêng c¹nh tranh nÒn kinh tÕ .

ASEAN.Hoµng H¶i Ch©u . • ViÖt Nam cam kÕt gia nhËp khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN vµ thùc hiÖn lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan. hä sÏ ®¸nh mÊt tÝnh c¹nh tranh vµ tôt l¹i phÝa sau lµn sãng ph¸t triÓn toµn cÇu.2.3. 12 . 1.3. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt TiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®· ®em l¹i cho c¸c quèc gia cã nguån lao ®éng rÎ nh ViÖt Nam kh¶ n¨ng ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh vµ thu hót nhiÒu h¬n nguån vèn FDI. C¸c sù kiÖn t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong t¬ng lai gÇn.1. 1. §iÒu quan träng lµ c¸c quèc gia nµy ph¶i ®¶m b¶o gi¶m thiÓu c¸c rµo c¶n trong qu¸ tr×nh x©m nhËp vµ ho¹t ®éng cña nhµ ®Çu t. Khu vùc ho¸ Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®· ®a ®Õn sù h×nh thµnh c¸c liªn kÕt khu vùc nh EU.… C¸c liªn kÕt nµy nh»m t¹o ra c¸c khu vùc kinh tÕ réng lín h¬n trong ®ã lîi thÕ t¬ng ®èi còng nh lîi thÕ kinh tÕ quy m« ®îc ph¸t huy tèi ®a. APEC. NÕu c¸c quèc gia kh«ng tËn dông tèt nh÷ng c¬ héi nµy. Cã 3 sù kiÖn lín ®· vµ ®ang ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh chiÕn lîc thu hót vµ xóc tiÕn ®Çu t cña ViÖt Nam.1. c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c ph¶i ë møc hîp lý. vµ nh÷ng h¹n chÕ mang tÝnh quan liªu trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i dÇn ®îc dì bá.3.NhËt 3K38F.

Hoµng H¶i Ch©u . thñy tinh.[3] Ch¬ng tr×nh hîp t¸c th¬ng m¹i cña ASEAN ®em l¹i cho ViÖt Nam c¬ héi x©m nhËp thÞ trêng khu vùc. ThuÕ nhËp khÈu trung b×nh ®èi víi hµng ho¸ cã xuÊt xø ASEAN sÏ gi¶m 50% kÓ tõ ®Çu n¨m 2004. C¸c níc ASEAN kh¸c còng cam kÕt giµnh cho hµng ho¸ nhËp khÈu tõ ViÖt Nam ®iÒu kiÖn u ®·i t¬ng tù. chÊt lîng cao. HiÖp ®Þnh nµy kªu gäi c¾t gi¶m 30 . ViÖt Nam sÏ c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®èi víi phÇn lín hµng ho¸ nhËp khÈu tõ ASEAN xuèng møc tèi ®a lµ 20% vµo n¨m 2003 vµ tiÕp tôc gi¶m xuèng 0 -5% vµo ®Çu n¨m 2006. Tuy nhiªn. ThuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c mÆt hµng sîi.Mü HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt . c¸c c«ng ty ViÖt Nam sÏ ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu gi¸ rÎ. ViÖt Nam còng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc tõ viÖc thùc hiÖn khu vùc tù do mËu dÞch ASEAN. gèm sø vµ thùc phÈm tõ ASEAN sÏ gi¶m h¬n 60% tõ ®Çu n¨m 2004. dì bá h¹n ng¹ch ®èi víi hÇu hÕt c¸c mÆt hµng trong vßng 3 .7 n¨m vµ bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n cam kÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty Mü x©m nhËp 13 . da. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Theo cam kÕt tù do ho¸ th¬ng m¹i.50% thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè mÆt hµng c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp.Mü ®îc ký kÕt n¨m 2001 vµ hiÖn ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.NhËt 3K38F. Nhµ níc còng sÏ kh«ng thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý h¹n ng¹ch ®Ó b¶o vÖ c¸c c«ng ty néi ®Þa. • HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt . gç.

6 n¨m . Phiªn häp thø 5 cña nhãm lµm viÖc vÒ vÊn ®Ò gia nhËp cña ViÖt Nam vµo th¸ng 4/2002 ®· xem xÐt c¸c ®µm ph¸n tháa thuËn song ph¬ng cña ViÖt Nam vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®èi víi mét sè hiÖp ®Þnh cña WTO. Phiªn häp thø 6 vµo th¸ng 12/2002 ®· ®¸nh ®Êu sù khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh ®µm ph¸n trë thµnh thµnh viªn cña WTO. VÊn ®Ò b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ còng ®îc chó träng. Thùc hiÖn tiÕn tr×nh gia nhËp WTO.NhËt 3K38F. QuyÒn tù do bu«n b¸n cña c¸c c«ng ty Mü còng sÏ ®îc thùc thi trong vßng 3 . Hai níc cam kÕt sÏ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh trong vÊn ®Ò b¶o vÖ QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong th¬ng m¹i ( Trade-related Intellectual Property Rights). ViÖt Nam sÏ ph¶i cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n sau:[5] 14 .Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt vµo khu vùc dÞch vô. ViÖt Nam sÏ ph¶i xo¸ bá c¸c biÖn ph¸p ®Çu t trong th¬ng m¹i ( Trade-related Investment Measures). Theo tinh thÇn cña hiÖp ®Þnh. viÔn th«ng. ViÖt Nam ®· më cöa thÞ trêng cho c¸c c«ng ty Mü trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô.[4] C¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t còng sÏ ®îc ban hµnh râ rµng vµ kÞp thêi sau khi ®· cã sù bµn b¹c tham kh¶o ý kiÕn. th¬ng m¹i. • TiÕn tr×nh gia nhËp WTO cña ViÖt Nam ViÖt Nam ®a ra c¸c ®iÒu kho¶n cam kÕt cô thÓ vµo th¸ng 1 n¨m 2002. do ®ã lµm t¨ng tÝnh râ rµng cña hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ ho¹t ®éng ®Çu t.

Xu híng ®Çu t quèc tÕ vµ khu vùc nh÷ng n¨m tíi 1.Ngiªn cø chiÕn lîc thu hót vµ xóc tiÕn ®Çu t giai ®o¹n tíi còng nhÊt thiÕt ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng ¶nh hëng tõ c¸c yÕu tç nµy. • Tõng bíc dì bá c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i qua c¸c vßng ®µm ph¸n • T¨ng tÝnh cã thÓ dù ®o¸n cña c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b»ng c¸ch tu©n thñ c¸c cam kÕt vÒ më cöa thÞ trêng vµ h¹ thÊp c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i.4.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö: TÊt c¶ c¸c thµnh viªn WTO ®Òu ph¶i ¸p dông nguyªn t¾c tèi huÖ quèc trong chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña m×nh. khu vùc còng nh ¶nh hëng cña nh÷ng sù kiÖn trªn ®©y ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè quan träng t¸c ®éng ®Õn dßng ch¶y FDI vµo ViÖt Nam nãi riªng vµ cña thÕ giíi nãi chung.4.1. kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a hµng ho¸ dÞch vô néi ®Þa víi níc ngoµi vµ kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c quèc gia. 1. • H¹n chÕ sö dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan * * * Xu híng ®Çu t quèc tÕ. Xu híng ®Çu t quèc tÕ nh÷ng n¨m tíi Sù sôp ®æ cña nÒn kinh tÕ bong bãng ë Mü vµo gi÷a n¨m 2000 ®· dÉn tíi mét ®ît suy tho¸i kinh tÕ kh«ng chØ ë 15 .1.Hoµng H¶i Ch©u .1.

Vô khñng bè x¶y ra vµo th¸ng 11/2001 t¹i Mü cµng khiÕn khung c¶nh suy tho¸i toµn cÇu trÇm träng h¬n. §©y lµ lÇn sôt gi¶m ®Çu tiªn cña ®Çu t quèc tÕ kÓ tõ n¨m 1991. Nhng sang n¨m 2001 l¹i gi¶m m¹nh xuèng chØ cßn kho¶ng 850 tØ USD.NhËt 3K38F.Hoµng H¶i Ch©u . Dßng vèn FDI vµo c¸c níc ph¸t triÓn còng gi¶m 50% so víi møc gi¶m 14% ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. do ®ã lµm ch÷ng l¹i dßng ch¶y FDI vèn lµ dÊu hiÖu cña sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Mü mµ c¶ trªn ph¹m vi thÕ giíi. Toµn c¶nh ®Çu t FDI cña thÕ giíi giai ®o¹n 1991-2001 ®îc tæng hîp trong b¶ng díi ®©y: 16 . t¬ng ®¬ng víi møc ®Çu t cña n¨m 1998. §Çu t FDI cña thÕ giíi n¨m 2000 ®· t¨ng 18% so víi n¨m 1999. Sù suy tho¸i nµy cïng víi t×nh tr¹ng ¶m ®¹m kÐo dµi cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n nh÷ng n¨m qua ®· ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi c¸c níc Ch©u ¸. ®¹t h¬n 1600 tØ USD.

2 72.4 Ch©u ¢u 642 NICs ch©u ¸ 34. (World Investment Report 2002) Sù suy gi¶m trong ®Çu t quèc tÕ cho thÊy sù ®i xuèng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu.3 762. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt B¶ng1 .UNCTAD. ®· cã mét sù ph©n phèi l¹i nguån vèn FDI tíi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn còng nh khu vùc §«ng vµ T©y ¢u.7 152.4 155.5 1011.3 19962000 4626 647.9 156 38.2 Mü 349.1 Nguån: B¸o c¸o ®Çu t thÕ giíi 2002. vèn FDI vµo c¸c khu vùc nµy chiÕm 28% (c¸c níc ®ang ph¸t triÓn) vµ 4% (§«ng .1 127.Hoµng H¶i Ch©u .NhËt 3K38F. §©y lµ nh÷ng n¬i cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh h¬n so víi c¸c níc ph¸t triÓn.5 394. Nh÷ng nÒn kinh tÕ cã gi¸ c¶ ®Çu t thÊp sÏ lµ ®iÓm t×m ®Õn cña c¸c nhµ ®Çu t.1 NhËt 103. søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t cµng thóc giôc c¸c c«ng ty t×m kiÕm ®Þa ®iÓm ®Çu t cã gi¸ thµnh s¶n xuÊt rÎ h¬n n÷a. dßng vèn FDI còng sÏ b¾t nguån tõ c¸c níc cã thÞ trêng néi ®Þa t¨ng trëng chËm h¬n so víi thÞ trêng ngoµi níc. Theo B¸o c¸o ®Çu t thÕ giíi (World Investment Report 2002) do UNCTAD thùc hiÖn.1 8.7 16 2001 851. N¨m 2001.1 1999 1320. Bªn c¹nh ®ã. Trong bèi c¶nh ®ã.4 12.6 2000 1632.4 22.T×nh h×nh ®Çu t FDI cña thÕ giíi 19912001(§¬n vÞ: tØ USD) 19911995 ThÕ giíi 1124.Trung ¢u) tæng vèn FDI 17 .4 31.9 2660.

D÷ liÖu vÒ FDI vµ TNC MÆc dï cã nh÷ng ¶nh hëng xÊu tõ sù sôt gi¶m nhu cÇu ®Çu t cña nh÷ng nÒn kinh tÕ lín nhÊt trªn thÕ giíi. Canada. §iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ trong biÓu ®å thèng kª dßng vèn ®Çu t níc ngoµi vµo 10 nÒn kinh tÕ lín cña thÕ giíi trong hai n¨m 2000vµ 2001. C¸c níc lín nh Mü. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt toµn thÕ giíi so víi 18% vµ 2% cña 2 n¨m tríc ®ã. BiÓu ®å 1: §Çu t FDI vµo 10 nÒn kinh tÕ lín cña thÕ giíi 2000 vµ 2001 My Anh Phap Bi Ha Lan Trung Quoc Đuc Canada Mexico Hongkong 2000 2001 0 50 100 150 200 250 300 350 ti USD Nguån: UNCTAD. §øc.NhËt 3K38F. Cïng víi xu híng suy gi¶m ®Çu t nãi chung. BØ ®Òu ph¶i chøng kiÕn mét møc suy gi¶m tíi h¬n 50% so víi møc ®Çu t FDI cña n¨m 2000.Hoµng H¶i Ch©u . sù ph©n phèi l¹i nguån vèn FDI nµy ®· g©y nªn møc tôt gi¶m kØ lôc trong ®Çu t vµo c¸c níc ph¸t triÓn n¨m qua. triÓn väng cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong trung h¹n (3 n¨m tíi) vÉn 18 .

NhËt 3K38F.[8] C¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ c¸c thÞ trêng ®ang më réng giµnh ®îc sù chó ý cña c¸c nhµ ®Çu t vµ chiÕm tíi h¬n mét nöa trong sè 20 ®iÓm ®Çu t ®îc a thÝch nhÊt. Trong bèi c¶nh suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu. [6] Cuéc ®iÒu tra do C¬ quan ®¶m b¶o ®Çu t ®a ph¬ng (MIGA) tiÕn hµnh n¨m 2001 còng cho kÕt qu¶ t¬ng tù.1. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt rÊt høa hÑn. 72% c¸c TNCs NhËt B¶n nãi r»ng hä sÏ t¨ng cêng më réng ho¹t ®éng t¹i níc ngoµi (con sè nµy cña c¸c n¨m tríc chØ lµ 55%. [7] Ng©n hµng hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n (JBIC) còng ®a ra kÕt qu¶ t¬ng tù trong cuéc ®iÒu tra tiÕn hµnh vµo th¸ng 7. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chiÕm u thÕ h¬n vÒ ®Çu t FDI so víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô. 8 n¨m 2001. Theo ®iÒu tra cña UNCTAD. Xu híng ®Çu t khu vùc nh÷ng n¨m tíi Ch©u ¸ lµ khu vùc ®ang ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng thu hót m¹nh mÏ nguån vèn FDI. N¨m 2002.4. Mü vµ T©y ¢u vÉn ®îc ®¸nh gi¸ lµ ®Þa ®iÓm a thÝch cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. H×nh thøc më réng ®îc a chuéng vÉn lµ Mua l¹i vµ s¸p nhËp ë c¸c níc ph¸t triÓn vµ §Çu t míi ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. c¸c TNC lín ®Òu cã ý ®Þnh më réng ph¹m vi kinh doanh quèc tÕ víi träng t©m nh»m vµo c¶ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi. 79% sè c«ng ty ®îc ®iÒu tra vÉn cho thÊy kÕ ho¹ch më réng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong nh÷ng n¨m tíi. Ch©u ¸ ®· vît qua 19 .2.Hoµng H¶i Ch©u . ViÖt Nam còng n»m trong sè ®ã. [9] 1.

[9] BiÓu ®å díi ®©y cho thÊy 10 níc ®ang ph¸t triÓn thuéc nhãm nh÷ng ®iÓm ®Çu t ®îc TNC lùa chän nhiÒu nhÊt trong giai ®o¹n 2002 – 2005 theo ®iÒu tra cña UNDTAD trong B¸o c¸o ®Çu t thÕ giíi 2002. sau B¾c Mü vµ Ch©u ¢u. Trung Quèc lµ níc cã ®îc tØ lÖ lùa chän cao nhÊt bëi c¸c TNC : 22%.C¸c níc thu hót FDI m¹nh nhÊt thuéc khu vùc Ch©u ¸ trong giai ®o¹n 2002-2005 25 20 15 10 5 0 Tu g Q o r n uc % Nguån: UNCTAD .[10] BiÓu ®å 2. c¸c nhµ ®Çu t ®Òu híng tíi c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng nh Trung Quèc. h¬n mét nöa trong sè 10 níc cã nh÷ng bíc tiÕn tÝch cùc nhÊt vÒ thu hót ®Çu t so víi n¨m tríc ®ã n»m ë khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng.NhËt 3K38F. tiÕp ®Õn lµ hai níc §«ng Nam ¸ Malaixia vµ Th¸i Lan víi tØ lÖ lµ10%. NhËt B¶n. Theo ®iÒu tra cña A.B¸o c¸o ®Çu t thÕ giíi n¨m 2002 Tuy nhiªn.T Kearney n¨m 2002. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ch©u Mü La Tinh chiÕm vÞ trÝ thø 3 trong sè c¸c khu vùc hÊp dÉn ®Çu t níc ngoµi nhiÒu nhÊt. Mét mÆt. Australia vµ Phip i s il pne HnQ c a uo H nk n ogog S gp e in a or I oe a nd n si Ta Ln hi a Mla sia a y Di La a on V tna ie m A D n o 20 .Hoµng H¶i Ch©u . triÓn väng nµy kh«ng ph¶i cã ë tÊt c¶ c¸c thÞ trêng trong khu vùc.

C¸c nhµ ®Çu t ngµy nay cã c¸i nh×n l¹c quan ®èi víi thÞ trêng Trung Quèc h¬n nh÷ng n¨m tríc ®©y vµ h¬n bÊt cø quèc gia nµo kh¸c.NhËt 3K38F. c¸c thÞ trêng kh¸c ë Ch©u ¸ vÉn duy tr× søc hót ë møc cò. bªn c¹nh Indonesia lµ níc kÓ tõ n¨m 1998 ®· liªn tôc cã FDI rßng díi 0-®Çu t FDI ra níc ngoµi vît qu¸ ®Çu t FDI vµo trong níc. Th¸i Lan vµ Philippin tiÕp tôc ®¸nh mÊt dÇn søc hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t. thËm chÝ cßn sót. Theo ®iÒu tra cña A. Trung Quèc ®· vît qua Mü lµ níc liªn tiÕp ®øng ®Çu 5 n¨m tríc ®ã ®Ó trë thµnh níc hÊp dÉn ®Çu t sè 1 trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn. c¸c níc ASEAN trong ®ã cã Singapo. hä vÉn e ng¹i khi quyÕt ®Þnh ®Çu t vµo c¸c thÞ trêng nµy. Nh©n tè quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng ®Çy Ên tîng nµy cña Trung Quèc chÝnh lµ t×nh h×nh t¬ng ®èi æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ. MÆc dï c¸c nhµ ®Çu t quan t©m h¬n tíi c¸c níc Ch©u ¸ so víi nh÷ng n¨m tríc ®©y.T Kearney th¸ng 9/2002. NhiÒu c«ng ty cha tõng ®Çu t vµo Trung Quèc tríc ®ã cã ý ®Þnh thö ®Çu t vµo ®©y trong vßng 3 n¨m tíi. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Hång K«ng. ViÖt Nam lµ níc duy nhÊt n»m ngoµi xu híng ¶m ®¹m nµy. tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ sù kiÖn Trung Quèc ®· chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña WTO n¨m 2002. BiÓu ®å 3 . [9] Còng theo ®iÒu tra cña Kearney.Hoµng H¶i Ch©u . Malaixia.Vèn FDI rßng vµo mét sè quèc gia §«ng Nam ¸ 21 .

lÇn ®Çu tiªn ®¹t møc 9 tØ USD kÓ tõ n¨m 1998.T. Singapo còng chó träng c¶i thiÖn h¹ tÇng c¬ së còng nh chÊn chØnh c¸c c«ng ty mòi nhän giµu tiÒm n¨ng trong ngµnh c«ng nghiÖp nµy b»ng rÊt nhiÒu nguån quü ®Çu 22 . KTNT nghiÖp 8000 6000 4000 trieu USD 2000 0 -2000 -4000 -6000 85-95 1997 1998 1999 2000 2001 Kho¸ luËn tèt Vietnam Philippines Malaysia Indonesia Thái Lan Giua 2002 Nguån: FDI Confidence Index-Global Business Policy Council. §ång thêi. ThiÕu c¬ héi më réng thÞ trêng còng nh gi¸ thµnh s¶n xuÊt cao ®· khiÕn Singapo ®¸nh mÊt lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng còng nh c«ng nghiÖp nhÑ (®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc ®iÖn tö).Hoµng H¶i Ch©u . Singapo ®· tËp trung ph¸t triÓn ngµnh y sinh häc. §Æc biÖt Singapo vÉn lµ ®Þa ®iÓm thu hót ®Çu t quèc tÕ nhiÒu nhÊt cña khu vùc. §Çu t FDI vµo Singapo ®· t¨ng 59%.Kearney. §Ó ®èi phã víi sù suy gi¶m lîi thÕ c¹nh tranh trong lÜnh vùc ®iÖn tö. Singapo vÉn lµ ®iÓm ®Õn cña c¸c nhµ ®Çu t trong lÜnh vùc ®iÖn tö vµ c¸c lÜnh vùc phi tµi chÝnh. coi ®©y lµ c¬ së cho t¨ng trëng s¶n xuÊt giai ®o¹n tiÕp theo. Do ®ã Singapo ®· r¬i tõ vÞ trÝ thø 13 xuèng thø 22 trong FDI Confidence Index. Tuy nhiªn. 9/2002A.NhËt 3K38F.

Kh¸i niÖm xóc tiÕn ®Çu t Vèn ®Çu t FDI kh«ng tù nhiªn ®Õn víi quèc gia nµo. Tríc t×nh h×nh nµy.15 n¨m vµ u ®·i thuÕ ®èi víi lîi nhuËn thu ®îc tõ ngµnh c«ng nghiÖp m¸y mãc vµ thiÕt bÞ. c¸c c«ng ty ®a quèc gia chØ bÞ hÊp dÉn bëi n¬i nµo cã ®iÒu kiÖn phï hîp nhÊt. Cuéc ®iÒu tra nµy còng cho thÊy ViÖt Nam ®· gia nhËp nhãm 25 níc dÉn ®Çu thu hót ®Çu t níc ngoµi vµo khu vùc c«ng nghiÖp nhÑ. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t 1. Sù bÊt æn vÒ chÝnh trÞ. t©m lÝ lo ng¹i n¹n khñng bè còng nh mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a chÝnh trÞ vµ giíi doanh nghiÖp lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn mÊt lßng tin tõ c¸c nhµ ®Çu t.1. [9] 1.Hoµng H¶i Ch©u . ChÝnh phñ Malaixia ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p khÝch lÖ ®éng viªn bao gåm trî cÊp më réng t¸i ®Çu t trong kho¶ng thêi gian tõ 5 .2.2. KÕt qu¶ lµ c¸c c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc kü thuËt sinh häc cña Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n ®· trë l¹i ®Çu t vµo Singapo.NhËt 3K38F. Mét kÕt qu¶ rÊt quan träng cña cuéc ®iÒu tra nµy lµ Trung Quèc gia nhËp WTO sÏ t¨ng søc hÊp dÉn ®Çu t cho khu vùc ASEAN vµ c¸c níc Ch©u ¸ kh¸c (®©y lµ nhËn ®Þnh cña 48% c«ng ty ®îc ®iÒu tra). KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt t vµ vèn cña doanh nghiÖp. Malaixia trong n¨m nµy còng r¬i ra khái nhãm 25 níc u thÝch nhÊt cña c¸c nhµ ®Çu t. Trong bèi c¶nh c¸c quèc gia ®Òu thùc hiÖn tù do ho¸ ®Çu t. Bëi vËy sù c¹nh tranh gi÷a c¸c quèc gia ®Ó 23 .

c¸c quèc gia giê ®©y l¹i t×m ®Õn gi¶i ph¸p xóc tiÕn ®Ó thu hót hä.Hoµng H¶i Ch©u . ®îc hiÓu lµ chÝnh quèc gia tiÕn hµnh xóc tiÕn ®Çu t. thay v× ®a ra c¸c quy t¾c. chiÕn lîc gi¸ c¶ (Pricing strategy) vµ chiÕn lîc xóc tiÕn (Promotional strategy). §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy. theo kh¸i niÖm xóc tiÕn ®Çu t. luËt lÖ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t. song theo nghÜa hÑp. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ngµy cµng trë nªn phøc t¹p. Còng v× lÏ ®ã. nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn ®Çu t quèc tÕ cã xu híng suy gi¶m trong nh÷ng n¨m s¾p tíi. nã kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ më cöa thÞ trêng néi ®Þa cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ tiÕn hµnh vËn ®éng chung chung.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt thu hót nguån vèn FDI ngµy cµng gay g¾t. 24 . xóc tiÕn ®Çu t ®îc coi lµ mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi th«ng qua mét chiÕn lîc marketing hçn hîp bao gåm chiÕn lîc s¶n phÈm (Product strategy). kh«ng chØ ®èi víi c¸c níc ph¸t triÓn mµ ®èi víi c¶ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Träng t©m cña gi¶i ph¸p nµy lµ kh¸i niÖm xóc tiÕn ®Çu t vµ c¸c kÜ thuËt xóc tiÕn ®Çu t còng nh viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn lîc phï hîp víi c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Çu t. • ChiÕn lîc s¶n phÈm: S¶n phÈm. x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm lµ viÖc quèc gia ®ã x©y dùng chiÕn lîc marketing phï hîp. Kh«ng cã mét c¸ch ®Þnh nghÜa nhÊt qu¸n cho kh¸i niÖm xóc tiÕn ®Çu t. Vai trß ngµy cµng quan träng cña vèn FDI ®· khiÕn ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t trë nªn s«i næi h¬n bao giê hÕt.

th¨m dß. bao gåm gi¸ sö dông c¬ së h¹ tÇng.NhËt 3K38F. Vai trß cña xóc tiÕn ®Çu t Xóc tiÕn ®Çu t cã vai trß ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ khi c¸c chñ ®Çu t cßn ®ang trong giai ®o¹n t×m hiÓu. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä nhanh chãng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh. cã thÓ nãi ë ®©y ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ®· "chuyÓn nh÷ng yÕu tè thuËn lîi cña m«i trêng ®Çu t th«ng qua c¸c c¬ chÕ h÷u hiÖu cña hÖ thèng khuyÕn khÝch t¸c ®éng ®Õn c¸c nhµ 25 .2. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ®Õn cho chñ ®Çu t nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn ý ®Þnh ®Çu t cña hä. Sau bíc t¹o dùng h×nh ¶nh kh©u tiÕp theo cña xóc tiÕn ®Çu t lµ tËp trung vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng.2. lùa chän. chi phÝ cè ®inh. Nh vËy ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t gióp c¸c chñ ®Çu t rót ng¾n thêi gian t×m hiÓu. thuÕ b¶o hé… • ChiÕn lîc xóc tiÕn: bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m phæ biÕn th«ng tin hoÆc t¹o dùng h×nh ¶nh cña quèc gia ®ã vµ cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t cho nh÷ng nhµ ®Çu t cã triÓn väng. lùa chän ®Þa ®iÓm ®Çu t.Hoµng H¶i Ch©u . 1. • ChiÕn lîc gi¸ c¶: Gi¸ c¶ ë ®©y chÝnh lµ gi¸ c¶ x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña nhµ ®Çu t ë níc tiÕp nhËn. thuÕ u ®·i. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt hä cÇn ph¶i n¾m ®îc nh÷ng lîi thÕ còng nh bÊt lîi néi t¹i cña níc m×nh trong mèi t¬ng quan ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. gióp hä cã ®îc mét tÇm nh×n bao qu¸t vÒ quèc gia ®ã ®Ó c©n nh¾c.

3. C¹nh tranh gi÷a c¸c quèc gia trong thu hót vèn FDI còng chÝnh lµ c¹nh tranh trong lÜnh vùc xóc tiÕn ®Çu t. c¸c dÞch vô ®Çu t gióp c¸c chñ ®Çu t cã ®îc th«ng tin vÒ thÞ trêng néi ®Þa. C¸c bé phËn cña ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t C¸c bé phËn cña ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t bao gåm : • • • C¸c chÝnh s¸ch vµ m«i trêng ®Çu t C¸c chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t C¬ quan thùc thi c¸c chiÕn lîc nµy. cung cÊp cho hä lîng th«ng tin kÞp thêi. ®îc t vÊn vÒ lùc lîng nh©n c«ng còng nh vÒ thñ tôc ®¨ng ký. 26 . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ®Çu t tiÒm tµng ë níc ngoµi"[19].NhËt 3K38F. cÊp phÐp. t¹o ®iÒu kiÖn cho hä nhanh chãng tÝnh to¸n sæ s¸ch. Víi ý nghÜa ®ã.2. xóc tiÕn ®Çu t ®· trë thµnh néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng thu hót vèn FDI. møc ®é sinh lîi. Thµnh c«ng cña mçi bé phËn ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng thu hót FDI cña quèc gia ®ã. chÝnh x¸c. ®îc gióp th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n… ®Ó chñ ®Çu t cã thÓ nhanh chãng ®i vµo ho¹t ®éng mét c¸ch thuËn lîi vµ hiÖu qu¶. rñi ro ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t. Bªn c¹nh ®ã.Hoµng H¶i Ch©u . 1.

c¬ së h¹ tÇng. cã thÓ cßn cã mét khung chÝnh s¸ch riªng biÖt ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi.2. c¸c chÕ ®é u ®·i. KTNT nghiÖp 1.Hoµng H¶i Ch©u . c¸c thñ tôc vµ yªu cÇu khi ®Çu t còng nh nh÷ng tiÕn bé. C¸c ho¹t ®éng t¹o dùng h×nh ¶nh bao gåm s¶n xuÊt vµ ph¸t hµnh c¸c b¨ng video.1. Song sau ®ã. thµnh tùu cña quèc gia ®ã. c¸c quy ®Þnh vÒ håi h¬ng hay xung c«ng tµi s¶n.2. • T¹o dùng h×nh ¶nh: C¸c biÖn ph¸p t¹o dùng h×nh ¶nh hay uy tÝn ®îc sö dông c¶ trong thÞ trêng trong níc lÉn thÞ trêng ngoµi níc nh»m cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t th«ng tin vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t cña mét quèc gia.3. c¸c nhµ ®Çu t l¹i thêng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c nh©n tè nh ®iÒu kiÖn cho phÐp ®Çu t. xu híng lµ ¸p dông chung mét chÝnh s¸ch cho c¶ ®Çu t níc ngoµi vµ ®Çu t trong níc. tê r¬i… tæ chøc c¸c 27 . Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t bao gåm 3 nhãm ho¹t ®éng chÝnh. 1. luËt ®Êt ®ai.3.NhËt 3K38F. s¸ch giíi thiÖu. ChÝnh s¸ch ®Çu t.2. Kho¸ luËn tèt ChÝnh s¸ch ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. Trong ng¾n h¹n hoÆc trung h¹n. c¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é ®·i ngé. Tuy nhiªn. ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t lµ c¸ch thøc tæ chøc mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t nh»m t¨ng møc ®Çu t vµo mét quèc gia. tØ gi¸ hèi ®o¸i. chÝnh s¸ch hç trî vèn.

Nh÷ng ho¹t ®éng nh qu¶ng c¸o hay quan hÖ c«ng chóng tèt nhÊt nªn sö dông c¸c dÞch vô chuyªn nghiÖp khi tiÕn hµnh. ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t ph¶i kÕt hîp ®îc tÊt c¶ c¸c kÜ thuËt trªn sao cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu còng nh tiÒm n¨ng cña mçi quèc gia. Th«ng thêng mét chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cã thµnh c«ng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt lîng c¸c dÞch vô ®Çu t bëi ®iÒu quan träng lµ nh÷ng dù ¸n tiÒm n¨ng ph¶i ®îc hiÖn thøc ho¸ thµnh hµnh ®éng ®Çu t thùc tÕ vµ nÕu c¸c nhµ 28 . ®iÖn tho¹i. Ho¹t ®éng t¹o dùng h×nh ¶nh ph¶i ®i kÌm víi viÖc tËp trung vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng vµ cung cÊp dÞch vô cho c¸c nhµ ®Çu t. • TËp trung vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng: Kh©u nµy ®ßi hái ph¶i sö dông ®Õn c¸c c«ng cô nh th tõ. héi th¶o ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt buæi giíi thiÖu ng¾n. Yªu cÇu cña ho¹t ®éng nµy lµ ph¶i thiÕt thùc vµ n¨ng ®éng.Hoµng H¶i Ch©u . Tträng t©m cña c¸c ho¹t ®éng nµy thay ®æi tuú theo tõng quèc gia vµ tuú theo tõng giai ®o¹n ®Ó thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ nhu cÇu u tiªn kh¸c nhau. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã thÓ ®îc thùc hiÖn nh»m vµo c¸c ®èi tîng c¶ ë trong vµ ngoµi níc. c¬ quan ®¹i diÖn vµ tiÕn hµnh marketing trùc tiÕp ®Õn c¸ nh©n c¸c nhµ ®Çu t.NhËt 3K38F. tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng quan hÖ c«ng chóng vµ qu¶ng c¸o. • Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t: Ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô tríc khi cÊp phÐp. cÊp phÐp vµ sau cÊp phÐp.

ViÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu vµ ho¹ch ®Þnh mét c¸ch chi tiÕt. X¸c ®Þnh môc tiªu cña chiÕn lîc liªn quan ®Õn viÖc lùa chän quèc gia. §Ó thùc sù ®¹t ®îc hiÖu qu¶.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ®Çu t c¶m thÊy tho¶ m·n th× ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ quèc gia ®ã sÏ thu hót ®îc thªm nhiÒu nhµ ®Çu t kh¸c n÷a.sang giai ®o¹n thø 2 lµ tÝch cùc thu hót nguån vèn FDI ch¶y vµo trong níc.2. 1.Hoµng H¶i Ch©u . lÜnh vùc còng nh c¸c c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh ch¬ng tr×nh xóc tiÕn. [10] Xóc tiÕn ®Çu t kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng kh«ng cã thÓ lÊy thu bï chi.chñ yÕu liªn quan ®Õn viÖc më cöa thÞ trêng ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi . phï hîp víi môc tiªu chung.3. C¬ quan thùc thi chÝnh s¸ch xóc tiÕn ®Çu t. Theo B¸o c¸o ®Çu t thÕ giíi 2002 cña UNCTAD . trªn thÕ giíi ®· cã 164 Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia vµ h¬n 250 C¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng. hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Òu ®· chuyÓn tõ giai ®o¹n ®Çu cña xóc tiÕn ®Çu t . Xu híng nµy biÓu hiÖn râ rÖt qua viÖc c¸c quèc gia ®Òu thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t (Investment Promotion Agency).3. Ngµy nay. HiÖn nay. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mäi chi phÝ cho ho¹t 29 . sè lîng c¸c C¬ quan xóc tݪn ®Çu t trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng nhanh kÓ tõ thËp kû 1990. c¸c chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t ®Òu ph¶i cã môc tiªu râ rµng. cô thÓ.

RÊt nhiÒu 30 . tØnh vµ bang cña quèc gia ®ã.[10] Chøc n¨ng cèt lâi cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t lµ t vÊn vÒ chÝnh s¸ch ®Çu t hoÆc cung cÊp dÞch vô t vÊn. mét yªu cÇu quan träng lµ ph¶i cã hiÓu biÕt chÝnh x¸c vÒ c¸c ®iÓm dù kiÕn ®Çu t t¹i ®Þa ph¬ng ®ã vµ n¾m v÷ng cã yÕu tè cã thÓ ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t cña c¸c nhµ ®Çu t. kh«ng ph¶i víi t c¸ch lµ c¸c chi nh¸nh cña c¸c Uû ban xóc tiÕn quèc gia. Mét sè c¬ quan xóc tiÕn ®Þa ph¬ng ®îc chu cÊp chi phÝ ho¹t ®éng bëi Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. song ®«i khi cã thÓ ®Õn tõ khu vùc t nh©n. §©y thêng lµ nh÷ng tæ chøc ho¹t ®éng ®éc lËp. C¸c Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia thêng chØ ®ãng vai trß ®iÒu phèi vµ híng c¸c nhµ ®Çu t ®Õn C¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng nh»m tr¸nh nh÷ng c¹nh tranh kh«ng cÇn thiÕt. Còng v× lÏ ®ã mµ hÇu hÕt c¸c tæ chøc xóc tݪn ®Çu t ®Òu lµ mét c¬ quan cña ChÝnh phñ. Khi thùc hiÖn xóc tiÕn ®Çu t t¹i mét sè ®Þa ph¬ng quan träng.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ®éng nµy ®Òu b¾t nguån tõ ng©n s¸ch Nhµ níc.Hoµng H¶i Ch©u . c¸c quèc gia réng lín thêng x©y dùng mét m¹ng líi c¬ quan xóc tiÕn ®Þa ph¬ng ®Ó tiÕn hµnh c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ë tõng vïng. Bëi vËy. Còng theo B¸o c¸o ®Çu t thÕ giíi 2002 th× 2/3 trong sè c¸c Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia ®îc ®iÒu tra ®Òu cã mét m¹ng líi c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cÊp ®Þa ph¬ng.

§èi víi mét sè quèc gia réng lín víi mét thÞ trêng quy m« vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn dåi dµo th× vai trß cña chÝnh s¸ch ®Çu t ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t còng ®¶m nhiÖm c¶ viÖc cÊp giÊy phÐp vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Çu t. Kinh nghiÖm cña c¸c níc ph¸t triÓn còng nh c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trong viÖc thu hót FDI ®Òu cho thÊy r»ng ChÝnh phñ c¸c quèc gia cÇn ph¶i ®¶m nhiÖm tèt hai nhiÖm vô sau: • C¶i c¸ch chÝnh s¸ch ®Çu t ®Ó h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n mµ nhµ ®Çu t ph¶i ®èi mÆt khi x©y dùng mét dù ¸n míi.NhËt 3K38F. Tuy nhiªn.Hoµng H¶i Ch©u . * * TÇm quan träng cña mçi bé phËn trong ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t thay ®æi tuú theo mçi quèc gia. ®èi víi c¸c quèc gia cã thÞ trêng nhá h¬n vµ nguån tµi nguyªn kh«ng mÊy phong phó th× ®iÒu tèi quan träng lµ ph¶i tËp trung x©y dùng mét chiÕn lîc xóc tiÕn n¨ng ®éng cïng víi mét c¬ quan ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nh»m thùc thi tèt chiÕn lîc ®ã. Thùc tiÔn ®· cho thÊy mét chÝnh s¸ch ®Çu t hîp lý ®i cïng víi mét chiÕn lîc xóc tiÕn n¨ng ®éng vµ ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch chuyªn nghiÖp sÏ lµm nªn thµnh c«ng cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t. * 31 .

32 . t c¸ch ph¸p lý ®éc lËp vµ ng©n quü cÇn thiÕt ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ tiÕn hµnh mét chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t phï hîp víi yªu cÇu.Hoµng H¶i Ch©u . lîi thÕ còng nh tiÒm n¨ng cña quèc gia ®ã. KTNT nghiÖp • Kho¸ luËn tèt ThiÕt lËp mét c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t víi ®Çy ®ñ quyÒn h¹n.NhËt 3K38F.

…) b¾t ®Çu xuÊt khÈu t b¶n.[11] Nguyªn nh©n cña sù t¨ng trëng ®Çy Ên tîng nµy lµ kú väng cña c¸c nhµ ®Çu t vµo tiÒm n¨ng cña mét nÒn kinh tÕ míi chuyÓn ®æi kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.12.1. tæng sè vèn ®Çu t níc ngoµi míi chØ ®¹t 213 triÖu USD. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ch¬ng 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam 2. vèn FDI t¹i ViÖt Nam hÇu nh kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn. Singapore. Cho tíi n¨m 1991. Lµ mét níc míi chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ ë §«ng Nam ¸. Th¸i Lan. tÝnh ®Õn th¸ng 12 n¨m 2002. tæng sè vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam ®· lªn tíi 39tØ USD víi 3. Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng FDI t¹i ViÖt Nam Vèn ®¨ng ký Víi chÝnh s¸ch më cöa ®Çu t vµ nh÷ng nç lùc cña ChÝnh phñ trong viÖc thu hót ®Çu t níc ngoµi.669 dù ¸n ®îc cÊp phÐp[11.14]. C¸c nhµ ®Çu t còng bÞ thu hót bëi c¸c yÕu tè tÝch cùc nh lùc lîng lao ®éng dåi dµo víi chi phÝ nh©n c«ng thÊp… Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c lý do kh¸ch quan nh xu híng ®Çu t vµo c¸c nÒn kinh tÕ míi næi ë Ch©u ¸ vµ ®©y còng lµ thêi ®iÓm c¸c quèc gia trong khu vùc ( Malaysia. lîng vèn FDI ®¨ng ký b¾t ®Çu t¨ng lªn nhanh chãng kÓ tõ n¨m 1992 vµ ®¹t tíi ®Ønh cao n¨m 1996 víi 8.NhËt 3K38F.6 tØ USD. Trong suèt thËp kû 80 vµ ®Çu thËp kû 90. 33 .Hoµng H¶i Ch©u .13.

ViÖt Nam v× thÕ trë nªn kÐm hÊp dÉn h¬n ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t híng vµo xuÊt khÈu. Thªm vµo ®ã. Trong giai ®o¹n 1991 – 1996.Hoµng H¶i Ch©u . Khã kh¨n ngµy cµng lé râ khi c¸c nhµ ®Çu t b¾t ®Çu nhËn thÊy nh÷ng triÓn väng vÒ nhu cÇu cña thÞ trêng kh«ng gièng nh dù ®o¸n tríc ®ã. hä ®· ph¶i t¹m ngõng hoÆc huû bá kÕ ho¹ch ®Çu t ra níc ngoµi. Lîng vèn t¨ng nµy chÝnh lµ nguån vèn FDI ®Çu t cho 2 dù ¸n lín lµ dù ¸n x©y dùng ®êng èng dÉn Nam C«n S¬n ( n¨m 2000) víi tæng sè vèn lµ 34 . Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy chÝnh lµ cuéc hñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u (n¨m nhµ ®Çu t lín nhÊt ®Çu t vµo ViÖt Nam ë thêi ®iÓm nµy ®Õn tõ c¸c níc Ch©u). 16% n¨m 1998 vµ 59% n¨m 1999.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ViÖt Nam ®· tËn dông ®îc c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸ch quan nµy.8% vµo n¨m 2000 vµ 22. nguån vèn FDI ®· ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng th©m hôt c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña ViÖt Nam. Lîng vèn ®¨ng ký l¹i t¨ng trë l¹i víi møc t¨ng 25. Do nh÷ng khã kh¨n trong viÖc kinh doanh ë quª h¬ng. Bíc sang giai ®o¹n 1997 – 1999 ViÖt Nam ®· ph¶i chøng kiÕn mét sù tôt gi¶m m¹nh sè vèn FDI ®¨ng ký. Cuéc khñng ho¶ng còng buéc c¸c nhµ ®Çu t ph¶i rót vèn ra khái khu vùc Ch©u ¸. khñng ho¶ng tµi chÝnh ®· kÐo theo viÖc mÊt gi¸ c¸c ®ång tiÒn cña khu vùc §«ng Nam ¸.6% vµo n¨m 2001 tuy nhiªn vÉn kh«ng ®îc b»ng 1/3 lîng vèn FDI cña n¨m 1996. gi¶m 49% n¨m 1997.

Thªm vµo ®ã sù sôp ®æ nÒn kinh tÕ bong bãng ë Mü vµ t×nh tr¹ng suy tho¸i triÒn miªn cña NhËt B¶n còng ¶nh hëng ®Õn c¸c níc Ch©u ¸. Tuy nhiªn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp.[14] Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n cã sù tôt gi¶m nµy: • Tríc hÕt lµ t×nh tr¹ng suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu.NhËt 3K38F. gi¸ c¶ ®Çu t cao. C¸c ho¹t ®éng cña hä còng l«i kÐo ®îc c¸c nhµ ®Çu t ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. cïng víi c¸c thñ tôc ph¸p lý phøc t¹p lµ nh÷ng nh©n tè kh¸c gãp phÇn lµm gi¶m dßng vèn FDI vµo trong níc. vµ møc tiªu dïng kh«ng cao. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 2.43 TØ USD vµ dù ¸n ®iÖn BOT Phó MÜ (n¨m 2001) víi tæng sè vèn lµ 0. Thªm vµo ®ã. c¸c nhµ ®Çu t cßn ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n kh¸c trong qu¸ tr×nh kinh 35 .8 USD.5% so víi lîng vèn ®¨ng ký cña n¨m 2001. ®· lµm n¶n lßng mét sè nhµ ®Çu t. ®ång thêi tÝch cùc t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn nh»m thu hót ®Çu t níc ngoµi.[12.4 tØ USD chØ ®¹t møc 54. lîng vèn FDI ®¨ng ký l¹i gi¶m xuèng cßn kho¶ng 1.13] Sang n¨m 2002. c¸c níc ASEAN ®· ®a ra nhiÒu chÕ ®é u ®·i. • Nhu cÇu thÞ trêng néi ®Þa thÊp. Ban ®Çu c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®· kú väng rÊt nhiÒu vµo thÞ trêng néi ®Þa réng lín víi 80 triÖu d©n. • Sau khñng ho¶ng.Hoµng H¶i Ch©u .

N¨m 1999 vµ n¨m 2000. lîng vèn ®¨ng ký gi¶m m¹nh. tuy nhiªn vèn ho¹t ®éng l¹i gi¶m ë møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu. Vèn ho¹t ®éng n¨m 2002 ®¹t kho¶ng 2. råi sau ®ã thùc hiÖn chiÕn lîc “xem xÐt vµ chê ®îi” tríc khi tiÕn hµnh bÊt kú ho¹t ®éng ®Çu t thùc sù nµo. Mét dÊu hiÖu tèt lµnh lµ lîng vèn bæ sung ®ang t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. cao h¬n 70% so víi lîng vèn ®¨ng ký. lîng vèn ho¹t ®éng thùc sù ®· vît qua c¶ lîng vèn ®¨ng ký[12]. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt doanh.[14] Cho ®Õn cuèi n¨m 2000. Sù gia t¨ng vèn FDI ®¨ng ký trong n¨m 2000 vµ 2001 kh«ng ph¶i lµ mét dÊu hiÖu kh¶ quan. C¸c nhµ ®Çu t bÊy giê chØ cã ý ®Þnh “®Æt chç” t¹i ViÖt Nam.345 triÖu USD. §iÒu nµy chøng tá c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ ®ang dÇn më réng quy m« ho¹t ®éng.NhËt 3K38F. tû lÖ vèn ®¨ng ký chuyÓn 36 . Sù sôt gi¶m ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo n¨m 2002 so víi 2 n¨m tríc ®ã thùc sù ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng xÊu ®i cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. Vèn ho¹t ®éng Vèn ho¹t ®éng tríc n¨m 1997 chØ chiÕm kho¶ng 30% tæng vèn ®¨ng ký[11]. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®· lµm gi¶m søc hÊp dÉn cña ViÖt Nam víi hä. mµ ®ã chØ lµ thêi ®iÓm cÊp phÐp cho mét vµi dù ¸n lín vèn ®· ®îc ®µm ph¸n vµ chuÈn bÞ tõ vµi n¨m tríc ®ã.Hoµng H¶i Ch©u . Trong giai ®o¹n 1997-1999.

§©y lµ mét dÊu hiÖu tÝch cùc cho thÊy chÊt lîng cña nguån vèn FDI ®¨ng ký.000 trieu USD 6. Sù sôt gi¶m vèn ®¨ng ký g©y nªn t©m lý lo ng¹i trong c¸c nhµ ®Çu t nªn tÊt nhiªn sÏ ¶nh hëng tíi lîng vèn ho¹t ®éng nh÷ng n¨m tíi.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Von dang ky Von hoat dong Nguån:B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi c¸c n¨m tõ 1992-2002. vÉn cã mét mèi liªn hÖ mËt thiÕt gi÷a vèn ®¨ng ký vµ vèn ho¹t ®éng.000 4.000 2. Toµn c¶nh vèn ®Çu t vµ vèn ho¹t ®éng tõ n¨m 1992 cho tíi cuèi n¨m 2002 ®îc thÓ hiÖn trong biÓu ®å díi ®©y: BiÓu ®å 4.NhËt 3K38F.Hoµng H¶i Ch©u . Tuy nhiªn.000 8.T×nh h×nh vèn FDI ®¨ng kÝ vµ thùc hiÖn giai ®o¹n 1992-2002 10. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 37 . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt sang ho¹t ®éng ®· ®¹t møc 53%.

14] H×nh thøc ®Çu t: Cã 3 h×nh thøc c¬ b¶n cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi: Doanh nghiÖp liªn doanh. Mét doanh nghiÖp BOT cã thÓ mang h×nh thøc cña doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi. Quy m« trung b×nh cña dù ¸n ®Çu t gi¶m tõ 13 triÖu USD/1 dù ¸n n¨m 1998 xuèng cßn 1. T×nh h×nh ph©n phèi vèn FDI theo h×nh thøc ®Çu t cho ®Õn n¨m 2002 ®îc tæng hîp trong biÓu ®å díi ®©y: BiÓu ®å 5 – Ph©n phèi FDI theo h×nh thøc ®Çu t cho tíi 2002 Theo vèn ®¨ng ký: 38 . tuy nhiªn do mang ®Æc thï nªn h×nh thøc nµy vÉn ®îc thèng kª riªng biÖt. KTNT nghiÖp Quy m« dù ¸n Kho¸ luËn tèt Trong khi lîng vèn ®¨ng ký sôt gi¶m th× sè dù ¸n ®îc cÊp phÐp l¹i t¨ng lªn. BOT (x©y dùng – kinh doanhchuyÓn giao) kh«ng ph¶i lµ mét h×nh thøc míi cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.NhËt 3K38F.9 triÖu USD/1 dù ¸n n¨m 2002. doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi. vµ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh.[11.Hoµng H¶i Ch©u .

Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 3% 10% 51% 36% BOT Hop dong HTKD Nuoc ngoai Lien doanh 39 .NhËt 3K38F.

Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t • Doanh nghiÖp liªn doanh: tríc n¨m 1998 ®©y lµ h×nh thøc ®©u t FDI phæ biÕn nhÊt. TÝnh ®Õn n¨m 2002.0% Kho¸ luËn tèt 66.0% BOT Hop dong HTKD Nuoc ngoai Lien doanh Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi c¸c n¨m tõ 1992-2002. h×nh thøc nµy ®· chiÕm 30% sè dù ¸n ®· cÊp phÐp vµ 51% tæng sè vèn ®· ®¨ng ký. • Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi: tõ sau ViÖt Nam tiÕn hµnh ®æi míi luËt ®Çu t n¨m 1996 vµ xo¸ bá nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi.1% 3. Tuy nhiªn do nh÷ng bÊt ®ång gi÷a 2 bªn trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh vµ t×nh tr¹ng thiÕu vèn cho më réng ho¹t ®éng cña bªn ViÖt Nam.Hoµng H¶i Ch©u . ®Õn 40 . rÊt nhiÒu doanh nghiÖp liªn doanh ®· chuyÓn sang h×nh thøc 100% vèn níc ngoµi.9% 30. Song ë mét sè ngµnh nh vËn t¶i vµ du lÞch.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Theo sè dù ¸n 0. h×nh thøc nµy ®· ph¸t triÓn nhanh chãng. ®©y vÉn lµ mét h×nh thøc b¾t buéc.

chñ yÕu trong ngµnh c«ng nghiÖp cung cÊp níc vµ n¨ng lîng. Ngµnh c«ng nghiÖp nÆng ®øng hµng ®Çu. LÜnh vùc ®Çu t Nguån vèn FDI tËp trung chñ yÕu ë khu vùc s¶n xuÊt. BiÓu ®å 6 – Ph©n phèi FDI theo lÜnh vùc ®Çu t cho tíi n¨m 2002 Theo vèn ®¨ng ký 41 .Hoµng H¶i Ch©u . l©m nghiÖp vµ ng nghiÖp chØ chiÕm 6% tæng sè vèn mÆc dï nhµ níc ®· cã chÕ ®é u ®·i ®Æc biÖt cho c¸c dù ¸n ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh nµy. N«ng nghiÖp.9% tæng sè dù ¸n vµ 10% tæng sè vèn ®¨ng ký. • Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: h×nh thøc nµy cho ®Ðn n¨m 2002 ®· chiÕm 3. tiÕp theo lµ x©y dùng vµ kinh doanh kh¸ch s¹n. HiÖn t¹i ë ViÖt` Nam míi cã 6 dù ¸n BOT víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 1. dÇu má. H×nh thøc nµy phæ biÕn ë c¸c ngµnh viÔn th«ng. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt n¨m 2002 ®· chiÕm 66% tæng sè dù ¸n vµ 36% tæng sè vèn ®¨ng ký.3 tû USD.NhËt 3K38F. chiÕm kho¶ng 21% tæng sè vèn ®¨ng ký. khÝ ®èt – c¸c ngµnh mµ hai h×nh thøc trªn kh«ng ®îc cho phÐp.

KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 12% 21% 8% 17% 6% 2% 7% 8% 6% 13% Cong nghiep nang Nong lam ngu nghiep Xay dung Dau khi KS .NhËt 3K38F.Du lich Dich vu Cong nghiep nhe Hau van tai Thuc pham NHTC 42 .Hoµng H¶i Ch©u .

Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Theo sè dù ¸n Kho¸ luËn tèt 9% 10% 1% 3% 27% 4% 13% 5% 27% 1% Cong nghiep nang Nong lam ngu nghiep Xay dung Dau khi KS . Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Khu vùc dÞch vô bao gåm c¸c ngµnh ng©n hµng. y tÕ.Du lich Dich vu Cong nghiep nhe Hau van tai Thuc pham NHTC Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi c¸c n¨m tõ 1992-2002. Khu vùc ®Çu t MÆc dï c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi n»m r¶i r¸c trªn c¶ 61 tØnh thµnh cña ViÖt Nam. Trong t¬ng lai c¸c rµo c¶n nµy sÏ dÇn xo¸ bá theo tiÕn tr×nh thùc hiÖn hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü vµ ®µm ph¸n gia nhËp WTO cña ViÖt Nam. viÔn th«ng. song hÇu hÕt ngån vèn FDI l¹i tËp trung ë c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm t¹i 43 . gi¸o dôc chØ chiÕm mét tû lÖ thÊp do nh÷ng rµo c¶n h¹n chÕ gia nhËp nh»m b¶o hé c¸c c«ng ty trong níc vµ chÝnh phñ cã thÓ kiÓm so¸t ®îc khu vùc nµy.NhËt 3K38F. qu¶ng c¸o.

. H¶i Phßng vµ Qu¶ng Ninh. BiÓu ®å 7 – PhÊn phèi FDI theo vïng 30% 63% 7% Bac Trung Nam Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi c¸c n¨m tõ 1992-2002. TiÕp theo lµ B×nh D¬ng víi 618 dù ¸n trÞ gi¸ 2. Bªn c¹nh thµnh phè HCM vµ Hµ néi lµ 2 thµnh phè dÉn ®Çu. §ång Nai.4 tû USD.C¸c tØnh miÒn Nam thu hót kho¶ng 73% tæng sè dù ¸n ®îc cÊp phÐp vµ 60% tãng sè vèn ®¨ng ký trong khi ë miÒn B¾c c¸c tû lÖ nµy lµ 19.8 triÖu USD.4% vµ 26. §ång Nai ®øng ë vÞ trÝ thø 3 víi 409 dù ¸n. B×nh D¬ng.Hoµng H¶i Ch©u .BÊt lîi cña miÒn Trung trong c¹nh tranh thu hót FDI lµ sù thiÕu thèn h¹ tÇng c¬ së. MiÒn Trung lµ n¬i tiÕp nhËn Ýt vèn FDI nhÊt.NhËt 3K38F. quy m« thÞ trêng nhá vµ thiÕu lùc lîng lao ®éng lµnh nghÒ. trÞ gi¸ 5.9 tû USD vµ Bµ RÞa Vòng Tµu víi 79 dù ¸n trÞ gi¸ 1. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt miÒn Nam nh TP Hå ChÝ Minh. ChÕ ®é u ®·i cña ChÝnh phñ còng kh«ng thÓ bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ t¨ng thªm mµ c¸c nhµ ®Çu t ph¶i tr¶ khi ®Çu t vµo ®©y. Bµ RÞaVòng Tµu vµ mét sè khu vùc miÒn B¾c nh Hµ néi.4%. H¶i D¬ng. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 44 .

®iÒu hoµ nhiÖt ®é. 33% s¶n phÈm ®iÖn tö vµ 76% thiÕt bÞ y tÕ.NhËt 3K38F. ho¹t ®éng FDI ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.Hoµng H¶i Ch©u . thiÕt bÞ v¨n phßng… Khu vùc FDI còng chiÕm 60% s¶n lîng ®Çu ra ngµnh c¸n thÐp. 28% s¶n lîng ngµnh xi m¨ng.. s¶n phÈm míi. tñ l¹nh. bao gåm: • Ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh nghÒ míi. khu vùc FDI ®ang chiÕm 100% thÞ phÇn c¸c ngµnh th¨m dß vµ khai th¸c dÇu. 45 . FDI chiÕm mét thÞ phÇn lín trong c¸c ngµnh xuÊt khÈu chñ chèt cña ViÖt Nam.. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt T¸c ®éng cña ho¹t ®éng FDI ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam Víi ý nghÜa hÕt søc quan träng. s¶n xuÊt «t«. vÝ dô nh 42% trong ngµnh giÇy dÐp. m¸y giÆt. • Gióp ViÖt Nam tiÕp cËn thÞ trêng quèc tÕ vµ khai th¸c tiÒm n¨ng xuÊt khÈu. 25% trong ngµnh dÖt vµ 84% trong ngµnh cung cÊp linh kiÖn ®iÖn tö vµ m¸y tÝnh • KhuyÕn khÝch viÖc n©ng cÊp vµ øng dông c¸c c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn t¹i c¸c c«ng ty néi ®Þa lµ nhµ cung øng hoÆc kh¸ch hµng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. HiÖn nay. ViÖc nµy gãp phÇn c¶i thiÖn søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc.

000 lao ®éng trùc tiÕp vµ hµng triÖu lao ®éng gi¸n tiÕp.Hoµng H¶i Ch©u . Khu vùc FDI hiÖn ®ang thu hót 350. • C¶i thiÖn tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é kü thuËt cña lùc lîng lao ®éng. chiÕm 6-7% tæng ng©n s¸ch Nhµ níc. NÕu tÝnh c¶ ®ãng gãp cña ngµnh gas vµ dÇu khÝ. b×nh thêng ho¸ quan hÖ vµ ký hiÖp ®Þnh hîp t¸c th¬ng m¹i song ph¬ng víi Mü.45 tû USD. Trong giai ®o¹n 1996-2000. ®ãng gãp cña khu vùc FDI vµo ng©n s¸ch Nhµ níc sÏ cßn t¨ng nhanh h¬n n÷a bëi hiÖn nay ®ang cã nhiÒu dù ¸n ho¹t ®éng ®· ®Õn giai ®o¹n thu lîi nhuËn. ho¹t ®éng FDI ®· ®ãng gãp 1.Doanh thu vµ xuÊt khÈu cña khu vùc FDI t¹i ViÖt Nam 1991-2002 46 .[14] BiÓu ®å díi ®©y cho thÊy t×nh h×nh doanh thu vµ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam: BiÓu ®å 8.NhËt 3K38F. ký hiÖp ®Þnh khung víi EU. §iÒu nµy gãp phÇn c¶i thiÖn thu nhËp cña ngêi lao ®éng. t¨ng møc ®é tiªu dïng vµ nhu cÇu thÞ trêng. th× con sè nµy sÏ lªn tíi gÇn 20%. Ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· tÝch cùc hç trî ViÖt Nam trong viÖc gia nhËp ASEAN. Theo dù ®o¸n. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • §ãng gãp vµo ng©n s¸ch ChÝnh phñ. • Gãp phÇn më réng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam.

KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 9000 8000 7000 6000 5000 trieu USD 4000 3000 2000 1000 0 Tong doanh thu Xuat khau 1991 1993 1995 1997 1999 2001 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi c¸c n¨m tõ 1992-2002.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ë ViÖt Nam 2.Hoµng H¶i Ch©u . • Ban Qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp: Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng FDI trong c¸c khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 2.1.NhËt 3K38F. c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t ®îc ph©n chia gi÷a 3 ®¬n vÞ kh¸c nhau: • Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: ChÞu tr¸ch nhiÖm ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t • Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cña tØnh vµ thµnh phè: ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc thi nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t ®· ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ho¹ch ®Þnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong ph¹m vi tØnh.2. C¬ quan phô tr¸ch c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t T¹i ViÖt Nam. C¶ 3 ®¬n vÞ trªn ®Òu lµ c¸c c¬ quan chÝnh phñ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c ngoµi c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. Vai trß chÝnh cña c¸c c¬ quan nµy ®Òu lµ qu¶n 47 .

ChØ cã mét sè phßng ban liªn quan víi chøc n¨ng nh sau: • Vô LuËt vµ Xóc tiÕn ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm lËp dù th¶o c¸c quy ®Þnh ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng marketing ®Çu t cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. khu c«ng nghiÖp nh c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng.1. vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng vµ cung øng dÞch vô tríc vµ trong khi cÊp phÐp.2. thµnh phè vµ Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt. Tuy c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t kh«ng ®îc quy ®Þnh râ rµng nh lµ chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan nµy song ë mét chõng mùc nµo ®ã còng cã thÓ coi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nh c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quèc gia vµ coi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh.Hoµng H¶i Ch©u . • Vô §Çu t níc ngoµi: TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t¹o dùng h×nh ¶nh. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt lý nhµ níc.1. • Vô Gi¸m s¸t ®Çu t ®¶m nhËn c«ng t¸c qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp nµy gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 2. 48 . Vô Gi¸m s¸t ®Çu t chuyªn vÒ cung øng c¸c dÞch vô sau cÊp phÐp. • Vô Qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi trong khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp. Do ®ã. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t HiÖn t¹i cha cã phßng ban nµo cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®¶m nhËn hoµn toµn c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t.NhËt 3K38F.

Khi cã mét ho¹t ®éng quan träng th× tÊt c¶ c¸c Vô cã liªn quan ®Òu ph¶i tham gia. • ChuÈn bÞ vµ ph¸t hµnh danh môc c¸c dù ¸n u tiªn trªn cÇn huy ®éng vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. nghÜa vô cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· ®îc quy ®Þnh trong NghÞ quyÕt 75/1995/ND-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 01/5/1995. • §a c¸c v¨n b¶n híng dÉn tíi c¸c Bé. • Híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. Sau ®©y lµ mét sè chøc n¨ng cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®îc quy ®Þnh trong NghÞ quyÕt nµy: • §Þnh híng vµ ®Ò ra chiÕn lîc thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. ngµnh liªn quan vµ Uû Ban Nh©n D©n c¸c tØnh ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch thu hót ®Çu t. ngµnh liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn ®Çu t trùc tiÕp 49 . Vai trß. • §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam. C¬ cÊu tæ chøc nµy khiÕn cho viÖc ph©n biÖt nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi Vô t¬ng ®èi khã kh¨n. • Ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t vµ ®a ra c¸c v¨n b¶n híng dÉn. • Phèi hîp víi c¸c Bé. • X©y dùng hÖ thèng quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t FDI nh»m hç trî cho viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ .NhËt 3K38F.x· héi. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt MÆc dï mçi Vô cã mét chøc n¨ng chuyªn tr¸ch riªng biÖt nhng kh«ng cã mét ranh giíi râ rµng vÒ vai trß còng nh nhiÖm vô cña c¸c Vô.Hoµng H¶i Ch©u .

• Thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu phèi. hay Th«ng t liªn Bé 01/BKHTTCP/TTLB ngµy 02/01/1996 chØ râ chøc n¨ng. 50 .2. Mét sè nghÜa vô ®îc quy ®Þnh trong Th«ng t liªn Bé 01 nh sau: • Hç trî viÖc thùc thi c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong tØnh.1. Riªng vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh vµ thµnh phè Vai trß cña c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh.NhËt 3K38F. 2.Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. thµnh phè ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn trong rÊt nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý nh QuyÕt ®Þnh 852/TTg ngµy 12/11/1995 vÒ viÖc thµnh lËp mét sè c¬ quan t¹i tØnh vµ thµnh phè. Kho¸ luËn tèt níc ngoµi vµ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ • ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t (trõ nh÷ng dù ¸n do Uû Ban Nh©n D©n tØnh vµ ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt khu c«ng nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh) vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t. quyÒn h¹n vµ tæ chøc c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh vµ thµnh phè.2. nghÜa vô. nhËn c¸c v¨n b¶n ®¨ng ký ®Çu t cña c¸c nhµ ®Çu t néi ®Þa vµ níc ngoµi muèn ®Çu t vµo tØnh. vai trß cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã vÎ tËp trung vµo viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch ®Çu t vµ ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch còng nh chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t.[15] Chøc n¨ng vµ nghÜa vô cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ rÊt réng.

Hoµng H¶i Ch©u . RÊt hiÕm khi c¸c v¨n phßng nµy tham gia vµo c¸c dÞch vô sau cÊp phÐp. • Gãp ý vµ kiÕn nghÞ víi Uû Ban Nh©n D©n tØnh nh»m ®a ra chÝnh s¸ch phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña mçi tØnh. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Thu thËp c¸c ý kiÕn vµ kiÕn nghÞ cña c¸c nhµ ®Çu t.NhËt 3K38F. cung cÊp c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ quy tr×nh tríc vµ sau cÊp phÐp. Mäi c«ng viÖc ®Òu cã thÓ ®îc thùc hiÖn ë ®©y. Trong thùc tÕ. V¨n phßng thêng cung øng dÞch vô cÊp phÐp vµ mét sè dÞch vô tríc cÊp phÐp. • CÊp giÊy phÐp theo sù uû th¸c cña Uû Ban Nh©n D©n tØnh. • Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c theo sù uû quyÒn cña Uû Ban Nh©n D©n tØnh. T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh cã mét c¬ quan ®éc lËp mang tªn Trung t©m Xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t t¬ng tù nh Trung t©m Xóc tiÕn §Çu t §µ N½ng cña thµnh phè §µ N½ng. ®· ®îc 51 .[16] Vai trß xóc tiÕn ®Çu t cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t c¸c tØnh thµnh kh«ng ®îc ®Ò cËp mét c¸ch râ rµng trong bÊt kú v¨n b¶n ph¸p lý nµo. Mçi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Òu cã mét v¨n phßng do Phã Gi¸m ®èc Së ®iÒu hµnh ®Ó qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò nh x¸c ®Þnh nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. chøc n¨ng nµy sÏ ®îc cô thÓ ho¸ trong quyÕt ®Þnh hoÆc híng dÉn cña Uû Ban Nh©n D©n tØnh. V¨n phßng sÏ tù liªn hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c vµ c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh. V¨n phßng nµy còng cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng cung cÊp dÞch vô tæng hîp cho c¸c nhµ ®Çu t. cÊp giÊy phÐp ®Çu t. Trong hÇu hÕt mäi trêng hîp.

Hoµng H¶i Ch©u . Do chøc n¨ng chÝnh cña Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt & khu c«ng nghiÖp lµ ®iÒu hµnh vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp nªn ho¹t ®éng cña hÇu hÕt c¸c phßng ban ®Òu cã liªn quan ®Õn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. trong ®ã phßng Qu¶n lý §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm thu hót ®Çu t vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t. C¶ hai trung t©m nµy ®Òu ho¹t ®éng nh nh÷ng v¨n phßng cung cÊp dÞch vô tæng hîp. phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp th× ®¶m nhËn c¸c ho¹t ®éng sau cÊp phÐp. chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng tríc cÊp phÐp cßn Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cña hai thµnh phè th× chØ chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh. Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt.3. khu c«ng nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc cña Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp ®îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 36/CP.1. Vai trß xóc tiÕn ®Çu t cña Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt & khu c«ng nghiÖp kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c v¨n b¶n 52 . 2.2. c¸c v¨n phßng nµy sÏ phèi hîp víi c¸c phßng ban vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c bªn ngoµi khu chÕ xuÊt & khu c«ng nghiÖp.NhËt 3K38F. Mét sè Ban quan lý khu chÕ xuÊt & khu c«ng nghiÖp cã v¨n phßng cung øng dÞch vô tæng hîp. c¸c phßng ban kh¸c tiÕn hµnh cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu vµ giÊy phÐp ho¹t ®éng. cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý sau cÊp phÐp. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt uû quyÒn thùc hiÖn vai trß xóc tiÕn ®Çu t trong quyÒn h¹n ph¸p lý cña m×nh. Tuy nhiªn hai trung t©m nµy vÉn phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hç trî c¸c nhµ ®Çu t trong quy tr×nh cÊp phÐp vµ sau cÊp phÐp nÕu c¸c nhµ ®Çu t cã ®Ò nghÞ. Khi cã ®Ò nghÞ tõ phÝa nhµ ®Çu t.

2. KTNT nghiÖp UBND tØnh quy ®Þnh. 2. mçi ®Þa ph¬ng ®Òu dùa vµo chiÕn lîc xóc tiÕn riªng cña m×nh nhng ®a sè c¸c Së KÕ ho¹ch & §Çu t. Do ®ã c¸c tØnh nh B×nh D¬ng.2. MÆc dï mçi tØnh.1. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t hiÖn nay t¹i ViÖt Nam ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i.2. Sù thiÕu hôt nµy ®· gãp phÇn ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ë c¸c vïng vµ c¸c ®Þa ph¬ng.[17] So víi c¸ tØnh MiÒn B¾c th× khu vùc phÝa Nam tá ra quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. c¸c Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt & khu c«ng nghiÖp ®Òu cha cã mét kh¸i niÖm râ rµng vÒ xóc tiÕn ®Çu t. ViÖt Nam cha cã ®îc mét chiÕn lîc xóc tiÐn ®Çu t ®ång bé ë tÇm quèc gia.[17] ë c¸c níc Ph¬ng T©y. §ång Nai ®· trë thµnh c¸c ®Þa ®iÓm hÊp dÉn ®èi víi c¶ ®Çu t néi ®Þa vµ ®Çu t níc ngoµi.2. Kh«ng cã c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng nµo nhËn ®îc sù hç trî cña chÝnh phñ trong viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc.Hoµng H¶i Ch©u . c¸i tªn ViÖt Nam vÉn gîi 53 .NhËt 3K38F. T¹o dùng h×nh ¶nh ViÖt Nam cha g©y dùng ®îc mét h×nh ¶nh Ên tîng trªn thÞ trêng quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã cßn xuÊt hiÖn c¸c vÊn ®Ò trôc trÆc trong viÖc phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¬ quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. Kho¸ luËn tèt ph¸p quy mµ tuú thuéc vµo thÈm quyÒn cña Ban qu¶n lý do 2. Theo ý kiÕn cña mét Gi¸m ®èc ngêi níc ngoµi cña mét khu c«ng nghiÖp ho¹t ®éng t¬ng ®èi thµnh c«ng th× ViÖt Nam gÆp trôc trÆc ë kh©u quan hÖ víi c«ng chóng. tÝch cùc vµ s¸ng t¹o h¬n trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh xóc tiÕn.

NhËt 3K38F. 45% c¸c nhµ ®Çu t ®îc hái ý kiÕn trong cuéc ®iÒu tra nµy cã ®îc hiÓu biÕt ë møc t¬ng ®èi vÒ ViÖt Nam cßn 20% th× hiÓu biÕt rÊt Ýt. TËp trung vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng Cho tíi nay.[17] MÆc dÇu vËy.2.Hoµng H¶i Ch©u . c¸c biÖn ph¸p phæ biÕn ®îc sö dông ®Ó híng tíi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng lµ: ph¸t hµnh s¸ch qu¶ng c¸o. MÆc dï ngµnh Du lÞch ®· t¬ng ®èi thµnh c«ng trong viÖc truyÒn t¶i th«ng ®iÖp nµy ®Õn víi thÕ giíi th× giíi ®Çu t dêng nh vÉn cha tiÕp nhËn ®îc nã. ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. giíi ®Çu t ®· b¾t ®Çu quan t©m ®Õn ViÖt Nam vµ coi ®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm ®Çu t an toµn víi u ®iÓm lµ sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ vµ tèc ®é t¨ng trëng nhanh. Tuy vËy tõ sau sù kiÖn khñng bè níc Mü x¶y ra vµo th¸ng 11/2001. ViÖt Nam vÉn cha cã ®îc mét chiÕn lîc ®ñ m¹nh mÏ ®Ó t¹o dùng ®îc mét h×nh ¶nh Ên tîng tríc giíi ®Çu t quèc tÕ. c¸c trang web ®iÖn tö vµ tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o giíi thiÖu ë níc ngoµi.2. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt nhiÒu liªn tëng ®Õn chiÕn tranh vµ th«ng ®iÖp ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc hoµ b×nh ®ang trªn con ®êng ph¸t triÓn vÉn cha trë nªn quen thuéc vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü ®Æc biÖt cßn mét nhËn thøc míi vÒ ViÖt Nam.2. §©y lµ thêi ®iÓm thuËn lîi ®Ó chóng ta tÝch cùc xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng t¹o dùng h×nh ¶nh 2. Trong cuéc ®iÒu tra chÊt lîng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. S¸ch qu¶ng c¸o: 54 .

C¸c th«ng tin ®îc cung cÊp ë ®©y chñ yÕu liªn quan ®Õn luËt ®Çu t vµ danh s¸ch c¸c dù ¸n u tiªn.NhËt 3K38F. Tû lÖ c¸c lo¹i tµi liÖu ph¸t hµnh ®îc tæng hîp trong b¶ng díi ®©y: 55 .Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt HÇu hÕt mäi tæ chøc xóc tiÕn ®Çu t ®Òu ph¸t hµnh c¸c quyÓn s¸ch qu¶ng c¸o trong ®ã giíi thiÖu râ rµng vÒ môc ®Ých ph¸t hµnh vµ ®a ra mét sù m« t¶ ng¾n gän vÒ c¸c c¬ héi ®Çu t t¹i ViÖt Nam.

Hoµng H¶i Ch©u . VÊn ®Ò lín nhÊt ë ®©y lµ chÊt lîng s¸ch ®îc tèt vµ th«ng tin kh«ng ®îc cËp nhËt. Hµng n¨m.Tû lÖ c¸c lo¹i tµi liÖu ®îc ph¸t hµnh cho môc ®Ých vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng: Lo¹i th«ng tin Híng dÉn ®Çu t Giíi thiÖu chung Giíi thiÖu LuËt ®Çu t níc ngoµi nghiÖp Danh s¸ch c¸c dù ¸n u tiªn Danh s¸ch c¸c ®èi t¸c ®Çu t tiÒm n¨ng C¸c lo¹i tµi liÖu kh¸c ViÖt Nam. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Òu ph¸t hµnh danh s¸ch c¸c dù ¸n u tiªn cÇn huy ®éng vèn FDI.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt B¶ng 2. Bªn c¹nh ®ã viÖc ph©n phèi s¸ch còng cha ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch kÞp thêi khi c¸c nhµ ®Çu t cã nhu cÇu. 6/2003 Tû lÖ (%) 35 19 43 Danh s¸ch c¸c khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng 20 26 6 5 Nguån: §iÒu tra vÒ chÊt lîng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i C¸c lo¹i s¸ch qu¶ng c¸o trªn ®©y ®· gãp phÇn ®a ®Õn cho c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng mét h×nh ¶nh râ rµng h¬n vÒ ®Êt níc ViÖt Nam còng nh c¬ héi ®Çu t t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi còng cha tá ra hëng øng tÝch cùc do ®ã kÕt qña huy ®éng cha cao. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng tån t¹i trong viÖc ph¸t hµnh s¸ch qu¶ng c¸o. Nguyªn nh©n cã thÓ lµ c¸c vÊn ®Ò sau: 56 . Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t.

gi¸ c¶ ®Çu t..NhËt 3K38F. mét sè th«ng tin ®îc cung cÊp trong b¶n danh s¸ch l¹i khiÕn c¸c nhµ ®Çu t c¶m thÊy bÞ h¹n chÕ sù linh ho¹t khi ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t. B¶n danh s¸ch cña Hµ Néi thËm chÝ cßn chøa ®ùng c¸c con sè íc tÝnh vèn ph¸p ®Þnh vµ vèn vay.... mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ ®Çu t l¹i lµ vÊn ®Ò hä sÏ thu ®îc bao nhiªu lîi nhuËn khi ®Çu t vµo c¸c dù ¸n nµy. Mét vµi nhµ ®Çu t cßn cho r»ng c¸c b¶n danh s¸ch nµy ®îc ®Ò ra trªn c¬ së mèi quan t©m cña chÝnh phñ chø kh«ng ph¶i cña c¸c nhµ ®Çu t vµ hä nghi ngê vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n.[17] • Theo kinh nghiÖm cña Trung Quèc th× viÖc c«ng bè danh s¸ch dù ¸n u tiªn cha ph¶i lµ mét ph¬ng thøc 57 . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Tríc hÕt b¶n danh s¸ch cha cung cÊp nh÷ng th«ng tin hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t nh c¸c th«ng tin vÒ lîi nhuËn thu ®îc. nguån nh©n c«ng vµ chi phÝ nh©n c«ng. kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng. thêi gian cña dù ¸n vµ tû lÖ xuÊt khÈu. Quy ®Þnh vÒ h×nh thøc ®Çu t vµ quy m« dù ¸n trong b¶n danh s¸ch cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ mét trong c¸c th«ng tin kiÓu nµy. MÆc dï nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i vµ tµi chÝnh còng ®îc ghi râ trong c¸c danh s¸ch nµy. • Ngîc l¹i. t×nh tr¹ng cña h¹ tÇng c¬ së.. Dï ®ã chØ lµ c¸c th«ng tin ®Ó tham kh¶o nhng nã còng phÇn nµo khiÕn c¸c nhµ ®Çu t c¶m thÊy bÞ h¹n chÕ..Hoµng H¶i Ch©u . phÇn vèn gãp cña bªn ViÖt Nam. §©y hÇu hÕt lµ c¸c vÊn ®Ò rÊt nh¹y c¶m cÇn nhiÒu sù tÝnh to¸n vµ c©n nh¾c.

kh«ng bÞ giíi h¹n bëi vÞ trÝ ®Þa lý nh c¸c c«ng cô kh¸c mµ cßn mang tÝnh chÊt hai chiÒu. Th«ng tin ph¶n håi kÞp thêi tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®iÒu chØnh chÊt lîng ho¹t ®éng cña m×nh cho phï hîp. h¶i quan.[18] C¸c trang web ®iÖn tö: RÊt nhiÒu c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®· hoÆc ®ang dù ®Þnh lËp trang web ®iÖn tö cho môc tiªu vËn ®éng ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt xóc tiÕn ®Çu t FDI tèt bëi nã khiÕn c¸c nhµ ®Çu t cã c¶m gi¸c nh hä ®ang ho¹t ®éng trong mét nÒn kinh tÕ "KÕ ho¹ch". thay v× ®a ra danh s¸ch c¸c dù ¸n.. ng©n hµng. t×nh h×nh ng©n hµng vµ Tµi chÝnh. xuÊt nhËp khÈu. Bëi vËy. 58 . Trung Quèc ngê ®©y chØ nªu tªn c¸c vïng miÒn kªu gäi ®Çu t FDI..NhËt 3K38F.. • §Þa chØ c¸c kh¸ch s¹n. c¸c h·ng hµng kh«ng . §©y lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu bëi th«ng tin kh«ng nh÷ng ®îc truyÒn t¶i nhanh.. c¸c tæ chøc t vÊn. khu c«ng nghiÖp. Néi dung c¸c th«ng tin cung cÊp trªn trang web thêng bao gåm c¸c th«ng tin vÒ: • Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¬ quan xóc tiÕn • C¸c bµi miªu t¶ chi tiÕt vÒ h×nh ¶nh ®Êt níc vµ t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay • Danh s¸ch c¸c dù ¸n ®· ®Çu t vµ c¸c dù ¸n ®ang kªu gäi ®Çu t • LuËt ®Çu t. khu chÕ xuÊt.Hoµng H¶i Ch©u .

B¶ng díi ®©y thèng kª ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ ®Çu t vÒ mét sè trang web cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t trong khu vùc: 59 . Tuy nhiªn. c¸c trang web nµy kh«ng ®îc cËp nhËt thêng xuyªn. th«ng tin cßn nghÌo nµn vµ thiÕt kÕ cha chuyªn nghiÖp.NhËt 3K38F. chÊt lîng c¸c trang web nµy cha cao.Hoµng H¶i Ch©u . thiÕu c¸c c¬ së d÷ liÖu ®Çy ®ñ nªn cha phôc vô thiÕt thùc cho nhu cÇu t×m hiÓu c¸c c¬ héi ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Bªn c¹nh ®ã c¸c trang web còng thêng cã c¸c ®êng kÕt nèi trùc tuyÕn phôc vô cho viÖc ®¨ng ký cÊp phÐp hay ®¨ng ký sö dông c¸c dÞch vô ®Çu t qua m¹ng. Thªm vµo ®ã. Trang web cña Trung t©m xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc coi lµ t¬ng ®èi cã chÊt lîng vÒ mÆt thiÕt kÕ còng nh tÝnh cËp nhËp cña th«ng tin so víi trang web cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hay Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh phè Hå ChÝ Minh.

go.NhËt 3K38F.§¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c trang Web cña c¸c Uû ban xóc tiÕn ®Çu t trong khu vùc Th¸i Néi dung ®¸nh gi¸ ChÊt lîng thiÕt kÕ kinh tÕ vÜ m« C¸ch thøc ho¹t A B A A B A A A A A B B A B A A B A A A A B A A A D B B B D A A A C A B A B D B D B A B ®éng kinh doanh C¸c th«ng tin ph¸p A luËt Gi¸ c¶ ®Çu t dù ¸n KÕt nèi víi c¸c A dÞch vô KÕt nèi víi chÝnh A phñ Ho¹t ®éng ®Çu t A vµo c¸c lÜnh vùc Email §iÒu tra ph¶n håi Kh¶ n¨ng cËp nhËt A A A A C¬ së d÷ liÖu c¸c A Lan (BOI) A Malaix ia (MiDA ) A A A A B A C C A B Philipp Trung in (BOI) Quèc (FDI) ViÖt Nam (MPI) ViÖt Nam (ITPC) D÷ liÖu c¬ së vÌ A A: RÊt tèt B: Tèt 1.my 3.www.MiDA: Côc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Malaixia . 2.www.gov.boi.mida. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt B¶ng 3. C: Trung b×nh D: YÕu Th¸i Lan . Philippin .boi.www.gov.BOI: Uû ban ®Çu t .Hoµng H¶i Ch©u .th Malaixia .BOI: Uû ban ®Çu t .ph 60 .

MPI: Uû ban ®Çu t .gov.vn.mpi. qua ®ã vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi.ViÖt Nam 6. ViÖt Nam .Hoµng H¶i Ch©u . Mçi cuéc héi th¶o ®· ®em l¹i cho tØnh nµy trung b×nh 2 dù ¸n ®Çu t FDI míi. Hä ®· tham gia mét vµi cuéc héi th¶o xóc tiÕn ®Çu t do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc ChÝnh phñ tæ chøc.gov. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t.www. KTNT nghiÖp 4.fdi. 5.Trang web ®Çu t . Theo c¸c c¬ quan chøc n¨ng VÜnh Phóc th× ®iÓm mÊu chèt ®em l¹i thµnh c«ng cho c¸c cuéc héi th¶o chÝnh lµ viÖc c¸c c¬ quan ®· mêi ®îc c¸c nhµ ®Çu t thµnh ®¹t hiÖu qu¶ ë ViÖt Nam tham gia vµ ph¸t biÓu ñng hé ViÖt Nam. 6/2003 Héi th¶o giíi thiÖu ë níc ngoµi Mét sè c¬ quan xóc tiÕn t¹i ViÖt Nam ®· tÝch cùc tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o nh»m giíi thiÖu trùc tiÕp c¸c c¬ héi ®Çu t.itpc. Tríc n¨m 2001 chØ cßn mét nhµ ®Çu t ngêi §µi Loan tham gia nhng hiÖn nay con sè nµy ®· lµ n¨m ngêi. ®iÓn h×nh lµ thµnh c«ng cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t VÜnh Phóc. Kho¸ luËn tèt Trung Quèc .hochiminh city.gov. Nguån: §iÒu tra vÒ chÊt lîng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam.NhËt 3K38F. H×nh thøc nµy còng ®em l¹i mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Trong khi c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh vµ thµnh phè kh¸c cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ nµo ®¸ng kÓ th× Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t VÜnh Phóc coi ®©y lµ c«ng cô thu hót ®Çu t kh¸ h÷u hiÖu.ITPC: Trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i ®Çu t thµnh phè Hå ChÝ Minh www. ChÝnh quyÒn tØnh VÜnh 61 .ch ViÖt Nam .www.

C¸c biÖn ph¸p kh¸c HiÖn t¹i c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®· cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¸c ®Üa CD.NhËt 3K38F. Gi¶i ph¸p nµy ®· gãp phÇn c¶i thiÖn hiÖu qu¶ cña c¸c cuéc héi th¶o do ®ã h×nh thøc xóc tiÕn nµy ngµy cµng ®îc coi lµ mét c«ng cô hiÖu qu¶ trong thu hót ®Çu t.[17] Kho¸ luËn tèt Phóc cho r»ng héi th¶o giíi thiÖu lµ biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Çu t Tuy nhiªn ngoµi VÜnh Phóc th× c¸c cuéc héi th¶o nµy cha ®em l¹i nguån ®Çu t ®¸ng kÓ nµo cho c¸c tØnh kh¸c. Mét vµi c¬ quan ®· hoµn thµnh s¶n xuÊt vµ s¾p söa ph¸t hµnh réng r·i tíi c«ng chóng. KTNT nghiÖp hiÖu qu¶ nhÊt.CROM vÉn cha ®îc ph¸t hµnh c¶ ë trong níc còng nh ngoµi níc. Bëi vËy.CROM giíi thiÖu tæng hîp. Mét sè c¬ quan ®· chän gi¶i ph¸p nhê vµo sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc th¬ng m¹i ®Ó n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp cña c¸c cuéc héi th¶o.Hoµng H¶i Ch©u . §«i khi hä cßn uû th¸c hoµn toµn cho c¸c tæ chøc nµy. hiÖu qu¶ cña c¸c cuéc héi th¶o nµy vÉn cßn lµ vÊn ®Ò ph¶i bµn b¹c. So víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc. §©y ®îc coi lµ mét biÖn ph¸p høa hÑn hiÖu qu¶ xóc tiÕn ®Çu t tuy nhiªn thµnh c«ng cña nã ch¾c ch¾n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt lîng cña c¸c ®Üa CD . 62 . C¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Òu nhËn thÊy hä cha cã ®ñ nguån lùc cÇn thiÕt.CROM còng nh c¸ch thøc tæ chøc ph©n phèi… cho tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i th× ®Üa CD . ®Æc biÖt lµ tÝnh chuyªn nghiÖp ®Ó tæ chøc mét cuéc héi th¶o thËt sù cã chÊt lîng. chÊt lîng c¸c cuéc héi th¶o do c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cña ViÖt Nam tæ chøc vÉn cßn ë møc thÊp.

Tuy nhiªn. KCX ®Òu cung cÊp c¸c dÞch vô híng dÉn vµ t vÊn miÔn phÝ cho c¸c nhµ ®Çu t míi vµ gióp ®ì hä chuÈn bÞ thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t. KTNT nghiÖp 2. Mét sè UBND c¸c tØnh nh §ång Nai vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc ®¸nh gi¸ lµ qu¶n lý kh¸ hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn phèi hîp tèt víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan. §· cã nhiÒu c¶i thiÖn quan träng trong quy tr×nh tríc cÊp phÐp song c¸c dÞch vô sau cÊp phÐp vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÉn cßn lµ trë ng¹i ®èi víi ®Çu t níc ngoµi. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c v¨n phßng nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo hiÖu qu¶ qu¶n lý cña c¸c UBND tØnh.Hoµng H¶i Ch©u . C¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Æc biÖt lµ c¸c Ban qu¶n lý KCN. 63 . theo ý kiÕn cña c¸c nhµ ®Çu t th× c¸c c¬ quan cÇn ph¸t triÓn h¬n n÷a lo¹i h×nh v¨n phßng cung cÊp dÞch vô tæng hîp ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian liªn hÖ cho c¸c nhµ ®Çu t. Thêi gian cÊp phÐp còng ®· gi¶m ®¸ng kÓ. §èi víi c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn cÊp phÐp cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hay Ban qu¶n lý KCX.NhËt 3K38F.2. Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t Kho¸ luËn tèt TÊt c¶ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña c¸c dÞch vô nµy vµ viÖc c¸c nhµ ®Çu t ®îc tho¶ m·n víi c¸c dÞch vô nµy còng lµ ph¬ng thøc xóc tiÕn hiÖu qu¶ nhÊt.2.[17] DÞch vô cÊp phÐp Qu¸ tr×nh cÊp phÐp so víi mét vµi n¨m tríc ®©y ®· ®îc ®¬n gi¶n ho¸ vµ gän nhÑ h¬n rÊt nhiÒu.3. DÞch vô tríc cÊp phÐp Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ chÊt lîng c¸c dÞch vô tríc cÊp phÐp ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ trong thêi gian gÇn ®©y.

giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu. §èi víi c¸c dù ¸n chØ cÇn ®¨ng ký. thêi gian cÊp phÐp cã thÓ kÐo dµi h¬n song c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c ban qu¶n lý KCX. KCN còng cã thÓ gióp rót gän thêi gian nµy b»ng viÖc phèi hîp tÝch cùc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan. tuy nhiªn dêng nh míi chØ ë c¸c khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp do Ban qu¶n lý ë nh÷ng n¬i nµy vèn ®· lµ c¬ quan cã chøc n¨ng ®¶m nhiÖm hÇu hÕt c¸c thñ tôc sau cÊp phÐp. DÞch vô sau cÊp phÐp MÆc dï ®· cã nh÷ng c¶i thiÖn ®¸ng kÓ song ®©y vÉn ®îc xem lµ kh©u yÕu nhÊt trong c¸c dÞch vô ®Çu t. do ®ã gÆp Ýt trë ng¹i h¬n so víi c¸c nhµ ®Çu t bªn ngoµi. mét sè v¨n phßng cung cÊp dÞch vô tæng hîp sau cÊp phÐp ®· ®îc thµnh lËp vµ ®ang ho¹t ®éng. KCN lµ c¸c c¬ quan nµy ®· cã ®iÒu kiÖn xem xÐt dù ¸n tõ tríc ®ã. toµn bé quy tr×nh chØ ®îc thùc hiÖn trong 2 ngµy. HiÖn nay. thuÕ. C¸c nhµ ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt.Hoµng H¶i Ch©u . Mét sè Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt KCN. C¸c nhµ ®Çu t sau khi nhËn ®îc giÊy phÐp ®Çu t ph¶i tiÕp tôc liªn hÖ víi rÊt nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng liªn quan vÒ c¸c vÊn ®Ò nh ®Êt ®ai. khi gióp c¸c nhµ ®Çu t chuÈn bÞ thñ tôc ®¨ng ký cÊp giÊy phÐp. khu c«ng nghiÖp nh H¶i Phßng cßn cung øng 64 .NhËt 3K38F. lao ®éng. Mét trong nh÷ng lý do gióp cho viÖc rót gän thêi gian cÊp phÐp cña c¸c Së KÕ ho¹ch & §Çu t vµ c¸c Ban qu¶n lý KCX. kh«ng cÇn thÈm ®Þnh th× chØ thêi gian cÊp phÐp chØ lµ mét ngµy. Mét sè c¬ quan cßn cho phÐp nhµ ®Çu t tù lùa chän ngµy giê nhËn giÊy phÐp ®Çu t. §èi víi c¸c dù ¸n cÇn ®îc sù chÊp nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hay ChÝnh phñ.

NhËt 3K38F. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò c¶n trë hiÖu qu¶ cña nh÷ng nç lùc thu hót ®Çu t ë c¸c tØnh vµ ®Þa ph¬ng c¶ níc. Bªn c¹nh ®ã. giíi thiÖu TÊt c¶ c¸c c¬ quan ®· vµ ®ang nç lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®îc xem lµ trë ng¹i ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t. thµnh phè vµ c¸c Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp. Mét vµi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh B×nh D¬ng.3. Kho¸ luËn tèt c¸c dÞch vô miÔn phÝ khi cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu.Hoµng H¶i Ch©u . -------***------MÆc dï m«i trêng ®Çu t ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. §ång Nai vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh cßn tæ chøc c¸c cuéc gÆp mÆt víi c¸c nhµ ®Çu t xem xÐt c¸c vÊn ®Ò trë ng¹i cña hä vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh §ång Nai n¨m nµo còng tæ chøc c¸c cuéc gÆp mÆt nh vËy ®Òu ®Æn theo c¸c quü víi sù tham gia cña ®Çy ®ñ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn qan. Gi¶i phãng mÆt b»ng. thñ tôc h¶i quan. khã dù ®o¸n tríc vÒ luËt hay c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc còng g©y hoang mang cho c¸c nhµ ®Çu t. hiÖn vÉn cßn rÊt nhiÒu trë ng¹i. 2. cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng.2. TrungQuèc vµ Hµn Quèc. UBND tØnh cßn tæ chøc c¸c cuéc gÆp mÆt riªng víi tõng nhãm c¸c nhµ ®Çu t tõ NhËt B¶n. Nguån nh©n lùc cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t Nguån nh©n lùc: 65 . Thªm vµo ®ã nh÷ng thay ®æi bÊt ngê. khu chÕ xuÊt. KTNT nghiÖp nguån lao ®éng. nguån lao ®éng vµ thuÕ vÉn lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt mµ c¸c nhµ ®Çu t ph¶n ¸nh tíi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh.

trong ®ã bao gåm c¶ thu hót ®Çu t lÉn cung cÊp dÞch vô sau cÊp phÐp. c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t nh Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi kh«ng thÓ ®ñ lùc ®Ó ®¸p øng ®îc hÕt yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t hay tÝch cùc tiÕp xóc víi c¸c nhµ ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt T×nh tr¹ng thiÕu hôt nh©n lùc cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t hiÖn ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém ë c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t còng nh c¸c Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt. §øc vµ Ph¸p. nh©n viªn tèt nhÊt víi nhiÒu ngêi ®îc ®µo t¹o ë níc ngoµi. Tr×nh ®é vµ n¨ng lùc: Tr×nh ®é. Víi khèi lîng c«ng viÖc lín nhng l¹i thiÕu c¸c trang thiÕt bÞ. khu c«ng nghiÖp. cßn rÊt nhiÒu c¸n bé.NhËt 3K38F. hÇu hÕt c¸c nh©n viªn ®Òu cã thÓ sö dông tiÕng Anh vµ mét vµi ngêi biÕt tiÕng Nga. Do ®ã rÊt nhiÒu Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ tËp trung vµo qu¸ tr×nh cÊp phÐp mµ cha chó träng ®îc nhiÒu ®Õn c¸c dÞch vô sau cÊp phÐp. Tuy nhiªn ë cÊp tØnh th× chØ cã mét vµi ngêi cã kh¶ n¨ng sö dông ngo¹i ng÷ 66 . C¸c c¬ quan xóc tiÕn t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ n¬i cã chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé. LÊy phßng qu¶n lý ®Çu t níc ngoµi cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi lµm vÝ dô. nh©n viªn cÊp tØnh vÉn cha qua ®µo t¹o bµi b¶n ®Ó cã thÓ ®¶m nhiÖm tèt c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. T¹i Trung t©m xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t thµnh phè Hå ChÝ Minh. hiÖn t¹i chá cã 6 nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i ®©y tuy nhiªn v¨n phßng l¹i ph¶i ®¶m nhiÖm mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.Hoµng H¶i Ch©u . kh¶ n¨ng sö dông ngo¹i ng÷ còng nh n¨ng lùc marketing cña ®éi ngò tiÕn hµnh c«ng t¸c xóc tiÕn còng ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh h¹n chÕ hiÖu qu¶ cña bÊt kú ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t nµo.

ý kiÕn cña hÇu hÕt c¸c nhµ ®Çu t ®îc pháng vÊn trong cuéc ®iÒu tra chÊt lîng ho¹t ®éng xóc tiÕn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Òu kh¼ng ®Þnh chÊt lîng ®µo t¹o cña ®éi ngò nh©n viªn trong c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ViÖt Nam cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu. Díi ®©y lµ b¶ng tæng kÕt nh÷ng ®¸nh gi¸ cña hä vÒ n¨ng lùc c¸n bé nh©n viªn:[17] B¶ng 4.NhËt 3K38F.Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt do ®ã c¸c nhµ ®Çu t thêng ph¶i tù mang theo c¸c b¶n dÞch s½n hoÆc phiªn dÞch cña hä tíi c¸c cuéc häp mÆt tæ chøc t¹i c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt. 6/2003 C«ng t¸c ®µo t¹o: 67 .§¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn ®¶m tr¸ch ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t Kü n¨ng vµ n¨ng lùc Kü n¨ng qu¶n lý N¨ng lùc lµm viÖc Kh¶ n¨ng sö ngo¹i ng÷ Sù n¨ng ®éng Sù ch©n thùc Kü n¨ng maketing RÊt tèt 5% 2% Tèt 10% 22% 13% 24% 21% 12% Trung b×nh 45% 44% 49% 38% 57% 48% YÕu 40% 32% 32% 38% 20% 41% dông 2% 0% 2% 0% Nguån: §iÒu tra vÒ chÊt lîng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. HÇu hÕt ®éi ngò nh©n viªn cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn còng cha ®îc trang bÞ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ marketing vµ thuyÕt tr×nh. khu c«ng nghiÖp.

c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t kh¸c ®Òu cha cã mét hÖ thèng ®·i ngé riªng biÖt dµnh cho c¸n bé nh©n viªn ®¶m nhiÖm c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. khu c«ng nghiÖp ®Òu nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn vµ ®ang tÝch cùc tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn. Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o níc ngoµi. hÇu hÕt c¸c c¬ quan ®Òu ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®µo t¹o ngo¹i ng÷. ChÕ ®é ®·i ngé Trõ Trung t©m xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trung t©m Xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc coi lµ n¬i cã nh÷ng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o nh©n viªn tèt nhÊt nhê cã sù ñng hé vµ gióp ®ì cña nhiÒu c¬ quan vµ tæ chøc níc ngoµi. Trong c¸c héi th¶o bµn vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o. Tuy nhiªn quü tµi chÝnh dµnh cho c«ng t¸c nµy vÉn cßn h¹n chÕ nªn sè c¬ quan tæ chøc thùc hiÖn tèt vÉn cha nhiÒu. båi dìng kiÕn thøc ®ång thêi cö c¸n bé ra níc ngoµi tham gia c¸c kho¸ häc n©ng cao tr×nh ®é. nh©n viªn níc ta. Trung t©m cßn tæ chøc nh÷ng kho¸ häc ®Æc biÖt vÒ vÊn ®Ò híng tíi xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü vµ thÞ trêng ngoµi níc. Uû ban Nh©n d©n thµnh phè 68 .Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt HÇu hÕt c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt. Tuy nhiªn vÉn cha cã mét kho¸ häc chÝnh thøc nµo ®µo t¹o vÒ kü n¨ng xóc tiÕn ®Çu t dµnh cho c¸n bé nh©n viªn. Mét vµi c¬ quan còng ®Ò cËp ®Õn viÖc ®µo t¹o nghiÖp vô kinh doanh song viÖc n©ng cao kü n¨ng maketing th× hoµn toµn cha ®îc lu ý tíi cho dï ®©y vÉn ®îc coi lµ ®iÓm yÕu nhÊt cña ®éi ngò c¸n bé. C¸c ch¬ng tr×nh häc bæng níc ngoµi còng ®ang ®îc xóc tiÕn m¹nh mÏ.NhËt 3K38F.

§iÒu nµy phÇn nµo lý gi¶i cho viÖc hµng n¨m Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ tiÕn hµnh ®îc mét sè Ýt ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t vµ cha cã ®îc c¶i thiÖn nµo ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng cña c¸c trang web ®iÖn tö. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Hå ChÝ Minh gÇn ®©y ®· cho phÐp Trung t©m xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t thµnh lËp quü khen thëng vµ chÕ ®é ®·i ngé riªng cho c¸n bé nh©n viªn cña Trung t©m. Mäi chi phÝ cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ®Òu lÊy tõ ng©n s¸ch cña tØnh. 2. do ®ã møc chi phÝ còng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo møc ®é nhËn thøc cña Uû ban Nh©n d©n tØnh vÒ vai trß còng nh tÇm quan träng cña c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. ë c¸c ®Þa ph¬ng. ChØ tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y chi phÝ cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t míi ®îc coi lµ mét kho¶n chi phÝ hîp lý vµ hîp ph¸p.Hoµng H¶i Ch©u . Song do ®Þnh nghÜa xóc tiÕn ®Çu t cha ®îc x©y dùng mét c¸ch râ rµng nªn rÊt nhiÒu kho¶n chi kh«ng liªn quan còng ®îc gép vµo ®©y. Ng©n quü eo 69 . Mét vµi Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt.2. Ng©n quü cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t HiÖn nay cha cã nguån ng©n quü riªng ph©n bæ tõ ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. thµnh phè. tµi chÝnh cµng lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¬ quan.4.NhËt 3K38F. Chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng nµy vÉn lÊy tõ nguån ng©n quü dµnh cho c¸c ho¹t ®éng cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh. khu c«ng nghiÖp cßn cho r»ng theo NghÞ ®Þnh 36 th× Ban qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp kh«ng ®îc phÐp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi nªn ng©n quü cho ho¹t ®éng nµy rÊt h¹n chÕ.

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

hÑp lµ vÊn ®Ò h¹n chÕ rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn mét c¸ch hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Cho tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i, vÉn cha cã mét kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ ng©n quü dµnh cho xóc tiÕn ®Çu t. Mäi chi phÝ sÏ vÉn ®îc trÝch ra tõ ng©n s¸ch chi dïng cho mçi n¨m. C¸c c¬ quan xóc tiÕn v× thÕ còng rÊt khã ph¸t triÓn mét kÕ ho¹ch xóc tiÕn dµi h¹n. §iÒu nµy còng lý gi¶i t¹i sao hiÖn nay chóng ta chØ cã nh÷ng ch¬ng tr×nh xóc tiÕn cho tõng thêi ®iÓm. C¸c ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt ®Üa CD-ROM hay lËp website cña c¸c c¬ quan thêng ®îc tµi trî vèn tõ khu vùc t nh©n. Khi hÕt ch¬ng tr×nh tµi trî th× c¸c website còng kh«ng thÓ tiÕp tôc ®îc cËp nhËt.
2.3. §¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam

2.3.1. Thµnh c«ng Cïng víi c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t còng ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo nh÷ng tiÕn bé trong c«ng t¸c thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy tríc hÕt lµ nhê nh÷ng ®æi míi tÝch cùc vÒ néi dung vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t. Chóng ta ®· cã ®îc nh÷ng kÕ ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh chñ ®éng, cã hiÖu qu¶. X¸c ®Þnh ®îc xóc tiÕn ®Çu t còng nh xóc tiÕn th¬ng m¹i lµ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan Nhµ níc, c¸c Bé, ngµnh, c¸c tØnh, Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp, chóng ta ®· thµnh lËp bé phËn xóc tiÕn ®Çu t t¹i c¸c Bé, ngµnh, Tæng c«ng ty vµ ®Æt c¸c c¬ quan ®¹i diÖn níc ta t¹i mét sè ®Þa 70

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

bµn träng ®iÓm ë níc ngoµi ®Ó chñ ®éng vËn ®éng thu hót ®èi tîng níc ngoµi. §ång thêi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé ngo¹i giao, Bé th¬ng m¹i ®· tæ chøc phèi hîp nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ, thÞ trêng ®Çu t, chÝnh s¸ch cña c¸c níc vµ c¸c tËp ®oµn ®a quèc gia, c¸c tËp ®oµn vµ c«ng ty lín vµ ®Ò ra chÝnh s¸ch vËn ®éng thu hót ®Çu t phï hîp cho giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ kÞp thêi ®iÒu chØnh c¸c ®èi s¸ch trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu luËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p thu hót ®Çu t níc ngoµi cña c¸c níc trong khu vùc. Trªn c¬ së quy ho¹ch ngµnh, s¶n phÈm, l·nh thæ vµ danh môc c¸c dù ¸n kªu gäi ®Çu t ®îc phª duyÖt, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng ®· chñ ®éng tiÕn hµnh vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t mét c¸ch cô thÓ, trùc tiÕp ®èi víi tõng dù ¸n, trùc tiÕp víi tõng tËp ®oµn, c«ng ty, nhµ ®Çu t cã tiÒm n¨ng. C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan ®· cã sù tËp trung chØ ®¹o, hç trî kÞp thêi c¸c nhµ ®Çu t hiÖn ®ang cã dù ¸n ho¹t ®éng gióp hä gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®©y lµ viÖc lµm cã ý nghÜa quan träng ®Ó vËn ®éng cã hiÖu qu¶ vµ cã søc thuyÕt phôc nhÊt ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t míi. C¸c c¬ quan xóc tiÕn còng ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t, lËp c¸c Website, tranh thñ sù trî gióp cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, duy tr× thêng xuyªn c¸c cuéc gÆp gì víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi.

71

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp 2.3.2. Tån t¹i

Kho¸ luËn tèt

Bªn c¹nh c¸c tiÕn bé ®¹t ®îc, vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i ®ang h¹n chÕ rÊt nhiÒu nç lùc vËn ®éng thu hót ®Çu t cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan. HÇu hÕt c¸c h¹n chÕ nµy ®Òu xuÊt ph¸t tõ c¸ch thøc tæ chøc vµ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t bªn c¹nh mét vµi khã kh¨n kh¸ch quan nhÊt ®Þnh. Tríc hÕt viÖc ph©n ®Þnh nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c phßng ban liªn quan trong c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cßn cha râ rµng nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cßn cha ®îc ph¸t huy tèi ®a. Sù chång chÐo trong ho¹t ®éng vµ l·ng phÝ cïng xuÊt ph¸t tõ c¬ cÊu tæ chøc nµy. Sù phèi hîp gi÷a c¸c bé, ngµnh, c¬ quan liªn quan ®Õn c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t cßn láng lÎo mµ nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ do chóng ta vÉn cha cã mét chiÕn lîc xóc tiÕn tæng thÓ cÊp quèc gia. C¸c ®Þa ph¬ng chñ yÕu vÉn tù ®Æt ra c¸c chiÕn lîc cña riªng m×nh dùa trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu ®Çu t còng nh tiÒm n¨ng cña mçi ®Þa ph¬ng mµ kh«ng cã sù gióp ®ì, chØ ®¹o cô thÓ tõ c¬ quan Trung ¬ng. Thªm vµo ®ã, nguån tµi chÝnh eo hÑp trÝch tõ ng©n s¸ch hµng n¨m cña mçi ®Þa ph¬ng khiÕn cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®îc tæ chøc mét c¸ch rêi r¹c kh«ng cã sù phèi hîp, liªn kÕt. HiÖn cha cã mét kÕ ho¹ch dµi h¹n ®Ó ®¶m b¶o sù liªn kÕt nhÞp nhµng còng nh sù liªn tôc gi÷a c¸c ho¹t ®éng

72

nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm biÕn c¸c ch¬ng tr×nh. tiÕn bé vµ thÞnh vîng. 73 . c¬ quan ph¶i chó träng h¬n n÷a tíi c«ng t¸c c¸n bé vµ ®µo t¹o nh÷ng n¨m tíi.4. • C¸c nhµ ®Çu t thêng bÞ t¸c ®éng bëi c¸c yÕu tè liªn quan bªn ngoµi c«ng viÖc kinh doanh. Do ®ã nÕu ®ã lµ mét nÒn kinh tÕ cã sù kÕt hîp cña nhiÒu c¬ chÕ th× nªn nhÊn m¹nh vµo th«ng ®iÖp “thÞ trêng ho¸” ®Õn c¸c nhµ ®Çu t. Cuèi cïng.Hoµng H¶i Ch©u . c¸c tiÖn nghi hay c¸c dÊu hiÖu kh¸c cña sù t¨ng trëng. thñ tôc nhËp c vµ thñ tóc h¶i quan. kÕ ho¹ch thµnh kÕt qu¶ thùc tÕ. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt xóc tiÕn cña mçi c¬ quan ë tõng ®Þa ph¬ng th× ®¬ng nhiªn còng khã cã ®îc sù phèi hîp gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng vµ víi c¬ quan Trung ¬ng. §iÒu nµy ®Æt ra mét yªu cÇu cÊp thiÕt lµ bé. ngµnh. C¸c yÕu tè nµy cã thÓ lµ c¸c cuéc tiÕp xóc víi c¸c quan chøc nhµ níc . Hä tin r»ng hä cã thÕ chiÕn th¾ng nÕu tù do c¹nh tranh trªn thÞ trêng nhng hä sÏ thÊt b¹i nÕu c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty nhµ níc trong mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch. ®iÓm h¹n chÕ nhÊt hiÖu qu¶ cña c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t ®· x©y dùng ®îc lµ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña c¸n bé nh©n viªn ®¶m nhËn c«ng t¸c xóc tiÕn. 2.NhËt 3K38F. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cña Trung Quèc • Kh«ng nªn nhÊn m¹nh vµo “kÕ ho¹ch”: C¸c nhµ ®Çu t thêng mong muèn ®îc ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

Coca Cola. • Th«ng tin vÓ c¸c dù ¸n ®Çu t thµnh c«ng cã ý nghÜa rÊt lín: H×nh ¶nh c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®ang ho¹t ®éng tèt cã thÓ mang l¹i mét hiÖu qu¶ xóc tiÕn ®Çu t mµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t kh«ng thÓ t¹o ra ®îc… Ngîc l¹i nÕu lan trµn c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng dù ¸n ®Çu t kÐm hiÖu qu¶ th× rÊt khã kiÓm so¸t ®îc c¸c t¸c ®éng tiªu cùc tíi viÖc thu hót ®Çu t .Hoµng H¶i Ch©u . P&G. Th«ng tin vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c Bé.NhËt 3K38F. nhÊt lµ c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch. nªn cã mét vÞ trÝ t¬ng ®èi trong c¬ cÊu cña ChÝnh phñ vµ ®éc lËp víi c¸c bé phËn kh¸c.thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý tµi s¶n Nhµ níc. Kh¸i niÖm “V¨n phßng cung cÊp dÞch vô tæng hîp” cã ý nghÜa rÊt quan träng víi c¸c nhµ ®Çu t vèn e ng¹i cac thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p. Uû ban xóc tiÕn ®Çu t lµ c¬ quan chÝnh trùc tiÕp quan hÖ víi c¸c nhµ ®Çu t. • Uû ban xóc tiÕn ®Çu t nªn cã mét vÞ trÝ cao trong c¬ cÊu tæ chøc cña ChÝnh phñ. Thµnh c«ng cña c¸c tËp ®oµn Unilever. ngµnh liªn quan cÇn ph¶i ®îc cung cÊp mét c¸ch râ rµng tíi c¸c nhµ ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Sù phèi hîp ho¹t ®éng trong néi bé c¸c c¬ quan cã ý nghÜa rÊt quan träng. Volkswagen vµ Boeing t¹i Trung Quèc ®· t¹o ®îc Ên tîng rÊt tèt ®Ñp víi giíi ®Çu t quèc tÕ. Mét c¬ cÊu nh vËy sÏ ®a tíi cho c¸c nhµ ®Çu t th«ng ®iÖp lµ” ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi còng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nh bÊt kú ho¹t 74 . ban.

chø kh«ng ph¶i ®¹i diÖn cho ChÝnh phñ lµm lîi cho c¸c nhµ ®Çu t”. 75 .NhËt 3K38F. CÇn ph¶i nhÊn m¹nh vµo mét khÝa c¹nh nµo ®ã cña ho¹t ®éng FDI.Hoµng H¶i Ch©u . vÝ dô nh “Nh÷ng ho¹t ®éng vµ nç lùc cña ChÝnh phñ sÏ tËp trung vµo c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t”. C¸c nhµ ®Çu t thêng mong muèn cã ®îc sù cam kÕt tõ c¸c nhµ l·nh ®¹o cao cÊp vÒ môc tiªu nhÊt ®Þnh sÏ ®¹t ®îc trong t¬ng lai. • Sù tham gia cña c¸c quan chøc l·nh ®¹o cao cÊp sÏ cã t¸c dông tÝch cùc trong viÖc tuyªn truyÒn cho c¸c c¬ héi ®Çu t. Mét bµi thuyÕt tr×nh hoÆc mét lêi mêi ®Çu t chung chung sÏ kh«ng mÊy t¸c dông. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ®éng nµo kh¸c” vµ mét th«ng ®iÖp kh¸c n÷a lµ “c¬ quan nµy sÏ ®¹i diÖn cho c¸c nhµ ®Çu t lµm lîi cho ChÝnh phñ.

KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t 3.NhËt 3K38F. Cô thÓ. ®Þnh híng vÒ c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t trong giai ®o¹n 2001 – 2010. hiÖn ®¹i ho¸. Quan ®iÓm vµ ®Þnh híng cña Nhµ níc vÒ c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t kh«ng ®îc ®Ò cËp mét c¸ch cô thÓ trong c¸c v¨n b¶n. ph¶i ®Èy m¹nh thu hót nguån vèn FDI m¹nh mÏ h¬n n÷a nh»m võa tranh thñ vèn võa tranh thñ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. theo b¸o c¸o vÒ nhu cÇu thu hót vµ sö dông vèn FDI giai ®o¹n 2001 – 2010 cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ngµy 09/06/2000 th× c¸c quan ®iÓm chung vÒ nhu cÇu vèn FDI cña nÒn kinh tÕ thêi kú 2001 – 2010 ®îc tãm t¾t nh sau. tranh thñ thÞ trêng thÕ giíi vµ tham gia tÝch cùc vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. thùc hiÖn nhÊt qu¸n l©u dµi chÝnh s¸ch thu hót c¸c nguån lùc bªn ngoµi víi nhiÒu h×nh thøc ®Çu t ®a d¹ng. ®Þnh híng chung vÒ nhu cÇu thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi giai ®o¹n tíi. • Trong c¸c nguån lùc bªn ngoµi.Hoµng H¶i Ch©u . Tranh thñ khai tr¬ng c¸c nguån vèn ODA vµ cã bíc ®i vµ biÖn ph¸p thËn träng më cöa thÞ 76 . • Trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc. kinh nghiÖm qu¶n lý kinh tÕ tiªn tiÕn.1. b¸o c¸o cña ChÝnh phñ xong vÒ c¬ b¶n nã bao hµm trong quan ®iÓm. Quan ®iÓm. víi sù tham gia hîp t¸c ®Çu t cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸.

NhËt 3K38F. • KhuyÕn khÝch m¹nh mÏ thu hót vèn FDI vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu vµ c«ng nghÖ cao.Hoµng H¶i Ch©u . • §Èy nhanh tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n ®Ó ph¸t huy nhanh t¸c dông vèn FDI ®èi víi nÒn kinh tÕ. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt trêng vèn ®Ó thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t gi¸n tiÕp kh¸c. T©y ¢u. §«ng ¸. qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vay th¬ng m¹i. tríc hÕt lµ B¾c Mü. gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c nguån vay ng¾n h¹n. tiÕp tôc hoµn thiÖn m«i trêng ®Çu t cã mÆt b»ng chung cho ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi. x©y dùng chiÕn lîc tæng thÓ vÒ vèn níc ngoµi. • Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt. chÝnh s¸ch theo híng tiÕn tíi x©y dùng mét bé luËt ®Çu t chung ¸p 77 . chÝnh s¸ch lín trong thu hót vµ sö dông vèn FDI ®îc ®Ò ra nh sau. nhiªn liÖu. chó träng thu hót vèn ®Çu t cña c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia. Cã chÝnh s¸ch u ®·i thiÕt thùc hÊp dÉn ®Ó thu hót vèn FDI vµo c¸c ngµnh vµ vïng u tiªn. tµi nguyªn. nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän vµ nh÷ng ngµnh ViÖt Nam cã thÕ m¹nh vµ lao ®éng. trong ®ã cã chiÕn lîc nî quèc gia. võa quan t©m c¸c dù ¸n võa vµ nhá nhng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. c¬ chÕ. Trªn c¬ së ®ã nh÷ng ®Þnh híng. ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc tríc vµ sau cÊp giÊy phÐp. • Híng m¹nh viÖc thu hót vèn ®Çu t tõ c¸c níc cã tiÒm lùc tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ m¹nh.

®iÖn tö. xuÊt khÈu lµ chñ yÕu trªn c¸c quy ho¹ch ngµnh. vËt liÖu míi. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi. n¨ng lùc xuÊt khÈu cña nÒn kinh tÕ. cæ phiÕu ®Ó më réng quy m« ®Çu t ph¸t triÓn h×nh thøc c«ng ty qu¶n lý vèn.Hoµng H¶i Ch©u . quü ®Çu t. vïng l·nh thæ. ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ vµ x· héi. • Cã chÝnh s¸ch u ®·i hÊp dÉn cao ®Ó thu hót m¹nh vèn ®Çu t ®Ó n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ. chØ xem xÐt cÊp chøng nhËn vÒ u ®·i ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n quy m« lín.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt dông cho c¶ ®Çu t trong níc vµ ®Çu t níc ngoµi. • X©y dùng danh môc lo¹i trõ t¹m thêi vµ danh môc nh¹y c¶m theo quy ®Þnh cña hiÖp ®Þnh khung vÒ ®Çu t ASEAN. tin häc. • C¶i tiÕn m¹nh mÏ thñ tôc ®Çu t theo híng më réng diÖn ®¨ng ký ®Çu t. ®Çu t vµo c¸c ngµnh c«ng nghÖ sinh häc. 78 . Cã ®Þnh híng thu hót vèn FDI. • §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t nh h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. t¨ng cêng ®Çu t trong níc ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. chuÈn bi tõng bíc cho viÖc më cöa c¸c ngµnh kinh tÕ cho tù do ®Çu t vµo sau n¨m 2013 theo hiÖp ®Þnh khung vÒ ®Çu t ASEAN ®· ký. cho phÐp doanh nghiÖp FDI ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.

t¨ng cêng ®Çu t vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. x©y dùng mét sè khu kinh tÕ më víi chÝnh s¸ch u ®·i ®Æc thï ®Ó t¹o nªn c¸c vïng t¨ng trëng míi cã t¸c ®éng l«i kÐo thóc ®Çy nÒn kinh tÕ. t¨ng cêng thu hót vèn vµo n«ng l©m nghiÖp ®Ó t¨ng cêng c¶i t¹o c©y. thµnh lËp mét ®Çu mèi ®ñ m¹nh 79 . Chó träng thu hót vèn cña c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi vµ nguån vèn tõ c¸c níc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ lín. KCX. chÕ biÕn xuÊt khÈu. øng dông c«ng nghÖ sinh häc. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • T¨ng cêng thu hót ®Çu t vµo c¸c KCN.NhËt 3K38F. vïng l·nh thæ vµ c¶ níc. T©y ¢u… • T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó triÓn khai nhanh chãng dù ¸n ®Çu t. Sím cã biÖn ph¸p thiÕt thùc thu hót vèn FDI lÊp ®Çy c¸c KCN. kü thuËt cao. còng nh nh÷ng ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng. thÞ trêng lín. • N©ng cao chÊt lîng quy ho¹ch ngµnh. c«ng nghÖ cao nh MÜ. con. • Më réng thÞ trêng ®Çu t trong lÜnh vùc dÞch vô. khu c«ng nghÖ cao. • T¨ng cêng m¹nh vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t theo tõng ch¬ng tr×nh dù ¸n cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶. n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c ®Çu t. dù b¸o chuÈn x¸c nhu cÇu thÞ trêng lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng vµ c«ng bè danh môc dù ¸n vµ thu hót vèn FDI phï hîp víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.Hoµng H¶i Ch©u . nguyªn liÖu cña ViÖt Nam.

2. 3. trong ®ã cã néi dung vay vµ tr¶ nî níc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp FDI. ®Ó thùc hiÖn ®îc vai trß lµ mét c«ng cô hiÖu qu¶ ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Mét sè gi¶i ph¸p 3. • T¨ng cêng tiÒm lùc nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn hÖ thèng th«ng tin ®Ó theo dâi. Tríc t×nh h×nh nµy. Thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia 3. dù b¸o s¸t t×nh h×nh FDI trong níc vµ quèc tÕ ®Ó ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. Tuy c¸c c¬ quan nµy ®· nç lùc rÊt nhiÒu ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t. • T¨ng cêng theo dâi. gi¸m s¸t vèn FDI thùc hiÖn. chiÕn lîc vÒ vèn níc ngoµi.Hoµng H¶i Ch©u .2. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt vµ ®ñ quyÒn ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c khã kh¨n cña nhµ ®Çu t. thóc ®Èy dù ¸n ph¸t triÓn.2.1. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh vµ Ban qu¶n lý c¸c KCX. qu¶n lý. KCN cã ®îc sù tham gia nhÊt ®Þnh vµo c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. T¹i c¸c cÊp ®Þa ph¬ng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· phÇn nµo lµm gi¶m tÝnh hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi khi muèn ®Çu t vµo ViÖt Nam.1.1. ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cÇn thiÕt ph¶i cã ®îc mét c¬ quan 80 . thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy vÉn cßn rÊt nhiÒu bÊt æn trong nh÷ng chÝnh s¸ch vµ dÞch vô cung cÊp cho c¶ nh÷ng nhµ ®Çu t hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng. Sù cÇn thiÕt cã mét c¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ xóc tiÕn ®Çu t cÊp quèc gia HiÖn nay Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan ®¶m nhËn thùc thi ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t cÊp quèc gia.NhËt 3K38F.

Hä tin r»ng nÕu VNIPA cã vÞ trÝ ngang tÇm víi c¸c Bé kh¸c cña ChÝnh phñ th× sÏ cã thÓ b¶o vÖ tèt nhÊt cho nh÷ng quyÒn lîi cña hä. cã thÓ nãi r»ng viÖc thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia t¹i ViÖt Nam. gäi t¾tlµ VNIPA( Vietnam Investment Promotion Agency).2. trong trêng hîp cña ViÖt Nam th× viÖc cã ®îc mét c¬ quan riªng biÖt cÊp Bé ®¶m tr¸ch ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t níc ngoµi lµ ®iÒu khã cã thÓ lµm ®îc trong thêi gian ng¾n. Nh vËy. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt chuyªn tr¸ch ë cÊp quèc gia . 81 . Bé kÕ ho¹ch ®Çu t cÇn thµnh lËp phßng xóc tiÕn ®Çu t ®¶m nhËn vai trß cña Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia (VNIPA) nh»m t¹o tiÒn ®Ò ®Ó n©ng VNIPA lªn thµnh mét Bé riªng biÖt trong t¬ng lai. lµ yªu cÇu thùc sù cÊp b¸ch .2. C¬ quan nµy ®ãng vai trß phèi hîp. MÆt kh¸c. 3.Mét sè ®Ò xuÊt trong quy tr×nh thµnh lËp Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia X¸c ®Þnh vÞ trÝ chøc n¨ng cña VNIPA Thùc tiÔn t¹i nh÷ng quèc gia kh¸c chØ ra r»ng c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi lu«n mong muèn cã mét tæ chøc xóc tiÕn ®Çu t níc ngoµi víi chøc n¨ng ho¹t ®éng nh mét c¬ quan cÊp Bé. Tuy nhiªn.1. gióp ®ì vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn cÊp ®Þa ph¬ng nh»m n©ng cao tÝnh æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy. Tríc m¾t.NhËt 3K38F.Hoµng H¶i Ch©u . c¬ quan chuyªn tr¸ch nµy còng cÇn gi÷ vai trß lµ ngêi quyÕt ®Þnh chÝnh vµ ®a ra ®Þnh híng râ rµng trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh trong ho¹t ®éng cña m×nh th«ng qua nh÷ng kÕ ho¹ch tÇm quèc gia.

NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt VNIPA cÇn cã chøc n¨ng cña mét c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t trung ¬ng.TP. PC 82 . cÇn thµnh lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¬ quan nµy cÇn ®îc thµnh lËp ë c¶ miÒn B¾c. Trung. Nh÷ng v¨n phßng nµy cã thÓ thùc hiÖn phèi hîp.Hµ Néi VNIPA . Ngoµi ra. HCM DPI. qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t.§µ N½ng VNIPA . MB PC §iÒu hµnh trùc tiÕp Phèi hîp ho¹t ®éng MB DPI. PC MB DPI. VÞ trÝ chøc n¨ng cña VNIPA cã thÓ ®îc s¾p xÕp nh m« h×nh díi ®©y: ChÝnh phñ ViÖt Nam VNIPA (Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­) C¸c Bé kh¸c V¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi VNIPA . Uû ban nh©n d©n vµ Ban qu¶n lý cña c¸c KCN vµ ®Þa ph¬ng.Hoµng H¶i Ch©u . Nam ®Ó cã thÓ phôc vô tèt h¬n nhu cÇu cña tõng khu vùc.

Ngµnh víi nh÷ng chÝnh s¸ch. n¬i thiÕu tÝnh phèi hîp vµ ®ång bé gi÷a c¸c Bé. cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t vµ vai trß cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. VNIPA còng cÇn cã c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c thÞ trêng träng ®iÓm nh EU. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt MB: Ban qu¶n lý KCX. §iÒu nµy thùc sù cÇn thiÕt t¹i mét quèc gia nh ViÖt Nam. Ngoµi ra. ChÝnh phñ cÇn ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi còng nh c¸c tæ chøc quan hÖ víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi thÊy ®îc tÇm quan träng cña nguån vèn FDI th«ng qua nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t ngµy mét thu hót.Hoµng H¶i Ch©u . C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÝnh phñ vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng nhµ l·nh ®¹o quèc gia cÇn ®¶m b¶o hç trî ®èi víi ho¹t ®éng cña VNIPA vµ ®a ra c¸c chÝnh s¸ch còng nh luËt lÖ còng thÓ hiÖn ý chÝ nµy. quy chÕ kh«ng æn ®Þnh vèn ®îc coi lµ nh÷ng rµo c¶n trong ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. Cã thÓ coi ®ã lµ c¸ch tèt nhÊt nh»m xóc tiÕn vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng marketing t¹i níc ngoµi.NhËt 3K38F. KCN DPI: Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t PC: UBND c¸c tØnh Hç trî cho ho¹t ®éng cña VNIPA Nh»m gióp cho VNIPA cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶. X©y dùng mét khu«n khæ ph¸p lý râ rµng cho ho¹t ®éng cña VNIPA 83 . NhËt B¶n vµ Hoa Kú.

Qui ®Þnh nghÜa vô cña VNIPA cÇn ®¬n gi¶n.Hoµng H¶i Ch©u . VNIPA cÇn tËp trung vµo mét sè nhiÖm vô c¬ b¶n dù kiÕn nh sau: • T¨ng cêng møc ®ãng gãp cña FDI vµo nÒn kinh tÕ quèc gia b»ng viÖc th«ng b¸o cho c¸c nhµ ®Çu t míi vÒ nh÷ng lîi Ých khi tiÕn hµnh ®Çu t FDI vµo ViÖt Nam. • §ã lµ dÊu hiÖu æn ®Þnh. nghÜa vô. • T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t b»ng viÖc cung cÊp nh÷ng dÞch vô mang tÝnh chuyªn 84 . cÇn cã mét khu«n khæ ph¸p lý râ rµng vµ hîp lý. chØ h¹n chÕ ë nh÷ng c«ng t¸c liªn quan tíi viÖc t¨ng cêng nguån vèn FDI vµ hç trî cho nh÷ng nhµ ®Çu t hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. chøc n¨ng vµ nghÜa vô cña VNIPA trong c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t vµ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan. c¬ cÊu tæ chøc còng nh mèi quan hÖ cña VNIPA ®èi víi chÝnh phñ. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu thu hót ®îc 12 tû USD vèn ®Çu t vµo n¨m 2005. giíi chÝnh trÞ.NhËt 3K38F. ViÖc x©y dùng mét khung ph¸p lý râ rµng cho ho¹t ®éng cña VNIPA cã thÓ ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých. • H¹n chÕ sù can thiÖp cña chÝnh phñ. râ rµng. giíi kinh doanh vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c cã lîi Ých liªn quan. bÒn v÷ng vµ tù chñ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. víi c¸c quan chøc chÝnh phñ vµ ®Þa ph¬ng. • H×nh thµnh vµ x¸c ®Þnh râ rµng quyÒn h¹n. trong ®ã quy ®Þnh quyÒn h¹n. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt §Ó VNIPA cã thÓ ho¹t ®éng hiÖu qu¶.

85 . Ho¹t ®éng cña VNIPA còng chØ nªn tËp trung vµo nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi mµ kh«ng liªn quan tíi bÊt kú ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t trong níc hay ho¹t ®éng th¬ng m¹i nµo kh¸c. viÖc nµy bao gåm c¶ nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh. • Hç trî gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cña c¸c nhµ ®Çu t hiÖn t¹i nh»m gióp hä cã thÓ më réng quy m« ®Çu t sau ®ã. VNIPA còng cÇn ph¶i cã mét møc ®é tù chñ nhÊt ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh vµ tuyÓn dông ®îc nh÷ng nh©n viªn cã n¨ng lùc. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt nghiÖp. VÞ trÝ ph¸p lý cña VNIPA ph¶i ®îc x¸c ®Þnh râ rµng ®èi víi nh÷ng ban ngµnh kh¸c cña chÝnh phñ víi mét ®éi ngò nh©n viªn vµ ng©n s¸ch riªng biÖt. §èi víi ViÖt Nam. VNIPA còng cÇn cã tr¸ch nhiÖm trong c¸c c«ng viÖc cã liªn quan tíi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch t¬ng øng nh»m c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t.NhËt 3K38F. • §a ra c¸c ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ nh»m c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t. quy chÕ râ rµng ®èi víi ®Çu t níc ngoµi.Hoµng H¶i Ch©u . hç trî cho viÖc thùc thi nh÷ng luËt lÖ. VNIPA còng cÇn ph¶i cã quyÒn h¹n trong viÖc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã ®ñ tin cËy ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. gióp c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu ®Çu t t¹i nh÷ng khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau.

.2. §Ó lùa chän ®îc ngêi phï hîp th× ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu cho tõng vÞ trÝ. ChÝnh s¸ch nguån nh©n lùc cña bÊt cø c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nµo ®Òu cÇn cã nh÷ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng phï hîp.NhËt 3K38F. ®îc ®µo t¹o ®Çy ®ñ ®Ó xö lý c«ng viÖc râ rµng.2. mét chuyªn gia maketing cña phßng xóc tiÕn Ýt nhÊt ph¶i cã ®îc nh÷ng kh¶ n¨ng sau: • Cã tr×nh ®é ®¹i häc (b»ng níc ngoµi cµng tèt) 86 .Hoµng H¶i Ch©u . Ch¼ng h¹n. Qu¸ tr×nh xóc tiÕn ®Çu t muèn thµnh c«ng cÇn cã ®îc nh÷ng nh©n viªn n¾m b¾t tèt nh÷ng nhiÖm vô liªn quan vµ cã ®Çy ®ñ nhiÖt t×nh. H¹n chÕ nµy cÇn ®îc kh¾c phôc th«ng qua viÖc bæ sung nh÷ng nh©n viªn cã ®ñ tr×nh ®é phôc vô cho c«ng viÖc.. C¶i thiÖn nguån nh©n lùc cho c«ng t¸c xóc Mét chÝnh s¸ch vµ khu«n khæ ph¸p lý râ rµng cïng víi c¸c chiÕn lîc xóc tiÕn bµi b¶n tù chóng kh«ng thÓ ®¶m b¶o kÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tÕ. TuyÓn dông vµ lùa chän ViÖc h×nh thµnh mét ®éi ngò nh©n viªn cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n trong ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t nhÊt thiÕt ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh tuyÓn dông cã chÊt lîng. RÊt nhiÒu ngêi trong ®éi ngò nh©n viªn hiÖn nay cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cha cã ®îc nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ marketing. KTNT nghiÖp tiÕn ®Çu t Kho¸ luËn tèt 3. nhanh chãng cïng b»ng cÊp ph¶n ¸nh tr×nh ®é cña hä. quan hÖ c«ng chóng vµ nghiªn cøu ®Ó ®¶m b¶o cho chiÕn dÞch xóc tiÕn ®Çu t cã hiÖu qu¶. kinh nghiÖm còng nh nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt. qu¶ng c¸o.

Nh»m thu hót vµ n©ng cao chÊt lîng cña nh©n viªn. ChÕ ®é ®·i ngé Chóng ta ®Òu biÕt r»ng c¬ cÊu l¬ng dµnh cho c¸c nh©n viªn Nhµ níc ®Òu dùa trªn b¶ng l¬ng cè ®Þnh vµ râ rµng lµ thÊp h¬n nhiÒu so víi thÞ trêng. Kho¸ luËn tèt • Nãi tiÕng Anh th«ng th¹o vµ cã thªm mét ngo¹i ng÷ thø Mét nhµ kinh tÕ häc ph¶i cã Ýt nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn sau: • Cã b»ng TiÕn sÜ kinh tÕ • Cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch • Th«ng th¹o tiÕng Anh vµ cã thÓ giao tiÕp tèt b»ng ngo¹i ng÷ thø 2 • Sö dông tèt c¸c phÇn mÒm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kinh doanh • Cã thÓ lµm viÖc ®éc lËp.Hoµng H¶i Ch©u . Hå ChÝ Minh còng ®ang ho¹t ®éng theo híng ®ã. KTNT nghiÖp 2 • Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t vµ giao tiÕp tèt • Nh¹y bÐn trong kinh doanh • Cã thÓ lµm viÖc ®éc lËp • N¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. møc l¬ng dµnh cho c¸c nh©n viªn cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cÇn c¹nh tranh so víi thÞ trêng. ViÖc tuyÓn dông cã thÓ do c¬ quan tù tiÕn hµnh hoÆc cã sù gióp ®ì cña nh÷ng c¬ së tuyÓn dông chuyªn nghiÖp. QuÜ l¬ng cña Trung t©m Th¬ng m¹i vµ Xóc tiÕn ®Çu t TP.NhËt 3K38F. 87 .

§Ó cã ®îc c¬ cÊu l¬ng th× cÇn ph¶i cã hÖ thèng s¾p xÕp nh©n viªn theo cÊp bËc. chÊt lîng dÞch vô. chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c. ViÖc thiÕt lËp mét hÖ thèng chØ tiªu râ rµng cho mçi lo¹i h×nh nh©n viªn lµ rÊt cÇn thiÕt. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tiÒn l¬ng cho mçi c¸ nh©n ph¶i dùa trªn c«ng viÖc thùc hiÖn. chÊt lîng cña c«ng viÖc. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt C¬ cÊu phô cÊp còng cÇn dùa trªn nÒn t¶ng c«ng viÖc vµ hÖ thèng tr¶ l¬ng. 88 .Hoµng H¶i Ch©u . ViÖc t¨ng l¬ng cÇn thùc hiÖn theo c¸c tiªu chÝ sau: • Møc ®é khã kh¨n vµ yªu cÇu c«ng viÖc • Tr¸ch nhiÖm g¾n liÒn víi c«ng viÖc cô thÓ • Møc l¬ng theo thÞ trêng víi c«ng viÖc vµ tr¸ch nhiÖm t¬ng tù • Khèi lîc cña c«ng viÖc. HÖ thèng nµy bao gåm c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ: • TiÕn bé cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n c¶ vÒ tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é qu¶n lý. Mçi cÊp bËc cña nh©n viªn cã tõ 5 .. tr¸ch nhiÖm cña hä g¾n liÒn víi c«ng viÖc vµ sù ®ãng gãp cña mçi c¸ nh©n vµo ho¹t ®éng chung.NhËt 3K38F. • DÞch vô kh¸ch hµng bao gåm c¸c mèi quan hÖ víi c¸c nhµ ®Çu t. §¸nh gi¸ møc ®é thùc thi c«ng viÖc: §¸nh gi¸ møc ®é thùc thi lµ mét phÇn trong chÝnh s¸ch nguån nh©n lùc vµ hÖ thèng phô cÊp.8 bËc phï cÊp ph¶n ¸nh ho¹t ®éng còng nh hiÖu qu¶ t¬ng øng cña c«ng viÖc..

c¶n trë viÖc tiÕn hµnh mét chiÕn dÞch thu hót ®Çu t níc ngoµi hiÖu qu¶. häc hái… Môc tiªu ®Æt cho tõng c¸ nh©n ph¶i ®¹t ®îc dùa trªn nh÷ng chØ tiªu tiªu chuÈn nµy. kü n¨ng maketing. nh÷ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc dïng lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc t¨ng l¬ng vµ th¨ng tiÕn. c«ng t¸c nghiªn cøu. §Ó t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng chÕ ®é ®·i ngé cÇn g¾n liÒn víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc. 89 . kinh doanh. Hµng n¨m viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é thùc thi ph¶i ®îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra vµ c¸c chØ tiªu thùc hiÖn. §ã lµ nh÷ng trë ng¹i râ rµng. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o: Theo ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña mét sè nhµ ®Çu t t¹i ViÖt Nam th× ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cßn cha ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ c¸c kü n¨ng qu¶n lý. ngo¹i ng÷. c«ng nghÖ th«ng tin.NhËt 3K38F. kh¶ n¨ng maketing. c¸c kiÕn thøc vÒ luËt. Nãi c¸ch kh¸c. Mét ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cÇn tËp trung vµo hai lÜnh vùc: • §µo t¹o phÇn cøng: bao gåm ®µo t¹o kü thuËt nh»m n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cho nh©n viªn. T×nh tr¹ng nµy nhÊt thiÕt cÇn ®îc c¶i thiÖn ngay. thêi gian gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña c¸c nhµ ®Çu t. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Tr×nh ®é qu¶n lý còng nh kh¶ n¨ng ®¶m b¶o thêi h¹n kÕ ho¹ch.Hoµng H¶i Ch©u . • C¸c chØ tiªu kh¸c nh kü n¨ng giao tiÕp. ngo¹i ng÷.

§èi víi nh©n viªn cÊp cao h¬n cÇn cã nh÷ng kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ nh÷ng lÜnh vùc cô thÓ. b¸n hµng vµ thuyÕt phôc. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • §µo t¹o phÇn mÒm: bao gåm kh¶ n¨ng thuyÕt tr×nh vµ ®µm ph¸n. §èi víi nh©n viªn cÊp thÊp cÇn u tiªn cho viÖc ®µo t¹o kü thuËt nh»m x©y dùng cho hä nh÷ng kü n¨ng vµ kiÕn thøc c¬ b¶n.NhËt 3K38F. qu¶n trÞ… Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o nh: • §µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc . thuyÕt tr×nh. quan hÖ c«ng chóng vµ sö dông ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng. thiÕt kÕ website… • Tham quan c¸c ho¹t ®éng cña ®èi t¸c t¹i c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng .h×nh thøc nµy bao gåm c¶ viÖc phèi hîp víi nh÷ng nhµ t vÊn bªn ngoµi. • §µo t¹o bªn ngoµi .Hoµng H¶i Ch©u . §ã cã thÓ lµ c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n (vµi ngµy hoÆc vµi tuÇn) hoÆc mét ch¬ng tr×nh ®µo t¹o hoµn chØnh.göi nh©n viªn tíi lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t kh¸c. C¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cÇn nh»m vµo nh÷ng nhu cÇu cô thÓ cña tõng nhãm nh©n sù vµ cung cÊp cho ®éi ngò nh©n viªn nh÷ng kü n¨ng vµ kiÕn thøc thiÕt thùc gióp hä hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Mét ch¬ng tr×nh ®µo t¹o dµi h¹n hoÆc mét ch¬ng tr×nh toµn diÖn nh c¸c kho¸ häc Diploma hay Master lµ rÊt thÝch hîp. l·nh ®¹o. Mét sè tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam còng cung cÊp rÊt nhiÒu c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n t¹i nh÷ng lÜnh vùc cô thÓ nh b¸n hµng vµ maketing. 90 .tham gia c¸c líp ®µo t¹o t¹i c¸c viÖn nghiªn cøu trong vµ ngoµi níc.

3. ®ãng gãp tõ nh÷ng khu vùc t nh©n hay c¸c kho¶n phÝ dÞch vô thu tríc cña c¸c nhµ ®Çu t. Mét mÆt. c¸c ch¬ng tr×nh vµ chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t l¹i phô thuéc vµo nguån lùc cña mçi c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t Do xóc tiÕn ®Çu t lµ ho¹t ®éng v× môc tiªu lîi Ých cña céng ®ång nªn nguån tµi chÝnh cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nªn lÊy tõ ng©n s¸ch quèc gia. ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cña mçi c¬ quan phô thuéc rÊt lín vµo môc tiªu. còng nªn t×m kiÕm thªm nh÷ng nguån quü kh¸c ®Ó tËn dông nh÷ng nguån lùc cña 91 . Ngîc l¹i.Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®éi ngò nh©n viªn lµ mîn thªm nh÷ng nh©n viªn tõ c¸c c«ng ty dÞch vô chuyªn nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc.NhËt 3K38F. C¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t m×nh. 3. cã thÓ lÊy tõ nh÷ng nguån viÖn trî níc ngoµi. C¶i t¹o nguån quü vµ ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bÊt cø c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nµo ®Òu chÞu ¶nh hëng bëi c¸c nguån lùc dµnh cho c«ng t¸c xóc tiÕn. C¸c kü n¨ng cïng kiÕn thøc cã ®îc tõ kinh nghiÖm lµm viÖc t¹i níc ngoµi cã thÓ ®îc truyÒn ®¹t l¹i cho c¸c nh©n viªn kh¸c. Chi phÝ cho c«ng viÖc nµy cã thÓ kªu gäi tµi trî tõ c¸c tæ chøc ph¸t triÓn cña nh÷ng khu vùc níc ngoµi ®ang quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t vµo ViÖt Nam. chiÕn lîc xóc tiÕn vµ c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn cô thÓ. Ngoµi ra. Bªn c¹nh ®ã còng cã thÓ cö c¸c nh©n viªn tíi lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan hoÆc tæ chøc xóc tiÕn ®Çu t cña níc ngoµi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.2.

NhËt 3K38F.. c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t t nh©n. Mét sè c¬ quan còng cã thÓ cung cÊp häc bæng cho nh÷ng khãa ®µo t¹o dµi h¹n. ch¬ng tr×nh n©ng cÊp.. • C«ng nghÖ th«ng tin qu¶n trÞ . C¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nªn th¶o luËn víi nh÷ng tæ chøc nµy ®Ó cã ®îc sù hç trî tµi chÝnh cho ho¹t ®éng xóc tiÕn FDI. më réng ho¹t ®éng.c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn gåm nhiÒu ho¹t ®éng ®a d¹ng nh cung cÊp c¸c kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ nh÷ng chñ ®Ò ®· ®îc c¬ quan xóc tiÕn lùa chän.c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cÇn t×m hiÓu nh÷ng nguån hç trî tµi chÝnh tõ nh÷ng tæ chøc quèc tÕ nh»m ph¸t triÓn Website hiÖn t¹i vµ x©y dùng c¸c trung t©m th«ng tin cïng c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c nhµ ®Çu t. t vÊn vÒ c¸c kü n¨ng cô thÓ trong xóc tiÕn ®Çu t ®Ó lµm viÖc t¹i c¬ quan.Hoµng H¶i Ch©u . KTNT nghiÖp ViÖn trî quèc tÕ: Kho¸ luËn tèt Thêng cã mét sè tæ chøc quèc tÕ chuyªn cung cÊp tµi chÝnh hoÆc hç trî cho viÖc c¶i tæ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. • N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò nh©n viªn . ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña tõng phßng ban cô thÓ. n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh. Nh÷ng lÜnh vùc thu hót sù quan t©m cña c¸c tæ chøc quèc tÕ cã thÓ lµ: • Hç trî kü thuËt trong giai ®o¹n ®Çu. 92 .

Nãi chung.Hoµng H¶i Ch©u . ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t t¹i c¸c níc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn. Tuy nhiªn nÕu thiÕu nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o th× thµnh c«ng cña ch¬ng tr×nh rÊt khã ®¹t ®îc nªn vÊn ®Ò c¶i t¹o ng©n quü cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cÇn ®îc quan t©m h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh lËp dù th¶o sö dông ng©n s¸ch quçc gia hµng 93 . • Hç trî duy tr× trang web b»ng viÖc cung cÊp nh÷ng th«ng tin cËp nhËt nhÊt. khu vùc t nh©n thêng kh«ng cung cÊp nguån tµi chÝnh nhng l¹i s½n sµng hîp t¸c trong c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®a d¹ng kh¸c. • Hç trî tæ chøc nh÷ng buæi héi th¶o ®Çu t nh chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu. Nh÷ng ®ãng gãp cã thÓ cã ®îc tõ khu vùc t nh©n lµ: • Hîp t¸c trong viÖc ph¸t hµnh nh÷ng b¶n giíi thiÖu híng dÉn kinh doanh vµ göi chóng tíi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. cung cÊp nguån tµi chÝnh… H¹n chÕ vÒ nguån lùc ®ang lµ vÊn ®Ò chung cña bÊt cø c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nµo. Ch¼ng h¹n mét c«ng ty luËt cã thÓ cung cÊp cho c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t b¶n dÞch tiÕng Anh vÒ nh÷ng luËt lÖ vµ quy chÕ míi ban hµnh ®Ó ®a lªn c¸c trang web.NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Khu vùc t nh©n: Còng nh rÊt nhiÒu h×nh thøc hç trî ®Õn tõ khu vùc t nh©n.

ë cÊp quèc gia chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cÇn ®îc chØ ®¹o tËp trung bëi Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia VNIPA. X©y dùng chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cã träng ®iÓm KÕt qu¶ tõ nh÷ng cuéc pháng vÊn. VNIPA cïng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cÇn ®ãng mét vai trß quan träng c¶ trong phèi hîp vµ hç trî c¸c ho¹t ®éng cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Ban qu¶n lý KCX.NhËt 3K38F. Mét chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t ph¶i bao gåm nh÷ng c«ng ®o¹n sau: • X¸c ®Þnh ngµnh nµo sÏ lµ ngµnh mòi nhän trong ng¾n h¹n (1 . T¹i c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cÊp tØnh vµ ®Þa ph¬ng còng cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc vµ ho¹t ®éng xóc tiÕn nhng ë møc ®é hÑp h¬n.Hoµng H¶i Ch©u . 3.§ång thêi c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t còng ph¶i tù nç lùc h¬n n÷a trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî ®Ó bæ sung cho ng©n quü ho¹t ®éng cña m×nh. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt n¨m. ®iÒu tra cho thÊy nhu cÇu cã mét c¬ quan tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t nh»m x©y dùng vµ thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc xóc tiÕn FDI cã hiÖu qu¶ lµ v« cïng cÇn thiÕt.2. KCN ®Þa ph¬ng.2 n¨m) vµ trung h¹n (3 .4.5 n¨m)? • CÇn tËp trung chÝnh vµo khu vùc ®Þa lý nµo? 94 . ChÝnh v× vËy nh÷ng chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t ®Ò xuÊt t¹i ®©y cã thÓ ¸p dông cho VNIPA vµ c¶ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng.

Hoµng H¶i Ch©u .2. C¸c TNC kú väng vµo mét thÞ trêng réng vµ nhiÒu tiÒm n¨ng h¬n khi ®Çu t FDI vµo c¸c níc Ch©u ¸ vµ viÖc xóc tiÕn ®Çu t cã tËp trung thùc sù lµ rÊt quan träng ®èi víi níc nhá vµ chËm ph¸t triÓn. KTNT nghiÖp chän ®Ó thu hót c¸c c«ng ty? Kho¸ luËn tèt • Nh÷ng h×nh thøc xóc tiÕn nµo cã thÓ ®îc lùa 3. viÖc xóc tiÕn ®Çu t cã träng ®iÓm cã thÓ gióp quèc gia ®ã ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu chiÕn lîc liªn quan tíi nh÷ng khÝa c¹nh nh nh©n sù. Sù cÇn thiÕt cu¶ nh÷ng chiÕn lîc tËp trung nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do sau ®©y: • Thø nhÊt.NhËt 3K38F.4.ch¼ng h¹n tËp trung mäi nguån lùc xóc tiÕn vµo viÖc thu hót mét dßng FDI nhÊt ®Þnh ®· x¸c ®Þnh tríc h¬n lµ dßng FDI nãi chung. ®Æc biÖt lµ dßng FDI vµo ph¬ng §«ng. RÊt nhiÒu c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®· nhËn ra r»ng c¸c ho¹t ®éng t¹o dùng h×nh ¶nh chung vµ vËn ®éng ®Çu t chung chung sÏ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ trõ khi 95 .1 Sù cÇn thiÕt ph¶i cã chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cã träng ®iÓm Xu híng xóc tiÕn ®Çu t hiÖn nay lµ nh»m cã ®îc nh÷ng chiÕn lîc tËp trung h¬n . • Mét nguyªn nh©n n÷a lµ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ chi phÝ. • Thø hai. xuÊt khÈu vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c trong chiÕn lîc ph¸t triÓn chung. hiÖn ®ang cã mét sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÕ giíi ®Ó cã ®îc nguån FDI. chuyÓn giao c«ng nghÖ .

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

chóng ®îc thùc hiÖn víi mét chiÕn lîc x¸c ®Þnh nh»m thu hót mét dßng FDI cô thÓ. 3.2.4.2 X¸c ®Þnh ngµnh mòi nhän vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng. Mét chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t FDI cã träng ®iÓm yªu cÇu ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ngµnh nghÒ, ho¹t ®éng, quèc gia vµ c¶ c¸c c«ng ty cÇn tËp trung vËn ®éng ®Çu t. §èi víi ViÖt Nam, viÖc ®Çu tiªn lµ cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh c¸c níc ASEAN, Trung Quèc nh»m x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh còng nh ®iÓm yÕu cña m×nh - cã nghÜa lµ cÇn x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ nh÷ng lîi thÕ thu hót cña ViÖt Nam. Dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch vÒ nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh cña m«i trêng ®Çu t t¹i ViÖt Nam, ViÖt Nam ®ang cã rÊt nhiÒu lîi thÕ nh: • M«i trêng kinh tÕ - chÝnh trÞ æn ®Þnh. • VÞ trÝ chiÕn lîc t¹i §«ng D¬ng vµ §«ng Nam ¸ víi tiÒm n¨ng trë thµnh mét thÞ trêng chÝnh cña khu vùc. • Lùc lîng nh©n c«ng trÎ, ®«ng ®¶o vµ chi phÝ thÊp. KÕt qu¶ ph©n tÝch ngµnh nghÒ ®· cho thÊy chÝnh phñ tríc tiªn cÇn tËp trung vµo nh÷ng ngµnh cã c¸c tiªu chuÈn cô thÓ ®ang ®îc c¶ ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ ®Çu t ®Òu ®¸nh gi¸ cao nh: • Ngµnh dÇu má vµ khÝ ®èt. 96

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp • C«ng nghiÖp ®iÖn tö. • C«ng nghiÖp ho¸ chÊt. • C«ng nghiÖp sîi. • GiÇy dÐp. • C¸c s¶n phÈm b»ng da.

Kho¸ luËn tèt

Nh÷ng ngµnh sau ®©y ®îc chÝnh phñ ®¸nh gi¸ cao nhng theo ý kiÕn c¸c nhµ ®Çu t th× chØ ë møc trung b×nh. Còng cã thÓ tËp trung vµo c¸c ngµnh nµy, tuú theo môc tiªu vµ nguån lùc cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t. §ã lµ: • C«ng nghiÖp m¸y mãc • C«ng nghÖ th«ng tin • C«ng nghiÖp chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ c¸ • C«ng nghiÖp chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng nghiÖp • C«ng nghiÖp dÖt • X©y dùng h¹ tÇng c¬ së c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Còng cÇn ph¶i chó ý r»ng chÊt lîng xóc tiÕn ®Çu t kh«ng ph¶i lµ sù ph©n tÝch tÜnh vµ cè ®Þnh. NÒn kinh tÕ toµn cÇu, nÒn kinh tÕ tõng khu vùc, tõng quèc gia vµ tõng ®Þa ph¬ng lu«n cã sù thay ®æi. CÇn quan t©m tíi nh÷ng yÕu tè nµy ®Ó t×m ra nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. Trong bèi c¶nh cña c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c quèc gia thu hót FDI, c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quèc gia, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn còng nh c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng cµng ph¶i chó träng x¸c ®Þnh kh«ng chØ c¸c ngµnh mµ 97

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

c¶ nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng khu vùc kinh tÕ míi... ®Ó cã thÓ n©ng lîi thÕ cña khu vùc lªn møc tèi ®a. Mét quèc gia hay mét khu vùc chØ cã ®îc nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh tõ nh÷ng lÜnh vùc hay s¶n phÈm tù nhiªn cña m×nh. ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng s¶n phÈm vµ lÜnh vùc ®ã ®Ó tËp trung vµo lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi tõng ®Þa ph¬ng. Khi ®· x¸c ®Þnh ®îc c¸c ngµnh mòi nhän th× mét ®iÒu quan träng n÷a lµ ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ trêng cã tiÒm n¨ng ®Çu t. C¸ch ph©n ®o¹n thÞ trêng cña marketing còng cã thÓ ®îc ¸p dông t¹i ®©y. §ã lµ ph©n ®o¹n theo kinh tÕ, ®Þa lý, nh©n khÈu häc vµ t©m lý häc. §èi víi ®Çu t níc ngoµi th×, ®Þa lý vµ kinh tÕ lµ hai yÕu tè cÇn quan t©m nhÊt. Ch¼ng h¹n, khi ph©n ®o¹n thÞ trêng theo khu vùc ®Þa lý th× c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam cÇn tËp trung vµo nh÷ng níc sau: Ngµnh - Sîi vµ dÖt - Da, giµy dÐp - §iÖn tö - Dçu má & khÝ ®èt - ChÕ biÕn thùc phÈm - C«ng nghÖ th«ng tin - Ho¸ chÊt - M¸y mãc Níc ®Çu t - §µi Loan, Hµn Quèc, Hång K«ng, Singapore - §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, Hång K«ng, Singapore - NhËt, Mü, EU, Hµn Quèc - Mü, EU, Malaysia, Nga - §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, EU - Mü, NhËt (phÇn cøng), EU, Singapore - Mü, EU, NhËt, Hµn Quèc - NhËt B¶n, Hµn Quèc 98

Singapore. Hµn Quèc C¸c chiÕn lîc träng ®iÓm tËp trung vµo c¸c ngµnh mòi nhän còng cÇn ®îc xem xÐt vÒ mÆt c¬ cÊu còng nh c¸c kü thuËt s¶n xuÊt vµ dùa vµo nh÷ng ph©n tÝch ®ã ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng chÝnh s¸ch.Da/giµy dÐp .§iÖn tö* .Hoµng H¶i Ch©u .NhËt 3K38F.Sîi . khÝ ®èt .DÖt .Ho¸ chÊt .X©y dùng h¹ tÇng x 99 .DÇu má. chiÕn lîc marketing cho tõng ngµnh cô thÓ: Ngµnh TËn dông vèn TËn dông søc lao ®éng Nguå n n NÒn NÒn t¶ng xuÊt khÈu tµi t¶ng nghÖ nguyª c«ng .X©y dùng h¹ tÇng c¬ së NhËt cho khu chÕ xuÊt vµ khu Indonesia. KTNT nghiÖp .C«ng nghÖ th«ng tin: + PhÇn cøng + PhÇn mÒm .M¸y mãc** c¬ së cho khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp x x x x x x x x x x x x x x x x x x . c«ng nghiÖp Kho¸ luËn tèt B¶n.

NhËt 3K38F. Mét ch¬ng tr×nh marketing sÏ cã thÓ kh«ng thµnh c«ng nh mong muèn nÕu cã “s¶n phÈm tåi”. ** Ngµnh nµy bao gåm nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau mµ tÝnh chÊt cña mçi s¶n phÈm còng rÊt ®a d¹ng. tõng ph¬ng thøc s¶n xuÊt. HiÖn nay. C¸c nhµ ®Çu t vÉn cßn lo ng¹i vÒ tèc ®é c¶i tæ nÒn kinh tÕ vµ 100 . Tuy nhiªn. C¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t Cã thÓ nãi r»ng viÖc xóc tiÕn ®Çu t lµ viÖc “b¸n c¬ héi ®Çu t” cho c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. T¹o ra mét m«i trêng ®Çu t tèt lµ t¹o ra mét s¶n phÈm tèt. KTNT nghiÖp * Kho¸ luËn tèt x X ChÕ biÕn thùc x phÈm ViÖc ph¸t triÓn ngµnh nµy tuú thuéc tõng giai ®o¹n s¶n phÈm. Ngêi ta hy väng ngµnh nµy sÏ cã Ýt nh÷ng c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc 3 ca h¬n. mÆc dï cã nh÷ng tµi liÖu ®¸ng kÓ nhng m«i trêng ®Çu t cña ViÖt Nam vÉn cha thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c níc nh Trung Quèc hay c¸c níc trong ASEAN 5. ChiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t cÇn linh ho¹t vµ viÖc x©y dùng chiÕn lîc nµy ph¶i lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò u tiªn hµng ®Çu cña Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia vµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cã liªn quan. 3.Hoµng H¶i Ch©u . mäi chiÕn lîc xóc tiÕn ®èi víi mét ngµnh hoÆc mét vïng cô thÓ sÏ kh«ng cã t¸c dông hoÆc kh«ng kh¶ thi mµ Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia cha ®îc thµnh lËp vµ mét chiÕn lîc ph¸t triÓn chung cho c¶ nÒn kinh tÕ cha ®îc sù phª duyÖt cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn.5.2.

môc tiªu chÝnh cña VNIPA lµ ph¶i lÊy l¹i lßng tin cña c¸c nhµ ®Çu t th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh: • • • Tr¸nh ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ®Þnh chÕ mét c¸ch bÊt ngê. NÕu ViÖt Nam muèn thu hót ®îc nguån FDI th× nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t cña m×nh. 101 . T¨ng cêng c¶i tæ c¬ cÊu qu¶n lý. Trong ng¾n h¹n. Gi¶m bít chi phÝ kinh doanh b»ng c¸ch c¾t bá hÖ thèng hai gi¸ vµ c¸c chi phÝ kh«ng chÝnh thøc. • • Ph¸t triÓn chiÕn lîc ph¸t triÓn chung cho tõng khu vùc.Hoµng H¶i Ch©u . §· cã rÊt nhiÒu b¸o c¸o vµ nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy vµ còng ®· cã nhiÒu ®Ò xuÊt ®îc ®a ra nh»m c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t t¹i ViÖt Nam. T¨ng cêng x©y dùng h×nh ¶nh cña m×nh.NhËt 3K38F. Trong trung h¹n (3 – 5 n¨m) ViÖt Nam cÇn cã mÆt trong nhãm 25 níc thu hót ®Çu t nhÊt cña FDI Confidence Index. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt rÊt nhiÒu ngêi trong sè hä ®· rÊt thÊt väng khi ®Çu t vµo ViÖt Nam. • X©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ nh»m thùc thi c¸c chÝnh s¸ch. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy ViÖt Nam cÇn ph¶i: • X©y dùng néi dung luËt ®Çu t c¬ b¶n chø kh«ng chØ lµ c¸c chÝnh s¸ch FDI.

ng©n hµng vµ tµi chÝnh. x¸c ®Þnh kh©u nµo cÇn u tiªn h¬n c¶ trong qu¸ tr×nh xóc tiÕn l¹i phô thuéc vµo tõng quèc gia.6. gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.Hoµng H¶i Ch©u . • Kü thuËt vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng . • Gi¶m bít sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo ho¹t ®éng cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quèc gia. c¸c yªu cÇu ®Çu t. • N©ng cao chÊt lîng h¹ tÇng c¬ së phÇn cøng vµ phÇn mÒm nh hÖ thèng giao th«ng.®©y lµ nh÷ng kü thuËt nh»m x©y dùng h×nh ¶nh vµ nh÷ng Ên tîng ®Çu t vµo mét quèc gia. C¶i thiÖn kü thuËt xóc tiÕn ®Çu t. C¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nh×n chung sÏ ®¶m nhiÖm c¶ 3 ho¹t ®éng nµy.§©y lµ nh÷ng kü thuËt tËp trung xóc tiÕn ®Çu t trùc tiÕp.NhËt 3K38F. Tuy nhiªn. chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ cña thay ®æi 102 .§©y lµ nh÷ng kü thuËt nh»m n©ng cÊp dÞch vô dµnh cho c¸c nhµ ®Çu t hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng. • DÞch vô ®Çu t . nguån lùc.2. • T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thuËn lîi cho khu vùc kinh tÕ t nh©n. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Xo¸ bá hoµn toµn sù ph©n biÖt gi÷a khu vùc Nhµ níc vµ t nh©n. 3. Cã rÊt nhiÒu kü thuËt xóc tiÕn ®Çu t kh¸c nhau nhng cã thÎ ph©n lµm 3 d¹ng chÝnh: • Kü thuËt t¹o dùng h×nh ¶nh .

§iÒu nµy hoµn toµn ®óng ®èi víi nh÷ng nÒn kinh tÕ ®ang thùc hiÖn nh÷ng c¶i c¸ch nh ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t Hoa Kú vµ T©y ¢u.Hoµng H¶i Ch©u .1. Theo nh÷ng ®iÒu tra cho thÊy th× do th«ng tin kh«ng ®Õn ®îc hoÆc khã ®Õn víi c¸c nhµ ®Çu t nªn hä cha nhËn thøc ®îc sù thay ®æi nhanh chãng ®ã cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt quèc gia ®ã còng nh c¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ.NhËt 3K38F. 3. Lµm cho c¸c nhµ ®Çu t nhËn ra nh÷ng ®Çu t vµ m«i trêng ®Çu t lµ mét trong nh÷ng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh xóc tiÕn. Trong bÊt cø m«i trêng thay ®æi nµo còng lu«n cã mét kho¶ng c¸ch gi÷a nhËn thøc vµ thùc tiÔn. Møc ®é u tiªn ®ã còng thay ®æi theo thêi gian vµ tuú vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn cña quèc gia ®ã. Thªm vµo ®ã nhËn thøc cña c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng vÒ mét ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn manh mÏ cßn rÊt thÊp.6. 103 . Mét chiÕn dÞch t¹o dùng h×nh ¶nh còng sÏ rÊt cÇn thiÕt ®Ó g¹t bá nh÷ng Ên tîng tiªu cùc vÒ quèc gia ®ång thêi khiÕn cho kh«ng chØ nh÷ng nhµ ®Çu t mµ tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu nhËn thÊy ViÖt Nam ®ang më cöa vµ ®ang trªn ®µ hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.2. ViÖt Nam ®ang ë trong giai ®o¹n x©y dùng nÒn kinh tÕ víi tèc ®é rÊt cao nhng nh÷ng nhµ ®Çu t l¹i cã thÓ cha biÕt tíi nh÷ng thay ®æi ®ã. ChiÕn lîc vµ kü thuËt t¹o dùng h×nh ¶nh. Mét sè nhµ ®Çu t vÉn cßn coi ViÖt Nam nh mét ®Êt níc chiÕn tranh.

NhËt 3K38F. ViÖc nµy ph¶i do c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quçc gia tiÕn hµnh víi sù céng t¸c cña c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng ngay c¶ khi hä muèn göi nh÷ng th«ng ®iÖp thu hót riªng tíi c¸c nhµ ®Çu t. C¸c khÈu hiÖu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: • Ph¶n ¸nh nh÷ng g× c¸c nhµ ®Çu t ®ang t×m kiÕm. Nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t nãi chung thêng nh»m n©ng cao hiÖu suÊt vµ lîi nhuËn. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p Marketing hiÖu qu¶ thêng ®îc ¸p dông trong c¸c chiÕn lîc t¹o dùng h×nh ¶nh: X©y dùng mét khÈu hiÖu tËp trung lµm th«ng ®iÖp göi ®Õn c¸c nhµ ®Çu t. Ch¼ng h¹n 104 . §Ó tr¸nh lÉn lén vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao th× viÖc x©y dùng mét khÈu hiÖu xóc tiÕn chung cho ViÖt Nam lµ hÕt søc cÇn thiÕt.Hoµng H¶i Ch©u . KhÈu hiÖu cÇn thÓ hiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t thÊy ViÖt Nam sÏ gióp hä tho¶ m·n ®îc nh÷ng nhu cÇu Êy b»ng c¸ch nµo. Thay ®æi quan ®iÓm cña c¸c nhµ ®Çu t vÒ ViÖt Nam. KhÈu hiÖu chung nµy sÏ ®îc sö dông nh»m n©ng cao h×nh ¶nh cña quèc gia trong giíi ®Çu t nãi chung vµ c¶ trong nh÷ng khu vùc träng ®iÓm nãi riªng. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt ChiÕn dÞch t¹o dùng h×nh ¶nh nh»m vµo hai môc tiªu chÝnh: • • N©ng cao nhËn thøc vÒ ViÖt Nam.

Mét sè vÝ dô vÒ khÈu hiÖu Marketing cã thÓ lµ: • VÞ trÝ chiÕn lîc ( §«ng D¬ng vµ §«ng Nam ¸). • ChÝnh x¸c vµ ch©n thùc. • Mét x· héi ®Þnh híng gi¸o dôc. * Cöa ngâ cña khu vùc. 105 . KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt cã thÓ nhÊn m¹nh vµo nguån nh©n lùc dåi dµo. C¸c ho¹t ®éng Marketing cña ChÝnh phñ vµ ®Þa ph¬ng ph¶i cã sù phï hîp ¨n khíp víi nhau ®Ó tr¸nh sù hiÒu nhÇm tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t. ViÖc qu¶ng c¸o kh«ng ®óng sù thËt sÏ g©y mét Ên tîng tiªu cùc vµ lµm ph¸t sinh thªm nh÷ng khã kh¨n kh¸c. cã tr×nh ®é víi chi phÝ nh©n c«ng rÊt thÊp t¹i ViÖt Nam.KhÈu hiÖu cÇn ph¶i ®îc truyÒn b¸ r«ng r·i vµ ®îc thÓ hiÖn qua thèng nhÊt trong c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t. • Lùc lîng lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é trªn 40 triÖu ngêi. §Ó nhÊn m¹nh h×nh ¶nh ViÖt Nam trong m¾t ngêi níc ngoµi. quyÕt t©m m¹nh mÏ cña ChÝnh phñ vµ nh©n d©n trong c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.Hoµng H¶i Ch©u . • NhÊt qu¸n . * TiÕn bé nhÊt. c¸ch thøc nµy cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh nh÷ng thÕ m¹nh cña quèc gia nh vÞ trÝ chiÕn lîc t¹i §«ng D¬ng vµ §«ng Nam ¸. • ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ñng hé m¹nh mÏ c¶i c¸ch kinh tÕ. • Ph¶n ¸nh nh÷ng lîi thÕ riªng cña ViÖt Nam.NhËt 3K38F. * æn ®Þnh nhÊt.

KTNT nghiÖp • M«i trêng hoµ b×nh vµ an toµn. Standard & Poor … 106 . C¸c lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ chÝnh. Internet nhng mét tËp s¸ch giíi thiÖu máng vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quèc gia cã thÓ cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t nh÷ng th«ng tin vÒ tÝnh chuyªn nghiÖp còng nh c¸c dÞch vô cã thÓ cung cÊp. §Ó cã ®îc hiÖu qu¶ cao nªn thuª nh÷ng c«ng ty chuyªn nghiÖp ®Ó t vÊn vµ thiÕt kÕ b¶n giíi thiÖu nµy. Vèn FDI vµ hµng FDI hµng n¨m.Hoµng H¶i Ch©u . * Tê r¬i: Chøa ®ùng mét ®Õn hai trang th«ng tin vÒ ®Þa ®iÓm ( níc hoÆc tØnh thµnh) göi tíi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. tû gi¸ hèi ®o¸i. Kho¸ luËn tèt • Cam kÕt thay ®æi. … ®îc ®¸nh gi¸ qua c¸c tæ chøc nh Moody. Nh÷ng th«ng tin bao gåm: • • • • • ChÝnh s¸ch kinh tÕ vµ ngµnh nghÒ. Th«ng tin vÒ m«i trêng ®Çu t nh GDP.NhËt 3K38F. Ngîc l¹i mét b¶n giíi thiÖu nghÌo nµn cã thÓ ®a ra nh÷ng th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c hoÆc nh÷ng tiªu chÝ yÕu kÐm vÒ dÞch vô ®Çu t. Sö dông hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô t¹o dùng h×nh ¶nh : * S¸ch giíi thiÖu: MÆc dï hiÖn nay ®· cã mét sè c«ng cô hiÖn ®¹i kh¸c nh CD-ROM. tèc ®é t¨ng GDP. T×nh h×nh th¬ng m¹i bao gåm c¶ xuÊt nhËp khÈu.

ngµnh dÖt may vÒ AFFA. ThuÕ. * B¶n tin thêng kú: Nh»m cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t th«ng tin vÒ sù ph¸t triÓn cña khu vùc vµ còng gãp phÇn qu¶ng c¸o cho ho¹t ®éng cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t. b¶n tin th¬ng xuyªn ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh vµ qu¶ng c¸o chÊt lîng dÞch vô cña m×nh. Thñ tôc h¶i quan. nh÷ng b¶n tin nµy nªn cã mét chñ ®Ò träng t©m hoÆc mét vµi ®iÓm nhÊn m¹nh kh¸c nhau ch¼ng h¹n nh vÒ ngµnh may mÆc. ChÝnh v× vËy. KTNT nghiÖp • • • • • • Kho¸ luËn tèt LuËt lao ®éng bao gåm c¶ chi phÝ nh©n c«ng chÝnh s¸ch vµ tiÒn l¬ng. H¹ tÇng c¬ së. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao.Hoµng H¶i Ch©u . C¸c tê r¬i nµy cã thÓ ®îc in Ên ngay t¹i c¬ së nªn chi phÝ t¬ng ®èi thÊp. c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cÇn ®a ra nh÷ng tËp s¸ch giíi thiÖu. C¸c quy ®Þnh còng nh dÞch vô cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t. tæ chøc th¬ng m¹i… Tr×nh ®é d©n trÝ.NhËt 3K38F. t¬ r¬i. B¶n tin kh«ng chØ lµ c«ng cô ®Ó t×m kiÕm nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. C¸c nhµ ®Çu t thêng xuyªn phµn nµn vÒ t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin t¹i ViÖt Nam. * Website: Internet lµ mét trong nh÷ng c«ng cô xóc tiÕn hiÖu qu¶ nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt v× vËy cÇn u tiªn 107 .

Hoµng H¶i Ch©u . Trang Web hiÖn nay cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t còng nh trang Web cña hÇu hÕt c¸c c¬ quan xóc tiÕn tØnh kh¸c ®Òu bÞ ®¸nh gi¸ lµ cßn rÊt nghÌo nµn. C¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t kh¸c còng cÇn thiÕt c¶i thiÖn Website cña m×nh.NhËt 3K38F. tuy nhiªn vÉn cÇn ph¶i ®îc n©ng cÊp. • N©ng cao chÊt lîng th«ng tin: Mét trang Website tèt cã thÓ khuyÕn khÝch ngêi xem truy nhËp nhiªu lÇn h¬n. • §a ra thiÕt kÕ hÊp dÉn h¬n: Mét Website hÊp dÉn cã thÓ thu hót nhiÒu ngêi truy nhËp h¬n. 108 . Nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng cã nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n vÒ th«ng tin khi muèn ®Çu t vµo bÊt cø quèc gia nµo. V× vËy. Nh÷ng th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c vµ lu«n cËp nhËt t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi truy nhËp hiÓu râ nh÷ng lîi thÕ cña quèc gia hay ®Þa ph¬ng ®ã. ViÖc n©ng cÊp trang Web cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ( hay Uû ban xóc tiÕn ®Çu t quèc gia sau nµy) cÇn ®îc coi nh lµ nhiÖm vô ®îc u tiªn hµng ®Çu . Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó cã thÓ trong Website cã hiÖu qu¶. Website cña Trung t©m Xóc tiÕn Th¬ng m¹i §Çu t TP HCM ®îc coi lµ tèt h¬n c¶. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt cho viÖc thiÕt kÕ vµ duy tr× mét Webiste cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t víi chÊt lîng cao. nã cã thÓ gãp phÇn x©y dùng h×nh ¶nh cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t.

Hoµng H¶i Ch©u . + §¶m b¶o Website ho¹t ®éng b×nh thêng – c¸c nhµ ®Çu t sÏ c¶m thÊy rÊt thÊt väng nÕu Website kh«ng thÓ truy nhËp. 109 . KÕt nèi ®îc tíi c¸c Website cña m¹ng xóc tiÕn ®Çu t. Thêi h¹n tr¶ lêi tèi ®a lµ trong vßng 48 giê ®ång hå ch¼ng h¹n. KÕt nèi ®îc tíi c¸c Website kh¸c cña ViÖt Nam. §iÒu tra cho thÊy c¸c Website ViÖt Nam cßn cã nh÷ng th«ng tin rÊt cò vµ l¹c hËu. + Duy tr× ho¹t ®éng cña Website. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • Duy tr× Website: §©y lµ kh©u yÕu nhÊt cña tÊt c¶ c¸c Website t¹i ViÖt Nam.NhËt 3K38F. KÕt nèi ®îc tíi c¸c Website kh¸c cã th«ng tin vÒ ViÖt Nam. ch¼ng h¹n tiÕng NhËt. Website nµy còng cÇn: • • • • Cung cÊp th«ng tin b»ng c¸c ng«n ng÷ kh¸c ngoµi tiÕng Anh. ®Ò nghÞ. phµn nµn qua th ®iÖn tö. ChÝnh v× thÕ cÇn cã mét ®éi ngò chuyªn nghiÖp duy tr× vµ ph¸t triÓn Website víi c¸c c«ng viÖc nh: + Tr¶ lêi nh÷ng yªu cÇu. + Cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ ®Ò nghÞ hoÆc ph¶n håi nh»m n©ng cÊp Website.

* ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o vµ quan hÖ c«ng chóng. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt C¸c Website cã thÓ ®îc sö dông nh mét c«ng cô nh»m ®a th«ng tin vµo m¹ng ®Ó gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ xuÊt b¶n liªn quan v× cïng mét lóc cã thÓ cung cÊp th«ng tin cho tÊt c¶ c¸c nhµ ®Çu t. Tuy nhiªn chi phÝ cho qu¶ng c¸o rÊt cao.NhËt 3K38F. Trong nhiÒu trêng hîp khi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng cã nh÷ng nhËn thøc sai lÇm vÒ ®Þa ®iÓm ®Çu t th× viÖc c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t sö dông c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng lµ v« cïng quan träng.Hoµng H¶i Ch©u . Website còng cã thÓ dïng ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ c¸c nhµ ®Çu t liªn quan. C¬ quan xóc tiÕn cÇn th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó thay ®æi nh÷ng suy nghÜ sai lÇm ®ã vµ nhê mét tê b¸o trong mét truyÒn h×nh cã uy tÝn cßn cã t¸c dông h¬n rÊt nhiÒu nh÷ng bµi qu¶ng c¸o ®¾t ®á kh¸c. §Æc biÖt khi ®ã l¹i lµ nh÷ng Ên tîng ®ã mang tÝnh hÕt søc tiªu cùc. ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng giíi ®Çu t vèn kh«ng cã ®îc Ên tîng tèt ®èi víi mét sè ®Þa ®iÓm ®Çu t trªn thÞ trêng thÕ giíi nh ViÖt Nam. ®Ó qu¶ng c¸o trªn trang mµu cña mét tê t¹p chÝ cña Mü cã thÓ tiªu tèn tíi 80. 110 . Ch¼ng h¹n.000 USD. Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng níc ngoµi ( b¸o chÝ hay truyÒn h×nh) lµ mét c«ng cô rÊt cã hiÖu qu¶ nh»m n©ng cao h×nh ¶nh cña khu vùc. cã thÓ chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong ng©n s¸ch cña c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t.

ViÖc nµy cã thÓ gãp phÇn x©y dùng h×nh ¶nh vµ gióp t×m kiÕm nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Trong sè nh÷ng quèc gia cã kh¶ n¨ng thu hót m¹nh mÏ vèn FDI th× Th¸i Lan vµ Trung Quèc lµ hai quèc gia khai th¸c rÊt tèt quan hÖ c«ng chóng. Sau nhiÒu lÇn c¸c phãng viªn tíi th¨m. ViÖt Nam còng ®· tæ chøc nhiÒu cuéc héi th¶o quèc tÕ vÒ ®Çu t tuy nhiªn do tæ chøc yÕu kÐm vµ chÊt lîng kh«ng cao nªn kh«ng thÓ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh mong muèn.NhËt 3K38F. héi th¶o vÒ ®Çu t còng lµ nh÷ng c«ng cô xóc tiÕn hÕt søc hiÖu qu¶. MÆc dï nh÷ng cuéc häp b¸o ®ã nhiÒu lóc còng chØ mang tÝnh chÊt t nh©n. héi th¶o vÒ ®Çu t c¶ ë trong vµ ngoµi níc Nh÷ng héi nghÞ . Mét buæi héi th¶o tæ chøc yÕu kÐm cã thÓ ®em l¹i nh÷ng Ên tîng xÊu cho c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. VËy ®Ó cã ®îc mét cuéc héi th¶o thµnh c«ng th× cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: 111 . * Tæ chøc nh÷ng héi nghÞ. kh«ng chÝnh thøc nhng ®· cã ®îc bµi b¸o c¸o rÊt tèt vµ tÝch cùc sau nh÷ng lÇn gÆp gì nµy. §Ó cã ®îc hiÖu qu¶ cao th× nh÷ng buæi héi th¶o nµy cÇn ®îc chuÈn bÞ kü cµng vµ cã sù tËp trung tèt nhÊt. C¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ë nh÷ng quèc gia nµy cã quan hÖ mËt thiÕt víi nh÷ng tê b¸o cã uy tÝn. chÝnh phñ c¸c níc nµy ®· c¶i thiÖn ®îc rÊt nhiÒu m«i trêng ®Çu t cña hä. th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸.Hoµng H¶i Ch©u .

Theo nh pháng vÊn th× hÇu hÕt c¸c cuéc héi th¶o ®îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam ®Òu kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn bëi tr×nh ®é qu¶n lý kÐm vµ chÊt lîng thuyÕt tr×nh kh«ng cao (c¶ cña ngêi nãi vµ tµi liÖu thuyÕt tr×nh ) C¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng lu«n quan t©m tíi kinh nghiÖm cña c¸c nhµ ®Çu t ®i tríc v× vËy mêi nh÷ng nhµ ®Çu t thµnh c«ng tríc ®ã ®Õn thuyÕt tr×nh t¹i héi th¶o lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt. Lùa chän ®îc ngêi thuyÕt minh phï hîp – cã kh¶ n¨ng Marketing vµ kü n¨ng thuyÕt tr×nh tèt. • TiÕp tôc cuéc héi th¶o b»ng nh÷ng b¶n c©u hái ®iÒu tra vÒ chÊt lîng héi th¶o vµ nh÷ng lîi Ých t¬ng lai mµ héi th¶o cã thÓ ®em l¹i. Tµi liÖu vµ thuyÕt minh cã chÊt lîng cao. KTNT nghiÖp • • • • • • Kho¸ luËn tèt Tr×nh ®é tæ chøc chuyªn nghiÖp cña c¬ quan xóc tiÕn hoÆc c¸c nhµ t vÊn chuyªn nghiÖp.NhËt 3K38F. §¶m b¶o cã ®îc quan hÖ céng ®ång tèt c¶ tríc vµ sau mét héi th¶o.Hoµng H¶i Ch©u . §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c bµi thuyÕt tr×nh ph¶i thèng nhÊt víi môc tiªu vµ chñ ch¬ng cña héi nghÞ. Mét sè c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ë B×nh D- 112 . CÇn mêi thªm nh÷ng ®¹i diÖn cña c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng trong níc vµ quèc tÕ tíi dù. Cã sô tham gia cña nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng.

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

¬ng, §«ng Nai, VÜnh Phóc ®· thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy hÕt søc thµnh c«ng. 3.2.6.2. ChiÕn lîc vµ kü thuËt vËn ®éng nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. Môc tiªu cña viÖc nµy lµ nh»m ®a nh÷ng c¬ héi ®Çu t tíi cho nh÷ng nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. §©y lµ kh©u tiÕp theo sau kh©u t¹o dùng h×nh ¶nh cña quy tr×nh xóc tiÕn ®Çu t. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, ®iÒu cÇn thiÕt lµ c¶ c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quçc gia vµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng ®Òu ph¶i cïng tËp trung vµo nh÷ng ho¹t ®éng nµy.

X©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c nhµ ®Çu t. §Ó cã thÓ giíi thiÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ViÖt Nam cïng nh÷ng khu vùc cña ViÖt Nam tíi nh÷ng c«ng ty cô thÓ, cÇn ph¶i cã mét c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng. C¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quèc gia ( vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ) cÇn cã mét bé phËn x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c nhµ ®Çu t vµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng sÏ lµ ngêi cung cÊp th«ng tin. Th«ng tin nµy sau ®ã sÏ ®îc sö dông thèng nhÊt ë tÊt c¶ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t. C¸c th«ng tin nµy cã thÓ gióp cho viÖc duy tr× liªn l¹c víi c¸c nhµ ®Çu t. C¸c d÷ liÖu nµy ph¶i ®îc thêng xuyªn cËp nhËt vµ bæ sung vµ cÇn cã sù ph¶n håi tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t. TËp trung vËn ®éng c¸c c«ng ty.

113

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

D÷ liÖu vÒ c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ cung cÊp cho c¬ quan xóc tiÕn (ë mét møc ®é nµo ®ã ) danh s¸ch c¸c c«ng ty cã tiÒm n¨ng lín hoÆc nh÷ng c«ng ty cô thÓ cã thÓ ®îc lùa chän ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t. Cã thÓ liªn hÖ víi c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng b»ng nhiÒu ph¬ng tiÖn: • • • • • • Göi th trùc tiÕp. Th ®iÖn tö. Gäi ®iÖn. Intenet. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn. ThuyÕt tr×nh.

Dïng th thêng phæ biÕn h¬n viÖc sö dông ®iÖn tho¹i tuy nhiªn gäi ®iÖn tho¹i ®«i khi còng rÊt cã lîi. ChÊt lîng cña th tõ còng rÊt quan träng khi muèn thóc giôc nhµ ®Çu t. Sau khi göi th, c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t liªn quan cÇn b¸m s¸t nh÷ng c«ng ty cã tiÒm n¨ng, cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ tr¶ lêi tÊt c¶ nh÷ng th¾c m¾c cña hä trong qu¸ tr×nh tiÕp cËn.

Thùc hiÖn chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t • §èi víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia quy m« lín. Liªn l¹c víi c¸ nh©n c¸c nhµ ®Çu t ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t nhng do c¸c nguån lùc cã h¹n nªn chØ cã thÓ tiÕn hµnh víi mét sè c«ng ty ®îc lùa chän nh c¸c INC §èi víi c¸c INC th× viÖc c¸c quan chøc 114

Hoµng H¶i Ch©u - NhËt 3K38F, KTNT nghiÖp

Kho¸ luËn tèt

cÊp cao cña chÝnh phñ nh Thñ tíng, Bé trëng, §¹i sø … còng tham gia vËn ®éng cã thÓ gióp c¶i thiÖn mèi quan hÖ víi hä vµ gãp phÇn rÊt lín trong qu¸ tr×nh c¶i thiÖn h×nh ¶nh quèc gia trong m¾t c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng khi hä muèn th¨m dß thÞ trêng ®Çu t. • §èi víi c¸c c«ng ty quy m« võa vµ nhá. TiÕn hµnh giíi thiÖu trùc tiÕp tíi c¸c c«ng ty võa vµ nhá cã lÏ kh«ng ph¶i lµ ph¬ng ph¸p kh¶ thi vÒ mÆt chi phÝ. ViÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p Maketing gi¸n tiÕp sÏ thÝch hîp h¬n c¶ vÒ chi phÝ vµ nguån lùc. Cã thÓ sö dông Intenet ®Ó thùc hiÖn Maketing tíi c¸c c«ng ty nµy. Ngoµi ra cã thÓ tæ chøc c¸c buæi héi th¶o vÒ ®Çu t cã sù tham dù cña hä. §©y còng lµ ph¬ng ph¸p rÊt tèt ®Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña quèc gia hay cña ®Þa ph¬ng. Sö dông c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ë níc ngoµi. Do mèi quan hÖ víi c¸c c¸ nh©n cã tÇm quan träng rÊt trong chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t, rÊt nhiÒu c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t cña c¸c quèc gia ®· thµnh lËp c¬ quan ®¹i diÖn ë níc ngoµi t¹i nh÷ng thÞ trêng träng ®iÓm nh Mü, NhËt vµ Ch©u ¢u. C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i níc ngoµi cã chøc n¨ng ®¸p øng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng vµ chøng tá r»ng c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t s½n sµng tiÕp cËn thÞ trêng. Tuy vËy viÖc duy tr× ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i níc ngoµi l¹i tiªu tèn mét kho¶n chi phÝ t¬ng ®èi

115

2. cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó lùa chän ®Þa ®iÓm vµ gióp ®ì c¸c nhµ ®Çu t chuÈn bÞ thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t. DÞch vô tríc cÊp phÐp C¸c dÞch vô tríc cÊp phÐp chñ yÕu liªn quan tíi viÖc tæ chøc c¸c cuéc viÕng th¨m tíi c¸c ®Þa ®iÓm ®Çu t. DÞch vô ®Çu t kh«ng dõng l¹i ë thëi ®iÓm dù ¸n ®îc cÊp phÐp.6. 3. NÕu c¸c nh©n viªn ®¹i diÖn kh«ng ®îc ®µo t¹o tèt hoÆc thiÕu kih nghiÖm th× ®«i khi c¸ch nµy l¹i mang l¹i hiÖu qu¶ ngîc l¹i vµ ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng rÊt lín tíi qu¸ tr×nh xóc tiÕn ®©u t cña mçi quèc gia. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt lín vµ hiÖu qu¶ cña nã l¹i phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña c¸c nh©n viªn ®¹i diÖn ®Þa ph¬ng. §Ó tæ chøc mét cuéc tham quan thµnh c«ng. Ên tîng ®Çu tiªn bao giê còng rÊt quan träng nªn viÖc c¸c nhµ ®Çu t cã trë l¹i lÇn thø 2 hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo cuéc viÕng th¨m lÇn ®Çu.NhËt 3K38F.Hoµng H¶i Ch©u . cÇn ph¶i lu ý nh÷ng ®iÓm sau: 116 .3. N©ng cÊp c¸c dÞch vô ®Çu t §a sè c¸c nhµ ®Çu t ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng tháa m·n yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t chÝnh lµ ph¬ng thøc Marketting h÷u hiÖu nhÊt. DÞch vô ®Çu t b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng tíi th¨m ®Þa ®iÓm xóc tiÕn ®Çu t vµ tiÕp tôc trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n.

§iÒu nµy sÏ khiÕn hä c¶m thÊy m×nh quan träng vµ ®îc chµo ®ãn.. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc trªn ®©y. • LËp s½n mét ch¬ng tr×nh viÕng th¨m sao cho mäi th¾c m¾c quan t©n cña nhµ ®Çu t vÒ ®Þa ®iÓm nµy ®Òu ®îc gi¶i ®¸p qua chuyÕn ®i • S¾p xÕp cho nhµ ®Çu t gÆp mÆt mét sè ®èi t¸c hiÖn ®ang ho¹t ®éng thµnh c«ng hoÆc nh÷ng ngêi cã thÓ ®a ra nh÷ng b×nh luËn tÝch cùc vÒ ®Þa ®iÓm ®Çu t nµy. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt • CÇn cö mét nh©n viªn cña dù ¸n trùc tiÕp híng d©n vµ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng.Hoµng H¶i Ch©u . • Gióp ®ì bªn ®Çu t c¸c c«ng viÖc hËu cÇn nh ®i l¹i. ®«i khi cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quèc gia vµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng. T¹i mçi ®Þa ®iÓm hä sÏ cè g¾ng thu thËp mäi th«ng tin vµ d÷ liÖu cã thÓ ®Ó tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ c©n nh¾c. • Cung cÊp cµng nhiÒu d÷ liÖu vµ th«ng tin cµng tèt v× nhµ ®Çu t cã thÓ ®ang cïng mét lóc ®ang quan t©m ®Õn nhiÒu ®Þa ®iÓm ®Ó lùa chän. ®Æt kh¸ch s¹n. ViÖc ®µo t¹o vµ 117 .NhËt 3K38F. Khèi lîng vµ chÊt lîng th«ng tin cung cÊp cã thÓ t¹o nªn sù kh¸c biÖt. • S¾p xÕp cho nhµ ®Çu t gÆp gì c¸c c¸n bé cÊp cao ®ang lµm viÑc t¹i ®©y.

§èi víi nh÷ng dù ¸n lín vµ phøc t¹p. song cã thÓ ®îc ph©n chia thµnh 2 nhãm chÝnh •Gióp ®ì nhµ ®Çu t gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. •Cung cÊp c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng. cã liªn quan ®Õn nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng kh¸c. C¸c v¨n phßng cung cÊp dÞch vô tæng hîp ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®Èy nhanh tèc ®é cÊp ph¸t giÊy phÐp. ®©y chñ yÕu vÉn lµ vÊn ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng cÇn øng dông c¸c c«ng cô th«ng tin nhanh nh Internet vµ Intranet. Tuy nhiªn. DÞch vô sau cÊp phÐp rÊt ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh. quy tr×nh cã thÓ phøc t¹p h¬n. tuy nhiªn l¹i Ýt ®îc c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t quan t©m ®Õn nhÊt. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt n©ng cao c¸c kü n¨ng Marketing lµ rÊt quan träng ®Ó cã thÓ trang bÞ cho c¸c c¸n bé dù ¸n ®Çy ®ñ kü n¨ng cÇn thiÕt cho viÖc tæ chøc mét ch¬ng tr×nh thµnh c«ng.Hoµng H¶i Ch©u . DÞch vô cÊp phÐp §©y lµ lÜnh vùc mµ c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t ®Þa ph¬ng ®¶m nhËn lµ tèt nhÊt. 118 . DÞch vô sau cÊp phÐp §©y lµ kh©u quan träng nhÊt cña dÞch vô ®Çu t.NhËt 3K38F.

Hoµng H¶i Ch©u . t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu. c¸c dù ¸n ®îc cÊp phÐp. c¸c ph¬ng thøc sau ®îc coi lµ cÇn thiÕt cho viÖc n©ng cao chÊt lîng dÞch vô sau cÊp phÐp: •Thêng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc ®èi tho¹i víi c¸c nhµ ®Çu t ®Ó kÞp thêi th¸o gì c¸c khã kh¨n cña hä. * * MÆc dï hiÖn nay ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn ®¸ng kÓ song chÊt lîng c¸c dÞch vô vÉn lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m * 119 . GDP… VÒ l©u dµi c¸c trung t©m nµy cã thÓ ph¸t triÓn c¸c dù ¸n nghiªn cøu vµ ®iÒu tra. •C¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t nªn ®ãng vai trß lµ ngêi ph¸t ng«n cho c¸c nhµ ®Çu t c¶ trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng khã kh¨n cña hä lªn ChÝnh phñ.NhËt 3K38F. §©y còng lµ c¬ héi ®Ó ChÝnh quyÒn TW vµ ®Þa ph¬ng c«ng bè réng r·i chiÕn lîc ®Çu t cña m×nh. Muèn thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng nµy. l¹m ph¸t. c¸c c¬ quan xóc tiÕn cÇn tÝch cùc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò trë ng¹i cña c¸c nhµ ®Çu t vµ ®Ò xuÊt c¸ch gi¶i quyÕt lªn ChÝnh phñ. •Thµnh lËp mét trung t©m th«ng tin ®Ó gióp ®ì c¸c nhµ ®Çu t gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n trong viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ luËt ph¸p. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt Theo ý kiÕn cña c¸c nhµ ®Çu t vµ dùa trªn thùc tiÔn ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t.

c¸c cã quan phô tr¸ch c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng bao gåm Bé KÕ ho¹c vµ §Çu t. thÞ trêng quèc tÕ. khu c«ng nghiÖp. cÇn thiÕt. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt n©ng cÊp nhiÒu h¬n n÷a. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c tØnh vµ thµnh phè. C¸c ®Ò xuÊt trªn ®©y ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i trong thùc tr¹ng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam.Hoµng H¶i Ch©u . c¸c yªu cÇu kh¸ch quan cña ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t trong bèi c¶nh c¹nh tranh thu hót FDI m¹nh mÏ ë ph¹m vi quèc tÕ vµ trªn c¬ së c©c ®inh híng. Ban qu¶n lý c¸c khu chÕ xuÊt.HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. n©ng cÊp hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t trong t¬ng lai. Thùc tiÔn 15 n¨m qua ®· chØ râ viÖc thu hót vµ sö dông vèn FDI lµ chñ tr¬ng ®óng ®¾n. ` Thùc hiÖn chñ ch¬ng nµy. quan ®iÓm chung cña Nhµ níc nh»m c¶i thiÖn. ®Ò xuÊt nh÷ng c¶i c¸ch 120 . ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô sau cÊp phÐp phôc vô qu¸ tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn dù ¸n.NhËt 3K38F. ®· kh«ng ngõng nç lùc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t. c«ng nghÖ. phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i vµ thùc tiÔn cña níc ta nh»m tranh thñ vèn. KÕt luËn Sù cÇn thiÕt cña nguån vèn FDI vµ vai trß quan träng cña c¸c doanh nghiÖp FDI víi t c¸ch lµ thµnh phÇn kinh thÕ t b¶n nhµ níc ®· ®îc kh»ng ®Þnh trong c¸cnghÞ quyÕt cña §¶ng. c¶i thiÖn c¸c c«ng cô xóc tiÕn ®Çu t. kinh nghiÖm qu¶n lý cña níc ngoµi phôc vô sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ .

IMF) . do nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan. Lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan khi ViÖt Nam gia nhËp AFTA_NguyÔn V¨n Dòng. HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü vµ nh÷ng t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam_ TS.Hoµng H¶i Ch©u .NhËt 3K38F. 5. ViÖt Nam ®µm ph¸n gia nhËp WTO_C¬ héi vµ th¸ch thøc_B¸o DiÔn ®µn vµ doanh nghiÖp sè 31.T¸i b¶n lÇn 4 C¸c chuÈn mùc cña OECD vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (OECD Benchmark on foreign direct investment) . Tµi liÖu tham kh¶o 1. VÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Æt ra hiÖn nay lµ ph¶i tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc c¶i thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t. 4. 3. Nh÷ng nç lùc nµy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh tùu thu hót nguån vèn FDI vµo trong níc. thu hót vµ khai th¸c m¹nh mÏ h¬n n÷a vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ t¨ng trëng kinh tÕ .x· héi. 2. NXB §ång Nai. tõng vïng l·nh thæ. Tuy nhiªn.OECD. Tµi liÖu híng dÉn vÒ c¸n c©n thanh to¸n (Balance of payment . híng tíi x©y dùng mét chiÕn lîc xóc tiÕn ®Çu t tÇm cì quèc gia. v¬n lªn trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c quèc gia. hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t cßn bÞ h¹n chÕ trong tõng ngµnh.NguyÔn M¹nh Cêng. NXB TP HCM. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt chÝnh s¸ch ®Èu t. tõng lÜnh vùc. th¸ng 121 .

B¸o c¸o §Çu t thÕ giíi (World Investment Report.Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi n¨m 2002 . MIGA.Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 6/2003 §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i Trung Quèc . 2000.Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t NghÞ quyÕt 75/1995/ND -CP ngµy 01/05/1995 Th«ng t liªn bé 01/BKH-TTCP/TTLB ngµy 02/01/1996 §iÒu tra vÒ chÊt lîng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t t¹i ViÖt Nam .thùc tr¹ng. 7. Nh÷ng xu thÕ trong §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cña NhËt B¶n 2000 (The trends in Japanese FDI.Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi n¨m 2001 . kinh nghiÖm vµ bµi häc .He Manquing vµ Zhang Changchun Gi¸o tr×nh §Çu t níc ngoµi . 2000)_Koichi Kosumi ChØ sè ®Çu t_Tæng hîp chÝnh s¸ch kinh doanh toµn cÇu 9/2002 (FDI Confidence Index_Global Business policy Council.NhËt 3K38F. 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 122 . KTNT nghiÖp 6.Hoµng H¶i Ch©u . 1 4. 9/2002). 1 1.Vò ChÝ Léc 9. 1 0. 1 3. UNCTAD B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh 10 n¨m ho¹t ®éng §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi 1986-1996 vµ gi¶i ph¸p cho giai ®o¹n 1996-2000-Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi 5 n¨m 1996-2000 . 1 2. 2002). 8. Kho¸ luËn tèt 8/2003. §iÒu tra vÒ c¸c TNCs cña UNCTAD Th¨m dß vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (Foreign dØect investment Survey).

NhËt 3K38F. KTNT nghiÖp Kho¸ luËn tèt 123 .Hoµng H¶i Ch©u .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful