You are on page 1of 2

Direcció Territorial de Castelló Carrer Carreró s/n-12550-Vinaròs

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR C 01 Telèfon: 964 405740 Fax: 964 405741


MAESTRAT-ELS PORTS Correu: 12400241@gva.es

DICTAMEN D’ESCOLARITZACIÓ.
ACTA AUDIÈNCIA A PARE I MARE O TUTORS LEGALS
DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN.
ACTA AUDIENCIA A PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES
En/D. i/y Na/Dª
en qualitat de pares o tutors legals de l'alumne o alumna/ en calidad de padres o tutores legales del alumno o alumna:
que cursa/ que cursa:
Manifesta que el dia/Manifiesta que el día:
he estat citat per a informar-me de les seues necessitats educatives:/he sido convocado para informarme de sus
necesidades educativas:
1. Necessitats educatives especials derivades de: / 1. Necesidades educativas especiales derivadas de:

RETARD GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT

2. L'informe psicopedagògic determina (modalitat): / 2. El informe psicopedagógico determina (modalidad):

Escolarització Ordinària/ Escolarización ordinaria


Escolarització específica/ Escolarización especifica

3. Escolarització: / 3. Escolarización:
Centre Ordinari/ Centro ordinario
Unitat d’educació especial en centre ordinari/ Unidad de educación especial en centro ordinario
Unitat d’educació especial en centre ordinari: Aula CiL/ Unidad de educación especial en centro ordinario: Aula CyL
Combinada entre centre específic i centre ordinari/Combinada entre centro especifico i centro ordinario
Centre d’educació especial/ Centro de Educación Especial
4. Resposta Educativa: / 4. Respuesta Educativa:
Mestre/a de PT/Maestro/a de PT Mestre/a d'AL/ Maestro/a de AL
Educador/a d'EE/ Educador/a d'EE Fisioterapeuta/Fisioterapeuta
Adaptació d'Accés/ Adaptación de Acceso ACIS/ACIS
Altres/Otros:

Conclosa l'audiència, les persones assistents (pare/mare o tutor/s legal/s) manifesten: / Concluida la
audiencia, las personas asistentes (padre/madre o tutores legales) manifiestan:
Estar d'acord amb la/les opcions indicades/ Estar de acuerdo con las opciones indicadas.
No estar d'acord amb les opcions indicades,/ No estar de acuerdo con las opciones indicadas,

Modalitat/Modalidad Escolarització/Escolarización Recursos/Recursos

Expressant que:/Expresando que:

El centre preferent dels pares és:/El centro preferente de los padres es:

Vinaròs, de 2018
El pare, la mare, o tutors legals/ El padre, la madre o tutores
El/la orientador/a
legales

Signat/ Fdo: Signat/Fdo:


d