You are on page 1of 5

EIPHNO~IKE IO A0HNQN

~IA~I KAI: IA nEPIOYI:IAKQN ~IA<I>OPQN

ANAKOnEr

Api91J6c; aTio<pam:wc; 5'36 /2018

TO EIPHNOLliKEIO A8HNON

L:uyKpor~9r)K£ aTI6 Tr)V Elpr)vooiKr) Kwvoravriva M1Tos1ov£Aou, Tr)V oTioia 6p1o£ r)


np6£opoc; TOU TpiiJEAouc; LUIJI3ouAiou Lli£U9UVOr)<; TOU E1pr)VOOIK£lOU A9r)VWV KQI Tr)
lpaiJIJarta ATiooroAfa lwavvou.
L:uv£opfao£ Or)IJ6ma oro aKpoar~pl6 rou or1c; 15 Mdi"ou 2018, y1a va OIK00£1 Tr)V
UlT09£0r) IJETQ~U:

Tou avaK6rrrovroc;, navayiWTr) Apl3avfrr) rou A9avaofou, KarofKou XaAKfoac;, o-


o6c; Kp1£sWTOU ap. 4, IJE A<PM 012149530, 0 OlTOioc; 1Tapaor69r)K£ OIQ Tr)<; 1TAr)p£~0U­

ofac; OIKr)y6pou rou Kwvoravrivac; L:raiKOU.


Tr)<; Ka9' 11<; 11 avaKorrf], Tr)<; avwvUIJr)<; rpalT£siK~c; nmpfac; 1-JE Tr)V £1TWVU1Jfa
«TPAnEZA nEIPAIOL: A.E» ' r) OlTOfa £0p£U£1 OTr)V Ae~va, ElTl Tr)<; ooou AIJEPIK~c; ap.
4 KOI £KlTpoowTI£frm VOIJIIJO, r) oTiofa 1Tapaor69r)K£ 01a rou 1TAr)p£~ouofou OIKr)y6pou
Tr)<; Euayy£Aou Xovopou.
0 QVQKOlTTWV, IJE Tr)V EVWlTIOV TOU LliKQOTr)plOU QUTOU UlT' ap191JOV KQT09EO£W<;
17766/475/28-2-2018 avaKOlT~ TOU, OIQOIKOOiac; 1T£p10UOIQKWV Ola<popwv, s~Tr)O£ 6oa
0£ aur~v 1T£p1EXOVTOI.
H UlT09£0r), KQTcl Tr)V Oplo9£ioa we; clVW OIKclOIIJO, £K<pWV~9r)K£ QlTO TO OIK£iO lTI-
VclKIO KaTcl Tr) 0£1pcl £yypa<p~c; Tr)<; 0£ QUTO, ElTOKOAou9r)O£ OUs~Tr)Or) OlTW<; ava<p£pETal
OTQ lTpOKTIKcl KQI TO LliKQOT~piO O<pOU

M£A£Tr)OE Tr) OIKoypa<pfa,

LKE<pTr)K£ OUIJ<pWVQ IJE TO N61JO

H UlTO Kpior) QVQKOlT~ IJE 1TapaO£KT~ OWp£UOr) a) KQTcl Tr)<; UlT' ap191JOV 353/2018
o1aray~c; lTAr)pWIJ~c; Tou LliKOOT~ Tou LliKOOTr)piou auTou, lTOU £Ko69r)K£ IJE l36or) ou1-1-
:2\ -~

~00~ XOP~Y~O~~ 00V£iOU KOI 010T600£1 TOV OVOK61TTOVTO VO KOTO~dA£ ~~~ "'·

10.431,15 £UpW IJE TOU<; TOKOU<; KOI TO £~000 KOI ~) Til<; OTTO 9-2-2018 £ IT ~81§
TTAilPWIJ~, ll orroia auvn:lx91lK£ Kc1Tw aTTo avriypa<po arro rrpwro aTToypacpo ~
Til<; avw OlaTay~c; TTAilPWIJ~<;. IJE TllV OTTOia (avaKOTT~) 0 avaKOTTTWV SllTO TllV OKUpWOil
Til<; avwr£pw 01aray~<; Ka9wc; Ka! Tfl<; avw £mrayf]c; rrpoc; TTAilPWiJ~V, y1a roue; o£ au-
r~v avacp£pOIJ£vouc; ,\oyouc;, apiJoOiwc; (ap9pa 14 rrap. 1a, 632 rrap. 1, 933 TTap. 1 rou
K.noA.b., orrwc; 1oxuouv IJEra ro vo1-1o 4335/2015) £1aaynm £vwmov aurou rou OIKa-
orllpiou, Kma rr1v £IOIK~ 01a01Kaoia rwv TT£ploumaKwv 01acpopwv (591 Kno,\1\), Kar'
ap9po 632 TTOp. 2 £0. ~· KOI 937 TTap. 3 TOU IOiOU, OOK~91lK£ VOIJIIJO KOI EiJTTp09£0IJO
KOI TTPETT£1 va £p£UVIl9£i TT£pmr£pw.

H OUIJ~OTIK~ IJETOKUAIOil Til<; OUIJcpwva IJE Tl<; OIOT0~£1<; TOU ap9pou 1 rrap. 1 KOI 3
v. 128/1975 £TTI~Ail9£iaac; £1ocpopac; £1<; ~apoc; rwv rraoll<; cpua£w<; morwnKwv 10pu1Ja-
rwv, rrou A£noupyouv OTilV E,\,\aoa uTT£p KOivou ,\oyaplaOIJOU, av£pXOIJEVIl ouiJcpwva
IJE TO ap9po 19 N.3152/2003, OTTO 1.6.2003, OTO TTOOOOTO 0,6% £Tr]OiW<; £TTi TOU IJE-
OOU £Til0JOU Ulj.JOU<; TWV £VTO<_; £KOOTOU lliJEpOAOYIOKOU ETOU<; IJilVIOJWV UTTOAOJTTWV,
TWV XOPilVOUIJEVWV OTTO aura TTOOil<; cpUO£W<; oav£iwv ~ TTIOTWO£WV, £1<; ~apoc; TOU
TTIOTOUXOU, OOV£10A~TTTil KATT, OTO ~091JO TTOU TO TTOOOOTO OUT~<; £iX£ TTp00010piOT£i
OTil ouiJ~aoll KOI £iX£ yiv£1 avacpopa y1a Til xp£wo~ Til<;, war£ va TTAilpouvral 01 arrm-
r~o£1<; 01acpav£1a<; KOI £VIliJEpwoll<;, 5£v avriK£1Tal oro ap9po 1 TTap. 3 rou N 128/1975
OUT£ 0£ OAAOV aTTayop£UTIKO Kavova OIKaiou (An 430/2005 EAALlVIl 2005/802, EcpA9
1558/2007 E,\1\ 2007/902). 01JW<;, 0 Kar' £cp0p1JOY~ TWV OIOTO~£WV TWV ap9pwv 8 TT£p.
6 rou N 1083/1980 KOI Til<; aTTocpao£w<; 289/1980 Til<; NoiJIOIJOTIK~<; EmrpoTT~<; Kara ro
TTpo"IOXUOOV VOIJ09£TIKO K09£0TW<; KOI TWV ap9pwv 12 TOU V. 2601/1998, 30 TOU V.

2789/2000, 42 TOU V. 2912/2001, 39 TOU V.3259/2004 IOIOJT£p0<; TpOTTO<; OVOTOKIOIJOU


TWV OTTOIT~O£WV TWV rpaTT£SWV, acpopa TOV £TTITp£TTTO OVOTOKIOIJO K09UOT£pOUIJ£VWV
TOKWV KOI IJOVOV, acpou, OTTW<; TTpOKUTTT£1 OTTO Tl<; iOI£<; OIOT0~£1<;, TTOU 9£0TTJSOUV £~ai­

p£01l KOI TTpETT£1 va £PiJilV£UOVTOI OT£VO, 0£ KOIJia TT£piTTTWOil 0£V £TTITpETT£TOI OVOTO-
KIOIJO<; TTp01Jil9£1WV, £10cpopwv KOI £~00WV, K09£ 0£ avri9£Til OUIJ~OOil £iVai £U9£wc;
avri9£Til OTI<; TTOpOTTOVW OIOT0~£1<; KOI 0£ K09£ TT£piTTTWOil £AEYX£TOI IJEOW TWV OIOTO-
~£WV 174, 178, 179 AK (An 1356/2012, Ecp/\aiJ 124/2007, MnP8£oaa,\ 1989/2016,
MnpAPT 169/2013 Mnpn£1p 2824/2013, E1pA8. 735/2016, 3453/2014, 3343/2013,
3815/2013, 3626/2012, E1pG£aoa,\ 2692/2013, TNn NOMOl:).

- 2-
'~'{ ~ <j>UI.Ao T~\ un' apt9~6v .:fJ:..~....../ 2018 ano<j>itaEW\ TOU ElJ)~vo6tKElou A9~vWv
'.~-or;_( (avaKoro~~)
._,Jf? 1
TOV Aoyo T'l<; OVOKOTT~<;, OTTW<; £KTI~OTOI TO TT£p1£XO~£VO T'l<;, 0 OVOKOTTTWV l-
c0JC~~is£TOI OTI 'l OTTOiT'lO'l T'l<; K08' '1<;, TTOU TTpOEKU4J£ OTTO OUIJI300'l XOP~Y'lO'l<; KOTO-
/,Tf·v-oAWTIKOU oov£iou, o£v y£vv~8'1K£ TTOT£, £<pooov EX£1 uTToAoyiOT£i ~£ l36o'l TTopavo~o
OVOTOKIO~O T'l<; £10<p0p0<; TOU V. 128/1975, Y£YOVO<; TTOU K08IOTO T'lV OTTOiT'lO'l T'l<;
K08' 'l<; ~'l VO~IIJ'l, oi3£I30J'l KOI OV£KK080pi0T'l KOI T'l OIOTOV~ TTA'lpW~~<; TTOU T'lV £V-
OW~OTtiN£1 oKupwTto, we; £K008£ioo y1o ~'l 13£1301'1 KOJ Wl £KKo8oplo~£v'l oTToiT'lO'l- 0
Aoyo<; OUTO<; T'l<; OVOKOTT~<; TTpol3aAA£TOI TTOpOO£KTO KOI £iVai OpiOIJEVO<; KOI VO~I~O<;,

K08W<; 0T'lPis£TOI OTI<; OVW OIOT0~£1<; KOI OUTE<; TWV ap8pwv 294 AK KOI 2 TTOp. 7 TT£p.
10' TOU V. 2251/1994 KOI TTpETT£1 VO £~£TOOT£i TT£pOITEpW W<; TTpO<; T'lV OUOIOOTIK~ 13oOJ-
~0TilTO TOU.

ATTo oAo TO vo~i~w<; TTpooKo~ll;o~£vo ~£ £TTiKAilO'l oTTo Touc; o1ooiKouc; tyypo<po,


OTTOO£iX8'lKOV TO OKOAou8o TTpoy~OTIKO TT£p10TOTIKO: ilUVOjJ£1 T'l<; OVOKOTTTO~£V'l<; ~£

op18~o 353/2018 OIOTOV~<; TTA'lPW~~<; TOU iliKOOT~ TOU iliKOOT'lPiOU OUTOU, '1 OTTOio
£K008'1K£ KOTOTTIV OIT~O£W<; T'l<; K08' 'l<; '1 OVOKOTT~, 0 OVOKOTTTWV £TTITOOO£TOI OT'lV
KOTOI3oA~ TTpO<; T'lV K08' 'l<; TTOOOU 10.431,15 £UpW, ~£ TOU<; TOKOU<; KOI TO £~000, W<;
O<p£1AO~£VO UTTOAOITTO TTOU TTpOEKU4J£ OTTO T'l A£noupyio T'l<; UTT' op18~ov

00200706205259/ 20-6-2007 ou~l3ooll<; XOP~Y'lO'l<; OOV£iou TTopa T'l<; TpOTT£siK~<;


£TOipio<; ~£ TllV £.TTwvu~io "ErNATIA TPAnEZA" TTpoc; Tov ovoKOTTTovTO. H Ko8' ll<; 'l
ovoKoTT~ «TPAnEZA nEIPAIOr AE», ou~<pwvo ~£ T'lV uTT' op18. 66/3/26.3.2013 oTTo-
<poo'l T'l<; EnAe T'l<; Tp6TT£l;o<; T'l<; EAAaooc;, rou uTT' op18~. 97/26.3.2013 Ll1aray~oTo<;
T'l<; K£vTpiK~<; Tp6TT£l;o<; Til<; KuTTpou, To oTToio O'l~OOI£UT'lK£ oTo uTT' op18~.

4640/26.3.2013 <puAAo T'l<; ETTiO'l~'l<; E<p'l~£pioo<; Til<; KuTTpiOK~<; il'l~OKpOTio<; KOJ T'lV
oTTo 26.3.2013 ou~l3oo11 TTWA'lOil<; KOJ ~£Tol3il3oo'l<;, KOTEOT'l £IOIK~ Oldooxoc;, we; TTpoc;
T'lV EVVOIJ'l OXEO'l OT'lV OTTOio o<popa '1 EVOIK'l OVOKOTT~, T'l<; KuTTpiOK~<; il'l~OOIO<;
ETOipio<; n£p10plo~£v'l<; EuSUVIl<; ~£ T'lV £TTwvu~io «CYPRUS POPULAR BANK
PUBLIC co LTD», oTTwc; ~£Tovo~aae 11 K£ 11 TpaTT£so ~£ T'lv £TTwvu~io «MARFIN
POPULAR BANK PUBLIC CO LTO», Ko8oAIK~ OIOOOXO<; Til<; ovwvu~'l<; TpOTT£siK~<;
£T01pio<; ~£ T'lV £TTwvu~io «MARFIN ErNATIA TPAnEZA ANONYMOr ETAIPEIA»
[Ko8oAIK~ o1aooxoc; T'l<; TpaTTEso<; ~£ Tllv £TTwvu~io "M'IKH TPAnEZA (EAMr) A E.",
OUV£TT£JO OUVXWV£UO£W<; 01' OTTOppo<p~O£W<; TWV OVWVU~WV TpOTT£siKWV £T01p£1WV ~£
TllV £TTwvu~io «ErNATIA TPAnEZA ANONYMH ETAIPIA», «M.fKH TPAnEZA (EA-
Mr) ANONYMH TPAnEZIKH ETAIPIA» KOI «MARFIN BANK AN'ONYMH TPAnEIZI-
KH ETA IPIA», ~£ oTToppo<p'lO'l T'l<; O£UT£Pil<; KOJ Til<; TpiTil<; £T01pio<; oTTo TllV TTPWT'l , 'l

-3-
' ~

·
'-., \... .,/~

f( :~
OTrOfa, KOT<l Tp0Tr0Tr0f'10'1 TWV ap9pwv 1, 6 KOI 7 TT~p .. 1 TOU KOTOOT ~~U f~~•.-4
VOIJacr9'1K£ a£ "MARFIN ErNATIA TPAnEZA A. E.», <t>EK 675.3/02.0~ t ~ <]!/ o
AE KQI EnE] KOTOTriV T'l~ OIQOUVOpiOK~~ cruyxwv£UO'l~ 01' arroppo<p~OEW~ ~d~·o~D~~:v
P'l~ arr6 T'lV rrpWT'l.

H Ka8' 11~ 11 avaKorr~, A6yw urrEP'liJEpfa~ Tau avaK6TrTOVTO~ w~ rrpo~ T'lV KaTOI3o-

A~ TWV IJ'lVIafwv o6cr£WV TOU oav£iou, TrPOXWP'lO£ OTO KA£i011JO TOU T'lPOUIJEVOU Aoya-

PIOOIJOU KOI OT'lV KOTOyyEAia T'l~ OXETIK~~ OUIJI300'l~ OTI~ 31-7-2017, IJE T'lV ETriOOO'l
OTOV OVOKOTrTOVTO E~WOIK'l~ O~f.WOr]~. ATT6 TO OUVOUOOIJO T'l~ avw OUIJI3acr£W~ IJE TO
arrocrrraOIJOTO TWV EIJTrOpiKWV I31I3Afwv TTOU TE9r]KOV UTrOI.J.lr] TOU OIKOOT~ y1a Tr]V arr6-
0£1~r] TrJ~ arrmT~cr£w~ arr6 TrJV avw cruiJI3acrrJ, rrpoKUTrT£1 6n crTrJV ETTiOIKrJ cruiJI3acrrJ

Tr£p1EX£TOI OTO ap9po 2.1 OUT~~ r] £TTII3apUVOr] TOU TriOTOUXOU IJE Tr]V EIO<popa TOU V.
128/1975 KOI OTI '1 Ka9' r]~ K£q>Of.OIOTTOIOUO£ Tr]V EIO<popa TOU V. 128/1975 Ka9£ <papa
rrou xp£wv£ T6Kou~ rracrrJ~ <pucr£w~ Kal avaT6KJ~£ TO rrocra Tr]~. a<pou crTo Ka9£ <papa
TrpOKUTrTOV urr6Aomo KE<paAmo urroA6y1~£ TOKOU~ TT£p1EXOVT£~ KOI TTOOa ElO<popa~ TOU
V. 128/1975, OTO VEO 0£ TTpOKUTTTOV EKaOTOT£ KE<paf-010 urroA6y1~£ VEOU~ TOKOU~ TT£p1£-
XOVT£~ KQI Elcr<popa, ~TOI 0 rrapaVOIJO~ QUTO~ EKTOKIOIJO~ KOI QVQTOKIOIJO~ TWV TTOOWV
Tr]~ EIO<popa~ yiVETOI IJE Tr]V EVOWIJaTWO~ Tr]~ OTO ETTITOKIO UTrOf.OyiOIJOU TWV TTaO'l~
<pUOEW~ TOKWV. ETTOIJEVW~, W~ rrpo~ TO TTOOO Tr]~ arrairr]Or]~ y1a TO OTTOiO £K069r]K£ '1
OlaTOy~ rrArJPWIJ~~. o£v rrpoKurrT£1 arr6 TO arrocrrracriJaTO Twv EIJTrOPIKWV I3;I3Aiwv T'l~

Ka9' '1~ Tparr£~0~ TrOU TrpOOKOIJiOTr]KOV, TO OUVOAO Tr]~ O<pEIA~~. A6yw Tr]~ QKUpOTr]TO~
TWV OUIJTrEpiAOIJI30VOIJEVWV OTOV AoyapiOOIJO TrOOWV TOU OVOTOKIOIJOU T'l~ EIO<popa~
TOU V. 128/1975. H OKUpOTr]TO 0£ TWV ETriiJEPOU~ TrOOWV £Trr]p£a~£1 Tr]V OTrOOEIKTIKOTr]-
Ta IJE £yypa<pa, af.Aa KOI TO £KKa9apiOIJEVO TOU OUVOA.OU T!l<; CTTCIT~m:w<;, a<pou OTO
OTrOOTrOOIJO TWV EIJTrOpiKWV I31I3Aiwv TTOU TrpOOKOIJiOT'lKOV arr6 Tr]V Ka9' '1~ O£V £iVai
OUVOTO~ 0 OIOXWPIOIJO~ TWV ETTIIJEpOU~ TTOOWV, a<p£v6~ A6yw TOU EiOOU~ Tr]~ Eyypa<p~~.

O<p£T£pou A6yw Tr]~ EVOWIJaTWOr]~ OTOV AoyapiOOIJO TWV TTOOWV Tr]~ EIO<popa~ OTa
rrocra TWV TOKWV, IJE TTaparr£pa OUVETr£10 Tr]V OOUVOIJiO TrpOOOIOpiOIJOU TOU rrpayiJOTI-
KOU TrOOOU Tr]~ O<p£1A~~ KOI OVTiOTOIXO T'l~ arrafTr]Or]~ Tr]~ Ka9' r]~ KOI VO U<piOTOTOI,
£rm, OlaOIKacrrJK6 arrapao£Kro crTrJV £KoocrrJ T'l~ rrpocrl3aAA61JEVrJ~ oJaTay~~ (E<p/\aiJ
124/2007, nnprp£13 2/2017, MnpTp!K 38/2017, MnpXav 187/2017, Mnp0£cr
15912/2015 TNn NOMOL:). Erro1J£vw~. rrp£rr£1 va yiv£1 OEKT~ '1 avaKOTT~ w~ rrpo~ rov
avw A6yo Til~. w~ l3a011J11 KOI Kar' oucrfav KOI va aKupw9£f 11 avaKorrr61JEVrJ o1aTOy~

- 4-
-\ -~ ~. 3..o cj>uAA.o til<; un' apt8~-t6v ..5..2..( ....../ 2018
anocj>cwcw<; tou EtpflvocStKclou A811vwv
2 1 zJ (avaKonE:<;)

~ ,WIJ~~. VO £TT1I3Ar]8£i 0£ r] OIKOOTIK~ OOTTOVr] TOU OVOKOTTTOVTO~, KOTO TO VOIJIIJO


3
f..;]_ Tr]IJO TOU £1~ l3dpo~ Tr]~ K08' r]~ r] OVOKOTT~ (176 KOI 191 TTOp. 2 K.noA.Ll) .

Ito rou~ Aoyou~ ourou~

-.LltKdl;£1 ovTIIJWAio rwv otooiKwv.

-LlEX£TOI Tr]V OVOKOTT~.

-AKUpWV£1 Tr]V UTT' Op18j.JOV 353/2018 OIOTOY~ TTAr]pW!J~~ TOU LliKOOT~ TOU LliKO-

OTr]piou ourou !JETd Tr]~ oTTo 9-2-2018 £TTnoy~~ TTpo~ TTAr]pW!J~, r] OTToio ouvrax8r]K£
Kdrw oTTo ovriypa<po oTTo TTpwro OTToypa<po £KT£A£aro Tr]~ dvw otoray~~ TTAr]pW!J~~-

-Eml3dAA£I £1<; l3dpoc_; Tr]<; K08' r]<; r] OVOKOTT~ Tr] OIKOOTIK~ OOTTOVr] TOU OVOKOTTTO-

VTO<; KOI Tr]V opil;£1 0£ OIOKOOIO TT£V~VTO (250,00) EUpW.

-Kpi8r]K£, OTTO<pooiOTr]K£ KOI Or]j.JOOI£U8r]K£ 0£ Ofjj.JOOIO EKTOKTr] OUV£OpiOOr] OTO

OKpOOT~piO TOU LliKOOTr]piou, OTI<; J51ouviou 2018.

H Etpr]VOOiKr]<; H r po IJOTEO<;

-5-