You are on page 1of 4

EIPHNOt.

IKEIO A0HNON
t.IAt.IKAI IA n EPIOYIIAKON t.IA<J>OPON
ANAKOnEI

Api81J6<; arro<pam:w<; 2 L1 ( /2018

TO EIPHNO~IKEIO A8HNQN

L.uyKpOT~8r'lK£ arr6 Tr'lV EIPr'lVOOiKr'l KwvamvTiva Mrro~1ov£Aou, Tr'lV orroia 6p1a£ r'l
np6£0po<; TOU Tpi!JEAou<; LUIJ~OuAiou ~I£U8UVOr'l<; TOU E1Pr'lVOOIK£iou A8r'1VWV KOI Tr'l
rpa!JIJaT£a L.o<pia- AvTwvia MaA£Ar'1.
LUV£0piaa£ 0r'l!J001a OTO aKpOaT~p16 TOU OTI<; 14 <l>tj3pouapiou 2018, y1a va OIKcl-
0£1 Tr'lV UTT68£0r'l 1-JETO~U :

Tou avaK6TTTOVTO<;, Xp~aTou Xpr'laraKiOr'l Tou EA£U8£piou, KaroiKou KoAwvou AT-


TrK~<;. 006<; ~WOWVr'l<; ap. 21-23, IJE Act:>M 037 430775, 0 OTTOiO<; rrapaOTcl8r'lK£ Ora TOU
TTAr'1P£~ouaiou orKr'ly6pou rou /\£wvioa L.Ta!Jou.
Til<; Ka8' '1<; '1 . OVOKOTT~, Trl<; aVWVUIJr'l<; TpaTT£~r K~<; £Tar pia<; IJE Tr'lV £TTWVU!Jia
«TPAnEZA nEIPAIOL. A.E» , r'l orroia £Op£u£r aTr'lV AS~va, £TTi Tr'l<; ooou AIJEprK~<; ap.
4 KOI £KTTpOOWTT£irar VO!Jr!Ja, r'1 OTTOia rrapaOTcl8r'lK£ Ora TOU TTAr'1P£~ouaiou OrKr'ly6pou
Tr'l<; Euayy£Aou Xovopou.
0 avaKOTTTWV, IJE Tr'lV £VWTTIOV TOU ~rKaOTr'lpiou aUTOU UTT' ap181JOV Kara8£a£W<;
74342/1877/12-12-2017 avaKoTT~ Tou, OJaOJKaaia<; TT£ploumaKwv OJa<popwv, ~~Tr'lO£
6aa a£ auT~v TT£pltxov ra1.
H UTT08£0r'l, KaTcl Tr'lV Opl08£iaa W<; clVW OIKclOIIJO, £K<pWV~8r'lK£ arr6 TO OIK£iO TTI-
VclKIO KaTa Tr'l 0£1pa £yypa<p~<; Tr'l<; 0£ aUTO, £TTaKOAOU8r'lO£ OU~~Tr'l0r'l OTTW<; ava<p£p£T01
OTO TTpaKTIKcl Kal TO ~IKaOT~plO a<pOU

M£AETr'lO£ Tr'l OJKoypa<pia,

L.K£<pTr'lK£ OUIJ<pwva IJE TO N61JO

H UTTO KpiOr'l avaKOTT~ IJE TTapaO£KT~ 0Wp£U0r'l a) KaTcl Tr'l<; UTI' ap181JOV
19423/2017 Olaray~<; TTAr'lPWIJ~<; TOU ~IKaOT~ TOU ~IKaOTr'lpiou aUTOU, TTOU £K068r'lK£
,/~
f ~~~- . ,~

!! 7~-=--
~~ ~
xop~y11011<; morwriK~<; ~\ZOK6 ; .o~a
-

IJE l36o11 ou1JI3ao11 Kapra<; Kal 01araoo£1 rov va


KOTaj30A£1 OTI1V Ka9' 11<; 7.186,29 EUpW IJE TOU<; TOKOU<; KOI TO £~000 KQ~~..L~· ."~'"~5-
11-20 17 £mray~<; rrpo<; rrAI1PWIJ~ , 11 orroia ouvrax911K£ Karw arr6 avf~p o a ,
TTPWTO arr6ypa<po £KT£A£OT6 Tl1<; avw Olaray~<; TTAI1PWIJ~<;. IJE TI1V OTTOia (ava *
mrr1}6
avaK6rrrwv ~fJTd T11V aKupwaTJ HJ<; avwrtpw 61aray~<; Ka8w<; Kai TiJ<; avw £TTiTOY~<;
rrpo<; TTAI1PWIJ~V, y1a roue; o£ aur~v ava<p£p61J£Vou<; ,\6you<;, apiJOOiw<; (ap9pa 14
rrap. 1a, 632 rrap . 1, 933 rrap. 1 TOU K.noA.Ll, OTTW<; IOXUOUV IJETO TO VOIJO 4335/2015)
£IOOY£Tal EVWTTIOV QUTOU TOU OIKQOTflpiou, KQTO TflV EIOIK~ OIQOIKOOia TWV TTEpiOUOIQ-
KWV 01mpopwv (591 KnoJ..Ll), Kar' ap9po 632 rrap. 2 EO. 13' Km 937 rrap . 3 rou 10iou,
QOK~9flK£ VOIJIIJO KQI EIJTTp69EOIJO KOI rrp£TT£1 VQ EpEUVf19£i TTEpaiTtpw.

H OUIJI30TIK~ IJETOKUAIOfl Tfl<; OUIJ<pWVQ IJE Tl<; OIQT0~£1<; TOU ap9pou 1 rrap. 1 KOI 3

V. 128/1975 £TTii3A119£iOa<; EIO<popa<; £1<; j36po<; TWV TTOOfl<; <pUO£W<; TTIOTWTIKWV IOpUIJO-
TWV, rrou A£1Toupyouv or11v EJ..J..aoa urrtp Ko1vou ,\oyaplaOIJOU, aV£PXOIJ£Vfl ou!J<pwva
IJE TO ap9po 19 N.3152/2003, OTTO 1.6.2003, OTO TTOOOOTO 0,6% ETflOtW<; £TTl TOU IJ£-
OOU ETflOtOU U4JOU<; TWV £VT6<; EKOOTOU fliJEpOAOVIOKOU trou<; IJflVIQtWV UTTOAOiTTWV,
TWV XOPflYOUIJ£VWV OTTO aura TTOOfl<; <pUOEW<; OOVElWV ~ TTIOTWOEWV, £1<; l36po<; TOU
TTIOTOUXOU, OOVEIOA~TTTfl KATT, OTO j3a91J6 TTOU TO TTOOOOTO OUT~<; ElX£ TTpOOOIOpiOTEi
OTfl OUIJI3aof1 Km £iX£ yiv£1 ava<popa y1a Tfl xptwo~ Tfl<;, woT£ va TTAflpouvTm 01 arrm-
T~0£1<; OIO<pclV£10<; KOI £VfliJ£pWOfl<;, OEV QVTlKEITQI OTO ap9po 1 rrap. 3 TOU N 128/1975
ouT£ o£ 6,\,\ov arrayop£UTIK6 Kav6va OIKaiou (An 430/2005 E,\J..Llvfl 2005/802, E<pAS
1558/2007 E,\Ll 2007/902). 01JW<;, 0 KaT' E<pOpiJOY~ TWV OIOTO~EWV TWV ap9pWV 8 TTEp.
6 TOU N 1083/1980 KQI Tfl<; QTTO<pclOEW<; 289/1980 Tfl<; NOIJIOIJOTIK~<; ETTITpOTT~<; KaTcl TO
TTpO'iOXUOQV VOIJ09£TIKO K09£0TW<; KQI TWV- ap9pwv 12 TOU V. 2601/1998, 30 TOU V.
2789/2000, 42 TOU V. 2912/2001, 39 TOU V.3259/2004 IOIQlTEpO<; TpOTTO<; QVQTOKIOIJOU
TWV QTTQIT~OEWV TWV TpOTTE~WV, a<popa TOV ETTITpETTTO QVQTOKIOIJO K09UOT£pOUIJEVWV
r6Kwv KOI 1J6vov, a<pou, 6rrw<; rrpoKUTTT£1 arr6 Tl<; iOI£<; OlaTa~£1<;, rrou 9£orri~ouv £~ai­
p£Ofl KOI rrptTT£1 va EPIJ11VEUOVTOI or£v6, O£ KaiJia TTEpiTTTWOfl OEV £TTITptrr£Tal avaTO-
KIOIJ6<; TTp01Jfl9£1WV, £IO<popwv KOI E~OOWV, K09£ 0£ avri9£Tfl OUIJj300fl £ivm £U9tw<;
avTi9£Tfl OTI<; rraparravw 01ara~E1<; KOI o£ K69£ TTEpiTTTWOfl EAEYXETOI f.J£ow TWV Olara-
~Ewv 174, 178, 179 AK (An 1356/2012, E<p/\aiJ 124/2007, MnP8£ooa,\ 1989/2016,
MnpAPT 169/2013 MnpnEIP 2824/2013, E1pA8. 735/2016, 3453/2014, 3343/2013,
3815/2013, 3626/2012, E1p8Eooa,\ 2692/2013, TNn NOMOL).

- 2-
j...o <t>ui\i\o 1Tl~ un:' apL81lOV ...f.-.~.1.( ..../ 2018 an:o<t>aoEW~ lOU ELpflVOOLKELOU A8t1VWV
'>.':::~~ (avaKon:£~)
'/
·o
;_.~~ ::t> TOV O£UT£p0 'Aoyo Tr)~ OVOKOTT~~. OTTW~ £KTIIJOTOI TO TT£p1£XOIJEVO Tr)~, 0 OVOK0-

.;~.'61 Trl~ Ko8' 11<;, TTOU TTpOEKUljJ£ OTTO OUIJI300I1 XOP~VI1011<;


I
0 xupis£TOI OTI 11 OTTOiTr)011
~

~ OAWTIKOU OOV£iou, O£V y£vv~811K£ TTOTE, £<pocrov EX£1 UTTOAoyiOT£i 1-JE 13dOI1TTOpd-
y_\}~IJO OVOTOKIOIJO Tl1<; £IO<popdc;; TOU V. 128/1975, Y£YOVO<; TTOU K0810Tcl TI1V OTTOiTI1011
T11<; Ko8' 11<; 1-111 VOIJIIJI1, ol3£l30111 KOJ ov£KKo8dp10TI1 KOI Tl1 OIOTOY~ TTAI1PWIJ~<; TTOU TI1V
£VOWIJOTWV£1 OKUpWTEO, W<; £K008£icro YIO 1-111 l3£l30111 KOI 1-111 £KK080p101-JEV11 OTTOiT11011.
0 'Aoyoc;; OUTO<; Tl1<; OVOKOTT~<; TTpol3dAA£TOI TTOp00£KTcl KOI £iVOJ OpiOIJEVO<; KOI VOIJIIJO<;,
K08W<; OT11Pis£TOI OTI~ clVW OIOTcl~£1<; KOI OUT£<; TWV dp8pwv 294 AK KOI 2 TTOp. 7 TT£p.
10' TOU V. 2251/1994 KOI TTpETT£1 VO £~£TOOT£i TT£pon£pw W<; TTpO<; TI1V OUOIOOTIK~ 1300J-
IJOTI1Tcl TOU.

ATT6 6'Ao ro voi-Jii-Jwc;; TTpocrKOJ..lls61-JEVa 1-JE £TTiK'A11cr11 oTTo roue;; 01ooiKouc;; tyypo<po ,
OTTOO£iX811KOV TO OK6'Aou8o TTPOVIJOTIKd TT£plcrTOnKd: ~UVOJ..l£1 Tl1<; avaKOTTTOIJEV11<; 1-JE
Opi81-JO 19423/2017 OIOTOY~<; TTAI1PWIJ~<; TOU ~IKOOT~ TOU ~IKOOT11piou OUTOU, 11 OTTOiO
£K00811K£ KOTOlTIV OIT~O£W<; Tl1<; K08' 11<; 11 OVOKOTT~, 0 OVOKOTTTWV £TTITOOO£TOI OTI1V
KOTOI30A~ TTpoc;; TI1V K08' 11<; TTOOOU 7.186,29 EUpW, 1-JE TOU<; TOKOU<; KOI TO £~000, W<;
o<p£1AOIJEVO uTToAomo TTOU TTpo£KU4JE OTTO Tl1 'A£noupyio Tl1<; OTT6 18-12-2007 cru1-JI3o-
crl1<; XOP~VI1011<; T11<; 1-JE Op181-J6 4908 4505 3750 4013 lTIOTWTIK~~ KclpTO<; nEIPAIOL
VISA CLASSIC. H Ko8' 11<; 11 ovoKoTT~, 'A6yw UTT£P111-JEpioc;; rou ovaKoTTrovroc;; we;; TTpoc;;
TI1V Kmol3o'A~ rwv IJI1VIoiwv oocr£wv Tl1<; KdpTO<;, TTPOXWPI10£ oro KA£i011-JO rou TI1POU-
IJEVou AOyOpiOOIJOU KOI OT11V KOTOYV£AiO T11<; OX£TIK~<; OUIJI300I1<; OTI<; 20-3-2013, 1-JE
TI1V £TTi00011 OTOV OVOKOTTTOVTa £~WOIK11<; O~AWOI1<;. ATT6 TO OUVOUOOIJO Tl1<; clVW OUIJ-
j3(xa£W<; 1-JE Ta OTTOOTTOOIJOTO TWV EIJTTOpiKWV I31I3'AiWV TTOU TE811KOV UTT04JI1 TOU OIKOOT~

YIO TI1V OTT00£1~11 T11<; OTTOIT~OEW<; OTTO TI1V clVW OUIJI300I1, TTpOKUTTT£1 OTI OTI1V £TTiOIKI1
OUI-Jj300I1 TT£p1EX£TOI OTO dp8po 12.14 OUT~<; 11 £1TII3dpuvcr11 TOU lTIOTOUXOU 1-JE T11V £1-
cr<popd TOU V. 128/1975 KOI OTI 11 K08' 11<; K£<p0AOIOTTOIOUO£ TI1V £10<pOpd TOU V.
128/1975 Kcl8£ <popd TTOU XPEWV£ TOKOU<; TTcl011<; <pUO£W<; KOI OVOTOKIS£ TO TTOOcl Tl1<;,
o<pou oro Kd8£ <popd TTpoKuTTrov uTT6'Aomo K£<pdAmo uTTo'A6yls£ r6Kouc;; TT£pltxovr£c;;
KOI TTOOcl EIO<popd<; TOU V. 128/1975, OTO VEO 0£ TTpOKUTTTOV £KclOTOT£ K£<pclAOIO UTTOAO-
YIS£ vtouc;; r6Kouc;; TT£p1£xovr£c;; KOI £1cr<popd, ~ro1 o TTopdVOIJO<; our6c;; £KTOKIOIJ6c;; KOJ
OVOTOKIOIJO<; TWV TTOOWV Tl1<; EIO<popd<; yiV£Tal 1-JE TI1V £VOWIJOTWO~ Tl1<; OTO £1TITOKIO
UTTOAOVIOIJOU TWV TTcl011<; <pUO£W<; TOKWV. ETTOIJEVW~ , W<; TTpO<; TO TTOOO Tl1~ OTTOiTI1011<;
y1o ro oTToio £K068flK£ 11 01aroy~ TTAI1PWIJ~<;, O£V TTpOKUTTT£1 oTTo ra oTTocrTTdcri-Jara rwv
EIJTTOpiKWV I31I3Aiwv Tfl<; K08' 11<; TpclTT£sO<; TTOU TTpOOKOJ..liOT11KOV, TO OUVOAO T11~ O<p£1-

-3-
A~~. ,A6y~ Til~ OKUpOTilTa~ TWV OU~.nn:piAOIJ~OVOIJEVWV OTOV AOyOpiOOIJO TTOOWV TOU

OVOTOKIOIJOU Til~ EIO<popa~ TOU V. 128/1975. H OKUpOTilTa 0£ TWV £TTIIJEpOU~ TTOOWV


ETTilPEOs£1 TllV OTT00£1KTIKOTilTa IJE £yypa<po, OAJ\a KOI TO £KK090p101JEVO TOU OUVOAOU
Til~ OTTOIT~O£W~, a<po(J OTO OTTOOTTOOIJO TWV EIJTTOpiKWV ~I~AfWV TTOU TTpOOKOIJfOTilKOV
OTTO TrJV K09' n,~ 0£V £lVQI ouvm6<; 0 O!CXWPIO!JO~ TWV ETTij..lEpouc; TiOOWV, a<p£VO~ Aoyw
TOU £iOOU~ Til~ £yypa<p~~. O<p£T£pou Aoyw Til~ £VOWIJOTW01l~ OTOV AoyoptOOIJO TWV
TTOOWV Til~ EIO<popa~ ora TTOOO TWV TOKWV, IJE TTOpOTT£po OUVETT£10 TllV OOUVOIJiO
TTpOOOIOpiOIJOU TOU TTPOVIJOTIKOU TTOOOU Til~ O<p£1A~~ KOI OVTiOTOIXO Til~ OTTOiTilOil~ Til~
Ko9' ll~ KOI vo u<picrrara1, £rcrr, OIOOIKOOTIKO oTTopaO£KTo OTilV £KOOOil Til~ rrpocr~oAAO­
IJEVIl~ 01oroy~~ (E<p/\o!J 124/2007, nnprp£~ 2/2017, MnpTpiK 38/2017, MnpXov
187/2017, Mnp8£cr 15912/2015 TNn NOMOl:). Erro1J£vw~, rrp£TT£1 vo yiv£1 OEKT~ ll
OVOKOTT~ W~ TTpO~ TOV OVW AOVO Til~, W~ ~OOIIJil KOI KOT' OUOiOV KOI VO OKUpW8£f ll
OVOKOTTTOIJEVIl OIOTay~ TTAilPWIJ~~. VO £TTI~Ail9£i 0£ ll OIKOOTIK~ OOTTOVIl TOU OVOKO-
TTTOVTO~, KOTO TO VOIJIIJO OiTiliJO TOU £1~ ~apo~ Til~ K09' ll~ ll OVOKOTT~ (176 KOI 191
TTOp. 2 K.noA.Ll).

r1o roue; Aoyou~ ourou~

-LliKOs£1 OVTIIJWAiO TWV OIOOiKWV.

-AKUpWV£1 TllV UTT' Op181JOV 19423/2017 OIOTay~ TTAilPWIJ~~ TOU LliKOOT~ TOU LliKO-
OTilpiou OUTOU IJETO Til<; OTTO 15-11-2017 £TTITOY~<; TTpO<; TTAilPWIJ~, ll OTTOiO OUVTOX91l-
K£ Karw oTTo ovriypo<po orro rrpwro oTToypo<po £KT£A£crro Til~ avw 01oray~c; TTAilPW-
IJ~~-

-Em~aAA£1 £1~ ~apo~ Til~ K09' ll<; ll OVOKOTT~ Til OIKOOTIK~ OOTTOVIl TOU OVOKOTTTO-
VTO~ KOI TllV opis£1 0£ OIOKOOIO TTEV~VTa (250,00) EUpW .

-Kpi91lK£, OTTO<pOOiOTilK£ KOI OlliJOOI£U91lK£ 0£ OlliJOOIO EKTaKTil OUVEOpiOOil OTO


OKpoor~plo rou LliKOOTilpiou, crr1<; 10 Mopriou 2018.

,
H EIPilVOOiKil<;

- 4-