You are on page 1of 4

EIPHNO~IKEIO A0HNON

~IA~IKAIIA nEPIOYIIAKON ~IA<I>OPQN

ANAKOnEI

TO EIPHNO~IKEIO AGHNQN

l:uyKpoT~81"]K£ oTTo TI"]V Elpi"]VOOiK'l KwvomvTiva MTTOslovtAou, TI"]V oTToia op1o£ 'l
npoEOpo<; TOU Tplj..IEAou<; LU1..113ouAiou ~I£U8UVOI"]<; TOU Elpi"]VOOIKEiou A81"]VWV KOI Tl"]
lpOI..II..IOTEO ATTOOTOAia IWOVVOU.
l:uv£5piao£ OI"]I..IOOia oTo aKpoar~plo Tou OTI<; 15 MaTou 2018, y1a va OIK00£1 TI"]V
UTT08£01"] I..IETO~u:
Tou avaK6TTTOVTo~, IEwpyiou l:KapmvaK'l Tou N1KoAaou, KaroiKou K£paT£a<; AT-
TIK~<;, 000<; nEuKWV (TTEpiOX~ MaVOUTOOU - laA~VI"]), 1..1£ A<t>M 014341303, 0 OTToio<;
rrapaoTa81"]K£ 01a Tl"]<; TTAI"]pE~ouoia<; OIKI"]yopou Tou KwvoravTiva<; l:TOIKOU.
T11~ Ka8' 11~ 11 avaKOTTJl, V.TT.I.O. 1..1£ TI"]V ETTWVUI..Iia «TPAnEZA EUROBANK ER-
GASIAS A.E» , 'l oTToia EOpEU£1 OTI"]V A8~va, ETTi Tl"]<; ooou 08wvo<; ap. 8 KOI EKTTpo-
owTTEiTm VOI..III..IO, 'l oTToia TTapaoTa81"]K£ 01a Tl"]<; TTAI"]pE~ouoia<; OIKI"]yopou Tl"]<; Zw~<;
AvTmapiWTI"].
0 OVOKOTTTWV, 1..1£ TI"]V EVWTTIOV TOU ~IKOOTI"]piOU OUTOU UTT' ap181..10V KOT08EOEW<;
17750/474/28-2-2018 avaKOTT~ TOU, OIOOIKOOia<; TTEpiOUOIOKWV Ola<popwv, s~TI"]O£ ooa
OE OUT~V TT£p1EXOVTOI .
H UTT08£01"], KOTcl TI"]V 0p108Eioa W<; OVW OIKclOII..IO, £K<pWV~81"]K£ OTTO TO OIKEiO TTI-
VclKIO KOTcl Tl"] 0£1pcl Eyypa<p~<; Tl"]<; 0£ OUTO, ETTOKOAOU81"]0£ OUs~TI"]OI"] OTTW<; ava<p£p£TOI
OTO TTpOKTIKcl KOI TO ~IKOOT~piO O<j)OU

MEAETI"]O£ T'l OIKoypa<pia,

LKE<pTI"]K£ OUI..I<pWVO l-IE TO NOI..IO

H UTTO KpiOI"] OVOKOTT~ 1..1£ TTapaOEKT~ OWpEUOI"] a) KOTcl Tl"]<; UTT' ap181..10V
24520/2017 OIOTOY~<; TTAI"]PWI..I~<; TOU ~IKOOT~ TOU ~IKOOTI"]piou OUTOU, TTOU EK0081"]K£
~'
u?,~(~
j..l£ [3601") OUJ..lf)OOI"J XOP~VI"JOI")<; oav£fou KOI OIOT000£1 TOV avaK6nTOVTO a
:~
a~A£1
OTI"JV K09' I")<; 16.702,09 £UpW j..l£ TOU<; T6KOU<; KOI TO E~OOO KOI [3) Tl")<; an6
£mray~<; rrpoc; nArJPWJ..l~, 11 orrofa ouvrax9rJK£ Karw an6 avrfypa<po an6 rrpwTO an6-
ypa<po £KT£A£or6 TI"J<; avw 01aray~<; rrArJpWJ..l~<;. J..lE TI"JV orrofa (avaKon~) o avaK6nrwv
si"JTO TI"JV OKUpWOI"J Tl")<; avwr£pw Olmay~<; Ka8w<; KCI Tl")<; avw ETiiTOY~<; rrpo<; TTAI"JPW-
J..l~V, y1a TOU<; 0£ OUT~V ava<p£p6j..J£VOU<; A6you<;, apj..JOOfW<; (ap9pa 14 nap. 1a, 632

rrap. 1, 933 nap. 1 TOU K.noA ..L\, 6nw<; 1oxuouv J..lETO ro v6J..lO 4335/2015) £IOOV£TOI
£VWTIIOV OUTOU TOU OIKOOTI")pfou, KOTO TI"JV £101K~ OIOOIKOOfa TWV n£p10UOIOKWV OIO<pO-
pwv (591 KnoA.L\), KaT' ap9po 632 rrap. 2 £0. [3' KOI 937 nap. 3 TOU IOfou, OOK~91")K£
v6j..JIJ..lO KOI EJ..lnp69EOJ..lO KOI TTPETT£1 va £p£UVI")9£f n£pmr£pw.

H OUJ..lf30TIK~ j..J£TOKUAIOI"J Tl")<; OUJ..l<pWVO j..J£ Tl<; OIOT0~£1<; TOU ap9pou 1 rrap. 1 KOI 3
V. 128/1975 £m[3AI")9£foa<; EIO<popa<; £1<; f)apo<; TWV TTOOI")<; <pUO£W<; TIIOlWHKWV IOpUj..JO-
TWV, rrou AEITOupyouv orrJv EAAaoa urr£p Ko1vou AoyaplaoJ..lou, av£PXOJ..lEVI"J ouJ..l<pwva
j..J£ TO ap9po 19 N.3152/2003, an6 1.6.2003, OTO TTOOOOT6 0,6% ETI")OfW<; £TTf TOU j..JE-
OOU ETrJO[OU UljJOU<; TWV £VT6<; £KOOTOU l")j..J£pOAOyiOKOU ETOU<; j..JrJVIOfWV unoAofnWV,
TWV XOPI"JVOUJ..lEVWV an6 aura nOOrJ<; <pUO£W<; oav£fwv ~ TIIOTWO£WV, £1<; f)apoc; TOU
TIIOTOUXOU, OOV£10A~TTTI"J KATT, OTO [3a9j..J6 nou TO nOOOOT6 OUT~<; £fX£ npOOOIOpiOT£f
OTI"J ouJ..lf3aorJ KOI EiX£ yfv£1 ava<popa y1a TI"J xp£wo~ TrJ<;, wor£ va rrArJpouvral 01 arrai-
T~0£1<; OIO<pOV£10<; KOI EVrJj..JEpWOrJ<;, 0£V OVTiK£1TOI OTO ap9po 1 TTap. 3 TOU N 128/1975
our£ o£ aAAov anayop£UTIK6 Kav6va OIKafou (An 430/2005 EAA.L\vrJ 2005/802, E<pA9
1558/2007 EA.L\ 2007/902) . Dj..JW<;, 0 Kar' £<pOpJ..lOV~ TWV OIOTO~EWV TWV ap9pwv 8 n£p.
6 TOU N 1083/1980 KOI TI"J<; ano<pao£w<; 289/1980 TI"J<; NOJ..liOJ..lOTIK~<; Emrporr~<; Kara TO
npo"iOXUOOV VOj..J09£TIK6 K09£0TW<; KOI TWV ap9pwv 12 TOU V. 2601/1998, 30 TOU V.
2789/2000, 42 TOU V. 2912/2001, 39 TOU V.3259/2004 IOIOfTEpO<; Tp6TTO<; OVOTOKIOJ..lOU
TWV OTTOIT~O£WV TWV Tpan£sWV, a<popa TOV £TIITp£TTT6 OVOTOKIOj..JO K09UOT£p0Uj..l£VWV
T6KWV Kat j..l6VOV, a<pOU, 6TTW<; TTpOKUTTT£1 an6 Tl<; fOI£<; OIOT0~£1<;, TTOU 9£0TTisOUV E~af­
p£01") Kat rrp£TT£1 va EPJ..lrJVEUOVTat OT£va, o£ KOJ..lfa n£piTTTWOI"J O£V £mrp£rr£TOI avaTO-
KIOJ..l6<; npOj..JI")9£1WV, EIO<popwv Kat £~60WV, K09£ 0£ avrf9£TI") OUJ..lf3001") Efvat £U9EW<;
OVTi9£TI") OTI<; napanavw OIOT0~£1<; KOI 0£ K09£ TTEpiTTTWOrJ £A£VX£Tat j..JEOW TWV OIOTO-
~£WV 174, 178, 179 AK (An 1356/2012, E<p/\aj..J 124/2007, MnP8£ooaA 1989/2016,
MnpAPT 169/2013 Mnpn£1p 2824/2013, E1pA8. 735/2016, 3453/2014, 3343/2013,
3815/2013, 3626/2012, E1p8EooaA 2692/2013, TNn NOMOl:).

-2-
_,__;v\:· /". ..o ¢uMo Til<; urr' apl81lOV ......
s3s- ............. ./ 2018 arro¢aocw<; lOU ElPilVOOlKcLOU A811vwv
-. - -~·~. ~ (avaKOITE<;)
·! :A
~ ;X. £ OV 'Aoyo HJ<; OVOKOlT~<;, OTTW<; EKTII-HlTOI TO TT£pi£XOIJEVO HJ<;, 0 OVOKOlTTWV 1-
. :;: _fp -... ~
A,;--..~t:%3. X rat OTI 11 OTTOiTr]OrJ Tr]<; Ko8 ' 1"]<;, lTOU 1TpotKU4JE OTTO OUIJ~OOrJ xop~yr]Or]<; KOTO-

V ~ ~ ~ TIKOU OOV£iOU, 0£V Y£VV~8r]K£ TTOT£, £q>OOOV £X£1 UTTO'AoytOTEi IJE ~aOr] TTOpaVOIJO
r
-----
OVOTOKIOIJO Tr]<; EIO<pOpa<; TOU V. 128/1975, YEVOVO<; TTOU K08tOTa Tr]V OTTOiTr]Or] Tr]<;

K08' I"]<; IJ!l VOIJIIJI"], 0~£~0111 KOI OV£KK08apt0Tr] KOI Tr] OtOTOY~ lT'Ar]pWIJ~<; lTOU Tr]V EV-

OWIJOTWV£1 OKUpWT£0, W<; £K008£icro yto IJI"] ~£~011"] KOI IJI"] £KK080p10j..I£Vr] OTTOiTr]Or]. 0
'Aoyo<; OUTO<; Tr]<; OVOKOlT~<; TTpO~a'A'AETOI TTOp00£KTa Kat EiVOI OpiOIJ(VO<; KOI VOIJIIJO<;,

K08W<; 0Tr]Pis£Tat OTt<; avw OIOTa~£1<; Kat OUT£<; TWV ap8pwv 294 AK Kat 2 lTOp. 7 1T£p.

10' TOU V. 2251/1994 KOI TTp£TT£1 VO £~£TOOT£i TT£pOIT£pW W<; lTpO<; Tr]V OUOIOOTIK~ ~001-

IJOTr]Ta TOU.

Arro o'Ao ra voiJiiJw<; TTpocrKo!JtsOIJEvo IJE £TTiK'ArJcrrJ oTTo Tau<; otoOiKou<; tyypo<po,

OTT00£iX8rJKOV TO OKO'Aou8o TTPOYIJOTIKa TT£piOTOTIKa: .Lluvaj..l£1 Tr]<; OVOKOTTTOIJEVI"]<; IJE

opt81JO 24520/2017 Otoray~<; TTAr]pWIJ~<; TOU .LltKOOT~ TOU LltKOOTr]piou OUTOU, I"] OTTOiO

£K008r]K£ KOTOTTIV OIT~OEW<; Tr]<; K08' I"]<; I"] OVOKOTT~, 0 OVOKOlTTWV £TTITaOO£TOI OTI"]V

KOTO~OJ..~ TTpo<; Tr]V K08' I"]<; TTOOOU 16.702,09 EUpW, IJE TOU<; TOKOU<; KOI TO £~000, W<;

O<p£tJ..Oj..I£VO UTTO'AOITTO TTOU TTpO£KUI.jJ£ OTTO Tr] 'A£1TOUpyio Tr]<; UlT' opt81JOV

650001151671/13-9-2011 cruiJ~OcrrJ<; xop~yrJcrrJ<; oov£iou TTopa TrJ<; Ko8' r]<;. H Ko8' 11<;

I"] OVOKOTT~, 'Aoyw UTT£pr]j..1£pio<; TOU OVOKOTTTOVTO<; W<; TTpO<; Tr]V KOTO~O'A~ TWV IJr]VIOi-

WV 000£WV TOU OOVEiOU, TTPOXWPr]O£ OTO K'A£iattJO TOU Tr]pOUIJEVOU 'AoyoptOOIJOU KOI

OTI"]V KOTOyy£'Aio Tr]<; OXETIK~<; OUIJ~OOI"]<; OTI<; 2-2-2017, j..l£ Tr]V ETTiOOOr] OTOV OVOKO-

TTTOVTO E~WOIKI"]<; O~'AWOr]<;. ATTO TO OUVOUOOIJO Tr]<; avw OUIJ~aO£W<; IJE TO OTTOOTTtJ-

OIJOTO TWV EIJTTOptKWV ~~~'AiWV TTOU T£8r]KOV UTTOLjJr] TOU OIKOOT~ yto Tr]V OTT00£1~1"] Tr]<;

OTTOIT~O£W<; OTTO Tr]V avw OUIJ~OOI"], TTpOKUTTT£1 OTI OTI"]V ETTiOIKr] OUIJ~OOI"] TT£pt£X£TOI

OTO ap8po 4 j..1£po<; A KOI ap8po 9.2 j..1£po<; B OUT~<; 11 ETTI~apUVOr] TOU TTIOTOUXOU IJE

Tr]V £10q>Opa TOU V. 128/197 5 KOI OTI I"] K08' I"]<; KE<pO'AatOlTOIOUO£ Tr]V £10q>Opa TOU V.

128/1975 Ka8£ <papa TTOU XP£WV£ TOKOU<; TTaOr]<; q>UOEW<; KOI OVOTOKts£ TO TTOOa Tr]<;,

Oq>OU OTO Ka8£ <papa TTpOKUTTTOV UTTO'AOITTO K£<pa'Aat0 UTTO'AOVIs£ TOKOU<; TT£pt£XOVT£<;

Kat TTOOa £10q>Opa<; TOU V. 128/1975, OTO v£0 0£ TTpOKUTTTOV £KaOTOT£ KE<pa'AOIO UTTO'AO-

Yis£ v£ou<; TOKOU<; TT£pt£XOVT£<; KOI £10q>Opa, ~TOI 0 TTOpaVOIJO<; OUTO<; EKTOKIOIJO<; Kat
OVOTOKIOIJO<; TWV TTOOWV Tr]<; EIO<popa<; yiV£Tat IJE Tr]V £VOWIJaTWO~ Tr]<; OTO ETTITOKIO
UTTO'AoytOIJOU TWV TTaOr]<; q>UO£W<; TOKWV. ETTOIJ(VW<;, W<; TTpO<; TO TTOOO Tr]<; OTTOiTr]Or]<;

yto TO OTTOiO £K008r]K£ r] OIOTOY~ TT'Ar]pWIJ~<;, 0£V TTpOKUTTT£1 OTTO TO OTTOOTTaOIJOTO TWV
EIJTTOpiKWV ~~~'AiWV Tr]<; K08' r]<; TpaTT£sO<; TTOU TTpOOKOIJiOTr]KOV, TO OUVO'AO Tr]<; O<p£1-

-3-
A~<;, A6yw Hl<; OKUpOTilTa<; TWV 0Uj.JTT£p1AOIJI30VO!JEVWV OTOV AoyapiOO!JO TTOOWV TOU

OVOTOKIO!JOU Til<; EIO<popa<; TOU V. 128/1975. H OKUpOTilTa 0£ TWV £1TI1JEpOU<; TTOOWV


£TTilP£Os£1 TllV OTT00£1KTIKOTilTa IJE £yypa<pa, aMa KOI TO £KK09ap10!JEVO TOU OUVOAOU
Til<; OTTOIT~O£W<;, O<pOU OTO OTTOOTTOOIJO TWV EIJTTOpiKWV I31I3AiWV TTOU TTpOOKOj.JiOTilKOV
arr6 TflV Ka9' ll<; o£v £ivm ouvar6<; o O!axwpta1-J6<; rwv ETTI!JEpou<; rroawv, a<p£v6<; A6yw
TOU £iOOU<; Til<; £yypa<p~<;, O<p£TEpOU A6yw Til<; £VOW!JOTWOil<; OTOV AoyapiOOIJO TWV
TTOOWV Til<; £IO<popa<; OTO TTOOO TWV TOKWV, j.J£ rraparr£pa OUVETT£10 TllV OOUVOj.JiO
TTpOOOIOpiOIJOU TOU TTPOYIJOTIKOU TTOOOU Til<; O<p£1A~<; KOI OVTiOTOIXO Til<; arraiTilOil<; Til<;
Ka9' ll<; KOJ va ucpiorarm, £rm, OIOOIKOOTIK6 arrapao£KTO OTilV EKOOOil Til<; rrpool3a..\..\6-
!JEVIl<; 01aray~<; (E<p/\aj.J 124/2007, nnplp£13 2/2017, MnpTpiK 38/2017, MnpXav
187/2017, Mnp0£o 15912/2015 TNn NOMOl:).· ETTOIJEVW<;, rrpETT£1 va yiV£1 O£KT~ ll
avaKOTT~ w<; rrpo<; rov avw ..\6yo Til<;, w<; 13aOI!Jil KOJ Kar' ouaiav KOJ va aKupw9£i ll
avaKOTTTOIJEVIl 01aray~ TTAilPW!J~<;. va £mi3Ail9£i O£ ll OIKOOTIK~ oarrdvll rou avaK6-
rrrovro<;, KOTO TO VO!JI!JO afTil!JO TOU £1<; l3apo<; Til<; Ka9' ll<; ll OVOKOTT~ (176 KOI 191
rrap. 2 K.no..\ ..Ll).

l1a roue; ..\6you<; aurou<;

-LliKOs£1 OVTij.JWAia TWV OIOOiKWV.

-LlEX£Tal TllV OVOKOTT~.

-AKUpWV£1 TllV UTT' api91JOV 24520/2017 01aray~ TTAilPW!J~<; TOU LliKOOT~ TOU LliKO-
OTilpiou OUTOU IJETO Til<; OTTO 23-1-2018 £TTITay~<; rrpo<; TTAilPW!J~, ll orroia OUVTOX91lK£
Karw arr6 avriypa<po arr6 rrpwTo arr6ypa<po £KT£A£or6 Til<; avw 01aray~<; TTAilPW!J~<;.

-Eml3aAA£I w; l3apo<; Til<; Ka9' llc; 11 OVOKOTTrl Til O!KCOTIK~ OGTTclVrj TOU OVQK01TTO-
VTO<; KOI TllV opis£1 0£ OIOKOOIO TT£V~VTO (250,00) £UpW.

-Kpi91lK£, arrocpaoiOTilK£ KOJ Oll!JOOI£U91lK£ o£ OlliJOOia EKTOKTil ouv£opiaoll oro


OKpOOT~piO TOU LliKOOTilpiou, OTIC_; l51ouviou 2018.

- 4-