You are on page 1of 2

Over het ontstaan van Tesselschade

F.N. Heinsius

De fameuze dochter van Roemer Visscher werd bij haar dood in juni 1649 in het Begraafboek van
Amsterdam bijgeschreven met de volgende tekst: “24 d. Tesselscha Roemer Visschers wed. van Allart
Crombalch Comt vande Colck H 2 uijren beluijt met de Grote Clock f 20-“. De registrator maakt één
beschrijving verder, bij Joost Cuijck, die bij de ‘Armsbrugh vandaan komt’, robuust duidelijk dat de
letter die aanvankelijk oogt gelijk een ‘g’ gelezen zal moeten worden als een ‘h’. Haar voornaam is
helaas niet bewaard op deze overlijdensakte, waarbij het toch wel gebruikelijk is de voornaam te
laten volgen door het patroniem of de toenaam.

1
De heer Crombalch en mevrouw Tesselschade lieten zich in 1623 registreren in een moeilijk leesbare
akte van ondertrouw. Zij verschijnen voor de Commissarissen van Huwelijkszaken en ondertekenen
het trouwboek met hun eigen handtekening. Allert Janszoon Crombalch van Alckmaar levert geen al
te grote problemen op. Maar bij de ondertekening van zijn 28 jaar oude aanstaande vrouw ontbreekt
wederom de voornaam. Zij schrijft zich als TesselSchaRoemees Visschers in een redelijk geoefend
handschrift, in die tijd een zeldzaamheid. Verder blijkt uit de akte nog dat hun ouders allemaal
overleden zijn. Crombalch wordt geassisteerd met zijn zwager Dirck en Tesselschaa Visschers met
haar tweede schoonvader op de Tesselse Kay. Een en ander is ook voor de huwelijkscommissaris
moeilijk te verwerken, want het patroniem Roemers is volledig doorgehaald als ware het totaal
foutief in de akte terecht gekomen. Het lijkt er niet te horen staan, maar bij haar ondertekening
vormt dit geen beletsel. We lezen niet van een Anna of Maria maar voor Tesselschade lijkt toch wel
de naam maritgen te staan. Een dochter genaamd Marritgen is op 3 april 1594 gedoopt als de
dochter van Roemert Fijsgher, een koopman te Amsterdam, en Efgen Jansdr (DTB38,p337). Zij zou
dan 29 jaren oud behoren te zijn, of het jaartal is 1622. We mogen aannemen dat haar toenaam op
de meest uiteenlopende wijze verbonden is met de speling van de natuur rondom het eiland Texel.

2