You are on page 1of 1

IES GILABERT CENTELLES (NULES) 1r BATX MAT CCSS SEGON PARCIAL PENDENTS 2017/2018

NOM I COGNOMS:…………………….……………..................…GRUP:.............NOTA:…………….

Exercici 1. (3P)
a) Calcula els següents límits:

−x2 −x x2 +x
lim = lim =
x→−1 3x2 +6x+3 x→0 x2 −1

−x2 −x x2 +x
lim = lim =
x→+∞ 3x2 +6x+3 x→−∞ x2 −1

b) Estudia la continuïtat de la següent funció , indicant, si hi ha alguna discontinuïtat i de


3x  6 si x  -1

quin tipus. Representa-la gràficament f x   - 2x  1 si - 1  x  2
- x  1 si x  2

c) Halla k para que la función sea continua:

 x2  9
 si x  2
f x    x  3
kx  1 si x  2

Exercici 2.(2P) Calcula les derivades de les següents funcions, simplifica’n el resultat:
3x 3  3x 2  2
a) f x   b) 
g x   ln x 4  3x  5
x2  2

c) i  x   
x  4 x 3  3x  d) h(x) = 𝑒 4𝑥
2 −3𝑥+2

Exercici 3. (1P) Escriu l’equació de la recta tangent a la corba f(x) = √x + 1 en l’abscissa x=3

Exercici 4.(2.5P)
Estudia la funció f x  
x
, és a dir, asímptotes, creixement , decreixement i punts singulars.
x 1
2

Fes la representació gràfica traient els punts de tall i d’altres necessaris de la funció donada a
partir de la informació obtinguda.

Exercici 5. (1,5 P) S’han realitzat unes probes d’habilitat ( puntuació de 0 a 5) en un grup


d’alumnes. Les següents puntuacions corresponen a les obtingudes per 6 alumnes en dos
d’elles:

Calcula la covariància i el coeficient de correlació. Com és la relació entre les variables?