You are on page 1of 15
CONTRACT DE PRESTARI SERVICH nr data. 1. PARTI CONTRACTANTE In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achizigie publici/acordului-cadru din Legea ur. 98/2016 si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie public Mr. wasn -a incheiat prezentul contract de prestiri servieii, intre COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 5.4. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI, cu sediul in fasi, str. Gh. Asachi, av 19, cod postal 700481, tel, 0232.214430, fax. 0232.214432, CUL ROI60S4368. inregisiraia [a Oficiu! National al Registrului Comertului cu nr. J40/552/2004, cont ce virament RO3SRNCBOL75008004 deschis la B.CR. lagi, reprezentath prin Director Regional Executiv - ing. Ovidiu Mugurel LAICU Director Economic si Comercial - ec. Vasile POPA, in calitate de BENEFICIAR, pe ce o parte si cu sediul in Titanic In re » Tnregiseraa la Of National ai mone deschis 1a STATOR, pe de . telefon 2. WA, Fasa . Feprezentata prin Apne Cod postal Registrului Comeryu bane: cont de virament : incalitate de PR 2. DEFINITE 2.1, ~In prezentul contract urmatoril termeni vor f interpretati asifel: ‘ontract - actul juridic care reprezinta acordull cle voinia al celor doua parti; b. heneficiar si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite de prezentil contract: ¢. pretul contractului - pretul platibil prestatoruli de catte beneficiar, in baza contractului, p indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract . servicit - activitaqi a edror prestare face obiectul contractului e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau aitele asemenea pre proiectare sau caietul de sarcini si in propunerea tehnic: f durata contractului ~ intervalul de timp in potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect ventualele pretentii fondate pe clauze ale sale. ‘eilierea coniractului - se intelege desfiintarea pe viltor a contractului de prc asia sa aduea atingere prestatiilor succesive care au fost facuie ancerior eeziliecti A, vicit ~ aparente: defecte, lipsuri, neconformitati ete. care pot fi sesizate de 0 persoana “ta Tinevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; ascuise: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de catre un specialist sau « reculta in urma tnei utilizar’ in timp si care sunt prezente [a data receptiel lucrarii in cauza. i. forta majora - un eveniment mai presus de controiul partilor, care nu se datoreaza gresel vinii acestora, care mu putea fi prevazut in moment! incheierii contractului si care executarea si, respectiv, indeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenim: revoluti, incendii, inundatii sau orice alle catasirove naturale, restricts! aparute ca urmare a unei carantine embargou, enumerarca nefiind exhaustiva ci enuntiativa. j. st 2i calendaristica; una - luna ealendaristica: an - 365 de zile wule in tema de re prezenta coaventie opereaz’ valabil Intre part izitie, de ia data intrarii sale i> vigaare si pana {9 care il produce, inclusiv perioada de garantie si i servieii, fara face impasibil abso 3. INTERPRETARE 3.1. In prezentul contract, cu excepris unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 0: e plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termeni “2i"sau “zile” sau orice referire ta zile reprevint& zile calendar it fice duct nus CLAUZE OBLIGATORUL 4. OBIECTUL CONTRACTULUI 4.1, Prestatorul se obliga sa prestez . ce ses eseny in conformitate cu cerintele caictului de sarcini, cu prevederile normative in vigoare, in perioada conveniti: si in conformitate cu obligatiite asumate prin contract 4.2. Expertiza Tehnica se va intocmi conform Legit 10/1995 privind calitatea in construct coroborate cu prevederile H.G. nr. 25/1995 pentru aprobarea Regulamentuluii de verificare gi expertizan technica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlar si a constructiilor sia Normiativului CD 155-2001 si va fi constituita din piesele scrise si piesele desenaie, intocmite conform caietului de sarcini (capitol V2) si a prevederi 13 din contract. Documentaiile se vor elabora in limba romdna in 5 exemplare, inclusiv in format electronic. Formatul electronic va include piesele serise in instrumental Mierosoft Word si Exce! iar piesele desenate in format *.lwe si *.pdf. Planurile de situatie vor fi realizate in coordonate Stereo 70. 5. PRETUL CONTRACTULUI - Pretul convenit pent indeplinirea contractelui, platibil prestatorului de care beneticiar, este owed, ta care se adauga TVA in Valoare de sonst Ted. Preuil este ferm si neajustabil pe tatii perioada de aplicabilitate a contrnctului, cu exceptia walici cand apar modifictri legislative care duc la modificaree preturilor prin modlificarea cotelor legale privind T.V.A.. asigurarile de sanaiate, contributiile la fondul de somaj, la bugerul asigurfrilor sociale de stat pentru accidente de munca si boli profesionale precum si altele asemenea, conform struciurii de pret oferta 5.3, Beneficiarut au va efectua ia prestatorul su va solicita pli in avans, 6, DURATA CONTRACTULUI 6.1, Prestatorul se obliga sa presteze gi si finalizere serviciile care fac obicctului prezentului contract, in termer de vile de te data de inceper: previdzut& tn ordimut de tncepere emis de clire sceit prevederilor cap. VH din caietul de sarcini, 6.2. Benefirjuru! isi rezerva dreptul de 2 modifica unilateral perioada de executie a contractului in ictie de asigurarea resursclor finaneiare si de aparitia unor circumstante care nu av putut fi pre: data incheierii contraciuiai. . Durata de valabilitate a contractulai este perioada de lx data int a conventionala sau legala a oricarui efect pe care i produc pictentii fondate pe clauzele sate sale fn vigoare si péind Ia mnclusiv perioada de garantie si 7. APLICABILITATEA, 7.1, Prezemtul contract de prestiri servicii intr& in vigonre Ia data semnitrii (ui de e8tre ambele pti sub rezerva constituitii garantie’ de buna executie in conformitate cu prevederile art. 12 din contract, § opereaza pana la epuizarea conventional’ sau legals 2 or cBrui efect pe care fl produce, inclusiv perioada « garantie si eventualele pretentii fo date pe clauz 8, DOCUMENTELE CONTRACTULLI 8.1, Documentele prezentului contract cane fac pacte integranta din acesta sunt: - formutarul de contract cu acte aditionale, cizc’ partile vor semna astfel de documente in tin derularii contractului si anexele de sarcini cu anexele, inclusiy ciarificarite sifseu masurile de remediere aduse pana | caietu crta preslatorului (propunerea telutie’s si financiar’, inclusiv clarificarile din perioda de valuare) instrumental de garantare, emis in ec az. dovada ca prestatorul a deschis un ane xa ~ cr ¢ SSM, PSI si PM: jamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul): - acordul de asovieve (dacei este cucu}: witile legit, pentru constituiren garantiei de buna executie cont la Trezoreria Statului conform prevederilor lista cu subcontractanti (daed este cazul! 8.2. In cazul in care, pe parcursu! indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente unerii thnice sunt inferivare saw nu corespund cerintelor prevazule in prevaleaza prevederile caietul de sarcini. ib pe ietul de sarcini, 9, STANDARDE / CONDITII TEHNICE DE CALITATE, 9.1. Prestatorul garanteaza ci la data predarii expertize’ tehnice intoemite, aceasta va avea calitati declarate de citre prestator in propuneres tehnic& acceptath de autoritites contractantd si va respecta toate standardele, normativele gi reglementtrile tetnice Legale tn vigoare, ceringele prevazute in caietul de sarcini temei de proiectare. 10. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUL 10.1. Panile convin de comun acord si pastreze confidengalitatea datelor ka care au acces pe durata derulfrii contractulu 10.2, (1) © parte contractant’ mu are drepuul, acordul seris al ecleitalte piri: cunoscut contractul sai: orice preveden: a acestuia unei terte parti, in afara acelor indeplinirea contractulti, cu exceptia situstiilor prevazute prevederilor art. 7.1141 si 12, (1) tite) din Legea nr, 54/2001 priving liberul acces Is informatie de interes public; d) de a utiliza informatie gi documenteie obginute sau Ia care are acces tn pe ‘comtractului, tn alt seop decat acela de a-si indeplini obligatii ne impli ada de derulare a ¢ contractuale, 11. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA 11.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiacal impotriva oricaror: a) reclamatii si actiuni in justitie. ce rezulta dia incalcarea unor drepturi de proprictale intclect (brevete, nume, marci inregistraie etc.), legate de echipamemtele, materialele, instalajiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor: si by daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep astfel de incatcare resulta expres din respectares temte’ e pertiz® intocmite de ca situatie’ in care « iciar. CLAUZE SPECIFIC 12, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUL 12.1, (1) Prestatorul are obligajia de a constitui garanpic de bund executie % contractului, pent perioada de derufare a contractului, fn termen ¢ § vile ineriitoare de la dita semnirii ncestuia trebuie sa fie irevoeabila. Instrumentul de garaniarc trebuie 4 prevada cB plata garantie execuie se va executa neconditionat, respectiv Ja prisna cerene a beneficiaculti, cu privire fa culpa persoanei garantate, (2) Garantia de buna executie se constituie de efire prastator in scopul indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioade converit’ & contractului. (3) Garantia astie! constituita este des! inate ecopericii eventualelor prejudicii suferiwe de beneficiar in executarea prezentultii contract, sau in cazel reilieri! comtractulni din motive imputabile prestatoralu precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor prevazute la art. 4 din coatract, din « orestatorului, ori in alte situatii prevazwie de iege In cuzul in care piejudiciul produs be: mai mare decat cuantumul garantiei de buns executic, prestatorul este obliga: se beneficiar integral si intocmnal. ficiarul se obligh s8 elibereze garanis pentru participare nuraai dupa ce prestatorul a ieut 2 constituirit garangiet de bund executie conform art. 12. Neconstiquirea sisau neprezentarez garantiei de bund execufie Incepand cv ziua a sasee de ta dat semnarit contractului, se penalizeaz’ ci un procent de 1%/2i din valoarea garantie de bund excoutic nina la data prezentarit acesteia dar nu mai mutt de a zecea zi de la data semnarii contractult 6) Intarzaierea cu mai mult de 10 ile 3 prezentii de bund executie, neprelu valabilitatii garantici sau neintregirea cuantunului garantiei, va dewetmina, pe Ling’ pesibilitatea aplicari masurii_de reziliere a contractului, conform art. 12 din contract, obligarea Prestatorului la plata Beneficiar a unei sume cu titlu de daune-inierese, « conravaloarea garantiei de buna executic respectiv suma de lei ye baza declaratie! acestuia jgursrii beneficiarului de iciaruli esi despagubes Bene lit din _valoarea garangici de bund exeeutie 2 contractului este de contractului fra T.V.A. si va fi constinite tn lei, prin una din urmftoarele farm a) instFiment de garantare emis in condifiile lee, In Favoaren beneficiary sau de 0 societate de asigurari, care va deveni anexa la contract. b) prin retineri suecesive din sumele datorete pentru fucturi partiale, pe peri contractulu (2) In cazul in care garangia de buns execute se constiquie prin refineri succesive, contractantul are obligatia de a desehide la unitatea Trezorecie: Statului din eadrul organului fiscal competent. in aciinistrarea avestuia, un cont de disponibil distinc! ta dispovitia autorit&it contractante, Suma iniials se depune de etre contractant in contul de disponibit astfel deschis, nu trcbuie sii fie mai micd de raetului, Fri TV.A. Pe parcursid incleplinieii contractului autorizatea contractanta acest cont de disponibit prin vtineri suceesive din sumele datorate si cuvenite form contractului, pané la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund execufie in documentatia de stvibuire. Beneficiarul va instiinta prestatorul despre vérs‘imaatui efectuat, precum si despre destina Contul astfel deschis este purtitor de dobiinda in favoare: orestatorului (3) Prestatorul va prezenta beneficisrulul confirriarea serisé din parten unitf{ii Trezorerie: Statul cu privire la: blocarea contului respectiv in favoatea C.N.ALR. S.A, ~ DR.D.P, lagi, deblocares acestuia numai cu acordul CN.A.LR, S.A. ~ D-R.D.P. lagi, precum si exccitarga oticdrei sume existenie in cont la prima corere # C.N.A.LR. S.A. = D.R.D.P. lagi, fara ea acests s4 altel ebligatia de a-s! motiva cererea respectiva mposibilitatea prestatorului de a derula aperagiuni din contul respectiv, fra acordul C.NALR. S.A. DRDP. | ~ insusirea obligajie! de transmitere himark cétre C.N.ALR. S.A. ~ D.R.D-P. lasi a extraselor de cont nentra evidentierea soldului lin concut de disponibil deschis la Trezoreria Statuiuti pe numele Prestatorului pot fi dispuse pliti atat de vreslator, eu avizul seris al beneficiarului care se prezinta unitafii Trezorerie! Statului, c&t si de viuoiea Trezorerie’ Statului Ia solieitarea scrisd a bencficiarulut in favoaren céreia este constituité garantia Je bund executie. (4) in cazul in care valoarea garangiei ce bund executie este mai mic& de $.000 de lei, autoritatea contractanta are drepwl de a accepla constituirea acesteis prin depunerea Ia casicrie a unor sume 4 numerar. 13.3. Beneficiarul are dreptul de a emite preterit asup parcwrsul Indeplinirii contractulai de achizigie publica. in limita prejudici contractantul nu isi indeplineste din culpa so obligafile asumate prin convact, Anterior emiter un pretenfii asupra garanfiei de bund executie autoritates contacteatt are obligafia de a r P contractantului, cat si emitentului instrumenwlui de garantare, precizdnd abligatiile care nu au fos: respectate, precum si modul de caleul al prejudiciulud. In situagia executérit garantie’ de bund execute pevtial sau otal, contractantul are obligatia de a reintregit garanfia in cauz® raporcr fa res 134, Restituirea gi 2016 sucie ate banear® da de derulare din yaloarea cor a sa. alimentezé re gacanfici de bunit exeeutie. © ramas de nia de bund execupie se fice fn conformitate cu prevederile art Hotardrea m 13. OBLIGATHLE PRESTATORULUT 13.1, Prestatorul are obligatia de a presta serviciile previtwe in contract, cu profesionalisnaul s' promplitudines cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerinyele aietului de sarcini si prevederile temei ce proiectare ¢! cv obligagile asumate prin prezentul contract 13.2, Prestatorul are obligatia de a supraveghca prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane materiale, instalatiile, echipamentele sau allele asemenea, fie de natura provizor'e, fie Gefinitive, cerute de si pentru contract, in méisura in care necesitatea asigurdri acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toa © aplicabilitate a cantractului 13.3. Prestatoral are obligajia de a nu fons} in exccutares prezentului contract in niciun fel, in nici masura si in nici o situatie personalul angajai ¢! Beneficiarulut 13.4, Prestatonal este pe deplin responsabil pentru prestarea servieiilor in conformtitate cu ce din caietul de sareini convenit, Totodatt esie ~Bspunziior atét de siguranta cuturor operatiunil si de califioaes perso alului folosit ge toata ducata contractul netodelor de prestare utilizate, Prestatoru! are obligatia sa presteze serviciile de expertiza tehnica, astéal: (1) Documentatia aferenta servicinlui prostat va respecte si va fi intocmitd in conformitate cu toate cerintele prevazute in caietul de sarcini, eu privire la urmatoarele: EXPERTIZA TEHNICA VA CONTINE: 1. Memoriu tehnie 2 nerale 3, Deserierea structurii obiectului de expentizat; 4. Raportul sintetic de expertizd tehnica; 5. Necesitatea si oportunitatea expertizaeit luce; 6. Sudiu geo:ehnic intocmit in conformitale cu prevederile AND 614-2013 — ,indrumator < iniocmire a documentatiilor geotehnice pentru cramuri nationale, drumuti expres i autos:zazi" si NP O72. 2014 ~ .Normatiy privind documentatiile geothnice pentru construetii” (inclusiy verificarea la exigent AD, daca este cazut! 7. Buletine de analiza si incerciri pe pamvinu laboratorului a ile analizat si pe apa freaties si autorizatia torizaVacreditat cu lista incercdtriler aferente autorizayieis 8. Buletine de analiza si incereari pe betoanele din infrasteucturd si suprasiructura: 9. Buletine de analizi/rapoarte de fnceredti privind vezultatul altor investigatii specifice: 10. Cateul hidrauilics Breviar de caloul de rezistenga gi stabilitate: >. Defeecte si degradari ale obiectuitt expertizat Misuri si solutii de reparatii, precizitr refecitoare la necesitatea imiroducerii restrictiilor de tonaj s/sun viteati to scopul asiguririi siguranyei circulayiei, stabilitatii, rezistentei gi sigurante: in exploatare, Ja aducerea obiectivuiui in stare tehnicd corespunctionre aivelului de calitate impus de reglementarile ehnive in vigoare, preciziri asupra modului de cemirire in exploatare gi/san a necesit&jii instituirii urmaririi speciale, dac& este cazul, pind Ia executia lucrarilor necesare gi pe parcursul desflisurarii acestora alte clemente pe care prestatorul le considera necesare. Th afara celor solicitate, in vederea completiii: tuturor informayjilor de care are nevoic beneficianul pentru respectarea eerinfelor de continut ale Legii wr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ale HG. nr. 92571905 precum gi x celorlalte reglement&ri in vigoare: 14, Raport sintetic cu concluziile rezultate ca urmare a examingcii obiectivului gi interpretarii datelor rezultate din studii, calcule si determing, sub toate aspectele impuse de cerimele Legii 10/1993, H.G. 925/1995 si de celelalte reglementari tehnice ative ce stav In baza actului de expertizare irilor propuse tn Normativul AND 3542002, Raportul va confine propunesi privind uctirile necesare pentrs aducerea podului la parumetrii funetionali corespunzitori reglementiilor in mentarea solutiilor propuse; ii ale obiectutui exper B, Piese desenate Pion de fncadrare tn zona Plan de situatie: Vedere in plan Profil longitudinal: Profile transversale; Planse caracteristice lucrarilor de arto care se inipun. Alte detalii pe care expertul le consid Expertiza va fi elaborara de wn expe 10/1995: Ad, B2,D, Af. Documentatia prezemtata beneficiarului, va atestati La ee ecesare Is stabilirea solutiei te! je iorizat pentru urmatoarele exigenie conform legii nr “elu semmnaldl gi stampilata de cAtre expertii whnici estalorul servic lor, se obliga sa raspundé solicivicilor beneffciarului, cx arivine la aspe je pe purcursul executiei Iueririlor Documentatia se ve elabora in $ (cin craplare si se va preda heneficiarului si pe format emente, in afara 1 soticitate, necesare ia vederea completirii tuturor informatiilor de care Beneficlarul. Se vor respecta toate normele care stau la baza expertizarii, conform legislatiei in expertiza va avea ca termen de valabilitate minim Sani de ia data emiterii raportului sabilulai de contract: (2) Prestatorul e Faspunzitor ‘aia de realitates si recomandarile confinute in documentatia de 13.6. Prestatorul este obligat sa aplicabi Weplineasell orice alta obligatie care ii revine, potrivit normetor le in vigoare, inclusiv verificares ‘espectarii solutiei tehniee in documentaliile de proiectare care decurg din expertiza care face obivetul prezentului coniricl 13.7, Prestatorul, in baza solutitlor propuse de exp 0 valoare estimativa pentru executia lucrarilor, 13.8, La solicitarea Beneficiarulvi, Prestatoru!, prin expertul desemnat, va verifica si va viea, fia costuri suplimentare, documentatiile de proieciare aterente obiectivului in vederca asiguritii respectarii solutiilor tehnice stabilite in expertiza si solutionarea eventualelor neconcordanfe sau litigii de natura va intoe i o lista de cantitati si va prezenteta ehnicd ce ar putea interveni pind la finalizarea execuiei proiectului. 139, Prestaiorul nu ace dreptul de a angie sw incheia orice ake intelegeri orivind prestarea servicii, direct ori indirect, in seoput indeplinini: coatractului de a pudlics, eu persoane fizice sau implicate in procesul de veriticave/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor ei proceduri de atribuire ori angajatifosti angaja{i ai autoritéffi contractante sau ai ervicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea staiorul de servieii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractucle ulterior attibuirii contractului de achizijic publica, pe parcunsul unei perioade de cel putin 12 Juni de [a fncheievea contzactului, sub sancfiunea rezolugiunii ori rezilierti de drept a contractului respectiv epuse in cadrul 14, OBLIGATHLE BENEFICIARULUL 14.1. Beneficiarul are obligatia de pune la vispozigic Prestatorului, facilitai si/sau informagii pe care acesta le considera necesare pentru indeplinires contractului 14.2, Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor prestate de e&tre prestatar in cont prevederile art. 18 contract. wmitate © 15. RECEPTIE ST VERIFICARE 1, Beneficiarul are dreplut de a verifien modut de prestare # serviciitor, pentru a stabili conformitates lor cu prevederile din caietul de sarin: si proiveiare 2. Prestatoral ve elabora si preda Beneficiarulsi documentatia In termenul stabilit. Predarca scumeniagici se va face la sediul Beneficiarului mentionat ta art. 1 din contract pe baza de proces verbal 15.3. Dup rea documentatiel, Bene®cturu), prin derufatoni! de eoniract, va examina ia depusa, (in concordanta cu ceringele din caietul de sareini si clauzele contractuale) si va nioemi in raport eRtre conducerea unititii in care se va consemna modul de respectare a obligatiitor contractuale ale prestatorului, atdt cele de forma cat si cele de continut. Recepjia va fi considerata finalizata ta data aprobaii de catre beneficiar a raportului derulaioralui de contract 54. Beneliciarul are dreptul de a notifica vmediat Prestatorul, in seris, de orice plangere sa reclamafie ce apare in timpul derulrii connuctalui. La primitea unei astfel ce notificari, Prestatorul are obligajia de a remedia orice deficientd in termen de 24 ore, Faré costuri suplimentare pentru beneticiar. 15.5, Prestatorul ate obligatia de a wetzce decumentatia fard costuri suplimentare peatru Beneficiar cazul in care aceasta nt corespunde cu spe: Js mhnice previaute fn ca ul de sarcini. 16. INCEPERE, FINALL 16.1, Presiatorul are obligafia de 1 ordinut de incepere emis de Beneficiar 16.2. In cazul in care, orice motive de intivsiere co nu se datoreari Prestatorului, sau alte instante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin tnedlearea contractului de cBtre tor, indreptijese Prestatorul si solicite prelungives perioadei de prestare 2 serviciilor, sau a oricarei le vor revizui, de comun scord, perioada de prestare si vor semna un act RE, INTARZIE RI, SISTARE epe pres area serviciilor in conformitate cu datele inscrise in alunei pay adigional 16.3. Modificarea datei/perioadelor de pres aditional, 16.4, In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o preiungire a curate contra asumate ce numai prin acorcul par{ilor, prin act conform clauzei 16.2, orice intaeziere in penalitai Prestatorului, potrivit prevederilor ileplinires contractului da dreptd Beneficiarului de a soticita clauizei 17. 17. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A QBLIGATULOR 17.1. fn cazul in care, din vina sa exclusiva, prestutonal nu reuseste s8-si execute obligatiile asumate prin contract, beneficiarul va calcula si factura ca penalitéyi, pentru fiecare zi de inid contravaloares obligatiilor contractual neexecutate, excoutate cu Intfrziere sau necorespunzator. pand ia indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentind dobainda penidizacoare, care va Fi stabitita fun de nivelul ratei de refering’ a dobanzii de oolitic’i moneiart comanicw® de B.N.R,, la care se va adauss punete procentwale, conform art.3 (241) din Ordenanjs nr. 13/2011 si Legii nr. 72/28.03.2013, 17.2, In cazu! Tn care, din vina sa exclusiva. beneficiarul au onoreaza faczurile in termenul prevazut 8.1, atunci prestatorul va calcula penslititi pentru fiecare 2i de intéraiere, din plata neefectuatd, pind eplinicea efectiva a obligatillor, © sunt reprezeniind doblinda penalizatoare. care va fi stabilita c nivelul ratsi de referinta a dobiinzii de politictt monctard comunicati de B.N.R., la cave se va puncte procenmale, conform art.3 (2°1) din Ordonanta ar. 13/2011 si Legii nr. 72/28,03.2013 17.3. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despagubi.proteja si apdra beneficinrul, agentii si salariatii acesiuia, impotriva wiuror actiunilor in justitie, revendicarilor. pierderilor si pagubelor rezultate din prestarea servicitlor obiect al eontraciului, in eonditile in care: a) prestatorul este notificat de chire beneficiar despre asemenea acfiuni, revendicar’, pierderi satt pagube, dupa ce beneficiarul a Iuat cunostin{& despre acestea; b) plafonul maxim al raspunderii prestatoruiui va fi limitat la o sama egala cu prequl contracval iar acest plafon maxim nu se va aplica pentsu pierderi cri pagube cawzate tenor de cétre Prestalor or Uurmare a abaterilor sAvarsite de cdire acesta, 17.4. Beneficiarul va avea dreptu! ls despagu’ finalizares contractului de prestari i genure orice prejudiciu care este descoperit dup restiri de servicii in conformitate cu legea aplicabila ce guverneazd contract 18, MODALITATI DE PLATA 18.3, Plata serviciilor de elaborare a expertizei, se va face im baza faclurii emise de Prestatcr. (i de procesul verbal de predare-primire @ raporiului de expertiza ia 5 exempiare $i de raportul ‘ovnit de care derulatorid de contract al beneficiarui, aprobat de conducerea D.R.D.P. Iasi, in termen ¢ 00 zile ealendaristice de la data inregistrarii facturii la sediu! D.R.D.P, Jagi, in limita bugetului aprobet s 1 jondurilor disponibile. Daca data respectiva este 0 2 nelucritoare, iermenul seadent este reprever urmatoare acesteia, 18.2.(a) Factura se transmite Beneficiaralui prin posta, cu eonfirmare de primize sau prin detegat direct la sediul mentionat la art.1 din coniract, cup indeplinirea condifiilor previvute la ari, 15 contract. (b) In caz de divergente, dovada com ‘manclatul postal sau stampila aplicata pe document de vzgistratura Beneficiarulul (2) Pe fact a Cumparator se va zonag ALR. S.A. prin DRDP Jesi Sedite se va completa Bucuresti, Bulevardut Di 38, Seetor J 18.3. - Prestatorul este rispunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor Inscrise in facturi gi se tule ata su ate in plus, wit 5 folousele realizale necuvenit, aferenie acestora 18.4. (1) Prezentarea facturilor spre decontere cu date eronate sau incomplete, fays de prevede uli de achizitie, face sf au curgé termenul de plata, dac& Beneficianul sesizeaza ' nul despre neregulile constatate si returneaz’ facturite tn original, in termen de 15 zile de la imires faoturii, Un nou termen de plata va curge de fa confirmarea de catre Beneficiar « noilor facturi prezentate de care Prestator compietate cu date corecte, potrivit legit si contractulu (2) Beneficiarul nu are dreptul sf efeciueze, iar prestatorul si solicita, pli h 18.5, - (1) Prestatorul va testitui orice seme covenite Beneficisraluii gi care i-nu fost plitite in p faya de valoarea finala certificats, in 30 de zile de Ia primines unei cereri in acest sers, 2) Daca Prestatorul nu va face plate fn cermenul limita de mai sus, Beneficiarul va aplica penalivat pentru fiecare zi de intirziere, pana la indeplinirea efectiva a obligagilor, calculate potrivit prevederitor ar 17.4 din contract de prima zi lueraitoare winicinii facturti eBtwe Beneficiar o constituie dup’ cw ia rubric 1 Golesea, ny nanare obiectul preventului contact se ver derula in limita surselor de f ‘aprobate prin legea anuala a bugetului de stat 19, REZILIEREA, INCETAREA CONTRACTULUL 19.1.1) Nerespectarea obligajiilor asumate prin prezentul contract de cfire una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicit si de a pretinde plata de daune-interese. Exceptind situatiile prevazute ta art, 19.2.. rezilierea va 1) notificate in seris partii conteactante cu cel putin 7 rile hucratoare anterior datei de reziliere -zentul contract se poate rezilia unilateral si 2) Prestatonul nu-si indeplineste obligatiile conte: epliniri contractuale ji is-eu aplical prevederile clauzei 17.1 +) Beneficiarul nu onoreaza o plata seadenta in tecmenul prevazut Ia art. 18.1. alin, (1): ©) apare orice alta incapacitate legala eae impiedica executarea prezentului contract de servicii inclusiv situatiile prevazute de art, 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: «) Prestatorul se afla in procedura insolvent! dectarata sau nedeclaraia, potrivit Legii nr. 85/20 it privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolvenffi eu modificarile si completaril ulterioare, emite ordinul de executie impotriva iui, intra in lichicure in vederea fuzionarii sau are ipotcca pe capital 19.2, (1) Prezentul contract se va rezilia de rent, Bi a imal fi necesara punerea in intr Prestatorului, fra ineuviinjarea vreunei insianje judscdoresti sifsau arbitrale si fri a mai fi necesara indeplinitea vreunei formalitati prealabile cca: 8) Prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotracii pronuntate de judecatorul-sindic ) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune ‘n legaiurs ctl exercitarea profesiei printr-o hot judecatoreasca definitiva: ) Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mifloc de proba pe care neficiarul il poate justifica; impotriva Prestatorulul a fost pronuntata 0 hotarate definitiva cu privire la fraude, coruptie, implicaren nizatie alta activitwte ileyala in dauns intereselor finaneiare ale UE Prestatord esueaza in a furniza gurantile sau asiguratile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ndsura sa isi indeptineasea angajamentele. (2) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului sz vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie 19.3, ~ Beneficiarul va avea, pana la data rezilier'i, aceleasi obligatii de plata inclusiv plaia serviviilor prestate pana in ace! moment, 19.4, - (1) Beneficiarul isi rezerva drepeul de » denumta unilateral contractul de servicii le de la aparitia unor circumstante cave nu ati puat “4 prevazute la data iacheierii are conduc fa modificarea clauzelor contractuate, in asa masurs ineat indeplinires contractul fi contrara interesului public 2) Beneficiaral are dreptu! de a denunta unilateral prezentul comract si in situatia in can epartizarea resurselor financiare a 3) In cazul prevaaut fa clauza alin. (1) si @) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata na la cata denuntarii unilaterale a contractului ele care i se cuvin pentru urmatoarele eauri: ctuale asumste, desi a fost notificat de Beneficiar iminala sau er varute in e¢ orespunzatoare pentrn partea din contract ind 5. - Prestatorul ou are dreptul su pretinds suplimentar fava de sum «deja prestata, despagubiri pentru nicio pierdere sax prejudicta suferic. 19.6, = Benefieiarul nu poate fi viveat sa efeciuece lati Prestatorul fesfasurate de catre acesta mui sunt finalizete in comformitate cu sol proiectare si din prezentul contrac 19.7. — (1) Daca valoarea penalitisilor de ih valoatea contractului, Beneficiarul, dup’ notificat pana cand activitatite citarile din eaietul de sarvini, tema de tiere depigeste cumulat mai mult de 15% di orealabili a Prestatorului, esie indrepiayit, Incuviinjarea vreune’ instanje judeettoresti si/sau arbitrate gi find a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitayi prealabile sa disound rezilierea eontractultd de servic 2) De asemenca, Beneticiarul este Sndreptitit si recupereze daunele suferite, prin punetes i executare a garantiei de bund executie, Beneticiarul nefind obligat sit demonsoeze existenta v pana la limita valorii garantiei de bund exe tivitatea dewonstérii orejudictilor su necesard pentru sumele care exced valorii garanjiei de bun executie. 19.8 Prezentul contract inceteaza dle piin drept xpirarea duratei pentru cere @ fost incheiat; b) Ia © data anterioara celet pentra care « fost incheiat, prin avordul de vointa al partilor contractante; ©) prin denuntare unilaterala, conform art 4) in caz de Forta majora, conform art, 22 20. AMENDAMENTE 20. Parile contructante au dreptil, pe dutats indeplinirii contractului, de a convent modifican clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cezul apariiei unor circurastame care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestorn si care au au puiul fi previzute la data incheierii coniractului, 9 conformitate cu prevederile art, 221-222 din Legea nr. 98/2016. 21. CESIUNE, Este permisa doar cesiunea crean'clor nascule din prezental contract de aehizitie publica, ob nascute ramanand in sarcina partilor contractants, ast/e| eum gu fost stipulate si asummate initial 22, FORTA MAJORA 22.1 Forta major este constatata de 0 aucoritate competenta, 22.2 Forta majora exonereaza partite coniractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aveaste actianza 22.3 Indeplinirea contractului va fi suspenéata in pericada de actiune a fortei majore, dar fara a 2 drepturile ce ti se cuveneau partilor pana la apuritia acesteia, 22.4 Partes contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica ¢eleilalte parti, imediat sin mod complet, produccrea acesteia si de a lua orice masuri care fi stau Ia dispozitic in vederea limitatii onsecinielor 22.5 Daca forta majora actioneazii sau se estineaz’ c& va actiona 0 perioadi mai mare de 30 zile fiecare parte va avea dreptu! s& notifice celeilalte p&qi incetarea de plin érept « prezentalui contract, fara cx vreuna din parti celeilalie daune-interese 4 poatt pretinde 23, SOLUTIONAREA LITIGHLOR 23.1 Beneficiarn! si Prestatorul vor face toate eforturi tratative directe, orice neintelegere sau dispta contractului. 23.2 Daca dupa 15 zile de la inceper genteu a rezoiva pe cale amiabi 6 se pose ivi inure ei sau in legatura eu indepiin’ ful nut reusesc lutioneze de cate "a acestor uatative Beneficiarul si Presta, ucla, fieeare poate solicita ¢a disput sa se s jantele judecatoresti competente din Romania, ezolve in mod amiabil o divergenta cont 24. MASURI DE SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDHLOR 24.1, Prestaiorul are obligatia de a efectua instruirea, lueritorilor propri, in domeniul securitatii si sinatatii in munca, referitoare la riscurile de a: care pot apéirea in timpul activitiqilor desfisurate pentru beneficiar, inclusiv th incinta locuriler de destisurare a activitatii heneficiarului, Atwnei lucritor al Prestatorului se afl fa incinta uned claditi a benefh acesta va fi invegistrat ta in unitate i insotit de un salariat al b 24.2, Partile au obligatia respectari metodologice de aplicare a prevederilor Le inregist evezeriloy HG. nr, 1425/2006 pentru aprobarea securidi\i gi SAMANIyL im muncd ne, 3 19/2006 i si evicengei accidentelor de munca sie ineidentelor periculoase. 24.3. Presiatorui are obligatia de a insirué ‘ue-wort proprii cu privire ta respect jormelor de aparare Impotriva incenditlor, lor de incendiu, a modului de eefionare in caz ce wendi. Lucratorii prestatorului sunt obligati sé sw=pecie indicafiile planuritor de protectic import neendiilor, afigat Orice incident pewecut in timpul deruliris relatiei contractuale »dus din cauza Iucritorilor prestatorului, va f integistrat de prestator. conforma legisintiei in vigoare 4.4. Partle au obligatia dea respect ink si PM. 5 Limba care gavernenai eontractat 1. - Limba care guverneaza contrac | este !'mba romana, 26. Comunieari 26.1. = (1) Orice comunicare dintre pary, referiteare la tului contract, trebuie SA ndeplinines preze: fie transmis in scris. Orice document seris trebutc primirii $i va trebui retransmis celeilalte p: 26.2, - Comunicaile intre pérti se pot face si pvin tckefon, i si in momentul incevistrat atit ia momenta eansiniteril sien numnacul de inregistrare primit ‘sau e-mail, cu conditia confirmarii tp seris @ primirii comunicarii 27. Legea aplicabili contractului 27.1. - Contractul va fi interpreiat conform legiior din Romanic. Prezentul contract a fost iucheiat in dave de + in dowd exeinplare originale, ete une pentru fiecare Prestator Boneficinr DMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INPRASTRUCTURH RUTIERE S.A, pria DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI ASI jobber Tied! CONVENTIE privind S.S.M., P.S.I. si P.M. Anexd la contractul nr. ...../ Inte CNALR. SAL + D. RD. P. IASI in calitate de achizitor si tor/ executant, a i rt ~ securitatea si sindtatea in muned: Legea nr. 31 calitate de pres fervenit prezenta conventie incheiata in baza urmatoarelor reglement&i pr 2006 . in securitayii si sinatay munca, si a normelor metodologice de aplicare” (H.G. nr, 1425/2006 actualizata), a H.G. nr, 300/2006 si Ord. M.M.S.S.. nt.242/2007 .,privind cerinjele minime de securitatea muncii pentru santiere”; = apiirarea imp triva incendiilor: Legea nr. 307/2006 .privind apararea impotriva incendiilor” si Normelor generale P.S.1/2007": - protectia mediului: 0.U.G. nr. 195/205 .privind protectia mediului”, Legea nr. 265/2006 .,pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului”, Legea \d calitatea aerului nr.107/1996 ,privind protectia apelor”, Legea nr. 104/201 pri inconjuritor”, O.U.G. nr. 68/2007 .privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului”, Legea nr. 211/201 .privind regimul deseurilor”, Hotarérea nr. 621/2005 .privind gestionarea ambalajelor sia deseurilor de ambalaje”, Hotirdrea nr. 856/202 .privind evidena gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase”, Hotararea nr, 1061/2008 .privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Roméniei”, Hotrarea nr. 235/2007 ,privind gestionarea uleiurilor uzate”, Hotdrarea nr. 2046/2004 ..privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz”, Hotararea nr. 170/2004 ,privind gestionarea anvelopelor uzate”, Hotirarea nr. 1132/2008 ..privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori”, cu modificarile si completirile ulterioare, in scopul prevenirii accidentelor de munca, tmbolnavirilor profesionale, a asigurarii securiti{ii echipamentelor de munca, inclusiv a protectiei mediului inconjurator, precum si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilese responsabilitayi pe linie de securitate a muncii, P-S.1. si P.M. intre cele 2 unita{i contractante, dupa cum urmeazi: I. PREVEDERI Gi NERALE |. Avand in vedere faptul ea in activitatea desfasurata conform prevederilor contractului, prestatorul/ executantul lucreazt independent cu personal si mijloace tehnice propr P.S.L si protectia mediului va purta treaga responsabilitate asupra respectiriilegislafiei de securitate a muncil pentru intreaga activitate prestata, accidentelor de 2. Prestatorul/ executantul poarta intreaga rspundere in cazul producer muned, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalati ete.) si de munc’, procedeelor tehnologice utilizate, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/206 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006. 3. La aparitia unor situatii deosebite (degajari de substanje toxice pentru mediu, inflamabile, eventualele poluari accidentale ale solului si/sau ale apei, etc), personalul prestatorului/ executantului va informa in cel mai scurt timp, atat autoritaqile competente pentru protectia mediului, edt si achizitorul, yi totodatatd va lua masurile necesare astfel inedit sa inlature cauzele care au condus la respectiva situatie. 4. in cazul in care prestatorul/ executantul utilizeazi substante chimice care intra in categoriile de periculozitate mentionate de legislatia privind protectia mediului, acestea (substantele) vor fi insojite de fise de date de securitate. 5. Responsabilitatea gestionarii deseurilor rezultate in urma desfguri i revine prestatorului/ executantului 6. Stocarea temporara a deseurilor rezultate in urma activitiqii efectuate de_prestator! executant, pind la predarea acestora (deseurilor) catre un operator economic autorizat, se va face separat, pe categorii de degeuri, in locuri special amenajete. 7. Prestatorul/ executantul va ua masurile necesare astfel neat degeurile rezultate in urma activitayi si nu afecteze factorii de mediu, 8. Prestatorulf executantul va efectua instruirea pe linie de protectie a mediului, a intreg, fac obiectul contractului incheiat intre personalului, inainte de inceperea efectiva a lucrarilor care pari 28 9. Prestatorul executantul va lua masurile nec e astfel inc’ si preintimpine producerea evenimentelor care pot pune in pericol poluarea factorilor de mediu. 10, in cazul unui accident ecologic, precum gi in scopul respectarii conditiilor de stocare temporara a. deseurilor, situatia in care exist. suspiciuni privind conjinutul de substange Periculoase, prestatorul/ executantul este obligat si solicite Laboratorul de referinja din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului analiza deseurilor generate, pentru a determina natura acestor substante. 11. Prestatorul/ executantul va raspunde de cheltuielile legate de inldturarea efectelor poluatii produsi de acesta, conform principiului “poluatorul pliteste” mentionat in O.U.G. nr. 195/2005 “privind protecia mediului”. le si completarile ulterioare, si al cdrui cadru este stabilitt prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 “privind rspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu. prevenirea si repararea daunelor aduse mediului 12, Cele dou’ parti contractante vor asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfasurarea in condiii optime a activitati. 13. Personalul prestatorului/ executantului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, si respecte pe tot teritoriul achizitorului, cat si pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii, P.S.l. i protectiei mediul 14, Prestatorul/ executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lueru conform Ord. nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulafiei si de instituire a restricfiilor de circulatie in vederea executirii de luerari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, publicat in M.O. nr. 397 din 24 august 2000. 15, Din punct de vedere adminis aman subordonayi unitayii cu care au semnat contract de munca. 16, Echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform normelor de caitre fiecare unitate peatru salariaii sii. 17. Achi S.1. privind dotarea jorul si prestatorul/ executantul vor respecta normele P. spatiilor si echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere P.S.1 3/5 I, PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI 1. Prestatorul/ executantul isi va instrui personalul pentru activitiyile desfasurate conform legislatiei de securitate a muneii, instructiunilor proprii de securitate a muncii, precum si a protectiei mediului. 2. Deoarece prestatorul/ executantul desfasoara © activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a innstruirii, II, ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE, 1. Achizitorul si prestatorul/ executantul poartd intreaga rispundere asupra tratarit corecte, din punet de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor $i incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salarayi 2. in cazul producerii unor accidente de muned, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine parti contractante care are contract de mune cu salariatul implicat, respectindu-se prevederile Legii nr. 319/2006 i Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca 3. Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislati de securitate a muncii in vigoare. IV. ACCIDENTE iN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI 1. Orice eveniment de poluare accidental produs in cadrul unei activitati desfisurate pe teritoriul achizitorului in care sunt implicati lucrdtori ai prestatorului/ executantului va fi comunicat de cdtre acesta achizitorului, iar comunicarea va confine urmatoarele informatii minime: * data si ora producerii evenimentului; . locatie: = imprejurdri si eventuale cauze, in masura in care acestea se identified cu usurinys; . urmari asupra personalului/ factorilor de mediu/ obiectivului 4s 2. in situatia producerii unor deversari de produse periculoase in activitatea desfigurata, comunicarea, cercetarea 51 inregistrarea accidentului revine pari contractante care are contract de ‘muncd cu salariatul implicat, Totodata poluarea rezultati in urma accidentului, se va investiga in conformitate cu prevederile legi i layici in vigoare privind protectia mediului, iar eventualele pagube cad sareina celui din vina careia s-a produs aceasata (poluarea) V. PREVEDERI FINALE 1. Prestatorul/ executantul va preluera prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care acestia exist), 2. Prestatorul/ executantul poartd intreaga rispundere pentru orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfigurdrii contractului, privind securitatea si sindtatea in munca, si protectia mediului 3. Prezenta conventie nu poate fi modificaté sau completati decdt cu acordul partilor semnatare ale contractului 4, Prezenta conventie const vie Anexat la Contract si ineeteaza de drept odatd cu denuntarea unilaterala a contractului, rezilierea sau incetarea acestuia. 5. in cazul in care responsabilul de contract va sesiza faptul cd prestatorul/ executantul nu respect masurile legislative impuse privind securitatea si sénatatea in munca, apararea impotriva incendiilor, si protectia mediului, acesta va anunta imediat responsabilul pe domeniul S.S.M., P.S.L/ P.M. din cadrul D.R.D.P. lasi, dupa caz. Achizitor, Prestator/ Executant, C.N.ALLR. S.A-D.R.D.P. IASI Director, Vizat P.M. Derulator contract, 5I5