You are on page 1of 45

A

Compiler
Sahitya Lekhan Vibhag, SMVS

Transliteration
Translation Department, SMVS

Publisher
Satsang Sahitya Department
Swaminarayan Dham, Gandhinagar - 382009
B C
Preface :
Daily Recitals (English Edition) Kirtan-bhakti is considered as one of the best medium to
concentrate our conscience upon the Murti of God. Shriji
Maharaj also asked the paramhansas to do kirtan-bhakti in His
Presenter : Swaminarayan Mandir Vasna Sanstha presence which is noticed at the inception of many
(SMVS) Vachanamruts. In Shikshapatri, Shriji Maharaj has commanded
Publisher : Satsang Sahitya Department, each devotee to chant the name of Maharaj and also to get
Swaminarayan Dham, involved in kirtan-bhakti every eve. Thus, kirtan-bhakti is one
Gandhinagar - 382009. of the best spiritual endeavours to please Shriji Maharaj. As
Inspirer : HDH Anadimukta Sadguru everyone can please Maharaj by singing this devotional kirtans,
Shri Devnandandasji Swamishri many Nand Santos have formed kirtans of Maharaj’s murti,
(HDH Bapji) leela and occasions in all genres. This legacy is preserved today
Edition : First, December 2012 in day to day worships in the Sampraday.
Copies : 500 Swaminarayan Mandir Vasna Sanstha has published many
Concessional editions of Kirtan Sarita, in Gujarati, encompassing devotional
Rate : kirtans from Nand Santos to contemporary devotees. On the
Courtesy : Vrajeshbhai Patel (Canada) Silver Jubilee Occasion, SMVS is publishing the first English
Kantaben Bhimjibhai Savani (U.K.) transliterated smaller version of the larger Kirtan Sarita for non-
Note : © Satsang Sahitya Department (SMVS) Gujarati devotees in India and abroad.
To publish any part of this book in any form
We pray Bhagwan Swaminarayan, Bapashri and HH Bapji to
written permission of the Publisher is man
shower blessings upon the one who tries to concentrate upon
datory. the murti of Maharaj using kirtan-bhakti and this booklet as a
medium.
Diacritics Guide :
With an aim to keep the reading of kirtans as simple as possible
one diacritic is used for the frequently repeated syllable of
‘aa’. Wherever you find ‘â’ please read it as the ‘a’ of car and
dark.
D 1
Jeevan Mantra Index
Chapter - 1 NityaNiyam
Swãminãrãyan Bhagwãn mãrã ishtadev chhe.
1. Godi Pad 02
à satsang mãru ghar chhe.
Mahãrãj ni murti j mãro dhyey chhe.
2. Aãrti 04
Chhate dehe hu murti dhãm mã j chhu. 3. Astak 05
Mahãrãj mãte j mãro janma chhe. 4. Thãl 08
Temnã thai ne j sadãy jivavu chhe. 5. Niyam Chesta 10
Bhagwãn ane sant ni sevã ej mãru sukh chhe. Chapter - 2 Prarthana
Emni ãgnã ane anuvrutti mã j sadãy rahish.
1. Mere to tum ek 53
Satsangi mãtra nã sukh dukh mã sadãy bhãgidãr thaish.
2. Mere To Tum Ek 53
3. Tãri ichchhã vinã 54
Principles of Karan Satsang 4. Ãpanã te ãbha mã 55
5. Hartã Fartã 56
6. Ho prãn pyãrã Shriji 57
7. Ho Shriji tamãru 58
• My name is Anadi mukta. Chapter - 3 Kirtan
• My father is Bhagwan Swaminarayan. 8. Ghanshyãm murti tãri 59
• HDH Bapji, HH Swamishri and saints are at the place of my 9. Mithi madhuri 60
mother. 10. Ãj sakhi ãnand ni 61
• All the saints and devotees are my relatives. 11. Bãpã ãp sadãy 62
• My home is Murti. 12. Ame to Bãpã nã santãn 63
• My Bhagwan Swaminarayan is the supreme God and 13. Ãj mãre orde 64
controller of all the Gods-Goddesses. 14. Bolyã shri Hari re 66
• My Sanstha SMVS is the best of all.
15. Sadhu em olkhay 68
• Our principle is “to cultivate the upasana of supreme Lord
16. Anãdi mukt ni sevã 69
Swaminarayan and attain the status of Anadimukta’
• Bapashri is my lifeline. 17. Jiv nu jivan mãrã vhãlã 70
• My Guru HDH Bapji is the best. 18. Ame rahenãrã re 71
19. Shriji arthe amãru jivan 72
20. Ame to Shriji nã kishor 74
21. Jay divya murti Ghanshyãm 76
Chapter - 4 Slok 78
2 NityaNiyam 3
No.2
NityaNiyam
(Rãg : Poorav)
No.1 Sant param hitkãri, jagat mãhi Sant param hitkãri,
(Rãg : Poorav) jagat mãhi sant param hitkãri.
Sant samãgam kije, Prabhu pad pragat karãvat preeti,
ho nishadin sant samãgam kije bharam mitãvat bhãri ... Jagat 1

Mãn taji santan ke mukhse, Param krupãlu sakal jeevan par,


prem sudhãras pije …Ho nishadin 1 Hari sam sab dukhhãri ... Jagat 2
Antar kapat metake apanã, Trigunãtit firat tanu tyãgi,
le unku man dije … Ho nishadin 2 reet jagat se nyãri .. Jagat 3
Bhav dukh tale bale sab dushkrit, Brahmãnand kahe sant an ki sobat,
sab vidhi kãraj sije … Ho nishadin 3 milat he pragat murãri ... Jagat 4
Brahmãnand kahe sant ki sobat,
„tuze …Œ (ht„ : …qhð)
janma sufal kari lije ...Ho nishadin 4
Ëk‚ …h{ rn‚fthe,
„tuze …Œ (ht„ : …qhð) s„‚{tkne Ëk‚ …h{ rn‚fthe..xuf
«¼w…Œ «„x fhtð‚ «er‚,
Ëk‚ Ë{t„{ fesu, ¼h{1 r{xtð‚ ¼the... s„‚ 1
ntu r™þrŒ™ Ëk‚ Ë{t„{ fesu... xuf …h{f]…t¤w Ëf¤ Sð™ …h,
{t™ ‚S Ëk‚™ fu {w¾ Ëu, nrh Ë{ ˃ Œw:¾nthe... s„‚ 2
«u { Ëw Ä thË …esu . ..ntu r™þ 1 rºt„wýt‚e‚ Veh‚ ‚™w íÞt„e,
yk‚h f…x {uxfu y…™t, he‚ s„‚ Ëu LÞthe... s„‚ 3
÷u W™fw k {™ Œesu . .. ntu r™þ 2 ƒúñt™kŒ fnu Ëk‚ fe Ëtuƒ‚,
¼ðŒw:¾ x¤u ƒ¤u ˃ Œw»¢e‚,
r{÷‚ nu «„x {tuhthe... s„‚ 4
˃ rðrÄ fths Ëesu... ntu r™þ 3
• 1. sL{ {hý™t Vuht
ƒúñt™kŒ fnu Ëk‚ fe Ëtuƒ‚,
sL{ Ëw V ¤ fhe ÷esu . ..ntu r™þ 4
4 Daily Recitals NityaNiyam 5
No.3 No.4
Aãrti (Sãndya Arti Pãchhi nã Shloko)
Sahajãnand Ghanshyãm jay jay Ghanshyãm(2)
Jay sadguru swãmi, prabhu jay sadguru swãmi; Harikrishna Ghanshyãm jay jay Ghanshyãm(2)
Sahajãnand dayãlu(2) balavant bahu-nãmi … Jay sad. Swãminãrãyan hare Swãminãrãyan hare(2)
Swãminãrãyan hare(2)
Charan saroj tamãrã, vandu kar jodi(2)
Harikrishna hare jay jay Harikrishna hare(2)
Charane sheesh dharyãthi(2) dukh nãkhyã todi… Jay1 Jay jay Harikrishna hare(2)
Swãminãrãyan sukhdãtã, dvijkul tanu dhãri(2) Ghanshyãm hare jay jay Ghanshyãm hare(2)
Pãmar patit uddhãryã(2) aganit nar nãri … Jay 2 Jay jay Ghanshyãm hare (2)
Nitya nitya nautam leelã, kartã avinãshi(2) Nilkanth varni jay jay Nilkanth varni(2)
Adasath tirth charane(2) koti gayã kashi … Jay 3 Jay jay Nilkanth varni(2)
Purushottam pragat nu, je darshan karshe(2) Nyãlakaran jay Nyãlakaran(2)
Vrishnandan jay Nyãlakaran(2)
Kãl karma thi chhuti(2) kutumb sahit tarshe … Jay 4
Sahajãnand jay Sahajãnand(2)
à avasar karunãnidhi, karunã bahu kidhi(2) Ãnandghan jay Sahajãnand(2)
Muktãnand kahe mukti(2) sugam kari siddhi … Jay 5 Swãminãrãyan Swãminãrãyan(2)
yth‚e Swãminãrãyan Swãminãrãyan(2)

sÞ ËŒT„whw Mðt{e, «¼w sÞ ËŒT„whw Mðt{e; (ËkæÞt yth‚e …Ae™t &÷tuftu)


Ënò™kŒ ŒÞt¤w(h) ƒ¤ðk‚ ƒnw™t{e... sÞ ËŒT„whw xuf Ënò™kŒ ½™~Þt{ sÞ sÞ ½™~Þt{(h)
[hý Ëhtus ‚{tht, ðkŒkw fh òuze(h) nrhf]»ý ½™~Þt{ sÞ sÞ ½™~Þt{(h)
[hýu þeþ ÄÞtoÚte(h) Œw:¾ ™tÏÞtk ‚tuze... sÞ ËŒT„whw 01 Mðtr{™thtÞý nhu Mðtr{™thtÞý nhu(2) Mðtr{™thtÞý nhu(2)
Mðtr{™thtÞý Ëw¾Œt‚t, rîsfw¤ ‚™w Äthe(h) nrhf]»ý nhu sÞ sÞ nrhf]»ý nhu(h) sÞ sÞ nrhf]»ý nhu(h)
…t{h …r‚‚ WjtÞto(h) y„rý‚ ™h™the... sÞ ËŒT„whw 02 ½™~Þt{ nhu sÞ sÞ ½™~Þt{ nhu(2) sÞ sÞ ½™~Þt{ nhu(2)
r™íÞ r™íÞ ™ti‚{ ÷e÷t, fh‚t yrð™tþe(h) ™e÷fkX ðýeo sÞ sÞ ™e÷fkX ðýeo(h) sÞ sÞ ™e÷fkX ðýeo(2)
yzËX ‚ehÚt [hýu(h) fturx „Þt ftþe... sÞ ËŒT„whw 03 LÞt÷fhý sÞ LÞt÷fhý(h) ð]»t™kŒ™ sÞ LÞt÷fhý(h)
…whw»ttu¥t{ «„x™kw, su Œþo™ fhþu(h) Ënò™kŒ sÞ Ënò™kŒ(h) yt™kŒ½™ sÞ Ënò™kŒ(h)
ft¤ f{oÚte Aqxe(h) fwxwkƒ Ërn‚ ‚hþu... sÞ ËŒT„whw 04 Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý(2)Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý(2)
yt yðËh fhwýtr™rÄ, fhwýt ƒnw feÄe(h)
{wõ‚t™kŒ fnu {wÂõ‚(h) Ëw„{ fhe ËeÄe... sÞ ËŒT„whw 05
6 Daily Recitals NityaNiyam 7
No.5 No.5
Prãrthana «tÚto™t
r™ŠðfÕ… W¥t{ y‚, r™ùÞ ‚ð ½™~Þt{;
Nirvikalp uttam ati, nishchay tav ghanshyãm;
{ntíBÞ¿tt™Þw‚ ¼rõ‚ ‚ð, yuftkr‚f Ëw¾Ät{... 01
Mahãtmyagnãnyut bhakti tav, ekãntik sukhdhãm … 01
{tu r n {U ‚ð ¼õ‚…™tu , ‚t{U ftu E «fth;
Mohi mein tav bhaktpano, tãme koi prakãr;
Œtu»t ™ hnu ftuE ò‚ ftu, Ëwr™Þtu Ä{ofw{th... 02
Dosh na rahe koi jãt ko, suniyo Dharmakumãr … 02
‚w{thtu ‚ð nrh¼õ‚ ftu, ÿtun fƒw ™rn ntuÞ;
Tumãro tav haribhakt ko, droh kabu nahi hoi;
yuftkr‚f ‚ð ŒtË ftu, Œesu Ë{t„{ {tuÞ... 03
Ekãntik tav dãsko, dije samãgam moi … 03
™tÚt r™hk‚h Œþo ‚ð, ‚ð ŒtË™ ftu ŒtË;
Nãth nirantar darsh tav, tav dãsanko dãs;
yune {t„wk fhe rð™Þ nrh, ËŒt htr¾Þtu …tË... 04
Ehi mãngu kari vinay Hari, sadã rãkhiyo pãs … 04
nu f]…t÷tu ! nu ¼õ‚…‚u ! ¼õ‚ðíË÷ ! Ëq™tu ƒt‚;
He krupãlo! he bhaktpate! bhaktvatsal suno bãt;
ŒÞt®ËÄtu ! M‚ð™ fhe, {t„kw ðM‚w Ët‚... 05
Dayãsindho! stavan kari, mãngu vastu sãt … 05
Ënò™kŒ {nthts fu, ˃ ËíËk„e Ëwòý;
Sahajãnand mahãrãj ke, sab satsangi sujãn;
‚tfwk ntuÞ áZ ð‚o™tu, rþûtt…ºte «{tý... 06
Tãku hoi dradh vartano, shikshapatri pramãn … 06
Ëtu …ºte {U yr‚ ƒzu, r™Þ{ yuftŒþ ntuÞ;
So patri me ati bade, niyam ekãdash hoi;
‚tfe rðÂõ‚ fn‚ nwk, Ëwr™Þtu ˃ r[¥t «tuÞ... 07
Tãki vikti kahat hu, sunyo sab chit proi … 07
®nËt ™ fh™e sk‚ fe, …hrºtÞt Ëk„ ftu íÞt„;
Hinsã na karni jant ki, partriyã sangko tyãg;
{tkË ™ ¾tð‚ {ã fwk, r…ð‚ ™rn ƒz¼t„... 08
Mãns na khãvat madh ku, pivat nahi badbhag … 08
rðÄðt fwk M…þo‚ ™rn, fh‚ ™ yt‚{½t‚;
Vidhvã ku sparshat nahi, karat na ãtmaghãt;
[tuhe ™ fh™e ftnw fe, f÷kf ™ ftuE fwk ÷„t‚... 09
Chori na karni kãhu ki, kalank na koi ku lagãt … 09
®™Œ‚ ™rn ftuE Œuð fw,k rƒ™¾…‚tu ™rn ¾t‚;
Nindat nahi koi dev ku, binkhapto nahi khãt;
rð{w¾ Sð fu ðŒ™ Ëu, fÚtt Ëw™e ™rn ò‚... 10
Vimukh jeev ke vadan se, kathã suni nahi jãt … 10
yune rðrÄ Ä{o fu r™Þ{ {U, ƒh‚tu ˃ nrhŒtË;
Ehi vidhi dharm ke niyam me, varato sab haridãs;
¼òu ©e Ënò™kŒ …Œ, Atuze ytih ˃ ytþ... 11
Bhajo shree Sahajãnand pad, chhodi aur sab ãsh… 11
hne yuftŒþ r™Þ{ {U, fhtu ©e nrh…Œ «e‚;
Rahi ekãdash niyam me, karo shree Hari pad preet;
«u{t™kŒ fnu Ät{ {U, òytu r™:þkf s„S‚... 12
Premãnand kahe dhãm me, jão nihshank jagjeet … 12
8 Daily Recitals NityaNiyam 9
No.6 No.6
Thãl (Rãg : Garabi)
Útt¤ (ht„-„hƒe)
Jamo thãl jeevan jãu vãri,
dhou kar charan karo tyãri … Jamo
s{tu Útt¤ Sð™ òô ðthe, ÄtuWk fh [hý fhtu íÞthe.s{tu xuf
ƒu Ë tu {u Õ Þt ƒtòu r XÞt Zt¤e, fxtu h t fk [ ™™e Útt¤e;
Beso melyã bajothiyã dhãli, s¤u ¼Þto [kƒw [tu¾t¤e... s{tu 01
katorã kanchan ni thãli;
fhe ftXt ½ô™e …tu ¤ e, {u ÷ e ½] ‚ Ëtfh{tk ƒtu ¤ e;
Jale bharyã chambu chokhãli... Jamo 1
ftZâtu hË fuhe™tu ½tu¤e... s{tu 02
Kari kãtha ghau ni poli,
meli ghrut sãkar mã boli; „éÞtk Ëtxtk ½u ƒ h Vq ÷ ðze, Œq Ä …tf {t÷…q ð t fZe;
Kãdhyo ras kerino gholi... Jamo2 …qhe …tu[e ÚtE Au ½e{tk [ze... s{tu 03
Galyã sãtã ghebar phoolvadi, yÚttýtk þtf Ëw k Œ h ¼tS, ÷tðe Ak w ‚h‚ fhe ‚tS;
dudhpãk mãlpuvã kadhi; Œnª ¼t‚ Ëtfh Au ÍtÍe... s{tu 04
Puri pochi thai chhe ghee mã chadi... Jamo 3
[¤w k fhtu ÷tðe nw k s¤Íthe 1 , yu ÷ [e ÷rðk „ Ëtu … the;
Athãnã shãk sundar bhãji, …t™ƒeze ƒ™tðe Ëthe... s{tu 05
lãvi chhu tarat kari tãji;
Dahi bhãt sãkar chhe jãji... Jamo 4 {w ¾ ðtË {™„{‚t ÷E™u , «ËtŒe Útt¤ ‚ýe ŒE™u ;
¼q{t™kŒ fnu htS ÚtE™u... s{tu 06
Chalu karo lãvi hu jaljãri,
elachi laving sopãri;
• 1. …týe™e ™t¤[tðt¤e ÷tuxe
Pãn bidi banãvi sãri... Jamo 5
Mukhvãs mangamtã laine,
prasãdi thãl tani daine;
Bhumãnand kahe rãji thaine … Jamo 6
10 Daily Recitals NityaNiyam 11
No.7 No.7
Niyam cheshtã - (Rãg : Garabi) Pad-1
r™Þ{ [u»xt-(ht„-„hƒe) …Œ-1
Pratham shree Hari ne re, charane sheesh namãvu; «Út{ ©enrh™u hu , [hýu þeþ ™{tðw k ;
Nautam leelã re, Swãminãrãyanni gãvu…01 ™ti ‚ { ÷e÷t hu , Mðtr{™thtÞý™e „tðk w . ..01
Motã munivar re, ekãgra kari manne; {tu x t {w r ™ðh hu , yu f t„ú fhe {™™u ;
Jene kãje re, seve jãi vanne…02 su ™ u ftsu hu , Ëu ð u òÞ ð™™u . ..02
Ãsan sãdhi re, dhyãn dharine dhãre; ytË™ ËtÄe hu , æÞt™ Ähe™u Äthu ;
Jeni cheshtã re, sneh kari sambhãre…03 su ™ e [u ü t hu , M™u n fhe Ëk ¼ thu . ..03
Sahaj svabhãvik re, prakruti purushottam ni; Ëns Mðt¼trðf hu , «f] r ‚ …w h w » ttu ¥ t{™e;
Suntã sajani re, beek matãde jamni…04 Ëw ý ‚tk Ës™e hu , ƒef {xtzu s{™e...04
Gãvu hete re, Hari nã charitra sambhãri; „tô nu ‚ u hu , nrh™tk [rhºt Ëk ¼ the;
Pãvan karjo re, prabhuji buddhi mãri…05 …tð™ fhòu hu , «¼w S ƒw Â Ø {the...05
Sahaj svabhãve re, bethã hoi Hari jyãre; Ëns Mð¼tðu hu , ƒu X t ntu Þ nrh ßÞthu ;
Tulsi ni mãlã re, kar lai ferve tyãre…06 ‚w ÷ Ëe™e {t¤t hu , fh ÷E Vu h ðu íÞthu . ..06
Ramuj kartã re, rajeev nen roopãlã; h{q s fh‚t hu , htSð™u ý Y…t¤tk ;
Koi harijan ni re, mãgi laine mãlã…07 ftu E nrhs™™e hu , {t„e ÷E™u {t¤t...07
Bevdi rãkhi re, babe mankã jode;
ƒu ð ze ht¾e hu , ƒçƒu {rýft òu z u ;
Vu h ðu ‚týe hu , ftu E f {t¤t ‚tu z u . ..08
Ferve tãni re, koik mãlã tode…08
ðt‚tu fhu hu , h{q s fhe™u nË‚tk ;
Vãto kare re, ramuj karine hastã;
¼u ¤ e fhe hu , {t¤t fh{tk ½Ë‚tk . ..09
Bheli kari re, mãlã kar mã ghastã…09
õÞthu f {ª[e hu , ™u º tf{¤™u Mðt{e;
Kyãrek meechi re, netra kamal ne swãmi;
«u { t™k Œ fu ’ hu , æÞt™ Ähu ƒnw ™ t{e...10
Premãnand kahe re, dhyãn dhare bahunãmi…10
12 Daily Recitals NityaNiyam 13
No.8 No.8
Pad-2
…Œ-2
Sãmbhal saiyar re, leelã natnãgar ni; Ëtk ¼ ¤ Ëi Þ h hu , ÷e÷t ™x™t„h™e;
Suntã sukhdu re, ãpe sukhsãgar ni … 01 Ëw ý ‚tk Ëw ¾ zw k hu , yt…u Ëw ¾ Ët„h™e...01
Netra kamal ne re, rãkhi ughãdã kyãre; ™u º tf{¤™u hu , ht¾e W½tztk õÞthu ;
Dhyãn dhari ne re, bese jeevan bare … 02 æÞt™ Ähe™u hu , ƒu Ë u Sð™ ƒt’hu . ..02
Kyãrek chamki re, dhyãn kartã jãge, õÞthu f [{fe hu , æÞt™ fh‚tk ò„u ;
Jotã jeevan re, janma maran dukh bhãge … 03 òu ‚ tk Sð™ hu , sL{{hý Œw : ¾ ¼t„u . ..03
Potã ãgal re, sabhã bharãi bese …tu ‚ t yt„¤ hu , ˼t ¼htE ƒu Ë u ;
Sant harijan re, sãmu joi rahe chhe … 04 Ëk ‚ nrhs™ hu , Ët{w k òu E hnu Au . ..04
Dhyãn dhari ne re, bethã hoi Hari pote; æÞt™ Ähe™u hu , ƒu X t ntu Þ nrh …tu ‚ u ;
Sant harijan re, trupt na thãy jote …05 Ëk ‚ nrhs™ hu , ‚] ó ™ ÚttÞ òu ‚ u . ..05
Sãdhu kirtan re, gãy vajãdi vãjã; ËtÄw fe‚o ™ hu , „tÞ ðòze ðtòk ;
Temne joi ne re, magan thãy Mahãrãjã …06 ‚u { ™u òu E ™u hu , {„™ ÚtE {nthtò...06
Temni bhelã re, chapti vajãdi gãy; ‚u { ™e ¼u ¤ t hu , […xe ðòze „tÞ;
Sant harijan re, nirkhi rãji thãy …07 Ëk ‚ nrhs™ hu , ™eh¾e htS ÚttÞ...07
Kyãrek sãdhu re, gãy vajãdi tãli;
õÞthu f ËtÄw hu , „tÞ ðòze ‚t¤e;
¼u ¤ t „tÞ hu , ‚t¤e ÷E ð™{t¤e...08
Bhelã gãy re, tãli dai vanmãli …08
yt„¤ ËtÄw hu , fe‚o ™ „tÞ ßÞthu ;
Ãgal sãdhu re, kirtan gãy jyãre;
…tu ‚ t yt„¤ hu , fÚtt ðk [ tÞ íÞthu . ..09
Potã ãgal re, kathã vanchãy tyãre … 09
…tu ‚ u ðt‚to hu , fh‚t ntu Þ ƒnw ™ t{e;
Pote vãrtã re, kartã hoi bahunãmi;
¾Ë‚tk ytðu hu , «u { t™k Œ ™t Mðt{e...10
Khastã ãve re, Premãnand nã swãmi … 10
14 Daily Recitals NityaNiyam 15
No.9 No.9
Pad-3
…Œ-3
Manushya leelã re, kartã mangal kãri; {™w » Þ÷e÷t hu , fh‚tk {k „ ¤fthe;
Bhakt sabhã mã re, bethã bhav bhayhãri … 01 ¼õ‚˼t{tk hu , ƒu X t ¼ð¼Þnthe...01
Jene jotã re, jãy jag ãsakti; su ™ u òu ‚ tk hu , òÞu s„ ytËÂõ‚;
Gnãn vairãgya re, dharma sahit je bhakti … 02 ¿tt™ ði h tøÞ hu , Ä{o Ërn‚ su ¼Âõ‚...02
Te sambandhi re, vãrtã kartã bhãri; ‚u Ëk ƒ k Ä e hu , ðt‚to fh‚tk ¼the;
Hari samjãve re, nij jan ne sukhkãri … 03 nrh Ë{òðu hu , r™ss™™u Ëw ¾ fthe...03
Yog ne sãnkhya re, panchrãtra vedãnt; Þtu „ ™u Ëtk Ï Þ hu , …k [ htºt ðu Œ tk ‚ ;
E shãstra no re, rahasya kahe kari khãnt … 04 yu þt†™tu hu , hnMÞ fnu fhe ¾tk ‚ ...04
Kyãrek harijan re, desh desh nã ãve; ßÞthu nrhs™ hu , Œu þ Œu þ ™t ytðu ;
Utsav upar re, pujã bahuvidh lave … 05 WíËð W…h hu , …q ò ƒnw r ðÄ ÷tðu . ..05
Jãni potãnã re, sevakjan avinãshi; òýe …tu ‚ t™t hu , Ëu ð fs™ yrð™tþe;
Temni pujã re, grahan kare sukhrãshi … 06 ‚u { ™e …q ò hu u , „ú n ý fhu Ëw ¾ htrþ...06
Bhakt potãnã re, tene shyãm sujãn; ¼õ‚ …tu ‚ t™t hu , ‚u ™ u ~Þt{ Ëw ò ý;
Dhyãn karãvi re, kheñche nadi prãn … 07 æÞt™ fhtðe hu , ¾U [ u ™tze «tý...07
Dhyãn mãthi re, uthãde nij jan ne;
æÞt™{tk Ú te hu , WXtzu r™ss™™u ;
Œu n {tk ÷tðu hu , «tý RrLÿÞ {™™u . ..08
Deh mã lãve re, prãn indriya man ne … 08
Ëk ‚ ˼t{tk hu , ƒu X t ntu Þ yrð™tþ;
Sant sabhã mã re, bethã hoi avinãsh;
ftu E nrhs™™u hu , ‚u z ðtu ntu Þ …tË...09
Koi harijan ne re, tedavo hoi pãs … 09
…nu ÷ e ytk „ ¤e hu , ™u º t ‚ýe fhe Ët™;
Paheli ãngali re, netra tani kari sãn;
«u { t™k Œ fnu hu , ËtŒ fhu ¼„ðt™...10
Premãnand kahe re, sãd kare bhagvãn … 10
16 Daily Recitals NityaNiyam 17
No.10 No.10
Pad-4
…Œ-4
Mohanjini re, leelã ati sukhlkãri; {tu n ™S™e hu , ÷e÷t yr‚ Ëw ¾ fthe;
Ãnand ãpe re, suntã nyãri nyãri…01 yt™k Œ yt…u hu , Ëw ý ‚tk LÞthe LÞthe...01
Kyãrek vãto re, kare munivar sãthe; õÞthu f ðt‚tu hu , fhu {w r ™ðh ËtÚtu ;
Guchh gulãb nã re, chole chhe be hãthe… 02 „w å A „w ÷ tƒ™t hu , [tu ¤ u Au ƒu ntÚtu . ..02
Sheetal jãni re, limbu hãr gulãbi; þe‚¤ òýe hu , ÷ªƒw nth „w ÷ tƒe;
Tene rãkhe re, ãnkho upar dãbi…03 ‚u ™ u ht¾u hu , ytk ¾ tu W…h Œtƒe...03
Kyãrek pote re, rajipãmã hoy; õÞthu f …tu ‚ u hu , htS…t{tk ntu Þ ;
Vãto kare re, kathã vanchãy toy…04 ðt‚tu fhu hu , fÚtt ðk [ tÞ ‚tu Þ u . ..04
Sãmbhale kirtan re, pote kãink vichãre; Ëtk ¼ ¤u fe‚o ™ hu , …tu ‚ u ftk E f rð[thu ;
Puchhavã ãve re, jamvãnu koi tyãre…05 …q A ðt ytðu hu , s{ðt™w k ftu E íÞthu . ..05
Hãr chadãve re, pujã karvã ãve; nth [ztðu hu , …q ò fhðt ytðu ;
Tenã upar re, bahu khiji risãve…06 ‚u ™ t W…h hu , ƒnw ¾eS rhËtðu . ..06
Kathã sãmbhaltã re, hare hare kahi bole; fÚtt Ëtk ¼ ¤‚tk hu , “nhu nhu ” fne ƒtu ÷ u ;
Marma kathãno re, suni magan thai dole…07 {{o fÚtt™tu hu , Ëq ý e {„™ ÚtE ztu ÷ u . ..07
Bhãn kathãma re, biji kriyãmãy;
¼t™ fÚtt{tk hu , ƒeS r¢Þt{tk Þ ;
õÞthu f y[t™f hu , s{‚tk ‘nhu ’ ƒtu ÷ tÞ...08
Kyarek achãnak re, jamtã hare bolãy…08
ÚttÞ M{] r ‚ hu , …tu ‚ t™e ßÞthu ‚u ™ e;
Thãy smruti re, potãne jyãre teni;
Úttu z w k f nËu hu , ¼õ‚ Ët{w k òu E ƒu ’ ™e...09
Thoduk hase re, bhakt sãmu joi beni…09
yu { nrh r™íÞ r™íÞ hu , yt™k Œ hË ðhËtðu ;
Em Hari nitya nitya re, ãnandras varsãve;
yu ÷e÷thË hu , òu E «u { t™k Œ „tðu . ..10
E leelãras re, joi Premãnand gave…10
18 Daily Recitals NityaNiyam 19
No.11 No.11
Pad-5
…Œ-5
Sãmbhal sajani re, divya svaroop morãri; Ëtk ¼ ¤ Ës™e hu , rŒÔÞ MðY… {tu h the;
Kare charitra re, manushya vigrah dhãri … 01 fhu [rhºt hu , {™w » Þ rð„ú n Äthe...01
Thayã manohar re, mohan manushya jevã; ÚtÞt {™tu n h hu , {tu n ™ {™w » Þ su ð t;
Roop anupam re, nij jan ne sukh deva … 02 Y… y™w … { hu , r™ss™™u Ëw ¾ Œu ð t...02
Kyãrek dholiye re, bese shri Ghanshyãm; õÞthu f Ztu r ÷Þu hu , ƒu Ë u ©e ½™~Þt{;
Kyãrek bese re, chãkale purankãm … 03 õÞthu f ƒu Ë u hu , [tf¤u …q h ýft{...03
Kyãrek godadu re, ochhãde sahit; õÞthu f „tu Œ zw k hu , ytu A tzu Ërn‚;
Pãthariyu hoi re, te par bese preete … 04 …tÚtÞw O ntu Þ hu , ‚u …h ƒu Ë u «e‚u . ..04
Kyãrek dholiye re, upar takiyo bhãli; õÞthu f Ztu r ÷Þt hu , W…h ‚rfÞtu ¼t¤e;
Te par bese re, shyãm palãnthi vãli … 05 ‚u …h ƒu Ë u hu , ~Þt{ …÷tk X e ðt¤e...05
Ghanuk bese re, takiye othigan daine; ½ýw k f ƒu Ë u hu , ‚rfÞu ytu X ª„ý ŒE™u ;
Kyãrek gothan re, bãndhe khes laine … 06 õÞthu f „tu X ý hu , ƒtk Ä u ¾u Ë ÷E™u . ..06
Kyãrek rãji re, thai atishe ãli; õÞthu f htS hu , ÚttÞ yr‚þu yt÷e;
Sant harijan ne re, bhete bath mã ghãli … 07 Ëk ‚ nrhs™™u hu , ¼u x u ƒtÚt{tk ½t÷e...07
Kyãrek mãthe re, lai mele be hãth;
õÞthu f {tÚtu hu , ÷E {u ÷ u ƒu ntÚt;
At‚e {tk n e hu , [hýf{¤ Œu ™tÚt...08
Chhãti mãhi re, charan kamal de nãth … 08
õÞthu f yt…u hu , nth ‚tu h t r„hÄthe;
Kyãrek ãpe re, hãr torã girdhãri;
õÞthu f yt…u hu , yk „ ™tk ð† W‚the...09
Kyãrek ãpe re, ang nã vastra utãri … 09
õÞthu f yt…u hu , «ËtŒe™t Útt¤;
Kyãrek ãpe re, prasãdi nã thãl;
«u { t™k Œ fnu hu , ¼õ‚ ‚ýt «r‚…t¤ 1 ...10
Premãnand kahe re, bhakt tanã pratipãl … 10 • 1. Ëk¼t¤ ht¾™th, «r‚…t÷f
20 Daily Recitals NityaNiyam 21
No.12 No.12
Pad-6
…Œ-6
Evã kare re, charitra pãvankãri; yu ð tk fhu hu , [rhºt …tð™fthe;
Shukji sarkhã re, gãve nitya sambhãri … 01 þw f S Ëh¾t hu , „tðu r™íÞ Ëk ¼ the...01
Kyãrek jibh ne re, dãnt tale dabãve; õÞthu f S¼™u hu , Œtk ‚ ‚¤u Œƒtðu ;
Dãbe jamane re, padakhe sahaj svabhãve … 02 ztƒu s{ýu hu , …z¾u Ëns Mð¼tðu . ..02
Chhink jyãre ãve re, tyãre rumãl lai ne; Aªf ßÞthu ytðu hu , íÞthu Y{t÷ ÷E™u ;
Chhink khãye re, mukh par ãdo daine … 03 Aªf ¾tÞu hu , {w ¾ …h ytztu ŒE™u . ..03
Ramuj ãni re, hase ati Ghanshyãm; h{q s ytýe hu , nËu yr‚ ½™~Þt{;
Mukh par ãdo re, rumãl dai sukhdham … 04 {w ¾ …h ytztu hu , Y{t÷ ŒE Ëw ¾ Ät{...04
Kyãrek vãto re, kartã thakã dev; õÞthu f ðt‚tu hu , fh‚tk Útft Œu ð ;
Chhede rumãl ne re, val devãni tev … 05 Au z u Y{t÷™u hu , 𤠌u ð t™e xu ð ...05
Ati dayãlu re, svabhãv chhe swãmi no; yr‚ ŒÞt¤w hu , Mð¼tð Au Mðt{e™tu ;
Par dukhhãri re, vãri bahunãmi no … 06 …hŒw : ¾nthe hu , ðthe ƒnw ™ t{e™tu . ..06
Koi ne dukhyo re, dekhi na khamãy; ftu E ™u Œw : r¾Þtu hu , Œu ¾ e ™ ¾{tÞ;
Dayã ãni re, ati ãkalã thãy … 07 ŒÞt ytýe hu , yr‚ ytf¤t ÚttÞ...07
An dhan vastra re, ãpi ne dukh tãle;
yÒt Ä™ ð† hu , yt…e™u Œw : ¾ xt¤u ;
fÁýt áÂü hu , Œu ¾ e ðt™ s ðt¤u . ..08
Karunã drashti re, dekhi vãnaj vale … 08
ztƒu ¾k ¼ u hu , ¾u Ë ytzËtu z u ™t¾e;
Dãbe khambhe re, khes ãdsode nãkhi;
[t÷u s{ýt hu , fh{tk Y{t÷ ht¾e...09
Chãle jamnã re, kar mã rumãl rakhi … 09
õÞthu f ztƒtu hu , fh fu z W…h {u ÷ e;
Kyãrek dãbo re, kar ked upar meli;
[t÷u Ônt÷tu hu , «u { t™k Œ ™tu nu ÷ e...10
Chãle vahãlo re, Premãnand no heli …10
22 Daily Recitals NityaNiyam 23
No.13 No.13
Pad-7
…Œ-7
Nitya nitya nautam re, leelã kare harirãi; r™íÞ r™íÞ ™ti ‚ { hu , ÷e÷t fhu nrhhtÞ;
Gãtã suntã re, harijan rãji thãy … 01 „t‚tk Ëw ý ‚tk hu , nrhs™ htS ÚttÞ...01
Sahaj svabhãve re, utãvalã bahu chãle; Ëns Mð¼tðu hu , W‚tð¤t ƒnw [t÷u ;
Het kari ne re, bolãve bahu vahãle … 02 nu ‚ fhe™u hu , ƒtu ÷ tðu ƒnw Ônt÷u . ..02
Kyãrek ghode re, chadvu hoi tyãre; õÞthu f ½tu z u hu , [zðk w ntu Þ íÞthu ;
Kyãrek sant ne re, pirasvã padhãre … 03 õÞthu f Ëk ‚ ™u hu , …ehËðt …Äthu . ..03
Tyãre dãbe re, khambhe khes ne ãni; íÞthu ztƒu hu , ¾k ¼ u ¾u Ë ™u ytýe;
Khes ne bãndhe re, ked sangathe tãni … 04 ¾u Ë ™u ƒtk Ä u hu , fu z Ëk „ tÚtu ‚týe...04
Pirase lãdu re, jalebi, Ghanshyãm; …ehËu ÷tzw hu , s÷u ƒ e ½™~Þt{;
Janas jamyãni re, lai lai tenã nãm … 05 sýË sBÞt™e hu , ÷E ÷E ‚u ™ tk ™t{...05
Fare pangat mã re, vãramvãr mahãrãj; Vhu …k „ ‚{tk hu , ðthk ð th {nthts;
Sant harijan ne re, pirasvãne kãj … 06 Ëk ‚ nrhs™™u hu , …ehËðt™u fts...06
Shraddhã bhakti re, ati ghani pirastã; ©Øt ¼Âõ‚ hu , yr‚ ½ýe …ehË‚tk ;
Koinã mukh mã re, ãpe lãdu hastã … 07 ftu E ™t {w ¾ {tk hu , yt…u ÷tzw nË‚tk . ..07
Pãchhali ratri re, chãr ghadi rahe jyãre;
…tA÷e htºte hu , [th ½ze hnu ßÞthu ;
Œt‚ý fhðt hu , QXu nrh ‚u ðthu . ..08
Dãtan karvã re, uthe Hari te vãre … 08
Lntðt ƒu Ë u hu , ™tÚt …÷tk X e ðt¤e;
Nãvã bese re, nãth palãnthi vãli;
fh ÷E f¤~Þtu hu , s¤ Ztu ¤ u ð™{t¤e...09
Kar lai kalashyo re, jal dhole van mãli … 09
ftu h u ðMºtu hu , fhe þheh™u ÷q ð u ;
Kore vastre re, kari sharir ne luve;
«u { t™k Œ fnu hu , nrhs™ Ëðu o sw ð u . ..10
Premãnand kahe re, harijan sarve juve … 10
24 NityaNiyam 25
No.14 No.14
Pad-8
…Œ-8
Rudã shobhe re, nãhi ne ubhã hoi; Yztk þtu ¼ u hu , ™tne™u Q¼t ntu Þ u ;
Vastra paherelu re, sãthal vachhe nichove … 01 ð† …nu h u ÷ w k hu , ËtÚt¤ ðå[u r™[tu ð u . ..01
Pag sãthal ne re, luhi ne sãrang pãni; …„ ËtÚt¤™u hu , ÷q E ™u Ëthk „ …týe;
Korã khes ne re, pahere sãri pethe tãni … 02 ftu h t ¾u Ë ™u hu , …nu h u Ëthe …u X u ‚týe...02
Odhi uparani re, reshmi kor ni vahãle; ytu Z e W…hýe hu , hu þ {e ftu h ™e Ônt÷u ;
Ãve jamvã re, chãkhadiye chadi chãle … 03 ytðu s{ðt hu , [t¾zeyu [ze [t÷u . ..03
Mãthe uparani re, odhi bese jamva; {tÚtu W…hýe hu , ytu Z e ƒu Ë u s{ðt;
Kãn ughãdã re, rãkhe mujne gamvã … 04 ft™ W½tzt hu , ht¾u {w s ™u „{ðt...04
Jamtã dãbã re, pagni palãnthi vãli; s{‚tk ztƒt hu , …„™e …÷tk X e ðt¤e;
Te par dãbo re, kar mele vanmãli … 05 ‚u …h ztƒtu hu , fh {u ÷ u ð™{t¤e...05
Jamanã pag ne re, rãkhi ubho shyãm; s{ýt …„™u hu , ht¾e Q¼tu ~Þt{;
Te par jamano re, kar mele sukhdhãm … 06 ‚u …h s{ýtu hu , fh {u ÷ u Ëw ¾ Ät{...06
Rudi reete re, jame dev nã dev; Yze he‚u hu , s{u Œu ð ™t Œu ð ;
Vãre vãre re, pãni pidhã ni tev … 07 ðthu ðthu hu , …týe …eÄt™e xu ð ...07
Janas svãdu re, janãy jamtã jamtã;
sýË MðtŒw k hu , sýtÞ s{‚tk s{‚tk ;
…tËu nrhs™ hu , ƒu X t ntu Þ {™„{‚tk . ..08
Pãse harijan re, bethã hoi man gamtã … 08
‚u { ™u yt…e hu , …Ae …tu ‚ u s{u ;
Tem ne ãpi re, pachi pote jame;
s{‚tk Sð™ hu , nrhs™™u {™ „{u . ..09
Jamtã jeevan re, harijan ne man game … 09
Vu h ðu s{‚tk hu , …u x W…h nrh ntÚt;
Ferve jamtã re, pet upar Hari hãth;
ytu z fth ¾tÞ hu , «u { t™k Œ ™tu ™tÚt...10
Odkãr khãy re, Premãnand no nãth … 10
26 Daily Recitals NityaNiyam 27
No.15 No.15
Pad-9
…Œ-9
Chalu kare re, mohan trupt thai ne; [¤w k fhu hu , {tu n ™ ‚] ó ÚtE™u ;
Dãnt ne khotare re, sali roopã ni laine … 01 Œtk ‚ ™u ¾tu ‚ hu hu , ˤe Y…t™e ÷E™u . ..01
Mukhvãs laine re, dholiye birãje; {w ¾ ðtË ÷E™u hu , Ztu r ÷Þu rƒhtsu ;
Pujã kare re, harijan hete jãje … 02 …q ò fhu hu , nrhs™ nu ‚ u ÍtÍu . ..02
Pãpan upar re, ãnto lai alabelo; …tk … ý W…h hu , ytk x tu ÷E y÷ƒu ÷ tu ;
Feñto bãndhe re, chhogu meli chhelo … 03 VU x tu ƒtk Ä u hu , Atu „ k w {u ÷ e Au ÷ tu . ..03
Varshã rutu re, sharad rutu ne jãni; ð»tto É ‚w hu , þhŒÉ‚w ™ u òýe;
Ghelã nadi nã re, nirmal nir vakhãni … 04 ½u ÷ t ™Œe™tk hu , r™{o ¤ ™eh ð¾týe...04
Sant harijan ne re, sãthe lai ne Ghanshyãm; Ëk ‚ nrhs™™u hu , ËtÚtu ÷E ½™~Þt{;
Nãvã padhãre re, ghele puran kãm … 05 ™t’ðt …Äthu hu , ½u ÷ u …q h ýft{...05
Bahu jal kridã re, kartã jal mã nahãy; ƒnw s¤¢ezt hu , fh‚tk s¤{tk ™t’Þ;
Jal mã tãli re, dai ne kirtan gãy … 06 s¤{tk ‚t¤e hu , ŒE™u fe‚o ™ „tÞ...06
Nãhi ne bãrã re, nisri vastra paheri; ™tne™u ƒt’ht hu , ™eËhe ð† …nu h e;
½tu z u ƒu Ë e hu , ½u h ytðu hk „ ÷nu h e...07
Ghode besi re, gher ãve rang laheri … 07
…tð™ Þþ™u hu , nrhs™ „t‚tk ytðu ;
Pãvan yash ne re, harijan gãtã ãve;
Sð™ òu E ™u hu , yt™k Œ Wh ™ Ë{tðu . ..08
Jeevan joi ne re, ãnand ur na samãve … 08
„Z…w h ðtËe hu , òu E ™u s„ytÄth;
Gadhpur vãsi re, joi ne jag ãdhar;
Ëw V ¤ fhu Au hu , ™u ý tk ðthk ð th...09
Sufal kare chhe re, nenã vãram vãr … 09
ytðe rƒhtsu hu , ytu Ë heÞu ƒnw ™ t{e;
Ãvi birãje re, osariye bahu nãmi;
Ztu r ÷Þt W…h hu , «u { t™k Œ ™t Mðt{e...10
Dholiyã upar re, Premãnand no swãmi … 10
28 Daily Recitals NityaNiyam 29
No.16 No.16
Pad-10
…Œ-10
Nij sevak ne re, sukh devã ne kãj; r™s Ëu ð f™u hu , Ëw ¾ Œu ð t™u fts;
Pote pragatyã re, purushottam mahãrãj … 01 …tu ‚ u «„xât hu , …w h w » ttu ¥ t{ {nthts...01
Faliyã mãhi re, sabhã kari birãje; Vr¤Þt {tk n e hu , ˼t fhe rƒhtsu ;
Puran shashi re, udugan mã jem chhãje … 02 …q h ý þþe hu , Wzw „ ý{tk su { Atsu . ..02
Brahm ras varse re, trupt kare harijan ne; ƒú ñ hË ðhËe hu , ‚] ó fhu nrhs™™u ;
Podhe rãtre re, jami shyãm suddh ann ne … 03 …tu Z u htºtu hu , s{e ~Þt{ þw Ø yÒt™u . ..03
Be ãngaliyo re, tilak karyãni pere; ƒu ytk „ ¤eytu hu , r‚÷f fÞto ™ e …u h u ;
Bhãl vache re, ubhi rãkhi fere … 04 ¼t÷ ðå[u hu , Q¼e ht¾e Vu h u . ..04
Sutã sutã re, mãlã mãgi lai ne; Ëq ‚ tk Ëq ‚ tk hu , {t¤t {t„e ÷E™u ;
Jamane hãthe re, nitya ferve chit dai ne … 05 s{ýu ntÚtu hu , r™‚ Vu h ðu r[¥t ŒE™u . ..05
Bhul na pade re, kedi evu niyam; ¼q ÷ ™ …zu hu , fu ’ Œe yu ð k w ™u { ;
Dharm kuñvar ni re, sahaj prakruti em … 06 Ä{o f w k ð h™e hu , Ëns «f] r ‚ yu { ...06
Bhar nindrã mã re, podhyã hoi muni rãi; ¼h r™ÿt{tk hu , …tu Z ât ntu Þ {w r ™htÞ;
Koi ajãne re, lagãr adki jãy … 07 ftu E yòýu hu , ÷„th yzfe òÞ...07
Tyãre fadaki re, jãge sundar shyãm;
íÞthu Vzfe hu , ò„u Ëw k Œ h ~Þt{;
“ftu ý Au ?” …q A u hu , Ëu ð f™u Ëw ¾ Ät{...08
Kon chhe puchhe re, sevak ne sukh dhãm … 08
yu ð e ÷e÷t hu , nrh™e y™k ‚ y…th;
Evi leelã re, Hari ni anant apãr;
{U ‚tu „tE hu , ftk E f {r‚ y™w Ë th...09
Me to gãi re, kãink mati anusãr … 09
su ftu E «e‚u hu , þe¾þu Ëw ý þu „tþu ;
Je koi preete re, shikhse sunse gãshe;
«u { t™k Œ ™tu hu , Mðt{e htS Úttþu u . ..10
Premãnand no re, swãmi rãji thãshe … 10
30 NityaNiyam 31
No.17 No.17
(Rãg: Dhol)
(ht„ : Ätu¤)
Orã ãvo shyãm snehi, sundar var jou vahãlã,
ytu h t ytðtu ~Þt{ M™u n e, Ëw k Œ hðh òu ô Ônt÷t,
Jatan kari ne jeevan mãrã, jeev mãhi prou vahãlã … 01
s‚™ fhe™u Sð™ {thtk, Sð{tkne «tuô Ônt÷t... 01
Cheehn anupam ango ang nã, surate sambharu vahãlã,
r[nT ™ y™w … { yk „ tu y k „ ™tk , Ëq h ‚u Ëk ¼ thw k Ônt÷t,
Nakh shikh nirkhi nautam mãrã, ur mã utãru vahãlã…02 ™¾rþ¾ ™eh¾e ™ti‚{ {tht, Wh{tk W‚thwk Ônt÷t... 02
Arun kamal sam jugal charan ni, shobhã ati sãri vahãlã, yÁý 1 f{¤Ë{ sw „ ÷ [hý™e, þtu ¼ t yr‚ Ëthe Ônt÷t,
Chintvan karvã ãtur ati, man vruti mãri vahãlã … 03 ®[‚ð™ fhðt yt‚wh yr‚, {™ð]Â¥t {the Ônt÷t... 03
Pratham te chintvan karu, sundar sole cheen vahãlã, «Út{ ‚u ®[‚ð™ fhk w , Ëw k Œ h Ëtu ¤ u r[nT ™ Ônt÷t,
Urdhva rekhã opi rahi, atishe naveen vahãlã … 04 Qæðohu¾t ytu…e hne, yr‚þu ™ðe™ Ônt÷t... 04
Angutha ãngali vache thi, nisari ne ãvi vahãlã, yk „ q X t ytk „ ¤e ðå[u Ú te, ™eËhe™u ytðe Ônt÷t,
Pãni ni be kore jotã, bhakt ne man bhãvi vahãlã … 05 …t™e™e ƒu ftuhu òu‚tk, ¼õ‚™u {™ ¼tðe Ônt÷t... 05
Jugal charan mã kahu manohar, cheehn tenã nãm vahãlã, sw „ ÷ [hý{tk fnw k {™tu n h, r[nT ™ ‚u ™ tk ™t{ Ônt÷t,
Shuddh mane kari sambhãrtã, nãsh pãme kãm vahãlã.06 þwØ {™u fhe Ëk¼th‚tk, ™tþ …t{u ft{ Ônt÷t... 06
Ashtakon ne urdhva rekhã, svastik jãmbu jav vahãlã, yüftu ý ™u Qæðo h u ¾ t, MðÂM‚f òk ƒ w sð Ônt÷t,
Vajra ankush ketu ne padma, jamane page nav vahãlã ... 07 ð@ ykfwþ fu ‚ w2 ™u …È, s{ýu …„u ™ð Ônt÷t...07
Trikon kalash ne gaupad sundar, dhanushya ne min vahãlã, rºtftu ý , f¤þ ™u „tu…Œ 3 Ëw k Œ h, Ä™w » Þ ™u {e™ Ônt÷t,
Ardha chandra ne vyom sãt chhe, dãbe page cheehn vahãlã 08 yÄo[kÿ ™u ÔÞtu {4 Ët‚ Au, ztƒu …„u r[ö Ônt÷t... 08
Jamanã pag nã anguthã nã nakh mahi cheehn vahãlã, s{ýt …„™t yk „ q X t™t, ™¾{tk n e r[ö Ônt÷t,
Te to nirkhe je koi bhakt, preetiye pravin vahãlã … 09 ‚u ‚tu ™eh¾u su ftuE ¼õ‚, «er‚yu «ðeý Ônt÷t... 09
E ja anguthã ni pãse, til ek nautam dhãru vahãlã, yu s yk „ q X t™e 5tËu , r‚÷ yu f ™ti ‚ { Äthw k Ônt÷t,
Premãnand kahe nirkhu preete, prãn lai vãru vahãlã.10 «u{t™kŒ fnu ™eh¾wk «e‚u, «tý ÷E ðthwk Ônt÷t... 10

• 1. ËqÞo Ëhe¾wk • 2. Äò • 3. „tÞ™wk …„÷wk • 4. ™¼, ytftþ


32 Daily Recitals NityaNiyam 33
No.18 No.19
(Rãg: Garbi) (Rãg: Garbi)
Have mãrã vahãlã ne nahi re visãru re, Have mãrã vahãlã nã darshan sãru,
shvãso svãse te nitya sambhãru re … 01 harijan ãve hajãre hajãru … 01
Padyu mãre Sahajãnandji shu pãnu re, Dholiye birãje Sahajãnand swãmi,
have hu to kem kari rãkhish chhãnu re … 02 puran purushottam antar jãmi … 02
Sabhã madhye bethã muni nã vrund,
Ãvyu mãre Harivar varvã nu tãnu re,
temã shobhe tãre vintyo jem chandra..03
e var nahi male kharche nãnu re … 03
Durag pur khel rachyo ati bhãri,
E var bhãgya vinã nav bhãve re, bhelã rame sadhu ane brahmchãri … 04
e sneh lagna vinã nav ãve re … 04 Tali pãde upadati ati sãri,
Durijan man re mãne tem kahejo re, dhunya thãy chãud lok thaki nyãri … 05
swãmi mãrã rudayãni bhitar rahejo re … 05 Pãghadali mã chhogaliyu ati shobhe,
Have hu to puran padavi ne pãmi re, joi joi harijan nã man lobhe … 06
malyã mune Niskulãnand nã swãmi re … 06 Padhãryã vahãlo sarve te sukh nã rãshi,
Sahajãnand swãmi akshardhãm nã vãsi 07
(ht„ : „hƒe)
Bhãngi mãri janmo janam ni khãmi,
nðu {tht ðt’÷t™u ™rn hu rðËthkw hu, malyã mune Niskulãnand nã swãmi … 08
ïtËtu ïtËu ‚u u r™íÞ Ëk ¼ thw k hu . ..1
…zâwk {thu Ënò™kŒS þwk …t™kw hu, (ht„ : „hƒe)
nðu nw k ‚tu fu { fhe ht¾eþ At™k w hu . ..2 nðu {tht Ônt÷t™tk Œþo ™ Ëthw , nrhs™ ytðu nòhu nòhw k . ..1
ytÔÞwk {thu nrhðh ðhðt™wk xtýwk hu, Ztur÷Þu rƒhtsu Ënò™kŒ Mðt{e, …q h ý …w h w » ttu ¥ t{ yk ‚ hò{e...2
yu ðh ™rn {¤u ¾h[u ™týw k hu . ..3 ˼t {æÞu ƒuXtk {wr™™tk ð]kŒ, ‚u { tk þtu ¼ u ‚thu ðªxâtu su { [k ÿ ...3
yu ðh ¼tøÞ rð™t ™ð ¼tðu hu, Œw h „…w h ¾u ÷ håÞtu yr‚ ¼the, ¼u ¤ t h{u ËtÄw y™u ƒú ñ [the...4
yu M™u n ÷ø™ rð™t ™ð ytðu hu . ..4 ‚t¤e …tzu W…z‚e yr‚ Ëthe, Äq L Þ ÚttÞ [ti Œ ÷tu f Útfe LÞthe...5
Œwrhs™ {™ hu {t™u ‚u{ fnuòu hu, …t½÷ze{tk Atu„r÷Þwk yr‚ þtu¼u, òuE òuE nrhs™™tk {™ ÷tu¼u...6
Mðt{e {tht ÓrŒÞt™e ¼e‚h hnu ò u hu . ..5
nðu nwk ‚tu …qhý …Œðe™u …t{e hu, …ÄtÞto Ônt÷tu Ëðuo ‚u Ëw¾™t htrþ, Ënò™kŒ Mðt{e yûthÄt{™t ðtËe...7
{éÞt {™u r™»fw ¤ t™k Œ ™t Mðt{e hu . ..6 ¼tk„e {the sL{tu s™{™e ¾t{e, {éÞt {w™u r™»fw¤t™kŒ™t Mðt{e...8
34 Daily Recitals NityaNiyam 35
No.20 No.21
Podhaneeyu (Rãg : Bihag) (Rãg: Garbi)
Podhe prabhu sakal muni ke shyãm, Re shyãm tame sãchu nãnu,
Swãminãrãyan divya murti(2), biju sarve dukh dãyak jãnu … Re shyãm
santan ko vishrãm … Podhe 01 Re tam vinã sukh sampat kahãve,
Akshar par ãnand ghan prabhu, kiyo hai bhupar thãm, te to sarve mahã dukh upajãve,
Jehi milat jan tarat mãyã(2), Ante emã kãm koi na ãve … Re shyãm 01
lahat akshardhãm … Podhe 02 Re murakh lok mãre bhataki,
Shãrad shesh mahesh mahã muni, japat jehi gun nãm, juthã sange hãre shir pataki,
Jãs pad raj sheesh dhari dhari(2), Ethi mãri man vruti ataki … Re shyãm 02
hovat jan nishkãm ... Podhe 03 Chhe akhand alaukik sukh sãru,
te joi joi man mohyu mãru,
Prem ke parayank par prabhu, karat sukh ãrãm,
Dharã dhan tam upar vãru … Re shyãm 03
Muktãnand nitya charan dhig gun(2),
Re brahmã thi kit lagi joyu,
gãvat ãtho jãm... Podhe 04
juthu sukh jani ne vagovyu,
Muktãnand man tam sang mohyu...Re shyãm04
…tuZýeÞwk (ht„ : rƒnt„)
(ht„ : „hƒe)
…tu Z u «¼w Ëf¤ {w r ™ fu ~Þt{,
Mðtr{™thtÞý rŒÔÞ {qŠ‚(2), hu ~Þt{ ‚{u Ët[wk ™týkw, ƒeswk Ëðuo Œw:¾ŒtÞf òýwk... hu ~Þt{ xuf
Ëk ‚ ™ ftu rð©t{...…tu Z u 01 hu ‚{ rð™t Ëw ¾ Ëk … ‚ fntðu , ‚u ‚tu Ëðu o {ntŒw : ¾ W…òðu ,
yûth …h yt™k Œ ½™ «¼w , feÞtu ni ¼q … h Xt{,
sune r{÷‚ s™ ‚h‚ {tÞt(2),
yk‚u yu{tk ft{ ftuE ™t’ðu... hu ~Þt{ 01
÷n‚ yûthÄt{... …tuZu 02 hu {q h ¾ ÷tu f {hu ¼xfe, sq X t Ëk „ u ntk hu rþh …xfe,
þthŒ þu » t {nu þ {nt {w r ™, s…‚ su n e „w ™ ™t{, yuÚte {the {™ ð]Â¥t yxfe... hu ~Þt{ 02
òË …Œhs þeþ Ähe Ähe(2), Au y¾kz y÷tirff Ëw¾ Ëthwk, ‚u òuE òuE {™ {tuÌtwk {thwk,
ntuð‚ s™ r™»ft{...…tuZu 03
«u { fu …ÞO f …h «¼w , fh‚ Ëw ¾ ytht{, Äht Ä™ ‚{ W…h ðthwk... hu ~Þt{ 03
{wõ‚t™kŒ r™íÞ [h™ rZk„ „w™(2), hu ƒú ñ tÚte fex ÷„e òu Þ k w , sq X k w Ëw ¾ òýe™u ð„tu Ô Þw k ,
„tð‚ ytXtu ò{... …tuZu 04 {wõ‚t™kŒ {™ ‚{ Ëk„ {tuÌtwk... hu ~Þt{ 04
36 Daily Recitals NityaNiyam 37
No.22 No.23
(Rãg: Garbi) Pad-1 Pad-2
Vandu Sahajãnand ras roop, anupam sãr ne re lol, Ãvo mãrã mohan mithadã lãl, ke jou tãri murti re lol,
Jene bhajatã chhute fand, kare bhav pãr ne re lol … 01 Jatan kari rãkhu rasiyã rãj, visãru nahi ur thi re lol … 01
Samaru pragat roop sukh dhãm, anupam nãm ne re lol, Man mãru mohyu mohan lãl, paghaladi ni bhãt mã re lol,
Jene bhav brahmãdik dev, bhaje taji kãm ne re lol … 02 Ãvo orã chhogalã khosu chhel, khãntilã jou khãnt mã re lol.02
Je Hari akshar brahm ãdhar, pãr koi nav lahe re lol, Vahãlã tãru jalake sundar bhãl, tilak rudã karyã re lol,
Jene shesh sahastra mukh gãy, nigam neti kahe re lol... 03 Vahãlã tãrã vãm karan mã til, tene manadã haryã re lol...03
Varanavu sundar roop anup, jugal charane nami re lol, Vahãlã tãri bhrakuti ne bãne shyãm, kãraj mãrã koriyã re lol,
Nakh shikh prem sakhi nã nath, raho ur mã rami re lol.. 04 Nene tãre Premsakhi nã nãth, ke chit mãrã choriyã re lol04

(ht„ : „hƒe) …Œ-1


…Œ-2
ðk Œ k w Ënò™k Œ hËY…, y™w … { Ëth™u hu ÷tu ÷ ,
ytðtu {tht {tu n ™ {eXzt ÷t÷, fu òu ô ‚the {q Š ‚ hu ÷tu ÷ ,
su ™ u ¼s‚tk Aq x u Vk Œ , fhu ¼ð …th™u hu ÷tu ÷ ...1
s‚™ fhe ht¾w k hrËÞt hts, rðËthw k ™rn WhÚte hu ÷tu ÷ ...1
Ë{hw k «„x Y… Ëw ¾ Ät{, y™w … { ™t{™u hu ÷tu ÷ ,
su ™ u ¼ð ƒú ñ trŒf Œu ð , ¼su ‚S ft{™u hu ÷tu ÷ ...2 {™ {thw k {tu Ì tw k {tu n ™÷t÷, …t½÷ze™e ¼t‚{tk hu ÷tu ÷ ,
su nrh yûthƒú ñ ytÄth, fu …th ftu E ™ð ÷nu hu ÷tu ÷ , ytðtu ytuht Atu„÷tk ¾tuËwk Au÷, ¾tk‚e÷t òuô ¾tk‚{tk hu ÷tu÷...2
su ™ u þu » t Ë n Ë ú 1 {w ¾ „tÞ, r™„{ ™u r ‚ fnu hu ÷tu ÷ ...3 Ônt÷t ‚thw k ͤfu Ëw k Œ h ¼t÷, r‚÷f Yztk fÞtO hu ÷tu ÷ ,
ðýo ð k w Ëw k Œ h Y… y™w … , sw „ ÷ [hýu ™{e hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚tht ðt{ fhý{tk r‚÷, ‚u ý u {™ztk nÞtO hu ÷tu ÷ ...3
™¾rþ¾ «u { ˾e™t ™tÚt, hntu Wh{tk h{e hu ÷tu ÷ ...4 Ônt÷t ‚the ¼úfwrx™u ƒtýu ~Þt{, ft¤s {thtk fturhÞtk hu ÷tu÷,
• 1. nòh ™uýu ‚thu «u{˾e™t ™tÚt, fu r[¥t {thtk [turhÞtk hu ÷tu÷...4
38 Daily Recitals NityaNiyam 39
No.24 No.25
Pad-3 Pad-4
Vahãlã mune vash kidhi vrushrãj, vãlap tãrã vãl mã re lol, Rasiyã joi roopãli kot, rudi rekhãvali re lol,
Man mãru talape jovã kãj, tibakadi chhe gãl mã re lol … 01 Vahãlã mãru manadu malvã chahãy, ke jãy chitadu chali re lol 01
Vahãlã tãri nãsikã namani nãth, adhar bimb lãl chhe re lol, Vahãlã tãri jamani bhujã ne pãs, rudã til chãr chhe re lol,
Chhelã mãrã prãn karu kurbãn, joyã jevi chãl chhe re lol … 02 Vahãlã tãrã kanth vache til ek, anupam sãr chhe re lol… 02
Vahãlã tãrã dant dãdam nã bij, chaturãi chãvatã re lol, Vahãlã tãrã ur mã vingun hãr, joi nenã thare re lol,
Vahãlã mãrã prãn haro chho nãth, mithu mithu gãvatã re lol...03 Vahãlã te to jãne premi jan, joi nitya dhyãn dhare re lol … 03
Vahãlã tãre hasave harãnu chit, biju have nav game re lol, Rasiyã joi tamãru roop, rasik jan gheladã re lol,
Man mãru Premsakhi nã nãth, tam kede bhame re lol … 04 Ãvo vahãlã Premsakhi nã nãth, sundar var chheladã re lol...04
…Œ-3 …Œ-4
Ônt÷t {w ™ u ðþ feÄe ð] » thts, ðt÷… ‚tht ðt’÷{tk hu ÷tu ÷ , hrËÞt òu E Y…t¤e ftu x , Yze hu ¾ tð¤e hu ÷tu ÷ ,
{™ {thwk ‚÷…u òuðt fts xeƒfze Au „t÷{tk hu ÷tu÷...1 Ônt÷t {thwk {™zwk {¤ðt [ntÞ, fu òÞ r[¥tzwk [¤e hu ÷tu÷...1
Ônt÷t ‚the ™trËft ™{ýe ™tÚt, yÄh®ƒƒ ÷t÷ Au hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚the s{ýe ¼w ò ™u …tË, Yztk r‚÷ [th Au hu ÷tu ÷ ,
Au÷t {tht «tý fhwk fwhƒt™, òuÞt suðe [t÷ Au hu ÷tu÷...2 Ônt÷t ‚tht fkX ðå[u r‚÷ yuf, y™w…{ Ëth Au hu ÷tu÷...2
Ônt÷t ‚tht Œk ‚ Œtz{™tk ƒes, [‚w h tE [tð‚t hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚tht Wh{tk rðý„w ý nth, òu E ™u ý tk Xhu hu ÷tu ÷ ,
Ônt÷t {tht «tý nhtu Atu ™tÚt, {eXwk {eXwk „tð‚t hu ÷tu÷...3 Ônt÷t ‚u ‚tu òýu «u{es™, òuE r™íÞ æÞt™ Ähu hu ÷tu÷...3
Ônt÷t ‚thu nËðu nhtýk w r[¥t, ƒesw k nðu ™ð „{u hu ÷tu ÷ , hrËÞt òu E ‚{thw k Y…, hrËf s™ ½u ÷ ztk hu ÷tu ÷ ,
{™ {thwk «u{˾e™t ™tÚt, fu ‚{ fuzu ¼{u hu ÷tu÷...4 ytðtu Ônt÷t «u{˾e™t ™tÚt, ËwkŒhðh Au÷ztk hu ÷tu÷...4
40 Daily Recitals NityaNiyam 41
No.26 No.27
Pad-5 Pad-6
Vahãlã tãri bhujã jugal jagdish, joi ne jãu vãrane re lol, Vahãlã tãri murti ati rasroop, rasik joi ne jeeve re lol,
Kar nã latakã kartã lãl, ãvo ne mãre bãrane re lol … 01 Vahãlã e ras nã chãkhan hãr, chhãsh te nav pive re lol … 01
Vahãlã tãri angaliyo ni rekhã, nakh mani joi ne re lol, Vahãlã mãre sukh sampat tame shyãm,mohan man bhãvatã re lol,
Vahãlã mãrã chit mã rãkhu chori, kahu nahi koi ne re lol02 Ãvo mãre mandir jeevan prãn, hasi ne bolãvatã re lol … 02
Vahãlã tãrã ur mã anupam chhãp, jovã ne jeev ãkalo re lol, Vahãlã tãru roop anupam gaur, murti man mã game re lol,
Vahãlã mãre haide harakh na mãy, jãnu je hamanã malo re lol … 03 Vahãlã tãru joban jovã kãj, ke chit charane name re lol … 03
Vahãlã tãru udar ati ras roop, sheetal sadã nãth ji re lol, Ãvo mãrã rasiyã rãjiv nen, maram kari bolatã re lol,
Ãvo orã Premsakhi nã prãn, malu bhari bãth ji re lol …04 Ãvo vahãlã Premsakhi nã sen, mandir mãre dolatã re lol … 04
…Œ-5 …Œ-6
Ônt÷t ‚the ¼w ò sw „ ÷ s„Œeþ, òu E ™u òô ðthýu hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚the {q Š ‚ yr‚ hËY…, hrËf òu E ™u Sðu hu ÷tu ÷ ,
fh™tk ÷xftk fh‚t ÷t÷, ytðtu™u {thu ƒthýu hu ÷tu÷...1 Ônt÷t yu hË™t [t¾ýnth, fu AtË ‚u ™ð …eðu hu ÷tu÷...1
Ônt÷t ‚the ytk „ ¤eytu ™ e hu ¾ t, ™¾{rý òu E ™u hu ÷tu ÷ , Ônt÷t {thu Ëw ¾ Ëk … ‚ ‚{u ~Þt{, {tu n ™ {™¼tð‚t hu ÷tu ÷ ,
Ônt÷t {tht r[¥t{tk ht¾wk [tuhe, fnwk ™rn ftuE™u hu ÷tu÷...2 ytðtu {thu {krŒh Sð™«tý, nËe™u ƒtu÷tð‚t hu ÷tu÷...2
Ônt÷t ‚tht Wh{tk y™w … { At…, òu ð t™u Sð ytf¤tu hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚thw k Y… y™w … { „ti h , {q Š ‚ {™{tk „{u hu ÷tu ÷ ,
Ônt÷t {thu nizu nh¾ ™ {tkÞ, òýwk su n{ýtk {¤tu hu ÷tu÷...3 Ônt÷t ‚thwk òuƒ™ òuðt fts, fu r[¥t [hýu ™{u hu ÷tu÷...3
Ônt÷t ‚thw k WŒh yr‚ hËY…, þe‚¤ ËŒt ™tÚtS hu ÷tu ÷ , ytðtu {tht hrËÞt htSð™u ý , {{o fhe ƒtu ÷ ‚t hu ÷tu ÷ ,
ytðtu ytuht «u{˾e™t «tý, {¤wk ¼he ƒtÚtS hu ÷tu÷...4 ytðtu Ônt÷t «u { ˾e™t Ëu ý , {k r Œh {thu ztu ÷ ‚t hu ÷tu ÷ ...4
42 Daily Recitals NityaNiyam 43
No.28 No.29
Pad-7 Pad-8
Vahãlã tãru roop anupam nãth, udar shobhã ghani re lol, Vahãlã tãrã jugal charan ras roop, vakhãnu vahãl mã re lol,
Trivali jovu sundar chhel, ãvo ne orã am bhani re lol … 01 Vahãlã ati komal arun rasãr, chore chit chãl mã re lol … 01
Vahãlã tãri nãbhi nautam roop, undi ati gol chhe re lol, Vahãlã tãre jamane anguthe til, ke nakh mã cheehn chhe re lol,
Katilank joi ne Sahajãnand, ke man rangchol chhe re lol … 02 Vahãlã chheli ãngaliye til ek, jovã ne man din chhe re lol … 02
Vahãlã tãri janghã jugal ni shobhã, man mã joi rahu re lol, Vahãlã tãrã nakh ni aruntã joi, shashi kalã ksheen chhe re lol,
Vahãlã nitya nirkhu pindi ne pãni, koi ne nav kahu re lol … 03 Vahãlã ras chor chakor je bhakt, jovã ne pravin chhe re lol...03
Vahãlã tãra charan kamal nu dhyãn, dharu ati het mã re lol, Vahãlã tãri urdhvarekhã mã chit, raho kari vãs ne re lol,
Ãvo vahãlã Premsakhi nã nãth, rãkhu mãrã chit mã re lol … 04 Mãge Premsakhi kar jodi, dejo dãn dãs ne re lol … 04
…Œ-7 …Œ-8
Ônt÷t ‚thw k Y… y™w … { ™tÚt, WŒh þtu ¼ t ½ýe hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚tht sw „ ÷ [hý hËY…, ð¾týk w Ônt÷{tk hu ÷tu ÷ ,
rºtð¤e òuô ËwkŒh Au÷, ytðtu™u ytuht y{ ¼ýe hu ÷tuu÷... 1 Ônt÷t yr‚ ftu{¤ yhwý hËt¤, [tuhu r[¥t [t÷{tk hu ÷tu÷... 1
Ônt÷t ‚the ™tr¼ ™ti ‚ { Y…, Ÿze yr‚ „tu ¤ Au hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚thu s{ýu yk „ q X u r‚÷, fu ™¾{tk r[nT ™ Au hu ÷tu ÷ ,
frx÷kf òuE™u Ënò™kŒ, fu {™ hk„[tu¤ Au hu ÷tu÷... 2 Ônt÷t Au÷e ytk„¤eyu r‚÷ yuf, òuðt™u {™ Œe™ Au hu ÷tu÷... 2
Ônt÷t ‚the sk ½ t sw „ ÷™e þtu ¼ t, {™{tk òu E hnw k hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚tht ™¾™e yhw ý ‚t òu E ™u , þþef¤t ûteý Au hu ÷tu ÷ ,
Ônt÷t r™íÞ ™eh¾wk r…kze ™u …t™e, ftuE™u ™ð fnwk hu ÷tu÷... 3 Ônt÷t hË[tuh [ftuh su ¼õ‚, òuðt™u «ðeý Au hu ÷tu÷... 3
Ônt÷t ‚tht [hýf{¤™k w æÞt™, Ähw k yr‚ nu ‚ {tk hu ÷tu ÷ , Ônt÷t ‚the Qæðo h u ¾ t{tk r[¥t, hntu fhe ðtË™u hu ÷tu ÷ ,
ytðtu Ônt÷t «u{˾e™t ™tÚt, ht¾wk {tht r[¥t{tk hu ÷tu÷... 4 {t„u «u{˾e fh òuze, Œuòu Œt™ ŒtË™u hu ÷tu÷... 4
44 Daily Recitals NityaNiyam 45
No.30 Rãg : chopãi
(Rãg : Poorvachhãyo) Kãli talãvadi e nit nãtã, premi bhakt e shriji nã hatã;
Didhã darshan Shriji hullãse, mãngo bãi vachan muj pãse.
Kahu alaukik vãrtã, prabhu pragat ni ã vãr;
Tyãre bãi bolyã bol evo, khape putra tamãrã j jevo;
Je jan shravane sãmbhale, te thãy akshar pãr, Mãrã mukta mãrã jevã jeh, lese avtãr tam gher teh.
Suraj Sahajãnandji, antardhyãn thayã je vãr; Mãri murti mã sadã rahenãrã, thãse putra rupe te tamãrã;
Tene vãsar bahu vitiyã, karyo sankalp Shriji te vãr, Suni rãji thayã bhakt rãj, mãri ichhã puri thai ãj.
Kachchh desh mã baladiyã gãm, kanabi kule pãnchã pitã nãm;
Sarvopari gnãn ãpvã, murti mã levã sãr;
Devbãi pativratã mãt, tiyã pragatyã mukta shãkshãt.
Mukta dvãre vichru, satsang mã ã vãr, Samvat oganisso ek ni tithi, mãs kãrtik prabodhi ni hati;
Mukta je mãrã jevã, mãri murti mã rahenãr; Didhã darshan dayãle jyãre, vãr chandra no to hato tyãre.
Te dvãrã sukh ãpvu, mãri murti nu nirdhãr, Mãt pitã ne harakh vadhãi, nãm dharãvyu Abajibhãi;
Shriji sankalp motã thayã jyãre, sant harijane olakhyã tyãre.
Jene tap tikhu karyu, mane prasann karvã kãj;
Motã jãni name sahu shish, rahetã samãdhi mã ahonish;
Putra ni ichhã eh ne, tenã puru manorath ãj. Sant harijan je jog kartã, tene sarvopari vãto kartã.
ƒt…t©e™wk Sð™ fð™
(ht„ : [tu…tE)
(ht„ : …qðoAtÞtu) ft¤e ‚÷tðzeyu r™‚ ™t’‚t, «u { e¼õ‚ yu ©eS™t n‚t;
fnw k y÷ti r ff ðt‚to , «¼w «„x™e yt ðth; ŒeÄtk Œhþ™ ©eS nw Õ ÷tËu , {t„tu ƒtE ð[™ {w s …tËu .
su s™ ©ðýu Ëtk ¼ ¤u , ‚u ÚttÞ yûth …th, íÞthu ƒtE ƒtu Õ Þt ƒtu ÷ yu ð tu , ¾…u …w º t ‚{tht s su ð tu ;
{tht {w õ ‚ {tht su ð t su n , ÷u þ u yð‚th ‚{ ½u h ‚u n .
Ëq h s Ënò™k Œ S, yk ‚ æÞto ™ ÚtÞt su ðth;
{the {q Š ‚{tk ËŒt hnu ™ tht, Úttþu …w º t Y…u ‚u ‚{tht;
‚u™u ðtËh1 ƒnw ðer‚Þt, fÞtuo ËkfÕ… ©eS ‚u ðth, Ëw ý e htS ÚtÞt ¼õ‚hts, {the RåAt …q h e ÚtE yts.
Ëðtu o … he ¿tt™ yt…ðt, {q Š ‚{tk ÷u ð t Ëth; fåA Œu þ {tk ƒ¤rŒÞt „t{, fýƒe fw ¤ u …tk [ tr…‚t ™t{;
{w õ ‚ îthu rð[hw k , Ë‚Ëk „ {tk yt ðth, Œu ð ƒtE …r‚ðú ‚ t {t‚, r‚Þtk «„xât {w õ ‚ Ëtûtt‚T .
{w õ ‚ su {tht su ð t, {the {q Š ‚{tk hnu ™ th; Ëkð‚ ytu„ýeËtu yuf™e r‚rÚt, {tË fthr‚f «ƒturÄ™e n‚e;
ŒeÄtk Œhþ™ ŒÞt¤u ßÞthu , ðth [k ÿ ™tu ‚tu n‚tu íÞthu .
‚u îtht Ëw ¾ yt…ðw k , {the {q Š ‚™w k r™hÄth,
{t‚r…‚t™u nh¾ ðÄtE, ™t{ ÄhtÔÞw k yƒS¼tE;
su ý u ‚… ‚e¾k w fÞw O , {™u «ËÒt fhðt fts; ©eS ËkfÕ… {tuxt ÚtÞt ßÞthu, Ëk‚ nrhs™u ytu¤ÏÞt íÞthu.
…wºt™e RåAt yun™u, ‚u™t …qhwk {™tuhÚt yts. {tu x t òýe ™t{u Ënw þeþ, hnu ‚ t Ë{trÄ{tk yntu r ™þ;
• 1. ðth, rŒðË Ëk ‚ nrhs™ su òu „ fh‚t, ‚u ™ u Ëðtu o … he ðt‚tu fh‚t.
46 Daily Recitals NityaNiyam 47
Sarva avtãr nã avtãri, Shriji murti alaukik nyãri; Evã anãdi to ame nakki, ãvyã Shriji ni murti thaki.
Sarva kãran sarva ãdhãr, sarva niyantã divya sãkãr. Shriji sankalp to ame ãvyã, bheli Shriji ni murti lãvyã;
Evã Swãminãrãyan ek, bijã to badhã enã sevak; Jene joiye te ãvjo levã, ame to ãvyã murti devã.
Jiv koti ne ishvar koti, mahãkãl narnãrãyan koti. Amãre to ek j vepãr, devi murti e j karãr;
Shvetdvip nã pati chhe jeh, brahm koti vãsudev eh; Koi lyo koi lyo em kahetã, keval krupã e murti detã.
Vãsudev nã upari jeh, mul akshãr kahevãy teh. Sant harijan je jog kartã, tene Bãpã ãvi vãto kartã;
Mul akshar thi motã ghanãy, ekãntik to satsang mãy; Desh videsh mã jyã jyã jãtã, mumukshu jan tarat khenchãtã.
Ekãntik thi motã je kahyã, te to akshar dhãm mã rahyã. Jem loh chamak dekhi chale, sant harijan e rite male;
Param ekãntik je kahevãy, rahe Shriji sanmukh sadãy; Jem nadiyu samudra mã jãy, sant harijan em khenchãy.
Tethi motã anãdi kahevay, rahe Shriji murti mã sadãy. Desh videsh thi je ãvtã, tene murti Mahãrãj ni detã;
Rasbas e murti mã rahe chhe, rome rom navin sukh le chhe; Evi rite Bãpãshri e ãvi, murti ras ni rel chalãvi.
Toy murti no pãr na pãme, apãr apãr kahi ne virãme. Vali vachanãmrut ni tikã kidhi, kari be bhãg vãto prasiddhi;
Ot prot tãno vãno bey, anãdi jal tarangvat chhey; Temã lakhãvyã chhe evã muddã, mul akshar thi purushottam judã.
Ëðo yð‚th™t yð‚the, ©eS {qŠ‚ y÷tirff LÞthe; yuðt y™trŒ ‚tu y{u ™¬e, ytÔÞt ©eS™e {qŠ‚ Útfe.
Ëðo fthý Ëðo ytÄth, Ëðo r™Þk ‚ t rŒÔÞ Ëtfth. ©eS ËkfÕ… ‚tu y{u ytÔÞt, ¼u¤e ©eS™e {qŠ‚ ÷tÔÞt;
yu ð t Mðtr{™thtÞý yu f , ƒeò ‚tu ƒÄt yu ™ t Ëu ð f; su™u òuEyu ‚u ytðòu ÷uðt, y{u ‚tu ytÔÞt {qŠ‚ Œuðt.
Sðftu r x ™u Eïhftu r x, {ntft¤ ™h™thtÞýftu r x. y{thu ‚tu yu f s ðu … th, Œu ð e {q Š ‚ yu s fhth;
ïu ‚ îe…™t …r‚ Au su n , ƒú ñ ftu r x ðtËw Œ u ð yu n ; ftuE ÕÞtu ftuE ÕÞtu yu{ fnu‚t, fuð¤ f]…tyu {qŠ‚ Œu‚t.
ðtËw Œ u ð ™t W…he su n , {q ¤ yûth fnu ð tÞ ‚u n . Ëk‚ nrhs™ su òu„ fh‚t, ‚u™u ƒt…t ytðe ðt‚tu fh‚t;
{q ¤ yûthÚte {tu x t ½ýtÞ, yu f tk r ‚f ‚tu ËíËk „ {tk Þ ; Œuþ rðŒuþ{tk ßÞtk ßÞtk ò‚t, {w{wûtw s™ ‚h‚ ¾U[t‚t.
yu f tk r ‚fÚte {tu x t su fÌttk , ‚u ‚tu yûthÄt{{tk hÌtt. su { ÷tu n [{f Œu ¾ e [¤u , Ëk ‚ nrhs™ yu he‚u {¤u ;
…h{yu f tk r ‚f su fnu ð tÞ, hnu ©eS ËL{w ¾ ËŒtÞ; su { ™ŒeÞw k Ë{w ÿ {tk òÞ, Ëk ‚ nrhs™ yu { ¾U [ tÞ.
‚u Ú te {tu x t y™trŒ fnu ð tÞ, hnu ©eS {q Š ‚{tk ËŒtÞ. Œu þ rðŒu þ Úte su ytð‚t, ‚u ™ u {q Š ‚ {nthts™e Œu ‚ t;
hËƒË yu {qŠ‚{tk hnu Au, htu{u htu{ ™ðe™ Ëw¾ ÷u Au; yu ð e he‚u ƒt…t©eyu ytðe, {q Š ‚hË™e hu ÷ [÷tðe.
‚tuÞ {qŠ‚™tu …th ™ …t{u, y…th y…th fne™u rðht{u. ð¤e ð[™t{]‚™e xeft feÄe, fhe ƒu ¼t„ ðt‚tu «rËÂØ;
ytu‚«tu‚ ‚týtu ðtýtu ƒuÞ, y™trŒ s¤ ‚hk„ð‚T AuÞ; ‚u{tk ÷¾tÔÞt Au yuðt {wÆt, {q¤yûthÚte …whw»ttu¥t{ swŒt.
48 Daily Recitals NityaNiyam 49
Tenã lakhnãrã sadguru swãmi, Ishwarcharandãsji akãmi; Poorvachhãyo
Tene vãnche rãkhe sune jeh, moksha ãtyãntik pãme teh.
Je janane sanshay talyã, ene malyã pragat mahãrãj;
Evã krupã vachano jene kahãvyã, te to murti mã rãkhvã ãvyã;
Mukta pan pragat malyã, ane pragat sant samãj,
Nathi udhãro pãdo ne hã j, thayã rokdã kalyãn ãj.
Je che akshardhãme sadãy, te murti deh chhatã pamãy; Sant harijan sãmbhalo, hu alp mati tam pãs;
Motã olakhvã e chhe ghãnti, manushyabhãv ni rahi jãy ãnti. Olakhyã Abajitãt ne, Shriji krupã e Karaman dãs.
Jene olakhyã sanshay kãpi, tene bãpã e murti ãpi; …qðoAtÞtu
Jene olakhyã nahi lagãr, tene to thai murti ni vãr.
su s™™u ËkþÞ xéÞt, yu™u {éÞt «„x {nthts;
Jene jog mã sanshay karyã, tene to fer janam dharyã;
{wõ‚ …ý «„x {éÞt, y™u «„x Ëk‚ Ë{ts,
Jene avgun lidhã chhe bhãri, teni to thai bhãre khuvãri.
Jene khotã khotã nãkhyã tut, te to marine thayã chhe bhut; Ëk‚ nrhs™ Ëtk¼¤tu, nwk yÕ… {r‚ ‚{ …tË;
Jene Bãpã nã thayã chhe melã, tene to rãkhyã murti mã bhelã. ytu¤ÏÞt yƒS‚t‚™u, ©eS f]…tyu fh{ýŒtË.
Rãg :sorathã
‚u™t ÷¾™tht ËŒT„whw Mðt{e, Eïh[hýŒtËS yft{e;
‚u™u ðtk[u ht¾u Ëwýu sun, {tuût ytíÞkr‚f …t{u ‚un. Gunhã karyã bakshish, keval krupã vãpri,
yuðtk f]…t ð[™tu suýu fntÔÞtk, ‚u ‚tu {qŠ‚{tk ht¾ðt ytÔÞt; Swãmi sevak bhãve, rãkhyã murti mã sadã.
™Úte WÄthtu …tztu ™u nt s, ÚtÞtk htufztk fÕÞtý yts. (ht„ : ËtuhXt)
su Au yûthÄt{u ËŒtÞ, ‚u {q Š ‚ Œu n A‚tk …{tÞ;
{tuxt ytu¤¾ðt yu Au ½tkxe, {™w»Þ¼tð™e hne òÞ ytkxe. „w L nt fÞto ƒrûtË, fu ð ¤ f] … t ðt…he,
suýu ytu¤ÏÞt ËkþÞ ft…e, ‚u™u ƒt…tyu {qŠ‚ yt…e; Mðt{e Ëu ð f ¼tðu , htÏÞt {q Š ‚{tk ËŒt.
suýu ytu¤ÏÞt ™rn ÷„th, ‚u™u ‚tu ÚtE {qŠ‚™e ðth.
su ý u òu „ {tk Ëk þ Þ fÞto , ‚u ý u ‚tu Vu h s™{ ÄÞto ;
suýu yð„wý ÷eÄt Au ¼the, ‚u™e ‚tu ÚtE ¼thu ¾wðthe.
suýu ¾tuxt ¾tuxt ™tÏÞt ‚q‚, ‚u ‚tu {he™u ÚtÞt Au ¼q‚;
su™u ƒt…t™t ÚtÞt Au {u¤t, ‚u™u ‚tu htÏÞt {qŠ‚{tk ¼u¤t.
50 Daily Recitals NityaNiyam 51
Swãminãrãyan mahãmantr Mãhima Have ãj karu hu prakãsh, tame sãmbhalo te sahu dãs;
Swãminãrãyan mãru nãm, sambhãratã sahune sukhadhãm…06
Poorooshottam leelãmrut tarang - 13
Bijã nãm le koi apãr, toye ãve nahi eni hãr;
Vali vhãle kari ek vãt, sahu sãmbhalo jan sãkshãt; Swãminãrãyan nãm sãr, liye ek vãr niradhãr…07
Amãrã nãm chhe jo apãr, temã pan karyo nirdhãr … 01 Tene apãr nãm nu fal, male tarat jãno e pal;
Mãrkand rushi e te jeh, nãm pãdyã chhe amãrã teh; Mãte sahu jan lejo vichãri, ã chhe nãm ati sukh kãri...08
Krushna Hari Harikrushna sãr, nilkanth nãm nirdhãr … 02 Swãminãrãyan nãm sãr, ratajo sahu te nar nãr;
Vali swãmi Rãmãnande jeh, nãm pãdyã chhe amãrã eh; Sarve nãrãyan no hu swãmi, mãte rahejo mane kar bhãmi … 09
Sahajãnand sukha nu dhãm, biju Nãrãyan muni nãm … 03 Bija nãrãyan nãm ghanã, kahu nãm thodãk te tanã;
Rudu Ghanshyãm nãm jeh, mãtãpitã kahetã kari sneh; Surya nãrãyan je kahevãy, vairãt nãrãyan pan levãy...10
Em nãm amãrã te bahu, pãdyã nokhã nokhã jane sahu … 04 Lakshmi nãrãyan nãm kahe chhe, nar nãrãyan nãm lahe chhe;
Pan mukhya amãru je nãm, te to bhuli gaya chhe tamãm; Vãsudev nãrãyan sãr, evã nãrãyan nãm apãr …11
Koine hãth te avyu nahi, eh sãru nãm gayu rahi … 05
Mðtr{™thtÞý {nt{kºt {rn{t nðu yts fhw k nw w k «ftþ, ‚{u Ëtk ¼ ¤tu ‚u Ënw ŒtË;
(…whw»ttu¥t{ ÷e÷t{]‚ ‚hk„ - 13) Mðtr{™thtÞý {thwk ™t{, Ëk¼th‚t Ëti™u Ëw¾Ät{...06
ð¤e Ônt÷u fhe yu f ðt‚, Ënw Ëtk ¼ ¤tu s™ Ëtûtt‚T ; ƒeòk ™t{ ÷u ftu E y…th, ‚tu Þ u ytðu ™rn yu ™ e nth;
y{thtk ™t{ Au òu y…th, ‚u{tk …ý fÞtuo r™hÄth...01 Mðtr{™thtÞý ™t{ Ëth, ÷eÞu yuf ðth r™hÄth...07
{tfO z Ér»tyu ‚u su n , ™t{ …tzâtk Au y{thtk ‚u n ; ‚u ™ u y…th ™t{™w k V¤, {¤u ‚h‚ òýtu yu …¤;
f]»ý nrh nrhf]»ý Ëth, ™e÷fkX ™t{ r™hÄth...02 {txu Ëti s™ ÷uòu rð[the, yt Au ™t{ yr‚ Ëw¾fthe...08
ð¤e Mðt{e ht{t™kŒu sun, ™t{ …tzâtk Au y{thtk yun; Mðtr{™thtÞý ™t{ Ëth, hxòu Ënw ‚u ™h™th;
Ënò™kŒ Ëw¾™wk Ät{, ƒeswk ™thtÞý{wr™ ™t{...03 Ëðuo ™thtÞý™tu nwk Mðt{e, {txu hnuòu {™u fh¼t{e...09
Yzw k ½™~Þt{ ™t{ su n , {t‚tr…‚t fnu ‚ tk fhe M™u n ; ƒeòk ™thtÞý ™t{ ½ýtk , fnw k ™t{ Úttu z tk f ‚u ‚ýtk ;
yu{ ™t{ y{thtk ‚u ƒnw, …tzâtk ™tu¾tk ™tu¾tk s™u Ënw...04 ËqÞo™thtÞý su fnuðtÞ, ðihtx™thtÞý …ý ÷uðtÞ...10
…ý {w Ï Þ y{thw k su ™t{, ‚u ‚tu ¼q ÷ e „Þt Au ‚{t{; ÷û{e™thtÞý ™t{ fnu Au , ™h™thtÞý ™t{ ÷nu Au ;
ftuE™u ntÚt ‚u ytÔÞwk ™rn, yun Ëthkw ™t{ „Þwk hne...05 ðtËwŒuð™thtÞý Ëth, yuðtk ™thtÞý ™t{ y…th...11
52 Daily Recitals 53
Te sahu nãrãyan no hu swãmi, sahu rahyã mane kar bhãmi;
Mãte Swãminãrãyan jeh, nãm mãru chhe kahu chhu teh … 12 Prarthana
Sarvopari nãm chhe e sãr, mãte ratajo sahu nar nãr;
Eh nãm rate jan jeh, pãme alaukik sukh teh … 13 No.31
Em Hari e nij nãm tano,kahyo mahimã mukhe thi ghano (2) (Rãg : Bhairavee)

Mere to ek tum hi ãdhãrã, Nãv ke kãg ki gati bhai meri;


‚u Ëti ™thtÞý™tu nw k Mðt{e, Ënw hÌtt {™u fh¼t{e;
jahã dekhu tahã jal nidhi khãrã … 1
{txu Mðtr{™thtÞý sun, ™t{ {thwk Au fnwk Awk ‚un...12
Rasik shiromani tum bin moku;
Ëðtu o … he ™t{ Au yu Ëth, {txu hxòu Ënw ™h™th; lagat he jag sukh jarat angãrã … 2
yun ™t{ hxu s™ sun, …t{u y÷tirff Ëw¾ ‚un...13 Tum moku miliyo to ãnand atishe;
yu{ nrhyu r™s ™t{ ‚ýtu, fÌttu {rn{t {w¾uÚte ½ýtu(2) bisarat sab dukh vãram vãrã … 3
Muktãnand kahe antar jãmi;
kahã samajãvu mere pritam pyãrã…4

(ht„ : ¼ihðe)
{uhu ‚tu yuf ‚w{ ne ytÄtht, ™tð fu ft„ fe „r‚ ¼E {uhe;
sntk Œu ¾ k w ‚ntk s÷r™rÄ ¾tht...1
hrËf rþhtu{rý ‚w{ ƒe™ {tufwk;
÷„‚ nu s„Ëw ¾ sh‚ yk „ tht 1 ...2
‚w{ {tufwk r{r÷Þtu ‚tu yt™kŒ yr‚þu;
rƒËh‚ ˃ Œw : ¾ ðthk ð tht...3
{wõ‚t™kŒ fnu yk‚hò{e;
fntk Ë{òðw k {u h u «e‚{ ÃÞtht...4
• 1. ƒ¤‚t ftu÷Ët
54 Daily Recitals Prarthana 55
No.32 No.33
(Rãg :hari dãsanã te dukhadã kãpajo) Ãpanã te ãbh mã hu nãnu pãrevadu, ãpanã ishãre udi jãvu;
Ãpanã vachan mãrã jivan no rãh chhe, ãpani ruchi mã jivi jãvu.
Tãri ichha vinã to kãi thãy nahi, vinã maraji thi trun todãy nahi;
Ãpani ichhã mã ãyakhu ogãlavu, ãp chãho em mãre rahevu;
Tame kartã bano re Ghanshyãmji, to j thãye mãri puri hãmaji...Tame
Dãs tano dãs thai ãpamã homãi jãvu, divya jivan ãp mãthi levu;
Chhel chhogãlã bhelã bhalo to, lumakh keri nu padi jãshe; Re, mãre ãpanã ... 01
Dinbandhu tame dayã karo to, kãm turat sufal thãshe; Venu banvu chhe mãre ãpnã adhar tani, ãpanã j sur hun relãvu;
Shriji tãri krupã par vãt chhe, mune malyã prabhu sãkshãt chhe...Tame 01 Murti mã ras bas rãkho mãrã swãmi, mahimã vichãre dubi jãu;
O mãrã swãmi lau chhu dhanushya bãn, ãp sankalpe sahãy karajo; Re, mãre ãpanã … 02
Dãsãnudãs nã pyãrã Ghanshyãmji, dãs gani bedo pãr karajo; Din bãlak hu ãpano gulãm bani, rãjipo ãpano kamãvu;
Bhale sabhã ne e samajãi jãy, aham bhãve to kãi na kãm thãy...Tame 02 Mãrag pan ãp mãri manzil pan ãp chho,mãre ãp vade ãpamã samãvu,
Re, mãre ãpanã … 03
(ht„ : nrh ŒtË™tk ‚u Œw:¾ztk ft…òu)
yt…™t ‚u yt¼{tk nw k ™t™w k …thu ð zw k , yt…™t Rþthu Qze òðw k ;
‚the RåAt rð™t ‚tu ftkE ÚttÞ ™rn, rð™t {hSÚte ‚]ý ‚tuztÞ ™rn;
yt…™tk ð[™ {tht Sð™™tu htn Au, yt…™e hwr[{tk Sðe òðwk...xuf
‚{u f‚to ƒ™tu hu ½™~Þt{S, ‚tu s ÚttÞu {the …qhe nt{ S..‚{u xu f
yt…™e RåAt{tk ytÞ¾wk ytu„t¤ðwk, yt… [tntu yu{ {thu hnuðkw;
Au ÷ Atu „ t¤t ¼u ¤ t ¼¤tu ‚tu , ÷q { ¾ fu h e™w k …ze òþu ;
ŒtË ‚ýtu ŒtË ÚtE yt…{tk ntu{tE sðkw, rŒÔÞ Sð™ yt…{tkÚte ÷uðwk,
Œe™ƒk Ä w ‚{u ŒÞt fhtu ‚tu , ft{ ‚w h ‚ Ëw V ¤ Úttþu , hu, {thu yt…™t...01
©eS ‚the f]…t …h ðt‚ Au, {w™u {éÞt «¼w Ëtûtt‚T Au..‚{u 01
ðuýw ƒ™ðkw Au {thu yt…™t yÄh‚ýe, yt…™t s Ëqh nwk hu÷tðwk;
ytu {tht Mðt{e ÷ô Aw k Ä™w » Þƒtý, yt… Ëk f Õ…u ËntÞ fhòu ; {q Š ‚{tk hËƒË ht¾tu {tht Mðt{e, {rn{t rð[thu zq ƒ e òô,
ŒtËt™w Œ tË™t ÃÞtht ½™~Þt{S, ŒtË „ýe ƒu z tu …th fhòu , hu, {thu yt…™t...02
¼÷u ˼t™u yu Ë{òE òÞ, ynk¼tðu ‚tu ftkE ™ ft{ ÚttÞ..‚{u 02
Œe™ ƒt¤f nw k yt…™tu „w ÷ t{ ƒ™e, htS…tu yt…™tu f{tWk ,
{th„ …ý yt… {the {krÍ÷ …ý yt… Atu, {thu yt… ðzu yt…{tk Ë{tðw,k
hu, {thu yt…™t...03
56 Daily Recitals Prarthana 57
No.34 No.35
Haratã faratã karatã kãm, tamane na bhuliye bhagvãn; Ho prãnpyãra Shriji, ã sankalp mã bal ãpjo.
Evu bal do Shriji ãj, mãgiye ame jodi hath. Lãvyã chho tava sankalpe to, sankalp ma j samãvajo;
Dãs tamãrã chhiye ame, gãndã ghela ã same; Samay, shakti, buddhi, ãvadat, tava arthe vaparãvajo;
Mãtpitã ne sagã tame, sadã tamãru sukh game… 01 Tava arthe vaparãvajo, bas divyajivan karãvajo … 1
Doshmãtra ne tãli dai, prem diyo tame rãji thayi; Dikarã-dikari ghar nã sabhyo, Anãdi mukta manãvajo;
Tava drashti amrut bhari, aho dayãlu dayã kari … 02 Mãrã chhe e bhãv bhuline, tava arthe jivãdajo,
Tame amãrã, ame tamãrã, jivan prãn chho prãn thi pyãrã; Nokari-dhandhã dravyãdik sau, trustipade bhogavãvjo;
Trustipade bhogavãvjo, samaye saheje chhodãvajo … 2
Avaguna gunhã visãri ne, ahonish rãkho sambhãri ne…03
Ãpane arthe janam amãro, samajan dradha karãvajo;
Pritam tamne su kahiye, jevã tevã bãl chhiye;
Deh nahi hun mukta anãdi, akhand manan rakhãvajo;
Mãgiye bhelã mali ne ãj, rãkho bhelã mukta samãj... 04
Rasbas karine murti mã rakhya, ‘Maharaj’ j thasãvajo;
‘Maharaj’ j thasãvajo; bas tav sukh mã dubãdajo … 3
nh‚tk - Vh‚tk fh‚tk ft{, ‚{™u ™ ¼q ÷ eyu ¼„ðt™;
ntu «týÃÞtht ©eS, yt Ëk f Õ…{tk ƒ¤ yt…òu . ..xu f
yu ð w k ƒ¤ Œtu ©eS yts, {t„eyu y{u òu z e ntÚt...xu f
÷tÔÞt Atu ‚ð Ëk f Õ…u ‚tu , Ëk f Õ…{tk s Ë{tðòu ;
ŒtË ‚{tht Aeyu y{u , „tk z t ½u ÷ t yt Ë{u ;
Ë{Þ, þÂõ‚, ƒw  Ø, ytðz‚, ‚ð yÚtu o ð…htðòu ,
{t‚r…‚t ™u Ë„tk ‚{u, ËŒt ‚{thwk Ëw¾ „{u... nh‚tk 01 ‚ð yÚtu o ð…htðòu , ƒË rŒÔÞSð™ fhtðòu . ..01
Œtu » t{tºt™u xt¤e ŒE, «u { rŒÞtu ‚{u htS ÚtE; Œefht-Œefhe ½h™tk ËÇÞtu , y™trŒ{w õ ‚ {™tðòu ;
‚ð áÂü y{]‚ ¼he, yntu ŒÞt¤w ŒÞt fhe... nh‚tk 02 {tht Au yu ¼tð ¼q ÷ e™u , ‚ð yÚtu o rsðtzòu ,
‚{u y{tht, y{u ‚{tht, Sð™«tý Atu «týÚte ÃÞtht; ™tu f he-Äk Ä t ÿÔÞtrŒf Ëti , xÙ M xe…Œu ¼tu „ ðtðòu ;
yð„wý „wLnt rðËthe™u, yntur™þ ht¾tu Ëk¼the™u... nh‚tk 03 xÙ M xe…Œu ¼tu „ ðtðòu , Ë{Þu Mnu s u Atu z tðòu . ..0h
«e‚{ ‚{™u þw k fneyu , su ð t ‚u ð t ƒt¤ AEyu ; yt…™u yÚtu o s™{ y{thtu , Ë{sý áZ fhtðòu ;
{t„eyu ¼u¤t {¤e™u yts, ht¾tu ¼u¤t {wõ‚ Ë{ts... nh‚tk 04 Œu n ™rn nw k {w õ ‚ y™trŒ, y¾k z {™™ h¾tðòu ,
hËƒË fhe™u {q Š ‚{tk htÏÞt, ‘{nthts’ s XËtðòu ;
‘{nthts’ s XËtðòu ; ƒË ‚ð Ëw ¾ {tk zw ƒ tzòu . ..03
58 Daily Recitals 59
No.36 Kirtan
Ho Shriji tamãru pragatpanu, antaryãmi pãnu akhand raho;
Ho Shriji sadãy tame rãji raho, evu divya jivan mãre jivavu chhe No.37
Mãri sarve kriyã ne tame juvo chho, sarve sankalpo ne tame jãno chho;
Ghanshyãm murti tãri re o vhãli lãge chhe (2);
Divya drashti rupi tav camero, sadãy am par dhãro chho;
Ghanshyãm murti tãri re, ek nimakh na melu nyãri re
Ãgnyã viruddh kashu thãy nahi, evu pragatpanu rakhãvajo … 1
Rahetã hoiye tamãri pãse, ane jevi maryãdã rahe; Sundarvar ati shobho chho sãrã, ur par hãr hajãri re … 01
Jaiye dur ke rahiye ekãnte, to pan tevi maryãdã rahe; Pãpan upar shobhi rahi chhe, pãghaladi ghani sãri re … 02
Sadãy rãji kari shakiye, evu jãnpanu rakhãvajo … 2 Chhel chhabilã tãrã chhoglã joine,nene nirakhi vãri re …03
Jetalu amane pragatpanu, antarayãmipanu dradh hase;
Premsakhi kahe nãthaji tamane, rãkhun hrudiyã mã dhãri re04
Tetalo jay amãro thãse, nahi to sadã parãjay thase,
Evã antar nã shatruo thi, sadã jay amãro karãvajo … 3
½™~Þt{ {q Š ‚ ‚the hu ytu Ônt÷e ÷t„u Au ( 2);
ntu ©eS ‚{thw k «„x…ýw k , yk ‚ Þto { e…ýw k y¾k z hntu ;
½™~Þt{ {q Š ‚ ‚the hu , yu f r™{¾ ™ {u ÷ w k LÞthe hu . ..xu f
ntu ©eS ËŒtÞ ‚{u htS hntu, yuðwk rŒÔÞSð™ {thu Sððwk Au...xuf
ËwkŒhðh yr‚ þtu¼tu Atu Ëtht, Wh …h nth nòhe hu...ytu Ônt÷e 01
{the Ëðuo r¢Þt™u ‚{u swytu Atu, Ëðuo ËkfÕ…tu™u ‚{u òýtu Atu;
rŒÔÞ árüY…e ‚ð fu { u h tu , ËŒtÞ y{ …h Äthtu Atu , …tk…ý W…h þtu¼e hne Au, …t½÷ze ½ýe Ëthe hu...ytu Ônt÷e 02
yt¿tt rðhw Ø fþw k ÚttÞ ™rn, yu ð w k «„x…ýw k h¾tðòu . ..01 Au÷ Aƒe÷t ‚thtk Atu„÷tk òuE™u, ™uýu ™eh¾e ðthe hu...ytu Ônt÷e 03
hnu ‚ t ntu E yu ‚{the …tËu , y™u su ð e {Þto Œ t hnu ; «u{˾e fnu ™tÚtS ‚{™u, ht¾wk nwrŒÞt{tk Äthe hu...ytu Ônt÷e 04
sEyu Œq h fu hneyu yu f tk ‚ u , ‚tu … ý ‚u ð e {Þto Œ t hnu ,
ËŒtÞ htS fhe þfeyu , yu ð w k òý…ýw k h¾tðòu . ..02
su x ÷w k y{™u «„x…ýw k , yk ‚ Þto { e…ýw k áZ nþu ;
‚u x ÷tu sÞ y{thtu Útþu , ™rn ‚tu ËŒt …htsÞ Útþu ,
yuðt yk‚h™t þºtwytuÚte, ËŒt sÞ y{thtu fhtðòu...03
60 Daily Recitals Kirtan 61
No.38 No.39
(Rãg :Meetha Lãgya Chhe Mune Aãjna) (Rãg: Dhol)

Mithi madhuri bhali murti tãri murti; Ãj sakhi ãnand ni heli,


Didhi dayãlu Ghanshyãm re,sukh thi bhareli bhali murti Hari mukh joi ne hu thai chhu re gheli;
Mahã re muni nã dhyãn mã nãve,
Haratã ne faratã dekhu tãri murti;
tere shãmaliyo ji muj ne bolãve … 01
sarve kriyã mã sukh dhãm re … Sukh thi 01
Je sukh ne bhav brahmãdik ichhe,
Rasbas bhãve sukh jhilavã ne murti;
tere shãmaliyo ji muj ne re prichhe;
mukto ne tharavã nu thãm re … Sukh thi 02
Na gai gangã godãvari kãshi,
Sarve sukho nu kharu mul chhe re murti; gher bethã malyã dhãm na vãsi … 02
pãme chhe sukh tamãm re … Sukh thi 03 Tap re tirath mã hu kãi nav jãnu,
Anahad sukho ni khãn chhe re divya murti; saheje saheje hu to sukhadã re mãnu;
pãmi ne thão nishkãm re … Sukh thi 04 Jerãm kahe swãmi saheje re maliyã,
Kãlãvãlã kari rijhãvã murti; vãt ni vãte vãlo adhalak dhaliyã … 03
vade dãsãnudãs kar bhãm re … Sukh thi 05
(ht„ : Ätu¤)
(ht„ : {eXt ÷tøÞt Au {w™u yts™t)
yts ˾e yt™k Œ ™e nu ÷ e, nrh{w ¾ òu E ™u nw k ÚtE Ak w hu ½u ÷ e;
{eXe {Äwhe ¼÷e {qŠ‚ ‚the {qŠ‚;
{nt hu {wr™™t æÞt™{tk ™t’ðu, ‚u hu þt{r¤ÞtuS {ws™u ƒtu÷tðu.
ŒeÄe ŒÞt¤w ½™~Þt{ hu , Ëw ¾ Úte ¼hu ÷ e ¼÷e {q Š ‚...xu f
su Ëw ¾ ™u ¼ð ƒú ñ trŒf RåAu , ‚u hu þt{r¤Þtu S {w s ™u hu «eAu ;
nh‚tk ™u Vh‚tk Œu¾wk ‚the {qŠ‚; Ëðuo r¢Þt{tk Ëw¾Ät{ hu..Ëw¾Úte01
™ „E „k „ t „tu Œ tðhe ftþe, ½u h ƒu X tk {éÞt Ät{™t ðtËe.
hËƒË ¼tðu Ëw¾ Íe÷ðt™u {qŠ‚; {wõ‚tu™u Xhðt™wk Xt{ hu...Ëw¾Úte02
‚… hu ‚eÚto{tk nwk ftkE ™ð òýwk, Mnusu Mnusu hu nwk ‚tu Ëw¾ztk hu {týwk;
Ëðou Ëw¾tu™kw ¾hwk {q¤ Au hu {qŠ‚; …t{u Au Ëw¾ ‚{t{ hu...Ëw¾Úte03
suht{ fnu Mðt{e Ënusu hu {r¤Þt, ðt‚™e ðt‚u ðt÷tu yZ¤f Zr¤Þt.
y™nŒ Ëw¾tu™e ¾tý Au hu rŒÔÞ {qŠ‚; …t{e™u Úttytu r™»ft{ hu...Ëw¾Úte04
ft÷tðt÷t fhe rhÍtðt {q Š ‚; ðŒu ŒtËt™w Œ tË fh ¼t{ hu . ..Ëw ¾ Úte05
62 Daily Recitals Kirtan 63
No.40 No.41
(Shãrdulavikreedit) (Rãg: Ame To Shriji nã Sãntan)
Bãpã ãp sadãy divya rupe, bhela j chho sarvadã, Ame to Bãpã nã santãn, amãrã Bãpã jivanprãn.
Bãpã bãlak ãp nã am sahu, tene bhulo nahi kadã; Bãpã ne shir pãgh sohãve, shobhe angarkhi ni chãl;
Bãpã ãp ã samay mã, ãvi birãjya ahi; Gulãb nã hãr gajarã bãju, dhãran e karnãr ... Ame to 01
Bãpã birad ãp nu ur dhari, rãkhyã sadã murti mahi ... 1 Premi jano ne lãd ladãvi, ãpyã sukh apãr;
Tãne tãne dukhadã kãpavã, sadãy chhe taiyãr ... Ame to 02
Bãpã ãp manushya rupe, jevã sukho ãpatã, Bãpãshri chhe rakshak jenã, drohi shu karanãr;
Bãpã divya navin sukh tevã, ãje amo mãgatã; Bãpãshri nã kar chhe shir par, bhãgya tenã apãr … Ame to 03
Bãpã ãnand ãj ur ulate, tethi sahu doltã, Bãpãshri ni vãni te chhe, murti sukh denãr;
Bãpã ne Ghanshyãm keri jay ho, mukhe ghanã bolta ... 2 Jyãre vãto vanchay tyãre, Bãpã bolanhãr ... Ame to 04
(þtŒqo÷rð¢erz‚) Bãpãshri ãj pragat malyã to, koni have oshiyãl;
Dãsãnudãs kahe masta bano bhãi, Bãpã chhe rakhavãl...Ame to 05
ƒt…t yt… ËŒtÞ rŒÔÞ Y…u , ¼u ¤ t s Atu Ëðo Œ t, (ht„ : y{u ‚tu ©eS™t Ëk‚t™)
ƒt…t ƒt¤f yt…™tk y{ Ënw , ‚u ™ u ¼q ÷ tu ™rn fŒt; y{u ‚tu ƒt…t™tk Ëk ‚ t™, y{tht ƒt…t Sð™«tý...xu f
ƒt…t yt… yt Ë{Þ{tk , ytðe rƒhtßÞt ynª, ƒt…t™u rþh …t½ Ëtu n tðu , þtu ¼ u yk „ h¾e™e [t¤;
ƒt…t rƒhŒ yt…™kw Wh Ähe, htÏÞt ËŒt {qŠ‚ {nek...1 „w÷tƒ™t nth „sht ƒtsw, Äthý yu fh™th...y{u ‚tu 01
«u { es™tu ™ u ÷tz ÷ztðe, ytÃÞtk Ëw ¾ y…th;
ƒt…t yt… {™w » Þ MðY…u , su ð tk Ëw ¾ tu yt…‚t, xtýu xtýu Œw:¾ztk ft…ðt, ËŒtÞ Au ‚iÞth... y{u ‚tu 02
ƒt…t rŒÔÞ ™ðe™ Ëw ¾ ‚u ð tk , ytsu y{tu {tk „ ‚t; ƒt…t©e Au hûtf su ™ t, ÿtu n e þw k fh™th;
ƒt…t yt™k Œ yts Wh Q÷xu , ‚u Ú te Ënw ztu ÷ ‚t, ƒt…t©e™t fh Au rþh …h, ¼tøÞ ‚u™t y…th... y{u ‚tu 03
ƒt…t ™u ½™~Þt{ fu h e sÞ ntu , {w ¾ u ½ýt ƒtu ÷ ‚t...2 ƒt…t©e™e ðtýe ‚u Au , {q Š ‚ Ëw ¾ Œu ™ th;
ßÞthu ðt‚tu ðk[tÞ íÞthu, ƒt…t ƒtu÷™nth...y{u ‚tu 04
ƒt…t©e yts «„x {éÞt ‚tu , ftu ™ e nðu ytu r þÞt¤;
ŒtËt™wŒtË fnu {M‚ ƒ™tu ¼tE, ƒt…t Au h¾ðt¤...y{u ‚tu 05
64 Daily Recitals Kirtan 65
No.42 No.42
(Rãg : Garabi) Oradã nã Pad-1 (ht„ : „hƒe) ytuhzt™tk …Œ-1
Ãj mãre orade re, ãvyã avinãshi alabel; yts {thu ytu h zu hu , ytÔÞt yrð™tþe y÷ƒu ÷ ;
Bãi me bolãvyã re, sundar chhogã vãlo chhel..01 ƒtE {U ƒtu÷trðÞt hu, ËwkŒh Atu„tðt¤tu Au÷ ...1
Nirkhyã nenã bhari re, natvar sundar shri Ghanshyãm; ™ehÏÞt ™u ý tk ¼he hu , ™xðh Ëw k Œ h ©e ½™~Þt{;
Shobhã shee kahu re, nirkhi lãje kotik kãm … 02 þtu¼t þe fnwk hu, ™eh¾e ÷tsu fturxf ft{ ...2
Guñthi gulãb nã re, kanthe ãropyã me hãr;
„q k Ú te „w ÷ tƒ™t hu , fk X u ythtu à Þt 1 {U nth;
Lai ne vãranã re, charane lãgi vãram vãr … 03
÷E™u ðthýt hu, [hýu ÷t„e ðthkðth ...3
Ãpyo me to ãdare re, besvã chãkhaliyo kari pyãr;
ytÃÞtu {U ‚tu ytŒhu hu , ƒu Ë ðt [tfr¤Þtu fhe ÃÞth;
Puchhyã preet shu re, bãi me sarve samãchãr04
…qATÞt «e‚ þwk hu, ƒtE {U Ëðuo Ë{t[th ...4
Kaho ne Hari kyã hatã re,kyã thaki ãvyã Dharmakumãr;
Sundar shobhatã re, ange sajiyã chhe shangãr05 fntu ™ u nrh õÞtk n‚t hu , õÞtk Útfe ytÔÞt Ä{o f w { th;
Paheri preet shu re,surangi suthalani sukh den; ËwkŒh þtu¼‚t hu, yk„u ËrsÞt Au þý„th ...5
Nãdi hir ni re, jotã trupt na thãye nen … 06 …nu h e «e‚ þw k hu , Ëwhk„e 2 Ëw k Ú t÷ýe Ëw ¾ Œu ý ;
Upar odhiyo re, gutho reto joyã lãg; ™tze neh™e hu, òu‚tk ‚]ó ™ ÚttÞu ™uý ...6
Sajani te same re, dhanya dhanya nirkhyã tenã bhãgya 07 W…h ytu r ZÞtu hu , „q Z tu hUxtu 3 òu Þ t ÷t„;
Mastak upare re, bãndhyu molidu amulya; Ës™e yt Ë{u hu, ÄLÞ ÄLÞ ™ehÏÞtk ‚u™tk ¼tøÞ ...7
Kotik ravi shashi re, te to nãve tene tulya … 08 {M‚f W…hu hu , ƒtk æ Þw k {tu ¤ ezw k y{q Õ Þ;
Reshmi kor no re, kar mã sãhyo chhe rumãl; fturxf hrð þþe hu, ‚u ‚tu ™t’ðu ‚u™u ‚wÕÞ ...8
Premãnand to re, e chhabi nirkhi thayo nihãl... 09 hu þ {e ftu h ™tu hu , fh{tk ËtÌttu Au Y{t÷;
«u{t™kŒ ‚tu hu, yt Aƒe ™eh¾e ÚtÞtu r™nt÷ ...9
• 1. …nuhtÔÞt • 2. Ëtht hk„ðt¤e • 3. ½uht hk„™tu ¾uË
66 Daily Recitals Kirtan 67
No.43 No.43
Pad-2
…Œ-2
Bolyã shree Hari re, sãmbhalo nar nãri harijan;
Mãre ek vãrtã re, sau ne sambhalãvyã nu chhe man.01
ƒtu Õ Þt ©enrh hu , Ëtk ¼ ¤tu ™h™the nrhs™;
Mãri murti re, mãrã lok bhog ne mukta;
{thu yuf ðt‚to hu, Ënw™u Ëk¼¤tÔÞt™kw Au {™...1
Sarve divya chhe re, tyã to joyã ni chhe jukt...02
{the {q h r‚ hu , {tht ÷tu f , ¼tu „ ™u {w õ ‚;
Mãru dhãm chhe re, akshar amrut jenu nãm;
Ëðuo rŒÔÞ Au hu, íÞtk ‚tu òuÞt™e Au swõ‚...2
Sarve sãmrathi re, shakti gune kari abhirãm…03
{thw k Ät{ Au hu , yûth y{] ‚ su ™ w k ™t{;
Ati tejomay re, ravi shashi kotik vãrane jãy;
Ëðu o Ët{ú Ú te hu , þÂõ‚ „w ý u fhe yr¼ht{...3
Sheetal shãnt chhe re, tej ni upmã nav devãy..04
yr‚ ‚u ò u { Þ hu , hrð þþe ftu r xf ðthýu òÞ;
Temã hu rahu re, dvibhuj divya sadã sãkãr;
þe‚¤ þtk ‚ Au hu , ‚u s ™e W…{t ™ð Œu ð tÞ...4
Durlabh dev ne re, mãro koi na pãme pãr … 05
‚u { tk nw k hnw k hu , Âî¼w s rŒÔÞ ËŒt Ëtfth;
Jeev ishvar tano re, mãyã kãl purush pradhãn;
Œw÷o¼ Œuð™u hu, {thtu ftuE ™ …t{u …th...5
Sahu ne vash karu re, sau no prerak hu bhagvãn.06
Sð Eïh ‚ýtu hu , {tÞt ft¤ …w h w » t «Ät™;
Aganit vishva ni re, utpati pãlan pralay thãy;
Ënw ™ u ðþ fhw k hu , Ënw ™ tu «u h f nw k ¼„ðt™...6
Mãri maraji vinã re, koi thi taranu nav today… 07
y„rý‚ rðï™e hu , Wí…Â¥t …t÷™ «÷Þ ÚttÞ;
Em mane jan jo re, mãrã ãshreet sau nar nãri;
{the {hS rð™t hu , ftu E Úte ‚hýk w ™ð ‚tu z tÞ...7
Me to tam ãgale re, vãrtã satya kahi chhe mãri...08
yu { {w ™ u òýòu hu , {thtk ytr©‚ Ëti ™h™the;
Hu to tam kãrane re, ãvyo dhãm thaki dhari deh;
{U ‚tu ‚{ yt„¤u hu, ðt‚to ËíÞ fne Au {the...8
Premãnand no re, vãlo varasyã amrut meh … 09
nw k ‚tu ‚{ fthýu hu , ytÔÞtu Ät{ Útfe Ähe Œu n ;
«u { t™k Œ ™tu hu , ðt’÷tu ðhMÞt y{] ‚ {u n ...9
68 Daily Recitals Kirtan 69
No.44 No.45
Sãdhu em olakhãy, hariras pive sau ne pãy; (Gazal)
Sãchã sãdhu em olakhãy ji.
Sãgar jevã diladã jenã, kedi nav chalkãy ji; Anãdi mukta ni sevã, mãre to mithadã mevã;
Jher nã ghuntadã ne jiravi jãne, pachhi amrut sahune pãy … 1 Mãre to mithadã mevã, Shriji ni murti mã rahevã … Anãdi
Chheep mãthi chhutã padi moti, pãrakh pãse jãy ji; Karyã motã sant ne rãji, tene sarve dev pujyã ji;
Vindhanu lai ene vindhi nãkhe, pachhi mugat mãhi madhãy...2 Kashi tene nã rahi khãmi, malyã ene Sahajãnand swãmi Anãdi 1
Patharã sange hiro padyo, eni kimmat nava anakãy ji; Manushyabhãv divya paramãni,alaukik mahimã ur ãni;
Zaveri ene mãthe julam kare, pachhi khame ghan nã ghãy …3 Karyu jene het te sãthe, janma marana nathi mãthe … Anãdi 2
Sonã jevã shuddh santo, agni mãhi orãy ji;
Moksha nã dãtã shri Hari, kã Hari na mukta sukh kãri;
Kashoti tane ochha nã utare, soye tachnã sadãy … 4
Pragat prabhu vinã bhãi, koi rite moksha nav thãyi ... Anãdi 3
Guru pratãpe kavi kahe chhe, sang eno sukhadãy ji;
Shriji ni krupã thi ãje, Anãdi mukta birãje;
Satsang ãvo sãmpade, to jivan sahunã palatãya … 5
Dãsãnudãs kahe rãchi, mãni lyo vãt e sãchi … Anãdi 4
ËtÄw yu { ytu ¤ ¾tÞ, nrhhË …eyu Ëti ™ u …tÞ; („Í÷)
Ët[t ËtÄw yu{ ytu¤¾tÞ S... xuf
Ët„h su ð tk rŒ÷ztk su ™ tk , fu ’ Œe ™ð A÷ftÞ S; y™trŒ{w õ ‚™e Ëu ð t, {thu ‚tu {eXzt {u ð t;
Íuh™t ½kqxzt™u Shðe òýu, …Ae y{]‚ Ëti™u …tÞ... 1 {thu ‚tu {eXzt {uðt, ©eS™e {qŠ‚{tk hnuðt... y™trŒ xuf
Ae…{tk Ú te Aq x t …ze {tu ‚ e, …th¾ …tËu òÞ S; fÞto {tu x t Ëk ‚ ™u htS, ‚u ý u Ëðu o Œu ð …q ß Þt S;
ðªÄýwk ÷E yu™u ðªÄe ™t¾u, …Ae {w„x{tkne {ZtÞ... 2 fþe ‚u™u ™ hne ¾t{e, {éÞt yu™u Ënò™kŒ Mðt{e...y™trŒ 01
…Útht Ëk „ u nehtu …zâtu , yu ™ e rfk { ‚ ™ð yk f tÞ S; {™w » Þ¼tð rŒÔÞ …h{týe, y÷ti r ff {rn{t Wh ytýe;
Íðuhe yu™u {tÚtu sw÷{ fhu, …Ae ¾{u ½ý™t ½tÞ... 3 fÞwO suýu nu‚ ‚u ËtÚtu, sL{ {hý ™Úte {tÚtu...y™trŒ 02
Ëtu ™ t su ð t þw Ø Ëk ‚ tu , yÂø™{tk n e ytu h tÞ S; {tu û t™t Œt‚t ©enrh, ftk nrh™t {w õ ‚ Ëw ¾ fthe;
fËtuxe xtýu ytuAt ™ Q‚hu, ËtuÞu x[™t ËŒtÞ... 4 «„x «¼w rð™t ¼tE, ftuE he‚u {tuût ™ð ÚttE...y™trŒ 03
„w h w « ‚t…u frð fnu Au , Ëk „ y™tu Ëw ¾ ŒtÞ S; ©eS™e f] … tÚte ytsu , y™trŒ {w õ ‚ rƒhtsu ;
ËíËk„ ytðtu Ëtk…zu, ‚tu Sð™ Ëti™t …÷xtÞ... 5 ŒtËt™w Œ tË fnu ht[e, {t™e ÕÞtu ðt‚ yu Ët[e...y™trŒ 04
70 Daily Recitals Kirtan 71
No.46 No.47
(Rãg :merãmãlika pãrasa prabhu ….) (Rãg :ame maiyãrã re gokul gãmanã…)
Jivanu jivan mãrã vhãlã, Sahajãnand swãmi(2); Ame rahenãrã re murti gãm nã, Krupã kari Hari e banãvyã,
Ãtmabuddhi kariye vhãlã, divyapurush pãmi … Jivanu jivan 1 rahenãrã re …Murti gãm nã
Agnãne kari mãyã gãm mã rahyãtã,
Deh roop mãni potãnu, jive karyo ati sneh(2); jad dukh mithyã dehãdik mã fasyãtã;
Motãpurush sãthe priti, potãpanu deh geh … Jivanu jivan 2 Shriji satya gnãne banãvyã, rahenãrã re... Murti...1
Sadãy nã e sagã sãchã, motãpurush dayãl(2); Gnãn ãpi kãmãdik shatru hathãve,
murti mã rahevãni latak batãve;
E mãrã hu emano, e dradh kariye ã vãr. Jivanu jivan 3 Dhyãn karãvi banãvyã, rahenãrã re... Murti...2
Janamo janamathi thayã chhiye, deh nã sukhe sukhi(2); Pyãrã Ghanshyãm ni sukhmay murti,
Motãpurush nã sukhe sukhi, thaiye dukhe dukhi… Jivanu jivan4 lagani lagãdi ne rãkho temã surati;
Pãtra kari Hari e banãvyã, rahenãrã re... Murti...3
Kon bole chhe? kon kahe chhe? kartã pote Hari (2); Swãminãrãyan ni murti e ja gãm chhe,
Vachan mã nihsanshay thaiye, nidhadak panu dai..Jivanu jivan 5 anãdi mukto ne pyãru e dhãm chhe;
Gamatu emanu mãru gamatu, ruche mã sadã rahe(2); Atishay snehe banãvyã, rahenãrã re... Murti...4
Amulakh avasar nã lidhã jene lahãvã,
Bãpji ne Swãmishri sãthe, ãtmabuddhi rahe.Jivanu jivan 6 marajivã thai jene shir jhukãvyã;
(ht„ : {uht {tr÷f …thË «¼w...) Dãsãnudãs kahe banãvyã rahenãrã re... Murti...5
(ht„ : y{u {iÞtht hu „tufw¤ „t{™t...)
Sð™w k Sð™ {tht Ônt÷t, Ënò™k Œ Mðt{e(2); y{u hnu™tht hu {qŠ‚ „t{™t,
ytí{ƒwrØ fheyu Ônt÷t, rŒÔÞ…whw»t …t{e... Sð™wk Sð™ 1 f]…t fhe nrhyu ƒ™tÔÞt, hnu™tht hu...{qŠ‚ „t{™t xuf
Œu n Y… {t™e …tu ‚ t™w k , Sðu fÞtu o yr‚ M™u n (2); y¿tt™u fhe {tÞt „t{{tk hÌttk’‚t, sz Œw:¾ r{ÚÞt ŒuntrŒf{tk VMÞt’‚t;
{tuxt…whw»t ËtÚtu «er‚, …tu‚t…ýwk Œun „un... Sð™wk Sð™ 2 ©eS ËíÞ ¿tt™u ƒ™tÔÞt, hnu™tht hu...{qŠ‚ 01
ËŒtÞ™tk yu Ë„tk Ët[tk , {tu x t…w h w » t ŒÞt¤(2); ¿tt™ yt…e ft{trŒf þºtw nXtðu , {q Š ‚{tk hnu ð t™e ÷xf ƒ‚tðu ;
yu {tht nwk yu{™tu, yu áZ fheyu yt ðth... Sð™wk Sð™ 3 æÞt™ fhtðe ƒ™tÔÞt, hnu™tht hu...{qŠ‚02
s™{tu s™{Úte ÚtÞt Aeyu , Œu n ™t Ëw ¾ u Ëw ¾ e(2); ÃÞtht ½™~Þt{™e Ëw ¾ {Þ {q Š ‚, ÷„™e ÷„tze™u ht¾tu ‚u { tk Ëw h r‚
{tuxt…whw»t™t Ëw¾u Ëw¾e, ÚtEyu Œw:¾u Œw:¾e... Sð™wk Sð™ 4 …tºt fhe nrhyu ƒ™tÔÞt, hnu™tht hu...{qŠ‚ 03
ftu ý ƒtu ÷ u Au ? ftu ý fnu Au ? f‚to …tu ‚ u nrh(2); Mðtr{™thtÞý™e {qŠ‚ yu s „t{ Au, y™trŒ{wõ‚tu™u ÃÞthw k yu Ät{ Au;
ð[™{tk r™:ËkþÞ ÚtEyu, r™Äzf…ýwk ŒE... Sð™wk Sð™ 5 yr‚þÞ M™unu ƒ™tÔÞt, hnu™tht hu... {qŠ‚ 04
„{‚w k yu { ™w k {thw k „{‚w k , hw r [{tk ËŒt hnu ( 2); y{q÷¾ yðËh™t ÷eÄt suýu Õntðt, {hSðt ÚtE suýu rþh ÍwftÔÞtk;
ƒt…S ™u Mðt{e©e ËtÚtu, ytí{ƒwrØ hnu... Sð™wk Sð™ 6 ŒtËt™wŒtË fnu ƒ™tÔÞt, hnu™tht hu... {qŠ‚ 05
72 Daily Recitals Kirtan 73
No.48 No.48
Shriji arthe amãru jivan, nakki karyu chhe ek kavan; ©eS yÚtu o y{thw k Sð™, ™¬e fÞw O Au yu f fð™;
Shriji arthe amãru jivan, Shriji e j amãru jivan. ©eS yÚtu o y{thw k Sð™, ©eS yu s y{thw k Sð™.
Divyajivan e j divyajivan, divyajivan evu divyajivan; rŒÔÞSð™ yu s rŒÔÞSð™, rŒÔÞSð™ yuðwk rŒÔÞSð™;
Divyajivan jivun divyajivan, divyajivan vhãlã divyajivan... rŒÔÞSð™ Sðwk rŒÔÞSð™, rŒÔÞSð™ Ônt÷t rŒÔÞSð™...xuf
Kevã malyã chho ãp Hari, kevi adhalak dayã kari;
fu ð t {éÞt Atu yt… nrh, fu ð e yZ¤f ŒÞt fhe;
Kotãn koti ne ek j mali, kiran vyãpi rahi chhe dhari;
ftu x t™ftu r x™u yu f s {¤e, rfhý ÔÞt…e hne Au Ähe;
Jyãre muj ne anãdi kari, mukhonmukh malyã chho Hari, ßÞthu {w s ™u y™trŒ fhe, {w ¾ tu L {w ¾ {éÞt Atu nrh,
Shriji arthe … 01 ©eS yÚtuo...01
Have mãtãpitã sagã chho ãp, mukta anãdi chhe am jãt; nðu {t‚r…‚t Ë„tk Atu yt…, {wõ‚ y™trŒ Au y{ ò‚;
Na banyãni bani chhe vãt, ãp malyã chho Hari sãkshãt; ™ ƒLÞt™e ƒ™e Au ðt‚, yt… {éÞt Atu nrh Ëtûtt‚T ;
Janam dharyo chhe ãpane mãt, jeni jotãtã sadãne vãt, s™{ ÄÞtu o Au yt…™u {tx, su ™ e òu ‚ t’‚t ËŒt™u ðtx,
Shriji arthe … 02 ©eS yÚtuo...02
Rãji karyã nathi have chhe karavã, sankalp devo nathi have faravã; htS fÞto ™Úte nðu Au fhðt, ËkfÕ… Œuðtu ™Úte nðu Vhðt;
Amane lavyã chho bhelã bhalavã, khenchi lidhã chhe sankalp mã malavã; y{™u ÷tÔÞt Atu ¼u¤t ¼¤ðt, ¾U[e ÷eÄt Au ËkfÕ…{tk {¤ðt;
Ãp rajipãthi amane bharavã, am thaki ãpanã jevã karavã, yt… htS…tÚte y{™u ¼hðt, y{ Útfe yt…™t suðt fhðt,
Shriji arthe … 03 ©eS yÚtuo...03
Shvãsh chãli rahyo ãpane mãte, lohi vahi rahyun ãpane kãj; ïtË [t÷e hÌttu yt…™u {txu, ÷tune ðne hÌtwk yt…™u fts;
Hrudaye dhabake chhe ek j avãj, ãp sarvasva mãru chho ãj; ÓŒÞu ăfu Au yuf s yðts, yt… ËðoMð {thwk Atu yts;
Ãnkhe jovu kãne sunu e j, jemã ãp rãji Hari ho j; ytk¾u òuðwk ft™u Ëqýwk yu s, su{tk yt… htS nrh ntu s,
Shriji arthe … 04 ©eS yÚtuo...04
Have deh putra parivãr, tava arthe ã saghalo sansãr; nðu Œu n …w º t …rhðth, ‚ð yÚtu o yt ˽¤tu Ëk Ë th;
Dhan mãru nathi tal bhãr, arpi saku e saghalo sãr; Ä™ {thw k ™Úte ‚÷¼th, y…eo þfw k yu ˽¤tu Ëth;
Sukh sampati no tu denãr, sevak bani rahu hu lenãr, Ëw ¾ -Ëk … r¥t™tu ‚w k Œu ™ th, Ëu ð f ƒ™e hnw k nw k ÷u ™ th,
Shriji arthe … 05 ©eS yÚtuo...05
74 Daily Recitals Kirtan 75
No.49 No.49
(Rãg : ame to bãpãnãsantãn) (ht„ : y{u ‚tu ƒt…t™tk Ëk‚t™)
Ame to Shriji nã kishor, samajiye jãvu chhe kish or; y{u ‚tu ©eS™t rfþtu h , Ë{Syu òðw k Au rfË ytì h ;
Ame to Bãpãnã santãn, nathi rãnk chhiye ame dhanvãn, y{u ‚tu ƒt…t™t Þw ð t™, ™Úte htk f Aeyu y{u Ä™ðt™,
Ame to Bãpji nã chhiye bãl, game nahi tene kariye bahãr. y{u ‚tu ƒt…S™t Aeyu ƒt¤, „{u ™rn ‚u™u fheyu ƒnth... xuf
Ãvo samajiye shu karavu, pachhi e rite dag bharavu; ytðtu Ë{Syu þw k fhðw k , …Ae yu he‚u z„ ¼hðw k ;
Sankalp prabal kidho chhe evo, Shriji arthe jivi javã jevo, Ëk f Õ… «ƒ¤ feÄtu Au yu ð tu , ©eS yÚtu o Sðe sðt su ð tu ,
Divya jivan thi rãji kari laish, jarurã jarur karish ... Ame to 1 rŒÔÞSð™Úte htS fhe ÷Eþ, sYht sYh fheþ..y{u ‚tu 01
Nishthã upãsanã ni dradhatã kevi, swãmi Nityãnand jevi; r™»Xt W…tË™t™e áZ‚t fu ð e, Mðt{e r™íÞt™k Œ su ð e;
Kartãpanu bas ek j Shriji nu, dhãryu thãy chhe dhani nu, f‚to … ýw k ƒË yu f s ©eS™w k , ÄtÞw O ÚttÞ Au Äýe™w k ,
Sadã pragat chhe Hari muj sãthe, ãgnyã lopãy kem nãth … Ame to 2 ËŒt «„x Au nrh {ws ËtÚtu, yt¿tt ÷tu…tÞ fu{ ™tÚt...y{u ‚tu 02
Mahãrãj mãte janam chhe mãro, dhilu ven kadi na uchchãru; {nthts {txu sL{ Au {thtu , Ze÷w k ðu ý fŒe ™ Wå[thw k ;
Shu na thãy have ene mãte, satsang kidho chhe shir sãte, þw k ™ ÚttÞ nðu yu ™ u {txu , ËíËk „ feÄtu Au rþh Ëtxu ,
Guru vachane kurbãn thaiye, arpan sarvasva kariye... Ame to 3 „whw ð[™u fwhƒt™ ÚtEyu, y…oý ËðoMð fheyu..y{u ‚tu 03
Vahelã uthi pujã kariye, akhand tilak chãndalo dhariye; ðnu ÷ t QXe …q ò fheyu , y¾k z r‚÷f [tk Œ ÷tu Äheyu ;
Niyam ni dradhatã rupãbhãi jevi, sharam ke mahobat kevi, r™Þ{™e áZ‚t Y…t¼tE su ð e, þh{ fu {ntu ƒ ‚ fu ð e,
Kusang nã yog mã sãvaj thãiye, sahunã dãs thãi rahiye..Ame to 4 fwËk„™t Þtu„{tk Ëtðs ÚtEyu, Ënw™t ŒtË ÚtE hneyu...y{u ‚tu 04
Dãdãkhãchar parvatbhãi jevo, mamatvabhãv dradh sevo; ŒtŒt¾t[h …ðo ‚ ¼tE su ð tu , {{íð¼tð áZ Ëu ð tu ;
Mahãrãj mãrã Bãpã mãrã, Guruji mãrã nyãrã, {nthts {tht ƒt…t {tht, „w h w S {tht LÞtht,
Santo ane mandir pan mãru, sabhã kadi nav tãlu … Ame to 5 Ëk‚tu y™u {krŒh …ý {thwk, ˼t fŒe ™ð xt¤wk...y{u ‚tu 05
Sevã samãgam karu hu kevo, Ukã khãchar jevo; Ëu ð t Ë{t„{ fhw k nw k fu ð tu , Qft¾t[h su ð tu ;
Koi vakhãne koi kare sanmãn, vadhe kare apamãn, ftu E ð¾týu ftu E fhu ËL{t™, ðZu fhu y…{t™,
“Bhale dayãlu” kahine jodu hãth, bheti pade mãro nãth.Ame to 6 “¼÷u ŒÞt¤w” fne™u òuzwk ntÚt, ¼uxe …zu {thtu ™tÚt...y{u ‚tu 06
Rãji bahu chho tame jenãthi, varasi jão chho enãthi; htS ƒnw Atu ‚{u su ™ tÚte, ðhËe òð Atu yu ™ tÚte;
Evun brahmcharya vahãlu tamãru, vahãlu karu tene mãru, yu ð w k ƒú ñ [Þo Ônt÷w k ‚{thw k , Ônt÷w k fhw k ‚u ™ u {thw k ,
Kharã khatkãthi jatan kare tene, rãjipã thi do bhari … Ame to 7 ¾ht ¾xftÚte s‚™ fhu ‚u™u, htS…tÚte Œtu ¼he...y{u ‚tu 07
Gamatu koi kare ke na kare, karavu mãre ã fere; „{‚w k ftu E fhu fu ™ fhu , fhðw k {thu yt Vu h u ;
Bhelã rahine bal dejo, vali prãrthanã suni lejo, ¼u ¤ t hne™u ƒ¤ Œu ò u , ð¤e «tÚto ™ t Ëq ý e ÷u ò u ,
Vãto kare vartan amãru, gamatu karu tamãru … Ame to 8 ðt‚tu fhu ð‚o™ y{thwk, „{‚wk fhwk ‚{thwk.y{u ‚tu 08
76 Daily Recitals Kirtan 77
No.50 No.50
(Gazal)
(„Í÷)
Jay divya murti Ghanshyãm, tamne anant pranãm; sÞ rŒÔÞ {qŠ‚ ½™~Þt{, ‚{™u y™k‚ «ýt{;
Swãminãrãyan Bhagvãn, tamne anant pranãm,
Anant pranãm, tamne anant pranãm .......Jay Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™, ‚{™u y™k‚ «ýt{;
Adwitiya anãdi paribrahm chho, y™k ‚ «ýt{, ‚{™u y™k ‚ «ýt{...sÞ xu f
sadãy sãkãr divya swarup chho,
Nigam neti vadat tamne… anant 1 yrî‚eÞ y™trŒ …rhƒúñ Atu, ËŒtÞ Ëtfth rŒÔÞ MðY… Atu;
Murti mã sukh chhe aparampãrã, r™„{ ™u r ‚ ðŒ‚ ‚{™u . .. y™k ‚ 01
hade rahit divya chhute fuvãrã; {q Š ‚{tk Ëw ¾ Au y…hk … tht, nŒu hrn‚ rŒÔÞ Aq x u Vw ð tht;
Khushbo nã chhodanãr tamne… anant 2
Nitya navin dhodh chhute chhe sukh nã, ¾w þ ƒtu ™ t Atu z ™th ‚{™u . .. y™k ‚ 02
tarehavãr divya amrut rasnã; r™íÞ ™ðe™ ÄtuÄ Aqxu Au Ëw¾™t, ‚hu n ðth1 rŒÔÞ y{]‚ hË™t;
Sukh vrushti karnãr tamne… anant 3
Murti thi jhalke tej dhãrão,
Ëw ¾ ð] r ü fh™th ‚{™u . .. y™k ‚ 03
anant bamb ni chhute chhatão, {q Š ‚Úte ͤfu ‚u s Äthtytu , y™k ‚ ƒk ƒ ™e Aq x u Axtytu ;
Anhad sukh denãr tamne… anant 4 y™nŒ Ëw ¾ Œu ™ th ‚{™u . .. y™k ‚ 04
Chotaraf thasãthas thath male chhe,
sãm sãmi te shedyo dodhe vale chhe; [tu‚hV XËtXË XX {¤u Au, Ët{ Ët{e ‚u þu z âtu2 ŒtuZu ð¤u Au;
Jay tej tanã ambãr tamne… anant 5 sÞ ‚u s ‚ýt yk ƒ th ‚{™u . .. y™k ‚ 05
Krupã kari ne rãkhyã murti ni andar, f]…t fhe™u htÏÞt {qŠ‚™e ykŒh, y™trŒ{wõ‚tu hnu ßÞtk {w Œ ¼h3;
anãdi mukto rahe jyã mudbhar;
Sarve ne sukh nã dãtã tamne…anant 6 Ëðu o ™ u Ëw ¾ ™t Œt‚t ‚{™u . .. y™k ‚ 06
Purush kãl brahm akshar tenã, …whw»t, ft¤, ƒúñ, yûth ‚u™t, y™trŒ{wõ‚ Au fthý Ëti™t;
anãdi mukta chhe kãran sauna;
Te kãran nã pan kãran tamne…anant 7
‚u fthý™t …ý fthý ‚{™u . .. y™k ‚ 07
Divya thakã mãnush tanu dhari ne, rŒÔÞ Útft {t™w » t ‚™w Ähe™u , «u { e s™ …h fÁýt fhe™u ;
premi jan par karunã kari ne; {™tu h Úttu …q h ™th ‚{™u . .. y™k ‚ 08
Manoratho purnãr tamne…anant 8
Prãkrut divya charitra manohar, «tf] ‚ rŒÔÞ [rhºt {™tu n h, {w { w û tw ™ u Au ËŒtÞ Ëw ¾ fh;
mumukshu ne chhe sadãy sukhkar; rŒÔÞ rŒÔÞ fne „tðu ‚{™u . .. y™k ‚ 09
Divya divya kahi gãve tamne…anant 9 ™ðe™ rfþtuh ËŒt Ëw¾Ät{, ŒtËt™wŒtË™u ÃÞtht ½™~Þt{;
Navin kishor sadã sukhdhãm,
Dãsãnudãs ne pyãrã Ghanshyãm; [hý M…þe o fhk w nw k ‚{™u . .. y™k ‚ 10
Charan sparshi karu hu tamne…anant 10 • 1. swŒt swŒt • 2. ‚us™e rfhýtu • 3. Ëw¾Ë¼h
78

Shloko
No.51
Nijãshreetãnãm sakalãrtihantã
Sadharma bhakti ravanam vidhãtã;
Dãtã sukhãnã manasepsitãnãm
Tanotu Ghanshyãm akhilmangalam nah:
r™òr©‚t™tk Ëf÷tŠ‚nk‚t, ËÄ{o ¼Âõ‚ hð™k rðÄt‚t;
Œt‚t Ëw¾t™tk {™ËuÂÃË‚t™tk, ‚™tu‚w ½™~Þt{ yr¾÷{k„÷k ™:

Satejokshardhãm divya vasatim, shri Swãminãrãyanm


Anãdi svaklinakam sukhakaram, pratyaksha vaidehinam |
Pratyaksham manuvigraham nijajane, bhyomurti satsharmadam;
Romaishvarya mudã ksharadhyasukhadam, dhyaye sadã swãminam ||

Ë¥tuòuûthÄt{ rŒÔÞ ðË®‚, ©e Mðtr{™thtÞýk


y™trŒ Mðf÷e™fk Ëw¾fhk, «íÞûtk ðiŒurn™k >
«íÞûtk {™wrð„únk r™ss™u, ÇÞtu{qŠ‚ Ëíþ{oŒk;
htu{iïÞo {wŒt ûthtãËw¾Œk, æÞtÞu ËŒt Mðtr{™k >>...01

Divyam shri Ghanshyãm kam sharana dam, kaishor murtim param,


Tejah punja mukhãravind sahajam, dharmasya bhakteh priyam |
Divya bhushana vastra bhushitã prabhum, satsangi pujyam sadã;
Kumkum kesar bhãl chandra tilakam, archye sadã swãminam ||

rŒÔÞk ©e ½™~Þt{ fk þhý Œk, fiþtuh {qŠ‚ …h{T


‚us: …wks {w¾th®ðŒ Ënsk, Ä{oMÞ ¼õ‚u: r«Þ{T >
rŒÔÞt ¼q»tý ð† ¼qr»t‚ «¼wk, ËíËkr„ …qßÞk ËŒt;
fwk fwk fuËh ¼t÷ [Lÿ r‚÷fk nåÞuo ËŒt Mðtr{™k >>...02