You are on page 1of 8

nPOTO~IKEIO A8HNON

6° noJ\mK6 TIJ~I..Ia-
TI..I~I..Ia E<ptoEwv

Ap181..16c; arr6<poor,c; s ~'30 /2018

TO MONOME/\El: nPOTO~IKEIO A8HNON


(EIOIK~ OIOOIKOOia OIO<popwv orr6 ITIOTWTIKOU(_; TITAOU(_;)

ArrOTEAOUIJEVO orr6 TOV ~IKOOT~ AAKI~ICIOr, ¢Ep£oior,, np6£5po


npwTOOIKWV, TOV orrolo 6p10£ 0 np6£5poc_; TOU TpiiJEAOUc_; LUIJ~OUAlOU

Ll1£U8UVOr,c_; TOU npwTOOIKEIOU, KOI OITO TOV rpOj.JIJOTEO Llr,IJ~TpiO MrrOOETO.


LUVEOplao£ Or,IJOOIO OTO OKpOOT~pl6 TOU one_; 19 lovouoplou 2018, y1a
va OIK00£1 Tr,v urr68Eor, IJETa~u:

Tr,c_; EKKOAOUOO(_;-K08' r,c_; r, OVOKOIT~: Tr,c_; OVWVUIJr,c; TpOITEsiK~c_;

ETOipEioc; IJE Tllv Errwvu1..1ia «E8NIKH TPAnEZA THZ:: EAAMOZ::


ANONYMOZ:: ETAIPEIA» (A.<D.M. 094014201), rrou EOPEU£1 OTilV A8~va,

oo6c; A16J\ou ap. 86, 6rrwc; EKrrpoowrrEfTOI v61JIIJO, TllV orrofa EKrrpoowrrr,o£
11 rrJ\r,pE~OUOIO 01Kr,y6poc_; Tr,c_; AIKOTEpiVIl(_; AOOIJOITOUAOU TOU Zwr, (A.M.
~.L.A . 31798) Til(_; OIKr,yopiK~c_; ETOip£10 IJE TllV EITWVUIJlO «NIKOMOZ:: A.
AN.llPIKOnOY/\OZ:: KAI Z::YNEPrATEl: ~IKHrOPIKH ETAIPEIA» (A.M.
Ll.L.A. 801 07), KaTOIKoc; KOIJOTEpou ~~IJOU Ayiwv Avopyupwv-KOIJOTEpou
ATTIK~c_;, 006c_; 0AUIJITiac_; op. 90, r, OITOIO KOTE8EO£ rrpOTcl0£1(_; KOI TO IJE
OTOIX£10 n1159416 ypOIJIJclTIO rrpOKOTO~OA~c_; EIO<pOpWV KOI EVO~IJWV Ll.L.A.
Tou E<pEOf~Ar,ToU-OVOKOITTOVTOc_;: KWVOTOVTIVOU norra£U8U1JIOU TOU
BaOIAEiou (A.<D.M. 057731759), KOTOfKOU AAIIJOU ATTIK~c;. oo6c; ErrovfTWV
ap. 12, TOV orroio EKITpOOWITilOE 11 ITAllPE~OUOIO OIKilVOPO(_; TOU EuyEvia
l:TOIJOU TOU Xp~oTou (A.M. ~.L.A. 26003), KOTOIKoc; A811vwv, AEw<p6poc;
AAE~clVOpac_; ap. 197, 11 orrofa KOTE8EOE rrpOTcl0£1(_; KOI TO IJE OTOIXElO
n1156221 ypOIJIJclTIO rrpOKOTO~OA~c_; EIO<pOpWV KOI EVO~IJWV ~.L.A.

0 OVOKOITTWV KOI ~011 E<pEOl~AilTO(_; s~TilOE VO yfV£1 OEKT~ 11 OITO 4-6-


2015 KOI UTT' api81J . EK8. KOTCl8. 4369/2015 OVOKOTT~ TOU, TTOU OOKilO£
£VWTTIOV Tou E1PilVOOIK£1ou A81lvwv. To npwTo~d81JIO lliKOOT~p1o IJE TllV un'
ap181J. 4017/2017 opiOTIK~ ano<pao~ rou (EIOIK~ otaotKaola ota<popwv aTTo
TTIOTWTIKOU<; TlTAOU<;) OEX81lK£ TllV OVOKOTT~. 'Holl ll £KKOAOUOO j..J£ TllV OTTO
16-10-2017 (r.A.K. 55114/2017, E.A.K. 2630/2017 E1PilVOOIK£1ou A81lVWV)
E<p£0~ Til<;, TTOU KOTOTE81lK£ OTil rpa!JIJOT£fa OUTOU TOU fliKOOTilPlOU OTI<; 20-
10-2017 IJE ~. A.K. 586353/2017 KOI E.A.K. 3676/2017, TTpOOOIOpiOTilK£ y1a
I

Til OIKOOIIJO ;Uou ava<pEp£TOI OTrlV QPX~ Til<; TTapo(Joa<; KOI ypd<pTr)K£ OTO
I .-!",:,:;.:f: • '

TTIVOKIO, TTpOO~OAA£1 TllV OTTO<pOOil OUT~.

Kara Til OU~~TilOil Til<; UTT08£0il<; OTO OKpoar~piO, 01 TTAilPE~OUOI£<;


OIKilYOPOI TWV OIOOIKWV OVETTTU~av roue; IOXUPIOIJOU<; TOU<; KOI ~~TilO£ va
ylvouv O£KTd ooa ava<ptpovTOI ora npaKTIKd KOI one; npordo£1<; roue;.

Act>OY ME/\ETHl:E TH lliKOrPAcDIA

l:KEcDGHKE l:YMcDONA ME TO NOMO

H UTTO KplOil E<p£01l Til<; £KKaAouoac; KOTO Til<; UTT' ap181J. 4017/2017
OpiOTIK~<; OTTO<pOOil<; TOU E1pllVOOIK£fOU A81lVWV (EIOIK~ OIOOIKOOfa
Ola<popwv OTTO TTIOTWTIKOU<; TfTAouc;, OTTW<; ava<pEp£TOI OTI<; OEA. 2-3 Til<;
OTTO<pOOil<;), TTOU OfKOO£ TllV OTTO 4-6-2015 KOI UTT' ap181J. EK8. KOT08.
4369/2015 OVOKOTT~ TOU £<p£Of~AilTOU, EX£1 00Kil8£f VOIJIIJO KOI E!JTTp08EOIJO,
E<pOOOV OTTO TOV <pOKEAO Til<; OIKOypa<pfac; OEV TTpOKUTTT£1 rnfOOOil Til<;
£KKaAOUIJEVIl<;, our£ EX£1 nap£A8£1 OI£Tfa ano Til OlliJOOf£uo~ Til<;. E~aAAou,
EX£1 KOTO~Ar)8£f TO npo~AETTOIJEVO OTO ap8po 495 nap. 3 KnoAll napd~OAO

Til<; E<p£Oil<; (~A. TO UTT' ap181J. 17022950995712180047 llAEKTpOVIKO


TTapd~OAO TTOOOU 75 £UpW, TTOU IJVIl!JOVEU£1 0 rpO!JIJOTEO<; TOU
E1PilVOOIK£fou A81lVWV, EVWTTIOV TOU OTTOfou OOK~81lK£ ll E<p£01l). Elv01,
£TTOIJEVW<;, TTOpOOEKT~ KOI TTpETT£1 va £p£UVIl8£1 KOTO TllV lOla OIOOIKOOfa, y1a
va Kpt8£1 Kar' ouolav.
ID13Q3doAouo A3Q AODQ<b3 !D)! Sojr!OAO!no Sl})!I!M!Q! SL!1 l}Xdn 1\Ul L!m;Jg 3rl
I013lqdllll3 SnoJOln3V31 SnolD 5pdodlDI3 5ul UDIVQ:>I013rl H ·Af!1111UV013AOQ
ID:>I AmlprlndQI Af!1:>11l(Y)1Dill o~ol3rl UD~XD (o11A9)1do) AUl 1X9 1o:>1 AmlprlndQI
Af!1:>111(Y)1Dill 10:>1 5nolpd:>l o~ol3rl UD~XD (u1399:>1) AUl p:>111D13V:>IOllO
5mA~rloll3 pdodm 1o:>1 u~o191Q l}:>I113XD u1 3rl I013QdQI no11 5uD~XD
5urloAA~ 5ul OIDJOVll OlD no11c;>Dod11 noJDorluv no1 llAOA~ no~dXo11n
9rlD1doeo:>1 AOlD IOlJ3VlA0~3 norl9A mApll 0111 no1 5QXD1 l}:>lllDirlend
H "Af!1)3110dl Aml Am3Dl}lmllo Aml oorlDI:>IOlOAo 50ll9dl 5od31JOIQI
I
o 1o:>1 I013)Jrlend f!1A3 no1 5l}DIVQ:>I013rl uDn3d9Ao11o AUl 1o:>1 5mrl9 31QO no1 I
1
l}DIVQ:>I013rl l}:>111m3dXo11n AUl 311)0 13)Jdo oA 5JdmX 0llmD9d11 5ul l}yogo1o:>1
5odll o3dX911n 01 10:>1 5pdodJDI3 5ul l}yog1113 AUl 13)Jdo 5orl9A o uDmllQlOIQ
(Y)A;:JllOdOll AUl 3V\J ·5l}llOdllll3 5l}:>lllOrlDirlON 5Ul 08/68G UDO<b9110
AU! 3rl 1o:>1 086 ~1£90 ~ ·N no1 9 do11 9 odedp 01 3rl Alll910:>I 3:>~uel}lollollodl
5mll9 1 5md~!D3A3Aol3rl 10:>1 5l}llodllll3 5l}:>~uorlDirlON 5ul UD0dl9110 59·~~- O£
9110 AUl 3rl 5md~lD3A3Aol3rl 3:>1U8c;>duyllrlnD 10:>1 3:>1U8l}IOllOllOdl l}1no 5mll9
1
5l}llOd11113 5l}:>II!OrlDirlON 5Ul UDO<h9110 Z96 ~I£ ~/99Z ~ AU! 3rl 3:>1U8Jd:>IA3
1
OJOllO u Af!1)3110dl Aml o~ol3rl 5m3DpgrlnD Z96~·s·6~ 9110 5ul l}Aorldodl3
1
,1o:>1 peuAdno1rlug 3XJ3 10:>1 5oQPVV3 5ul o)3119d1 AUlD o1pdu13 513Dl}d13X1113
5~:>11AmAo~3 3D Am:>191 Amd9dl01Q l}dlod1Dill3 AUl o1A ~ doll 5ul 59rlDoldoAoy
59AIO:>I 0 1 noyyp~3 "«Ac;>dO<bDI3 Af!1D138UA(Y)dJrlnD 1 5md~lD3A3AOl3rl
1
uec;>dUV113AnD 10)1 uel}I0110110d13 UlQO 5m 5(Y)3DpgrlnD Af!1)3110dl A(Y)l
o~ol3rl Z96 ~ nOJldOV\J 6 ~ 9110 13rlpAnQ 5ul Aod~ll I013ypdlo UlQO pdodJDI3
1 1
H "AMJlOrlrlodA A(Y):>I91A3 Aml AUVil AOID9rluv 01 5odll 1o:>1 5m 5o)311pdl
5odll Am3Df!11Dill Aml 1o:>1 AmA~rloAogrloyld311 I Am3Df!11Dill l} AmpAOQ
5m3DQdJ 5UD;:Jll Ac;>lnO ,lln A(Y)A3rli)OAudoX A(Y)l A(Y)llJOVOlln J\(Y)jOIAUrl
5nol~ oo:>~o1Aoyod3rlu no1D9:>13 591A3 Aml 5norho noJDUl3 noD~rl no1
1
Jll3 5mJDU13 510JVIX 51ol Jll3 ( ~) oA~ A91DOD011 513 uA3rl9Xd3Ao QOrlDoldoAoy
1
nodedp 5o1A9dOll no1 ~ do11 u1 A3 no1 d~11n 50QPVV3 5ul 5u)~110dl
1
5ul 1o:>1 5uA~rloAogrloyld311 0lOrlQdQI p:>!ll(Y)!Dill OlAQOAdno113V IQ9VV3 A3
5m3DQ<b 5uDpll 01 oDnOAQdog lpdodJDI3 9L6 ~ 5nol~ no1 9110 I013VVP£11113»
9L6 ~/9Z ~ "N no1 ,o ·dJoQ3 £ dOll ~ odedp 01 3rl OAmdJrlO:S
At;JAU8\:f noJ3)11QOlMdU )r)OY3riOAOII\I no1 Sl.wo<D911D 8 ~OZ:/ o £ <G S
( [' ~
orr6 aAAil OIOTO~Il (An 430/2005, Eq>noTp 195/2007 T.N.n. «NOMq i» )\ .>, ?;.~,
f1EV ElVOI, OIJW<;, VOIJII.JO<; 0 OVOTOKIOIJO<; TOU TfOOOU Til<; EIO<popd<; 00,:~<; "(. _ I ~.,; .. ':/-,
~> . . . .-./ ;. . . ,.•.:
KOTd Tl<; rrr.p16oouc; KOI Til auxv6TilTO, nou ovoToKI~ovTot TO Tporrr.~tKo '·-·~.•...,... ·-· -·

OOVEIO KOI TOUTO, OIOTI OVOTOKIOIJO<; ETIITpEITETOI IJOVOV ETfl TWV


K09UOTEpOUIJEVWV TOKWV KOI OXI ETfl TWV <p6pwv, EIO<popwv ~ dAAwv
Trp01Jil9EIWV (dp9po 12 TOU N. 2601/1998, 30 KOI 47 TOU N. 2783/2000, 42
TOU N. 2912/2001 KOI 39 TOU N. 3259/2004). EITOIJEVW<;, K09E OVTI9ETil
np613AE4Jil OTil OUIJI300il ElVOI OVTI9ET!l IJE n<; TIOpOTIOVW OIOTO~Et<; KOI
EAEVXETOI KOTO Tl<; OIOTO~EI<; TWV dp9pwv 174, 178 KOI 179 AK (An 21/2011
EAAI1V!l 2011 ar.A. 801, An 1782/2002 EAAI1v!l 2002 ar.A. 1430, E<p/\OIJ
124/2007 ApiJ. 2009 ar.A. 1190).
LT!"\V rrpOKEliJEV!"\ TrEpliTTWO!"\ IJE TOV ti300IJO A6yo T!"\<; UTfO KplO!"\
OVOKOTI~<; TOU, KOTO TO IJEPO<; TIOU OTpEq>ETOI KOTO T!"\<; EVKUpOT!"\TO<; TOU
EKTEAEOTOU TIT Aou , oAAd KOI 6aov o<popd T!"\V EVKUpOT!"\TO T~<; l3dOEI TOU
TITAOU OUTOU Op~OIJEV!"\<; OVOVKOOTIK~<; EKTEAEO!"\<; KOI KOT' op9~ EKTliJ!"\0!"\ TOU
OIKOypd<pOU T!"\<;, 0 OVOKOTfTWV KOI ~0!"\ E<pEOII3A!"\TO<; IOXUPi~ETOI OTI !"\
OTfOlT!"\0!"\ T!"\<; K09' !"\<; !"\ OVOKOTf~ KOI ~0!"\ EKKOAOUOO<;, TfOU rrpOEKU4JE OTfO
T!"\V EV A6yw OUIJI300!l oovr.lou, OEV yr.vv~9!1KE TIOTE, E<p6aov EXEI
UITOAOyiOTEI IJE l3da!l rropdVOIJOU<; KOI OKUpOU<; 6pou<; T!"\<; OUIJI300il<;
TflOTWOil<;, K09W<; KOI TrOpOVOIJO OVOTOKIOIJO T!"\<; EIOQ>Opd<; TOU V.
1128/1975, yr.yov6<; TfOU K0910Tcl T!"\V OTIOlTilO!"\ Til<; K09' !"\<; IJ!"\ VOIJIIJ!"\,
ol3£l3011l KOI OVEKK09dpiOT!"\ KOI Til OIOTOV~ TrAilPWIJ~<; TfOU TllV EVOWIJOTWVEI
oKupwTto, we; EKOo9r.iao yto IJ!l 13£1301!1 Kot IJ!l EKKo9optOIJEV!l orroiT!lOil. 0
A6yo<; OUTO<; Til<; OVOKOIT~<; ElVOI OpiOIJEVO<; -onopptiTTOIJEV!"\<; T!"\<; OXETIK~<;
EVOTOOil<; OOpiOTIO<;, TfOU ETfOVO<pEpETOI IJE OXETIKO A6yo E<pEO!l<;- KOI
v61Jt1JO<;, r.pEIOOIJEvoc; one; 01ord~E1<; rwv ap9pwv 294 AK KOI 2 rrop. 7 rrr.p.
10' N. 2251/1994. Erro1Jtvwc;, rrptnr.t vo E~ETOOTEI rrEpmrtpw we; rrpoc; T!"\V
OUOIOOTIK~ 130at1JOT!"\TO TOU.
An6 Tr]V ETfOVEKTliJ!"\Oil TWV Eyypa<pWV TfOU TipOOKOIJl~OUV KOI
EITIKoAouvrm 01 OIOOIKOI orroOEIKvuovTOI To oK6Aou9o npoy1JOTIK6
TOTIKcl. H K09' !"\<; !"\ OVOKOTf~ KOI ~0!"\ EKKOAouaa TpOITE~O ETfEOWOE
AnolllQ:>!Odli noli 10:>!91 to to:>! Sn]d3rll!d3..u.n ot:>!Ql!..U.3 3rl Sl.J.ol!d~!.onen)!

od~rii..J l.J1<;>du AU! 9uo IO!AojptoDt3 'oriD399dllrl3 IOlAQoy<bo~3

A3Q nou Sl)<bdorl 310lll)Qootouo 10)191 10 f!'>J\3 'SOJAl.Jrlod3rlll Sl))fll)II..Jyolo)f


SI..J1 I..JA~rlou3 AU! 9uo A(Y)d9<b J\(Y)D~rlrl3 J\(Y)l 10)1 A<;>do<bol3 310!DJ;>)I3
J\(Y)l Ao~yu SoJd3rllld3Jln Ol)f911Jl3 OJ\3rl9ll3dllll3 310!DJ;>)I3 O!Olf!'>J\O 01 3rl
I013J\Qdoglll3 '9rloo1doAoy AO!D I0!3jJAO<brl3 l)1no )(Y)Jl9 ' oQo~~ 10)1 Sno)f91
'o1Dyr;><b3)1 r;>!O)f no1 l)y13<bo I..Jrlo399dlli~I..Jy 310!DJ;>)I3 I. J 10)1 Sod3rll)d3un
IO!O!DJ90)1 SLI!r;>Y3ll o 'I..Jl)IOdur;> 139y~dou l)1no OJALirlod3rlll I. J AO
'119 3)1U!DJdO Od9 oV J\01 3rl <;)J\3 'Sno! Sl)ri(Y)di..Jyu od~rii..J I..Jyl)Q I. J 10!3d~<bOJ\O

'A(Y)YY9 AI..Jyu 'SnoJouo Sno1o 'Soorloo1doAoy SnoJOIAI..Jrl 3rl I013AJA SI..Jo(Y)!DJll


SLI1 I..Jol)dX l11 o1A Lllr;>Y3ll no1 I..Jo(Y)d~rii..JJ\3 I. J 119 3)1UlDJdo («JorlooldoAov
10]011\Uif\J») SI..Joogrloo Slll Od9 o£ J\01 311\J ·no! Sl)oi..Jy<b9~3 O]J\UriOd3rlll
AU! 1dX~rl oorlomdoAoy nOJOIAI..Jrl QO)fll3Xo no1 SI..JoOQ)f~ OJALirlod3rlll All!
9Jl0 QODOJl nOJ\3ri9YI3<bO 310107;))13 no1 ]Jl3 0)191 9)1110grlno J\01 3rl ID13J\<;)3dX
'LID9Q OJOIAI..Jrl Lllo1Xr;>y3 All! l) no1 oorloo1doAoy no1 Sod~rl py<bo~3 Ao '<;>J\3

'0)191 3rl 1013J\<;l3dX J\3Q '9rl001doAoy OJOIAI..Jrl 310107;))13 J\010 1013<br;>dAoAo


)(Y)Jl9 '9oou OA3ri9Yt3<bo 01 odi..Jy)I9YO oriD399dllrl3 J3y<bo~3 Slllr;>Y3ll
o J\019 '119 3)11..Jel)A(Y)<brlno («513DAQdoglll3 - Ol)f9llll3») Sl)1no A(Y)do Af!'>)IIA3J
J\(Y)l 0 Z J\OlD LIQ 10)1 I..Joogrloo (Y)d~l(Y)J\0 J\Ul1 "91UliOllO 10)1 oriD399dlli~I..Jy

no1 9YOAOD 010 I..Jw~lO)f OJ OliO 01 'no1 Sodr;>g 3D 3rhn)f~odu nou OlliOY9lln
9)1110(Y)3dX 01 OD3rlr;> 13YJ;>£l010)1 OJ\ 3D3YJ;))f J\01 10)1 QOriDOidoAoy no1
ori1DJ3Y)f 9)111DidO 30 I..Jg~odu 119 3D(Y)d~rii..JA3 J\01 OJOllO J\Ul 3rl 'SI.JoogriQD
SI.J1 So]y3AA010)1 )I.J)IIQ<;l~3 v~ OZ- ~ -oz 9ll0 SI.J1 I.JDOQJll3 AUlD l.Jg~odu SI.J
,eo)f l.J 'no1 Sl)yt3<bo Sl))IIYOAno Sl.J1 111\0J\~ S~yogo!O)f 53A~rll.JA(Y)<brlno S11 Sodu
)(Y) So1A01Jl9)10J\O no1 So]d3rll.Jd3un (Y)A9V ·Al)1no 3rl orl<;>o OJOIJ\3 J3Y310JlO
nou 'SI..J1 r;>rll.J1dr;>dou 01 10)1 noJ3AOQ QO)IIJl(Y)DOdu QO!)IIOJ\o l.Joogrloo
gooz-s-v 9uo J\(Y'))IJQOIQ J\(Y)l o~ol3rl ooJ3emoAno u1 l.Jor;>g 3rl 3)11.Je9Q)f3
Sl)ri(Y)dl.Jyu l)AolOIQ (Y)A9y J\3 H "J\(Y)Q9~3 10)1 J\(Y))f91 J\O~yu <;>dn3 Zv' L90"Z ~
J\(Y)l 9D0Jl 01 13yr;>g010)1 Sl.Jl OJ\ 13DDJ;>l1Jl3 J\01 OJ OliO J\Ul 3rl 'J\<;)J\U9'v'
nOJ3)11QOAl.Jdl3 no1 Sl)ri(Y)di.Jyu Sl)AolOIQ 9 ~OZ/9099 ·r191do ,un Sl.J1 o<bodA9J10
91D3Y3DI3 O!<;)dll 01 9Jl0 o<bodA]lJ\0 O!l.Jyg]D3<b3 l.JQl) 10)1 OlJ\01Jl9)10J\O J\010

'J\(YJ30~d>3 orll)rll-Drll)rll 9)1111YOU og-(Snoyljl SI)O)IIl(YJ!Oill 9110 At;)dOd>DIQ DJOD)IIQDIQ l))IIQ13). t~(.
At;)AUS"if nop)llQOlmdu Sooy3rloAOII'J no1 Sl.Jood>911D 8 W6/ :::;. s_ <:G S ·rle1do ,11n Sl.J1 oyyod> / , -
(it
-:..
(; .Y ' .
I>
KEq>OAOIOTTOIOUVTOI (OVOTOKl~OVTOI) KOHl VOIJO. 'OTTW<; avaypdq>ETOI OE OTO

OTTO 4-8-2005 napdpTrliJO Tr}<; EVOIKil<; OU1Jf3001l<;, TO ETTITOKIO opiOTilKE

KUIJOIVOIJEVO, OVEPXOIJEVO OE TTOOOOTO 8,25%, TTAEOV EIOq>Opd<; TOU N.


128/75 TTOOOOTOU 0,6% KOI OUVOAIKO OE TTOOOOTO 9,35%. ATTO TO OVWTEpW

TTOpETTETOI OTI IJE f3d01l TOU<; opou<; OUTOU<;, 0 1 OTTOlOI OTTOTEAOUV IEVIKOU<;

'Opou<; 'i.uvaAAaywv (OilAOO~ opou<; TTOU EXEI OIOTUTTW9Ei EK TWV TTpOTEpWV

y1a OTTpOOOIOpiOTO ap19j..IO j..IEAAOVTIKWV OU1Jf300EWV OUIJ<pWVO IJE TO dp9po

2 TTOp. 6 TOU N. 2251/1994), K09000V OTTO TllV TTpOOKOIJI~Oj..IEVIl OTTO TOU<;

OIOOiKOU<; OU1Jf3001l XOP~YilOil<; oavEiou TTpOKUmEI OTI ~TOV

TTpOOIOTUTTWIJEVOI, OTO OVWTEpW TTOOO TWV 12.067,42 EUpW EXOUV

EVOWIJOTW9Ei (Ka9w<; EXOUV KE<pOAOIOTT011l9Ei) TTOOO IJE TTOpOVOIJO

OVOTOKIOIJO Til<; EIO<pOpd<; TOU V . 128/1975. 'i.UVETTW<;, W<; TTpO<; TO TTOOO Til<;

OTTOlTilOil<;, y1a TO OTTOlO EK0091lKE ll OVOKOTTTOIJEVIl OIOTay~ TTAilPWIJ~<;, OEV

TTPOKUTTTEI TO OUVOAO Til<; O<pEIA~<; Aoyw Til<; OKUpOTilTO<; TWV

OUIJTTEpiAOIJf30VOIJEVWV OTOV AoyapiOOIJO TTOOWV OTTO TOV OVOTOKIOIJO TWV

TTOOWV Til<; EIO<popd<; TOU V. 128/1975. H OKUpOTilTO TWV ETTIIJEpOU<; TTOOWV

ETTilPEO~EI TllV OTTOOEIKTIKOTilTO j..IE £yypa<pa, aAAd KOI TO EKK090pi01JEVO TOU

OUVOAOU Til<; OTTOIT~OEW<;, acpo(J OTilV TTOpOTTOVW avdAUOil TOU AoyapiOOIJOU

TTOU TTpOOKOIJlOTilKE OEV ElVOI OUVOTO<; 0 OIOXWPIOIJO<; TWV ETTIIJEpOU<;

TTOOWV Aoyw Til<; EVOWIJOTWO~<; TOU<; OTO KEq>OAOIO KOI TOU EV YEVEI

OVOTOKIOIJOU TOU KE<paAaiou, j..IE OUVETTEIO TllV OOUVOj..liO TTpOOOIOpiOIJOU TOU

TTPOVIJOTIKOU TTOOOU Til<; O<pEIA~<; TOU OVOKOTTTOVTO<; KOI OVTlOTOIXO Til<;

OTTOlTilOil<; Til<; Ka9' ll<;. 'i.UIJ<pWVO j..IE TO TTOpOTTOVW, TO TTOOO Til<; O<pEIA~<;

TOU OVOKOTTTOVTO<;, TTOU OVEPXETOI OTO 12.067,42 EUpW, TTEpiEXEI

EVOWIJOTWIJEVa XPiliJOTIKd TTood TTOU IJE KOTOXPilOTIKO Kal TTapdVOIJO opo

ETT£f3aAE KOI OUVUTTOAOyiOE ll Ka9' ll<; ll OVOKOTT~ j..IE OUVETTEIO TllV OOUVOIJ[O

TTpOOOIOpiOIJOU TOU TTPOVIJOTIKOU TTOOOU Til<; O<pEIA~<; KOI OVT[OTOIXO Til<;

OTTOfTilOil<; Til<; Ka9' ll<;, YEYOVO<; TTOU ETTIOpd KOI OTO KOTO TTOOO 9a

OKUpW9Ef EV j..IEp£1 ll OVOKOTTTOIJEVIl OIOTay~ TTAilPWIJ~<;. Kar' OKOAou9fav

Twv avwT£pw, KpivETOI avayKafa ll OIEVEPYEia TTPOVIJOTOVVWIJOOUVIl<; aTTo

aToyvw1Jova Aoy1oT~, Kard Tl<; OlaTd~EI<; rwv dp9pwv 368 ETT. KnoALl,
l.uo IO!j3dU! noll J\MA9rfMAAO!OrfAOdll AM! oAoy~HO)I J\010 10!3A9grfoyld3ll

)OJOllo o '(J5·oolleA@noeiO)!!UededsoeiO)!!U :I! ew-e '~ ~80£v9v69 'l ~£££08


-O~G ·yu!) \:IV9 ·do )O]Odl )9QO ')\))1111\:f AMJDDUyldg 0)11019)1 'OA9yOrfOJ\0)110
'UM9MI no! n09YO)IIJ\OllOU ooy9)1rN J\01 OAOrlf!)MO!OriAOdll 13)JdOIV
·)uAf)DOriMMO!oriAodll OI3Ad~A31Q u1 13D0910IV
'Oid{)!OOd)IO
010 )UD389lln Su1 Suou11))no Su1 urhUY9AOll3 AU! 13DD910IV
·uo3d>~ AU! 9)11llnl m13X~v

· J\M)IJQOIQ AM! OJYMrii!J\0 13)9)11V

1A01A\:1 1AOJOV 1A01 \:IIJ

·nojdU!DO)IIV
no! f)O!nO )OJ310rfrfodj )U1 Or3y~rfrll3 3rf OAOrff!)AAO!OrfAodll OA3rf9)1dOrQ
01 10)1 )nO)IJQOIQ Sno1o Suood>9ll0 Su1 Sl)1no nod>9dA11AO UOOQJll3 u
J3eXo!org oA vvou>t 9L£ Aoded9 ,10)1 ')UDJll3 '13ll~du ·oA3rf9)1do Suood>9llo
)U! 9)11!)10!01Q OlD Od3!9)11QI3 01 3rf OAMd>rff)D '\)!DIAOy OAOrff!)AAO!OrfAOdll
J\01\~ 9ll0 )UAf)DOriMAAO!OriAodll 013Ad~A31Q U 10)1 )f!180)1 '(VVOU)i
v9G 0d9d9) ord\)!OOd)IO OlD )UD389lln )U! )UDU!\))no )U! UrhUY9AOll3
u peXolOIQ oA 'SI)riMduyll I)Ao1o1Q UA3rf91llO)IOAo u (uA~rlnoyO)I)I3

U 3Ard)l~ )Mll9 'MY9 J\3 1X9 10)1) 13d~rf J\3 J38Mdn)IO OJ\ '{)llO)IOJ\0
U 13D\)rfr)IOQn3 AOD9d>3 '13ll~dll OJOllO 01 910)1 10)1 f!)dn3 lv'L90'G ~ 01
9llO J383dlod>o OA 13ll~dll noll Sl)y13d>o Su1 Snod~rl no1 Sorho S~gld)IO 01 o1A
SuoueJOll3ll )\))IIAO)IrQ Snodl)yll OJAdnolrfUQ u1 10)1 ')U0389lln Su1 Lu~y3rl u1
910)1 3fhn)I~Odll OJOllO 01 'orf~8 Md~1MJ\O 01 J38DIAUd>ODOrQ OJ\ nOA~rfl3)10dll
ro)l AM3~J3QOllo AM1 uoMdl)yllrfno Sodll ')MA~rfoll3 '13ll~du ·)13Df!1AA
)~)11J\X31 10)1 )~)lrAOrfU1Dill3 )3d31JOIQI '91llUYI!AO 13/\]A OJ\ 310\!) '101/\f)O!IOllO

OJOllO 01 orA orl~e orA IO!I3)19dll '3Q 'nod~!3d>o ')nO)I91 Snod!3rld~lln


SnoA~riM!OriMDA3 )Mrf9AOdoll Sno1 9dodm noll 'f!1dn3 lv' L90'l ~
AM! Sl)y13d>o )\))llyoAno Su1 Snod~rl no1 Snorho Soogld)lo no1 Jd3ll uoueJOll3ll
\))IIJ\O)IIQ 30 J38XO OJ\ J3!0AnQO Old\)!DO)IIV 01 A3rf )9A3d>O 119 nOA~rfoQ#h I
/\c;')AU9V' nOJ3:lliQOlmdu )I)OY3riOAOII\J no! )l.JDOd>9110 8 ~02:/ C '2: "=• S
~~
\0~~
·ri91do ,lln )l.Jl OYY0d\'Ja.
"'~( ' '
-~ )f

' '

rpaj..Jj..IOTEia OUTOU TOU .b.IKOO"Tilpiou. 0 TEAEUTOioc;, acpou OW0"£1 TOV UTIO TOU
VOj..IOU rrpo~AETIOj..IEVO 6pKO EVWTIIOV OUTOU TOU .b.IKOO"Tilpiou EVTO<;
rrpo8£0j..lfac; TpiOVTO (30) lli-IEPWV arr6 TllV KOIVOTIOlllOil 0£ OUTOV Til<;
rrapouoac; OTIO<pOOil<; KOI Ad~£1 UTI04Jil TOU TllV OVOKOTI~, Til OIOTay~
rrAilPWI-I~c;, TllV aiTilOil EKOOOil<; 01aray~c; rrAilPWI-I~c;, TllV tcpe:oll Kal nc;
rrpoT00£1<; TWV OIOOfKWV KOI TWV OUO ~08j..IWV OIKOIOOOOiac; KOI K08£ oAAo
arrapaiTilTO oro1xe:ro ~ tyypacpo, rrou 8a rrapaoo8e:i oe: aur6v arr6 roue;
OIOOiKOU<;, rrpETI£1 va OUVT0~£1 EK8£0il, OTilV orroia j..l£ OITIOAOVIlj..JEV£<;
OKE4JEI<; va VVWj..JOOOT~0£1 rre:pf TOU OKpi~OU<; U4JOU<; TOU j..JEpouc; Til<;
ouvoAIK~c; ocpe:1A~c; rwv 12.067,42 e:upw, rrou acpopo roue; rrapav6j..lwc;
EVOWj..JOTWj..IEVOU<; UTIEpj..JETpouc; TOKOU<;, KOI KOTO TO OTIOiO TrpETI£1, E<pOOOV
EUOOKij..I~0"£1 ll OVOKOTI~, VO OKUpW8£i EV j..JEp£1 ll OVOKOTITOj..IEVIl OIOTOV~
TIAilPWI-I~<;. H EK8EO"Il rrpayj..IOTOVVWj..JOO"UVIl<; TIOU 8a OUVT0~£1 8a KOTOT£8£1
OTIO OUTOV O"Til rpaj..Jj..IOTEfa OUTOU TOU .b.IKOO"TilPlOU EVTO<; rrpo8£0j..Jl0<; E~~VTO

(60) lli-IEPWV arr6 TllV 6pKIO~ TOU .

.b.1aroooe:1 TllV e:rrfoooll avnypocpou aur~c; Til<; arr6cpaollc; arouc;


OIOOlKOU<; KOI TOV OIOpi~Oj..IEVO rrpayj..IOTOVVWj..JOVO j..J£ ETrlj..JEA£10 Til<;
rpaj..Jj..IOTEfac; OUTOU TOU .b.IKOOTilPlOU.

Kpf81lKE, arrocpaafOTilKE KOI Ollj..JOOI£U81lKE 0"£ EKTOKTil Ollj..JOOIO


ouve:opfaoll oro aKpoar~pt6 rou O"TilV A8~va, xwpfc; TllV rrapouofa rwv
" ,_,
uiOuiKWV l s;. ,
KOI TWV Tr/\llPE-,OUOIWV " ,
uiKilVOPWV ~ \ R1--! .v. \\ GJ,),. <4-<?,(.
roue;, one; ......... -:> 0
D -

0 .b.IKAL:THL:
~

.
o(o
/«<fl'l.l,'\U<ttt1
p~Gqa yto 1Tt vopt O.·
KQi ~f~~• 'm\l\
.... ..
A.f.J~if:J..A, ...... eoa:~~:~~a .. II!CIIIIj&fl!l!ae~••••~·•• ..~
........, rWJJ~W11~