You are on page 1of 79

Станоја Бунушевца бб, 18000 Ниш, тел. +381 18 595 740, +381 18 595 741 © Нишки Културни Центар.

http://www.nkc.org.rs/

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилникa о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“
бр. 86/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова ЈН
број 404-2НК/31-2015, број 893 од 19.10.2015. године, Комисија за јавну
набавку, образована решењем наручиоца – директора Установе Нишки
културни центар, број 894 од 19.10.2015. године, сачинила је конкурсну
документацију за јавну набавку радова, брoj 404-2НК/31-2015 – извођење
радова на изради система за аутоматско гашење пожара.

Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда 07.12.2015. године до 1200 часова
Отварање понуда 07.12.2015. године у 1300 часова

У Нишу, новембар 2015. године

1/79

САДРЖАЈ
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1

I Општи подаци о јавној набавци

II Критеријум за доделу уговора

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења и сл

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
Упутство како се доказује испуњеност тих услова

VI Изјавa понуђачa

VII Изјавa понуђача и подизвођача

VIII Изјава групе понуђача

IX Спецификација предмета набавке – Предмер радова са обрасцем
структуре цене и са упутством како да се попуни

X Образац понуде

XI Модел уговора

XII Образац трошкова припреме понуде

XIII Списак изведених радова

XIV Потврда о изведеним радовима

XV Изјава о одговорном извођачу радова

XVI Табела кадровске опремљености

XVII Овлашћење представника понуђача

XVIII Образац меничног овлашћења

2/79

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1

ПОДНОСИЛАЦ:

Назив:_____________________________________________________________

Адреса: ____________________________________________________________

Контакт особа:______________________________________________________

Телефон/телефакс:___________________________________________________
Е – mail: ________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДА НИША
ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 НИШ
(канцеларија бр. 65)

ПОНУДА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
БРОЈ 404-2НК/31-2015 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ
СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

НЕ ОТВАРАТИ !

3/79

Станоја Бунушевца бб.nkc.rs – за техничка питања и Милена Михајловић из Одсека за јавне набавке. 18000 Ниш Интернет страница: http://www. изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. од понедељка до петка су: Јордан Аризановић из Нишког културног центра. 4/79 . e-mail: javnenabavke@gu. e-mail: natasa. Град Ниш. факс: 018/595-740.rs – за остала питања. матични број 17254839 Адреса: Ниш.rs/ Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Предмет јавне набавке: Jавнa набавкa радова (број 404-2НК/31-2015) – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара.org. Лица за контакт у периоду од 7:30 до 15:30 сати. I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАРУЧИЛАЦ: Установа Нишки културни центар. ПИБ 100620097.Општи радови на изградњи цевовода 45450000 . Управе за финансије.ristic@nkc.org.rs/jn. факс.Остали завршни грађевински радови Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.ni.html http://www.Систем за гашење пожара 45231100 . 018/504-440. Назив и ознака из општег речника набавке: 35111500 .ni.

2. 5/79 . наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача. уговор ће бити додељен оном понуђачу који је. II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 1. понудио дужи гарантни рок. У случају примене критеријума најниже понуђене цене. У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. Врста критеријума за доделу уговора Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. у достављеној понуди. уговор ће бити додељен оном понуђачу који је. У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извођења радова. у достављеној понуди. У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом. као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. истим роком извођења радова и истим гарантним роком. а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове. понудио краћи рок извођења радова.

Objekat je namenjen kulturološkim.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE INSTALACIJE Prostor koji će se štititi sprinklerskom instalacijom u Niškom kulturnom crntru je i Velika sala NKC-a koja je u celini zatvoren prostor i na taj način zaštićena je od direktnog dejstva spoljnih atmosferskih temperaturnih uticaja.na osnovu Zakona o zaštiti od požara ("SI. 2. klima komora.l 11/09). 2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ. Stanoja Bunuševca bb. a ukupna štićena površina objekta je P=1107 m2. sprinklerskoj stanici i bini velike sale u kojoj je koncentrisana scenska električna oprema i uređaji scenske rasvete. Kod "mokrog" sistema sprinklerska instalacija je u celosti napunjena vodom pod pritiskom. stepeništnom prostoru. glasnik RS. Техничка спецификација 2. 6/79 . КВАЛИТЕТ. Ovaj normativ propisuje zahteve za dimenzionisanje. Sprinklerska instalacija pokriva prostor na svim etažama. godine. montažu i pogon stabilnih automatskih sistema za gašenje požara raspršenom vodom.Po(na delu objekta)+Pr i Po(na delu objekta)+Pr+l. investitor je od JKP "Naissus"-Niš pribavio Uslove bi.PREDMET ZAŠTITE Projektom je predviđena zaštita od požara stabilnom instalacijom za automatsko gašenje sa raspršenom vodom-sprinklerskog tipa. Zaštita sprinkler instalacijom nije predviđena u 'tehničkim prostorijama (toplotna podstanica.2. mokrim čvorovima. 5547/2 od 30. Stanoja Bunuševca bb i. a za potrebe formiranja projektno-tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka legalizacije objekta NKC u Nišu.-TEHNIČKI OPIS SPRINKLERSKE INSTALACIJE 2. Predmet zaštite je objekat NIŠKOG KULTURNOG CENTRA u Nišu. edukativnim i drugim društvenim okupljanjima i manifestacijama. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА.. ul. trafostanica. od sprinklerskog alarmnog ventila pa sve do mlaznica. prostorija komandne električne opreme i uređaja). КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА.III ВРСТА.3.1.2012. ul. Obzirom na takve okolnosti kao i to da je u objektu predvideno grejanje za zaštitu objekta sprinkleskom instalacijom usvojen je "mokri" sistem jer ne postoji opasnost od smrzavanja vode u instalaciji u zimskim uslovima. br. Pri izradi projekta korišćen je normativ VdS CEA 4001: 2006-01 koji je usaglašen sa EN 12845.-0PŠTI PODACI Projekat stabilnogrsistema za gašenje požara je lirađen na zahtev investitora USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR iz NiŠa. Za izradu tehničke dokumentacije rekonstrukcije priključnih instalacija vodovoda i kanalizacije Niškog kulturnog centra.04. Ukupna neto površina objekta je 1335 m . Spratnost objekta je.. РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ Предмет јавне набавке Извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара Установе Нишки културни центар.

-sprinkler mlaznice- viseće R 1/2".. Instalacija je predviđena od crnih čeličnih cevi. Alarmna ventilska stanica je smeštena u nivou podruma ispod pozornice u protivpožarnoj stanici koja je izdvojena u poseban požarni sektor. sukcesivno se aktiviraju i susedne mlaznice kod kojih temperalura dostigne baždarenu vrednost. kroz koju prolazi voda iz izvora napajanja. T 68°C. Na 7/79 . Prilikom rasporeda sprinkler mlaznica vodilo se računa da kompletna Stićena površina bude pokrivena potrebnom količinom vode za nalivanje. -cevna mreža na kojoj se postavljaju sprinkler mlaznice. koje se posle montaže zaštićuju temeljnom antikorozivnom bojom i farbaju završnim lakom na delovima gde je cevna mreža vidna. Gradska mreža jc neiscrpni izvor snabdevanja vodom. temperaturom aktiviranja 68°C i sa usmerenom raspodelom vode u obliku 1 paraboloida prema podu.SNABDEVANJE VODOM ZA GAŠENJE SPRINKLER SISTEMOM Snabdevanje potrebnom količinom vode za pravilno funkcionisanje sprinklerske instalacije je planirano iz gradske vodovodne mreže.4. a u zavisnosti od prečnika cevi. U predmetnom objektu koji se štiti od požara montira secevna mreža ispod meduspratne i plafonske konstrukcije. -priključak za vatrogasno vozilo s potisnim cevovodom DN 100 za alternativno napajanje sprinklerske mreže vodom i -ostala prateća armatura i oprema. predviđena je ugradnja ndikatora protoka koji električnim impulsom preko PP centrale daju informaciju o alarmiranju. -raspršivača (šeširića) učvršćenog na vrhu tela mlaznice. K 80. Ukoliko je razvoj požara intenzivan. podne i plafonske konstrukcije sprinklerske stanice je 2h. -mokri sprinkler alarmni ventili. DN 150 i DN 100. Sprinklerska instalacija se sastoji od sledećih elemenata: -razdelnika DN 150. odnosno mestu požara i koja reaguje na baždarenu fiksnu temperaturu od 68°C. Predviđene su sprinkler mlaznice sa navojnim priključkom R 1/2". kojeg drži na sedištu ampula koja puca čim temperatura oko mlaznice dostigne odgovarajuću temperaturu: 68°C (crvena ampula). i o tome na kojoj etaži i u kom sektoru je došlo do aktiviranja sprinlerskog sistema. 2. Vatrootpomost zidova. nutovanim žljebovima i kuplung spojkama i navojnim vezama. Na mreži su predviđene viseće mlaznice. Strujanjem vode kroz dovodnu cev za alarmno zvono dolazi do aktiviranja i pritisnog alarmnog prekidača gde hidromehaničko pomeranje-treperenje r pretvara u električni impuls koji daje paralelnu informaciju o akfiviranju sprinklerskog sistema i alarmiranju preko PP cfentrale. otvorom na mlaznici 1/2". Sprinklerski sistem reaguje kada se aktivira sprinkler mlaznica koja je najbliža izvoru toplotc. Na granama sprinklerske mreže. nakon otvaranja mlaznice iz nje odmah počne izlaziti voda u raspršenom stanju. Sprinkler mlaznica sc sastoji od: -tela mlaznice. Spojevi cevne mreže i cevne mreže s armaturom su predviđeni prirubnicama sa zavrtnjima. -zatvarača. Strujanjem vode kroz alarmni vcntil i priključni vod alarmnog zvona dolazi do aktiviranja hidromehaničkog zvona i alarmiranja o aktiviranju sprinklerskog sistema. DN 150. Kod "mokrog" sistema. Opadanjem pritiska vode u sprinklerskoj mreži aktivira se alarmni ventil i dolazi do podizanja klapne. U tu svrhu je projektovan od vodomernog šahta do razdelnika u sprinklerskoj stanici zaseban prikljueni cevovod. faktorom K=80. -dovodni cevovod od priključka na gradsku vodovodnu mrežu do razdelnika sa sprinklerskim ventilima. Deo cevovoda koji je van objekta je od polietilenskih cevi visoke gustine PE 016Omm za radni pritisak od 10 bara i vođenje u rovu. a locirana je ispod stepeništnog kraka kojim se sa pozomice silazi do šminkernica ispod bine. Vrata na prostoriji sprinklerske stanice moraju imati vatrootpornost najmanje 60 min.

osim signalizacije aktiviranja sprinklerske instalacije u sektorima zaštite imaju namenu iniciranja izvršnih funkcija uključivanja sistema prinudnog odimljavanja u velikoj sali. -hidrauličkog zvona. nakon aktiviranja sprinklerskog sistema. Signalizacija se ostvaruje preko indikatora protoka i centrale za dojavu požara i to zvučno i svetlosno. Na cevovodu od priključka za vatrogasno vozilo do razdelnikapredviđenaje potrebna manipulativna armatura.približno lm ispred temeljnog zida objekta. a voda se iz vatrogasnog vozila sa potrebnim protokom i pritiskom potiskuje direktno u razdelnik ispred alarmni 1 sprinklerskih ventila odakle se napaja cela instalacija.2m od okolnog terena-trotoara. Sklopku treba 8/79 . - manometara. odnosno za sve vreme dejstva sprinklerske instalacije. ostavljenom na zidu stepeništnog prostora izlaza iz prostora garderoba ispod bine. koji vodi od grnnog ventila ka hidrauličnom zvonu.apnom. cevovod se izrađuje od čeličnih cevi s adekvatnom dodatnom antikorizivnom zaštitom-izolacijom. _l trenutku otvaranja bilo koje mlaznice omogućuje se prolaz vodi prema hidrauličnom zvonu. Signalni kablovi kojima se električni impulsi prosletfuju do PP centrale moraju biti zaštićeni od mehaničkih oštećenja i dejstva požara u zahtevanom vremenskom periodu. voda se u sprinklersku mrežu potiskuje natpritiskom iz gradske vodovodne mreže.-NADZOR I ALARMIRANJE Za praćenje racja i ajarmiranje predvideni su električni signalni uredaji. koje su odvojene . Indikatori protoka se postavljaju na cevnoj mreži i u grafičkim prilozima su označeni od I do V.6. a sastoji se od sledećih elemenata: -alarmnog ventila. Iz žljeba izlazi cev prcma tdrauličkom zvonu. Hidroelektrični kontakt se montira u sprinklerskoj stanici na delu cevovoda. odnosno u momentu otvaranja sprinkler mlaznice proizvode zvučni signal "POŽAR".5. posredstvom centrale za signalizaciju požara i njenih izvršnih funkcija.ALARMNA VENTILSKA STANICA Funkcija alannne ventilske stanice je da u momentu otvaranja bilo koje sprinkler laznice omogući dojavu i gašenje požara. Aktiviranjem sprinkler instalacije eventualno se isključuju određeni potrošači električne energije. Indikator protoka II i V. a venlili koji moraju biti zatvoreni budu u zatvorenom položaju. a ako je to potrebno funkčlonisanje sprinklerskog sistema je moguće i potiskivanjem vode u sprinkler instalaciju iz vatrogasnih vozila. 2. gornja i donja. Hidraulično zvono služi da u slučaju požara. Uzbunjivanje prilikom otvaranja ventilske stanice ostvaruje se na dva načina i to preko hidrauličnog alarmnog zvona sa vodenom turbinom i pomoću električnih sklopki koje su povezane u sistem za uzbunjivanje i koje signal prosleduju do PP centrale. omogućuje se da kroz tu cev poteče voda prema zvonu. i Svi ventili koji su bitni za ispravno funkcionisanje sprinklerske instalacije moraju biti postavljeni u položaju funkcionalne i operativne spremnosti. Klapna u mirnom položaju sedi na sedištu sa žljebom. koji aktiviranje sprinklera dojavljaju nezavisno od ostalih sistema. odnosno u multifunkcionalnoj sali lociranoj u podrumskoj etaži. -ovalnog zasuna ispred alarmnog ventila: - kontrolnog ventila. Alarmni ventil deli cevnu mrežu sa sprinkler mlaznicama od izvora za napajanje vodom. U fazi gašenja. Za vreme prolaza vode od alarmnog ventila do auličnog zvona. Podizanjem klapne. Ventili moraju biti osigurani od estručnog rukovanja i to tako podešeni da oni koji moraju biti otvoreni budu u otvorenom oložaju. Rezervni izvor napajanja sprinklerskog sistema vodom je preko stabilnog standardnog vatrogasnog priključka sa dve spojke tipa "B" (2x065mm) iz vatrogasnih vozila sa dovodnim cevovodom od čeličnih cevi DNlOOmm. 2. U kućištu sprinkler ventila nalaze se dve komore. pritisak vode aktivira kontaktnu sklopku koja zatvara strujni krug elektro alizacije "požar" koji se vodi do protivpožarne centrale. Priključak za vatrogasno vozilo se postavlja na pristupačnom mestu van objekta (na fasadi) na visini l.. -hidroclektričnog kontakta.

8 bara. Maksimalno dozvoljeni pritisak u Sprinklerskom cevovoduje p=10 bara. Cevna mreža se postavlja u nagibu ka tačkama ispusta kako bi se mogla isprazniti. Spajanje cevi i armature je preko prirubnica sa zavrtnjima. Izraduje se od crnih bešavnih cevi. a prema požarnoj opasnosti usvojenc su dve zone gašenja pa su adekvatno tome predvidena dva "mokra" alarmna sprinklerska ventila SV-1 DN150 mm i SV-2 DN100 mm. a cevi prečnika DN50 i manje spajaju se fitingom s navojnim spojem. Ccvi se medusobno spajaju preko nutovanih žljebova na krajevima i kuplung spojkama ili zavarivanjem za prečnike cevi veće od DN50. DN150mm. Drenažni ventil DN50 je priključen na donju komoru alarmnog ventila i služi za ispust vode iz cevne mreže nakon što se instalacija aktivirala i u slučaju eventualnih popravki. Služi za kontrolu rada hidrauličnog zvona i hidroelektričnog kontakta.C" za priključenje vatrogasnog creva za odvodenje \ ode pri ispiranje mreže. Glavni razvod se postavlja s padom od 0. sadržaje u njemu i namenu. Kontrolni ventil DNl 5 je priključen na donju komoru alarmnog ventila. a cevi sekundarne razvodne mreže s padom od 0. Geometrija i dimenzionisanje mreže ima veliki uticaj na uniformnost pokrivanja potrcbnom količinom vode štićenog prostora. sprinkbrskih ventila i sistema u celini.podesiti na pritisak od 0. -ptiključak DNlOOmm za alannni ventil SV-2. -priključak potisnog voda od spojki za vatrogasno vozilo..-CEVNA MREŽA Cevna mreža ima osnovnu funkciju da spaja sprinkler mlaznicc sa izvorom vode. 2. -priključak za drenažu instalacije na najnižem mestu. Manometri su priključeni na cevnu mrežu ispred i iza alarmnog ventila i na delu dovodne cevne mreže ispred i iza hvatača nečistoće. Na krajevima magistralnih cevovoda predviđena je ugradnja slavina DN50 sa vatrogasnim "štorc" poluspojkama tipa . Otvaranjem ovog ventila dovodi sc voda u zvono i hidroelektrični kontakt. -otklanjanje kvarova.2%. mdikatora protoka. Ćevna mreža se antikorozivno štitiji nakon montaže i hidrauličkih proba.6-0. -ispitivanja cevne nireže. obezbeđujući osnovne potrebne parametrc. oblikom i konstrukcijom objekta. - rekonstrukcije. -priključak dovodnog cevovoda iz gradske mreže.z A_ odzračivanje instalacije i. boji završnoirf lak bojom u tonu po izboru nadzornog organa. Svi priključci na razdelniku su s adekvatnim prirubničkim spojem.4%. na potrebnim i pristupačnim mestima su pred'sHđeni odzračni ventili .7. Ovalni zasun je montiran ispred alarmnog ventila i služi za zatvaranje dovoda vode u slučaju potrebe: -zamene sprinkler mlaznice. a u armaturi manja od 6 m/sec. Brzina strujanja vode u cevnoj mreži treba biti manja od 10 m/sec. količinu vode sa zahtevanim pritiskom. Ventil mora biti u zatvorenom položaju kada je sistem u pogonskoj spremnosti i osiguran od otvaranja. Vodi se ispod meduspratne konstrukcije tako da se pokrije cela površina koja se štiti. DNlOOmm. DN25mm. alarmnih i izvršnih funkcija. na kome su predviđeni sledeći priključci: -ptiključak DN150mm za alarmni ventil SV-1. Neposredno ispred električne kontaktne sklopke se kuglasta posuda za anuliranje lažne signalizacije. Obzirom na veličinu štićenog prostora. Projektovanim sprinklerskim sistemom se štiti prostor na svim etažama objekta prema zonama označenim u graflčkim prilozima. Alarmni ventil se montira na dovodnom razdelniku DN150mm.test ventili za periodične probe i prOveru :unkcionalne jispravnosti alarmnih zvona. Ispuštanje vodc iz instalacije vrši se na alarmnoj ventilskoj sprinkler stanici preko za to predvidenog ventila za dreniranje mreže. Na cevncjj mreži. Formiranje geometrije cevne mreže je uslovljeno veličinom. U pogonskom stanju svi zasuni moraju biti potpuno otvoreni i osigurani od nekontrolisanog zatvaranja plombiranjem u radnom položaju. 9/79 . Za svaki od sprinklerskih ventila je predvidcno po jedno hidraulično zvono.

U slučaju'pojave požara i prskanja ampule na sprinkler mlaznici/ona se otvara i dolazi do pada pritiska vode u mreži. Ukupna štićena površina Zone-1 je Pš|= 366 m2. Postojeća vodovodna mreža objekta predstavlja jedinstvenu celinu sanitarne i hidrantske vodovodne mreže što po važećim tehničkim propisima nije dozvoljeno te se ovim projektom predviđa njihovo razdvajanje u dve nezavisne vodovodne mreže. 10/79 . Sprinklerska instalaćija od neiscrpnog izvora snabdevanja vodom (gradska vodovodna mreža) do prve komore alarmnog ventila je takode ispunjena vodom. TEHNIČKI IZVEŠTAJ uz glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije I OPŠTI DEO i VODOVOD: Za potrebe investitora.ZONA-2. hol s garderobom i komunikacije pa do sprata u kome je sala za sastanke i kancelarijski prostor. Na spratu je galerija glavne sale kao i kancelarije i mokri čvorovi.vodovodnu mrežuje 3. raspoloživi pritisak vode na mestu priključka objekta na gradsku . 2. U glavnom podrumu je smešteno postrojenje za povišenje pritiska \VILOCO-1 MVI 5203/ER (Uređaj: Kompaktni uredaj). protiv-požarnu i sprinkler instalaciju. Na cevnom priključku od alarmnog ventila do hidrauličkog zvona predviđen je presostat koji hidraulički podatak o aktiviranju sprinklerskog sistema pretvarau elektro signaj i prosleđuje ga do PP centralc. Svaka zona gašenja je sa po. Ceo štićeni prostor velike sale sa balkonom i galerijama i prostor ispod bine čini zonu gašenja-ZONA-1. čime se omogućava nadiranje vode u sprinklersku instalaciju iza alarmnog ventila. a pritisak se održava raspoloživim pritiskom iz gradske mreže. kancelarije. Teren na kome se nalazi objekat je u blagom padu. Prema podacima iz Uslova za rekonstrukciju priključka na gradku vodovodnu mrežu pribavljenim od JKP "Naissus"-Niš. u redovnim okolnostima korišćenja sprinklerska mreža je od alarmnog ventila do mlaznica pod stalnim pritiskom vode. predviđena je Rekonstrukcija spoljašnjih i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanaiizacije objekta Niškog kulturnog centra spratnosti Po + P + 1. Ostali štićeni prostor od podruma u'kome je multimedijalna sal'a.. predstavlja zonu gašenja.6 bara. U drugom delu prizemlja su kancelarije. Zona-2 sa ventilom DN100 i pratećom armaturom i opremom za pouzdano i pravilno funkcionisanje sistema. U ilustrativnim 'prilozima numerisanim od 1 do 5. Prostor u Zoni-2 se štiti sa 95 mlaznica. U podrumu ispod bine su svlačionice i mokri čvorovi. Ustanove Niški kulturni centar u Nišu.8. Snabdevanje vodom objekta predviđeno je rekonstrukcijom postojećeg vodovodnog priključka u ulici Stanoja Bunuševca i izradom nove vodomerne šahte. mala sala i kuhinja. posebnim cevnim priključkom iz ventila voda dolazi i do turbine hidrauličkog zvona koje vrši alanniranje. Objekat sadrži dva podruma.NAČIN RADA SPRINKLER INSTALACIJE Obzirom da je za zaštitu objekta od požara usvojena "mokra" sprinklerska instalacija sa mokrim alarmnim ventpima. dok se u prizemlju nalazi glavna sala za održavanje manifestacija sa holom i mokrim čvorovima. jednom "mokrom" alarmnom sprinklerskom ventilskom stanicom i to Zona-1 sa ventilom DN150. Istovremeno prolaskom vode kroz alarmni ventil. U takvim okolnostima dolazi do'otvaranja klapne u alarmnom sprinklerskom ventilu. shematski je prikazano aktiviranje "mokrog" sprinklerskog ventila i funkcionisanje sistema. Nova vodomerna šahta ima tri ogranka: za sanitarnu. Pro'stor u Zoni-1 se štiti sa 35 mlaznica. prizemlja u kome su mala sala. Ukupna štićena površina Zone-2 je PŠ2= 741 m .

Pritisak se meri na najnižem mestu instalacije. a uzorke vode poslati na hemijsko-bakteriološku analizu kod nadležnog organa i od njega dobiti odgovarajuću potvrdu o ispravnosti uzorka. 11/79 . Spoj cevi i obuimica izvesti pomoću umetka od gume i l i plastične mase. dok je prečnik od 65 m m predviden od čeličnih pocinkovanih cevi. Pričvršćivanje kanalizacionih vertikala za zidove vršiti kukama ispod mufa na svakih 2 m visine i horizontalnim obujmicama ispod mufa и visini međuspratne konstrukcije. II KANALIZACIJA FEKALNIH VODA Priključak kanalizacije podruma objekta izvršen je na postojeći kanalizacioni kolektor štoje prikazano situacijom. Spajanje poli-etilenskih cevi i fazonskih komada izvesti sučeonim varenjem i)i elektro-fuziono. otvore od štemovanja u zidovima popuniti cementnim malterom. ukopane u zemlji) izvesti od poli-etilenskih cevi kvaliteta PE80. Hidrantsku vodovodnu mrežu u objektu izvesti od čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi koje su zaštićene termo- izolacionim materijalom odgovarajućeg prečnika. Horizontalni razvod sanitarne vodovodne mreže delimično je predviđen u podu i obavezno zaštićen termo-izolacionim materijalom odgovarajućeg prečnika debljine m i n . Nakon izvršene montaže cevi. Sve vertikale u visini međuspratne konstrukcije takođe obuhvat|ti metalnim obujmicama $c umetlkom od gume ili plastične mase i iste pričvrstiti za međuspratnu konstrukciju. Vodovodne cevi za vodovodnu i hidrantsku mrežu izvan objekta (tj. 6 m m . a posle ispitivanja na probni pritisak. Fiksiranje cevi za konstrukciju izvesti na sledeći način: horizontalno vođene cevi na svakih 2 m dužine obuhvatiti predhodno niiniziranim dvostrukim obujmicama koje pričvrstiti za međuspratnu konstrukciju. Kanalizacione PVC cevi u rovu polagati u sloju peska. Po završenoj montaži sva točeća mesta blindirati i pristupiti ispitivanju nepropustljivosti vodovodne mreže. Svi horizontalni razvodi sanitarnog čvora moraju biti pregledno raspoređeni i položeni u usponu prema izlivu. Ispitivanje vršiti pod hidrauličkim pritiskom koji je dva puta veći od redovnog radnog pritiska na mestu priključka i iznosi najmanje 12 bara. protiv-požarne vode predviđena je ugradnjajednog Kompaktnog uređaja za povišenje pritiska protiv-požarne vode (hidrofora) WILO CO-2 MHI 1602/ ER-EB (uređaj : Standard - DEA).Sanitarna vodovodna mreža u objektu prečnika od I 5 d o 2 5 m m predvidena je od PVC vodovodnih cevi. Fiksiranje cevi gipsom ili na drugi način nije dozvoljeno. Razvod kanalizacione mreže predviđen je od PVC kanalizacionih cevi odgovarajućih prečnika. otvore od štemovanja u zidovima popuniti cementnim malterom. Sav ostali razvod smešten u židu ispod maltera fiksirati tako što će sve cevi na svakih 1 m biti pričvršćene za zid metalnim kukama sa umetcima od gume ili plastične mase. Međusobno spajanje istih izvesti pomoću gumenih prstenova. Priključak kancelarijskog i spratnog dela predviđen je na postojeći kanalizacioni kolektor kompleksa. Instalacija mora biti pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi instalacije. Pre puštanja u upotrebu celokupnu vodovodnu mrežu dezinfikovati. Sve cevi su zaštićene termo-izolacionim materijalom odgovarajućeg prečnika. Nakon izvršene montaže cevi. U skladu sa sprovedenim hidrauličkim proračunom. S VL vertilfale su obzidane. a posle ispitivanja na probni pritisak.

Atmosferska voda iz olučnih vertikala slobodne se razliva na zelene površine . III PROTIV-POŽARNA ZAŠTITA Kao protiv-požarna zaštita u objektu su predviđeno je 10 unutrašnjih protiv-požarnih hidranata ф 50 kao i 3 spoljašnja nadzemna požarni hidrant ф 80 ( zajedno sa ormarićima sa svom pripadajućom opremom ). Spoj cevi i obujmice izvesti pomoću umetka od gume ili plastične mase.5 bar-a. Najudaljeniji i najviši požarni hidranti moraju imati kapacitet gašenja od najmanje 5.0 1/s. Za sve ostale elemente protiv-požarne zaštite videti odgovarajući projekat. na prethodno miniziranim dvostrukim obujmicama koje pricvrstiti za konstrukciju. Izvršiti сrplјеnje eventualno nastale meteorske ili podzemne vode. 12/79 . Ukoliko se prilikom izvodenja ukaže potreba za korekciju pravca kanalizacione vertikale izvršiti je pomoču S- komada. Vertikalu završiti ventilacionom glavom od pocinkovanog lima. Prilikom iskopa za vodovodne i kanalizacione cevi koje se nalaze u zemlji. Svi sanitarni uredjaji u objektu projektovani su od sanitarne keramike klase "A" .ec sa minimalnim radnim pritiskom od 25 m Vs/2. Po završenoj montaži sve kanalizacione cevi moraju biti ispitane na vodo-nepropusnost spojeva .Horizontalno vođenje cevi fiksirati za konstrukciju na najviše 2 m rastojanja.0 m. izvršiti razupiranja rovova i bočnih strana u skladu sa odgovarajućim tehničkim normativima. a ako je dubina rova veća od 1. IV SANITARNI UREĐAJI Broj i raspored sanitarnih uređaja predviđen je arhitektonskirn projektom.

13/79 . IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова. печатом оверен и потписан. 80 и 81. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. б) Спецификација предмета набавке – Предмер радова и обрасцем структуре цене – попуњен. ђ) Динамички план извођења радова. печатом оверен и потписан.ni. в) Образац понуде – попуњен. д) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу за озбиљност понуде (печатом оверена и потписана). ж) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде . овог Упутства. печатом оверено и потписано).2015. године на Порталу јавних набавки и на званичној интернет страници Града Ниша http://www. таксативно наведене у делу конкурсне документације .попуњен. додатних услова из члана 76. услова из члана 80.попуњен. е) У случају да подношења заједничке понуде. печатом оверен и потписан. доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке.11. и услова из члана 81. Закона. печатом оверен и потписан. г) Модел уговора . 75. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 7.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: а) Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија). а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. објављен је дана 06.Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара. копију картона депонованих потписа и менично овлашћење (попуњено. 76.

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела. изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. по пријему одређене понуде. ул. изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 24 (канцеларија бр.2015. Управа за финансије. назив и адресу примаоца понуде. 14/79 . број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.12. обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.12. у 1300 сати. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. на другом спрату). 24. овери печатом. канцеларија број 65. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана. 24. НАЧИНА НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш.2015. адресу. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. по истеку рока за подношење понуда. ул. Управа за финансије. најкасније до 07. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Николе Пашића бр. канцеларија број 65. на коверти у којој се понуда налази. понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради на свом меморандуму. Николе Пашића бр. године. у објекту Града Ниша у улици Николе Пашића бр. непосредно или путем поште. 07. 2. з) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине. Град Ниш. телефон и контакт особу подносиоца понуде – понуђача. са свим приложеним актима и исправама. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. Наручилац ће. на српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. на коју понуђач лепи попуњен Образац број 1 Конкурсне документације и уписује назив. 65. потпише и достави у склопу понуде. 1. затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. године до 12:00 сати.

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив. сматраће се неблаговременом. ул. која морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 4. телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији. изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша. адресу седишта. са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Измену. са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa. допунa или опозив понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Управа за финансије. 18000 Ниш (канцеларија бр. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда. 3. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. 24. односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити. Закона. ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени. телефон. 65). 81. група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потпише и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна. изузев Изјаве групе понуђача. Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. изузев Изјаве групе понуђача. откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не може бити графитна). Николе Пашића бр. 15/79 . допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. контакт особу. НАЧИН ИЗМЕНЕ. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

или „Допуна понуде за поступак јавне набавке добара. брoj 404-2НК/31- 2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара – „НЕ ОТВАРАТИ“. или „Опозив понуде за поступак јавне набавке добара. нити да учествује у више заједничких понуда. или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив. адресу седишта. „Измена понуде за поступак јавне набавке добара. контакт особу. док је у у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ дужан да наведе и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу. брoj 404-2НК/31- 2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара – „НЕ ОТВАРАТИ“. или „Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара. односно да ли подноси понуду самостално. 5. брoj 404- 2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара – „НЕ ОТВАРАТИ“. 16/79 . ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и адесу седишта подизвођача. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. У случају да понуду подноси група понуђача. телефон. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. телефакс и e-mail свих учесника у заједничкој понуди. 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи на који начин подноси понуду. брoj 404-2НК/31- 2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара – „НЕ ОТВАРАТИ“. а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце и доказе тражене конкурсном документацијом. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача.

у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и раскинути уговор. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. став 1. 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе да испуњава услове из члана 75. oдносно Добављч. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности који ће поверити подизвођачу. за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују. понуђач и подизвођач су дужани да у склопу понуде приложи акт којим ће бити дефинисана поступања наручиоца у наведеном случају. тач. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Саставни део заједничке понуде. 2) и 4) Закона. ради утврђивања испуњености тражених услова. 7. поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном документацијом. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из заједничке понуде. а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. омогући приступ код подизвођача. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке. 1). 17/79 . Понуђач. на његов захтев. је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла. Понуђач је дужан да наручиоцу. печатом оверавају понуђач и сви подизвођачи. Уколико понуду подноси група понуђача. без обзира на број подизвођача. У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршења тог дела набавке. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који извршење набавке делимично повери подизвођачу. 3) понуђачу који у име групе потписује уговор.

а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 2. изузев Изјаве групе понуђача. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 8. потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији. 18/79 .1. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити. 8. Претходно попуњену Изјаву групе понуђача потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача. за испостављену окончану ситуацију која је оверена од стране надзорног органа и која се доставља до 5. у следећем месецу плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испостављања прве привремене ситуације оверене од стране надзорног органа. у следећем месецу и достављене бланко соло менице за отклањање грешака у гарантном року плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације оверене од стране надзорног органа. потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 7) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и 8) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права. 4) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто наручилац захтева конкурсном документацијом). рока и услова плаћања Плаћање ће се извршити на следећи начин: 1. у своје име. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.за испостављену привремену ситуацију. 6) рачуну на који ће бити извршено плаћање. захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је поднела заједничку понуду. у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни. Задруга може поднети понуду самостално. Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.Захтеви у погледу начина. која је оверена од стране надзорног органа и која се доставља до 5. Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача. која може бити максимално 50% од уговорене вредности радова. у супротном. 5) понуђачу који издаје рачун. који је понуђач навео у Моделу уговора.

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 9. Гарантни рок за квалитет изведених радова Понуђач дефинише у својој понуди гарантни рок за квалитет изведених радова и исти не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од момента извршене примопредаје. У случају истека рока важења понуде. 92. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима. с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 8. проверити. а за уграђена добра/материјал гарантни рок не сме бити краћи од гаранције произвођача добара/материјала. 8. уз сагласност понуђача. Цена је фиксна и не може се мењати.3. Закон о јавним набавкама. наручилац ће поступити у складу са чл. документоване записником о извршеној примопредаји радова. 8. Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке. Рок извођења радова Рок извођења радова у Обрасцу понуде уписује понуђач и исти не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. Наручилац може. 19/79 . Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена. са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. по добијању образложења.2.4. односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте. наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. са и без пореза на додату вредност.

у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом траженом документацијом. потпише и достави у склопу понуде. у складу са захтевима из конкурсне документације. а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (XVIII Образац меничног овлашћења). заједно или сваку засебно. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 20/79 . Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци. вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. као и да меницу може неопозиво. 10. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лицa. Уколико понуђач не достави меницу. са назначеним износом oд 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ.  уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла. Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА I Понуђач је дужан да уз понуду достави СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ: 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност понуде. Такође. овери печатом. у њему је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника. статусних промена код Дужника. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. оснивања нових правних субјеката и др. печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. без протеста и трошкова. захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија). попуњено. понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине. Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ. понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. статусних промена код Дужника. Такође. на начин и под условима предвиђеним уговором. Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ до 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. III СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ Понуђач коме је додељен уговор је дужан да најкасније до тренутка примопредаје добара достави Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: једну бланко соло меницу. у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника. као и да меницу може безусловно. оснивања нових правних субјеката и др. Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. без протеста и трошкова. као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року. захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке. II СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА: Понуђач коме је додељен уговор је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну) бланко соло меницу. Уколико добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима. захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке. без протеста и трошкова. неопозиво. Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. вансудским 21/79 . као и да меницу може безусловно. рок важења маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи. вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла. неопозиво. Наручилац ће реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу. менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року. попуњено.

нити се на њој смеју уносити редни број странице или било који други податак. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање. Меница не сме бити перфорирана. статусних промена код Дужника. понуђач означио у понуди 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. оснивања нових правних субјеката и др.ПОВЕРЉИВО”. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДE Заинтересовано лице може. са њима ће се поступати као да нису поверљиви. њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника. Наручилац је дужан да: 1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве у складу са законом. Такође..путем у складу са важећим прописима. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. сагласно члану 14. цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 22/79 . Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду. 11. укључујући и њихове подизвођаче Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку . Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока. као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђа. Закона о јавним набавкама. Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви. а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 12. поднети на наплату.ПОВЕРЉИВО”. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова. уз назнаку којим посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви. поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом. у писаном облику.. поред њега мора да буде наведена ознака . Иста мора бити потписана и печатом оверена.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на адресу наручиоца или на e-mail: javnenabavke@gu.rs. вредновању и упоређивању понуда. 13. Закона). По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 404-2НК/31-2015“. односно његовог подизвођача (члан 93. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. Закона. наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.ЈН бр. најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.ni. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. меродавна је јединична цена.неправилности у конкурсној документацији. а може да врши контролу (увид) код понуђача. У случају разлике између јединичне и укупне цене. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача. односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача. 23/79 . Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда. као и код његовог подизвођача. КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу. са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима . Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. став 2. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке. без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда После доношења одлуке о додели уговора из чл. против сваке радње наручиоца. 108. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. а наручилац исте није отклонио . најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. ЗАКОНА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач. овог члана. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. а предаје наручиоцу. 14. 15. односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 24/79 . као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. осим уколико Законом није другачије одређено. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. а након истека рока из става 3. или пословно удружење у њихово име. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности. садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације. захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА Накнаду за коришћење патената. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. Закона. рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 109. односно свако заинтересовано лице. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке.

000 динара. Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева. став 1. подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. тачка 2. Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца. 16. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки (http://www. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Репиблика Србија“ број 124/2012.000. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА Уговор о јавној набавци.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и процењена вредност није већа од 120. Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156.gov. Члана 149. у року од 8 (осам) дана од дана 25/79 . односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.000 динара. Ако је захтев за заштиту права основан. Ако захтев за заштиту права није основан.000. а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.html) Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. у износу од 120. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 1) 120. потписан од стране наручиоца.kjn. О трошковима одлучује Републичка комисија.14/2015 и 68/2015). и 4. закона. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.000 динара. Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен. наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и процењена вредност није већа од 120. ће бити достављен понуђачу коме је додељен уговор. 2) 120.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne- takse.могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3 и 4.

18. тач. у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ Сходно чл. 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 1. 17. а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 2) и 4). ЗЈН: извод из регистра агенције за привредне регистре. да понуђач односно. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће. односно МУП-а. 106. ако је понуђач. Потврде надлежног суда. 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама. Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. 1) ЗЈН. тачка 5) Закона. став 2. 149. који не може бити краћи од 5 (пет) дана. тач. понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом. навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 75 ст. 1. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа. 75 ст. нису 26/79 . 1). Ако понуђач у остављеном примереном року. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног. који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове. његов законски заступник. Наручилац не може одбити као неприхватљиву. овери и достави наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом.протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

1 тач. односно закључења уговора. уместо доказа. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази. наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. јавним бележником или другим надлежним органом те државе. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности и потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 75 ст. понуђач може. дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. пожељно је да понуђач достави копију решења регистратора о извршеном упису или други одговарајући доказ. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова. приложити своју писану изјаву. односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. која наступи до доношења одлуке. понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику. 27/79 . Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке. у складу са законом којим се уређује електронски документ. 2) ЗЈН. осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Као доказ о извршеном упису у регистар. дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом. Ако понуђач има седиште у другој држави.осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ.

кривично дело преваре. којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде. кривична дела против животне средине. односно Извод из регистра надлежног Привредног суда. кривично дело примања или давања мита. 2. И 76. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. тач. и то: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ: 1. Услов из чл. Закона. 3) Извод из казнене евиденције. 75. а исте доказује достављањем следећих доказа. којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде. Услов из чл. ст. односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а. 75. кривично дело преваре. ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. кривична дела против животне средине. односно уписан у одговарајући регистар. кривична дела против животне средине. 1) Закона: да је регистрован код надлежног органа. односно седиште представништва или огранка страног правног лица. 2) Закона: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. Предузетници и физичка лица: 28/79 . којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 76. да није осуђиван за кривична дела против привреде. 75. 1. ДОКАЗ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције. 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. ст. кривично дело примања или давања мита. кривично дело примања или давања мита. кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 1.V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 80 и 81. тач. 75. односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица.

што значи не само на територији где има регистровано седиште. 2: Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза.1: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена бр. 1. Напомена бр. да није осуђиван за кривична дела против привреде.  понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно. кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне сaмоуправе. 26. ДОКАЗ: 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. чији је обвезник. 75. 75. 4. 3. 4) Закона: да је измирио доспеле порезе. 2:  да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду.попуњена. уколико понуђач самостално подноси понуду. 2. ст. доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. доприноса и других јавних дажбина. Услов из чл. печатом оверена и потписана. Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. тач. ст. односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а. ст. запошљавању и условима рада. кривична дела против животне средине. Извод из казнене евиденције. Закона и Услов из чл. или 29/79 . као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Услов из чл. кривично дело примања или давања мита. без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима ДОКАЗ: Изјава понуђача . заштити животне средине.

Услов из чл. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац).финансијски капацитет: да је у 2012. уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. обрачунској години остварио укупан пословни приход у износу од најмање 12. 76. Уколико понуду подноси група понуђача. ДОКАЗ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2012.000.. печатом оверена и потписана.000. доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за 2012. печатом оверена и потписана уколико понуду подноси група понуђача.. у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана.. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.. 6. и 2013. Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. обрачунску годину. 30/79 . доставља биланс успеха. или Изјава групе понуђача ...500. Изузетно: Привредни субјект који.. потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. обрачунску годину или Биланс стања и Биланс успеха за 2012. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре. 76. обрачунску годину.. и 2013. и 2014) извео исте или сличне радовима који су предмет ове јавне набавке у збирном износу од најмање 8. . Изјава понуђача и подизвођача . Закона . води пословне књиге по систему простог књиговодства. попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом.00 динара без ПДВ.пословни капацитет: да је у претходних 5 година (2010.. и 2013. и 2013.. оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за 2012. 2011. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем.00 динара.попуњена. Закона . Услов из чл.000. 2012. и 2013. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ: 5..попуњена. попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 2013.

.врсту. месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде и . а у укупној вредности минимум 8. финансијску вредност и годину изведених радова. назив и адресу на којој су изведени радови.000. а) Списак испоручених и уграђених добара за период од 2010. потписане и оверене од стране Наручиоца.2014.000.технички капацитет: да за извршење предметне јавне набавке понуђач има на располагању за најмање 1 ровокопач и 1 камион.00динара без ПДВ заједно са потврдом за исте. Приложени списак изведених радова морају чинити исти или радови слични радовима који су предмет јавне набавке. односно наручилаца. Закона .године уз обавезно обележавање маркером опреме или књиговодствене картице основних средстава.000. фотокопија једне комплетне окончане ситуације (сви листови) за радове који су исти или слични радовима који су предмет ове јавне набавке. порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон).000. Као доказе понуђачи су дужни да доставе фотокопије Потврда референтног наручиоца/купца. седиште.000. ДОКАЗ: пописна листа са стањем на дан 31. Приложени списак испоручених и уграђених добара са одговарајућим доказима морају чинити искључиво радови која су предмет ове јавне набавке.2014. 76. Услов из чл.00 динара по једном уговору. вредности веће од 1. матични број. . ДОКАЗИ: ПОТВРДА/Е. податке о привредном субјекту коме је потврда издата.00динара без ПДВ.00 динара без ПДВ по једном уговору. вредности веће од 4. датум. опис изведених радова на основу ког ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет. 7.00динара без ПДВ. 31/79 . односно о привредном субјектукоји је извео радове . или фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача. израђене. у ком случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем власништу се наведена опрема налази. вредности веће од 1. .000. податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца. а у укупној вредности минимум 8.12. године (чији је модел дат у делу XIII конкурсне документације). и исте морају обавезно садржати: .000.000. Наведени радови морају бити искључиво радови који су предмет ове јавне набавке . фотокопија уговора о закупу или лизингу.000. којима потврђује да је понуђач наведене радове извео у року и у свему у складу са уговором и евентуално пратећим анексима и/или фактурe.000.

исти не мора бити запослен у привредном друштву. минимум 10 радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке и .за одговорне извођаче грађевинских радова.кадровски капацитет: .једног одговорног извођача грађевинских радова са лиценцом број 400 или 401 или 413 или 419. 9. приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. Рок важности наведених уговора мора бити дужи 15 (петнаест) дана од рока предвиђеног за реализацију предметне јавне набавке и рок важења уговора мора бити наведен у уговору.Саобраћајна дозвола важећа на дан отварања понуда (копија очитаних података из саобраћајне дозволе) и Полиса осигурања. Уколико су одговорни извођачи грађевинских радова ангажовани уговором прецизно навести врсту уговора (о привременим и повременим пословима или допунском раду) којим је наведено лице ангажовано. 8. Напомена: Уколико директор. Ако у уговору није наведена предметна јавна набавка. односно члан привредног друштва учествује у доказивању кадровског капацитета. копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда части лиценца није одузета. Уговор о делу као доказ није прихватљив. оспособљених за реализацију предметне јавне набавке. ОСТАЛИ ДОДАТНИ УСЛОВИ: Понуђачи су у обавези да доставе Динамички план извођења радова. 32/79 . Услов из чл.за 10 радника доставити образац М осигурања. . као и предмет ангажовања.да има на одређено или неодређено време или ангажованих уговором о повременим и привременим пословима или уговором о допунском раду најмање 2 дипломирана инжењера техничке струке имаоца лиценце ИКС за грађевинске радове и то: . који је усаглашен са понуђеним роком извођења (завршетка) радова.једног одговорног извођача грађевинских радова са лиценцом број 414 и . Закона . оснивач. 76.да има у радном односу на одређено или неодређено време. али је у обавези да достави одговарајући образац M осигурања. ДОКАЗ: . поред образаца М осигурања као доказ о радном статусу код понуђача или уговора о радном ангажовању доставити копије важећих и одговарајућих личних лиценци. као доказ да су у радном односу код понуђача на одређено или недоређено време.

у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. 2) и 4). у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке. Додатне услове у погледу финансијског. потписану од стране овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом. Доказ: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. Понуђач. односно Извођач радова. а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен. 2) и 4) Закона. понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. 1). понуђач и подизвођач испуњавају заједно. осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. ст. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. тач. понуђач је дужан да достави попуњену Изјаву понуђача и подизвођача. тај подизвођач ће бити наведен у уговору. ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. и чл. на његов захтев. Закона Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. без обзира на број подизвођача. 33/79 . Закона. дужан је да наведе назив подизвођача. Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Понуђач је дужан да наручиоцу. Закона Понуду може поднети група понуђача. пословног и кадровског капацитета испуњава понуђач. 75. став 1. став 1. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. односно за извршење уговорних обавеза. ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. тач 1). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. док додатни услов у погледу техничког капацитета. 2. омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

2) и 4) Закона. Задруга може поднети понуду самостално. 6) рачуну на који ће бити извршено плаћање. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је поднела заједничку понуду. у супротном. 5) понуђачу који издаје рачун. а додатне услове испуњавају заједно. осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. иста је дужна да достави попуњену Изјаву групе понуђача. 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. а који садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла. потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверену печатом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 1). тач. у своје име. 3) понуђачу који у име групе потписује уговор. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 7) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права. став 1. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 4) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто наручилац захтева конкурсном документацијом). Доказ:Уколико понуду подноси група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача носилац посла је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 34/79 .

1). 1). 1) ЗЈН. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом. 75 ст. и чл. Закона. Потврде надлежног суда. 2) ЗЈН и Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 1. понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. 21. тач. нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 2. Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке. Начин достављања доказа Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. став 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре. који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. његов законски заступник. односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Извод из регистра агенције за привредне регистре. да понуђач односно. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. ст. 1 тач. Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. ако је понуђач. понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом. која наступи до доношења одлуке. навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 75 ст. Наручилац не може одбити као неприхватљиву. 35/79 . који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. тач. 75. 1.75. односно закључења уговора. 2) и 4) ЗЈН. 75 ст. 2) и 4). односно надлежне полицијске управе. тач.

Дана ____. ст.____. 2. 124/2012. заштити животне средине. _______________________ (потпис овлашћеног лица) 36/79 . без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. изјављује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду. гласник РС“ бр. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.2015. VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. као заступник понуђача. ст. 14/2015 и 68/2015). запошљавању и условима рада. .П. Закона о јавним набавкама („Сл. понуђач ________________________________________ из ___________________ у поступку јавне набавке радова број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара . потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно. дајем следећу ИЗЈАВУ У складу са чланом 26. 2 и 75. године ПОНУЂАЧ М.

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 124/2012._______________________________ из _________________ 2.________________________________из _________________ 3.____. гласник РС" бр.П. У складу са чланом 75. као заступници понуђача и подизвођача. ст. гласник РС“ бр. дајемо следећу ИЗЈАВУ У складу са чланом 26.став 2. Године ПОНУЂАЧ М. поступку јавне набавке радова број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара. потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавкеподнео независно. запошљавању и условима рада. заштити животне средине. Закона о јавним набавкама („Сл. _______________________ (потпис овлашћеног лица) 37/79 . 2 Закона о јавним набавкама („Сл. 14/2015 и 68/2015) понуђач __________________________________ из ________________. Дана ____. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 124/2012. 14/2015 и 68/2015) Понуђач ____________________________________ из _________________ и подизвођач/и 1.________________________________из__________________ у поступку јавне набавке радова број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара изјављују да су при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду. 2015.

У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом.П. _______________________ (потпис овлашћеног лица) НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом. само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. ПОДИЗВОЂАЧ М. 38/79 . потписати и печатом оверити на наведен начин. потребно је копирати исту. _______________________ (потпис овлашћеног лица) ПОДИЗВОЂАЧ М.П.П. _______________________ (потпис овлашћеног лица) ПОДИЗВОЂАЧ М. попунити.

2.__________________________________ из ____________________ 2.__________________________________ из ____________________. ______________________ (потпис овлашћеног лица) ПОНУЂАЧ М. потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке поднели независно. дајемо следећу ИЗЈАВУ У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 124/2012.__________________________________ из ____________________ 4. . Дана ____.__________________________________ из ____________________ 3. године ПОНУЂАЧ М.____. 14/2015 и 68/2015). Понуђачи из групе понуђача: 1. ст.П.П _______________________ (потпис овлашћеног лица) ПОНУЂАЧ М.П. ст. заштити животне средине. као заступници понуђача из групе понуђача. у поступку јавне набавке радова број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара . као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. гласник РС“ бр. изјављују да су при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду. 2 и 75. 2015. ______________________ 39/79 . запошљавању и условима рада. без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

потребно је копирати исту. попунити. У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом. 40/79 . (потпис овлашћеног лица) ПОНУЂАЧ М. потписати и печатом оверити на претходно наведен начин.П. ______________________ (потпис овлашћеног лица) Напомена: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

1. IX ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА . transport. transport. ventil za drenažu i ventil za testiranje alarmnog 1. indikacijom položaja otvoreno- zatvoreno. DN 100. 0PREMA I UREDJAJI Nabavka. NP 16 sa flanšama. ventil za drenažu i ventil za testiranje alarmnog zvona. ispitano i spremno za rad kom 1 Nabavka. potrebnim fitingom i 41/79 . 2 manometra. ул. Proizvodjač: Tyco ili odgovarajuće. sa mehaničkom indikacijom položaja otvoreno- zatvoreno. komoru za odloženo dejstvo presostata2 manometra.Бр ОПИС Количина Укупна цена без ПДВ-а мере без ПДВ-а 1 2 3 4 5 6=5*4 1. povezano. potrebnim fitingom i svom neophodnom opremom za povezivanje i pravilno funkcionisanje. NP16 sa flanšama.СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за израду стабилне инсталације за гашење пожара распршеном водом . komoru za odloženo dejstvo presostata. sa mehaničkom 1.спринклер инсталација у објекту Нишког културног центра у Нишу. Model AV-1- 300 FLG.0.2. isporuka i montaža mokrog alarmnog sprinkler ventila. bajpasom za izjednačavanje pritiska uzvodno i nizvodno od klapne splinker ventila. uzvodno i nizvodno od klapne splinker ventila. isporuka i montaža mokrog alarmnog sprinkler ventila. zvona. Uz splinker isporučiti ovalni zasun DN 150. VDS. Станоје Бунишевца бб Јединица Јединична цена Р. Uz splinker isporučiti ovalni zasun DN 100. DN 150. Obračun po kompletu sve montirano. Model AV-1- 300 FLG VDS.

3. ispitano i spremno za rad.4. Proizvodjač : Tyco ili odgovarajuće. Proiz Obračun po kompletu sve montirano. (spoljni navoj). povezano. fitinga sa ventilima i odvajačem nečistoće 3/4". Prečnik priključne cevi alarmnog zvona je 3/4". 1. ispitano i spremno za rad. 42/79 . transport. Uz zvono isporučiti i ugraditi komplet 1. model WMA-1 ili odgovarajuči. povezano. kom 1 Nabavka. sa staklenom ampulom. Uz pritisnu sklopku isporučiti i ugraditi komplet fitinga sa ventilima 1/2" i armaturu za anuliranje "lažnog" alarma. T=68 C. K=80. transport. isporuka i montaža viseće sprinkler mlaznice R = 1/2" NPT 1. isporuka i montaža mehaničkog hidrauličnog alarmnog zvona. Prečnik ulaza u zvono je 3/4" a izlaz 1". Proizvodjač: Tyco ili odgovarajuće Obračun po kompletu sve montirano.5. Obračun po kompletu sve montirano. povezano. povezi vanje pritisne sklopke signalnim kablom s PP centralpm za prenošenje signala o aktiviranju alarmnog ventila. i spremno za rad. transport isporuka montaža na priključku hidrauličnog alarmnog zvona.vodjač: Tyco ili odgovarajuće kom 2 Nabavka. kom 2 Nabavka pritisne sklopke. svom neophodnom opremom za povezivanje i pravilno funkcionisanje.

Proizvodjač: Tyco ili odgovarajuće Obračun po komadu.8. transport.9. R 43/79 . transport i ugradnja 1. manometra sa kuglastom slavinom - ventilom R 1/2".7. model 1. Proizvodjač: Tyco ili odgovarajuće Obračun po komadu isporučene i montirane mlaznice (130+12=142) kom 142 1. isporuka i ugradnja na fasadi metalnog orma rića sa mehanizmom za zaključavanje u kome montirati priključak za vatrogasno vozilo sa klapnom I stabilnim vatrogasnim spojkama sa poklopcem i 1. U rozetama se postavljaju sprinkler ske mlaznice R 1/2". transport. Obračun po komadu isporučene i montirane rozetne. lančićem. kom 24 Nabavka i isporuka ključa za mon tažu sprinklerskih mlaznica R 1/2".6. isporuka i montaža ukrasnih rozetni sa žabi cama ili oprugom za fiksiranje za spušteni plafon. Obračun po kompletu isporučenog i ugradjenog na fasadi ormarića sa opremom. spojke tipa"B" ( 2x2 1/2") sa odvodom DN 100 Proizvodjač: Tyco ili odgovarajuće. Ventil ugraditi ispred manometra. W7. Nabavka. Manometar je fi=100. kom 1 Nabavka. kom 2 Nabavka.

odgovarajuće Obračun po komadu sve ugradjeno povezano signalnim kablom. transport i ugradnja čeličnog kosog hvatača nečistoće sa 1. Indikator za cev DN 150.10. 1/2" za opseg od 0-16 bara.12. odgovarajuće Obračun po komadu. NP 10 kom 1 Nabavka transport i ugradnja indikatora protoka. kom 2 Nabavka. Proizvodjač: Tyco ili odgov Obračun po komadu sve ugradjeno arajuće ispitano i spremno za upotrebu. NP 16 kom 1 Indikator za cev DN 100.11. Proizvodjač: Tyco ili odgovarajuće kom 1 Nabavka transport i ugradnja čeličnog zasuna sa prirubnicama i sa mehaničkim indikatorom polo žaja otvoreno- 1. DN 100.13. klapne sa prirubnicama. Pričvršćivanje za cev ogrlicom sa zavrtnjima. DN 150. Proizvodjač: Tyco ili 1. NP 16 kom 2 DN 80. prirubnicama. NP 16 kom 1 Nabavka. NP 16 kom 1 DN 65. ispitano i spremno za upotrebu. NP 16 kom 2 44/79 . transport i ugradnja čeličnog nepovratnog ventila. Proizvodjač: Tyco ili 1. zatvoreno. DN 150 za NP10. NP 16 kom 1 DN 100.

Svaki spoj ima na 1. UKUPNO OPREMA I UREĐAJI 2. Prosečna dužina spoja je 60cm. transport i montaža ispitnog seta sa ispusnim i test ventilom DN 25. Nabavka.14. Set kompletirati i montirati u svemu prema uputstvu 1. kom 7 1. a za pričvršćivanje rozete i sprinkler mlaznice za spušteni plafon ima metalnu podlošku i oprugu. Obračun po komadu izvedenog spoja. transport i montaža savitljivih hromiranih cevi 3/4 " za povezivanje sprinklera u spuštenom plafonu sa cevnom mrežom.15. CREVNA MREŽA I ARMATURA 45/79 . faktor k = 80. NP 16 kom 1 Indikator za cev DN 65.0. Indikator za cev DN 80.0. Fleksibilne cevi su za radni pritisak od16 bara. NP 16 kom 1 Nabavka. Kutija za smestaj 12 mlaznica. Proizvođač : Tyco ili odgovarajuće Obračun po komadu isporučen kutije - kasete. jednom kraju holender 1 " a na drugom kraju holender1/2" sa navojem. kom 1 Nabavka. kom 24 1. proizvođača. Proizvođač Tyco ili odgovarajuće Obračun po kompletu sve montirano i ispitano. transport i isporuka kutija za odlaganje i čuvanje rezervnih sprinkler mlaznica.16.

Obračun po kg ugrađenih cevi.7 x 3. PN 10 kom 6 DN 100.225 (za DN25 . Obračun po komadu. DN 50. PN 10 kom 5 DN 20.B 5. transport. Obračun po komadu. PN 10 kom 12 DN 80.3.05 mm) 19m DN 65 (F 76.1 x 3. 2. isporuka i ugradnja čeličnih lukova 90 (Hamburški lukovi ) 2.25 mm) 249m DN 20 (F 326.3 x 3.65 mm) 28m kg 3996 Nabavka. transport. Č1212.25 mm) 62m DN 32 (F 42. PN 10 kom 6 DN 25. Spajanje cevi do 2 " navojnim fitingom.05 mm) 112m DN 80 (F 88. Nabavka. a cevi većeg prečnika nutovanim žljebovima i kuplung spojkama ili varenjem.50 mm) 32m DN 100 (F 114.B6.25 mm) 158m DN 25 (F 33. isporuka i ugradnja kuglastog ventila sa demontažnom 2.4 x 3.221 za veće prečnike.99 x 4. PN 10 kom 4 46/79 .B 5.65 mm) 12m DN 50 (F 60. PN 10 kom 1 Nabavka.1 x 4.65 mm) 38m DN 40 (F 48. SRPS M. isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi DIN 2440. SRPS C.3 x 3.9 x 2. transport. polugom za otvaranje.2.DN50) i DIN 2448 SRPS C.1. DN 150 (F 165. DN 150.821.3 x 4.

6. DN100/DN50 PN10 kom 4 DN80/DN50 PN10 kom 1 Nabavka. transport. transport. Obračun po komadu. čeličnih ravnih redukcija. transport. isporuka i ugradnja 2. PN 10 kom 2 DN 50. PN 10 kom 2 Nabavka. JUS M. isporuka i ugradnja 2. 821. DN 65. DN150 PN16 kom 14 47/79 . Cenom 2. Č1212 Obračun po komadu. "T" DN150/DN150 PN10 kom 1 "T" DN150/DN100 PN10 kom 3 "T" DN100/DN100 PN10 kom 7 "T" DN65/DN65 PN10 kom 3 "T" DN50/DN50 PN10 kom 1 Nabavka.4. isporuka i ugradnja čeličnih prirubnica sa grlom. DN150/DN100 PN10 kom 1 DN100/DN80 PN10 kom 1 DN100/DN65 PN10 kom 5 DN100/DN50 PN10 kom 4 DN80/DN50 PN10 kom 1 DN65/DN50 PN10 kom 3 Nabavka. JUS M. Č1212.B6. transport. Obračun po komadu.5. čeličnih ekscentričnih redukcija.B6.7. obuhvatiti zavrtnje i zaptivni materijal. isporuka i ugradnja 2. 821. čeličnih " T " komada Č1212 Obračun po komadu.

transport.11. obuhvatiti zavrtnje i zaptivni materijal.10. DN100 PN16 kom 9 DN80 PN16 kom 2 DN65 PN16 kom 2 Nabavka. Nosivost držača je: . Cenom obuhvatiti i čelične tiplove. Cenom 2. DN150 PN16 kom 1 Nabavka. isporuka i ugradnja na mestima za pražnjenje i ispiranje sprinklerske mreže brzih vatrogasnih 2.500kg Obračun po kompletu 30% od poz 2. 48/79 .9. isporuka i ugradnja čeličnih slepih prirubnica.2.za cevi od DN 50do DN 100 . spojki tipa " C " sa prelaznim komadom i poklopcem sa lančićem. svih drugih elementa za izradu sprinklerske mreže. transport i ugradnja 2. Nosači se fiksiraju za AB konstrukciju. teštika nosača za cevi sa kruškastom obujmicom.za cevi do DN 50 . šipke i stezaljke. Vatrogasna spojka 2 " tip "C" kom 6 Nabavka. oslonaca. Obračun po komadu.350kg . DN 50 i DN25.8.30 Nabavka. drenažnog seta od pocinkovanih čeličnih cevi DN65. zavrtnje.200kg . čvrstih tačaka i 2. transport. kompl 0. isporuka i montaža komplet raznih čeličnih fazonskih komada. transport. Obračun po komadu.za cevi od DN 100do DN 150 . redukcija. kolena.

levaka kod sprinkler ventila. obujnicama sa navrtkom za cev DN 150.0. kompl 3 Nabavka. transport. transport. Obračun po kompletu. Kod alarmnih zvona uraditi odvode DN 25. navrtkom za cev DN 150. transport. isporuka i montaža na podu komplet čeličnih nosača kolektora. transport i ugradnja sitnog i 2.0.2. kompl 2 49/79 . NOSAČI KOLEKTORA Nabavka. Obračun po kompletu isporučenog. isporuka i montaža na zidu komplet čeličnih konzolnih nosača sprinklerskog ventila sa 3.12. kompl 2 Nabavka. montiranog antikorozivno zaštićenog i obojenog nosača. potrošnog materijala. Paušal 1 2.razdelnika sa obujmicama i 3. UKUPNO CEVNA MREŽA I ARMATURA 3. Obračun po kompletu isporučenog. montiranog antikorozivno zaštićenog i Obojenog nosača. montiranog antikorozivno zaštićenog i obojenog nosača. pocinkovanig fitinga. obujnicama sa navrtkom za cev DN 100.1. Obračun po kompletu isporučenog. isporuka i montaža na zidu komplet čeličnih konzolnih nosača sprinklerskog ventila sa 3.3. kompl 1 Nabavka. Obračun paušalno. Sve odvode sprovesti do najbližeg mesta pogodnog za izlivanje.

2. NOSAČI KOLEKTORA UKUPNO 4.DN 150 ) i nosača dva puta zaštitnom bojom sa potrebnim predradnjama na čišćenju I 4. m2 144 Bojenje cevi ( DN 20 . kompl 1 Ispitivanje sprinklerskog sistema i mreže sa vršenjem funkcionalnih proba. BOJENJE CEVNE MREŽE I NOSAČA Bojenje cevi ( DN 20 . Obračun po kompletu.0. Projekat izraditi u 4 5.0.2. UKUPNO BOJENJE CEVNE MREŽE 5. tonu po izboru nadzornog organa. Kompl 1 Izrada i predaja investitoru projekta izvedenog stanja sa unošenjem svih izmena i dopuna. Atest mora biti pribavljen od firme koja je verifikovana za tu delatnost i poseduje odgovarajuću licencu.3.3. kompl 1 50/79 . RAZNI RADOVI Izrada i predaja investitoru uputstva za rukovanje i održavanje sa potrebnim 5. Obračun po kompletu sa 5. šemama sprinklerskog sistema. O ispitivanju mora biti sačinjen zapisnik. m2 144 4. Obračun po m2 finalno obrađene i obojene cevne mreže. odmašćivanju podloge. Obračun po m2 finalno antikorozivno zaštićene crevne mreže. pribavljanjem zapisnika i atesta o tehničkoj i funkcionalnoj ispravnosti. Obračun po kompletu. primerka sa overom od strane licencirane firme.1.0.1.DN 150 ) i nosača dva puta završnim premazom u 4.0.

Nabavka i postavljanje natpisa. Obračun po kompletu sve postavljeno. NOSAČI KOLEKTORA 4. prema uputstvu proizvođača opreme i propisima. zapisnik koji mora biti potpisan od strane ovlašćenog izvođača. obaveštenja i upozorenja u svemu 5. BOJENJE CEVNE MREŽE I NOSAČA 5.0.0. PRIPREMNO . O primopredaji sačiniti 5.ZAVRŠNI RADOVI ukupno bez PDV PDV ukupno sa PDV 51/79 .5. Nadzornog organa i korisnika.4.0.0.0-5.0 PRIPREMNO . UKUPNO RAZNI RADOVI 6.0.0) REKAPITULACIJA 1. OPREMA I UREĐAJI 2.ZAVRŠNI RADOVI kompl 0. kompl 1 5.0.0. kompl 1 Troškovi tehničkog prijema od strane korisnika i primopredaje sprinklerske instalacije.2 (2% od ukupne vrednosti radova od 1. CEVNA MREŽA I ARMATURA 3. Obračun po kompletu. RAZNI RADOVI 6.

Isto tako dužan je o svom trošku izvršiti potrebno crpljenje eventualno nastale meteorske ili podzemne vode. m3 252.4 Raskopavanje asfaltnih i betonskih površina kao i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Sve potpuno završeno po ovom i opštem opisu plaća se po kubnom metru otkopanog terena sa prenosom od 50 m. premeravanju i ispitivanju cevi.40 A. Obračun i plaćanje po m3.бр Јед. U slučaju rastresitog terena. Obračun i plaćanje po m2 . Po izvršenom polaganju. Preostalu zemlju izvođač je obavezan odvesti van gradilišta na za istovar predviđeno mesto.00 A.1 Izvršiti otkopavanje zemlje za kanalske rovove i reviziona okna u svemu prema projektu. izvođač je obavezan da izvrsi o svom trošku sva potrebna i po propisu razupiranja rovova i bočnih strana.Niš kom.мере Количина ПДВ-а ПДВ-а 1 2 3 4 5 6=5*4 A Građevinski radovi A.00 UKUPNO: 52/79 . izvršiti zatrpavanje zemlje sa nabijanjem u slojevima od po 15 cm.Predmer radova instalacija vodovoda na završetku objekta Niškog kulturnog centra u ulici Stanoja Bunuševca u Nišu Јединична ОПИС цена без Укупна цена без Р. 1. a u skladu sa uslovima i prema ugovoru slopljenom sa JKP " Naissus ". Dno mora biti poravnato u odgovarajućem padu cevi.2 Nabavka transpot i ubacivanje peska u rov i to 10cm za posteljicu i 10 cm iznad i oko cevi. m2 70.3 Izrada armirano-betonske vodomerne šahte sa svom potrebnom armaturom . m3 50.00 A.

9 Nabavka.1 Nabavka.2 Prevezivanje postojećih unutrašnjih hidranata na novo-projektovanu nezavisnu hidrantsku mrežu.4 Nabavka. Obračun po m'. kom. transport i montaža nepovratnog ventila 65 mm. B. kom. transport i montaža ovalnog ventila sa ugradbenom garniturom i kapom 80 mm. PE25 mm m' PE90 mm m' PE110 mm m' PE160 mm m' B. Obračun se vrši po metru ugrađenog cevovoda. paušalno B.10 Nakon montaže vodovodne instalacije a pre zaziđivanja izvršiti probu na vodonepropusnost prema važećim propisima za ovu vrstu instalacija i priloženim uputstvima u projektu. 65 mm m' 110. transport i montaža ovalnog ventila sa ugradbenom garniturom i kapom 150 mm. Obračun po m'. kom. kom. Napomena: niže navedeni prečnici su UNUTRAŠNJI prečnici cevi. B.7 Nabavka.8 Nabavka.6 Nabavka. transport i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi i delova.5 Nabavka. transport i montaža ovalnog ventila sa ugradbenom garniturom i kapom 20 mm.B Vodovod B.00 B. kom. Napomena : niže navedeni prečnici su SPOLJAŠNJI prečnici cevi. m' 53/79 . m' B. B. transport i montaža ventila 65 mm. Obračun se vrši po metru ugrađenog cevovoda.3 Nabavka. Cevi obložiti izolacionim materijalom odovarajućeg prečnika. kom. transport i montaža ovalnog ventila sa ugradbenom garniturom i kapom 100 mm. B. Sva potrebna štemovanja zidova se ne obračunavaju posebno već su ista obuhvaćena cenom dužnog metra cevovoda. B.11 Pre puštanja u eksploataciju kompletnu novoizgrađenu mrežu dezinfikovati prema važećim propisima za ovu vrstu instalacija. transport i montaža polietilenskih PE80 vodovodnih cevi. B.

2.) kom. transport i montaža spoljašnjeg nadzemnog protiv-požarnog hidranta 80 mm sa svom pripadajućom opremom smeštenom u posebnom slobodno-stojećem ormaru ( 4 protiv- požarna creva itd.13 Nabavka. transport i montaža čeličnih cevi a za potrebe prolaska vodovodnih cevi kroz armirano-betonske zidove. 3.12 Nabavka.14 Nabavka. B. UKUPNO: REKAPITULACIJA: A. kom. međuprostor između kanalizacionih i čeličnih cevi ispuniti vodo- nepropusnim kitom (vodonepropusni kit je obuhvaćen cenom dužnog metra ove pozicije) 200 mm m' B.15 Davanje priključka na javnu vodovodnu mrežu. B. kom.B. transport i montaža unutrašnjeg protiv-požarnog hidranta 50 mm sa svom pripadajućom opremom smeštenom u posebnom ormaru.Vodovodne cevi smestiti u odgovarajuće veće čelične cevi niže navedenih prečnika. Ovom pozicijom je obuhvaćen i propusni ventil 50 mm. Vodovod ukupno bez PDV PDV ukupno sa PDV ZBIRNA REKAPITULACIJA: Pozicije 1. Građevinski radovi B. 4 i 5 Ukupno bez PDV PDV Ukupno sa PDV 54/79 .

Pozicije A i B Ukupno bez PDV PDV Ukupno sa PDV Ukupno bez PDV PDV Ukupno sa PDV Дана: ___ . 2015. да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. оловком која не може бити графитна. 55/79 . године ПОНУЂАЧ М. као и њихов збир на месту предвиђеним за то. група понуђача може да се определи да Предмер радова потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити. _____________________________ (потпис овлашћеног лица) НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Предмер радова попуни читко. потписати и печатом оверити Предмер радова.П. ___ .

б) са подизвођачима: Назив подизвођача Адреса седишта Матични број и ПИБ Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача Назив подизвођача Адреса седишта Матични број и ПИБ Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача в) заједнички са: Назив понуђача из групе понуђача-члана Адреса седишта Одговорна особа и контакт телефон Матични број и ПИБ 56/79 . X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ За јавну набавку радова брoj 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара Број понуде Назив понуђача/понуђача носиоца посла Адреса седишта Особа за контакт Одговорна особа (потписник уговора) Телефон и телефакс Текући рачун и назив банке Матични број ПИБ Електронска адреса понуђача (e-mail) Предмет јавне набавке извршићемо: (у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) а) самостално.

НАПОМЕНА: У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача. године ПОНУЂАЧ М. односно заједничке понуде с већим бројем чланова групе.П. Рок извођења радова је ___________ календарских дана (не може бити дужи од 60 календарских дана) од дана увођења у посао. Дана: ___ .Назив понуђача из групе понуђача-члана Адреса седишта Одговорна особа и контакт телефон Матични број и ПИБ УКУПНА ЦЕНА СВИХ РАДОВА ИСКАЗАНИХ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ - ПРЕДМЕРУ РАДОВА БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-А ___________________ динара ПДВ ____________________ % ___________________ динара УКУПНА ЦЕНА СВИХ РАДОВА ИСКАЗАНИХ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ - ПРЕДМЕРУ РАДОВА СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ ___________________ динара Рок важења понуде je __________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуда. Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана примопредаје радова. 2015. копирати и попунити прву страну Обрасца понуде и исту доставити у склопу понуде. _____________________________ (потпис овлашћеног лица) 57/79 . ___ .

Ул. године доделио уговор о јавној набавци понуђачу – Извођачу радова.*. 112. 14/2015 и 68/2015) закључује се УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара уговорне стране: НАРУЧИЛАЦ: Установа Нишки културни центар. након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара.2015. Наручилац је Одлуком број * од *. 18000 Ниш. Предмет овог Уговора је набавкa извођења радова на изради система за аутоматско гашење пожара. XI МОДЕЛ УГОВОРА На основу чл. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. и ДОБАВЉАЧ:_________________________________ са седиштем у ___________________ улица __________________________ кога заступа______________________ (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА) с друге стране. ___. у свему у складу са Обрасцем понуде и Предмером и предрачуном радова – спецификација радова са обрасцем структуре цене са упутством како да се попуни из понуде Извођача радова број ______________ од ___. Станоја Бунушевца бб. 2015. Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу. 124/2012. изврши грађевинске и припремно-завршне радове. као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране. Ради извршења радова који су предмет овог уговора. ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. коју заступа директор Бојана Симовић. грађевинску и другу опрему. године. 58/79 . материјал.

године. рок извршења и сл и  Средство обезбеђења за добро извршење посла и то:  једнa бланко соло меница са  менично овлашћење (Образац____).  захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке и  копијa картона депонованих потписа. у групи са: ___________________________________________ из __________________ ___________________________________________ из __________________ ___________________________________________ из __________________ ВРЕДНОСТ РАДОВА Члан 2. Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене. техничке карактеристике. начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета. овог Уговора на један од следећих начина (заокружити и попунити): а) самостално. а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача радова број ____________ од _________ 2015. Уговорне стране утврђују да цена за набавку радова из члана 1. Извођач изводи уговорене радове из става 1. Саставни део овог Уговора су:  Образац понуде  Предмер и предрачун радова – спецификација радова са обрасцем структуре цене са упутством како да се попуни. б) са подизвођачима __________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене вредности предметног добра и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача ___________________________ __________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене вредности предметног добра и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача ___________________________ __________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене вредности предметног добра и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача ___________________________ в) заједнички. квалитет.  Врста. количина и опис радова. 59/79 . Уговора износи укупно _______________ динара без ПДВ односно ________________ динара са ПДВ. као средство обезбеђења за добро извршење посла.

у следећем месецу плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испостављања прве привремене ситуације оверене од стране надзорног органа. за испостављену привремену ситуацију. у следећем месецу и достављене бланко соло менице за отклањање грешака у гарантном року плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације оверене од стране надзорног органа. а у складу са законом којим се уређује буџет за 2015. која може бити максимално 50% од уговорене вредности радова. добара и услуга неопходних за извршење уговора. годину. исплати Извођачу коначну вредност извршених радова. 2. 60/79 . цена обухвата и трошкове организације градилишта. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. Наручилац плаћа цену са ПДВ. Наручилац се обавезује да за набавку радова из чл. Извођач радова најкасније до тренутка примопредаје радова доставља једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 1. Осим вредности рада. за испостављену окончану ситуацију која је оверена од стране надзорног органа и која се доставља до 5. годину. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА Члан 3. овог Уговора. Годину. која је оверена од стране надзорног органа и која се доставља до 5. Наручилац плаћа цену са ПДВ. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену окончану ситуације. За део реализације уговора који се односи на 2016. осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2015. добијену применом усвојених једничних цена на основу стварно изведених радова из грађевинске књиге. 1. дужни су да исплате неспорни део окончане ситуације. годину реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2016.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед објекта. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана. а није изазван кривицом Извођача радова. стручни надзор уписује у грађевински дневник. да је Наручилац предао Извођач радова техничку документацију - Оперативни план . а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : . Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. Плаћање по овом уговору извршиће се уплатом на текући рачун Извођача радова бр. у писаној форми. Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова: . сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. . уз сагласност стручног надзора. . Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора. Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге. Члан 5. у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа. Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ календарских дана (не дужи од 60 календарских дана). да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао. Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана. одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна. 61/79 . у случају елементарних непогода и дејства више силе. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА Члан 4. ____________________ код банке_________________. у супротном се неће извршити плаћање тих позиција. рачунајући од дана увођења у посао. Уколико Извођач радова не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова. за који није одговоран Извођач радова. а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. што Извођач радова признаје без права на приговор.

обавезан је да уведе у рад више извршилаца. . да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум. да испуни све уговорене обавезе стручно. . који регулишу ову област. техничком документацијом . као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично. техничким прописима. да се строго придржава мера заштите на раду. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА Члан 6. у зависности од конкретне ситуације.Оперативним планом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. . а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. продужи смену или уведе у рад више извршилаца. без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. изврши поправку или рушење или поновно извођење радова. да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног Извођача радова. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту . прописа о заштити животне средине. . . квалитетно. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу. . према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед. замену набављеног или уграђеног материјала или 62/79 . Извођач радова се обавезује : . и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу. . Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима. да омогући вршење стручног надзора на објекту. У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику. Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова. тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима.локацији и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту. без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику. што се тиче безбедности. . о свом трошку. да уведе у рад више смена. нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем. 3. овог уговора. 1 (једну) бланко соло меницу. Извођач је дужан да најкасније до тренутка примопредаје радова достави Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. . менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико се понуђач коме је додељен уговор не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року. . Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. вансудским путем у складу са важећим прописима. оснивања нових правних субјеката и др. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала. и 4. 63/79 .убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова. Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова. захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке. . без протеста и трошкова. с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. Такође. по завршетку радова. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 7. поднети на наплату. Наручилац ће реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу радова. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци. Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ. њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Извођача радова. неопозиво. као и да меницу може безусловно. Наручилац се обавезује да од Извођача радова. прими наведене радове. статусних промена код Дужника.

Извођач радова је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове. као и мере противпожарне заштите. уведе Извођача радова у посао. а који нису настали неправилном употребом. ГАРАНТНИ РОК Члан 9. као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. Извођач радова је дужан да у току гарантног рока. на први писани позив Наручиоца. број 93/2011). Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду. осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник Републике Србије“. предајући му техничку документацију. Наручилац се обавезује да са стручним надзором и Извођачем радова учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун. уз присуство Наручиоца. који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно 64/79 . За уграђене материјале важи гарантни рок. записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала. при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. рачунајући од дана примопредаје радова. Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности за цео период извођења радова. ОСИГУРАЊЕ РАДОВА Члан 8. Наручилац се обавезује да. Гарантни рок за изведене радове износи __________ (најмање 24 месеца) месеци. Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете. Члан 10. другачије одређено. на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора. Извођач радова је обавезан да.

или физичко лице, на терет Извођача радова, реализацијом средства
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива
у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог
члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете, до
пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 11.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за
објекте те врсте.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову
употребу.
У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа
испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби
материјал који не одговара прописаном квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са
Оперативним планом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажују другог
Извођача радова искључиво на трошак Извођача радова по овом уговору.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу да
Законом о планирању и изградњи.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 12.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем
непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко
надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и
предрачуном, који мора да садржи предмер и предрачун неуговорених
непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног
органа.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем
непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна, описа
позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење,
доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради

65/79

покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона
о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне
набавке о основаности примене преговарачког поступка.
У поступку јавне набавке за уговарање непредвиђених радова, Извођач
је обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року из позива за
подношење понуде.
Након усвајања понуде за непредвиђене радове од стране Наручиоца и
закључивања Уговора, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу средства
обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року,
на начин и у роковима дефинисаним конкурсном документацијом, за
вредност уговорених непредвиђених радова.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да
започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату
истих, након што их изведе.
Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца,
одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се
уграђује и обиму непревиђених радова.

Члан 13.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово
извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а изазвани су
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе
околности о томе обавесте Наручиоца.
У поступку јавне набавке за уговарање хитних непредвиђених радова,
Извођач је обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року из
позива за подношење понуде.
Након усвајања понуде за хитне непредвиђене радове и закључивања
Уговора, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу средства обезбеђења за
добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, на начин и у
роковима дефинисаним конкурсном документацијом, за вредност уговорених
хитних непредвиђених радова.

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 14.
Извођач је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног
обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и
мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

66/79

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе
позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем
Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране
Наручиоца, са Извођачем ће се закључити Анекс овог уговора, а пре коначног
обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.
Након закључења Анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од
дана потписивања Анекса преда Наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла, а у тренутку примопредаје изведених радова средство
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 10% од без
ПДВ, за вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати
радове уговорене Анексом.
Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца,
одлучује у име Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и
обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених
радова који се не изводе (мањкови радова).

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 15.
Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора
обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у
грађевински дневник.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине по
један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана
од завршетка радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан
примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда
Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих
уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте
изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом
о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења
или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони
без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од
пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у
споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођач
радова на рачун Извођач радова.

67/79

уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова. Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања. . ст. а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора. односно не приступи закључењу Анекса овог Уговора. . Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. осим у случају недостатка средстава за његову реализацију. 3. У случају раскида уговора. Коначна вредност радова не може бити већa од уговорене вредности радова наведене у чл. 1. Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. као и 68/79 . да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања.у случају недостатка средстава за његову реализацију. Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и реализацију средства обезбеђења за добро извршење посла у следећим случајевима: . РАСКИД УГОВОРА Члан 17. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету. став 3. Члан 18.уколико Извођач радова не поступи у складу са чланом 6.уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са Оперативним планом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. Технички преглед радова обезбедиће Наручилац. КОНАЧНИ ОБРАЧУН Члан 16. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог добављача за те радове. У случају једностраног раскида уговора. . Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођачa радова и реализује средство обезбеђења за добро извршење посла. овог уговора.

примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.1% укупне цене добара. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 69/79 . Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до испуњења уговорних обавеза. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 19. Члан 24. Члан 25. Закона о планирању и изградњи. Члан 21. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла. за сваки дан закашњења. УГОВОРНЕ КАЗНЕ Члан 23. За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима. траженог квалитета и у року предвиђеном у захтеву Наручиоца. а престаје да важи по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним законом. а Извођач радова два примерка. с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене. Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака. На питања која нису регулисана овим уговором. Члан 20.записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Члан 22. Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0. од којих Наручилац задржава четири примерка. као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. Ако Добављач не испоручи добра. чија испорука касни.

потписати и печатом оверити Модел уговора. став 3. група понуђача може да се определи да попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити. Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац. након што му је уговор додељен. односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци. чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико Понуђач – Добављач није у систему ПДВ. а 2 (два) Добављач. Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. НАРУЧИЛАЦ Нишки културни центар ДОБАВЉАЧ ДИРЕКТОР ________________________ ___________________________ Бојана Симовић Напомена: Делове уговора означене * попуњава Наручилац НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. 70/79 . а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни. Члан 26.уговорних страна. као и да ће Наручилац. наручилац ће из Модела уговора обрисати у члану 4. потпише и овери печатом. Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.

_______________________ (потпис овлашћеног лица) НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. поступајући у складу са чланом 88. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.П. група понуђача може да се определи да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити. став 1. Дана ____. 2015. Закона. године ПОНУЂАЧ М. XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Понуђач __________________________________________________ из ___________________. ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара број 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара. под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 71/79 . наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела.____. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.

ГОДИНА Период Вредност изведених Ред. Наручилац извођења Врста радова радова бр.2014.___ . године ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ М. ___. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. XIII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца групе понуђача или овлашћено лице члана групе. __________________________ (потпис овлашћеног лица) Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. . 72/79 .П. радова (без ПДВ) УКУПНA вредност изведених радова без ПДВ: Дана. 2015.

Уколико је списак изведених радова већи. 73/79 . а у укупној вредности минимум 8. субјекти који се у смислу Закона сматрају наручиоцем.000. Код издавања потврда уколико су инвеститори.000. односно за случај да су инвеститори остала правна лица.00 динара без ПДВ по једном уговору.000. односно предузетници. табелу ископирати у довољном броју примерака.000.НАПОМЕНА: Приложени списак изведених радова са одговарајућим доказима морају чинити искључиво радови који су предмет ове јавне набавке.000.000. издате или потписане од стране надлежног органа. уз потврду за исте. доказ мора бити у облику потврде.00динара без ПДВ за наведени период. Као доказе о изведеним радовима понуђачи су дужни да доставе фотокопије потврда инвеститора и фотокопију једне комплетне окончане ситуације (сви листови) за наведене радове у вредности минимум 4.00 динара без ПДВ. вредности веће од 1. потврду издаје или потписује тај инвеститор.

___________________. Укупна вредност изведених радова: (по окончаној ситуацији бр. да је квалитет изведених радова (заокружити) 1. подтачка (1) Закона о јавним набавкама достављамо вам ПОТВРДУ Којом потврђујемо да је ________________________________ (потпис овлашћеног лица) __________________________изводио радове на ________________________ __________________________________________________________________. 74/79 . односно ___________________динара (__________________________) са обрачунатим ПДВ. године) износи __________________ динара (___________________________) без обрачунатог ПДВ. са исправкама и дорадама. од ____. став 2. улица и број Контакт особа и телефон Матични број: ПИБ: Облик наступања за радове за које се издаје потврда (самостално. 2. без исправки и дорада. XIV ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА Назив референтног купца/наручиоца Седиште._______. Потврђујемо да су наведени радови изведени: у уговореном року у периоду од _____________________________________ године. са подизвођачем или као група понуђача) У складу са чланом 77.____. тачка 2.

податке о правном лицу коме је потврда издата. 75/79 . _________________________ (потпис овлашћеног лица) НАПОМЕНА: Уколико је потврда на меморандуму понуђача или инвеститора тј. време и место издавања потврде и печат издаваоца и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Заводни бр.Број и датум уговора: ______________________________________________________________ Потврда се издаје на захтев ______________________________________ (потпис овлашћеног лица) __________________________. укупну вредност радова по окончаној ситуацији бр.П. Издаваоца потврде. иста ће бити прихваћена уколико садржи све елементе наведене у претходној потврди: податке о издаваоцу потврде. За случај да је понуђач и извођач и инвеститор радова такве потврде се неће узети у обзир.______године. време (рок) извођења радова. __________од______. предмет и место извођења радова.______. ради учешћа у поступку јавне набавке радова брoj 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара и у друге сврхе се не може користити. ________________ Место:__________________ Датум: __________________ Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује М.

___. Дана. 2. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. године ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ М. Име и презиме Број лиценце ангажовања ангажује одговорног извођача: 1. образац потписује и оверава овлашћено уговором лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 2. XV ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ радова брoj 404-2НК/31-2015 Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за јавну набавку радова број 404- 2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара: Основ Назив привредног субјекта који Бр. 2015. «Основ ангажовања» попунити у зависности да ли је лице запослено код понуђача или ангажовано уговором.П. _________________________ (потпис овлашћеног лица) 76/79 .___ . Ангажован Уколико наступа у групи.

Дана ___. Назив радног Презиме и име спрема/бр. XVI КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Потврда да понуђач за извршење предметне јавне набавке има најмање 10 радника и два дипломиранa инжењера са одговарајућом лиценцом.___ .П. Матични број радника бр. места лиценце . _________________________ (потпис овлашћеног лица) 77/79 . копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда части лиценца није одузета. за одговорне извођаче грађевинских радова. поред образаца М осигурања као доказ о радном статусу код понуђача или уговора о радном ангажовању доставити копије важећих и одговарајућих личних лиценци. Школска Ред. . за 10 радника доставити образац М осигурања. оспособљених за реализацију предметне јавне набавке. као доказ да су у радном односу код понуђача на одређено или недоређено време. године ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ М. 2015.

група понуђача може да се определи да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити.2015. Дана: ____. Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда. потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача.____. Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за предметну јавну набавку и у друге сврхе се не може користити.П.л. XVII О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА ___________________________________________________________________ (име и презиме лица које представља понуђача) из _________________ ул. године ПОНУЂАЧ М. __________________________________________ бр. може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку добара 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара. 78/79 .к. ______________________ПУ _____________ овлашћује се да у име _____________________________________________________ (назив понуђача) из ________________. _____ бр. ________________________ (потпис овлашћеног лица) НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду.

.. (назив правног лица) (место) (адреса) ___________________________.. дате у нашој понуди бр...... НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним. 32 од 14. без протеста и трошкова. Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: . јула 2001. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво. ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ М.. статусних промена код Дужника ..гласник РС“ бр.... ___________________ (матични број) (ПИБ) (текући рачун) доставља: МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ КОРИСНИК: Установа Нишки културни центар.. дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.... бр. у складу са захтевима из конкурсне документације. Гласник РС“ бр. ______________од ____. 16/65. овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану). 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику... лист СФРЈ" бр..... Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 104/46... 54/70 и 57/89 и "Сл.Добављача. 79/79 . можете попунити на износ од 10 % од укупне цене добара без урачунатог ПДВ – a.гласник РС“. __________________________ ... XVIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА На основу Закона о меници („Сл. __________________________.. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. жиро рачун наручиоца: 840-558664-05 За јавну набавку број добара 404-2НК/31-2015 – извођење радова на изради система за аутоматско гашење пожара.. достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу.____. уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци. 47/11) ____________________________ из ____________________.Добављача. 62/06......43/04. уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла. Закона о платном промету („Сл...2015. 46/96. попуњено. вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава.... . садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл... „Сл..).П.. Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника ... печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Гласник РС“ бр.. односно друге имовине. .. серијски број: I _________________________________ Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу.. лист СРЈ" бр. захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија)........ лист ФНРЈ" бр.. оснивања нових правних субјеката и др... "Сл........