Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ TOPIK 1 ASAS KAJIAN Tujuan Kajian a) Pelaporan

/ Penerokaan – utk mengutip maklumat awal atau latarbelakang b) Deskriptif – utk menjelaskan subjek ( penyataan masalah ) c) Explanatori – menjelaskan dan menerangkan sebab sesuatu fenemona berlaku d) Prediktif – menlah bila dan dlm situasi mana sesuatu fenominum besar kmungkinan akan berlaku. KAJIAN DALAM PENDIDIKAN untuk membuat refleksi tentang andaian, nilai dan amalan; menyoal dan mencari kaedah untuk memperbaiki proses kerja kita supaya kita dapat membuat keputusan berasaskan maklumat yang betul, yang seterusnya dapat memperbaiki amalan profesional kita. Jenis Kajian 1. Kajian tindakan ada 2 kompenan – a) bhg penyelidikan b)Bhg tindakan. Tujuan a) mengepasti masalah b) utk menyelesaikan masalah. 2. Kajian konvensional : a) Kajian kuantitatif b) Kajian kualitatif Kajian kuantitatif adalah satu bentuk inkuiri positivis yang menekankan pemerolehan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan menjelaskan sesuatu fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi Kajian Kualitatif adalah kajian yang menekankan kepada penghasilan makna (production of meaning) Perbezaan antara Kajian Kuantitatif dan Kualitatif Tujuan Reka Bentuk Pendekatan Alat-alat Sampel Analisis Kuantitatif Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Dibentuk sebelum kajian dijalankan Deduktif; menguji teori Menggunakan alat-alat piawai Menggunakan sampel besar Analisis statistik ke atas data numerik Kualitatif Memahami fenomena sosial. Dibentuk semasa kajian dijalankan Induktif; menjana teori Menggunakan Interaksi bersemuka Menggunakan sampel-sampel kecil . Deskripsi dan interpretasi naratif (a) Autoriti Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa, para guru dan pakar serta daripada buku dan media (b) Tradisi Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa, dan justeru boleh dipercayai (c) Pengetahuan Umum Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya (d) Mistri Media Siaran TV, filem, surat kabar, majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat (e) Pengalaman Peribadi Apabila sesuatu berlaku, kita dapat merasainya, kita dapat mengalaminya, dan kita terimanya sebagai benar Pengalaman peribadi ini dikukuhkan melalui empat kesilapan utama: • Terlebih generalisasi (overgeneralisation): iaitu kita mengandaikan perkara ini benar dalam situasi-situasi lain. • Pencerapan terpilih (selective perception): iaitu, apabila kita memberi tumpuan kepada perkara tertentu sahaja dan tidak kepada perkara-perkara lain. • Keputusan lebih awal (premature closure): iaitu keputusan yang kita buat apabila kita rasa kita sudah pun mempunyai segala jawapan yang kita perlukan dan kita rasa kita tidak perlu lagi mendengar pendapat orang lain, mencari maklumat lain atau menimbulkan persoalan lain. • Kesan Halo (Halo effect): iaitu, apabila kita terlebih membuat generalisasi terhadap objek atau seseorang yang mempunyai ciri-ciri cemerlang, yang membawa kita kepada memberi penilaian yang berlebihan kepada objek atau orang tersebut. KEBAIKAN PENDEKATAN SAINTIFIK - lebih daripada proses pengutipan dan penganalisisan data - berasaskan logik and pencerapan Model Sains Tradisi (a) Teori – digunakan untuk menggarap idea yang dihasilkan dalam bentuk hipotesis. (b) Operasionalisasi – menyatakan makna semua pemboleh ubah yang terlibat dan bagaimana pemboleh ubah ini diukur. Ia adalah satu proses untuk menyatakan definisi operasional, atau menyatakan operasi terperinci untuk mengukur pemboleh ubah. (c) Pencerapan – melihat dan membuat pengukuran ke atas apa yang dilihat. (a) Model Induktif – bergerak daripada perkara spesifik kepada umum (general), daripada satu set pencerapan tertentu (specific observations) kepada penemuan bentuk (discovery of a pattern) yang mempunyai susunan. (pencerapan) (b) Model Deduktif – bergerak daripada umum kepada spesifik. Daripada satu bentuk tertentu yang dijangka berasaskan logik atau teori kepada pencerapan yang menguji sama ada bentuk yang dijangka itu sebenarnya wujud. (teori) KRITERIA KAJIAN YANG BAIK (a) Tujuan Kajian yang Jelas –untuk mengelakkan kekeliruan. (b) Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. (c) Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan ralat (error). (d) Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya, yang pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti, akan diberi nilai yang tinggi. (e) Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai, dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Selain itu, kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan; dapatan kajian perlu diterangkan dengan jelas. (f) Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas

Kajian Tindakan -untuk memperbaikinya dan menunjukkan bukti setakat mana amalan itu telah dibaiki. Langkah asas Kajian tindakan 1. meninjau amalan semasa 2. kenalpasti maslah utk diselidik 3. bagaimana anda memperbaiki amalan secara praktik 4. cuba selesai dan nilai semula 5. ubah amalan mengikut maklum balas dr langkah 4 6. teruskan memantau amalan 7. lihat semula dan nilai amalan yg telah diubah KAEDAH INKUIRI SAINTIFIK DALAM KAJIAN -untuk membina dan menguji pelbagai hipotesis melalui pemikiran induktif-deduktif. Kajian saintifik menggunakan proses tertentu yang menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif serta pencerapan dan pengujian hipotesis kepada aktiviti-aktiviti yang berasaskan pemikiran reflektif -Sains adalah satu sistem cara yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri Sains a) Empirikal Data empirikal diperoleh mengikut keadaan tertentu. b)Boleh diulang(replicable) Kajian boleh diulang mengikut keadaan, sampel dan kaedah yang digunakan sebelumnya. c) Analitikal Ia mengikut kaedah saintifik untuk memecah dan menjelaskan fakta empirikal. d) Berasaskan teori Ia bergantung kepada pengetahun lepas. e)Logikal Kesimpulan dibuat berasaskan logik dan hasil kajian. f) Teliti Usaha dibuat untuk mengurangkan kesilapan. ALTERNATIF KEPADA SAINS DALAM PENGHASILAN ILMU

1

jika berkaitan).Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ Penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan. Kerangka konsepsual –ý Kerangka yang menerangkan tentang hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan hubungan tersebut. KANDUNGAN CADANGAN KAJIAN Bab Satu . menganalisis dan melapor dapatan-dapatan kajian. sama ada telah mencapai tahap yang sepatutnya. • membawa perubahan kepada amalan pendidikan yang wujud pada masa ini. dan sebagainya. Teori –ý Perkaitan antara variabel yang dapat menjelaskan sesuatu fenomena. serta • konstrain dan cara mengatasinya Pernyataan masalah yang baik tentang masalah kajian dapat memberi gambaran menyeluruh. kerangka konsepsual dan teoretikal serta pernyataan masalah kajian Kerangka Teori/Konsepsual Kajian • kesediaan guru memahami pakej dan kemahiran-kemahiran berkaitan. Hipotesis kajian –ý Satu pernyataan yang berkait dengan spekulasi tentang sesuatu perkara. sebaliknya. lebih rendah dll Variabel – Faktor yang berubah dalam kualiti.memaparkan literatur berkaitan dan kajian berkaitan dengan topik yang anda pilih. • latihan pengajaran dan pembelajaran. Kajian asas – Kajian yang dibuat untuk meningkatkan kefahaman teori-teori sedia ada atau menghasilkan teori-teori baru dengan tidak mengambil kira aplikasi hasil kajian. dengan tumpuan kepada variabel dan hala tuju kajian.pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep . soalan berkaitan polisi atau menyelesaikan masalah sosial. keanihan seseorang.memahami teori-teori berkaitan bidang kajian 2 . Kajian tindakan –ý Kajian yang menekankan kepada penilaian amalan harian. hipotesis statistik adalah pernyataan tentang andaian bahawa tiada hubungan antara variabel-variabel yang dikaji Hipotesis kajian takberarah bermaksud jangkaan kita tentang perbezaan atau hubungan antara variabel yang dikaji adalah tidak memihak kepada mana-mana arah. • Suatu jangkaan yang mempunyai hubungan antara beberapa variabel atau kesan antara satu variabel terhadap variabel lain. Kajian kualitatif –ý Kajian yang menekankan kepada penghasilan makna yang mengambil kira apa yang tidak disentuh oleh kajian kualitatif. Kerangka teori –ý Kerangka yang dapat menerangkan sesuatu fenomena dengan mengaitkan variabel-variabel yang terdapat dalam sesuatu kajian. dan • menghasilkan penemuan baru. • menjaga kerahsiaan data daripada individu yang boleh dikenal pasti. ilmu baru atau produk yang berguna dalam pendidikan. pendidikan atau perniagaan. Latar Belakang Masalah Kajian • Apakah masalah atau isu? • Siapakah yang menyatakan itu suatu isu? • Apakah data yang boleh membuktikan ia adalah suatu isu? MEMAHAMI BIDANG KAJIAN memahami beberapa variabel kajian. • pertolongan pentadbiran. pandangan subjektif seseorang.menjelaskan secara terperinci tentang reka bentuk kajian. (d) membina metodologi kajian yang berpadanan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian. (c) menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian. (a) Pengenalan (b) Reka Bentuk Kajian – s/ada ia menggunakan kaedah kuantitatif atau kaedah kualitatif (c) Populasi dan Sampel (d) Alat Kajian (i) Teknik Pengutipan Data (ii) Kaedah Analisis Data (iii) Rumusan TOPIK 3 MASALAH KAJIAN Kita menjalankan kajian dengan tujuan tertentu. • kemudahan yang disediakan. TOPIK 2 PENYEDIAAN CADANGAN KAJIAN Tujuan menulis kajian (a) mengenal pasti permasalahan yang dikaji dan menyatakan satu set soalan kajian untuk dijawab dalam kajian. misalnya lebih tinggi. akibat yang dirancang dan tidak dirancang. TOPIK 4 TINJAUAN LITERATUR 1. (b) membuat tinjauan literatur berkaitan dengan permasalahan kajian serta mengenal pasti bidang yang belum lagi dikaji atau kurang diberi perhatian oleh pengkaji. • reaksi peserta terhadap cara penyelidik mengguna. (a) Pengenalan (b) Literatur Berkaitan (c) Kajian Berkaitan (d) Rumusan Bab Tiga Metodologi Kajian . yang kemudiannya diterjemahkan kepada objektif yang lebih spesifik Objektif kajian adalah pernyataan tujuan spesifik kajian yang disenaraikan sebelum sesuatu kajian dijalankan Soalan kajian ialah soalan yang dibina berpandukan kepada objektif kajian. Kajian gunaan –ý Kajian yang dibuat untuk menyelesaikan masalah harian. • Hipotesis boleh diuji secara statistik. TUJUAN KAJIAN sesuatu rancangan disediakan untuk memenuhi sesuatu tujuan. Berikut dijelaskan perbezaan antara hipotesis kajian dan hipotesis statistik Hipotesis kajian adalah pernyataan tentang keputusan yang dijangka. soalan kajian dan kepentingan kajian. termasuk tujuan. • keizinan dan kemungkinan penipuan di pihak peserta. misalnya.menyatakan masalah yang ingin dikaji. termasuk pemilihan sampel dan cara data dikutip dan dianalisis. misalnya. Hipotesis kajian berarah pula bermaksud jangkaan kita tentang perbezaan atau hubungan antara variabel adalah memihak kepada arah tertentu. dan (f) mengenal pasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. (a) Pengenalan (b) Latar Belakang Masalah Kajian (c) Pernyataan Masalah (d) Kerangka Konsep (sebab munasabab) (e) Objektif dan Soalan Kajian (f) Kepentingan Kajian (g) Batasan Kajian (h) Penerangan Terminologi (istilah) (i) Rumusan Bab Dua Tinjauan Literatur . konsep-konsep yang berkaitan. • penyertaan secara sukarela dan hak peserta untuk menarik diri daripada sebahagian kajian atau sepenuhnya. yang mana jawapan kepada soalan ini akan membantu pengkaji untuk mencapai objektif dan tujuan kajian Ciri-ciri hipotesis adalah seperti berikut: • Suatu pernyataan yang diramal mempunyai jawapan yang bernilai kepada soalan kajian. MEMAHAMI BIDANG KAJIAN . teori dan model. (e) membina reka bentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai. dan • tingkah laku dan keobjektifan penyelidik. Kajian kuantitatif –ý Kajian yang menekankan pemerolehan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan menjelaskan sesuatu fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi. • penilaian. yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. Antara tujuan kajian adalah: • menyelesaikan masalah kritikal yang memerlukan tindakan segera. ETIKA KAJIAN • kerahsiaan peserta kajian. kuantiti atau saiz yang mengikut responden atau situasi tertentu.

dan sampel dipilih dengan mengambil ahli populasi yang bernombor dengan selang tertentu. .L pandai. 3. di mana ahli-ahli populasi berada dalam kumpulan-kumpulan tertentu ALAT KAJIAN Proses pembinaan alat kajian boleh dibahagikan kepada dua (2) bahagian. Kuasi-eksperimen -menggunakan kelas-kelas yang sedia ada sebagai kumpulan kawalan dan eksperimen. iaitu ujian yang berbeza. Naratif. melawat seting kumpulan ini. Kesahan muka sesuatu alat/ujian “nampak pada permukaannya” dapat mengukur apa yang hendak diukur Contohnya. Teori grounded . iaitu (a) menentukan objektif alat kajian-apakah yang kita ingin tahu tentang responden kajian kita (b) menentukan kandungan alat kajian -ujian yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan kandungan (content validity) yang tinggi Jenis Kebolehpercayaan dan Kesahan 1.membandingkan keputusan peperiksaan Muridmurinya dlm 2 matapelajaran 4. iaitu kumpulan kepada siapa hasil kajian akan digeneralisasikan”. Ia perlu mengambil kira perkaitan antara teori-teori dan dapatan-dapatan kajian. perlu memberi perhatian kepada kronologi kajian-kajian yang bertujuan untuk menentukan tren kajian dalam bidang kajian. kita sepatutnya nampak item-itemnya berkait dengan ciri-ciri orang yang “rajin”. Etnografi -boleh mengenal pasti satu kumpulan orang untuk dikaji. • Baca bahan-bahan yang disaring dan sediakan abstrak yang mengandungi nama pengarang. • Rekodkan juga sumber bahan/artikal * Peringatan! Tinjauan literatur memerlukan banyak teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. internet dll • Perpustakaan institut pengajian tinggi dan dapatkan bahanbahan yang berkaitan. pendapat atau kepercayaan semasa. perlu diteliti skop kajian (yang mungkin sengaja dibataskan oleh pengkaji) dan kaedah kajian. * Kita perlu juga melihat persamaan dan pertentangan antara teori-teori dan dapatan daripada tinjaun literatur. Kesahan kandungan ialah ukuran sejauh/setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur kandungan bidang yang hendak diukur. Eksperimen -kajian bandingan kumpulan 2. c) Persampelan sistematik (PS) adalah satu proses persampelan. P lemah . TINJAUAN KAEDAH KAJIAN LEPAS .memerlukan pencerapan (observation) dan juga temubual 2. topik kajian. Korelasi .Kebolehpercayaan kestabilan ialah ukuran ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel yang sama 2. Tinjauan. bagi alat yang mengukur konstruk “rajin”. sampel yang besar terdiri daripada antara 100 sehingga 1. Reka bentuk kajian a) Kuantitatif 1.adakah model-model tersebut sesuai dengan topik kajian kita 2. 3. jenis data kajian dan alat-alat kajian yang akan digunakan. Kesahan konstruk ialah ukuran sejauh/setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk/gagasan berasaskan teori psikologi tertentu eg. Kedah bercampur -satu tatacara untuk mengutip kedua-dua jenis data. Pemahaman tentang Teori Berkaitan . tempat kajian dijalankan. berpandukan soalan-soalan kajian dan kaedah analisis data yang digunakan dalam kajian-kajian lepas. di mana setiap ahli populasi diberi nombor berturutan. P pandai. • Menggunakan internet untuk mencari banyak maklumat tentang kajian pendidikan • Menyaring bahan-bahan ini yang berkait rapat dengan topik kajian. iaitu data kualitatif dan data kuantitatif dalam satu kajian 2.000 subjek/responden kajian. jurnal/buku/ ensaiklopedia pendidikan. dan juga bagaimana data akan dikutip dan dianalisis. Kesahan hubungan kriteria terdiri daripada dua (2) bentuk. prosiding seminar.Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ • Dapatkan bahan-bahan berkaitan daripada tesis dalam bidang kajian.Menganalisis kajian-kajian lepas. hasil kajian dan kesimpulannya. -Reka bentuk kajian adalah strategi untuk menjalankan kajian yang melibatkan pemilihan sampel. Kestabilan. tetapi mengukur kandungan yang sama. 2. 3 . L lemah. metodologi kajian.Apakah bentuk teori yang menjadi asas kepada kajian anda? Pemahaman tentang Model Berkaitan . Empat (4) jenis kesahan 1.menceritakan secara sendiri kepada pengkaji apa yang berlaku kepadanya ( kajian individu ) Gabungan Kuantitatif dan Kualitatif 1. iaitu kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan ramalan (predictive validity) 3. Kajian tindakan. 3. dan perlu bertanya diri kita sendiri bagaimana kita menangani dan mengambil peluang daripada persamaan dan pertentangan ini. . Kajian adalah penggunaan kaedah saintifik secara formal dan sistematik untuk mengkaji masalah-masalah dalam bidang/disiplin ilmu tertentu. apakah variabel kajian. Soalan-soalan kajian adalah soalan-soalan yang kita tanya. Rajin 4. Sampel kajian pula ialah responden-responden kajian yang dipilih untuk mewakili sesuatu populasi a) Persampelan rawak mudah (PRM) adalah satu proses pemilihan sampel di mana semua individu dalam populasi tertentu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel b) Persampelan rawak berstrata (PRS) adalah satu proses pemilihan sampel di mana populasi kajian dibahagikan kepada beberapa strata/kumpulan kecil.kita perlu mengenal pasti kajian-kajian lepas yang sama/hampir sama dengan topik kajian yang akan kita lakukan . Kesetaraan Kebolehpercayaan kesetaraan ialah ukuran kesetaraan antara skor bagi dua (2) ujian yang setara.kajian tinjauan. laporan kajian di Malaysia: EPRD/BPG/Institut Pengajian Tinggi.guru menjalankan kajian dalam bilik darjah untuk mereka membuat refleksi tentang pengajaran mereka Populasi adalah kumpulan sasaran pengkaji.memilih kaedah yang sesuai untuk digunakan dalam kajian kita. d) Persampelan kelompok (PK) adalah satu proses persampelan. 3. tahun kajian dijalankan. catitkan bagaimana mereka bertingkahlaku dan berinteraksi dengan orang-orang lain 3. Reka bentuk longitudinal pula digunakan untuk mengkaji individu-individu dalam jangka masa tertentu Kualitatif 1.Setelah memperoleh maklumat daripada kajian-kajian lepas. Kajian etnografi dan kajian kes biasanya melibatkan sampel yang kecil sahaja. yang jawapannya boleh digunakan untuk mencapai tujuantujuan kajian yang kita akan jalankan 4. pembahagian sampel kepada beberapa kumpulan yang sesuai serta kaedah dan teknik pengutipan data. Ketekalan Dalaman Kebolehpercayaan ketekalan dalaman ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian dengan skor separuh lagi ujian bagi ujian yang sama. merancang kaedah dan tatacara kajian yang hendak dijalankan. TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN -merujuk kepada kajian berkaitan untuk kita mengetahui dapatan-dapatan dan pengkaedahan kajian yang terkini . Ini dapat dijadikan justifikasi mengapa kita memilih kaedah analisis data tertentu untuk kajian kita TOPIK 5 KAEDAH KAJIAN 1.cross-sectional digunakan untuk mengutip data yang menggambarkan sikap. -Kajian ekperimen pula adalah sukar untuk menjalankan kajian menggunakan sampel yang besar disebabkan kekangankekangan semasa melaksanakan eksperimen. Rancangan kajian ini akan memberi gambaran tentang siapakah responden kajian. 2.

Peringkat analisis data – Pra masuk ( Jenis. satu kaedah untuk mendapatkan maklumat berasaskan pendapat. 2 Pemilihan Bentuk Kajian – (a) Bentuk Kajian Lapangan-data dikutip melalui temubual dengan responden kajian atau melalui pemerhatian terhadap fenomena yang dikaji. Soalan yang dibangunkan bertujuan untuk mendapat respons yang spesifik. • Melaporkan dapatan kajian. bila ) . data rekod dan pernyataan daripada mana-mana ambilan mengenai kes tersebut. dianalisis dan ditafsirkan. • Separuh berstruktur atau separuh piawai di mana beberapa siri soalan pra-penentuan atau soalan terbuka telah dibangunkan. (vii) jangka masa dan kos yang diperlukan untuk menjalankan kajian. • Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. • Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. mengenal pasti lokasi subjek yang mempunyai atribut/ciri-ciri tertentu semasa kita menjalankan kajian. • Pilih siapa yang hendak diperhati dan bila hendak dibuat pemerhatian • Menyediakan sesuatu yang patut dibuat. (d) Bentuk Kajian Tindakan bertindak secara sistematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah spesifk. • Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. (iv) persampelan kuota (quata sampling): pemilihan sampel secara mudah mengikut pembahagian (kuota) ciri-ciri sampel yang ditentukan. (vi) strategi pengutipan data yang sesuai digunakan.merupakan satu rancangan bagaimana kajian akan dijalankan dan membentuk kajian membawa maksud tertentu berkait dengan idea dan persoalan kajian : (i) jangka masa kajian. • Mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian Penganalisisan Data Kuantitatif . arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. • data yang didapati daripada temuduga. Tubuh system organisasi data. proses rekod isi ) . 6. rekod bertulis tentang sejarah institusi. komuniti atau sebahagian daripada program. • Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian item-item dan format jawapan. navigasi dan latihan militer. Empat (4) jenis persampelan bukan kebarangkalian : (i) persampelan mudah. membuat peta. j/masa dokumen ) . pendapat atau tindakan seseorang. Triangulasi merupakan satu konsep yang digunakan umum dalam aktiviti lapangan. berkait dengan manusia. (iii) persampelan snowball. (iii) alat yang sesuai untuk mengutip data tersebut. pamir data . Fungsinya : • Menyemak kejelasan item-item. • Membantu pemerhati dengan menggunakan prainstruksi. • Mendapatkan maklum balas tentang kesahan item-item soal selidik. (c) Alat Menemuduga. • Mengenal pasti item-item yang tidak berkaitan dalam soal selidik. Data kes termasuk data temuduga.proses pengutipan data melalui temubual yang dibentuk khas untuk kumpulan kecil. Interpretatasi ( dapatan utama / sekunder . • Menghurai dan membina tema daripada data.Pendekatan ini mencantumkan dua atau lebih bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif. temuduga dan analisis dokumen. 5 Persampelan dalam Kajian Kualitatif (a) Strategi Persampelan Dalam kajian kuanlitatif strategi persampelan bukanberkebarangkalian digunakan (non-probability sampling). lokasi. pengalaman and sikap. subjek kajian yang mudah diperoleh (ii) persampelan bertujuan. 3 Membina Alat Kajian Kualitatif (a) Penilaian Dokumen . data pemerhatian.Temuduga merupakan perbualan yang mempunyai tujuan tertentu. Satu kes adalah satu unit asas analisis. Kaedah Pengutipan Data • data yang didapati daripada dokumen. dan (viii) bagaimana data hendak disusun.Dokuman merujuk kepada suatu rekod tentang pemikiran.Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ Kajian rintis adalah kajian yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan yang bertujuan untuk memestikan alat-alat kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang munkin berlaku semasa kajian sebenar dijalankan. (iii) Triangulasi teori yang melibatkan penggunaan lebih daripada satu teori untuk menyelidik fenomena yang sama. peristiwa atau persembahan. (v) kumpulan responden yang akan digunakan sebagai sampel. (ii) Triangulasi penyelidikan yang melibatkan pelbagai pemerhati berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena yang sama. (c) Bentuk Kumpulan Terfokus. • Temuduga tanpa-berstruktur atau temuduga tanpa-standard. satu teknik pengutipan data dengan menemubual subjek kajian secara langsung • data yang didapati daripada pemerhatian . Jenis triangulasi : (i) Triangulasi data yang melibatkan pengutipan pelbagai jenis data untuk menyelidik fenomena yang sama. (iv) Triangulasi kaedah yang melibatkan penggunaan pelbagai kaedah untuk menyelidik fenomena yang sama. kumpulan manusia.dari segi: (1) alat yang digunakan dalam kajian. (f) Bentuk Pelbagai Pendekatan. projek. • Menafsirkan (interpreting) dapatan kajian. • Pilih pemerhati dan sediakan mereka untuk pemerhatian. Penganalisisan Data Kualitatif • Meyedia dan menyusun data untuk dianalisis. • Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer Variabel adalah idea yang pengkaji ingin meneliti dalam kajian mereka. Minterpretasi penemuan ) (b) Alat Pemerhatian – Ciri-ciri • Satu atau lebih pemerhati diletakkan di tempat yang sesuai pada sudut tertentu dan pada masa yang ditetapkan. ( dimana. (b) Bentuk Kajian Kes-adalah kajian tentang sesuatu kes atau beberapa kes. siapa . tindakan. Rekoding ( Jenis kod. pemerhatian dan refleksi (e) Bentuk Analisis Dokumen Kajian kualitatif juga boleh dibuat dengan menganalisis kandungan dokumen untuk mendapatkan data kajian. • Temuduga berstruktur atau piawai. pengkaji menggunakan pengetahuan kepakaran/khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek yang hendak dikaji daripada populasi. 4 Kebolehpercayaan dan Kesahan . (iv) di mana kajian tersebut hendak dijalankan. aksebiliti . Teknik utama yang digunakan ialah pemerhatian lapangan. peristiwa kritikal. Memproses ( pkurangan data.memprogramkan supaya komputer memberikan kekerapan (frequency) bagi setiap skor kepada item yang dimasukkan .memilih analisis statistik yang sesuai diguna untuk menjelaskan profil/latar belakang responden dan menjawab soalan-soalan kajian TOPIK 6 KAJIAN KUALITATIF 1 Reka Bentuk Kajian Kualitatif . dan (3) kaedah analisis data. variabel ialah sesuatu ciri atau atribut seseorang individu atau organisasi yang kita boleh cerap (observe) dan boleh diukur (measure). 4 .menghimpun dan mengubah data daripada bentuk kualitatif kepada bentuk kuantitatif kedlm program spss -menentukan ukuran kepada setiap variabel kajian yang digunakan . separuh sedar dan bawah sedar . aktiviti. Perlu berbincang menggunakan psikologi secara sedar. Secara operasinya. Proses kajian ini melibatkan perancangan. verifikasi data ) . (2) proses mengutip data. Pengutipan data dengan menggunakan lebih daripada satu kaedah. perasaan. (ii) jenis data yang hendak dikutip. Kajian tindakan menggunakan pendekatan kolaboratif dalam kajian.

kajian ini berfokus kepada keadaan masa lalu yang boleh menyebabkan sesuatu kes/hasil berlaku .Inventori ialah satu set soal-selidik yang dibina dan diuji untuk mengukur satu konstruk/ciri psikologi tertentu seseorang individu. Proses Menganalisis Data (i) Tahap pra-analisis. Triangulasi – Proses yang digunakan untuk tujuan pengesahan maklumat untuk kajian kualitatif. 3. Inventori . . lebih sukar dan memakan masa untuk dilaksanakan. 2. Reka Bentuk Kajian Kuantitatif (a) Reka Bentuk Kajian Deskriptif (i) Reka bentuk kes (case design) (ii) Reka bentuk siri-kes (case-series design) (iii) Reka bentuk silang/keratan lintang (cross-sectional design) (iv) Reka bentuk kohot atau perspektif (cohort or perspective design) (v) Reka bentuk retrospektif atau kawalan kes (retrospective or case-control design). Semua nota dilabelkan menurut jenis.digunakan untuk menganalisis orientasi (d) Data Pemerhatian Kebolehpercayaan – Ketekalan data yang diperoleh sekiranya pengutipan data dibuat semula. anda akan dapati beberapa tema akan Menjelma.kumpulan yang mempunyai skor ekstrim (skor rendah atau skor tingi) akan memberikan dapatan kajian yang tidak sah. Data dipamirkan dalam bentuk jadual. Reka bentuk faktorial (factorial design). lembaran tanda (tally) dan rumusan. Kajian Deskriptif Kajian deskriptif ialah kajian yang tidak mengenakan apa-apa rawatan kepada subjek kajian dan biasanya variabel kajian diukur sekali sahaja.000 subjek. Pemerhatian – Satu teknik pengutipan data dengan memerhati tingkah laku subjek kajian secara langsung. iaitu 100 hingga 1. 4. (iv) Memperbaiki item selepas maklum balas daripada ujian rinstis. Penyemakan dan interpretasi dapatan. di mana satu (1) kumpulan tidak diberikan rawatan atau diberikan rawatan kawalan (kumpulan kawalan). (v) Memberi latihan kepada penemuduga atau pengutip data. (ii) Teks dilabel dan dikategorikan. (iii) Tahap pamiran data .mengukur secara kuantitatif hubungan antara variabel takbersandar dengan variabel bersandar.variabel-variabel kajian dicerap sekali sahaja terhadap subjek kajian d) kohot . Reka bentuk kumpulan kawalan-Solomon (Solmoncontrol-group design). (ii) Menyediakan tatacara analisis yang sesuai. REKA BENTUK DAN ALAT KAJIAN . Reka bentuk Kajian Deskriptif : a) Kes – satu subjek kajian sahaja. disemak. (f) Pemilihan – berlaku bias dlm pemilihan sample (g) Mortaliti. (iii) Menjalankan ujian rintis untuk menguji kesesuaian item. (iv) Bahan dipilih mengikut kategori dengan mengenal pasti bentuk frasa yang sama dan tanda serta hubungan dan kesamaan atau perbezaannya. iaitu (i) reka bentuk takberkumpulan.beberapa variabel (seperti tabiat menghisap rokok) diukur pada awal kajian. Reka bentuk berkumpulankawalan ujian pra. 8. tetapi ia lebih meyakinkan untuk menunjukkan wujudnya hubungan sebabkesan. Kajian Eksperimen . (ii) reka bentuk berkumpulan-kawalan : subjek kajian dibahagikan kepada dua (2) kumpulan secara rawak. b) Siri kes – beberapa kes c) Silang . (iii) Perhatikan perkataan. (ii) Adakah anda mahu analisis isi kandungan latent atau manifest? Isi kandungan manifest merupakan sesuatu yang tidak natural atau mempunyai isi kandungan permukaan sahaja.Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ 7. (i) Membangunkan item sesuai dgn obj kajian. Soal-Selidik Soal-selidik ditakrifkan sebagai satu set soalan/item bercetak yang digunakan untuk mengutip/memperoleh data kajian secara laporan kendiri daripada subjek/responden kajian.Kajian ini dibuat untuk menentukan sebab kepada sesuatu kesan .ujian pos (control-group-pretestposttest design). 5 . Temubual – Satu teknik pengutipan data dengan menemubual subjek kajian secara langsung. (ii) Tahap kemasan data. (b) Garis Panduan untuk Analisis Isi Kandungan (i) Anda sendiri perlu membuat keputusan tentang gaya analisis isi kandungan. (d) Gangguan Rawatan Berganda Kesan pelbagai rawatan terdahulu yang tidak terhapus.kawalan : kajian dijalankan ke atas satu (1) kumpulan subjek kajian sahaja. TOPIK 7 KAJIAN KUANTITATIF 1. frasa. kemudian selepas beberapa ketika. Isi kandungan latent pula mempunyai makna dalaman bagi sesuatu mesej. Semua nota lapangan dibaca. (b) Reka Bentuk Kajian Eksperimen (i) Reka bentuk tak-berkumpulan-kawalan (no-control-group design): reka bentuk ujianpra-ujianpos-satu-kumpulan (singlegroup. dua (2) jenis. Kesahan – Sejauh mana data yang dikutip menggambarkan apa yang kita ingin tahu. (a) Kesan Interaksi Pengujian Peningkatan pencapaian subjek kajian adalah disebabkan oleh mereka dapat mengingat soalan dan jawapan ujianpra.alat-alat kajian seperti ujian pencapaian. Untuk mendapatkan hasil kajian yang baik. Langkah-langkah membina soal-selidik. (v) Bahan yang sudah ditapis dinilai mengikut kajian lepas. reka bentuk siri-masa (time-series design) (ii) Reka bentuk berkumpulan-kawalan (control-group design): Reka bentuk berkumpulan-kawalan-ujian pos-sahaja (controlgroup. (c) Kesan Tindak Balas Kesan tindak balas (reactive effects) adalah kesan yang hanya wujud dalam suasana eksperimen. data ditranskrip-sikan dalam ”word processing” atau dalam format analisis tekstual menggunakan komputer.Kesan ujian pertama ke atas skor ujian kedua (d) Alat ukuran (e) Regresi Statistik . ayat atau perenggan dan letakkan semuanya dalam sesuatu label atau tema. inventori dan soalselidik a) Kesahan Dapatan Kajian Kuantitatif Terdapat lapan (8) faktor yang boleh mempengaruhi kesahan dalaman sesuatu eksperimen : (a) Sejarah (b) Kematangan ( tempoh masa )] (c) Pengujian. hasil/kesannya (seperti sakit jantung) ditentukan e) Retrospektif .posttestonly design). Salah satu daripada reka bentuk ini ialah reka bentuk ujianpra-ujianpossatukumpulan. sementara satu (1) kumpulan lagi (kumpulan eksperimen) diberikan rawatan sebenar. Interpretasi Data (a) Data Dokumen (i) Data dikutip dan diubah menjadi teks. (c) Data Temubual . Semua prosedur yang membawa kepada kesimpulan dinyatakan dengan tepat (v) Tahap dapatan (termasuk interpretasi). (b) Interaksi Peningkatan/penurunan pencapaian subjek kajian adalah disebabkan oleh kesan interaksi antara subjek kajian dengan variabel yang dikaji. ditingkat dan lengkapkan. tetapi ianya tidak wujud dalam suasana biasa (suasana bukan eksperimen). (iv) Tahap verifikasi data.pretest-posttest design). (iii) Berdasarkan label dan kategori.Kehilangan subjek kajian dalam kumpulan yang dibandingkan (h) Interaksi Kedewasaan-pemilihan Terdapat empat (4) faktor yang boleh mempengaruhi kesahan luaran sesuatu eksperimen. pengkaji biasanya memerlukan sampel yang besar.

Mod pula merupakan sukatan pada paksi data di mana ia mempunyai kekerapan paling tinggi. PENJELMAAN DATA . Bagi kertas journal nyatakan: Nama penulis. Bangunkan pernyataan hipotesis: H0: Tiada hubungan antara prestasi pelajar dengan kaedah pengajaran.dua proses dalam menganaliss data: (a) Memproses data dari borang soal selidik (b) Memproses data dari inventori Data perlu diolah kepada kategori. iii. dan iv. Kajian kuantitatif – Kajian yang mengukur secara kuantitatif hubungan antara variabel tak-bersandar dengan variable bersandar/hasil. bandaraya. iii. a.perlu menyatakan dengan jelas dari mana anda memperoleh bahan tersebut. a) Kekerapan dan Kekerapan Relatif Set data. tahun diterbitkan. 2 PENGUJIAN HIPOTESIS HUBUNGAN Pengujian hipotesis adalah teknik analisis pentakbiran (inferential analysis) yang boleh membantu kita menggunakan data sampel untuk mentakbir/menganggar paprameter populasi. data daripada kedua-dua populasi mengikut taburan normal atau hampir normal. Hipotesis nol. TOPIK 8 ANALISIS DATA KUANTITATIF 1 ANALISIS DESKRIPTIF . Petikan dan Rujukan . . nama pertama. serta nombor depan dan nombor belakang halam kertas journal. 3 PENGUJIAN HIPOTESIS PERBEZAAN a) Perbezaan Min Dua Populasi i. sama ada dari jenis kualitatif (perkataan) atau kuantitatif (taburan data). (d) data mentah yang diperoleh itu hendaklah diproses terlebih dahulu untuk mendapatkan latar belakang subjek kajian (e) Data daripada alat kajian. penerbit. Pekali korelasi untuk populasi menggunakan simbol ý (huruf Greek berbunyi rho) dan untuk sampel menggunakan simbol r. Andaian ANOVA sehala ialah: i. saiz sampel kecil (n1< 30 dan n2 < 30). ANOVA sehala hanya menganalisis satu faktor sahaja. carta atau gambar. H1: Prestasi pelajar bergantung kepada kaedah pengajaran. min dan sisihan piawai.Prosedur Pemprosesan Data (a) Surat memohon kebenaran (b) Selepas mendapat kebenaran dari pengetua (c) borang soal-selidik/inventori diedarkan dan meminta sample mengisikannya. topik journal. perlu diubah kepada skor variabel-variabel kajian. Hipotesis pilihan. Bahasa Komunikasi Kajian . semua populasi dari mana sampel-sampel diambil mempunyai varians yang sama. H0 Ia adalah hipotesis statistik yang menyatakan kesamaan parameter populasi dengan satu nilai tertentu.satu skala nombor integer yang mempunyai sama selangnya 5. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang lazimnya pengkaji ingin mengesahkan kebenarannya.jelas. Statistik ujian d. Kajian deskriptif – Kajian di mana rawatan tidak dibrikan kepada subjek kajian dan variabel kajian diukur seperti yang sedia ada. sisihan piawai data daripada kedua-dua populasi diandaikan sama. boleh dipaparkan dalam bentuk jadual taburan kekerapan b) Min dan Sisihan Piawai . Kajian eksperimen – Kajian di mana rawatan diberikan kepada subjek kajian dan variabel kajian diukur sebelum dan selepas rawatan diberikan. ii. peratus. b.Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ (a) Skala Likert . Pilih taburan yang akan diguna.pastikan setiap gambar atau carta mempunyai topik yang jelas atau petikan (caption) yang dapat menjelaskan gambar atau carta tersebut. Adverba atau Frasa (e) Ambil Perhatian Panjang-pendek Perenggan (f) Gunakan Transisi antara Perenggan (g) Jauhkan “Cliché” (perkataan sama diulang) (h) Terus kepada Isi yang Hendak Disampaikan 2. b) Perbezaan Min Lebih daripada Dua Populasi Kita akan menggunakan ANOVA sehala dalam pengujian perbezaan min lebih daripada dua (2) populasi. langkah-langkah dalam analisis data: (a) Fasa pra-analisis (b) Fasa pengurangan saiz data (c) Fasa paparan data (d) Fasa pengesahan data (e) Fasa dapatan . Terminologi dan Nahu yang Sesuai . seperti soal selidik / inventori.Semua petikan langsung PERLU dimasukkan ke dalam tanda petikan.kajian kebersandaran satu variable ke atas satu atau lebih variabel lain. min menentukan lokasi sesuatu taburan data. tahun halaman. a.min yang merupakan purata data adalah berperanan sebagi pusat taburan. 6 . Kesimpulan pengujian. 4. c. topik kertas journal. ii. Langkah Pengujian Hipotesis a. termasuk ayat serta frasa dan dan perenggan pendek.menyalin sesuatu peta. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil adalah mengikuti taburan normal. semua sampel yang diambil dari masing-masing populasi adalah tak-bersandar antara satu sama lain. Bagi hasil bertulis nyatakan: Nama akhir penulis. b.setiap perenggan mesti melebihi dua ayat dan tidak pula melebihi satu muka surat.mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Variabel yang pertama dinamakan variabel bersandar dan yang kemudiannya dinamakan variabel tak-bersandar. Inventori – Satu set soal-selidik yang dibina dan diuji untuk mengukur satu konstruk psikologi tertentu seseorang individu. atau mengikuti taburan yang hampir normal. dan tentukan rantau penolakan hipotesis. (ii) Regresi Linear Mudah . Keputusan pengujian statistic e. atau menyatakan tidak ada perbezaan antara dua parameter populasi. . min diberi seperti berikut: Min = (Jumlah semua nombor) / (bilangan nombor). Median ialah sukatan pada paksi data di mana sebanyak 50% data berada pada lokasi di bawah median. baik dan jangan menggunakan slanga 3. TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN 1 GAYA PENULISAN LAPORAN KAJIAN (a) Ambil Berat tentang Struktur Ayat Anda (b) Tumpukan kepada Kata Kerja Aktif dan Hidup (c) Gunakan Bahasa Inggeris Piawai (d) Kurangkan Ayat Berklausa Adjektif. b.. Gariskan perkataan bahasa asing dan nama-nama saintifik.kaedah analisis bagi tujuan menerangkan statistik sampel tanpa membuat sebarang pentaabiran ke atas parameter populasi. (f) pengkaji boleh mula menganalisis data kajian untuk menjawab soalan-soalan dan/atau hipotesis-hipotesis kajian. H1 Adalah hipotesis statistik pelengkap kepada hipotesis nol. c) Korelasi Linear dan Regresi Linear Mudah (i) Korelasi Linear . Pada paksi data. nombor naskah journal. kedua-dua sampel adalah tak-bersandar. dan 50% lagi berada pada lokasi di atas median Min Data Tak Terkumpul Untuk data yang tidak dikumpulkan kepada beberapa kelas. topik artikel (dalam petikan). . Placebo – Rawatan yang diberikan kepada kumpulan kawalan supaya mereka tidak rasa berbeza daripada kumpulan eksperimen.

c) Perbincangan Dapatan Kajian . jabatan. f. . MENYEMAK KANDUNGAN CADANGAN KAJIAN a) Masalah Kajian . e.mengimbau kembali kajian yang telah jalankan. d) Rujukan dan Lampiran Contoh rujukan buku: Ember. edisi ke. Contoh rujukan video: "NOVA: The People of the Forest. iaitu kenyataan bahawa tesis yang dihantar adalah hasil karya pelajar sendiri. topik halaman web dan URL yang lengkap. status sosio-ekonomi. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN a) pendekatan pengajaran merujuk kepada bagaimana seseorang guru mengatur proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan tahap penglibatan guru dan murid. reka bentuk kajian. g) Rumusan . e) Implikasi Dapatan Kajian . Kandungan penting ringkasan kajian ialah objektif kajian.Penggunaan jadual adalah lebih berkesan untuk merumus hasil analisis data kajian. iaitu (a) profil responden. (b) Pengakuan Halaman kedua tesis mengandungi pengakuan pelajar.menenrangkan skop dan perincian masalah tersebut b) Tinjauan Literatur . termasuk proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu ia disokong dengan jelas oleh hasil analisis data. (1990).rumusan ringkas tentang apa yang telah dibentangkan dalam bab ini dan menyatakan apa yang akan dibincangkan dalam bab seterusnya. Bagi rujukan daripada internet nyatakan: Nama penulis bagi halaman web. "What is Anthropology" Dlm: Anthropology. kurang membuat organisasi dan penstrukturan maklumat yang dipaparkan.Tinjauan literatur memberikan konteks permasalahan kajian yang boleh menentukan kepentingan kajian dan seterusnya membayangkan bahawa penulis mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bidang ini. tidak dapat menghasilkan kerangka konsep/teori/model yang sesuai untuk kajian. teori atau model yang berkaitan. yang mengambil kira 7 . .membentangkan bagaimana dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lepas. dan g.perlu menyatakan dengan tegas mengapa masalah tersebut penting untuk dikaji." KHET_TV. alat kajian yang digunakan. populasi dan sampel kajian. alamat universiti dan tahun tesis disiapkan. kita mungkin berjaya mengutip data tambahan. Penulisan dapatan kajian adalah amat kritikal. New Jersey: Prentice Hall. topik dan nombor edisi the title sekiranya ada. Rumusan . yang menyebabkan beberapa soalan kajian tidak dapat dijawab. pencapaian. pendidikan. (i) Pengajaran terus (direct teaching) ialah pengajaran secara bersemuka (ii) Pengajaran penemuan berpandu (guided discovery teaching) ialah pengajaran di mana seorang guru memberi panduan kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti pembelajaran.ringkasan kajian yang dijalankan dan juga dapatandapatannya (d) Penghargaan (e) Jadual Kandungan (f) Senarai Jadual (g) Senarai Rajah (h) Senarai Singkatan (i) Rujukan (j) Lampiran TOPIK 10 PENDEKATAN PENGAJARAN 1. tahun diterbitkan. c. Bagi buku nyatakan: Nama penulis. gagal merujuk kepada literatur penting dan terkini dalam bidang kajian. nama penerbit di mana ia diterbitkan. fakulti.Pernyataan masalah kajian perlu rIngkas dan dapat menunjukkan variabel kajian. iaitu • • • • motivasi (motivation-M). PENDEKATAN.memaklumkan kepada pembaca tentang kandungan bab secara keseluruhan. d) Kesimpulan Dapatan Kajian .menyenaraikan cadangan beberapa kajian lanjutan untuk memantapkan lagi dapatan kajian dalam bidang yang dikaji.6. nama pelajar. umur. (c) Teknik pengajaran . dan kaedah analisis data. d.membincangkan apakah implikasi dapatan kajian terhadap amalan pendidikan.) (b) dapatan kajian. memaparkan fakta/konsep/teori/model secara berasingan.8:00 pm. c) Kaedah Kajian . Carol R. yang membenarkan kita menjawab beberapa soalan kajian baru. tidak menilai secara kritis literatur dan kajian berkaitan yang dipaparkan. 1-23-91. Englewood Cliffs. (b) Kaedah pengajaran – bagaimana guru mengatur sesuatu pengajaran dari segi aktiviti yang menepati kriteria sesuatu pendekatan pengajaran. b) Ringkasan Kajian . yang melibatkan empat (4) unsur/peringkat pembelajaran dan pengajaran. nama ijazah. . alat kajian. Topik tesis perlu bersifat informatif. . seperti jantina. dan tatacara penganalisisan data kajian. Prinsip-prinsip am pembelajaran dan pengajaran dijelaskan dalam model MURE. memetik fakta daripada sumber tertentu tanpa menulis rujukan.pertama.bagaimana guru mengatur pengajaran dari segi teknik yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menepati kriteria sesuatu kaedah pengajaran. spesifik dan pendek (lazimnya. universiti. Honolulu. b. d. tarikh halaman web.subjek-subjek yang terlibat secara langsung dalam kajian (latar belakang responden kajian. & Melvin Ember. pemahaman (understanding-U). kecuali nukilan-nukilan dan rumusan-rumusan yang setiap satunya dijelaskan sumbernya (c) Abstrak . kaedah analisis data dan sampel kajian yang digunakan.menyenaraikan dapatandapatan kajian dalam urutan yang sesuai. f) Cadangan Kajian Lanjutan . 13-perkataan maksimum) dan hendaklah mencangkupi bidang kajian. tanpa fokus/tema tertentu. variabel kajian dan tempat kajian. . mengulang perkara yang sama beberapa kali dalam teks. dan muka surat yang dirujuk. MAKLUMAT BERKAITAN (a) Halaman Topik Halaman pertama tesis mengandungi topik. pengutipan data. BAB 4: HASIL KAJIAN Hasil kajian ialah hasil analisis data yang digunakan oleh pengkaji untuk menyediakan profil responden dan menjawab soalansoalan kajian.memberikan rumusan ringkas tentang apa yang telah dibentangkan dalam bab ini.meliputi reka bentuk kajian. kita tidak dapat mengutip selengkapnya data yang diperlukan. Hasil kajian dibahagikan kepada dua (2) bahagian. 7. pengukuhan (reinforcement-R) dan pepriksaan (examination-E).Kedua. BAB 5: PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI a) Pengenalan . tatacara pengumpulan data kajian. Prinsip pembelajaran dan pengajaran yang lebih spesifik dijelaskan dalam model Pengetahuan Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content Knowledge – PCK).Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ c. (iii) Pengajaran penemuan tulin (pure discovery teaching) ialah pengajaran di mana guru membenarkan murid-murid melakukan aktiviti pembelajaran secara bebas. . tetapi kandungannya perlu dilabel dengan lengkap dan organisasinya mestilah baik. Hawaii.Masalah yang biasa dlm tinjauan literature a. iaitu anda perlu meyakinkan pembaca bahawa dapatan kajian anda adalah benar. sampel kajian.

• guru perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. • mengukuhkan apa yang telah diajar dan menilai apa yang diperoleh pelajar. • rujukan. (e) Kaedah Simulasi dan Main Peranan. • memberi respons yang betul sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan.menjalankan kajian untuk menemui sendiri konsep-konsep atau prinsip-prisip tertentu. • teknik pengajaran perlu distruktur dengan baik. dan • komunikasi biasanya satu hala sahaja. • langkah pengajaran (motivasi. (e) Kaedah Permainan . • mengenal pasti masalah. • Murid-murid pandai cuba berlagak “bijak”. hasil pembelajaran. Kelemahan : • pendekatan ini boleh menghalang kreativiti guru. Dyer (1979) mencadangkan empat (4) langkah bagi kaedah inkuiri. • objektif pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. dan • menghasilkan kepelbagaian kaedah dalam pengajaran. • melaksana rancangan penyelesaian. nilai murni. matlamat. dan kerja rumah).memberi masalah kepada murid-murid dan meminta mereka menyelesaikannya. iaitu: • Ia membantu meningkatkan rasa tanggungjawab bersama. (d) Kaedah Eksplorasi. memerhati orang-orang bekerja.untuk murid-murid memahami dan mengukuhkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ingin disampaikan. mengutip dan menganalisis data serta menyediakan laporan. MODEL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MURE (a) Motivasi (b) Pemahaman. Pendekatan Pengajaran Penemuan Berpandu .membaca dan membuat latihan (c) Pengukuhan – membuat tugasan. (b) Pengetahuan Pedagogi .pembacaan buku teks atau buku lain yang dipilih oleh guru (d) Kaedah Ulang Kaji dan Latih Tubi . Kelemahan kaedah kuliah ialah: • pakar tidak semestinya dapat menjadi guru yang baik. iaitu: • Mengenal pasti bidang masalah. (b) Kaedah Penyoalan. • maklumat topik (topik. Pendekatan Pengajaran Penemuan Tulin (a) Kaedah Inkuiri.contoh atau soalan peperiksaan lepas PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN (a) Pengetahuan Mata Pelajaran. • boleh digunakan untuk kumpulan yang besar.untuk membuka minda muridmurid dan menggalakkan mereka berfikir dan berinteraksi dengan kandungan pelajaran yang disampaikan guru. empat (4) perkara diperlukan dlm kaedah koperatif. • Mengutip dan menganalisis data. kaedah koperatif iaitu: • Sesetengah murid tidak dapat belajar dengan baik melalui kaedah ini. tarikh. kelemahan.membentang maklumat berstruktur yang telah disediakan lebih awal Kelebihan kaedah kuliah ialah: • dapat membentang kandungan berbentuk fakta secara terus dan logik. dan • memberi peluang kepada peserta menyoal supaya lebih jelas. pengetahuan/kemahiran asas.menentukan pengetahuan/ kemahiran asas. PENDEKATAN PENGAJARAN a) Pendekatan Pengajaran Terus – kelebihan • kandungan pelajaran dapat disampaikan dengan tepat. • ia mungkin tidak begitu berkesan untuk melatih kemahiran berfikir peringkat tinggi. • Murid-murid agresif cuba menguasai perbincangan.memberi idea atau pendapat berkaitan sesuatu perkara yang dibincangkan bersama dalam kumpulan. • pembelajaran sukar dikesan. memilih aktiviti pembelajaran yang sesuai dan memindahkan ilmu dengan tepat kepada murid. (a) Kaedah Perbincangan dan Perbahasan (b) Kaedah Sumbangsaran.menjelaskan topic dan memahami topic (c) Pengetahuan tentang Pelajar dan Sukatan Pelajaran menyediakan rancanganmengajar yang berkesan bagi sesuatu topik pengajaran. • cerita tentang pengalaman yang boleh menarik minat murid. kebebasan dan ruang. latihan (d) Peperiksaan . (c) Kaedah Bacaan/Resitasi Buku . • Melaksanakan eksperimen empirikal. (a) Kaedah Kuliah . (b) Kaedah Penyelesaian Masalah. • Tugas yang diberi kepada kumpulan murid perlu diterangkan dengan jelas. • Murid-murid yang suka bersendirian (loners) sukar untuk menglibatkan diri dalam perbincangan. (c) Kaedah Kolaboratif dan Koperartif – Kaedah kolaboratif ialah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di mana muridmurid bekerjasama dalam kumpulan untuk meneroka/ menjawab satu soalan penting.mengulang kaji pelajaran lepas dan membuat latihan yang banyak. • mengulang-ulang apa yang telah diajar. dan • menilai penyelesaian. • dapat membuka minda kepada perbincangan terbuka. hari. kurang kritikal dan lebih merasa belas kasihan. • kandungan pelajaran yang rapi perlu disediakan lebih awal. • Memberi masa yang mencukupi.Nota Ringkas HBEF 2503 Kajian Penyelidikan Dalam Bahasa Melayu_____________________________________________________________________________________ sukatan dan kandungan pelajaran serta latar belakang pelajar dan pedagogi. rumusan. konse bersama kandungan/bahan bantu mengajar/contoh/aktiviti/latihan. • Murid-murid belajar bersabar. (d) Kaedah Eksperimen . 8 .kerja kumuniti . • pencapaian pelajar boleh diukur dengan mudah. (c) Kaedah Kerja Lapangan . • Meminimumkan masalah jika wujud. RANCANGAN MENGAJAR • maklumat kelas (kelas.cirinya : • latihan adalah untuk mengingatkan maklumat.digunakan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan membuat ujikaji.secara penemuan • Menyediakan kerja-kerja asas. • Membantu murid dalam apa cara jua. • peserta mungkin pasif sehingga tidak wujud jnteraksi. • memahami masalah. • Membina hipotesis. Ciri. iaitu: • Murid-murid perlu diberi tugas mencabar. pendekatan dan kaedah pengajaran). • Murid-murid menjadi lebih toleransi antara satu sama lain. • merancang penyelesaian.seseorang guru itu memberi panduan kepada murid-muridnya untuk mereka melakukan aktiviti pembelajaran sehingga mereka menguasai kemahiran dan prinsip yang ingin disampaikan. Kaedah Koperatif guru perlu menentukan pengetahuan dan/atau kemahiran yang perlu dipelajari oleh murid-murid. mata pelajaran). • Semua ahli kumpulan hendaklah menghormati antara satu sama lain. • Kumpulan hendaklah kecil supaya semua ahli dapat memberi sumbangan. menyediakan rancangan pengajaran. Kaedah koperatif mempunyai beberapa kelebihan berbanding kaedah-kaedah lain.aktiviti dalam situasi yang hamper sama dengan situasi sebenar. • pendekatan yang baik untuk menyampaikan fakta spesifik dan kemahiran asas. tetapi yakin dapat melaksanakannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful