You are on page 1of 6

मबुं ई गृहननममाण व क्षेत्रनवकमस मडुं ळ, मबुं ई

जमहीर ननवेदन
मबुं ई गहृ ननममा ण व क्षेत्रनवकमस मंडळ, मंबई ने नद.02/12/2016 रोजी मंबई
महमनगर प्रदेश नवकमस प्रमनधकरण (MMRDA) यमंनी मौजे कोन,तम. पनवेल, नज.रमयगड
येथे बमंधलेल्यम 2417 सदननकमंचे नगरणी कममगमरमंनम / तयमंच्यम वमरसमलम सदननकम
नवतरण करण्यमसमठी सोडत कमढली होती.
तथमनप यमबमबत कमही नगरणी कममगमर संघटनमंनी शमसनमकडे अशी ममगणी के ली
होती की, 'ज्यम नगरणयमुंचम वमटम नननित झमलम आहे नकुं वम जनमन प्रमप्त झमल्यमवर
बमुंधकमम सरु झमले आहे नकुं वम भनवष्यमत बमुंधकमम सरु होईल' अशम नगरण्यमंमधील
जे नगरणी कममगमर नकं वम तयमंचे वमरस वरील नमूद सोडतीमध्ये यशस्वी झमले आहेत,
अशम सवा कममगमरमंची नमवे कोण गमव पनवेल येथील घरमकररतम कमढण्यमत आलेल्यम
लॉटरी मधून रद्द करून तयमंची नमवे तयमंच्यम नगरणीच्यम जमगेवर होत असलेल्यम अथवम
होणमरयम घरमच्यम लॉटरी मध्ये प्रमधमन्यमने सममनवष्ट करण्यमत यमवी.
सदरच्यम ममगणीप्रममणे उच्च स्तरीय सनमतीने मौजे.कोन, तम. पनवेल येनथल
2417 यशस्वी नगरणी कममगमरमंनम / तयमंच्यम वमरसमंनम सदरहू सदननकम नको असल्यमस
तयमंची नमवे एमएमआरडीएच्यम सदर सोडतीच्यम यमदीतून रदद करुन तयमंनम तयमंच्यम
नगरण्यमंच्यम जमगेवर होत असलेल्यम अथवम होणमर असलेल्यम घरमंच्यम लॉटरीमध्ये भमग
घेण्यमचम नवकल्प ( म्हमडमने तयमर के लेल्यम नमन्यमत ) देण्यमत यमवम. '' असे ननदेश नदले
आहेत.

म्हमडमने तयमर के लेलम नवकल्प नमन्यमतील समरमंश पढील प्रममणे --------

नवकल्प -1 नद.02/12/2016 च्यम सोडतीमध्ये यशस्वी झमलेले नगरणी कममगमर/ वमरस
जे मौजे कोन, तम. पनवेल येनथल सदननकम घेण्यमस इच्छक आहेत. तयमंची
पमत्रतम नननित करुन सदननकम नवतरणमची कमया वमही के ली जमईल.

नवकल्प -2 नद.02/12/2016 रोजीच्यम सोडतीमध्ये यशस्वी झमलेले नगरणी कममगमर /
वमरसदमर मळ नगरणी कममगमर ज्यम नगरणीमध्ये कमममलम होते तयमच
नगरणीच्यम जनमनीवर बमंधलेल्यम सदननकमंसमठी भनवष्यमत जेव्हम कधी
सोडत कमढण्यमत येईल, तयम सोडतीमध्ये तयमंचे नमव सममनवष्ट करण्यमत
यमवे. नवकल्प-2 भरून नदल्यमस मौजे कोन, तम. पनवेल, नज. रमयगड
1|Page
येथील आतम नमळमलेल्यम सदननके वर तयमंचम कोणतमही हक्क रमहमणमर
नमही नकं वम तयमबमबत नगरणी कममगमर/ वमरसदमर कोणतमही दमवम करणमर
नमही.तसेच तयमंनम लमगलेल्यम सदननके समठी प्रनतक्षम यमदीवरील पढील
अजा दमरमस संधी देण्यमस तयमंची कमहीही हरकत रमहणमर नमही.'' असे नमूद
आहे.

सदर सोडतीमधील यशस्वी अजादमरमुंनम यमव्दमरे ननवेदन करणयमत येते की, मुंडळमने
कमढलेल्यम सोडतीमधील यशस्वी अजादमरमुंनी शमसनमच्यम ननदेशमनसमर सोबत
नदलेल्यम दोन नवकल्पमुंच्यम नमनयमुंपैकी स्वेच्छेनसमर कोणतमही एक नवकल्प उपमख्य
अनधकमरी / धमपप्र /नगरणी कममगमर कक्ष, यमुंचे कमयमालय, मबुं ई गृहननममाण व
क्षेत्रनवकमस मुंडळ, कक्ष क्र 205 येथे समक्ष हजर रमहून व ओळख पटवून समदर
करणे बुंधनकमरक आहे.

सदर नवकल्प देतमनम तयमबमबत नदलेल्यम सचनम कमळजीपूवाक वमचमव्यमत . एकदम
समदर करण्यमत आलेल्यम नवकल्पममध्ये कोणतेही बदल करतम येणमर नमही यमची कृपयम
नोंद घ्यमवी.

सही /-
उपमख्य अनधकमरी/ धमपप्र/ नगरणी कक्ष
मंबई गहृ ननममा ण व क्षेत्रनवकमस मंडळ,मंबई

2|Page
नवकल्प देणयमपूवी खमलील प्रममणे सूचनम अवश्य वमचमव्यमत.
(१ ) * येथे नगरणी कममगमर नकं वम तयमच्यम पिमत तयमच्यम वमरसमने नवकल्प क्रममंक १ (एक ) नकं वम
नवकल्प क्रममंक २ (दोन ) यमपैकी कोणतयमही एकम पयमा यमचम नवकल्प क्रममंक स्पष्ट पणे नमूद करणे आवश्यक
आहे . दोन्ही पैकी कोणतमही नवकल्प न नदल्यमक नकं वम दोन्ही नवकल्प नदल्यमस आपणमस मौजे कोण ,
तम.पनवेल येथे लमगलेली सदननकम पसंद आहे असे समजण्यमत येईल.
(२ ) (xx ) लमगू नमही ते खोडमवे.
(३ ) नगरणी कममगमर जो नवकल्प स्वीकमरणमर आहेत तयमचम नवकल्प क्रममंकमतील मजकूर भरमवम . इतर
नवकमल्पमतील मजकूर भरण्यमची आवश्यकतम नमही .
(४ ) मयत नगरणी कममगमरमच्यम बमबतीत एकमपेक्षम अनधक वमरसमंनी अजा करून दोन वेगवेगळे नवकल्प नदल्यमस
जो अजा प्रथम प्रमप्त होईल तयमचम नवचमर करण्यमत येईल .
(५ ) नगरणी कममगमरंनी / वमरसमंनी दोन वेगवेगळे अजा करून तयममध्ये वेगवेगळे नवकल्प नदल्यमस जो अजा प्रथम
प्रमप्त होईल तयमचम नवचमर करण्यमत येईल .
(६ ) सदर नवकल्प अजा भरून देणे अननवमया असल्यमने सवा यशस्वी नगरणी कममगमर / वमरसमंनी तवररत नवकल्प
भरून द्यमवे, जेणेकरून आपल्यम पसंती नसमर पढील कमया वमही ननयममनसमर करणे शक्य होईल . नवकल्प
नवनहत वेळेत प्रमप्त न झमल्यमस आपलम नवचमर फक्त मौजे कोण ,तम .पनवेल येथील सदननके समठी करण्यमत
येईल .
(७ ) खमलील प्रममणे नगरण्यमंची जमीन म्हमडमलम नमळणमर नमही . कृपयम यमची नोंद घ्यमवी.
अ .क्र. नगरणीचे नमव अ .क्र . नगरणीचे नमव
१ मॉंडन नमल ६ कोनहनूर नमल नं -२ (एन .टी .सी .)
२ कमलम नमल ७ पोद्दमर नमल (एन .टी .सी .)
३ खटमव नमल ८ मफतलमल नमल नं -१
४ नफननक्स नमल ९ मफतलमल नमल नं -२
५ कोनहनूर नमल नं -१ (एन .टी .सी .) १० मके श टेक्सटमईल नमल
(८ ) सदर नवकल्प अजा नदनमंक ----------------------- पयंत उपमख्य अनधकमरी / धमपप्र / नगरणी, कक्ष क्रममंक
२०५, पनहलम मजलम , गहृ ननममा ण भवन ,कलमनगर ,वमंद्रे (पूवा ),मबं ई -४०००५१ यम नठकमणी देण्यमत यमवम व
छमपील पोच पमवती घ्यमवी .

पोच पमवती

आज नदनमंक----------------------- रोजी ------------------------ वमजतम
नगरणी कममगमर / वमरस श्री /श्रीमती --------------------------------------------------------
मोबमईल नं -------------------------------- यमंचे कडून नवकल्प अजा नमळमलम यमबमबतची नोंद उपमख्य
अनधकमरी / धमपप्र / नगरणी कक्ष / मबं ई मंडळ, म्हमडम,मबं ई यमंच्यम कमयमा लयमतील रनजस्टर मध्ये अनक्रममंक ---
--------------- वर नोंद घेण्यमत आली .
3|Page
नवकल्प समदर करणेबमबत
MMRDA-1/2016 च्यम मौजे कोन, तम.पनवेल, नजल्हम रमयगड येथील सदननकमुंच्यम नद.02/12/2016
रोजीच्यम सोडतीतील यशस्वी नगरणी कममगमर / वमरस यमुंनम सदननकम नवतरणमबमबत दयमवयमचे नवकल्प

मी प्रनतज्ञमथी नमवे श्री------------------------------------------------------/ श्रीमती/ नगरणी कममगमर श्री /
श्रीमती नगरणी कममगमरमचे नमव ----------------------------------हे (नगरणीचे नमव) --------------------------------
-------------------------------------------------------यम नगरणीमध्ये नगरणी कममगमर म्हणन कमया रत होते. मी
स्वत: मळ नगरणी कममगमर आहे नकं वम नगरणी कममगमर यमंचम ----------------------- (नमते) असन ममझे सध्यम
वमस्तव्य ) पत्तम(--------------------------------------------------------------------------- येथे आहे.
मबं ई गहृ ननममा ण व क्षेत्रनवकमस मंडळमतपे मबं ई महमनगर प्रदेश नवकमस प्रमनधकरण (MMRDA) यमंनी
मौजे कोन (तम. पनवेल, नज. रमयगड) येथे बमंधलेल्यम 2417 सदननकमंची संगणकीय सोडत नद.02/12/2016
रोजी कमढण्यमत आली.
सदर सोडतीमध्ये प्रमधमन्य क्र------. वर यशस्वी झमलेले नगरणी कममगमर श्री ----------------- यमंचम
अजा क्र--------------- हम सदननकम क्रं------. समठी पमत्रतम नननित करण्यमच्यम आनधन रमहून यशस्वी ठरनवण्यमत
आलेलम आहे.
सदर सदननके च्यम नवतरणमबमबत मी खमलील प्रममणे नवकल्प स्वखशीने देत आहे.

नवकल्प क्रममुंक १ ( एक )

नद .02/12/2016 रोजीच्यम सोडतीमध्ये यशस्वी झमल्यमनसमर मलम प्रमप्त झमलेल्यम प्रथम सचनम पत्र
क्र---------------------------., नद--------------------. नसमर मी कोटक मनहंद्रम बँकेच्यम, --------------------------
--- यम शमखेमध्ये नद-------------------. रोजी पमत्रतेसमठी आवश्यक असलेली कमगदपत्रे समदर के ली
आहेत(xx)/ करणमर(xx) आहे .
मलम सोडतीमध्ये यशस्वी झमलेली मौजे कोन, तम. पनवेल येनथल सदननकम क्र------------. घेण्यमस
मी इच्छक आहे. तरी मलम सदर सदननकम नवतरणमची कमया वमही करमवी.

नदनमुंक :- स्वमक्षरी ----------------------------------
निकमण :- नगरणी कममगमर नकुं वम नगरणी कममगमर मयत असल्यमस नगरणी
कममगमरमच्यम वमरसमचे नमव :-
--------------------------------------------------------------
पत्तम :-
भ्रमणध्वनी क्र. :-
ओळखपत्र क्र.
4|Page
नकुं वम
नवकल्प क्रममुंक २ ( दोन)
नद. 02/12/ 2016रोजीच्यम सोडतीमध्ये यशस्वी झमल्यमनसमर मलम प्रमप्त झमलेल्यम प्रथम सचनम पत्र
क्र----------------------., नद-------------. नसमर मी कोटक मनहंद्रम बँकेच्यम, ----------- यम शमखेमध्ये नद--------.
-- रोजी पमत्रतेसमठी आवश्यक असलेली कमगदपत्रे समदर के ली आहेत(xx) / नमहीत(xx).
नद.02/12/2016 रोजी मौजे कोन (तम. पनवेल, नज. रमयगड) येथील सदननकमसमठी कमढलेल्यम
सोडतीमध्ये जरी मलम सदननकम क्रममंक --------------- समठी यशस्वी घोनषत के ले असले तरी मलम यम
सदननके मध्ये स्वमरस्य नमही.
सबब मलम नमळमलेल्यम यम सदननके तील हक्क मी सोडत आहे व मळ ू नगरणी कममगमर ज्यम नगरणीमध्ये
कमममलम होते तयमच नगरणीच्यम जनमनीवर बमंधलेल्यम सदननकमंसमठी भनवष्यमत जेंव्हम कधी सोडत कमढण्यमत
येईल, तयम सोडतीमध्ये भमग घेण्यमसमठी मलम पमत्र समजण्यमत यमवे.
मूळ नगरणीच्यम जमगे वरील सदननके समठी भनवष्यमत होणमयम- सोडतीमध्ये मी जर अयशस्वी झमलो
तरीही मी मौजे कोन, तम. पनवेल, नज. रमयगड येथील आतम नमळमलेल्यम सदननके वर कोणतमही हक्क ठे वणमर
नमही नकं वम तयमबमबत मी कोणतमही दमवम करणमर नमही.
तसेच मलम लमगलेल्यम सदननके समठी प्रनतक्षम यमदीवरील अजा दमरमस संधी देण्यमस ममझी हरकत
रमहणमर नमही.
नदनमुंक :- स्वमक्षरी ----------------------------------
निकमण :- नगरणी कममगमर नकुं वम नगरणी कममगमर मयत असल्यमस नगरणी
कममगमरमच्यम वमरसमचे नमव :-
--------------------------------------------------------------
पत्तम :-
भ्रमणध्वनी क्र. :-
ओळखपत्र क्र.
______ __________________________________________________________
उपरोक्त नमद के लेलम नवकल्प क्रंममक *नसमर_____________ ममझी संमती असल्यमचे गनृ हत धरुन
ननयममनसमर पढील कमया वमही करण्यमत यमवीयमबमबत. भनवष्यमत ममझ्यमकडन नकं वम ममझ्यम वमरसमकडून
कोणतीही तक्रमरआक्षेप/ / दमवम करण्यमत येणमर नमही, यमची खमत्री मी देत आहे. मी नदलेलम उपरोक्त नवकल्प
क्रममंक ममझ्यम कटंबमतील सवा व्यक्तीस लमग रमहील.

नदनमुंक :- स्वमक्षरी ----------------------------------
निकमण :- नगरणी कममगमर नकुं वम नगरणी कममगमर मयत असल्यमस नगरणी
कममगमरमच्यम वमरसमचे नमव :-
--------------------------------------------------------------
पत्तम :-
भ्रमणध्वनी क्र. :-
ओळखपत्र क्र.
5|Page
6|Page