You are on page 1of 1

methodology

research statement aim objectives research questions hypothesis


Tajuk Research philosophy Research problem research design instrument sampling design analysis
Murid tidak dapat menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah Matematik, murid Pola kesilapan murid dalam menyelesaikan soalan penyelesaian Mengenalpasti kesilapan murid Mengenalpasti jenis kesilapan Apakah jenis kesilapan yang Pengujian dan
Pola kesilapan murid dalam tidak menguasai kemahiran mendarab nombor dua digit, murid sukar mengingat fakta asas masalah Matematik dalam menjawab soalan yang dilakukan oleh murid dilakukan oleh murid dalam temubual
menyelesaikan soalan Senaraikan isu penting dalam sifir, murid tidak menguasai kemahiran pembundaran, murid tidak dapat berayat Matematik dalam menjawab soalan menjawab soalan berayat Kuantitatif dan
Pragmatism title
penyelesaian masalah bidang anda menggunakan prosedur Analisis berayat Matematik Matematik? kualitatif
Matematik Kesilapan Newton.
1. Murid tidak menguasai menguasai kemahiran mendarab nombor dua digit Murid tidak dapat menyatakan kehendak soalan, murid tidak dapat Mengenalpasti punca kesilapan Apakah punca kesilapan yang
Pilih tiga isu yang anda rasa 2. Murid tidak menguasai topik pembundaran Matematik mengenalpasti operasi yang digunakan untuk menyelesaikan yang dilakukan oleh murid dilakukan oleh murid dalam
research problems soalan, murid tidak dapat menterjemahkan soalan berayat ke dalam menjawab soalan menjawab soalan berayat
paling penting untuk diatasi 3. Murid tidak dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah Matematik
dalam ayat operasional Matematik berayat Matematik Matematik?

1. Murid salah semasa meletakkan nombor dalam bentuk lazim, murid tidak dapat melakukan Penyelesaian masalah merupakan satu proses yang kompleks dan
langkah-langkah pengiraan algoritma dengan betul, murid melakukan kesilapan dalam sukar dipelajari. Sekiranya tidak dipelajari dengan baik, banyak
meletakkan nilai tempat semasa proses penambahan di langkah akhir. kesilapan akan berlaku dalam menyelesaikan masalah Matematik
tersebut.
Apakah masalah yang wujud 2. Murid melakukan kesilapan semasa menentukan nilai tempat yang perlu dibundar, murid justification of the
berkaitan isu tersebut membundarkan nombor yang salah importance of the problem
3. Murid tidak dapat menyatakan kehendak soalan, murid tidak dapat mengenalpasti operasi
yang digunakan untuk menyelesaikan soalan, murid tidak dapat menterjemahkan soalan
berayat ke dalam ayat operasional Matematik
1. Pengkaji mendapati kebanyakan murid masih tidak dapat melakukan pendaraban dengan
baik terutamanya apabila melibatkan pendaraban dengan pekali lebih dari 1 digit seperti 23 x
45, 135 x 24 dan sebagainya. Mereka seringkali mengalami kesukaran dalam meletakkan
nombor mengikut nilai tempatnya. Kecuaian pula sering berlaku apabila murid-murid
melakukan proses penambahan terutamanya apabila melibatkan pengumpulan semula.(Razali
& Ahmad, 2012).
Kenalpasti masalah yang dihadapi murid dalam menyelesaikan
Apakah ada bukti kewujudan 2. Sememangnya kemahiran menganggar dan membundar menjadi masalah kepada murid- GAP masalah berayat Matematik dapat membantu untuk kenalpasti di
masalah tersebut murid. Ini kerana ia memerlukan daya imaginasi yang tinggi untuk menguasainya. Bagi murid tahap mana untuk membantu murid
lemah, mereka memerlukan bantuan atau pemangkin untuk lebih jelas tentang bundar.
(Muhammad Shamin & Mazlan, 2013)

3. Murid mampu menyelesaikan kemahiran prosedural bagi soalan operasional seperti 14-8 =
___ , namum mempunyai kesukaran dalam menyelesaikan soalan ayat matematik berayat
walaupun mempunyai kemahiran proses yang sama. Montague (2010)
1. Pemahaman konsep darab yang kukuh penting agar murid dapat menjawab soalan
berbentuk aplikasi Matematik, Murid tidak ketinggalan dalam topik-topik seterusnya yang
berkait rapat dengan operasi asas Matematik.
Nyatakan sebab kenapa masalah 2. Agar murid dapat menguasai pembundaran yang mana merupakan kemahiran anggaran yang
contribution of practices Murid-murid sekolah rendah
itu penting dan perlu diatasi penting dalam kegunaan kehidupan seharian.
3. Penguasaan murid dalam menyelesaikan soalan berayat melatih murid agar sentiasa mencari
penyelesaian kepada masalah yang timbul, murid dapat menyatakan kehendak soalandan
langkah-langkah untuk mendapatkan jawapan