You are on page 1of 5

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Hạng mục kết cấu thép)

Người báo cáo: Phạm Long Khánh

STT NỘI DUNG KIỂM TRA GHI CHÚ


1 Chứng nhận thợ hàn Gửi hồ sơ khi NT
2 Quy trình hàn WPS - PQR Gửi hồ sơ khi NT
3 Nguồn gốc, xuất xứ vật liệu Gửi hồ sơ khi NT
4 Kết quả MT & UT Mối hàn Gửi hồ sơ khi NT
5 Kết quả kiểm tra chất lượng bulông Gửi hồ sơ khi NT
6 Xưởng gia công chế tạo
7 Khuyết tật mối hàn (Visual Inspection) Khắc phục & Sửa chữa
8 Vị trí nối con hàn (Visual Inspection) Khắc phục & Sửa chữa
9 Độ cong vênh cấu kiện (Visual Inspection) Khắc phục & Sửa chữa
Các vị trí gia công lắp ghép cấu kiện bằng bulông (Visual
10 Khắc phục & Sửa chữa
Inspection)
11 Độ thẩm mỹ cấu kiện (Visual Inspection)
12 Chuẩn bị bề mặt cấu kiện trước khi sơn
13 Chất lượng sơn phủ cấu kiện Khắc phục & Sửa chữa
14 Making nhận dạng
15 Packing cấu kiện
(*) Đề xuất, kiến nghị:
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ gốc: Chứng nhận thợ hàn, WPS-PQR, Mill Test Certificate.
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ gốc: Kết quả UT (Ultrasonic testing) – MT (Magnetic particle
testing) mối hàn. Kết quả kiểm tra chất lượng sơn, bulông móng. Chất lượng cấu kiện.
- Các hạng mục cấu kiện đã sơn hoàn thiện nhưng sửa chửa lại do thây đổi thiết kế bắt
buộc phải phun bi xử lý lại bề mặt trước khi sơn phủ cấu kiện
- Nhà thầu khắc phục lại các lỗi chất lượng đã phát hiện và kiểm tra lại toàn bộ cấu kiện
đã gia công hoàn thiện.
- Kiểm tra lại kết cấu có đảm bảo không khi sử dụng cẩu trục 15 tấn
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 04 năm 2018
Người lập

Phạm Long Khánh


HÌNH ẢNH MINH HỌA
1- Xưởng chế tạo 2- Hệ thống phun bi làm sạch bề mặt

3- WPS 4- MTC

5- Hồ sơ chất lượng bulông 6- Báo cáo chất lượng cấu kiện lắp ráp

7- Xuất xứ vật liệu – Thử nghiệm cđ thép 8- Cấu kiện không đồng bộ

9- Khuyết tật hàn (Repair) 10- Khuyết tật hàn (Repair)


11- Khuyết tật hàn (Repair) 12- Khuyết tật hàn (Repair)

13- Mối hàn cao quá mức cho phép 14- Khuyết tật hàn (Repair)

15- Lỗi gia công & thẩm mỹ 16- Cấu kiện cong vênh

17- Khuyết tật hàn (Repair) 18- Lỗi gia công (Repair)
19- MT mối hàn 20- UT mối hàn

21- Lỗi gia công 22- Làm sạch lại bề mặt trước khi sơn

23- Lỗi chất lượng sơn (Repair) 24- Lỗi chất lượng sơn (Repair)

25- Chưa xử lý khuyết tật đã sơn (Repair) 26- Lỗi sơn chảy xệ (Repair)
27- Marking nhận dạng tốt 28- Marking nhận dạng tốt