You are on page 1of 1

CẤM VÀO KHU VỰC

(BÁN KÍNH 100M)

ĐƯỜNG DÂY BỊ ĐỨC


RÒ ĐIỆN RA
NGOÀI